Suvestinė redakcija nuo 2012-02-19

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2005, Nr. 128-4642, i. k. 1052250ISAK000V-820

 

Nauja redakcija nuo 2012-01-01:

Nr. V-1182, 2011-12-28, Žin. 2011, Nr. 164-7845 (2011-12-31), i. k. 1112250ISAK00V-1182

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL SEPSIO GYDYMO STACIONARINIŲ PASLAUGŲ TEIKIMO ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGOSE REIKALAVIMŲ APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2005 m. spalio 27 d. Nr. V-820

Vilnius

 

 

Siekdamas užtikrinti tinkamą sepsio gydymo paslaugų teikimą asmens sveikatos priežiūros įstaigose:

1. T v i r t i n u Sepsio gydymo stacionarinių paslaugų teikimo asmens sveikatos priežiūros įstaigose reikalavimų aprašą (pridedama).

2. P a v e d u įsakymo vykdymą kontroliuoti viceministrui pagal administravimo sritį.

 

 

 

SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS                                                     ŽILVINAS PADAIGA

 


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos

sveikatos apsaugos ministro

2005 m. spalio 27 d. įsakymu Nr. V-820 (Lietuvos Respublikos

sveikatos apsaugos ministro

2011 m. gruodžio 28 d. įsakymo

Nr. V-1182 redakcija)

 

SEPSIO GYDYMO STACIONARINIŲ PASLAUGŲ TEIKIMO ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGOSE REIKALAVIMŲ APRAŠAS

 

1. Sepsio gydymo stacionarinių paslaugų teikimo asmens sveikatos priežiūros įstaigose reikalavimų aprašas (toliau – Aprašas) nustato sepsio gydymo stacionarinių paslaugų teikimo reikalavimus bei reikalavimus šias paslaugas teikiančioms asmens sveikatos priežiūros įstaigoms ir reikiamai įrangai sepsio gydymo stacionarinėms paslaugoms teikti.

2. Sepsis – ligos kodai A39.2, A39.4, A40, A41pagal Tarptautinės statistinės ligų ir susijusių sveikatos sutrikimų klasifikacijos dešimtąjį pataisytą ir papildytą leidimą „Sisteminis ligų sąrašas“ (Australijos modifikaciją) – tai sisteminis uždegiminis organizmo atsakas į infekciją, kuriam būdinga:

2.1. didesnė nei 38° C arba mažesnė nei 36° C kūno temperatūra; didesnis nei 100 k./min. širdies susitraukimų dažnis (naujagimių – didesnis nei 180 k./min., kūdikių ir vaikų iki 12 m. – didesnis nei 160 k./min.);

2.2. didesnis nei 20 k./min. kvėpavimo dažnis (naujagimių – didesnis nei 60 k./min., kūdikių ir vaikų iki 12 m. – didesnis nei 40 k./min.);

2.3. didesnis nei 15x109 /l arba mažesnis nei 4x109/l leukocitų kiekis kraujyje.

3. Sepsio diagnozė patvirtinama nustačius:

3.1. bakteremiją (bent kartą gavus teigiamą kraujo pasėlio rezultatą);

3.2. teigiamą intraveninio gydymo antibakteriniais vaistais poveikį.

4. Jei kraujo pasėlio rezultatas neigiamas, sepsis diagnozuojamas nustačius:

4.1. Aprašo 2 punkte išvardytus rodiklius;

Punkto pakeitimai:

Nr. V-95, 2012-02-10, Žin., 2012, Nr. 22-1020 (2012-02-18), i. k. 1122250ISAK0000V-95

 

4.2. didesnę nei 100 ml/l C reaktyviojo baltymo koncentraciją ir (ar) didesnę nei 2 nmg/ml prokalcitonino koncentraciją;

4.3. teigiamą intraveninio gydymo antibakteriniais vaistais poveikį;

4.4. dauginį (daugiau nei dviejų organų) pakenkimą:

4.4.1. inkstų – mažesnį nei 60 ml/min. kreatinino klirensą ir (ar) didesnę nei 150 µmol/l kreatinino koncentraciją kraujyje;

