Suvestinė redakcija nuo 2012-06-20 iki 2016-09-01

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2005, Nr. 131-4747, i. k. 1052070ISAKSAK-2173

 

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRAS

 

Į S A K Y M A S

DĖL VAIKO BRANDUMO MOKYTIS PAGAL PRIEŠMOKYKLINIO IR PRADINIO UGDYMO PROGRAMAS ĮVERTINIMO TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO

 

2005 m. spalio 29 d. Nr. ISAK-2173

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo (Žin., 1991, Nr. 23-593; 2011, Nr. 38-1804) 8 straipsnio 3 dalimi ir 9 straipsnio 4 dalimi

Preambulės pakeitimai:

Nr. V-971, 2012-06-13, Žin., 2012, Nr. 68-3497 (2012-06-19), i. k. 1122070ISAK000V-971

 

tvirtinu Vaiko brandumo mokytis pagal priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programas įvertinimo tvarkos aprašą (pridedama).

 

 

ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRAS                                                     REMIGIJUS MOTUZAS

 


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos švietimo

ir mokslo ministro 2005 m. spalio 29 d.

įsakymu Nr. ISAK-2173

 

VAIKO BRANDUMO MOKYTIS PAGAL PRIEŠMOKYKLINIO IR PRADINIO UGDYMO PROGRAMAS ĮVERTINIMO TVARKOS APRAŠAS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Vaiko brandumo mokytis pagal priešmokyklinio ugdymo ir pradinio ugdymo programas (toliau vadinama – Vaiko brandumas) įvertinimo tvarkos aprašas (toliau vadinama – Tvarkos aprašas) nustato Vaiko brandumo įvertinimo atvejus, brandumo įvertinimo procedūras, įvertinimo rezultatų panaudojimą.

2. Neteko galios nuo 2012-06-20

Punkto naikinimas:

Nr. V-971, 2012-06-13, Žin. 2012, Nr. 68-3497 (2012-06-19), i. k. 1122070ISAK000V-971

Punkto pakeitimai:

Nr. V-851, 2010-06-08, Žin., 2010, Nr. 69-3461 (2010-06-15), i. k. 1102070ISAK000V-851

 

3. Atliekant Vaiko brandumo įvertinimą, taikomos Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centro standartizuotos ir adaptuotos metodikos.

 

II. VAIKO BRANDUMO ĮVERTINIMAS

 

4. Vaiko brandumo įvertinimas atliekamas tėvų (globėjų) prašymu:

4.1. tėvams (globėjams) pageidaujant ugdyti vaiką pagal priešmokyklinio ugdymo programą, kai tais kalendoriniais metais jam dar nesueina 6 metai;

4.2. tėvams (globėjams) pageidaujant leisti į pradinio ugdymo pirmąją klasę vaiką, nelankiusį priešmokyklinio ugdymo grupės arba lankiusį mažiau nei 2/3 priešmokyklinio ugdymo programos laiko, kai tais kalendoriniais metais jam dar nesueina 7 metai.

5. Vaiko, kuriam tais kalendoriniais metais sueina 7 metai, brandumas nėra vertinamas.

6. Vaiko brandumo įvertinimą atlieka mokyklų, pedagoginių psichologinių tarnybų, švietimo pagalbos tarnybų psichologai (toliau vadinamas – Psichologas).

Punkto pakeitimai:

Nr. V-971, 2012-06-13, Žin., 2012, Nr. 68-3497 (2012-06-19), i. k. 1122070ISAK000V-971

 

7. Vaiko brandumo įvertinimas atliekamas nuo gegužės 1 d. iki rugpjūčio 31 d.

8. Savivaldybės administracijos nustato konkrečiuosius švietimo pagalbos teikėjus, atliekančius vaiko brandumo įvertinimą, ir apie tai informuoja tėvus (globėjus).

Punkto pakeitimai:

Nr. V-851, 2010-06-08, Žin., 2010, Nr. 69-3461 (2010-06-15), i. k. 1102070ISAK000V-851

 

9. Tėvai (globėjai), pageidaujantys įvertinti Vaiko brandumą, teikia prašymą mokyklos arba pedagoginės psichologinės tarnybos arba švietimo pagalbos tarnybos vadovui. Prie prašymo pridedama vaiko gimimo liudijimo kopija ir, jei yra, kitų specialistų pažymos.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-971, 2012-06-13, Žin., 2012, Nr. 68-3497 (2012-06-19), i. k. 1122070ISAK000V-971

 

10. Psichologas, atlikęs įvertinimą, parengia išvadą-rekomendaciją tėvams (globėjams) dėl Vaiko brandumo (Priedas).

Punkto pakeitimai:

Nr. V-971, 2012-06-13, Žin., 2012, Nr. 68-3497 (2012-06-19), i. k. 1122070ISAK000V-971

 

11. Psichologui rekomendavus, vaiko specialieji ugdymosi poreikiai įvertinami vadovaujantis Mokinio specialiųjų ugdymosi poreikių (išskyrus atsirandančius dėl išskirtinių gabumų) pedagoginiu, psichologiniu, medicininiu ir socialiniu pedagoginiu aspektais įvertinimo ir specialiojo ugdymosi skyrimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. rugsėjo 30 d. įsakymu Nr. V-1775 (Žin., 2011, Nr. 122-5769).

Punkto pakeitimai:

Nr. V-971, 2012-06-13, Žin., 2012, Nr. 68-3497 (2012-06-19), i. k. 1122070ISAK000V-971

 

12. Psichologui įvertinus Vaiko brandumą ir nustačius, kad vaikas, kuriam tais kalendoriniais metais nesueina 6 metai, yra brandus mokytis pagal priešmokyklinio ugdymo programą, ar vaikas, kuriam tais kalendoriniais metais nesueina 7 metai, yra brandus mokytis pagal pradinio ugdymo programą, sprendimus dėl tolesnio vaiko mokymosi pagal priešmokyklinio ar pradinio ugdymo programas priima tėvai (globėjai).

Punkto pakeitimai:

Nr. V-971, 2012-06-13, Žin., 2012, Nr. 68-3497 (2012-06-19), i. k. 1122070ISAK000V-971

 

13. Psichologui įvertinus Vaiko brandumą ir nustačius, kad vaikas nėra brandus mokytis pagal priešmokyklinio ar pradinio ugdymo programą, ugdymas pagal minėtas programas nėra teikiamas.

Papildyta punktu:

Nr. V-971, 2012-06-13, Žin., 2012, Nr. 68-3497 (2012-06-19), i. k. 1122070ISAK000V-971

 

______________

 


Vaiko brandumo mokytis pagal

priešmokyklinio ir pradinio ugdymo

programas įvertinimo tvarkos aprašo

priedas

 

(Išvados-rekomendacijos forma)

 

VAIKO BRANDUMO MOKYTIS PAGAL PRIEŠMOKYKLINIO,

PRADINIO UGDYMO PROGRAMĄ

IŠVADA-REKOMENDACIJA

 

__________________________________________

(Pedagoginė psichologinė tarnyba, mokykla)

 

_________________________________________

 

_________________ Nr. ______

                                                      (data)

 

Vardas, pavardė ____________________________________________________________

Gimimo data ________________________ asmens kodas ___________________________

adresas (telefono Nr.)_________________________________________________________

Ugdymo įstaiga_____________________________________________________________

Gimtoji kalba_______________________________________________________________

 

1. IŠVADA (emocinio socialinio, intelektinės brandos, motyvacijos mokytis ypatumai)

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

 

2. REKOMENDACIJA (rekomenduojamos ugdymo programos, jei reikalinga, siūlomi papildomi vertinimai ir kt.)

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

 

Pedagoginės psichologinės

tarnybos, mokyklos vadovas     ________________           ___________________________

                                                           (parašas)                              (vardas ir pavardė)

 

Psichologas                                ________________           ___________________________

                                                           (parašas)                                (vardas ir pavardė)

 

Vienas iš tėvų                            ________________           ___________________________

(globėjų)                                             (parašas)                                (vardas ir pavardė)

 

______________

 

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija, Įsakymas

Nr. V-851, 2010-06-08, Žin., 2010, Nr. 69-3461 (2010-06-15), i. k. 1102070ISAK000V-851

Dėl švietimo ir mokslo ministro 2005 m. spalio 29 d. įsakymo Nr. ISAK-2173 "Dėl Vaiko brandumo mokytis pagal priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programas įvertinimo tvarkos aprašo tvirtinimo" pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija, Įsakymas

Nr. V-971, 2012-06-13, Žin., 2012, Nr. 68-3497 (2012-06-19), i. k. 1122070ISAK000V-971

Dėl švietimo ir mokslo ministro 2005 m. spalio 29 d. įsakymo Nr. ISAK-2173 "Dėl Vaiko brandumo mokytis pagal priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programas įvertinimo tvarkos aprašo tvirtinimo" pakeitimo