Suvestinė redakcija nuo 2009-05-29 iki 2010-07-08

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2005, Nr. 126-4509, i. k. 1052310ISAK001V-329

 

Nauja redakcija nuo 2009-05-29:

Nr. 1V-205, 2009-05-18, Žin. 2009, Nr. 62-2501 (2009-05-28), i. k. 1092310ISAK001V-205

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL DOKUMENTŲ LEIDIMUI LAIKINAI GYVENTI LIETUVOS RESPUBLIKOJE GAUTI PATEIKIMO IR LEIDIMŲ LAIKINAI GYVENTI LIETUVOS RESPUBLIKOJE UŽSIENIEČIAMS IŠDAVIMO, KEITIMO, PANAIKINIMO, TAIP PAT ĮVERTINIMO, AR SANTUOKA ARBA REGISTRUOTOS PARTNERYSTĖS SUTARTIS BUVO SUDARYTA ARBA VAIKAS BUVO ĮVAIKINTAS, KAD UŽSIENIETIS GAUTŲ LEIDIMĄ LAIKINAI GYVENTI LIETUVOS RESPUBLIKOJE, TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2005 m. spalio 12 d. Nr. 1V-329

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ (Žin., 2004, Nr. 73-2539; 2006, Nr. 137-5199; 2008, Nr. 22-803) 43 straipsnio 4 dalimi, 51 straipsnio 5 dalimi:

1. Tvirtinu Dokumentų leidimui laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje gauti pateikimo ir leidimų laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje užsieniečiams išdavimo, keitimo, panaikinimo, taip pat įvertinimo, ar santuoka arba registruotos partnerystės sutartis buvo sudaryta arba vaikas buvo įvaikintas, kad užsienietis gautų leidimą laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje, tvarkos aprašą (pridedama).

2. Pavedu Asmens dokumentų išrašymo centrui prie Vidaus reikalų ministerijos parengti programines priemones, kurių reikia leidimams laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje įforminti.

 

 

 

VIDAUS REIKALŲ MINISTRAS                                                 GINTARAS FURMANAVIČIUS

 


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų

ministro 2005 m. spalio 12 d.

įsakymu Nr. 1V-329

(Lietuvos Respublikos vidaus reikalų

ministro 2009 m. gegužės 18 d.

įsakymo Nr. 1V-205 redakcija)

 

DOKUMENTŲ LEIDIMUI LAIKINAI GYVENTI LIETUVOS RESPUBLIKOJE GAUTI PATEIKIMO IR LEIDIMŲ LAIKINAI GYVENTI LIETUVOS RESPUBLIKOJE UŽSIENIEČIAMS IŠDAVIMO, KEITIMO, PANAIKINIMO, TAIP PAT ĮVERTINIMO, AR SANTUOKA ARBA REGISTRUOTOS PARTNERYSTĖS SUTARTIS BUVO SUDARYTA ARBA VAIKAS BUVO ĮVAIKINTAS, KAD UŽSIENIETIS GAUTŲ LEIDIMĄ LAIKINAI GYVENTI LIETUVOS RESPUBLIKOJE, TVARKOS APRAŠAS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Dokumentų leidimui laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje gauti pateikimo ir leidimų laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje užsieniečiams išdavimo, keitimo, panaikinimo, taip pat įvertinimo, ar santuoka arba registruotos partnerystės sutartis buvo sudaryta arba vaikas buvo įvaikintas, kad užsienietis gautų leidimą laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje, tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja dokumentų leidimui laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje (toliau – leidimas laikinai gyventi) gauti pateikimą, leidimų laikinai gyventi užsieniečiams išdavimą, keitimą ir panaikinimą, užsieniečio prašymo išduoti leidimą laikinai gyventi (toliau – prašymas išduoti leidimą), prašymo pakeisti leidimą laikinai gyventi (toliau – prašymas pakeisti leidimą) bei prie jų pridedamų dokumentų pateikimą, prašymo priėmimą ir nagrinėjimą, įvertinimo, ar santuoka arba registruotos partnerystės sutartis buvo sudaryta arba vaikas buvo įvaikintas, kad užsienietis gautų leidimą laikinai gyventi, tvarką, sprendimo išduoti ar pakeisti leidimą laikinai gyventi priėmimą, dokumentų leidimui laikinai gyventi įforminti pateikimą ir priėmimą, prašymo įforminti leidimą laikinai gyventi (toliau – prašymas įforminti leidimą) pildymą ir registravimą Asmens dokumentų išrašymo sistemoje (toliau – sistema), užsakymo dėl leidimo laikinai gyventi išrašymo formavimą ir perdavimą Asmens dokumentų išrašymo centrui prie Vidaus reikalų ministerijos (toliau – Asmens dokumentų išrašymo centras), išrašytų leidimų laikinai gyventi gavimą iš Asmens dokumentų išrašymo centro, leidimo laikinai gyventi atsiėmimą, prašymų įforminti leidimą saugojimą, sprendimo dėl leidimo laikinai gyventi panaikinimo priėmimą, leidimo laikinai gyventi negaliojimą, negaliojančių leidimų laikinai gyventi naikinimą.

2. Leidimas laikinai gyventi išduodamas, keičiamas ir panaikinamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ (Žin., 2004, Nr. 73-2539) (toliau – Įstatymas) nustatytais pagrindais.

3. Leidimo laikinai gyventi įforminimas – tai šio leidimo išrašymas Asmens dokumentų išrašymo centre.

4. Apraše vartojamos sąvokos atitinka Įstatyme vartojamas sąvokas.

 

II. PRAŠYMO IŠDUOTI ARBA PAKEISTI LEIDIMĄ PATEIKIMAS

 

5. Užsienietis, kuris pirmą kartą kreipiasi dėl leidimo laikinai gyventi išdavimo, nustatytos formos prašymą išduoti leidimą lietuvių ir anglų (1 priedas) arba lietuvių ir rusų kalbomis (2 priedas) pateikia Lietuvos Respublikos diplomatinei atstovybei ar konsulinei įstaigai užsienyje (toliau – konsulinė įstaiga), o užsienietis, esantis Lietuvos Respublikos teritorijoje teisėtai, – Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Migracijos valdybai, Alytaus, Kauno, Klaipėdos, Marijampolės, Panevėžio, Šiaulių, Tauragės, Telšių ar Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Migracijos skyriui arba policijos komisariato Migracijos poskyriui ar grupei (toliau – migracijos tarnyba), kurios aptarnaujamoje teritorijoje jis ketina deklaruoti gyvenamąją vietą ar siekia būti įtrauktas į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą, arba Migracijos departamentui prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – Migracijos departamentas).

6. Užsienietis nustatytos formos prašymą pakeisti leidimą lietuvių ir anglų (3 priedas) arba lietuvių ir rusų kalbomis (4 priedas) migracijos tarnybai, kurios aptarnaujamoje teritorijoje jis yra deklaravęs gyvenamąją vietą arba įtrauktas į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą (toliau – gyvenamosios vietos migracijos tarnyba), arba Migracijos departamentui pateikia likus ne mažiau kaip 2 mėnesiams iki leidimo laikinai gyventi galiojimo laiko pabaigos, bet ne anksčiau kaip prieš 4 mėnesius.

7. Užsienietis prašymą išduoti arba pakeisti leidimą pateikia asmeniškai, išskyrus Aprašo 8–11 punktuose nurodytus atvejus.

8. Užsieniečio prašymą išduoti arba pakeisti leidimą gali užpildyti ir pateikti jo įgaliotas asmuo, pateikęs įstatymų nustatyta tvarka patvirtintą įgaliojimą bei jo kopiją ir savo asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

9. Vaiko (įvaikio) (toliau – vaikas) iki 16 metų prašymą išduoti arba pakeisti leidimą pildo ir pateikia vienas iš jo tėvų (įtėvių) (toliau – tėvai), pateikęs savo asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, arba globėjas (rūpintojas), pateikęs paskyrimą globėju (rūpintoju) patvirtinantį dokumentą bei jo kopiją ir savo asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

Vyresni nei 16 metų nepilnamečiai vaikai prašymus pildo ir juose pasirašo patys.

10. Neveiksnaus užsieniečio prašymą išduoti arba pakeisti leidimą pildo ir pateikia jo globėjas ar kitas teisėtas atstovas, pateikęs paskyrimą globėju ar kitą teisėtą atstovavimą patvirtinantį dokumentą bei jo kopiją ir savo asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

11. Užsieniečio, kuris atvyksta šeimos susijungimo tikslu, prašymą išduoti leidimą gali užpildyti ir pateikti užsienietis, pas kurį jis atvyksta gyventi kaip šeimos narys, arba vienas iš jo pilnamečių šeimos narių.

Užsieniečio, kuris ketina atlikti mokslinius tyrimus ir (arba) eksperimentinės plėtros darbus kaip tyrėjas pagal darbo sutartį, sudarytą su mokslinių tyrimų įstaiga, prašymą išduoti leidimą gali užpildyti ir pateikti mokslinių tyrimų įstaiga.

12. Aprašo 5 ir 6 punktuose nurodytuose prašymuose užsieniečio vardas ir pavardė rašomi lotyniškais rašmenimis pagal kelionės dokumento lotyniškus įrašus. Rašant vardą (-us) ir pavardę gali būti naudojamos lietuvių kalbos raidyne esančios raidės bei šie ženklai: „.“, „’“, „( )“ ir „/“.

13. Prieš pateikdamas prašymą išduoti arba pakeisti leidimą Migracijos departamentui ar migracijos tarnybai užsienietis privalo sumokėti Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyto dydžio valstybės rinkliavą už dokumentų išduoti ar pakeisti leidimą laikinai gyventi tvarkymą, išskyrus atvejus, kai įstatymų nustatyta tvarka jis yra atleistas nuo valstybės rinkliavos.

Prieš pateikdamas konsulinei įstaigai prašymą išduoti leidimą užsienietis privalo sumokėti Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyto tarifo konsulinį mokestį už dokumentų dėl leidimo laikinai gyventi išdavimo priėmimą ir perdavimą, išskyrus atvejus, kai įstatymų nustatyta tvarka jis yra atleistas nuo konsulinio mokesčio.

14. Užsienietis, norintis gauti ar pasikeisti leidimą laikinai gyventi, kartu su prašymu išduoti arba pakeisti leidimą turi pateikti:

14.1. galiojantį kelionės dokumentą (duomenims sutikrinti su prašyme nurodytais užsieniečio duomenimis) bei jo kopiją;

14.2. galiojančią vizą, jei jam netaikomas bevizis režimas, arba leidimą gyventi, nurodytą Įstatymo 11 straipsnio 4 ar 5 dalyje, bei jo kopiją, kai prašymą išduoti leidimą pateikia migracijos tarnybai arba Migracijos departamentui;

14.3. leidimą laikinai gyventi bei jo kopiją, kai jį keičia;

14.4. vieną nuotrauką (35 x 45 mm), atitinkančią užsieniečio amžių;

14.5. Aprašo 17 punkte nurodytus dokumentus, patvirtinančius Įstatyme nustatytą leidimo laikinai gyventi išdavimo ar keitimo pagrindą, kuriuo užsienietis siekia gauti arba pasikeisti leidimą laikinai gyventi;

14.6. dokumentą, patvirtinantį, kad užsienietis turi pakankamai lėšų ir (ar) gauna reguliarių pajamų, kurios yra ne mažesnės negu Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2007 m. sausio 29 d. įsakymu Nr. A1-22 „Dėl pragyvenimo Lietuvos Respublikoje lėšų dydžio, kuris gali būti laikomas pakankamu pragyventi Lietuvos Respublikoje, užsieniečiui, prašančiam išduoti leidimą gyventi Lietuvos Respublikoje, nustatymo“ (Žin., 2007, Nr. 15-570) nustatytas pragyventi Lietuvos Respublikoje pakankamas lėšų dydis.

Kai užsienietis prašo išduoti ar pakeisti leidimą laikinai gyventi Įstatymo 46 straipsnio 1 dalies 1 punkte nustatytu pagrindu, jis turi papildomai pateikti dokumentą, patvirtinantį, kad turi pakankamai lėšų sumokėti už studijas ir grįžimą į kilmės valstybę;

14.7. dokumentą, patvirtinantį, kad užsienietis Lietuvos Respublikoje turi gyvenamąją patalpą nuosavybės teise arba naudojasi gyvenamąja patalpa nuomos ar panaudos pagrindais, jei atitinkama sutartis sudaryta ne trumpesniam kaip leidimo laikinai gyventi galiojimo laikotarpiui ir nustatyta tvarka įregistruota, bei jo kopiją arba pateikia teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintą fizinio ar juridinio asmens įsipareigojimą suteikti jam gyvenamąją patalpą leidimo laikinai gyventi galiojimo laikotarpiu;

14.8. sveikatos draudimą patvirtinantį dokumentą, galiojantį užsieniečio buvimo Lietuvos Respublikoje laikotarpiu, bei jo kopiją arba dokumentą, patvirtinantį, kad jis Lietuvos Respublikos įstatymų numatytais atvejais yra apdraustas privalomuoju sveikatos draudimu, arba Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytais atvejais ir tvarka patvirtintą Lietuvos Respublikoje gyvenančio Lietuvos Respublikos piliečio arba užsieniečio įsipareigojimą apmokėti išlaidas už gyvenimo Lietuvos Respublikoje laikotarpiu jam suteiktas sveikatos priežiūros paslaugas.

Jeigu užsienietis prašymą išduoti leidimą pateikia konsulinei įstaigai ir neketina atvykti gyventi į Lietuvos Respubliką, iki bus išnagrinėtas prašymas išduoti leidimą ir priimtas sprendimas išduoti leidimą laikinai gyventi, tai sveikatos draudimą patvirtinantį dokumentą, galiojantį užsieniečio buvimo Lietuvos Respublikoje laikotarpiu, jis gali pateikti kreipdamasis dėl leidimo laikinai gyventi įforminimo;

14.9. jei prašymą išduoti leidimą užsienietis pateikia konsulinei įstaigai – dokumentą, patvirtinantį sumokėtą Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyto tarifo konsulinį mokestį už dokumentų dėl leidimo laikinai gyventi išdavimo priėmimą ir perdavimą, išskyrus atvejus, kai įstatymų nustatyta tvarka jis yra atleistas nuo konsulinio mokesčio.

15. Aprašo 14.1–14.2 punktų reikalavimai netaikomi užsieniečiui, kurio negalima išsiųsti iš Lietuvos Respublikos dėl to, kad jis neturi galiojančio kelionės dokumento, arba užsieniečiui, kuriam Įstatymo nustatyta tvarka suteikta papildoma arba laikinoji apsauga Lietuvos Respublikoje, jei jis Aprašo 14.1–14.2 punktuose nurodytų dokumentų negali pateikti dėl objektyvių priežasčių.

Aprašo 14.2, 14.5 punktų reikalavimai netaikomi užsieniečiui, kurio negalima išsiųsti iš Lietuvos Respublikos Įstatymo nustatyta tvarka arba kurio išsiuntimas iš Lietuvos Respublikos atidėtas Įstatymo 132 straipsnio nustatyta tvarka, arba užsieniečiui, kuriam Įstatymo nustatyta tvarka suteikta papildoma ar laikinoji apsauga Lietuvos Respublikoje.

Aprašo 14.6–14.8 punkto reikalavimai netaikomi užsieniečiui, kuriam yra nustatyta globa (rūpyba), kuriam leista pasilikti gyventi Lietuvos Respublikoje dėl to, kad jis yra ar buvo prekybos žmonėmis auka ir bendradarbiauja su ikiteisminio tyrimo įstaiga arba teismu kovojant su prekyba žmonėmis ar su nusikaltimais, susijusiais su prekyba žmonėmis, arba dėl valstybės saugumo interesų arba kuriam suteikta papildoma ar laikinoji apsauga Lietuvos Respublikoje, arba užsieniečio, kuriam suteiktas pabėgėlio statusas Lietuvos Respublikoje, šeimos nariams, kurie kreipėsi dėl leidimo laikinai gyventi išdavimo šeimos susijungimo atveju per 3 mėnesius nuo pabėgėlio statuso suteikimo.

16. Aprašo 14.6–14.8 punktų reikalavimai netaikomi Įstatymo 43 straipsnio 1 dalies 2, 4–7 punktuose nurodyto užsieniečio šeimos nariams, jei jie pateikia užsieniečio, pas kurį atvyksta gyventi kaip šeimos nariai, rašytinį pareiškimą, kuriame šis užsienietis užtikrina, kad jo šeimos nariai atitinka Įstatymo 26 straipsnio 1 dalies 2–4 punktuose nustatytas sąlygas. Šio užsieniečio parašas turi būti patvirtintas notarine tvarka arba pareiškimą priimančio konsulinės įstaigos pareigūno, arba įgalioto Migracijos departamento ar migracijos tarnybos valstybės tarnautojo. Kartu su pareiškimu privaloma pateikti dokumentus, patvirtinančius, kad užsienietis, kurio šeimos nariai atvyksta šeimos susijungimo tikslu, turi sau ir savo šeimos nariams pakankamai lėšų ir (ar) reguliarių pajamų pragyventi Lietuvos Respublikoje ir kad jis turi sau ir savo šeimos nariams gyvenamąją patalpą Lietuvos Respublikoje.