4.4.2. kepenų – didesnę nei 40 v/l asparagininės transaminazės (serumo gliutamatoksaloacetattransaminazės) koncentraciją ir (ar) didesnę nei 40 v/l alanininės transaminazės (serumo gliutamatpiruvattransaminazės) koncentraciją kraujyje, ir (ar) didesnę nei 120 v/l šarminės fosfatazės koncentraciją kraujyje, ir (ar) didesnę nei 40 v/l gama gliutamiltranspeptidazės koncentraciją, naujagimių – viršijančią amžiaus normą;

4.4.3. širdies ir kraujagyslių sistemos – žemesnį nei 90 mm Hg sistolinį kraujo spaudimą (jei nėra kitų priežasčių, dėl kurių gali sumažėti kraujospūdis) ir (ar) ritmo sutrikimą, ir (ar) mažesnę nei 30 proc. kairiojo skilvelio išmetimo frakciją, naujagimių ir kūdikių – mažesnį nei amžiaus norma sistolinį kraujo spaudimą;

4.4.4. kvėpavimo sistemos – mažesnį nei 60 mm/Hg parcialinį deguonies slėgį arteriniame kraujyje ir (ar) didesnį nei 50 mm/Hg parcialinį anglies dvideginio slėgį arteriniame kraujyje, ir (ar) jei taikoma dirbtinė plaučių ventiliacija;

4.4.5. krešumo sistemos – mažesnį nei 100x109/l ar didesnį nei 500x109/l trombocitų skaičių ir (ar) mažesnį nei 30 proc. protrombino indeksą, jei nebuvo vartojami peroraliniai antikoaguliantai.

5. Asmens sveikatos priežiūros įstaigos teikiamos stacionarinės sepsio gydymo paslaugos turi atitikti antrinio lygio reanimacijos-intensyviosios terapijos paslaugų (Reanimacija II) teikimo suaugusiesiems ir (ar) vaikams reikalavimus.

6. Asmens sveikatos priežiūros įstaigai, teikiančiai stacionarines sepsio gydymo paslaugas, taikomi bendrieji asmens sveikatos priežiūros įstaigoms keliami sveikatos saugos reikalavimai, nustatyti Lietuvos higienos normoje HN 47:2011 „Asmens sveikatos priežiūros įstaigos: bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtintoje Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. liepos 29 d. įsakymu Nr. V-737 (Žin., 2011, Nr. 100-4720).

7. Reikiama įranga sepsio gydymo stacionarinėms paslaugoms teikti turi atitikti Lietuvos medicinos normoje MN 4:2009 „Medicinos prietaisų saugos techninis reglamentas“ ir Lietuvos medicinos normoje MN 100:2009 „Aktyviųjų implantuojamųjų medicinos prietaisų saugos techninis reglamentas“, patvirtintose Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2009 m. sausio 19 d. įsakymu Nr. V-18 (Žin., 2009, Nr. 13-523), nustatytus reikalavimus.

 

_________________

Priedo pakeitimai:

Nr. V-1182, 2011-12-28, Žin., 2011, Nr. 164-7845 (2011-12-31), i. k. 1112250ISAK00V-1182

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-339, 2006-04-27, Žin., 2006, Nr. 48-1744 (2006-04-29), i. k. 1062250ISAK000V-339

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. spalio 27 d. įsakymo Nr. V-820 "Dėl Sepsio gydymo stacionarinių paslaugų teikimo asmens sveikatos priežiūros įstaigose reikalavimų, bazinių kainų ir apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-333, 2007-05-03, Žin., 2007, Nr. 50-1970 (2007-05-10), i. k. 1072250ISAK000V-333

Dėl Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis apmokamų stacionarinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų ir bazinių kainų sąrašo patvirtinimo

 

3.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-1182, 2011-12-28, Žin., 2011, Nr. 164-7845 (2011-12-31), i. k. 1112250ISAK00V-1182

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. spalio 27 d. įsakymo Nr. V-820 "Dėl Sepsio gydymo stacionarinių paslaugų teikimo asmens sveikatos priežiūros įstaigose reikalavimų, bazinių kainų ir apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo

 

4.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-95, 2012-02-10, Žin., 2012, Nr. 22-1020 (2012-02-18), i. k. 1122250ISAK0000V-95

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. spalio 27 d. įsakymo Nr. V-820 "Dėl Sepsio gydymo stacionarinių paslaugų teikimo asmens sveikatos priežiūros įstaigose reikalavimų, bazinių kainų ir apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo