Suvestinė redakcija nuo 2017-09-22 iki 2018-10-10

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2005, Nr. 130-4682, i. k. 1052270ISAK001R-352

 

Nauja redakcija nuo 2015-09-30:

Nr. 1R-222, 2015-08-07, paskelbta TAR 2015-08-10, i. k. 2015-12177

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL SPRENDIMŲ VYKDYMO INSTRUKCIJOS PATVIRTINIMO

 

2005 m. spalio 27 d. Nr. 1R-352

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 583 straipsnio 1 dalimi ir vykdydamas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 4 d. nutarimo Nr. 816 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymą“ 1.3 papunktį,

tvirtinu Sprendimų vykdymo instrukciją (pridedama).

 

 

 

TEISINGUMO MINISTRAS                                                                  GINTAUTAS BUŽINSKAS

 

SUDERINTA

Lietuvos Respublikos finansų ministras

Zigmantas Balčytis

2005 m. spalio 27 d.

 


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos teisingumo ministro

2005 m. spalio 27 d. įsakymu Nr. 1R-352

(Lietuvos Respublikos teisingumo ministro

2011 m. lapkričio 14 d. įsakymo Nr. 1R-265 redakcija)

 

SPRENDIMŲ VYKDYMO INSTRUKCIJA

 

I. SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. 1R-222, 2015-08-07, paskelbta TAR 2015-08-10, i. k. 2015-12177

 

1. Sprendimų vykdymo instrukcija (toliau – Instrukcija) nustato Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – Civilinio proceso kodeksas arba CPK) VI dalies normų taikymo tvarką, vykdant įstatymų numatytus vykdomuosius dokumentus, vykdymo išlaidų dydį, apmokėjimo, išieškojimo ir atleidimo nuo jų tvarką.

Ši Instrukcija taip pat nustato apmokėjimo antstoliui už teismo šaukimų ir kitų procesinių dokumentų įteikimą Lietuvos Respublikoje esantiems fiziniams ar juridiniams asmenims teismo pavedimu, faktinių aplinkybių konstatavimą teismo pavedimu ir kitų teismo pavedimų vykdymą tvarką ir dydžius.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1R-222, 2015-08-07, paskelbta TAR 2015-08-10, i. k. 2015-12177

 

2. Vykdydamas sprendimus antstolis privalo naudoti šias procesinių dokumentų formas:

2.1. Patvarkymą priimti vykdomąjį dokumentą vykdyti (1 priedas);

2.2. Patvarkymą priimti vykdyti vykdomąjį dokumentą dėl skolos, mažesnės nei 100 eurų, išieškojimo (2 priedas);

Punkto pakeitimai:

Nr. 1R-239, 2017-09-21, paskelbta TAR 2017-09-21, i. k. 2017-14923

 

2.3. Raginimą įvykdyti sprendimą (3 priedas);

2.4. Vykdymo išlaidų apskaičiavimą (4 priedas);

2.5. Patvarkymą dėl vykdymo išlaidų išieškojimo (5 priedas);

2.6. Patvarkymą dėl skolos išieškojimo (6 priedas);

2.7. Patvarkymą dėl išlaikymo išieškojimo (7 priedas);

2.8. Nurodymą priverstinai nurašyti pinigines lėšas (8 priedas);

2.9. Nurodymą nutraukti piniginių lėšų išmokėjimą (9 priedas);

2.10. Nurodymą laikinai areštuoti pinigines lėšas (10 priedas);

2.11. Patvarkymą vykdyti išieškojimą iš skolininkui priklausančių lėšų, esančių laisvės atėmimo vietos įstaigos sąskaitoje (11 priedas);

2.12. Turto arešto aktą (12 priedas);

2.121. Sutikimą dėl turto dalies nustatymo ar turto pasidalijimo bendru skolininko ir kitų bendraturčių susitarimu, patvirtintu notarine tvarka (121 priedas);

Papildyta papunkčiu:

Nr. 1R-222, 2015-08-07, paskelbta TAR 2015-08-10, i. k. 2015-12177

 

2.13. Turto aprašą (13 priedas);

2.14. Turto pardavimo skolininko pasiūlytam pirkėjui aktą (14 priedas);

2.15. Turto pardavimo iš varžytynių aktą (15 priedas);

2.16. Turto perdavimo išieškotojui aktą (16 priedas);

2.17. Išieškotų lėšų paskirstymo patvarkymą (17 priedas);

2.18. Patvarkymą dėl prisijungimo prie išieškojimo (18 priedas);

2.19. Sprendimų, įpareigojančių skolininką atlikti arba nutraukti tam tikrus veiksmus, neįvykdymo aktą (19 priedas);

2.20. Įkeldinimo protokolą (20 priedas);

2.21. Iškeldinimo protokolą (21 priedas);

2.22. Faktinių aplinkybių konstatavimo protokolą (22 priedas);

2.23. Patvirtinimą apie susipažinimą su varžytynių vykdymo, antstolių veiksmų apskundimo tvarka ir turto pardavimo iš varžytynių galimomis pasekmėmis (23 priedas);

2.24. Pranešimą apie laimėtas varžytynes (24 priedas);

2.25. Išieškojimo negalimumo aktą (25 priedas);

2.26. Patvarkymą dėl vykdomosios bylos užbaigimo ir vykdomojo dokumento grąžinimo (26 priedas);

2.27. Patvarkymą dėl vykdomosios bylos užbaigimo ir elektroninio vykdomojo dokumento grąžinimo (27 priedas);

2.28. Antstolio kvitą (28 priedas).

Punkto pakeitimai:

Nr. 1R-222, 2015-08-07, paskelbta TAR 2015-08-10, i. k. 2015-12177

 

3. Vykdomasis dokumentas pateikiamas vykdyti antstoliui, kurio aptarnaujamoje teritorijoje yra vykdymo vieta. Vykdymo vieta nustatoma pagal vykdomajame dokumente nurodytus duomenis apie skolininką arba pagal išieškotojo pateiktus duomenis.

Išieškotojas ar jo įgaliotas atstovas, pateikdamas vykdomąjį dokumentą antstoliui, pateikia prašymą priimti vykdomąjį dokumentą vykdyti. Prašyme aptariamas vykdymo išlaidų apmokėjimas: kada ir kokias vykdymo išlaidas apmoka išieškotojas. Jeigu vykdyti pateikiamas notaro išduotas vykdomasis įrašas dėl hipoteka ar įkeitimu užtikrinto skolinio įsipareigojimo išieškojimo, išieškotojas ar jo įgaliotas atstovas prašyme taip pat privalo nurodyti savo pasirinkimą dėl hipoteka ar įkeitimu įkeisto daikto pardavimo iš viešųjų varžytynių ar perdavimo išieškotojui administruoti, jeigu skolininkas per raginime nustatytą terminą neįvykdys hipoteka ar įkeitimu užtikrinto įsipareigojimo. Prašymas laikomas vykdomojoje byloje.

Pateikdamas antstoliui elektroninį vykdomąjį dokumentą, prašyme priimti vykdomąjį dokumentą vykdyti išieškotojas privalo patvirtinti, kad pateikiamas vykdyti elektroninis vykdomasis dokumentas anksčiau nebuvo pateiktas vykdyti. Jeigu išieškotojas elektroninį vykdomąjį dokumentą vykdyti pateikia pakartotinai, kartu su šiame punkte nurodytu prašymu išieškotojas antstoliui privalo pateikti antstolio patvarkymą dėl vykdomosios bylos užbaigimo ir elektroninio vykdomojo dokumento grąžinimo, kuriuo jam buvo grąžintas elektroninis vykdomasis dokumentas.

Pateikdamas antstoliui elektroninį vykdomąjį dokumentą, prašyme priimti vykdomąjį dokumentą vykdyti išieškotojas privalo patvirtinti, kad pateikiamas vykdyti elektroninis vykdomasis dokumentas anksčiau nebuvo pateiktas vykdyti. Jeigu išieškotojas elektroninį vykdomąjį dokumentą vykdyti pateikia pakartotinai, kartu su šiame punkte nurodytu prašymu išieškotojas antstoliui privalo pateikti antstolio patvarkymą dėl vykdomosios bylos užbaigimo ir elektroninio vykdomojo dokumento grąžinimo, kuriuo jam buvo grąžintas elektroninis vykdomasis dokumentas.

Išieškotojo prašymu antstolis, spręsdamas klausimą dėl vykdomojo dokumento priėmimo vykdyti, gali surinkti papildomą informaciją, reikalingą vykdymo vietai patikslinti.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1R-274, 2012-10-31, Žin., 2012, Nr. 128-6430 (2012-11-06), i. k. 1122270ISAK001R-274

Nr. 1R-212, 2014-07-14, paskelbta TAR 2014-07-15, i. k. 2014-10271

Nr. 1R-231, 2014-07-29, paskelbta TAR 2014-07-29, i. k. 2014-10599

 

4. Antstolis, gavęs vykdyti vykdomąjį dokumentą, per tris darbo dienas, o skubaus vykdymo atvejais – nedelsdamas, patikrina, ar nėra akivaizdžių kliūčių, nurodytų CPK 651 straipsnio 2 dalyje, vykdomajam dokumentui priimti ir vykdymo veiksmams pradėti. Tais atvejais, kai pateikdamas vykdomąjį dokumentą dėl periodinių išmokų išieškojimo išieškotojas patvirtina, kad skolininkas periodines išmokas moka vykdomajame dokumente nustatyta tvarka, tai gali būti laikoma kliūtimi priimti vykdomąjį dokumentą vykdyti.

Nenustatęs akivaizdžių kliūčių, antstolis vykdomąjį dokumentą ne vėliau kaip kitą darbo dieną užregistruoja Antstolių informacinėje sistemoje, parengia patvarkymą priimti vykdomąjį dokumentą vykdyti ir užveda vykdomąją bylą. Patvarkymas priimti vykdomąjį dokumentą vykdyti ir vykdymo išlaidų apskaičiavimas, o įstatymų nustatytais atvejais – ir raginimas įvykdyti sprendimą siunčiami skolininkui. Priėmęs vykdyti baudžiamojoje byloje išduotą vykdomąjį raštą, antstolis patikrina, ar skolininkas atlieka bausmę laisvės atėmimo vietoje. Nustatęs, kad skolininkas atlieka bausmę laisvės atėmimo vietoje, antstolis kartu su šiame punkte išvardytais dokumentais siunčia patvarkymą vykdyti išieškojimą iš skolininkui priklausančių lėšų, esančių laisvės atėmimo vietos įstaigos sąskaitoje. Tais atvejais, kai nežinoma skolininko buvimo vieta, skolininkas slapstosi ar dėl kitų objektyvių priežasčių įteikti jam raginimą įvykdyti sprendimą negalima, raginimas įvykdyti sprendimą skelbiamas interneto svetainėje www.antstoliai.lt.

Tais atvejais, kai antstolis vykdo elektroninį vykdomąjį dokumentą, įrašą apie raginimo išsiuntimą ar įteikimą skolininkui, taip pat kitus CPK 614 straipsnyje nurodytus vykdomajame dokumente darytinus įrašus užbaigdamas vykdomąją bylą antstolis padaro patvarkyme dėl vykdomosios bylos užbaigimo ir elektroninio vykdomojo dokumento grąžinimo. Šio patvarkymo grąžinimas elektroninių ryšių priemonėmis išieškotojui ar elektroninį vykdomąjį dokumentą išdavusiai institucijai kartu laikomas ir elektroninio vykdomojo dokumento grąžinimu.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1R-321, 2012-12-12, Žin., 2012, Nr. 147-7578 (2012-12-15), i. k. 1122270ISAK001R-321

Nr. 1R-5, 2014-01-13, paskelbta TAR 2014-01-14, i. k. 2014-00185

Nr. 1R-212, 2014-07-14, paskelbta TAR 2014-07-15, i. k. 2014-10271

Nr. 1R-231, 2014-07-29, paskelbta TAR 2014-07-29, i. k. 2014-10599

Nr. 1R-222, 2015-08-07, paskelbta TAR 2015-08-10, i. k. 2015-12177

 

41. CPK 596 straipsnio 1 dalyje nustatyta tvarka pakeitęs vykdymo proceso šalį, patvarkymą dėl vykdymo proceso šalies pakeitimo, pasirašytą elektroniniu parašu, antstolis elektroninių ryšių priemonėmis išsiunčia vykdymo proceso šalims ir vykdomąjį dokumentą išdavusiai institucijai. Vykdymo proceso šalims CPK 605 straipsnyje nustatyta tvarka gali būti išsiunčiamos antstolio elektroniniu parašu pasirašyto patvarkymo popierinės kopijos.

Jeigu vykdomąjį dokumentą išdavė Europos Sąjungos valstybės kompetentinga institucija, apie vykdymo proceso šalies pakeitimą antstolis raštu praneša vykdomąjį dokumentą išdavusiai institucijai. Šiuo atveju antstolis pranešimą išverčia į vykdomąjį dokumentą išdavusios valstybės oficialią kalbą ir registruota pašto siunta išsiunčia vykdomąjį dokumentą išdavusiai institucijai.

Jeigu vykdymo procese keičiamas išieškotojas, papildomas vykdymo išlaidas, susijusias su antstolio patvarkymo dėl vykdymo proceso šalies pakeitimo parengimu, taip pat šio punkto antrojoje pastraipoje nurodyto pranešimo parengimu ir jo vertimu į vykdomąjį dokumentą išdavusios institucijos valstybės oficialią kalbą, apmoka išieškotojas ir šios vykdymo išlaidos iš skolininko neišieškomos. Jeigu išieškotojas šioje pastraipoje nurodytų vykdymo išlaidų neapmoka, antstolis šias sumas išskaičiuoja iš išieškotojui tenkančių lėšų, išieškotų iš skolininko.

Jeigu vieno dokumento (sutarties, paveldėjimo teisės liudijimo, teismo sprendimo ir kt.) pagrindu ta pati vykdymo proceso šalis keičiama daugiau kaip vienoje to paties antstolio vykdomoje vykdomojoje byloje, šios Instrukcijos 3 lentelės 32 punkte nurodytos vykdymo išlaidos už patvarkymo dėl vykdymo proceso šalies pakeitimo parengimą skaičiuojamos už vieną vykdomąją bylą, už patvarkymo dėl vykdymo proceso šalies pakeitimo parengimą skaičiuojamos 8 eurų papildomos vykdymo išlaidos už kiekvieną kitą vykdomąją bylą.

Papildyta punktu:

Nr. 1R-239, 2017-09-21, paskelbta TAR 2017-09-21, i. k. 2017-14923

 

5. Išieškojimuose iki 100 eurų, išskyrus Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso nustatyta tvarka paskirtas baudas, antstolis įsiskolinimo, būtinų vykdymo išlaidų ir pašto (kurjerių) išlaidų išieškojimą nukreipia į skolininko banko sąskaitoje esančias pinigines lėšas. Jeigu per 30 dienų nuo antstolio nurodymo priverstinai nurašyti įsiskolinimą, būtinas vykdymo išlaidas ir pašto (kurjerių) išlaidas iš skolininko banko sąskaitoje esančių lėšų pateikimo į Piniginių lėšų apribojimų informacinę sistemą dienos įsiskolinimas, būtinos vykdymo išlaidos ir pašto (kurjerių) išlaidos neišieškomos, antstolis gali taikyti kitas CPK 624 straipsnio 2 dalyje nurodytas priverstinio vykdymo priemones.

Jeigu antstoliui pateikiamas vykdyti vykdomasis dokumentas dėl piniginės sumos iki 100 eurų išieškojimo iš skolininko, iš kurio vykdomąjį dokumentą vykdyti priimantis antstolis jau vykdo piniginės sumos išieškojimą kitoje vykdomojoje byloje, šio punkto pirmojoje pastraipoje nustatyta išieškojimo tvarka netaikoma ir antstolis gali taikyti visas CPK 624 straipsnio 2 dalyje nurodytas priverstinio vykdymo priemones pagal bendrąsias Civilinio proceso kodekse ir šioje Instrukcijoje nustatytas taisykles.

Jeigu antstoliui, šio punkto pirmojoje pastraipoje nustatyta tvarka vykdančiam piniginės sumos iki 100 eurų dydžio išieškojimą, pateikiamas vykdyti kitas vykdomasis dokumentas dėl išieškojimo iš to paties skolininko, išieškojimas šio punkto pirmojoje pastraipoje nustatyta tvarka nutraukiamas ir antstolis gali taikyti visas CPK 624 straipsnio 2 dalyje nurodytas priverstinio vykdymo priemones pagal bendrąsias Civilinio proceso kodekse ir šioje Instrukcijoje nustatytas taisykles.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1R-5, 2014-01-13, paskelbta TAR 2014-01-14, i. k. 2014-00185

Nr. 1R-231, 2014-07-29, paskelbta TAR 2014-07-29, i. k. 2014-10599

Nr. 1R-383, 2014-12-29, paskelbta TAR 2014-12-30, i. k. 2014-20882

Nr. 1R-222, 2015-08-07, paskelbta TAR 2015-08-10, i. k. 2015-12177

Nr. 1R-239, 2017-09-21, paskelbta TAR 2017-09-21, i. k. 2017-14923

 

6. Išsiuntęs skolininkui raginimą įvykdyti sprendimą, jeigu yra CPK 658 straipsnio 2 dalyje nurodytos aplinkybės, antstolis, areštuodamas skolininko turtą ar pinigines lėšas, priima motyvuotą patvarkymą, kuriame nurodo aplinkybes, kad yra pavojus turtą ar pinigines lėšas paslėpti.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1R-5, 2014-01-13, paskelbta TAR 2014-01-14, i. k. 2014-00185

 

7. Turto vertei nustatyti kaip ekspertas kviečiamas turto vertintojas, atitinkantis Lietuvos Respublikos turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatyme nustatytus reikalavimus. Nustatydamas areštuoto turto rinkos vertę, turto vertintojas nevertina tos aplinkybės, kad turtas bus parduodamas priverstine, sprendimams vykdyti nustatyta tvarka.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1R-222, 2015-08-07, paskelbta TAR 2015-08-10, i. k. 2015-12177

 

71. Išieškojimą iš piniginių lėšų, esančių kredito, mokėjimo ir (ar) elektroninių pinigų įstaigoje (toliau – kredito įstaigoje) atidarytoje skolininko sąskaitoje, antstolis vykdo Piniginių lėšų apribojimų informacinei sistemai pateikdamas nurodymą priverstinai nurašyti pinigines lėšas. Prieš Piniginių lėšų apribojimų informacinei sistemai pateikdamas nurodymą priverstinai nurašyti pinigines lėšas antstolis elektroniniu būdu Socialinės paramos šeimai informacinėje sistemoje privalo patikrinti, ar asmeniui nėra skiriamos išmokos, į kurias negali būti nukreipiamas išieškojimas. Nustatęs, kad tokios išmokos yra skiriamos, ir (ar) turėdamas kitų duomenų, kad kredito įstaigoje atidarytoje skolininko sąskaitoje yra arba į sąskaitą bus pervedamos lėšos, į kurias negalima nukreipti išieškojimo, antstolis nurodyme priverstinai nurašyti pinigines lėšas nurodo piniginių lėšų sumą, kuria asmuo gali disponuoti per vieną kalendorinį mėnesį, lygią išmokų ir (ar) kitų lėšų, į kurias negalima nukreipti išieškojimo, sumai.

Papildyta punktu:

Nr. 1R-222, 2015-08-07, paskelbta TAR 2015-08-10, i. k. 2015-12177

 

72. Jeigu Socialinės paramos šeimai informacinėje sistemoje nėra duomenų apie asmeniui skiriamas išmokas ir antstolis neturi kitų duomenų, kad į kredito įstaigoje atidarytą asmens sąskaitą gali būti pervedamos lėšos, į kurias negalima nukreipti išieškojimo, prieš Piniginių lėšų apribojimų informacinei sistemai pateikdamas nurodymą priverstinai nurašyti lėšas, antstolis gali Turto arešto aktų registrui pateikti nurodymą laikinai areštuoti pinigines lėšas, neviršijančias išieškotinos sumos ir vykdymo išlaidų sumos. Antstolio nurodymas laikinai areštuoti pinigines lėšas į Turto arešto aktų registrą pateikiamas elektroniniu būdu, naudojant Duomenų teikimo Turto arešto aktų registrui programą, ir automatiniu būdu perduodamas į Piniginių lėšų apribojimų informacinę sistemą.

Piniginių lėšų apribojimų informacinei sistemai iš Turto arešto aktų registro gavus antstolio nurodymą laikinai areštuoti pinigines lėšas, antstolių ir kitų institucijų ar pareigūnų, turinčių teisę duoti nurodymus priverstinai nurašyti skolininko pinigines lėšas, į Piniginių lėšų apribojimų informacinę sistemą pateikti nurodymai priverstinai nurašyti lėšas vykdomi šia tvarka:

72.1. Piniginių lėšų apribojimų informacinė sistema kredito įstaigose apriboja galimybę disponuoti piniginių lėšų suma, lygia antstolio į Turto arešto aktų registrą pateiktame nurodyme laikinai areštuoti pinigines lėšas nurodytai sumai. Jeigu Piniginių lėšų apribojimų informacinėje sistemoje Turto arešto aktų registro buvo gauti kelių antstolių nurodymai laikinai areštuoti pinigines lėšas, Piniginių lėšų apribojimų informacinė sistema kredito įstaigose apriboja galimybę disponuoti piniginių lėšų suma, lygia bendrai visų antstolių į Turto arešto aktų registrą pateiktuose nurodymuose laikinai areštuoti pinigines lėšas nurodytai sumai. Šią sumą viršijančias pinigines lėšas Piniginių lėšų apribojimų informacinė sistema CPK 754 straipsnyje nustatyta tvarka paskirsto nurodymus priverstinai nurašyti pinigines lėšas į Piniginių lėšų apribojimų informacinę sistemą pateikusiems antstoliams ir kitoms institucijoms ar pareigūnams.

72.2. Jeigu per keturiolika dienų nuo antstolio nurodymo laikinai areštuoti pinigines lėšas įregistravimo Turto arešto aktų registre dienos asmuo, kurio lėšos areštuotos, nepateikia antstoliui dokumentų, įrodančių, kad areštuotos piniginės lėšos, į kurias negali būti nukreiptas išieškojimas, arba areštuotos lėšos, iš kurių turi būti daromos išskaitos Civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka, antstolio į Turto arešto aktų registrą pateiktas nurodymas laikinai areštuoti pinigines lėšas netenka galios ir kredito įstaigų sąskaitose esančias pinigines lėšas Piniginių lėšų apribojimų informacinė sistema CPK 754 straipsnyje nustatyta tvarka paskirsto nurodymus priverstinai nurašyti pinigines lėšas į Piniginių lėšų apribojimų informacinę sistemą pateikusiems antstoliams ir kitoms institucijoms ar pareigūnams.

72.3. Jeigu per keturiolika dienų nuo antstolio nurodymo laikinai areštuoti pinigines lėšas įregistravimo Turto arešto aktų registre dienos asmuo, kurio lėšos areštuotos, pateikia antstoliui dokumentus, įrodančius, kad areštuotos piniginės lėšos, į kurias negali būti nukreiptas išieškojimas, arba areštuotos lėšos, iš kurių turi būti daromos išskaitos Civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka, antstolis pakeičia pirmiau į Piniginių lėšų apribojimų informacinę sistemą pateiktą nurodymą priverstinai nurašyti pinigines lėšas, jame nurodydamas sumą, kuria asmuo gali disponuoti per vieną kalendorinį mėnesį, ir panaikina į Turto arešto aktų registrą pateiktą nurodymą laikinai areštuoti pinigines lėšas. Piniginių lėšų apribojimų informacinė sistema, iš kredito įstaigų gavusi duomenis apie pinigines lėšas, viršijančias antstolio nurodyme priverstinai nurašyti lėšas nurodytą sumą, kuria asmuo gali disponuoti per vieną kalendorinį mėnesį, CPK 754 straipsnyje nustatyta tvarka paskirsto nurodymus priverstinai nurašyti pinigines lėšas į Piniginių lėšų apribojimų informacinę sistemą pateikusiems antstoliams ir kitoms institucijoms ar pareigūnams.

72.4. Jeigu per keturiolika dienų nuo antstolio nurodymo laikinai areštuoti pinigines lėšas įregistravimo Turto arešto aktų registre dienos visiškai įvykdomas antstolio į Piniginių lėšų apribojimų informacinę sistemą pateiktas nurodymas priverstinai nurašyti pinigines lėšas, antstolis ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo į Piniginių lėšų apribojimų informacinę sistemą pateikto nurodymo priverstinai nurašyti pinigines lėšas įvykdymo dienos privalo panaikinti į Turto arešto aktų registrą pateiktą nurodymą laikinai areštuoti pinigines lėšas.

Papildyta punktu:

Nr. 1R-222, 2015-08-07, paskelbta TAR 2015-08-10, i. k. 2015-12177

 

73. Šios Instrukcijos 71 ir 72 punktuose nurodytus nurodymus antstolis CPK 605 straipsnyje nustatyta tvarka išsiunčia skolininkui.

Papildyta punktu:

Nr. 1R-96, 2017-04-10, paskelbta TAR 2017-04-10, i. k. 2017-06107

 

74. Jeigu vykdomoji byla užbaigiama dėl to, kad skolininkui iškelta bankroto byla (CPK 632 straipsnio 1 dalies 6 punktas), prieš užbaigdamas vykdomąją bylą antstolis panaikina į Piniginių lėšų apribojimų informacinę sistemą pateiktus nurodymus priverstinai nurašyti pinigines lėšas ir nurodymus nutraukti piniginių lėšų išmokėjimą.

Papildyta punktu:

Nr. 1R-239, 2017-09-21, paskelbta TAR 2017-09-21, i. k. 2017-14923

 

8. Išieškodamas iš turtinių teisių antstolis CPK 749 straipsnyje nustatyta tvarka priima patvarkymą areštuoti skolininko turtines teises, kurį pateikia Turto arešto aktų registrui.

Jeigu skolininko lėšas, esančias pas kitus asmenis, skolininko turtines teises areštuoja antstolis (antstoliai) ir kitos institucijos ar pareigūnai, turintys teisę areštuoti skolininko lėšas, lėšos pervedamos pagal CPK 754 straipsnyje nustatytą reikalavimų patenkinimo eilę.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1R-222, 2015-08-07, paskelbta TAR 2015-08-10, i. k. 2015-12177

Nr. 1R-96, 2017-04-10, paskelbta TAR 2017-04-10, i. k. 2017-06107

 

81. Antstolis, pradėdamas išieškojimą vykdyti skolininko turto administravimu ir iš to gautų pajamų nukreipimu skolai ir vykdymo išlaidoms padengti, pasiūlo išieškotojui per antstolio nustatytą terminą pateikti antstoliui skolininko turto administratoriaus kandidatūrą. Išieškotojui per antstolio nustatytą terminą nepateikus skolininko turto administratoriaus kandidatūros, skolininko turto administratorių patvarkymu gali paskirti antstolis.

Tais atvejais, kai skolininkui priklauso nekilnojamasis turtas, kurį sudaro gyvenamosios patalpos ar pastatai, ir skolininkas antstolio į šias patalpas ar pastatus neįleidžia, prieš pradėdamas išieškojimą vykdyti turto administravimu, antstolis kreipiasi į teismą dėl leidimo įeiti į skolininkui priklausančias gyvenamąsias patalpas ar pastatus, kurie bus administruojami.

Detalią skolininko turto administravimo ir gautų pajamų paskirstymo tvarką nustato antstolis patvarkymu. Skolininko turto administravimo tvarką antstolis nustato vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso ketvirtosios knygos XIV skyriaus nuostatomis.

Skolininko turto administratorius veikia vadovaudamasis paprastąjį turto administravimą reglamentuojančiomis Civilinio kodekso nuostatomis ir turi paprastąjį turto administravimą atliekančio administratoriaus teises, išskyrus teisę perleisti administruojamą turtą kitiems asmenims arba jį įkeisti, taip pat turi paprastąjį turto administravimą atliekančio administratoriaus pareigas ir atsakomybę. Už skolininko turto administravimą turto administratorius gauna šioje Instrukcijoje nustatyto dydžio atlygį, kuris apmokamas iš pajamų, gautų administruojant skolininko turtą.

Papildyta punktu:

Nr. 1R-239, 2017-09-21, paskelbta TAR 2017-09-21, i. k. 2017-14923

 

9. Antstolis gali turtą realizuoti, jeigu pats jį areštavo, išskyrus atvejį, kai, areštavus skolininko turtą, vykdomasis dokumentas persiunčiamas vykdyti kitam antstoliui (CPK 632 straipsnio 1 dalies 4 punktas).

Turtą areštavęs antstolis, persiųsdamas vykdomąjį dokumentą kitam antstoliui, kartu pateikia patvarkymą, kuriame nurodo, kokios priverstinio vykdymo priemonės yra pritaikytos, ir pateikia galiojančių turto arešto aktų ir patvarkymų, kuriais buvo taikytos priverstinio vykdymo priemonės, patvirtintas kopijas. Vykdomojo dokumento vykdymą tęsiantis antstolis naujo turto arešto akto turtui, kuriam galioja vykdomąjį dokumentą persiuntusio antstolio uždėtas areštas, nesurašo ir turi teisę šį turtą realizuoti šios Instrukcijos 11 punkte nustatyta tvarka.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1R-274, 2012-10-31, Žin., 2012, Nr. 128-6430 (2012-11-06), i. k. 1122270ISAK001R-274

 

10. Išieškant pinigų sumas, nesumokėtas už sunaudotus energijos išteklius, komunalines ir kitokias paslaugas, antstolis, areštuodamas skolininko butą ar gyvenamąjį namą, kuriame jis gyvena, privalo raštu išaiškinti skolininkui teisę prašyti teismo taikyti apribojimą, nustatytą CPK 663 straipsnio 4 dalyje. Išaiškinimas skolininkui įteikiamas arba siunčiamas kartu su turto arešto aktu.

101. Jeigu areštuojamas skolininkui priklausantis bendras su kitais asmenimis turtas ir skolininkui priklausanti turto dalis nenustatyta, kartu su turto arešto aktu antstolis skolininkui įteikia arba registruota pašto siunta išsiunčia sutikimo dėl turto dalies nustatymo ar turto pasidalijimo bendru skolininko ir kitų bendraturčių susitarimu, patvirtintu notarine tvarka (toliau šiame punkte – sutikimas), formą ir skolininką informuoja, kad šiuo būdu turto dalį nusistatyti ar turtą pasidalyti pageidaujantis skolininkas užpildytą sutikimą antstoliui turi pateikti ne vėliau kaip per dvidešimt dienų nuo turto arešto akto surašymo dienos.

Gavęs šio punkto pirmojoje pastraipoje nurodytą sutikimą ir priėmęs sprendimą nukreipti išieškojimą į skolininkui priklausantį bendrą su kitais asmenimis turtą, antstolis patvarkymu visiems patvarkymo priėmimo dieną jam vykdomuosius dokumentus vykdyti pateikusiems išieškotojams pateikia skolininko pateiktą sutikimą ir pasiūlo per dvidešimt dienų nuo patvarkymo priėmimo dienos pateikti antstoliui prieštaravimą dėl turto dalies nustatymo ar turto pasidalijimo bendru skolininko ir kitų bendraturčių susitarimu, patvirtintu notarine tvarka.

Jeigu nė vienas išieškotojas per šio punkto antrojoje pastraipoje nustatytą terminą nepateikia antstoliui prieštaravimo dėl turto dalies nustatymo ar turto pasidalijimo bendru skolininko ir kitų bendraturčių susitarimu, patvirtintu notarine tvarka, antstolis patvarkymu pasiūlo skolininkui, o reikiamais atvejais – ir bendraturčiams, per trisdešimt dienų nuo antstolio patvarkymo priėmimo dienos pateikti antstoliui notarine tvarka patvirtintą susitarimą dėl turto dalies nustatymo ar turto pasidalijimo. Motyvuotu antstolio patvarkymu šis terminas gali būti pratęstas ne daugiau kaip trisdešimt dienų.

Kartu su patvarkymu, kuriuo antstolis pasiūlo skolininkui, o reikiamais atvejais – ir bendraturčiams, pateikti antstoliui notarine tvarka patvirtintą susitarimą dėl turto dalies nustatymo ar turto pasidalijimo, antstolis išduoda patvirtintą sutikimo kopiją ir patvarkyme nurodo, kad notarine tvarka patvirtintu susitarimu turto dalį nustatyti ar turtą pasidalyti, naudojimosi turtu tvarką nustatyti galima tik taip, kaip tai nurodyta sutikime. Šioje pastraipoje nurodytą patvarkymą antstolis perduoda Turto arešto aktų registrui. Jeigu teismas sustabdo šioje pastraipoje nurodyto antstolio patvarkymo vykdymą ar šį patvarkymą panaikina, taip pat jeigu paaiškėja kitų aplinkybių, dėl kurių skolininkui priklausančio bendro su kitais asmenimis turto dalis negali būti nustatyta ar šis turtas padalytas notarine tvarka patvirtintu susitarimu, antstolis Turto arešto aktų registrui pateikia patvarkymą, panaikinantį antstolio patvarkymą, kuriuo skolininkui ir bendraturčiams buvo pasiūlyta pateikti antstoliui notarine tvarka patvirtintą susitarimą dėl turto dalies nustatymo ar turto pasidalijimo.

Jeigu šio punkto antrojoje pastraipoje nustatyta tvarka išieškotojams išsiuntus patvarkymą su skolininko pateiktu sutikimu šiam antstoliui pateikiami vykdyti nauji vykdomieji dokumentai ir (ar) kiti antstoliai, vykdantys išieškojimą iš to paties skolininko, prisijungia prie išieškojimo iš realizuojamo turto ir lėšų, gautų realizavus šį turtą, naujiems išieškotojams antstolio patvarkymas su skolininko pateiktu sutikimu nesiunčiamas, tačiau šie išieškotojai turi teisę turtą realizuojančiam antstoliui pateikti prieštaravimą dėl turto dalies nustatymo ar turto pasidalijimo bendru skolininko ir kitų bendraturčių susitarimu, patvirtintu notarine tvarka. Šis prieštaravimas turtą realizuojančio antstolio kontorai turi būti pateiktas iki šio punkto trečiojoje pastraipoje nurodyto antstolio patvarkymo, kuriuo skolininkui, o reikiamais atvejais – ir bendraturčiams, pasiūlyta pateikti antstoliui notarine tvarka patvirtintą susitarimą dėl turto dalies nustatymo ar turto pasidalijimo, priėmimo dienos.

Jeigu skolininkas nepateikia antstoliui sutikimo, nebepageidauja sudaryti notarine tvarka patvirtinto susitarimo dėl turto dalies nustatymo ar turto pasidalijimo arba bent vienas išieškotojas per šio punkto antrojoje ir penktojoje pastraipose nustatytą terminą pateikia prieštaravimą dėl turto dalies nustatymo ar turto pasidalijimo bendru skolininko ir kitų bendraturčių susitarimu, patvirtintu notarine tvarka, taip pat jeigu per šio punkto trečiojoje pastraipoje nustatytą terminą antstoliui nepateikiamas notarine tvarka patvirtintas susitarimas dėl turto dalies nustatymo ar turto pasidalijimo, antstolis pasiūlo išieškotojui, o reikiamais atvejais – ir bendraturčiams, kreiptis į teismą su prašymu dėl skolininko turto, kuris yra bendras su kitais asmenimis, dalies nustatymo. Jeigu per antstolio nustatytą terminą šis prašymas teismui nepateikiamas, antstolis išieškojimą iš to turto nutraukia. Pakartotinai nukreipti išieškojimą į šį turtą pagal tuos pačius vykdomuosius dokumentus galima ne anksčiau kaip praėjus vieniems metams po išieškojimo iš to turto nutraukimo dienos.

Jeigu skolininkui priklausantį bendrą su kitais asmenimis turtą areštavo keli antstoliai, šio punkto antrojoje–šeštojoje pastraipose nurodytus veiksmus atlieka antstolis, kuriam šios Instrukcijos 11 punktas suteikia teisę šį turtą realizuoti.

Papildyta punktu:

Nr. 1R-239, 2017-09-21, paskelbta TAR 2017-09-21, i. k. 2017-14923

 

11. Jeigu turtą areštavo keli antstoliai, areštuotą skolininko turtą realizuoja tas antstolis, kuris šį turtą areštavo vykdydamas pirmesnės eilės išieškotojų reikalavimus, o tais atvejais, kai turtą areštavo keli antstoliai pagal tos pačios eilės išieškotojų reikalavimus, – tas antstolis, kuris šį turtą areštavo pirmas. Paskelbęs varžytynes antstolis ne vėliau kaip kitą darbo dieną apie paskelbtas varžytynes informuoja kitus antstolius, vykdančius išieškojimą iš to paties skolininko.

Kiti antstoliai, vykdantys išieškojimą iš to paties skolininko, gali prisijungti prie išieškojimo iš realizuojamo turto ir lėšų, gautų realizavus šį turtą, siųsdami turtą realizuojančiam antstoliui vykdomojo dokumento patvirtintą kopiją ir patvarkymą dėl prisijungimo prie išieškojimo. Kiti išieškotojai turi teisę prisijungti prie išieškojimo pateikdami turto realizavimą vykdančiam antstoliui vykdomąjį dokumentą.

Šiame punkte nustatyta tvarka prisijungti prie išieškojimo galima iki to momento, kol turtą realizuojantis antstolis nesurašo išieškotų lėšų paskirstymo patvarkymo.

Turto realizavimą vykdantis antstolis prie išieškojimo prisijungusiems išieškotojams, taip pat išieškotojams, kurių naudai išieškojimą vykdo prie išieškojimo prisijungę antstoliai, siunčia Civilinio proceso kodekse ir šioje Instrukcijoje nurodytus, su turto realizavimu susijusius procesinius dokumentus, surašytus po prisijungimo.

Jeigu areštuotas turtas parduodamas skolininko pasiūlytam pirkėjui, turtą parduodantis antstolis ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo skolininko prašymo turtą parduoti jo pasiūlytam pirkėjui gavimo dienos apie turto pardavimą informuoja kitus antstolius, vykdančius išieškojimą iš to paties skolininko. Kiti antstoliai, vykdantys išieškojimą iš to paties skolininko, šiame punkte nustatyta tvarka gali prisijungti prie išieškojimo iš realizuojamo turto ir lėšų, gautų realizavus šį turtą.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1R-222, 2015-08-07, paskelbta TAR 2015-08-10, i. k. 2015-12177

 

12. Kito arešto uždėjimas nestabdo turto realizavimo. Turto realizavimas stabdomas vykdomosios bylos sustabdymo atvejais.

Turto realizavimas taip pat stabdomas tuo atveju, kai, areštavus turtą vykdomojoje byloje dėl piniginių sumų išieškojimo, vėliau šis turtas aprašomas vykdant teismo nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pirmesnės reikalavimų eilės išieškotojo reikalavimams užtikrinti. Taikant laikinąsias apsaugos priemones pirmesnės eilės išieškotojo reikalavimams užtikrinti, aprašyti turtą, kuris jau yra areštuotas vykdant piniginio pobūdžio išieškojimus, leidžiama tais atvejais, kai teismo nutartyje dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo nurodyta aprašyti būtent šį turtą, taip pat tais atvejais, kai skolininkas kito turto neturi ar kito turto nepakanka teismo nutartyje nurodytiems reikalavimams užtikrinti arba aprašant kitą skolininko turtą būtų pažeista teismo nutartyje nurodyta skolininko turto arešto tvarka ar CPK 664 ir 665 straipsniuose nustatyta išieškojimo iš skolininko turto eilė. Turto realizavimas šioje pastraipoje nustatytais atvejais stabdomas iki tol, kol galioja laikinosios apsaugos priemonės.

Jeigu skolininko turtas yra aprašytas vykdant teismo nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, išieškojimą pagal vykdomuosius dokumentus dėl piniginių sumų išieškojimo tos pačios reikalavimų eilės išieškotojams nukreipti į turtą, kuris yra aprašytas taikant laikinąsias apsaugos priemones, galima tik tais atvejais, jeigu skolininkas kito turto neturi ar kito turto nepakanka išieškojimui įvykdyti arba išieškojimą nukreipiant į kitą skolininko turtą būtų pažeista CPK 664 ir 665 straipsniuose nustatyta išieškojimo iš skolininko turto eilė. Antstolis, nukreipęs išieškojimą į turtą, kuris yra aprašytas vykdant teismo nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių, ne vėliau kaip kitą darbo dieną po varžytynių šiam turtui paskelbimo skolininkui, išieškotojui ir kreditoriui, kurio naudai yra taikytos laikinosios apsaugos priemonės, registruotu laišku praneša apie turto pardavimą iš varžytynių, taip pat paaiškina antstolio procesinių veiksmų apskundimo tvarką.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1R-321, 2012-12-12, Žin., 2012, Nr. 147-7578 (2012-12-15), i. k. 1122270ISAK001R-321

 

121. Vykdydamas teismo nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, antstolis skolininko turtą, įskaitant pinigines lėšas kredito įstaigoje atidarytoje skolininko sąskaitoje, ir turtines teises aprašo ir turto aprašą į Turto arešto aktų registrą pateikia elektroniniu būdu, naudodamas Duomenų teikimo Turto arešto aktų registrui programą. Jeigu taikant laikinąsias apsaugos priemones aprašomos piniginės lėšos kredito įstaigos sąskaitoje, Turto arešto aktų registras duomenis apie lėšų areštą automatiniu būdu perduoda į Piniginių lėšų apribojimų informacinę sistemą.

Papildyta punktu:

Nr. 1R-222, 2015-08-07, paskelbta TAR 2015-08-10, i. k. 2015-12177

Punkto pakeitimai:

Nr. 1R-96, 2017-04-10, paskelbta TAR 2017-04-10, i. k. 2017-06107

 

122. Pirminį teismo nutartimi areštuoto turto duomenų patikslinimą antstolis atlieka per keturiolika dienų nuo teismo nutarties dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo priėmimo vykdyti. Jeigu per šį terminą antstolis neranda skolininko turto visiems reikalavimams, nurodytiems teismo nutartyje dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, užtikrinti, vėliau, suradęs kitą skolininko turtą, antstolis surašo naują turto aprašą. Šis aprašas papildo pirminį turto aprašą.

Jeigu reikia patikslinti turto apraše nurodyto turto duomenis, panaikinti dalį ar visą turto aprašą, antstolis surašo patvarkymą ir elektroniniu būdu, naudodamas Duomenų teikimo Turto arešto aktų registrui programą, šį patvarkymą pateikia Turto arešto aktų registrui.

Jeigu laikinąsias apsaugos priemones pritaikęs teismas leido atlikti tam tikras operacijas su kredito įstaigos sąskaitoje esančiomis lėšomis ir nurodė antstoliui nustatyti konkrečią lėšų sumą, kuri per vieną kalendorinį mėnesį gali būti panaudota nurodytoms operacijoms atlikti, antstolis vykdomosios bylos neužbaigia ir skolininko prašymu nustato lėšų sumą ir kredito įstaigos sąskaitą, su kurioje esančiomis lėšomis leidžiama atlikti nurodytas operacijas. Patvarkymą, kuriuo nustatoma konkreti lėšų suma, kuri per vieną kalendorinį mėnesį gali būti panaudota nurodytoms operacijoms atlikti, antstolis elektroniniu būdu pateikia Turto arešto aktų registrui.

Papildyta punktu:

Nr. 1R-222, 2015-08-07, paskelbta TAR 2015-08-10, i. k. 2015-12177

Punkto pakeitimai:

Nr. 1R-264, 2015-09-11, paskelbta TAR 2015-09-11, i. k. 2015-13737

 

123. Priėmęs vykdyti Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 655/2014, kuriuo nustatoma europinio sąskaitos blokavimo įsakymo procedūra, siekiant palengvinti tarpvalstybinį skolų išieškojimą civilinėse ir komercinėse bylose (OL 2014 L 189, p. 59) (toliau – Reglamentas (ES) Nr. 655/2014), nustatyta tvarka išduotą europinį sąskaitos blokavimo įsakymą, antstolis Piniginių lėšų apribojimų informacinei sistemai pateikia nurodymą nutraukti piniginių lėšų išmokėjimą iš europiniame sąskaitos blokavimo įsakyme nurodytos sąskaitos.

Jeigu skolininko sąskaitoje yra mažesnė piniginių lėšų suma, nei europiniame sąskaitos blokavimo įsakyme nurodyta blokuotinų piniginių lėšų suma, antstolis pakeičia Piniginių lėšų apribojimų informacinei sistemai pateiktą nurodymą nutraukti piniginių lėšų išmokėjimą ir nurodo, kad draudžiama išmokėti piniginių lėšų sumą, atitinkančią tuo metu skolininko sąskaitoje esančią sumą.

Jeigu europiniame sąskaitos blokavimo įsakyme nurodyta blokuoti kelias skolininko sąskaitas, antstolis Piniginių lėšų apribojimų informacinei sistemai pateikia nurodymą nutraukti piniginių lėšų išmokėjimą iš visų europiniame sąskaitos blokavimo įsakyme nurodytų sąskaitų. Jeigu bendra skolininko sąskaitose draudžiamų išmokėti piniginių lėšų suma viršija europiniame sąskaitos blokavimo įsakyme nurodytą blokuotinų piniginių lėšų sumą, antstolis pakeičia Piniginių lėšų apribojimų informacinei sistemai pateiktą nurodymą nutraukti piniginių lėšų išmokėjimą, kad būtų draudžiama išmokėti tik europiniame sąskaitos blokavimo įsakyme nurodytą piniginių lėšų sumą.

Jeigu europiniame sąskaitos blokavimo įsakyme nurodytas tik bankas, kuriame yra blokuotina skolininko sąskaita, taip pat nurodyta, kad Reglamento (ES) Nr. 655/2014 24 straipsnio 4 dalyje nustatyta tvarka blokuotinos skolininko sąskaitos duomenys turi būti gauti iš informavimo institucijos, antstolis raštu kreipiasi į Valstybinę mokesčių inspekciją prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos dėl duomenų apie blokuotinas skolininko sąskaitas pateikimo.

Visus veiksmus, reikalingus europinio sąskaitos blokavimo įsakymui įvykdyti, antstolis ir Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos atlieka skubiai.

Ne vėliau kaip per tris darbo dienas po europinio sąskaitos blokavimo įsakymo įvykdymo antstolis Reglamento (ES) Nr. 655/2014 25 straipsnyje nustatyta tvarka pateikia deklaraciją apie europinio sąskaitos blokavimo įsakymo įvykdymą.

Jeigu skolininko gyvenamoji vieta yra Lietuvos Respublikoje, antstolis deklaraciją apie europinio sąskaitos blokavimo įsakymo įvykdymą ir  Reglamento (ES) Nr. 655/2014 28 straipsnio 5 dalyje nurodytus dokumentus, susijusius su europiniu sąskaitos blokavimo įsakymu, Reglamento (ES) Nr. 655/2014 28 straipsnyje nustatyta tvarka registruotąja pašto siunta išsiunčia skolininkui.

Jeigu skolininkas antstoliui pateikia dokumentus, patvirtinančius, kad vykdant europinį sąskaitos blokavimo įsakymą buvo uždrausta išmokėti pinigines lėšas, į kurias negali būti nukreiptas išieškojimas, antstolis pakeičia Piniginių lėšų apribojimų informacinei sistemai pateiktą nurodymą nutraukti piniginių lėšų išmokėjimą, kad nebūtų uždrausta išmokėti lėšas, į kurias negali būti nukreiptas išieškojimas. Apie skolininko pateiktus dokumentus ir draudžiamos išmokėti sumos pakeitimą antstolis informuoja išieškotoją.

Vykdant europinį sąskaitos blokavimo įsakymą skaičiuojamos šios Instrukcijos 2 lentelės 7 punkte nurodytos vykdymo išlaidos, taip pat papildomos išlaidos, kurios patiriamos atliekant atskirus veiksmus vykdomojoje byloje. Visas europinio sąskaitos blokavimo įsakymo vykdymo išlaidas apmoka išieškotojas.

Jeigu vykdomasis dokumentas dėl piniginių sumų išieškojimo byloje, kurioje anksčiau buvo išduotas europinis sąskaitos blokavimo įsakymas, pateikiamas vykdyti ne europinį sąskaitos blokavimo įsakymą vykdžiusiam antstoliui, vykdomąjį dokumentą dėl piniginių sumų išieškojimo priėmęs vykdyti antstolis apie tai informuoja europinį sąskaitos blokavimą vykdžiusį antstolį.

Papildyta punktu:

Nr. 1R-96, 2017-04-10, paskelbta TAR 2017-04-10, i. k. 2017-06107

 

13. Neteko galios nuo 2013-01-01

Punkto naikinimas:

Nr. 1R-321, 2012-12-12, Žin. 2012, Nr. 147-7578 (2012-12-15), i. k. 1122270ISAK001R-321

 

14. Neteko galios nuo 2013-01-01

Punkto naikinimas:

Nr. 1R-321, 2012-12-12, Žin. 2012, Nr. 147-7578 (2012-12-15), i. k. 1122270ISAK001R-321

 

15. Neteko galios nuo 2013-01-01

Punkto naikinimas:

Nr. 1R-321, 2012-12-12, Žin. 2012, Nr. 147-7578 (2012-12-15), i. k. 1122270ISAK001R-321

 

16. Neteko galios nuo 2013-01-01

Punkto naikinimas:

Nr. 1R-321, 2012-12-12, Žin. 2012, Nr. 147-7578 (2012-12-15), i. k. 1122270ISAK001R-321

 

17. Neteko galios nuo 2013-01-01

Punkto naikinimas:

Nr. 1R-321, 2012-12-12, Žin. 2012, Nr. 147-7578 (2012-12-15), i. k. 1122270ISAK001R-321

 

18. Neteko galios nuo 2013-01-01

Punkto naikinimas:

Nr. 1R-321, 2012-12-12, Žin. 2012, Nr. 147-7578 (2012-12-15), i. k. 1122270ISAK001R-321

Punkto pakeitimai:

Nr. 1R-274, 2012-10-31, Žin., 2012, Nr. 128-6430 (2012-11-06), i. k. 1122270ISAK001R-274

 

19. Išieškojimą nukreipdamas į skolininkui priklausantį darbo užmokestį ir kitas jam prilygintas skolininko pajamas, į skolininko pinigines lėšas, esančias pas trečiuosius asmenis, ir skolininko turtines teises, antstolis nėra saistomas savo veiklos teritorijos.

20. Skolininko darbdavys, taip pat kitas asmuo, išmokantis skolininkui pajamas, prilyginamas darbo užmokesčiui, antstolio pateiktus patvarkymus dėl išskaitų darymo iš skolininkui priklausančių pajamų eilės tvarka registruoja Vykdomų antstolio patvarkymų apskaitos knygoje, kurioje nurodo patvarkymo pateikimo vykdyti datą, vykdomojo dokumento ir jį išdavusios institucijos pavadinimą, antstolio, pateikusio vykdyti patvarkymą, vardą, pavardę ir antstolio (antstolių) kontoros, kurioje jis dirba, adresą, išieškotojo ir skolininko vardus ir pavardes, o kai išieškotojas yra juridinis asmuo, – jo pavadinimą ir įmonės kodą, išieškotojo buveinės arba gyvenamosios vietos adresą, jeigu nurodyta, – išieškotojo sąskaitos banke rekvizitus, išieškotiną sumą, o jeigu atsiųstas patvarkymas išieškoti periodines išmokas, – šių išmokų dydį ir periodiškumą. Šioje knygoje taip pat registruojami ir asmens prašymai savo noru mokėti išlaikymą periodinėmis išmokomis.

21. Vykdydamas vykdomuosius dokumentus dėl darbo užmokesčio ir kitų su darbo teisiniais santykiais susijusių sumų išieškojimo, antstolis išieško visą vykdomajame dokumente nurodytą sumą ir išmoka ją išieškotojui, neatskaičiuodamas su darbo teisiniais santykiais susijusių privalomų mokesčių (įmokų). Tačiau, jeigu skolininkas, pervesdamas į antstolio depozitinę sąskaitą priteistą sumą, atskaito iš jos su darbo teisiniais santykiais susijusius mokesčius, jis privalo antstoliui pateikti mokesčių atskaitymo apskaičiavimą, kuriame nurodomi iš išieškomų sumų atskaitomi mokesčiai ir jų dydžiai. Šiuo atveju antstolis skolininko pervestą sumą išmoka išieškotojui, kartu pateikdamas skolininko atsiųsto apskaičiavimo kopiją. Apskaičiavimo originalas paliekamas vykdomojoje byloje.

22. Jeigu iškeldinimas vykdomas nedalyvaujant iškeldinamajam ar bent vienam pilnamečiui jo šeimos nariui arba iškeldinamasis atsisako pasiimti iškeldinamą turtą, šis turtas įrašomas į turto aprašą ir esant galimybei įkainojamas. Jei yra didelis kiekis vienarūšių ir (arba) mažaverčių daiktų (namų apyvokos reikmenų, aprangos, avalynės, dokumentų, knygų ir pan.), jie gali būti supakuojami į dėžes, maišus ir kt. arba sudedami į atskiras patalpas, kurios užantspauduojamos ir joms suteikiamas numeris. Šis numeris įrašomas turto apraše.

Kai nėra galimybių užtikrinti iškeldinamojo turto apsaugą, antstolis aprašyto turto saugotoju skiria išieškotoją.

23. Teismui leidus taikyti teismo sprendime nurodytas sprendimo neįvykdymo pasekmes – teisę išieškotojui už skolininką įvykdyti teismo sprendimą – nugriauti statinį, išardyti jo dalį (-is) ar atlikti kitus statybos darbus ir (ar) sutvarkyti statybvietę (Civilinio proceso kodekso 771 straipsnio 2 dalis), išieškotojas, turėdamas galimybę ir norėdamas pasinaudoti šia teise, parenka asmenį, kuris vykdys minėtus darbus, ir nurodo jį antstoliui. Išieškotojas antstoliui pateikia preliminarią statinio griovimo, jo dalies (-ių) ardymo ar kitų statybos darbų (įskaitant projektavimo) atlikimo ir (ar) statybvietės sutvarkymo sąmatą, nurodo (suderinęs su antstoliu) minėtų darbų pradžios (priverstinio sprendimo vykdymo) datą, laiką, numatomą trukmę ir, jei reikia, siūlomą skolininko turto saugotoją.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1R-224, 2016-07-28, paskelbta TAR 2016-07-28, i. k. 2016-21091

 

231. Vykdydamas vykdomąjį dokumentą dėl statinio nugriovimo, jo dalies (-ių) išardymo ar kitų statybos darbų atlikimo ir (ar) statybvietės sutvarkymo, antstolis, gavęs preliminarią darbų sąmatą, surašo vykdymo išlaidų apskaičiavimą ir priima patvarkymą dėl vykdymo išlaidų išieškojimo iš skolininko. Patvarkymą dėl vykdymo išlaidų išieškojimo, vykdymo išlaidų apskaičiavimą, informaciją apie sprendimo priverstinio vykdymo datą, laiką, po statinio nugriovimo ar jo dalies (-ių) išardymo likusių konstrukcijų ir jų dalių tvarkymą (Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatymo 15 straipsnio 2 dalis), skolininko turto saugotoją, kitą svarbią informaciją apie konkretaus sprendimo vykdymą antstolis siunčia vykdymo proceso šalims.

Sprendimo priverstinio vykdymo data gali būti antstolio skiriama ne anksčiau kaip po 20 dienų po dokumentų, nurodytų šio punkto pirmojoje pastraipoje, išsiuntimo skolininkui dienos.

Jeigu teismas priėmė sprendimą iškeldinti asmenis iš griautino statinio ar ardytinos jo dalies, pirmiausia įvykdomas teismo sprendimas dėl asmenų iškeldinimo. Iškeldinus asmenis nustatyta tvarka nugriaunamas statinys (išardoma jo dalis). Po teismo sprendimo dėl asmenų iškeldinimo įvykdymo, taip pat tais atvejais, kai teismas nėra priėmęs sprendimo dėl asmenų iškeldinimo iš griautino statinio ar ardytinos jo dalies, visi griautiname statinyje (ardytinoje jo dalyje) esantys asmenys, vykdant statinio griovimą (jo dalies ardymą), laikomi kliūtimis ir joms pašalinti antstolis kviečia policiją.

Jeigu griautiname statinyje ar jo ardytinoje dalyje yra turto, tačiau griautiname statinyje (ardytinoje jo dalyje) asmenys negyvena arba atsisako pasiimti turtą, antstolis, vadovaudamasis Civilinio proceso kodekso 766 straipsniu, atlieka šiame straipsnyje nurodytus reikiamus veiksmus, kad būtų užtikrinta tokio turto apsauga.

Papildyta punktu:

Nr. 1R-224, 2016-07-28, paskelbta TAR 2016-07-28, i. k. 2016-21091

 

232. Vykdydamas vykdomąjį dokumentą dėl statinio nugriovimo, jo dalies (-ių) išardymo ar kitų statybos darbų atlikimo ir (ar) statybvietės sutvarkymo, antstolis kliūtims pašalinti kviečia policiją. Šiuo atveju policijos dalyvavimas būtinas. Antstolis taip pat taiko kitas būtinas priemones ir imasi būtinų veiksmų, nurodytų Civilinio proceso kodekso 585, 615, 675 straipsniuose, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatymo 15 straipsnyje, siekdamas užtikrinti išieškotojo teisę už skolininką įvykdyti teismo sprendimą nugriauti statinį, išardyti jo dalį (-is) ar atlikti kitus statybos darbus ir (ar) sutvarkyti statybvietę.

Papildyta punktu:

Nr. 1R-224, 2016-07-28, paskelbta TAR 2016-07-28, i. k. 2016-21091

 

24. Vykdant nepiniginio pobūdžio teismo sprendimus, susijusius su uždraudimu vykdyti tam tikrą veiklą arba įpareigojimu atlikti tam tikrus veiksmus, nesusijusius su turto ar lėšų perdavimu, kai skolininkas per teismo sprendime arba antstolio raginime nustatytą terminą sprendimo neįvykdo, antstolis surašo sprendimų, įpareigojančių skolininką atlikti arba nutraukti tam tikrus veiksmus, neįvykdymo aktą ir kreipiasi į teismą CPK 771 straipsnyje nustatyta tvarka. Tokia pat tvarka kreipiamasi į teismą, kai nevykdomas nepiniginio pobūdžio teismo sprendimas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo. Gavęs informaciją, kad sprendimo nevykdymas gali sukelti pavojų žmonių gyvybei ir sveikatai arba turtui, antstolis apie susidariusią situaciją nedelsdamas informuoja kompetentingas institucijas.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1R-137, 2015-06-09, paskelbta TAR 2015-06-09, i. k. 2015-09015

 

241. Pažymas, išduotas kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje pagal 2013 m. birželio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 606/2013 dėl apsaugos priemonių tarpusavio pripažinimo civilinėse bylose (OL 2013 L 181, p. 4) (toliau – Reglamentas (ES) 606/2013) 5 ir 14 straipsnių nuostatas, antstolis vykdo vadovaudamasis Civilinio proceso kodekse nustatytomis vykdymo proceso taisyklėmis. Pažymos priskirtinos šios Instrukcijos 2 lentelės 7 punkte nurodytų vykdomųjų dokumentų kategorijai.

Jeigu, vadovaujantis Reglamento (ES) Nr. 606/2013 11 straipsniu, būtina patikslinti pažymoje nurodytus faktinius apsaugos priemonės elementus, antstolis priima motyvuotą patvarkymą, kuriuo informuoja skolininką apie apsaugos priemonės patikslinimą ir pažymoje nustatyto (-ų)      įpareigojimo (-ų) nevykdymo pasekmes. Antstolio patvarkymas kartu su patvarkymu priimti vykdomąjį dokumentą vykdyti siunčiamas skolininkui.

Tais atvejais, kai nežinoma skolininko buvimo vieta arba skolininkas atsisako patvirtinti šiame punkte išvardytų dokumentų gavimą, neįteikti procesiniai dokumentai skelbiami interneto svetainėje www.antstoliai.lt.

Jeigu skolininkas nevykdo pažymoje nustatyto (-ų) įpareigojimo (-ų), antstolis surašo pažymoje nustatyto (-ų) įpareigojimo (-ų) neįvykdymo aktą ir kreipiasi į teismą Civilinio proceso kodekso 771 straipsnyje nustatyta tvarka.

Vykdant pažymas, išduotas kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje pagal Reglamentą (ES) Nr. 606/2013, vykdymo išlaidas apmoka išieškotojas.

Papildyta punktu:

Nr. 1R-137, 2015-06-09, paskelbta TAR 2015-06-09, i. k. 2015-09015

Punkto pakeitimai:

Nr. 1R-96, 2017-04-10, paskelbta TAR 2017-04-10, i. k. 2017-06107

 

25. Sprendimai dėl vaikų perdavimo vykdomi CPK 764 straipsnyje nustatyta tvarka.

Vykdant kitus nepiniginio pobūdžio teismo sprendimus, kuriuose numatyti veiksmai susiję su nepilnamečiu asmeniu (vaiku) (teismo sprendimus, kuriais nustatoma vieno iš tėvų bendravimo su vaiku tvarka ir kt.), apie priimtą vykdyti vykdomąjį dokumentą antstolis praneša vaiko gyvenamosios vietos valstybinei vaiko teisių apsaugos institucijai. Užtikrinant vaiko teisių apsaugą bet kurios iš šalių, valstybinės vaiko teisių apsaugos institucijos atstovo prašymu ar nusprendus antstoliui dalyvauti vykdymo procese, antstolio patvarkymu kviečiamas psichologas.

Vykdant nepiniginio pobūdžio teismo sprendimus, kuriuose numatyti veiksmai susiję su nepilnamečiu asmeniu (vaiku), kai skolininkas per teismo sprendime arba antstolio raginime nustatytą terminą sprendimo neįvykdo, antstolis kreipiasi į vaiko gyvenamosios vietos valstybinę vaiko teisių apsaugos instituciją dėl turimos informacijos pateikimo. Jei vaikas gyvena kitoje savivaldybėje nei išieškotojas, prireikus gali būti kreipiamasi ir į išieškotojo gyvenamosios vietos valstybinę vaiko teisių apsaugos instituciją. Antstoliui prašant ši informacija turi būti pateikta raštu. Prireikus antstolis su valstybinės vaiko teisių apsaugos institucijos atstovu aptaria sprendimo vykdymo priemonių pobūdį ir jų vykdymo tvarką. Išnagrinėjęs turimą medžiagą antstolis priima patvarkymą dėl sprendimo vykdymo tvarkos. Šis patvarkymas ne vėliau kaip kitą darbo dieną siunčiamas proceso šalims ir valstybinei vaiko teisių apsaugos institucijai. Jeigu skolininkas nevykdo antstolio patvarkymo dėl sprendimo vykdymo tvarkos, antstolis surašo sprendimų, įpareigojančių skolininką atlikti arba nutraukti tam tikrus veiksmus, neįvykdymo aktą ir kreipiasi į teismą CPK 771 straipsnyje nustatyta tvarka.

26. Antstolis, vykdantis vykdomąją bylą dėl vaiko išlaikymo periodinėmis išmokomis, priteisto teismo sprendimu arba teismo patvirtinta vaiko išlaikymo sutartimi, išieškojimo, Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2007 m. rugsėjo 26 d. įsakymu Nr. 1R-371 „Dėl Pažymos apie priteistų lėšų vaikui išlaikyti mokėjimą formos patvirtinimo“ patvirtintos formos pažymą apie priteistų lėšų vaikui išlaikyti mokėjimą išduoda remdamasis vykdomosios bylos duomenimis.

Jeigu dėl teismo sprendimu arba teismo patvirtinta taikos sutartimi vaikui priteisto išlaikymo periodinėmis išmokomis išieškojimo antstolis išsiuntė patvarkymą išskaitoms iš skolininko darbo užmokesčio ar kitų jam prilygintų pajamų daryti ir, vadovaujantis antstolio patvarkymu, išskaitas darantis asmuo išskaitytas sumas turi išmokėti (pervesti) išieškotojui, antstolis pažymoje apie priteistų lėšų vaikui išlaikyti mokėjimą nurodo, kada ir kokiai institucijai išskaitoms daryti buvo pateiktas patvarkymas.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1R-222, 2015-08-07, paskelbta TAR 2015-08-10, i. k. 2015-12177

 

27. Antstoliui, vykdančiam vykdomąjį dokumentą dėl priverstinio juridinio asmens likvidavimo, nustačius, kad juridinis asmuo turto, kuriam privaloma teisinė registracija, neturi, likvidavimo procedūra vykdoma supaprastinta tvarka Juridinių asmenų registro tvarkytojui pateikiant prašymą išregistruoti juridinį asmenį ir išieškojimo negalimumo aktą. Nustatęs, kad juridinis asmuo turi kilnojamojo turto, kuriam privaloma teisinė registracija, antstolis surašo patvarkymą dėl reikalavimo pristatyti tokį turtą ir jo dokumentus antstoliui ir šį patvarkymą išsiunčia Juridinių asmenų registre nurodytu juridinio asmens buveinės adresu ir paskutiniam žinomam juridinio asmens administracijos vadovui. Jei kilnojamasis turtas antstoliui nepristatomas ir nėra galimybės nustatyti jo buvimo vietos, antstolis surašo juridinio asmens likvidavimo aktą, kuriame nurodo, kad priverstinio vykdymo priemonėmis juridinio asmens turto rasti nepavyko.

28. Priėmęs vykdyti vykdomąjį dokumentą dėl jame nurodyto turto konfiskavimo, antstolis ne vėliau kaip per dešimt darbo dienų konfiskuotą turtą areštuoja ir turto arešto aktą kartu su kitais su turto konfiskavimu susijusiais dokumentais perduoda Bešeimininkio, konfiskuoto, valstybės paveldėto, valstybei perduoto turto, daiktinių įrodymų, lobių ir radinių perdavimo, apskaitymo, saugojimo, realizavimo, grąžinimo ir pripažinimo atliekomis taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. gegužės 26 d. nutarimu Nr. 634 „Dėl Bešeimininkio, konfiskuoto, valstybės paveldėto, valstybei perduoto turto, daiktinių įrodymų, lobių ir radinių perdavimo, apskaitymo, saugojimo, realizavimo, grąžinimo ir pripažinimo atliekomis taisyklių patvirtinimo“, 4.1 ir 4.2 papunkčiuose arba 157 punkte nurodytai institucijai.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1R-222, 2015-08-07, paskelbta TAR 2015-08-10, i. k. 2015-12177

 

29. Skundas dėl antstolio veiksmų arba atsisakymo juos atlikti per CPK 512 straipsnyje nustatytą terminą pateikiamas raštu antstoliui, kurio veiksmai ar atsisakymas juos atlikti skundžiami. Kai skundžiami pavaduojančio antstolio ar antstolio atstovo veiksmai arba atsisakymas juos atlikti, skundas pateikiamas pavaduojamo ar atstovaujamo antstolio kontorai. Skunde nurodomas pareiškėjo vardas, pavardė ir kontaktinė informacija, skundo surašymo data, vykdomosios bylos numeris (jei žinomas) ir jos šalys, skundžiamo antstolio vardas ir pavardė, skundžiamas antstolio veiksmas, pareiškėjo reikalavimas, skundo motyvai ir aplinkybės, kuriomis pareiškėjas grindžia reikalavimą, pareiškėjo ar įgalioto atstovo parašas.

Jei antstolis atsisako patenkinti skundą, skundas kartu su patvarkymu, kuriame nurodomi atsisakymo patenkinti skundą motyvai ir aplinkybės, ir vykdomąja byla persiunčiamas apylinkės teismui, kurio veiklos teritorijoje yra antstolio kontoros buveinė. Tuo atveju, jeigu persiųsdamas teismui skundą antstolis vykdomosios bylos nesustabdo, antstolis pasidaro vykdomosios bylos kopiją ir tęsia vykdymo veiksmus.

 

II. SKYRIUS VYKDYMO IŠLAIDOS

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. 1R-222, 2015-08-07, paskelbta TAR 2015-08-10, i. k. 2015-12177

 

30. Šioje Instrukcijoje nustatytos vykdymo išlaidos apmokamos antstoliui grynaisiais pinigais arba atliekami mokėjimai negrynaisiais pinigais Lietuvos Respublikos mokėjimų įstatymo nustatyta tvarka. Antstolis, priimdamas grynuosius pinigus, privalo išduoti mokėtojui nustatytos formos antstolio kvitą ir (arba) kitą teisės aktuose nustatytą dokumentą. Antstolis, priimdamas lėšas ir išrašydamas kvitus, vadovaujasi Pinigų priėmimo ir pinigų išmokėjimo kvitų naudojimo, išrašymo ir apskaitos taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos finansų ministro 2002 m. spalio 30 d. įsakymu Nr. 340 „Dėl Pinigų priėmimo ir pinigų išmokėjimo kvitų naudojimo, išrašymo ir apskaitos taisyklių patvirtinimo“.

Antstolis gali atsisakyti priimti grynuosius pinigus pagal kvitą, jeigu jų suma viršija 100 eurų.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1R-383, 2014-12-29, paskelbta TAR 2014-12-30, i. k. 2014-20882

Nr. 1R-222, 2015-08-07, paskelbta TAR 2015-08-10, i. k. 2015-12177

Nr. 1R-239, 2017-09-21, paskelbta TAR 2017-09-21, i. k. 2017-14923

 

31. Atlikęs vykdymo veiksmą ir apskaičiavęs už jį vykdymo išlaidas, antstolis tai nurodo vykdymo išlaidų apskaičiavime.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1R-222, 2015-08-07, paskelbta TAR 2015-08-10, i. k. 2015-12177

 

32. Atsižvelgdamas į išieškotojo fizinio asmens turtinę padėtį, antstolis gali iš viso ar iš dalies atleisti jį nuo vykdymo išlaidų mokėjimo arba vykdymo išlaidų apmokėjimą atidėti. Išieškotoją fizinį asmenį, gaunantį socialinę pašalpą Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo nustatyta tvarka, antstolis turi atleisti nuo būtinų vykdymo išlaidų apmokėjimo arba šių vykdymo išlaidų apmokėjimą atidėti ne trumpesniam kaip 30 dienų terminui, per kurį šie asmenys privalo kreiptis į Valstybės garantuojamos pagalbos tarnybą dėl antrinės teisinės pagalbos apmokant būtinas vykdymo išlaidas suteikimo.

Išieškotoją juridinį asmenį, pateikiantį vykdyti vykdomąjį raštą, išduotą civilinėje byloje, kurioje šis juridinis asmuo buvo visiškai ar iš dalies atleistas nuo žyminio mokesčio sumokėjimo ar žyminio mokesčio sumokėjimas jam buvo atidėtas, antstolis gali iš viso ar iš dalies atleisti nuo vykdymo išlaidų mokėjimo arba vykdymo išlaidų apmokėjimą atidėti. Pateikdamas vykdyti vykdomąjį raštą toks išieškotojas antstoliui turi pateikti teismo nutartį, kuria buvo išspręstas žyminio mokesčio sumokėjimo atidėjimo ar atleidimo nuo žyminio mokesčio sumokėjimo klausimas. Kitiems išieškotojams juridiniams asmenims gali būti atidėtas tik papildomų vykdymo išlaidų, kurios patiriamos atliekant atskirus veiksmus konkrečioje vykdomojoje byloje, apmokėjimas.

Vykdymo išlaidų apmokėjimas gali būti atidėtas ne ilgiau kaip iki vykdomosios bylos užbaigimo.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1R-163, 2012-06-20, Žin., 2012, Nr. 70-3645 (2012-06-23), i. k. 1122270ISAK001R-163

Nr. 1R-5, 2014-01-13, paskelbta TAR 2014-01-14, i. k. 2014-00185

Nr. 1R-222, 2015-08-07, paskelbta TAR 2015-08-10, i. k. 2015-12177

 

33. Visos vykdymo išlaidos, išskyrus šioje Instrukcijoje numatytas išimtis, išieškomos iš skolininko pagal šioje Instrukcijoje nustatytus dydžius nepriklausomai nuo to, ar išieškotojas buvo atleistas nuo vykdymo išlaidų, ar jos buvo sumažintos, ar atidėtos.

34. Vykdydamas teisės aktų nustatyta tvarka biudžetinių įstaigų pateiktus vykdyti vykdomuosius dokumentus dėl pinigų sumų išieškojimo, antstolis turi teisę atidėti visų vykdymo išlaidų apmokėjimą arba atleisti išieškotoją ar vykdomąjį dokumentą vykdyti pateikusią biudžetinę įstaigą nuo šių išlaidų apmokėjimo.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1R-5, 2014-01-13, paskelbta TAR 2014-01-14, i. k. 2014-00185

 

35. Neteko galios nuo 2014-01-15

Punkto naikinimas:

Nr. 1R-5, 2014-01-13, paskelbta TAR 2014-01-14, i. k. 2014-00185

 

36. Vykdant teismų sprendimus valstybės naudai dėl savavališkos statybos ir statybos pagal neteisėtai išduotą statybos leidimą padarinių šalinimo, valstybei atstovauja Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos, kuri apmoka vykdymo išlaidas šioje Instrukcijoje nustatyta tvarka.

361. Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyba už išieškotojus, kuriems Lietuvos Respublikos valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatymo nustatyta tvarka teikiama antrinė teisinė pagalba, apmoka būtinas vykdymo išlaidas arba jų dalį. Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos apmokėtas ir iš skolininko išieškotas būtinas vykdymo išlaidas ar jų dalį, jeigu Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyba apmokėjo tik dalį būtinų vykdymo išlaidų, antstolis grąžina į biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą (įmokos kodas 5630) ir Valstybės garantuojamos pagalbos tarnybai elektroniniu būdu praneša: asmens, už kurį Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyba apmokėjo būtinas vykdymo išlaidas ar jų dalį, duomenis, Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos sprendimo teikti antrinę teisinę pagalbą datą ir numerį, išieškotų ir į biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą pervestų būtinų vykdymo išlaidų sumą.

Papildyta punktu:

Nr. 1R-265, 2011-11-14, Žin., 2011, Nr. 137-6495 (2011-11-17), i. k. 1112270ISAK001R-265

Punkto pakeitimai:

Nr. 1R-222, 2015-08-07, paskelbta TAR 2015-08-10, i. k. 2015-12177

 

37. Būtinų vykdymo išlaidų neapmoka išieškotojai – valstybės ir savivaldybių globos namai, jei išieškomas išlaikymas globos namuose gyvenantiems asmenims. Už valstybės ir savivaldybių globos namus būtinas vykdymo išlaidas apmoka Teisingumo ministerija iš šiam tikslui skirtų asignavimų. Antstolis pateikia Teisingumo ministerijai prašymą apmokėti būtinas vykdymo išlaidas, patvarkymo priimti vykdomąjį dokumentą vykdyti kopiją, apskaitos dokumentą, kuriame nurodyta apmokėtina suma. Prašyme nurodoma: vykdomosios bylos numeris, vykdomosios bylos registravimo data, vykdomąjį dokumentą išdavusios institucijos pavadinimas, vykdomojo dokumento numeris, išdavimo data, skolininko ir išieškotojo duomenys (vardas, pavardė, pavadinimas, skolininko adresas), išieškotina suma, būtinų vykdymo išlaidų dydis kiekvienoje vykdomojoje byloje. Teisingumo ministerija turi teisę tikrinti antstolio pateiktų dokumentų pagrįstumą. Teisingumo ministerijos apmokėtas ir nustatyta tvarka iš skolininko išieškotas vykdymo išlaidas antstolis grąžina į Teisingumo ministerijos sąskaitą.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1R-163, 2012-06-20, Žin., 2012, Nr. 70-3645 (2012-06-23), i. k. 1122270ISAK001R-163

 

38. Kai teismo nutartis dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo yra priimta teismo iniciatyva, vykdymo išlaidos apmokamos iš valstybės biudžeto lėšų, šiam tikslui skiriamų teismui. Jeigu laikinosios apsaugos priemonės taikomos proceso šalies iniciatyva, vykdymo išlaidas apmoka ši šalis.

Jeigu laikinąsias apsaugos priemones pritaikęs teismas leido atlikti tam tikras operacijas su kredito įstaigos sąskaitoje esančiomis lėšomis ir nurodė antstoliui nustatyti konkrečią lėšų sumą, kuri per vieną kalendorinį mėnesį gali būti panaudota nurodytoms operacijoms atlikti, papildomas vykdymo išlaidas, susijusias su šios sumos nustatymu, apmoka skolininkas. Šiuo atveju nurodytą lėšų sumą antstolis nustato tik skolininkui apmokėjus papildomas vykdymo išlaidas, susijusias su šios sumos nustatymu.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1R-222, 2015-08-07, paskelbta TAR 2015-08-10, i. k. 2015-12177

 

39. Vykdymo veiksmai atliekami po to, kai išieškotojas apmoka jų atlikimą, išskyrus atvejus, kai išieškotojo ir antstolio susitarimu šioje Instrukcijoje nustatyta tvarka apmokėjimas už vykdymo veiksmų atlikimą buvo atidėtas ar išieškotojas buvo atleistas nuo vykdymo išlaidų sumokėjimo.

Jeigu teismo sprendimu Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo kodekso nustatyta tvarka likviduojamas nemokus juridinis asmuo, antstolio patirtas išlaidas už juridinio asmens statuso „likviduojamas“ įregistravimą Juridinių asmenų registre apmoka Teisingumo ministerija.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1R-5, 2014-01-13, paskelbta TAR 2014-01-14, i. k. 2014-00185

Nr. 1R-222, 2015-08-07, paskelbta TAR 2015-08-10, i. k. 2015-12177

 

40. Šioje Instrukcijoje nustatytos vykdymo išlaidos, išskyrus nustatytas procentine išraiška, indeksuojamos atsižvelgiant į ketvirčio vartotojų kainų indeksą, jeigu jis didesnis negu 110. Ketvirčio vartotojų kainų indeksą vykdymo išlaidoms indeksuoti „Valstybės žinių“ priede „Informaciniai pranešimai“ ir savo interneto svetainėje skelbia Lietuvos statistikos departamentas.

Vykdymo išlaidos indeksuojamos susumavus būtinas ir papildomas vykdymo išlaidas, atlygį antstoliui, išskyrus nustatytą procentine išraiška, ir apskaičiuotą sumą padauginant iš ketvirčio vartotojų kainų indekso šia tvarka:

40.1. išieškotojo mokėtinos vykdymo išlaidos indeksuojamos taikant vykdomojo dokumento pateikimo vykdyti metu galiojantį ketvirčio vartotojų kainų indeksą. Jeigu išieškotojui šioje Instrukcijoje nustatyta tvarka vykdymo išlaidų mokėjimas buvo atidėtas, vykdymo išlaidos indeksuojamos taikant ketvirčio vartotojų kainų indeksą, galiojantį išieškotojui apmokant vykdymo išlaidas;

40.2. skolininko mokėtinos vykdymo išlaidos, išskyrus tas, kurias apmokėjo išieškotojas, indeksuojamos tokiu ketvirčio vartotojų kainų indeksu, koks galioja šios Instrukcijos 4 ir 41 punktuose nustatyta tvarka skolininkui siunčiant vykdymo išlaidų apskaičiavimą. Skolininko mokėtinos vykdymo išlaidos, kurias buvo apmokėjęs išieškotojas, neperskaičiuojamos ir iš skolininko išieškomos tokio dydžio, kokias buvo apmokėjęs išieškotojas.

41. Jeigu skolininkas vykdymo išlaidų neapmoka per raginime įvykdyti sprendimą nustatytą terminą, taip pat tais atvejais, kai raginimas įvykdyti sprendimą skolininkui nesiunčiamas, vykdymo išlaidos išieškomos priverstinai. Vykdymo išlaidos išieškomos toje pačioje vykdomojoje byloje, kurią vykdant jos buvo apskaičiuotos. Nuo išieškomų vykdymo išlaidų vykdymo išlaidos neskaičiuojamos, išskyrus šios Instrukcijos 65 punkte nurodytas antstolio apskaičiuotas vykdymo išlaidas, mokamas išieškotojo parinktiems asmenims už statinio nugriovimą, jo dalies (-ių) išardymą ar kitų statybos darbų atlikimą ir (ar) statybvietės sutvarkymą. Šiuo atveju, t. y. už išieškotojo sumokėtos pinigų sumos už atliktus darbus išieškojimą, būtinos vykdymo išlaidos ir atlygis antstoliui apskaičiuojami vadovaujantis šios Instrukcijos 1 lentelėje nurodytais dydžiais ir išieškomi iš skolininko Civilinio proceso kodekso 611 straipsnyje nustatyta tvarka. Už vykdomojo dokumento dėl statinio nugriovimo, jo dalies (-ių) išardymo ar kitų statybos darbų atlikimo ir (ar) statybvietės sutvarkymo vykdymą vykdymo išlaidos apskaičiuojamos vadovaujantis šios Instrukcijos 2 lentelės 13 punkte nustatytais dydžiais. Antstoliui pareikalavus išieškotojas apmoka vykdomosios bylos administravimo išlaidas ir atlygį antstoliui.

Vykdymo išlaidas išieškodamas priverstinai, išskyrus vykdomąsias bylas, kuriose šios Instrukcijos 5 punkte nustatyta tvarka išieškoma mažesnė nei 100 eurų skola, antstolis patvarkymą dėl vykdymo išlaidų išieškojimo ir vykdymo išlaidų apskaičiavimą skolininkui siunčia kartu su procesiniu dokumentu, pagal kurį išieškomos piniginės lėšos (pvz., nurodymu priverstinai nurašyti pinigines lėšas, patvarkymu atlikti išskaitas iš skolininko darbo užmokesčio ir kt.).

Šios Instrukcijos 5 punkte nustatyta tvarka išieškodamas mažesnę nei 100 eurų skolą, apie priverstinį vykdymo išlaidų išieškojimą antstolis skolininką informuoja patvarkymu priimti vykdyti vykdomąjį dokumentą dėl skolos, mažesnės nei 100 eurų, išieškojimo.

Pasikeitus vykdymo išlaidų dydžiui, kartu su procesiniu dokumentu, pagal kurį išieškomos piniginės lėšos, antstolis skolininkui pakartotinai siunčia vykdymo išlaidų apskaičiavimą.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1R-5, 2014-01-13, paskelbta TAR 2014-01-14, i. k. 2014-00185

Nr. 1R-222, 2015-08-07, paskelbta TAR 2015-08-10, i. k. 2015-12177

Nr. 1R-224, 2016-07-28, paskelbta TAR 2016-07-28, i. k. 2016-21091

Nr. 1R-239, 2017-09-21, paskelbta TAR 2017-09-21, i. k. 2017-14923

 

42. Išieškotojo apmokėtos ir iš skolininko išieškotos vykdymo išlaidos grąžinamos išieškotojui, išskyrus šioje Instrukcijoje nustatytus atvejus.

 

III. SKYRIUS VYKDYMO IŠLAIDŲ RŪŠYS IR DYDŽIAI

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. 1R-222, 2015-08-07, paskelbta TAR 2015-08-10, i. k. 2015-12177

 

43. Vykdymo išlaidos skirstomos į:

43.1. Vykdomosios bylos administravimo išlaidas. Jas sudaro kiekvienoje vykdomojoje byloje privalomiems veiksmams atlikti būtinos išlaidos (toliau – būtinos vykdymo išlaidos) ir šios Instrukcijos 3 lentelėje nurodytos papildomos išlaidos, kurios patiriamos atliekant atskirus veiksmus konkrečioje vykdomojoje byloje (toliau – papildomos vykdymo išlaidos).

Išieškojimuose, kuriuose išieškotina suma yra mažesnė nei 2,9 euro, papildomos vykdymo išlaidos neskaičiuojamos, išieškojimuose, kuriuose išieškotina suma yra nuo 2,9 iki 14,48 euro, papildomos vykdymo išlaidos negali viršyti 8 eurų, o išieškojimuose, kuriuose išieškotina suma yra nuo 14,48 iki 57,92 eurų, – negali viršyti 20 eurų.

Šiame punkte nurodyti apribojimai netaikomi skaičiuojant pašto (kurjerių) ir banko paslaugų už išieškotų lėšų pervedimą išlaidas.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1R-383, 2014-12-29, paskelbta TAR 2014-12-30, i. k. 2014-20882

 

43.2. Atlygį antstoliui už įstatymų nustatytų vykdomųjų dokumentų vykdymą, faktinių aplinkybių konstatavimą teismo pavedimu, dokumentų perdavimą ir įteikimą teismo pavedimu (toliau – atlygis antstoliui).

44. Išieškotojas ar jo įgaliotas atstovas, pateikdamas vykdyti vykdomąjį dokumentą, privalo sumokėti antstoliui būtinas vykdymo išlaidas, išskyrus šioje Instrukcijoje nustatytas išimtis. Būtinos vykdymo išlaidos grąžinamos išieškotojui, jei antstolis atsisako priimti vykdomąjį dokumentą.

45. Jeigu išieškotojas, pateikdamas vykdyti vykdomąjį dokumentą, būtinų vykdymo išlaidų nesumoka, antstolis atsisako priimti vykdyti vykdomąjį dokumentą, išskyrus šioje Instrukcijoje nustatytus atvejus.

46. Antstolis turi teisę priimti vykdyti vykdomąjį dokumentą išieškotojui neapmokėjus būtinų vykdymo išlaidų, jeigu, priėmus vykdomąjį dokumentą vykdyti, išieškotojui nedelsiant išrašoma sąskaita būtinoms vykdymo išlaidoms apmokėti. Šiuo atveju būtinas vykdymo išlaidas išieškotojas privalo apmokėti per 20 dienų nuo sąskaitos išrašymo. Jeigu išieškotojas per nustatytą terminą būtinų vykdymo išlaidų neapmoka, antstolis iš tokio išieškotojo priimti vykdyti kitus vykdomuosius dokumentus gali tik tokiu atveju, jeigu išieškotojas, pateikdamas vykdyti vykdomuosius dokumentus, apmoka būtinas vykdymo išlaidas.

47. Būtinos vykdymo išlaidos mokamos atsižvelgiant į vykdomajame dokumente nurodytą išieškotiną sumą arba, jeigu dalis šios sumos buvo anksčiau išieškota ir vykdomasis dokumentas pateikiamas vykdyti pakartotinai, – į likusią išieškoti sumą (1 lentelė), o vykdant nepiniginio pobūdžio išieškojimus – į vykdomojo dokumento kategoriją (2 lentelė).

48. Į būtinas vykdymo išlaidas įskaitomos patvarkymo priimti vykdomąjį dokumentą vykdyti parengimo, vykdomosios bylos užvedimo, vykdymo išlaidų apskaičiavimo, patvarkymo dėl vykdomosios bylos užbaigimo parengimo, vykdomosios bylos archyvavimo, saugojimo ir sunaikinimo išlaidos. Papildomos vykdymo išlaidos už šių dokumentų parengimą ir nurodytų veiksmų atlikimą neskaičiuojamos.

49. Kai vykdomajame dokumente yra nurodytos palūkanos, kurios turi būti išieškotos iš skolininko už priteistą sumą iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (Civilinio kodekso 6.37 straipsnis), palūkanų suma neįskaičiuojama į išieškotiną sumą, nustatant mokėtinas vykdomosios bylos būtinas vykdymo išlaidas, tačiau palūkanų suma įskaičiuojama į bendrą išieškotiną ir išieškotą sumas, nustatant atlygio antstoliui už vykdomojo dokumento įvykdymą dydį.

Skolininkui sumokėjus vykdomajame dokumente nurodytą pinigų sumą (be palūkanų), antstolis privalo apskaičiuoti palūkanas nuo vykdomajame dokumente nurodytos dienos iki vykdomajame dokumente nurodytos pinigų sumos sumokėjimo dienos. Palūkanų dydis konkrečiu momentu apskaičiuojamas nuo tuo momentu likusios nepadengtos vykdomajame dokumente nurodytos pinigų sumos (be palūkanų), t. y. nuo nesumokėto skolos likučio. Palūkanos už priskaičiuotas palūkanas neskaičiuojamos.

50. Lentelėse nustatyti vykdymo išlaidų dydžiai nurodyti įskaitant visus privalomus mokesčius.

 

1 lentelė

 

Eil. Nr.

Išieškotina suma

Būtinos vykdymo išlaidos

Atlygis antstoliui už vykdomojo dokumento įvykdymą

1.

Iki 2,9 euro

12 eurų

8 eurai

2.

Nuo 2,9 iki 14,48 euro

16 eurų

20 eurų

3.

Nuo 14,48 iki 57,92 euro

20 eurų

40 eurų

4.

Nuo 57,92 iki 289,62 euro

24 eurai

79,99 euro

5.

Nuo 289,62 iki 579,24 euro

28 eurai

19 procentų nuo išieškotos sumos, bet ne mažiau kaip 79,99 euro

6.

Nuo 579,24 iki 868,86 euro

32 eurai

18 procentų nuo išieškotos sumos, bet ne mažiau kaip 110,06 euro

7.

Nuo 868,86 iki 1 158,48 euro

36 eurai

17 procentų nuo išieškotos sumos, bet ne mažiau kaip 156,39 euro

8.

Nuo 1 158,48 iki 1 448,1 euro

40 eurų

16 procentų nuo išieškotos sumos, bet ne mažiau kaip 196,94 euro

9.

Nuo 1 448,1 iki 2 027,34 euro

48 eurai

15 procentų nuo išieškotos sumos, bet ne mažiau kaip 231,7 euro

10.

Nuo 2 027,34 iki 2 606,58 euro

56 eurai

14 procentų nuo išieškotos sumos, bet ne mažiau kaip 304,1 euro

11.

Nuo 2 606,58 iki 3 185,82 euro

63,99 euro

13 procentų nuo išieškotos sumos, bet ne mažiau kaip 364,92 euro

12.

Nuo 3 185,82 iki 4 344,3 euro

79,99 euro

12 procentų nuo išieškotos sumos, bet ne mažiau kaip 414,16 euro

13.

Nuo 4 344,3 iki 8 688,6 euro

99,99 euro

10 procentų nuo išieškotos sumos, bet ne mažiau kaip 521,32 euro

14.

Nuo 8 688,6  iki 14 481 euro

139,99 euro

8 procentai nuo išieškotos sumos, bet ne mažiau kaip 868,86 euro

15.

Nuo 14 481 iki 28 962 eurų

239,98 euro

6 procentai nuo išieškotos sumos, bet ne mažiau kaip 1 158,48 euro

16.

Nuo 28 962 eurų

399,97 euro

4 procentai nuo išieškotos sumos, bet ne mažiau kaip 1 737,72 euro

 

Punkto pakeitimai:

Nr. 1R-383, 2014-12-29, paskelbta TAR 2014-12-30, i. k. 2014-20882

 

51. Šios Instrukcijos 1 lentelėje nurodyto atlygio antstoliui dydis apskaičiuojamas atsižvelgiant į šioje lentelėje nurodytas išieškotinas sumas. Jeigu išieškojus dalį skolos vykdomasis dokumentas antstoliui pateikiamas vykdyti pakartotinai, atlygio antstoliui dydis apskaičiuojamas atsižvelgiant į likusią išieškoti sumą.

52. Procentine išraiška išreikštas atlygio antstoliui dydis apskaičiuojamas išieškotiną sumą dauginant iš šios Instrukcijos 1 lentelėje nurodytų procentų. Jeigu apskaičiuotas atlygio antstoliui dydis yra mažesnis už šios Instrukcijos 1 lentelėje nustatytą minimalų atlygį antstoliui, išieškomas minimalus atlygis antstoliui.

Šiame punkte nustatyta tvarka apskaičiuojant atlygio antstoliui dydį, minimalus atlygio antstoliui dydis neindeksuojamas ir taikomas toks, koks jis nurodytas šios Instrukcijos 1 lentelėje, išskyrus 1 lentelės 5 punkte nustatytą atvejį, kai išieškotina suma yra nuo 289,62 iki 579,24 euro. Šiuo atveju minimalus 79,99 euro atlygio antstoliui dydis indeksuojamas taikant ketvirčio vartotojų kainų indeksą šios Instrukcijos 40.1 ir 40.2 papunkčiuose nustatyta tvarka.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1R-383, 2014-12-29, paskelbta TAR 2014-12-30, i. k. 2014-20882

 

53. Jeigu buvo išieškota mažesnė suma nei visa skola su vykdymo išlaidomis, atlygis antstoliui apskaičiuojamas proporcingai išieškotojams tenkančiai sumai pagal formulę:

R

––––– * A

I + A

R – realiai išieškota suma, atskaičius būtinas ir papildomas vykdymo išlaidas;

I – išieškotina suma;

A – šios Instrukcijos 51–52 punktuose nustatyta tvarka apskaičiuotas atlygio antstoliui dydis, jeigu vykdomasis dokumentas būtų visiškai įvykdytas.

 

Pavyzdys:

Antstoliui pateiktas vykdyti vykdomasis dokumentas dėl 594 eurų išieškojimo.

Visiškai įvykdžius vykdomąjį dokumentą, antstoliui priklausytų atlygis:

A = 594 * 18 procentų = 106,92 euro.

Atsižvelgiant į tai, kad, pagal šios Instrukcijos 1 lentelę, išieškant nuo 579,24 iki 868,86 euro minimalus atlygis antstoliui yra didesnis (110,06 euro), skaičiuojamas minimalus atlygis antstoliui.

A = 110,06 euro.

 

Realiai išieškota 377 eurai.

 

Būtinos ir papildomos vykdymo išlaidos sudaro 87 eurus, todėl:

R = 377 – 87 = 290 eurų.

 

Antstoliui tenkantis atlygis už dalies vykdomojo dokumento įvykdymą apskaičiuojamas taip:

290

–––––––––––––––––––– * 110,06 = 45,33 euro.

594  + 110,06

 

Šiuo atveju išieškota 377 eurų suma paskirstoma taip:

87 eurai – būtinos ir papildomos vykdymo išlaidos;

45,33 euro – atlygis antstoliui;

244,67 euro – išieškotojams tenkanti suma.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1R-383, 2014-12-29, paskelbta TAR 2014-12-30, i. k. 2014-20882

 

54. Kai išieškojimą iš to paties skolininko antstolis vykdo pagal keletą vykdomųjų dokumentų, atlygio antstoliui dydis nustatomas atsižvelgiant į bendras, pagal visų antstolio vykdomų vykdomųjų dokumentų, išieškotiną ir realiai išieškotą sumas šioje Instrukcijoje nustatyta tvarka. Jeigu priėmęs vykdomąjį dokumentą vykdyti antstolis kitoje vykdomojoje byloje jau yra išieškojęs dalį skolos, bendra išieškotina suma apskaičiuojama atsižvelgiant į likusias išieškoti išieškotinas sumas visose vykdomosiose bylose.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1R-222, 2015-08-07, paskelbta TAR 2015-08-10, i. k. 2015-12177

 

55. Kai išieškojimas iš to paties skolininko buvo vykdomas kitiems antstoliams prisijungus prie išieškojimo, bendras atlygis antstoliams nustatomas atsižvelgiant į bendrą likusią išieškoti išieškotiną sumą turtą realizuojančio, prie išieškojimo prisijungusių antstolių vykdomose vykdomosiose bylose ir lėšų sumą, likusią iš už realizuotą turtą gautų lėšų atskaičius neapmokėtas būtinas ir papildomas vykdymo išlaidas šiame punkte nurodytose vykdomosiose bylose. Prie išieškojimo prisijungusiems antstoliams tenka 25 procentai atlygio, apskaičiuoto proporcingai šių antstolių vykdomose vykdomosiose bylose išieškotojams tenkančioms sumoms. Turtą realizavusiam antstoliui tenka 100 procentų atlygio, apskaičiuoto proporcingai šio antstolio vykdomoje vykdomojoje byloje išieškotojui tenkančiai sumai, taip pat likę 75 procentai atlygio prie išieškojimo prisijungusių antstolių vykdomose vykdomosiose bylose.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1R-222, 2015-08-07, paskelbta TAR 2015-08-10, i. k. 2015-12177

 

56. Kai pateikiamas vykdyti vykdomasis dokumentas, priskirtinas bet kuriai iš šios Instrukcijos 2 lentelėje nurodytų vykdomųjų dokumentų kategorijų, išieškotojo mokėtinų būtinų vykdymo išlaidų ir atlygio antstoliui už vykdomojo dokumento įvykdymą dydis nustatomas atsižvelgiant į vykdomojo dokumento kategoriją.

 

2 lentelė

 

Eil. Nr.

Vykdomojo dokumento kategorija

Būtinos vykdymo išlaidos

Atlygis antstoliui už vykdomojo dokumento įvykdymą

1.

Dėl daiktų perdavimo išieškotojui

40 eurų

24 eurai už vieną antstolio darbo valandą perduodant daiktus

2.

Dėl vaiko perdavimo

40 eurų

24 eurai už vieną antstolio darbo valandą

3.

Dėl priverstinio iškeldinimo iš gyvenamųjų ar negyvenamųjų patalpų

79,99 euro

24 eurai už vieną antstolio darbo valandą vykdant iškeldinimą

4.

Dėl priverstinio įkeldinimo į gyvenamąsias ar negyvenamąsias patalpas

24 eurai

24 eurai už vieną antstolio darbo valandą vykdant įkeldinimą

5.

Dėl periodinių išmokų, išskyrus išlaikymą, išieškojimo

12 eurų

10 procentų nuo išieškotos sumos

6.

Dėl paveldimo turto apyrašo sudarymo

40 eurų

24 eurai už vieną antstolio darbo valandą sudarant apyrašą

7.

Dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo

40 eurų

24 eurai už vieną antstolio darbo valandą valandą areštuojant (aprašant) turtą ar nustatant konkrečią lėšų sumą, kuri per vieną kalendorinį mėnesį gali būti panaudota teismo nurodytoms operacijoms atlikti, arba vykdant nepiniginio pobūdžio vykdomuosius dokumentus dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo

8.

Dėl skolininko įpareigojimo atlikti arba nutraukti tam tikrus veiksmus, nesusijusius su turto ar lėšų perdavimu, išskyrus vykdomuosius dokumentus dėl statinio nugriovimo, jo dalies (-ių) išardymo ar kitų statybos darbų atlikimo ir (ar) statybvietės sutvarkymo

24 eurai

79,99 euro

9.

Dėl turto konfiskavimo vykdymo

40 eurų

24 eurai už vieną antstolio darbo valandą areštuojant (aprašant) ir perduodant turtą

10.

Dėl juridinio asmens veiklos apribojimo ar likvidavimo, paskirtų kaip kriminalinė bausmė

40 eurų

24 eurai už vieną antstolio darbo valandą

11.

Teismo nurodymas dėl faktinių aplinkybių konstatavimo

 

24 eurai už vieną darbo valandą konstatuojant faktines aplinkybes

12.

Teismo pavedimas dėl teismo šaukimo ar kito procesinio dokumento įteikimo

 

12 eurų už dokumento (dokumentų) įteikimą vienam asmeniui

13.

Kitų kategorijų vykdomieji dokumentai ir teismo pavedimai, nenurodyti šioje ar 1 lentelėje

24 eurai

24 eurai už vieną antstolio darbo valandą

 

Punkto pakeitimai:

Nr. 1R-383, 2014-12-29, paskelbta TAR 2014-12-30, i. k. 2014-20882

Nr. 1R-137, 2015-06-09, paskelbta TAR 2015-06-09, i. k. 2015-09015

Nr. 1R-222, 2015-08-07, paskelbta TAR 2015-08-10, i. k. 2015-12177

Nr. 1R-224, 2016-07-28, paskelbta TAR 2016-07-28, i. k. 2016-21091

 

57. Vykdomosiose bylose dėl išlaikymo išieškojimo, kai vykdomojo dokumento pateikimo vykdyti dieną nėra išlaikymo įsiskolinimo, antstoliui apmokamos 12 eurų būtinos vykdymo išlaidos. Jeigu pateikiant vykdyti vykdomąjį dokumentą dėl išlaikymo išieškojimo yra susidaręs išlaikymo įsiskolinimas, skaičiuojamos šios Instrukcijos 1 lentelėje nurodytos būtinos vykdymo išlaidos. Išieškotina suma šiuo atveju laikoma išlaikymo įsiskolinimo suma vykdomojo dokumento pateikimo vykdyti dieną.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1R-383, 2014-12-29, paskelbta TAR 2014-12-30, i. k. 2014-20882

 

58. Jeigu skolininkas išlaikymą moka pats į antstolio depozitinę sąskaitą arba išlaikymas ar jo įsiskolinimas išieškomas iš skolininko darbo užmokesčio ar kitų jam prilygintų skolininko pajamų, atlygis antstoliui už sprendimo įvykdymą neskaičiuojamas.

Jeigu išlaikymo įsiskolinimas išieškomas iš skolininko turto, turtinių teisių ar piniginių lėšų, esančių kredito įstaigose ar pas kitus asmenis, antstolio atlygis skaičiuojamas vadovaujantis šios Instrukcijos 1 lentelėje nustatytais dydžiais. Šiuo atveju išieškotina suma yra laikoma išlaikymo įsiskolinimo suma lėšų paskirstymo dieną.

59. Vykdant sprendimą dėl skolininko įpareigojimo atlikti arba nutraukti tam tikrus veiksmus, nesusijusius su turto ar lėšų perdavimu, iš skolininko išieškomas atlygis antstoliui už sprendimo įvykdymą taip pat ir tada, kai skolininkas neįvykdo sprendimo per nustatytą terminą, – už kiekvieną sprendimo neįvykdymo atvejį, jeigu dėl to antstolis surašo sprendimų, įpareigojančių skolininką atlikti arba nutraukti tam tikrus veiksmus, neįvykdymo aktą.

60. Antstoliui pareikalavus, išieškotojas šios Instrukcijos ir išieškotojo prašyme priimti vykdomąjį dokumentą vykdyti nustatyta tvarka privalo apmokėti visas vykdymo išlaidas.

 

3 lentelė

 

Eil. Nr.

Papildomų vykdymo išlaidų rūšys

Papildomų vykdymo išlaidų dydžiai

1.

A3 formato 1 lapo kopija

0,4 euro

2.

A4 formato 1 lapo kopija

0,2 euro

3.

Antstolio surašyto dokumento patvirtintos kopijos išdavimas

1,2 euro

4.

Raginimo įvykdyti sprendimą parengimas

2 eurai

5.

Skolininko asmens ir kitų duomenų, susijusių su vykdoma vykdomąja byla ar skolininko turtine padėtimi, patikrinimas (nevykstant į skolininko gyvenamąją ar buveinės vietą)

1,2 euro už kiekvieną užklausą nepriklausomai nuo užklausos formos ir pateikimo būdo

6.

Patvarkymo dėl vykdymo išlaidų išieškojimo parengimas

2 eurai

7.

Patvarkymo dėl skolos išieškojimo parengimas

2 eurai

8.

Patvarkymo dėl išlaikymo išieškojimo parengimas

2 eurai

9.

Nurodymo priverstinai nurašyti pinigines lėšas parengimas

2 eurai

10.

Nurodymo nutraukti piniginių lėšų išmokėjimą parengimas

2 eurai

11.

Patvarkymo vykdyti išieškojimą iš skolininkui priklausančių lėšų, esančių laisvės atėmimo vietos įstaigos sąskaitoje, parengimas

2 eurai

12.

Turto arešto akto arba turto aprašo surašymas, išskyrus atvejus, kai turtas areštuojamas ar aprašomas taikant laikinąsias apsaugos priemones, konfiskuojant turtą ar sudarant paveldimo turto apyrašą

24 eurai už vieną darbo valandą areštuojant ar aprašant turtą

13.

Nurodymo laikinai areštuoti pinigines lėšas parengimas

2 eurai

14.

Turto pardavimo skolininko pasiūlytam pirkėjui akto parengimas

2 eurai

15.

Turto pardavimo iš varžytynių akto parengimas

2 eurai

16.

Turto perdavimo išieškotojui akto parengimas

2 eurai

17.

Išieškotų lėšų paskirstymo patvarkymo parengimas

2 eurai

18.

Patvarkymo dėl prisijungimo prie išieškojimo parengimas

2 eurai

19.

Sprendimų, įpareigojančių skolininką atlikti arba nutraukti tam tikrus veiksmus, neįvykdymo akto parengimas

2 eurai

20.

Išieškojimo negalimumo akto parengimas

2 eurai

21.

Antstolio akto arba patvarkymo parengimas, išskyrus šioje Instrukcijoje nurodytus atvejus, kai už akto ar patvarkymo parengimą nustatytas kitoks vykdymo išlaidų dydis

2 eurai

22.

Vykimas į vykdymo veiksmų atlikimo vietą ne išieškotojo ir ne skolininko transportu, jeigu atstumas yra daugiau kaip 5 kilometrai nuo antstolio kontoros (skyriaus) buveinės vietos

Po 0,4 euro už 1 kilometrą

23.

Skolininko asmens ir kitų duomenų, susijusių su vykdoma vykdomąja byla ar skolininko turtine padėtimi, patikrinimas nuvykus į skolininko gyvenamąją ar buveinės vietą, jeigu turtas nėra areštuojamas ar aprašomas

12 eurų

24.

Skelbimas internete apie varžytynes

2 eurai

25.

Skolininko arba vaiko paieškos paskelbimas

4 eurai

26.

Atlygis kuratoriui

79,99 euro už vieną vykdomąją bylą

27.

Pažymos apie vykdymo eigą, išskyrus vykdomąsias bylas dėl išlaikymo išieškojimo, išduodant vieną kartą per 6 mėnesius, parengimas

2 eurai

28.

Pažymos apie vykdymo eigą, išskyrus vykdomąsias bylas dėl išlaikymo išieškojimo, parengimas

4 eurai

29.

Pažymos apie vykdymo eigą vykdomojoje byloje dėl išlaikymo išieškojimo parengimas

2 eurai

30.

Pažymos apie vykdymo eigą vykdomojoje byloje dėl išlaikymo išieškojimo, išduodant vieną kartą per 3 mėnesius, parengimas

1,2 euro

31.

Išskaitų iš skolininko darbo užmokesčio ir kitų jam prilygintų išmokų teisingumo patikrinimas

12 eurų

32.

Patvarkymo dėl vykdymo proceso šalies pakeitimo parengimas

24 eurai

33.

Atlygis skolininko turto administratoriui

10 procentų pajamų, gautų iš skolininko turto administravimo, bet ne mažiau kaip 79,99 euro už vieną vykdomąją bylą

 

Punkto pakeitimai:

Nr. 1R-321, 2012-12-12, Žin., 2012, Nr. 147-7578 (2012-12-15), i. k. 1122270ISAK001R-321

Nr. 1R-5, 2014-01-13, paskelbta TAR 2014-01-14, i. k. 2014-00185

Nr. 1R-383, 2014-12-29, paskelbta TAR 2014-12-30, i. k. 2014-20882

Nr. 1R-222, 2015-08-07, paskelbta TAR 2015-08-10, i. k. 2015-12177

Nr. 1R-264, 2015-09-11, paskelbta TAR 2015-09-11, i. k. 2015-13737

Nr. 1R-239, 2017-09-21, paskelbta TAR 2017-09-21, i. k. 2017-14923

 

61. Šios Instrukcijos 3 lentelėje nurodytos sumos, kai antstoliui sumokama už konkretų vykdymo veiksmo atlikimą, neapima išlaidų, nurodytų šios Instrukcijos 65 punkte.

62. Šios Instrukcijos 3 lentelėje nurodyti vykdymo išlaidų dydžiai už antstolio patvarkymų ir kitų antstolio dokumentų parengimą taikomi tik vieną kartą – už originalaus dokumento parengimą. Jeigu antstolio patvarkymo ar kito parengto dokumento patvirtinta kopija Civilinio proceso kodekso nustatytais atvejais turi būti siunčiama vykdymo proceso dalyviams, už kiekvieną siunčiamą dokumento patvirtintą kopiją skaičiuojamos 1,2 euro dydžio vykdymo išlaidos. Jeigu Civilinio proceso kodekso nustatytais atvejais vykdymo proceso dalyviams turi būti siunčiamas antstolio patvarkymas ar kitas antstolio parengtas dokumentas, vykdomojoje byloje paliekama išsiųsto dokumento patvirtinta kopija, už kurią skaičiuojamos 1,2 euro dydžio vykdymo išlaidos.

Rengdamas dokumentus antstolis vietoj šiame punkte nurodytų patvirtintų kopijų gali parengti originalius dokumento egzempliorius, tačiau šios Instrukcijos 3 lentelėje nurodyti vykdymo išlaidų dydžiai už antstolio patvarkymų ir kitų antstolio dokumentų parengimą taikomi tik vieną kartą, už kiekvieną kitą dokumento egzempliorių šiame punkte nustatyta tvarka skaičiuojamos 1,2 euro dydžio vykdymo išlaidos.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1R-383, 2014-12-29, paskelbta TAR 2014-12-30, i. k. 2014-20882

 

63. Jeigu antstolis šios Instrukcijos 29 punkte nustatyta tvarka gautą skundą kartu su patvarkymu ir vykdomąja byla persiųsdamas teismui pasidaro vykdomosios bylos kopiją, šios Instrukcijos 3 lentelėje nurodytos vykdymo išlaidos už dokumentų kopijas (antstolio surašytų dokumentų patvirtintas kopijas) neskaičiuojamos.

64. Neteko galios nuo 2016-07-29

Punkto naikinimas:

Nr. 1R-224, 2016-07-28, paskelbta TAR 2016-07-28, i. k. 2016-21091

 

65. Kitos šios Instrukcijos 3 lentelėje nenurodytos vykdymo išlaidos (pašto ir kurjerių, turto saugojimo, turto perkėlimo (perkraustymo) ir (ar) išvežimo, elektroninių varžytynių vykdymo, atlyginimo ekspertams, vertėjams ir kitiems vykdymo procese dalyvaujantiems asmenims, skelbimams visuomenės informavimo priemonėse, banko pavedimų, mokamų užklausų ir kitos išlaidos, kurias antstolis privalo sumokėti tretiesiems asmenims, vykdydamas antstolio funkcijas) atlyginamos (išieškomos) atsižvelgiant į faktines išlaidas, susijusias su šių veiksmų atlikimu. Šios Instrukcijos 23 punkte nurodytiems išieškotojo parinktiems asmenims už atliktus darbus, vykdant sprendimus dėl statinio nugriovimo, jo dalies (-ių) išardymo ar kitų statybos darbų atlikimą ir (ar) statybvietės sutvarkymą teisės aktų nustatyta tvarka apmoka išieškotojas. Šios išieškotojo apmokėtos vykdymo išlaidos išieškomos iš skolininko Civilinio proceso kodekso 611 straipsnyje nustatyta tvarka.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1R-321, 2012-12-12, Žin., 2012, Nr. 147-7578 (2012-12-15), i. k. 1122270ISAK001R-321

Nr. 1R-224, 2016-07-28, paskelbta TAR 2016-07-28, i. k. 2016-21091

 

66. Išieškotojas, atsiimdamas vykdomąjį dokumentą, privalo sumokėti visas vykdymo išlaidas, kurios susidarė iki vykdomojo dokumento atsiėmimo, įskaitant ir tas, nuo kurių jis buvo atleistas ar kurių mokėjimas išieškotojui buvo atidėtas. Šiuo atveju vykdomoji byla užbaigiama ir išieškotojo sumokėtos vykdymo išlaidos iš skolininko neišieškomos ir išieškotojui negrąžinamos.

661. Jeigu per šios Instrukcijos 5 punkto pirmojoje pastraipoje nustatytą terminą skolininkas apmoka įsiskolinimą, būtinas vykdymo išlaidas ir pašto (kurjerių) išlaidas, šalys sudaro taikos ar skolos padengimo sutartį ir apmoka būtinas vykdymo išlaidas ir pašto (kurjerių) išlaidas arba įsiskolinimą, būtinas vykdymo išlaidas ir pašto (kurjerių) išlaidas priverstinai išieško antstolis, išieškojimuose iki 100 eurų papildomos vykdymo išlaidos, išskyrus pašto (kurjerių) išlaidas, ir atlygis antstoliui už sprendimo įvykdymą iš skolininko neimami.

Papildyta punktu:

Nr. 1R-5, 2014-01-13, paskelbta TAR 2014-01-14, i. k. 2014-00185

Punkto pakeitimai:

Nr. 1R-383, 2014-12-29, paskelbta TAR 2014-12-30, i. k. 2014-20882

Nr. 1R-239, 2017-09-21, paskelbta TAR 2017-09-21, i. k. 2017-14923

 

662. Kai skolininkas apmoka įsiskolinimą, būtinas vykdymo išlaidas ir pašto (kurjerių) išlaidas, šalys sudaro taikos ar skolos padengimo sutartį ir apmoka būtinas vykdymo išlaidas ir pašto (kurjerių) išlaidas arba įsiskolinimą, būtinas vykdymo išlaidas ir pašto (kurjerių) išlaidas priverstinai išieško antstolis pasibaigus šios Instrukcijos 5 punkto pirmojoje pastraipoje nustatytam terminui, išieškojimuose iki 100 eurų iš skolininko išieškomos visos šioje Instrukcijoje nustatytos vykdymo išlaidos.

Papildyta punktu:

Nr. 1R-5, 2014-01-13, paskelbta TAR 2014-01-14, i. k. 2014-00185

Punkto pakeitimai:

Nr. 1R-383, 2014-12-29, paskelbta TAR 2014-12-30, i. k. 2014-20882

Nr. 1R-239, 2017-09-21, paskelbta TAR 2017-09-21, i. k. 2017-14923

 

67. Kai skolininkas įvykdo sprendimą arba šalys sudaro taikos ar skolos padengimo sutartį per raginime įvykdyti sprendimą nustatytą terminą, iš skolininko išieškomos būtinos ir papildomos vykdymo išlaidos, išskyrus vykdymo išlaidas, susijusias su skolininko asmens ir kitų duomenų, susijusių su vykdoma vykdomąja byla ar skolininko turtine padėtimi, patikrinimu. Atlygis antstoliui už sprendimo įvykdymą iš skolininko šiuo atveju neimamas.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1R-5, 2014-01-13, paskelbta TAR 2014-01-14, i. k. 2014-00185

Nr. 1R-231, 2014-07-29, paskelbta TAR 2014-07-29, i. k. 2014-10599

 

68. Kai skolininkas įvykdo sprendimą arba šalys sudaro taikos ar skolos padengimo sutartį pasibaigus raginime įvykdyti sprendimą nustatytam terminui, iš skolininko išieškomos visos vykdymo išlaidos.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1R-5, 2014-01-13, paskelbta TAR 2014-01-14, i. k. 2014-00185

Nr. 1R-231, 2014-07-29, paskelbta TAR 2014-07-29, i. k. 2014-10599

 

69. Jeigu išieškotojui perduodamas iš varžytynių neparduotas skolininko turtas, išieškotojas, prieš perimdamas skolininko turtą, privalo apmokėti iki turto perėmimo susidariusias būtinas ir papildomas vykdymo išlaidas, įskaitant ir tas, kurių mokėjimas išieškotojui buvo atidėtas, taip pat šios Instrukcijos 51, 52, 53 punktuose nustatyta tvarka apskaičiuotą atlygį antstoliui. Atsižvelgdamas į išieškotojo fizinio asmens turtinę padėtį, antstolis gali visų ar dalies vykdymo išlaidų apmokėjimą atidėti.

70. Jeigu vykdomoji byla nutraukiama dėl to, kad išieškotojas atsisakė išieškojimo, išieškotojas privalo sumokėti visas vykdymo išlaidas, išskyrus atlygį antstoliui už vykdomojo dokumento įvykdymą. Šiuo atveju vykdomoji byla užbaigiama ir išieškotojo sumokėtos vykdymo išlaidos iš skolininko neišieškomos ir išieškotojui negrąžinamos.

71. Jeigu vykdomoji byla nutraukiama dėl to, kad išieškotojas ir skolininkas sudarė taikos sutartį ir vykdymo išlaidų paskirstymo ir apmokėjimo klausimas nebuvo išspręstas šioje sutartyje, vykdomoji byla neužbaigiama ir visos vykdymo išlaidos išieškomos iš skolininko.

72. Jeigu vykdomoji byla nutraukiama dėl to, kad mirus skolininkui reikalavimas ar pareiga negali pereiti mirusiojo asmens teisių ar pareigų perėmėjui, vykdomoji byla užbaigiama ir išieškotojo sumokėtos vykdymo išlaidos iš skolininko neišieškomos ir išieškotojui negrąžinamos.

73. Jeigu vykdomoji byla nutraukiama dėl to, kad pasibaigė šiam išieškojimui įstatymų nustatytas išieškojimo senaties terminas, vykdomoji byla neužbaigiama, iš skolininko išieškomos ir išieškotojui grąžinamos visos jo sumokėtos vykdymo išlaidos.

74. Jeigu vykdomoji byla nutraukiama dėl to, kad panaikinti vykdomieji dokumentai, kurie buvo vykdymo pagrindas, vykdomoji byla užbaigiama ir išieškotojo sumokėtos ar iš skolininko išieškotos vykdymo išlaidos negrąžinamos.

75. Jeigu vykdomoji byla nutraukiama dėl to, kad reorganizavus ar likvidavus juridinį asmenį – vykdymo proceso dalyvį negalimas teisių ar pareigų perėmimas, vykdomoji byla užbaigiama ir išieškotojo sumokėtos vykdymo išlaidos iš skolininko neišieškomos ir išieškotojui negrąžinamos.

76. Jeigu vykdomoji byla nutraukiama dėl to, kad skolininkas ir išieškotojas yra tas pats asmuo, vykdomoji byla užbaigiama ir išieškotojo sumokėtos vykdymo išlaidos jam negrąžinamos.

77. Jeigu vykdomoji byla nutraukiama dėl to, kad išieškotojas ir skolininkas sudaro skolos padengimo sutartį (Civilinio kodekso 6.436 straipsnis) ir vykdymo išlaidų paskirstymo ir apmokėjimo klausimas nebuvo išspręstas šioje sutartyje, vykdomoji byla neužbaigiama ir iš skolininko išieškomos visos vykdymo išlaidos.

78. Jeigu vykdomoji byla nutraukiama dėl to, kad vykdomasis dokumentas buvo neteisėtai priimtas vykdyti, vykdomoji byla užbaigiama ir antstolis privalo grąžinti išieškotojui visas šio sumokėtas vykdymo išlaidas. Iš skolininko šiuo atveju vykdymo išlaidos neišieškomos. Tačiau jeigu paaiškėja, kad skolininkas įvykdė sprendimą iki vykdomojo dokumento pateikimo vykdyti, išieškotojas turi sumokėti visas vykdymo išlaidas, kurių mokėjimas išieškotojui buvo atidėtas ar nuo kurių jis buvo atleistas, išskyrus atlygį antstoliui už vykdomojo dokumento įvykdymą. Šios išlaidos iš skolininko neišieškomos ir išieškotojui negrąžinamos.

79. Jeigu vykdomoji byla užbaigiama teismui nusprendus patenkinti pareiškimą dėl antstolio nušalinimo, išieškotojui grąžinamos jo sumokėtos būtinos vykdymo išlaidos, išskyrus atvejus, kai nušalinimas pareiškiamas po to, kai buvo pradėti priverstinio vykdymo veiksmai, – šiuo atveju išieškotojo sumokėtos būtinos vykdymo išlaidos jam negrąžinamos. Kitos vykdymo išlaidos, teismui patenkinus pareiškimą dėl antstolio nušalinimo, išieškotojui negrąžinamos.

80. Jeigu vykdomoji byla nutraukiama dėl to, kad išieškotojas atsisakė priimti iš skolininko paimtus tam tikrus daiktus, nurodytus teismo sprendime, išieškotojas turi sumokėti visas vykdymo išlaidas, kurių mokėjimas išieškotojui buvo atidėtas ar nuo kurių jis buvo atleistas, taip pat atlygį antstoliui. Šiuo atveju vykdomoji byla užbaigiama ir išieškotojo sumokėtos vykdymo išlaidos iš skolininko neišieškomos ir išieškotojui negrąžinamos.

81. Antstolis ar jo įgaliotas asmuo pinigines sumas, gautas pagal vykdomuosius dokumentus, ne vėliau kaip kitą darbo dieną privalo įnešti į antstolio depozitinę sąskaitą, o banko kvitus prisegti prie antstolio kvito šaknelės.

82. Į antstolio depozitinę sąskaitą taip pat įmokamos išieškotojo sumokėtos ar iš skolininko išieškotos vykdymo išlaidos, areštuoto turto saugojimo, pervežimo, atlyginimo ekspertams, vertėjams ir kitiems vykdymo procese dalyvaujantiems asmenims, skelbimams visuomenės informavimo priemonėse, banko pavedimams, mokamiems paklausimams ir kitoms išlaidoms, kurias antstolis, atlikdamas antstolio funkcijas, privalo sumokėti tretiesiems asmenims. Draudžiama antstoliui, antstolio atstovui, pavaduojančiam antstoliui apskaityti ir naudoti depozitinėje sąskaitoje esančias lėšas kitaip, nei nustatyta Civilinio proceso kodekse, Lietuvos Respublikos antstolių įstatyme (Žin., 2002, Nr. 53-2042) ir šioje Instrukcijoje.

 

Punkto pakeitimai:

Nr. 1R-222, 2015-08-07, paskelbta TAR 2015-08-10, i. k. 2015-12177

 

IV. SKYRIUS IŠIEŠKOTŲ PINIGINIŲ LĖŠŲ PASKIRSTYMAS

 

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. 1R-222, 2015-08-07, paskelbta TAR 2015-08-10, i. k. 2015-12177

 

83. Antstolis išieškotas sumas paskirsto ir išmoka pagal išieškotų lėšų paskirstymo patvarkymą.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1R-222, 2015-08-07, paskelbta TAR 2015-08-10, i. k. 2015-12177

 

84. Iš skolininko išieškotos lėšos išieškotojams skirstomos CPK 753 straipsnyje nustatyta tvarka. Jeigu iš skolininko išieškotos sumos nepakanka visiems vykdomajame dokumente nurodytiems išieškotojo reikalavimams patenkinti, išieškotojui tenkančios sumos paskirstomos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.54 straipsnyje nustatyta tvarka, jeigu vykdomajame dokumente nenurodyta kitaip.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1R-222, 2015-08-07, paskelbta TAR 2015-08-10, i. k. 2015-12177

 

85. Išieškojimuose iki 57 eurų išieškotos piniginės lėšos išieškotojui pervedamos ne vėliau kaip per 30 dienų nuo visos išieškotinos sumos išieškojimo.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1R-383, 2014-12-29, paskelbta TAR 2014-12-30, i. k. 2014-20882

 

86. Jeigu iš skolininko išieškota piniginė suma vienam išieškotojui, o esant keliems tos pačios eilės išieškotojams – kiekvienam šių išieškotojų tenkanti suma viršija 100 eurų, antstolis ne vėliau kaip per 30 dienų nuo sumos įmokėjimo į antstolio depozitinę sąskaitą išmoka išieškotas pinigines lėšas išieškotojams.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1R-383, 2014-12-29, paskelbta TAR 2014-12-30, i. k. 2014-20882

Nr. 1R-239, 2017-09-21, paskelbta TAR 2017-09-21, i. k. 2017-14923

 

87. Vykdomosiose bylose dėl išlaikymo išieškojimo, jei išlaikymas ar jo įsiskolinimas išieškomas iš skolininko turtinių teisių ar piniginių lėšų, esančių kredito įstaigose ar pas kitus asmenis, išieškota suma per 30 dienų nuo jų įmokėjimo į antstolio depozitinę sąskaitą pervedama išieškotojui.

Jei skolininkas geranoriškai moka išlaikymą į antstolio depozitinę sąskaitą, pervesta pinigų suma nedelsiant išmokama išieškotojui.

88. Vykdomosiose bylose, kuriose išieškojimas buvo nukreiptas į skolininko turtą, antstolis gautas pinigines lėšas išieškotojams išmoka per 3 darbo dienas nuo turto pardavimo iš varžytynių akto užregistravimo interneto svetainę www.evarzytynes.lt aptarnaujančioje informacinėje sistemoje dienos.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1R-321, 2012-12-12, Žin., 2012, Nr. 147-7578 (2012-12-15), i. k. 1122270ISAK001R-321

Nr. 1R-231, 2014-07-29, paskelbta TAR 2014-07-29, i. k. 2014-10599

Nr. 1R-222, 2015-08-07, paskelbta TAR 2015-08-10, i. k. 2015-12177

 

89. Jeigu areštuojamos skolininko piniginės lėšos bankuose, kitose kredito įstaigose, skolininkas turi teisę per 14 dienų nuo antstolio nurodymo priverstinai nurašyti pinigines lėšas išsiuntimo skolininkui dienos pateikti antstoliui dokumentus, įrodančius, kad areštuotos lėšos, į kurias negali būti nukreiptas išieškojimas, arba areštuotos lėšos, iš kurių turi būti daromos išskaitos Civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka. Tokios lėšos ne vėliau kaip per 5 darbo dienas grąžinamos skolininkui.

Jeigu skolininkas šiame punkte nurodytų dokumentų per nustatytą terminą nepateikia, antstolis areštuotas lėšas išmoka išieškotojams šios Instrukcijos 85, 86 punktuose ir 87 punkto pirmojoje pastraipoje nustatyta tvarka.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1R-222, 2015-08-07, paskelbta TAR 2015-08-10, i. k. 2015-12177

 

90. Iš skolininko išieškotos vykdymo išlaidos antstoliui ir kitiems asmenims išmokamos ne anksčiau kaip po 20 dienų nuo patvarkymo dėl vykdymo išlaidų išieškojimo išsiuntimo skolininkui dienos, bet ne vėliau kaip per 90 dienų nuo vykdymo išlaidų įmokėjimo į antstolio depozitinę sąskaitą dienos. Skundo dėl vykdymo išlaidų padavimas sustabdo jų išmokėjimą.

91. Neteko galios nuo 2012-11-07

Punkto naikinimas:

Nr. 1R-274, 2012-10-31, Žin. 2012, Nr. 128-6430 (2012-11-06), i. k. 1122270ISAK001R-274

 

92. Išlaidos, susijusios su pinigų pervedimu bankiniu pavedimu, išieškomos iš skolininko. Išlaidos, susijusios su pinigų išmokėjimu grynaisiais ar persiuntimu paštu, išskaičiuojamos iš asmenų, kuriems pinigai išmokami ar siunčiami.

 

V. SKYRIUS TURTO IR LĖŠŲ, Į KURIUOS NEGALIMA NUKREIPTI IŠIEŠKOJIMO, SĄRAŠAS

 

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. 1R-222, 2015-08-07, paskelbta TAR 2015-08-10, i. k. 2015-12177

 

93. Išieškojimas pagal vykdomuosius dokumentus iš fizinių asmenų negali būti nukreiptas į šių rūšių turtą ir daiktus, kurie priklauso skolininkui nuosavybės teise arba yra jo dalis bendrojoje nuosavybėje ir reikalingi skolininkui ar jo išlaikomiems asmenims, išskyrus atvejus, kai skolininkas to pageidauja raštu:

93.1. namų apstatymo ir apyvokos reikmenys, drabužiai, reikalingi skolininkui ir jo išlaikomiems asmenims:

drabužiai ir avalynė kiekvienam šeimos nariui;

virtuvės ir stalo reikmenys, kuriais yra naudojamasi (išskyrus daiktus, pagamintus iš brangiųjų metalų, taip pat turinčius meninės vertės daiktus);

baldai (išskyrus baldus, turinčius meninės vertės) ir patalynė, maistui ruošti reikalinga įranga, vienas šaldytuvas;

jeigu su skolininku kartu gyvena nepilnamečiai vaikai ar neįgalieji, – vaikų ir neįgaliųjų daiktai, vienas kompiuteris, vienas televizorius, viena ryšio priemonė;

menkaverčiai daiktai;

93.2. skolininko šeimos pragyvenimui reikalingi maisto produktai;

93.3. jeigu skolininko pagrindinė veikla yra žemės ūkis, – pašaras gyvuliams, į kuriuos nenukreipiamas išieškojimas, sėkla, reikalinga eilinei sėjai, vienas gyvulys, kurio vartojamas pienas, ir vienas gyvulys, kurio vartojama mėsa;

93.4. kuras, reikalingas maistui paruošti ir šeimos gyvenamajai patalpai šildyti visą kūrenimo sezoną;

93.5. asmeniniai gamybos ir amato įrankiai, taip pat paties skolininko profesiniam darbui reikalingi įrankiai ir pagalbinės priemonės;

93.6. grynųjų pinigų suma, neviršijanti Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytos vienos minimalios mėnesinės algos.

 

VI. SKYRIUS VARŽYTYNIŲ VYKDYMO TVARKA

 

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. 1R-222, 2015-08-07, paskelbta TAR 2015-08-10, i. k. 2015-12177

 

94. Apie varžytynes antstolis skelbia interneto svetainėje www.evarzytynes.lt ir antstolio kontoros skelbimų lentoje. Kai parduodamas nekilnojamasis turtas, jeigu yra galimybė, skelbimas taip pat iškabinamas ant paties nekilnojamojo turto.

Jeigu varžytynėse parduodama žemės ūkio paskirties žemė arba juridinio asmens, kuris nuosavybės teise valdo daugiau kaip 10 ha žemės ūkio paskirties žemės, akcijos (teisės, pajus), žemės sklypas ir (ar) statinys, esantis saugomų objektų apsaugos zonoje, ar kitas turtas, kurį įgyti gali tik teisės aktuose nustatytus reikalavimus atitinkantys ar nustatytus leidimus įgyti tą turtą turintys asmenys, skelbime apie varžytynes antstolis nurodo, kad varžytynėse gali dalyvauti tik teisės aktuose nustatytus reikalavimus atitinkantys ar nustatytus leidimus įgyti tą turtą turintys asmenys ir varžytynių laimėtojas šios Instrukcijos 1091 punkte nustatyta tvarka antstoliui privalės pateikti duomenis ir dokumentus, patvirtinančius teisę įgyti turtą.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1R-102, 2015-04-17, paskelbta TAR 2015-04-17, i. k. 2015-05867

Nr. 1R-96, 2017-04-10, paskelbta TAR 2017-04-10, i. k. 2017-06107

 

95. Varžytynės vyksta elektroniniu būdu interneto svetainėje www.evarzytynes.lt.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1R-102, 2015-04-17, paskelbta TAR 2015-04-17, i. k. 2015-05867

 

96. Pirmąsias varžytynes antstolis skelbia ne anksčiau kaip po dvidešimties dienų nuo informacijos apie areštuoto turto įvertinimą išsiuntimo skolininkui dienos. Rašytiniu skolininko prašymu pirmąsias varžytynes antstolis gali skelbti ir nesuėjus šiame punkte nustatytam terminui. Varžytynės skelbiamos darbo dienomis nuo devintos valandos nulis minučių iki keturioliktos valandos nulis minučių. Varžytynių pradžia yra jų paskelbimo interneto svetainėje www.evarzytynes.lt momentas.

Varžytynės baigiamos:

1) po trisdešimties dienų – iš varžytynių parduodant nekilnojamąjį turtą ir kitą įstatymų nustatyta tvarka registruotą turtą, taip pat kitą kilnojamąjį turtą, kurio vieneto vertė viršija trisdešimt tūkstančių eurų;

2) po dvidešimties dienų – iš varžytynių parduodant visą kitą turtą.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1R-383, 2014-12-29, paskelbta TAR 2014-12-30, i. k. 2014-20882

 

961. Varžytynės baigiamos jų pabaigos dienos tą pačią valandą ir minutę, kurią jos buvo paskelbtos, pvz., jeigu varžytynės buvo paskelbtos 10 val. 15 min. 35 sek., tai jos bus baigtos varžytynių pabaigos dienos 10 val. 15 min. įskaitytinai, ir visi kainų pasiūlymai, interneto svetainę www.evarzytynes.lt aptarnaujančios informacinės sistemos serveryje užregistruoti ne vėliau kaip iki varžytynių pabaigos dienos 10 val. 15 min. 59,999 sek., bus laikomi pateiktais laiku.

Papildyta punktu:

Nr. 1R-231, 2014-07-29, paskelbta TAR 2014-07-29, i. k. 2014-10599

 

962. Jeigu šios Instrukcijos 96 punkte nustatytas varžytynių pabaigos laikas sueina poilsio ar švenčių dieną, varžytynės baigiamos artimiausią darbo dieną.

Papildyta punktu:

Nr. 1R-231, 2014-07-29, paskelbta TAR 2014-07-29, i. k. 2014-10599

 

963. Jeigu iki šios Instrukcijos 961 punkte nustatyto varžytynių pabaigos laiko yra gautas bent vienas kainos pasiūlymas, varžytynės pratęsiamos papildomas penkias minutes nulį sekundžių ir per šį pratęstą papildomą laiką varžytynių dalyviai gali siūlyti kainą už parduodamą turtą, pvz., jeigu šios Instrukcijos 961 punkte nustatytas varžytynių pabaigos laikas yra 10 val. 15 min. 59,999 sek. ir yra gautas bent vienas kainos pasiūlymas, varžytynės pratęsiamos penkių minučių nulio sekundžių terminui įskaitytinai, ir ne vėliau kaip iki 10 val. 20 min. 59,999 sek. interneto svetainę www.evarzytynes.lt aptarnaujančios informacinės sistemos serveryje užregistruotas naujas kainos pasiūlymas yra laikomas pateiktu laiku. Po kiekvieno per pratęstą papildomą penkių minučių nulio sekundžių laiką gauto kainos pasiūlymo varžytynės pakartotinai pratęsiamos penkias minutes nulį sekundžių; šis laikas pradedamas skaičiuoti nuo naujo kainos pasiūlymo gavimo momento, pvz., jeigu pratęstų varžytynių metu kainos pasiūlymas buvo gautas 10 val. 18 min. 36 sek., tai iki 10 val. 23 min. 36,999 sek. interneto svetainę www.evarzytynes.lt aptarnaujančios informacinės sistemos serveryje užregistruotas naujas kainos pasiūlymas yra laikomas pateiktu laiku ir varžytynės pakartotinai pratęsiamos penkių minučių nulio sekundžių terminui. Pratęstos varžytynės baigiamos, jeigu per penkias minutes nulį sekundžių po paskutinio pratęstų varžytynių metu gauto kainos pasiūlymo negaunamas kitas kainos pasiūlymas.

Papildyta punktu:

Nr. 1R-231, 2014-07-29, paskelbta TAR 2014-07-29, i. k. 2014-10599

 

97. Asmuo, pageidaujantis dalyvauti varžytynėse, privalo identifikuoti savo tapatybę elektroniniu parašu arba prisijungdamas prie elektroninės bankininkystės sistemos. Identifikavęs tapatybę asmuo turi nurodyti savo kontaktinę informaciją (telefono numerį, elektroninio pašto adresą), gyvenamąją vietą (buveinę), banko sąskaitą, į kurią turėtų būti grąžintas varžytynių dalyvio mokestis, jeigu varžytynių dalyvis varžytynių nelaimės, taip pat privalo patvirtinti, kad susipažino su varžytynių vykdymo, antstolių veiksmų apskundimo tvarka ir turto pardavimo iš varžytynių galimomis pasekmėmis. Jeigu asmuo varžytynėse dalyvauja per atstovą, šiame punkte nustatyta tvarka identifikuoti savo tapatybę, pateikti kitą šiame punkte nurodytą informaciją ir atlikti šiame punkte nustatytus veiksmus privalo atstovas. Atstovas taip pat privalo nurodyti atstovaujamojo vardą, pavardę, asmens kodą (juridinio asmens pavadinimą, kodą) ir atstovavimo pagrindą.

98. Atlikęs šios Instrukcijos 97 punkte nurodytus veiksmus ir į specialią varžytynių sąskaitą per išorines elektroninės bankininkystės sistemas sumokėjęs dešimties procentų pradinės parduodamo turto kainos dydžio varžytynių dalyvio mokestį asmuo tampa varžytynių dalyviu.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1R-231, 2014-07-29, paskelbta TAR 2014-07-29, i. k. 2014-10599

 

99. Registruojantis į varžytynes nurodyti asmens duomenys negali būti atskleisti nei varžytynes organizavusiam antstoliui, nei kitiems varžytynių dalyviams, nei tretiesiems asmenims, išskyrus įstatymų nustatytus atvejus.

100. Varžytynių dalyviai kainą už varžytynėse parduodamą turtą gali didinti automatiniu arba neautomatiniu būdu.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1R-231, 2014-07-29, paskelbta TAR 2014-07-29, i. k. 2014-10599

 

101. Kainą didinant neautomatiniu būdu, varžytynių dalyvis už parduodamą turtą pasiūlo kainą, kuri negali būti mažesnė už pradinę turto pardavimo kainą.

Kiti varžytynių dalyviai už parduodamą turtą gali siūlyti tik didesnę kainą, tačiau kiekvienas kainos padidėjimas turi sudaryti ne mažiau kaip 0,5 procento pradinės turto pardavimo kainos, jeigu ji yra mažesnė negu penkiolika tūkstančių eurų, ne mažiau kaip 0,3 procento – jeigu pradinė turto pardavimo kaina yra nuo penkiolikos tūkstančių eurų iki trisdešimties tūkstančių eurų, ir ne mažiau kaip 0,1 procento – jeigu pradinė turto pardavimo kaina viršija trisdešimt tūkstančių eurų. Varžytynių metu varžytynių dalyviams rodoma informacija, kokią mažiausią kainą, atsižvelgiant į šiame punkte nustatytus kainos didinimo intervalus, jie gali pasiūlyti. Kainos nurodomos eurais be euro centų. Iki varžytynių pabaigos tas pats varžytynių dalyvis kainą gali didinti neribotą skaičių kartų. Varžytynių metu rodoma didžiausia tuo metu už parduodamą turtą pasiūlyta kaina.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1R-231, 2014-07-29, paskelbta TAR 2014-07-29, i. k. 2014-10599

Nr. 1R-383, 2014-12-29, paskelbta TAR 2014-12-30, i. k. 2014-20882

 

102. Kainą didinant automatiniu būdu, varžytynių dalyvis nurodo siūlomą pradinę kainą, kuri negali būti mažesnė už pradinę turto pardavimo kainą, didžiausią siūlomą kainą ir kainos didinimo automatiniu būdu intervalą, kuris negali būti mažesnis už šios Instrukcijos 101 punkte nustatytus kainos didinimo intervalus. Didžiausia siūloma kaina už pradinę siūlomą kainą arba kitų varžytynių dalyvių pasiūlytą kainą, jeigu tokių pasiūlymų buvo gauta, turi būti didesnė ne mažiau kaip šios Instrukcijos 101 punkte nurodytais kainos didinimo intervalais ir negali būti žinoma nei varžytynes organizavusiam antstoliui, nei kitiems varžytynių dalyviams ar tretiesiems asmenims. Kainą didinant automatiniu būdu, rodoma varžytynių dalyvio siūloma pradinė kaina, kuri išlieka iki to momento, kol kitas varžytynių dalyvis pasiūlo didesnę parduodamo turto kainą. Kitam varžytynių dalyviui pasiūlius didesnę kainą, automatinį kainos didinimą nustačiusio varžytynių dalyvio siūloma kaina automatiškai padidinama šio varžytynių dalyvio nurodytu intervalu, kol kito varžytynių dalyvio pasiūlyta kaina viršys automatinį kainos didinimą nustačiusio varžytynių dalyvio nurodytą didžiausią siūlomą kainą.

Jeigu varžytynių dalyvis, kainą didinantis neautomatiniu būdu, pasiūlo tokią pat kainą, kurią kitas varžytynių dalyvis, kainą didinantis automatiniu būdu, anksčiau yra nurodęs kaip didžiausią siūlomą kainą, rodoma anksčiau automatinį kainos didinimą nustačiusio varžytynių dalyvio didžiausia siūloma kaina, kuri tampa tuo metu už parduodamą turtą siūloma kaina. Šią kainą kiti varžytynių dalyviai gali didinti neautomatiniu būdu pasiūlydami didesnę kainą arba automatiniu būdu nurodydami didesnę didžiausią siūlomą kainą. Šioje pastraipoje nustatyta tvarka taikoma ir tais atvejais, kai automatiniu būdu kainą didinantis varžytynių dalyvis pasiūlo tokią pat didžiausią siūlomą kainą, kurią kitas varžytynių dalyvis, kainą didinantis automatiniu būdu, anksčiau yra nurodęs kaip didžiausią siūlomą kainą.

Iki varžytynių pabaigos bet kuris varžytynių dalyvis gali nustatyti automatinį kainos didinimą arba padidinti ar sumažinti anksčiau automatiniu būdu nustatytą didžiausią siūlomą kainą. Varžytynių dalyvis, kurio pasiūlyta kaina vykstant varžytynėms yra didžiausia, anksčiau nustatytos automatiniu būdu didinamos kainos didžiausios siūlomos kainos negali sumažinti daugiau nei tuo metu rodoma šio dalyvio pasiūlyta kaina.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1R-231, 2014-07-29, paskelbta TAR 2014-07-29, i. k. 2014-10599

 

103. Varžytynių laimėtoju pripažįstamas tas varžytynių dalyvis, kuris pasiūlė didžiausią kainą. Varžytynes laimėjusio varžytynių dalyvio pasiūlyta kaina kartu yra ir turto pardavimo kaina.

104. Pasibaigus varžytynėms, rodoma turto pardavimo kaina. Varžytynes organizavusiam antstoliui ne vėliau kaip kitą darbo dieną elektroninių ryšių priemonėmis išsiunčiamas pranešimas, kuriame nurodomi varžytynes laimėjusio varžytynių dalyvio duomenys ir į antstolio depozitinę sąskaitą pervedamas varžytynes laimėjusio varžytynių dalyvio sumokėtas varžytynių dalyvio mokestis. Varžytynių laimėtojui šiame punkte nustatyta tvarka išsiunčiamas pranešimas apie laimėtas varžytynes.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1R-231, 2014-07-29, paskelbta TAR 2014-07-29, i. k. 2014-10599

 

105. Varžytynių nelaimėjusiems varžytynių dalyviams jų sumokėtas varžytynių dalyvio mokestis, atskaičius mokesčius už banko paslaugas, ne vėliau kaip kitą darbo dieną grąžinamas į šios Instrukcijos 97 punkte nurodytas banko sąskaitas. Šiame punkte nustatyta tvarka varžytynių dalyvio mokestis grąžinamas ir tais atvejais, kai varžytynės atšaukiamos.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1R-231, 2014-07-29, paskelbta TAR 2014-07-29, i. k. 2014-10599

 

106. Varžytynių laimėtojas turto pardavimo ir sumokėto varžytynių dalyvio mokesčio kainų skirtumą CPK 716 straipsnyje nustatyta tvarka privalo sumokėti į varžytynes organizavusio antstolio depozitinę sąskaitą.

107. Turto pardavimo iš varžytynių aktą antstolis surašo per tris darbo dienas po visos kainos už parduotą turtą sumokėjimo, bet ne anksčiau kaip po dvidešimties dienų nuo varžytynių pabaigos. Turto pardavimo iš varžytynių aktą antstolis surašo interneto svetainę www.evarzytynes.lt aptarnaujančioje informacinėje sistemoje ir pasirašo elektroniniu parašu. Varžytynių laimėtojui antstolis išduoda turto pardavimo iš varžytynių akto patvirtintą kopiją.

Jeigu antstolis negali surašyti turto pardavimo iš varžytynių akto per šio punkto pirmojoje pastraipoje nustatytą terminą dėl to, kad reikia patikslinti varžytynių laimėtojo asmens duomenis, perkamo turto dalis, kai turtą perka keli asmenys, ar kitas turto pardavimo iš varžytynių aktui surašyti reikšmingas aplinkybes, antstolis turi teisę iškviesti varžytynių laimėtoją ar jo atstovą, jeigu varžytynėse asmuo dalyvavo per atstovą, ir patikslinti turto pardavimo iš varžytynių aktui surašyti reikalingus duomenis.

Jeigu iš varžytynių parduotas nekilnojamasis turtas, turto pardavimo iš varžytynių aktas, pasirašytas antstolio elektroniniu parašu ir užregistruotas šiame punkte nurodytoje informacinėje sistemoje, automatiniu būdu perduodamas Nekilnojamojo turto registro tvarkytojui.

Šiame punkte nurodytu atveju turto pardavimo iš varžytynių aktą perdavus Nekilnojamojo turto registro tvarkytojui, Atlyginimo už nekilnojamųjų daiktų, daiktinių teisių į juos, šių teisių suvaržymų ir su nekilnojamaisiais daiktais susijusių juridinių faktų, įmonių perleidimo ir nuomos sutarčių įregistravimą / išregistravimą ir naudojimąsi Nekilnojamojo turto registro duomenimis dydžių sąrašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. balandžio 23 d. nutarimu Nr. 365 „Dėl atlyginimo už nekilnojamųjų daiktų, daiktinių teisių į juos, šių teisių suvaržymų ir su nekilnojamaisiais daiktais susijusių juridinių faktų, įmonių perleidimo ir nuomos sutarčių įregistravimą / išregistravimą ir naudojimąsi Nekilnojamojo turto registro duomenimis dydžių sąrašo patvirtinimo“, nustatyto dydžio atlyginimą už juridinio fakto apie varžytynėse parduotą turtą įregistravimą Nekilnojamojo turto registre šio registro tvarkytojui apmoka varžytynių laimėtojas.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1R-231, 2014-07-29, paskelbta TAR 2014-07-29, i. k. 2014-10599

Nr. 1R-222, 2015-08-07, paskelbta TAR 2015-08-10, i. k. 2015-12177

 

108. Jeigu varžytynės atšaukiamos arba paskelbiamos neįvykusiomis, išskyrus CPK 717 straipsnio 1 punkte nurodytą atvejį, kai varžytynės paskelbiamos neįvykusiomis dėl to, kad jose nedalyvavo nė vienas varžytynių dalyvis, elektroninė patvarkymo dėl varžytynių atšaukimo ar paskelbimo neįvykusiomis forma, patvirtinta antstolio elektroniniu parašu, ne vėliau kaip kitą darbo dieną įkeliama į interneto svetainę www.evarzytynes.lt aptarnaujančią informacinę sistemą.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1R-231, 2014-07-29, paskelbta TAR 2014-07-29, i. k. 2014-10599

 

109. Jeigu turtas parduodamas skolininko pasiūlytam pirkėjui, turto pardavimo skolininko pasiūlytam pirkėjui aktą antstolis surašo praėjus dvidešimt dienų nuo visos kainos už parduotą turtą įmokėjimo į antstolio depozitinę sąskaitą dienos.

Jeigu varžytynes paskelbus neįvykusiomis išieškotojas sutinka paimti neparduotą iš varžytynių turtą, turto perdavimo išieškotojui aktas surašomas praėjus dvidešimt dienų nuo išieškotojo sutikimo paimti turtą gavimo antstolio kontoroje dienos, o tais atvejais, kai išieškotojas privalo sumokėti perduodamo turto kainos ir išieškotojo daliai tenkančios lėšų sumos skirtumą, – praėjus dvidešimt dienų nuo visos skirtumo sumos įmokėjimo į antstolio depozitinę sąskaitą dienos.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1R-222, 2015-08-07, paskelbta TAR 2015-08-10, i. k. 2015-12177

 

1091. Jeigu varžytynėse ar skolininko pasiūlytam pirkėjui buvo parduota arba varžytynes paskelbus neįvykusiomis išieškotojui perduodama žemės ūkio paskirties žemė arba juridinio asmens, kuris nuosavybės teise valdo daugiau kaip 10 ha žemės ūkio paskirties žemės, akcijos (teisės, pajus), iki turto pardavimo iš varžytynių ar skolininko pasiūlytam pirkėjui arba turto perdavimo išieškotojui akto surašymo dienos šiame punkte nurodyti asmenys antstoliui turi pateikti Lietuvos Respublikos žemės ūkio paskirties žemės įsigijimo įstatyme nurodytus duomenis ir dokumentus, patvirtinančius, kad šie asmenys atitinka tokio turto įgijėjui keliamus reikalavimus.

Jeigu varžytynėse ar skolininko pasiūlytam pirkėjui buvo parduotas arba varžytynes paskelbus neįvykusiomis išieškotojui perduodamas žemės sklypas ir (ar) statinys, esantis saugomų objektų apsaugos zonoje, iki turto pardavimo iš varžytynių ar skolininko pasiūlytam pirkėjui arba turto perdavimo išieškotojui akto surašymo dienos šiame punkte nurodyti asmenys antstoliui turi pateikti Lietuvos Respublikos vadovybės apsaugos įstatymo nustatyta tvarka išduotą pritarimą įgyti žemės sklypą ir (ar) statinį.

Jeigu varžytynėse ar skolininko pasiūlytam pirkėjui buvo parduotas arba varžytynes paskelbus neįvykusiomis išieškotojui perduodamas kitas turtas, kurį įgyti gali tik teisės aktuose nustatytus reikalavimus atitinkantys asmenys, pareiga pateikti antstoliui atitinkamuose teisės aktuose nurodytus duomenis ir dokumentus, patvirtinančius teisę įgyti tokį turtą, taikoma ir šio turto įgijėjams.

Prieš surašydamas turto pardavimo iš varžytynių ar skolininko pasiūlytam pirkėjui arba turto perdavimo išieškotojui aktą antstolis patikrina, ar asmuo atitinka teisės aktuose to turto įgijėjui nustatytus reikalavimus.

Papildyta punktu:

Nr. 1R-231, 2014-07-29, paskelbta TAR 2014-07-29, i. k. 2014-10599

Punkto pakeitimai:

Nr. 1R-96, 2017-04-10, paskelbta TAR 2017-04-10, i. k. 2017-06107

 

1092. Hipotekos kreditoriaus prašymu skolininko pasiūlytam pirkėjui ar varžytynėse pardavęs hipoteka įkeistą daiktą ir surašęs turto pardavimo skolininko pasiūlytam pirkėjui ar turto pardavimo iš varžytynių aktą, antstolis nedelsdamas apie tai praneša Hipotekos registrui ir pateikia tai patvirtinančius dokumentus. Lietuvos Respublikos Vyriausybės  nustatyto dydžio rinkliava už hipotekos sandorio išregistravimą išieškoma iš skolininko.

Papildyta punktu:

Nr. 1R-231, 2014-07-29, paskelbta TAR 2014-07-29, i. k. 2014-10599

Punkto pakeitimai:

Nr. 1R-222, 2015-08-07, paskelbta TAR 2015-08-10, i. k. 2015-12177

Nr. 1R-96, 2017-04-10, paskelbta TAR 2017-04-10, i. k. 2017-06107

 

110. Informacija apie varžytynes skelbiama viešai interneto svetainėje www.evarzytynes.lt  60 dienų po varžytynių pabaigos arba varžytynių atšaukimo ar paskelbimo neįvykusiomis.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1R-231, 2014-07-29, paskelbta TAR 2014-07-29, i. k. 2014-10599

 

Papildyta skyriumi:

Nr. 1R-321, 2012-12-12, Žin., 2012, Nr. 147-7578 (2012-12-15), i. k. 1122270ISAK001R-321

 

_________________

 

SUDERINTA

Lietuvos Respublikos finansų ministrė

Ingrida Šimonytė

 

Priedo pakeitimai:

Nr. 1R-265, 2011-11-14, Žin., 2011, Nr. 137-6495 (2011-11-17), i. k. 1112270ISAK001R-265

 


 

Sprendimų vykdymo instrukcijos

1 priedas

 

(Patvarkymo priimti vykdomąjį dokumentą vykdyti forma)

 

(Herbas)

ANTSTOLIS (vardas, pavardė)

____________________________________________________________________________________________

 

Kam: _____________________________________________

(skolininko vardas, pavardė arba juridinio asmens pavadinimas)

___________________________________

(adresas)

 

PATVARKYMAS PRIIMTI VYKDOMĄJĮ DOKUMENTĄ VYKDYTI

 

_______________________ _______________________

(data)                                              (dokumento Nr.)

 

Vykdomosios bylos numeris:

___________________________________________________________

Vykdomojo dokumento pavadinimas:

___________________________________________________________

Vykdomąjį dokumentą išdavusi institucija / pareigūnas:

 

___________________________________________________________

Vykdomojo dokumento išdavimo data:

___________________________________________________________

Skolininkas:

___________________________________________________________

(fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas; juridinio asmens pavadinimas, kodas)

Išieškotojas:

___________________________________________________________

(fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas; juridinio asmens pavadinimas, kodas)

________________________________:

(išieškojimo dalykas)

___________________________________________________________

(išieškojimo aprašymas)

Vykdomasis dokumentas priimamas vykdyti pagal:

 

___________________________________________________________

(skolininko fizinio gyvenamąją vietą / turto buvimo vietą / darbo vietą; juridinio asmens buveinės vietą / turto buvimo vietą)

 

Vadovaudamasis (-asi) Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 651 straipsniu patikrinau ir patvirtinu, kad nėra akivaizdžių kliūčių vykdomajam dokumentui priimti ir vykdymo veiksmams pradėti, ir priimu vykdyti išieškotojo (išieškotojo atstovo) pateiktą man vykdyti vykdomąjį dokumentą Nr. ________________________.

 

Jūs privalote:

1. Nekliudyti antstoliui atlikti vykdymo veiksmų. Antstoliui nedelsdami pranešti apie savo gyvenamosios vietos ar buveinės, darbo vietos pasikeitimą. Jeigu apie tokį pasikeitimą nepranešama ir naujoji skolininko gyvenamoji vieta ar buveinė nežinoma, pranešimai skolininkui siunčiami vykdomajame dokumente nurodytu adresu ir laikoma, kad jam tinkamai pranešta.

2. Kviečiamas atvykti pas antstolį.

3. Aktyviai domėtis vykdymo eiga.

4. Antstoliui pareikalavus, pateikti duomenis apie turimą turtą ir jo buvimo vietą, pas trečiuosius asmenis esantį turtą, lėšas kredito įstaigose.

5. Jeigu antstolis nukreips išieškojimą į būstą, kuriame gyvena nepilnamečių vaikų, apie tai nedelsdamas pranešti valstybinei vaiko teisių apsaugos institucijai ir antstoliui.

6. Nedelsdamas pranešti antstoliui apie vykdomojo dokumento įvykdymą ir pateikti tai patvirtinančius įrodymus.

7. Vykdyti kitas CPK nustatytas pareigas.

 

Jūs turite teisę:

1. Dalyvauti pats ar per savo atstovus atliekant vykdymo veiksmus.

2. Susipažinti su visa vykdomosios bylos medžiaga, išskyrus dokumentus, su kuriais supažindinimas trukdo vykdyti išieškojimą.

3. Gauti pažymas apie vykdymo eigą.

4. Ginčyti turto priklausomybę ir jo įkainojimą.

5. Apskųsti antstolio veiksmus.

6. Reikšti prašymus, nušalinimus.

7. Sudaryti taikos sutartis.

8. Kitas CPK nustatytas teises.

 

Vadovaujantis CPK 510 ir 512 straipsniais, dėl antstolio procesinių veiksmų ar atsisakymo procesinius veiksmus atlikti gali būti paduodamas skundas raštu antstoliui, kurio veiksmai ar atsisakymas juos atlikti skundžiami. Kai skundžiami pavaduojančio antstolio ar antstolio atstovo veiksmai arba atsisakymas juos atlikti, skundas pateikiamas pavaduojamo ar atstovaujamo antstolio kontorai. Skundas gali būti paduodamas ne vėliau kaip per 20 dienų nuo tos dienos, kurią skundą paduodantis asmuo sužinojo arba turėjo sužinoti apie skundžiamo veiksmo atlikimą arba atsisakymą jį atlikti, bet ne vėliau kaip per 90 dienų nuo skundžiamo veiksmo atlikimo.

Jeigu skundą paduodantis asmuo pageidauja, kad nagrinėjant skundą būtų taikomos laikinosios apsaugos priemonės, jis vieną skundo egzempliorių taip pat pateikia apylinkės teismui, kurio veiklos teritorijoje yra antstolio kontoros buveinė. Teismas laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą išsprendžia CPK nustatyta tvarka.

Skundą antstolis išnagrinėja per 5 darbo dienas nuo jo gavimo ir priima patvarkymą. Jeigu antstolis atsisako patenkinti skundą, skundas kartu su patvarkymu ir vykdomąja byla persiunčiamas apylinkės teismui, kurio veiklos teritorijoje yra antstolio kontoros buveinė.

 

Antstolis ...................................................................................

(parašas)      (vardas, pavardė)

 

A. V.

Priedo pakeitimai:

Nr. 1R-269, 2008-07-09, Žin., 2008, Nr. 79-3147 (2008-07-12), i. k. 1082270ISAK001R-269

Nr. 1R-93, 2009-03-30, Žin., 2009, Nr. 35-1352 (2009-03-31), i. k. 1092270ISAK0001R-93

Nr. 1R-265, 2011-11-14, Žin., 2011, Nr. 137-6495 (2011-11-17), i. k. 1112270ISAK001R-265

Nr. 1R-231, 2014-07-29, paskelbta TAR 2014-07-29, i. k. 2014-10599

Nr. 1R-222, 2015-08-07, paskelbta TAR 2015-08-10, i. k. 2015-12177

 


Sprendimų vykdymo instrukcijos

2 priedas

 

(Patvarkymo priimti vykdyti vykdomąjį dokumentą dėl skolos, mažesnės nei 100 eurų, išieškojimo forma)

 

(Herbas)

ANTSTOLIS (vardas, pavardė)

____________________________________________________________________________________________

 

Kam: _____________________________________________

(skolininko vardas, pavardė arba juridinio asmens pavadinimas)

___________________________________

(adresas)

 

PATVARKYMAS PRIIMTI vykdyti VYKDOMĄJĮ DOKUMENTĄ dėl skolos,

mažesnės nei 100 eurų, išieškojimo[1]

 

_______________________ _______________________

(data)                                                                 (dokumento Nr.)

 

Vykdomosios bylos numeris:

___________________________________________________________

Vykdomojo dokumento pavadinimas:

___________________________________________________________

Vykdomąjį dokumentą išdavusi institucija / pareigūnas:

 

___________________________________________________________

Vykdomojo dokumento išdavimo data:

___________________________________________________________

Skolininkas:

___________________________________________________________

(fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas; juridinio asmens pavadinimas, kodas)

Išieškotojas:

___________________________________________________________

(fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas; juridinio asmens pavadinimas, kodas)

________________________________:

(išieškojimo dalykas)

___________________________________________________________

(išieškojimo aprašymas)

Vykdomasis dokumentas priimamas vykdyti pagal:

 

___________________________________________________________

(skolininko fizinio gyvenamąją vietą / turto buvimo vietą / darbo vietą; juridinio asmens buveinės vietą / turto buvimo vietą)

 

Vadovaudamasis (-asi) Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 651 straipsniu, patikrinau ir patvirtinu, kad nėra akivaizdžių kliūčių vykdomajam dokumentui priimti ir vykdymo veiksmams pradėti, ir priimu vykdyti išieškotojo (išieškotojo atstovo) pateiktą man vykdyti vykdomąjį dokumentą Nr. ________________________.

Vadovaujantis CPK 611 straipsnio 1 ir 2 dalimis, kartu su įsiskolinimu iš Jūsų taip pat bus išieškotos vykdomojoje byloje apskaičiuotos vykdymo išlaidos. Įsiskolinimas, būtinos vykdymo išlaidos ir pašto (kurjerių) išlaidos bus išieškomi iš piniginių lėšų Jūsų banko sąskaitoje (-ose). Jeigu per 30 dienų nuo antstolio nurodymo priverstinai nurašyti įsiskolinimą, būtinas vykdymo išlaidas ir pašto (kurjerių) išlaidas iš banko sąskaitoje esančių lėšų išsiuntimo į banką dienos įsiskolinimas, būtinos vykdymo išlaidos ir pašto (kurjerių) išlaidos nebus išieškotos, galės būti taikomos kitos CPK 624 straipsnio 2 dalyje nurodytos priverstinio vykdymo priemonės, taip pat bus išieškotos visos Sprendimų vykdymo instrukcijoje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2005 m. spalio 27 d. įsakymu Nr. 1R-352 „Dėl Sprendimų vykdymo instrukcijos patvirtinimo“ (toliau – Sprendimų vykdymo instrukcija), nustatytos vykdymo išlaidos, susijusios su vykdymo (išieškojimo) proceso atlikimu, ir atlygis antstoliui už sprendimo įvykdymą (CPK 611 straipsnis, Sprendimų vykdymo instrukcijos 41 punktas).

Jeigu įsiskolinimą esate apmokėjęs, privalote nedelsdamas informuoti antstolį ir pateikti apmokėjimą patvirtinančius dokumentus.

 

Jūs privalote:

1. Nekliudyti antstoliui atlikti vykdymo veiksmų. Antstoliui nedelsdami pranešti apie savo gyvenamosios vietos ar buveinės, darbo vietos pasikeitimą. Jeigu apie tokį pasikeitimą nepranešama ir naujoji skolininko gyvenamoji vieta ar buveinė nežinoma, pranešimai skolininkui siunčiami vykdomajame dokumente nurodytu adresu ir laikoma, kad jam tinkamai pranešta.

2. Kviečiamas atvykti pas antstolį.

3. Aktyviai domėtis vykdymo eiga.

4. Antstoliui pareikalavus, pateikti duomenis apie turimą turtą ir jo buvimo vietą, pas trečiuosius asmenis esantį turtą, lėšas kredito įstaigose.

5. Jeigu antstolis nukreips išieškojimą į būstą, kuriame gyvena nepilnamečių vaikų, apie tai nedelsdamas pranešti valstybinei vaiko teisių apsaugos institucijai ir antstoliui.

6. Nedelsdamas pranešti antstoliui apie vykdomojo dokumento įvykdymą ir pateikti tai patvirtinančius įrodymus.

7. Vykdyti kitas CPK nustatytas pareigas.

 

Jūs turite teisę:

1. Dalyvauti pats ar per savo atstovus atliekant vykdymo veiksmus.

2. Susipažinti su visa vykdomosios bylos medžiaga, išskyrus dokumentus, su kuriais supažindinimas trukdo vykdyti išieškojimą.

3. Gauti pažymas apie vykdymo eigą.

4. Ginčyti turto priklausomybę ir jo įkainojimą.

5. Apskųsti antstolio veiksmus.

6. Reikšti prašymus, nušalinimus.

7. Sudaryti taikos sutartis.

8. Kitas CPK nustatytas teises.

 

Vadovaujantis CPK 510 ir 512 straipsniais, dėl antstolio procesinių veiksmų ar atsisakymo procesinius veiksmus atlikti gali būti paduodamas skundas raštu antstoliui, kurio veiksmai ar atsisakymas juos atlikti skundžiami. Kai skundžiami pavaduojančio antstolio ar antstolio atstovo veiksmai arba atsisakymas juos atlikti, skundas pateikiamas pavaduojamo ar atstovaujamo antstolio kontorai. Skundas gali būti paduodamas ne vėliau kaip per 20 dienų nuo tos dienos, kurią skundą paduodantis asmuo sužinojo arba turėjo sužinoti apie skundžiamo veiksmo atlikimą arba atsisakymą jį atlikti, bet ne vėliau kaip per 90 dienų nuo skundžiamo veiksmo atlikimo.

Jeigu skundą paduodantis asmuo pageidauja, kad nagrinėjant skundą būtų taikomos laikinosios apsaugos priemonės, jis vieną skundo egzempliorių taip pat pateikia apylinkės teismui, kurio veiklos teritorijoje yra antstolio kontoros buveinė. Teismas laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą išsprendžia CPK nustatyta tvarka.

Skundą antstolis išnagrinėja per 5 darbo dienas nuo jo gavimo ir priima patvarkymą. Jeigu antstolis atsisako patenkinti skundą, skundas kartu su patvarkymu ir vykdomąja byla persiunčiamas apylinkės teismui, kurio veiklos teritorijoje yra antstolio kontoros buveinė.

PRIDEDAMA. Vykdymo išlaidų apskaičiavimas.

 

Antstolis ...................................................................................

(parašas)        (vardas, pavardė)

 

A. V.

Priedo pakeitimai:

Nr. 1R-269, 2008-07-09, Žin., 2008, Nr. 79-3147 (2008-07-12), i. k. 1082270ISAK001R-269

Nr. 1R-93, 2009-03-30, Žin., 2009, Nr. 35-1352 (2009-03-31), i. k. 1092270ISAK0001R-93

Nr. 1R-8, 2011-01-11, Žin., 2011, Nr. 7-277 (2011-01-18), i. k. 1112270ISAK00001R-8

Nr. 1R-265, 2011-11-14, Žin., 2011, Nr. 137-6495 (2011-11-17), i. k. 1112270ISAK001R-265

Nr. 1R-231, 2014-07-29, paskelbta TAR 2014-07-29, i. k. 2014-10599

Nr. 1R-383, 2014-12-29, paskelbta TAR 2014-12-30, i. k. 2014-20882

Nr. 1R-222, 2015-08-07, paskelbta TAR 2015-08-10, i. k. 2015-12177

Nr. 1R-239, 2017-09-21, paskelbta TAR 2017-09-21, i. k. 2017-14923

 


 

Sprendimų vykdymo instrukcijos

3 priedas

 

 

(Raginimo įvykdyti sprendimą forma)

 

(Herbas)

ANTSTOLIS (vardas, pavardė)

____________________________________________________________________________________________

 

Kam: _____________________________________________

(skolininko vardas, pavardė arba juridinio asmens pavadinimas)

___________________________________

(adresas)

 

raginimas įvykdyti sprendimą

 

_______________________ _______________________

(data)                                                       (dokumento Nr.)

 

Vykdomosios bylos numeris:

___________________________________________________________

Vykdomojo dokumento pavadinimas:

___________________________________________________________

Vykdomąjį dokumentą išdavusi institucija / pareigūnas:

 

___________________________________________________________

Vykdomojo dokumento išdavimo data:

___________________________________________________________

Skolininkas:

___________________________________________________________

(fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas; juridinio asmens pavadinimas, kodas)

Išieškotojas:

___________________________________________________________

(fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas; juridinio asmens pavadinimas, kodas)

________________________________:

(išieškojimo dalykas)

___________________________________________________________

(išieškojimo aprašymas)

 

Atsižvelgdamas (-a) į tai, kad išieškotojas (išieškotojo atstovas) pateikė man vykdyti dokumentą Nr. ___________________ ir vadovaudamasis (-asi) Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 610, 655, 656 ir 659 straipsniais, raginu Jus per ___ dienų nuo šio raginimo gavimo dienos ___________________________

________________________________________________________________________________________________

(nurodomi veiksmai, kuriuos skolininkas privalo atlikti)

ir sumokėti _______ Eur vykdymo išlaidų į antstolio depozitinę sąskaitą Nr. __________________________, esančią

__________________________, nurodant skolininko vardą pavardę / įmonės pavadinimą ir vykdomosios bylos numerį.

(kredito įstaigos pavadinimas)

Vykdymo išlaidų rūšys ir dydžiai nurodyti pridedamame vykdymo išlaidų apskaičiavime. Vykdymo išlaidų dydis nesikeis, jei šį raginimą įvykdysite iki nurodyto termino (Sprendimų vykdymo instrukcijos, patvirtintos Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2005 m. spalio 27 d. įsakymu Nr. 1R-352 „Dėl Sprendimų vykdymo instrukcijos patvirtinimo“ (toliau – Sprendimų vykdymo instrukcija), 67 punktas).

Neįvykdžius šiame raginime nurodytų veiksmų nustatytu terminu ir neapmokėjus šiame raginime nurodytų vykdymo išlaidų, bus taikomos CPK 624 straipsnyje nurodytos priverstinio vykdymo priemonės, t. y. bus pradėtas priverstinio vykdymo (išieškojimo) procesas. Pradėjus priverstinį vykdymo (išieškojimo) procesą, antstolio patvarkymu iš Jūsų papildomai bus išieškotos Sprendimų vykdymo instrukcijoje nustatytos vykdymo išlaidos, susijusios su vykdymo (išieškojimo) proceso atlikimu, taip pat – atlygis antstoliui už sprendimo įvykdymą (CPK 611 straipsnis, Sprendimų vykdymo instrukcijos 41 punktas).

Jeigu sprendimą esate įvykdęs, privalote nedelsdamas informuoti antstolį ir pateikti sprendimo įvykdymą patvirtinančius įrodymus.

 

Jūs privalote:

1. Nekliudyti antstoliui atlikti vykdymo veiksmų. Antstoliui nedelsdami pranešti apie savo gyvenamosios vietos ar buveinės, darbo vietos pasikeitimą. Jeigu apie tokį pasikeitimą nepranešama ir naujoji skolininko gyvenamoji vieta ar buveinė nežinoma, pranešimai skolininkui siunčiami vykdomajame dokumente nurodytu adresu ir laikoma, kad jam tinkamai pranešta.

2. Kviečiamas atvykti pas antstolį.

3. Aktyviai domėtis vykdymo eiga.

4. Antstoliui pareikalavus, pateikti duomenis apie turimą turtą ir jo buvimo vietą, pas trečiuosius asmenis esantį turtą, lėšas kredito įstaigose.

5. Jeigu antstolis nukreips išieškojimą į būstą, kuriame gyvena nepilnamečių vaikų, apie tai nedelsdamas pranešti valstybinei vaiko teisių apsaugos institucijai ir antstoliui.

6. Nedelsdamas pranešti antstoliui apie vykdomojo dokumento įvykdymą ir pateikti tai patvirtinančius įrodymus.

7. Vykdyti kitas CPK nustatytas pareigas.

 

Jūs turite teisę:

1. Dalyvauti pats ar per savo atstovus atliekant vykdymo veiksmus.

2. Susipažinti su visa vykdomosios bylos medžiaga, išskyrus dokumentus, su kuriais supažindinimas trukdo vykdyti išieškojimą.

3. Gauti pažymas apie vykdymo eigą.

4. Ginčyti turto priklausomybę ir jo įkainojimą.

5. Apskųsti antstolio veiksmus.

6. Reikšti prašymus, nušalinimus.

7. Sudaryti taikos sutartis.

8. Kitas CPK nustatytas teises.

 

Vadovaujantis CPK 510 ir 512 straipsniais, dėl antstolio procesinių veiksmų ar atsisakymo procesinius veiksmus atlikti gali būti paduodamas skundas raštu antstoliui, kurio veiksmai ar atsisakymas juos atlikti skundžiami. Kai skundžiami pavaduojančio antstolio ar antstolio atstovo veiksmai arba atsisakymas juos atlikti, skundas pateikiamas pavaduojamo ar atstovaujamo antstolio kontorai. Skundas gali būti paduodamas ne vėliau kaip per 20 dienų nuo tos dienos, kurią skundą paduodantis asmuo sužinojo arba turėjo sužinoti apie skundžiamo veiksmo atlikimą arba atsisakymą jį atlikti, bet ne vėliau kaip per 90 dienų nuo skundžiamo veiksmo atlikimo.

Jeigu skundą paduodantis asmuo pageidauja, kad nagrinėjant skundą būtų taikomos laikinosios apsaugos priemonės, jis vieną skundo egzempliorių taip pat pateikia apylinkės teismui, kurio veiklos teritorijoje yra antstolio kontoros buveinė. Teismas laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą išsprendžia CPK nustatyta tvarka.

Skundą antstolis išnagrinėja per 5 darbo dienas nuo jo gavimo ir priima patvarkymą. Jeigu antstolis atsisako patenkinti skundą, skundas kartu su patvarkymu ir vykdomąja byla persiunčiamas apylinkės teismui, kurio veiklos teritorijoje yra antstolio kontoros buveinė.

PRIDEDAMA. Vykdymo išlaidų apskaičiavimas.

 

Antstolis ...................................................................................

(parašas)       (vardas, pavardė)

 

A. V.

__________________________

Priedo pakeitimai:

Nr. 1R-93, 2009-03-30, Žin., 2009, Nr. 35-1352 (2009-03-31), i. k. 1092270ISAK0001R-93

Nr. 1R-265, 2011-11-14, Žin., 2011, Nr. 137-6495 (2011-11-17), i. k. 1112270ISAK001R-265

Nr. 1R-5, 2014-01-13, paskelbta TAR 2014-01-14, i. k. 2014-00185

Nr. 1R-222, 2015-08-07, paskelbta TAR 2015-08-10, i. k. 2015-12177

 


 

Sprendimų vykdymo instrukcijos

4 priedas

 

(Vykdymo išlaidų apskaičiavimo forma)

 

(Herbas)

ANTSTOLIS (vardas, pavardė)

____________________________________________________________________________________________

 

Kam: _____________________________________________

(skolininko vardas, pavardė arba juridinio asmens pavadinimas)

___________________________________

(adresas)

vykdymo išlaidų apskaičiavimas

 

_______________________ _______________________

(data)                                                              (dokumento Nr.)

 

Vykdomosios bylos numeris:

___________________________________________________________

Vykdomojo dokumento pavadinimas:

___________________________________________________________

Vykdomąjį dokumentą išdavusi institucija / pareigūnas:

 

___________________________________________________________

Vykdomojo dokumento išdavimo data:

___________________________________________________________

Skolininkas:

___________________________________________________________

(fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas; juridinio asmens pavadinimas, kodas)

Išieškotojas:

___________________________________________________________

(fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas; juridinio asmens pavadinimas, kodas)

________________________________:

(išieškojimo dalykas)

___________________________________________________________

(išieškojimo aprašymas)

 

Atlikdamas vykdymo veiksmus vykdomojoje (-osiose) byloje (-ose), apskaičiavau šias vykdymo išlaidas:

 

Eil. Nr.

Vykdymo išlaidų pavadinimas

Vykdymo išlaidų dydis

Kiekis

Suma

1.

Būtinos vykdymo išlaidos

 

 

 

2.

Sprendimų vykdymo instrukcijos, patvirtintos Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2005 m. spalio 27 d. įsakymu Nr. 1R-352 „Dėl Sprendimų vykdymo instrukcijos patvirtinimo“ (toliau – Sprendimų vykdymo instrukcija), 3 lentelėje nurodytos papildomos vykdymo išlaidos

2.1.

(rūšis)

(data)

 

 

 

2.2.

(rūšis)

(data)

 

 

 

2.3.

(rūšis)

(data)

 

 

 

3.

Atlygis antstoliui

 

4.

Šio apskaičiavimo ...................... punktuose nurodytos vykdymo išlaidos indeksuojamos taikant .............. dydžio ketvirčio vartotojų kainų indeksą.1, 2

 

5.

Kitos išlaidos, kurias antstolis sumoka tretiesiems asmenims

 

5.1.

(pavadinimas)

 

 

 

5.2.

(pavadinimas)

 

 

 

5.3.

(pavadinimas)

 

 

 

6.

Iš viso:

 

 

1Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 82 straipsniu ir Sprendimų vykdymo instrukcijos 40 punktu, vykdymo išlaidos indeksuojamos taikant ketvirčio vartotojų kainų indeksą, jeigu jis didesnis negu 110.2

 

Iki 20 ...... m. ................................ d. iš Jūsų buvo išieškota .................. Eur vykdymo išlaidų. Likusi išieškoti vykdymo išlaidų suma – ................... Eur.

 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 510, 512 straipsniais ir 611 straipsnio 3 dalimi, dėl vykdymo išlaidų apskaičiavimo gali būti paduodamas skundas raštu antstoliui, kurio veiksmai ar atsisakymas juos atlikti skundžiami. Kai skundžiami pavaduojančio antstolio ar antstolio atstovo veiksmai arba atsisakymas juos atlikti, skundas pateikiamas pavaduojamo ar atstovaujamo antstolio kontorai. Skundas gali būti paduodamas ne vėliau kaip per 20 dienų nuo tos dienos, kurią skundą paduodantis asmuo sužinojo arba turėjo sužinoti apie skundžiamo veiksmo atlikimą arba atsisakymą jį atlikti, bet ne vėliau kaip per 90 dienų nuo skundžiamo veiksmo atlikimo.

Jeigu skundą paduodantis asmuo pageidauja, kad nagrinėjant skundą būtų taikomos laikinosios apsaugos priemonės, jis vieną skundo egzempliorių taip pat pateikia apylinkės teismui, kurio veiklos teritorijoje yra antstolio kontoros buveinė. Teismas laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą išsprendžia CPK nustatyta tvarka.

Skundą antstolis išnagrinėja per 5 darbo dienas nuo jo gavimo ir priima patvarkymą. Jeigu antstolis atsisako patenkinti skundą, skundas kartu su patvarkymu ir vykdomąja byla persiunčiamas apylinkės teismui, kurio veiklos teritorijoje yra antstolio kontoros buveinė.

 

Antstolis ...................................................................................

(parašas)                   (vardas, pavardė)

 

A. V.

__________________________

 

 

________________________________

2 Nurodyti duomenys ir tekstas rašomi tik tuo atveju, jeigu apskaičiuojant vykdymo išlaidas taikomas ketvirčio vartotojų kainų indeksas.

Priedo pakeitimai:

Nr. 1R-93, 2009-03-30, Žin., 2009, Nr. 35-1352 (2009-03-31), i. k. 1092270ISAK0001R-93

Nr. 1R-265, 2011-11-14, Žin., 2011, Nr. 137-6495 (2011-11-17), i. k. 1112270ISAK001R-265

Nr. 1R-383, 2014-12-29, paskelbta TAR 2014-12-30, i. k. 2014-20882

Nr. 1R-222, 2015-08-07, paskelbta TAR 2015-08-10, i. k. 2015-12177

 


 

Sprendimų vykdymo instrukcijos

5 priedas

 

(Patvarkymo dėl vykdymo išlaidų išieškojimo forma)

 

(Herbas)

ANTSTOLIS (vardas, pavardė)

___________________________________________________________________________________________

 

Kam: _____________________________________________

(skolininko vardas, pavardė arba juridinio asmens pavadinimas)

___________________________________

(adresas)

 

patvarkymas dėl vykdymo išlaidų išieškojimo

 

_______________________ _______________________

(data)                                                           (dokumento Nr.)

 

Vykdomosios bylos numeris:

___________________________________________________________

Vykdomojo dokumento pavadinimas:

___________________________________________________________

Vykdomąjį dokumentą išdavusi institucija / pareigūnas:

 

___________________________________________________________

Vykdomojo dokumento išdavimo data:

___________________________________________________________

Skolininkas:

___________________________________________________________

(fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas; juridinio asmens pavadinimas, kodas)

Išieškotojas:

___________________________________________________________

(fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas; juridinio asmens pavadinimas, kodas)

________________________________:

(išieškojimo dalykas)

___________________________________________________________

(išieškojimo aprašymas)

 

Vadovaudamasis (-asi) Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 611 straipsnio 1 ir 2 dalimis, nutariau išieškoti vykdymo išlaidas, apskaičiuotas vykdomojoje (-osiose) byloje (-ose) Nr. _______________. Vykdymo išlaidos bus išieškotos iš Jums priklausančio darbo užmokesčio ir kitų jam prilygintų pajamų, Jūsų piniginių lėšų banko sąskaitoje ar pas kitus asmenis, iš piniginių lėšų, gautų pardavus Jums priklausantį turtą, Jums priklausančių turtinių teisių.

Apskaičiuotų vykdymo išlaidų rūšys ir dydžiai nurodyti kartu siunčiamame vykdymo išlaidų apskaičiavime. Pasikeitus vykdymo išlaidų dydžiui, kartu su antstolio procesiniu dokumentu, kuriuo bus išieškomos Jums priklausančios lėšos, Jums bus siunčiamas naujas vykdymo išlaidų apskaičiavimas.

 

Vadovaujantis CPK 510 ir 512 straipsniais, dėl antstolio procesinių veiksmų ar atsisakymo procesinius veiksmus atlikti gali būti paduodamas skundas raštu antstoliui, kurio veiksmai ar atsisakymas juos atlikti skundžiami. Kai skundžiami pavaduojančio antstolio ar antstolio atstovo veiksmai arba atsisakymas juos atlikti, skundas pateikiamas pavaduojamo ar atstovaujamo antstolio kontorai. Skundas gali būti paduodamas ne vėliau kaip per 20 dienų nuo tos dienos, kurią skundą paduodantis asmuo sužinojo arba turėjo sužinoti apie skundžiamo veiksmo atlikimą arba atsisakymą jį atlikti, bet ne vėliau kaip per 90 dienų nuo skundžiamo veiksmo atlikimo.

Jeigu skundą paduodantis asmuo pageidauja, kad nagrinėjant skundą būtų taikomos laikinosios apsaugos priemonės, jis vieną skundo egzempliorių taip pat pateikia apylinkės teismui, kurio veiklos teritorijoje yra antstolio kontoros buveinė. Teismas laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą išsprendžia CPK nustatyta tvarka.

Skundą antstolis išnagrinėja per 5 darbo dienas nuo jo gavimo ir priima patvarkymą. Jeigu antstolis atsisako patenkinti skundą, skundas kartu su patvarkymu ir vykdomąja byla persiunčiamas apylinkės teismui, kurio veiklos teritorijoje yra antstolio kontoros buveinė.

PRIDEDAMA. Vykdymo išlaidų apskaičiavimas.

 

Antstolis ...................................................................................

(parašas)          (vardas, pavardė)

 

A. V.

__________________________

Priedo pakeitimai:

Nr. 1R-93, 2009-03-30, Žin., 2009, Nr. 35-1352 (2009-03-31), i. k. 1092270ISAK0001R-93

Nr. 1R-265, 2011-11-14, Žin., 2011, Nr. 137-6495 (2011-11-17), i. k. 1112270ISAK001R-265

Nr. 1R-222, 2015-08-07, paskelbta TAR 2015-08-10, i. k. 2015-12177

 


 

Sprendimų vykdymo instrukcijos

6 priedas

 

(Patvarkymo dėl skolos išieškojimo forma)

 

(Herbas)

ANTSTOLIS (vardas, pavardė)

_________________________________________________________________________________________

 

Kam: _________________________                                                                                                                                      

Kur: __________________________

 

Kopija

(išieškotojui)

Kam: __________________________

Kur: __________________________

 

Kopija

(skolininkui)

Kam: __________________________

Kur: __________________________

 

 

patvarkymas dėl skolos išieškojimo

 

_______________________ _______________________

(data)                                                                 (dokumento Nr.)

 

Vykdomosios bylos numeris:

___________________________________________________________

Vykdomojo dokumento pavadinimas:

___________________________________________________________

Vykdomąjį dokumentą išdavusi institucija / pareigūnas:

 

___________________________________________________________

Vykdomojo dokumento išdavimo data:

___________________________________________________________

Skolininkas:

___________________________________________________________

(fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas; juridinio asmens pavadinimas, kodas)

Išieškotojas:

___________________________________________________________

(fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas; juridinio asmens pavadinimas, kodas)

________________________________:

(išieškojimo dalykas)

___________________________________________________________

(išieškojimo aprašymas)

Skolos suma:

___________________________________________________________

Vykdymo išlaidų suma:

___________________________________________________________

Iš viso išieškoma:

___________________________________________________________

 

Vadovaudamasis (-asi) Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 611, 733–743 straipsniais, reikalauju iš skolininko darbo užmokesčio ir kitų jam prilygintų išmokų sumos kiekvieną mėnesį išskaityti ____ procentų nuo skolininko darbo užmokesčio dalies, viršijančios Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytą vieną minimalų mėnesio atlyginimą (MMA), ir _____ procentų nuo darbo užmokesčio dalies, neviršijančios vieno MMA.

Jeigu iš skolininko turi būti išieškoma pagal kelių antstolių patvarkymus, išskaitytos lėšos turi būti paskirstomos pagal CPK 754 straipsnyje nustatytą reikalavimų patenkinimo eilę.

Išskaitytas sumas prašau pervesti į antstolio depozitinę sąskaitą Nr. __________________________, esančią

________________________________, nurodant skolininko vardą pavardę ir vykdomosios bylos numerį.

(kredito įstaigos pavadinimas)

Jeigu pinigus bus vėluojama pervesti daugiau kaip 15 dienų, privalote apie tai pranešti antstoliui ir nurodyti vėlavimo priežastis.

Sumas išskaityti ir pervesti reguliariai iki visos sumos išieškojimo arba antstolio nurodymo.

Jeigu skolininkas atleidžiamas iš darbo, apie tai nedelsdami privalote pranešti antstoliui.

Informuoju, kad už antstolio reikalavimo neįvykdymą, pavėluotą išskaitymą ir išmokėjimą teismas gali skirti iki dviejų šimtų aštuoniasdešimt devynių eurų baudą už kiekvieną nevykdymo dieną (CPK 585 straipsnis).

 

Pagal CPK 743 straipsnį, ar teisingos išskaitos iš skolininko darbo užmokesčio bei kitų jam prilygintų išmokų ir ar jos nusiųstos antstoliui, kontroliuoja išieškotojas. Jei išieškotojas dėl pateisinamų priežasčių negali patikrinti, ar išskaitos teisingos, jo prašymu tai patikrina patvarkymą vykdyti vykdomąjį dokumentą dėl piniginių lėšų išieškojimo surašęs antstolis. Darbdavys privalo sudaryti sąlygas išieškotojui susipažinti, ar išskaitos daromos tinkamai.

Jeigu skolininkas išlaiko nedarbingus šeimos narius, esant jo rašytiniam prašymui, antstolio patvarkymu išskaitos iš darbo užmokesčio bei kitų jam prilygintų išmokų dalies, viršijančios MMA, gali būti mažinamos po dešimt procentų kiekvienam išlaikytiniui, tačiau taip mažinant negali būti sumažinta įstatymų ar teismo nustatyta dalis.

 

Vadovaujantis CPK 510 ir 512 straipsniais, dėl antstolio procesinių veiksmų ar atsisakymo procesinius veiksmus atlikti gali būti paduodamas skundas raštu antstoliui, kurio veiksmai ar atsisakymas juos atlikti skundžiami. Kai skundžiami pavaduojančio antstolio ar antstolio atstovo veiksmai arba atsisakymas juos atlikti, skundas pateikiamas pavaduojamo ar atstovaujamo antstolio kontorai. Skundas gali būti paduodamas ne vėliau kaip per 20 dienų nuo tos dienos, kurią skundą paduodantis asmuo sužinojo arba turėjo sužinoti apie skundžiamo veiksmo atlikimą arba atsisakymą jį atlikti, bet ne vėliau kaip per 90 dienų nuo skundžiamo veiksmo atlikimo.

Jeigu skundą paduodantis asmuo pageidauja, kad nagrinėjant skundą būtų taikomos laikinosios apsaugos priemonės, jis vieną skundo egzempliorių taip pat pateikia apylinkės teismui, kurio veiklos teritorijoje yra antstolio kontoros buveinė. Teismas laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą išsprendžia CPK nustatyta tvarka.

Skundą antstolis išnagrinėja per 5 darbo dienas nuo jo gavimo ir priima patvarkymą. Jeigu antstolis atsisako patenkinti skundą, skundas kartu su patvarkymu ir vykdomąja byla persiunčiamas apylinkės teismui, kurio veiklos teritorijoje yra antstolio kontoros buveinė.

 

Antstolis ...................................................................................

(parašas)                      (vardas, pavardė)

 

A. V.

__________________________

Priedo pakeitimai:

Nr. 1R-109, 2006-04-07, Žin., 2006, Nr. 42-1526 (2006-04-15), i. k. 1062270ISAK001R-109

Nr. 1R-269, 2008-07-09, Žin., 2008, Nr. 79-3147 (2008-07-12), i. k. 1082270ISAK001R-269

Nr. 1R-93, 2009-03-30, Žin., 2009, Nr. 35-1352 (2009-03-31), i. k. 1092270ISAK0001R-93

Nr. 1R-265, 2011-11-14, Žin., 2011, Nr. 137-6495 (2011-11-17), i. k. 1112270ISAK001R-265

Nr. 1R-383, 2014-12-29, paskelbta TAR 2014-12-30, i. k. 2014-20882

Nr. 1R-222, 2015-08-07, paskelbta TAR 2015-08-10, i. k. 2015-12177

 


 

Sprendimų vykdymo instrukcijos

7 priedas

 

(Patvarkymo dėl išlaikymo išieškojimo forma)

 

(Herbas)

ANTSTOLIS (vardas, pavardė)

____________________________________________________________________________________________

 

Kam: _________________________                                                                                                                                      

Kur: __________________________

 

Kopija

(išieškotojui)

Kam: __________________________

Kur: __________________________

 

Kopija

(skolininkui)

Kam: __________________________

Kur: __________________________

 

 

patvarkymas dėl išlaikymo išieškojimo

 

_______________________ _______________________

(data)                                                           (dokumento Nr.)

 

Vykdomosios bylos numeris:

___________________________________________________________

Vykdomojo dokumento pavadinimas:

___________________________________________________________

Vykdomąjį dokumentą išdavusi institucija / pareigūnas:

 

___________________________________________________________

Vykdomojo dokumento išdavimo data:

___________________________________________________________

Skolininkas:

___________________________________________________________

(fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas; juridinio asmens pavadinimas, kodas)

Išieškotojas:

___________________________________________________________

(fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas; juridinio asmens pavadinimas, kodas)

________________________________:

(išieškojimo dalykas)

___________________________________________________________

(išieškojimo aprašymas)

Periodinių išmokų dydis ir išlaikytinio vardas, pavardė, gimimo data:

 

___________________________________________________________

Išskaitytas periodines išmokas ir įsiskolinimą išieškotojui išmokėti:

 

___________________________________________________________

(nurodyti, kaip išmokėti lėšas: išmokėti išieškotojui asmeniškai / išsiųsti išieškotojui paštu / pervesti į išieškotojo asmeninę sąskaitą)

 

Vadovaudamasis (-asi) Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 733–743 straipsniais, reikalauju iš skolininko darbo užmokesčio ar kitų jam prilygintų išmokų sumos išskaityti periodinę išmoką kiekvieną mėnesį, šią sumą indeksuojant Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka.

 

Išlaikymo įsiskolinimas yra _________ Eur.

Kol bus padengtas išlaikymo įsiskolinimas, reikalauju išskaityti 70 procentų iš skolininko darbo užmokesčio dalies, viršijančios Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytą minimalų mėnesio atlyginimą (MMA), ir 20 procentų nuo darbo užmokesčio dalies, neviršijančios MMA, bet ne mažiau kaip ______________________ Eur kiekvieną mėnesį._________ (periodinių išmokų dydis)

 

Sumas išskaityti ir išmokėti reguliariai iki išlaikytinio (-ių) pilnametystės.

 

Vykdymo išlaidas sudaro _______ Eur. Jeigu iš skolininko darbo užmokesčio dalies, neviršijančios MMA, išskaičius 20 procentų ir iš darbo užmokesčio dalies, viršijančios MMA, išskaičius 70 procentų, išskaityta suma yra didesnė už šiame patvarkyme nurodytą išlaikymo ir jo įsiskolinimo sumą, šių sumų skirtumas turi būti skiriamas vykdymo išlaidoms, kol bus padengtos visos šiame patvarkyme nurodytos vykdymo išlaidos.

Išskaitytas vykdymo išlaidas pervesti į antstolio depozitinę sąskaitą Nr. __________________________, esančią ___________________________, nurodant skolininko vardą pavardę ir vykdomosios bylos numerį.

(kredito įstaigos pavadinimas)

 

Jeigu iš skolininko turi būti išieškoma pagal kelių antstolių patvarkymus, išskaitytos lėšos turi būti paskirstomos pagal CPK 754 straipsnyje nustatytą reikalavimų patenkinimo eilę.

 

Jeigu skolininkas atleidžiamas iš darbo, taip pat pabaigus išieškojimą apie tai nedelsdami privalote pranešti antstoliui.

Informuoju, kad už antstolio reikalavimo neįvykdymą, pavėluotą išskaitymą ir išmokėjimą teismas gali skirti iki dviejų šimtų aštuoniasdešimt devynių eurų baudą už kiekvieną nevykdymo dieną (CPK 585 straipsnis).

 

Pagal CPK 743 straipsnį išieškotojas kontroliuoja, ar teisingos išskaitos iš skolininko darbo užmokesčio ir kitų jam prilygintų išmokų ir ar jos nusiųstos išieškotojui. Jei išieškotojas dėl pateisinamų priežasčių negali patikrinti, ar išskaitos teisingos, jo prašymu tai patikrina patvarkymą vykdyti vykdomąjį dokumentą dėl išlaikymo išieškojimo surašęs antstolis. Darbdavys privalo sudaryti sąlygas išieškotojui susipažinti, ar išskaitos daromos tinkamai.

 

Vadovaujantis CPK 510 ir 512 straipsniais, dėl antstolio procesinių veiksmų ar atsisakymo procesinius veiksmus atlikti gali būti paduodamas skundas raštu antstoliui, kurio veiksmai ar atsisakymas juos atlikti skundžiami. Kai skundžiami pavaduojančio antstolio ar antstolio atstovo veiksmai arba atsisakymas juos atlikti, skundas pateikiamas pavaduojamo ar atstovaujamo antstolio kontorai. Skundas gali būti paduodamas ne vėliau kaip per 20 dienų nuo tos dienos, kurią skundą paduodantis asmuo sužinojo arba turėjo sužinoti apie skundžiamo veiksmo atlikimą arba atsisakymą jį atlikti, bet ne vėliau kaip per 90 dienų nuo skundžiamo veiksmo atlikimo.

Jeigu skundą paduodantis asmuo pageidauja, kad nagrinėjant skundą būtų taikomos laikinosios apsaugos priemonės, jis vieną skundo egzempliorių taip pat pateikia apylinkės teismui, kurio veiklos teritorijoje yra antstolio kontoros buveinė. Teismas laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą išsprendžia CPK nustatyta tvarka.

Skundą antstolis išnagrinėja per 5 darbo dienas nuo jo gavimo ir priima patvarkymą. Jeigu antstolis atsisako patenkinti skundą, skundas kartu su patvarkymu ir vykdomąja byla persiunčiamas apylinkės teismui, kurio veiklos teritorijoje yra antstolio kontoros buveinė.

 

Antstolis ...................................................................................

(parašas)                 (vardas, pavardė)

 

A. V.

__________________________

Priedo pakeitimai:

Nr. 1R-109, 2006-04-07, Žin., 2006, Nr. 42-1526 (2006-04-15), i. k. 1062270ISAK001R-109

Nr. 1R-269, 2008-07-09, Žin., 2008, Nr. 79-3147 (2008-07-12), i. k. 1082270ISAK001R-269

Nr. 1R-93, 2009-03-30, Žin., 2009, Nr. 35-1352 (2009-03-31), i. k. 1092270ISAK0001R-93

Nr. 1R-265, 2011-11-14, Žin., 2011, Nr. 137-6495 (2011-11-17), i. k. 1112270ISAK001R-265

Nr. 1R-383, 2014-12-29, paskelbta TAR 2014-12-30, i. k. 2014-20882

Nr. 1R-222, 2015-08-07, paskelbta TAR 2015-08-10, i. k. 2015-12177

 


 

Sprendimų vykdymo instrukcijos

8 priedas

 

 

(Nurodymo priverstinai nurašyti pinigines lėšas forma)

 

(Herbas)

ANTSTOLIS (vardas, pavardė)

___________________________________________________________________________________________

 

Piniginių lėšų apribojimų informacinei sistemai

 

Kopija

(skolininkui)

Kam: ____________________________________

(vardas, pavardė)

 

 

NURODYMAS PRIVERSTINAI NURAŠYTI PINIGINES LĖŠAS

_______________________ _______________________

(data)                                                       (dokumento Nr.)

 

Vykdomosios bylos numeris:

___________________________________________________________

Vykdomojo dokumento pavadinimas:

___________________________________________________________

Vykdomąjį dokumentą išdavusi institucija / pareigūnas:

 

___________________________________________________________

Vykdomojo dokumento išdavimo data:

___________________________________________________________

Skolininkas:

___________________________________________________________

(fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas; juridinio asmens pavadinimas, kodas)

Išieškotojas:

___________________________________________________________

(fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas; juridinio asmens pavadinimas, kodas)

________________________________:

(išieškojimo dalykas)

___________________________________________________________

(išieškojimo aprašymas)

Išieškojimo eilė:

___________________________________________________________

 

Vadovaudamasis (-asi) Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 689 straipsnio 1 dalimi, nurodau priverstinai nurašyti pinigines lėšas:1

 

Asmuo

Sąskaitos numeris

Priverstinai nurašomų lėšų suma

Vykdomo-

sios bylos numeris

Priverstinai nurašomas lėšas pervesti į

Sąskaitos numeris ir lėšų suma, kuria asmuo gali disponuoti per vieną kalendorinį mėnesį

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vadovaudamasis (-asi) Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 689 straipsnio 1 dalimi, pakeičiu šiuos nurodymus:2

 

Asmuo

Sąskaitos numeris

Nauja priverstinai nurašomų lėšų suma

Vykdomo-

sios bylos numeris

Priverstinai nurašomas lėšas pervesti į

Sąskaitos numeris ir lėšų suma, kuria asmuo gali disponuoti per vieną kalendorinį mėnesį

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vadovaudamasis (-asi) Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 689 straipsnio 1 dalimi, atšaukiu šiuos nurodymus:3

 

Asmuo

Sąskaitos numeris

Priverstinai nurašomų lėšų suma

Vykdomosios bylos numeris

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Šis nurodymas galioja iki visiško jo įvykdymo.

 

Jeigu šiuo nurodymu nurašytos piniginės lėšos, į kurias negali būti nukreiptas išieškojimas, arba nurašytos lėšos, iš kurių turi būti daromos išskaitos Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) nustatyta tvarka, skolininkas turi teisę per 14 dienų nuo šio nurodymo išsiuntimo skolininkui dienos pateikti antstoliui nurašytų lėšų kilmę patvirtinančius dokumentus. Tokios lėšos ne vėliau kaip per 5 darbo dienas grąžinamos skolininkui.

Per nustatytą terminą nepateikus nurašytų lėšų kilmę patvirtinančių dokumentų, nurašytos lėšos bus išmokėtos CPK 753 straipsnio ir Sprendimų vykdymo instrukcijos, patvirtintos Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2005 m. spalio 27 d. įsakymu Nr. 1R-352 „Dėl Sprendimų vykdymo instrukcijos patvirtinimo“, 85, 86 punktuose ir 87 punkto pirmojoje pastraipoje nustatyta tvarka.

 

Vadovaujantis CPK 510 ir 512 straipsniais, dėl antstolio procesinių veiksmų ar atsisakymo procesinius veiksmus atlikti gali būti paduodamas skundas raštu antstoliui, kurio veiksmai ar atsisakymas juos atlikti skundžiami. Kai skundžiami pavaduojančio antstolio ar antstolio atstovo veiksmai arba atsisakymas juos atlikti, skundas pateikiamas pavaduojamo ar atstovaujamo antstolio kontorai. Skundas gali būti paduodamas ne vėliau kaip per 20 dienų nuo tos dienos, kurią skundą paduodantis asmuo sužinojo arba turėjo sužinoti apie skundžiamo veiksmo atlikimą arba atsisakymą jį atlikti, bet ne vėliau kaip per 90 dienų nuo skundžiamo veiksmo atlikimo.

Jeigu skundą paduodantis asmuo pageidauja, kad nagrinėjant skundą būtų taikomos laikinosios apsaugos priemonės, jis vieną skundo egzempliorių taip pat pateikia apylinkės teismui, kurio veiklos teritorijoje yra antstolio kontoros buveinė. Teismas laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą išsprendžia CPK nustatyta tvarka.

Skundą antstolis išnagrinėja per 5 darbo dienas nuo jo gavimo ir priima patvarkymą. Jeigu antstolis atsisako patenkinti skundą, skundas kartu su patvarkymu ir vykdomąja byla persiunčiamas apylinkės teismui, kurio veiklos teritorijoje yra antstolio kontoros buveinė.

 

Antstolis ...................................................................................

(parašas)             (vardas, pavardė)

 

A. V.

__________________________

 

_______________________________

1 Nurodoma tuo atveju, kai Piniginių lėšų apribojimų informacinei sistemai pateikiamas naujas nurodymas priverstinai nurašyti pinigines lėšas.

2 Nurodoma tuo atveju, kai keičiamas anksčiau Piniginių lėšų apribojimų informacinei sistemai pateiktas nurodymas priverstinai nurašyti pinigines lėšas.

3 Nurodoma tuo atveju, kai atšaukiamas anksčiau Piniginių lėšų apribojimų informacinei sistemai pateiktas nurodymas priverstinai nurašyti pinigines lėšas.

Priedo pakeitimai:

Nr. 1R-265, 2011-11-14, Žin., 2011, Nr. 137-6495 (2011-11-17), i. k. 1112270ISAK001R-265

Nr. 1R-383, 2014-12-29, paskelbta TAR 2014-12-30, i. k. 2014-20882

Nr. 1R-222, 2015-08-07, paskelbta TAR 2015-08-10, i. k. 2015-12177

 


 

Sprendimų vykdymo instrukcijos

9 priedas

 

(Nurodymo nutraukti piniginių lėšų išmokėjimą forma)

 

(Herbas)

ANTSTOLIS (vardas, pavardė)

___________________________________________________________________________________________

 

Piniginių lėšų apribojimų informacinei sistemai

 

Kopija

(skolininkui)

Kam: ____________________________________

(vardas, pavardė)

 

 

NURODYMAS NUTRAUKTI PINIGINIŲ LĖŠŲ IŠMOKĖJIMĄ

_______________________ _______________________

(data)                                                       (dokumento Nr.)

 

Vykdomosios bylos numeris:

___________________________________________________________

Vykdomojo dokumento pavadinimas:

___________________________________________________________

Vykdomąjį dokumentą išdavusi institucija / pareigūnas:

 

___________________________________________________________

Vykdomojo dokumento išdavimo data:

___________________________________________________________

Skolininkas:

___________________________________________________________

(fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas; juridinio asmens pavadinimas, kodas)

Išieškotojas:

___________________________________________________________

(fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas; juridinio asmens pavadinimas, kodas)

________________________________:

(išieškojimo dalykas)

___________________________________________________________

(išieškojimo aprašymas)

Išieškojimo eilė:

___________________________________________________________

 

Vadovaudamasis (-asi) Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 689 straipsnio 1 dalimi, nurodau nutraukti piniginių lėšų išmokėjimą:1

 

Asmuo

Sąskaitos numeris

Suma, kurią draudžiama išmokėti

Vykdomosios bylos numeris

Sąskaitos numeris ir lėšų suma, kuria asmuo gali disponuoti per vieną kalendorinį mėnesį

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vadovaudamasis (-asi) Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 689 straipsnio 1 dalimi, keičiu piniginių lėšų sumas, kurių išmokėjimą buvo nurodyta nutraukti anksčiau pateiktu nurodymu:2

 

Asmuo

Sąskaitos numeris

Nauja suma, kurią draudžiama išmokėti

Vykdomosios bylos numeris

Sąskaitos numeris ir lėšų suma, kuria asmuo gali disponuoti per vieną kalendorinį mėnesį

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bendra lėšų suma, kurios išmokėjimą nurodoma nutraukti: ___________ Eur.

 

Vadovaudamasis (-asi) Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 689 straipsnio 1 dalimi, atšaukiu šiuos nurodymus:3

 

 

Asmuo

Sąskaitos numeris

Suma, kurią buvo uždrausta išmokėti

Vykdomosios bylos numeris

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 510 ir 512 straipsniais, dėl antstolio procesinių veiksmų ar atsisakymo procesinius veiksmus atlikti gali būti paduodamas skundas raštu antstoliui, kurio veiksmai ar atsisakymas juos atlikti skundžiami. Kai skundžiami pavaduojančio antstolio ar antstolio atstovo veiksmai arba atsisakymas juos atlikti, skundas pateikiamas pavaduojamo ar atstovaujamo antstolio kontorai. Skundas gali būti paduodamas ne vėliau kaip per 20 dienų nuo tos dienos, kurią skundą paduodantis asmuo sužinojo arba turėjo sužinoti apie skundžiamo veiksmo atlikimą arba atsisakymą jį atlikti, bet ne vėliau kaip per 90 dienų nuo skundžiamo veiksmo atlikimo.

Jeigu skundą paduodantis asmuo pageidauja, kad nagrinėjant skundą būtų taikomos laikinosios apsaugos priemonės, jis vieną skundo egzempliorių taip pat pateikia apylinkės teismui, kurio veiklos teritorijoje yra antstolio kontoros buveinė. Teismas laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą išsprendžia CPK nustatyta tvarka.

Skundą antstolis išnagrinėja per 5 darbo dienas nuo jo gavimo ir priima patvarkymą. Jeigu antstolis atsisako patenkinti skundą, skundas kartu su patvarkymu ir vykdomąja byla persiunčiamas apylinkės teismui, kurio veiklos teritorijoje yra antstolio kontoros buveinė.

 

Antstolis ...................................................................................

(parašas)            (vardas, pavardė)

 

A. V.

__________________________

 

_____________________________

1 Nurodoma tuo atveju, kai Piniginių lėšų apribojimų informacinei sistemai pateikiamas naujas nurodymas nutraukti piniginių lėšų išmokėjimą.

2 Nurodoma tuo atveju, kai keičiamas anksčiau Piniginių lėšų apribojimų informacinei sistemai pateiktas nurodymas nutraukti piniginių lėšų išmokėjimą.

3 Nurodoma tuo atveju, kai atšaukiamas anksčiau Piniginių lėšų apribojimų informacinei sistemai pateiktas nurodymas nutraukti piniginių lėšų išmokėjimą.

Priedo pakeitimai:

Nr. 1R-93, 2009-03-30, Žin., 2009, Nr. 35-1352 (2009-03-31), i. k. 1092270ISAK0001R-93

Nr. 1R-265, 2011-11-14, Žin., 2011, Nr. 137-6495 (2011-11-17), i. k. 1112270ISAK001R-265

Nr. 1R-383, 2014-12-29, paskelbta TAR 2014-12-30, i. k. 2014-20882

Nr. 1R-222, 2015-08-07, paskelbta TAR 2015-08-10, i. k. 2015-12177

 


 

Sprendimų vykdymo instrukcijos

10 priedas

 

(Nurodymo laikinai areštuoti pinigines lėšas forma)

 

(Herbas)

ANTSTOLIS (vardas, pavardė)

___________________________________________________________________________________________

 

Turto arešto aktų registrui

 

 

NURODYMAS LAIKINAI AREŠTUOTI PINIGINES LĖŠAS

_______________________ _______________________

(data)                                                    (dokumento Nr.)

 

Vykdomosios bylos numeris:

___________________________________________________________

Vykdomojo dokumento pavadinimas:

___________________________________________________________

Vykdomąjį dokumentą išdavusi institucija / pareigūnas:

 

___________________________________________________________

Vykdomojo dokumento išdavimo data:

___________________________________________________________

Skolininkas:

___________________________________________________________

(fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas; juridinio asmens pavadinimas, kodas)

Išieškotojas:

___________________________________________________________

(fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas; juridinio asmens pavadinimas, kodas)

 

 

Turto arešto mastas – ________ Eur __ ct.

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 689 straipsnio 5 dalimi ir Sprendimų vykdymo instrukcijos, patvirtintos Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2005 m. spalio 27 d. įsakymu Nr. 1R-352 „Dėl Sprendimų vykdymo instrukcijos patvirtinimo“, 72 punktu, nurodau keturiolikos dienų terminui areštuoti pinigines lėšas:

 

Eil. Nr.

Areštuojamų piniginių lėšų aprašymas

 

Piniginės lėšos visose skolininko sąskaitose bankuose (kredito įstaigose)1

 

Piniginės lėšos2

Banko (kredito įstaigos) sąskaitos numeris:

Aprašymas:

 

Jeigu per keturiolika dienų nuo šio nurodymo įregistravimo Turto arešto aktų registre dienos asmuo, kurio lėšos areštuotos, nepateiks antstoliui dokumentų, įrodančių, kad šiuo nurodymu areštuotos piniginės lėšos, į kurias negali būti nukreiptas išieškojimas, arba areštuotos lėšos, iš kurių turi būti daromos išskaitos CPK nustatyta tvarka, šis nurodymas neteks galios ir kredito įstaigų sąskaitose esančias pinigines lėšas Piniginių lėšų apribojimų informacinė sistema CPK 754 straipsnyje nustatyta tvarka paskirstys nurodymus priverstinai nurašyti pinigines lėšas į Piniginių lėšų apribojimų informacinę sistemą pateikusiems antstoliams ir kitoms institucijoms ar pareigūnams.

 

Vadovaujantis CPK 510 ir 512 straipsniais, dėl antstolio procesinių veiksmų ar atsisakymo procesinius veiksmus atlikti gali būti paduodamas skundas raštu antstoliui, kurio veiksmai ar atsisakymas juos atlikti skundžiami. Kai skundžiami pavaduojančio antstolio ar antstolio atstovo veiksmai arba atsisakymas juos atlikti, skundas pateikiamas pavaduojamo ar atstovaujamo antstolio kontorai. Skundas gali būti paduodamas ne vėliau kaip per 20 dienų nuo tos dienos, kurią skundą paduodantis asmuo sužinojo arba turėjo sužinoti apie skundžiamo veiksmo atlikimą arba atsisakymą jį atlikti, bet ne vėliau kaip per 90 dienų nuo skundžiamo veiksmo atlikimo.

Jeigu skundą paduodantis asmuo pageidauja, kad nagrinėjant skundą būtų taikomos laikinosios apsaugos priemonės, jis vieną skundo egzempliorių taip pat pateikia apylinkės teismui, kurio veiklos teritorijoje yra antstolio kontoros buveinė. Teismas laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą išsprendžia CPK nustatyta tvarka.

Skundą antstolis išnagrinėja per 5 darbo dienas nuo jo gavimo ir priima patvarkymą. Jeigu antstolis atsisako patenkinti skundą, skundas kartu su patvarkymu ir vykdomąja byla persiunčiamas apylinkės teismui, kurio veiklos teritorijoje yra antstolio kontoros buveinė.

 

 

Antstolis ...................................................................................

(parašas)          (vardas, pavardė)

 

A. V.

__________________________

 

______________________

1 Turto porūšis naudojamas, kai antstolis areštuoja pinigines lėšas visose skolininkui priklausančiose sąskaitose

2 Turto porūšis naudojamas, kai antstolis areštuoja konkrečioje skolininko sąskaitoje esančias pinigines lėšas.

Priedo pakeitimai:

Nr. 1R-265, 2011-11-14, Žin., 2011, Nr. 137-6495 (2011-11-17), i. k. 1112270ISAK001R-265

Nr. 1R-383, 2014-12-29, paskelbta TAR 2014-12-30, i. k. 2014-20882

Nr. 1R-222, 2015-08-07, paskelbta TAR 2015-08-10, i. k. 2015-12177

 


 

Sprendimų vykdymo instrukcijos

11 priedas

 

(Patvarkymo vykdyti išieškojimą iš skolininkui priklausančių lėšų, esančių laisvės atėmimo vietos

įstaigos sąskaitoje, forma)

 

(Herbas)

ANTSTOLIS (vardas, pavardė)

_____________________________________________________________________________________________

 

Kam:_____________________________________

(laisvės atėmimo vietos įstaigos pavadinimas)

 

___________________________________________

(adresas)

Kopija

(skolininkui)

Kam: ____________________________________

(vardas, pavardė)

 

 

PATVARKYMAS vykdyti išieškojimą iš skolininkui priklausančių lėšų, esančių laisvės atėmimo vietos įstaigos sąskaitoje

_______________________ _______________________

(data)                                                           (dokumento Nr.)

 

Vykdomosios bylos numeris:

___________________________________________________________

Vykdomojo dokumento pavadinimas:

___________________________________________________________

Vykdomąjį dokumentą išdavusi institucija / pareigūnas:

 

___________________________________________________________

Vykdomojo dokumento išdavimo data:

___________________________________________________________

Skolininkas:

___________________________________________________________

(fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas; juridinio asmens pavadinimas, kodas)

Išieškotojas:

___________________________________________________________

(fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas; juridinio asmens pavadinimas, kodas)

________________________________:

(išieškojimo dalykas)

___________________________________________________________

(išieškojimo aprašymas)

Skolos suma:

___________________________________________________________

Vykdymo išlaidų suma:

___________________________________________________________

Iš viso išieškoma:

___________________________________________________________

 

Vadovaudamasis (-asi) Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 688 straipsniu, areštuoju _______ Eur skolos ir ______ Eur vykdymo išlaidų, iš viso _______ Eur iš skolininkui priklausančių lėšų, esančių

įstaigos ___________________________________________________ sąskaitoje.

(laisvės atėmimo vietos įstaigos pavadinimas, kodas)

Areštuotas lėšas prašau pervesti į antstolio depozitinę sąskaitą Nr. __________________________, esančią

________________________________, nurodant skolininko vardą, pavardę ir vykdomosios bylos numerį.

(kredito įstaigos pavadinimas)

Šis patvarkymas galioja iki visiško jo įvykdymo.

Jeigu iš pas Jus esančių skolininko lėšų turi būti išieškoma pagal kelių antstolių patvarkymus, areštuotos lėšos turi būti paskirstomos pagal CPK 754 straipsnyje nustatytą reikalavimų patenkinimo eilę.

 

Vadovaujantis CPK 510 ir 512 straipsniais, dėl antstolio procesinių veiksmų ar atsisakymo procesinius veiksmus atlikti gali būti paduodamas skundas raštu antstoliui, kurio veiksmai ar atsisakymas juos atlikti skundžiami. Kai skundžiami pavaduojančio antstolio ar antstolio atstovo veiksmai arba atsisakymas juos atlikti, skundas pateikiamas pavaduojamo ar atstovaujamo antstolio kontorai. Skundas gali būti paduodamas ne vėliau kaip per 20 dienų nuo tos dienos, kurią skundą paduodantis asmuo sužinojo arba turėjo sužinoti apie skundžiamo veiksmo atlikimą arba atsisakymą jį atlikti, bet ne vėliau kaip per 90 dienų nuo skundžiamo veiksmo atlikimo.

Jeigu skundą paduodantis asmuo pageidauja, kad nagrinėjant skundą būtų taikomos laikinosios apsaugos priemonės, jis vieną skundo egzempliorių taip pat pateikia apylinkės teismui, kurio veiklos teritorijoje yra antstolio kontoros buveinė. Teismas laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą išsprendžia CPK nustatyta tvarka.

Skundą antstolis išnagrinėja per 5 darbo dienas nuo jo gavimo ir priima patvarkymą. Jeigu antstolis atsisako patenkinti skundą, skundas kartu su patvarkymu ir vykdomąja byla persiunčiamas apylinkės teismui, kurio veiklos teritorijoje yra antstolio kontoros buveinė.

 

Antstolis ...................................................................................

(parašas)          (vardas, pavardė)

 

A. V.

__________________________

Priedo pakeitimai:

Nr. 1R-265, 2011-11-14, Žin., 2011, Nr. 137-6495 (2011-11-17), i. k. 1112270ISAK001R-265

Nr. 1R-383, 2014-12-29, paskelbta TAR 2014-12-30, i. k. 2014-20882

Nr. 1R-222, 2015-08-07, paskelbta TAR 2015-08-10, i. k. 2015-12177

 


 

Sprendimų vykdymo instrukcijos

12 priedas

 

(Turto arešto akto forma)

 

(Herbas)

ANTSTOLIS (vardas, pavardė)

___________________________________________________________________________________________

 

TURTO AREŠTO AKTAS

 

_______________________ _______________________

(data)                                                           (dokumento Nr.)

 

Vykdomosios bylos numeris:

___________________________________________________________

Vykdomojo dokumento pavadinimas:

___________________________________________________________

Vykdomąjį dokumentą išdavusi institucija / pareigūnas:

 

___________________________________________________________

Vykdomojo dokumento išdavimo data:

___________________________________________________________

Skolininkas:

___________________________________________________________

(fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas; juridinio asmens pavadinimas, kodas)

Išieškotojas:

___________________________________________________________

(fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas; juridinio asmens pavadinimas, kodas)

 

Turto arešto aktas surašytas 20__ m. _____________ mėn. __ d. __ val. __ min.

 

(surašymo vieta: miestas, gyvenvietė, gatvė, namas, butas arba kt.)

 

Surašant aktą dalyvaujantys asmenys:

 

 

 

(nurodyti asmenis, dalyvaujančius surašant turto arešto aktą)

 

Turto arešto būdai:

 

Valdymo teisės apribojimas

 

(teisės turėti turtą savo žinioje ir daryti tam turtui fizinį ir ūkinį poveikį priverstinis laikinas apribojimas)

 

Naudojimosi teisės apribojimas

 

(teisės naudoti turto naudingąsias savybes, gauti iš turto pajamų ir vaisių ar kitos naudos priverstinis laikinas apribojimas)

 

Disponavimo teisės apribojimas

 

(teisės pakeisti turto teisinę padėtį, teisinį jo likimą – teisės turtą atlygintinai ar neatlygintinai perleisti, įkeisti, išnuomoti, perduoti naudoti kitiems asmenims, nustatyti servitutus ar kitaip šį turtą sutartimi apsunkinti – priverstinis laikinas apribojimas)

 

 

Turto arešto mastas – ________ Eur __ ct

 

Kiti su turto areštu susiję apribojimai:

 

 

 

 

Pažymėti areštuoti daiktai:

 

(nurodyti pažymėtų daiktų, kurie yra areštuoti, eilės numerius)

AREŠTUOTI DAIKTAI

 

Eil. Nr.

Areštuojamo daikto pavadinimas, skiriamieji požymiai (svoris, matmenys, nusidėvėjimo laipsnis ir kiti)

Arešto terminas (jei jis nustatomas)

Daikto vertė (pinigais)

 

 

 

 

 

 

 

Unikalus numeris:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unikalus numeris:

 

 

 

Viso areštuoto turto vertė: ____________ Eur ___ ct

(suma skaičiais)

 

(suma žodžiais arba nurodyti, kad turto vertei nustatyti bus kviečiamas ekspertas)

 

Areštuoto turto savininkas (bendraturčiai):

___________________________________    ___________________________________________________________

(fizinio ar juridinio asmens kodas)                          (fizinio asmens vardas, pavardė, gyvenamoji vieta;

juridinio asmens pavadinimas, buveinės adresas)

___________________________________    ___________________________________________________________

(fizinio ar juridinio asmens kodas)                          (fizinio asmens vardas, pavardė, gyvenamoji vieta;

juridinio asmens pavadinimas, buveinės adresas)

 

 

DAIKTŲ, PAIMTŲ IR PERDUOTŲ KITAM ASMENIUI SAUGOTI AR ADMINISTRUOTI, SĄRAŠAS

 

Eil. Nr.

Areštuoto daikto pavadinimas

Areštuoto daikto vertė (pinigais)

 

 

 

 

 

 

 

Skolininkui ir išieškotojui paaiškinta, kad, vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 663 straipsnio 1 dalimi, išieškojimas į areštuotą turtą nebus nukreipiamas, jeigu skolininkas pateiks antstoliui įrodymus, kad išieškomą pinigų sumą su vykdymo išlaidomis galima išieškoti per šešis mėnesius darant CPK 736 straipsnyje nustatyto dydžio išskaitas iš skolininko darbo užmokesčio ir kitų jam prilygintų pajamų.

Skolininkui, turto saugotojui (administratoriui) išaiškinta, kad perduoto saugoti (administruoti) turto išeikvojimas, perleidimas ar paslėpimas, taip pat nusikalstamas šio turto sunaikinimas ar sužalojimas, jeigu tai padaro saugotojas (administratorius), baudžiamas įstatymų nustatyta tvarka.

Žalą, atsiradusią dėl perduoto saugoti (administruoti) turto praradimo, trūkumo ar sužalojimo, atlygina saugotojas įstatymų nustatyta tvarka.

Skolininkas ir išieškotojas, dalyvavę areštuojant turtą, prieštaravimus dėl turto įkainojimo gali pareikšti ne vėliau kaip per 3 darbo dienas, skaičiuojant nuo turto arešto dienos. Skolininkas ir išieškotojas, nedalyvavę areštuojant turtą, prieštaravimus dėl turto įkainojimo gali pareikšti ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo tos dienos, kurią gavo turto arešto aktą.

Skolininkui ir kitiems asmenims išaiškinta, kad, vadovaujantis CPK 510 ir 512 straipsniais, dėl antstolio procesinių veiksmų ar atsisakymo procesinius veiksmus atlikti gali būti paduodamas skundas raštu antstoliui, kurio veiksmai ar atsisakymas juos atlikti skundžiami. Kai skundžiami pavaduojančio antstolio ar antstolio atstovo veiksmai arba atsisakymas juos atlikti, skundas pateikiamas pavaduojamo ar atstovaujamo antstolio kontorai. Skundas gali būti paduodamas ne vėliau kaip per 20 dienų nuo tos dienos, kurią skundą paduodantis asmuo sužinojo arba turėjo sužinoti apie skundžiamo veiksmo atlikimą arba atsisakymą jį atlikti, bet ne vėliau kaip per 90 dienų nuo skundžiamo veiksmo atlikimo.

Jeigu skundą paduodantis asmuo pageidauja, kad nagrinėjant skundą būtų taikomos laikinosios apsaugos priemonės, jis vieną skundo egzempliorių taip pat pateikia apylinkės teismui, kurio veiklos teritorijoje yra antstolio kontoros buveinė. Teismas laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą išsprendžia CPK nustatyta tvarka.

Skundą antstolis išnagrinėja per 5 darbo dienas nuo jo gavimo ir priima patvarkymą. Jeigu antstolis atsisako patenkinti skundą, skundas kartu su patvarkymu ir vykdomąja byla persiunčiamas apylinkės teismui, kurio veiklos teritorijoje yra antstolio kontoros buveinė.

 

Antstolis __________________________________________________________    ____________________________

(parašas)                                                                                 (vardas, pavardė)

Arešto akto nuorašą gavau:

Skolininkas ________________________________________________________    ____________________________

(parašas)                                                                                 (vardas, pavardė)

 

Išieškotojas ________________________________________________________    ____________________________

(parašas)                                                                                 (vardas, pavardė)

 

Kiti asmenys, dalyvaujantys surašant turto arešto aktą:

_________________________________________________________________    ____________________________

(parašas)                                                                                 (vardas, pavardė)

_________________________________________________________________    ____________________________

(parašas)                                                                                 (vardas, pavardė)

 

Šiame akte nurodytą turtą priėmiau saugoti ir turto arešto akto nuorašą gavau. Areštuoto turto saugotojas (administratorius):

___________________________________    ___________________________________________________________

(fizinio ar juridinio asmens kodas)                          (fizinio asmens vardas, pavardė, gyvenamoji vieta;

juridinio asmens pavadinimas, buveinės adresas)

 

Turto saugotojas ____________________________________________________    ____________________________

(parašas)                                                                                 (vardas, pavardė)

__________________________

Priedo pakeitimai:

Nr. 1R-93, 2009-03-30, Žin., 2009, Nr. 35-1352 (2009-03-31), i. k. 1092270ISAK0001R-93

Nr. 1R-265, 2011-11-14, Žin., 2011, Nr. 137-6495 (2011-11-17), i. k. 1112270ISAK001R-265

Nr. 1R-321, 2012-12-12, Žin., 2012, Nr. 147-7578 (2012-12-15), i. k. 1122270ISAK001R-321

Nr. 1R-222, 2015-08-07, paskelbta TAR 2015-08-10, i. k. 2015-12177

 


Sprendimų vykdymo instrukcijos

121 priedas

 

(Sutikimo dėl turto dalies nustatymo ar turto pasidalijimo bendru skolininko ir kitų bendraturčių susitarimu, patvirtintu notarine tvarka, forma)

 

Sutikimas dėl turto dalies nustatymo ar turto pasidalijimo bendru skolininko ir kitų bendraturčių susitarimu, patvirtintu notarine tvarka

 

_______________________

(data)

 

Vykdomosios bylos numeris:

___________________________________________________________

Vykdomojo dokumento pavadinimas:

___________________________________________________________

Vykdomąjį dokumentą išdavusi institucija / pareigūnas:

 

___________________________________________________________

Vykdomojo dokumento išdavimo data:

___________________________________________________________

Skolininkas:

___________________________________________________________

(fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas; juridinio asmens pavadinimas, kodas)

Išieškotojas:

___________________________________________________________

(fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas; juridinio asmens pavadinimas, kodas)

________________________________:

(išieškojimo dalykas)

___________________________________________________________

(išieškojimo aprašymas)

 

Vadovaudamasis (-asi) Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 667 straipsnio 1 dalimi, informuoju, kad sutinku nustatyti man priklausančią turto dalį / pasidalyti turtą bendru mano ir kitų bendraturčių susitarimu,                                                                           (nereikalingą išbraukti)

patvirtintu notarine tvarka. Bendrą turtą pasidalysime (nustatysime kiekvienam bendraturčiui priklausančią dalį) šiomis dalimis:

 

Eil. Nr.

Bendro turto pavadinimas

Bendraturčio vardas ir pavardė arba juridinio asmens pavadinimas

Bendraturčiui teksianti turto dalis

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bendru skolininko ir kitų bendraturčių susitarimu bus nustatyta ši naudojimosi turtu tvarka:[2]


 

 

 

________________________________________________________________________________________________

(nurodomas kiekvienas nekilnojamasis daiktas ir naudojimosi šiuo daiktu tvarka)

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________.

(jeigu naudojimosi turtu tvarka nenustatoma, šią dalį perbraukti)

 

 

Skolininkas ...................................................................................

(parašas)        (vardas, pavardė)

 

Papildyta priedu:

Nr. 1R-239, 2017-09-21, paskelbta TAR 2017-09-21, i. k. 2017-14923

 

part_8e97273647b646a99a9ac822d43aeebc_end


 

Sprendimų vykdymo instrukcijos

13 priedas

 

(Turto aprašo forma)

 

(Herbas)

ANTSTOLIS (vardas, pavardė)

___________________________________________________________________________________________

 

TURTO aprašas

 

_______________________ _______________________

(data ir laikas)                                        (dokumento Nr.)

 

Vykdomosios bylos numeris:

___________________________________________________________

Vykdomojo dokumento pavadinimas:

___________________________________________________________

Vykdomąjį dokumentą išdavusi institucija / pareigūnas:

 

___________________________________________________________

Vykdomojo dokumento išdavimo data:

___________________________________________________________

Skolininkas:

___________________________________________________________

(fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas; juridinio asmens pavadinimas, kodas)

Išieškotojas:

___________________________________________________________

(fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas; juridinio asmens pavadinimas, kodas)

 

Eil. Nr.

Aprašomo daikto pavadinimas, skiriamieji požymiai (svoris, matmenys, nusidėvėjimo laipsnis ir kiti)

Arešto terminas (jei jis nustatomas)

Daikto vertė (pinigais)

 

 

 

 

 

 

 

Unikalus numeris:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unikalus numeris:

 

 

 

Viso aprašyto turto vertė: _____________ Eur ___ ct

(suma skaičiais)

 

(suma žodžiais arba nurodyti, kad turto vertei nustatyti bus kviečiamas ekspertas)

 

Areštuoto turto savininkas (bendraturčiai):

___________________________________    ___________________________________________________________

(fizinio ar juridinio asmens kodas)                          (fizinio asmens vardas, pavardė, gyvenamoji vieta;

juridinio asmens pavadinimas, buveinės adresas)

___________________________________    ___________________________________________________________

(fizinio ar juridinio asmens kodas)                          (fizinio asmens vardas, pavardė, gyvenamoji vieta;

juridinio asmens pavadinimas, buveinės adresas)

Skolininkui, turto saugotojui (administratoriui) išaiškinta, kad perduoto saugoti (administruoti) turto išeikvojimas, perleidimas ar paslėpimas, taip pat nusikalstamas šio turto sunaikinimas ar sužalojimas, jeigu tai padaro saugotojas (administratorius), baudžiamas įstatymų nustatyta tvarka.

Žalą, atsiradusią dėl perduoto saugoti (administruoti) turto praradimo, trūkumo ar sužalojimo, atlygina saugotojas įstatymų nustatyta tvarka.

Skolininkas ir išieškotojas, dalyvavę aprašant turtą, prieštaravimus dėl turto įkainojimo gali pareikšti ne vėliau kaip per 3 darbo dienas, skaičiuojant nuo turto aprašymo dienos. Skolininkas ir išieškotojas, nedalyvavę aprašant turtą, prieštaravimus dėl turto įkainojimo gali pareikšti ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo tos dienos, kurią gavo turto aprašą.

Skolininkui ir kitiems asmenims išaiškinta, kad, vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 510 ir 512 straipsniais, dėl antstolio procesinių veiksmų ar atsisakymo procesinius veiksmus atlikti gali būti paduodamas skundas raštu antstoliui, kurio veiksmai ar atsisakymas juos atlikti skundžiami. Kai skundžiami pavaduojančio antstolio ar antstolio atstovo veiksmai arba atsisakymas juos atlikti, skundas pateikiamas pavaduojamo ar atstovaujamo antstolio kontorai. Skundas gali būti paduodamas ne vėliau kaip per 20 dienų nuo tos dienos, kurią skundą paduodantis asmuo sužinojo arba turėjo sužinoti apie skundžiamo veiksmo atlikimą arba atsisakymą jį atlikti, bet ne vėliau kaip per 90 dienų nuo skundžiamo veiksmo atlikimo.

Jeigu skundą paduodantis asmuo pageidauja, kad nagrinėjant skundą būtų taikomos laikinosios apsaugos priemonės, jis vieną skundo egzempliorių taip pat pateikia apylinkės teismui, kurio veiklos teritorijoje yra antstolio kontoros buveinė. Teismas laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą išsprendžia CPK nustatyta tvarka.

Skundą antstolis išnagrinėja per 5 darbo dienas nuo jo gavimo ir priima patvarkymą. Jeigu antstolis atsisako patenkinti skundą, skundas kartu su patvarkymu ir vykdomąja byla persiunčiamas apylinkės teismui, kurio veiklos teritorijoje yra antstolio kontoros buveinė.

 

Antstolis __________________________________________________________    ____________________________

(parašas)                                                                                 (vardas, pavardė)

Turto aprašo nuorašą gavau:

Skolininkas ________________________________________________________    ____________________________

(parašas)                                                                                 (vardas, pavardė)

 

Išieškotojas ________________________________________________________    ____________________________

(parašas)                                                                                 (vardas, pavardė)

 

Kiti asmenys, dalyvaujantys surašant turto aprašą:

_________________________________________________________________    ____________________________

(parašas)                                                                                 (vardas, pavardė)

_________________________________________________________________    ____________________________

(parašas)                                                                                 (vardas, pavardė)

 

Šiame turto apraše nurodytą turtą priėmiau saugoti ir turto aprašo nuorašą gavau. Aprašyto turto saugotojas (administratorius):

___________________________________    ___________________________________________________________

(fizinio ar juridinio asmens kodas)                          (fizinio asmens vardas, pavardė, gyvenamoji vieta;

juridinio asmens pavadinimas, buveinės adresas)

 

Turto saugotojas ____________________________________________________    ____________________________

(parašas)                                                                                 (vardas, pavardė)

__________________________

Priedo pakeitimai:

Nr. 1R-269, 2008-07-09, Žin., 2008, Nr. 79-3147 (2008-07-12), i. k. 1082270ISAK001R-269

Nr. 1R-93, 2009-03-30, Žin., 2009, Nr. 35-1352 (2009-03-31), i. k. 1092270ISAK0001R-93

Nr. 1R-265, 2011-11-14, Žin., 2011, Nr. 137-6495 (2011-11-17), i. k. 1112270ISAK001R-265

Nr. 1R-321, 2012-12-12, Žin., 2012, Nr. 147-7578 (2012-12-15), i. k. 1122270ISAK001R-321

Nr. 1R-383, 2014-12-29, paskelbta TAR 2014-12-30, i. k. 2014-20882

Nr. 1R-222, 2015-08-07, paskelbta TAR 2015-08-10, i. k. 2015-12177

 


 

Sprendimų vykdymo instrukcijos

14 priedas

 

(Turto pardavimo skolininko pasiūlytam pirkėjui akto forma)

 

(Herbas)

ANTSTOLIS (vardas, pavardė)

_____________________________________________________________________________________________

 

 

 

TURTO PARDAVIMO SKOLININKO PASIŪLYTAM PIRKĖJUI

AKTAS

 

_______________________ _______________________

(data)                                                           (dokumento Nr.)

 

Aš, antstolis _______________________________________, 20___ m. _______________________d. pardaviau

(vardas, pavardė)

skolininko pasiūlytam nurodytą turtą:

 

Unikalus numeris / valstybinis numeris, VIN kodas, variklio numeris

Turto pavadinimas ir apibūdinimas

Buvęs turto savininkas (skolininkas)

Naujas turto savininkas (pirkėjas) ir jo įgyjamo turto dalis

 

 

 

 

 

Pardavimo suma: __________ Eur (_____________________________________________________ ).

(suma žodžiais)

 

Visa suma už nupirktą turtą įmokėta 20___ m. _______________________ d.

 

Šį aktą pirkėjas pasirašė 20 ___ m. _______________________ d.

 

Šis aktas yra surašytas ___ egzemplioriais, kurių kiekvienas turi vienodą juridinę galią ir yra nuosavybės teisę patvirtinantis dokumentas. Vienas akto egzempliorius paliekamas vykdomojoje byloje, kiti atiduodami pirkėjui.

 

Antstolis                  ________________________                                      ___________________________________

                                          (parašas)                                                                                   (vardas, pavardė)

 

Pirkėjas                    ________________________                                      ___________________________________

                                          (parašas)                                                                                   (vardas, pavardė)

__________________________

Priedo pakeitimai:

Nr. 1R-269, 2008-07-09, Žin., 2008, Nr. 79-3147 (2008-07-12), i. k. 1082270ISAK001R-269

Nr. 1R-93, 2009-03-30, Žin., 2009, Nr. 35-1352 (2009-03-31), i. k. 1092270ISAK0001R-93

Nr. 1R-8, 2011-01-11, Žin., 2011, Nr. 7-277 (2011-01-18), i. k. 1112270ISAK00001R-8

Nr. 1R-265, 2011-11-14, Žin., 2011, Nr. 137-6495 (2011-11-17), i. k. 1112270ISAK001R-265

Nr. 1R-383, 2014-12-29, paskelbta TAR 2014-12-30, i. k. 2014-20882

Nr. 1R-222, 2015-08-07, paskelbta TAR 2015-08-10, i. k. 2015-12177

 


 

Sprendimų vykdymo instrukcijos

15 priedas

 

(Turto pardavimo iš varžytynių akto forma)

 

(Herbas)

ANTSTOLIS (vardas, pavardė)

__________________________________________________________________________________________

 

 

 

TURTO PARDAVIMO iš varžytynių

AKTAS

 

_______________________ _______________________

(data)                                                           (dokumento Nr.)

 

Aš, antstolis _______________________________________, 20___ m. ______________________d. įvykusiose

(vardas, pavardė)

varžytynėse Nr. ___________ pardaviau nurodytą turtą:

 

Unikalus numeris / valstybinis numeris, VIN kodas, variklio numeris

Turto pavadinimas ir apibūdinimas

Buvęs turto savininkas (skolininkas)

Naujas turto savininkas (pirkėjas) ir jo įgyjamo turto dalis

 

 

 

 

 

Pardavimo suma: __________ Eur (_____________________________________________________ ).

(suma žodžiais)

 

Visa suma už nupirktą turtą įmokėta 20___ m. _______________________ d.

 

 

Antstolis                  ________________________                                      ___________________________________

                                          (parašas)                                                                                   (vardas, pavardė)

 

__________________________

Priedo pakeitimai:

Nr. 1R-93, 2009-03-30, Žin., 2009, Nr. 35-1352 (2009-03-31), i. k. 1092270ISAK0001R-93

Nr. 1R-265, 2011-11-14, Žin., 2011, Nr. 137-6495 (2011-11-17), i. k. 1112270ISAK001R-265

Nr. 1R-383, 2014-12-29, paskelbta TAR 2014-12-30, i. k. 2014-20882

Nr. 1R-222, 2015-08-07, paskelbta TAR 2015-08-10, i. k. 2015-12177

 


 

Sprendimų vykdymo instrukcijos

16 priedas

 

(Turto perdavimo išieškotojui akto forma)

 

(Herbas)

ANTSTOLIS (vardas, pavardė)

___________________________________________________________________________________________

 

 

 

TURTO perdavimo išieškotojui

AKTAS

 

_______________________ _______________________

(data)                                                              (dokumento Nr.)

 

Aš, antstolis _________________________________________, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio

(vardas, pavardė)

proceso kodekso 702 ir ____ straipsniais, perdaviau išieškotojui nurodytą turtą:

 

Unikalus numeris / valstybinis numeris, VIN kodas, variklio numeris

Turto pavadinimas ir apibūdinimas

Buvęs turto savininkas (skolininkas)

Naujas turto savininkas (išieškotojas) ir jo įgyjamo turto dalis

 

 

 

 

 

Perduodamo turto vertė: __________ Eur (_____________________________________________________ ).

(suma žodžiais)

 

Šį aktą išieškotojas pasirašė 20 ___ m. _______________________ d.

 

Šis aktas yra surašytas ___ egzemplioriais, kurių kiekvienas turi vienodą juridinę galią ir yra nuosavybės teisę patvirtinantis dokumentas. Vienas akto egzempliorius paliekamas vykdomojoje byloje, kiti atiduodami išieškotojui.

 

Antstolis                  ________________________                                      ___________________________________

                                          (parašas)                                                                                   (vardas, pavardė)

 

Išieškotojas             ________________________                                      ___________________________________

                                          (parašas)                                                                                   (vardas, pavardė)

__________________________

Priedo pakeitimai:

Nr. 1R-265, 2011-11-14, Žin., 2011, Nr. 137-6495 (2011-11-17), i. k. 1112270ISAK001R-265

Nr. 1R-383, 2014-12-29, paskelbta TAR 2014-12-30, i. k. 2014-20882

Nr. 1R-222, 2015-08-07, paskelbta TAR 2015-08-10, i. k. 2015-12177

 


 

Sprendimų vykdymo instrukcijos

17 priedas

 

(Išieškotų lėšų paskirstymo patvarkymo forma)

 

(Herbas)

ANTSTOLIS (vardas, pavardė)

____________________________________________________________________________________________

 

 

 

IŠIEŠKOTŲ LĖŠŲ PASKIRSTYMO PATVARKYMAS

 

_______________________ _______________________

(data)                                                           (dokumento Nr.)

 

Vykdomosios bylos numeris:

___________________________________________________________

Vykdomojo dokumento pavadinimas:

___________________________________________________________

Vykdomąjį dokumentą išdavusi institucija / pareigūnas:

 

___________________________________________________________

Vykdomojo dokumento išdavimo data:

___________________________________________________________

Skolininkas:

___________________________________________________________

(fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas; juridinio asmens pavadinimas, kodas)

Išieškotojas:

___________________________________________________________

(fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas; juridinio asmens pavadinimas, kodas)

________________________________:

(išieškojimo dalykas)

___________________________________________________________

(išieškojimo aprašymas)

Išieškojimo eilė:

___________________________________________________________

 

Vykdant vykdomąją (-ąsias) bylą (-as) išieškota _________ Eur.

 

Šią sumą paskirstau taip:

1. Išieškotojams:

 

Eil. Nr.

Išieškoji-mo eilė

Išieškotojas

Vykdomo-sios bylos numeris

Išieškota skola

Išieškotos vykdymo išlaidos

Liko išieškoti skolos

Liko išieškoti vykdymo išlaidų išieškotojui

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Vykdymo išlaidas antstoliui:

2.1. ______ Eur būtinos vykdymo išlaidos;

2.2. ______ Eur papildomos vykdymo išlaidos, kurios patiriamos atliekant atskirus veiksmus vykdomojoje byloje;

2.3. ______ Eur atlygis antstoliui.

Liko išieškoti ________ Eur vykdymo išlaidų.

 

3. Prie išieškojimo prisijungusiems antstoliams:1

 

Eil. Nr.

Antstolis

Vykdomosios bylos numeris

Būtinos ir papildomos vykdymo išlaidos

Atlygis antstoliui

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Grąžinti skolininkui _______ Eur.2

 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 510 ir 512 straipsniais, dėl antstolio procesinių veiksmų ar atsisakymo procesinius veiksmus atlikti gali būti paduodamas skundas raštu antstoliui, kurio veiksmai ar atsisakymas juos atlikti skundžiami. Kai skundžiami pavaduojančio antstolio ar antstolio atstovo veiksmai arba atsisakymas juos atlikti, skundas pateikiamas pavaduojamo ar atstovaujamo antstolio kontorai. Skundas gali būti paduodamas ne vėliau kaip per 20 dienų nuo tos dienos, kurią skundą paduodantis asmuo sužinojo arba turėjo sužinoti apie skundžiamo veiksmo atlikimą arba atsisakymą jį atlikti, bet ne vėliau kaip per 90 dienų nuo skundžiamo veiksmo atlikimo.

Jeigu skundą paduodantis asmuo pageidauja, kad nagrinėjant skundą būtų taikomos laikinosios apsaugos priemonės, jis vieną skundo egzempliorių taip pat pateikia apylinkės teismui, kurio veiklos teritorijoje yra antstolio kontoros buveinė. Teismas laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą išsprendžia CPK nustatyta tvarka.

Skundą antstolis išnagrinėja per 5 darbo dienas nuo jo gavimo ir priima patvarkymą. Jeigu antstolis atsisako patenkinti skundą, skundas kartu su patvarkymu ir vykdomąja byla persiunčiamas apylinkės teismui, kurio veiklos teritorijoje yra antstolio kontoros buveinė.

 

Antstolis ...................................................................................

(parašas)         (vardas, pavardė)

 

A. V.

__________________________

 

____________________________

1 Duomenys nurodomi tuo atveju, jeigu prie išieškojimo prisijungė kiti antstoliai.

2 Duomenys nurodomi tuo atveju, jeigu išieškotos lėšos (dalis lėšų) grąžinamos skolininkui.

Papildyta priedu:

Nr. 1R-27, 2008-01-17, Žin., 2008, Nr. 8-291 (2008-01-19), i. k. 1082270ISAK0001R-27

Priedo pakeitimai:

Nr. 1R-93, 2009-03-30, Žin., 2009, Nr. 35-1352 (2009-03-31), i. k. 1092270ISAK0001R-93

Nr. 1R-265, 2011-11-14, Žin., 2011, Nr. 137-6495 (2011-11-17), i. k. 1112270ISAK001R-265

Nr. 1R-222, 2015-08-07, paskelbta TAR 2015-08-10, i. k. 2015-12177

 


 

Sprendimų vykdymo instrukcijos

18 priedas

 

(Patvarkymo dėl prisijungimo išieškojimo forma)

 

(Herbas)

ANTSTOLIS (vardas, pavardė)

___________________________________________________________________________________________

 

Antstoliui: _____________________                                                                                                                                      

Kur: __________________________

 

Kopija

(išieškotojui)

Kam: __________________________

Kur: ___________________________

 

Kopija

(skolininkui)

Kam: __________________________

Kur: ___________________________

 

 

patvarkymas dėl prisijungimo prie išieškojimo

 

_______________________ _______________________

(data)                                                           (dokumento Nr.)

 

Vykdomosios bylos numeris:

___________________________________________________________

Vykdomojo dokumento pavadinimas:

___________________________________________________________

Vykdomąjį dokumentą išdavusi institucija / pareigūnas:

 

___________________________________________________________

Vykdomojo dokumento išdavimo data:

___________________________________________________________

Skolininkas:

___________________________________________________________

(fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas; juridinio asmens pavadinimas, kodas)

Išieškotojas:

___________________________________________________________

(fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas; juridinio asmens pavadinimas, kodas)

________________________________:

(išieškojimo dalykas)

___________________________________________________________

(išieškojimo aprašymas)

Išieškojimo eilė:

___________________________________________________________

Išieškotas pinigines lėšas išieškotojui išmokėti:

 

___________________________________________________________

(nurodyti, kaip išmokėti lėšas: išmokėti išieškotojui asmeniškai / išsiųsti išieškotojui paštu / pervesti į išieškotojo asmeninę sąskaitą)

 

Vadovaudamasis (-asi) Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 759 straipsniu, prisijungiu prie Jūsų vykdomo išieškojimo iš pirmiau nurodyto (-ų) skolininko (-ų) turto ir lėšų, gautų realizavus šį turtą.

Išieškotą skolos sumą prašau išmokėti išieškotojui.

Išieškotas vykdymo išlaidas prašau pervesti į antstolio depozitinę sąskaitą Nr. __________________________, esančią ________________________________.

(kredito įstaigos pavadinimas)

 

Vadovaujantis CPK 510 ir 512 straipsniais, dėl antstolio procesinių veiksmų ar atsisakymo procesinius veiksmus atlikti gali būti paduodamas skundas raštu antstoliui, kurio veiksmai ar atsisakymas juos atlikti skundžiami. Kai skundžiami pavaduojančio antstolio ar antstolio atstovo veiksmai arba atsisakymas juos atlikti, skundas pateikiamas pavaduojamo ar atstovaujamo antstolio kontorai. Skundas gali būti paduodamas ne vėliau kaip per 20 dienų nuo tos dienos, kurią skundą paduodantis asmuo sužinojo arba turėjo sužinoti apie skundžiamo veiksmo atlikimą arba atsisakymą jį atlikti, bet ne vėliau kaip per 90 dienų nuo skundžiamo veiksmo atlikimo.

Jeigu skundą paduodantis asmuo pageidauja, kad nagrinėjant skundą būtų taikomos laikinosios apsaugos priemonės, jis vieną skundo egzempliorių taip pat pateikia apylinkės teismui, kurio veiklos teritorijoje yra antstolio kontoros buveinė. Teismas laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą išsprendžia CPK nustatyta tvarka.

Skundą antstolis išnagrinėja per 5 darbo dienas nuo jo gavimo ir priima patvarkymą. Jeigu antstolis atsisako patenkinti skundą, skundas kartu su patvarkymu ir vykdomąja byla persiunčiamas apylinkės teismui, kurio veiklos teritorijoje yra antstolio kontoros buveinė.

 

Antstolis ...................................................................................

(parašas)                             (vardas, pavardė)

 

A. V.

__________________________

Papildyta priedu:

Nr. 1R-269, 2008-07-09, Žin., 2008, Nr. 79-3147 (2008-07-12), i. k. 1082270ISAK001R-269

Priedo pakeitimai:

Nr. 1R-93, 2009-03-30, Žin., 2009, Nr. 35-1352 (2009-03-31), i. k. 1092270ISAK0001R-93

Nr. 1R-265, 2011-11-14, Žin., 2011, Nr. 137-6495 (2011-11-17), i. k. 1112270ISAK001R-265

Nr. 1R-222, 2015-08-07, paskelbta TAR 2015-08-10, i. k. 2015-12177

 


 

Sprendimų vykdymo instrukcijos

19 priedas

 

(Sprendimų, įpareigojančių skolininką atlikti arba nutraukti tam tikrus veiksmus, neįvykdymo akto forma)

 

(Herbas)

ANTSTOLIS (vardas, pavardė)

___________________________________________________________________________________________

 

 

SPRENDIMŲ, ĮPAREIGOJANČIŲ SKOLININKĄ ATLIKTI ARBA NUTRAUKTI TAM TIKRUS VEIKSMUS, NEĮVYKDYMO

AKTAS

 

_______________________ _______________________

(data)                                                              (dokumento Nr.)

 

Vykdomosios bylos numeris:

___________________________________________________________

Vykdomojo dokumento pavadinimas:

___________________________________________________________

Vykdomąjį dokumentą išdavusi institucija / pareigūnas:

 

___________________________________________________________

Vykdomojo dokumento išdavimo data:

___________________________________________________________

Skolininkas:

___________________________________________________________

(fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas; juridinio asmens pavadinimas, kodas)

Išieškotojas:

___________________________________________________________

(fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas; juridinio asmens pavadinimas, kodas)

________________________________:

(išieškojimo dalykas)

___________________________________________________________

(išieškojimo aprašymas)

 

Vadovaudamasis (-asi) Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 771 straipsnio 1 dalimi, patikrinęs sprendimo, įpareigojančio skolininką atlikti arba nutraukti tam tikrus veiksmus, nesusijusius su turto ar lėšų perdavimu, vykdymo rezultatus,

nustačiau:

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Vadovaujantis CPK 510 ir 512 straipsniais, dėl antstolio procesinių veiksmų ar atsisakymo procesinius veiksmus atlikti gali būti paduodamas skundas raštu antstoliui, kurio veiksmai ar atsisakymas juos atlikti skundžiami. Kai skundžiami pavaduojančio antstolio ar antstolio atstovo veiksmai arba atsisakymas juos atlikti, skundas pateikiamas pavaduojamo ar atstovaujamo antstolio kontorai. Skundas gali būti paduodamas ne vėliau kaip per 20 dienų nuo tos dienos, kurią skundą paduodantis asmuo sužinojo arba turėjo sužinoti apie skundžiamo veiksmo atlikimą arba atsisakymą jį atlikti, bet ne vėliau kaip per 90 dienų nuo skundžiamo veiksmo atlikimo.

Jeigu skundą paduodantis asmuo pageidauja, kad nagrinėjant skundą būtų taikomos laikinosios apsaugos priemonės, jis vieną skundo egzempliorių taip pat pateikia apylinkės teismui, kurio veiklos teritorijoje yra antstolio kontoros buveinė. Teismas laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą išsprendžia CPK nustatyta tvarka.

Skundą antstolis išnagrinėja per 5 darbo dienas nuo jo gavimo ir priima patvarkymą. Jeigu antstolis atsisako patenkinti skundą, skundas kartu su patvarkymu ir vykdomąja byla persiunčiamas apylinkės teismui, kurio veiklos teritorijoje yra antstolio kontoros buveinė.

 

Antstolis ...................................................................................

(parašas)         (vardas, pavardė)

 

A. V.

__________________________

Papildyta priedu:

Nr. 1R-269, 2008-07-09, Žin., 2008, Nr. 79-3147 (2008-07-12), i. k. 1082270ISAK001R-269

Priedo pakeitimai:

Nr. 1R-93, 2009-03-30, Žin., 2009, Nr. 35-1352 (2009-03-31), i. k. 1092270ISAK0001R-93

Nr. 1R-265, 2011-11-14, Žin., 2011, Nr. 137-6495 (2011-11-17), i. k. 1112270ISAK001R-265

Nr. 1R-222, 2015-08-07, paskelbta TAR 2015-08-10, i. k. 2015-12177

 


 

Sprendimų vykdymo instrukcijos

20 priedas

 

(Įkeldinimo protokolo forma)

 

(Herbas)

ANTSTOLIS (vardas, pavardė)

__________________________________________________________________________________________

 

 

Įkeldinimo protokolas

 

_______________________ _______________________

(data)                                                           (dokumento Nr.)

 

Vykdomosios bylos numeris:

___________________________________________________________

Vykdomojo dokumento pavadinimas:

___________________________________________________________

Vykdomąjį dokumentą išdavusi institucija / pareigūnas:

 

___________________________________________________________

Vykdomojo dokumento išdavimo data:

___________________________________________________________

Skolininkas:

___________________________________________________________

(fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas; juridinio asmens pavadinimas, kodas)

Išieškotojas:

___________________________________________________________

(fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas; juridinio asmens pavadinimas, kodas)

________________________________:

(išieškojimo dalykas)

___________________________________________________________

(išieškojimo aprašymas)

 

Aš, antstolis ____________________________________, vykdžiau toliau nurodyto (-ų) asmens (-ų) priverstinį

(vardas, pavardė)

įkeldinimą į ____________________________________________ esančias patalpas:

(patalpų adresas)

 

Eil. Nr.

Įkeldinamo asmens vardas ir pavardė

Įkeldinamo asmens kodas

 

 

 

 

 

 

 

Priverstinis įkeldinimas pradėtas 20__ m. _______________________ d. __ val. __ min.

 

Vykdant įkeldinimą dalyvavo:

 

Eil. Nr.

Dalyvavusio asmens vardas ir pavardė

Dalyvavusio asmens gyvenamoji vieta ar darbovietė

Dalyvavusio asmens pareigos ar procesinė padėtis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(įkeldinimo eigos aprašymas, išieškotojo ir skolininkų pareiškimai dėl įkeldinimo ir antstolio patvarkymai dėl jų)

 

 

 

 

Priverstinis įkeldinimas baigtas 20__ m. ______________________ d. __ val. __ min.

 

Įkeldinime dalyvavusiems asmenims paaiškinta, kad, vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 510 ir 512 straipsniais, dėl antstolio procesinių veiksmų ar atsisakymo procesinius veiksmus atlikti gali būti paduodamas skundas raštu antstoliui, kurio veiksmai ar atsisakymas juos atlikti skundžiami. Kai skundžiami pavaduojančio antstolio ar antstolio atstovo veiksmai arba atsisakymas juos atlikti, skundas pateikiamas pavaduojamo ar atstovaujamo antstolio kontorai. Skundas gali būti paduodamas ne vėliau kaip per 20 dienų nuo tos dienos, kurią skundą paduodantis asmuo sužinojo arba turėjo sužinoti apie skundžiamo veiksmo atlikimą arba atsisakymą jį atlikti, bet ne vėliau kaip per 90 dienų nuo skundžiamo veiksmo atlikimo.

Jeigu skundą paduodantis asmuo pageidauja, kad nagrinėjant skundą būtų taikomos laikinosios apsaugos priemonės, jis vieną skundo egzempliorių taip pat pateikia apylinkės teismui, kurio veiklos teritorijoje yra antstolio kontoros buveinė. Teismas laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą išsprendžia CPK nustatyta tvarka.

Skundą antstolis išnagrinėja per 5 darbo dienas nuo jo gavimo ir priima patvarkymą. Jeigu antstolis atsisako patenkinti skundą, skundas kartu su patvarkymu ir vykdomąja byla persiunčiamas apylinkės teismui, kurio veiklos teritorijoje yra antstolio kontoros buveinė.

 

Antstolis ___________________________________________

(parašas)          vardas, pavardė)

 

Asmenys, dalyvavę vykdant įkeldinimą:

 

_________________________________________________________________    ____________________________

(parašas)                                                                                 (vardas, pavardė)

_________________________________________________________________    ____________________________

(parašas)                                                                                 (vardas, pavardė)

__________________________

Papildyta priedu:

Nr. 1R-269, 2008-07-09, Žin., 2008, Nr. 79-3147 (2008-07-12), i. k. 1082270ISAK001R-269

Priedo pakeitimai:

Nr. 1R-93, 2009-03-30, Žin., 2009, Nr. 35-1352 (2009-03-31), i. k. 1092270ISAK0001R-93

Nr. 1R-8, 2011-01-11, Žin., 2011, Nr. 7-277 (2011-01-18), i. k. 1112270ISAK00001R-8

Nr. 1R-265, 2011-11-14, Žin., 2011, Nr. 137-6495 (2011-11-17), i. k. 1112270ISAK001R-265

Nr. 1R-383, 2014-12-29, paskelbta TAR 2014-12-30, i. k. 2014-20882

Nr. 1R-222, 2015-08-07, paskelbta TAR 2015-08-10, i. k. 2015-12177

 


 

Sprendimų vykdymo instrukcijos

21 priedas

 

(Iškeldinimo protokolo forma)

 

(Herbas)

ANTSTOLIS (vardas, pavardė)

____________________________________________________________________________________________

 

 

iškeldinimo protokolas

 

_______________________ _______________________

(data)                                                       (dokumento Nr.)

 

Vykdomosios bylos numeris:

___________________________________________________________

Vykdomojo dokumento pavadinimas:

___________________________________________________________

Vykdomąjį dokumentą išdavusi institucija / pareigūnas:

 

___________________________________________________________

Vykdomojo dokumento išdavimo data:

___________________________________________________________

Skolininkas:

___________________________________________________________

(fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas; juridinio asmens pavadinimas, kodas)

Išieškotojas:

___________________________________________________________

(fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas; juridinio asmens pavadinimas, kodas)

________________________________:

(išieškojimo dalykas)

___________________________________________________________

(išieškojimo aprašymas)

 

Aš, antstolis ____________________________________, vykdžiau toliau nurodyto (-ų) asmens (-ų) priverstinį

(vardas, pavardė)

iškeldinimą iš ____________________________________________ esančių patalpų:

(patalpų adresas)

 

Eil. Nr.

Iškeldinamo asmens vardas ir pavardė

Iškeldinamo asmens kodas

 

 

 

 

 

 

 

Priverstinis iškeldinimas pradėtas 20__ m. _______________________ d. __ val. __ min.

 

Vykdant iškeldinimą dalyvavo:

 

Eil. Nr.

Dalyvavusio asmens vardas ir pavardė

Dalyvavusio asmens gyvenamoji vieta ar darbovietė

Dalyvavusio asmens pareigos ar procesinė padėtis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(iškeldinimo eigos aprašymas, išieškotojo ir skolininkų pareiškimai dėl iškeldinimo ir antstolio patvarkymai dėl jų)

 

 

 

 

Iškeldinamo asmens turtas saugoti perduotas _____________________________________________________ .

(asmens, kuriam perduotas saugoti turtas, vardas ir pavardė)

Vykdant iškeldinimą surašytas ____ lapo (-ų) iškeldinamo asmens turto aprašas (jei turtas saugoti perduotas ne skolininkui), kuris yra sudedamoji šio protokolo dalis.

 

Priverstinis iškeldinimas baigtas 20__ m. ____________________ d. __ val. __ min.

 

Skolininkui (jeigu vykdant priverstinį iškeldinimą skolininkas dalyvavo) ir turto saugotojui išaiškinta, kad, jeigu per tris mėnesius nuo turto perdavimo saugotojui dienos skolininkas nepasiims savo turto, jis bus realizuotas Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 766 straipsnio 8 dalyje nustatyta tvarka.

Įkeldinime dalyvavusiems asmenims paaiškinta, kad, vadovaujantis CPK 510 ir 512 straipsniais, dėl antstolio procesinių veiksmų ar atsisakymo procesinius veiksmus atlikti gali būti paduodamas skundas raštu antstoliui, kurio veiksmai ar atsisakymas juos atlikti skundžiami. Kai skundžiami pavaduojančio antstolio ar antstolio atstovo veiksmai arba atsisakymas juos atlikti, skundas pateikiamas pavaduojamo ar atstovaujamo antstolio kontorai. Skundas gali būti paduodamas ne vėliau kaip per 20 dienų nuo tos dienos, kurią skundą paduodantis asmuo sužinojo arba turėjo sužinoti apie skundžiamo veiksmo atlikimą arba atsisakymą jį atlikti, bet ne vėliau kaip per 90 dienų nuo skundžiamo veiksmo atlikimo.

Jeigu skundą paduodantis asmuo pageidauja, kad nagrinėjant skundą būtų taikomos laikinosios apsaugos priemonės, jis vieną skundo egzempliorių taip pat pateikia apylinkės teismui, kurio veiklos teritorijoje yra antstolio kontoros buveinė. Teismas laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą išsprendžia CPK nustatyta tvarka.

Skundą antstolis išnagrinėja per 5 darbo dienas nuo jo gavimo ir priima patvarkymą. Jeigu antstolis atsisako patenkinti skundą, skundas kartu su patvarkymu ir vykdomąja byla persiunčiamas apylinkės teismui, kurio veiklos teritorijoje yra antstolio kontoros buveinė.

 

Antstolis ___________________________________________

(parašas)      (vardas, pavardė)

 

Asmenys, dalyvavę vykdant iškeldinimą:

 

_________________________________________________________________    ____________________________

(parašas)                                                                                 (vardas, pavardė)

_________________________________________________________________    ____________________________

(parašas)                                                                                 (vardas, pavardė)

 

__________________________

Papildyta priedu:

Nr. 1R-8, 2011-01-11, Žin., 2011, Nr. 7-277 (2011-01-18), i. k. 1112270ISAK00001R-8

Priedo pakeitimai:

Nr. 1R-265, 2011-11-14, Žin., 2011, Nr. 137-6495 (2011-11-17), i. k. 1112270ISAK001R-265

Nr. 1R-222, 2015-08-07, paskelbta TAR 2015-08-10, i. k. 2015-12177

 


 

Sprendimų vykdymo instrukcijos

22 priedas

 

(Faktinių aplinkybių konstatavimo protokolo forma)

 

(Herbas)

ANTSTOLIS (vardas, pavardė)

___________________________________________________________________________________________

 

 

FAKTINIŲ APLINKYBIŲ KONSTATAVIMO

PROTOKOLAS

 

_______________________ _______________________

(data)                                                           (dokumento Nr.)

 

Vykdomosios bylos numeris:

___________________________________________________________

Vykdomojo dokumento pavadinimas:

___________________________________________________________

Vykdomąjį dokumentą išdavusi institucija / pareigūnas:

 

___________________________________________________________

Vykdomojo dokumento išdavimo data:

___________________________________________________________

Vykdomojo dokumento turinys:

 

___________________________________________________________

(aplinkybės, kurias pavesta konstatuoti)

 

Vykdydamas vykdomąjį dokumentą Nr. ________________, 20 ___ m. _____________________ d. ____ val. ______ min. pradėjau konstatuoti faktines aplinkybes.

 

Konstatuoju:________________________________________________________________________________

(smulkus antstolio objektyviai matomų faktinių aplinkybių aprašymas)

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

 

Faktinių aplinkybių konstatavimą baigiau 20 ___ m. ____________________ d. ____ val. _____ min.

 

Konstatuojant faktines aplinkybes naudotos techninės priemonės (pažymėti):

Vaizdą įrašančios: ______________________________________________________________________ .

Garsą įrašančios: _______________________________________________________________________ .

Kitos: ________________________________________________________________________________ .

(nurodyti naudotas priemones)

Laikmenos, į kurias įrašytos konstatuotos faktinės aplinkybės, yra faktinių aplinkybių konstatavimo protokolo sudedamoji dalis.

 

PRIDEDAMA:

1. ______________________________________________________________________________________ .

2. ______________________________________________________________________________________ .

3. ______________________________________________________________________________________ .

 

Antstolis..............................................................................................................

                     (parašas)                         (vardas, pavardė)

__________________________

 

 

Papildyta priedu:

Nr. 1R-8, 2011-01-11, Žin., 2011, Nr. 7-277 (2011-01-18), i. k. 1112270ISAK00001R-8

Priedo pakeitimai:

Nr. 1R-265, 2011-11-14, Žin., 2011, Nr. 137-6495 (2011-11-17), i. k. 1112270ISAK001R-265

Nr. 1R-222, 2015-08-07, paskelbta TAR 2015-08-10, i. k. 2015-12177

 


 

Sprendimų vykdymo instrukcijos

23 priedas

 

 

(Patvirtinimo apie susipažinimą su varžytynių vykdymo, antstolių veiksmų apskundimo tvarka ir turto pardavimo iš varžytynių galimomis pasekmėmis forma)

 

 

Patvirtinimas apie susipažinimą su varžytynių vykdymo, antstolių veiksmų apskundimo tvarka ir turto pardavimo iš varžytynių galimomis pasekmėmis

 

____________________________________

(data)

 

 

Aš, .................................................................................................................................................................... ,

(vardas, pavardė, asmens kodas (juridinio asmens pavadinimas, kodas); jeigu asmuo varžytynėse

dalyvauja per atstovą, taip pat nurodomas atstovaujamojo vardas, pavardė, asmens kodas (juridinio

asmens pavadinimas, kodas), atstovavimo pagrindas)

patvirtinu, kad susipažinau su toliau nurodytomis:

1. Varžytynių vykdymo tvarka:

1.1. Varžytynės skelbiamos darbo dienomis nuo devintos valandos nulis minučių iki keturioliktos valandos nulis minučių. Varžytynių pradžia yra jų paskelbimo interneto svetainėje www.evarzytynes.lt momentas.

1.2. Varžytynės baigiamos:

1.2.1.   po trisdešimties dienų – iš varžytynių parduodant nekilnojamąjį turtą ir kitą įstatymų nustatyta tvarka registruotą turtą, taip pat kitą kilnojamąjį turtą, kurio vieneto vertė viršija trisdešimt tūkstančių eurų;

1.2.2.   po dvidešimties dienų – iš varžytynių parduodant visą kitą turtą.

1.3. Varžytynės baigiamos jų pabaigos dienos tą pačią valandą ir minutę, kurią jos buvo paskelbtos, pvz., jeigu varžytynės buvo paskelbtos 10 val. 15 min. 35 sek., tai jos bus baigtos varžytynių pabaigos dienos 10 val. 15 min. įskaitytinai, ir visi kainų pasiūlymai, interneto svetainę www.evarzytynes.lt aptarnaujančios informacinės sistemos serveryje užregistruoti ne vėliau kaip iki varžytynių pabaigos dienos 10 val. 15 min. 59,999 sek., bus laikomi pateiktais laiku.

1.4. Jeigu varžytynių pabaigos laikas sueina poilsio ar švenčių dieną, varžytynės baigiamos artimiausią darbo dieną.

1.5. Jeigu iki šio priedo 1.3 papunktyje nustatyto varžytynių pabaigos laiko yra gautas bent vienas kainos pasiūlymas, varžytynės pratęsiamos papildomas penkias minutes nulį sekundžių ir per šį pratęstą papildomą laiką varžytynių dalyviai gali siūlyti kainą už parduodamą turtą, pvz., jeigu šio priedo 1.3 papunktyje nustatytas varžytynių pabaigos laikas yra 10 val. 15 min. 59,999 sek. ir yra gautas bent vienas kainos pasiūlymas, varžytynės pratęsiamos penkių minučių nulio sekundžių terminui įskaitytinai, ir ne vėliau kaip iki 10 val. 20 min. 59,999 sek. interneto svetainę www.evarzytynes.lt aptarnaujančios informacinės sistemos serveryje užregistruotas naujas kainos pasiūlymas yra laikomas pateiktu laiku. Po kiekvieno per pratęstą papildomą penkių minučių nulio sekundžių laiką gauto kainos pasiūlymo varžytynės pakartotinai pratęsiamos penkias minutes nulį sekundžių; šis laikas pradedamas skaičiuoti nuo naujo kainos pasiūlymo gavimo momento, pvz., jeigu pratęstų varžytynių metu kainos pasiūlymas buvo gautas 10 val. 18 min. 36 sek., tai iki 10 val. 23 min. 36,999 sek. interneto svetainę www.evarzytynes.lt aptarnaujančios informacinės sistemos serveryje užregistruotas naujas kainos pasiūlymas yra laikomas pateiktu laiku ir varžytynės pakartotinai pratęsiamos penkių minučių nulio sekundžių terminui. Pratęstos varžytynės baigiamos, jeigu per penkias minutes nulį sekundžių po paskutinio pratęstų varžytynių metu gauto kainos pasiūlymo negaunamas kitas kainos pasiūlymas.

1.6. Dalyvauti varžytynėse asmuo gali tik identifikavęs savo tapatybę elektroniniu parašu arba prisijungęs prie elektroninės bankininkystės sistemos, nurodęs savo kontaktinę informaciją (telefono numerį, elektroninio pašto adresą), gyvenamąją vietą (buveinę), banko sąskaitą, į kurią turėtų būti grąžintas varžytynių dalyvio mokestis, jeigu varžytynių dalyvis varžytynių nelaimės, ir per išorines elektroninės bankininkystės sistemas sumokėjęs dešimt procentų pradinės parduodamo turto kainos dydžio varžytynių dalyvio mokestį. Jeigu asmuo varžytynėse dalyvauja per atstovą, šiame papunktyje nustatyta tvarka identifikuoti savo tapatybę, pateikti kitą šiame papunktyje nurodytą informaciją ir atlikti šiame papunktyje nustatytus veiksmus privalo atstovas. Atstovas taip pat privalo nurodyti atstovaujamojo vardą, pavardę, asmens kodą (juridinio asmens pavadinimą, kodą) ir atstovavimo pagrindą.

1.7. Varžytynių dalyviai kainą už varžytynėse parduodamą turtą gali didinti automatiniu arba neautomatiniu būdu.

1.8. Kainą didinant neautomatiniu būdu, varžytynių dalyvis už parduodamą turtą pasiūlo kainą, kuri negali būti mažesnė už pradinę turto pardavimo kainą. Kiti varžytynių dalyviai už parduodamą turtą gali siūlyti tik didesnę kainą, tačiau kiekvienas kainos padidėjimas turi sudaryti ne mažiau kaip 0,5 procento pradinės turto pardavimo kainos, jeigu ji yra mažesnė negu penkiolika tūkstančių eurų, ne mažiau kaip 0,3 procento – jeigu pradinė turto pardavimo kaina yra nuo penkiolikos tūkstančių eurų iki trisdešimt tūkstančių eurų, ir ne mažiau kaip 0,1 procento – jeigu pradinė turto pardavimo kaina viršija trisdešimt tūkstančių eurų. Varžytynių metu varžytynių dalyviams rodoma informacija, kokią mažiausią kainą, atsižvelgiant į šiame papunktyje nustatytus kainos didinimo intervalus, jie gali pasiūlyti. Kainos nurodomos eurais be centų. Iki varžytynių pabaigos tas pats varžytynių dalyvis kainą gali didinti neribotą skaičių kartų. Varžytynių metu rodoma didžiausia tuo metu už parduodamą turtą pasiūlyta kaina.

1.9. Kainą didinant automatiniu būdu, varžytynių dalyvis nurodo siūlomą pradinę kainą, kuri negali būti mažesnė už pradinę turto pardavimo kainą, didžiausią siūlomą kainą ir kainos didinimo automatiniu būdu intervalą, kuris negali būti mažesnis už šio priedo 1.8 papunktyje nustatytus kainos didinimo intervalus. Didžiausia siūloma kaina už pradinę siūlomą kainą arba kitų varžytynių dalyvių pasiūlytą kainą, jeigu tokių pasiūlymų buvo gauta, turi būti didesnė ne mažiau kaip šio priedo 1.8 papunktyje nurodytais kainos didinimo intervalais ir negali būti žinoma nei varžytynes organizavusiam antstoliui, nei kitiems varžytynių dalyviams ar tretiesiems asmenims. Kainą didinant automatiniu būdu, rodoma varžytynių dalyvio siūloma pradinė kaina, kuri išlieka iki to momento, kol kitas varžytynių dalyvis pasiūlo didesnę parduodamo turto kainą. Kitam varžytynių dalyviui pasiūlius didesnę kainą, automatinį kainos didinimą nustačiusio varžytynių dalyvio siūloma kaina automatiškai padidinama šio varžytynių dalyvio nurodytu intervalu, kol kito varžytynių dalyvio pasiūlyta kaina viršys automatinį kainos didinimą nustačiusio varžytynių dalyvio nurodytą didžiausią siūlomą kainą.

1.10. Jeigu varžytynių dalyvis, kainą didinantis neautomatiniu būdu, pasiūlo tokią pat kainą, kurią kitas varžytynių dalyvis, kainą didinantis automatiniu būdu, anksčiau yra nurodęs kaip didžiausią siūlomą kainą, rodoma anksčiau automatinį kainos didinimą nustačiusio varžytynių dalyvio didžiausia siūloma kaina, kuri tampa tuo metu už parduodamą turtą siūloma kaina. Šią kainą kiti varžytynių dalyviai gali didinti neautomatiniu būdu pasiūlydami didesnę kainą arba automatiniu būdu nurodydami didesnę didžiausią siūlomą kainą. Šioje pastraipoje nustatyta tvarka taikoma ir tais atvejais, kai automatiniu būdu kainą didinantis varžytynių dalyvis pasiūlo tokią pat didžiausią siūlomą kainą, kurią kitas varžytynių dalyvis, kainą didinantis automatiniu būdu, anksčiau yra nurodęs kaip didžiausią siūlomą kainą.

1.11. Iki varžytynių pabaigos bet kuris varžytynių dalyvis gali nustatyti automatinį kainos didinimą arba padidinti ar sumažinti anksčiau automatiniu būdu nustatytą didžiausią siūlomą kainą. Varžytynių dalyvis, kurio pasiūlyta kaina vykstant varžytynėms yra didžiausia, anksčiau nustatytos automatiniu būdu didinamos kainos didžiausios siūlomos kainos negali sumažinti daugiau, nei tuo metu rodoma šio dalyvio pasiūlyta kaina.

1.12. Varžytynių laimėtoju pripažįstamas tas varžytynių dalyvis, kuris pasiūlė didžiausią kainą. Varžytynes laimėjusio varžytynių dalyvio pasiūlyta kaina kartu yra ir turto pardavimo kaina.

1.13. Pasibaigus varžytynėms, rodoma turto pardavimo kaina. Varžytynes laimėjusiam varžytynių dalyviui ne vėliau kaip kitą darbo dieną elektroninių ryšių priemonėmis išsiunčiamas pranešimas apie laimėtas varžytynes.

1.14. Varžytynių nelaimėjusiems varžytynių dalyviams jų sumokėtas varžytynių dalyvio mokestis, atskaičius mokesčius už banko paslaugas, ne vėliau kaip kitą darbo dieną grąžinamas į šio priedo 1.6 papunktyje nurodytas banko sąskaitas. Varžytynių dalyvio mokestis tokia pat tvarka grąžinamas ir tais atvejais, kai varžytynės atšaukiamos.

1.15. Varžytynių laimėtojas turto pardavimo ir sumokėto varžytynių dalyvio mokesčio kainų skirtumą privalo sumokėti į varžytynes organizavusio antstolio depozitinę sąskaitą per dešimt dienų nuo varžytynių pabaigos, – jeigu turto kaina yra mažesnė negu trys tūkstančiai eurų, per dvidešimt dienų, – jeigu turto kaina yra nuo trijų tūkstančių eurų iki trisdešimt tūkstančių eurų, ir per trisdešimt dienų, – jeigu turto kaina viršija trisdešimt tūkstančių eurų.

1.16. Turto pardavimo iš varžytynių aktą antstolis surašo per tris darbo dienas po visos kainos už parduotą turtą sumokėjimo, bet ne anksčiau kaip po dvidešimt dienų nuo varžytynių pabaigos, patvirtina antstolio elektroniniu parašu ir užregistruoja interneto svetainę www.evarzytynes.lt aptarnaujančioje informacinėje sistemoje. Varžytynių laimėtojui antstolis išduoda turto pardavimo iš varžytynių akto patvirtintą kopiją.

1.17. Jeigu antstolis negali surašyti turto pardavimo iš varžytynių akto per šio priedo 1.16 papunktyje nustatytą terminą dėl to, kad reikia patikslinti varžytynių laimėtojo asmens duomenis, perkamo turto dalis, kai turtą perka keli asmenys, ar kitas turto pardavimo iš varžytynių aktui surašyti reikšmingas aplinkybes, antstolis turi teisę iškviesti varžytynių laimėtoją ar jo atstovą, jeigu varžytynėse asmuo dalyvavo per atstovą, ir patikslinti turto pardavimo iš varžytynių aktui surašyti reikalingus duomenis.

1.18. Jeigu iš varžytynių parduotas nekilnojamasis turtas, turto pardavimo iš varžytynių aktas, pasirašytas antstolio elektroniniu parašu ir užregistruotas interneto svetainę www.evarzytynes.lt aptarnaujančioje informacinėje sistemoje, automatiniu būdu perduodamas Nekilnojamojo turto registro tvarkytojui.

1.19. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. balandžio 23 d. nutarimu Nr. 365 „Dėl atlyginimo už nekilnojamųjų daiktų, daiktinių teisių į juos, šių teisių suvaržymų ir su nekilnojamaisiais daiktais susijusių juridinių faktų, įmonių perleidimo ir nuomos sutarčių įregistravimą / išregistravimą ir naudojimąsi Nekilnojamojo turto registro duomenimis dydžių sąrašo patvirtinimo“ nustatyto dydžio atlyginimą už juridinio fakto apie varžytynėse parduotą turtą įregistravimą Nekilnojamojo turto registre šio registro tvarkytojui apmoka varžytynių laimėtojas.

2. Turto pardavimo iš varžytynių galimomis pasekmėmis:

2.1. Turto pardavimo iš varžytynių aktą suinteresuotų asmenų reikalavimu teismas gali pripažinti negaliojančiu:

2.1.1. jeigu buvo realizuotas skolininkui nepriklausantis turtas;

2.1.2. jeigu turtas parduotas asmenims, kurie neturėjo teisės dalyvauti varžytynėse;

2.1.3. jeigu kuris nors asmuo buvo neteisėtai pašalintas iš varžytynių;

2.1.4. jeigu buvo neteisėtai atmesta kurio nors asmens pasiūlyta aukštesnė kaina;

2.1.5. jeigu turtas buvo parduotas pirmiau negu skelbimuose nurodytu pardavimo laiku;

2.1.6. jeigu turtas parduotas už mažesnę kainą, negu ji turėjo būti nustatyta Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 718 straipsnyje ir 722 straipsnio 1 dalyje nustatyta tvarka;

2.1.7. jeigu turto pardavimas iš varžytynių pažeidė esmines suinteresuotų asmenų teises. Turto pardavimas iš varžytynių negali būti pripažįstamas negaliojančiu tik dėl formalių trūkumų, kurie negalėjo turėti įtakos šių veiksmų teisėtumui.

2.2. Turto pardavimo iš varžytynių aktą pripažinus negaliojančiu, gali būti taikoma restitucija CPK nustatyta tvarka.

2.3. Reikalavimams dėl turto pardavimo iš varžytynių akto pripažinimo negaliojančiu taikomas vienų metų ieškinio senaties terminas. Šis terminas pradedamas skaičiuoti nuo turto pardavimo iš varžytynių akto pasirašymo dienos, išskyrus šio priedo 2.1.1 papunktyje nurodytą atvejį, kai senaties terminas prasideda nuo tos dienos, kurią asmuo sužinojo arba turėjo sužinoti apie jo teisių pažeidimą.

2.4. Areštuoto turto pardavimas varžytynėse panaikina visus to turto areštus.

2.5. Jeigu varžytynes laimėjęs varžytynių dalyvis per nustatytą terminą nesumoka visos turto kainos, varžytynių dalyvio mokestis CPK 753 straipsnyje nustatyta tvarka skiriamas skolininko skoloms ir vykdymo išlaidoms padengti.

2.6. Varžytynėse neturi teisės dalyvauti antstolis, organizuojantis tas varžytynes, taip pat vienoje antstolių kontoroje su juo dirbantys kiti antstoliai, darbuotojai ir šiame papunktyje išvardytų asmenų artimieji giminaičiai, sutuoktiniai (sugyventiniai).

2.7. Jeigu varžytynėse parduodama žemės ūkio paskirties žemė arba juridinio asmens, kuris nuosavybės teise valdo daugiau kaip 10 ha žemės ūkio paskirties žemės, akcijos (teisės, pajus), varžytynėse gali dalyvauti tik tie asmenys, kurie atitinka Lietuvos Respublikos žemės ūkio paskirties žemės įsigijimo įstatyme tokio turto įgijėjui keliamus reikalavimus.

2.8. Jeigu varžytynėse parduodamas žemės sklypas ir (ar) statinys, esantis saugomų objektų apsaugos zonoje, varžytynėse gali dalyvauti tik tie asmenys, kurie turi Lietuvos Respublikos vadovybės apsaugos įstatymo nustatyta tvarka išduotą pritarimą įgyti varžytynėse parduodamą žemės sklypą ir (ar) statinį.

2.9. Jeigu varžytynėse parduodamas kitas turtas, kurį įgyti gali tik teisės aktuose nustatytus reikalavimus atitinkantys asmenys, varžytynėse gali dalyvauti tik šiuos reikalavimus atitinkantys asmenys.

2.10. Teisės aktuose nustatytus duomenis ir dokumentus, patvirtinančius teisę įgyti šio priedo 2.7–2.9 papunkčiuose nurodytą turtą, varžytynių laimėtojas antstoliui turi pateikti iki turto pardavimo iš varžytynių akto surašymo.

2.11. Jeigu paaiškėja, kad varžytynių dalyvis neturėjo teisės dalyvauti varžytynėse, jo sumokėtas varžytynių dalyvio mokestis panaudojamas šio priedo 2.5 papunktyje nustatyta tvarka.

2.12. Jeigu varžytynes laimėjęs varžytynių dalyvis, kuris neturėjo teisės dalyvauti varžytynėse, sumokėjo ne visą kainą už varžytynėse nupirktą turtą, jo sumokėta suma pereina valstybės nuosavybėn.

2.13. Jeigu varžytynes laimėjęs varžytynių dalyvis, kuris neturėjo teisės dalyvauti varžytynėse, sumokėjo visą kainą už varžytynėse nupirktą turtą, visos sumokėtos sumos panaudojamos šio priedo 2.5 papunktyje nustatyta tvarka, o turtas pereina valstybės nuosavybėn.

3. Antstolio veiksmų apskundimo tvarka:

3.1. Skundas dėl antstolio veiksmų arba atsisakymo juos atlikti per dvidešimt dienų nuo tos dienos, kurią skundą pateikiantis asmuo sužinojo arba turėjo sužinoti apie skundžiamo veiksmo atlikimą arba atsisakymą jį atlikti, bet ne vėliau kaip per devyniasdešimt dienų nuo skundžiamo veiksmo atlikimo, pateikiamas raštu antstoliui, kurio veiksmai ar atsisakymas juos atlikti skundžiami. Kai skundžiami pavaduojančio antstolio ar antstolio atstovo veiksmai arba atsisakymas juos atlikti, skundas pateikiamas pavaduojamo ar atstovaujamo antstolio kontorai. Skunde turi būti nurodomas pareiškėjo vardas, pavardė ir kontaktinė informacija, skundo surašymo data, vykdomosios bylos numeris (jei žinomas) ir jos šalys, skundžiamo antstolio vardas ir pavardė, skundžiamas antstolio veiksmas, pareiškėjo reikalavimas, skundo motyvai ir aplinkybės, kuriomis pareiškėjas grindžia reikalavimą, pareiškėjo ar įgalioto atstovo parašas.

3.2. Jeigu skundą teikiantis asmuo pageidauja, kad nagrinėjant skundą būtų taikomos laikinosios apsaugos priemonės, jis vieną skundo egzempliorių turi pateikti apylinkės teismui, kurio veiklos teritorijoje yra antstolio kontoros buveinė. Teismas laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą išsprendžia CPK nustatyta tvarka.

3.3. Skundą antstolis išnagrinėja per penkias darbo dienas nuo jo gavimo. Jei antstolis atsisako patenkinti skundą, skundas kartu su patvarkymu, kuriame nurodomi atsisakymo patenkinti skundą motyvai ir aplinkybės, ir vykdomąja byla persiunčiamas apylinkės teismui, kurio veiklos teritorijoje yra antstolio kontoros buveinė.

3.4. Skundo dėl antstolio veiksmų ar neveikimo nepadavimas neatima teisės kreiptis į teismą dėl antstolio neteisėtais veiksmais padarytos žalos atlyginimo.

 

...................................................................

(vardas, pavardė)

 

Priedo pakeitimai:

Nr. 1R-96, 2017-04-10, paskelbta TAR 2017-04-10, i. k. 2017-06107

 

part_f94ed73f58e74fb79ede3d1323371035_end

Sprendimų vykdymo instrukcijos

24 priedas

 

(Pranešimo apie laimėtas varžytynes forma)

 

Valstybės įmonė registrų centras

 

pranešimas apie laimėtas varžytynes

 

_______________________ _______________________

(data)                                                           (dokumento Nr.)

 

Pranešame, kad Jūs laimėjote varžytynes Nr. _____, kurias organizavo antstolis _________________________,

(varžytynių Nr.)                                                        (vardas, pavardė)

ir įgijote teisę pirkti nurodytą turtą už ________ Eur (____________________________________________________):

(suma žodžiais)

 

Unikalus numeris /

valstybinis numeris, VIN kodas, variklio numeris

Turto pavadinimas ir apibūdinimas

 

 

 

Jūsų pasiūlytos už turtą kainos ir sumokėto varžytynių dalyvio mokesčio kainos skirtumą, kuris sudaro ____ Eur (____________________________________________________), iki 20___ m_____________________ d. įskaitytinai

(suma žodžiais)

turite sumokėti į antstolio depozitinę sąskaitą Nr. ________________________________, ________________________

(kredito įtaigos pavadinimas

____________________.

ir kodas)

 

Turto pardavimo iš varžytynių aktą, kuris yra nuosavybės teisę patvirtinantis dokumentas, per tris darbo dienas po visos turto kainos sumokėjimo, bet ne anksčiau kaip po dvidešimties dienų nuo varžytynių pabaigos, surašys antstolis _______________________________.

(vardas, pavardė)

Turto pardavimo iš varžytynių akto, pasirašyto antstolio elektroniniu parašu ir užregistruoto interneto svetainę www.evarzytynes.lt aptarnaujančioje informacinėje sistemoje, patvirtinta kopija Jums bus išduota antstolio kontoroje adresu ____________________________________ .

(antstolio kontoros adresas)

 

Per nustatytą terminą nesumokėjęs visos turto kainos Jūs neteksite teisės pirkti turtą, o Jūsų sumokėtas varžytynių dalyvio mokestis, vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 711 straipsnio 1 dalimi, bus skiriamas skolininko skoloms ir vykdymo išlaidoms padengti.

__________________________

 


 

 

Papildyta priedu:

Nr. 1R-265, 2011-11-14, Žin., 2011, Nr. 137-6495 (2011-11-17), i. k. 1112270ISAK001R-265

Priedo pakeitimai:

Nr. 1R-383, 2014-12-29, paskelbta TAR 2014-12-30, i. k. 2014-20882

Nr. 1R-222, 2015-08-07, paskelbta TAR 2015-08-10, i. k. 2015-12177

 

part_56ac421d95874151bd05f17a462ad766_end

Sprendimų vykdymo instrukcijos

25 priedas

 

(Išieškojimo negalimumo akto forma)

 

(Herbas)

ANTSTOLIS (vardas, pavardė)

__________________________________________________________________________________________

 

 

Išieškojimo negalimumo aktas

 

_______________________ _______________________

(data)                                                       (dokumento Nr.)

 

Vykdomosios bylos numeris:

___________________________________________________________

Vykdomojo dokumento pavadinimas:

___________________________________________________________

Vykdomąjį dokumentą išdavusi institucija / pareigūnas:

 

___________________________________________________________

Vykdomojo dokumento išdavimo data:

___________________________________________________________

Skolininkas:

___________________________________________________________

(fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas; juridinio asmens pavadinimas, kodas)

Išieškotojas:

___________________________________________________________

(fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas; juridinio asmens pavadinimas, kodas)

________________________________:

(išieškojimo dalykas)

___________________________________________________________

(išieškojimo aprašymas)

 

Patikrinęs (-usi) sprendimo įvykdymo galimybes: __________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

(nurodyti priemones, kurių ėmėsi antstolis sprendimui įvykdyti, ir jų rezultatus)

_______________________________________________________________________________________________,

 

nustačiau:

_______________________________________________________________________________________________

(nurodyti priežastis, dėl kurių sprendimo įvykdyti negalima)

_______________________________________________________________________________________________.

 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) ___ straipsnio (-ių) ___ dalies (-ių) _____ punktu (-ais), vykdomasis dokumentas grąžintinas išieškotojui.

Informuoju, kad, vadovaujantis CPK 631 straipsnio 3 dalimi, vykdomojo dokumento grąžinimas išieškotojui netrukdo per įstatymų nustatytą terminą iš naujo pateikti šį vykdomąjį dokumentą vykdyti.

 

Vadovaujantis CPK 510 ir 512 straipsniais, dėl antstolio procesinių veiksmų ar atsisakymo procesinius veiksmus atlikti gali būti paduodamas skundas raštu antstoliui, kurio veiksmai ar atsisakymas juos atlikti skundžiami. Kai skundžiami pavaduojančio antstolio ar antstolio atstovo veiksmai arba atsisakymas juos atlikti, skundas pateikiamas pavaduojamo ar atstovaujamo antstolio kontorai. Skundas gali būti paduodamas ne vėliau kaip per 20 dienų nuo tos dienos, kurią skundą paduodantis asmuo sužinojo arba turėjo sužinoti apie skundžiamo veiksmo atlikimą arba atsisakymą jį atlikti, bet ne vėliau kaip per 90 dienų nuo skundžiamo veiksmo atlikimo.

Jeigu skundą paduodantis asmuo pageidauja, kad nagrinėjant skundą būtų taikomos laikinosios apsaugos priemonės, jis vieną skundo egzempliorių taip pat pateikia apylinkės teismui, kurio veiklos teritorijoje yra antstolio kontoros buveinė. Teismas laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą išsprendžia CPK nustatyta tvarka.

Skundą antstolis išnagrinėja per 5 darbo dienas nuo jo gavimo ir priima patvarkymą. Jeigu antstolis atsisako patenkinti skundą, skundas kartu su patvarkymu ir vykdomąja byla persiunčiamas apylinkės teismui, kurio veiklos teritorijoje yra antstolio kontoros buveinė.

 

Antstolis ...................................................................................

(parašas)      (vardas, pavardė)

 

A. V.

__________________________

 


 

 

Priedo pakeitimai:

Nr. 1R-383, 2014-12-29, paskelbta TAR 2014-12-30, i. k. 2014-20882

Nr. 1R-222, 2015-08-07, paskelbta TAR 2015-08-10, i. k. 2015-12177

 

part_866feb9e2b1c49d89c118abe2cb024a1_end

Sprendimų vykdymo instrukcijos

26 priedas

 

(Patvarkymo dėl vykdomosios bylos užbaigimo ir vykdomojo dokumento grąžinimo forma)

 

(Herbas)

ANTSTOLIS (vardas, pavardė)

___________________________________________________________________________________________

 

Kam:______________________________________________                        

(išieškotojo arba vykdomąjį dokumentą išdavusio asmens

ar institucijos vardas, pavardė arba juridinio asmens pavadinimas)

______________________________

(adresas)

 

Kam:____________________________________________

(skolininko vardas, pavardė arba juridinio asmens pavadinimas)

______________________________

(adresas)

 

Patvarkymas dėl vykdomosios bylos užbaigimo ir vykdomojo dokumento grąžinimo

_______________________ _______________________

(data)                                                           (dokumento Nr.)

 

Vykdomosios bylos numeris:

___________________________________________________________

Vykdomojo dokumento pavadinimas:

___________________________________________________________

Vykdomąjį dokumentą išdavusi institucija / pareigūnas:

 

___________________________________________________________

Vykdomojo dokumento išdavimo data:

___________________________________________________________

Skolininkas:

___________________________________________________________

(fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas; juridinio asmens pavadinimas, kodas)

Išieškotojas:

___________________________________________________________

(fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas; juridinio asmens pavadinimas, kodas)

________________________________:

(išieškojimo dalykas)

___________________________________________________________

(išieškojimo aprašymas)

Vykdomosios bylos užbaigimo pagrindas:

 

___________________________________________________________

 

Vadovaudamasis (-asi) Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) ___ straipsnio ___ dalies ___ punktu, užbaigiu vykdyti vykdomąją bylą Nr. ____________ ir vykdomąjį dokumentą Nr. _______________ grąžinu _______________________________________________________________________________________________.

(išieškotojo arba vykdomąjį dokumentą išdavusio asmens ar institucijos vardas, pavardė arba juridinio

asmens pavadinimas)

Vadovaujantis CPK 510 ir 512 straipsniais, dėl antstolio procesinių veiksmų ar atsisakymo procesinius veiksmus atlikti gali būti paduodamas skundas raštu antstoliui, kurio veiksmai ar atsisakymas juos atlikti skundžiami. Kai skundžiami pavaduojančio antstolio ar antstolio atstovo veiksmai arba atsisakymas juos atlikti, skundas pateikiamas pavaduojamo ar atstovaujamo antstolio kontorai. Skundas gali būti paduodamas ne vėliau kaip per 20 dienų nuo tos dienos, kurią skundą paduodantis asmuo sužinojo arba turėjo sužinoti apie skundžiamo veiksmo atlikimą arba atsisakymą jį atlikti, bet ne vėliau kaip per 90 dienų nuo skundžiamo veiksmo atlikimo.

Jeigu skundą paduodantis asmuo pageidauja, kad nagrinėjant skundą būtų taikomos laikinosios apsaugos priemonės, jis vieną skundo egzempliorių taip pat pateikia apylinkės teismui, kurio veiklos teritorijoje yra antstolio kontoros buveinė. Teismas laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą išsprendžia CPK nustatyta tvarka.

Skundą antstolis išnagrinėja per 5 darbo dienas nuo jo gavimo ir priima patvarkymą. Jeigu antstolis atsisako patenkinti skundą, skundas kartu su patvarkymu ir vykdomąja byla persiunčiamas apylinkės teismui, kurio veiklos teritorijoje yra antstolio kontoros buveinė.

 

Antstolis ...................................................................................

(parašas)              (vardas, pavardė)

 

A. V.

__________________________


 

 

Papildyta priedu:

Nr. 1R-321, 2012-12-12, Žin., 2012, Nr. 147-7578 (2012-12-15), i. k. 1122270ISAK001R-321

Priedo pakeitimai:

Nr. 1R-383, 2014-12-29, paskelbta TAR 2014-12-30, i. k. 2014-20882

Nr. 1R-222, 2015-08-07, paskelbta TAR 2015-08-10, i. k. 2015-12177

 

part_d0afc58f492a492786a6ab89275feb5c_end

Sprendimų vykdymo instrukcijos

27 priedas

 

(Patvarkymo dėl vykdomosios bylos užbaigimo ir elektroninio vykdomojo dokumento grąžinimo forma)

 

(Herbas)

ANTSTOLIS (vardas, pavardė)

___________________________________________________________________________________________

 

 

Kam:______________________________________________                        

(išieškotojo arba vykdomąjį dokumentą išdavusio asmens

ar institucijos vardas, pavardė arba juridinio asmens pavadinimas)

______________________________

(adresas)

 

Kam:____________________________________________

(skolininko vardas, pavardė arba juridinio asmens pavadinimas)

______________________________

(adresas)

 

 

Patvarkymas dėl vykdomosios bylos užbaigimo ir elektroninio vykdomojo dokumento grąžinimo

_______________________ _______________________

(data)                                                           (dokumento Nr.)

 

Vykdomosios bylos numeris:

___________________________________________________________

Vykdomojo dokumento pavadinimas:

___________________________________________________________

Vykdomąjį dokumentą išdavusi institucija / pareigūnas:

 

___________________________________________________________

Vykdomojo dokumento išdavimo data:

___________________________________________________________

Skolininkas:

___________________________________________________________

(fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas; juridinio asmens pavadinimas, kodas)

Išieškotojas:

___________________________________________________________

(fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas; juridinio asmens pavadinimas, kodas)

________________________________:

(išieškojimo dalykas)

___________________________________________________________

(išieškojimo aprašymas)

Vykdomosios bylos užbaigimo pagrindas:

 

___________________________________________________________

 

Vadovaudamasis (-asi) Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK)  ___ straipsnio ___ dalies ___ punktu, užbaigiu vykdyti vykdomąją bylą Nr. ____________ ir vykdomąjį dokumentą Nr. _______________ grąžinu _______________________________________________________________________________________________.

(išieškotojo arba vykdomąjį dokumentą išdavusio asmens ar institucijos vardas, pavardė arba juridinio

asmens pavadinimas)

Vadovaudamasis CPK 614 straipsniu ir Sprendimų vykdymo instrukcijos, patvirtintos Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2005 m. spalio 27 d. įsakymu Nr. 1R-352 „Dėl Sprendimų vykdymo instrukcijos patvirtinimo“, 4 punktu, vykdomajame dokumente Nr. _____________ darau šiuos įrašus:

1._______________________________________________________________________ .

2._______________________________________________________________________ .

3._______________________________________________________________________ .

 

Vadovaujantis CPK 510 ir 512 straipsniais, dėl antstolio procesinių veiksmų ar atsisakymo procesinius veiksmus atlikti gali būti paduodamas skundas raštu antstoliui, kurio veiksmai ar atsisakymas juos atlikti skundžiami. Kai skundžiami pavaduojančio antstolio ar antstolio atstovo veiksmai arba atsisakymas juos atlikti, skundas pateikiamas pavaduojamo ar atstovaujamo antstolio kontorai. Skundas gali būti paduodamas ne vėliau kaip per 20 dienų nuo tos dienos, kurią skundą paduodantis asmuo sužinojo arba turėjo sužinoti apie skundžiamo veiksmo atlikimą arba atsisakymą jį atlikti, bet ne vėliau kaip per 90 dienų nuo skundžiamo veiksmo atlikimo.

Jeigu skundą paduodantis asmuo pageidauja, kad nagrinėjant skundą būtų taikomos laikinosios apsaugos priemonės, jis vieną skundo egzempliorių taip pat pateikia apylinkės teismui, kurio veiklos teritorijoje yra antstolio kontoros buveinė. Teismas laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą išsprendžia CPK nustatyta tvarka.

Skundą antstolis išnagrinėja per 5 darbo dienas nuo jo gavimo ir priima patvarkymą. Jeigu antstolis atsisako patenkinti skundą, skundas kartu su patvarkymu ir vykdomąja byla persiunčiamas apylinkės teismui, kurio veiklos teritorijoje yra antstolio kontoros buveinė.

 

Antstolis ...................................................................................

(parašas)                  (vardas, pavardė)

 

A. V.

__________________________

 


 

 

Papildyta priedu:

Nr. 1R-222, 2015-08-07, paskelbta TAR 2015-08-10, i. k. 2015-12177

 

part_a25410408f11479cb32d3051d3579b92_end

Sprendimų vykdymo instrukcijos

28 priedas

(Antstolio kvito forma)

 

____________________________

(antstolio kodas)

 

Antstolio kvitas

(atlygiui už suteiktas paslaugas)

 

_______________________ _______________________

(data)                                                       (dokumento Nr.)

 

Mokėtojo kodas:

___________________________________________________________

Mokėtojo pavadinimas:

___________________________________________________________

Mokėtojo adresas:

___________________________________________________________

Įmokėta suma (skaičiais):

___________________________________________________________

Įmokėta suma (žodžiais):

___________________________________________________________

 

Suteiktų paslaugų pobūdis: __________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________ .

 

Pinigus įmokėjau _________________________________________________________________________________

(mokėtojo vardas, pavardė, parašas)

 

Pinigus priėmiau _________________________________________________________________________________

(pinigus priėmusio asmens vardas, pavardė, parašas)

 


 

____________________________

(antstolio kodas)

 

Antstolio kvitas

(pagal vykdomuosius dokumentus išieškomoms piniginėms sumoms ir vykdymo išlaidoms)

 

_______________________ _______________________

(data)                                                              (dokumento Nr.)

 

Vykdomosios bylos numeris:

___________________________________________________________

Vykdomojo dokumento pavadinimas:

___________________________________________________________

Vykdomąjį dokumentą išdavusi institucija / pareigūnas:

 

___________________________________________________________

Vykdomojo dokumento išdavimo data:

___________________________________________________________

Skolininkas:

___________________________________________________________

(fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas; juridinio asmens pavadinimas, kodas)

Išieškotojas:

___________________________________________________________

(fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas; juridinio asmens pavadinimas, kodas)

________________________________:

(išieškojimo dalykas)

___________________________________________________________

(išieškojimo aprašymas)

________________________________________________________________________________________________

 

Mokėtojo kodas:

___________________________________________________________

Mokėtojo pavadinimas:

___________________________________________________________

Mokėtojo adresas:

___________________________________________________________

Įmokėta suma (skaičiais):

___________________________________________________________

Įmokėta suma (žodžiais):

___________________________________________________________

 

Pinigus įmokėjau _________________________________________________________________________________

(mokėtojo vardas, pavardė, parašas)

 

Pinigus priėmiau _________________________________________________________________________________

(pinigus priėmusio asmens vardas, pavardė, parašas)

 

__________________________

 

 

Papildyta priedu:

Nr. 1R-222, 2015-08-07, paskelbta TAR 2015-08-10, i. k. 2015-12177

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija, Įsakymas

Nr. 1R-109, 2006-04-07, Žin., 2006, Nr. 42-1526 (2006-04-15), i. k. 1062270ISAK001R-109

Dėl Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2005 m. spalio 27 d. įsakymo Nr. 1R-352 "Dėl Sprendimų vykdymo instrukcijos patvirtinimo" pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija, Įsakymas

Nr. 1R-85, 2007-02-27, Žin., 2007, Nr. 26-968 (2007-03-01), i. k. 1072270ISAK0001R-85

Dėl Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2005 m. spalio 27 d. įsakymo Nr. 1R-352 "Dėl Sprendimų vykdymo instrukcijos patvirtinimo" pakeitimo

 

3.

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, Sprendimas

2007-09-05, Žin., 2007, Nr. 96-3893 (2007-09-11), i. k. 107502VSPRERG076114               

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2007 m. rugsėjo 5 d. sprendimas (administracinė byla Nr. I(17)-11-07. Procesinio sprendimo kategorija 17.1)

 

4.

Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija, Įsakymas

Nr. 1R-27, 2008-01-17, Žin., 2008, Nr. 8-291 (2008-01-19), i. k. 1082270ISAK0001R-27

Dėl teisingumo ministro 2005 m. spalio 27 d. įsakymo Nr. 1R-352 "Dėl Sprendimų vykdymo instrukcijos patvirtinimo" pakeitimo

 

5.

Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija, Įsakymas

Nr. 1R-269, 2008-07-09, Žin., 2008, Nr. 79-3147 (2008-07-12), i. k. 1082270ISAK001R-269

Dėl teisingumo ministro 2005 m. spalio 27 d. įsakymo Nr. 1R-352 "Dėl Sprendimų vykdymo instrukcijos patvirtinimo" pakeitimo

 

6.

Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija, Įsakymas

Nr. 1R-93, 2009-03-30, Žin., 2009, Nr. 35-1352 (2009-03-31), i. k. 1092270ISAK0001R-93

Dėl teisingumo ministro 2005 m. spalio 27 d. įsakymo Nr. 1R-352 "Dėl Sprendimų vykdymo instrukcijos patvirtinimo" pakeitimo

 

7.

Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija, Įsakymas

Nr. 1R-46, 2010-03-08, Žin., 2010, Nr. 28-1331 (2010-03-09), i. k. 1102270ISAK0001R-46

Dėl teisingumo ministro 2005 m. spalio 27 d. įsakymo Nr. 1R-352 "Dėl Sprendimų vykdymo instrukcijos patvirtinimo" pakeitimo

 

8.

Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija, Įsakymas

Nr. 1R-8, 2011-01-11, Žin., 2011, Nr. 7-277 (2011-01-18), i. k. 1112270ISAK00001R-8

Dėl teisingumo ministro 2005 m. spalio 27 d. įsakymo Nr. 1R-352 "Dėl Sprendimų vykdymo instrukcijos patvirtinimo" pakeitimo

 

9.

Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija, Įsakymas

Nr. 1R-265, 2011-11-14, Žin., 2011, Nr. 137-6495 (2011-11-17), i. k. 1112270ISAK001R-265

Dėl teisingumo ministro 2005 m. spalio 27 d. įsakymo Nr. 1R-352 "Dėl Sprendimų vykdymo instrukcijos patvirtinimo" pakeitimo

 

10.

Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija, Įsakymas

Nr. 1R-163, 2012-06-20, Žin., 2012, Nr. 70-3645 (2012-06-23), i. k. 1122270ISAK001R-163

Dėl teisingumo ministro 2005 m. spalio 27 d. įsakymo Nr. 1R-352 "Dėl Sprendimų vykdymo instrukcijos patvirtinimo" pakeitimo

 

11.

Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija, Įsakymas

Nr. 1R-274, 2012-10-31, Žin., 2012, Nr. 128-6430 (2012-11-06), i. k. 1122270ISAK001R-274

Dėl teisingumo ministro 2005 m. spalio 27 d. įsakymo Nr. 1R-352 "Dėl Sprendimų vykdymo instrukcijos patvirtinimo" pakeitimo

 

12.

Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija, Įsakymas

Nr. 1R-321, 2012-12-12, Žin., 2012, Nr. 147-7578 (2012-12-15), i. k. 1122270ISAK001R-321

Dėl teisingumo ministro 2005 m. spalio 27 d. įsakymo Nr. 1R-352 "Dėl Sprendimų vykdymo instrukcijos patvirtinimo" pakeitimo

 

13.

Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija, Įsakymas

Nr. 1R-5, 2014-01-13, paskelbta TAR 2014-01-14, i. k. 2014-00185

Dėl teisingumo ministro 2005 m. spalio 27 d. įsakymo Nr. 1R-352 "Dėl Sprendimų vykdymo instrukcijos patvirtinimo" pakeitimo

 

14.

Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija, Įsakymas

Nr. 1R-212, 2014-07-14, paskelbta TAR 2014-07-15, i. k. 2014-10271

Dėl teisingumo ministro 2005 m. spalio 27 d. įsakymo Nr. 1R-352 „Dėl Sprendimų vykdymo instrukcijos patvirtinimo“ pakeitimo

 

15.

Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija, Įsakymas

Nr. 1R-231, 2014-07-29, paskelbta TAR 2014-07-29, i. k. 2014-10599

Dėl teisingumo ministro 2005 m. spalio 27 d. įsakymo Nr. 1R-352 „Dėl Sprendimų vykdymo instrukcijos patvirtinimo“ pakeitimo

 

16.

Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija, Įsakymas

Nr. 1R-383, 2014-12-29, paskelbta TAR 2014-12-30, i. k. 2014-20882

Dėl teisingumo ministro 2005 m. spalio 27 d. įsakymo Nr. 1R-352 „Dėl Sprendimų vykdymo instrukcijos patvirtinimo“ pakeitimo

 

17.

Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija, Įsakymas

Nr. 1R-102, 2015-04-17, paskelbta TAR 2015-04-17, i. k. 2015-05867

Dėl teisingumo ministro 2005 m. spalio 27 d. įsakymo Nr. 1R-352 „Dėl Sprendimų vykdymo instrukcijos patvirtinimo“ pakeitimo

 

18.

Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija, Įsakymas

Nr. 1R-137, 2015-06-09, paskelbta TAR 2015-06-09, i. k. 2015-09015

Dėl teisingumo ministro 2005 m. spalio 27 d. įsakymo Nr. 1R-352 „Dėl Sprendimų vykdymo instrukcijos patvirtinimo“ pakeitimo

 

19.

Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija, Įsakymas

Nr. 1R-222, 2015-08-07, paskelbta TAR 2015-08-10, i. k. 2015-12177

Dėl teisingumo ministro 2005 m. spalio 27 d. įsakymo Nr. 1R-352 „Dėl Sprendimų vykdymo instrukcijos patvirtinimo“ pakeitimo

 

20.

Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija, Įsakymas

Nr. 1R-264, 2015-09-11, paskelbta TAR 2015-09-11, i. k. 2015-13737

Dėl teisingumo ministro 2015 m. rugpjūčio 7 d. įsakymo Nr. 1R-222 „Dėl teisingumo ministro 2005 m. spalio 27 d. įsakymo Nr. 1R-352 „Dėl Sprendimų vykdymo instrukcijos patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitimo

 

21.

Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija, Įsakymas

Nr. 1R-224, 2016-07-28, paskelbta TAR 2016-07-28, i. k. 2016-21091

Dėl teisingumo ministro 2005 m. spalio 27 d. įsakymo Nr. 1R-352 ,,Dėl Sprendimų vykdymo instrukcijos patvirtinimo“ pakeitimo

 

22.

Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija, Įsakymas

Nr. 1R-96, 2017-04-10, paskelbta TAR 2017-04-10, i. k. 2017-06107

Dėl teisingumo ministro 2005 m. spalio 27 d. įsakymo Nr. 1R-352 „Dėl Sprendimų vykdymo instrukcijos patvirtinimo“ pakeitimo

 

23.

Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija, Įsakymas

Nr. 1R-239, 2017-09-21, paskelbta TAR 2017-09-21, i. k. 2017-14923

Dėl teisingumo ministro 2005 m. spalio 27 d. įsakymo Nr. 1R-352 „Dėl Sprendimų vykdymo instrukcijos patvirtinimo“ pakeitimo

 

 [1] Patvarkymas rengiamas tuo atveju, kai Sprendimų vykdymo instrukcijos 5 punkte nustatyta tvarka išieškoma mažesnė nei 100 eurų skola, išskyrus Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso nustatyta tvarka paskirtas baudas.

[2] Pildoma, jeigu skolininko ir kitų bendraturčių bendru susitarimu bus pasidalytas nekilnojamasis daiktas (bus nustatyta skolininkui priklausanti nekilnojamojo daikto dalis) ir bus nustatyta naudojimosi šiuo daiktu tvarka.

Jeigu skolininko ir kitų bendraturčių bendru susitarimu bus nustatyta naudojimosi žemės sklypu tvarka, kartu su šiuo sutikimu turi būti pateiktas Lietuvos Respublikos žemės įstatymo nustatyta tvarka parengtas žemės sklypo planas.

Jeigu skolininko ir kitų bendraturčių bendru susitarimu bus nustatyta naudojimosi statiniu (patalpa) tvarka, kartu su šiuo sutikimu turi būti pateiktas Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byloje esantis statinio (patalpos) planas.