17. Įstatyme nustatytus leidimo laikinai gyventi išdavimo ir keitimo pagrindus patvirtina šie dokumentai:

17.1. Įstatymo 40 straipsnio 1 dalies 1 punkte nurodytą pagrindą – teisės į Lietuvos Respublikos pilietybę išsaugojimo pažymėjimas;

17.2. Įstatymo 40 straipsnio 1 dalies 2 punkte nurodytą pagrindą – dokumentai, įrodantys, kad užsieniečio tėvai ar seneliai, vienas iš tėvų ar senelių yra ar buvo lietuviai, ir užsieniečio rašytinis pareiškimas, kuriame jis pripažįsta save lietuviu;

17.3. Įstatymo 40 straipsnio 1 dalies 8 punkte nurodytą pagrindą – Migracijos departamento arba Vilniaus apygardos administracinio teismo sprendimas dėl sprendimo dėl užsieniečio išsiuntimo iš Lietuvos Respublikos vykdymo sustabdymo;

17.4. Įstatymo 40 straipsnio 1 dalies 9 punkte nurodytą pagrindą – Migracijos departamento sprendimas dėl papildomos apsaugos Lietuvos Respublikoje suteikimo prieglobsčio prašytojui;

17.5. Įstatymo 40 straipsnio 1 dalies 10 punkte nurodytą pagrindą – Migracijos departamento sprendimas dėl laikinosios apsaugos suteikimo užsieniečiui;

17.6. Įstatymo 40 straipsnio 1 dalies 11 punkte nurodytą pagrindą – medicininės įstaigos pažyma, patvirtinanti, kad dėl pavojingos organizmo būklės užsienietis negali išvykti ir jam reikalinga neatidėliotina būtinoji medicinos pagalba;

17.7. Įstatymo 40 straipsnio 1 dalies 12 punkte nurodytą pagrindą – ikiteisminio tyrimo įstaigos arba teismo tarpininkavimo raštas;

17.8. Įstatymo 40 straipsnio 1 dalies 13 punkte nurodytą pagrindą – darbo sutartis, Lietuvos Respublikoje įregistruotos mokslinių tyrimų įstaigos registravimo pažymėjimas, šios įstaigos tarpininkavimo raštas bei dar 6 mėnesius nuo darbo sutarties termino pabaigos galiojantis rašytinis įsipareigojimas, kad tuo atveju, jei užsienietis neteisėtai pasiliktų Lietuvos Respublikoje, įstaiga kompensuos išlaidas, susijusias su užsieniečio buvimu ir grįžimu ar išsiuntimu, kai tos išlaidos padengiamos valstybės lėšomis;

17.9. Įstatymo 43 straipsnio 1 dalies 1 punkte nurodytą pagrindą – vieno iš tėvų Lietuvos Respublikos pilietybę patvirtinantis dokumentas ir šeiminius ryšius su atvykstančiu užsieniečiu patvirtinantys dokumentai;

17.10. Įstatymo 43 straipsnio 1 dalies 2 punkte nurodytą pagrindą – vieno iš tėvų Lietuvos Respublikos ilgalaikio gyventojo leidimas gyventi Europos Bendrijoje (toliau – leidimas nuolat gyventi) arba dokumentai, patvirtinantys, kad vienas iš tėvų pragyveno Lietuvos Respublikoje pastaruosius 2 metus ir turi ne mažiau kaip 1 metus galiojantį leidimą laikinai gyventi, Aprašo 20 punkte nurodyti dokumentai, patvirtinantys jo pagrįstas perspektyvas įgyti teisę nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje, arba leidimas laikinai gyventi, išduotas Įstatymo 40 straipsnio 1 dalies 13 punkte nustatytu pagrindu, šeiminius ryšius su atvykstančiu užsieniečiu patvirtinantys dokumentai arba vieno iš tėvų, globojančio nepilnametį užsienietį, sutuoktinio Lietuvos Respublikos pilietybę patvirtinantis dokumentas ar leidimas gyventi Lietuvos Respublikoje ir santuoką patvirtinantis dokumentas;

17.11. Įstatymo 43 straipsnio 1 dalies 3 punkte nurodytą pagrindą – vaiko Lietuvos Respublikos pilietybę patvirtinantis dokumentas ir šeiminius ryšius su atvykstančiu užsieniečiu patvirtinantys dokumentai;

17.12. Įstatymo 43 straipsnio 1 dalies 4 punkte nurodytą pagrindą – vaiko leidimas nuolat gyventi ir šeiminius ryšius su atvykstančiu užsieniečiu patvirtinantys dokumentai;

17.13. Įstatymo 43 straipsnio 1 dalies 5 punkte nurodytą pagrindą – sutuoktinio arba asmens, su kuriuo sudaryta registruotos partnerystės sutartis, Lietuvos Respublikos pilietybę patvirtinantis dokumentas, leidimas nuolat gyventi arba dokumentai, patvirtinantys, kad jis pragyveno Lietuvos Respublikoje pastaruosius 2 metus ir turi ne mažiau kaip 1 metus galiojantį leidimą laikinai gyventi, Aprašo 20 punkte nurodyti dokumentai, patvirtinantys jo pagrįstas perspektyvas įgyti teisę nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje, arba leidimas laikinai gyventi, išduotas Įstatymo 40 straipsnio 1 dalies 13 punkte nustatytu pagrindu, ir santuoką patvirtinantis dokumentas arba registruotos partnerystės sutartis;

17.14. Įstatymo 43 straipsnio 1 dalies 6 punkte nurodytą pagrindą – užsieniečio, pas kurį atvyksta jo šeimos narys, leidimas nuolat gyventi arba dokumentai, patvirtinantys, kad jis pragyveno Lietuvos Respublikoje pastaruosius 2 metus ir turi ne mažiau kaip 1 metus galiojantį leidimą laikinai gyventi, Aprašo 20 punkte nurodyti dokumentai, patvirtinantys jo pagrįstas perspektyvas įgyti teisę nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje, arba leidimas laikinai gyventi, išduotas Įstatymo 40 straipsnio 1 dalies 13 punkte nustatytu pagrindu, ir dokumentai, patvirtinantys, kad atvykstantis užsienietis yra pirmos eilės tiesiosios aukštutinės linijos giminaitis, išlaikomas ne mažiau kaip 1 metus ir negalintis pasinaudoti kitų šeimos narių, gyvenančių užsienio valstybėje, parama;

17.15. Įstatymo 43 straipsnio 1 dalies 7 punkte nurodytą pagrindą – tėvų leidimai nuolat gyventi, šeiminius ryšius su atvykstančiu užsieniečiu patvirtinantys dokumentai ir dokumentai, patvirtinantys, kad tėvai nedarbingi dėl senatvės pensijos amžiaus arba neįgalumo;

17.16. Įstatymo 43 straipsnio 1 dalies 8 punkte nurodytą pagrindą – santuokos ar registruotos partnerystės sutarties nutraukimą arba šeimos nario mirtį patvirtinantis dokumentas, dokumentai, įrodantys, kad dėl santuokos ar registruotos partnerystės sutarties nutraukimo arba šeimos nario mirties atsirado itin sunkių aplinkybių (užsienietis vienas augina nepilnamečius vaikus arba globoja ar rūpinasi buvusio sutuoktinio ar asmens, su kuriuo buvo sudaryta registruotos partnerystės sutartis, nepilnamečiais vaikais, arba dėl sveikatos būklės ar senyvo amžiaus negali išvykti iš Lietuvos Respublikos, arba neturi nuolatinės gyvenamosios vietos savo kilmės valstybėje), leidimas laikinai gyventi, išduotas šeimos susijungimo pagrindu;

17.17. Įstatymo 44 straipsnio 1 dalies 1 punkte nurodytą pagrindą – darbdavio tarpininkavimo raštas ir leidimas dirbti Lietuvos Respublikoje (toliau – leidimas dirbti).

Jeigu užsienietis Migracijos departamentui, migracijos tarnybai ar konsulinei įstaigai pateikia teritorinės darbo biržos išduotą pažymą, patvirtinančią, kad jai pateiktas darbdavio prašymas išduoti užsieniečiui leidimą dirbti, tai užsienietis privalo pateikti Migracijos departamentui leidimą dirbti ne vėliau kaip iki prašymo išduoti arba pakeisti leidimą nagrinėjimo termino pabaigos.

Jeigu užsienietis iki to laiko Migracijos departamentui leidimo dirbti nepateikia, tai įgaliotas Migracijos departamento valstybės tarnautojas parengia sprendimo projektą, nurodytą Aprašo 51.3 punkte, o Migracijos departamento direktorius ar jo įgaliotas valstybės tarnautojas priima sprendimą, nurodytą Aprašo 52.3 punkte;

17.18. Įstatymo 44 straipsnio 1 dalies 2 punkte bei 45 straipsnio 1 dalies 1 punkte nurodytus pagrindus (kai užsienietis įregistruoja įmonę, įstaigą ar organizaciją Lietuvos Respublikoj e kaip savininkas arba bendraturtis, kuriam priklauso ne mažiau kaip 10 procentų įmonės įstatinio kapitalo ar balsavimo teisių dalis, ir jo buvimas Lietuvos Respublikoje yra būtinas siekiant įmonės, įstaigos, organizacijos tikslų bei vykdant veiklą) – Lietuvos Respublikoje įregistruotos įmonės, įstaigos ar organizacijos registracijos pažymėjimas, įstatai ar nuostatai ir šios įmonės, įstaigos ar organizacijos tarpininkavimo raštas, dokumentai, patvirtinantys, kad užsienietis yra tokios įmonės, įstaigos ar organizacijos savininkas arba bendraturtis, kuriam priklauso ne mažesnė kaip 10 procentų įmonės įstatinio kapitalo ar balsavimo teisių dalis, ir kad užsieniečio buvimas Lietuvos Respublikoje yra būtinas siekiant įmonės, įstaigos, organizacijos tikslų bei vykdant veiklą (pvz., darbo sutartis).

Keičiant leidimą laikinai gyventi, privaloma pateikti įmonės, įstaigos ar organizacijos deklaruotos veiklos vykdymą patvirtinančius dokumentus;

17.19. Įstatymo 44 straipsnio 1 dalies 2 punkte bei 45 straipsnio 1 dalies 2 punkte nurodytus pagrindus (kai užsienietis yra įmonės, įstaigos ar organizacijos, įregistruotos Lietuvos Respublikoje, vadovas ar įgaliotas atstovas, jeigu pagrindinis jo atvykimo tikslas yra darbas įmonėje, įstaigoje ar organizacijoje) – Lietuvos Respublikoje įregistruotos įmonės, įstaigos ar organizacijos registracijos pažymėjimas, įstatai ar nuostatai ir šios įmonės, įstaigos ar organizacijos tarpininkavimo raštas, dokumentai, patvirtinantys, kad užsienietis yra tokios įmonės, įstaigos ar organizacijos vadovas ar įgaliotas atstovas vykdyti vadovo pareigas ir kad pagrindinis jo atvykimo į Lietuvos Respubliką tikslas yra darbas įmonėje, įstaigoje ar organizacijoje (darbo sutartis);

17.20. Įstatymo 44 straipsnio 1 dalies 2 punkte bei 45 straipsnio 1 dalies 3 punkte nurodytus pagrindus:

17.20.1. kai užsienietis atvyksta į Lietuvos Respubliką tvarkyti reikalų, susijusių su derybomis dėl sutarties sudarymo ir su tos sutarties vykdymu, personalo mokymu, komerciniu įsisteigimu, įrangos įdiegimu ir panašia veikla, ne ilgesniam kaip trijų mėnesių laikotarpiui per metus – priimančios (kviečiančios) Lietuvos Respublikoje įregistruotos įmonės, įstaigos ar organizacijos tarpininkavimo raštas ir dokumentai, patvirtinantys, kad užsienietis atvyksta į Lietuvos Respubliką tvarkyti šių reikalų minėtam laikotarpiui;

17.20.2. kai užsienietis yra kitos valstybės pilietis, teisėtai dirbantis Europos Sąjungos valstybėje narėje, darbdavio atsiųstas laikinai dirbti į Lietuvos Respubliką, ir turi Europos Sąjungos valstybės narės kompetentingos įstaigos išduotą pažymą, patvirtinančią, kad asmuo yra apdraustas socialiniu draudimu, – priimančios (kviečiančios) Lietuvos Respublikoje įregistruotos įmonės, įstaigos ar organizacijos tarpininkavimo raštas, Europos Sąjungos valstybės narės kompetentingos įstaigos išduota pažyma, patvirtinanti, kad užsienietis yra apdraustas socialiniu draudimu, ir siunčiančios užsienietį įmonės, įstaigos ar organizacijos raštas, patvirtinantis teisėtą jo darbą Lietuvos Respublikoje;

17.20.3. kai užsienietis dirba valstybės, su kuria Europos Sąjunga yra sudariusi dvišalę sutartį arba daugiašalį tarptautinį susitarimą (susijusius su Pasaulio prekybos organizacija), kurie reglamentuoja fizinių asmenų paslaugų teikimo sąlygas ir kurių įsipareigojimai galioja Lietuvai, įmonėje ir sudarė sutartį dėl paslaugų teikimo Lietuvos Respublikoje – priimančios (kviečiančios) Lietuvos Respublikoje įregistruotos įmonės, įstaigos ar organizacijos tarpininkavimo raštas, dokumentas, patvirtinantis, kad užsienietis dirba šios valstybės įmonėje, ir sutartis dėl paslaugų teikimo Lietuvos Respublikoje;

17.20.4. kai užsienietis teikia paslaugas valstybėje, su kuria Europos Sąjunga yra sudariusi dvišalę sutartį arba daugiašalį tarptautinį susitarimą (susijusius su Pasaulio prekybos organizacija), kurie reglamentuoja fizinių asmenų paslaugų teikimo sąlygas ir kurių įsipareigojimai galioja Lietuvai, ir sudarė sutartį dėl paslaugų teikimo Lietuvos Respublikoje – priimančios (kviečiančios) Lietuvos Respublikoje įregistruotos įmonės, įstaigos ar organizacijos tarpininkavimo raštas, dokumentas, patvirtinantis, kad užsienietis teikia paslaugas šioje valstybėje ir sutartis dėl šių paslaugų teikimo Lietuvos Respublikoje;

17.20.5. kai užsienietis nori įsidarbinti, kad galėtų vykdyti bendras su užsienio valstybėmis vyriausybines programas, – priimančios (kviečiančios) Lietuvos Respublikoje įregistruotos įmonės, įstaigos ar organizacijos tarpininkavimo raštas ir dokumentas, patvirtinantis, kad užsienietis vykdo šias programas;

17.20.6. kai užsienietis yra profesionalusis sportininkas ar treneris, sudaręs sporto veiklos sutartį pagal Lietuvos Respublikos kūno kultūros ir sporto įstatymo (Žin., 1996, Nr. 9-215; 2008, Nr. 47-1752) 35 straipsnį, – priimančio (kviečiančio) Lietuvos Respublikos juridinio asmens tarpininkavimo raštas ir sporto veiklos sutartis;

17.20.7. kai užsienietis atvyksta į Lietuvos Respubliką vykdyti pagal darbo sutartį mokslinių tyrimų arba dirbti pedagoginio darbo mokslo ir studijų institucijose – priimančios (kviečiančios) Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų institucijos tarpininkavimo raštas ir darbo sutartis;

17.20.8. kai užsienietis atvyksta dirbti kaip stažuotojas ar praktikantas ne ilgesniam kaip trijų mėnesių laikotarpiui per metus – priimančios (kviečiančios) Lietuvos Respublikoje įregistruotos įmonės, įstaigos ar organizacijos tarpininkavimo raštas ir dokumentas, patvirtinantis, kad užsienietis atvyksta dirbti kaip stažuotojas ar praktikantas minėtam laikotarpiui;

17.20.9. kai užsienietis yra tradicinės Lietuvos religinės bendrijos (bendruomenės) ar valstybės pripažintos religinės bendrijos narys, turintis atitinkamos religinės bendrijos (bendruomenės) vadovybės išduotą tarpininkavimo dokumentą, Lietuvos Respublikoje juridinio asmens statusą turinčios kitos religinės bendruomenės ar bendrijos dvasininkas, turintis atitinkamos religinės bendruomenės ar bendrijos vadovybės išduotą tarpininkavimo dokumentą, buvimo ir religinės veiklos Lietuvos Respublikoje laikotarpiu išlaikomas iš religinės bendruomenės lėšų (Lietuvos Respublikos religinių bendruomenių ir bendrijų įstatymo (Žin., 1995, Nr. 89-1985) 17 straipsnis), – tradicinės Lietuvos Respublikos religinės bendrijos (bendruomenės) ar valstybės pripažintos religinės bendrijos registracijos pažymėjimas ir šios religinės bendrijos (bendruomenės) tarpininkavimo raštas arba Lietuvos Respublikoje juridinio asmens statusą turinčios kitos religinės bendruomenės ar bendrijos registracijos pažymėjimas bei šios religinės bendruomenės ar bendrijos tarpininkavimo raštas, dokumentai, patvirtinantys, kad užsienietis yra šios religinės bendruomenės ar bendrijos dvasininkas ir kad minėtu laikotarpiu bus išlaikomas iš religinės bendruomenės lėšų;

17.20.10. kai užsienietis yra Europos Sąjungos valstybės narės ilgalaikis gyventojas, kuris Lietuvos Respublikoje, turėdamas leidimą dirbti ir leidimą laikinai gyventi, dirbo ir gyveno 1 metus ir ketina dirbti pagal darbo sutartį (Įstatymo 2 straipsnio 15 dalis), – Europos Sąjungos valstybės narės išduotas ilgalaikio gyventojo leidimas gyventi, priimančios (kviečiančios) Lietuvos Respublikoje įregistruotos įmonės, įstaigos ar organizacijos tarpininkavimo raštas, dokumentas, patvirtinantis, kad užsienietis, turėdamas leidimą dirbti ir leidimą laikinai gyventi, dirbo ir gyveno 1 metus, ir darbo sutartis;

17.20.11. kai užsienietis yra kitos valstybės labdaros organizacijos atstovas, atvykstantis teikti labdaros Lietuvos Respublikoje, – tai patvirtinantys dokumentai;

17.20.12. kai užsienietis yra Europos Sąjungos ar jos valstybių narių remiamų savanorių programų dalyvis – priimančios (kviečiančios) Lietuvos Respublikoje įregistruotos įmonės, įstaigos ar organizacijos tarpininkavimo raštas ir dokumentas, patvirtinantis, kad užsienietis yra minėtų savanorių programų dalyvis;

17.21. Įstatymo 46 straipsnio 1 dalies 1 punkte nurodytą pagrindą – dokumentai, patvirtinantys, kad užsienietis priimtas studijuoti į aukštojo mokslo įstaigos dienines nuosekliąsias studijas, šios įstaigos tarpininkavimo raštas ir tėvų sutikimas dėl numatomo buvimo (studijų) Lietuvos Respublikoje, jei užsienietis yra nepilnametis;

17.22. Įstatymo 46 straipsnio 1 dalies 2 punkte nurodytą pagrindą – dokumentai, patvirtinantys, kad užsienietis priimtas mokytis į švietimo įstaigą pagal vidurinio ugdymo programą, šios įstaigos tarpininkavimo raštas ir tėvų sutikimas dėl numatomo mokymosi Lietuvos Respublikoje;

17.23. Įstatymo 46 straipsnio 1 dalies 3 punkte nurodytą pagrindą – priimančio (kviečiančio) Lietuvos Respublikos juridinio asmens registracijos pažymėjimas bei jo tarpininkavimo raštas, stažuočių mainų programa, pagal kurią atvyksta užsienietis, o jeigu užsienietį siunčia įmonė, įstaiga ar organizacija – šios įmonės, įstaigos ar organizacijos raštas, patvirtinantis jo stažuotę Lietuvos Respublikoje;

17.24. Įstatymo 46 straipsnio 1 dalies 4 punkte nurodytą pagrindą – priimančio (kviečiančio) Lietuvos Respublikos juridinio asmens registracijos pažymėjimas bei jo tarpininkavimo raštas, dokumentai, patvirtinantys, kad užsienietis pakviestas kelti kvalifikacijos;

17.25. Įstatymo 46 straipsnio 1 dalies 5 punkte nurodytą pagrindą – priimančio (kviečiančio) Lietuvos Respublikos juridinio asmens registracijos pažymėjimas bei jo tarpininkavimo raštas, dokumentai, patvirtinantys, kad užsienietis yra pakviestas į profesinius mokymus;

17.26. Įstatymo 47 straipsnio 1 dalies 1 punkte nurodytą pagrindą – dokumentai, įrodantys, kad užsienietis yra paskirtas asmens, kuris yra Lietuvos Respublikos pilietis, globėju (rūpintoju);

17.27. Įstatymo 47 straipsnio 1 dalies 2 punkte nurodytą pagrindą – dokumentai, įrodantys, kad Lietuvos Respublikos pilietis yra paskirtas užsieniečio globėju (rūpintoju).

18. Prireikus konsulinės įstaigos pareigūno, įgalioto Migracijos departamento valstybės tarnautojo ar migracijos tarnybos valstybės tarnautojo prašymu užsienietis pateikia konsulinei įstaigai, Migracijos departamentui ar migracijos tarnybai išvykų ir gyvenimo užsienio valstybėse sąrašą.

19. Užsienietis, nurodytas Įstatymo 31 straipsnio 1 dalyje, per 3 mėnesius nuo vaiko gimimo turi kreiptis į gyvenamosios vietos migracijos tarnybą dėl leidimo laikinai gyventi išdavimo vaikui ir kartu su prašymu išduoti leidimą pateikti:

19.1. vaikui išduotą kelionės dokumentą bei jo kopiją;

19.2. vaiko gimimo liudijimą;

19.3. Aprašo 14.6–14.8 punktuose nurodytus dokumentus.

20. Dokumentai, patvirtinantys, kad užsienietis turi pagrįstas perspektyvas įgyti teisę nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje, yra:

20.1. teisės į Lietuvos Respublikos pilietybę išsaugojimo pažymėjimas; arba

20.2. užsieniečio lietuvių kilmę įrodantys dokumentai; arba

20.3. dokumentai, patvirtinantys, kad užsienietis, gavęs leidimą laikinai gyventi, turi pagrindą gyventi Lietuvos Respublikoje be pertraukos 5 metus (pvz., šeiminius ryšius patvirtinantys dokumentai, santuoką patvirtinantis dokumentas arba registruotos partnerystės sutartis, dokumentas, patvirtinantis, kad užsienietis yra Lietuvos Respublikoje įregistruotos įmonės, įstaigos ar organizacijos savininkas, neterminuota darbo sutartis su užsieniečiu, kuris yra atleistas nuo pareigos įsigyti leidimą dirbti, ar religinės bendrijos (bendruomenės) vadovybės išduotas tarpininkavimo dokumentas).

21. Aprašo 17.17–17.19, 17.20.1–17.20.10, 17.20.12 punktuose nurodytame tarpininkavimo rašte pateikiami šie duomenys: užsieniečio, kuriam reikia leidimo laikinai gyventi, pilietybė, vardas (-ai), pavardė, gimimo data ir vieta, apsigyvenimo Lietuvos Respublikoje tikslas ir laikas, numatoma užsieniečio gyvenamoji vieta Lietuvos Respublikoje ir lėšų ar reguliarių pajamų, iš kurių užsienietis ketina gyventi buvimo Lietuvos Respublikoje laikotarpiu, šaltinis.

Jeigu užsienietis, nurodytas Įstatymo 46 straipsnio 1 dalyje, keičia leidimą laikinai gyventi, Aprašo 17.21–17.25 punktuose nurodytame tarpininkavimo rašte nurodoma, kad užsienietis nėra išbrauktas iš studentų, moksleivių, stažuotojų, kvalifikacijos kėlimų kursų ar profesinių mokymų dalyvių sąrašų, taip pat kad studijuodamas paiso apribojimų, nustatytų Įstatymo 46 straipsnio 4 dalyje.

22. Kartu su prašymu išduoti arba pakeisti leidimą pateikiamos teisės į Lietuvos Respublikos pilietybę išsaugojimo pažymėjimo, Lietuvos Respublikos pilietybę patvirtinančių dokumentų, leidimo nuolat gyventi, šeiminius ryšius patvirtinančių dokumentų, santuoką patvirtinančio dokumento arba registruotos partnerystės sutarties, leidimo dirbti, darbo sutarties, sporto veiklos sutarties (kontrakto), Lietuvos Respublikoje įregistruotos įmonės, įstaigos ar organizacijos registracijos pažymėjimo, steigimo sutarties, įstatų ar nuostatų, Lietuvos Respublikos religinės bendrijos (bendruomenės) registracijos pažymėjimo, dokumentų, patvirtinančių, kad užsienietis priimtas studijuoti į aukštojo mokslo įstaigos dienines nuosekliąsias studijas ar mokytis į švietimo įstaigą pagal vidurinio ugdymo programą (įsakymo dėl užsieniečio priėmimo studijuoti ar mokytis), Aprašo 17.26 ir 17.27 punktuose nurodytų dokumentų kopijos.

Prie prašymo išduoti arba pakeisti leidimą pridedamos dokumentų kopijos turi būti patvirtintos teisės aktų nustatyta tvarka, užsienyje išduoti dokumentai turi būti išversti į lietuvių kalbą, o vertimai – patvirtinti teisės aktų nustatyta tvarka.

Prie prašymo išduoti arba pakeisti leidimą pridedami santuokos arba registruotos partnerystės sudarymą, šeiminius ryšius patvirtinantys dokumentai, išduoti užsienio valstybių institucijų, turi būti legalizuoti arba patvirtinti pažyma (Apostille) teisės aktų nustatyta tvarka, išskyrus atvejus, kai pagal Lietuvos Respublikos tarptautines sutartis ar Europos Sąjungos teisės aktus dokumentas neturi būti legalizuotas ar patvirtintas pažyma (Apostille).

 

III. PRAŠYMO IŠDUOTI ARBA PAKEISTI LEIDIMĄ PRIĖMIMAS

 

23. Prašymą išduoti leidimą ir prie jo pridedamus dokumentus priima konsulinės įstaigos pareigūnas arba įgaliotas Migracijos departamento ar migracijos tarnybos valstybės tarnautojas, o prašymą pakeisti leidimą ir prie jo pridedamus dokumentus – įgaliotas Migracijos departamento ar migracijos tarnybos valstybės tarnautojas.

24. Konsulinės įstaigos pareigūnas, priimantis prašymą išduoti leidimą ir prie jo pridedamus dokumentus, privalo:

24.1. sutikrinti, ar kartu su prašymu išduoti leidimą užsienietis pateikia visus reikiamus dokumentus, jeigu pateikiami ne visi reikiami dokumentai, prašymą išduoti leidimą ir kartu pateiktus dokumentus grąžinti bei žodžiu paaiškinti dokumentų grąžinimo priežastis;

24.2. sutikrinti užsieniečio prašyme išduoti leidimą įrašytus duomenis su duomenimis, įrašytais jo pateiktuose dokumentuose;

24.3. kai užsienietis atvyksta šeimos susijungimo pagrindu – patikrinti Lietuvos Respublikos gyventojų registre (toliau – Gyventojų registras), ar Lietuvos Respublikos pilietis arba Įstatymo 43 straipsnio 1 dalies 2, 4–7 punktuose nurodytas užsienietis yra deklaravęs gyvenamąją vietą Lietuvos Respublikoje arba įtrauktas į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą, ir padaryti atitinkamą žymą užsieniečio prašyme išduoti leidimą;

24.4. jei kartu su prašymu išduoti leidimą užsienietis nepateikia reikiamų dokumentų kopijų – padaryti šias kopijas ir patvirtinti teisės aktų nustatyta tvarka, o dokumentų originalus grąžinti juos pateikusiam asmeniui;

24.5. prašymo išduoti leidimą 12 eilutėje įrašyti duomenis apie priimtą prašymą, nurodyti pareigas, vardą, pavardę, datą, pasirašyti ir pažymėti, kad sumokėtas konsulinis mokestis už dokumentų dėl leidimo laikinai gyventi išdavimo priėmimą ir perdavimą, jeigu užsienietis įstatymų nustatyta tvarka nėra atleistas nuo konsulinio mokesčio;

24.6. prašymą išduoti leidimą užregistruoti Užsieniečių registre.

Jeigu konsulinė įstaiga neturi techninių sąlygų prašymą išduoti leidimą užregistruoti Užsieniečių registre, tai šio punkto reikalavimas nevykdomas. Tokiu atveju prašymas išduoti leidimą Užsieniečių registre užregistruojamas Aprašo 28 punkte nustatyta tvarka.

25. Įgaliotas Migracijos departamento ar migracijos tarnybos valstybės tarnautojas, priimantis prašymą išduoti arba pakeisti leidimą ir prie jo pridedamus dokumentus, privalo:

25.1. kai užsienietis kreipiasi su prašymu išduoti leidimą – įsitikinti, kad užsienietis Lietuvos Respublikos teritorijoje yra teisėtai (turi galiojančią vizą arba yra Lietuvos Respublikoje laikotarpį, neviršijantį Įstatymo 11 straipsnio 2, 4, 5 dalyse užsieniečiams nustatytą buvimo be vizos laiko);

25.2. jei užsienietis įstatymų nustatyta tvarka nėra atleistas nuo valstybės rinkliavos – patikrinti Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – Valstybinė mokesčių inspekcija) informacinėje sistemoje, ar užsienietis yra sumokėjęs Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyto dydžio valstybės rinkliavą už dokumentų išduoti arba pakeisti leidimą laikinai gyventi tvarkymą, ir padaryti atitinkamas žymas užsieniečio prašyme išduoti arba pakeisti leidimą. Nustačius, kad užsieniečio prašymo išduoti arba pakeisti leidimą pateikimo metu Valstybinės mokesčių inspekcijos informacinėje sistemoje tokių duomenų nėra, tačiau užsienietis prašymo išduoti leidimą 9 eilutėje arba prašymo pakeisti leidimą 8 eilutėje nurodė sumokėtos valstybės rinkliavos už dokumentų išduoti arba pakeisti leidimą laikinai gyventi tvarkymą sumą, sumokėjimo datą ir pasirašydamas patvirtino, jog jam žinoma, kad nesumokėjus valstybės rinkliavos prašymo išduoti arba pakeisti leidimą nagrinėjimas bus nutrauktas ir jam apie tai nebus pranešta, prašymas išduoti arba pakeisti leidimą ir prie jo pridedami dokumentai priimami. Jeigu užsienietis yra pateikęs sumokėtos valstybės rinkliavos mokamąjį pavedimą su banko žyma ar kvitą, tai šio punkto reikalavimas nevykdomas;

25.3. sutikrinti, ar kartu su prašymu išduoti arba pakeisti leidimą užsienietis pateikia visus reikiamus dokumentus, jeigu pateikiami ne visi reikiami dokumentai, prašymą išduoti arba pakeisti leidimą ir kartu pateiktus dokumentus grąžinti bei žodžiu paaiškinti dokumentų grąžinimo priežastis;

25.4. sutikrinti užsieniečio prašyme išduoti arba pakeisti leidimą įrašytus duomenis su duomenimis, įrašytais jo pateiktuose dokumentuose;

25.5. patikrinti duomenis apie užsienietį Užsieniečių registre, ar nebuvo priimtas sprendimas išduoti ar pakeisti užsieniečiui leidimą laikinai gyventi, Gyventojų registre – ar užsieniečiui Lietuvos Respublikoje nebuvo išduotas asmens dokumentas, ar užsieniečio šeimos narys arba partneris – Lietuvos Respublikos pilietis arba Įstatymo 43 straipsnio 1 dalies 2, 4–7 punktuose nurodytas užsienietis – yra deklaravęs gyvenamąją vietą Lietuvos Respublikoje arba įtrauktas į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą, ir padaryti atitinkamas žymas jo prašyme išduoti arba pakeisti leidimą;

25.6. padaryti reikiamų dokumentų kopijas (jei kartu su prašymu išduoti arba pakeisti leidimą užsienietis jų nepateikia) ir jas patvirtinti teisės aktų nustatyta tvarka, o dokumentų originalus grąžinti juos pateikusiam asmeniui;

25.7. prašymo išduoti leidimą 12 eilutėje arba prašymo pakeisti leidimą 10 eilutėje įrašyti duomenis apie priimtą prašymą, nurodyti pareigas, vardą, pavardę, datą ir pasirašyti;

25.8. prašymą išduoti arba pakeisti leidimą užregistruoti Užsieniečių registre.

26. Kai užsienietis kreipiasi į migracijos tarnybą su prašymu pakeisti leidimą ir pateikia dokumentus, kurie buvo pateikti nagrinėjant ankstesnį užsieniečio prašymą išduoti arba pakeisti leidimą ir kurie savo informaciniu turiniu nėra pasikeitę, o jų galiojimas neapibrėžtas ir jie nėra laikino pobūdžio (šeiminius ryšius patvirtinančius dokumentus, Lietuvos Respublikoje įregistruotos įmonės, įstaigos ar organizacijos registracijos pažymėjimą, steigimo sutartį, įstatus (nuostatus) ar pan.), įgaliotas migracijos tarnybos valstybės tarnautojas šiuos dokumentus sutikrina su šių dokumentų, esančių užsieniečio byloje dėl leidimo laikinai gyventi išdavimo (toliau – užsieniečio byla), kopijomis, apie sutikrinimo rezultatus surašo laisvos formos pažymą, ją patvirtina parašu ir užsieniečiui grąžina minėtus dokumentus.

27. Kai prašymas išduoti arba pakeisti leidimą pateiktas migracijos tarnybai, įgaliotas šios tarnybos valstybės tarnautojas iš užsieniečio pateiktų dokumentų leidimui laikinai gyventi gauti suformuoja užsieniečio bylą arba pateiktus dokumentus leidimui laikinai gyventi pakeisti prideda prie migracijos tarnyboje turimos užsieniečio bylos. Migracijos tarnyba ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo prašymo gavimo migracijos tarnyboje dienos užsieniečio bylą išsiunčia Migracijos departamentui sprendimui priimti.

Jei nustatoma, kad Užsieniečių registre yra duomenų apie priimtą sprendimą išduoti ar pakeisti užsieniečiui leidimą laikinai gyventi ir šis sprendimas yra netekęs galios arba kad Gyventojų registre yra duomenų apie užsieniečiui išduotą ir nebegaliojantį asmens dokumentą (jam buvo išduotas Lietuvos Respublikos pilietybę patvirtinantis dokumentas ar leidimas gyventi Lietuvos Respublikoje), migracijos tarnyba nedelsdama, bet ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo prašymo gavimo migracijos tarnyboje dienos pateiktus dokumentus leidimui laikinai gyventi gauti išsiunčia Migracijos departamentui sprendimui priimti. Įgaliotas šio departamento valstybės tarnautojas gautus minėtus dokumentus prideda prie Migracijos departamente turimos užsieniečio bylos dėl jo išsiuntimo ar grąžinimo, dėl Lietuvos Respublikos pilietybės netekimo arba dėl leidimo gyventi Lietuvos Respublikoje išdavimo.

28. Kai prašymas išduoti leidimą pateikiamas konsulinei įstaigai, ši įstaiga pateiktus dokumentus artimiausiu diplomatiniu paštu išsiunčia Migracijos departamentui sprendimui priimti. Įgaliotas Migracijos departamento valstybės tarnautojas patikrina Užsieniečių registre, ar gautas prašymas išduoti leidimą užregistruotas, iš gautų dokumentų leidimui laikinai gyventi gauti suformuoja užsieniečio bylą arba pateiktus minėtus dokumentus prideda prie Migracijos departamente turimos užsieniečio bylos dėl jo išsiuntimo ar grąžinimo, dėl Lietuvos Respublikos pilietybės netekimo arba dėl leidimo gyventi Lietuvos Respublikoje išdavimo.

Jei nustatoma, kad gautas prašymas išduoti leidimą Užsieniečių registre neužregistruotas, tai įgaliotas Migracijos departamento valstybės tarnautojas nedelsdamas jį užregistruoja.

29. Kai prašymas išduoti arba pakeisti leidimą pateiktas Migracijos departamentui, įgaliotas šio departamento valstybės tarnautojas iš užsieniečio pateiktų dokumentų leidimui laikinai gyventi gauti suformuoja užsieniečio bylą arba pateiktus minėtus dokumentus prideda prie Migracijos departamente turimos užsieniečio bylos dėl jo išsiuntimo ar grąžinimo, dėl Lietuvos Respublikos pilietybės netekimo arba dėl leidimo gyventi Lietuvos Respublikoje išdavimo.

Jeigu pateiktas prašymas pakeisti leidimą, tai Migracijos departamentas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas kreipiasi raštu į užsieniečio gyvenamosios vietos migracijos tarnybą dėl jo bylos persiuntimo. Ši migracijos tarnyba ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo tokio prašymo gavimo dienos persiunčia prašomą bylą Migracijos departamentui. Pateikti dokumentai leidimui laikinai gyventi pakeisti pridedami prie atsiųstos užsieniečio bylos.

 

IV. PRAŠYMO IŠDUOTI ARBA PAKEISTI LEIDIMĄ NAGRINĖJIMAS

 

30. Prašymą išduoti arba pakeisti leidimą nagrinėja įgaliotas Migracijos departamento valstybės tarnautojas, o atitinkamą sprendimą priima Migracijos departamento direktorius ar jo įgaliotas valstybės tarnautojas. Prašymas išduoti leidimą turi būti išnagrinėtas ir sprendimas dėl jo priimtas ne vėliau kaip per 6 mėnesius nuo jo pateikimo migracijos tarnybai, konsulinei įstaigai ar Migracijos departamentui dienos, o prašymas pakeisti leidimą ir sprendimas dėl jo – ne vėliau kaip per 2 mėnesius nuo jo pateikimo migracijos tarnybai, konsulinei įstaigai ar Migracijos departamentui dienos.

Kai užsienietis turi Europos Sąjungos valstybės narės išduotą ilgalaikio gyventojo leidimą gyventi, prašymas išduoti leidimą turi būti išnagrinėtas ir sprendimas dėl jo priimtas ne vėliau kaip per 4 mėnesius nuo jo pateikimo migracijos tarnybai, konsulinei įstaigai ar Migracijos departamentui dienos.

31. Įstatymo 33 straipsnio 1 dalies 1–2 punktuose nurodytus prašymų dėl leidimo laikinai gyventi išdavimo nagrinėjimo terminus Migracijos departamento direktorius ar jo įgaliotas valstybės tarnautojas, gavęs įgalioto Migracijos departamento valstybės tarnautojo motyvuotą prašymą, gali pratęsti ne ilgesniam kaip 3 mėnesių laikotarpiui, jeigu to reikia dėl prašymo išduoti leidimą nagrinėjimo sudėtingumo.

Pranešimas apie pratęstą prašymo išduoti leidimą nagrinėjimo terminą tą pačią dieną išsiunčiamas užsieniečiui, o jei užsienietis prašymo išduoti leidimą 10 eilutėje nurodė, kad pranešimas apie priimtą sprendimą turi būti siunčiamas konsulinei įstaigai, kuriai buvo pateiktas prašymas išduoti leidimą, tai pranešimas faksu persiunčiamas šiai įstaigai. Konsulinė įstaiga apie pratęstą prašymo išduoti leidimą nagrinėjimo terminą informuoja užsienietį ir nurodo iki šio termino pabaigos atvykti į konsulinę įstaigą atsiimti pranešimo apie pratęstą prašymo išduoti leidimą nagrinėjimo terminą, o jam atvykus į konsulinę įstaigą, įteikia šį pranešimą. Šiame pranešime nurodomas terminas, kuriam pratęsiamas užsieniečio prašymo išduoti leidimą nagrinėjimas, ir priežastis, dėl kurios pratęstas šio prašymo nagrinėjimas.

32. Įgaliotas Migracijos departamento valstybės tarnautojas, gavęs užsieniečio prašymą išduoti arba pakeisti leidimą ir dokumentus, privalo nustatyti, ar nėra Įstatyme nurodytų pagrindų, dėl kurių gali būti atsisakyta išduoti ar pakeisti leidimą laikinai gyventi.

33. Įgaliotas Migracijos departamento valstybės tarnautojas, nagrinėjantis prašymą išduoti leidimą ir kartu pateiktus dokumentus, privalo:

33.1. jei prašymo išduoti leidimą pateikimo Migracijos departamentui ar migracijos tarnybai metu Valstybinės mokesčių inspekcijos informacinėje sistemoje nebuvo duomenų apie sumokėtą Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyto dydžio valstybės rinkliavą už dokumentų išduoti leidimą laikinai gyventi tvarkymą – patikrinti minėtoje informacinėje sistemoje, ar sumokėta valstybės rinkliava už dokumentų išduoti leidimą laikinai gyventi tvarkymą;

33.2. sutikrinti prašyme išduoti leidimą nurodytus užsieniečio asmens duomenis su jo duomenimis, nurodytais pateiktuose dokumentuose;

33.3. patikrinti duomenis apie užsienietį:

33.3.1. Lietuvos nacionalinėje Šengeno informacinėje sistemoje – ar kita Šengeno valstybė nėra įtraukusi įspėjimo dėl užsieniečio neįsileidimo pagal 1990 m. birželio 19 d. Konvencijos dėl 1985 m. birželio 14 d. Šengeno susitarimo, sudaryto tarp Beniliukso ekonominės sąjungos valstybių, Vokietijos Federacinės Respublikos ir Prancūzijos Respublikos Vyriausybių, dėl laipsniško jų bendrų sienų kontrolės panaikinimo įgyvendinimo (OL 2004 m. specialusis leidimas, 19 skyrius, 2 tomas, p. 9) (toliau – Šengeno konvencija) nuostatas;

33.3.2. Interpolo generalinio sekretoriato duomenų bazėje – ar nepaskelbta užsieniečio tarptautinė paieška;

33.3.3. Įtariamų, kaltinamų ir teistų asmenų, Ieškomų asmenų, neatpažintų lavonų ir nežinomų bejėgių asmenų, Prevencinio poveikio priemonių taikymo, Policijos registruojamų administracinių teisės pažeidimų, išskyrus Kelių eismo taisyklių pažeidimus bei Kelių eismo taisyklių pažeidimų ir eismo įvykių žinybiniuose registruose – ar užsienietis (vyresnis nei 14 metų) nėra pripažintas įtariamuoju, kaltinamuoju, ar jis nebuvo teistas, ar nėra paskelbta jo paieška Lietuvos Respublikoje, ar jam nebuvo taikytos prevencinio poveikio priemonės, ar jis nebuvo padaręs administracinių teisės pažeidimų;

33.3.4. Užsieniečių registre – ar užsienietis neįtrauktas į Užsieniečių, kuriems draudžiama atvykti į Lietuvos Respubliką, sąrašą;

33.4. patikrinti, ar užsieniečio prašyme išduoti leidimą nurodyta liga yra nurodyta teisės aktuose kaip liga, kelianti grėsmę žmonių sveikatai;

33.5. kai nustatoma, kad nėra Aprašo 33.3 punkte nurodytų duomenų apie užsienietį, – padaryti atitinkamas žymas užsieniečio prašyme išduoti leidimą.

34. Jeigu nustatoma, kad kita Šengeno valstybė yra įtraukusi įspėjimą dėl užsieniečio neįsileidimo pagal Šengeno konvencijos nuostatas, tai Migracijos departamentas Lietuvos kriminalinės policijos biuro Tarptautinių ryšių valdybos SIRENE nacionaliniam skyriui išsiunčia paklausimą dėl duomenų apie užsienietį, dėl kurio paskelbtas šis įspėjimas, tikrinimo.

Lietuvos kriminalinės policijos biuro Tarptautinių ryšių valdybos SIRENE nacionalinis skyrius, patikrinęs duomenis dėl užsieniečio neįsileidimo pagal Šengeno konvencijos nuostatas, nedelsdamas apie tai informuoja Migracijos departamentą.

35. Jeigu nustatoma, kad paskelbta užsieniečio tarptautinė paieška, tai Migracijos departamentas Lietuvos kriminalinės policijos biuro Tarptautinių ryšių valdybai išsiunčia pranešimą apie pateiktą prašymą išduoti leidimą.

36. Jeigu nustatoma, kad yra Aprašo 33.3.3 punkte nurodytų duomenų apie užsienietį, tai Migracijos departamentas išsiunčia paklausimą Policijos departamentui prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – Policijos departamentas), ar užsieniečio gyvenimas gali grėsti Lietuvos Respublikos viešajai tvarkai.

Policijos departamentas, patikrinęs turimus duomenis apie užsienietį ir išnagrinėjęs gautą informaciją apie užsieniečio padarytus teisėtvarkos pažeidimus, per 20 dienų nuo paklausimo gavimo dienos pateikia išvadą Migracijos departamentui dėl užsieniečio grėsmės Lietuvos Respublikos viešajai tvarkai.

37. Jeigu pateiktas prašymas išduoti leidimą, tai Migracijos departamentas išsiunčia paklausimą Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamentui, ar užsieniečio (vyresnio nei 14 metų) gyvenimas Lietuvos Respublikoje gali grėsti valstybės saugumui.

Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamentas per 20 dienų nuo paklausimo išsiuntimo dienos pateikia išvadą Migracijos departamentui dėl užsieniečio grėsmės valstybės saugumui. Jei Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamentas neturi galimybės atsakyti į paklausimą per nustatytą laikotarpį, tai raštu apie tai informuoja Migracijos departamentą. Jeigu Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamentas per 20 dienų nuo paklausimo išsiuntimo dienos nepateikia Migracijos departamentui išvados arba neinformuoja jo apie tai, kad negali pateikti išvados per nustatytą terminą, tai užsieniečio gyvenimas Lietuvos Respublikoje laikomas nekeliančiu grėsmės valstybės saugumui.

38. Įgaliotas Migracijos departamento valstybės tarnautojas, nagrinėjantis prašymą pakeisti leidimą ir kartu pateiktus dokumentus, privalo:

38.1. jei prašymo pakeisti leidimą pateikimo Migracijos departamentui ar migracijos tarnybai metu Valstybinės mokesčių inspekcijos informacinėje sistemoje nebuvo duomenų apie sumokėtą Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyto dydžio valstybės rinkliavą už dokumentų pakeisti leidimą laikinai gyventi tvarkymą – patikrinti minėtoje informacinėje sistemoje, ar sumokėta valstybės rinkliava už dokumentų pakeisti leidimą laikinai gyventi tvarkymą;

38.2. sutikrinti prašyme pakeisti leidimą nurodytus užsieniečio asmens duomenis su jo duomenimis, nurodytais pateiktuose dokumentuose.

39. Pateikto prašymo išduoti arba pakeisti leidimą nagrinėjimas nutraukiamas, jeigu:

39.1. prašymo išduoti arba pakeisti leidimą nagrinėjimo laikotarpiu užsienietis ar asmuo, pas kurį atvyksta gyventi užsienietis šeimos susijungimo tikslu, arba tarpininkaujanti įmonė, įstaiga ar organizacija pateikė prašymą nutraukti prašymo išduoti arba pakeisti leidimą nagrinėjimą;

39.2. prašymo išduoti arba pakeisti leidimą nagrinėjimo laikotarpiu užsienietis mirė;

39.3. užsienietis per 1 mėnesį nuo prašymo išduoti arba pakeisti leidimą gavimo Migracijos departamente dienos nesumokėjo Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyto dydžio valstybės rinkliavos už dokumentų išduoti arba pakeisti leidimą laikinai gyventi tvarkymą, kai tai būtina.

40. Apie užsieniečio prašymo išduoti arba pakeisti leidimą nagrinėjimo nutraukimą Migracijos departamento direktorius ar jo įgaliotas valstybės tarnautojas pažymi prašymo išduoti leidimą 13 eilutėje arba prašymo pakeisti leidimą 11 eilutėje „Sprendimas“, nurodo savo pareigas, vardą, pavardę, datą ir pasirašo.

41. Pranešimas apie nutrauktą užsieniečio prašymo išduoti arba pakeisti leidimą nagrinėjimą tą pačią dieną išsiunčiamas migracijos tarnybai, kuriai buvo pateiktas prašymas išduoti arba pakeisti leidimą, o jei prašymas išduoti leidimą buvo pateiktas konsulinei įstaigai, pranešimas faksu persiunčiamas šiai įstaigai.

 

V. ĮVERTINIMO, AR SANTUOKA ARBA REGISTRUOTOS PARTNERYSTĖS SUTARTIS BUVO SUDARYTA ARBA VAIKAS BUVO ĮVAIKINTAS, KAD UŽSIENIETIS GAUTŲ LEIDIMĄ LAIKINAI GYVENTI, TVARKA

 

42. Jeigu leidimas laikinai gyventi užsieniečiui išduodamas ar keičiamas pagal Įstatymo 43 straipsnio 1 dalies 5 punktą, įgaliotas Migracijos departamento ar migracijos tarnybos valstybės tarnautojas turi įvertinti, ar sudaryta santuoka arba registruota partnerystė nėra fiktyvi. Turi būti vertinama užsieniečio santuoka arba registruota partnerystė, sudaryta per 5 metų laikotarpį prieš prašymo išduoti arba pakeisti leidimą pateikimą ir kelianti pagrįstų įtarimų.

43. Veiksniai, dėl kurių gali atsirasti pagrindas manyti, kad sudaryta santuoka arba registruota partnerystė yra fiktyvi (t. y. santuoka arba registruotos partnerytės sutartis buvo sudaryta, kad užsienietis gautų leidimą laikinai gyventi):

43.1. susituokus arba sudarius registruotos partnerystės sutartį negyvenama kartu;

43.2. sutuoktiniai arba asmenys, sudarę registruotos partnerystės sutartį, netvarko bendro ūkio;

43.3. iki santuokos arba iki registruotos partnerystės sutarties sudarymo asmenys niekada anksčiau nebuvo susitikę;

43.4. sutuoktiniai arba asmenys, sudarę registruotos partnerystės sutartį, apie save, apie pirmąjį susitikimą arba apie kitas su jais susijusias aplinkybes pateikia prieštaringus duomenis;

43.5. sutuoktiniai arba asmenys, sudarę registruotos partnerystės sutartį, nekalba abiem suprantama kalba;

43.6. santuokai arba registruotos partnerystės sutarčiai sudaryti buvo sumokėti pinigai (išskyrus kraičio forma duotus pinigus, jeigu tuokiasi piliečiai tų šalių, kuriose kraičio davimas yra įprastas dalykas);

43.7. yra įrodymų, kad vienas ar abu sutuoktiniai praeityje buvo sudarę fiktyvių santuokų arba kad vienas ar abu asmenys, sudarę registruotos partnerystės sutartį, praeityje buvo sudarę fiktyvių registruotų partnerysčių.

43.8. yra kitų požymių, kad vienas ar abu sutuoktiniai yra sudarę fiktyvią santuoką arba kad vienas ar abu asmenys, sudarę registruotos partnerystės sutartį, yra sudarę fiktyvią registruotą partnerystę.

44. Įgaliotas Migracijos departamento ar migracijos tarnybos valstybės tarnautojas, nustatęs vieną ar keletą iš Aprašo 43 punkte nurodytų veiksnių ir įtaręs, kad santuoka arba registruotos partnerystės sutartis buvo sudaryta siekiant gauti leidimą laikinai gyventi, turi pradėti patikrinimą, ar sudaryta santuoka arba registruota partnerystė nėra fiktyvi. Šiuo atveju informacija gaunama:

44.1. sutuoktinius arba asmenis, sudariusius registruotos partnerystės sutartį, apklausus raštu (užpildomi apklausos lapai);

44.2. apklausus kaimynus;

44.3. apklausus vieno iš sutuoktinių arba vieno iš asmenų, sudariusių registruotos partnerystės sutartį, tėvus, gyvenančius Lietuvos Respublikoje, arba bendrus sutuoktinių arba asmenų, sudariusių registruotos partnerystės sutartį, draugus bei pažįstamus.

45. Apklausą atlieka Migracijos departamento ar migracijos tarnybos valstybės tarnautojas, kai sutuoktiniai arba asmenys, sudarę registruotos partnerystės sutartį, yra Lietuvos Respublikoje. Sutuoktinis (-iai) arba asmuo (asmenys), sudaręs (-ę) registruotos partnerystės sutartį, iškviečiamas (-i) ir apklausiamas (-i) raštu – užpildo Migracijos departamento ar migracijos tarnybos parengtus apklausos lapus (juose abiem sutuoktiniams arba asmenims, sudariusiems registruotos partnerystės sutartį, pateikiami tie patys klausimai). Gali būti apklausiami ir vieno iš sutuoktinių arba vieno iš asmenų, sudariusių registruotos partnerystės sutartį, gyvenančio Lietuvos Respublikoje, kaimynai arba kiti asmenys, nurodyti Aprašo 44.3 punkte.

Jei vienas iš sutuoktinių ar asmenų, sudariusių registruotos partnerystės sutartį, kuris yra užsienietis, yra užsienyje, tai Migracijos departamento rašytiniu prašymu apklausą atlieka konsulinė įstaiga. Konsulinės įstaigos pareigūnas iškviečia šį asmenį ir duoda užpildyti Migracijos departamento parengtą apklausos lapą. Užpildytas apklausos lapas artimiausiu diplomatiniu paštu išsiunčiamas Migracijos departamentui.

Sutuoktinių arba asmenų, sudariusių registruotos partnerystės sutartį, atsisakymas būti apklaustiems yra rimtas pagrindas manyti, kad sudaryta santuoka arba registruota partnerystė yra fiktyvi.

46. Įgaliotas Migracijos departamento ar migracijos tarnybos valstybės tarnautojas, atlikęs Aprašo 45 punkte nurodytas apklausas, įvertina, ar sudaryta santuoka arba registruota partnerystė nėra fiktyvi, ir surašo pažymą.

47. Įgaliotas Migracijos departamento ar migracijos tarnybos valstybės tarnautojas, įtaręs, kad vaikas buvo įvaikintas siekiant gauti leidimą laikinai gyventi, turi pradėti patikrinimą, ar įvaikinimas nėra fiktyvus.

48. Veiksniai, dėl kurių gali atsirasti pagrindas manyti, kad įvaikinimas yra fiktyvus (t. y. vaikas buvo įvaikintas, kad užsienietis gautų leidimą laikinai gyventi):

48.1. užsienietis negyvena kartu su vaiku;

48.2. užsienietis turi kitų nepilnamečių vaikų, kurie gyvena jo nuolatinės gyvenamosios vietos adresu kilmės valstybėje.

49. Įgaliotas Migracijos departamento valstybės tarnautojas ar migracijos tarnybos valstybės tarnautojas, nustatęs bent vieną iš Aprašo 48 punkte nurodytų veiksnių, vaiko tėvus apklausia raštu. Apklausą atlieka Migracijos departamento ar migracijos tarnybos valstybės tarnautojas, kai vaiko tėvai yra Lietuvos Respublikoje. Vaiko tėvai ar vienas iš jų iškviečiamas (-i) ir apklausiamas (-i) raštu – užpildo Migracijos departamento ar migracijos tarnybos parengtus apklausos lapus (juose abiem tėvams pateikiami tie patys klausimai).

Jei vienas iš tėvų, kuris yra užsienietis, yra užsienyje, tai Migracijos departamento rašytiniu prašymu apklausą atlieka konsulinė įstaiga. Konsulinės įstaigos pareigūnas iškviečia šį asmenį ir duoda užpildyti Migracijos departamento parengtą apklausos lapą. Užpildytas apklausos lapas artimiausiu diplomatiniu paštu išsiunčiamas Migracijos departamentui.

Įgaliotas Migracijos departamento ar migracijos tarnybos valstybės tarnautojas, atlikęs vaiko tėvų apklausą, įvertina, ar įvaikinimas nėra fiktyvus, ir surašo pažymą.

50. Migracijos tarnybos surinkta medžiaga ir Aprašo 46 punkte bei 49 punkto trečioje pastraipoje nurodytos pažymos siunčiamos Migracijos departamentui sprendimui priimti.

 

VI. SPRENDIMO IŠDUOTI AR PAKEISTI LEIDIMĄ LAIKINAI GYVENTI PRIĖMIMAS BEI ŠIO SPRENDIMO PANAIKINIMAS

 

51. Išnagrinėjęs užsieniečio prašymą išduoti arba pakeisti leidimą bei kartu pateiktus dokumentus ir atsižvelgdamas į Aprašo 34, 35, 36 ir 37 punktuose nurodytus duomenis, išvadas, Aprašo 50 punkte nurodytą surinktą medžiagą ir pažymas, įgaliotas Migracijos departamento valstybės tarnautojas:

51.1. kai siūlo išduoti leidimą laikinai gyventi – užsieniečio prašymo išduoti leidimą 13 eilutėje „Sprendimas“ deda Sprendimo išduoti leidimą laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje priėmimo spaudą (5 priedas), jame įrašo terminą, kuriam išduodamas leidimas laikinai gyventi (jei šis leidimas išduodamas užsieniečio pirmiesiems studijų metams, tai įrašo: „(be teisės dirbti)“), Įstatymo straipsnį, šio straipsnio dalį ir punktą, kurio pagrindu priimamas sprendimas išduoti leidimą laikinai gyventi, nurodo savo pareigas, vardą, pavardę ir pasirašo;

51.2. kai siūlo pakeisti leidimą laikinai gyventi – užsieniečio prašymo pakeisti leidimą 11 eilutėje „Sprendimas“ deda Sprendimo pakeisti leidimą laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje priėmimo spaudą (6 priedas), jame įrašo terminą, kuriam keičiamas leidimas laikinai gyventi, Įstatymo straipsnį, šio straipsnio dalį ir punktą, kurio pagrindu priimamas sprendimas pakeisti leidimą laikinai gyventi, nurodo savo pareigas, vardą, pavardę ir pasirašo;

51.3. kai siūlo neišduoti ar nepakeisti leidimo laikinai gyventi – parengia sprendimo neišduoti ar nepakeisti leidimo laikinai gyventi projektą, jame nurodo faktines aplinkybes, nustatytas nagrinėjant prašymą išduoti arba pakeisti leidimą bei kartu pateiktus dokumentus, Įstatymo straipsnį, šio straipsnio dalį ir punktą, kurio pagrindu priimamas sprendimas neišduoti ar nepakeisti leidimo laikinai gyventi, ir šio sprendimo apskundimo tvarką.

Įgaliotas Migracijos departamento valstybės tarnautojas vizuoja parengtą sprendimo neišduoti ar nepakeisti leidimo laikinai gyventi projektą. Vizuodamas jis patvirtina, kad pritaria šio sprendimo projektui ir prisiima atsakomybę pagal savo kompetenciją.

52. Migracijos departamento direktorius ar jo įgaliotas valstybės tarnautojas priima vieną iš šių sprendimų:

52.1. išduoti leidimą laikinai gyventi: Sprendimo išduoti leidimą laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje priėmimo spaude (5 priedas) pasirašo ir nurodo savo pareigas, vardą, pavardę ir sprendimo priėmimo datą;

52.2. pakeisti leidimą laikinai gyventi: Sprendimo pakeisti leidimą laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje priėmimo spaude (6 priedas) pasirašo ir nurodo savo pareigas, vardą, pavardę ir sprendimo priėmimo datą;

52.3. neišduoti arba nepakeisti leidimo laikinai gyventi: pasirašo sprendimą neišduoti arba nepakeisti leidimo laikinai gyventi ir nurodo sprendimo priėmimo datą.

Migracijos departamento direktorius ar jo įgaliotas valstybės tarnautojas priimtą sprendimą patvirtina antspaudu su Lietuvos valstybės herbu.

53. Užsienietis, kuriam atsisakyta išduoti arba pakeisti leidimą laikinai gyventi, gali pateikti prašymą išduoti leidimą praėjus ne mažiau kaip 1 metams nuo sprendimo neišduoti ar nepakeisti leidimo laikinai gyventi priėmimo dienos ir išnykus priežastims, dėl kurių buvo priimtas toks sprendimas.

54. Pranešimas apie priimtą sprendimą išduoti leidimą laikinai gyventi per 2 darbo dienas nuo šio sprendimo priėmimo dienos išsiunčiamas užsieniečiui, o jei užsienietis prašymo išduoti leidimą 10 eilutėje nurodė, kad pranešimas apie priimtą sprendimą turi būti siunčiamas konsulinei įstaigai, kuriai buvo pateiktas prašymas išduoti leidimą, tai pranešimas faksu persiunčiamas šiai įstaigai. Konsulinė įstaiga apie priimtą sprendimą išduoti leidimą laikinai gyventi informuoja užsienietį ir nurodo iki šio sprendimo galiojimo termino pabaigos atvykti į konsulinę įstaigą atsiimti pranešimo, o jam atvykus į konsulinę įstaigą, įteikia šį pranešimą ir prireikus teisės aktų nustatyta tvarka priima užsieniečio prašymą išduoti vienkartinę nacionalinę vizą, suteikiančią teisę atvykti į Lietuvos Respubliką. Šiame pranešime nurodoma sprendimo išduoti leidimą laikinai gyventi priėmimo data, terminas, kuriam išduodamas leidimas laikinai gyventi, dokumentai, kuriuos reikia pateikti leidimui laikinai gyventi įforminti, ir sprendimo galiojimo terminas.

55. Pranešimas apie priimtą sprendimą pakeisti leidimą laikinai gyventi per 2 darbo dienas nuo šio sprendimo priėmimo dienos išsiunčiamas užsieniečiui. Pranešime nurodoma sprendimo pakeisti leidimą laikinai gyventi priėmimo data, terminas, kuriam keičiamas leidimas laikinai gyventi, dokumentai, kuriuos reikia pateikti leidimui laikinai gyventi įforminti, ir sprendimo galiojimo terminas.

56. Migracijos departamento direktoriui ar jo įgaliotam valstybės tarnautojui priėmus sprendimą išduoti arba pakeisti leidimą laikinai gyventi, užsieniečio byla ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo šio sprendimo priėmimo dienos išsiunčiama migracijos tarnybai, kurios aptarnaujamoje teritorijoje užsienietis ketina deklaruoti gyvenamąją vietą ar siekia būti įtrauktas į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą, arba jo gyvenamosios vietos migracijos tarnybai.

57. Migracijos departamento direktoriui ar jo įgaliotam valstybės tarnautojui priėmus sprendimą neišduoti arba nepakeisti leidimo laikinai gyventi, šio sprendimo kopija, patvirtinta teisės aktų nustatyta tvarka, per 3 darbo dienas nuo minėto sprendimo priėmimo dienos išsiunčiama užsieniečiui, o jei užsienietis prašymo išduoti leidimą 10 eilutėje nurodė, kad pranešimas apie priimtą sprendimą turi būti siunčiamas konsulinei įstaigai, kuriai buvo pateiktas prašymas išduoti leidimą, tai sprendimo neišduoti leidimo laikinai gyventi kopija išsiunčiama šiai įstaigai. Konsulinė įstaiga apie priimtą sprendimą informuoja užsienietį ir nurodo atvykti į konsulinę įstaigą atsiimti sprendimo kopijos, o jam atvykus į konsulinę įstaigą, įteikia šią kopiją. Jei užsienietis per 1 mėnesį nuo sprendimo neišduoti leidimo laikinai gyventi kopijos gavimo konsulinėje įstaigoje dienos neatvyksta į konsulinę įstaigą (negali atvykti dėl objektyvių priežasčių), tai ši kopija jam išsiunčiama paštu.

Migracijos departamento direktoriaus ar jo įgalioto valstybės tarnautojo sprendimą neišduoti arba nepakeisti leidimo laikinai gyventi užsienietis ne vėliau kaip per 14 dienų nuo šio sprendimo įteikimo jam dienos gali apskųsti Vilniaus apygardos administraciniam teismui.

58. Priėmus sprendimą atsisakyti išduoti arba pakeisti leidimą laikinai gyventi arba nutraukus prašymo nagrinėjimą, užsieniečio byla lieka Migracijos departamente.

59. Įstatymo 34 straipsnio 3 dalyje numatytu atveju užsienietis Migracijos departamentui, savo gyvenamosios vietos migracijos tarnybai ar konsulinei įstaigai turi pateikti laisvos formos prašymą pratęsti sprendimo išduoti ar pakeisti leidimą laikinai gyventi galiojimo terminą ir šį prašymą pagrindžiančius dokumentus. Laisvos formos prašyme turi būti nurodyta užsieniečio pilietybė, vardas (-ai), pavardė, gimimo data, gyvenamosios vietos, kurią užsienietis ketina deklaruoti ar yra deklaravęs, ar buvimo Lietuvos Respublikoje adresas ir priežastis, dėl kurios prašoma pratęsti sprendimo išduoti ar pakeisti leidimą laikinai gyventi galiojimą terminą.

60. Jei Aprašo 59 punkte nurodytas prašymas pateiktas migracijos tarnybai, tai užsieniečio byla ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo tokio prašymo gavimo migracijos tarnyboje dienos išsiunčiama Migracijos departamentui sprendimui priimti. Jei minėtas prašymas pateiktas konsulinei įstaigai, tai ši įstaiga jį ir kartu pateiktus dokumentus nedelsdama faksu persiunčia Migracijos departamentui, o vėliau šiuos dokumentus išsiunčia Migracijos departamentui artimiausiu diplomatiniu paštu.

61. Įgaliotas Migracijos departamento valstybės tarnautojas, išnagrinėjęs užsieniečio laisvos formos prašymą pratęsti sprendimo išduoti ar pakeisti leidimą laikinai gyventi galiojimą terminą ir kartu pateiktus dokumentus, parengia sprendimo pratęsti sprendimo išduoti ar pakeisti leidimą laikinai gyventi galiojimo terminą arba nepratęsti sprendimo išduoti ar pakeisti leidimą laikinai gyventi galiojimo termino projektą, jame nurodo sprendimo apskundimo tvarką. Migracijos departamento direktorius ar jo įgaliotas valstybės tarnautojas priima vieną iš šių sprendimų:

61.1. pratęsti sprendimo išduoti ar pakeisti leidimą laikinai gyventi galiojimo terminą, bet ne ilgiau kaip iki 3 mėnesių nuo sprendimo išduoti arba pakeisti užsieniečiui leidimą laikinai gyventi galiojimo termino pabaigos.

Pranešimas apie priimtą sprendimą pratęsti sprendimo išduoti ar pakeisti leidimą laikinai gyventi galiojimo terminą per 2 darbo dienas nuo šio sprendimo priėmimo dienos išsiunčiamas užsieniečiui, o jei laisvos formos prašymas pratęsti sprendimo išduoti ar pakeisti leidimą laikinai gyventi galiojimo terminą buvo pateiktas konsulinei įstaigai, pranešimas faksu persiunčiamas šiai įstaigai. Konsulinė įstaiga apie priimtą sprendimą pratęsti sprendimo išduoti ar pakeisti leidimą laikinai gyventi galiojimo terminą informuoja užsienietį ir nurodo iki šio sprendimo galiojimo termino pabaigos atvykti į konsulinę įstaigą atsiimti pranešimo apie priimtą sprendimą, o jam atvykus į konsulinę įstaigą, įteikia šį pranešimą ir prireikus teisės aktų nustatyta tvarka priima užsieniečio prašymą išduoti vienkartinę nacionalinę vizą, suteikiančią teisę atvykti į Lietuvos Respubliką.

Užsieniečio byla grąžinama ją atsiuntusiai migracijos tarnybai;

61.2. nepratęsti sprendimo išduoti ar pakeisti leidimą laikinai gyventi galiojimo termino.

Sprendimo nepratęsti sprendimo išduoti ar pakeisti leidimą laikinai gyventi galiojimo termino kopija, patvirtinta teisės aktų nustatyta tvarka, per 2 darbo dienas nuo šio sprendimo priėmimo dienos išsiunčiama užsieniečiui, o jei laisvos formos prašymas pratęsti sprendimo išduoti ar pakeisti leidimą laikinai gyventi galiojimo terminą buvo pateiktas konsulinei įstaigai, kopija išsiunčiama šiai įstaigai. Konsulinė įstaiga apie priimtą sprendimą informuoja užsienietį ir nurodo atvykti į konsulinę įstaigą atsiimti sprendimo kopijos, o jam atvykus į konsulinę įstaigą, įteikia šią kopiją. Jei užsienietis per 1 mėnesį nuo sprendimo nepratęsti sprendimo išduoti ar pakeisti leidimą laikinai gyventi galiojimo termino kopijos gavimo konsulinėje įstaigoje dienos neatvyksta į konsulinę įstaigą (negali atvykti dėl objektyvių priežasčių), tai ši kopija jam išsiunčiama paštu.

Užsieniečio byla lieka Migracijos departamente.

62. Priimtas sprendimas išduoti ar pakeisti leidimą laikinai gyventi panaikinamas, jeigu:

62.1. pasikeitė aplinkybės, dėl kurių buvo priimtas šis sprendimas;

62.2. paaiškėjo Įstatymo 35 straipsnyje nurodyti pagrindai, dėl kurių gali būti atsisakyta išduoti ar pakeisti leidimą laikinai gyventi.

63. Sprendimas panaikinti sprendimą išduoti ar pakeisti leidimą laikinai gyventi priimamas Aprašo 65 punkte nustatyta tvarka, jeigu užsieniečiui, dėl kurio sprendimas priimtas, leidimas laikinai gyventi neįformintas. Jei leidimas laikinai gyventi užsieniečiui įformintas, priimamas sprendimas dėl leidimo laikinai gyventi užsieniečiui panaikinimo Aprašo 109 punkte nustatyta tvarka.

64. Migracijos tarnyba, paaiškėjus, kad pasikeitė aplinkybės, dėl kurių buvo priimtas sprendimas išduoti ar pakeisti užsieniečiui leidimą laikinai gyventi, arba atsiradus pagrindų, nurodytų Įstatymo 35 straipsnyje, ir esant tai patvirtinančių dokumentų, nedelsdama, bet ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo minėtų aplinkybių ir priežasčių paaiškėjimo dienos užsieniečio bylą išsiunčia Migracijos departamentui sprendimui priimti.

65. Įgaliotas Migracijos departamento valstybės tarnautojas per 10 darbo dienų nuo užsieniečio bylos gavimo Migracijos departamente dienos išnagrinėja gautus dokumentus ir parengia sprendimo panaikinti sprendimą išduoti ar pakeisti leidimą laikinai gyventi projektą, o Migracijos departamento direktorius ar jo įgaliotas valstybės tarnautojas priima sprendimą panaikinti sprendimą išduoti ar pakeisti leidimą laikinai gyventi. Sprendimo panaikinti sprendimą išduoti ar pakeisti leidimą laikinai gyventi kopija, patvirtinta teisės aktų nustatyta tvarka, per 2 darbo dienas nuo šio sprendimo priėmimo dienos išsiunčiama užsieniečiui, o jei užsienietis prašymo išduoti leidimą 10 eilutėje nurodė, kad pranešimas apie priimtą sprendimą turi būti siunčiamas konsulinei įstaigai, kuriai buvo pateiktas prašymas išduoti leidimą, tai sprendimo panaikinti sprendimą išduoti leidimą laikinai gyventi kopija išsiunčiama šiai įstaigai. Konsulinė įstaiga apie priimtą sprendimą informuoja užsienietį ir nurodo atvykti į konsulinę įstaigą atsiimti sprendimo kopijos, o jam atvykus į konsulinę įstaigą, įteikia šią kopiją. Jei užsienietis per 1 mėnesį nuo sprendimo panaikinti sprendimą išduoti leidimą laikinai gyventi kopijos gavimo konsulinėje įstaigoje dienos neatvyksta į konsulinę įstaigą (negali atvykti dėl objektyvių priežasčių), tai ši kopija jam išsiunčiama paštu.

Užsieniečio byla lieka Migracijos departamente.

66. Įstatymo 48 ir 49 straipsniuose nurodytais pagrindais priimtas sprendimas dėl leidimo laikinai gyventi išdavimo priimamas ir registruojamas Užsieniečių prašymų suteikti prieglobstį nagrinėjimo, sprendimų priėmimo ir jų vykdymo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2004 m. lapkričio 15 d. įsakymu Nr. 1V-361 (Žin., 2004, Nr. 168-6196), nustatyta tvarka. Šis sprendimas saugomas užsieniečio asmens byloje dėl prieglobsčio suteikimo.

67. Migracijos departamento sprendimas dėl leidimo laikinai gyventi išdavimo, kai užsieniečio išsiuntimas iš Lietuvos Respublikos yra sustabdytas dėl Įstatymo 128 straipsnio 2 dalies 2-4 punktuose nurodytų aplinkybių, priimamas kartu su Migracijos departamento sprendimu, kad užsieniečio negalima išsiųsti iš Lietuvos Respublikos.

68. Jei užsienietis per 3 mėnesius nuo sprendimo išduoti ar pakeisti užsieniečiui leidimą laikinai gyventi priėmimo dienos arba iki pratęsto sprendimo išduoti ar pakeisti leidimą laikinai gyventi galiojimo laiko pabaigos nesikreipė dėl leidimo laikinai gyventi įforminimo, šiam terminui pasibaigus minėtas sprendimas laikomas netekusiu galios. Migracijos tarnyba užsieniečio bylą grąžina Migracijos departamentui.

69. Įgaliotas Migracijos departamento valstybės tarnautojas užregistruoja Aprašo 40, 52.1–52.3, 65 ir 67 punktuose nurodytus sprendimus Užsieniečių registre.

Aprašo 52.3, 65 ir 67 punktuose nurodyti sprendimai įdedami į užsieniečio bylą.

70. Įstatymo 40 straipsnio 2 dalies 1, 2, 4 ir 5 punktuose numatytais atvejais sprendimo priėmimo procedūros nevykdomos, o užsienietis Aprašo 72, 76 ir 81 punktuose nustatyta tvarka kreipiasi dėl naujo leidimo laikinai gyventi įforminimo.

 

VII. DOKUMENTŲ LEIDIMUI LAIKINAI GYVENTI ĮFORMINTI PATEIKIMAS

 

71. Užsienietis iki sprendimo išduoti ar pakeisti užsieniečiui leidimą laikinai gyventi galiojimo termino pabaigos turi kreiptis dėl leidimo laikinai gyventi įforminimo į migracijos tarnybą, kurios aptarnaujamoje teritorijoje ketina deklaruoti gyvenamąją vietą ar siekia būti įtrauktas į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą, arba į savo gyvenamosios vietos migracijos tarnybą.

72. Prieš kreipdamasis dėl leidimo laikinai gyventi įforminimo užsienietis privalo sumokėti Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyto dydžio valstybės rinkliavą už leidimo laikinai gyventi išdavimą arba pakeisto leidimo laikinai gyventi išdavimą, išskyrus atvejus, kai įstatymų nustatyta tvarka jis yra atleistas nuo valstybės rinkliavos.

73. Leidimui laikinai gyventi įforminti užsienietis turi pateikti:

73.1. prašymą įforminti leidimą (7 priedas). Prašymas įforminti leidimą automatiškai užpildomas registruojant šį prašymą sistemoj e pagal Prašymų asmens dokumentams išduoti, pakeisti, įforminti registravimo, užsakymų asmens dokumentams išrašyti formavimo ir duomenų apie asmens dokumentų galiojimą tvarkos aprašo, patvirtinto Asmens dokumento išrašymo centro direktoriaus 2008 m. gruodžio 17 d. įsakymu Nr. 1-46 (Žin., 2008, Nr. 148-5978), reikalavimus ir išspausdinamas. Prašymas įforminti leidimą sistemoje registruojamas iš karto, kai užsienietis kreipiasi dėl leidimo laikinai gyventi įforminimo (išskyrus Aprašo 89.2 punkto trečioje pastraipoje numatytą atvejį);

73.2. galiojantį kelionės dokumentą, jo kopiją, jei kelionės dokumentas buvo pakeistas prašymo nagrinėjimo metu;

73.3. leidimą laikinai gyventi, kai jį keičia;

73.4. vieną užsieniečio amžių atitinkančią nuotrauką (kitoje pusėje užrašomas užsieniečio vardas ir pavardė), kuri turi atitikti Nuotraukų asmens dokumentams reikalavimus, patvirtintus Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2002 m. gruodžio 6 d. įsakymu Nr. 569 (Žin., 2002, Nr. 119-5362; 2006, Nr. 93-3657). Migracijos tarnyboje įdiegus biometrinių duomenų registravimo įrangą, šio punkto reikalavimas netaikomas, išskyrus atvejus, kai nėra galimybių nuskaityti asmens veido atvaizdą biometrinių duomenų registravimo įranga (pvz., nėra techninių galimybių arba nepavyksta kokybiškai nuskaityti veido atvaizdo biometrinių duomenų registravimo įranga);

73.5. asmens duomenis ar jų keitimą patvirtinančius dokumentus (civilinės būklės aktų įregistravimo liudijimus, teismo sprendimo atkurti, papildyti, pakeisti ar ištaisyti civilinės būklės akto įrašą ir kt.) arba jų kopijas, patvirtintas teisės aktų nustatyta tvarka, jeigu užsieniečio asmens duomenys, įrašyti jo pateiktuose dokumentuose leidimui laikinai gyventi įforminti, nesutampa su jo duomenimis Gyventojų registre.

74. Aprašo 73.2, 73.5 punktų reikalavimai netaikomi užsieniečiui, kuriam Įstatymo nustatyta tvarka suteikta papildoma arba laikinoji apsauga Lietuvos Respublikoje, jei jis Aprašo 73.2, 73.5 punktuose nurodytų dokumentų negali pateikti dėl objektyvių priežasčių.

Užsieniečiui, kurio negalima išsiųsti iš Lietuvos Respublikos dėl to, kad jis neturi galiojančio kelionės dokumento, netaikomas Aprašo 73.2 punkto reikalavimas.

75. Leidimas laikinai gyventi įforminamas užsieniečiui pateikus galiojantį kelionės dokumentą, kurio galiojimo laikas 3 mėnesiais turi viršyti prašomo išduoti ar pakeisti leidimo laikinai gyventi galiojimo laiką.

76. Įstatymo 40 straipsnio 2 dalies 1, 2, 4 ir 5 punktuose nurodytais atvejais užsienietis leidimui laikinai gyventi įforminti savo gyvenamosios vietos migracijos tarnybai pateikia Aprašo 73.1–73.3 punktuose nurodytus dokumentus ir 73.4 punkte nurodytą nuotrauką.

77. Įstatymo 40 straipsnio 2 dalies 1, 2, 4 ir 5 punktuose nurodytais atvejais naujas leidimas laikinai gyventi įforminamas laikotarpiui, likusiam iki anksčiau įforminto leidimo laikinai gyventi galiojimo pabaigos.

78. Užsienietis, praradęs leidimą laikinai gyventi, apie tai asmeniškai raštu nedelsdamas praneša bet kuriai teritorinei policijos įstaigai arba savo gyvenamosios vietos migracijos tarnybai, o jeigu leidimą laikinai gyventi užsienietis prarado užsienio valstybėje – konsulinei įstaigai. Laisvos formos pranešime turi būti nurodyti užsieniečio vardas (-ai), pavardė, asmens kodas ar gimimo data, gyvenamosios ar buvimo vietos Lietuvos Respublikoje adresas, prarasto leidimo laikinai gyventi numeris, jeigu užsienietis jį žino, leidimą laikinai gyventi išdavusi migracijos tarnyba, jo praradimo data ir aplinkybės.

Teritorinės policijos įstaigos pareigūnas priimtą užsieniečio pasirašytą pranešimą apie leidimo laikinai gyventi praradimą ne vėliau kaip kitą darbo dieną turi perduoti šios įstaigos migracijos tarnybai, o konsulinis pareigūnas – ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuskaitytą šį pranešimą elektroniniu paštu arba faksu persiųsti leidimą laikinai gyventi išdavusiai migracijos tarnybai.

Pranešimas apie leidimo laikinai gyventi praradimą įdedamas į užsieniečio bylą.

79. Prarastas leidimas laikinai gyventi skelbiamas negaliojančiu Aprašo 116 punkte nustatyta tvarka.

80. Rastas leidimas laikinai gyventi, kuris buvo paskelbtas negaliojančiu kaip prarastas, turi būti nedelsiant grąžintas bet kuriai teritorinei policijos įstaigai ar migracijos tarnybai. Teritorinei policijos įstaigai grąžintas leidimas laikinai gyventi perduodamas šios įstaigos migracijos tarnybai. Migracijos tarnyba sistemoje paskelbia, kad šis leidimas laikinai gyventi grąžintas. Negaliojantis leidimas laikinai gyventi turi būti sunaikinamas.

81. Leidimui laikinai gyventi vietoj prarasto gauti užsienietis savo gyvenamosios vietos migracijos tarnybai turi pateikti Aprašo 73.1, 73.2 punktuose nurodytus dokumentus ir 73.4 punkte nurodytą nuotrauką.

82. Dokumentus dėl leidimo laikinai gyventi įforminimo užsienietis pateikia asmeniškai, išskyrus Aprašo 83–85 punktuose nurodytus atvejus.

83. Dokumentus, kurių reikia leidimui laikinai gyventi vaikui iki 16 metų įforminti, pateikia vienas iš tėvų, pateikęs savo asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, arba globėjas (rūpintojas), pateikęs paskyrimą globėju (rūpintoju) pavirtinantį dokumentą bei jo kopiją, jeigu jo nebuvo pateikęs kartu su prašymu išduoti arba pakeisti leidimą, ir savo asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

Pateikiant dokumentus dėl leidimo laikinai gyventi įforminimo vaikui iki 16 metų, turi dalyvauti ir vaikas.

Vyresni nei 16 metų nepilnamečiai vaikai dokumentus dėl leidimo laikinai gyventi įforminimo gyventi pateikia patys.

84. Neveiksnaus užsieniečio, esančio Lietuvoje, dokumentus, kurių reikia leidimui laikinai gyventi įforminti, pateikia jo globėjas ar kitas teisėtas atstovas, pateikęs paskyrimą globėju ar kitą teisėtą atstovavimą patvirtinantį dokumentą bei jo kopiją, jeigu jo nebuvo pateikęs kartu su prašymu išduoti arba pakeisti leidimą, ir savo asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

85. Lietuvoje esančio užsieniečio, kuris dėl fizinės negalios negali pats atvykti į migracijos tarnybą, dokumentus, kurių reikia leidimui laikinai gyventi įforminti, pateikia jo įgaliotas asmuo, pateikęs įstatymų nustatyta tvarka patvirtintą įgaliojimą bei jo kopiją ir savo asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

86. Lietuvoje esančio užsieniečio, kuris dėl fizinės negalios negali atvykti į migracijos tarnybą, asmens tapatybę ir parašą Aprašo nustatyta tvarka turi patvirtinti nuvykęs pas užsienietį įgaliotas migracijos tarnybos valstybės tarnautojas.

87. Dokumentai leidimui laikinai gyventi įforminti nepriimami, jeigu pateikiami nesilaikant šiame skyriuje nustatytų reikalavimų.

88. Dokumentų, pateiktų leidimui laikinai gyventi įforminti, kopijos įdedamos į užsieniečių bylas.

 

VIII. DOKUMENTŲ LEIDIMUI LAIKINAI GYVENTI ĮFORMINTI PRIĖMIMAS, PRAŠYMO ĮFORMINTI LEIDIMĄ PILDYMAS IR REGISTRAVIMAS SISTEMOJE

 

89. Dokumentus leidimui laikinai gyventi įforminti priimantis įgaliotas migracijos tarnybos valstybės tarnautojas privalo:

89.1. jei užsienietis įstatymų nustatyta tvarka nėra atleistas nuo valstybės rinkliavos – patikrinti Valstybinės mokesčių inspekcijos informacinėje sistemoje, ar užsienietis yra sumokėjęs Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyto dydžio valstybės rinkliavą už leidimo laikinai gyventi išdavimą arba pakeisto leidimo laikinai gyventi išdavimą. Nustačius, kad dokumentų leidimui laikinai gyventi įforminti pateikimo metu Valstybinės mokesčių inspekcijos informacinėje sistemoje tokių duomenų nėra, šie dokumentai priimami ir užsieniečiui žodžiu paaiškinama, kad leidimas laikinai gyventi jam bus įteiktas tik po to, kai bus sumokėta valstybės rinkliava. Jeigu užsienietis yra pateikęs sumokėtos valstybės rinkliavos mokamąjį pavedimą su banko žyma ar kvitą, tai šio punkto reikalavimas nevykdomas;

89.2. įsitikinti asmens, kuriam įforminamas leidimas laikinai gyventi, tapatybe, sutikrinant jo išvaizdą su jo veido atvaizdu Gyventojų registre, o užsieniečio asmens duomenis, įrašytus jo pateiktuose dokumentuose leidimui laikinai gyventi įforminti, sutikrinti su duomenimis apie šį asmenį, esančiais Užsieniečių registre ir Gyventojų registre.

Jeigu Gyventojų registre nėra asmens veido atvaizdo, tai įgaliotas migracijos tarnybos valstybės tarnautojas privalo sutikrinti asmens išvaizdą su jo nuotrauka (veido atvaizdu) pateiktuose dokumentuose, o užsieniečio asmens duomenis, įrašytus jo pateiktuose dokumentuose leidimui laikinai gyventi įforminti, – su duomenimis apie šį asmenį, esančiais Gyventojų registre.

Jei Gyventojų registre nėra duomenų apie užsienietį, dokumentai leidimui laikinai gyventi įforminti priimami užsieniečiui parašius rašytinį įsipareigojimą atvykti į migracijos tarnybą po to, kai bus gautas šios tarnybos pranešimas, kad jo duomenys Gyventojų registre įrašyti. Duomenys apie užsienietį Gyventojų registre įrašomi Asmens duomenų teikimo Lietuvos Respublikos gyventojų registrui taisyklių, patvirtintų Gyventojų registro tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2007 m. rugsėjo 27 d. įsakymu Nr. (29)4R-57 (Žin., 2007, Nr. 103-4244) nustatyta tvarka. Migracijos tarnyba informuoja užsienietį apie duomenų įrašymą Gyventojų registre. Pranešimas apie tai užsieniečiui išsiunčiamas per 2 darbo dienas nuo jo duomenų įrašymo Gyventojų registre dienos.

Nustačius, kad užsieniečio vardas (-ai), pavardė, lytis, gimimo data ar asmens kodas nesutampa su šiais duomenimis, esančiais Gyventojų registre, dokumentai leidimui laikinai gyventi įforminti priimami, jeigu užsienietis pateikia šių duomenų pakeitimą patvirtinančius dokumentus. Apie asmens duomenų pasikeitimą pranešama Gyventojų registro tarnybai prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – Gyventojų registro tarnyba) Aprašo 89.3.9 punkto antroje pastraipoje nustatyta tvarka;

89.3. Prašymų asmens dokumentams išduoti, pakeisti, įforminti registravimo, užsakymų asmens dokumentams išrašyti formavimo ir duomenų apie asmens dokumentų galiojimą tvarkos aprašo nustatyta tvarka:

89.3.1. sistemoje atsidaryti prašymo įforminti leidimą ekraninę formą. Prašymo įforminti leidimą 1–7 eilutės automatiškai užpildomos įvedus užsieniečio asmens kodą arba vardą, pavardę ir gimimo metus pagal Gyventojų registro duomenis.

Jeigu užsieniečiui asmens kodas nesuteiktas, tai prašymo įforminti leidimą 1 eilutėje jis nurodomas tada, kai jį suteikia Gyventojų registro tarnyba.

Jeigu užsienietis nėra deklaravęs gyvenamosios vietos ir neįtrauktas į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą, tai prašymo įforminti leidimą 7 eilutė nepildoma;

89.3.2. prašymo įforminti leidimą ekraninės formos 8 eilutėje įrašyti pilietybę pagal pateiktus dokumentus arba, jei asmuo yra be pilietybės, įrašyti: „BE PILIETYBĖS“;

89.3.3. prašymo įforminti leidimą ekraninės formos 9 eilutėje įvesti užsieniečio pateikto kelionės dokumento seriją, numerį, išdavimo datą, datą, iki kurios galioja kelionės dokumentas, ir jį išdavusios įstaigos pavadinimą. Ši eilutė nepildoma, kai prašymą įforminti leidimą pateikia užsienietis, nurodytas Aprašo 74 punkte.

Jeigu užsienietis yra praradęs leidimą laikinai gyventi, šioje eilutėje pažymimas atitinkamas langelis ir įvedami prarasto leidimo laikinai gyventi duomenys;

89.3.4. prašymo įforminti leidimą ekraninės formos 10 eilutėje pažymėti atitinkamą langelį, nurodant, ar sumokėta Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyto dydžio valstybės rinkliava už leidimo laikinai gyventi išdavimą arba pakeisto leidimo laikinai gyventi išdavimą (įvedama sumokėtos valstybės rinkliavos suma ir sumokėjimo data), ar užsienietis yra atleistas nuo valstybės rinkliavos.

Jeigu dokumentų leidimui laikinai gyventi įforminti pateikimo metu Valstybinės mokesčių inspekcijos informacinėje sistemoje tokių duomenų nėra, žyma apie jos sumokėjimą prašymo įforminti leidimą 10 eilutėje padaroma užsieniečiui įteikiant leidimą laikinai gyventi;

89.3.5. iki migracijos tarnyboje bus įdiegta biometrinių duomenų registravimo įranga – išspausdinto prašymo įforminti leidimą su užpildytomis 1–10 eilutėmis tam skirtoje vietoje įklijuoti nuotrauką, duoti užsieniečiui specialiu rašikliu pasirašyti užsieniečio parašui skirtame langelyje ir nuo šio prašymo nuskaityti veido atvaizdą ir parašą, o migracijos tarnyboje įdiegus biometrinių duomenų registravimo įrangą – nuskaityti užsieniečio veido atvaizdą ir duoti jam specialiu rašikliu pasirašyti planšetėje, integruotoje biometrinių duomenų nuskaitymo įrangoje.

Užsienietis privalo pasirašyti įgalioto migracijos tarnybos valstybės tarnautojo akivaizdoje.

Užsienietis, kuriam sukako 14 metų, specialiu rašikliu prašymo įforminti leidimą užsieniečio parašui skirtame langelyje arba planšetėje, integruotoje biometrinių duomenų nuskaitymo įrangoje, pasirašo pats.

Jeigu leidimas laikinai gyventi įforminamas užsieniečiui iki 14 metų, tai prašymo įforminti leidimą užsieniečio parašui skirtame langelyje arba planšetėje braukiamas brūkšnys.

Jeigu užsienietis nesugeba pasirašyti dėl neveiksnumo ar fizinės negalios, tai prašymo įforminti leidimą užsieniečio parašui skirtame langelyje arba planšetėje braukiamas brūkšnys, o prašymo įforminti leidimą 16 eilutėje „Pastabos“ nurodoma priežastis, dėl kurios asmuo nepasirašo;

89.3.6. prašymo įforminti leidimą ekraninės formos 11 eilutės atitinkamame langelyje pažymėti, kad priimtas sprendimas dėl leidimo laikinai gyventi išdavimo ar pakeitimo, įvesti sprendimo priėmimo datą, jo registracijos numerį, Įstatymo straipsnį, dalį ir punktą, kurio pagrindu priimtas šis sprendimas, ir terminą, kuriam išduodamas ar keičiamas leidimas laikinai gyventi.

Jeigu priimtas sprendimas išduoti užsieniečiui leidimą laikinai gyventi pirmiesiems studijų metams (be teisės dirbti), prašymo įforminti leidimą 16 eilutėje „Pastabos“ nurodoma „BE TEISĖS DIRBTI“;

89.3.7. prašymo įforminti leidimą ekraninės formos langeliuose „Išdavimo (keitimo) priežastis (-ys)“ įvesti atitinkamą (-us) leidimo laikinai gyventi išdavimo ar keitimo priežasties (priežasčių) kodą (-us) pagal Prašymų asmens dokumentams išduoti, pakeisti, įforminti registravimo, užsakymų asmens dokumentams išrašyti formavimo ir duomenų apie asmens dokumentų galiojimą tvarkos aprašo nustatytas asmens dokumentų išdavimo ir keitimo priežastis;

89.3.8. prašymo įforminti leidimą ekraninės formos tam skirtoje vietoje įvesti leidimą laikinai gyventi išduodančios ar keičiančios migracijos tarnybos numerį, kuris turi atitikti įrašomą leidime laikinai gyventi pagal Prašymų asmens dokumentams išduoti, pakeisti, įforminti registravimo, užsakymų asmens dokumentams išrašyti formavimo ir duomenų apie asmens dokumentų galiojimą tvarkos aprašo įrašus asmens dokumente;

89.3.9. užregistruoti sistemoje prašymą įforminti leidimą. Prašymo įforminti leidimą ekraninės formos tam skirtoje vietoje sistema automatiškai suformuoja šio prašymo registracijos numerį ir nurodo registracijos datą. Prašymo įforminti leidimą registracijos sistemoje numeris kasmet pradedamas formuoti nuo Nr. 1.

Jeigu užsienietis dėl leidimo laikinai gyventi įforminimo kreipiasi pasikeitus jo vardui (-ams) ar pavardei, lyčiai, gimimo datai, asmens kodui ir nustatoma, kad šie duomenys nesutampa su duomenimis, esančiais Gyventojų registre, arba jam nesuteiktas asmens kodas, tai prašymas įforminti leidimą sistemos priemonėmis perduodamas registruoti Gyventojų registro tarnybai. Išspausdinto prašymo įforminti leidimą su Aprašo 89.3.1–89.3.4, 89.3.6–89.3.8, 89.4, 89.5 punktuose nustatyta tvarka užpildytomis eilutėmis, užsieniečio veido atvaizdu bei parašu kopija ir dokumentų, patvirtinančių asmens duomenų teisingumą, kopijos perduodamos arba išsiunčiamos Gyventojų registro tarnybai, ant šio prašymo pažymėjus, kurie asmens duomenys nesutampa;

89.3.10. išspausdinti prašymą įforminti leidimą su užpildytomis 1–11 ir 16 eilutėmis, užsieniečio veido atvaizdu, parašu ir patikrinti.

Jeigu užsieniečiui asmens kodas nesuteiktas, tai prašymas įforminti leidimą spausdinamas neužpildžius 1 eilutės.

Jeigu užsienietis nėra deklaravęs gyvenamosios vietos ir neįtrauktas į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą, tai prašymas įforminti leidimą spausdinamas neužpildžius 7 eilutės, šioje eilutėje ranka įrašomas gyvenamosios vietos, kurią užsienietis ketina deklaruoti, adresas ir atitinkamame langelyje pažymima, kad gyvenamoji vieta nedeklaruota.

Nustačius, kad prašyme įforminti leidimą neteisingai įvesti Aprašo 89.3.2, 89.3.3, 89.3.4, 89.3.6 ar 89.3.7 punkte nurodyti duomenys, šie duomenys prašymo įforminti leidimą ekraninėje formoje pakoreguojami ir išspausdinamas naujas prašymas įforminti leidimą;

89.4. prašymo įforminti leidimą 12 eilutės atitinkamame langelyje pažymėti, kas pateikia prašymą įforminti leidimą. Šioje eilutėje užsienietis nurodo savo vardą, pavardę, datą ir pasirašo, o jeigu dokumentus leidimui laikinai gyventi įforminti pateikia kitas asmuo (Aprašo 83–85 punktuose numatytais atvejais) – ir savo asmens kodą;

89.5. patvirtinti užsieniečio, kuriam išduodamas ar keičiamas leidimas laikinai gyventi, tapatybę ir parašą, prašymo įforminti leidimą 13 eilutėje įrašant savo pareigas, vardą, pavardę, datą.

90. Dokumentų, siunčiamų Gyventojų registro tarnybai duomenims apie užsienietį įrašyti ar pakeisti, kopijos turi būti teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintos įgalioto migracijos tarnybos valstybės tarnautojo.

91. Užsieniečio pateiktas kelionės dokumentas (išskyrus užsieniečių, nurodytų Aprašo 74 punkte) ar leidimas laikinai gyventi, sutikrinus duomenis, užsieniečiui grąžinamas.

92. Leidimas laikinai gyventi įforminamas ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo prašymo įforminti leidimą užregistravimo sistemoje dienos.

 

IX. UŽSAKYMO DĖL LEIDIMO LAIKINAI GYVENTI IŠRAŠYMO FORMAVIMAS IR PERDAVIMAS ASMENS DOKUMENTŲ IŠRAŠYMO CENTRUI

 

93. Migracijos tarnybos valstybės tarnautojas, turintis atitinkamus įgaliojimus dirbti su sistema, vykdydamas Prašymų asmens dokumentams išduoti, pakeisti, įforminti registravimo, užsakymų asmens dokumentams išrašyti formavimo ir duomenų apie asmens dokumentų galiojimą tvarkos aprašo reikalavimus, privalo:

93.1. prašymą įforminti leidimą sistemoje su užpildytomis 1–11 ir 16 eilutėmis ir suteiktu registracijos numeriu perkelti į būseną „Paruoštas“, kad būtų galima šį prašymą įtraukti į užsakymą Asmens dokumentų išrašymo centrui.

Jeigu Gyventojų registre turi būti įrašyti ar pakeisti asmens duomenys, kurie bus įrašomi į leidimą laikinai gyventi, tai prašymas įforminti leidimą įtraukiamas į užsakymą Asmens dokumentų išrašymo centrui tik įsitikinus, kad Gyventojų registro tarnyba šį prašymą užregistravo sistemoje.

Jeigu Gyventojų registre turi būti įvesti ar pakeisti asmens duomenys, kurie nebus įrašomi į leidimą laikinai gyventi, tai prašymas įforminti leidimą gali būti įtraukiamas į užsakymą;

93.2. suformuoti užsakymą dėl leidimo laikinai gyventi išrašymo ir perduoti jį Asmens dokumentų išrašymo centrui. Migracijos tarnyba su sistema dirba tiesiogiai (prijungties režimu).

94. Leidimą laikinai gyventi išrašo ir duomenis į jį įrašo Asmens dokumentų išrašymo centras.

 

X. IŠRAŠYTŲ LEIDIMŲ LAIKINAI GYVENTI GAVIMAS IŠ ASMENS DOKUMENTŲ IŠRAŠYMO CENTRO

 

95. Iš Asmens dokumentų išrašymo centro gavus išrašytų leidimų laikinai gyventi siuntą, migracijos tarnyboje patikrinama, ar nepažeista siuntos pakuotė.

96. Ne mažiau kaip trijų teritorinės policijos įstaigos valstybės tarnautojų (iš jų 2 – migracijos tarnybos) akivaizdoje atplėšiama leidimų laikinai gyventi pakuotė, šie dokumentai suskaičiuojami, patikrinama, ar jų numeriai atitinka nurodytuosius lydraštyje. Jeigu gautų leidimų laikinai gyventi skaičius bei jų numeriai atitinka nurodytuosius lydraštyje, teritorinės policijos įstaigos valstybės tarnautojai tai pažymi lydraštyje ir pasirašo, nurodo savo pareigas, vardą, pavardę ir datą.

Siuntos turi būti patikrinamos ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo siuntos gavimo migracijos tarnyboje dienos.

97. Nustačius, kad pakuotė pažeista ir / ar trūksta leidimų laikinai gyventi, ir / ar jų numeriai neatitinka nurodytųjų lydraštyje, iš Asmens dokumentų išrašymo centro išrašytus leidimus laikinai gyventi gavusios migracijos tarnybos vadovo pavedimu tą pačią dieną dėl nurodytų faktų surašomas aktas. Akto kopija ne vėliau kaip kitą darbo dieną pateikiama Asmens dokumentų išrašymo centrui. Trūkstami leidimai laikinai gyventi migracijos tarnybos vadovo pavedimu nedelsiant sistemoje skelbiami dingusiais.

98. Įgaliotas migracijos tarnybos valstybės tarnautojas privalo:

98.1. patikrinti, ar leidimas laikinai gyventi pagamintas kokybiškai, ar jame nurodyti asmens duomenys ir veido atvaizdas atitinka asmens duomenis ir nuotrauką (veido atvaizdą) prašyme įforminti leidimą.

Jeigu leidimas laikinai gyventi pagamintas nekokybiškai ir / ar jame nurodyti asmens duomenys ir / ar veido atvaizdas neatitinka asmens duomenų ar nuotraukos (veido atvaizdo) prašyme įforminti leidimą (toliau – sugadintas leidimas laikinai gyventi), apie tai nedelsiant informuojamas migracijos tarnybos vadovas. Gavus sugadintą leidimą laikinai gyventi, Asmens dokumentų išrašymo centrui faksu išsiunčiamas trumpas broko aprašas ir sugadintų lapų kopijos. Sugadintas leidimas laikinai gyventi specialiu prietaisu pažymimas kaip negaliojantis ir kartu su broko aprašu grąžinamas Asmens dokumentų išrašymo centrui. Užsakymas išrašyti naują leidimą laikinai gyventi formuojamas pagal tą patį prašymą įforminti leidimą ir sistemos priemonėmis perduodamas Asmens dokumentų išrašymo centrui. Apie prašymo įforminti leidimą perdavimą Asmens dokumentų išrašymo centrui pakartotinai pažymima šio prašymo 16 eilutėje „Pastabos“;

98.2. užpildyti prašymo įforminti leidimą 14 eilutę: nurodyti užsieniečiui išrašyto leidimo laikinai gyventi numerį, išrašymo datą bei galiojimo laiką.

99. Iš Asmens dokumentų išrašymo centro gauti išrašytų leidimų laikinai gyventi lydraščiai įdedami į bylą pagal dokumentacijos planą.

 

XI. LEIDIMO LAIKINAI GYVENTI ATSIĖMIMAS, PRAŠYMŲ ĮFORMINTI LEIDIMĄ SAUGOJIMAS

 

100. Užsienietis asmeniškai atvyksta atsiimti leidimo laikinai gyventi į migracijos tarnybą, kuriai pateikė dokumentus leidimui laikinai gyventi įforminti, išskyrus Aprašo 101 punkte nurodytus atvejus.

101. Jeigu užsienietis yra Lietuvos Respublikoje, tačiau asmeniškai negali atvykti į migracijos tarnybą, kuriai pateikė dokumentus leidimui laikinai gyventi įforminti, tai leidimą laikinai gyventi gali paimti ir užsieniečio įgaliotas asmuo, pateikęs įstatymų nustatyta tvarka patvirtintą įgaliojimą bei jo kopiją, jeigu jų nebuvo pateikęs kartu su prašymu išduoti arba pakeisti leidimą, ir savo asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

Neveiksnaus užsieniečio leidimą laikinai gyventi paima jo globėjas ar kitas teisėtas atstovas, pateikęs paskyrimą globėju ar kitą teisėtą atstovavimą patvirtinantį dokumentą bei jų kopijas, jeigu jų nebuvo pateikęs kartu su prašymu išduoti arba pakeisti leidimą arba su dokumentais leidimui laikinai gyventi įforminti, ir savo asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

Paimti vaiko iki 16 metų leidimą laikinai gyventi turi, o vaiko nuo 16 iki 18 metų gali vienas iš tėvų ar globėjas (rūpintojas).

Nepilnamečio asmens leidimą laikinai gyventi paimantis asmuo turi pateikti savo asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

Pateiktų dokumentų kopijos įdedamos į užsieniečių bylas.

102. Atsiimant leidimą laikinai gyventi, būtina pateikti Aprašo 73.2–73.3 punktuose nurodytus dokumentus. Šio punkto reikalavimas vykdomas ir tuo atveju, kai leidimą laikinai gyventi paima Aprašo 101 punkte nurodytas asmuo.

Jeigu atsiimant leidimą laikinai gyventi nepateikiamas keičiamas leidimas laikinai gyventi, kuris pagal Aprašo 104.4 punkte nustatytus reikalavimus turi būti pažymėtas kaip negaliojantis, tai sistemoje jis skelbiamas negrąžintu.

103. Atsiimdamas leidimą laikinai gyventi užsienietis turi prašymo įforminti leidimą 15 eilutėje pažymėti atitinkamą langelį, nurodydamas, kad leidimą laikinai gyventi paėmė asmeniškai, pasirašyti, patvirtindamas, kad leidimą laikinai gyventi gavo, ir nurodyti jo atsiėmimo datą.

Jeigu leidimą laikinai gyventi atsiima ne pats užsienietis, o paima Aprašo 101 punkte nurodytas asmuo, tai prašymo įforminti leidimą 15 eilutėje pažymimas atitinkamas langelis, nurodant, kas paėmė leidimą laikinai gyventi, įrašoma leidimą laikinai gyventi paimančio asmens vardas, pavardė ir asmens kodas. Leidimą laikinai gyventi paimantis asmuo pasirašo, patvirtindamas, kad leidimą laikinai gyventi gavo, ir nurodo leidimo laikinai gyventi atsiėmimo datą.

Jeigu užsienietis dėl fizinės negalios nesugeba pasirašyti, tai prašymo įforminti leidimą 15 eilutėje vietoj asmens parašo braukiamas brūkšnys, nurodoma leidimo laikinai gyventi atsiėmimo data, o prašymo įforminti leidimą 16 eilutėje „Pastabos“ – priežastis, dėl kurios užsienietis nepasirašo.

104. Įgaliotas migracijos tarnybos valstybės tarnautojas, migracijos tarnyboje įteikiantis išrašytą leidimą laikinai gyventi, privalo:

104.1. jei sistemoje registruojant prašymą įforminti leidimą nebuvo padaryta žyma apie valstybės rinkliavą Aprašo 89.3.4 punkte nustatyta tvarka – patikrinti Valstybinės mokesčių inspekcijos informacinėje sistemoje, ar sumokėta Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyto dydžio valstybės rinkliava už leidimo laikinai gyventi išdavimą arba pakeisto leidimo laikinai gyventi išdavimą. Leidimas laikinai gyventi užsieniečiui įteikiamas tik po to, kai jis sumoka Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyto dydžio valstybės rinkliavą už leidimo laikinai gyventi išdavimą arba pakeisto leidimo laikinai gyventi išdavimą;

104.2. sutikrinti užsieniečiui išrašytame leidime laikinai gyventi nurodytus duomenis su jo duomenimis Gyventojų registre.

Jeigu leidime laikinai gyventi nurodyti užsieniečio duomenys ar veido atvaizdas skiriasi nuo jo duomenų, esančių Gyventojų registre, apie tai nedelsiant informuojamas migracijos tarnybos vadovas. Nustačius, kad šie duomenys neteisingi, užsieniečiui Aprašo nustatyta tvarka įforminamas naujas leidimas laikinai gyventi;

104.3. sistemoje pažymėti, kad anksčiau turėtas leidimas laikinai gyventi grąžintas / negrąžintas pagal Prašymų asmens dokumentams išduoti, pakeisti, įforminti registravimo, užsakymų asmens dokumentams išrašyti formavimo ir duomenų apie asmens dokumentų galiojimą tvarkos aprašo reikalavimus;

104.4. specialiu prietaisu pažymėti kaip negaliojantį užsieniečio pateiktą keisti leidimą laikinai gyventi, paimti jį iš užsieniečio ir sunaikinti;

104.5. sistemoje pažymėti, kad leidimas laikinai gyventi įteiktas. Tai patvirtinama pažymint prašymo įforminti leidimą 15 eilutėje esantį langelį ir nurodant datą, kada sistemoje pažymėta, kad užsieniečiui leidimas laikinai gyventi įteiktas.

Leidimas laikinai gyventi pradeda galioti nuo tada, kai apie leidimo laikinai gyventi įteikimą pažymima sistemoje.

105. Jeigu užsienietis per vieną mėnesį nuo leidimo laikinai gyventi išrašymo dienos neatvyksta į migracijos tarnybą, kuriai pateikė dokumentus leidimui laikinai gyventi įforminti, atsiimti leidimo laikinai gyventi, tai įgaliotas šios tarnybos valstybės tarnautojas nedelsdamas rašo kvietimą užsieniečiui atvykti į migracijos tarnybą.

106. Prašymai įforminti leidimą saugomi leidimą laikinai gyventi išdavusios ar pakeitusios migracijos tarnyboje, sudėti aplankuose ar kartotekoje abėcėlės tvarka (pagal pavardes arba pagal pavardes ir išdavimo metus).

Prašymais įforminti leidimą naudotis turi teisę tik leidimus laikinai gyventi išduodančios migracijos tarnybos valstybės tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartį, vykdydami teisės aktų nustatytas funkcijas. Išnešti prašymą įforminti leidimą gyventi iš migracijos tarnybos patalpų draudžiama.

107. Paimti užsieniečio prašymą įforminti leidimą leidžiama atsakant į paklausimus, darant nuorašus (kopijas), jeigu juos prašo pateikti kitos valstybės įstaigos ar institucijos. Prašymų įforminti leidimą nuorašai (kopijos) kitoms valstybės įstaigoms ar institucijoms teikiami teisės aktų nustatyta tvarka. Prašymo įforminti leidimą 16 eilutėje „Pastabos“ įrašoma, kada ir kam buvo pateiktas ar išsiųstas jo nuorašas (kopija).

 

XII. LEIDIMO LAIKINAI GYVENTI PANAIKINIMAS

 

108. Migracijos tarnyba, nustačiusi bent vieną iš Įstatymo 50 straipsnio 1 dalyje nustatytų pagrindų, dėl kurių leidimas laikinai gyventi panaikinamas, esant tai patvirtinančių dokumentų, nedelsdama, bet ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo minėtų pagrindų paaiškėjimo dienos užsieniečio bylą išsiunčia Migracijos departamentui sprendimui priimti.

109. Įgaliotas Migracijos departamento valstybės tarnautojas per 10 darbo dienų nuo užsieniečio bylos gavimo Migracijos departamente dienos išnagrinėja gautus dokumentus ir parengia sprendimo panaikinti užsieniečiui išduotą leidimą laikinai gyventi projektą, o Migracijos departamento direktorius ar jo įgaliotas valstybės tarnautojas priima sprendimą panaikinti užsieniečiui išduotą leidimą laikinai gyventi.

Tokiu atveju priimamas sprendimas panaikinti ir leidimą laikinai gyventi, išduotą užsieniečio šeimos nariui, jeigu tokį leidimą jis gavo šeimos susijungimo tikslu.

110. Įgaliotas Migracijos departamento valstybės tarnautojas sprendimą panaikinti užsieniečiui išduotą leidimą laikinai gyventi užregistruoja Užsieniečių registre ir jį įdeda į užsieniečio bylą. Užsieniečio byla ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo išsiunčiama užsieniečio gyvenamosios vietos migracijos tarnybai.

Aprašo 40, 52.1–52.3, 65, 67 ir 109 punktuose nurodyti sprendimai Užsieniečių registre kasmet pradedami registruoti nuo Nr. 1.

111. Įgaliotas migracijos tarnybos valstybės tarnautojas, gavęs užsieniečio bylą ir Migracijos departamento direktoriaus ar jo įgalioto valstybės tarnautojo sprendimą panaikinti užsieniečiui išduotą leidimą laikinai gyventi, privalo:

111.1. nedelsdamas parašyti kvietimą užsieniečiui atvykti į migracijos tarnybą ir nurodyti, kad jis turi grąžinti leidimą laikinai gyventi;

111.2. su priimtu sprendimu pasirašytinai supažindinti užsienietį, jam atvykus į tarnybą.

Migracijos departamento direktoriaus ar jo įgalioto valstybės tarnautojo sprendimą panaikinti jam išduotą leidimą laikinai gyventi užsienietis ne vėliau kaip per 14 dienų nuo šio sprendimo įteikimo jam dienos gali apskųsti Vilniaus apygardos administraciniam teismui;

111.3. specialiu prietaisu pažymėti kaip negaliojantį užsieniečio grąžintą leidimą laikinai gyventi, jeigu sprendimas per 14 dienų nuo jo įteikimo dienos neapskundžiamas;

111.4. spręsti užsieniečio teisinės padėties Lietuvos Respublikoje klausimą teisės aktų nustatyta tvarka;

111.5. paskelbti leidimą laikinai gyventi negaliojančiu Aprašo 115 punkte nustatyta tvarka ir išsiųsti pranešimą dėl leidimo laikinai gyventi panaikinimo seniūnijai ar kitam savivaldybės administracijos padaliniui, kuriame jis yra deklaravęs gyvenamąją vietą ar įtrauktas į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą.

Jeigu migracijos tarnybos įgaliotas valstybės tarnautojas neturi galimybės per 14 darbo dienų nuo kvietimo išsiuntimo dienos pasirašytinai supažindinti užsienietį su priimtu sprendimu panaikinti jam išduotą leidimą laikinai gyventi ir pažymėti kaip negaliojantį tokį leidimą, jis vykdo Aprašo 111.5 punkto reikalavimus.

112. Panaikinus užsieniečiui išduotą leidimą laikinai gyventi, jo byla, atlikus Aprašo 111 punkte nurodytus veiksmus, per 3 darbo dienas nuo šių veiksmų atlikimo dienos išsiunčiama Migracijos departamentui.

 

XIII. LEIDIMO LAIKINAI GYVENTI NEGALIOJIMAS

 

113. Leidimas laikinai gyventi yra negaliojantis, kai:

113.1. jis yra panaikintas;

113.2. užsienietis įgyja Lietuvos Respublikos pilietybę arba leidimą nuolat gyventi;

113.3. jis yra prarastas;

113.4. jame yra klastojimų požymių;

113.5. jis yra pakeistas Įstatymo 40 straipsnio 2 dalyje 1, 2 ir 4 punktuose nustatytais pagrindais;

113.6. pasibaigia jo galiojimas;

113.7. jis yra mirusio asmens.

114. Užsienietis, dėl kurio priimtas sprendimas panaikinti jam išduotą leidimą laikinai gyventi, taip pat asmuo, įgijęs Lietuvos Respublikos pilietybę arba leidimą nuolat gyventi, turi grąžinti leidimą laikinai gyventi migracijos tarnybai.

115. Duomenis apie Aprašo 113.1 punkte nurodyto leidimo laikinai gyventi negaliojimą į sistemą įveda Aprašo 93 punkte nurodytas migracijos tarnybos valstybės tarnautojas. Toks leidimas laikinai gyventi negalioja nuo Migracijos departamento direktoriaus ar jo įgalioto valstybės tarnautojo sprendimo panaikinti užsieniečiui išduotą leidimą laikinai gyventi įsigaliojimo dienos.

Aprašo 113.2 punkte nurodytas leidimas laikinai gyventi negalioja nuo asmeniui išrašyto Lietuvos Respublikos pilietybę patvirtinančio dokumento arba leidimo nuolat gyventi atsiėmimo jį išdavusioje migracijos tarnyboje dienos.

Jeigu negaliojančio leidimo laikinai gyventi asmuo negrąžina, tai sistemoje jis skelbiamas negrąžintu. Jeigu toks leidimas laikinai gyventi grąžinamas vėliau, sistemoje daromas pakeitimas – nurodoma, kad leidimas laikinai gyventi grąžintas.

116. Duomenis apie Aprašo 113.3 punkte nurodyto leidimo laikinai gyventi negaliojimą į sistemą įveda Aprašo 93 punkte nurodytas migracijos tarnybos valstybės tarnautojas, kai Aprašo 78 punkte nustatyta tvarka gauna pranešimą apie leidimo laikinai gyventi praradimą.

Duomenys apie leidimo laikinai gyventi negaliojimą į sistemą įvedami nedelsiant, o nesant tokios galimybės, ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo pranešimo apie leidimo laikinai gyventi praradimą gavimo dienos. Aprašo 113.3 punkte nurodytas leidimas laikinai gyventi negalioja nuo duomenų apie jo negaliojimą įvedimo į sistemą dienos. Pranešime apie leidimo laikinai gyventi praradimą įrašoma leidimo laikinai gyventi paskelbimo negaliojančiu sistemoje data.

Rastas leidimas laikinai gyventi perduodamas bet kuriai teritorinei policijos įstaigai ar migracijos tarnybai. Teritorinei policijos įstaigai grąžintas leidimas laikinai gyventi perduodamas šios įstaigos migracijos tarnybai.

Rastame leidime laikinai gyventi nurodyti duomenys ir veido atvaizdas sutikrinami su duomenimis apie užsienietį ir jo veido atvaizdu Gyventojų registre, o nesant techninių galimybių – su užsieniečio duomenimis ir nuotrauka (veido atvaizdu) prašyme įforminti leidimą arba, jeigu leidimą laikinai gyventi išdavė kita migracijos tarnyba, prašymo įforminti leidimą kopijoje.

Rastą leidimą laikinai gyventi Aprašo 93 punkte nurodytas migracijos tarnybos valstybės tarnautojas sistemoje paskelbia negaliojančiu ir grąžintu. Paskelbtas negaliojančiu rastas leidimas laikinai gyventi turi būti sunaikinamas.

117. Duomenis apie Aprašo 113.4 punkte nurodyto leidimo laikinai gyventi negaliojimą į sistemą įveda Aprašo 93 punkte nurodytas migracijos tarnybos valstybės tarnautojas, kai gauna informacijos apie nustatytą leidimo laikinai gyventi klastojimo faktą arba kai nustato, kad iš kitų institucijų gautas rastas leidimas laikinai gyventi suklastotas. Aprašo 113.4 punkte nurodytas leidimas laikinai gyventi negalioja nuo duomenų apie jo negaliojimą įvedimo į sistemą dienos, jeigu jis nebuvo paskelbtas negaliojančiu ar negaliojo dėl kitos priežasties. Jeigu gavus informacijos apie nustatytą leidimo laikinai gyventi klastojimo faktą šis leidimas nepateikiamas, tai sistemoje toks leidimas laikinai gyventi skelbiamas negaliojančiu ir negrąžintu. Tai, kad leidimas laikinai gyventi suklastotas, sistemoje turi būti pažymima ir tais atvejais, kai šis leidimas sistemoje užfiksuotas kaip negaliojantis dėl kitų priežasčių.

Prašymo įforminti leidimą 16 eilutėje „Pastabos“ pažymima, kad leidimas laikinai gyventi paskelbtas negaliojančiu arba kad sistemoje papildytos jo negaliojimo priežastys, ir nurodoma, ar leidimas laikinai gyventi grąžintas migracijos tarnybai. Jeigu leidimas laikinai gyventi išduotas kitos migracijos tarnybos, tai jai pranešama apie leidimo laikinai gyventi negaliojimą. Pranešime turi būti nurodyta užsieniečio asmens kodas, vardas, pavardė, leidimo laikinai gyventi numeris bei negaliojimo priežastis ir tai, ar negaliojantis leidimas laikinai gyventi grąžintas. Gavusi pranešimą, migracijos tarnyba šiuos duomenis turi nurodyti prašymo įforminti leidimą 16 eilutėje „Pastabos“.

Migracijos tarnyba apie kiekvieną nustatytą leidimo laikinai gyventi klastojimo faktą informuoja Migracijos departamentą ir jam persiunčia suklastotą leidimą laikinai gyventi arba nurodo, kur šis dokumentas yra ar dėl kokių priežasčių negali būti atsiųstas. Suklastoti leidimai laikinai gyventi Migracijos departamente saugomi ne ilgiau kaip dvejus metus, o pasibaigus šiam terminui turi būti sunaikinami, jeigu nėra priežasčių, dėl kurių jų sunaikinti negalima.

Migracijos tarnyba, įrašiusi duomenis apie suklastoto leidimo laikinai gyventi negaliojimą, turi nedelsdama išsiųsti rašytinį kvietimą užsieniečiui, kuriam išduotas leidimas laikinai gyventi paskelbtas negaliojančiu kaip suklastotas, atvykti į migracijos tarnybą, o jam atvykus į migracijos tarnybą – spręsti jo teisinės padėties Lietuvos Respublikoje klausimą teisės aktų nustatyta tvarka. Migracijos tarnybos surinkta medžiaga persiunčiama ikiteisminį tyrimą atliekančioms institucijoms.

118. Aprašo 113.5 punkte nurodytas leidimas laikinai gyventi negalioja nuo užsieniečiui išrašyto naujo leidimo laikinai gyventi įteikimo jį išdavusioje migracijos tarnyboje dienos, o Aprašo 113.6 punkte nurodytas leidimas laikinai gyventi – nuo jame įrašytos galiojimo pabaigos datos.

119. Duomenys į sistemą apie leidimo laikinai gyventi negaliojimą, taip pat apie negaliojančio leidimo laikinai gyventi grąžinimą / negrąžinimą įvedami pagal Prašymų asmens dokumentams išduoti, pakeisti, įforminti registravimo, užsakymų asmens dokumentams išrašyti formavimo ir duomenų apie asmens dokumentų galiojimą tvarkos aprašo reikalavimus.

120. Aprašo 113.7 punkte nurodytas leidimas laikinai gyventi sistemoje automatiškai paskelbiamas negaliojančiu ir negrąžintu, kai duomenys apie mirusį asmenį įrašomi Gyventojų registre Asmens duomenų teikimo Lietuvos Respublikos gyventojų registrui taisyklių nustatyta tvarka.

 

XIV. NEGALIOJANČIŲ LEIDIMŲ LAIKINAI GYVENTI NAIKINIMAS

 

121. Negaliojantys leidimai laikinai gyventi sunaikinami.

122. Civilinės metrikacijos įstaigai grąžintą negaliojantį mirusio užsieniečio leidimą laikinai gyventi ši įstaiga perduoda jį išdavusiai migracijos tarnybai.

Migracijos tarnyba, gavusi mirusio užsieniečio leidimą laikinai gyventi, Gyventojų registre patikrina duomenis apie šį užsienietį ir jam išduotą leidimą laikinai gyventi, sutikrina veido atvaizdą leidime laikinai gyventi su veido atvaizdu Gyventojų registre, o nesant techninių galimybių – su nuotrauka (veido atvaizdu) prašyme įforminti leidimą. Mirusio užsieniečio leidimas laikinai gyventi pažymimas kaip negaliojantis, sistemoje skelbiamas grąžintu ir turi būti sunaikinamas.

Užsieniečiui neįteikus leidimo laikinai gyventi dėl jo mirties, prašymo įforminti leidimą 16 eilutėje „Pastabos“ pažymima, kad užsienietis mirė ir kad leidimas laikinai gyventi neįteiktas, nurodoma mirties įrašo numeris ir data. Dėl užsieniečio mirties neįteiktas leidimas laikinai gyventi turi būti sunaikinamas.

123. Negaliojantys leidimai laikinai gyventi ne rečiau kaip vieną kartą per tris mėnesius siunčiami Asmens dokumentų išrašymo centrui sunaikinti. Asmens dokumentų išrašymo centrui siunčiamų negaliojančių leidimų laikinai gyventi lydraščiuose turi būti nurodyta siunčiamo leidimo laikinai gyventi numeris, asmens, kuriam jis buvo išduotas, vardas (-ai), pavardė ir asmens kodas (šie lydraščiai formuojami ir išspausdinami sistemos priemonėmis).

124. Negaliojančių leidimų laikinai gyventi siuntimo Asmens dokumentų išrašymo centrui lydraščiai sudedami į bylą pagal dokumentacijos planą.

 

XV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

125. Iš Asmens dokumentų išrašymo centro gauti išrašyti, bet užsieniečių neatsiimti leidimai laikinai gyventi, Aprašo 121 punkte nurodyti negaliojantys leidimai laikinai gyventi saugomi seifuose (metalinėse spintose) arba specialiai įrengtoje migracijos tarnybos patalpoje (turi būti apsaugos signalizacija, langų grotos). Už šių dokumentų apskaitą ir saugojimą atsako migracijos tarnybos valstybės tarnautojas, įgaliotas išduoti išrašytus leidimus laikinai gyventi ar tvarkyti negaliojančius dokumentus. Keičiantis įgaliotiems migracijos tarnybos valstybės tarnautojams, sudaromas migracijos tarnyboje saugomų išrašytų, bet užsieniečių neatsiimtų leidimų laikinai gyventi, taip pat negaliojančių leidimų laikinai gyventi perėmimo aktas, kurį tvirtina migracijos tarnybos vadovas.

126. Nustačius migracijos tarnyboje saugomo leidimo laikinai gyventi dingimo faktą, migracijos tarnybos vadovo pavedimu šis dokumentas sistemoje skelbiamas dingusiu. Apie leidimo laikinai gyventi dingimo faktą nedelsiant raštu informuojamas teritorinės policijos įstaigos viršininkas, Migracijos departamentas ir Asmens dokumentų išrašymo centras. Migracijos tarnyboje dėl leidimo laikinai gyventi dingimo fakto atliekamas tarnybinis patikrinimas, surašoma jo išvada. Išvados kopija pateikiama Migracijos departamentui ir Asmens dokumentų išrašymo centrui.

127. Užsieniečiui pakeitus gyvenamąją vietą Lietuvos Respublikoje, migracijos tarnyba, kurios aptarnaujamoje teritorijoje užsienietis buvo deklaravęs gyvenamąją vietą ar buvo įtrauktas į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą, persiunčia užsieniečio bylą migracijos tarnybai, kurios aptarnaujamoje teritorijoje jis apsigyveno.

128. Užsieniečių bylos sudaromos ir tvarkomos vadovaujantis Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos archyvų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2001 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr. 88 (Žin., 2002, Nr. 5-211; 2005, Nr. 132-4773).

129. Užsieniečių bylos saugomos 10 metų, prašymai įforminti leidimą – 10 metų, Asmens dokumentų išrašymo centre išrašytų leidimų laikinai gyventi lydraščiai ir šiam centrui siunčiamų naikinti negaliojančių leidimų laikinai gyventi lydraščiai – 10 metų.

 

_________________

 

 

 

Priedų pakeitimai:

 

1 priedas

 

2 priedas

 

3 priedas

 

4 priedas

 

5 priedas

 

6 priedas

 

7 priedas

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Įsakymas

Nr. 1V-242, 2007-06-28, Žin., 2007, Nr. 75-2981 (2007-07-07), i. k. 1072310ISAK001V-242

Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2005 m. spalio 12 d. įsakymo Nr. 1V-329 "Dėl Leidimų laikinai gyventi Lietuvos respublikoje užsieniečiams išdavimo bei fiktyvios santuokos sudarymo įvertinimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Įsakymas

Nr. 1V-179, 2008-05-14, Žin., 2008, Nr. 57-2161 (2008-05-20), i. k. 1082310ISAK001V-179

Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2005 m. spalio 12 d. įsakymo Nr. 1V-329 "Dėl Leidimų laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje užsieniečiams išdavimo bei fiktyvios santuokos sudarymo, fiktyvios registruotos partnerystės ir fiktyvaus įvaikinimo įvertinimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Įsakymas

Nr. 1V-205, 2009-05-18, Žin., 2009, Nr. 62-2501 (2009-05-28), i. k. 1092310ISAK001V-205

Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2005 m. spalio 12 d. įsakymo Nr. 1V-329 "Dėl Leidimų laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje užsieniečiams išdavimo bei fiktyvios santuokos sudarymo, fiktyvios registruotos partnerystės ir fiktyvaus įvaikinimo įvertinimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo