Įsakymas netenka galios 2021-04-21:

Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba, Įsakymas

Nr. B1-265, 2021-03-31, paskelbta TAR 2021-04-01, i. k. 2021-06661

Dėl kai kurių Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymų pripažinimo netekusiais galios

 

Suvestinė redakcija nuo 2019-12-14 iki 2021-04-20

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2005, Nr. 128-4651, i. k. 105110MISAK00B1-559

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS DIREKTORIAUS

 

Į S A K Y M A S

DĖL REIKALAVIMŲ PREKYBAI GYVŪNAIS, SPERMA, KIAUŠIALĄSTĖMIS IR EMBRIONAIS BEI JŲ IMPORTUI PATVIRTINIMO

 

2005 m. spalio 11 d. Nr. B1-559

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos veterinarijos įstatymo 6 straipsnio 3 dalimi ir įgyvendindamas 1992 m. liepos 13 d. Tarybos direktyvą 92/65/EEB, nustatančią gyvūnų sveikatos reikalavimus, reglamentuojančius prekybą Bendrijoje gyvūnais, sperma, kiaušialąstėmis bei embrionais, kuriems netaikomi gyvūnų sveikatos reikalavimai, nustatyti specialiose Bendrijos taisyklėse, nurodytose direktyvos 90/425/EEB A priedo I dalyje, bei jų importą į Bendriją (OL 2004 m. specialusis leidimas, 3 skyrius, 13 tomas, p. 154), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2017 m.  lapkričio 20 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimu (ES) 2017/2174 (OL 2017 L 306, p. 28):

Preambulės pakeitimai:

Nr. B1-315, 2011-06-30, Žin., 2011, Nr. 80-3953 (2011-07-02), i. k. 111110MISAK00B1-315

Nr. B1-923, 2014-10-23, paskelbta TAR 2014-10-24, i. k. 2014-14842

Nr. B1-820, 2017-12-20, paskelbta TAR 2017-12-20, i. k. 2017-20499

 

1. Tvirtinu pridedamus Reikalavimus prekybai gyvūnais, sperma, kiaušialąstėmis ir embrionais bei jų importui.

2. Pripažįstu netekusiu galios Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2000 m. spalio 16 d. įsakymą Nr. 282 „Dėl Parduodamų gyvūnų, jų spermos, kiaušialąsčių bei embrionų veterinarijos reikalavimų patvirtinimo“ (Žin., 2001, Nr. 3-71).

3. Pavedu:

3.1. įsakymo vykdymą Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos teritorinėms valstybinėms maisto ir veterinarijos tarnyboms;

3.2. įsakymo vykdymo kontrolę Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Gyvūnų sveikatingumo ir gerovės skyriui.

Punkto pakeitimai:

Nr. B1-820, 2017-12-20, paskelbta TAR 2017-12-20, i. k. 2017-20499

 

Punkto pakeitimai:

Nr. B1-377, 2009-08-31, Žin., 2009, Nr. 106-4468 (2009-09-05), i. k. 109110MISAK00B1-377

Nr. B1-315, 2011-06-30, Žin., 2011, Nr. 80-3953 (2011-07-02), i. k. 111110MISAK00B1-315

 

 

 

 

PIRMASIS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

L. E. DIREKTORIAUS PAREIGAS                                                                 DARIUS REMEIKA

 

PATVIRTINTA

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos

direktoriaus 2005 m. spalio 11 d.

įsakymu Nr. B1-559

 

REIKALAVIMAI PREKYBAI GYVŪNAIS, SPERMA, KIAUŠIALĄSTĖMIS IR EMBRIONAIS BEI JŲ IMPORTUI

 

 

Preambule. Neteko galios nuo 2009-09-06

Preambulės naikinimas:

Nr. B1-377, 2009-08-31, Žin. 2009, Nr. 106-4468 (2009-09-05), i. k. 109110MISAK00B1-377

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Reikalavimų prekybai gyvūnais, sperma, kiaušialąstėmis ir embrionais bei jų importui (toliau – Reikalavimai) tikslas – nustatyti gyvūnų sveikatos reikalavimus prekybai gyvūnais, sperma, kiaušialąstėmis ir embrionais, kuriems netaikomi specialūs gyvūnų sveikatos reikalavimai. Šie Reikalavimai turi būti taikomi nepažeidžiant nuostatų, priimtų laikantis 1982 m. gruodžio 3 d. Tarybos reglamento (EEB) Nr. 3626/82 dėl tarptautinės prekybos nykstančių rūšių laukine fauna ir flora konvencijos įgyvendinimo Bendrijoje (OL 1982 L 384, p. 1).

Punkto pakeitimai:

Nr. B1-377, 2009-08-31, Žin., 2009, Nr. 106-4468 (2009-09-05), i. k. 109110MISAK00B1-377

 

2. Vartojamos sąvokos:

Prekyba – prekyba gyvūnais ir produktais su ES šalimis.

Gyvūnai – gyvūnai, nenurodyti Prekybos galvijais ir kiaulėmis veterinarijos reikalavimuose, patvirtintuose Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2004 m. balandžio 20 d. įsakymu Nr. B1-349 (Žin., 2004, Nr. 135-4916), Prekybos arklinių šeimos gyvūnais ir jų importo iš trečiųjų šalių veterinarijos reikalavimuose, patvirtintuose Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2005 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. B1-720 (Žin., 2006, Nr. 2-32), Paukščių ir perinti skirtų kiaušinių prekybos su Europos Sąjungos šalimis ir importo iš trečiųjų šalių veterinarijos reikalavimuose, patvirtintuose Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2002 m. gegužės 13 d. įsakymu Nr. 220 (Žin., 2002, Nr. 52-2029), Veterinarijos reikalavimuose akvakultūros gyvūnams ir jų produktams, vandens gyvūnų ligų prevencijai ir valstybinei veterinarinei kontrolei, patvirtintuose Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2008 m. balandžio 24 d. įsakymu Nr. B1-246 (Žin., 2008, Nr. 51-1916), Prekybos avimis ir ožkomis veterinarijos reikalavimuose, patvirtintuose Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2004 m. kovo 16 d. įsakymu Nr. B1-208 (Žin., 2004, Nr. 44-1477).

Ūkio subjektas – bulių spermos surinkimo centras, bulių spermos laikymo centras, bulių spermos surinkimo ir laikymo centras, bulių spermos ir galvijų embrionų laikymo centras, galvijų embrionų gavybos grupė, galvijų embrionų surinkimo grupė, kuilių spermos surinkimo centras, kuilių spermos laikymo centras, kuilių spermos surinkimo ir laikymo centras, eržilų spermos surinkimo arba laikymo centras, gyvūnų, skirtų išsaugojimui, visuomenės švietimui, fundamentaliajam ir taikomajam mokslui, laikymu užsiimantis ūkio subjektas, eksperimentinių gyvūnų veisimo įmonė, eksperimentinių gyvūnų tiekimo įmonė, eksperimentinių gyvūnų naudojimo įmonė, gyvūnų augintinių veisimo įmonė, zoologijos sodas, kitas ūkio subjektas, patvirtintas kompetentingos institucijos pagal 24-28 punktų reikalavimus, kuriame paprastai laikoma arba veisiama viena arba daugiau gyvūnų rūšių, skirtų prekybai arba ne prekybai, siekiant demonstruoti gyvūnus ir šviesti visuomenę, išsaugoti tam tikras gyvūnų rūšis, atlikti fundamentaliuosius arba taikomuosius tyrimus arba veisti gyvūnus tokiems tyrimams.

Privalomos pranešti ligos – Reikalavimų 1 priede nurodytos ligos.

Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba (toliau – VMVT) – Lietuvos Respublikos kompetentinga institucija.

 

Punkto pakeitimai:

Nr. B1-524, 2009-12-04, Žin., 2009, Nr. 146-6541 (2009-12-10), i. k. 109110MISAK00B1-524

 

II. BENDROSIOS NUOSTATOS, TAIKOMOS PREKYBAI

 

3. VMVT turi užtikrinti, kad prekyba nebūtų draudžiama arba ribojama dėl gyvūnų sveikatos reikalavimų, išskyrus tuos, kurie nurodyti šiuose Reikalavimuose arba kituose ES teisės aktuose.

4. VMVT, vadovaudamasi 2017 m. kovo 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2017/625 dėl oficialios kontrolės ir kitos oficialios veiklos, kuri vykdoma siekiant užtikrinti maisto ir pašarų srities teisės aktų bei gyvūnų sveikatos ir gerovės, augalų sveikatos ir augalų apsaugos produktų taisyklių taikymą, kuriuo iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentai (EB) Nr. 999/2001, (EB) Nr. 396/2005, (EB) Nr. 1069/2009, (EB) Nr. 1107/2009, (ES) Nr. 1151/2012, (ES) Nr. 652/2014, (ES) 2016/429 ir (ES) 2016/2031, Tarybos reglamentai (EB) Nr. 1/2005 ir (EB) Nr. 1099/2009 bei Tarybos direktyvos 98/58/EB, 1999/74/EB, 2007/43/EB, 2008/119/EB ir 2008/120/EB, ir kuriuo panaikinami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentai (EB) Nr. 854/2004 ir (EB) Nr. 882/2004, Tarybos direktyvos 89/608/EEB, 89/662/EEB, 90/425/EEB, 91/496/EEB, 96/23/EB, 96/93/EB ir 97/78/EB bei Tarybos sprendimas 92/438/EEB (OL 2017 L 95, p. 1), turi užtikrinti, kad Reikalavimų 5–13 punktuose nurodytais gyvūnais būtų prekiaujama nepažeidžiant Reikalavimų 24–28 punktų, jeigu gyvūnai atitinka nustatytus reikalavimus ir yra įsigyti iš Reikalavimų 18 ir 20 punktuose nurodytų ūkio subjektų, kurie patvirtinti VMVT ir kurie:

Punkto pakeitimai:

Nr. B1-162, 2019-03-07, paskelbta TAR 2019-03-07, i. k. 2019-03775

4.1. sistemingai tikrina laikomus gyvūnus;

Punkto pakeitimai:

Nr. B1-162, 2019-03-07, paskelbta TAR 2019-03-07, i. k. 2019-03775

 

4.2. praneša VMVT ne tik apie privalomų pranešti ligų protrūkį, bet ir apie 2 priede nurodytų užkrečiamųjų ligų, kurioms VMVT yra parengusi kontrolės arba stebėsenos programas, protrūkį;

4.3. laikosi VMVT patvirtintų reikalavimų, skirtų užkrečiamųjų ligų, kurios VMVT yra patvirtintos kaip labai svarbios ir kurios yra įtrauktos į programą, paruoštą laikantis 29-31 punktų nuostatų arba 33 punkte nurodyto sprendimo, kontrolei;

4.4. tiekia rinkai tik tokius gyvūnus, kurie neturi jokių ligų požymių ir kurie yra vežami iš tokių laikymo vietų arba teritorijų, kuriose netaikomi jokie apribojimai dėl gyvūnų ligų pasireiškimo, o jeigu gyvūnų nelydi 5-17 punktuose nurodytas veterinarijos sertifikatas arba prekybos dokumentas, tiekia rinkai tik tokius gyvūnus, kuriuos lydi paties savininko surašytas patvirtinimas, kad šie gyvūnai išsiuntimo metu neturėjo jokių akivaizdžių ligos požymių ir kad laikymo vietai netaikomi jokie apribojimai dėl gyvūnų ligų pasireiškimo;

4.5. laikosi gyvūnų gerovės reikalavimų.

5. Leidžiama prekiauti žmoginėmis beždžionėmis (Simiae ir Prosimiae), kurios vežamos iš (į) ūkio subjekto (-ą), patvirtinto(-ą) pagal Reikalavimų 24–28 punktų nuostatas. Tokius gyvūnus turi lydėti veterinarijos sertifikatas, atitinkantis 2012 m. vasario 17 d. Komisijos įgyvendinimo sprendime 2012/112/ES, kuriuo dėl gyvūnų iš ūkių ir gyvūnų, spermos, kiaušialąsčių ir embrionų iš patvirtintų įstaigų, institutų ar centrų sveikatos sertifikatų pavyzdžių iš dalies keičiamas Tarybos direktyvos 92/65/EEB E priedas (OL 2012 L 50, p. 51), nurodytą pavyzdį, kuriame pateikiama gyvūnus siunčiantį ūkio subjektą kontroliuojančio valstybinio veterinarijos gydytojo užpildyta deklaracija, patvirtinanti gyvūnų sveikatą.

Punkto pakeitimai:

Nr. B1-524, 2009-12-04, Žin., 2009, Nr. 146-6541 (2009-12-10), i. k. 109110MISAK00B1-524

Nr. B1-290, 2012-04-05, Žin., 2012, Nr. 43-2131 (2012-04-12), i. k. 112110MISAK00B1-290

 

6. VMVT, taikydama išimtį 5 punktui, gali leisti ūkio subjektui įsigyti beždžionių, priklausančių privačiam asmeniui.

7. Nepažeisdama 29-34 punktų, VMVT turi užtikrinti, kad Prekybos galvijais ir kiaulėmis veterinarijos reikalavimuose (Žin., 2004, Nr. 135-4916), Arklių prekybos su ES šalimis ir importo iš trečiųjų šalių veterinarijos reikalavimuose (Žin., 2002, Nr. 106-4777) ir Prekybos avimis ir ožkomis veterinarijos reikalavimuose (Žin., 2004, Nr. 44-1477) nepaminėtų rūšių kanopiniais gyvūnais būtų leidžiama prekiauti tik tuo atveju, jeigu jie atitinka šiuos reikalavimus:

7.1. bendruosius reikalavimus:

7.1.1. jie turi būti paženklinti atskirų rūšių gyvūnų ženklinimą reglamentuojančių teisės aktų nustatyta tvarka,

Punkto pakeitimai:

Nr. B1-162, 2019-03-07, paskelbta TAR 2019-03-07, i. k. 2019-03775

 

7.1.2. jie neturi būti skirti paskersti pagal užkrečiamųjų ligų likvidavimo programą,

7.1.3. jie turi būti nevakcinuoti nuo snukio ir nagų ligos ir atitikti Snukio ir nagų ligos kontrolės reikalavimus (Žin., 2004, Nr. 139-5088) ir Prekybos galvijais ir kiaulėmis veterinarijos reikalavimus,

7.1.4. jie turi būti vežami iš laikymo vietos, nurodytos Prekybos galvijais ir kiaulėmis veterinarijos reikalavimuose, kurioje netaikomi apribojimai dėl gyvūnų ligų pasireiškimo, nurodyti Snukio ir nagų ligos kontrolės reikalavimuose ir Prekybos avimis ir ožkomis veterinarijos reikalavimuose, Klasikinio kiaulių maro kontrolės reikalavimuose (Žin., 2002, Nr. 71-2999), ir visą laiką nuo gimimo arba paskutines trisdešimt dienų iki išsiuntimo laikomi šioje laikymo vietoje,

7.1.5. juos privalo lydėti sprendime 2012/112/ES nustatyto pavyzdžio veterinarijos sertifikatas, kuriame būtų tokia deklaracija:

„Deklaracija

Aš, žemiau pasirašęs (valstybinis veterinarijos gydytojas), patvirtinu, kad šis atrajotojas/kiaulinis gyvūnas/kitas gyvūnas (išbraukti žodžius, kurie netinka), kuriam netaikomi Tarybos direktyvos 64/432/EEB reikalavimai:

a) priklauso........ rūšiai;

b) tikrinimo metu neturėjo jokių klinikinių ligų, kuriai yra imlus, požymių;

c) yra iš oficialiai tuberkulioze neužkrėstos/oficialiai brucelioze neužkrėstos arba brucelioze neužkrėstos bandos/laikymo vietos, kurioje netaikomi apribojimai dėl klasikinio/afrikinio kiaulių maro (išbraukti žodžius, kurie netinka), arba iš laikymo vietos, kurioje gyvūnui buvo atlikti Tarybos direktyvos 92/65/EEB 6 straipsnio 2 dalies a punkto ii papunktyje nurodyti tyrimai, o jų rezultatai buvo neigiami.“;

Punkto pakeitimai:

Nr. B1-452, 2010-12-10, Žin., 2010, Nr. 147-7554 (2010-12-16), i. k. 110110MISAK00B1-452

Nr. B1-290, 2012-04-05, Žin., 2012, Nr. 43-2131 (2012-04-12), i. k. 112110MISAK00B1-290

 

7.2. atrajotojai:

7.2.1. privalo būti iš oficialiai tuberkulioze neužkrėstos ir oficialiai brucelioze neužkrėstos bandos (pagal Prekybos galvijais ir kiaulėmis veterinarijos reikalavimus arba Prekybos avimis ir ožkomis veterinarijos reikalavimus) ir atitikti gyvūnų sveikatai keliamus reikalavimus, kurie nustatyti Prekybos galvijais ir kiaulėmis veterinarijos reikalavimuose arba Prekybos avimis ir ožkomis veterinarijos reikalavimuose,

7.2.2. jeigu jie nėra vežami iš bandos, kuri atitinka 7.2.1 punkto reikalavimus, jie privalo būti vežami iš laikymo vietos, kurioje per 42 dienas iki gyvūnų pakrovimo nebuvo užregistruota nė vieno susirgimo brucelioze arba tuberkulioze ir kurioje atrajotojams gyvūnams per 30 dienų iki jų išsiuntimo buvo atlikti tyrimai dėl tuberkuliozės ir bruceliozės, o jų rezultatai buvo neigiami: odos alerginė reakcija buvo neigiama ir nenustatyta antikūnų prieš bruceliozės sukėlėjus; reikalavimai, susiję su tokiais tyrimais, ir tokių laikymo vietų statusas dėl tuberkuliozės ir bruceliozės nustatomas teisės aktų nustatyta tvarka;

7.3. kiauliniai gyvūnai:

7.3.1. privalo būti vežami iš teritorijos, kurioje pagal Prekybos galvijais ir kiaulėmis veterinarijos reikalavimus netaikomi apribojimai dėl afrikinio kiaulių maro,

7.3.2. privalo būti vežami iš laikymo vietos, kurioje netaikomi jokie apribojimai dėl klasikinio kiaulių maro, nustatyti Klasikinio kiaulių maro kontrolės reikalavimuose,

7.3.3. privalo būti vežami iš brucelioze neužkrėstos laikymo vietos, kaip nurodyta Prekybos galvijais ir kiaulėmis veterinarijos reikalavimuose, ir atitikti Prekybos galvijais ir kiaulėmis veterinarijos reikalavimus,

7.3.4. jeigu jie nėra vežami iš brucelioze neužkrėstos laikymo vietos, per 30 dienų iki išsiuntimo jiems turi būti atliktas bruceliozės antikūnų tyrimas, o jo rezultatai turi būti neigiami.

8. Paukščiais, nenurodytais Paukščių ir perinti skirtų kiaušinių prekybos su Europos Sąjungos šalimis ir importo iš trečiųjų šalių veterinarijos reikalavimuose (Žin., 2002, Nr. 52-2029), gali būti prekiaujama tik tais atvejais, jeigu jie atitinka šiuos reikalavimus:

8.1. bendruosius reikalavimus:

8.1.1. turi būti vežami iš laikymo vietos, kurioje 30 dienų iki išsiuntimo nebuvo diagnozuotas paukščių gripas,

8.1.2. turi būti vežami iš tokios laikymo vietos arba teritorijos, kurioje netaikomi apribojimai dėl Niukaslio ligos,

8.1.3. jeigu paukščiai buvo importuoti iš trečiųjų šalių, jie, vadovaujantis reglamentu (ES) 2017/625 ir jį įgyvendinančiaisiais ES teisės aktais, turi būti laikyti karantine toje laikymo vietoje, į kurią buvo nuvežti juos įvežus į Lietuvos Respublikos teritoriją;

Punkto pakeitimai:

Nr. B1-162, 2019-03-07, paskelbta TAR 2019-03-07, i. k. 2019-03775

 

8.2. papūginiai paukščiai:

8.2.1. neturi būti vežami iš laikymo vietos ar būti kontaktavę su gyvūnais iš tokios laikymo vietos, kurioje buvo diagnozuota psitakozė (Chlamydia psittaci); draudimas įsigyti paukščius taikomas ne mažiau kaip du mėnesius nuo paskutinio registruoto susirgimo ir gydymo, kuris atliekamas vykdant gyvūnų užkrečiamųjų ligų kontrolę,

8.2.2. teisės aktuose nustatytais atvejais ir tvarka turi būti paženklinti,

Punkto pakeitimai:

Nr. B1-162, 2019-03-07, paskelbta TAR 2019-03-07, i. k. 2019-03775

 

8.2.3. turi būti lydimi prekybos dokumento, pasirašyto valstybinio veterinarijos gydytojo.

9. Prekiauti bitėmis (Apis melifera) leidžiama tik tuo atveju, jeigu jos atitinka šiuos reikalavimus:

9.1. jos yra įsigytos iš teritorijos, kurioje netaikomi apribojimai dėl amerikinio bičių puvinio; draudimas įsigyti bites taikomas ne mažiau kaip 30 dienų nuo paskutinio susirgimo įregistravimo datos ir nuo datos, kai VMVT patikrinus visus avilius, esančius trijų kilometrų spinduliu, visi užkrėsti aviliai buvo sudeginti arba kitaip apdoroti ir patikrinus atitiko VMVT reikalavimus; kamanėms gali būti taikomi bitėms nustatyti reikalavimai;

9.2. vežamas bites turi lydėti veterinarijos sertifikatas, skirtas prekybai bitėmis ir kamanėmis, kurio 2010 m. gegužės 6 d. Komisijos sprendimo 2010/270/ES, kuriuo iš dalies keičiamos Tarybos direktyvos 92/65/EEB E priedo 1 ir 2 dalys dėl pavyzdinių sveikatos sertifikatų ūkiuose auginamiems gyvūnams ir bitėms bei kamanėms (OL 2010 L 118, p. 56), priede nustatytos formos pavyzdys pakeistas 2017 m. lapkričio 20 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimu (ES) 2017/2174, kuriuo dėl veterinarijos sertifikato, skirto prekybai bitėmis ir kamanėmis, iš dalies keičiamas Tarybos direktyvos 92/65/EEB E priedas (OL 2017 L 306, p. 28), ir kuriame yra valstybinio veterinarijos gydytojo patvirtinimas, kad vežamos bitės atitinka 9.1 papunkčio reikalavimus.

Punkto pakeitimai:

Nr. B1-524, 2009-12-04, Žin., 2009, Nr. 146-6541 (2009-12-10), i. k. 109110MISAK00B1-524

Nr. B1-249, 2010-07-07, Žin., 2010, Nr. 83-4397 (2010-07-14), i. k. 110110MISAK00B1-249

Nr. B1-820, 2017-12-20, paskelbta TAR 2017-12-20, i. k. 2017-20499

 

10. VMVT turi užtikrinti, kad būtų prekiaujama triušiniais gyvūnais (kiškiais ir triušiais), kurie atitinka šiuos reikalavimus:

10.1. jie neturi būti vežami iš laikymo vietos ar būti kontaktavę su gyvūnais iš tokios laikymo vietos, kurioje pasireiškė pasiutligė arba įtariama, kad ji pasireiškė paskutinį mėnesį;

10.2. jie turi būti vežami iš laikymo vietos, kurioje nė vienas gyvūnas neturi klinikinių miksomatozės požymių.

11. Į Lietuvos Respubliką vežamus triušinius gyvūnus turi lydėti sprendime 2012/112/ES nurodytos formos veterinarijos sertifikatas, kuriame turi būti pateikta tokio turinio deklaracija:

„Aš, žemiau pasirašęs...., patvirtinu, kad ši siunta atitinka Tarybos direktyvos 92/65/EEB 9 straipsnio reikalavimus, ir triušiniai gyvūnai, juos apžiūrėjus, neturėjo jokių klinikinių ligų požymių“;

veterinarijos sertifikatas turi būti išduotas valstybinio veterinarijos gydytojo; VMVT, jeigu ji reikalauja veterinarijos sertifikato ir deklaracijos, apie tai turi pranešti Europos Komisijai, kuri privalo užtikrinti, kad būtų laikomasi 10 punkto reikalavimų.

Punkto pakeitimai:

Nr. B1-524, 2009-12-04, Žin., 2009, Nr. 146-6541 (2009-12-10), i. k. 109110MISAK00B1-524

Nr. B1-249, 2010-07-07, Žin., 2010, Nr. 83-4397 (2010-07-14), i. k. 110110MISAK00B1-249

Nr. B1-452, 2010-12-10, Žin., 2010, Nr. 147-7554 (2010-12-16), i. k. 110110MISAK00B1-452

Nr. B1-290, 2012-04-05, Žin., 2012, Nr. 43-2131 (2012-04-12), i. k. 112110MISAK00B1-290

 

12. Draudžiama prekiauti audinėmis ir lapėmis iš laikymo vietos arba kontaktavusiomis su gyvūnais iš tokios laikymo vietos, kurioje pasireiškė pasiutligė, arba įtariama, kad ji galėjo pasireikšti paskutinius šešis mėnesius, ypač jeigu nevykdoma sisteminga vakcinacijos programa,

13. Prekybai skirti šunys, katės ir šeškai:

13.1. turi atitikti 2013 m. birželio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 576/2013 dėl gyvūnų augintinių vežimo nekomerciniais tikslais, kuriuo panaikinamas reglamentas (EB) Nr. 998/2003 (OL 2013 L 178, p. 1), 6 ir 7 (jei taikoma) straipsnių reikalavimus;

13.2. turi per 48 valandas iki gyvūnų išsiuntimo būti apžiūrėti kompetentingos institucijos įgaliotojo veterinarijos gydytojo;

13.3. vežami į paskirties vietą, turi būti lydimi vidaus prekybos sertifikato, kurio formos pavyzdys patvirtintas 2013 m. spalio 21 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimu 2013/518/ES, kuriuo iš dalies keičiamos Tarybos direktyvos 92/65/EEB E priedo 1 dalies nuostatos dėl gyvūnų iš ūkių sveikatos sertifikato pavyzdžio (OL 2013 L 281, p. 14), ir kuris turi būti pasirašytas valstybinio veterinarijos gydytojo, kuris patvirtina, kad kompetentingos institucijos įgaliotasis veterinarijos gydytojas atitinkamame identifikavimo dokumento, nurodyto reglamento (ES) Nr. 576/2013 21 straipsnio 1 dalyje, laukelyje įrašė duomenis apie klinikinį patikrinimą, nurodytą Reikalavimų 13.2 papunktyje, kurio rezultatai rodo, kad klinikinio patikrinimo metu gyvūnai yra tinkami vežti numatytu maršrutu pagal 2004 m. gruodžio 22 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1/2005 dėl gyvūnų apsaugos juos vežant ir atliekant susijusias operacijas (OL  2005 L 3, p. 1).

Punkto pakeitimai:

Nr. B1-923, 2014-10-23, paskelbta TAR 2014-10-24, i. k. 2014-14842

 

14. Laikantis VMVT ar ES teisės aktuose nustatytų specialių reikalavimų, leidžiama prekiauti tik sperma, kiaušialąstėmis ir embrionais, kurie atitinka Reikalavimų 15–19 punktų nuostatas.

Punkto pakeitimai:

Nr. B1-524, 2009-12-04, Žin., 2009, Nr. 146-6541 (2009-12-10), i. k. 109110MISAK00B1-524

 

15. Arklinių šeimos gyvūnų sperma, laikantis reikalavimų dėl arklinių šeimos gyvūnų įrašymo į tam tikroms specifinėms veislėms skirtas arklinių šeimos gyvūnų kilmės knygas, avinų ir ožių sperma, skirta dirbtiniam apsėklinimui turi būti:

15.1. surinkta, paruošta ir saugoma spermos surinkimo / saugojimo centre, patvirtintame pagal 2010 m. kovo 2 d. Komisijos reglamento (ES) Nr. 176/2010, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos direktyvos 92/65/EEB D priedas dėl spermos surinkimo ir saugojimo centrų, embrionų surinkimo ir gamybos grupių, arklių, avių ir ožkų rūšių gyvūnams donorams keliamų reikalavimų ir tų rūšių gyvūnų spermos, kiaušialąsčių ir embrionų tvarkymo (OL 2010 L 52, p. 14), priedo ir 2014 m. rugpjūčio 4 d. Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 846/2014, kuriuo iš dalies keičiamos Tarybos direktyvos 92/65/EB D priedo nuostatos dėl reikalavimų arklinių šeimos gyvūnams donorams (OL 2014 L 232, p. 5), priedo nuostatas; išimties atveju avinų ir ožių sperma gali būti surenkama avių arba ožkų ūkyje, atitinkančiame Prekybos avimis ir ožkomis veterinarijos reikalavimus;

15.2. surinkta iš gyvūnų, atitinkančių reglamento (ES) Nr. 176/2010 priedo ir reglamento (ES) Nr. 846/2014 priedo nuostatas;

15.3. surinkta, paruošta, konservuota, saugoma ir transportuojama laikantis reglamento (ES) Nr. 176/2010 priedo ir reglamento (ES) Nr. 846/2014 priedo nuostatų;

15.4. vežama į kitą ES šalį su atitinkamu sprendime 2012/112/ES nurodytu veterinarijos sertifikatu.

Punkto pakeitimai:

Nr. B1-524, 2009-12-04, Žin., 2009, Nr. 146-6541 (2009-12-10), i. k. 109110MISAK00B1-524

Nr. B1-452, 2010-12-10, Žin., 2010, Nr. 147-7554 (2010-12-16), i. k. 110110MISAK00B1-452

Nr. B1-923, 2014-10-23, paskelbta TAR 2014-10-24, i. k. 2014-14842

 

16. Avių, ožkų, arklinių šeimos gyvūnų ir kiaulių kiaušialąstės ir embrionai turi būti:

16.1. surinkti iš patelių donorių, atitinkančių reglamento (ES) Nr. 176/2010 priedo ir reglamento (ES) Nr. 846/2014 priedo nuostatas, embrionų surinkimo grupės arba sukurti embrionų gamybos grupės, turinčios veterinarinį patvirtinimą ir atitinkančios reglamento (ES) Nr. 176/2010 priedo ir reglamento (ES) Nr. 846/2014 priedo nuostatas;

16.2. surinkti, paruošti ir konservuoti tinkamoje laboratorijoje, saugomi ir transportuojami pagal reglamento (ES) Nr. 176/2010 priedo ir reglamento (ES) Nr. 846/2014 priedo nuostatas;

16.3. vežami į kitą ES šalį su atitinkamu sprendime 2012/112/ES nurodytu veterinarijos sertifikatu.

Punkto pakeitimai:

Nr. B1-524, 2009-12-04, Žin., 2009, Nr. 146-6541 (2009-12-10), i. k. 109110MISAK00B1-524

Nr. B1-452, 2010-12-10, Žin., 2010, Nr. 147-7554 (2010-12-16), i. k. 110110MISAK00B1-452

Nr. B1-923, 2014-10-23, paskelbta TAR 2014-10-24, i. k. 2014-14842

 

17. Avinų, ožių ir eržilų sperma, naudojama patelėms donorėms apvaisinti, turi atitikti Reikalavimų 15 punkto nuostatas, o kuilių sperma – Veterinarijos reikalavimų kuilių spermai nuostatas.

Punkto pakeitimai:

Nr. B1-524, 2009-12-04, Žin., 2009, Nr. 146-6541 (2009-12-10), i. k. 109110MISAK00B1-524

 

18. Veterinarinio patvirtinimo numeris 15.1 ar 16.1 punkte nurodytiems ūkio subjektams suteikiamas vadovaujantis Valstybinės veterinarinės kontrolės objektų, išskyrus maisto tvarkymą, veterinarinio patvirtinimo reikalavimais, patvirtintais Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2005 m. kovo 1 d. įsakymu Nr. B1-146 (Žin., 2005, Nr. 31-1025; 2010, Nr. 27-1300). VMVT sudaro ir nuolat atnaujina patvirtintų ūkio subjektų sąrašą, kuriame nurodomi suteikti veterinarinio patvirtinimo numeriai ir kuris skelbiamas VMVT interneto svetainėje.

Punkto pakeitimai:

Nr. B1-377, 2009-08-31, Žin., 2009, Nr. 106-4468 (2009-09-05), i. k. 109110MISAK00B1-377

Nr. B1-315, 2011-06-30, Žin., 2011, Nr. 80-3953 (2011-07-02), i. k. 111110MISAK00B1-315

 

19. Jeigu ES teisės aktais nėra nustatyti gyvūnų sveikatos reikalavimai ir veterinarijos sertifikatų pavyzdžiai, Reikalavimų 15 ir 16 punktuose nepaminėtoms gyvūnų rūšims, jų spermai, kiaušialąstėms ir embrionams taikomos atitinkamos Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatos.

Punkto pakeitimai:

Nr. B1-524, 2009-12-04, Žin., 2009, Nr. 146-6541 (2009-12-10), i. k. 109110MISAK00B1-524

 

20. Gyvūnams, spermai, kiaušialąstėms ir embrionams, kuriems taikomi Reikalavimai, taikomos atitinkamos reglamento (ES) 2017/625 nuostatos, įskaitant ir nuostatas dėl tikrinimų, kai juos lydi veterinarijos sertifikatas. Prekiautojai gyvūnais, kurie nuolat arba kartais laiko gyvūnus, nurodytus Reikalavimų 8, 10–13 punktuose, turi tvarkyti įsigyjamų ir parduodamų gyvūnų apskaitą, gyvūnų apskaitos dokumentus turi saugoti ne mažiau kaip 3 metus ir juos pateikti VMVT pareigūnams paprašius. Prekiautojų gyvūnais augintiniais patalpos turi būti patvirtintos, kaip nustatyta Veterinarijos reikalavimuose prekybai gyvūnais augintiniais, patvirtintuose Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2010 m. liepos 12 d. įsakymu Nr. B1-253 „Dėl Veterinarijos reikalavimų prekybai gyvūnais augintiniais patvirtinimo.

Punkto pakeitimai:

Nr. B1-524, 2009-12-04, Žin., 2009, Nr. 146-6541 (2009-12-10), i. k. 109110MISAK00B1-524

Nr. B1-162, 2019-03-07, paskelbta TAR 2019-03-07, i. k. 2019-03775

 

21. Vežant gyvūnus į kitas ES šalis, teritorinė VMVT TRACES sistema turi informuoti paskirties vietą apie gyvūnų, spermos, kiaušialąsčių ir embrionų, kuriuos lydi veterinarijos sertifikatas, siuntas.

Punkto pakeitimai:

Nr. B1-162, 2019-03-07, paskelbta TAR 2019-03-07, i. k. 2019-03775

 

22. Jeigu įtariama, kad nesilaikoma šių Reikalavimų nuostatų, arba abejojama gyvūnų sveikata arba spermos, kiaušialąsčių ir embrionų kokybe, nepažeisdama konkrečių šių Reikalavimų nuostatų VMVT turi atlikti tikrinimus.

23. Už šių Reikalavimų pažeidimus VMVT taiko administracines nuobaudas, ypač nustačiusi, kad veterinarijos sertifikatuose arba kituose dokumentuose nurodyta gyvūnų būklė neatitinka tikrosios gyvūnų būklės, kad gyvūnų arba spermos, kiaušialąsčių ir embrionų ženklinimas neatitinka šių Reikalavimų nuostatų arba kad nebuvo atlikti Reikalavimuose nurodyti tikrinimai.

24. Prekiaujant gyvūnų, kurie gali susirgti 1 arba 2 prieduose išvardytomis ligomis, rūšimis, tais atvejais, kai paskirties ES šalis taiko papildomus reikalavimus, nurodytus 29–34 punktuose, ir tokių gyvūnų sperma, kiaušialąstėmis arba embrionais, kurie siunčiami iš ūkio subjektų ir į juos, turi būti pateiktas atitinkamas veterinarijos sertifikatas, nurodytas sprendime 2012/112/ES. Veterinarijos sertifikate, kurį turi užpildyti ūkio subjektą kontroliuojantis valstybinis veterinarijos gydytojas, turi būti nurodyta, kad tokie gyvūnai, sperma, kiaušialąstės arba embrionai yra įsigyti ūkio subjekte, patvirtintame laikantis 3 priedo reikalavimų. Veterinarijos sertifikatas privalo lydėti siuntą vežimo metu.

Punkto pakeitimai:

Nr. B1-524, 2009-12-04, Žin., 2009, Nr. 146-6541 (2009-12-10), i. k. 109110MISAK00B1-524

Nr. B1-290, 2012-04-05, Žin., 2012, Nr. 43-2131 (2012-04-12), i. k. 112110MISAK00B1-290

 

25. Kad būtų patvirtinti, ūkio subjektai turi pateikti VMVT visus reikiamus dokumentus dėl reikalavimų, nurodytų 3 priede, ir dėl ligų, apie kurias privaloma pranešti.

26. Gavusi prašymą patvirtinti arba atnaujinti patvirtinimą, VMVT jį išnagrinėja, atsižvelgdama į pateiktą informaciją ir, jei reikia, į vietoje atliktų tyrimų rezultatus.

27. VMVT panaikina patvirtinimą vadovaudamasi 3 priedo nuostatomis.

28. Gyvūnų, skirtų išsaugojimui, visuomenės švietimui, fundamentaliajam ir taikomajam mokslui, laikymu užsiimantiems ūkio subjektams veterinarinis patvirtinimas suteikiamas vadovaujantis Valstybinės veterinarinės kontrolės objektų, išskyrus maisto tvarkymą, veterinarinio patvirtinimo reikalavimais. VMVT sudaro ir nuolat atnaujina patvirtintų ūkio subjektų sąrašą, kuriame nurodomi suteikti veterinarinio patvirtinimo numeriai ir kuris skelbiamas VMVT interneto svetainėje.

Punkto pakeitimai:

Nr. B1-377, 2009-08-31, Žin., 2009, Nr. 106-4468 (2009-09-05), i. k. 109110MISAK00B1-377

Nr. B1-315, 2011-06-30, Žin., 2011, Nr. 80-3953 (2011-07-02), i. k. 111110MISAK00B1-315

 

 

III. REIKALAVIMAI KONTROLĖS IR STEBĖSENOS PROGRAMOMS

 

29. Tais atvejais, kai VMVT savarankiškai arba kartu su gyvūnų laikytojais rengia arba yra parengusi privalomą arba neprivalomą vienos iš ligų, nurodytų 2 priede, kontrolės arba stebėsenos programą, ji gali Europos Komisijai pateikti tą programą, kurioje turi būti nurodyta:

29.1. ligos išplitimas šalies teritorijoje;

29.2. programos parengimo priežastys, įvertinant jos ekonominį efektyvumą ir ligos pavojingumą;

29.4. geografinis plotas, kuriame tokia programa turėtų būti įgyvendinta;

29.5. reikalavimai, kurie turėtų būti taikomi ūkio subjektams, reikalavimai kiekvienai įvežamai į laikymo vietą gyvūnų rūšiai ir tyrimai, kuriuos reikėtų atlikti;

29.6. programos atlikimo tvarka, gyvūnų laikytojų dalyvavimo įgyvendinant programą mastas;

29.7. veiksmai, kurių turėtų būti imtasi, jeigu dėl kokios nors priežasties laikymo vieta prarastų savo statusą;

29.8. priemonės, kurių turėtų būti imtasi, jeigu pagal programą atliekamų tyrimų rezultatai pasirodytų esą teigiami;

29.9. nediskriminuojantis prekybos Lietuvos Respublikoje pobūdis prekybos ES atžvilgiu.

30. Europos Komisija nagrinėja ES šalių pateiktas programas. Programos gali būti tvirtinamos laikantis 29 punkte pateiktų kriterijų. Tuo pačiu metu arba vėliausiai po trijų mėnesių nuo programos pateikimo dienos Europos Komisija gali nustatyti bendrojo arba riboto pobūdžio papildomus reikalavimus, kurių gali būti pareikalauta prekiaujant. Šie reikalavimai neturi viršyti įgyvendinamų nacionalinių reikalavimų.

31. VMVT pateikta programa gali būti keičiama arba pildoma. 30 punkte nurodytų programų reikalavimų pakeitimus tvirtina Europos Komisija.

32. Tais atvejais, kai VMVT mano, kad šalyje arba jos teritorijos dalyje gyvūnai, kuriems taikomi šie Reikalavimai, nėra užsikrėtę viena iš 2 priede nurodytų ligų, ji pateikia Europos Komisijai tai patvirtinantį dokumentą, kuriame turi būti nurodyta:

32.1. ligos pobūdis ir ligos židinių atsiradimo šalies teritorijoje istorija;

32.2. ligos stebėsenos rezultatai, gauti atlikus serologinius, mikrobiologinius, patologinius arba epizootinius tyrimus;

32.3. laikotarpis, kuriuo apie šią ligą buvo privaloma pranešti VMVT;

32.4. stebėsenos laikotarpis;

32.5. jei reikia, laikotarpis, per kurį vakcinuoti nuo šios ligos buvo uždrausta, ir geografinė teritorija, kurioje toks draudimas buvo taikomas;

32.6. priemonės, skirtos patikrinti, ar šios ligos nėra.

33. Europos Komisija nagrinėja dokumentus, nurodytus 32 punkte, ir pateikia Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatiniam komitetui sprendimą, patvirtinantį arba atmetantį šalies pateiktą ligų likvidavimo planą. Jei ligos likvidavimo planas yra priimamas, patvirtinami papildomi bendrojo arba specialaus pobūdžio reikalavimai, kurių gali būti pareikalauta prekiaujant. Šie reikalavimai neturi viršyti nacionalinių reikalavimų. Kol bus priimtas sprendimas, Lietuvos Respublika, sudarydama prekybos sandorius, gali ir toliau taikyti reikalavimus, būtinus šalies statusui išlaikyti.

34. VMVT praneša Europos Komisijai apie bet kokį faktų, nurodytų 32 punkte, pasikeitimą. Atsižvelgus į tokį pranešimą, reikalavimai, nustatyti laikantis 33 punkto tvarkos, gali būti keičiami arba atmetami teisės aktų nustatyta tvarka.

 

IV. IMPORTO Į EUROPOS SĄJUNGĄ REIKALAVIMAI

 

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. B1-377, 2009-08-31, Žin., 2009, Nr. 106-4468 (2009-09-05), i. k. 109110MISAK00B1-377

 

35. Kačių, šunų ir šeškų importo sąlygos turi atitikti reglamento (ES) Nr. 576/2013 10 straipsnio 1 dalies a–d punktuose ir 12 straipsnio a punkte nustatytas sąlygas, o vežant šunis, kates ir šeškus į paskirties vietą, juos turi lydėti sveikatos sertifikatas, kurio formos pavyzdys pateiktas 2013 m. spalio 21 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimo 2013/519/ES, kuriuo nustatomas teritorijų ir trečiųjų šalių, iš kurių leidžiama importuoti šunis, kates ir šeškus, sąrašas ir šių importuojamų gyvūnų sveikatos sertifikato pavyzdys (OL 2013 L 281, p. 20), priede ir kuris turi būti užpildytas ir pasirašytas valstybinio veterinarijos gydytojo, kuris patvirtina, kad per 48 valandas iki gyvūnų išsiuntimo kompetentingos institucijos įgaliotasis veterinarijos gydytojas atliko klinikinį patikrinimą ir patvirtino, kad klinikinio patikrinimo metu gyvūnai buvo tinkami vežti numatytu maršrutu.

Punkto pakeitimai:

Nr. B1-923, 2014-10-23, paskelbta TAR 2014-10-24, i. k. 2014-14842

 

36. Kad 35 punktas būtų taikomas vienodai, turi būti laikomasi 37-41 punktų reikalavimų.

37. Gyvūnus, spermą, kiaušialąstes ir embrionus, kuriems netaikomi specialūs gyvūnų sveikatos reikalavimai, leidžiama importuoti į ES, jeigu jie atitinka šias sąlygas:

37.1. turi būti kilę iš trečiosios šalies, kuri įtraukta į ES teisės aktais patvirtintą sąrašą, sudarytą laikantis Reikalavimų 38.1 punkto nuostatų;

37.2. turi būti lydimi veterinarijos sertifikato, atitinkančio ES teisės aktais patvirtintą pavyzdį, pasirašyto eksportuojančios šalies kompetentingos institucijos ir patvirtinančio, kad:

37.2.1. gyvūnai atitinka papildomus reikalavimus arba dėl jų gali būti suteiktos garantijos, lygiavertės nurodytoms Reikalavimų 39 punkte, ir kad jie yra kilę iš patvirtintų ūkio subjektų, galinčių pateikti garantijas, lygiavertes nurodytoms Reikalavimų 3 priede;

37.2.2. sperma, kiaušialąstės ir embrionai, surinkti patvirtintuose spermos surinkimo ir saugojimo centruose arba embrionų surinkimo ir gamybos grupių, galinčių pateikti garantijas, lygiavertes nurodytoms reglamento (ES) Nr. 176/2010 priede ir reglamento (ES) Nr. 846/2014 priede;

Punkto pakeitimai:

Nr. B1-452, 2010-12-10, Žin., 2010, Nr. 147-7554 (2010-12-16), i. k. 110110MISAK00B1-452

Nr. B1-923, 2014-10-23, paskelbta TAR 2014-10-24, i. k. 2014-14842

 

37.3. jeigu ES teisės aktais nėra sudaryti trečiųjų šalių sąrašai, nepaskirtos kompetentingos institucijos, nenustatyti gyvūnų sveikatos reikalavimai ir veterinarijos sertifikatų pavyzdžiai, nurodyti Reikalavimų 37.1, 37.2 punktuose, taikomos atitinkamos Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatos, jeigu jos nėra palankesnės už nurodytas Reikalavimų 3–34 punktuose.

Punkto pakeitimai:

Nr. B1-377, 2009-08-31, Žin., 2009, Nr. 106-4468 (2009-09-05), i. k. 109110MISAK00B1-377

Nr. B1-524, 2009-12-04, Žin., 2009, Nr. 146-6541 (2009-12-10), i. k. 109110MISAK00B1-524

 

38. ES teisės aktuose nustatyta tvarka:

38.1. parengiamas sąrašas trečiųjų šalių arba trečiųjų šalių teritorijų dalių, kurios galėtų ES šalims ir Europos Bendrijų Komisijai dėl gyvūnų, spermos, kiaušialąsčių ir embrionų pateikti garantijas, lygiavertes nurodytoms Reikalavimų 3–34 punktuose;

38.2. parengiamas sąrašas patvirtintų centrų ir grupių, nurodytų Reikalavimų 15, 16 punktuose ir esančių vienoje iš trečiųjų šalių, įtrauktų į Reikalavimų 38.1 punkte nurodytą sąrašą, dėl kurių trečiųjų šalių kompetentinga institucija gali suteikti Reikalavimų 15, 16 punktuose nurodytas garantijas;

38.3. patvirtintų centrų ir grupių sąrašai, nurodyti Reikalavimų 38.2 punkte, pateikiami Europos Bendrijų Komisijai.

Punkto pakeitimai:

Nr. B1-524, 2009-12-04, Žin., 2009, Nr. 146-6541 (2009-12-10), i. k. 109110MISAK00B1-524

 

39. Į 38 punkte nurodytą sąrašą gali būti įtrauktos tik tos trečiosios šalys arba jų teritorijų dalys:

39.1. iš kurių importas nedraudžiamas:

39.1.1. dėl vienos iš 1 priede nurodytų ligų arba dėl bet kokios kitos egzotinės ligos,

39.1.2. laikantis Tarybos direktyvos 72/462/EEB 6, 7 ir 14 straipsnių, Tarybos direktyvos 91/495/EEB 17 straipsnio bei Tarybos direktyvos 71/118/EEB nuostatų arba dėl kitų gyvūnų, kuriems taikomi šie Reikalavimai, sveikatos būklės;

39.2. kurios priklausomai nuo jų įstatymų ir veterinarijos bei kontrolės tarnybų darbo organizavimo, turimų įgaliojimų bei vykdomos kontrolės, remiantis Tarybos direktyvos 72/462/EEB 3 straipsnio 2 dalimi, yra pripažintos kaip galinčios garantuoti jose galiojančių įstatymų įgyvendinimą;

39.3. kurių veterinarijos tarnybos gali garantuoti, kad laikomasi sveikatos reikalavimų, lygiaverčių bent jau šių Reikalavimų II ir III skyriuose nurodytiems reikalavimams.

40. Europos Komisijos ir ES šalių ekspertai gali atlikti patikrinimus trečiojoje šalyje, kad nustatytų, ar gamybos sąlygų ir tiekimo ES rinkai garantijos, kurias pateikia trečioji šalis, gali būti laikomos lygiavertėmis toms, kurios taikomos ES. ES šalių ekspertus, atsakingus už tokius patikrinimus, skiria Europos Komisija ES šalių siūlymu. Šie patikrinimai atliekami Europos Komisijos, kuri padengia išlaidas, vardu.

41. Kol bus atliekami 40 punkte nurodyti patikrinimai, turi būti laikomasi nacionalinių taisyklių, taikytinų patikrinimams trečiosiose šalyse. ES šalys privalo Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatiniam komitetui pranešti apie bet kokius tokių patikrinimų metu nustatytus garantijų, pateiktų laikantis 38 punkto reikalavimų, nesilaikymo atvejus.

42. Gyvūnai, sperma, kiaušialąstės ir embrionai, kuriems taikomi šie Reikalavimai, į Lietuvos Respubliką yra importuojami tik tuo atveju, jeigu:

42.1. juos lydi trečiosios šalies kompetentingos institucijos valstybinio veterinarijos gydytojo surašytas veterinarijos sertifikatas;

42.2. jie yra patikrinti taip, kaip nustatyta reglamente (ES) 2017/625 ir jį įgyvendinančiuose ES teisės aktuose, reglamentuojančiuose pasienio veterinarinę kontrolę;

Punkto pakeitimai:

Nr. B1-162, 2019-03-07, paskelbta TAR 2019-03-07, i. k. 2019-03775

 

42.3. jie prieš išsiunčiant į Lietuvos Respubliką yra patikrinti valstybinio veterinarijos gydytojo, siekiant įsitikinti, kad buvo laikomasi 2004 m. gruodžio 22 d. Tarybos reglamente (EB) Nr. 1/2005 dėl gyvūnų apsaugos juos vežant ir atliekant susijusias operacijas, iš dalies keičiančiame direktyvas 64/432/EEB ir 93/119/EB ir reglamentą (EB) Nr. 1255/97 (OL 2005 L 3, p. 1), nustatytų gyvūnų vežimo reikalavimų, ypač susijusių su gyvūnų girdymu ir šėrimu;

Punkto pakeitimai:

Nr. B1-162, 2019-03-07, paskelbta TAR 2019-03-07, i. k. 2019-03775

 

42.4. 5-15 punktuose nurodyti gyvūnai, prieš jų vežimą į Lietuvos Respubliką, buvo karantinuoti.

43. Turi būti laikomasi nacionalinių taisyklių, taikytinų importui iš trečiųjų šalių, jeigu tokios taisyklės nebuvo priimtos ES ir jeigu jos nėra palankesnės už nurodytas šių Reikalavimų II ir III skyriuose.

44. Į ES įvežamų Reikalavimuose nurodytų gyvūnų, spermos, kiaušialąsčių ir embrionų siuntų patikrinimai turi būti atlikti taip, kaip nustatyta reglamente (ES) 2017/625 ir jį įgyvendinančiuose ES teisės aktuose, reglamentuojančiuose pasienio veterinarinę kontrolę, bei reglamente (ES) 2017/625; šioms siuntoms taip pat gali būti taikomos ES teisės aktuose nustatytos papildomos apsaugos priemonės.

Punkto pakeitimai:

Nr. B1-162, 2019-03-07, paskelbta TAR 2019-03-07, i. k. 2019-03775

 

X. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

45. Bet kuriuos prekybai taikytinų veterinarijos sertifikatų pavyzdžius ir gyvūnų sveikatos reikalavimus, kurių turi būti laikomasi norint prekiauti gyvūnais, sperma, kiaušialąstėmis ir embrionais, kuriems netaikomi 5-19 punktų reikalavimai, nustato VMVT.

46. Specialūs reikalavimai dėl cirko bei atrakcionų gyvūnų vežimo ir zoologijos sodams skirtų gyvūnų, spermos, kiaušialąsčių ir embrionų prekybos gali būti nustatyti, jei reikia, taikant išlygas II ir III skyriuose nurodytiems reikalavimams.

47. VMVT turi reikalauti, kad įvežant į Lietuvos Respublikos teritoriją šiuose Reikalavimuose nurodytus gyvūnus (tarp jų narvuose laikomus paukščius), spermą, kiaušialąstes ir embrionus, kurie buvo vežami trečiosios šalies teritorija, būtų pateiktas veterinarijos sertifikatas, liudijantis, kad laikomasi šių Reikalavimų.

48. VMVT, jeigu taiko 47 punkto reikalavimus, turi informuoti Europos Komisiją ir kitas ES šalis, įeinančias į Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinio komiteto sudėtį.

49. VMVT gali taikyti alternatyvią kontrolės sistemą, kurioje numatyti lygiaverčiai šiuose Reikalavimams reikalavimai.

50. VMVT turi teikti Europos Komisijai šių Reikalavimų taikymo srityje priimtų nacionalinių teisės aktų pagrindinių nuostatų tekstus.

______________

 

Reikalavimų prekybai gyvūnais,

sperma, kiaušialąstėmis ir

embrionais bei jų importui

1 priedas

 

PRIVALOMOS PRANEŠTI GYVŪNŲ LIGOS

 

Ligos pavadinimas

Gyvūno būrys, šeima, rūšis (lotynų kalba)

 

 

Afrikinė arklių liga

Equidae

Afrikinis kiaulių maras

Suidae ir Tayassuidae

Paukščių gripas

Aves

Amerikinis puvinys

Apis

Juodligė

Bovidae, Camelidae, Cervidae, Elephantidae, Equidae ir Hippopotamidae

Mėlynojo liežuvio liga

Antilocapridae, Bovidae, Cervidae, Giraffidae ir Rhinocerotidae

Brucella abortus infekcija

Antilocapridae, Bovidae, Camelidae, Cervidae, Giraffidae, Hippopotamidae ir Tragulidae

Brucella melitensis infekcija

Antilocapridae, Bovidae, Camelidae, Cervidae, Giraffidae, Hippopotamidae ir Tragulidae

Brucella ovis infekcija

Bovidae, Tragulidae, Cervidae, Giraffidae, Bovidae ir Antilocapridae

Brucella suis infekcija

Cervidae, Leporidae, Ovibos moschatus, Suidae ir Tayassuidae

Klasikinis kiaulių maras

Suidae ir Tayassuidae

Kontaginė galvijų pleuropneumonija

Bovines

Ebola

Primates išskyrus Hominidae

Snukio ir nagų liga

Artiodactyla ir Elephas maximus

Infekcinė hematopoezinė nekrozė

Salmonidae

Mazgelinis dermatitas

Bovidae ir Giraffidae

Beždžionių raupai

Rodentia ir Primates išskyrus Hominidae

Mycobacterium bovis infekcija

Mammalia, Antilocapridae, Bovidae, Camelidae, Cervidae, Giraffidae ir Tragulidae

Niukaslio liga

Aves

Smulkių atrajotojų maras

Bovidae ir Suidae

Paršelių enterovirusinis encefalomielitas

Suidae

Psitakozė

Psittaciformes

Pasiutligė

Carnivora ir Chiroptera

Rifto slėnio karštligė

Bovidae, Camelus ir Rhinocerotidae

Galvijų maras

Artiodactyla

Mažasis avilių vabalas (Aethina tumida)

Apis ir Bombus

Avių ir ožkų raupai

Bovidae

Vezikulinė kiaulių liga

Suidae ir Tayassuidae

Tropilaelaps erkė (Tropilaelaps rūšių)

Apis

Vezikulinis stomatitas

Artiodactyla ir Equidae

USE

Bovidae, Cervidae, Felidae ir Mustelidae

 

 

______________

 

Reikalavimų prekybai gyvūnais,

sperma, kiaušialąstėmis ir

embrionais bei jų importui

2 priedas

 

SĄRAŠAS LIGŲ, DĖL KURIŲ LIKVIDAVIMO GALI BŪTI PATVIRTINTOS NACIONALINĖS PROGRAMOS

 

Gyvūnų rūšis

Ligos pavadinimas

 

 

Audinės

Virusinis enteritas

Aleutinė liga

 

 

Bitės

Europinis bičių puvinys

Varozė ir akariozė

 

 

Beždžionės ir kačių šeimos gyvūnai

Tuberkuliozė

 

 

Atrajotojai

Tuberkuliozė

 

 

Kiškiai, triušiai

Miksomatozė

Virusinė hemoraginė liga

Tuliaremija

 

 

______________

 

Reikalavimų prekybai gyvūnais,

sperma, kiaušialąstėmis ir

embrionais bei jų importui

3 priedas

 

ŪKIO SUBJEKTŲ PATVIRTINIMO REIKALAVIMAI

 

1. Kad būtų patvirtintas, kaip reikalaujama Reikalavimų 25-28 punktuose, ūkio subjektas privalo:

1.1. turėti aiškias ribas ir būti atskirtas nuo supančios aplinkos arba gyvūnų ir būti tokioje vietoje, kad nekeltų pavojaus kitose laikymo vietose laikomiems gyvūnams;

1.2. turėti tinkamas priemones gyvūnų gaudymui, laikymui ir atskyrimui ir tinkamas patalpas karantinuoti gyvūnus, nustatyti tvarką, taikomą gyvūnų įsigijimui iš nepatvirtintų ūkio subjektų;

1.3. būti neužkrėstas ligomis, nurodytomis 1 ir 2 prieduose, jeigu šalyje vykdoma Reikalavimų 29-31 punktuose nurodyta programa; kad ūkio subjektas gautų neužkrėsto 1 ir 2 prieduose nurodytomis ligomis ūkio subjekto statusą, VMVT turi įvertinti gyvūnų sveikatos būklę pagal dokumentus, kurie saugomi ne mažiau kaip 3 metus, ir klinikinių bei laboratorinių tyrimų, atliktų gyvūnams, laikomiems ūkio subjekte, rezultatus;

1.4. tvarkyti gyvūnų apskaitą, nurodant:

1.4.1. kiekvienos rūšies gyvūnų, esančių ūkio subjekte, skaičių ir tapatybę (amžių, lytį, kur tinkama, ženklinimą),

1.4.2. į ūkio subjektą atvežamų arba iš jo išvežamų gyvūnų skaičių ir tapatybę (amžių, lytį, kur tinkama, ženklinimą), jų ankstesnę laikymo vietą ar paskirties vietą, vežimo sąlygas ir sveikatos būklę,

1.4.3. kraujo tyrimų arba bet kokių kitų diagnostinių tyrimų rezultatus,

1.4.4. ligos pasireiškimą ir, jei reikia, taikytą gydymą,

1.4.5. nugaišusių gyvūnų, tarp jų gimusių negyvų, patologinio anatominio tyrimo rezultatus,

1.4.6. klinikinius pokyčius, nustatytus atskirtiems arba karantinuojamiems gyvūnams;

1.5. pasirašyti sutartį su laboratorija, kuri atliktų patologinius anatominius tyrimus, arba turėti vieną arba daugiau patalpų, kuriose kompetentingas asmuo galėtų atlikti patologinį anatominį tyrimą;

1.6. turėti patalpas, tinkamas nugaišusiems arba nugaišintiems gyvūnams laikyti;

1.7. užtikrinti, kad valstybinis veterinarijos gydytojas vykdytų ūkio subjekto valstybinę veterinarinę priežiūrą; ūkio subjektas:

1.7.1. turi atitikti Prekybos galvijais ir kiaulėmis veterinarijos reikalavimus,

1.7.2. turi taikyti ūkio subjekte atitinkamas VMVT patvirtintas ligų stebėsenos ir kontrolės priemones, atsižvelgiant į epizootinę situaciją; tokioms priemonėms turi būti priskiriama:

1.7.2.1. kasmetinis gyvūnų užkrečiamųjų ligų kontrolės planas, įskaitant atitinkamų zoonozių kontrolę,

1.7.2.2. klinikiniai, laboratoriniai ir patologiniai anatominiai gyvūnų, įtariamų, kad užsikrėtę užkrečiamosiomis ligomis, tyrimai,

1.7.2.3. imlių gyvūnų vakcinacija nuo užkrečiamųjų ligų pagal ES teisės aktų reikalavimus;

1.7.3. turi užtikrinti, kad apie gyvūnų gaišimus, užkrečiamosios ligos įtarimą arba kitus klinikinius požymius, pagal kuriuos galima įtarti, kad gyvūnai užsikrėtė viena arba daugiau Reikalavimų 1 ir 2 prieduose nurodytų ligų, būtų nedelsiant pranešta VMVT.

1.7.4. turi užtikrinti, kad įsigyti gyvūnai būtų laikomi atskirti pagal Reikalavimus ir VMVT instrukcijas,

1.7.5. turi būti atsakingas už gyvūnų sveikatos atitiktį Reikalavimų nuostatoms, gyvūnų gerovę juos vežant ir šalutinių gyvūninių produktų tvarkymo kontrolę;

1.8. jeigu laikomi gyvūnai yra skirti bandymų su gyvūnais procedūroms, bandomųjų gyvūnų įmonės turi atitikti Mokslo ir mokymo tikslais naudojamų gyvūnų laikymo, priežiūros ir naudojimo reikalavimus, patvirtintus Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2012 m. spalio 31 d. įsakymu Nr. B1-866 „Dėl Mokslo ir mokymo tikslais naudojamų gyvūnų laikymo, priežiūros ir naudojimo reikalavimų patvirtinimo“.

Punkto pakeitimai:

Nr. B1-162, 2019-03-07, paskelbta TAR 2019-03-07, i. k. 2019-03775

 

2. Ūkio subjektas išsaugo patvirtinimą, jei laikosi šių reikalavimų:

2.1. ūkio subjektą kontroliuoja valstybinis veterinarijos gydytojas, paskirtas VMVT, kuris:

2.1.1. patikrina ūkio subjektą bent kartą per metus,

2.1.2. įvertina valstybinio veterinarijos gydytojo priežiūrai veiklą ir metinio gyvūnų užkrečiamųjų ligų kontrolės plano įgyvendinimą,

2.1.3. užtikrina ūkio subjekto atitiktį Reikalavimams;

2.2. į ūkio subjektą būtų vežami gyvūnai iš kito patvirtinto ūkio subjekto pagal šiuos Reikalavimus;

2.3. valstybinis veterinarijos gydytojas priežiūrai patvirtina, kad:

2.3.1. ūkio subjektas laikosi šių reikalavimų,

2.3.2. gyvūnų klinikinių, patologinių anatominių ir laboratorinių tyrimų rezultatai rodo, kad gyvūnai nėra užsikrėtę 1 ir 2 prieduose nurodytomis ligomis;

2.4. ūkio subjektas, gavęs patvirtinimą, saugo duomenis, nurodytus šio priedo 1.4 punkte, ne mažiau kaip 10 metų.

3. Išimties Reikalavimų 5 punktui ir šio priedo 2.2 punktui tvarka gyvūnai, įskaitant beždžiones (Simiae ir Prosimiae), kurie įsigyjami ne iš patvirtinto ūkio subjekto, gali būti įvežami į patvirtintą ūkio subjektą, jei jie buvo karantinuoti kontroliuojant valstybiniam veterinarijos gydytojui priežiūrai pagal VMVT duotas instrukcijas prieš jiems patenkant į gyvūnų kolekciją. Beždžionėms karantinavimo reikalavimai nurodyti Tarptautinio epizootijų biuro tarptautiniame gyvūnų sveikatos kodekse. Kitiems gyvūnams, karantinuojamiems dėl 1 priede nurodytų ligų pagal šio priedo 2.2 punkte nurodytus reikalavimus, karantino laikotarpis turi būti ne trumpesnis kaip 30 dienų.

4. Gyvūnai, laikomi patvirtintame ūkio subjekte, turi būti išvežami tiktai į kitą patvirtintą ūkio subjektą, esantį Lietuvos Respublikoje arba ES. Jeigu gyvūnai neskirti patvirtintam ūkio subjektui, jie turi būti išvežami iš jo pagal VMVT nurodytus reikalavimus, siekiant užtikrinti, kad nekiltų ligos išplitimo pavojus.

5. Jeigu VMVT reikalingos papildomos garantijos, kurios turi būti įtrauktos į ES teisės aktus, ji gali reikalauti, kad būtų taikomi atitinkami reikalavimai imlių rūšių gyvūnams ir patvirtintiems ūkio subjektams.

6. Laikino arba visiško ūkio subjekto veiklos sustabdymo, panaikinimo arba atnaujinimo tvarka yra tokia:

6.1. jeigu VMVT nustato, kad 2 punkto reikalavimai nevykdomi arba buvo pakeista ūkio subjekto paskirtis, patvirtinimas turi būti sustabdomas arba panaikinamas;

6.2. jeigu pranešama apie vienos iš ligų, nurodytų 1 arba 2 prieduose, įtarimą, VMVT turi sustabdyti patvirtinimą ūkio subjektui tol, kol šis įtarimas bus paneigtas; priklausomai nuo ligos ir jos paplitimo pavojaus patvirtinimo sustabdymas gali būti taikomas visam ūkio subjektui arba tiktai tam tikroms ligai imlių gyvūnų rūšių kategorijoms; VMVT turi užtikrinti, kad būtų imtasi priemonių ligos įtarimui patvirtinti arba paneigti ir išvengti ligos paplitimo pagal ES reikalavimus, taikomus ligų kontrolei ir prekybai gyvūnais;

6.3. jeigu liga yra patvirtinama, ūkio subjekto patvirtinimas yra panaikinamas ir ūkio subjektas gali būti iš naujo patvirtintas tik tada, kai liga ir bet koks užkratas likviduojamas ūkio subjekte, atliekamas ūkio subjekto valymas ir dezinfekcija ir įvykdomi reikalavimai, nurodyti šio priedo 1 punkte, išskyrus 1.3 punktą;

6.4. VMVT turi informuoti ES Komisiją apie ūkio subjekto veiklos sustabdymą ir panaikinimą ir patvirtinimo atnaujinimą.

______________

4 priedas. Neteko galios nuo 2014-10-25

Priedo naikinimas:

Nr. B1-923, 2014-10-23, paskelbta TAR 2014-10-24, i. k. 2014-14842

Priedo pakeitimai:

Nr. B1-452, 2010-12-10, Žin., 2010, Nr. 147-7554 (2010-12-16), i. k. 110110MISAK00B1-452

 

5 priedas. Neteko galios nuo 2009-12-11

Priedo naikinimas:

Nr. B1-524, 2009-12-04, Žin. 2009, Nr. 146-6541 (2009-12-10), i. k. 109110MISAK00B1-524

 

5 priedas. Neteko galios nuo 2014-10-25

Priedo naikinimas:

Nr. B1-923, 2014-10-23, paskelbta TAR 2014-10-24, i. k. 2014-14842

 

6 priedas. Neteko galios nuo 2009-12-11

Priedo naikinimas:

Nr. B1-524, 2009-12-04, Žin. 2009, Nr. 146-6541 (2009-12-10), i. k. 109110MISAK00B1-524

 

6 priedas. Neteko galios nuo 2014-10-25

Priedo naikinimas:

Nr. B1-923, 2014-10-23, paskelbta TAR 2014-10-24, i. k. 2014-14842

 

7 priedas. Neteko galios nuo 2009-12-11

Priedo naikinimas:

Nr. B1-524, 2009-12-04, Žin. 2009, Nr. 146-6541 (2009-12-10), i. k. 109110MISAK00B1-524

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba, Įsakymas

Nr. B1-377, 2009-08-31, Žin., 2009, Nr. 106-4468 (2009-09-05), i. k. 109110MISAK00B1-377

Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2005 m. spalio 11 d. įsakymo Nr. B1-559 "Dėl Reikalavimų prekybai gyvūnais, sperma, kiaušialąstėmis ir embrionais bei jų importui patvirtinimo" pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba, Įsakymas

Nr. B1-524, 2009-12-04, Žin., 2009, Nr. 146-6541 (2009-12-10), i. k. 109110MISAK00B1-524

Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2005 m. spalio 11 d. įsakymo Nr. B1-559 "Dėl Reikalavimų prekybai gyvūnais, sperma, kiaušialąstėmis ir embrionais bei jų importui patvirtinimo" pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba, Įsakymas

Nr. B1-249, 2010-07-07, Žin., 2010, Nr. 83-4397 (2010-07-14), i. k. 110110MISAK00B1-249

Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2005 m. spalio 11 d. įsakymo Nr. B1-559 "Dėl Reikalavimų prekybai gyvūnais, sperma, kiaušialąstėmis ir embrionais bei jų importui patvirtinimo" pakeitimo

 

4.

Lietuvos Respublikos valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba, Įsakymas

Nr. B1-452, 2010-12-10, Žin., 2010, Nr. 147-7554 (2010-12-16), i. k. 110110MISAK00B1-452

Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2005 m. spalio 11 d. įsakymo Nr. B1-559 "Dėl Reikalavimų prekybai gyvūnais, sperma, kiaušialąstėmis ir embrionais bei jų importui patvirtinimo" pakeitimo

 

5.

Lietuvos Respublikos valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba, Įsakymas

Nr. B1-315, 2011-06-30, Žin., 2011, Nr. 80-3953 (2011-07-02), i. k. 111110MISAK00B1-315

Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2005 m. spalio 11 d. įsakymo Nr. B1-559 "Dėl Reikalavimų prekybai gyvūnais, sperma, kiaušialąstėmis ir embrionais bei jų importui patvirtinimo" pakeitimo

 

6.

Lietuvos Respublikos valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba, Įsakymas

Nr. B1-290, 2012-04-05, Žin., 2012, Nr. 43-2131 (2012-04-12), i. k. 112110MISAK00B1-290

Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2005 m. spalio 11 d. įsakymo Nr. B1-559 "Dėl Reikalavimų prekybai gyvūnais, sperma, kiaušialąstėmis ir embrionais bei jų importui patvirtinimo" pakeitimo

 

7.

Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba, Įsakymas

Nr. B1-923, 2014-10-23, paskelbta TAR 2014-10-24, i. k. 2014-14842

Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2005 m. spalio 11 d. įsakymo Nr. B1-559 „Dėl Reikalavimų prekybai gyvūnais, sperma, kiaušialąstėmis ir embrionais bei jų importui patvirtinimo“ pakeitimo

 

8.

Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba, Įsakymas

Nr. B1-820, 2017-12-20, paskelbta TAR 2017-12-20, i. k. 2017-20499

Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2005 m. spalio 11 d. įsakymo Nr. B1-559 „Dėl Reikalavimų prekybai gyvūnais, sperma, kiaušialąstėmis ir embrionais bei jų importui patvirtinimo“ pakeitimo

 

9.

Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba, Įsakymas

Nr. B1-162, 2019-03-07, paskelbta TAR 2019-03-07, i. k. 2019-03775

Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2005 m. spalio 11 d. įsakymo Nr. B1-559 „Dėl Reikalavimų prekybai gyvūnais, sperma, kiaušialąstėmis ir embrionais bei jų importui patvirtinimo“ pakeitimo