Suvestinė redakcija nuo 2020-09-22

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2005, Nr. 126-4509, i. k. 1052310ISAK001V-329

 

Nauja redakcija nuo 2019-07-09:

Nr. 1V-615, 2019-07-08, paskelbta TAR 2019-07-08, i. k. 2019-11271

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LEIDIMŲ LAIKINAI GYVENTI LIETUVOS RESPUBLIKOJE UŽSIENIEČIAMS IŠDAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2005 m. spalio 12 d. Nr. 1V-329

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ 341 straipsnio 4 dalimi, 43 straipsnio 4 dalimi, 45 straipsnio 5 dalimi, 51 straipsnio 3 dalimi, Lietuvos Respublikos gyvenamosios vietos deklaravimo įstatymo 4 straipsnio 3 dalimi bei įgyvendindamas 2003 m. lapkričio 25 d. Tarybos direktyvą 2003/109/EB dėl trečiųjų valstybių piliečių, kurie yra ilgalaikiai gyventojai, statuso (OL 2004 m. specialusis leidimas, 19 skyrius, 6 tomas, p. 272) su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2011 m. gegužės 11 d. Europos Parlamento, Tarybos direktyva 2011/51/ES (OL 2011 L 132, p. 1), 2009 m. gegužės 25 d. Tarybos direktyvą 2009/50/EB dėl trečiųjų šalių piliečių atvykimo ir apsigyvenimo sąlygų siekiant dirbti aukštos kvalifikacijos darbą (OL 2009 L 155, p. 17), 2011 m. gruodžio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2011/98/ES dėl vienos prašymų išduoti vieną leidimą trečiųjų šalių piliečiams gyventi ir dirbti valstybės narės teritorijoje pateikimo procedūros ir dėl valstybėje narėje teisėtai gyvenančių trečiųjų šalių darbuotojų bendrų teisių (OL 2011 L 343, p.1), 2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/66/ES dėl bendrovės viduje perkeliamų trečiųjų šalių piliečių atvykimo ir apsigyvenimo sąlygų (OL 2014 L 157, p. 1) ir 2016 m. gegužės 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą (ES) 2016/801 dėl trečiųjų šalių piliečių atvykimo ir gyvenimo mokslinių tyrimų, studijų, stažavimosi, savanoriškos tarnybos, mokinių mainų programų arba edukacinių projektų ir dalyvavimo Au pair programoje tikslais sąlygų (nauja redakcija) (OL 2016 L 132, p. 21):

1. T v i r t i n u Leidimų laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje užsieniečiams išdavimo tvarkos aprašą (pridedama).

2. S k i r i u Migracijos departamentą prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos:

2.1. įgaliota institucija pagal Lietuvos Respublikos gyvenamosios vietos deklaravimo įstatymo 4 straipsnio 3 dalį;

2.2. ryšių palaikymo centru pagal direktyvos 2003/109/EB 25 straipsnį, direktyvos 2009/50/EB 22 straipsnį, direktyvos 2014/66/ES 26 straipsnį ir direktyvos 2016/801 37 straipsnį.

 

 

 

VIDAUS REIKALŲ MINISTRAS                                               GINTARAS FURMANAVIČIUS

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2005 m. spalio 12 d. įsakymu Nr. 1V-329

(Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro

2019 m. liepos 8 d. įsakymo Nr. 1V-615 redakcija)

 

 

LEIDIMŲ LAIKINAI GYVENTI LIETUVOS RESPUBLIKOJE UŽSIENIEČIAMS IŠDAVIMO TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Leidimų laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje užsieniečiams išdavimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja užsieniečio prašymo išduoti leidimą laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje (toliau – prašymas išduoti leidimą), prašymo pakeisti leidimą laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje (toliau – prašymas pakeisti leidimą), prašymo naujai įforminti leidimą laikinai gyventi (toliau – prašymas naujai įforminti leidimą) ir prašymo leisti pakeisti darbdavį arba darbo funkciją pas tą patį darbdavį pateikimą bei šių prašymų priėmimą, įvertinimo, ar užsienietis atitinka leidimo laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje (toliau – leidimas laikinai gyventi) išdavimo ar keitimo sąlygas ir ar nėra atsisakymo išduoti ar pakeisti leidimą laikinai gyventi pagrindų, taip pat įvertinimo, ar santuoka, registruota partnerystė ar įvaikinimas yra fiktyvūs, ar įmonė yra fiktyvi, tvarką, sprendimo išduoti ar pakeisti leidimą laikinai gyventi priėmimą, sprendimo leisti pakeisti darbdavį priėmimą, užsakymo dėl leidimo laikinai gyventi išrašymo formavimą ir perdavimą Asmens dokumentų išrašymo centrui prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – Asmens dokumentų išrašymo centras) ir iš Asmens dokumentų išrašymo centro gautų išrašytų leidimų laikinai gyventi siuntų patikrinimą, leidimo laikinai gyventi atsiėmimą, įvertinimo, ar nėra leidimo laikinai gyventi panaikinimo pagrindų, ir leidimo laikinai gyventi panaikinimo tvarką, leidimo laikinai gyventi negaliojimą.

2. Leidimas laikinai gyventi išduodamas, keičiamas ir panaikinamas Lietuvos Respublikos įstatyme „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ (toliau – Įstatymas) ir Lietuvos Respublikos branduolinės (atominės) elektrinės įstatyme  (toliau – Elektrinės įstatymas) nustatytais pagrindais.

3. Aprašo II–V skyrių reikalavimai netaikomi nagrinėjant dokumentus ir priimant sprendimą dėl leidimo laikinai gyventi išdavimo užsieniečiui Įstatymo 40 straipsnio 1 dalies 9 punkte nustatytu pagrindu, o Aprašo III–V skyrių reikalavimai – nagrinėjant dokumentus ir priimant sprendimą dėl leidimo laikinai gyventi pakeitimo užsieniečiui Įstatymo 40 straipsnio 1 dalies 9 punkte nustatytu pagrindu. Sprendimas išduoti arba pakeisti leidimą laikinai gyventi užsieniečiui Įstatymo 40 straipsnio 1 dalies 9 punkte nustatytu pagrindu priimamas Prieglobsčio Lietuvos Respublikoje suteikimo ir panaikinimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2016 m. vasario 24 d. įsakymu Nr. 1V-131 „Dėl Prieglobsčio Lietuvos Respublikoje suteikimo ir panaikinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Prieglobsčio Lietuvos Respublikoje suteikimo ir panaikinimo tvarkos aprašas), nustatyta tvarka. Aprašo II–V skyrių reikalavimai taip pat netaikomi nagrinėjant dokumentus ir priimant sprendimą dėl leidimo laikinai gyventi išdavimo užsieniečiui Įstatymo 40 straipsnio 1 dalies 8 punkte nustatytu pagrindu, kai toks sprendimas priimamas Prieglobsčio Lietuvos Respublikoje suteikimo ir panaikinimo tvarkos aprašo nustatyta tvarka.

4. Apraše vartojamos sąvokos:

4.1. Leidimo laikinai gyventi pakeitimas – šio leidimo pakeitimas tuo pačiu Įstatyme nustatytu pagrindu, pagal kurį buvo išduotas užsieniečio turimas leidimas laikinai gyventi;

4.2. Naujo leidimo laikinai gyventi įforminimas – šio leidimo išrašymas Asmens dokumentų išrašymo centre Įstatymo 40 straipsnio 2 dalyje nustatytais atvejais.

5. Kitos Apraše vartojamos sąvokos atitinka sąvokas, apibrėžtas Įstatyme ir Elektrinės įstatyme.

6. Įstatymo 11 straipsnio 51 dalyje nustatytu atveju priimančioji įmonė, įsteigta Lietuvos Respublikoje, ne vėliau nei likus 30 dienų iki planuojamo užsieniečio perkėlimo pateikia apie tai Migracijos departamentui prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – Migracijos departamentas) laisvos formos rašytinį pranešimą. Pranešime turi būti nurodyti planuojamo perkelti užsieniečio vardas (-ai), pavardė (-ės), gimimo data, pareigos priimančiojoje įmonėje bei gaunamo darbo užmokesčio dydis, judėjimo tarp priimančiųjų įmonių kitose Europos Sąjungos valstybėse narėse trukmė, priimančiosios (priimančiųjų) įmonės (įmonių) buveinės (buveinių) adresas (adresai).

Migracijos departamento įgaliotas valstybės tarnautojas, gavęs šio punkto pirmojoje pastraipoje nurodytą pranešimą, įsitikina, ar nėra viršijamas Įstatymo 11 straipsnio 51 dalyje arba 442 straipsnio 6 dalyje nurodytas maksimalus buvimo terminas. Nustačius, kad šis terminas yra viršijamas, Migracijos departamentas ne vėliau kaip per 20 kalendorinių dienų nuo šio punkto pirmojoje pastraipoje nurodyto pranešimo gavimo Migracijos departamente dienos kitos Europos Sąjungos valstybės narės, išdavusios užsieniečiui leidimą laikinai gyventi kaip perkeltam įmonės viduje, kompetentingai institucijai ir šioje valstybėje įregistruotai priimančiajai įmonei išsiunčia raštą,  kuriuo prieštarauja šiame punkte nurodyto užsieniečio trumpalaikiam perkėlimui į Lietuvos Respubliką.

7. Įstatymo 5 straipsnio 10–12 dalyse nurodytais atvejais gavus kitos Europos Sąjungos valstybės narės prašymą įleisti užsienietį, Migracijos departamento įgaliotas valstybės tarnautojas įvertina, ar užsienietis atitinka Įstatymo 5 straipsnio 10–12 dalyse nurodytas sąlygas. Ne vėliau kaip per 5 kalendorines dienas nuo kitos Europos Sąjungos valstybės narės prašymo įleisti užsienietį į Lietuvos Respubliką gavimo Migracijos departamente dienos Migracijos departamentas išsiunčia raštą kitos Europos Sąjungos valstybės narės kompetentingai institucijai ir užsieniečiui, kuriuo sutinka įleisti užsienietį į Lietuvos Respubliką arba tam prieštarauja.

 

II SKYRIUS

PRAŠYMų IŠDUOTI AR PAKEISTI LEIDIMĄ, PRAŠYMO NAUJAI ĮFORMINTI LEIDIMĄ LAIKINAI GYVENTI IR PRAŠYMO LEISTI PAKEISTI DARBDAVĮ AR DARBO FUNKCIJĄ PAS TĄ PATĮ DARBDAVĮ PATEIKIMo TVARKA

 

8. Užsienietis ar Aprašo 18–22 punktuose nurodytas asmuo prašymą išduoti ar pakeisti leidimą užpildo per Lietuvos migracijos informacinę sistemą (toliau – MIGRIS), pateikdamas Aprašo 1 ar 2 priede nurodytus duomenis. Kai prašymas išduoti leidimą laikinai gyventi yra pateikiamas Lietuvos Respublikos diplomatinei atstovybei ar konsulinei įstaigai užsienyje (toliau – konsulinė įstaiga) arba kol nėra įdiegtos MIGRIS funkcinės galimybės Migracijos departamento direktoriaus patvirtinta prašymo išduoti ar pakeisti leidimą forma ir šiame punkte nurodytų dokumentų originalai pateikiami Aprašo 10–24 punktuose nustatyta tvarka.

Užsienietis, norintis gauti ar pakeisti leidimą laikinai gyventi, prie prašymo išduoti arba pakeisti leidimą turi pridėti šių dokumentų skaitmenines kopijas:

8.1. galiojantį kelionės dokumentą. Leidimas laikinai gyventi išduodamas užsieniečiui pateikus galiojantį kelionės dokumentą, kurio galiojimas 3 mėnesiais turi viršyti laikotarpį, kuriam išduodamas leidimas laikinai gyventi. Jeigu užsieniečio pateikto kelionės dokumento galiojimas neviršija jam išduodamo leidimo laikinai gyventi galiojimo laikotarpio arba jį viršija mažiau negu 3 mėnesiais, leidimas laikinai gyventi išduodamas 3 mėnesiais trumpesniam negu kelionės dokumento galiojimas laikotarpiui;

8.2. Aprašo 29.1–29.6, 29.8–29.39 papunkčiuose ir 30 punkte nurodytus dokumentus, patvirtinančius leidimo laikinai gyventi išdavimo ar keitimo pagrindą, kuriuo užsienietis siekia gauti arba pasikeisti leidimą laikinai gyventi. Aprašo 29.20.1 papunktyje nurodytus dokumentus užsienietis Migracijos departamentui gali pateikti iki prašymo išduoti leidimą nagrinėjimo termino pabaigos;

8.3. dokumentus, patvirtinančius, kad užsienietis turi pakankamai lėšų ir (ar) gauna reguliarių pajamų, kurių pakanka pragyventi Lietuvos Respublikoje. Užsieniečio turimas pragyvenimo lėšų dydis vertinamas atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro nustatytą pragyvenimo Lietuvos Respublikoje lėšų dydį, kuris gali būti laikomas pakankamu pragyventi Lietuvos Respublikoje užsieniečiui, prašančiam išduoti leidimą gyventi. Užsieniečio turimų pragyvenimo lėšų turi pakakti visam prašomo leidimo laikinai gyventi galiojimo laikotarpiui, o jeigu leidimas išduodamas ar keičiamas ilgesniam nei vieneri metai terminui – bent vieneriems metams. Kai užsienietis prašo išduoti ar pakeisti leidimą laikinai gyventi Įstatymo 45 straipsnio 1 dalies 8 punkte nurodytu pagrindu arba, kai užsienietis prašo išduoti ar pakeisti leidimą laikinai gyventi 46 straipsnio 1 dalies 1 ar 3 punkte nurodytu pagrindu ir savanoriškos veiklos organizatoriaus ar Lietuvos mokslo ir studijos institucijos (toliau – mokslo ir studijų institucija) tarpininkavimo rašte nėra patvirtinta, kad jis turi pakankamai lėšų studijoms, stažuotės ar savanoriškos veiklos laikotarpiui ir grįžimo kelionės išlaidoms apmokėti, jis turi papildomai pridėti dokumentą, patvirtinantį, kad turi pakankamai lėšų studijoms, stažuotės ar savanoriškos veiklos laikotarpiui ir grįžimo kelionės išlaidoms apmokėti (pavyzdžiui, banko pažyma);

8.4. dokumentą, patvirtinantį, kad turi gyvenamąją patalpą, kurioje ketina deklaruoti savo gyvenamąją vietą ir kurios gyvenamasis plotas, tenkantis kiekvienam pilnamečiam asmeniui, deklaravusiam joje gyvenamąją vietą, yra ne mažesnis kaip 7 kvadratiniai metrai, nuosavybės teise ar naudojasi tokia patalpa nuomos ar panaudos pagrindais, jei atitinkama sutartis sudaryta ne trumpesniam kaip leidimo laikinai gyventi galiojimo laikotarpiui ir yra nustatyta tvarka įregistruota, arba teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintą fizinio ar juridinio asmens įsipareigojimą suteikti jam tinkamą gyvenamąją patalpą, kurioje jis deklaruos savo gyvenamąją vietą ir kuri atitiks Įstatymo 26 straipsnio 1 dalies 4 punkte nustatytus reikalavimus gyvenamajai patalpai leidimo laikinai gyventi galiojimo laikotarpiu. Jeigu leidimas laikinai gyventi išduodamas ar keičiamas ilgesniam nei vienerių metų laikotarpiui, tai gyvenamosios patalpos nuomos ar panaudos sutartis turi būti sudaryta arba fizinio ar juridinio asmens įsipareigojimas suteikti užsieniečiui gyvenamąją patalpą turi būti bent vieneriems metams. Šiame papunktyje nurodytas dokumentas gali būti pateiktas ir Aprašo 114 punkte nustatyta tvarka užsieniečiui asmeniškai arba Aprašo 115–117 punktuose nurodytam asmeniui atvykus atsiimti leidimo laikinai gyventi.

Gyvenamosios patalpos gyvenamojo ploto reikalavimas netaikomas Įstatymo 26 straipsnio 31 ir 32 dalyse nurodytais atvejais. Įstatymo 26 straipsnio 1 dalies 4 punkte nustatytas tinkamos gyvenamosios patalpos gyvenamojo ploto reikalavimas netaikomas Įstatymo 26 straipsnio 32 dalyje nurodytam užsieniečiui, jeigu jis turi gyvenamąją patalpą, kurioje ketina deklaruoti savo gyvenamąją vietą, nuosavybės teise, ar pateikia dokumentą, patvirtinantį, kad jis naudojasi tokia patalpa nuomos ar panaudos pagrindais, jei atitinkama sutartis sudaryta ne trumpesniam kaip leidimo laikinai gyventi galiojimo laikotarpiui ir yra nustatyta tvarka įregistruota, arba teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintą fizinio ar juridinio asmens įsipareigojimą suteikti jam tinkamą gyvenamąją patalpą, kurioje jis deklaruos savo gyvenamąją vietą, leidimo laikinai gyventi galiojimo laikotarpiu ir dokumentus, patvirtinančius, kad jį išsiunčia dirbti į kitą Europos Sąjungos ar Europos laisvosios prekybos asociacijos valstybę narę pagal sutartį dėl paslaugų teikimo ar darbų atlikimo toje valstybėje narėje. Jeigu leidimas laikinai gyventi išduodamas ar keičiamas ilgesniam nei vienerių metų laikotarpiui, tai gyvenamosios patalpos nuomos ar panaudos sutartis turi būti sudaryta arba fizinio ar juridinio asmens įsipareigojimas suteikti užsieniečiui gyvenamąją patalpą turi būti bent vieneriems metams.

Dokumentai, patvirtinantys, kad užsienietis turi gyvenamąją patalpą, kurioje ketina deklaruoti savo gyvenamąją vietą, pridedami tik tokiu atveju, kai Nekilnojamojo turto registre nėra duomenų, patvirtinančių, kad gyvenamoji patalpa, kurioje užsienietis ketina deklaruoti savo gyvenamąją vietą, priklauso jam nuosavybės teise arba kad tokia patalpa jis naudojasi nuomos ar panaudos pagrindais

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 1V-195, 2020-03-09, paskelbta TAR 2020-03-10, i. k. 2020-05191

 

8.5. sveikatos draudimą, atitinkantį Įstatymo 61 straipsnyje nustatytus reikalavimus užsieniečio sveikatos draudimui, patvirtinantį dokumentą, arba dokumentą, patvirtinantį, kad jis Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymo nustatytais atvejais yra apdraustas privalomuoju sveikatos draudimu, arba Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. liepos 16 d. nutarime Nr. 715 „Dėl įsipareigojimo apmokėti gyvenimo Lietuvos Respublikoje laikotarpiu užsieniečiui suteiktų sveikatos priežiūros paslaugų išlaidas“ nustatytu atveju Lietuvos Respublikoje gyvenančio Lietuvos Respublikos piliečio arba užsieniečio pasirašytą įsipareigojimą apmokėti išlaidas už gyvenimo Lietuvos Respublikoje laikotarpiu jam suteiktas sveikatos priežiūros paslaugas ir ne mažiau kaip 3 draudimo įmonių raštus, patvirtinančius, kad dėl užsieniečio senyvo amžiaus ar sveikatos būklės atsisakoma jį drausti sveikatos draudimu. Jeigu leidimas laikinai gyventi išduodamas ar keičiamas ilgesniam nei vieneri metai terminui, tai sveikatos draudimas turi galioti bent vienerius metus. Šiame papunktyje nurodytas dokumentas gali būti pateiktas ir užsieniečiui Aprašo 10 punkte nustatyta tvarka asmeniškai atvykus į Įstatymo 28 straipsnyje nustatytą instituciją;

8.6. jeigu pildomas užsieniečio (vyresnio nei 14 metų) prašymas išduoti leidimą – užsienio valstybės (-ių), kurioje (-iose) iki atvykimo į Lietuvos Respubliką užsienietis gyveno arba šiuo metu gyvena pastaruosius 2 metus (išskyrus atvejus, kai gyvenimas užsienio valstybėje truko trumpiau negu 6 mėnesius per 12 mėnesių laikotarpį), kompetentingos (-ų) institucijos (-ų) išduotą (-as) galiojančią (-ias) pažymą (-as), patvirtinančią (-ias), kad šioje (-iose) valstybėje (-ėse) jis nebuvo (buvo) teistas (toliau – teistumo pažyma), kuri turi būti išduota ne anksčiau kaip prieš 6 mėnesius iki prašymo išduoti leidimą pateikimo Įstatymo 28 straipsnyje nurodytai institucijai dienos. Jeigu užsienietis atvyko į Lietuvos Respubliką turėdamas galiojančią Lietuvos Respublikos nacionalinę vizą ir ketina toliau likti Lietuvos Respublikoje, tai prie prašymo išduoti leidimą jis gali pridėti galiojančią (-ias) teistumo pažymą (-as), išduotą (-as) ne anksčiau kaip prieš 1 mėnesį iki Lietuvos Respublikos nacionalinės vizos gavimo dienos. Jei užsienietis buvo teistas, teistumo pažymoje turi būti nurodyta, kada ir už kokią nusikalstamą veiką užsienietis buvo nuteistas, kokia jam buvo paskirta bausmė ir ar ji atlikta. Reikalavimas pateikti teistumo pažymą (-as) netaikomas:

8.6.1. Įstatymo 40 straipsnio 1 dalies 8, 11, 12 ar 15 punkte arba 43 straipsnio 1 dalies 8 punkte nurodytu atveju;

8.6.2. kai užsienietis dėl leidimo laikinai gyventi kreipiasi Įstatymo 40 straipsnio 1 dalies 41 ar 16 punkte nurodytu pagrindu arba dėl leidimo laikinai gyventi kreipiasi tokio užsieniečio šeimos narys, jeigu užsienietis ar jo šeimos narys užsienio valstybėje (-ėse), kurioje (-iose) iki atvykimo į Lietuvos Respubliką jis gyveno arba šiuo metu gyvena pastaruosius 2 metus, nebuvo teistas. Tokiu atveju užsienietis arba jo šeimos narys, MIGRIS pildydamas prašymą išduoti leidimą, turi patvirtinti, kad jis šioje (šiose) užsienio valstybėje (-ėse) nebuvo teistas;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 1V-195, 2020-03-09, paskelbta TAR 2020-03-10, i. k. 2020-05191

 

8.6.3. kai užsienietis turi galiojantį leidimą laikinai gyventi ir yra deklaravęs gyvenamąją vietą Lietuvos Respublikoje;

8.6.4. jeigu užsienio valstybėje teistumo pažymos neišduodamos. Tokiu atveju užsienietis prie prašymo išduoti leidimą turi pridėti tai patvirtinantį kompetentingos užsienio valstybės institucijos išduotą dokumentą;

8.6.5. jeigu užsienietis užsienio valstybėje (-ėse), kurioje (-iose) iki atvykimo į Lietuvos Respubliką jis gyveno arba šiuo metu gyvena pastaruosius 2 metus, nebuvo teistas ir dėl reikalavimo pateikti teistumo pažymą įvykdymo patirtų akivaizdžiai neproporcingai didelių laiko ir (ar) lėšų sąnaudų. Tokiu atveju užsienietis, MIGRIS pildydamas prašymą išduoti leidimą, turi nurodyti faktines aplinkybes, dėl kurių negali įvykdyti reikalavimo dėl teistumo pažymos pateikimo, ir patvirtinti, kad jis šioje (šiose) užsienio valstybėje (-ėse) nebuvo teistas. Dėl reikalavimo pateikti teistumo pažymą šiame papunktyje nurodytu atveju netaikymo sprendžia Migracijos departamento direktorius ar jo įgaliotas valstybės tarnautojas, priimantis Aprašo 102 punkte nurodytą sprendimą;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 1V-195, 2020-03-09, paskelbta TAR 2020-03-10, i. k. 2020-05191

 

8.7. jeigu prašyme išduoti arba pakeisti leidimą nurodyti užsieniečio asmens duomenys nesutampa su jo asmens duomenimis Užsieniečių registre ir (ar) Lietuvos Respublikos gyventojų registre – užsienyje išduotus asmens duomenų keitimą patvirtinančius dokumentus (civilinės būklės aktų įregistravimo liudijimą, teismo sprendimą atkurti, papildyti, pakeisti ar ištaisyti civilinės būklės akto įrašą ar kt.);

8.8. jeigu valstybės rinkliavą už užsienietį pavedimu sumokėjo kitas asmuo – sumokėtos valstybės rinkliavos mokamojo pavedimo išplėstinę formą, kurioje nurodyta užsieniečio, už kurį atliekamas mokėjimas, vardas (-ai), pavardė (-ės) ir asmens kodas ar gimimo data;

8.9. jeigu užsienietis valstybės rinkliavą sumokėjo pavedimu ir prašo išduoti arba pakeisti leidimą skubos tvarka – sumokėtos valstybės rinkliavos už prašymo nagrinėjimą mokamąjį pavedimą ar kvitą;

8.10. kai užsienietis dėl leidimo laikinai gyventi kreipiasi Įstatymo 40 straipsnio 1 dalies 41 punkte nurodytu pagrindu ir jam taikytinas Įstatymo 441 straipsnio 1 dalies 3 punktas – sumokėtos Vyriausybės nustatyto dydžio valstybės rinkliavos už sprendimo dėl užsieniečio aukštos profesinės kvalifikacijos reikalaujančio darbo atitikties Lietuvos Respublikos darbo rinkos poreikiams priėmimo (toliau – valstybės rinkliava už sprendimo priėmimą) mokamąjį pavedimą ar kvitą arba sumokėtos valstybės rinkliavos už sprendimo priėmimą mokamojo pavedimo išplėstinę formą, kurioje nurodyta užsieniečio, už kurį atliekamas mokėjimas, vardas (-ai), pavardė (-ės) ir gimimo data, jeigu už užsienietį valstybės rinkliavą už sprendimo priėmimą sumokėjo kitas asmuo.

81. Užsienietis, per MIGRIS pildydamas prašymą išduoti ar pakeisti leidimą Įstatymo 40 straipsnio 1 dalies 4, 41, 42, 13 punkte ar 495 straipsnio 1 dalies 1 punkte nurodytu pagrindu, šiame prašyme gali nurodyti, kad išrašytą leidimą laikinai gyventi atsiimtų užsienietį įdarbinęs arba jį įdarbinti įsipareigojantis darbdavys, priimančioji įmonė ar mokslo ir studijų institucija (toliau kartu – leidimą atsiimti įgaliotas asmuo).

Užsienietis (vyresnis nei 16 metų), per MIGRIS pildydamas prašymą išduoti ar pakeisti leidimą Įstatymo 43 straipsnio 1 dalies 1–7 punktuose nurodytais pagrindais, šiame prašyme gali nurodyti, kad išrašytą leidimą laikinai gyventi atsiimtų Lietuvos Respublikos pilietis ar užsienietis, pas kurį atvykstama šeimos susijungimo tikslu (toliau – leidimą atsiimti įgaliotas šeimos narys).

Užsienietis informaciją apie leidimą atsiimti įgaliotą asmenį ir leidimą atsiimti įgaliotą šeimos narį gali nurodyti ir prisijungęs prie savo paskyros MIGRIS.

Kol nėra įdiegtos MIGRIS funkcinės galimybės nurodyti, kad išrašytą leidimą laikinai gyventi atsiimtų leidimą atsiimti įgaliotas asmuo ar leidimą atsiimti įgaliotas šeimos narys, šio punkto pirmojoje ar antrojoje pastraipoje nurodytas užsienietis kartu su prašymu išduoti ar pakeisti leidimą pateikia laisvos formos prašymą įteikti išrašytą leidimą laikinai gyventi leidimą atsiimti įgaliotam asmeniui ar leidimą atsiimti įgaliotam šeimos nariui atvykęs į Įstatymo 28 straipsnyje nustatytą instituciją. Šį prašymą gali pateikti ir leidimą atsiimti įgaliotas asmuo ar leidimą atsiimti įgaliotas šeimos narys, atvykęs atsiimti išrašyto leidimo laikinai gyventi.

Papildyta punktu:

Nr. 1V-1018, 2019-12-19, paskelbta TAR 2019-12-20, i. k. 2019-20728

Punkto pakeitimai:

Nr. 1V-882, 2020-09-02, paskelbta TAR 2020-09-02, i. k. 2020-18474

 

9. Prašymuose išduoti arba pakeisti leidimą užsieniečio vardas (-ai) ir pavardė (-ės) rašomi didžiosiomis raidėmis lotyniškais rašmenimis be šalutinių (diakritinių) ženklų, ligatūrų ir kitų lotyniškosios abėcėlės raidžių modifikacijų pagal kelionės dokumento lotyniškus įrašus. Užsienietis gali rašyti vardą (-us) ir pavardę (-es) pagal kelionės dokumento lotyniškus įrašus tais lotyniškais rašmenimis su diakritikais, kurie yra lietuvių kalbos raidyne: ą, ę, į, ų, ū, ė, č, š, ž. Rašant vardą (-us) ir pavardę (-es), gali būti naudojami šie ženklai: „.“, „’“ ir „( )“.

10. Užsienietis asmeniškai ar Aprašo 20–22 punktuose nurodytas asmuo, užpildęs prašymą išduoti ar pakeisti leidimą per MIGRIS, per 4 mėnesius nuo šio prašymo per MIGRIS užpildymo dienos turi atvykti į Įstatymo 28 straipsnyje nustatytą instituciją, išskyrus Aprašo 111 punkte nurodytą atvejį, ir:

Punkto pakeitimai:

Nr. 1V-882, 2020-09-02, paskelbta TAR 2020-09-02, i. k. 2020-18474

10.1. pateikti dokumentų, kurių skaitmenines kopijas pridėjo, pildydamas prašymą MIGRIS, originalus arba jų kopijas, kurių tikrumas paliudytas dokumentų kopijų tikrumo paliudijimo teisę turinčio asmens ar institucijos (toliau – dokumentų originalai);

10.2. pateikti dokumentą, suteikiantį teisę būti ar likti Lietuvos Respublikoje, kai prašymą išduoti leidimą užsienietis, kuriam netaikomas bevizis režimas, pateikia Migracijos departamentui;

10.3. Aprašo 8.4 ir 8.5 papunkčiuose nurodytus dokumentus, jeigu šie dokumentai nebuvo pridėti, pildant prašymą išduoti ar pakeisti leidimą per MIGRIS;

10.4. pateikti dvi tapačias (iš to paties negatyvo) užsieniečio amžių atitinkančias nuotraukas (kitoje pusėje aiškiai užrašoma užsieniečio vardas (-ai) ir pavardė (-ės), atitinkančias Nuotraukų asmens dokumentams reikalavimus, patvirtintus Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2002 m. gruodžio 6 d. įsakymu Nr. 569 „Dėl Nuotraukų asmens dokumentams reikalavimų patvirtinimo“ (toliau – Nuotraukų asmens dokumentams reikalavimai), jeigu užsienietis iki 6 metų amžiaus nedalyvauja pateikiant prašymą išduoti arba pakeisti leidimą arba nėra techninės galimybės nuskaityti užsieniečio veido atvaizdą biometrinių duomenų registravimo įranga.

Užsieniečio iki 6 metų amžiaus asmens tapatybę ir tai, jog pateiktos nuotraukos yra šio užsieniečio, patvirtina prašymą išduoti leidimą užsieniečiui iki 6 metų pateikiantis asmuo, jeigu užsienietis iki 6 metų amžiaus nedalyvauja pateikiant prašymą;

10.5. pateikti biometrinius duomenis – veido atvaizdą (išskyrus Aprašo 10.4 papunktyje nurodytus atvejus) ir užsieniečio nuo 6 metų amžiaus dviejų pirštų atspaudus, išskyrus atvejus, kai prašymas išduoti leidimą laikinai gyventi pateikiamas konsulinei įstaigai;

10.6. specialiu rašikliu pasirašyti parašui skirtoje vietoje, integruotoje biometrinių duomenų registravimo įrangoje. Užsienietis, kuriam sukako 14 metų, specialiu rašikliu parašui skirtoje vietoje, integruotoje biometrinių duomenų registravimo įrangoje, privalo pasirašyti Migracijos departamento įgalioto valstybės tarnautojo ar darbuotojo, dirbančio pagal darbo sutartį (toliau – darbuotojas), akivaizdoje, išskyrus atvejus, kai užsienietis nesugeba patvirtinti dėl neveiksnumo ar fizinės negalios.

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 1V-628, 2020-06-23, paskelbta TAR 2020-06-23, i. k. 2020-13680

 

11. Užsienietis, esantis Lietuvos Respublikos teritorijoje teisėtai, prašymą išduoti arba pakeisti leidimą pateikia Migracijos departamentui.

111. Kai užsienietis dėl leidimo laikinai gyventi išdavimo kreipiasi Įstatymo 40 straipsnio 1 dalies 41 ar 13 punkte nurodytu pagrindu arba dėl leidimo laikinai gyventi išdavimo kreipiasi tokio užsieniečio šeimos narys, užsienietis arba jo šeimos narys, užpildęs prašymą išduoti leidimą per MIGRIS, gali neatvykti į Migracijos departamentą prašyme išduoti leidimą nurodytu vizito laiku. Tokiu atveju užsienietis arba jo šeimos narys valstybės rinkliavą privalo sumokėti pavedimu iki prašymo išduoti leidimą užpildymo per MIGRIS, o pildydamas prašymą išduoti leidimą per MIGRIS, šiame prašyme turi nurodyti, kad renkasi virtualų vizitą ir asmeniškai atvyks į Migracijos departamentą pateikti Aprašo 10.1 papunktyje nurodytų dokumentų originalų ir Aprašo 10.5 papunktyje nurodytų biometrinių duomenų, tik gavęs Migracijos departamento Aprašo 652 punkte nurodytą pranešimą.

Papildyta punktu:

Nr. 1V-882, 2020-09-02, paskelbta TAR 2020-09-02, i. k. 2020-18474

Punkto pakeitimai:

Nr. 1V-959, 2020-09-21, paskelbta TAR 2020-09-21, i. k. 2020-19573

 

12. Migracijos departamento direktorius nustato Migracijos departamento struktūrinius padalinius, kuriuose priimami dokumentai dėl leidimo laikinai gyventi išdavimo arba pakeitimo, naujo leidimo laikinai gyventi įforminimo, darbdavio arba darbo funkcijos pas tą patį darbdavį pakeitimo (toliau – Migracijos departamento skyrius).

13. Užsienietis, kuris turi kitos Europos Sąjungos valstybės narės išduotą galiojantį leidimą laikinai gyventi ar nacionalinę vizą mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros darbų vykdymo tikslu, prašymą išduoti leidimą Įstatymo 492 straipsnyje nurodytu pagrindu kaip tyrėjui pateikia ne vėliau kaip prieš 30 dienų iki Įstatymo 11 straipsnio 53 dalyje nurodyto termino pabaigos.

14. Užsienietis prašymą išduoti leidimą Įstatymo 40 straipsnio 1 dalies 15 punkte nurodytu pagrindu pateikia ne vėliau kaip per 3 mėnesius nuo aukštojo mokslo kvalifikacijos įgijimo dienos arba mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros darbų užbaigimo.

15. Užsienietis prašymą išduoti leidimą Įstatymo 43 straipsnio 1 dalies 4 punkte nurodytu pagrindu gali pateikti per tris mėnesius nuo prieglobsčio suteikimo Lietuvos Respublikoje dienos jo vaikui (įvaikiui) (toliau – vaikas), kuris prašymo suteikti prieglobstį Lietuvos Respublikoje pateikimo metu buvo nelydimas nepilnametis, tačiau prašymo išduoti leidimą laikinai gyventi pateikimo metu tapo pilnamečiu.

16. Užsienietis, turintis galiojantį leidimą laikinai gyventi ir norintis pasikeisti ar įforminti naują leidimą laikinai gyventi, pakeisti darbdavį arba darbo funkciją pas tą patį darbdavį, turi būti deklaravęs gyvenamąją vietą, išskyrus užsienietį, turintį galiojantį leidimą laikinai gyventi, išduotą Įstatymo 40 straipsnio 1 dalies 8 punkte nustatytu pagrindu.

17. Prašymas pakeisti leidimą bendra tvarka pateikiamas likus ne mažiau kaip 2 mėnesiams, o prašymas pakeisti leidimą skubos tvarka – likus ne mažiau kaip 1 mėnesiui iki leidimo laikinai gyventi galiojimo laiko pabaigos, bet ne anksčiau kaip prieš 4 mėnesius.

18. Užsieniečio prašymą išduoti leidimą gali užpildyti per MIGRIS Įstatymo 43 straipsnio 2 dalyje, 44 straipsnio 4 dalyje, 441 straipsnio 2 dalyje, 442 straipsnio 4 dalyje, 492 straipsnio 2 dalyje ar 495 straipsnio 4 dalyje nurodyti subjektai.

Užsieniečio prašymą išduoti leidimą per MIGRIS gali pildyti Įstatymo 44 straipsnio 4 dalyje, 441 straipsnio 2 dalyje ar 495 straipsnio 4 dalyje nurodyto subjekto įgaliotas atstovas.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1V-195, 2020-03-09, paskelbta TAR 2020-03-10, i. k. 2020-05191

 

19. Užsieniečio prašymą išduoti arba pakeisti leidimą per MIGRIS gali užpildyti jo advokatas, pridėjęs savo asmens tapatybę, teisę verstis advokato veikla bei atstovavimą patvirtinančius dokumentus.

20. Vaiko iki 16 metų prašymą išduoti arba pakeisti leidimą pildo ir pateikia vienas iš jo tėvų (įtėvių) (toliau – tėvai), pateikęs savo asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, arba globėjas (rūpintojas) ar kitas teisėtas atstovas, pridėjęs paskyrimą globėju (rūpintoju) ar kitą teisėtą atstovavimą patvirtinantį dokumentą ir savo asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Vyresni nei 16 metų nepilnamečiai vaikai prašymus pildo ir pateikia patys.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1V-628, 2020-06-23, paskelbta TAR 2020-06-23, i. k. 2020-13680

 

21. Lietuvos Respublikoje esančio užsieniečio, kuris dėl fizinės negalios negali pats atvykti į Migracijos departamentą, prašymą išduoti arba pakeisti leidimą gali užpildyti ir pateikti jo įgaliotas asmuo, pridėjęs notarine ar jai prilyginta forma patvirtintą įgaliojimą ir savo asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

22. Neveiksnaus užsieniečio prašymą išduoti arba pakeisti leidimą pildo ir pateikia jo globėjas ar kitas teisėtas atstovas, pridėjęs paskyrimą globėju ar kitą teisėtą atstovavimą patvirtinantį dokumentą ir savo asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

23. Lietuvos Respublikoje esančio užsieniečio, kuris dėl neveiksnumo ar fizinės negalios pats negali atvykti į Migracijos departamentą, asmens tapatybę ir parašą Migracijos departamento direktoriaus nustatyta tvarka turi patvirtinti ir jo biometrinius duomenis pagal Prašymų asmens dokumentams išduoti, pakeisti, įforminti registravimo, užsakymų asmens dokumentams išrašyti formavimo ir duomenų apie asmens dokumentų galiojimą tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos asmens dokumentų išrašymo centro direktoriaus 2009 m. birželio 12 d. įsakymu Nr. 1-26 „Dėl Prašymų asmens dokumentams išduoti, pakeisti, įforminti registravimo, užsakymų asmens dokumentams išrašyti formavimo ir duomenų apie asmens dokumentų galiojimą tvarkos aprašo patvirtinimo ir kai kurių teisės aktų pripažinimo netekusiais galios“ (toliau – Prašymų registravimo tvarka), turi nuskaityti pas užsienietį nuvykęs Migracijos departamento įgaliotas valstybės tarnautojas ar darbuotojas.

24. Pateikiant neveiksnaus užsieniečio arba užsieniečio nuo 6 iki 16 metų prašymus išduoti arba pakeisti leidimą turi dalyvauti ir pats užsienietis.

25. Prieš pateikdamas prašymą išduoti arba pakeisti leidimą, užsienietis privalo sumokėti Vyriausybės nustatyto dydžio valstybės rinkliavą už prašymo išduoti ar pakeisti leidimą priėmimą, nagrinėjimą, sprendimų priėmimą ir leidimo laikinai gyventi išdavimą (toliau – valstybės rinkliava), išskyrus atvejus, kai įstatymų nustatyta tvarka jis yra atleistas nuo valstybės rinkliavos.

Jeigu užsienietis, užpildęs prašymą išduoti leidimą per MIGRIS, kreipiasi į konsulinę įstaigą, tai jis privalo sumokėti Vyriausybės nustatyto tarifo konsulinį mokestį už dokumentų dėl leidimo laikinai gyventi išdavimo priėmimą ir perdavimą, išskyrus atvejus, kai įstatymų nustatyta tvarka jis yra atleistas nuo konsulinio mokesčio.

26. Užsienietis, pildydamas prašymą išduoti leidimą (išskyrus atvejus, kai užsienietis turi galiojantį leidimą laikinai gyventi ir yra deklaravęs gyvenamąją vietą Lietuvos Respublikoje), privalo prašyme išduoti leidimą nurodyti informaciją, kuriose užsienio valstybėse, nurodytose Užsienio valstybių, kurias užsienietis privalo nurodyti pateikdamas prašymą išduoti ar pakeisti leidimą gyventi, jeigu jose lankėsi ar gyveno, sąraše (toliau – Sąrašas), jis lankėsi ir (ar) gyveno iki atvykimo į Lietuvos Respubliką (Sąrašas pateikiamas prašyme išduoti leidimą). Jeigu pildomas užsieniečio prašymas pakeisti leidimą ar prašymas išduoti leidimą, kai užsienietis turi galiojantį leidimą laikinai gyventi ir yra deklaravęs gyvenamąją vietą Lietuvos Respublikoje, tai privaloma pateikti informaciją, kuriose užsienio valstybėse, nurodytose Sąraše, užsienietis lankėsi ir (ar) gyveno turimo leidimo laikinai gyventi galiojimo laikotarpiu. Sąrašą Migracijos departamentui teikia Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamentas.

27. Aprašo 8.1 ir 8.7 papunkčių reikalavimai netaikomi užsieniečiui, kuriam išduodamas arba keičiamas leidimas laikinai gyventi Įstatymo 40 straipsnio 1 dalies 8, 9, 10 ar 12 punktuose nurodytu pagrindu, jei jis dokumentų negali pateikti dėl objektyvių priežasčių.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1V-195, 2020-03-09, paskelbta TAR 2020-03-10, i. k. 2020-05191

 

28. Aprašo 8.3–8.5 papunkčių ir 26 punkto reikalavimai netaikomi Įstatymo 26 straipsnio 2 ir 3 dalyse nurodytiems užsieniečiams.

Aprašo 8.3–8.5 papunkčių reikalavimai netaikomi Įstatymo 43 straipsnio 1 dalies 2, 4–7 punktuose nustatytais atvejais užsieniečio šeimos nariui, jeigu asmuo, pas kurį atvykstama šeimos susijungimo tikslu, raštu patvirtina, kad jo šeimos narys atitinka Įstatymo 26 straipsnio 1 dalies 2–4 punktuose nustatytas sąlygas (įskaitant Įstatymo 26 straipsnio 3 dalyje nurodytą išimtį).

29. Įstatyme nustatytus leidimo laikinai gyventi išdavimo ir keitimo pagrindus patvirtina šie dokumentai:

29.1. Įstatymo 40 straipsnio 1 dalies 1 punkte nurodytą pagrindą – dokumentai, patvirtinantys, kad užsienietis iki 1940 m. birželio 15 d. turėjo Lietuvos Respublikos pilietybę, nurodyti Lietuvos Respublikos pilietybės įstatymo 38 straipsnio 4 ar 5 dalyje, dokumentai, patvirtinantys giminystės ryšį su asmeniu, turėjusiu Lietuvos Respublikos pilietybę iki 1940 m. birželio 15 d. (jeigu užsienietis yra šio asmens palikuonis), ir vardo ar pavardės keitimą patvirtinantys dokumentai (jeigu šie asmens duomenys dokumentuose nesutampa su asmens duomenimis kelionės dokumente), jeigu užsienietis neturi teisės į Lietuvos Respublikos pilietybę išsaugojimo pažymėjimo (išduoto iki 2013 m. sausio 1 d.) ar teisę atkurti Lietuvos Respublikos pilietybę patvirtinančio pažymėjimo (išduoto po 2013 m. sausio 1 d.);

29.2. Įstatymo 40 straipsnio 1 dalies 2 punkte nurodytą pagrindą – lietuvių kilmę patvirtinantys dokumentai, nurodyti Lietuvos Respublikos pilietybės įstatymo 39 straipsnio 4 dalyje, jeigu užsienietis neturi teisės į Lietuvos Respublikos pilietybę išsaugojimo pažymėjimo (išduoto iki 2013 m. sausio 1 d.) ar lietuvių kilmę patvirtinančio pažymėjimo (išduoto po 2013 m. sausio 1 d.);

29.3. Įstatymo 40 straipsnio 1 dalies 41 punkte nurodytą pagrindą:

29.3.1. kai užsienietis atitinka Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytas sąlygas užsiimti reglamentuojama profesine veikla, kuri bus nurodyta darbo sutartyje, – darbdavio tarpininkavimo raštas, kuriame įsipareigojama įdarbinti užsienietį ne trumpesniam negu vienerių metų laikotarpiui pagal darbo sutartį ir mokėti mėnesinį darbo užmokestį, ne mažesnį negu 1,5 Lietuvos statistikos departamento paskutinio paskelbto ketvirčio šalies ūkio (įtraukiant ir individualių įmonių darbo užmokesčio duomenis) darbuotojų vidutinio mėnesinio bruto darbo užmokesčio dydžio, ir dokumentas, patvirtinantis, kad jis atitinka Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytas sąlygas užsiimti reglamentuojama profesine veikla, kuri bus nurodyta darbo sutartyje;

29.3.2. kai užsieniečio profesinė veikla, kuri bus nurodyta darbo sutartyje, nereglamentuojama – darbdavio tarpininkavimo raštas, kuriame įsipareigojama įdarbinti užsienietį ne trumpesniam negu vienerių metų laikotarpiui pagal darbo sutartį ir mokėti mėnesinį darbo užmokestį, ne mažesnį negu 1,5 Lietuvos statistikos departamento paskutinio paskelbto ketvirčio šalies ūkio (įtraukiant ir individualių įmonių darbo užmokesčio duomenis) darbuotojų vidutinio mėnesinio bruto darbo užmokesčio dydžio, ir nurodoma informacija apie užsieniečio turimą aukštą profesinę kvalifikaciją ir jos atitiktį darbo vietai. Darbdavys turi įsitikinti, kad užsienietis turi dokumentus, patvirtinančius aukštą profesinę kvalifikaciją (aukštojo mokslo diplomą, kompetentingos institucijos sprendimą dėl užsienio kvalifikacijos akademinio pripažinimo ar dokumentą, patvirtinantį profesinės patirties prilyginimą aukštojo mokslo kvalifikacijai);

29.3.3. kai užsieniečio leidimas laikinai gyventi, išduotas dirbti aukštos profesinės kvalifikacijos reikalaujantį darbą, keičiamas ir jau praėję dveji šio užsieniečio teisėto darbo Lietuvos Respublikoje metai – darbdavio tarpininkavimo raštas, kuriame įsipareigojama įdarbinti užsienietį ne trumpesniam negu vienerių metų laikotarpiui pagal darbo sutartį ir mokėti mėnesinį darbo užmokestį ne mažesnį negu 1,5 Lietuvos statistikos departamento paskutinio paskelbto ketvirčio šalies ūkio (įtraukiant ir individualių įmonių darbo užmokesčio duomenis) darbuotojų vidutinio mėnesinio bruto darbo užmokesčio dydžio;

29.3.4. kai užsienietis ketina dirbti aukštos profesinės kvalifikacijos darbą kaip įmonės vadovas – darbdavio tarpininkavimo raštas, kuriame įsipareigojama įdarbinti užsienietį ne trumpesniam negu vienerių metų laikotarpiui pagal darbo sutartį ir mokėti mėnesinį darbo užmokestį, ne mažesnį negu 1,5 Lietuvos statistikos departamento paskutinio paskelbto ketvirčio šalies ūkio (įtraukiant ir individualių įmonių darbo užmokesčio duomenis) darbuotojų vidutinio mėnesinio bruto darbo užmokesčio dydžio, ir nurodoma informacija apie užsieniečio turimą aukštą profesinę kvalifikaciją ir jos atitiktį darbo vietai, Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro įgaliotos institucijos išduotas dokumentas, patvirtinantis, kad darbdavys yra Lietuvos Respublikoje įsteigta įmonė, kurios dalyvio (užsienio valstybėje įsteigtos įmonės ar įmonių grupės) metinės pajamos per paskutinius trejus finansinius metus (jeigu įmonė veikia trumpiau negu trejus metus, – nuo įmonės įsteigimo dienos) iki prašymo išduoti leidimą Įstatymo 40 straipsnio 1 dalies 41 punkte nurodytu pagrindu pateikimo dienos bent vienais finansiniais metais yra ne mažesnės negu 1 000 000 eurų. Darbdavys turi įsitikinti, kad užsienietis turi dokumentus, patvirtinančius aukštą profesinę kvalifikaciją (aukštojo mokslo diplomą, kompetentingos institucijos sprendimą dėl užsienio kvalifikacijos akademinio pripažinimo ar dokumentą, patvirtinantį profesinės patirties prilyginimą aukštojo mokslo kvalifikacijai);

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 1V-195, 2020-03-09, paskelbta TAR 2020-03-10, i. k. 2020-05191

 

29.4. Įstatymo 40 straipsnio 1 dalies 42 punkte nurodytą pagrindą:

29.4.1. dokumentai, patvirtinantys, kad Lietuvos Respublikoje įsteigta įmonė yra  užsienio valstybėje, kuri nėra Europos Sąjungos valstybė narė, įsteigtos įmonės atstovybė, filialas ar tai pačiai įmonių grupei priklausanti įmonė;

29.4.2. užsienio valstybėje, kuri nėra Europos Sąjungos valstybė narė, įsteigtos įmonės su perkeliamu įmonės viduje užsieniečiu sudaryta darbo sutartis;

29.4.3. užsienio valstybėje, kuri nėra Europos Sąjungos valstybė narė, įsteigtos įmonės paskyrimo raštas, kuriame nurodyta perkėlimo įmonės viduje trukmė, priimančiosios (priimančiųjų) įmonės (įmonių) buveinės (buveinių) adresas (adresai), pareigos, į kurias užsienietis perkeliamas įmonės viduje, ir jam paskirtas darbo užmokestis bei įsipareigota, kad, pasibaigus perkėlimo įmonės viduje laikotarpiui, užsienietis bus perkeltas atgal į užsienio valstybėje, kuri nėra Europos Sąjungos valstybė narė, įsteigtą įmonę;

29.4.4. kai užsienietis perkeliamas įmonės viduje kaip vadovas – priimančiosios įmonės, įsteigtos Lietuvos Respublikoje, tarpininkavimo raštas ir dokumentai, patvirtinantys, kad užsienietis atitinka Įstatymo 442 straipsnio 1 dalies 1 punkto a–c papunkčių reikalavimus (pavyzdžiui, darbo sutartys, paskyrimo raštas, aukštojo mokslo diplomas, užsieniečio gyvenimo aprašymas, dokumentas, kuriuo patvirtinta įmonės organizacinė struktūra);

29.4.5. kai užsienietis, nurodytas Įstatymo 631 straipsnio 5 dalyje, perkeliamas įmonės viduje kaip vadovas į priimančiąją įmonę, įsteigtą Lietuvos Respublikoje, kuri Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro nustatyta tvarka įtraukta į patvirtintų įmonių sąrašą (toliau – patvirtintų įmonių sąrašas), – priimančiosios įmonės, įsteigtos Lietuvos Respublikoje, tarpininkavimo raštas, kuriame patvirtinama, kad užsienietis atitinka Įstatymo 442 straipsnio 1 dalies 1 punkto a–c papunkčių reikalavimus;

29.4.6. kai užsienietis perkeliamas įmonės viduje kaip specialistas – priimančiosios įmonės, įsteigtos Lietuvos Respublikoje, tarpininkavimo raštas ir dokumentai, patvirtinantys, kad užsienietis atitinka Įstatymo 442 straipsnio 1 dalies 2 punkto a ir b papunkčių reikalavimus (pavyzdžiui, darbo sutartys, aukštojo mokslo diplomas, užsieniečio gyvenimo aprašymas);

29.4.7. kai užsienietis, nurodytas Įstatymo 631 straipsnio 5 dalyje, perkeliamas įmonės viduje kaip specialistas į priimančiąją įmonę, įsteigtą Lietuvos Respublikoje, kuri įtraukta į patvirtintų įmonių sąrašą, – priimančiosios įmonės, įsteigtos Lietuvos Respublikoje, tarpininkavimo raštas, kuriame patvirtinama, kad užsienietis atitinka Įstatymo 442 straipsnio 1 dalies 2 punkto a ir b papunkčių reikalavimus;

29.4.8. kai užsienietis perkeliamas įmonės viduje kaip darbuotojas – stažuotojas – priimančiosios įmonės, įsteigtos Lietuvos Respublikoje, tarpininkavimo raštas, stažuotės sutartis, atitinkanti Įstatymo 442 straipsnio 1 dalies 3 punkto a papunkčio reikalavimus, ir dokumentai, patvirtinantys, kad užsienietis atitinka Įstatymo 442 straipsnio 1 dalies 3 punkto b–d papunkčių reikalavimus (aukštojo mokslo diplomas ir kiti dokumentai, pavyzdžiui, darbo sutartis);

29.4.9. kai užsienietis, nurodytas Įstatymo 631 straipsnio 5 dalyje, perkeliamas įmonės viduje kaip darbuotojas – stažuotojas į priimančiąją įmonę, įsteigtą Lietuvos Respublikoje, kuri įtraukta į patvirtintų įmonių sąrašą, – priimančiosios įmonės, įsteigtos Lietuvos Respublikoje, tarpininkavimo raštas, kuriame patvirtinama, kad užsienietis atitinka Įstatymo 442 straipsnio 1 dalies 3 punkto a–d papunkčių reikalavimus;

29.4.10. kai užsienietis turi kitos Europos Sąjungos valstybės narės išduotą galiojantį leidimą laikinai gyventi kaip perkeltas įmonės viduje ir atvyksta į priimančiąją įmonę, įsteigtą Lietuvos Respublikoje, ilgesniam negu 90 dienų per 180 dienų laikotarpiui – priimančiosios įmonės, įsteigtos Lietuvos Respublikoje, tarpininkavimo raštas ir kitos Europos Sąjungos valstybės narės išduotas galiojantis leidimas laikinai gyventi kaip perkeltam įmonės viduje;

29.4.11. jeigu užsienietis dirbs priimančiojoje įmonėje, įsteigtoje Lietuvos Respublikoje, pagal reglamentuojamą profesiją – dokumentas, patvirtinantis, kad užsienietis atitinka Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytas sąlygas užsiimti reglamentuojama profesine veikla;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 1V-195, 2020-03-09, paskelbta TAR 2020-03-10, i. k. 2020-05191

 

29.5. Įstatymo 40 straipsnio 1 dalies 51 punkte nurodytą pagrindą – ekonomikos ir inovacijų ministro įgaliotos institucijos raštas, patvirtinantis, kad teisėta veikla, kuria ketina užsiimti užsienietis, yra susijusi su naujų technologijų ar kitų Lietuvos Respublikos ūkio ir socialinei plėtrai reikšmingų naujovių diegimu ir kad užsiimti šia veikla užsienietis turi reikiamą kvalifikaciją, finansavimą bei verslo planą ir kad šio užsieniečio, būsiančio numatomos įsteigti įmonės dalyviu, buvimas Lietuvos Respublikoje būtinas šios įmonės veiklai;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 1V-195, 2020-03-09, paskelbta TAR 2020-03-10, i. k. 2020-05191

 

29.6. Įstatymo 40 straipsnio 1 dalies 8 punkte nurodytą pagrindą – dokumentai, surinkti Sprendimų dėl užsieniečio įpareigojimo išvykti, išsiuntimo, grąžinimo ir vykimo tranzitu per Lietuvos Respublikos teritoriją priėmimo ir jų vykdymo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2004 m. gruodžio 24 d. įsakymu Nr. 1V-429 „Dėl Sprendimų dėl užsieniečio įpareigojimo išvykti, išsiuntimo, grąžinimo ir vykimo tranzitu per Lietuvos Respublikos teritoriją priėmimo ir jų vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“, arba Prieglobsčio Lietuvos Respublikoje suteikimo ir panaikinimo tvarkos aprašo nustatyta tvarka, priimant ir (ar) vykdant sprendimus dėl užsieniečio išsiuntimo iš Lietuvos Respublikos, ir patvirtinantys, kad užsienietis atitinka Įstatymo 40 straipsnio 1 dalies 8 punkte nurodytas sąlygas, taip pat paties užsieniečio pateikti dokumentai, patvirtinantys, kad jis atitinka Įstatymo 40 straipsnio 1 dalies 8 punkte nurodytas sąlygas;

29.7. kai užsienietis kreipiasi dėl leidimo laikinai gyventi pakeitimo Įstatymo 40 straipsnio 1 dalies 10 punkte nurodytu pagrindu – Vyriausybės sprendimas dėl laikinosios apsaugos Lietuvos Respublikoje suteikimo užsieniečiui;

29.8. Įstatymo 40 straipsnio 1 dalies 11 punkte nurodytą pagrindą – medicinos įstaigos pažyma, patvirtinanti, kad dėl Būtinosios medicinos pagalbos ir būtinosios medicinos pagalbos paslaugų teikimo tvarkos bei masto, patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. balandžio 8 d. įsakymu Nr. V-208 „Dėl Būtinosios medicinos pagalbos ir būtinosios medicinos pagalbos paslaugų teikimo tvarkos bei masto patvirtinimo“ (toliau – Būtinosios medicinos pagalbos ir būtinosios medicinos pagalbos paslaugų teikimo tvarka bei mastas), 1 ir 2 prieduose išdėstytų Vaikų skubiosios medicinos pagalbos masto lentelės ar Suaugusiųjų skubiosios medicinos pagalbos masto lentelės 3 skiltyje nurodytos ūmios klinikinės būklės arba skubiosios medicinos pagalbos teikimo indikacijos užsienietis negali išvykti ir jam reikalinga neatidėliotina būtinoji medicinos pagalba;

29.9. Įstatymo 40 straipsnio 1 dalies 12 punkte nurodytą pagrindą – ikiteisminio tyrimo įstaigos arba teismo tarpininkavimo raštas;

29.10. Įstatymo 40 straipsnio 1 dalies 13 punkte nurodytą pagrindą:

29.10.1. kai užsienietis ketina pagal darbo sutartį, sudarytą su mokslo ir studijų institucija, dirbti kaip dėstytojas – darbo sutartis, mokslo ir studijų institucijos tarpininkavimo raštas;

29.10.2. kai užsienietis ketina pagal darbo sutartį, sudarytą su mokslo ir studijų institucija, dirbti kaip tyrėjas – darbo sutartis, atitinkanti Įstatymo 492 straipsnio 7 dalies reikalavimus, mokslo ir studijų institucijos tarpininkavimo raštas, kuriame turi būti nurodytas konkrečios Europos Sąjungos arba daugiašalės programos, kuri apima judumo priemones, arba dviejų ar daugiau mokslo ir studijų institucijų susitarimo pavadinimas, jeigu užsienietis atvyksta pagal šią konkrečią programą ar susitarimą, ir kuriame turi būti patvirtinama, kad mokslo ir studijų institucija, pageidaujanti priimti tyrėją, įvertino mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros darbų tikslą, trukmę ir užsieniečio kvalifikaciją, kurią įrodo patvirtinta kvalifikaciją įrodančio dokumento kopija, taip pat kad mokslo ir studijų institucija turi pakankamai finansinių išteklių moksliniams tyrimams ir eksperimentinės plėtros darbams vykdyti, kitos Europos Sąjungos valstybės narės išduotas galiojantis leidimas laikinai gyventi ar nacionalinė viza mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros darbų vykdymo tikslu, jeigu tokie buvo išduoti, ir tėvų arba vieno iš jų, globėjo (rūpintojo) arba kito teisėto atstovo sutikimas dėl numatomo gyvenimo Lietuvos Respublikoje, jei užsienietis yra nepilnametis;

29.11. Įstatymo 40 straipsnio 1 dalies 14 punkte nurodytą pagrindą – galiojantis kitos Europos Sąjungos valstybės narės išduotas ilgalaikio gyventojo leidimas gyventi Europos Sąjungoje;

29.12. Įstatymo 40 straipsnio 1 dalies 15 punkte nurodytą pagrindą – mokslo ir studijų institucijos patvirtinimas, kad moksliniai tyrimai ir eksperimentinės plėtros darbai yra užbaigti, kai dėl leidimo laikinai gyventi kreipiasi mokslinius tyrimus ir eksperimentinės plėtros darbus užbaigęs tyrėjas, kuriam leidimas laikinai gyventi buvo išduotas Įstatymo 492 straipsnio 1 dalyje nurodytu pagrindu, arba patvirtinimas, kad jis įgijo aukštojo mokslo kvalifikaciją (pažyma arba aukštojo mokslo diplomas), kai dėl leidimo laikinai gyventi kreipiasi studijas užbaigęs užsienietis, kuriam leidimas laikinai gyventi buvo išduotas Įstatymo 46 straipsnio 1 dalies 1 punkte nurodytu pagrindu;

29.121. Įstatymo 40 straipsnio 1 dalies 16 punkte nurodytą pagrindą:

29.121.1. kai Įstatymo 40 straipsnio 1 dalies 16 punkte nurodytų valstybių pilietis dirba arba ketina dirbti pagal darbo sutartį – darbo sutartis arba darbdavio įsipareigojimas užsienietį įdarbinti pagal darbo sutartį;

29.121.2. kai Įstatymo 40 straipsnio 1 dalies 16 punkte nurodytų valstybių pilietis yra Juridinių asmenų registre įregistruoto privataus juridinio asmens (toliau – įmonė), kuris vykdo steigimo dokumentuose nurodytą veiklą Lietuvos Respublikoje, dalyvis ar vadovas ir jo atvykimo tikslas yra darbas toje įmonėje – dokumentai, patvirtinantys, kad ši įmonė vykdo steigimo dokumentuose nurodytą veiklą Lietuvos Respublikoje (ūkinę komercinę veiklą patvirtinančios sutartys, įmonės ūkines operacijas ir ūkinius įvykius pagrindžiantys dokumentai (šios įmonės banko sąskaitos išrašas, sąskaitos faktūros, kasos pajamų bei išlaidų orderiai), įmonės ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių apskaitos registrai, patalpų nuomos sutartis ar pan.), o jeigu nuo įmonės įsteigimo dienos nėra praėję vieneri finansiniai metai, dokumentai, patvirtinantys, kad šis užsienietis yra tokios įmonės dalyvis ar vadovas, ir dokumentas, patvirtinantis, kad jo atvykimo tikslas yra darbas šioje įmonėje;

29.121.3. kai Įstatymo 40 straipsnio 1 dalies 16 punkte nurodytų valstybių pilietis užsiima ar ketina užsiimti kita teisėta veikla, įskaitant individualią veiklą, kaip ji apibrėžiama Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatyme, – tai patvirtinantys dokumentai (pavyzdžiui, dokumentas, patvirtinantis, kad užsienietis užsiima ar ketina užsiimti atlikėjo, sporto ar religine veikla arba savanoriška veikla kaip Europos Sąjungos ar jos valstybių narių pripažįstamų savanoriškos veiklos programų dalyvis, žurnalisto akreditavimo kortelė, dokumentas, patvirtinantis, kad užsienietis vykdo ar ketina vykdyti bendras su užsienio valstybėmis vyriausybines programas, verslo liudijimas, individualios veiklos pažymą, užsieniečio pasirašytas teisėtos veiklos, kuria jis ketina užsiimti, aprašymas);

29.121.4. jeigu Įstatymo 40 straipsnio 1 dalies 16 punkte nurodytų valstybių pilietis ketina dirbti ar užsiimti reglamentuojama profesine veikla, kaip ji apibrėžta Lietuvos Respublikos reglamentuojamų profesinių kvalifikacijų pripažinimo įstatyme, – dokumentas, patvirtinantis, kad užsienietis atitinka Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytas sąlygas užsiimti reglamentuojama profesine veikla;

Papildyta papunkčiu:

Nr. 1V-195, 2020-03-09, paskelbta TAR 2020-03-10, i. k. 2020-05191

 

29.13. Įstatymo 43 straipsnio 1 dalies 1 punkte nurodytą pagrindą – šeiminius ryšius su atvykstančiu užsieniečiu patvirtinantys dokumentai;

29.14. Įstatymo 43 straipsnio 1 dalies 2 punkte nurodytą pagrindą:

29.14.1. jeigu taikytina Įstatymo 43 straipsnio 62 dalis – vieno iš tėvų arba vieno iš tėvų, globojančio nepilnametį užsienietį, sutuoktinio kitos Europos Sąjungos valstybės narės išduotas galiojantis leidimas laikinai gyventi ar nacionalinė viza mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros darbų vykdymo tikslu bei kitos Europos Sąjungos valstybės narės nepilnamečiam užsieniečiui išduotas galiojantis leidimas laikinai gyventi ar nacionalinė viza šeimos susijungimo tikslu;

29.14.2. atvykstančio nepilnamečio užsieniečio šeiminius ryšius su Lietuvos Respublikoje gyvenančiu ar į Lietuvos Respubliką kartu atvykstančiu vienu iš tėvų patvirtinantys dokumentai;

29.14.3. jeigu taikytina Įstatymo 43 straipsnio 6 dalis – dokumentai, patvirtinantys, kad vienas iš tėvų pragyveno Lietuvos Respublikoje pastaruosius 2 metus ir turi ne mažiau kaip vienerius metus galiojantį leidimą laikinai gyventi, ir Aprašo 36 punkte nurodyti dokumentai, patvirtinantys jo pagrįstas perspektyvas įgyti teisę nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje;

29.14.4. jeigu nepilnametis užsienietis atvyksta pas jį globojančio vieno iš tėvų sutuoktinį – santuoką patvirtinantis dokumentas;

29.14.5. jeigu nepilnametis užsienietis atvyksta pas užsienietį, turintį leidimą laikinai gyventi, išduotą Įstatymo 40 straipsnio 1 dalies 14 punkte nurodytu pagrindu, – dokumentas, patvirtinantis, kad nepilnametis buvo užsieniečio, pas kurį atvyksta, šeimos nariu jau toje valstybėje, kurioje užsienietis įgijo ilgalaikio gyventojo statusą;

29.14.6. jeigu nepilnametis užsienietis atvyksta pas užsienietį, kuris, tiesiogiai dalyvaudamas valstybei svarbiuose projektuose, yra investavęs Lietuvos Respublikoje nuosavą, skolintą ar patikėjimo teise valdomą ir naudojamą turtą – investiciją patvirtinantys dokumentai;

29.15. Įstatymo 43 straipsnio 1 dalies 3 punkte nurodytą pagrindą – šeiminius ryšius su atvykstančiu užsieniečiu patvirtinantys dokumentai;

29.16. Įstatymo 43 straipsnio 1 dalies 4 punkte nurodytą pagrindą – dokumentai, patvirtinantys, kad užsienietis atvyksta pas nesusituokusį ir priklausomą nuo tėvų nepilnametį vaiką arba pilnametį vaiką, kuris prašymo suteikti prieglobstį Lietuvos Respublikoje pateikimo metu buvo nelydimas nepilnametis;

29.17. Įstatymo 43 straipsnio 1 dalies 5 punkte nurodytą pagrindą:

29.17.1. jeigu taikytina Įstatymo 43 straipsnio 62 dalis –  sutuoktinio arba asmens, su kuriuo sudaryta registruotos partnerystės sutartis, kitos Europos Sąjungos valstybės narės išduotas galiojantis leidimas laikinai gyventi ar nacionalinė viza mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros darbų vykdymo tikslu bei kitos Europos Sąjungos valstybės narės sutuoktiniui arba asmeniui, su kuriuo sudaryta registruotos partnerystės sutartis, išduotas galiojantis leidimas laikinai gyventi ar nacionalinė viza šeimos susijungimo tikslu;

29.17.2. santuoką patvirtinantis dokumentas arba registruotos partnerystės sutartis;

29.17.3. jeigu taikytina Įstatymo 43 straipsnio 6 dalis – dokumentai, patvirtinantys, kad sutuoktinis arba asmuo, su kuriuo sudaryta registruotos partnerystės sutartis, pragyveno Lietuvos Respublikoje pastaruosius 2 metus ir turi ne mažiau kaip vienerius metus galiojantį leidimą laikinai gyventi, ir Aprašo 36 punkte nurodyti dokumentai, patvirtinantys jo pagrįstas perspektyvas įgyti teisę nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje;

29.17.4. jeigu užsienietis atvyksta pas sutuoktinį ar asmenį, su kuriuo sudaryta registruotos partnerystės sutartis, turintį leidimą laikinai gyventi, išduotą Įstatymo 40 straipsnio 1 dalies 14 punkte nurodytu pagrindu, – dokumentas, patvirtinantis, kad santuoka ar registruotos partnerystės sutartis jau buvo sudaryta toje valstybėje, kurioje užsienietis įgijo ilgalaikio gyventojo statusą;

29.17.5. jeigu užsienietis atvyksta pas sutuoktinį ar asmenį, su kuriuo sudaryta registruotos partnerystės sutartis, kuris, tiesiogiai dalyvaudamas valstybei svarbiuose projektuose, yra investavęs Lietuvos Respublikoje nuosavą, skolintą ar patikėjimo teise valdomą ir naudojamą turtą, – investiciją patvirtinantys dokumentai;

29.18. Įstatymo 43 straipsnio 1 dalies 6 punkte nurodytą pagrindą:

29.18.1. jeigu taikytina Įstatymo 43 straipsnio 62 dalis – užsieniečio, pas kurį atvyksta jo šeimos narys, kitos Europos Sąjungos valstybės narės išduotas galiojantis leidimas laikinai gyventi ar nacionalinė viza mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros darbų vykdymo tikslu bei kitos Europos Sąjungos valstybės narės užsieniečio šeimos nariui išduotas galiojantis leidimas laikinai gyventi ar nacionalinė viza šeimos susijungimo tikslu;

29.18.2. dokumentai, patvirtinantys, kad atvykstantis užsienietis yra pirmos eilės tiesiosios aukštutinės linijos giminaitis, išlaikomas ne mažiau kaip vienerius metus ir negalintis pasinaudoti kitų šeimos narių, gyvenančių užsienio valstybėje, parama;

29.18.3. jeigu taikytina Įstatymo 43 straipsnio 6 dalis – dokumentai, patvirtinantys, kad užsienietis, pas kurį atvyksta jo šeimos narys, pragyveno Lietuvos Respublikoje pastaruosius 2 metus ir turi ne mažiau kaip vienerius metus galiojantį leidimą laikinai gyventi, ir Aprašo 36 punkte nurodyti dokumentai, patvirtinantys jo pagrįstas perspektyvas įgyti teisę nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje;

29.18.4. jeigu užsienietis atvyksta pas savo vaiką, kuris yra pilnametis užsienietis, turintį leidimą laikinai gyventi, išduotą Įstatymo 40 straipsnio 1 dalies 14 punkte nurodytu pagrindu, – dokumentas, patvirtinantis, kad užsienietis buvo išlaikomas jau toje valstybėje, kurioje užsienietis įgijo ilgalaikio gyventojo statusą;

29.18.5. jeigu užsienietis atvyksta pas savo vaiką, kuris yra pilnametis užsienietis ir kuris, tiesiogiai dalyvaudamas valstybei svarbiuose projektuose, yra investavęs Lietuvos Respublikoje nuosavą, skolintą ar patikėjimo teise valdomą ir naudojamą turtą, – investiciją patvirtinantys dokumentai;

29.19. Įstatymo 43 straipsnio 1 dalies 7 punkte nurodytą pagrindą – šeiminius ryšius su atvykstančiu užsieniečiu patvirtinantys dokumentai ir dokumentai, patvirtinantys, kad tėvai nedarbingi dėl senatvės pensijos amžiaus arba neįgalumo;

29.20. Įstatymo 43 straipsnio 1 dalies 8 punkte nurodytą pagrindą:

29.20.1. kai užsieniečiui dar nebuvo išduotas leidimas laikinai gyventi šeimos susijungimo pagrindu ir prašymas išduoti leidimą pateiktas iki santuokos ar registruotos partnerytės sutarties nutraukimo arba šeimos nario mirties dienos – santuokos ar registruotos partnerystės sutarties nutraukimą arba šeimos nario mirtį patvirtinantis dokumentas, dokumentai, įrodantys, kad dėl santuokos ar registruotos partnerystės sutarties nutraukimo arba šeimos nario mirties atsirado itin sunkių aplinkybių (užsienietis vienas augina nepilnamečius vaikus arba globoja ar rūpinasi buvusio sutuoktinio ar asmens, su kuriuo buvo sudaryta registruotos partnerystės sutartis, nepilnamečiais vaikais, arba dėl sveikatos būklės ar senyvo amžiaus negali išvykti iš Lietuvos Respublikos, arba neturi nuolatinės gyvenamosios vietos savo kilmės valstybėje);

29.20.2. kai užsienietis iki santuokos ar registruotos partnerytės sutarties nutraukimo arba šeimos nario mirties dienos turėjo leidimą laikinai gyventi, išduotą šeimos susijungimo pagrindu, ir prašymas pakeisti leidimą pateiktas ne vėliau kaip per 6 mėnesius nuo santuokos ar registruotos partnerytės sutarties nutraukimo arba šeimos nario mirties dienos – santuokos ar registruotos partnerystės sutarties nutraukimą arba šeimos nario mirtį patvirtinantis dokumentas, dokumentai, įrodantys, kad dėl santuokos ar registruotos partnerystės sutarties nutraukimo arba šeimos nario mirties atsirado itin sunkių aplinkybių (užsienietis vienas augina nepilnamečius vaikus arba globoja ar rūpinasi buvusio sutuoktinio ar asmens, su kuriuo buvo sudaryta registruotos partnerystės sutartis, nepilnamečiais vaikais, arba dėl sveikatos būklės ar senyvo amžiaus negali išvykti iš Lietuvos Respublikos, arba neturi nuolatinės gyvenamosios vietos savo kilmės valstybėje), leidimas laikinai gyventi, išduotas šeimos susijungimo pagrindu;

29.21. Įstatymo 44 straipsnio 1 dalies 1 punkte nurodytą pagrindą – darbdavio tarpininkavimo raštas, leidimas dirbti Lietuvos Respublikoje (toliau – leidimas dirbti), išduotas pagal Įstatymo 57 straipsnio 1 dalies 2 punktą (išskyrus atvejį, kai pateikiama pažyma, patvirtinanti, kad Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Užimtumo tarnyba) administraciniam padaliniui pateiktas darbdavio prašymas išduoti užsieniečiui leidimą dirbti pagal Įstatymo 57 straipsnio 1 dalies 2 punktą);

29.22. Įstatymo 44 straipsnio 1 dalies 2 punkte nurodytą pagrindą – priimančios (kviečiančios) įmonės, filialo ar atstovybės tarpininkavimo raštas, Europos Sąjungos ar Europos laisvosios prekybos asociacijos valstybės narės kompetentingos įstaigos išduota pažyma, patvirtinanti, kad užsienietis yra apdraustas socialiniu draudimu, ir siunčiančios užsienietį Europos Sąjungos ar Europos laisvosios prekybos asociacijos valstybės narės įmonės raštas, patvirtinantis, kad užsienietis yra šios įmonės nuolatinis darbuotojas, atsiunčiamas laikinai dirbti į Lietuvos Respubliką;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 1V-195, 2020-03-09, paskelbta TAR 2020-03-10, i. k. 2020-05191

 

29.23. Įstatymo 44 straipsnio 1 dalies 3 punkte nurodytą pagrindą:

29.23.1. kai užsieniečio profesija nėra įtraukta į profesijų, kurių darbuotojų trūksta Lietuvos Respublikoje, sąrašą pagal ekonominės veiklos rūšis – darbdavio tarpininkavimo raštas, kuriame įsipareigojama įdarbinti užsienietį pagal darbo sutartį ne trumpesniam negu 6 mėnesių laikotarpiui;

29.23.2. kai užsienietis, kuris, Lietuvos Respublikoje pabaigęs studijas ar mokymąsi pagal profesinio mokymo programą, ketina dirbti ir dėl leidimo laikinai gyventi išdavimo Įstatymo 44 straipsnio 1 dalies 3 punkte nurodytu pagrindu kreipiasi nepraėjus dvejiems metams nuo studijų ar mokymosi pagal profesinio mokymo programą baigimo – darbdavio tarpininkavimo raštas, kuriame įsipareigojama įdarbinti užsienietį pagal darbo sutartį ne trumpesniam negu 6 mėnesių laikotarpiui ir papildomai nurodoma informacija apie užsieniečio turimą kvalifikaciją ir jos atitiktį darbo vietai. Darbdavys turi įsitikinti, kad užsienietis turi dokumentus, patvirtinančius jo turimą kvalifikaciją (aukštojo mokslo arba profesinio mokymo diplomą);

29.23.3. kai užsieniečio profesija yra įtraukta į profesijų, kurių darbuotojų trūksta Lietuvos Respublikoje, sąrašą pagal ekonominės veiklos rūšis – darbdavio tarpininkavimo raštas, kuriame įsipareigojama įdarbinti užsienietį pagal darbo sutartį ne trumpesniam negu 6 mėnesių laikotarpiui ir papildomai nurodoma informacija apie užsieniečio turimą kvalifikaciją ir jos atitiktį darbo vietai, jo dabartinė (-ės) ir buvusi (-ios) darbovietė (-ės), kuriose užsienietis pagal turimą kvalifikaciją dirbo ne mažiau negu vienerius metus per pastaruosius penkerius metus, darbo joje (jose) laikotarpis ir pareigos. Darbdavys turi įsitikinti, kad užsienietis turi dokumentus, patvirtinančius jo turimą kvalifikaciją (diplomą, pažymėjimą ar pan.) ir ne mažesnę negu vienerių metų darbo patirtį pagal turimą kvalifikaciją per pastaruosius penkerius metus (darbo knygelę, pažymą iš dabartinės ir (ar) buvusios darbovietės);

29.23.4. kai užsieniečio, nurodyto Įstatymo 631 straipsnio 5 dalyje, profesija yra įtraukta į profesijų, kurių darbuotojų trūksta Lietuvos Respublikoje, sąrašą pagal ekonominės veiklos rūšis, o jį įdarbinti įsipareigojusi įmonė yra įtraukta į patvirtintų įmonių sąrašą – darbdavio tarpininkavimo raštas, kuriame įsipareigojama įdarbinti užsienietį pagal darbo sutartį ne trumpesniam negu 6 mėnesių laikotarpiui ir papildomai nurodoma arba informacija apie užsieniečio turimą kvalifikaciją ir jos atitiktį darbo vietai, arba jo dabartinė (-ės) ir buvusi (-ios) darbovietė (-ės), kuriose užsienietis pagal darbdavio nurodytą profesiją dirbo ne mažiau negu vienerius metus per pastaruosius penkerius metus, darbo joje (jose) laikotarpis ir pareigos. Darbdavys turi įsitikinti, kad užsienietis turi arba dokumentus, patvirtinančius jo turimą kvalifikaciją (diplomą, pažymėjimą ar pan.), arba ne mažesnę negu vienerių metų darbo patirtį pagal darbdavio nurodytą profesiją per pastaruosius penkerius metus (darbo knygelę, pažymą iš dabartinės ir (ar) buvusios darbovietės);

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 1V-195, 2020-03-09, paskelbta TAR 2020-03-10, i. k. 2020-05191

 

29.24. Įstatymo 45 straipsnio 1 dalies 1 punkte nurodytą pagrindą – verslo planas, dokumentai, patvirtinantys, kad ši įmonė ne mažiau kaip pastaruosius 6 mėnesius iki kreipimosi dėl leidimo laikinai gyventi išdavimo pagal verslo planą vykdo steigimo dokumentuose nurodytą veiklą Lietuvos Respublikoje (ūkinę komercinę veiklą patvirtinančios sutartys, įmonės ūkines operacijas ir ūkinius įvykius pagrindžiantys dokumentai (šios įmonės banko sąskaitos išrašas, sąskaitos faktūros, kasos pajamų bei išlaidų orderiai), įmonės ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių apskaitos registrai, patalpų nuomos sutartis ar pan.) ir kad joje visą darbo laiką dirba Lietuvos Respublikos, kitos Europos Sąjungos valstybės narės ar Europos laisvosios prekybos asociacijos valstybės narės piliečiai ar nuolat Lietuvos Respublikoje gyvenantys užsieniečiai, kuriems mokamas mėnesinis darbo užmokestis bendrai sudaro ne mažiau kaip 2 Lietuvos statistikos departamento paskutinio paskelbto ketvirčio šalies ūkio (įtraukiant ir individualių įmonių darbo užmokesčio duomenis) darbuotojų vidutinio mėnesinio bruto darbo užmokesčio dydžius (darbo sutartys su šiais asmenimis), dokumentai, patvirtinantys, kad šios įmonės nuosavo kapitalo (ne akcinės bendrovės ar uždarosios akcinės bendrovės atveju – turto) vertė sudaro ne mažiau kaip 28 tūkstančius eurų (įmonės finansinė ataskaita (balansas ar nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita) arba tarpinė finansinė ataskaita, jeigu nuo įmonės įsteigimo dienos nėra praėję vieneri finansiniai metai), iš kurių ne mažiau kaip 14 tūkstančių eurų – užsieniečio investuotos lėšos ar kitas turtas, ir dokumentai, patvirtinantys, kad šis užsienietis yra tokios įmonės vadovas arba yra akcinės bendrovės ar uždarosios akcinės bendrovės akcininkas, kuriam nuosavybės teise priklausančių bendrovės akcijų nominalioji vertė yra ne mažesnė kaip 1/3 šios bendrovės įstatinio kapitalo;

29.25. Įstatymo 45 straipsnio 1 dalies 2 punkte nurodytą pagrindą – verslo planas, dokumentai, patvirtinantys, kad ši įmonė ne mažiau kaip pastaruosius 6 mėnesius iki kreipimosi dėl leidimo laikinai gyventi išdavimo pagal verslo planą vykdo steigimo dokumentuose nurodytą veiklą Lietuvos Respublikoje (ūkinę komercinę veiklą patvirtinančios sutartys, įmonės ūkines operacijas ir ūkinius įvykius pagrindžiantys dokumentai (šios įmonės banko sąskaitos išrašas, sąskaitos faktūros, kasos pajamų bei išlaidų orderiai), įmonės ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių apskaitos registrai, patalpų nuomos sutartis ar pan.) ir kad joje visą darbo laiką dirba Lietuvos Respublikos, kitos Europos Sąjungos valstybės narės ar Europos laisvosios prekybos asociacijos valstybės narės piliečiai ar nuolat Lietuvos Respublikoje gyvenantys užsieniečiai, kuriems mokamas mėnesinis darbo užmokestis bendrai sudaro ne mažiau kaip 2 Lietuvos statistikos departamento paskutinio paskelbto ketvirčio šalies ūkio (įtraukiant ir individualių įmonių darbo užmokesčio duomenis) darbuotojų vidutinio mėnesinio bruto darbo užmokesčio dydžius (darbo sutartys su šiais asmenimis), dokumentai, patvirtinantys, kad šios įmonės nuosavo kapitalo (ne akcinės bendrovės ar uždarosios akcinės bendrovės atveju – turto) vertė sudaro ne mažiau kaip 28 tūkstančių eurų (įmonės finansinė ataskaita (balansas ar nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita) arba tarpinė finansinė ataskaita, jeigu nuo įmonės įsteigimo dienos nėra praėję vieneri finansiniai metai), dokumentai, patvirtinantys, kad šis užsienietis yra tokios įmonės vadovas ir dokumentas, patvirtinantis, kad jo atvykimo tikslas yra darbas įmonėje;

29.26. Įstatymo 45 straipsnio 1 dalies 21 punkte nurodytą pagrindą dokumentai, patvirtinantys, kad ši įmonė ne mažiau kaip pastaruosius 6 mėnesius iki kreipimosi dėl leidimo laikinai gyventi išdavimo vykdo steigimo dokumentuose nurodytą veiklą Lietuvos Respublikoje (verslo planas, ūkinę komercinę veiklą patvirtinančios sutartys, įmonės ūkines operacijas ir ūkinius įvykius pagrindžiantys dokumentai (šios įmonės banko sąskaitos išrašas, sąskaitos faktūros, kasos pajamų bei išlaidų orderiai), įmonės ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių apskaitos registrai, patalpų nuomos sutartis ar pan.) ir kad joje yra įsteigtos ne mažiau kaip penkios darbo vietos ir jose visą darbo laiką dirba Lietuvos Respublikos, kitos Europos Sąjungos valstybės narės ar Europos laisvosios prekybos asociacijos valstybės narės piliečiai ar nuolat Lietuvos Respublikoje gyvenantys užsieniečiai (darbo sutartys su šiais asmenimis), dokumentai, patvirtinantys, kad į šios įmonės nuosavą kapitalą (ne akcinės bendrovės ir ne uždarosios akcinės bendrovės atveju – turtą) užsienietis investavo ne mažiau kaip 260 tūkstančių eurų, ir dokumentai, patvirtinantys, kad šis užsienietis yra tokios įmonės vadovas arba akcinės bendrovės ar uždarosios akcinės bendrovės akcininkas, kuriam nuosavybės teise priklausančių bendrovės akcijų nominalioji vertė yra ne mažesnė kaip 1/3 šios bendrovės įstatinio kapitalo;

29.27. Įstatymo 45 straipsnio 1 dalies 22 nurodytą pagrindą dokumentai, patvirtinantys, kad ši įmonė vykdo steigimo dokumentuose nurodytą veiklą Lietuvos Respublikoje (verslo planas, ūkinę komercinę veiklą patvirtinančios sutartys, įmonės ūkines operacijas ir ūkinius įvykius pagrindžiantys dokumentai (šios įmonės banko sąskaitos išrašas, sąskaitos faktūros, kasos pajamų bei išlaidų orderiai), įmonės ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių apskaitos registrai, patalpų nuomos sutartis ar pan.) ir kad joje yra įsteigta ne mažiau kaip dešimt darbo vietų ir jose visą darbo laiką dirba Lietuvos Respublikos, kitos Europos Sąjungos valstybės narės ar Europos laisvosios prekybos asociacijos valstybės narės piliečiai ar nuolat Lietuvos Respublikoje gyvenantys užsieniečiai ir jiems mokamas mėnesinis darbo užmokestis, ne mažesnis negu Lietuvos statistikos departamento paskutinio paskelbto ketvirčio šalies ūkio (įtraukiant ir individualių įmonių darbo užmokesčio duomenis) darbuotojų vidutinio mėnesinio bruto darbo užmokesčio dydis, arba užsieniečiai, kurie turi leidimą laikinai gyventi, išduotą Įstatymo 40 straipsnio 1 dalies 41 punkte nustatytu pagrindu (darbo sutartys su šiais asmenimis), dokumentai, patvirtinantys, kad šios įmonės nuosavo kapitalo (ne akcinės bendrovės ar uždarosios akcinės bendrovės atveju – turto) vertė sudaro ne mažiau kaip 500 tūkstančių eurų (įmonės finansinė ataskaita (balansas ar nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita) arba tarpinė finansinė ataskaita, jeigu nuo įmonės įsteigimo dienos nėra praėję vieneri finansiniai metai), dokumentas, patvirtinantis, kad šis užsienietis yra tokios įmonės vadovas, ir dokumentas, patvirtinantis, kad jo atvykimo tikslas yra darbas įmonėje;

29.28. Įstatymo 45 straipsnio 1 dalies 3 punkte nurodytą pagrindą – priimančio (kviečiančio) Juridinių asmenų registre įregistruoto viešojo juridinio asmens (toliau – įstaiga) tarpininkavimo raštas, kuriame turi būti patvirtinama, kad užsienietis yra sportininkas, kuris varžosi su kitais asmenimis aukšto meistriškumo sporto varžybose, kurios organizuojamos pagal iš anksto paskelbtus nuostatus ir patvirtintas šios sporto šakos taisykles, siekdamas nugalėti varžovus ir tobulinti savo fizines ir psichines savybes bei įgūdžius, arba kad užsienietis yra treneris, rengiantis sportininką (sportininkus) aukšto meistriškumo sporto varžyboms ir (ar) jam (jiems) vadovaujantis šiose varžybose, ir nurodomas varžybų pavadinimas, ir sportinės veiklos sutartis arba darbo sutartis;

29.29. Įstatymo 45 straipsnio 1 dalies 4 punkte nurodytą pagrindą – priimančios (kviečiančios) įstaigos tarpininkavimo raštas ir dokumentas, patvirtinantis, kad užsienietis yra atlikėjas, kaip jis apibrėžiamas Lietuvos Respublikos autorių ir gretutinių teisių įstatyme, atvykstantis į Lietuvos Respubliką užsiimti atlikėjo veikla;

29.30. Įstatymo 45 straipsnio 1 dalies 5 punkte nurodytą pagrindą – dokumentas, patvirtinantis, kad užsienietis yra žurnalistas, akredituotas Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos ir atvykstantis į Lietuvos Respubliką užsiimti veikla pagal Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatymą (akreditavimo kortelė);

29.31. Įstatymo 45 straipsnio 1 dalies 6 punkte nurodytą pagrindą – tradicinės Lietuvos religinės bendrijos (bendruomenės) ar valstybės pripažintos religinės bendrijos arba Lietuvos Respublikoje juridinio asmens statusą turinčios kitos religinės bendruomenės ar bendrijos vadovybės tarpininkavimo raštas, patvirtinantis, kad užsienietis yra atitinkamos religinės bendrijos (bendruomenės) narys ar dvasininkas, atvykstantis į Lietuvos Respubliką užsiimti veikla pagal Lietuvos Respublikos religinių bendruomenių ir bendrijų įstatymą, ir kad jis turės lėšų, kurių pakanka pragyventi Lietuvos Respublikoje;

29.32. Įstatymo 45 straipsnio 1 dalies 7 punkte nurodytą pagrindą – priimančios (kviečiančios) įmonės ar įstaigos tarpininkavimo raštas ir dokumentas, patvirtinantis, kad užsienietis atvyksta vykdyti bendrų su užsienio valstybėmis vyriausybinių programų;

29.33. Įstatymo 45 straipsnio 1 dalies 8 punkte nurodytą pagrindą – savanoriškos veiklos organizatoriaus tarpininkavimo raštas, kuriame turi būti patvirtinama, kad užsienietis yra Europos Sąjungos ar jos valstybių narių pripažįstamų savanoriškos veiklos programų, apimančių praktinio solidarumo veiksmų programas, kuriomis siekiama visuotinės svarbos tikslų nesiekiant pelno ir kuriose veiksmai nėra atlyginami, išskyrus išlaidų, susijusių su savanoriška veikla, kompensavimą, dalyvis ir kad jis turi pakankamai lėšų savanoriškos veiklos laikotarpiui ir grįžimo kelionės išlaidoms apmokėti, su savanoriškos veiklos organizatoriumi sudaryta savanoriškos veiklos sutartis, atitinkanti Įstatymo 45 straipsnio 6 dalies reikalavimus, savanoriškos veiklos programa ir tėvų arba vieno iš jų, globėjo (rūpintojo) arba kito teisėto atstovo sutikimas dėl numatomo gyvenimo Lietuvos Respublikoje, jei užsienietis yra nepilnametis;

29.34. Įstatymo 46 straipsnio 1 dalies 1 punkte nurodytą pagrindą – mokslo ir studijų institucijos tarpininkavimo raštas, kuriame turi būti patvirtinama, kad užsienietis priimtas studijuoti į šią instituciją pagal studijų programą (programas) arba į doktorantūrą, kad buvo sumokėti šios institucijos nustatyti mokesčiai ir kad jis turi pakankamai lėšų studijoms ir grįžimo kelionės išlaidoms apmokėti, taip pat nurodytas konkrečios Europos Sąjungos arba daugiašalės programos, kuri apima judumo priemones, arba dviejų ar daugiau mokslo ir studijų institucijų susitarimo pavadinimas, jeigu užsienietis atvyksta pagal šią konkrečią programą ar susitarimą, ir tėvų arba vieno iš jų, globėjo (rūpintojo) arba kito teisėto atstovo sutikimas dėl numatomo gyvenimo (studijų) Lietuvos Respublikoje, jei užsienietis yra nepilnametis;

29.35. Įstatymo 46 straipsnio 1 dalies 2 punkte nurodytą pagrindą – dokumentai, patvirtinantys, kad užsienietis priimtas mokytis į švietimo įstaigą pagal bendrojo ugdymo arba profesinio mokymo programą (programas), šios įstaigos tarpininkavimo raštas ir tėvų arba vieno iš jų, globėjo (rūpintojo) arba kito teisėto atstovo sutikimas dėl numatomo gyvenimo (mokymosi) Lietuvos Respublikoje, jei užsienietis yra nepilnametis;

29.36. Įstatymo 46 straipsnio 1 dalies 3 punkte nurodytą pagrindą – priimančiojo subjekto tarpininkavimo raštas, kuriame turi būti patvirtinama, kad užsienietis turi pakankamai lėšų stažuotės laikotarpiui ir grįžimo kelionės išlaidoms apmokėti, tėvų arba vieno iš jų, globėjo (rūpintojo) arba kito teisėto atstovo sutikimas dėl numatomo gyvenimo Lietuvos Respublikoje, jei užsienietis yra nepilnametis, užsienio valstybės, kuri nėra Europos Sąjungos valstybė narė, mokslo ir studijų institucijos raštas, patvirtinantis, kad užsienietis studijuoja šioje valstybėje ir po studijų suteikiama aukštojo mokslo kvalifikacija, ar aukštojo mokslo diplomas, patvirtinantis, kad užsienietis užbaigė studijas šioje valstybėje, su priimančiuoju subjektu sudaryta stažuotės atlikimo sutartis, patvirtinanti, kad numatoma stažuotė bus atliekama toje pačioje srityje kaip ir užsieniečio studijos, ir sudaryta laikantis Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro patvirtintos praktinio mokymo pavyzdinės sutarties formos;

29.37. Įstatymo 46 straipsnio 1 dalies 4 punkte nurodytą pagrindą – priimančios (kviečiančios) mokslo ir studijų institucijos tarpininkavimo raštas ir dokumentai, patvirtinantys, kad užsienietis pakviestas tobulinti kvalifikacijos;

29.38. Įstatymo 47 straipsnio 1 dalies 1 punkte nurodytą pagrindą – dokumentai, įrodantys, kad užsienietis yra paskirtas Lietuvos Respublikos piliečio globėju (rūpintoju);

29.39. Įstatymo 47 straipsnio 1 dalies 2 punkte nurodytą pagrindą – dokumentai, įrodantys, kad Lietuvos Respublikos pilietis yra paskirtas užsieniečio globėju (rūpintoju).

30. Elektrinės įstatyme nustatytus leidimo laikinai gyventi išdavimo ir keitimo pagrindus patvirtina šie dokumentai:

30.1. Elektrinės įstatymo 15 straipsnio 1 dalyje nurodytą pagrindą – branduolinės (atominės) elektrinės projekto įgyvendinimo bendrovės arba strateginio investuotojo tarpininkavimo raštas ir šios bendrovės arba strateginio investuotojo išduotas dokumentas, patvirtinantis, kad užsienietis atvyksta į Lietuvos Respubliką dirbti ar užsiimti teisėta veikla, projektuojant, statant ar kitokiu būdu įgyvendinant branduolinės (atominės) elektrinės projektą;

30.2. Elektrinės įstatymo 15 straipsnio 2 dalyje nurodytą pagrindą:

30.2.1. branduolinės (atominės) elektrinės projekto įgyvendinimo bendrovės tarpininkavimo arba strateginio investuotojo raštas, jeigu užsieniečiui, pas kurį atvyksta jo šeimos narys, nėra išduotas leidimas laikinai gyventi Elektrinės įstatymo 15 straipsnio 1 dalyje nustatytu pagrindu;

30.2.2. santuoką patvirtinantis dokumentas ar registruotos partnerystės sutartis arba dokumentai, patvirtinantys, kad atvykstantis užsienietis yra užsieniečio, su kuriuo ar pas kurį atvyksta, jo sutuoktinio ar asmens, su kuriuo sudaryta registruotos partnerystės sutartis, nepilnametis vaikas, nesusituokęs ir yra priklausomas nuo tėvų, arba pirmos eilės tiesiosios aukštutinės linijos giminaitis, išlaikomas ne mažiau kaip vienus metus ir negalintis pasinaudoti kitų šeimos narių, gyvenančių užsienio valstybėje, parama.

31. Užsienietis, nurodytas Įstatymo 31 straipsnio 1 dalyje, per 3 mėnesius nuo vaiko gimimo dienos turi užpildyti prašymą išduoti leidimą vaikui per MIGRIS ir pridėti šių dokumentų skaitmenines kopijas:

31.1. vaikui išduotą kelionės dokumentą;

31.2. vaiko gimimo liudijimą;

31.3. Aprašo 8.3–8.5 papunkčiuose nurodytus dokumentus.

32. Užsienietis, nurodytas Įstatymo 441 straipsnio 6 dalyje, Migracijos departamentui prie prašymo pakeisti leidimą turi pridėti Aprašo 8.1–8.5, 8.8, 8.9 ir 29.3 papunkčiuose nurodytus dokumentus.

33. Užsienietis, nurodytas Įstatymo 46 straipsnio 5 dalyje, paskutiniais mokymosi metais prie prašymo pakeisti leidimą turi pridėti Aprašo 8.1–8.5, 8.8, 8.9 ir 29.35 papunkčiuose nurodytus dokumentus.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1V-195, 2020-03-09, paskelbta TAR 2020-03-10, i. k. 2020-05191

 

34. Aprašo 29.13, 29.14.2, 29.15, 29.19 ir 30.2.2 papunkčiuose nurodyti šeiminius ryšius su atvykstančiu užsieniečiu patvirtinantys dokumentai, Aprašo 29.14.4, 29.17.2 papunkčiuose nurodytas santuoką patvirtinantis dokumentas, Aprašo 29.16 papunktyje nurodyti dokumentai, patvirtinantys, kad užsienietis atvyksta pas nesusituokusį ir nuo tėvų priklausantį nepilnametį vaiką arba pilnametį vaiką, Aprašo 29.18.2 papunktyje nurodyti dokumentai, patvirtinantys, kad atvykstantis užsienietis yra pirmos eilės tiesiosios aukštutinės linijos giminaitis, Aprašo 30.2.2 papunktyje nurodyti dokumentai, patvirtinantys, kad atvykstantis užsienietis yra užsieniečio, su kuriuo ar pas kurį atvyksta, jo sutuoktinio ar asmens, su kuriuo sudaryta registruotos partnerystės sutartis, nepilnametis vaikas arba pirmos eilės tiesiosios aukštutinės linijos giminaitis, taip pat Aprašo 29.17 papunktyje nurodytas santuokos nutraukimą arba šeimos nario mirtį patvirtinantis dokumentas, Aprašo 31.2 papunktyje nurodytas dokumentas – tik tokiu atveju, kai Gyventojų registre nėra duomenų apie šeiminius ryšius su atvykstančiu užsieniečiu, santuokos sudarymą, jos nutraukimą, šeimos nario mirtį ar vaiko gimimą.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1V-195, 2020-03-09, paskelbta TAR 2020-03-10, i. k. 2020-05191

 

35. Aprašo 29.121.2, 29.24–29.27 papunkčiuose nurodyti dokumentai, patvirtinantys, kad užsienietis yra šiuose papunkčiuose nurodytos įmonės dalyvis ar vadovas, pateikiami tik tokiu atveju, kai Juridinių asmenų registre nėra duomenų apie tai, kad užsienietis yra Lietuvos Respublikoje įregistruotos įmonės vadovas, arba kai Juridinių asmenų dalyvių informacinėje sistemoje nėra duomenų apie tai, kad užsienietis yra Lietuvos Respublikoje įregistruotos įmonės dalyvis, arba apie tai, kad įmonės nuosavo kapitalo (ne akcinės bendrovės ar uždarosios akcinės bendrovės atveju – turto) vertė ir užsieniečio investuotos lėšos ar kitas turtas atitinka Įstatymo 45 straipsnio 1 dalies 1, 21 ar 22 punkte nustatytus reikalavimus, ar kad užsienietis yra akcinės bendrovės ar uždarosios akcinės bendrovės akcininkas, kuriam nuosavybės teise priklausančių bendrovės akcijų nominalioji vertė atitinka Įstatymo 45 straipsnio 1 dalies 1 ar 21 punkte nustatytus reikalavimus.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1V-195, 2020-03-09, paskelbta TAR 2020-03-10, i. k. 2020-05191

 

36. Dokumentai, patvirtinantys, kad užsienietis turi pagrįstas perspektyvas įgyti teisę nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje, yra:

36.1. dokumentai, patvirtinantys, kad užsienietis iki 1940 m. birželio 15 d. turėjo Lietuvos Respublikos pilietybę, nurodyti Lietuvos Respublikos pilietybės įstatymo 38 straipsnio 4 ar 5 dalyje, dokumentai, patvirtinantys giminystės ryšį su asmeniu, turėjusiu Lietuvos Respublikos pilietybę iki 1940 m. birželio 15 d. (jeigu užsienietis yra šio asmens palikuonis), ir vardo ar pavardės keitimą patvirtinantys dokumentai (jeigu šie asmens duomenys dokumentuose nesutampa su asmens duomenimis kelionės dokumente) arba lietuvių kilmę patvirtinantys dokumentai, nurodyti Lietuvos Respublikos pilietybės įstatymo 39 straipsnio 4 dalyje; arba

36.2. teisės į Lietuvos Respublikos pilietybę išsaugojimo pažymėjimas (išduotas iki 2013 m. sausio 1 d.) arba teisę atkurti Lietuvos Respublikos pilietybę patvirtinantis pažymėjimas ar lietuvių kilmę patvirtinantis pažymėjimas (išduoti po 2013 m. sausio 1 d.); arba

36.3. dokumentai, patvirtinantys, kad užsienietis, gavęs leidimą laikinai gyventi, turi pagrindą gyventi Lietuvos Respublikoje be pertraukos 5 metus (šeiminius ryšius, santuoką arba registruotą partnerystę su Lietuvos Respublikoje gyvenančiu Lietuvos Respublikos piliečiu arba užsieniečiu, turinčiu Lietuvos Respublikos ilgalaikio gyventojo leidimą gyventi Europos Sąjungoje (toliau – leidimas nuolat gyventi), patvirtinantys dokumentai, dokumentas, patvirtinantis, kad užsienietis yra tradicinės Lietuvos religinės bendrijos (bendruomenės) ar valstybės pripažintos religinės bendrijos narys arba Lietuvos Respublikoje juridinio asmens statusą turinčios kitos religinės bendruomenės ar bendrijos dvasininkas, dokumentai, patvirtinantys, kad užsienietis ne trumpiau kaip 3 metus nepertraukiamai visą darbo laiką dirbo pagal darbo sutartį ne daugiau kaip pas du darbdavius).

37. Aprašo 29.3, 29.4.4–29.4.10, 29.10, 29.21–29.23, 29.29, 29.31–29.37, 30.1 ir 30.2.1 papunkčiuose nurodytas tarpininkavimo raštas pildomas ir pateikiamas elektroniniu būdu prisijungus prie Viešųjų paslaugų, susijusių su asmens ir kitų dokumentų išdavimu, konsultavimu, teikimo Lietuvos Respublikoje piliečiams ir užsieniečiams informacinės sistemos (toliau – elektroninių paslaugų informacinė sistema). Tarpininkavimo rašte nurodomi Aprašo 3 priede nurodyti duomenys. Elektroninių paslaugų informacinė sistema pateiktam tarpininkavimo raštui suteikia numerį. Šį numerį užsienietis nurodo, pildydamas prašymą išduoti ar pakeisti leidimą per MIGRIS. Tarpininkavimo raštas turi būti sudarytas ne anksčiau nei prieš 5 mėnesius iki užsieniečio prašymo dėl leidimo laikinai gyventi išdavimo ar pakeitimo pateikimo Įstatymo 28 straipsnyje nurodytai institucijai dienos.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1V-195, 2020-03-09, paskelbta TAR 2020-03-10, i. k. 2020-05191

 

38. Jeigu užsienietis, kuris ketina dirbti aukštos profesinės kvalifikacijos darbą, kreipiasi su prašymu išduoti arba pakeisti leidimą Įstatymo 40 straipsnio 1 dalies 41 punkte nurodytu pagrindu ir jam taikytinas Įstatymo 441 straipsnio 1 dalies 3 punktas, Aprašo 29.3.1, 29.3.2 ar 29.3.4 papunktyje nurodytame tarpininkavimo rašte papildomai nurodoma laisvos darbo vietos įregistravimo Užimtumo tarnybos valdomoje informacinėje sistemoje data, numatomas darbo sutarties laikotarpis, darbo sutarties laikotarpiu įsipareigoto mokėti mėnesinio darbo užmokesčio dydis, ne mažesnis negu 1,5 Lietuvos statistikos departamento paskutinio paskelbto ketvirčio šalies ūkio (įtraukiant ir individualių įmonių darbo užmokesčio duomenis) darbuotojų vidutinio mėnesinio bruto darbo užmokesčio dydžio, taip pat numatoma užsieniečio darbo vieta (darbdavio pavadinimas, kodas, adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, filialo ar atstovybės pavadinimas, struktūrinio padalinio pavadinimas, numatomos užsieniečio darbo vietos adresas) ir darbo funkcija (profesijos ar pareigų pavadinimas, kodas pagal Lietuvos profesijų klasifikatorių).

Punkto pakeitimai:

Nr. 1V-195, 2020-03-09, paskelbta TAR 2020-03-10, i. k. 2020-05191

 

39. Jeigu užsienietis, kuris perkeliamas įmonės viduje, kreipiasi su prašymu išduoti arba pakeisti leidimą Įstatymo 40 straipsnio 1 dalies 42 punkte nurodytu pagrindu, Aprašo 29.4.4–29.4.9 papunkčiuose nurodytame tarpininkavimo rašte papildomai nurodama apie numatomą įmonės viduje perkeliamo užsieniečio judėjimą į priimančiąsias įmones, įsteigtas kitose Europos Sąjungos valstybėse narėse (nepaisant to, ar perkėlimas į priimančiąją įmonę, įsteigtą kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje, truks ne ilgiau negu 90 dienų per 180 dienų laikotarpį ar ilgesnį laikotarpį).

Punkto pakeitimai:

Nr. 1V-195, 2020-03-09, paskelbta TAR 2020-03-10, i. k. 2020-05191

 

40. Jeigu užsienietis, kuris ketina dirbti Lietuvos Respublikoje, kreipiasi su prašymu išduoti arba pakeisti leidimą Įstatymo 44 straipsnio 1 dalies 3 punkte nurodytu pagrindu, Aprašo 29.23.1–29.23.4 papunkčiuose nurodytame tarpininkavimo rašte papildomai nurodoma, kad užsieniečio darbo užmokestis nebus mažesnis už tokį patį darbą dirbančio Lietuvos Respublikos gyventojo, o jeigu tokio darbuotojo nėra – jo darbo užmokestis nebus mažesnis už Lietuvos statistikos departamento paskutinį paskelbtą metinį vidutinį mėnesinį bruto darbo užmokestį šalies ūkyje (įtraukiant ir individualių įmonių darbo užmokesčio duomenis) pagal atitinkamą ekonominę veiklos rūšį.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1V-195, 2020-03-09, paskelbta TAR 2020-03-10, i. k. 2020-05191

 

401. Jeigu užsienietis, kuris priimtas studijuoti į mokslo ir studijų instituciją pagal studijų programą (programas), kreipiasi su prašymu išduoti arba pakeisti leidimą Įstatymo 46 straipsnio 1 dalies 1 punkte nurodytu pagrindu, Aprašo 29.34 papunktyje nurodytame tarpininkavimo rašte papildomai nurodoma per pastaruosius vienerius studijų metus surinkti studijų kreditai, jeigu tai nėra pirmieji užsieniečio studijų metai.

Papildyta punktu:

Nr. 1V-195, 2020-03-09, paskelbta TAR 2020-03-10, i. k. 2020-05191

 

41. Jeigu užsienietis, nurodytas Įstatymo 46 straipsnio 1 dalies 1 ar 2 punkte, keičia leidimą laikinai gyventi ir studijuodamas ar mokydamasis dirba, Aprašo 29.34 ar 29.35 papunktyje nurodytame tarpininkavimo rašte nurodoma, kad užsienietis studijuodamas ar mokydamasis laikosi apribojimo, nustatyto Įstatymo 46 straipsnio 4 dalyje. Šis reikalavimas netaikomas doktorantūroje studijuojantiems užsieniečiams.

Jeigu leidimas laikinai gyventi užsieniečiui išduodamas arba keičiamas studijų paskutinių metų laikotarpiui, tai Aprašo 29.34 papunktyje nurodytame tarpininkavimo rašte nurodoma, kad tai studijų paskutinių metų laikotarpis.

42. Prie prašymo išduoti arba pakeisti leidimą pateikiami dokumentų originalai arba dokumentų (išskyrus Aprašo 8.1 ar 31.1 papunktyje nurodytus dokumentus) kopijos, kurių tikrumas paliudytas dokumentų kopijų tikrumo paliudijimo teisę turinčio asmens ar institucijos. Prie prašymo išduoti arba pakeisti leidimą gali būti teikiamos Įstatymo 44 straipsnio 4 dalyje, 441 straipsnio 2 dalyje, 45 straipsnio 1 dalies 1, 21 ar 22 punkte, 492 straipsnio 2 dalyje ar 495 straipsnio 4 dalyje nurodytų subjektų vadovų parašu ir antspaudu, jeigu šie subjektai privalo turėti antspaudą, patvirtintos šių subjektų sudarytų dokumentų kopijos.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1V-195, 2020-03-09, paskelbta TAR 2020-03-10, i. k. 2020-05191

 

43. Kai prie prašymo išduoti arba pakeisti leidimą būtina pridėti užsienyje išduotus dokumentus, tai šie dokumentai, išskyrus Aprašo 8.1, 29.4.10 ir 29.11 papunkčiuose nurodytus dokumentus, turi būti išversti į lietuvių kalbą, o vertimai – patvirtinti vertimo iš vienos kalbos į kitą paliudijimo teisę turinčio asmens ar institucijos.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1V-195, 2020-03-09, paskelbta TAR 2020-03-10, i. k. 2020-05191

 

44. Kai prie prašymo išduoti arba pakeisti leidimą būtina pateikti šeiminius ryšius patvirtinančius dokumentus, santuokos sudarymą, jos nutraukimą ar šeimos nario mirtį patvirtinantį dokumentą, dokumentą, patvirtinantį, kad užsienietis turi pakankamai lėšų pragyventi Lietuvos Respublikoje (banko pažymą), teistumo pažymą (išskyrus atvejus, kai užsienietis buvo teistas ir teistumo pažymoje nurodyta, kada ir už kokią nusikalstamą veiką užsienietis buvo nuteistas, kokia jam buvo paskirta bausmė ir ar ji atlikta), sveikatos draudimą, atitinkantį užsieniečio sveikatos draudimo Įstatymo 61 straipsnyje nustatytus reikalavimus, patvirtinantį dokumentą, tai šie dokumentai gali būti pateikti surašyti originalia anglų kalba arba gali būti pateiktas kita kalba surašyto šio dokumento vertimas į anglų kalbą, patvirtintas vertimo iš vienos kalbos į kitą paliudijimo teisę turinčio asmens ar institucijos. Migracijos departamento įgalioto valstybės tarnautojo reikalavimu užsienietis privalo pateikti šių dokumentų vertimus į lietuvių kalbą, patvirtintus vertimo iš vienos kalbos į kitą paliudijimo teisę turinčio asmens ar institucijos.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1V-195, 2020-03-09, paskelbta TAR 2020-03-10, i. k. 2020-05191

 

45. Kai prie prašymo išduoti arba pakeisti leidimą būtina pridėti šeiminius ryšius patvirtinančius dokumentus, santuokos sudarymą, jos nutraukimą ar šeimos nario mirtį patvirtinantį dokumentą, teistumo pažymą, tai šie dokumentai, užsienyje išduoti asmens duomenų keitimą patvirtinantys dokumentai, registruotos partnerystės sudarymą, jos nutraukimą patvirtinantis dokumentas, užsieniečio diplomas ar kitas dokumentas, patvirtinantis užsieniečio turimą kvalifikaciją, aukštojo mokslo diplomas, išduoti užsienio valstybių institucijų, turi būti legalizuoti arba patvirtinti pažyma (Apostille) Vyriausybės nustatyta tvarka, išskyrus atvejus, kai pagal Lietuvos Respublikos tarptautines sutartis ar Europos Sąjungos teisės aktus dokumentas neturi būti legalizuotas ar patvirtintas pažyma (Apostille).

Punkto pakeitimai:

Nr. 1V-195, 2020-03-09, paskelbta TAR 2020-03-10, i. k. 2020-05191

 

46. Užsienietis, norintis naujai įforminti leidimą, privalo sumokėti Vyriausybės nustatyto dydžio valstybės rinkliavą už pakeisto leidimo laikinai gyventi įforminimą (toliau – valstybės rinkliava už įforminimą), išskyrus atvejus, kai įstatymų nustatyta tvarka jis yra atleistas nuo valstybės rinkliavos.

47. Užsienietis, nurodytas Įstatymo 40 straipsnio 2 dalyje, prašymą naujai įforminti leidimą užpildo per MIGRIS, pateikdamas Aprašo 4 priede nurodytus duomenis. Kol nėra įdiegtos MIGRIS funkcinės galimybės Migracijos departamento direktoriaus patvirtinta prašymo naujai įforminti leidimą forma ir šiame punkte nurodytų dokumentų originalai pateikiami Migracijos departamentui Aprašo 48–49 punktuose nustatyta tvarka.

Prie prašymo užsienietis prideda šių dokumentų skaitmenines kopijas:

47.1. Aprašo 8.1 papunktyje nurodytą galiojantį kelionės dokumentą. Naujas leidimas laikinai gyventi įforminamas laikotarpiui, likusiam iki anksčiau įforminto leidimo laikinai gyventi galiojimo pabaigos, o Įstatymo 40 straipsnio 4 dalyje nurodytu atveju – likusiam leidimo laikinai gyventi galiojimo laikotarpiui;

47.2. jeigu valstybės rinkliavą už įforminimą už užsienietį sumokėjo kitas asmuo – sumokėtos valstybės rinkliavos už įforminimą mokamojo pavedimo išplėstinę formą, kurioje nurodyta užsieniečio, už kurį atliekamas mokėjimas, vardas (-ai), pavardė (-ės) ir asmens kodas ar gimimo data;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 1V-195, 2020-03-09, paskelbta TAR 2020-03-10, i. k. 2020-05191

 

47.3. jeigu užsienietis valstybės rinkliavą už įforminimą sumokėjo pavedimu ir prašo naują leidimą laikinai gyventi įforminti skubos tvarka – sumokėtos valstybės rinkliavos už įforminimą mokamąjį pavedimą ar kvitą.

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 1V-195, 2020-03-09, paskelbta TAR 2020-03-10, i. k. 2020-05191

 

48. Užsienietis ar Aprašo 20–22 punktuose nurodytas asmuo, užpildęs prašymą naujai įforminti leidimą per MIGRIS, per 4 mėnesius nuo prašymo per MIGRIS užpildymo dienos turi asmeniškai atvykti į Migracijos departamentą, pateikti prie prašymo naujai įforminti leidimą pridėtų dokumentų originalus ir Aprašo 10.2 ir 10.4 papunkčiuose nurodytus dokumentus, Aprašo 10.5 papunktyje nurodytus biometrinius duomenis, kai tai būtina.

49. Naujam leidimui laikinai gyventi įforminti Aprašo 8.1 papunktyje nurodyto galiojančio kelionės dokumento, taip pat Aprašo 10.2 papunktyje nurodytų dokumentų pateikti nereikia užsieniečiui, kuriam Įstatymo nustatyta tvarka suteikta papildoma arba laikinoji apsauga Lietuvos Respublikoje, jei jis šių dokumentų negali pateikti dėl objektyvių priežasčių, arba užsieniečiui, kuriam išduodamas arba keičiamas leidimas laikinai gyventi Įstatymo 40 straipsnio 1 dalies 8 punkte nurodytu pagrindu.

50. Užsienietis, nurodytas Įstatymo 44 straipsnio 7 dalyje ir Įstatymo 441 straipsnio 5 dalyje, prašymą leisti pakeisti darbdavį arba darbo funkciją pas tą patį darbdavį užpildo per MIGRIS, pateikdamas Aprašo 5 priede nurodytus duomenis. Kol nėra įdiegtos MIGRIS funkcinės galimybės Migracijos departamento direktoriaus patvirtinta prašymo leisti pakeisti darbdavį arba darbo funkciją pas tą patį darbdavį forma ir šiame punkte nurodytų dokumentų originalai pateikiami Migracijos departamentui Aprašo 51 punkte nustatyta tvarka.

Prašyme leisti pakeisti darbdavį arba darbo funkciją pas tą patį darbdavį užsienietis nurodo naujojo darbdavio arba to paties darbdavio (jei keičiama darbo funkcija) tarpininkavimo rašto darbdaviui arba darbo funkcijai pakeisti, kuris turi būti užpildytas ir pateiktas elektroniniu būdu prisijungus prie elektroninių paslaugų informacinės sistemos ir kuriame nurodomi Aprašo 6 priede nurodyti duomenys, elektroninių paslaugų informacinės sistemos suteiktą numerį ir prideda:

50.1. Aprašo 8.1 papunktyje nurodyto dokumento skaitmeninę kopiją;

50.2. kai užsienietis, turintis leidimą laikinai gyventi, išduotą pagal Įstatymo 40 straipsnio 1 dalies 41 punktą, atitinka Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytas sąlygas užsiimti reglamentuojama profesine veikla, kuri bus nurodyta darbo sutartyje, – Aprašo 29.3.1 papunktyje nurodyto dokumento, patvirtinančio, kad jis atitinka Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytas sąlygas užsiimti reglamentuojama profesine veikla, kuri bus nurodyta darbo sutartyje, skaitmeninę kopiją, jeigu šis dokumentas nebuvo teiktas anksčiau.

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 1V-195, 2020-03-09, paskelbta TAR 2020-03-10, i. k. 2020-05191

 

51. Užsienietis, užpildęs prašymą leisti pakeisti darbdavį arba darbo funkciją pas tą patį darbdavį per MIGRIS, per 4 mėnesius nuo prašymo per MIGRIS užpildymo dienos turi asmeniškai atvykti į Migracijos departamentą ir pateikti Aprašo 50 punkte nurodytų dokumentų originalus.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1V-195, 2020-03-09, paskelbta TAR 2020-03-10, i. k. 2020-05191

 

52. Jeigu užsienietis ar Aprašo 20–22 punktuose  per 4 mėnesius nuo prašymo išduoti arba pakeisti leidimą, naujai įforminti leidimą, prašymo leisti pakeisti darbdavį ir darbo funkciją pas tą patį darbdavį užpildymo MIGRIS dienos neatvyksta į Įstatymo 28 straipsnyje nurodytą instituciją, jo per MIGRIS užpildytas prašymas laikomas negaliojančiu.

53. Jei dėl techninių sąlygų Migracijos departamento įgaliotas valstybės tarnautojas ar darbuotojas negali sutikrinti užsieniečio MIGRIS užpildytame prašyme išduoti ar pakeisti leidimą, prašyme naujai įforminti leidimą ar prašyme leisti pakeisti darbdavį ar darbo funkciją pas tą patį darbdavį įrašytų duomenų ir kartu pateiktų dokumentų su duomenimis, įrašytais užsieniečio pateiktuose dokumentuose, tai užsienietis užpildo Migracijos departamento direktoriaus nustatytos formos prašymą išduoti ar pakeisti leidimą, naujai įforminti leidimą ar leisti pakeisti darbdavį ar darbo funkciją pas tą patį darbdavį ir pateikia pridedamų dokumentų originalus.

 

III SKYRIUS

PRAŠYMO IŠDUOTI ARBA PAKEISTI LEIDIMĄ, PRAŠYMO LEISTI PAKEISTI DARBDAVĮ ARBA DARBO FUNKCIJĄ PAS TĄ PATĮ DARBDAVĮ PRIĖMIMAS

 

54. Užsieniečio prašymą išduoti leidimą ir prie jo pridedamus dokumentus priima konsulinis pareigūnas ar konsulinės įstaigos įgaliotas darbuotojas arba Migracijos departamento įgaliotas valstybės tarnautojas ar darbuotojas.

Užsieniečio prašymą pakeisti leidimą, užsieniečio prašymą naujai įforminti leidimą, užsieniečio prašymą leisti pakeisti darbdavį arba darbo funkciją pas tą patį darbdavį ir prie šių prašymų pridedamus dokumentus priima Migracijos departamento įgaliotas valstybės tarnautojas ar darbuotojas.

55. Konsulinis pareigūnas arba konsulinės įstaigos įgaliotas darbuotojas, priimantis prašymą išduoti leidimą ir prie jo  pridedamus dokumentus:

55.1. priima Vyriausybės nustatyto tarifo konsulinį mokestį už dokumentų dėl leidimo laikinai gyventi išdavimo priėmimą ir perdavimą, išskyrus atvejus, kai įstatymų nustatyta tvarka užsienietis yra atleistas nuo konsulinio mokesčio;

55.2. sutikrina užsieniečio pateiktame prašyme išduoti leidimą įrašytus duomenis su duomenimis, įrašytais jo pateiktuose dokumentuose;

55.3. jei kartu su dokumentų originalais užsienietis pateikia jų kopijas, patvirtina šias kopijas pagal Lietuvos vyriausiojo archyvaro nustatytus dokumentų rengimo reikalavimus, o jeigu užsienietis nepateikia dokumentų kopijų, padaro šias kopijas (kopijuojant Aprašo 8.1 papunktyje nurodytą dokumentą, padaromos visų šio dokumento lapų, kuriuose yra įrašai ir (ar) žymos, kopijos) ir patvirtina jas pagal Lietuvos vyriausiojo archyvaro nustatytus dokumentų rengimo reikalavimus, o dokumentų originalus grąžina juos pateikusiam asmeniui;

55.4. prašymą išduoti leidimą ir prie jo pridėtus dokumentus pateikusiam asmeniui žodžiu paaiškina, kad Migracijos departamentas raštu informuos užsienietį dėl biometrinių duomenų pateikimo;

55.5. prašymą išduoti leidimą ir prie jo pridėtus dokumentus pateikusiam asmeniui žodžiu paaiškina, kad jeigu prie prašymo išduoti leidimą pateikiami ne visi reikiami dokumentai, kurie būtini norint gauti leidimą laikinai gyventi, tai Migracijos departamentas raštu gali pareikalauti pateikti trūkstamus dokumentus ir kad nepateikus šių dokumentų per Migracijos departamento rašte nurodytą terminą bus atsisakyta išduoti leidimą laikinai gyventi;

55.6. kai užsienietis pateikia prašymą išduoti leidimą pagal Įstatymo 40 straipsnio 1 dalies 42 punktą, esant techninėms sąlygoms, padaro prašymo ir prie jo pridėtų dokumentų skaitmenines kopijas ir jas nedelsdamas perduoda Migracijos departamentui;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 1V-195, 2020-03-09, paskelbta TAR 2020-03-10, i. k. 2020-05191

 

55.7. prašymą išduoti leidimą ir kartu su juo pateiktus dokumentus artimiausiu diplomatiniu paštu išsiunčia Migracijos departamentui.

56. Migracijos departamento įgaliotas valstybės tarnautojas ar darbuotojas prašymą išduoti arba pakeisti leidimą, naujai įforminti leidimą, leisti pakeisti darbdavį arba darbo funkciją pas tą patį darbdavį priima Migracijos departamento direktoriaus nustatyta tvarka. Priimdamas prašymą išduoti arba pakeisti leidimą, naujai įforminti leidimą, prašymą leisti pakeisti darbdavį arba darbo funkciją pas tą patį darbdavį sutikrina su šiais prašymais pateiktus dokumentus su užsieniečio pateiktais dokumentų originalais ir užsieniečio pateiktų dokumentų originalus grąžina užsieniečiui, o priimdamas prašymą išduoti ar pakeisti leidimą, naujai įforminti leidimą – nuskaito užsieniečio biometrinius duomenis:

56.1. esant techninėms galimybėms, sutikrina užsieniečio pirštų atspaudus su pirštų atspaudais, fiksuotais leidime gyventi, jei jis buvo išduotas;

56.2. nuskaito užsieniečio veido atvaizdą. Jeigu Aprašo 10.4 papunktyje nurodytu atveju yra pateiktos užsieniečio nuotraukos, veido atvaizdas suformuojamas iš nuotraukos;

56.3. nuskaito užsieniečio pirštų atspaudus. Nuskaitomi tik užsieniečio nuo 6 metų amžiaus aiškūs kairiojo ir dešiniojo smilių atspaudai. Jeigu kairysis arba dešinysis smilius sužalotas, jo nėra arba jo ISO/IES 19794–4 vertė yra nuo 0 iki 25, tai nuskaitomi aiškūs tos pačios rankos didžiojo ar bevardžio pirštų arba nykščio atspaudai, jeigu jų ISO/IES 19794–4 vertė aukštesnė. Jeigu visų vienos rankos pirštų atspaudų kokybė prasta pagal minėtą kokybės vertę, daromas aiškus piršto, kurio vertė didžiausia, atspaudas. Jeigu dėl užsieniečio fizinės negalios negalima nuskaityti jokių vienos rankos pirštų atspaudų, tai atspaudams nuskaityti pagal šioje pastraipoje nustatytą eiliškumą parenkami du kitos rankos pirštai. Jeigu dėl užsieniečio fizinės negalios negalima nuskaityti jokių užsieniečio pirštų atspaudų, tai leidimas laikinai gyventi išduodamas be jame elektroniniu būdu fiksuotų pirštų atspaudų;

56.4. duoda užsieniečiui specialiu rašikliu pasirašyti parašui skirtoje vietoje, integruotoje biometrinių duomenų nuskaitymo įrangoje. Užsienietis, kuriam sukako 14 metų, privalo pasirašyti Migracijos departamento įgalioto valstybės tarnautojo ar darbuotojo akivaizdoje, išskyrus atvejus, kai užsienietis nesugeba pasirašyti dėl neveiksnumo ar fizinės negalios.

561. Migracijos departamento įgaliotas valstybės tarnautojas ar darbuotojas, priimdamas prašymą išduoti arba pakeisti leidimą, privalo patikrinti duomenis apie užsienietį:

561.1.1. Interpolo generalinio sekretoriato duomenų bazėje – ar nepaskelbta užsieniečio (vyresnio nei 14 metų) tarptautinė paieška ir ar nėra įvesta perspėjimų, kad asmuo vykdė ar gali vykdyti nusikalstamas veikas;

561.1.2. Ieškomų asmenų, neatpažintų lavonų ir nežinomų bejėgių asmenų žinybiniame registre – ar nėra paskelbta užsieniečio (vyresnio nei 14 metų) paieška Lietuvos Respublikoje;

561.1.3. Užsieniečių registre – ar užsienietis (vyresnis nei 14 metų) nėra (nebuvo) įtrauktas į Užsieniečių, kuriems draudžiama atvykti į Lietuvos Respubliką, nacionalinį sąrašą.

Papildyta punktu:

Nr. 1V-195, 2020-03-09, paskelbta TAR 2020-03-10, i. k. 2020-05191

 

57. Prašymas išduoti arba pakeisti leidimą, naujai įforminti leidimą, leisti pakeisti darbdavį arba darbo funkciją pas tą patį darbdavį laikomas priimtu, išskyrus Aprašo 591 punkte nurodytą atvejį, kai Migracijos departamento įgaliotas valstybės tarnautojas ar darbuotojas, nustatęs, kad pateikti visi reikiami Aprašo 8, 10, 47 ar 50 punkte nurodyti dokumentai ir duomenys, atlikęs Aprašo 56 ir 561 punktuose nurodytus veiksmus, apie prašymo išduoti arba pakeisti leidimą, naujai įforminti leidimą, leisti pakeisti darbdavį arba darbo funkciją pas tą patį darbdavį priėmimą pažymi MIGRIS, o jeigu Aprašo 8, 47 ir 50 punktuose nustatytais atvejais prašymas išduoti ar pakeisti leidimą, naujai įforminti leidimą, leisti pakeisti darbdavį arba darbo funkciją pas tą patį darbdavį teikiamas ne per MIGRIS nuo šio prašymo ir Aprašo 8 ir 10, 47 ar 50 punkte nurodytų dokumentų ir duomenų pateikimo Migracijos departamentui.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1V-195, 2020-03-09, paskelbta TAR 2020-03-10, i. k. 2020-05191

Nr. 1V-882, 2020-09-02, paskelbta TAR 2020-09-02, i. k. 2020-18474

 

58. Konsulinei įstaigai teikiamas prašymas išduoti leidimą laikomas priimtu nuo prašymo ir Aprašo 8 ir 10 punktuose nurodytų dokumentų ir duomenų pateikimo konsulinei įstaigai.

59. Prašymas išduoti arba pakeisti leidimą, naujai įforminti leidimą arba prašymas leisti pakeisti darbdavį arba darbo funkciją pas tą patį darbdavį nepriimamas, išskyrus Aprašo 591 punkte nurodytą atvejį, žodžiu ir (ar) raštu paaiškinus nepriėmimo priežastį ir suteikus reikiamą informaciją, jeigu:

Punkto pakeitimai:

Nr. 1V-882, 2020-09-02, paskelbta TAR 2020-09-02, i. k. 2020-18474

59.1. prašyme išduoti arba pakeisti leidimą nenurodyta informacija apie save, ryšius (buvusius ir (ar) esamus) su Lietuvos Respublikoje gyvenančiais asmenimis (įskaitant kitų užsienio valstybių piliečius, gyvenančius Lietuvos Respublikoje), taip pat ryšius su užsienio valstybių žvalgybos, saugumo ir (ar) karinėmis institucijomis;

59.2. užsienietis atsisako pateikti biometrinius duomenis;

59.3. prie prašymo pateikiami ne visi reikiami duomenys ir (ar) dokumentai arba prie prašymo MIGRIS pridėtos skaitmeninės dokumentų kopijos neatitinka užsieniečio pateiktų dokumentų originalų;

59.4. nustatoma, kad užsienietis nėra sumokėjęs valstybės rinkliavos arba konsulinio mokesčio, išskyrus atvejus, kai užsienietis yra atleistas nuo pareigos mokėti valstybės rinkliavą arba konsulinį mokestį ir užsienietis atsisako sumokėti valstybės rinkliavą arba konsulinį mokestį Įstatymo 28 straipsnyje nurodytoje institucijoje;

59.5. pateiktuose dokumentuose yra klastojimo požymių, kelionės dokumentas yra negaliojantis ar netinkamas naudoti;

59.6. prašymas pakeisti leidimą ir (ar) prie prašymo pridedami dokumentai pateikiami nesilaikant Aprašo reikalavimų.

 

591. Aprašo 111 punkte nurodyto užsieniečio prašyme išduoti leidimą nurodyto virtualaus vizito dieną Migracijos departamento įgaliotas valstybės tarnautojas ar darbuotojas sutikrina, ar sumokėta valstybės rinkliava, įvertina, ar prašymas išduoti leidimą užpildytas tinkamai (įrašyti visi tikslūs duomenys) ir ar pridėtos visų reikiamų Aprašo 8 punkte nurodytų dokumentų skaitmeninės kopijos. Jeigu sumokėta valstybės rinkliava, prašymas išduoti leidimą užpildytas tinkamai ir pridėtos visų reikiamų dokumentų skaitmeninės kopijos, Migracijos departamentas prašymą išduoti leidimą priima ir apie prašymo išduoti leidimą priėmimą pažymi MIGRIS. Jeigu nesumokėta valstybės rinkliava, užsieniečio prašymas išduoti leidimą užpildytas netinkamai ir (ar) pridėtos ne visų reikiamų dokumentų skaitmeninės kopijos, Migracijos departamentas prašymo išduoti leidimą nepriima ir prašyme išduoti leidimą nurodytu elektroniniu paštu užsieniečiui paaiškina prašymo išduoti leidimą nepriėmimo priežastį.

Papildyta punktu:

Nr. 1V-882, 2020-09-02, paskelbta TAR 2020-09-02, i. k. 2020-18474

 

IV SKYRIUS

ĮVERTINIMO, AR UŽSIENIETIS ATITINKA LEIDIMO LAIKINAI GYVENTI IŠDAVIMO AR KEITIMO SĄLYGAS IR AR NĖRA ATSISAKYMO IŠDUOTI AR PAKEISTI LEIDIMĄ LAIKINAI GYVENTI PAGRINDŲ, TVARKA

 

PIRMASIS SKIRSNIS

PRAŠYMO IŠDUOTI ARBA PAKEISTI LEIDIMĄ, PRAŠYMO LEISTI PAKEISTI DARBDAVĮ ARBA DARBO FUNKCIJĄ PAS TĄ PATĮ DARBDAVĮ NAGRINĖJIMAS

 

60. Prašymą išduoti arba pakeisti leidimą Migracijos departamento direktoriaus nustatyta tvarka nagrinėja Migracijos departamento įgaliotas valstybės tarnautojas, o atitinkamą sprendimą priima Migracijos departamento direktorius ar jo įgaliotas Migracijos departamento valstybės tarnautojas (kai jis nėra tas pats valstybės tarnautojas, kuris priėmė ir (ar) nagrinėjo to paties užsieniečio prašymą išduoti arba pakeisti leidimą).

61. Užsieniečio prašymas išduoti arba pakeisti leidimą skubos tvarka nenagrinėjamas ir sprendimas dėl jo priimamas bendra tvarka, jeigu:

61.1. nepakanka duomenų ir (ar) dokumentų, patvirtinančių, kad užsienietis iki 1940 m. birželio 15 d. turėjo Lietuvos Respublikos pilietybę arba kad jis yra tokio asmens palikuonis, kai užsieniečiui, siekiančiam gauti ar pasikeisti leidimą laikinai gyventi Įstatymo 40 straipsnio 1 dalies 1 punkte nustatytu pagrindu, nėra išduotas teisės į Lietuvos Respublikos pilietybę išsaugojimo pažymėjimas ar teisę atkurti Lietuvos Respublikos pilietybę patvirtinantis pažymėjimas;

61.2. Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – Valstybės sienos apsaugos tarnyba) Aprašo 69 punkte nustatyta tvarka, Policijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – Policijos departamentas) Aprašo 70, 71 punktuose nustatyta tvarka, Kauno teritorinė muitinė Aprašo 74 punkte nustatyta tvarka, Valstybinė darbo inspekcija prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Valstybinė darbo inspekcija) Aprašo 75 punkte nustatyta tvarka ar Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamentas Aprašo 76 punkte nustatyta tvarka informavo, kad dėl svarbių priežasčių negali pateikti išvados arba neturi galimybės atsakyti į paklausimą per nustatytą terminą;

61.3. negautas atsakymas į Aprašo 64.6 ar 64.23.6 papunktyje arba 72 punkte nurodytą paklausimą;

61.4. Aprašo 82 punkte nurodytu atveju Užimtumo tarnybos valdomoje informacinėje sistemoje nėra duomenų apie leidimą dirbti, išduotą pagal Įstatymo 57 straipsnio 1 dalies 2 punktą;

61.5. negautas atsakymas į Aprašo 80.1 papunktyje nurodytus prašymus;

61.6. Aprašo 81 punkte nurodytu atveju Užimtumo tarnybos valdomoje informacinėje sistemoje nėra duomenų apie priimtą sprendimą dėl užsieniečio aukštos profesinės kvalifikacijos reikalaujančio darbo atitikties Lietuvos Respublikos darbo rinkos poreikiams, o Aprašo 83 punkte nurodytu atveju – apie priimtą sprendimą dėl užsieniečio darbo atitikties Lietuvos Respublikos darbo rinkos poreikiams;

61.7. atliekamas Aprašo 90 punkte nurodytas patikrinimas, ar nėra rimto pagrindo manyti, kad sudaryta fiktyvi santuoka arba fiktyvi registruota partnerystė;

61.8. atliekama Aprašo 94 punkte nurodyta apklausa, siekiant įvertinti, ar nėra rimto pagrindo manyti, kad įvaikinimas yra fiktyvus;

61.9. atliekamas Aprašo 98 punkte nurodytas patikrinimas, ar nėra rimto pagrindo manyti, kad įmonė, kurios dalyvis ar vadovas yra užsienietis, arba priimančioji įmonė, įsteigta Lietuvos Respublikoje, yra fiktyvi;

61.10. Migracijos departamento įgaliotas valstybės tarnautojas, išnagrinėjęs užsieniečio prašymą išduoti arba pakeisti leidimą ir su juo pateiktus dokumentus bei surinktą medžiagą, nustato, kad nepakanka pagrindžiančių duomenų ir (ar) dokumentų sprendimui dėl leidimo laikinai gyventi išdavimo ar pakeitimo priimti.

62. Nustatęs, kad yra vienas iš Aprašo 61 punkte nurodytų pagrindų, Migracijos departamento įgaliotas valstybės tarnautojas ne vėliau kaip likus 3 darbo dienoms iki prašymo išduoti arba pakeisti leidimą skubos tvarka nagrinėjimo termino pabaigos užsieniečio prašyme išduoti arba pakeisti leidimą nurodytu elektroninio pašto adresu informuoja užsienietį, kad jo prašymas bus nagrinėjamas bendra tvarka, nurodo tokio sprendimo priežastis ir nusiunčia pažymos apie nepanaudotos valstybės rinkliavos dalies grąžinimą skaitmeninę kopiją.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1V-195, 2020-03-09, paskelbta TAR 2020-03-10, i. k. 2020-05191

 

63. Migracijos departamento įgaliotas valstybės tarnautojas, Aprašo 55 punkte nustatyta tvarka gavęs užsieniečio prašymą išduoti leidimą ir prie jo pridėtus dokumentus iš konsulinės įstaigos, per 2 darbo dienas nuo šio prašymo gavimo Migracijos departamente dienos privalo:

63.1. kai užsienietis pateikia prašymą išduoti leidimą pagal Įstatymo 40 straipsnio 1 dalies 41 punktą ir jam taikytinas Įstatymo 441 straipsnio 1 dalies 3 punktas – išsiųsti Užimtumo tarnybai prašymo išduoti leidimą, Aprašo 8.1, 8.10 papunkčiuose ir 29.3.1, 29.3.2 ar 29.3.4 papunktyje nurodytų dokumentų skaitmenines kopijas;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 1V-195, 2020-03-09, paskelbta TAR 2020-03-10, i. k. 2020-05191

 

63.2. jei prašymas išduoti leidimą gautas Aprašo 55 punkte nurodytu atveju – nedelsdamas jį užregistruoti. Jeigu užsieniečio asmens duomenų ir (ar) Aprašo 64.12.3 papunktyje nurodytų duomenų Užsieniečių registre ir (ar) Gyventojų registre nėra arba jo asmens duomenys ir (ar) Aprašo 64.12.3 papunktyje nurodyti duomenys įrašyti jo pateiktuose dokumentuose leidimui laikinai gyventi gauti, nesutampa su atitinkamais duomenimis, esančiais Užsieniečių registre ir (ar) Gyventojų registre, tai prašymas užregistruojamas tik tada, kai duomenys apie užsienietį ir (ar) Aprašo 64.12.3 papunktyje nurodyti duomenys įrašomi, pakeičiami ar patikslinami Užsieniečių registre Užsieniečių registro nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. rugsėjo 17 d. nutarimu Nr. 968 „Dėl Užsieniečių registro reorganizavimo ir Užsieniečių registro nuostatų patvirtinimo“, nustatyta tvarka ir (ar) Gyventojų registre Duomenų teikimo Lietuvos Respublikos gyventojų registrui taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2015 m. lapkričio 27 d. įsakymu Nr. 1R-323 „Dėl Duomenų teikimo Lietuvos Respublikos gyventojų registrui taisyklių patvirtinimo“, nustatyta tvarka.

64. Migracijos departamento įgaliotas valstybės tarnautojas, nagrinėjantis užsieniečio prašymą išduoti arba pakeisti leidimą ir prie jo pridėtus dokumentus, privalo nustatyti, ar užsienietis atitinka Įstatymo 26 straipsnio 1 dalyje nustatytas leidimo laikinai gyventi išdavimo ar keitimo sąlygas, ar jis atitinka sąlygas, kurios nustatytos leidimui laikinai gyventi gauti konkrečiu Įstatyme nustatytu pagrindu, ir ar nėra Įstatymo 35 straipsnio 1 dalyje nurodytų pagrindų, dėl kurių gali būti atsisakyta išduoti ar pakeisti leidimą laikinai gyventi. Jis privalo:

64.1. įsitikinti, kad sumokėta valstybės rinkliava, išskyrus atvejus, kai užsienietis yra atleistas nuo pareigos mokėti valstybės rinkliavą;

64.2. patikrinti duomenis apie užsienietį Užsieniečių registre (apie dėl jo priimtus sprendimus, jam išduotus asmens dokumentus), o jei šis užsienietis Užsieniečių registre neįregistruotas – Gyventojų registre (apie jam išduotus asmens dokumentus);

64.3. sutikrinti, ar prašyme išduoti arba pakeisti leidimą nurodyti užsieniečio asmens duomenys sutampa su jo duomenimis, nurodytais pateiktuose dokumentuose, ar prie prašymo išduoti arba pakeisti leidimą pateikti visi prašymą išduoti arba pakeisti leidimą pagrindžiantys duomenys ir (ar) dokumentai sprendimui dėl leidimo laikinai gyventi išdavimo ar pakeitimo priimti;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 1V-195, 2020-03-09, paskelbta TAR 2020-03-10, i. k. 2020-05191

 

64.4. patikrinti duomenis apie užsienietį:

64.4.1. Lietuvos nacionalinėje antrosios kartos Šengeno informacinėje sistemoje – ar kita Šengeno valstybė pagal 2006 m. gruodžio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1987/2006 dėl antrosios kartos Šengeno informacinės sistemos (SIS II) sukūrimo, veikimo ir naudojimo (OL 2006 L 381, p. 4) 24 straipsnį nepateikusi perspėjimo dėl draudimo užsieniečiui atvykti ar apsigyventi (toliau – perspėjimas dėl draudimo užsieniečiui atvykti ar apsigyventi), ar nėra įvestas perspėjimas dėl asmens konkretaus ar atsargaus patikrinimo;

64.4.2. Užsieniečių registre – ar užsienietis (vyresnis nei 14 metų) nėra (nebuvo) įtrauktas į Užsieniečių, kuriems draudžiama atvykti į Lietuvos Respubliką, nacionalinį sąrašą, ar nebuvo priimtas sprendimas dėl jo įpareigojimo išvykti ar išsiuntimo iš Lietuvos Respublikos arba grąžinimo į užsienio valstybę;

64.4.3. Administracinių nusižengimų registre – ar užsienietis (vyresnis nei 14 metų) nėra (nebuvo) padaręs administracinių teisės pažeidimų ar nusižengimų. Jeigu nustatoma, kad užsienietis yra (buvo) padaręs administracinių teisės pažeidimų ar nusižengimų, už kuriuos jam skirta (skirtos) Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka bauda (baudos), kurios (kurių) dydis (suma) didesnis (didesnė) negu 1 bazinės socialinės išmokos dydis, patikrinama, ar bauda (baudos) yra sumokėta (sumokėtos);

64.4.4. Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registre – ar užsienietis (vyresnis nei 14 metų) nėra pripažintas įtariamuoju, kaltinamuoju, ar jis nebuvo teistas. Jeigu nustatoma, kad užsienietis buvo teistas ir jam skirta (skirtos) Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka bauda (baudos), kurios (kurių) dydis (suma) didesnis (didesnė) negu 1 bazinės socialinės išmokos dydis, patikrinama, ar bauda (baudos) yra sumokėta (sumokėtos);

64.4.5. Prevencinių poveikio priemonių taikymo registre – ar užsieniečiui (vyresniam nei 14 metų) nebuvo taikytos prevencinio poveikio priemonės;

64.4.6. Ieškomų asmenų, neatpažintų lavonų ir nežinomų bejėgių asmenų žinybiniame registre – ar nėra paskelbta užsieniečio (vyresnio nei 14 metų) paieška Lietuvos Respublikoje;

64.4.7. Interpolo generalinio sekretoriato duomenų bazėje – ar nepaskelbta užsieniečio (vyresnio nei 14 metų) tarptautinė paieška ir ar nėra įvesta perspėjimų, kad asmuo vykdė ar gali vykdyti nusikalstamas veikas; 

64.4.8. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos informacinėje sistemoje – ar užsienietis (vyresnis nei 14 metų) neturi didesnės negu 1 bazinės socialinės išmokos dydžio mokestinės nepriemokos Valstybinio socialinio draudimo fondui;

64.5. kai nustatoma, kad nėra Aprašo 64.4 papunktyje nurodytų duomenų apie užsienietį, – prašyme išduoti arba pakeisti padaryti žymas apie patikrinimo rezultatus;

64.6. Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – Valstybinė mokesčių inspekcija) ir Migracijos departamento sudarytos duomenų teikimo sutarties (toliau – duomenų teikimo sutartis) nustatyta tvarka inicijuoti duomenų, ar užsienietis (vyresnis nei 14 metų) neturi didesnės negu 1 bazinės socialinės išmokos dydžio mokestinės nepriemokos Lietuvos Respublikos valstybės biudžetui, savivaldybių biudžetams ar fondams, į kuriuos mokamus mokesčius administruoja Valstybinė mokesčių inspekcija (išskyrus atvejus, kai mokesčių, delspinigių, baudų mokėjimas išdėstytas dalimis ar atidėtas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka arba dėl šių mokesčių, delspinigių, baudų vyksta mokestinis ginčas), gavimą ir, gavus šiuos duomenis, – prašyme išduoti ar pakeisti leidimą padaryti žymą apie patikrinimo rezultatus;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 1V-195, 2020-03-09, paskelbta TAR 2020-03-10, i. k. 2020-05191

 

64.7. per 5 darbo dienas nuo prašymo išduoti ar pakeisti leidimą gavimo Migracijos departamente dienos išsiųsti elektroniniu paštu Kauno teritorinei muitinei paklausimo, ar užsienietis (vyresnis nei 14 metų) įvykdė įsipareigojimus muitinei, skaitmeninę kopiją, padaryti atitinkamą žymą užsieniečio prašyme išduoti arba pakeisti leidimą ir šį paklausimą pridėti prie užsieniečio bylos arba įdėti į bylą pagal dokumentacijos planą;

64.8. kai užsienietis pateikia Aprašo 8.5 papunktyje nurodytą sveikatos draudimą patvirtinantį dokumentą – sutikrinti, ar užsieniečio sveikatos draudimas atitinka Įstatymo 61 straipsnyje nustatytus reikalavimus užsieniečio sveikatos draudimui;

64.9. kai užsienietis turi gyvenamąją patalpą, kurioje ketina deklaruoti savo gyvenamąją vietą, nuosavybės teise arba naudojasi tokia patalpa nuomos ar panaudos pagrindais – patikrinti Nekilnojamojo turto registre, ar užsienietis yra gyvenamosios patalpos savininkas arba bendraturtis, o jei sudaryta gyvenamosios patalpos nuomos ar panaudos sutartis – ar ši sutartis įregistruota ir sudaryta ne trumpesniam kaip leidimo laikinai gyventi galiojimo laikotarpiui arba bent vieneriems metams, ir išspausdinti šio registro duomenų lapą. Jeigu nustatoma, kad užsienietis nėra gyvenamosios patalpos savininkas arba bendraturtis, o jeigu sudaryta gyvenamosios patalpos nuomos ar panaudos sutartis – ši sutartis nėra įregistruota Nekilnojamojo turto registre arba dokumentas, patvirtinantis, kad turi gyvenamąją patalpą, kurioje ketina deklaruoti savo gyvenamąją vietą, nepateiktas, tai po Aprašo 102.1 ar 102.2 papunktyje nurodyto sprendimo priėmimo Aprašo 103.4.2 papunktyje nurodytame pranešime nurodoma, kad atsiimant leidimą laikinai gyventi būtina pateikti Aprašo 8.4 papunktyje nurodytus dokumentus;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 1V-195, 2020-03-09, paskelbta TAR 2020-03-10, i. k. 2020-05191

 

64.10. kai gyvenamoji patalpa, kurioje užsienietis ketina deklaruoti savo gyvenamąją vietą, turi atitikti Įstatymo 26 straipsnio 1 dalies 4 punkte arba 26 straipsnio 31 dalyje nustatytą vienam asmeniui tenkančio gyvenamojo ploto reikalavimą – patikrinti Nekilnojamojo turto registre, koks yra turimos gyvenamosios patalpos gyvenamasis plotas, Užsieniečių registre – kiek pilnamečių užsieniečių ketina deklaruoti gyvenamąją vietą toje patalpoje, Gyventojų registre – kiek pilnamečių asmenų jau yra deklaravusių gyvenamąją vietą toje patalpoje. Jeigu nustatoma, kad užsienietis nėra gyvenamosios patalpos savininkas arba bendraturtis, o jeigu sudaryta gyvenamosios patalpos nuomos ar panaudos sutartis – ši sutartis nėra įregistruota Nekilnojamojo turto registre arba dokumentas, patvirtinantis, kad turi gyvenamąją patalpą, kurioje ketina deklaruoti savo gyvenamąją vietą, nepateiktas arba gyvenamoji patalpa neatitinka gyvenamojo ploto reikalavimo, tai po Aprašo 102.1 ar 102.2 papunktyje nurodyto sprendimo priėmimo Aprašo 103.4.2 papunktyje nurodytame pranešime nurodoma, kad atsiimant leidimą laikinai gyventi būtina pateikti Aprašo 8.4 papunktyje nurodytus dokumentus;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 1V-195, 2020-03-09, paskelbta TAR 2020-03-10, i. k. 2020-05191

 

64.11. jeigu užsienietis prašyme išduoti arba pakeisti leidimą nurodė, kad serga liga (-omis), kuri (-ios) gali grėsti žmonių sveikatai, – patikrinti, ar užsieniečio nurodyta liga (-os) gali grėsti žmonių sveikatai, prireikus išsiųsti tarnybinės pagalbos prašymą Nacionaliniam visuomenės sveikatos centrui prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos;

64.12. kai užsienietis atvyksta šeimos susijungimo pagrindu:

64.12.1. patikrinti Gyventojų registre, ar užsieniečio šeimos narys – Lietuvos Respublikos pilietis arba Įstatymo 43 straipsnio 1 dalies 2, 4, 5, 6 ar 7 punkte nurodytas užsienietis, turintis leidimą nuolat gyventi, – yra deklaravęs gyvenamąją vietą Lietuvos Respublikoje arba įtrauktas į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą, arba Įstatymo 43 straipsnio 1 dalies 2, 4, 5, 6 ar 7 punkte nurodytas užsienietis, turintis leidimą laikinai gyventi, yra deklaravęs gyvenamąją vietą Lietuvos Respublikoje;

64.12.2. patikrinti Gyventojų registre, ar yra įrašyti užsieniečio šeimos nario, kuris yra Lietuvos Respublikos pilietis, duomenys apie jo pilietybę ir (ar) jam išduotą pasą arba asmens tapatybės kortelę. Jeigu užsienietis tokius dokumentus yra pateikęs prie prašymo išduoti ar pakeisti leidimą, tai šio papunkčio reikalavimas nevykdomas;

64.12.3. patikrinti Užsieniečių registre, ar užsieniečio šeimos narys, kuris yra Įstatymo 43 straipsnio 1 dalies 2, 4, 5, 6 ar 7 punkte nurodytas užsienietis, turi galiojantį leidimą nuolat gyventi arba leidimą laikinai gyventi, o jei turi leidimą laikinai gyventi – kokiu Įstatymo nustatytu pagrindu jis išduotas, ar užsieniečio, kuriam suteiktas prieglobstis Lietuvos Respublikoje, šeimos nariui nebuvo atsisakyta suteikti prieglobstį Lietuvos Respublikoje pagal Įstatymo 88 straipsnio 2 dalies 3–5 punktus arba 3 dalį, ar užsieniečio šeimos narys, kuris yra Elektrinės įstatymo 15 straipsnio 1 dalyje nurodytas užsienietis, turi galiojantį leidimą laikinai gyventi, išduotą Elektrinės įstatymo 15 straipsnio 1 dalyje nustatytu pagrindu. Jeigu užsienietis tokius leidimus yra pateikęs prie prašymo išduoti ar pakeisti leidimą, tai šio punkto reikalavimas nevykdomas;

64.12.4. patikrinti Gyventojų registre, ar yra įrašyti užsieniečio ir (arba) jo šeimos nario – Lietuvos Respublikos piliečio arba Įstatymo 43 straipsnio 1 dalies 2, 4, 5, 6 ar 7 punkte, arba Elektrinės įstatymo 15 straipsnio 1 dalyje nurodyto užsieniečio – duomenys, patvirtinantys šeiminį ryšį su asmeniu, pas kurį atvykstama (duomenys apie vieną iš jo tėvų ar vaikų arba sutuoktinį), sutikrinti šiuos duomenis su užsieniečio pateiktame prašyme išduoti leidimą įrašytais duomenimis ir, jei šie duomenys sutampa, išspausdinti Gyventojų registro duomenų lapą (-us). Jeigu užsienietis tokius dokumentus yra pateikęs prie prašymo išduoti ar pakeisti leidimą, tai šio papunkčio reikalavimai nevykdomi;

64.12.5. kai užsienietis pateikia prašymą išduoti arba pakeisti leidimą Įstatymo 43 straipsnio 1 dalies 2 ar 5 punkte nurodytu pagrindu kaip užsieniečio, turinčio leidimą laikinai gyventi Įstatymo 46 straipsnio 1 dalies 1 punkte nurodytu pagrindu ir studijuojančio doktorantūroje, šeimos narys – patikrinti Užsieniečių registre, ar sprendimas dėl leidimo laikinai gyventi šiam užsieniečiui išdavimo ar keitimo buvo priimtas tuo pagrindu, kad jis yra priimtas studijuoti į doktorantūrą;

64.13. kai užsienietis pateikia prašymą išduoti arba pakeisti leidimą Įstatymo 40 straipsnio 1 dalies 11 punkte nustatytu pagrindu – sutikrinti, ar medicinos įstaigos pažymoje nurodyta užsieniečio ūmi klinikinė būklė arba skubiosios medicinos pagalbos teikimo indikacija atitinka Būtinosios medicinos pagalbos ir būtinosios medicinos pagalbos paslaugų teikimo tvarkos bei masto 1 ir 2 prieduose išdėstytų Vaikų skubiosios medicinos pagalbos masto lentelės ar Suaugusiųjų skubiosios medicinos pagalbos masto lentelės 3 skiltyje nurodytą ūmią klinikinę būklę arba skubiosios medicinos pagalbos teikimo indikaciją, dėl kurios užsienietis negali išvykti ir jam reikalinga neatidėliotina būtinoji medicinos pagalba;

64.14. kai užsienietis, kuris ketina dirbti aukštos kvalifikacijos reikalaujantį darbą pagal profesiją, kuri yra įtraukta į profesijų, kurioms būtina aukšta profesinė kvalifikacija, kurių darbuotojų trūksta Lietuvos Respublikoje, sąrašą, pateikia prašymą išduoti leidimą Įstatymo 40 straipsnio 1 dalies 41 punkte nurodytu pagrindu – sutikrinti, ar užsieniečio profesija, nurodyta darbdavio tarpininkavimo rašte, įtraukta į profesijų, kurioms būtina aukšta profesinė kvalifikacija, kurių darbuotojų trūksta Lietuvos Respublikoje, sąrašą;

64.15. kai užsienietis Įstatymo 40 straipsnio 1 dalies 41 punkte nustatytam leidimo laikinai gyventi išdavimo pagrindui patvirtinti pateikia Aprašo 29.3.2 ar 29.3.4 papunktyje nurodytą tarpininkavimo raštą, kuriame numatytas mėnesinis darbo užmokestis yra ne mažesnis negu 3 Lietuvos statistikos departamento paskutinio paskelbto ketvirčio šalies ūkio (įtraukiant ir individualių įmonių darbo užmokesčio duomenis) darbuotojų vidutinio mėnesinio bruto darbo užmokesčio dydžiai, – įvertinti, ar tarpininkavimo rašte nurodyta užsieniečio kvalifikacija atitinka darbo vietą. Jeigu Migracijos departamento įgaliotam valstybės tarnautojui kyla abejonių dėl užsieniečio kvalifikacijos atitikties darbo vietai, Migracijos departamento įgaliotas valstybės tarnautojas privalo paprašyti užsieniečio pateikti papildomus dokumentus, patvirtinančius, kad jo kvalifikacija atitinka darbo vietą;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 1V-195, 2020-03-09, paskelbta TAR 2020-03-10, i. k. 2020-05191

 

64.16. kai užsienietis, kuris kreipiasi Įstatymo 40 straipsnio 1 dalies 41 ar 16 punkte nurodytu pagrindu, pateikia Aprašo 8.6.2 papunktyje nurodytą rašytinį pareiškimą, bet Migracijos departamento įgaliotam valstybės tarnautojui kyla įtarimų dėl asmens teistumo, Migracijos departamento įgaliotas valstybės tarnautojas paprašo užsieniečio pateikti Aprašo 8.6 papunktyje nurodytą teistumo pažymą;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 1V-195, 2020-03-09, paskelbta TAR 2020-03-10, i. k. 2020-05191

 

64.17. kai užsienietis, kurio profesija yra įtraukta į profesijų, kurių darbuotojų trūksta Lietuvos Respublikoje, sąrašą pagal ekonominės veiklos rūšis, pateikia prašymą išduoti arba pakeisti leidimą Įstatymo 44 straipsnio 1 dalies 3 punkte nurodytu pagrindu – sutikrinti, ar užsieniečio profesija, nurodyta darbdavio tarpininkavimo rašte, įtraukta į profesijų, kurių darbuotojų trūksta Lietuvos Respublikoje, sąrašą pagal ekonominės veiklos rūšis;

64.171. kai užsienietį, nurodytą Įstatymo 631 straipsnio 5 dalyje, ketinantį dirbti darbą pagal profesiją, kuri yra įtraukta į profesijų, kurių darbuotojų trūksta Lietuvos Respublikoje, sąrašą pagal ekonominės veiklos rūšis, ir pateikusį prašymą išduoti arba pakeisti leidimą Įstatymo 44 straipsnio 1 dalies 3 punkte nurodytu pagrindu, įdarbinti įsipareigoja įmonė, kuri yra įtraukta į patvirtintų įmonių sąrašą, – sutikrinti, ar užsienietį įdarbinti įsipareigojusi įmonė yra įtraukta į patvirtintų įmonių sąrašą;

Papildyta papunkčiu:

Nr. 1V-195, 2020-03-09, paskelbta TAR 2020-03-10, i. k. 2020-05191

 

64.18. kai užsienietis pateikia prašymą išduoti arba pakeisti leidimą Įstatymo 40 straipsnio 1 dalies 42 punkte nustatytu pagrindu:

64.18.1. jeigu pateikiami Aprašo 29.4.4, 29.4.6 ar 29.4.8 papunktyje nurodyti dokumentai – įsitikinti, kad užsienietis atitinka Įstatymo 442 straipsnio 1 dalyje nustatytus reikalavimus;

64.18.2. jeigu pateikiamas Aprašo 29.4.5, 29.4.7 ar 29.4.9 papunktyje nurodytas tarpininkavimo raštas – sutikrinti, ar įmonė, į kurią užsienietis, nurodytas Įstatymo  631 straipsnio 5 dalyje, perkeliamas įmonės viduje, yra įtraukta į patvirtintų įmonių sąrašą. Jeigu kyla abejonių dėl šio užsieniečio atitikimo Įstatymo 442 straipsnio 1 dalyje nustatytiems reikalavimams, paprašoma užsieniečio pateikti Aprašo 29.4.4, 29.4.6 ar 29.4.8 papunktyje nurodytus dokumentus, patvirtinančius, kad šis užsienietis atitinka Įstatymo 442 straipsnio 1 dalyje nustatytus reikalavimus;

64.18.3. prireikus inicijuoti paklausimo kitos Europos Sąjungos valstybės narės, išdavusios užsieniečiui leidimą laikinai gyventi kaip perkeltam įmonės viduje, kompetentingai institucijai pateikti informaciją apie tokio leidimo (-ų) galiojimo trukmę išsiuntimą;

64.18.4. atlikti kitus Aprašo 64.23 papunktyje nurodytus veiksmus;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 1V-195, 2020-03-09, paskelbta TAR 2020-03-10, i. k. 2020-05191

 

64.181. kai užsienietis, kuris yra įmonės, kuri vykdo steigimo dokumentuose nurodytą veiklą Lietuvos Respublikoje, dalyvis ar vadovas ir kurio atvykimo tikslas yra darbas toje įmonėje, pateikia prašymą išduoti arba pakeisti leidimą Įstatymo 40 straipsnio 1 dalies 16 punkte nustatytu pagrindu:

64.181.1. patikrinti Juridinių asmenų registre, ar šiame registre yra įregistruota įmonė, kurios dalyvis ar vadovas yra šis užsienietis, ar užsienietis yra įmonės vadovas, ir išspausdinti šio registro duomenų lapą;

64.182.2. patikrinti Juridinių asmenų dalyvių informacinėje sistemoje, ar įmonė yra pateikusi dokumentus, patvirtinančius, kad vykdo steigimo dokumentuose nurodytą veiklą Lietuvos Respublikoje (įmonės finansines ataskaitas (balansą)), jeigu nuo įmonės įsteigimo dienos yra praėję vieneri finansiniai metai, ar užsienietis yra įmonės dalyvis, ir išspausdinti šio registro duomenų lapą;

Papildyta papunkčiu:

Nr. 1V-195, 2020-03-09, paskelbta TAR 2020-03-10, i. k. 2020-05191

 

64.19. kai užsienietis pateikia prašymą išduoti arba pakeisti leidimą Įstatymo 45 straipsnio 1 dalies 1, 2, 21 ar 22 punkte nustatytu pagrindu:

64.19.1. patikrinti Juridinių asmenų registre, ar šiame registre yra įregistruota įmonė, kurios dalyvis yra užsienietis, ar užsienietis yra įmonės vadovas, ir išspausdinti šio registro duomenų lapą;

64.19.2. patikrinti Juridinių asmenų dalyvių informacinėje sistemoje, ar įmonės nuosavo kapitalo (ne akcinės bendrovės ar uždarosios akcinės bendrovės atveju – turto) vertė ir užsieniečio investuotos lėšos ar kitas turtas atitinka Įstatymo 45 straipsnio 1 dalies 1, 21 ar 22 punkte nustatytus reikalavimus, ar užsienietis yra akcinės bendrovės ar uždarosios akcinės bendrovės akcininkas, kuriam nuosavybės teise priklausančių bendrovės akcijų nominalioji vertė yra ne mažesnė kaip 1/3 šios bendrovės įstatinio kapitalo, ir išspausdinti šios informacinės sistemos duomenų lapą;

64.19.3. patikrinti Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos informacinėje sistemoje, ar įmonėje yra įsteigtos darbo vietos ir jose dirba asmenys, atitinkantys Įstatymo 45 straipsnio 1 dalies 1, 2, 21 ar 22 punkte nustatytus reikalavimus, ir išspausdinti šios informacinės sistemos duomenų lapą;

64.20. kai užsienietis pateikia prašymą išduoti arba pakeisti leidimą Įstatymo 45 straipsnio 1 dalies 8 punkte nurodytu pagrindu – sutikrinti, ar užsieniečio su savanoriškos veiklos organizatoriumi sudaryta savanoriškos veiklos sutartis atitinka Įstatymo 45 straipsnio 6 dalies reikalavimus;

64.201. kai užsienietis, priimtas studijuoti į mokslo ir studijų instituciją pagal studijų programą (programas), pateikia prašymą išduoti arba pakeisti leidimą Įstatymo 46 straipsnio 1 dalies 1 punkte nustatytu pagrindu ir tai nėra pirmieji užsieniečio studijų metai – sutikrinti, ar Aprašo 29.34 papunktyje nurodytame tarpininkavimo rašte nurodyta, kad užsienietis yra surinkęs ne mažiau kaip 40 studijų kreditų per pastaruosius vienerius studijų metus;

Papildyta papunkčiu:

Nr. 1V-195, 2020-03-09, paskelbta TAR 2020-03-10, i. k. 2020-05191

 

64.21. kai užsienietis pateikia prašymą išduoti arba pakeisti leidimą Įstatymo 46 straipsnio 1 dalies 3 punkte nustatytu pagrindu:

64.21.1. įsitikinti, kad šis užsienietis atitinka Įstatymo 46 straipsnio 1 dalies 3 punkte nustatytus reikalavimus;

64.21.2. įsitikinti, kad užsieniečio stažuotės sutartis sudaryta laikantis švietimo, mokslo ir sporto ministro patvirtintos praktinio mokymo pavyzdinės sutarties formos;

64.21.3. atlikti kitus Aprašo 64.23 papunktyje nurodytus veiksmus;

64.22. kai užsienietis, kuris ketina pagal darbo sutartį, sudarytą su mokslo ir studijų institucija, dirbti kaip tyrėjas, pateikia prašymą išduoti arba pakeisti leidimą Įstatymo 40 straipsnio 1 dalies 13 punkte nurodytu pagrindu:

64.22.1. sutikrinti, ar užsieniečio darbo sutartis atitinka tyrėjo darbo sutarties Įstatymo 492 straipsnio 7 dalyje nustatytus reikalavimus;

64.22.2. patikrinti, ar užsieniečio pateikti dokumentai atitinka Įstatymo 492 straipsnio 6 dalyje nustatytus reikalavimus;

64.22.3. atlikti kitus Aprašo 64.23 papunktyje nurodytus veiksmus;

64.23. kai užsienietis pateikia prašymą išduoti arba pakeisti leidimą Įstatymo 40 straipsnio 1 dalies 4, 41, 42 ar 13 punkte, 46 straipsnio 1 dalies 1 ar 3 punkte arba 45 straipsnio 1 dalies 8 punkte nustatytu pagrindu:

64.23.1. patikrinti Administracinių nusižengimų registre, ar darbdavys, kuris įsipareigoja įdarbinti užsienietį pagal darbo sutartį, arba priimančioji įmonė, įsteigta Lietuvos Respublikoje, į kurią užsienietis perkeliamas įmonės viduje, arba priimantysis subjektas turi nesumokėtą (nesumokėtų) baudą (baudų), kurios (kurių) dydis (suma) didesnis (didesnė) negu 1 bazinės socialinės išmokos dydis;

64.23.2. patikrinti duomenis apie darbdavį, kuris įsipareigoja įdarbinti užsienietį pagal darbo sutartį, arba priimančiąją įmonę, įsteigtą Lietuvos Respublikoje, į kurią užsienietis perkeliamas įmonės viduje, arba priimantysis subjektas Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registre, ar per pastaruosius 5 metus nėra įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis dėl Lietuvos Respublikoje nelegaliai esančių trečiųjų šalių piliečių darbo;

64.23.3. patikrinti Juridinių asmenų registre, ar darbdavys, kuris įsipareigoja įdarbinti užsienietį pagal darbo sutartį, arba priimančioji įmonė, įsteigta Lietuvos Respublikoje, į kurią užsienietis perkeliamas įmonės viduje, arba priimantysis subjektas nėra likviduojamas (-a) arba bankrutuojantis (-i);

64.23.4. patikrinti Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos informacinėje sistemoje, ar darbdavys, kuris įsipareigoja įdarbinti užsienietį pagal darbo sutartį, arba priimančioji įmonė, įsteigta Lietuvos Respublikoje, į kurią užsienietis perkeliamas įmonės viduje, arba priimantysis subjektas neturi didesnės negu 1 bazinės socialinės išmokos dydžio mokestinės nepriemokos Valstybinio socialinio draudimo fondui;

64.23.5. kai nustatoma, kad nėra Aprašo 64.23.1–64.23.4 papunkčiuose nurodytų duomenų apie darbdavį, kuris įsipareigoja įdarbinti užsienietį pagal darbo sutartį, arba priimančiąją įmonę, įsteigtą Lietuvos Respublikoje, į kurią užsienietis perkeliamas įmonės viduje, arba priimantį subjektą – prašyme išduoti ar pakeisti leidimą padaryti atitinkamas žymas apie patikrinimo rezultatus;

64.23.6. pagal Valstybinės mokesčių inspekcijos interneto svetainėje viešai skelbiamus duomenis patikrinti, ar darbdavys, kuris įsipareigoja įdarbinti užsienietį pagal darbo sutartį, arba priimančioji įmonė, įsteigta Lietuvos Respublikoje, į kurią užsienietis perkeliamas įmonės viduje, arba priimantysis subjektas neturi didesnės negu 1 bazinės socialinės išmokos dydžio mokestinės nepriemokos Lietuvos Respublikos valstybės biudžetui, savivaldybių biudžetams ar fondams, į kuriuos mokamus mokesčius administruoja Valstybinė mokesčių inspekcija (išskyrus atvejus, kai mokesčių, delspinigių, baudų mokėjimas išdėstytas dalimis ar atidėtas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka arba dėl šių mokesčių, delspinigių, baudų vyksta mokestinis ginčas), ir prašyme išduoti ar pakeisti leidimą padaryti atitinkamas žymas apie patikrinimo rezultatus;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 1V-195, 2020-03-09, paskelbta TAR 2020-03-10, i. k. 2020-05191

 

64.23.7. per 3 darbo dienas nuo prašymo išduoti ar pakeisti leidimą gavimo Migracijos departamente dienos išsiųsti elektroniniu paštu Kauno teritorinei muitinei paklausimo, ar darbdavys, kuris įsipareigoja įdarbinti užsienietį pagal darbo sutartį, arba priimančioji įmonė, įsteigta Lietuvos Respublikoje, į kurią užsienietis perkeliamas įmonės viduje, arba priimantysis subjektas įvykdė įsipareigojimus muitinei, skaitmeninę kopiją, prašyme išduoti ar pakeisti leidimą padaryti atitinkamą žymą ir šį paklausimą pridėti prie užsieniečio bylos arba įdėti į bylą pagal dokumentacijos planą.

65. Jeigu užsienietis nepateikė biometrinių duomenų arba nepakanka prašymą išduoti arba pakeisti leidimą pagrindžiančių duomenų ir (ar) dokumentų sprendimui dėl leidimo laikinai gyventi išdavimo ar pakeitimo priimti, arba Migracijos departamento įgaliotas valstybės tarnautojas turi papildomai paprašyti Aprašo 64.15 ar 64.16 papunktyje nurodytų dokumentų, tai ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo prašymo išduoti arba pakeisti leidimą gavimo dienos Migracijos departamento įgaliotas valstybės tarnautojas užsieniečiui prašyme išduoti arba pakeisti leidimą nurodytu elektroninio pašto adresu išsiunčia nuskaitytą pranešimą apie tai, kad nepateikti biometriniai duomenys ir (ar) nepakanka prašymą išduoti ar pakeisti leidimą pagrindžiančių duomenų ir (ar) dokumentų sprendimui dėl leidimo laikinai gyventi išdavimo ar pakeitimo priimti. Šiame pranešime nurodomi duomenys ir (ar) dokumentai, kuriuos būtina pateikti Migracijos departamentui, ir jame nustatomas pagrįstas terminas biometriniams duomenims arba reikiamiems duomenims ir (ar) dokumentams pateikti. Šiame pranešime taip pat nurodoma, kad prašymo išduoti ar pakeisti leidimą nagrinėjimo terminas sustabdomas nuo šio pranešimo išsiuntimo dienos ir bus atnaujintas nuo sprendimui dėl leidimo laikinai gyventi išdavimo ar pakeitimo priimti reikiamų duomenų ir (ar) dokumentų arba biometrinių duomenų gavimo dienos ir kad pagal Įstatymo 35 straipsnio 1 dalies 13 punktą išduoti ar pakeisti užsieniečiui leidimą laikinai gyventi atsisakoma, jeigu per šiame pranešime nustatytą terminą nepateikti prašymą išduoti ar pakeisti leidimą pagrindžiantys duomenys ir (ar) dokumentai sprendimui dėl leidimo laikinai gyventi išdavimo ar pakeitimo priimti, taip pat atsisakoma išduoti ar pakeisti užsieniečiui leidimą laikinai gyventi, jeigu nepateikti biometriniai duomenys.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1V-882, 2020-09-02, paskelbta TAR 2020-09-02, i. k. 2020-18474

 

651. Jeigu nagrinėjamas užsieniečio, nurodyto Aprašo 111 punkte, prašymas išduoti leidimą ir nustatoma, kad nepakanka prašymą išduoti leidimą pagrindžiančių duomenų ir (ar) dokumentų sprendimui dėl leidimo laikinai gyventi išdavimo priimti, arba Migracijos departamento įgaliotas valstybės tarnautojas turi papildomai paprašyti Aprašo 64.15 ar 64.16 papunktyje nurodytų dokumentų, tai ne vėliau kaip per 15 kalendorinių dienų nuo prašymo išduoti leidimą gavimo dienos Migracijos departamento įgaliotas valstybės tarnautojas užsieniečiui prašyme išduoti leidimą nurodytu elektroninio pašto adresu išsiunčia nuskaitytą pranešimą apie tai, kad nepakanka prašymą išduoti leidimą pagrindžiančių duomenų ir (ar) dokumentų sprendimui dėl leidimo laikinai gyventi išdavimo priimti. Šiame pranešime nurodomi duomenys ir (ar) dokumentai, kuriuos būtina pateikti Migracijos departamentui, ir jame nustatomas pagrįstas terminas reikiamiems duomenims ir (ar) dokumentams pateikti. Šiame pranešime taip pat nurodoma, kad prašymo išduoti leidimą nagrinėjimo terminas sustabdomas nuo šio pranešimo išsiuntimo dienos ir bus atnaujintas nuo sprendimui dėl leidimo laikinai gyventi išdavimo priimti reikiamų duomenų ir (ar) dokumentų gavimo dienos ir kad pagal Įstatymo 35 straipsnio 1 dalies 13 punktą išduoti užsieniečiui leidimą laikinai gyventi atsisakoma, jeigu per šiame pranešime nustatytą terminą nepateikti prašymą išduoti leidimą pagrindžiantys duomenys ir (ar) dokumentai sprendimui dėl leidimo laikinai gyventi išdavimo priimti.

Papildyta punktu:

Nr. 1V-882, 2020-09-02, paskelbta TAR 2020-09-02, i. k. 2020-18474

 

652. Jeigu išnagrinėjus užsieniečio, nurodyto Aprašo 111 punkte, prašymą išduoti leidimą, nustatoma, kad sprendimui dėl leidimo laikinai gyventi išdavimo priimti trūksta Aprašo 10.1 papunktyje nurodytų dokumentų originalų ir Aprašo 10.5 papunktyje nurodytų užsieniečio biometrinių duomenų, tai ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo prašymo išduoti leidimą gavimo dienos Migracijos departamento įgaliotas valstybės tarnautojas užsieniečiui prašyme išduoti leidimą nurodytu elektroninio pašto adresu išsiunčia nuskaitytą pranešimą apie tai, kad užsienietis turi Migracijos departamentui pateikti dokumentų originalus ir biometrinius duomenis, ir jame nustatomas pagrįstas terminas biometriniams duomenims ir dokumentų originalams pateikti. Šiame pranešime taip pat nurodoma, kad prašymo išduoti leidimą nagrinėjimo terminas sustabdomas nuo šio pranešimo išsiuntimo dienos ir bus atnaujintas nuo sprendimui dėl leidimo laikinai gyventi išdavimo duomenų originalų ir biometrinių duomenų gavimo dienos ir kad pagal Įstatymo 35 straipsnio 1 dalies 13 punktą išduoti užsieniečiui leidimą laikinai gyventi atsisakoma, jeigu per šiame pranešime nustatytą terminą nepateikti prašymą išduoti leidimą pagrindžiantys duomenys ir (ar) dokumentai sprendimui dėl leidimo laikinai gyventi išdavimo priimti, taip pat atsisakoma išduoti užsieniečiui leidimą laikinai gyventi, jeigu nepateikti biometriniai duomenys.

Papildyta punktu:

Nr. 1V-882, 2020-09-02, paskelbta TAR 2020-09-02, i. k. 2020-18474

 

653. Jeigu išnagrinėjus užsieniečio, nurodyto Aprašo 111 punkte, prašymą išduoti leidimą, nustatomas bent vienas iš Įstatymo 35 straipsnio 1 dalyje nurodytų pagrindų, dėl kurių gali būti atsisakyta išduoti leidimą laikinai gyventi, Migracijos departamentas Aprašo 652 punkte nurodyto pranešimo užsieniečiui nesiunčia ir priima sprendimą, nurodytą Aprašo 102.3 papunktyje.

Papildyta punktu:

Nr. 1V-882, 2020-09-02, paskelbta TAR 2020-09-02, i. k. 2020-18474

 

66. Kai Migracijos departamentas per Aprašo 65, 651 ar 652 punkte nurodytame pranešime nustatytą terminą negauna prašymą išduoti arba pakeisti leidimą pagrindžiančių duomenų ir (ar) dokumentų sprendimui dėl leidimo laikinai gyventi išdavimo ar pakeitimo priimti arba užsienietis nepateikia biometrinių duomenų, Migracijos departamentas priima sprendimą, nurodytą Aprašo 102.3 papunktyje.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1V-882, 2020-09-02, paskelbta TAR 2020-09-02, i. k. 2020-18474

 

67. Jeigu užsienietis ligos atveju arba dėl kitų svarbių nuo užsieniečio nepriklausančių priežasčių iki Aprašo 65, 651 ar 652 punkte nurodytame Migracijos departamento pranešime nustatyto termino biometriniams duomenims arba reikiamiems duomenims ir (ar) dokumentams pateikti pabaigos negali pateikti reikiamų duomenų ir (ar) dokumentų sprendimui dėl leidimo laikinai gyventi išdavimo ar pakeitimo priimti arba biometrinių duomenų, šis užsienietis ar Aprašo 18-22 punktuose nurodytas asmuo likus ne mažiau kaip 14 kalendorinių dienų iki termino reikiamiems duomenims ir (ar) dokumentams arba biometriniams duomenims pateikti pabaigos turi raštu pateikti motyvuotą laisvos formos prašymą Migracijos departamentui pratęsti terminą reikiamiems duomenims ir (ar) dokumentams sprendimui dėl leidimo laikinai gyventi išdavimo ar pakeitimo priimti arba biometriniams duomenims pateikti (prašyme nurodomos aplinkybės, dėl kurių užsienietis negali laiku pateikti reikiamų duomenų ir (ar) dokumentų arba biometrinių duomenų, ir pateikiami šį prašymą pagrindžiantys dokumentai, jei užsienietis tokius turi). Dėl termino pratęsimo (nepratęsimo) reikiamiems duomenims ir (ar) dokumentams arba biometriniams duomenims pateikti sprendžia Migracijos departamento direktorius ar jo įgaliotas valstybės tarnautojas, priimantis Aprašo 102 punkte nurodytą sprendimą, per 14 kalendorinių dienų nuo prašymo pratęsti terminą pateikimo dienos. Jeigu priimamas sprendimas pratęsti terminą reikiamiems duomenims ir (ar) dokumentams arba biometriniams duomenims pateikti, nustatomas pagrįstas terminas reikiamiems duomenims ir (ar) dokumentams arba biometriniams duomenims pateikti. Nuskaitytas pranešimas apie termino pratęsimą (nepratęsimą) pateikti reikiamiems duomenims ir (ar) dokumentams sprendimui dėl leidimo laikinai gyventi išdavimo ar pakeitimo priimti arba biometriniams duomenims ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo išsiunčiamas užsieniečiui prašyme išduoti arba pakeisti leidimą nurodytu elektroninio pašto adresu.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1V-882, 2020-09-02, paskelbta TAR 2020-09-02, i. k. 2020-18474

 

68. Migracijos departamento įgaliotam valstybės tarnautojui nustačius, kad kita Šengeno valstybė yra paskelbusi perspėjimą dėl draudimo užsieniečiui atvykti ar apsigyventi, Migracijos departamentas Lietuvos kriminalinės policijos biuro Tarptautinių ryšių valdybos SIRENE nacionaliniam skyriui ne vėliau kaip kitą darbo dieną išsiunčia paklausimą dėl duomenų apie užsienietį, dėl kurio paskelbtas šis perspėjimas, patikrinimo. Lietuvos kriminalinės policijos biuro Tarptautinių ryšių valdybos SIRENE nacionalinis skyrius, patikrinęs duomenis apie užsienietį, dėl kurio kita Šengeno valstybė yra paskelbusi perspėjimą, nedelsdamas apie tai informuoja Migracijos departamentą.

681. Jeigu nagrinėjamas užsieniečio, priimto studijuoti į mokslo ir studijų instituciją pagal studijų programą (programas), prašymas išduoti ar pakeisti leidimą Įstatymo 46 straipsnio 1 dalies 1 punkte nustatytu pagrindu, kai yra ne pirmieji užsieniečio studijų metai, ir nustatoma, kad Aprašo 29.34 papunktyje nurodytame tarpininkavimo rašte yra duomenų, kad užsienietis yra surinkęs mažiau kaip 40 studijų kreditų per pastaruosius vienerius studijų metus, tai Migracijos departamentas mokslo ir studijų institucijai, kurioje šis užsienietis studijuoja, išsiunčia elektroniniais ryšiais paklausimą (dokumento skaitmeninę kopiją arba elektroninį dokumentą, pasirašytą kvalifikuotu elektroniniu parašu) dėl informacijos apie šį užsienietį suteikimo. Migracijos departamento paklausimas ir mokslo ir studijos institucijos atsakymas pridedami prie užsieniečio bylos arba įdedami į bylą pagal dokumentacijos planą.

Papildyta punktu:

Nr. 1V-195, 2020-03-09, paskelbta TAR 2020-03-10, i. k. 2020-05191

 

69. Jeigu nagrinėjamas užsieniečio (vyresnio nei 14 metų) prašymas išduoti leidimą (išskyrus atvejus, kai užsienietis turi galiojantį leidimą laikinai gyventi ir yra deklaravęs gyvenamąją vietą Lietuvos Respublikoje), tai Migracijos departamentas per 5 darbo dienas nuo prašymo išduoti leidimą gavimo Migracijos departamente dienos Valstybės sienos apsaugos tarnybai išsiunčia elektroniniais ryšiais paklausimą (dokumento skaitmeninę kopiją arba elektroninį dokumentą, pasirašytą kvalifikuotu elektroniniu parašu), ar užsienietis nekelia grėsmės viešajai tvarkai ar visuomenei ir ar nėra rimto pagrindo manyti, kad gali kilti užsieniečio nelegalios migracijos grėsmė. Valstybės sienos apsaugos tarnyba, patikrinusi turimus duomenis apie užsienietį, ne vėliau kaip per 14 kalendorinių dienų nuo paklausimo gavimo dienos arba ne vėliau kaip per 7 kalendorines dienas nuo paklausimo gavimo dienos, kai prašymas išduoti leidimą nagrinėjimas pagal Įstatymo 33 straipsnio 1 dalies 4 punktą skubos tvarka, Migracijos departamentui pateikia paštu ar elektroniniais ryšiais išvadą (dokumento skaitmeninę kopiją arba elektroninį dokumentą, pasirašytą kvalifikuotu elektroniniu parašu), ar užsienietis nekelia grėsmės viešajai tvarkai ar visuomenei ir ar yra rimtas pagrindas manyti, kad gali kilti užsieniečio nelegalios migracijos grėsmė. Jeigu Valstybės sienos apsaugos tarnyba dėl svarbių priežasčių negali pateikti išvados per nustatytą terminą, tai elektroniniais ryšiais apie tai informuoja Migracijos departamentą. Bendras Valstybės sienos apsaugos tarnybos išvados pateikimo terminas negali viršyti 28 kalendorinių dienų nuo paklausimo gavimo dienos.

70. Jeigu nagrinėjamas užsieniečio (vyresnio nei 14 metų) prašymas išduoti leidimą (išskyrus atvejus, kai užsienietis turi galiojantį leidimą laikinai gyventi ir yra deklaravęs gyvenamąją vietą Lietuvos Respublikoje), tai Migracijos departamentas per 5 darbo dienas nuo prašymo išduoti leidimą gavimo Migracijos departamente dienos Policijos departamentui išsiunčia elektroniniais ryšiais paklausimą (dokumento skaitmeninę kopiją arba elektroninį dokumentą, pasirašytą kvalifikuotu elektroniniu parašu), ar užsienietis kelia grėsmę viešajai tvarkai ar visuomenei. Kartu su paklausimu siunčiama Aprašo 8.6 papunktyje nurodytos teistumo pažymos (jeigu ši pažyma pateikta) skaitmeninė kopija, jeigu teistumo pažymoje yra duomenų, kad užsienietis buvo teistas. Policijos departamentas, Lietuvos policijos generalinio komisaro nustatyta tvarka patikrinęs turimus duomenis apie užsienietį ir išnagrinėjęs gautą informaciją apie užsieniečio padarytus teisėtvarkos pažeidimus, ne vėliau kaip per 14 kalendorinių dienų nuo paklausimo gavimo dienos arba ne vėliau kaip per 7 kalendorines dienas nuo paklausimo gavimo dienos, kai prašymas išduoti leidimą nagrinėjimas pagal Įstatymo 33 straipsnio 1 dalies 4 punktą skubos tvarka, Migracijos departamentui pateikia raštu ar elektroniniais ryšiais išvadą (dokumento skaitmeninę kopiją arba elektroninį dokumentą, pasirašytą kvalifikuotu elektroniniu parašu), ar užsienietis nekelia grėsmės viešajai tvarkai ar visuomenei. Jeigu Policijos departamentas dėl svarbių priežasčių negali pateikti išvados per nustatytą terminą, tai elektroniniais ryšiais apie tai informuoja Migracijos departamentą. Bendras Policijos departamento išvados pateikimo terminas negali viršyti 28 kalendorinių dienų nuo paklausimo gavimo dienos.

71. Jeigu nagrinėjamas užsieniečio prašymas pakeisti leidimą ar prašymas išduoti leidimą, kai užsienietis turi galiojantį leidimą laikinai gyventi ir yra deklaravęs gyvenamąją vietą Lietuvos Respublikoje, ir nustatoma, kad yra Aprašo 64.4.1 papunktyje nurodytų duomenų apie perspėjimą dėl asmens konkretaus ar atsargaus patikrinimo, Aprašo 64.4.3 papunktyje nurodytų duomenų apie užsieniečio padarytus administracinius teisės pažeidimus ar nusižengimus, Aprašo 64.4.4 papunktyje nurodytų duomenų apie užsieniečio pripažinimą įtariamuoju, kaltinamuoju ar jo teistumą arba Aprašo 64.4.5, 64.4.6 ir (ar) Aprašo 64.4.7 papunktyje nurodytų duomenų, tai Migracijos departamentas per 5 darbo dienas nuo prašymo išduoti ar pakeisti leidimą gavimo Migracijos departamente dienos Policijos departamentui išsiunčia elektroniniais ryšiais paklausimą (dokumento skaitmeninę kopiją arba elektroninį dokumentą, pasirašytą kvalifikuotu elektroniniu parašu), ar užsieniečio gyvenimas Lietuvos Respublikoje gali grėsti viešajai tvarkai. Policijos departamentas, patikrinęs turimus duomenis apie užsienietį, ne vėliau kaip per 14 kalendorinių dienų nuo paklausimo gavimo dienos Migracijos departamentui pateikia raštu ar elektroniniais ryšiais išvadą (dokumento skaitmeninę kopiją arba elektroninį dokumentą, pasirašytą kvalifikuotu elektroniniu parašu), ar užsieniečio gyvenimas Lietuvos Respublikoje gali grėsti viešajai tvarkai. Jeigu Policijos departamentas dėl svarbių priežasčių negali pateikti išvados per nustatytą terminą, tai elektroniniais ryšiais apie tai informuoja Migracijos departamentą. Bendras Policijos departamento išvados pateikimo terminas negali viršyti 28 kalendorinių dienų nuo paklausimo gavimo dienos. Kai nustatoma, kad Policijos departamentas vertinimą, ar užsienietis kelia grėsmę viešajai tvarkai arba užsieniečio gyvenimas Lietuvos Respublikoje gali grėsti viešajai tvarkai, atliko išduodant ar keičiant šio užsieniečio leidimą laikinai gyventi, o atlikus Aprašo 64.4.1, 64.4.3, 64.4.7 papunkčiuose nurodytus patikrinimus naujų duomenų apie šį užsienietį nenustatyta, šiame punkte nurodytas reikalavimas išsiųsti paklausimą nevykdomas.

72. Jeigu nustatoma, kad yra Aprašo 64.4.8 papunktyje nurodytų duomenų apie užsienietį arba Aprašo 64.23.4 papunktyje nurodytų duomenų apie darbdavį, kuris įsipareigoja įdarbinti užsienietį pagal darbo sutartį, priimančiąją įmonę, įsteigtą Lietuvos Respublikoje, į kurią užsienietis perkeliamas įmonės viduje, arba priimantį subjektą, tai Migracijos departamentas Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai išsiunčia elektroniniais ryšiais paklausimą (dokumento skaitmeninę kopiją arba elektroninį dokumentą, pasirašytą kvalifikuotu elektroniniu parašu) dėl duomenų apie užsienietį, darbdavį, priimančiąją įmonę ar priimantį subjektą, kuris (-i) turi didesnę negu 1 bazinės socialinės išmokos dydžio mokestinę nepriemoką Valstybinio socialinio draudimo fondui, tikrinimo. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba, patikrinusi turimus duomenis apie minėtą užsienietį, darbdavį, priimančiąją įmonę arba priimantį subjektą, per 14 kalendorinių dienų nuo paklausimo gavimo dienos arba per 7 kalendorines dienas nuo paklausimo gavimo dienos, kai prašymas išduoti leidimą nagrinėjimas pagal Įstatymo 33 straipsnio 1 dalies 4 punktą skubos tvarka, Migracijos departamentui pateikia elektroniniais ryšiais informaciją (dokumento skaitmeninę kopiją arba elektroninį dokumentą, pasirašytą kvalifikuotu elektroniniu parašu), ar užsienietis arba darbdavys, kuris įsipareigoja įdarbinti užsienietį pagal darbo sutartį, priimančioji įmonė, įsteigta Lietuvos Respublikoje, į kurią užsienietis perkeliamas įmonės viduje, arba priimantysis subjektas turi didesnę negu 1 bazinės socialinės išmokos dydžio mokestinę nepriemoką Valstybinio socialinio draudimo fondui ir ar nėra jo mokesčių, delspinigių, baudų mokėjimas atidėtas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka arba dėl šių mokesčių, delspinigių, baudų nevyksta mokestinis ginčas.

73. Migracijos departamentas Aprašo 64.6 papunktyje nurodytus duomenis gauna duomenų teikimo sutarties nustatyta tvarka ir sąlygomis.

74. Kauno teritorinė muitinė, gavusi Aprašo 64.7 ar 64.23.7 papunktyje nurodytą paklausimą ir patikrinusi turimus duomenis apie užsienietį arba darbdavį, kuris įsipareigoja įdarbinti užsienietį pagal darbo sutartį, priimančiąją įmonę, įsteigtą Lietuvos Respublikoje, į kurią užsienietis perkeliamas įmonės viduje, arba priimantį subjektą, per 14 kalendorinių dienų nuo paklausimo gavimo dienos arba per 7 kalendorines dienas nuo paklausimo gavimo dienos, kai prašymas išduoti leidimą nagrinėjimas pagal Įstatymo 33 straipsnio 1 dalies 4 punktą skubos tvarka, paklausimą atsiuntusiam (-iai) Migracijos departamentui pateikia elektroniniais ryšiais informaciją (dokumento skaitmeninę kopiją arba elektroninį dokumentą, pasirašytą kvalifikuotu elektroniniu parašu), ar užsienietis ir (arba) darbdavys, kuris įsipareigoja įdarbinti užsienietį pagal darbo sutartį, priimančioji įmonė, įsteigta Lietuvos Respublikoje, į kurią užsienietis perkeliamas įmonės viduje, arba priimantysis subjektas įvykdė įsipareigojimus muitinei. Jei Kauno teritorinė muitinė neturi galimybės atsakyti į paklausimą per nustatytą terminą, tai raštu arba elektroniniais ryšiais apie tai informuoja Migracijos departamentą. Jeigu Kauno teritorinė muitinė per 14 kalendorinių dienų nuo paklausimo gavimo dienos arba per 7 kalendorines dienas nuo paklausimo gavimo dienos, kai prašymas išduoti leidimą nagrinėjimas pagal Įstatymo 33 straipsnio 1 dalies 4 punktą skubos tvarka, nepateikia Migracijos departamentui minėtos informacijos arba neinformuoja apie tai, kad negali pateikti prašomos informacijos per nustatytą terminą, tai laikoma, kad Kauno teritorinė muitinė neturi informacijos, kad užsienietis ir (arba) darbdavys, kuris įsipareigoja įdarbinti užsienietį pagal darbo sutartį, priimančioji įmonė, įsteigta Lietuvos Respublikoje, į kurią užsienietis perkeliamas įmonės viduje, arba priimantysis subjektas nevykdo įsipareigojimų muitinei.

75. Jeigu nagrinėjamas užsieniečio prašymas išduoti arba pakeisti leidimą Įstatymo 40 straipsnio 1 dalies 4, 41, 42, 6 ar 13 punkte nustatytu pagrindu, tai Migracijos departamentas per 5 darbo dienas nuo prašymo išduoti ar pakeisti leidimą gavimo Migracijos departamente dienos Valstybinei darbo inspekcijai išsiunčia elektroniniais ryšiais paklausimą (dokumento skaitmeninę kopiją arba elektroninį dokumentą, pasirašytą kvalifikuotu elektroniniu parašu), ar darbdavys, kuris įsipareigoja įdarbinti užsienietį pagal darbo sutartį, priimančioji įmonė, įsteigta Lietuvos Respublikoje, į kurią užsienietis perkeliamas įmonės viduje, arba priimantysis subjektas yra baustas (-a) už leidimą dirbti nelegalų darbą ar už leidimą dirbti nelegaliai trečiųjų šalių piliečiams, ar nuo dienos, kurią skirta minėta nuobauda baigta vykdyti, praėjo mažiau kaip vieneri metai. Valstybinė darbo inspekcija, patikrinusi turimus duomenis apie minėtą darbdavį, priimančiąją įmonę, įsteigtą Lietuvos Respublikoje, arba priimantį subjektą, per 14 kalendorinių dienų nuo paklausimo gavimo dienos arba per 7 kalendorines dienas nuo paklausimo gavimo dienos, kai prašymas išduoti arba pakeisti leidimą nagrinėjimas pagal Įstatymo 33 straipsnio 1 dalies 4 punktą skubos tvarka, Migracijos departamentui pateikia elektroniniais ryšiais informaciją (dokumento skaitmeninę kopiją arba elektroninį dokumentą, pasirašytą kvalifikuotu elektroniniu parašu), ar darbdavys, kuris įsipareigoja įdarbinti užsienietį pagal darbo sutartį, ar priimančioji įmonė, įsteigta Lietuvos Respublikoje, į kurią užsienietis perkeliamas įmonės viduje, arba priimantysis subjektas yra baustas (-a) už leidimą dirbti nelegalų darbą ar už leidimą dirbti nelegaliai trečiųjų šalių piliečiams, ar nuo dienos, kurią skirta minėta nuobauda baigta vykdyti, praėjo mažiau kaip vieneri metai. Jei Valstybinė darbo inspekcija neturi galimybės atsakyti į paklausimą per nustatytą terminą, tai raštu ar elektroniniais ryšiais apie tai informuoja Migracijos departamentą. Jeigu Valstybinė darbo inspekcija per 14 kalendorinių dienų nuo paklausimo gavimo dienos arba per 7 kalendorines dienas nuo paklausimo gavimo dienos, kai prašymas išduoti leidimą nagrinėjimas pagal Įstatymo 33 straipsnio 1 dalies 4 punktą skubos tvarka, nepateikia Migracijos departamentui minėtos informacijos arba neinformuoja apie tai, kad negali pateikti prašomos informacijos per nustatytą terminą, tai laikoma, kad Valstybinė darbo inspekcija neturi informacijos, kad darbdavys, kuris įsipareigoja įdarbinti užsienietį pagal darbo sutartį, priimančioji įmonė, įsteigta Lietuvos Respublikoje, į kurią užsienietis perkeliamas įmonės viduje, arba priimantysis subjektas yra baustas (-a) už leidimą dirbti nelegalų darbą ar už leidimą dirbti nelegaliai trečiųjų šalių piliečiams ir nuo dienos, kurią skirta nuobauda baigta vykdyti, praėjo mažiau kaip vieneri metai.

76. Jeigu nagrinėjamas užsieniečio (vyresnio nei 12 metų) prašymas išduoti leidimą, tai Migracijos departamentas per 5 darbo dienas nuo prašymo išduoti leidimą gavimo Migracijos departamente dienos Valstybės saugumo departamentui išsiunčia elektroniniais ryšiais paklausimą (dokumento skaitmeninę kopiją arba elektroninį dokumentą, pasirašytą kvalifikuotu elektroniniu parašu), ar užsienietis kelia grėsmę valstybės saugumui. Kartu su paklausimu siunčiama Aprašo 26 punkte nurodyta informacija (dokumento skaitmeninę kopiją arba elektroninį dokumentą, pasirašytą kvalifikuotu elektroniniu parašu), kuriose  užsienio valstybėse, nurodytose Sąraše, užsienietis lankėsi ir (ar) gyveno iki atvykimo į Lietuvos Respubliką arba turimo leidimo laikinai gyventi laikotarpiu, jeigu prašyme išduoti leidimą yra duomenų, kad užsienietis iki atvykimo į Lietuvos Respubliką arba turimo leidimo laikinai gyventi galiojimo laikotarpiu lankėsi ir (ar) gyveno užsienio valstybėse, nurodytose Sąraše. Valstybės saugumo departamentas ne vėliau kaip per 14 kalendorinių dienų nuo paklausimo gavimo dienos arba ne vėliau kaip per 7 kalendorines dienas nuo paklausimo gavimo dienos, kai prašymas išduoti leidimą nagrinėjimas pagal Įstatymo 33 straipsnio 1 dalies 4 punktą skubos tvarka, Migracijos departamentui pateikia paštu ar elektroniniais ryšiais išvadą (dokumento skaitmeninę kopiją arba elektroninį dokumentą, pasirašytą kvalifikuotu elektroniniu parašu), ar užsienietis kelia grėsmę valstybės saugumui.

Jeigu nagrinėjamas užsieniečio prašymas pakeisti leidimą ir nustatoma, kad Aprašo 26 punkte nurodytu atveju prašyme pakeisti leidimą yra duomenų, kad užsienietis turimo leidimo laikinai gyventi laikotarpiu lankėsi ir (ar) gyveno užsienio valstybėse, nurodytose Sąraše, tai Migracijos departamentas per 5 darbo dienas nuo prašymo pakeisti leidimą gavimo Migracijos departamente dienos Valstybės saugumo departamentui išsiunčia elektroniniais ryšiais paklausimą (dokumento skaitmeninę kopiją arba elektroninį dokumentą, pasirašytą kvalifikuotu elektroniniu parašu), ar užsienietis kelia grėsmę valstybės saugumui. Kartu su paklausimu siunčiama Aprašo 26 punkte nurodyta informacija (dokumento skaitmeninę kopiją arba elektroninį dokumentą, pasirašytą kvalifikuotu elektroniniu parašu), kuriose užsienio valstybėse, nurodytose Sąraše, užsienietis lankėsi ir (ar) gyveno turimo leidimo laikinai gyventi galiojimo laikotarpiu. Valstybės saugumo departamentas ne vėliau kaip per 14 kalendorinių dienų nuo paklausimo gavimo dienos Migracijos departamentui pateikia paštu ar elektroniniais ryšiais išvadą (dokumento skaitmeninę kopiją arba elektroninį dokumentą, pasirašytą kvalifikuotu elektroniniu parašu), ar užsienietis kelia grėsmę valstybės saugumui.

Jeigu Valstybės saugumo departamentas dėl svarbių priežasčių negali pateikti išvados per nustatytą terminą, tai elektroniniais ryšiais apie tai informuoja Migracijos departamentą. Bendras Valstybės saugumo departamento išvados pateikimo terminas negali viršyti 28 kalendorinių dienų nuo paklausimo gavimo dienos.

77. Kai įgaliotas Migracijos departamento valstybės tarnautojas, nagrinėjantis užsieniečio prašymą išduoti arba pakeisti leidimą ir prie jo pridėtus dokumentus, išsiunčia Aprašo 69, 70, 71, 75 ir 76 punktuose nurodytus paklausimus, šių paklausimų nuorašai pridedami prie užsieniečio bylos arba įdedami į bylą pagal dokumentacijos planą.

78. Kai Migracijos departamentas gauna Valstybės sienos apsaugos tarnybos išvadą, kad užsienietis nekelia grėsmės viešajai tvarkai ar visuomenei ir kad nėra rimto pagrindo manyti, kad gali kilti jo nelegalios migracijos grėsmė, Policijos departamento išvadą, kad užsienietis nekelia grėsmės viešajai tvarkai ar visuomenei, Valstybės saugumo departamento išvadą, kad užsienietis nekelia grėsmės valstybės saugumui, arba Kauno teritorinė muitinė nepateikė atsakymo apie užsieniečio arba darbdavio, kuris įsipareigoja įdarbinti užsienietį pagal darbo sutartį, ar priimančiosios įmonės, įsteigtos Lietuvos Respublikoje, į kurią užsienietis perkeliamas įmonės viduje, įsipareigojimų muitinei vykdymą per Aprašo 74 punkte nustatytą terminą arba nepranešė apie tai, kad negali pateikti prašomos informacijos per nustatytą terminą, arba Valstybinė darbo inspekcija nepateikė atsakymo apie darbdaviui, kuris įsipareigoja įdarbinti užsienietį pagal darbo sutartį, ar priimančiajai įmonei, įsteigtai Lietuvos Respublikoje, į kurią užsienietis perkeliamas įmonės viduje, skirtas nuobaudas už leidimą dirbti nelegalų darbą ar už leidimą dirbti nelegaliai trečiųjų šalių piliečiams per Aprašo 75 punkte nustatytą terminą arba nepranešė apie tai, kad negali pateikti prašomos informacijos per nustatytą terminą, tai šios išvados pridedamos prie užsieniečio bylos arba įdedamos į bylą pagal dokumentacijos planą, jeigu jos nėra įslaptintos teisės aktų nustatyta tvarka.

Kai gaunama Valstybės sienos apsaugos tarnybos išvada, kad užsienietis kelia grėsmę viešajai tvarkai ar visuomenei ir kad yra rimtas pagrindas manyti, kad gali kilti jo nelegalios migracijos grėsmė, Policijos departamento išvada, kad užsienietis kelia grėsmę viešajai tvarkai ar visuomenei arba kad jo gyvenimas Lietuvos Respublikoje gali kelti grėsmę viešajai tvarkai, Valstybės saugumo departamento išvada, kad užsienietis kelia grėsmę valstybės saugumui, Kauno teritorinės muitinės atsakymas apie tai, kad užsienietis arba darbdavys, kuris įsipareigoja įdarbinti užsienietį pagal darbo sutartį, ar priimančioji įmonė, įsteigta Lietuvos Respublikoje, į kurią užsienietis perkeliamas įmonės viduje, turi neįvykdytų įsipareigojimų muitinei, arba Valstybinės darbo inspekcijos atsakymas apie tai, kad darbdavys, kuris įsipareigoja įdarbinti užsienietį pagal darbo sutartį, ar priimančioji įmonė, įsteigta Lietuvos Respublikoje, į kurią užsienietis perkeliamas įmonės viduje, yra bausti už leidimą dirbti nelegalų darbą ar už leidimą dirbti nelegaliai trečiųjų šalių piliečiams ir nuo dienos, kurią skirta nuobauda baigta vykdyti, praėjo mažiau kaip vieneri metai, tai šios išvados ir atsakymai pridedami prie užsieniečio bylos arba įdedamos į bylą pagal dokumentacijos planą, jeigu jos nėra įslaptintos teisės aktų nustatyta tvarka.

Jeigu Valstybės sienos apsaugos tarnybos, Policijos departamento ir Valstybės saugumo departamento išvados ir Kauno teritorinės muitinės ir Valstybinės darbo inspekcijos atsakymai yra įslaptinti teisės aktų nustatyta tvarka, tai šios išvados ir atsakymas įdedami į bylą pagal dokumentacijos planą.

79. Valstybės saugumo departamentas, turėdamas duomenų, kad užsieniečio gyvenimas Lietuvos Respublikoje kelia grėsmę valstybės saugumui, o Policijos departamentas ar Valstybės sienos apsaugos tarnyba, nustatę, kad užsieniečio gyvenimas Lietuvos Respublikoje kelia grėsmę viešajai tvarkai, nedelsdami apie tai informuoja Migracijos departamentą.

80. Migracijos departamentas, siekdamas nustatyti, ar užsienietis atitinka vieną iš Įstatymo 40 straipsnio 1 dalyje nurodytų leidimo laikinai gyventi išdavimo ar keitimo pagrindų ir ar nėra Įstatymo 35 straipsnio 1 dalyje nurodytų pagrindų, dėl kurių gali būti atsisakyta išduoti ar pakeisti leidimą laikinai gyventi, prireikus:

80.1. išsiunčia Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių institucijoms, įstaigoms ar įmonėms prašymus pateikti duomenis, kurių reikia funkcijoms, susijusioms su leidimo laikinai gyventi išdavimu ar pakeitimu, atlikti;

80.2. organizuoja užsieniečio apklausą ir pareikalauja pateikti papildomus dokumentus. Kai užsienietis yra Lietuvos Respublikoje, apklausą raštu arba žodžiu atlieka Migracijos departamento įgaliotas valstybės tarnautojas. Užsienietis iškviečiamas ir apklausiamas raštu – užpildo Migracijos departamento parengtą apklausos lapą – ir (ar) žodžiu – Migracijos departamento įgaliotas valstybės tarnautojas vykdo užsieniečio apklausą. Jeigu užsienietis informuoja Migracijos departamentą, kad jis nekalba valstybine kalba, o Migracijos departamente nėra valstybės tarnautojo, suprantančio kalbą, kuria kalba užsienietis, užsieniečio apklausoje turi dalyvauti vertėjas – asmuo, gebantis išversti užsieniečio paaiškinimus į valstybinę kalbą (ar kitą kalbą, kurią supranta valstybės tarnautojas) ir apklausą atliekančio valstybės tarnautojo klausimus į šiam užsieniečiui suprantamą kalbą. Į apklausą atvykęs vertėjas apklausą organizavusiam Migracijos departamento įgaliotam valstybės tarnautojui turi pateikti įmonės, teikiančios vertimo paslaugas, tarpininkavimo raštą, patvirtinantį vertėjo kalbų mokėjimą ir kvalifikaciją. Lėšas, susijusias su vertėjo dalyvavimu užsieniečio apklausoje, padengia apklausiamas užsienietis. Jeigu užsienietis yra užsienyje, tai Migracijos departamento įgaliotas valstybės tarnautojas, naudodamasis informacinėmis ir elektroninių ryšių technologijomis, vykdo užsieniečio apklausą, arba Migracijos departamentas elektroniniu paštu išsiunčia konsulinei įstaigai prašymo atlikti apklausą ir parengto apklausos lapo skaitmenines kopijas. Konsulinis pareigūnas arba konsulinės įstaigos įgaliotas darbuotojas iškviečia šį asmenį ir jį apklausia (užpildomas Migracijos departamento parengtas apklausos lapas). Konsulinė įstaiga užpildyto apklausos lapo kartu su lydraščiu skaitmenines kopijas nedelsdama elektroniniu paštu persiunčia Migracijos departamentui, o vėliau šiuos dokumentus išsiunčia artimiausiu diplomatiniu paštu Migracijos departamentui. Užsieniečio atsisakymas būti apklaustam asmeniškai yra rimtas pagrindas manyti, kad gali kilti užsieniečio nelegalios migracijos grėsmė.

81. Migracijos departamento įgaliotas valstybės tarnautojas, nagrinėjantis užsieniečio, kuris Įstatymo 40 straipsnio 1 dalies 41 punkte nustatytam leidimo laikinai gyventi išdavimo ar pakeitimo pagrindui patvirtinti pateikė Aprašo 29.3.1, 29.3.2 ar 29.3.4 papunktyje nurodytus dokumentus (išskyrus atvejus, kai darbdavio tarpininkavimo rašte nurodyta, kad šis užsienietis bus įdarbintas dirbti aukštos kvalifikacijos reikalaujantį darbą pagal profesiją, kuri yra įtraukta į profesijų, kurioms būtina aukšta profesinė kvalifikacija, kurių darbuotojų trūksta Lietuvos Respublikoje, sąrašą, arba numatytas darbo užmokestis yra ne mažesnis negu 3 Lietuvos statistikos departamento paskutinio paskelbto ketvirčio šalies ūkio (įtraukiant ir individualių įmonių darbo užmokesčio duomenis) darbuotojų vidutinio mėnesinio bruto darbo užmokesčio dydžiai), Aprašo 32 punkte nurodytus dokumentus arba užsieniečio, kuris pageidauja pakeisti darbdavį arba darbo funkciją pas tą patį darbdavį, prašymą leisti pakeisti darbdavį arba darbo funkciją ir prie jo pridėtus dokumentus, privalo patikrinti Užimtumo tarnybos valdomoje informacinėje sistemoje, ar Sprendimo dėl užsieniečio aukštos profesinės kvalifikacijos reikalaujančio darbo atitikties Lietuvos Respublikos darbo rinkos poreikiams priėmimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2012 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr. A1-587 „Dėl Sprendimo dėl užsieniečio aukštos profesinės kvalifikacijos reikalaujančio darbo atitikties Lietuvos Respublikos darbo rinkos poreikiams priėmimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, nustatyta tvarka priimtas sprendimas dėl užsieniečio aukštos profesinės kvalifikacijos reikalaujančio darbo atitikties Lietuvos Respublikos darbo rinkos poreikiams ir, jei toks sprendimas priimtas, išspausdinti šios informacinės sistemos duomenų lapą. Nustačius, kad Užimtumo tarnybos valdomoje informacinėje sistemoje įrašyti duomenys apie prašymo priimti sprendimą dėl užsieniečio aukštos profesinės kvalifikacijos reikalaujančio darbo atitikties Lietuvos Respublikos darbo rinkos poreikiams netenkinimą, ir išspausdinus šios informacinės sistemos duomenų lapą, Migracijos departamentas priima sprendimą, nurodytą Aprašo 102.3 ar 104.2 papunktyje. Užimtumo tarnybos valdomos informacinės sistemos duomenų lapas pridedamas prie užsieniečio bylos arba įdedamas į bylą pagal dokumentacijos planą.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1V-195, 2020-03-09, paskelbta TAR 2020-03-10, i. k. 2020-05191

 

82. Migracijos departamento įgaliotas valstybės tarnautojas, nagrinėjantis užsieniečio, kuris Įstatymo 44 straipsnio 1 dalies 1 punkte nustatytam leidimo laikinai gyventi išdavimo ar pakeitimo pagrindui patvirtinti pateikė Užimtumo tarnybos administracinio padalinio išduotą pažymą, patvirtinančią, kad jai pateiktas darbdavio prašymas išduoti užsieniečiui leidimą dirbti pagal Įstatymo 57 straipsnio 1 dalies 2 punktą, prašymą išduoti arba pakeisti leidimą, privalo patikrinti Užimtumo tarnybos valdomojoje informacinėje sistemoje, ar išduotas leidimas dirbti pagal Įstatymo 57 straipsnio 1 dalies 2 punktą ir, jei toks leidimas dirbti išduotas, išspausdinti šios informacinės sistemos duomenų lapą.

Nustačius, kad Užimtumo tarnybos valdomojoje informacinėje sistemoje įrašyti duomenys apie atsisakymą išduoti užsieniečiui leidimą dirbti pagal Įstatymo 57 straipsnio 1 dalies 2 punktą arba apie tokio leidimo panaikinimą, ir išspausdinus šios informacinės sistemos duomenų lapą, Migracijos departamentas priima sprendimą, nurodytą Aprašo 102.3 papunktyje.

Užimtumo tarnybos valdomos informacinės sistemos duomenų lapas pridedamas prie užsieniečio bylos arba įdedamas į bylą pagal dokumentacijos planą.

83. Migracijos departamento įgaliotas valstybės tarnautojas, nagrinėjantis užsieniečio, kuris Įstatymo 44 straipsnio 1 dalies 3 punkte nustatytam leidimo laikinai gyventi išdavimo ar pakeitimo pagrindui patvirtinti pateikė Aprašo 29.23.1 papunktyje nurodytus dokumentus, prašymą išduoti arba pakeisti leidimą privalo patikrinti Užimtumo tarnybos valdomojoje informacinėje sistemoje, ar Sprendimo dėl užsieniečio darbo atitikties Lietuvos Respublikos darbo rinkos poreikiams priėmimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. kovo 19 d. įsakymu Nr. A1-139 „Dėl Sprendimo dėl užsieniečio darbo atitikties Lietuvos Respublikos darbo rinkos poreikiams priėmimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, nustatyta tvarka priimtas sprendimas dėl užsieniečio darbo atitikties Lietuvos Respublikos darbo rinkos poreikiams ir, jei toks sprendimas priimtas, išspausdinti šios informacinės sistemos duomenų lapą.

Nustačius, kad Užimtumo tarnybos valdomojoje informacinėje sistemoje nėra duomenų apie prašymo priimti sprendimą dėl užsieniečio darbo atitikties Lietuvos Respublikos darbo rinkos poreikiams priėmimą arba įrašyti duomenys apie prašymo priimti sprendimą dėl užsieniečio darbo atitikties Lietuvos Respublikos darbo rinkos poreikiams netenkinimą ar apie minėto Užimtumo tarnybos sprendimo panaikinimą, ir išspausdinus šios informacinės sistemos duomenų lapą, Migracijos departamentas priima sprendimą, nurodytą Aprašo 102.3 papunktyje.

Užimtumo tarnybos valdomos informacinės sistemos duomenų lapas pridedamas prie užsieniečio bylos arba įdedamas į bylą pagal dokumentacijos planą.

84. Pateikto prašymo išduoti arba pakeisti leidimą nagrinėjimas nutraukiamas, jeigu:

84.1. užsienietis arba asmuo, su kuriuo ar pas kurį atvyksta gyventi užsienietis šeimos susijungimo tikslu, arba Aprašo 29.3, 29.4.4–29.4.10, 29.10, 29.21–29.23, 29.29, 29.31–29.37, 30.1 ar 30.2.1 papunktyje nurodytą tarpininkavimo raštą pateikęs asmuo pateikė prašymą nutraukti prašymo išduoti arba pakeisti leidimą nagrinėjimą;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 1V-195, 2020-03-09, paskelbta TAR 2020-03-10, i. k. 2020-05191

 

84.2. užsienietis mirė;

84.3. užsienietis, kuris nėra atleistas nuo valstybės rinkliavos, nesumokėjo valstybės rinkliavos.

85. Per 5 darbo dienas nuo Aprašo 84 punkte nurodytų aplinkybių paaiškėjimo dienos Migracijos departamento direktorius ar jo įgaliotas valstybės tarnautojas, nagrinėjantis užsieniečio prašymą išduoti arba pakeisti leidimą, priima sprendimą nutraukti prašymo išduoti arba pakeisti leidimą nagrinėjimą (Aprašo 7 priedas).

Ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo sprendimo nutraukti prašymo išduoti arba pakeisti leidimą nagrinėjimą priėmimo dienos atliekami Aprašo 103.1 nurodyti veiksmai, o Aprašo 84.1 ir 84.3 papunkčiuose nurodytais atvejais užsieniečiui prašyme išduoti arba pakeisti leidimą nurodytu elektroninio pašto adresu išsiunčiamas nuskaitytas pranešimas (dokumento skaitmeninė kopija arba elektroninis dokumentas, pasirašytas kvalifikuotu elektroniniu parašu) apie šio prašymo nagrinėjimo nutraukimą.

86. Migracijos departamento įgaliotas valstybės tarnautojas, nagrinėjantis užsieniečio prašymą leisti pakeisti darbdavį arba darbo funkciją pas tą patį darbdavį ir prie jo pridėtus dokumentus, privalo nustatyti, ar užsienietis atitinka Įstatymo 44 straipsnio 1 dalies 3 punkte arba  441 straipsnio 1 dalyje nustatytas sąlygas. Jis privalo:

86.1. patikrinti duomenis apie užsienietį Užsieniečių registre (apie dėl jo priimtus sprendimus);

86.2. kai užsienietis, turintis leidimą laikinai gyventi, išduotą pagal Įstatymo 40 straipsnio 1 dalies 41 punktą, ketina dirbti aukštos kvalifikacijos reikalaujantį darbą pagal profesiją, kuri yra įtraukta į profesijų, kurioms būtina aukšta profesinė kvalifikacija, kurių darbuotojų trūksta Lietuvos Respublikoje, sąrašą – sutikrinti, ar užsieniečio profesija, nurodyta naujojo darbdavio arba to paties darbdavio (jei keičiama darbo funkcija) tarpininkavimo rašte leisti pakeisti darbdavį arba darbo funkciją, įtraukta į profesijų, kurioms būtina aukšta profesinė kvalifikacija, kurių darbuotojų trūksta Lietuvos Respublikoje, sąrašą;

86.3. kai užsieniečiui, turinčiam leidimą laikinai gyventi, išduotą pagal Įstatymo 40 straipsnio 1 dalies 41 punktą, taikytina Įstatymo 441 straipsnio 1 dalies 3 punkto sąlyga – atlikti Aprašo 81 punkte nurodytus veiksmus;

86.4. kai užsienietis, turintis leidimą laikinai gyventi, išduotą pagal Įstatymo 44 straipsnio 1 dalies 3 punktą, ketina dirbti darbą pagal profesiją, kurio profesija yra įtraukta į profesijų, kurių darbuotojų trūksta Lietuvos Respublikoje, sąrašą pagal ekonominės veiklos rūšis – sutikrinti, ar užsieniečio profesija, nurodyta naujojo darbdavio arba to paties darbdavio (jei keičiama darbo funkcija) tarpininkavimo rašte leisti pakeisti darbdavį arba darbo funkciją, įtraukta į profesijų, kurių darbuotojų trūksta Lietuvos Respublikoje, sąrašą pagal ekonominės veiklos rūšis;

86.5. kai užsieniečiui, turinčiam leidimą laikinai gyventi, išduotą pagal Įstatymo 44 straipsnio 1 dalies 3 punktą, taikytina Įstatymo 44 straipsnio 1 dalies 3 punkto c papunkčio sąlyga – atlikti Aprašo 83 punkte nurodytus veiksmus;

86.6. kai užsienietį, nurodytą Įstatymo 631 straipsnio 5 dalyje, turintį leidimą laikinai gyventi, išduotą pagal Įstatymo 44 straipsnio 1 dalies 3 punktą, ir ketinantį dirbti darbą pagal profesiją, kuri yra įtraukta į Profesijų, kurių darbuotojų trūksta Lietuvos Respublikoje, sąrašą pagal ekonominės veiklos rūšis, ketina įdarbinti įmonė, kuri yra įtraukta į patvirtintų įmonių sąrašą, – sutikrinti, ar užsienietį įdarbinti įsipareigojusi įmonė yra įtraukta į patvirtintų įmonių sąrašą.

Papildyta papunkčiu:

Nr. 1V-195, 2020-03-09, paskelbta TAR 2020-03-10, i. k. 2020-05191

 

87. Pateikto prašymo leisti pakeisti darbdavį arba darbo funkciją pas tą patį darbdavį nagrinėjimas nutraukiamas, jeigu:

87.1. užsienietis arba Aprašo 50 punkte nurodytą tarpininkavimo raštą pateikęs asmuo pateikė prašymą nutraukti prašymo leisti pakeisti darbdavį arba darbo funkciją pas tą patį darbdavį nagrinėjimą;

87.2. užsienietis mirė.

88. Per 5 darbo dienas nuo Aprašo 87 punkte nurodytų aplinkybių paaiškėjimo dienos Migracijos departamento direktorius ar jo įgaliotas valstybės tarnautojas priima sprendimą nutraukti prašymo leisti pakeisti darbdavį arba darbo funkciją pas tą patį darbdavį nagrinėjimą (Aprašo 7 priedas).

Ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo sprendimo nutraukti prašymo leisti pakeisti darbdavį arba darbo funkciją nagrinėjimą priėmimo dienos atliekami Aprašo 105.1 papunktyje nurodyti veiksmai, o Aprašo 87.1 papunktyje nurodytu atveju užsieniečiui prašyme leisti pakeisti darbdavį arba darbo funkciją pas tą patį darbdavį nurodytu elektroninio pašto adresu išsiunčiamas nuskaitytas pranešimas (dokumento skaitmeninė kopija arba elektroninis dokumentas, pasirašytas kvalifikuotu elektroniniu parašu) apie šio prašymo nagrinėjimo nutraukimą.

 

ANTRASIS SKIRSNIS

ĮVERTINIMo, AR SANTUOKA, REGISTRUOTa PARTNERYSTĖ AR ĮVAIKINIMAS YRA FIKTYVŪS, tvarka

 

89. Jeigu leidimas laikinai gyventi užsieniečiui išduodamas ar keičiamas pagal Įstatymo 43 straipsnio 1 dalies 5 punktą, tai Migracijos departamento įgaliotas valstybės tarnautojas turi įvertinti, ar nėra rimto pagrindo manyti, kad sudaryta fiktyvi santuoka arba fiktyvi registruota partnerystė. Turi būti vertinama užsieniečio santuoka arba registruota partnerystė, sudaryta per 5 metų laikotarpį iki prašymo išduoti arba pakeisti leidimą pateikimą ir kelianti pagrįstų įtarimų, kad yra fiktyvi. Veiksniai, dėl kurių gali atsirasti pagrindas manyti, kad sudaryta fiktyvi santuoka arba fiktyvi registruota partnerystė, yra:

89.1. susituokus arba sudarius registruotos partnerystės sutartį negyvenama kartu;

89.2. sutuoktiniai arba asmenys, sudarę registruotos partnerystės sutartį, netvarko bendro ūkio;

89.3. iki santuokos arba iki registruotos partnerystės sutarties sudarymo asmenys niekada anksčiau nebuvo susitikę;

89.4. sutuoktiniai arba asmenys, sudarę registruotos partnerystės sutartį, apie save, apie pirmąjį susitikimą arba apie kitas su jais susijusias aplinkybes pateikia prieštaringus duomenis;

89.5. sutuoktiniai arba asmenys, sudarę registruotos partnerystės sutartį, nekalba abiem suprantama kalba;

89.6. santuokai arba registruotos partnerystės sutarčiai sudaryti buvo sumokėti pinigai (išskyrus kraičio forma duotus pinigus, jeigu tuokiasi piliečiai tų šalių, kuriose kraičio davimas yra įprastas dalykas);

89.7. yra įrodymų, kad vienas ar abu sutuoktiniai praeityje buvo sudarę fiktyvių santuokų arba kad vienas ar abu asmenys, sudarę registruotos partnerystės sutartį, praeityje buvo sudarę fiktyvių registruotų partnerysčių;

89.8. yra kitų požymių, kad vienas ar abu sutuoktiniai yra sudarę fiktyvią santuoką arba vienas ar abu asmenys, sudarę registruotos partnerystės sutartį, yra sudarę fiktyvią registruotą partnerystę.

90. Migracijos departamento įgaliotas valstybės tarnautojas, nustatęs Aprašo 89 punkte nurodytų veiksnių ir įtaręs, kad santuoka arba registruota partnerystė buvo sudaryta siekiant gauti leidimą laikinai gyventi, turi pradėti patikrinimą, ar nėra rimto pagrindo manyti, kad sudaryta fiktyvi santuoka arba fiktyvi registruota partnerystė. Šiuo atveju informacija gaunama:

90.1. sutuoktinius arba asmenis, sudariusius registruotos partnerystės sutartį, apklausus raštu (užpildomi apklausos lapai) ir (ar) žodžiu (padaromas garso įrašas arba surašomas apklausos protokolas);

90.2. apklausus kaimynus;

90.3. apklausus vieno iš sutuoktinių arba vieno iš asmenų, sudariusių registruotos partnerystės sutartį, tėvus, gyvenančius Lietuvos Respublikoje, arba bendrus sutuoktinių arba asmenų, sudariusių registruotos partnerystės sutartį, draugus bei pažįstamus;

90.4. kitais teisėtais būdais.

91. Aprašo 90 punkte nurodytais atvejais informaciją renka Migracijos departamento įgaliotas valstybės tarnautojas. Kai sutuoktinis (-iai) arba asmuo (asmenys), sudaręs (-ę) registruotos partnerystės sutartį, yra Lietuvos Respublikoje, jis (jie) iškviečiamas (-i) ir apklausiamas (-i) raštu – užpildo Migracijos departamento parengtus apklausos lapus (juose abiems sutuoktiniams arba asmenims, sudariusiems registruotos partnerystės sutartį, pateikiami tie patys klausimai) – ir (ar) žodžiu – Migracijos departamento įgaliotas valstybės tarnautojas vykdo sutuoktinio (-ių) arba asmens (asmenų), sudariusio(-ių) registruotos partnerystės sutartį, apklausą. Jeigu sutuoktinis (-iai) arba asmuo (asmenys), sudaręs (-ę) registruotos partnerystės sutartį, informuoja Migracijos departamentą, kad jis (jie) nekalba valstybine kalba, o Migracijos departamente nėra valstybės tarnautojo, suprantančio kalbą, kuria kalba šis (šie) užsienietis (-čiai), šio asmens (šių asmenų) apklausoje turi dalyvauti Aprašo 80.2 papunktyje nurodytas vertėjas.

Gali būti apklausiami ir vieno iš sutuoktinių arba vieno iš asmenų, sudariusių registruotos partnerystės sutartį, gyvenančio Lietuvos Respublikoje, kaimynai arba kiti asmenys, nurodyti Aprašo  90.3 papunktyje (po pokalbio surašomi šių asmenų apklausos protokolai).

Jeigu patikrinimą, ar nėra rimto pagrindo manyti, kad sudaryta fiktyvi santuoka arba fiktyvi registruota partnerystė, atlieka Migracijos departamentas ir jeigu vienas iš sutuoktinių ar asmenų, sudariusių registruotos partnerystės sutartį, kuris yra užsienietis, yra užsienyje, tai Migracijos departamento įgaliotas valstybės tarnautojas, naudodamasis informacinėmis ir elektroninių ryšių technologijomis, vykdo užsieniečio apklausą (pokalbiu metu daromas vaizdo ir garso įrašas, kuris saugomas Migracijos departamento direktoriaus nustatyta tvarka) arba Migracijos departamentas elektroniniu paštu išsiunčia konsulinei įstaigai prašymo atlikti apklausą ir parengto apklausos lapo skaitmenines kopijas. Konsulinis pareigūnas arba konsulinės įstaigos įgaliotas darbuotojas iškviečia šį asmenį, jį apklausia ir duoda jam užpildyti Migracijos departamento parengtą apklausos lapą. Konsulinė įstaiga užpildyto apklausos lapo kartu su lydraščiu skaitmenines kopijas nedelsdama elektroniniu paštu persiunčia Migracijos departamentui, o vėliau šiuos dokumentus Migracijos departamentui išsiunčia artimiausiu diplomatiniu paštu.

Sutuoktinių arba asmenų, sudariusių registruotos partnerystės sutartį, atsisakymas būti apklaustiems asmeniškai yra rimtas pagrindas manyti, kad sudaryta fiktyvi santuoka arba fiktyvi registruota partnerystė.

92. Atlikęs Aprašo 91 punkte nurodytas apklausas, įvertinus nustatytas aplinkybes, taip pat atsižvelgęs į surinktoje medžiagoje esančius duomenis, Migracijos departamentas priima vieną iš Aprašo 102 punkte nurodytų sprendimų.

93. Jeigu Migracijos departamento įgaliotas valstybės tarnautojas, įtaria, kad nepilnametis vaikas buvo įvaikintas siekiant gauti leidimą laikinai gyventi, tai jis turi pradėti patikrinimą, ar nėra rimto pagrindo manyti, kad įvaikinimas yra fiktyvus. Veiksniai, dėl kurių gali atsirasti pagrindas manyti, kad įvaikinimas yra fiktyvus:     

93.1. užsienietis negyvena kartu su vaiku;

93.2. užsienietis turi kitų nepilnamečių vaikų, kurie gyvena jo nuolatinės gyvenamosios vietos adresu kilmės valstybėje;

93.3. yra kitų požymių, kad vaikas buvo įvaikintas tam, kad užsienietis gautų leidimą laikinai gyventi.

94. Migracijos departamento įgaliotas valstybės tarnautojas, nustatęs Aprašo 93 punkte nurodytų veiksnių, užsienietį, kuris įvaikino vaiką, apklausia. Apklausą atlieka Migracijos departamento įgaliotas valstybės tarnautojas, kai užsienietis, kuris įvaikino vaiką, yra Lietuvos Respublikoje. Šis užsienietis iškviečiamas ir apklausiamas – užpildomas Migracijos departamento parengtas apklausos lapas. Gali būti apklausiami vaiko motina ar tėvas, gyvenanti (-is) kartu su juo Lietuvos Respublikoje, arba kiti asmenys, turintys informacijos, kad vaikas buvo įvaikintas tam, kad užsienietis gautų leidimą laikinai gyventi (po pokalbio surašomi šių asmenų apklausos protokolai). Jeigu užsienietis, kuris įvaikino vaiką, yra užsienyje, tai Migracijos departamento įgaliotas valstybės tarnautojas, naudodamasis informacinėmis ir elektroninių ryšių technologijomis, vykdo užsieniečio apklausą (pokalbiu metu daromas vaizdo ir garso įrašas, kuris saugomas Migracijos departamento direktoriaus nustatyta tvarka) arba Migracijos departamentas elektroniniu paštu išsiunčia konsulinei įstaigai prašymo atlikti apklausą ir parengto apklausos lapo skaitmenines kopijas. Konsulinis pareigūnas arba konsulinės įstaigos įgaliotas darbuotojas iškviečia šį asmenį ir jį apklausia (užpildomas Migracijos departamento parengtas apklausos lapas). Konsulinė įstaiga užpildyto apklausos lapo kartu su lydraščiu skaitmenines kopijas nedelsdama elektroniniu paštu persiunčia Migracijos departamentui, o vėliau šiuos dokumentus išsiunčia artimiausiu diplomatiniu paštu Migracijos departamentui.

95. Atlikęs Aprašo 94 punkte nurodytas apklausas, Migracijos departamentas priima vieną iš Aprašo 102 punkte nurodytų sprendimų. Nuskaitytas pranešimas apie Aprašo 102.3 papunktyje nurodytą sprendimą tą pačią dieną elektroniniu paštu išsiunčiamas Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybai prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.                   

 

TREČIASIS SKIRSNIS

ĮVERTINIMO, AR ĮMONĖ YRA FIKTYVI, TVARKA

 

96. Jeigu leidimas laikinai gyventi išduodamas ar keičiamas užsieniečiui Įstatymo 442, 45, 46 ar 492 straipsnyje nustatytais pagrindais, tai Migracijos departamento įgaliotas valstybės tarnautojas turi įvertinti, ar nėra pagrindo pradėti patikrinimą pagal Aprašo 98 punktą. Migracijos departamento įgaliotas valstybės tarnautojas turi pradėti patikrinimą, ar nėra rimto pagrindo manyti, kad įmonė, kurios dalyvis ar vadovas yra užsienietis, priimančioji įmonė, įsteigta Lietuvos Respublikoje, į kurią užsienietis perkeliamas įmonės viduje, arba priimantysis subjektas yra fiktyvi įmonė, nustatęs, kad:

96.1. pateikti įmonės steigimo dokumentuose nurodytos vykdomos veiklos Lietuvos Respublikoje dokumentai neįrodo, kad ši įmonė realiai vykdo veiklą; arba

96.2. įmonė, priimančioji įmonė arba priimantysis subjektas turi mažiau kaip 5 darbuotojus; arba

96.3. įmonės arba priimančiosios įmonės apdraustiesiems asmenims apskaičiuotų pajamų, nuo kurių turi būti priskaičiuotos socialinio draudimo įmokos, vidurkis yra mažesnis negu 1,5 minimaliosios mėnesinės algos dydžio;

96.4. priimantysis subjektas įsteigtas vėliau nei prieš vienerius metus iki užsieniečio prašymo išduoti arba pakeisti leidimą pateikimo dienos.

97. Veiksniai, dėl kurių gali atsirasti rimtas pagrindas manyti, kad įmonė, priimančioji įmonė, įsteigta Lietuvos Respublikoje, į kurią užsienietis perkeliamas įmonės viduje, arba priimantysis subjektas yra fiktyvi įmonė, yra:

97.1. užsienietis, kuris yra įmonės dalyvis ar vadovas, arba perkeliamas įmonės viduje užsienietis negali atsakyti į klausimus, susijusius su šia įmone arba priimančiąja įmone, įsteigta Lietuvos Respublikoje, į kurią užsienietis perkeliamas įmonės viduje, ir jos veikla, negali apibūdinti savo funkcijų įmonėje (pavyzdžiui, negali nurodyti įmonės pavadinimo, įstatinio kapitalo dydžio, akcijų kiekio, jų nominalios vertės, asmeninių lėšų ar kito turto investuoto į įmonės įstatinį kapitalą ar turtą, dydžio, buveinės adreso ir (ar) adreso, kuriuo įmonė įsikūrusi ir vykdo veiklą, arba nežino, kokią konkrečią veiklą įmonė vykdo, kiek darbuotojų joje įdarbinta ir į kokias pareigas, kokio dydžio darbo užmokestis jiems mokamas, kokios jo paties pareigos ir (ar) funkcijos įmonėje, ar kas yra įmonės steigėjas (-ai), verslo ir (ar) paslaugų partneriai Lietuvoje ar užsienio valstybėse);

97.2. užsienietis, kuris yra įmonės vadovas ir kurio atvykimo tikslas yra darbas įmonėje, neturi reikiamos kvalifikacijos ir (ar) patirties profesinėje srityje, kuria ketina užsiimti Lietuvos Respublikoje (pavyzdžiui, negali pateikti dokumento, patvirtinančio turimą kvalifikaciją, kuri reikalinga pavestoms funkcijoms įmonėje vykdyti, niekada nėra dirbęs darbo, kuriuo ketina užsiimti Lietuvoje);

97.3. užsieniečio, kuris yra įmonės vadovas, atvykimo tikslas nėra darbas įmonėje (pavyzdžiui, užsieniečio darbo vieta yra užsienio valstybėje ir jo buvimas nėra reikalingas būtent Lietuvoje vykdant įmonės veiklą);

97.4. pateikti įmonės, priimančiosios įmonės, įsteigtos Lietuvos Respublikoje, į kurią užsienietis perkeliamas įmonės viduje, arba priimančiojo subjekto steigimo dokumentuose nurodytos vykdomos veiklos Lietuvos Respublikoje dokumentai neįrodo, kad ši įmonė realiai vykdo veiklą ar kad šis priimantysis subjektas realiai vykdo veiklą toje pačioje srityje kaip ir numatoma stažuotė (pavyzdžiui, įmonė už suteiktas paslaugas negauna pajamų, nevykdo jokių finansinių operacijų);

97.5. įmonė, priimančioji įmonė, įsteigta Lietuvos Respublikoje, į kurią užsienietis perkeliamas įmonės viduje, arba priimantysis subjektas įregistruotas Lietuvos Respublikoje adresu, kuriuo nuolat registruojamos užsieniečių įsteigtos ar įsigytos įmonės, o dokumentas, kuriame nurodytas kitas įmonės, priimančiojo subjekto adresas, kuriuo vykdoma pateiktuose dokumentuose nurodyta įmonės, priimančiojo subjekto veikla Lietuvos Respublikoje, nepateiktas (pavyzdžiui, patalpų nuomos sutartis);

97.6. įmonė, priimančioji įmonė, įsteigta Lietuvos Respublikoje, į kurią užsienietis perkeliamas įmonės viduje, arba priimantysis subjektas neturi tinkamų (pritaikytų) patalpų, kurios reikalingos pateiktuose įmonės, priimančiojo subjekto vykdomos veiklos Lietuvos Respublikoje dokumentuose, priimančiosios įmonės, įsteigtos Lietuvos Respublikoje, į kurią užsienietis perkeliamas įmonės viduje, steigimo dokumentuose ar užsienio valstybėje įsteigtos įmonės filialo ar atstovybės nuostatuose nurodytai veiklai vykdyti (pavyzdžiui, neįrengtos darbo vietos, patalpos nepritaikytos prekių laikymui, nesudaryta patalpų nuomos sutartis);

97.7. užsienietis, kuris yra įmonės dalyvis ar vadovas, negali nurodyti lėšų (investicijų), iš kurių vykdoma įmonės steigimo dokumentuose nurodyta veikla Lietuvos Respublikoje, šaltinio;

97.8. įmonė, priimančioji įmonė, įsteigta Lietuvos Respublikoje, į kurią užsienietis perkeliamas įmonės viduje, arba priimantysis subjektas nemoka Valstybinės mokesčių inspekcijos administruojamų mokesčių (gyventojų pajamų, pelno, pridėtinės vertės, nekilnojamojo turto ir kt.) ir jų nedeklaruoja;

97.9. yra požymių, kad darbuotojų įdarbinimas įmonėje, priimančiajame subjekte arba perkėlimas įmonės viduje yra fiktyvus (pavyzdžiui, darbuotojų nebūna darbo vietose, įmonė neteikia Mėnesinių pajamų mokesčio nuo A klasės pajamų deklaracijos (FR0572 forma), darbuotojai negali atsakyti į klausimus, susijusius su darbo funkcijomis);

97.10. įmonė, kurios pateiktuose jos vykdomos veiklos Lietuvos Respublikoje dokumentuose nurodyta, kad pagrindinė šios įmonės veikla – prekyba ar paslaugų teikimas, pastaruosius 2 metus deklaruoja įmonės veiklos nuostolius (išskyrus atvejus, kai nuostoliai susidarė dėl investuotų lėšų į įmonės veiklą) arba iš savo vykdomos veiklos negauna pajamų (įplaukų) ar pelno;

97.11. yra įrodymų, kad užsienietis praeityje buvo fiktyvios įmonės dalyvis, vadovas, kolegialaus valdymo ar priežiūros organo narys;

97.12. yra kitų požymių, kad įmonė, kurios dalyvis ar vadovas yra užsienietis, priimančioji įmonė, įsteigta Lietuvos Respublikoje, į kurią užsienietis perkeliamas įmonės viduje, arba priimantysis subjektas yra fiktyvi įmonė.

98. Migracijos departamento įgaliotas valstybės tarnautojas, nustatęs Aprašo 96 punkte nurodytų veiksnių ar įtaręs, kad įmonė, kurios dalyvis ar vadovas yra užsienietis, priimančioji įmonė, įsteigta Lietuvos Respublikoje, į kurią užsienietis perkeliamas įmonės viduje, arba priimantysis subjektas buvo įsteigti ar įsigyti nesiekiant vykdyti šios įmonės steigimo dokumentuose ar užsienio valstybėje įsteigtos filialo ar atstovybės nuostatuose nurodytos veiklos Lietuvos Respublikoje, o siekiant užsieniečiui, kuris yra šios įmonės dalyvis, vadovas, perkeliamas įmonės viduje užsienietis ar atvyksta į priimantįjį subjektą, gauti leidimą laikinai gyventi, turi pradėti patikrinimą, ar nėra rimto pagrindo manyti, kad įmonė, kurios dalyvis ar vadovas yra užsienietis, priimančioji įmonė, įsteigta Lietuvos Respublikoje, į kurią užsienietis perkeliamas įmonės viduje, arba priimantysis subjektas yra fiktyvi įmonė. Šiuo atveju informacija gaunama:

98.1. užsienietį, kuris yra įmonės dalyvis, vadovas, perkeliamas įmonės viduje užsienietis arba atvyksta į priimantįjį subjektą, apklausus raštu (užpildomas apklausos lapas) ir (ar) žodžiu (padaromas garso įrašas arba surašomas apklausos protokolas); arba

98.2. apklausus įmonės, kurios dalyvis ar vadovas yra užsienietis, priimančiosios įmonės, įsteigtos Lietuvos Respublikoje, į kurią užsienietis perkeliamas įmonės viduje arba priimančiojo subjekto, darbuotojus ir (ar) įmonės, kurios dalyvis ar vadovas yra užsienietis, steigėją (-us), verslo ir (ar) paslaugų partnerius Lietuvos Respublikoje; arba

98.3. nuvykus į įmonės, kurios dalyvis ar vadovas yra užsienietis, į priimančiosios įmonės, įsteigtos Lietuvos Respublikoje, į kurią užsienietis perkeliamas įmonės viduje arba priimančiojo subjekto, registracijos vietą arba į jos veiklos vykdymo vietą, kai minėta įmonė yra įsikūrusi ne tuo adresu, kuriuo ji registruota; arba

98.4. išsiuntus Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių institucijoms, įstaigoms ar įmonėms prašymus pateikti duomenis apie pateiktuose įmonės, kurios dalyvis ar vadovas yra užsienietis, arba priimančiojo subjekto vykdomos veiklos Lietuvos Respublikoje dokumentuose nurodytos veiklos vykdymą arba apie priimančiosios įmonės, įsteigtos Lietuvos Respublikoje, į kurią užsienietis perkeliamas įmonės viduje, steigimo dokumentuose ar užsienio valstybėje įsteigtos filialo ar atstovybės nuostatuose nurodytos veiklos vykdymą; arba

98.5. kitais teisėtais būdais.

99. Aprašo 98.1 ir 98.2 papunkčiuose nurodytas apklausas atlieka ir Aprašo 98.4 papunktyje nurodytus prašymus Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių institucijoms, įstaigoms ar įmonėms išsiunčia Migracijos departamento įgaliotas valstybės tarnautojas. Užsienietis, kuris yra įmonės dalyvis, vadovas, perkeliamas įmonės viduje užsienietis arba atvyksta į priimantįjį subjektą, iškviečiamas ir apklausiamas raštu – užpildo Migracijos departamento parengtą apklausos lapą – ir (ar) žodžiu – užsieniečio apklausą vykdo Migracijos departamento įgaliotas valstybės tarnautojas. Jeigu užsienietis informuoja Migracijos departamentą, kad jis nekalba valstybine kalba, o Migracijos departamente nėra valstybės tarnautojo, suprantančio kalbą, kuria kalba užsienietis, užsieniečio apklausoje turi dalyvauti Aprašo 80.2 papunktyje nurodytas vertėjas.

Užsieniečio, kuris yra įmonės dalyvis, vadovas, perkeliamas įmonės viduje užsienietis arba atvyksta į priimantįjį subjektą, atsisakymas būti apklaustam asmeniškai yra rimtas pagrindas manyti, kad įmonė, kurios dalyvis ar vadovas yra užsienietis, arba priimančioji įmonė, įsteigta Lietuvos Respublikoje, į kurią užsienietis perkeliamas įmonės viduje, priimantysis subjektas yra fiktyvi įmonė.

100. Aprašo 98.3 papunktyje nurodytu atveju Migracijos departamento įgaliotas valstybės tarnautojas, nuvykęs į įmonės, kurios dalyvis ar vadovas yra užsienietis, priimančiosios įmonės, įsteigtos Lietuvos Respublikoje, į kurią užsienietis perkeliamas įmonės viduje arba priimančiojo subjekto registracijos vietą arba į jos veiklos vykdymo vietą, patikrina, ar tikrai šiose patalpose yra įsikūrusi ši įmonė ir ar šios patalpos yra visiškai įrengtos ir pritaikytos jos steigimo dokumentuose ar užsienio valstybėje įsteigtos filialo ar atstovybės nuostatuose arba jos pateiktuose įmonės vykdomos veiklos Lietuvos Respublikoje dokumentuose nurodytos veiklos vykdymui (yra iškaba, kurioje nurodytas įmonės pavadinimas, įrengtos darbo vietos, sudaryta patalpų nuomos sutartis ir pan.), ir apie tai surašo pažymą.

101. Atlikęs Aprašo 98 punkte nurodytas apklausas, gavęs atsakymus į Aprašo 98.4 papunktyje nurodytus prašymus ir Aprašo 100 punkte nurodytą pažymą ir surinktą medžiagą, Migracijos departamentas priima vieną iš Aprašo 102 punkte nurodytų sprendimų.

 

V SKYRIUS

Sprendimo IŠDUOTI AR PAKEISTI LEIDIMĄ LAIKINAI GYVENTI priėmimas SPRENDIMO LEISTI PAKEISTI DARBDAVĮ AR DARBO FUNKCIJĄ PRIĖMIMAS

 

102. Išnagrinėjęs užsieniečio prašymą išduoti arba pakeisti leidimą bei prie jo pridėtus dokumentus ir atsižvelgęs į Aprašo 64, 68, 681, 72, 75 ir 81–83 punktuose nurodytus duomenis, Aprašo 69, 70, 71, 76 ir 79 punktuose nurodytas išvadas, Aprašo 80.1 papunktyje nustatyta tvarka gautus duomenis ir Aprašo 80.2 papunktyje užsieniečio užpildytą apklausos lapą ar padarytą pokalbio su juo vaizdo ir (ar) garso įrašą bei pateiktus papildomus dokumentus, Aprašo 91, 94 ir 99 punktuose atliktas apklausas, Aprašo 100 punkte nurodytą surinktą medžiagą ir pažymas, gautus atsakymus į Aprašo 98.4 papunktyje nurodytus prašymus, pagal Įstatymo 11 straipsnio 51 dalį Migracijos departamente gautus priimančiųjų įmonių pranešimus, taip pat kitų Europos Sąjungos valstybių narių pranešimus apie jų panaikintus leidimus gyventi, turėjusius įrašus „ICT“, Migracijos departamentas priima vieną iš šių sprendimų:

Punkto pakeitimai:

Nr. 1V-195, 2020-03-09, paskelbta TAR 2020-03-10, i. k. 2020-05191

102.1. išduoti leidimą laikinai gyventi (Aprašo 7 priedas); arba

102.2. pakeisti leidimą laikinai gyventi (Aprašo 7 priedas); arba

102.3. atsisakyti išduoti ar pakeisti leidimą laikinai gyventi: parengiamas ir pasirašomas motyvuotas sprendimas, patvirtinamas antspaudu su Lietuvos valstybės herbu.

103. Migracijos departamento įgaliotas valstybės tarnautojas ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo Aprašo 85 punkte arba 102 punkte nurodyto sprendimo priėmimo dienos, privalo:

103.1. Aprašo 85 punkte arba 102 punkte nurodytą sprendimą užregistruoti Užsieniečių registre. Aprašo 102.3 papunktyje nurodytas sprendimas pridedamas prie užsieniečio bylos arba įdedamas į bylą pagal dokumentacijos planą;

103.2. jeigu užsienietis turi kitos Europos Sąjungos valstybės narės išduotą leidimą, kuriame yra įrašas tos valstybės kalba „ES mėlynoji kortelė“, „Ilgalaikis gyventojas – ES“, „Tyrėjas“ arba įrašas „ICT“, ir priimtas Aprašo 102.1 papunktyje nurodytas sprendimas – elektroniniu paštu išsiųsti Europos Sąjungos valstybės narės, kurioje jam išduotas toks leidimas, kompetentingai institucijai nuskaitytą pranešimą apie priimtą sprendimą išduoti šiam užsieniečiui leidimą laikinai gyventi. Šiame pranešime turi būti nurodoma sprendimo išduoti leidimą laikinai gyventi priėmimo data, terminas, kuriam išduotas leidimas laikinai gyventi;

103.3. jeigu užsienietis turi kitos Europos Sąjungos valstybės narės išduotą leidimą, kuriame yra įrašas tos valstybės kalba „ES mėlynoji kortelė“, „Ilgalaikis gyventojas – ES“, „Tyrėjas“ arba įrašas „ICT“, ir priimtas Aprašo 102.3 papunktyje nurodytas sprendimas – elektroniniu paštu išsiųsti Europos Sąjungos valstybės narės, kurioje jam išduotas toks leidimas, kompetentingai institucijai nuskaitytą pranešimą apie priimtą sprendimą atsisakyti išduoti šiam užsieniečiui leidimą laikinai gyventi;

103.4. jeigu priimtas Aprašo 102.1 ar 102.2 papunktyje nurodytas sprendimas:

103.4.1. atlikti Aprašo 107 punkte nurodytus veiksmus;

103.4.2. prašyme išduoti arba pakeisti leidimą nurodytu elektroninio pašto adresu išsiųsti užsieniečiui nuskaitytą pranešimą apie priimtą sprendimą išduoti ar pakeisti leidimą laikinai gyventi;

103.5. jeigu priimtas Aprašo 102.3 papunktyje nurodytas sprendimas nuskaitytą sprendimą išsiųsti prašyme išduoti arba pakeisti leidimą nurodytu elektroninio pašto adresu. 

104. Atlikęs Aprašo 86 punkte nurodytus veiksmus, Migracijos departamentas priima vieną iš šių sprendimų:

104.1. leisti pakeisti darbdavį arba darbo funkciją; arba

104.2. neleisti pakeisti darbdavį arba darbo funkciją.

105. Migracijos departamento įgaliotas valstybės tarnautojas ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo Aprašo 88 punkte arba 104.1 ar 104.2 papunktyje nurodyto sprendimo priėmimo dienos privalo:

105.1. Aprašo 104.2 papunktyje nurodytą sprendimą Užsieniečių registre įtraukti į apskaitą, suteikiant jam atskirą numerį, arba, jeigu priimtas Aprašo 88 punkte ar 104.1 papunktyje nurodytas sprendimas, – į Užsieniečių registrą įrašyti duomenis apie šį sprendimą. Aprašo 104.2 papunktyje nurodytas sprendimas pridedamas prie užsieniečio bylos arba įdedamas į bylą pagal dokumentacijos planą;

105.2. jeigu priimtas Aprašo 104.1 papunktyje nurodytas sprendimas:

105.2.1. prašyme leisti pakeisti darbdavį arba darbo funkciją pas tą patį darbdavį nurodytu elektroninio pašto adresu išsiųsti užsieniečiui nuskaitytą pranešimą apie priimtą sprendimą leisti pakeisti darbdavį arba darbo funkciją;

105.3. jeigu priimtas Aprašo 104.2 papunktyje nurodytas sprendimas nuskaitytą sprendimą išsiųsti prašyme leisti pakeisti darbdavį arba darbo funkciją pas tą patį darbdavį nurodytu elektroninio pašto adresu.

106. Įstatymo 40 straipsnio 2 dalyje nustatytais atvejais leidimas laikinai gyventi užsieniečiui naujai įforminamas, kai toks užsienietis pateikia prašymą naujai įforminti leidimą ir Aprašo 47 ir 48 punktuose nurodytus dokumentus.

 

VI SKYRIUS

UŽSAKYMO DĖL LEIDIMO LAIKINAI GYVENTI IŠRAŠYMO FORMAVIMAS IR PERDAVIMAS ASMENS DOKUMENTŲ IŠRAŠYMO CENTRUI bei IŠRAŠYTŲ LEIDIMŲ LAIKINAI GYVENTI SIUNTOS PATIKRINIMAS

 

107. Migracijos departamento įgaliotas valstybės tarnautojas ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo sprendimo išduoti ar pakeisti leidimą laikinai gyventi priėmimo dienos arba Aprašo 106 punkte nurodytu atveju, išskyrus atvejus, kai Migracijos departamentas priima sprendimą suteikti prieglobsčio prašytojui prieglobstį (pabėgėlio statusą) Lietuvos Respublikoje ir išduoti jam leidimą nuolat gyventi, suteikti prieglobsčio prašytojui prieglobstį (papildomą apsaugą) Lietuvos Respublikoje ir išduoti jam leidimą laikinai gyventi, nesuteikti prieglobsčio prašytojui prieglobsčio Lietuvos Respublikoje ir išduoti jam leidimą laikinai gyventi, nesusijusį su prieglobsčio suteikimu, vykdydamas Prašymų registravimo tvarkos reikalavimus, privalo:

107.1. asmens dokumentų išdavimo sistemoje (toliau – sistema) prašymą išduoti ar pakeisti leidimą arba prašymą naujai įforminti leidimą perkelti į būseną „Paruoštas“, kad būtų galima šį prašymą įtraukti į užsakomų gaminti dokumentų sąrašą, siunčiamą Asmens dokumentų išrašymo centrui;

107.2. suformuoti užsakymą dėl leidimo laikinai gyventi išrašymo ir perduoti jį Asmens dokumentų išrašymo centrui. Jeigu užsieniečiui asmens kodas nesuteiktas, tai užsakymas dėl leidimo laikinai gyventi išrašymo perduodamas Asmens dokumentų išrašymo centrui, kai asmens kodą suteikia Gyventojų registro tvarkytojas.

108. Asmens dokumentų išrašymo centras leidimą laikinai gyventi išrašo ir duomenis į jį įrašo ne vėliau kaip per 6 darbo dienas, o jeigu leidimas laikinai gyventi išrašomas skubos tvarka – per 2 darbo dienas nuo užsakymo dėl leidimo laikinai gyventi išrašymo gavimo dienos.

109. Asmens dokumentų išrašymo centras išrašytus leidimus laikinai gyventi kartu su lydraščiu siunčia užsakymą dėl leidimo laikinai gyventi išrašymo pateikusiam Migracijos departamento skyriui.

110. Iš Asmens dokumentų išrašymo centro gavus išrašytų leidimų laikinai gyventi siuntą, Migracijos departamente patikrinama, ar nepažeista siuntos pakuotė. Ne mažiau kaip dviejų Migracijos departamento įgaliotų valstybės tarnautojų ar darbuotojų akivaizdoje atplėšiama leidimų laikinai gyventi pakuotė, šie dokumentai suskaičiuojami, patikrinama, ar jų numeriai atitinka nurodytuosius lydraštyje.  

Jeigu gautų pažymėjimų skaičius ir numeriai atitinka nurodytuosius lydraščiuose, Migracijos departamento įgalioti valstybės tarnautojai ir darbuotojai tai pažymi lydraščiuose, pasirašo, nurodo savo pareigas, vardą (-us), pavardę ir datą.

111. Iš Asmens dokumentų išrašymo centro gauti išrašytų leidimų laikinai gyventi lydraščiai dedami į bylą pagal dokumentacijos planą.

112. Nustačius, kad pakuotė pažeista ir (ar) trūksta leidimų laikinai gyventi, apie tai nedelsiant informuojami Migracijos departamento direktorius ar jo įgaliotas Migracijos departamento valstybės tarnautojas ir Asmens dokumentų išrašymo centras. Migracijos departamento direktoriaus ar jo įgalioto Migracijos departamento valstybės tarnautojo pavedimu per 10 darbo dienų nuo išrašytų leidimų laikinai gyventi pakuotės iš Asmens dokumentų išrašymo centro gavimo Migracijos departamente dienos atliekamas tarnybinis patikrinimas dėl nurodytų faktų, surašoma jo išvada. Išvados kopija pateikiama Asmens dokumentų išrašymo centrui.

113. Migracijos departamentas dingusius leidimus laikinai gyventi sistemoje paskelbia dingusiais.

 

VII SKYRIUS

LEIDIMO LAIKINAI GYVENTI ATSIĖMIMAS IR JO GALIOJIMO PRADŽIA

 

114. Užsienietis, būdamas teisėtai Lietuvos Respublikoje, asmeniškai, išskyrus Aprašo 115–117 punktuose nurodytus atvejus, atvyksta atsiimti leidimo laikinai gyventi į Migracijos departamento skyrių, kuriam pateikė prašymą išduoti ar pakeisti leidimą.

115. Lietuvoje teisėtai esančio užsieniečio, kuris yra deklaravęs gyvenamąją vietą Lietuvos Respublikoje ir asmeniškai negali atvykti į Migracijos departamentą, leidimą laikinai gyventi gali paimti užsieniečio advokatas, pateikęs teisę verstis advokato veikla bei atstovavimą patvirtinančius dokumentus, arba užsieniečio įgaliotas asmuo, pateikęs notarine ar jai prilyginta forma patvirtintą įgaliojimą, savo asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir galiojantį užsieniečio kelionės dokumentą.

1151. Užsieniečio, nurodyto Aprašo 81 punkte, leidimą laikinai gyventi gali atsiimti leidimą atsiimti įgaliotas asmuo ar leidimą atsiimti įgaliotas šeimos narys. Leidimą atsiimti įgaliotas šeimos narys ir leidimą atsiimti įgaliotas asmuo, kuris yra fizinis asmuo, leidimą laikinai gyventi gali atsiimti pateikęs savo asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Jeigu leidimą atsiimti įgaliotas asmuo yra juridinis asmuo, leidimą laikinai gyventi gali atsiimti šio juridinio asmens vadovas, pateikęs savo asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą arba kitas juridinio asmens darbuotojas, pateikęs juridinio asmens išduotą įgaliojimą arba turintis įgaliojimą, sudarytą informacinių technologijų priemonėmis, ir savo asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

Papildyta punktu:

Nr. 1V-1018, 2019-12-19, paskelbta TAR 2019-12-20, i. k. 2019-20728

Punkto pakeitimai:

Nr. 1V-882, 2020-09-02, paskelbta TAR 2020-09-02, i. k. 2020-18474

 

116. Neveiksnaus užsieniečio leidimą laikinai gyventi paima jo globėjas ar kitas teisėtas atstovas, pateikęs paskyrimą globėju ar kitą teisėtą atstovavimą patvirtinantį dokumentą ir savo asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

117. Nepilnamečio iki 16 metų, neturinčio visiško civilinio veiksnumo, leidimą laikinai gyventi paima vienas iš tėvų, pateikęs savo asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, arba globėjas (rūpintojas) ar kitas teisėtas atstovas, pateikęs savo asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir paskyrimą globėju (rūpintoju) ar kitą teisėtą atstovavimą patvirtinantį dokumentą.

118. Atsiimant leidimą laikinai gyventi, pateikiamas Aprašo 115 punkte nurodyto teisę verstis advokato veikla bei atstovavimą patvirtinančių dokumentų ar įgaliojimo, Aprašo 116 punkte nurodyto globą ar kitą teisėtą atstovavimą patvirtinančio dokumento arba Aprašo 117 punkte nurodyto globą (rūpybą) ar kitą teisėtą atstovavimą patvirtinančio dokumento originalas.

119. Atsiimdamas leidimą laikinai gyventi, užsienietis, o jeigu leidimą laikinai gyventi paima Aprašo 115 ar 116 punkte nurodytas asmuo (išskyrus Aprašo 1191 punkte nurodytus asmenis) – šis asmuo turi pateikti:

Punkto pakeitimai:

Nr. 1V-882, 2020-09-02, paskelbta TAR 2020-09-02, i. k. 2020-18474

119.1. galiojantį kelionės dokumentą;

119.2. dokumentą, suteikiantį teisę būti Lietuvos Respublikoje, jei užsieniečiui netaikomas bevizis režimas; arba

119.3. galiojantį leidimą laikinai gyventi, jei jis buvo išduotas ir jei jis nėra prarastas;

119.31. Aprašo 8.4 papunktyje nurodytus dokumentus, jeigu šie dokumentai nebuvo pridėti, pildant prašymą išduoti ar pakeisti leidimą per MIGRIS, arba apie jų pateikimą užsieniečiui buvo pranešta Aprašo 64.9 ar 64.10 papunktyje nustatyta tvarka;

Papildyta papunkčiu:

Nr. 1V-195, 2020-03-09, paskelbta TAR 2020-03-10, i. k. 2020-05191

 

119.4. jeigu leidimą laikinai gyventi atsiimantis užsienietis nėra deklaravęs gyvenamosios vietos Lietuvos Respublikoje – gyvenamosios vietos deklaraciją ir dokumentus, kurie pagal Gyvenamosios vietos deklaravimo taisykles, patvirtintas valstybės įmonės Registrų centro direktoriaus 2018 m. sausio 15 d. įsakymu Nr. V-24 „Dėl Gyvenamosios vietos deklaravimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Gyvenamosios vietos deklaravimo taisyklės), turi būti pateikti kartu su šia deklaracija.

1191. Kai leidimą laikinai gyventi paima Aprašo 1151 ar 117 punkte nurodytas asmuo, šis asmuo turi pateikti:

1191.1. Aprašo 8.4 papunktyje nurodytus dokumentus, jeigu šie dokumentai nebuvo pridėti, pildant prašymą išduoti ar pakeisti leidimą per MIGRIS, arba apie jų pateikimą užsieniečiui buvo pranešta Aprašo 64.9 ar 64.10 papunktyje nustatyta tvarka;

1191.2. jeigu užsienietis nėra deklaravęs gyvenamosios vietos Lietuvos Respublikoje – gyvenamosios vietos deklaraciją ir dokumentus, kurie pagal Gyvenamosios vietos deklaravimo taisykles turi būti pateikti kartu su šia deklaracija. Gyvenamosios vietos deklaracija turi būti pasirašyta užsieniečio (vyresnio nei 18 metų) arba užsieniečio (iki 18 metų) vieno iš tėvų, globėjų (rūpintojų) ar kitų teisėtų atstovų.

Papildyta punktu:

Nr. 1V-882, 2020-09-02, paskelbta TAR 2020-09-02, i. k. 2020-18474

 

120. Jeigu užsienietis, Aprašo 1151 ar 117 punkte nurodytas asmuo, atsiimdamas leidimą laikinai gyventi, nepateikia keičiamo leidimo laikinai gyventi, tai sistemoje paskelbiama, kad jis negrąžintas.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1V-882, 2020-09-02, paskelbta TAR 2020-09-02, i. k. 2020-18474

 

121. Migracijos departamento įgaliotas valstybės tarnautojas ar darbuotojas, įteikiantis išrašytą leidimą laikinai gyventi:

121.1. sutikrina užsieniečio išvaizdą su jo veido atvaizdu leidime laikinai gyventi, jeigu leidimą laikinai gyventi atsiima pats užsienietis;

121.2. esant techninėms galimybėms, sutikrina užsieniečio pirštų atspaudus su pirštų atspaudais, fiksuotais leidime gyventi, jeigu jis buvo išduotas;

121.3. patikrina, ar Užsieniečių registre neįrašyta pastaba, kad leidimo laikinai gyventi įteikimas sustabdomas. Jeigu tokia pastaba yra įrašyta, Aprašo 121.4–121.10 papunkčiuose nurodyti veiksmai neatliekami;

121.4. sutikrina užsieniečiui išrašytame leidime laikinai gyventi nurodytus duomenis su jo duomenimis, esančiais Užsieniečių registre ir Gyventojų registre;

121.41. jeigu pateikiami Aprašo 8.4 papunktyje nurodyti dokumentai – padaro pateiktų dokumentų skaitmenines kopijas, o dokumentų originalus grąžina juos pateikusiam asmeniui. Jeigu užsienietis turi gyvenamąją patalpą, kurioje ketina deklaruoti savo gyvenamąją vietą, nuosavybės teise arba naudojasi tokia patalpa nuomos ar panaudos pagrindais atlieka Aprašo 64.9 papunktyje nurodytus veiksmus. Leidimas laikinai gyventi užsieniečiui ar Aprašo 115, 1151, 116 ar 117 punkte nurodytam asmeniui įteikiamas tik po to, kai jis pateikia Aprašo 8.4 papunktyje nurodytus dokumentus, išskyrus Aprašo 8.4 papunkčio trečiojoje pastraipoje nurodytus atvejus, kai tokių dokumentų pateikti neprivaloma;

Papildyta papunkčiu:

Nr. 1V-195, 2020-03-09, paskelbta TAR 2020-03-10, i. k. 2020-05191

 

121.5. jei leidimą laikinai gyventi atsiimantis užsienietis nėra deklaravęs gyvenamosios vietos Lietuvos Respublikoje – Gyvenamosios vietos deklaravimo taisyklių nustatyta tvarka priima gyvenamosios vietos deklaraciją. Leidimas laikinai gyventi užsieniečiui įteikiamas tik po to, kai jis pateikia gyvenamosios vietos deklaraciją. Migracijos departamentas priimtą užsieniečio gyvenamosios vietos deklaraciją gyvenamosios vietos deklaravimo įstaigai, aptarnaujančiai tą savivaldybės teritorijos dalį, kurioje užsienietis ketina gyventi, pateikia nedelsiant, bet ne vėliau kaip kitą darbo dieną;

121.6. jeigu leidimą laikinai gyventi paima Aprašo 115, 1151, 116 ar 117 punkte nurodytas asmuo – padaro šio asmens pateiktų dokumentų, nurodytų Aprašo 115, 1151, 116 ar 117 punkte, skaitmenines kopijas, o dokumentų originalus grąžina juos pateikusiam asmeniui. Jeigu šie dokumentai buvo pridėti prie prašymo išduoti ar pakeisti leidimą, tai šio punkto reikalavimas padaryti dokumentų kopijas nevykdomas. Jeigu įgaliojimas sudarytas informacinių technologijų priemonėmis, patikrina Centrinės hipotekos įstaigos tvarkomame Įgaliojimų registre;

121.7. jeigu leidimą laikinai gyventi atsiima leidimą atsiimti įgalioto asmens, kuris yra juridinis asmuo, vadovas ar darbuotojas – patikrina Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos informacinėje sistemoje, ar šis vadovas ar darbuotojas dirba pas prašyme išduoti ar pakeisti leidimą nurodytą leidimą atsiimti įgaliotą asmenį;

121.8. esant techninėms galimybėms sistemoje nurodo Aprašo 1151 punkte nurodyto asmens, kuriam įteiktas leidimas laikinai gyventi, vardą, pavardę;

121.9. sistemoje pažymi, kad leidimas laikinai gyventi atsiimtas. Leidimas laikinai gyventi pradeda galioti nuo tada, kai sistemoje pažymima, kad jis atsiimtas;

121.10. kai Aprašo 68 punkte nustatyta tvarka buvo gauta informacija, kad kita Šengeno valstybė yra paskelbusi perspėjimą dėl draudimo užsieniečiui atvykti ar apsigyventi – ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo leidimo laikinai gyventi atsiėmimo praneša šios valstybės kompetentingai institucijai apie užsieniečiui išduotą leidimą laikinai gyventi.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1V-1018, 2019-12-19, paskelbta TAR 2019-12-20, i. k. 2019-20728

 

122. Migracijos departamento įgaliotas valstybės tarnautojas ar darbuotojas, įteikęs leidimą laikinai gyventi užsieniečiui, kuriam leidimas laikinai gyventi išduotas Įstatymo 40 straipsnio 1 dalies 51 punkte nustatytu pagrindu, privalo ne vėliau kaip per 3 darbo dienas elektroniniu paštu informuoti ekonomikos ir inovacijų ministro įgaliotą instituciją apie leidimo laikinai gyventi išdavimą tokiam užsieniečiui.

123. Jeigu užsienietis per vieną mėnesį nuo leidimo laikinai gyventi išrašymo dienos neatvyksta į Migracijos departamentą atsiimti leidimo laikinai gyventi, tai Migracijos departamento įgaliotas valstybės tarnautojas nedelsdamas prašyme išduoti ar pakeisti leidimą arba prašyme naujai įforminti leidimą nurodytu elektroninio pašto adresu išsiunčia kvietimą užsieniečiui atvykti į Migracijos departamentą.

 

VIII SKYRIUS

ĮVERTINIMO, AR NĖRA LEIDIMO LAIKINAI GYVENTI PANAIKINIMO PAGRINDŲ, IR LEIDIMO LAIKINAI GYVENTI PANAIKINIMO TVARKA

 

124. Kai užsienietis turi leidimą laikinai gyventi, išduotą Įstatymo 43 straipsnio 1 dalies 5 punkte nurodytu pagrindu, Migracijos departamento įgaliotas valstybės tarnautojas, nustatęs Aprašo 89 punkte nurodytų veiksnių, dėl kurių gali atsirasti pagrindas manyti, kad sudaryta fiktyvi santuoka arba fiktyvi registruota partnerystė, privalo pradėti Aprašo 90 ir 91 punktuose nurodytą patikrinimą, ar nėra rimto pagrindo manyti, kad sudaryta fiktyvi santuoka arba fiktyvi registruota partnerystė.

125. Kai užsienietis turi leidimą laikinai gyventi, išduotą Įstatymo 43 straipsnio 1 dalies 3 punkte nurodytu pagrindu, Migracijos departamento įgaliotas valstybės tarnautojas, nustatęs Aprašo 93 punkte nurodytų veiksnių, dėl kurių gali atsirasti pagrindas manyti, kad įvaikinimas yra fiktyvus, privalo atlikti Aprašo 94 punkte nurodytas apklausas.

126. Kai užsienietis turi leidimą laikinai gyventi, išduotą Įstatymo 40 straipsnio 1 dalies 42 ar 51 punkte arba 45 straipsnio 1 dalies 1, 2, 21, 22 ar 8 punkte, 46 ar 492 straipsnyje nurodytu pagrindu, Migracijos departamento įgaliotas valstybės tarnautojas, nustatęs Aprašo 97 punkte nurodytų veiksnių, dėl kurių gali atsirasti pagrindas manyti, kad įmonė, kurios dalyvis ar vadovas yra užsienietis, priimančioji įmonė, įsteigta Lietuvos Respublikoje, į kurią užsienietis perkeliamas įmonės viduje, arba priimantysis subjektas yra fiktyvi įmonė, privalo pradėti patikrinimą, ar ši įmonė yra fiktyvi, ir įvertinti, ar nėra leidimo laikinai gyventi panaikinimo pagrindo, nurodyto Įstatymo 50 straipsnio 1 dalies 7 ar 71 punkte. Šiuo atveju informacija gaunama Aprašo 98.2–98.5 papunkčiuose ir 127 punkte nurodytais būdais.

127. Pradėjęs Aprašo 126 punkte nurodytą patikrinimą, Migracijos departamento įgaliotas valstybės tarnautojas nedelsdamas užsieniečiui, kuris turi leidimą laikinai gyventi, išduotą Įstatymo 40 straipsnio 1 dalies 42 ar 51 punkte arba 45 straipsnio 1 dalies 1, 2, 21, 22 ar 8 punkte, 46 ar 492 straipsnyje nurodytu pagrindu, šio užsieniečio deklaruotos gyvenamosios vietos ir įmonės, kurios dalyvis ar vadovas yra užsienietis, arba priimančiosios įmonės, įsteigtos Lietuvos Respublikoje, į kurią užsienietis perkeliamas įmonės viduje, priimančiojo subjekto buveinės adresu paštu ir (ar) elektroniniu paštu išsiunčia kvietimus atvykti į Migracijos departamentą ir (ar) šio kvietimo skaitmeninę kopiją. Kvietime nurodoma, kokius reikiamus duomenis ir (ar) dokumentus būtina pateikti iki jame nurodytos datos. Užsieniečiui atvykus, Migracijos departamento įgaliotas valstybės tarnautojas žodžiu ar raštu apklausia šį užsienietį apie įmonės, kurios dalyvis ar vadovas yra užsienietis, priimančiosios įmonės, įsteigtos Lietuvos Respublikoje, į kurią užsienietis perkeliamas įmonės viduje, arba priimančiojo subjekto veiklą ir sutikrina, ar visus reikiamus duomenis ir (ar) dokumentus nurodytus kvietime pateikė. Jeigu užsienietis iki kvietime nurodytos datos neatvyksta į Migracijos departamentą arba raštu nepraneša, kad dėl objektyvių priežasčių negali atvykti nurodytu laiku, tai yra rimtas pagrindas manyti, kad įmonė, kurios dalyvis ar vadovas yra užsienietis, priimančioji įmonė, įsteigta Lietuvos Respublikoje, į kurią užsienietis perkeliamas įmonės viduje, arba priimantysis subjektas yra fiktyvi įmonė.

128. Kai Migracijos departamentas gauna darbdavio pranešimą apie darbo sutarties su užsieniečiu, kuris turi leidimą laikinai gyventi, išduotą Įstatymo 44 straipsnio 1 dalies 3 punkte nurodytu pagrindu, ir kuriam buvo leista pakeisti darbdavį, nutraukimą, Migracijos departamento įgaliotas valstybės tarnautojas Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos informacinėje sistemoje patikrina, ar užsienietis pakeitė darbdavį laikydamasis Įstatymo 44 straipsnio 7 dalyje nustatytų reikalavimų. Nustačius, kad užsienietis, turintis leidimą laikinai gyventi, išduotą Įstatymo 44 straipsnio 1 dalies 3 punkte nurodytu pagrindu, pakeitė darbdavį nesilaikydamas Įstatymo 44 straipsnio 7 dalyje nustatytų reikalavimų, atliekami Aprašo 130 punkte nurodyti veiksmai.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1V-195, 2020-03-09, paskelbta TAR 2020-03-10, i. k. 2020-05191

 

129. Kai Migracijos departamentas gauna darbdavio pranešimą apie darbo sutarties su užsieniečiu, turinčiu leidimą laikinai gyventi, išduotą Įstatymo 40 straipsnio 1 dalies 41 punkte nurodytu pagrindu, nutraukimą, Migracijos departamento įgaliotas valstybės tarnautojas Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos informacinėje sistemoje patikrina, ar per pirmuosius 2 teisėto darbo Lietuvos Respublikoje metus užsienietis keitė darbdavį, ar buvo bedarbis ilgiau negu tris mėnesius iš eilės ar daugiau negu vieną kartą per leidimo laikinai gyventi galiojimo laikotarpį. Nustačius, kad užsienietis, turintis leidimą laikinai gyventi, išduotą Įstatymo 40 straipsnio 1 dalies 41 punkte nurodytu pagrindu, per pirmuosius 2 teisėto darbo Lietuvos Respublikoje metus pakeitė darbdavį nesilaikydamas Įstatymo 441 straipsnio 5 dalyje nustatytų reikalavimų arba tapo bedarbiu ilgiau negu trims mėnesiams iš eilės ar daugiau negu vieną kartą per leidimo laikinai gyventi galiojimo laikotarpį, atliekami Aprašo 130 punkte nurodyti veiksmai.

1291. Kai Migracijos departamentas gauna darbdavio pranešimą apie darbo sutarties su užsieniečiu, turinčiu leidimą laikinai gyventi, išduotą Įstatymo 40 straipsnio 1 dalies 16 punkte nurodytu pagrindu, nutraukimą, Migracijos departamento įgaliotas valstybės tarnautojas Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos informacinėje sistemoje patikrina, ar užsienietis yra  bedarbis ilgiau negu tris mėnesius iš eilės ar daugiau negu vieną kartą per leidimo laikinai gyventi galiojimo laikotarpį. Nustačius, kad užsienietis, turintis leidimą laikinai gyventi, išduotą Įstatymo 40 straipsnio 1 dalies 16 punkte nurodytu pagrindu, tapo bedarbiu ilgiau negu trims mėnesiams iš eilės ar daugiau negu vieną kartą per leidimo laikinai gyventi galiojimo laikotarpį, atliekami Aprašo 130 punkte nurodyti veiksmai.

Papildyta punktu:

Nr. 1V-195, 2020-03-09, paskelbta TAR 2020-03-10, i. k. 2020-05191

 

1292. Jeigu leidimas laikinai gyventi užsieniečiui buvo išduotas ar pakeistas Įstatymo 44 straipsnio 1 dalies 1 ar 3 punkte ar 441 straipsnyje nurodytais pagrindais arba jeigu Migracijos departamentas priėmė Įstatymo 44 straipsnio 7 dalyje nurodytą sprendimą leisti pakeisti darbdavį ir praėjus 2 mėnesiams atitinkamai nuo šio leidimo išrašymo dienos ar nuo sprendimo leisti pakeisti darbdavį priėmimo dienos (jeigu užsienietis nutraukia darbo sutartį su buvusiu darbdaviu) Migracijos departamento įgaliotas valstybės tarnautojas nustato, kad Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos informacinėje sistemoje nėra duomenų apie šio užsieniečio įdarbinimą, atliekami Aprašo 130 punkte nurodyti veiksmai.

Papildyta punktu:

Nr. 1V-195, 2020-03-09, paskelbta TAR 2020-03-10, i. k. 2020-05191

 

1293. Jeigu sprendžiamas klausimas dėl leidimo laikinai gyventi panaikinimo Įstatymo 50 straipsnio 1 dalies 9 punkte nustatytu pagrindu užsieniečiui, kuris yra surinkęs mažiau kaip 40 studijų kreditų per pastaruosius vienerius studijų metus, tai Migracijos departamentas nedelsdamas mokslo ir studijų institucijai, kurioje šis užsienietis studijuoja, išsiunčia elektroniniais ryšiais prašymą (prašymo skaitmeninę kopiją arba elektroninį dokumentą, pasirašytą kvalifikuotu elektroniniu parašu) pateikti informaciją apie pateisinamas priežastis, dėl kurių užsienietis yra surinkęs mažiau kaip 40 studijų kreditų per pastaruosius vienerius studijų metus, ir kitą su užsieniečio studijomis susijusią reikšmingą informaciją. Po šių konsultacijų su mokslo ir studija institucija atliekami Aprašo 130 punkte nurodyti veiksmai.

Papildyta punktu:

Nr. 1V-195, 2020-03-09, paskelbta TAR 2020-03-10, i. k. 2020-05191

 

130. Paaiškėjus bent vienam iš Įstatymo 50 straipsnio 1 dalies 1–13 ar 15–21 punktuose nustatytų leidimo laikinai gyventi panaikinimo pagrindų ir esant tai patvirtinančių duomenų ir (ar) dokumentų, Migracijos departamentas išnagrinėja dokumentus dėl leidimo laikinai gyventi panaikinimo, įvertina nustatytus faktus ir ne vėliau kaip per 14 kalendorinių dienų nuo vieno iš Įstatymo 50 straipsnio 1 dalies 1–13 ar 15–21 punktuose nustatytų leidimo laikinai gyventi panaikinimo pagrindų paaiškėjimo Migracijos departamente dienos priima nustatytomis faktinėmis aplinkybėmis ir Lietuvos Respublikos teisės aktų normomis pagrįstą sprendimą panaikinti leidimą laikinai gyventi (jei kartu su užsieniečiu gyvena jo šeimos narys, kartu priimamas ir sprendimas panaikinti šio šeimos nario leidimą laikinai gyventi, išskyrus atvejus, kai jis turi teisę gyventi Lietuvos Respublikoje kitu Įstatyme nustatytu pagrindu) arba sprendimą nepanaikinti leidimo laikinai gyventi.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1V-195, 2020-03-09, paskelbta TAR 2020-03-10, i. k. 2020-05191

 

131. Įstatymo 4 straipsnio 5 ar 6 dalyje nurodytais atvejais Migracijos departamentas, gavęs Valstybės saugumo departamento informaciją apie užsieniečio keliamą grėsmę valstybės saugumui, Policijos departamento arba Valstybės sienos apsaugos tarnybos informaciją apie užsieniečio keliamą grėsmę viešajai tvarkai, išnagrinėja dokumentus dėl leidimo laikinai gyventi panaikinimo, įvertina nustatytus faktus ir ne vėliau kaip per 14 kalendorinių dienų nuo Įstatymo 4 straipsnio 5 ar 6 dalyje nurodytos Valstybės saugumo departamento, Policijos departamento arba Valstybės sienos apsaugos tarnybos informacijos gavimo Migracijos departamente dienos priima nustatytomis faktinėmis aplinkybėmis ir Lietuvos Respublikos teisės aktų normomis pagrįstą sprendimą panaikinti leidimą laikinai gyventi (jei kartu su užsieniečiu gyvena jo šeimos narys, kartu priimamas ir sprendimas panaikinti šio šeimos nario leidimą laikinai gyventi, išskyrus atvejus, kai jis turi teisę gyventi Lietuvos Respublikoje kitu Įstatymo nustatytu pagrindu).

132. Migracijos departamento įgaliotas valstybės tarnautojas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas, o Įstatymo 4 straipsnio 5 ar 6 dalyje nurodytais atvejais – ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo Aprašo 130 ar 131 punkte nurodyto sprendimo panaikinti leidimą laikinai gyventi priėmimo dienos, jeigu užsienietis prašymą išduoti ar pakeisti leidimą užpildė per MIGRIS arba jeigu užsienietis prašyme išduoti ar pakeisti leidimą (kai šis prašymas užpildytas ne per MIGRIS) nurodė, kad pageidauja pranešimą apie priimtą sprendimą ir (ar) sprendimus leidimo laikinai gyventi išdavimo ar pakeitimo (panaikinimo) klausimais gauti elektroniniu paštu, – privalo nuskaitytą sprendimą išsiųsti užsieniečiui atitinkamai MIGRIS arba prašyme išduoti ar pakeisti leidimą nurodytu elektroninio pašto adresu. Jeigu prašymas išduoti ar pakeisti leidimą užpildytas ne per MIGRIS ir jame nurodyta, kad pranešimą apie priimtą sprendimą ir (ar) sprendimus leidimo laikinai gyventi išdavimo ar pakeitimo (panaikinimo) klausimais užsienietis pageidauja gauti paštu, sprendimo kopija, patvirtinta pagal Lietuvos vyriausiojo archyvaro nustatytus dokumentų rengimo reikalavimus, išsiunčiama registruotu paštu užsieniečio deklaruotos gyvenamosios vietos adresu, o jei gyvenamoji vieta nedeklaruota – prašyme išduoti ar pakeisti leidimą nurodytu adresu. Sprendimo lydraštyje nurodoma, kad jei užsienietis nepasinaudos Įstatymo 136 straipsnyje numatyta sprendimo apskundimo teise, jis turi grąžinti leidimą laikinai gyventi lydraštyje nurodytam Migracijos departamento skyriui.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1V-195, 2020-03-09, paskelbta TAR 2020-03-10, i. k. 2020-05191

 

133. Jeigu užsienietis turi kitos Europos Sąjungos valstybės narės išduotą leidimą gyventi su įrašu tos valstybės kalba „ES mėlynoji kortelė“, „Ilgalaikis gyventojas – ES“ arba įrašu „ICT“, tai Migracijos departamentas apie priimtą sprendimą panaikinti leidimą laikinai gyventi informuoja Europos Sąjungos valstybės narės kompetentingą instituciją.

134. Migracijos departamento direktoriui ar jo įgaliotam Migracijos departamento valstybės tarnautojui priėmus sprendimą panaikinti leidimą laikinai gyventi, šio sprendimo kopija, patvirtinta teisės aktų nustatyta tvarka, per 3 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos išsiunčiama registruotu paštu priimančiajai įmonei, įsteigtai Lietuvos Respublikoje, į kurią užsienietis buvo perkeltas įmonės viduje, kai leidimas gyventi išduotas Įstatymo 40 straipsnio 1 dalies 42 punkte nurodytu pagrindu. Jeigu Migracijos departamente buvo gautas kitos Europos Sąjungos valstybės narės kompetentingos institucijos pranešimas apie užsieniečiui, kuriam buvo išduotas leidimas laikinai gyventi Įstatymo 40 straipsnio 1 dalies 42, 6 ar 13 punkte nurodytu pagrindu, išduotą tos valstybės narės leidimą gyventi kaip atitinkamai perkeltam įmonės viduje, studentui ar tyrėjui, tai Migracijos departamentas apie priimtą sprendimą panaikinti šio užsieniečio leidimą laikinai gyventi informuoja šios Europos Sąjungos valstybės narės kompetentingą instituciją.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1V-195, 2020-03-09, paskelbta TAR 2020-03-10, i. k. 2020-05191

 

135. Migracijos departamento įgaliotas valstybės tarnautojas, nustatęs, kad per 14 darbo dienų nuo sprendimo panaikinti leidimą laikinai gyventi priėmimo, šis sprendimas nėra apskųstas teismui, o jeigu sprendimas apskųstas – įsiteisėjus teismo sprendimui, kuriuo sprendimas panaikinti leidimą laikinai gyventi paliekamas galioti, atlieka šiuos veiksmus:

135.1. paskelbia leidimą laikinai gyventi negaliojančiu Aprašo 137 punkte nustatyta tvarka;

135.2. išsiunčia savivaldybės seniūnijai ar kitam savivaldybės, kurioje užsienietis yra deklaravęs gyvenamąją vietą, administracijos padaliniui, įgyvendinančiam deklaravimo įstaigos funkciją, pranešimą apie priimtą sprendimą panaikinti leidimą laikinai gyventi;

135.3. sprendžia užsieniečio teisinės padėties Lietuvos Respublikoje klausimą Įstatymo nustatyta tvarka.

 

IX SKYRIUS

LEIDIMO LAIKINAI GYVENTI NEGALIOJIMAS

 

136. Leidimo laikinai gyventi negaliojimo pagrindai nurodyti Įstatymo 52 straipsnyje.

137. Įstatymo 52 straipsnio 1 punkte nurodytas leidimas laikinai gyventi negalioja nuo jame įrašytos galiojimo pabaigos datos.

Įstatymo 52 straipsnio 2 punkte nurodytu pagrindu leidimas laikinai gyventi sistemoje automatiškai paskelbiamas negaliojančiu ir negrąžintu, kai duomenys apie užsieniečio mirtį įrašomi į Gyventojų registrą.

Įstatymo 52 straipsnio 3–5 punktuose nurodyti leidimai laikinai gyventi negalioja nuo duomenų apie jų negaliojimą įrašymo į sistemą dienos. Duomenis apie leidimo laikinai gyventi negaliojimą Įstatymo 52 straipsnio 3, 4 ar 5 punkte nurodytu pagrindu Prašymų registravimo tvarkos nustatyta tvarka į sistemą Migracijos departamentas įrašo ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo informacijos gavimo.

Įstatymo 52 straipsnio 6 punkte nurodytu pagrindu leidimas laikinai gyventi sistemoje automatiškai paskelbiamas negaliojančia nuo tada, kai sistemoje pažymima apie išrašyto naujo leidimo laikinai gyventi atsiėmimą. Įstatymo 52 straipsnio 7 punkte nurodytu pagrindu leidimas laikinai gyventi sistemoje automatiškai paskelbiamas negaliojančiu nuo tada, kai sistemoje pažymima apie išrašyto leidimo laikinai gyventi atsiėmimą. Įstatymo 52 straipsnio 8 punkte nurodytu pagrindu leidimas laikinai gyventi sistemoje automatiškai paskelbiamas negaliojančiu nuo tada, kai sistemoje pažymima apie išrašyto Lietuvos Respublikos pilietybę patvirtinančio dokumento įteikimą.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1V-195, 2020-03-09, paskelbta TAR 2020-03-10, i. k. 2020-05191

 

138. Mirusio užsieniečio leidimas laikinai gyventi grąžinamas buvusios gyvenamosios vietos ar mirties vietos civilinės metrikacijos skyriui, Migracijos departamentui arba konsulinei įstaigai.

Civilinės metrikacijos įstaigai ar konsulinei įstaigai grąžintas mirusio užsieniečio leidimas laikinai gyventi perduodamas mirties ar buvusios deklaruotos gyvenamosios vietos Migracijos departamento skyriui su lydraščiu, kuriame nurodomi užsieniečio vardas (-ai), pavardė, jo mirties įrašo numeris, data, mirties užregistravimo vieta (gali būti pridedami šiuos duomenis patvirtinantys dokumentai ar konsulinio pareigūno arba konsulinės įstaigos įgalioto darbuotojo patvirtintos jų kopijos su vertimu į lietuvių kalbą, jeigu tokie dokumentai konsulinei įstaigai buvo pateikti) ir mirusio užsieniečio leidimo laikinai gyventi duomenys. Jeigu Gyventojų registre nėra duomenų apie užsieniečio mirtį, tai Migracijos departamentas užsieniečio mirties faktą patvirtinančius dokumentus ar jų kopijas ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo jų gavimo dienos išsiunčia Gyventojų registro tvarkytojui duomenims apie asmens mirtį įrašyti į Gyventojų registrą.

139. Užsienietis, praradęs leidimą laikinai gyventi, laisvos formos raštišką pranešimą pateikia asmeniškai Migracijos departamentui, o esantis užsienio valstybėje – konsulinei įstaigai. Šiame pranešime užsienietis turi nurodyti leidimo laikinai gyventi praradimo aplinkybes ir prarasto leidimo laikinai gyventi duomenis (jei juos žino).

Jeigu užsieniečio pranešimą apie leidimo laikinai gyventi praradimą gauna konsulinė įstaiga, tai ji užsieniečio pranešimą ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo jo gavimo dienos elektroniniu paštu (nuskaitytą) persiunčia leidimą laikinai gyventi išdavusiam Migracijos departamento skyriui.

140. Pranešimą apie leidimo laikinai gyventi praradimą Migracijos departamentui užsienietis gali užpildyti ir perduoti elektroniniu būdu. Užsienietis, prisijungęs prie elektroninių paslaugų informacinės sistemos, užpildo pranešimą apie leidimo laikinai gyventi praradimą. Užpildytas pranešimas automatiškai išsiunčiamas Migracijos departamentui.

Migracijos departamentas, elektroninių paslaugų informacinėje sistemoje gavęs pranešimą apie leidimo laikinai gyventi praradimą, nedelsdamas Prašymų registravimo tvarkos nustatyta tvarka į sistemą įveda duomenis apie prarasto leidimo laikinai gyventi negaliojimą ir elektroninių paslaugų informacinėje sistemoje pažymi, kad leidimas laikinai gyventi paskelbtas negaliojančiu.

141. Rastas leidimas laikinai gyventi perduodamas Migracijos departamentui.

Migracijos departamentas, gavęs rastą leidimą laikinai gyventi, ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo jo gavimo dienos patikrina, ar rastas leidimas laikinai gyventi yra galiojantis, ir, jeigu nustato, kad jis yra negaliojantis (pasibaigęs jo galiojimo laikas ir pan.), tai sistemoje paskelbia, kad šis leidimas laikinai gyventi negalioja kaip prarastas ir kad leidimas laikinai gyventi grąžintas.

Jeigu nustatoma, kad rastas leidimas laikinai gyventi yra galiojantis ir gali būti grąžintas užsieniečiui, tai Migracijos departamentas, atitinkamai MIGRIS arba prašyme išduoti ar pakeisti leidimą nurodytu elektroninio pašto adresu, jeigu užsienietis prašymą išduoti ar pakeisti leidimą laikinai gyventi užpildė per MIGRIS arba jeigu užsienietis prašyme išduoti ar pakeisti leidimą (kai šis prašymas užpildytas ne per MIGRIS) nurodė, kad pageidauja pranešimą apie priimtą sprendimą ir (ar) sprendimus leidimo laikinai gyventi išdavimo ar pakeitimo (panaikinimo) klausimais gauti elektroniniu paštu, informuoja užsienietį, kad rastas jo leidimas laikinai gyventi ir kad galima atvykti pasiimti leidimą laikinai gyventi. Jeigu prašymas išduoti ar pakeisti leidimą užpildytas ne per MIGRIS ir jame nurodyta, kad pranešimą apie priimtą sprendimą ir (ar) sprendimus leidimo laikinai gyventi išdavimo ar pakeitimo (panaikinimo) klausimais užsienietis pageidauja gauti paštu, pranešimas apie tai, kad rastas užsieniečio leidimas laikinai gyventi ir kad galima atvykti jį pasiimti, išsiunčiamas užsieniečio deklaruotos gyvenamosios vietos adresu, o jei gyvenamoji vieta nedeklaruota – prašyme išduoti ar pakeisti leidimą nurodytu adresu. Jeigu per 3 mėnesius nuo informacijos elektroniniu paštu ar pranešimo paštu išsiuntimo dienos užsienietis, kurio leidimas laikinai gyventi rastas, dėl šio dokumento atsiėmimo nesikreipia, tai Migracijos departamentas sistemoje paskelbia, kad rastas leidimas laikinai gyventi negalioja kaip prarastas ir kad leidimas laikinai gyventi grąžintas.

142. Užsienietis negaliojantį leidimą laikinai gyventi gali grąžinti Migracijos departamentui arba konsulinei įstaigai. Konsulinė įstaiga grąžintą leidimą laikinai gyventi artimiausiu diplomatiniu paštu perduoda leidimą laikinai gyventi išdavusiam Migracijos departamento skyriui.

143. Teritorinė policijos įstaiga ar kita teisėsaugos institucija, o užsieniečiui esant užsienyje – konsulinė įstaiga, nustačiusi, kad asmuo naudojasi paskelbtu negaliojančiu ar kito asmens leidimu laikinai gyventi, privalo leidimą laikinai gyventi iš asmens paimti ir perduoti jį išdavusiam Migracijos departamento skyriui.

144. Migracijos departamentas pateiktą ar grąžintą leidimą laikinai gyventi specialiu prietaisu pažymi kaip negaliojantį (išmuša ne mažiau kaip dvi skylutes), sistemoje paskelbia, kad leidimas laikinai gyventi grąžintas, ir pažymėtą kaip negaliojantį leidimą atiduoda užsieniečiui. Užsieniečiams neperduoti leidimai laikinai gyventi perduodami Asmens dokumentų išrašymo centrui sunaikinti.

 

X SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

145. Užsieniečiai, turintys leidimą laikinai gyventi, pranešimus apie Įstatymo 36 straipsnio 1 dalies 1–4 punktuose nurodytų duomenų pasikeitimą ar Įstatymo 36 straipsnio 1 dalies 5 punkte nurodyto prašymo pateikimą kartu su dokumentais, patvirtinančiais, kad užsienietis pateikė prašymą būti priimtas studijuoti į kitos mokslo ir studijų institucijos lygiavertę studijų programą arba į doktorantūrą (pavyzdžiui, mokslo ir studijų institucijos tarpininkavimo raštas), darbdaviai – apie Įstatymo 36 straipsnio 3 dalies 1 punkte, ūkio subjektų veiklos priežiūrą atlikti įgalioti subjektai – Įstatymo 36 straipsnio 3 dalies 2 punkte, švietimo įstaigos ar priimantys subjektai – Įstatymo 36 straipsnio 3 dalies 3 punkte, ekonomikos ir inovacijų ministro įgalioja institucija – Įstatymo 36 straipsnio 3 dalies 5 punkte, priimančiosios įmonės, įsteigtos Lietuvos Respublikoje, – Įstatymo 11 straipsnio 51 dalyje, Įstatymo 36 straipsnio 3 dalies 6 punkte, mokslo ir studijų institucijos – Įstatymo 36 straipsnio 3 dalies 7 punkte, Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių institucijos, įstaigos, įmonės – Įstatymo 36 straipsnio 3 dalies 8 punkte nurodytus duomenis Migracijos departamentui pateikia per MIGRIS, nurodžius Aprašo 8 ar 9 priede nurodytus duomenis. Nesant techninių galimybių pranešimą pateikti per MIGRIS, Migracijos departamentui paštu ar elektroniniais ryšiais pateikiamas laisvos formos pranešimas ir šį pranešimą pagrindžiantys duomenys ir dokumentai, nurodyti Aprašo 8 ar 9 priede. Elektroniniais ryšiais siunčiamas pranešimas turi būti pasirašytas kvalifikuotu elektroniniu parašu.

146. Prašymai išduoti ar pakeisti leidimą, naujai įforminti leidimą, leisti pakeisti darbdavį ar darbo funkciją ir su šiais prašymais susiję dokumentai, sudaromi, tvarkomi, saugomi ir, pasibaigus jų saugojimo terminui, sunaikinami, taip pat Aprašo 145 punkte nurodyti pranešimai tvarkomi, saugomi ir sunaikinami Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatyme nustatyta tvarka.

Skyriaus pakeitimai:

Nr. 1V-195, 2020-03-09, paskelbta TAR 2020-03-10, i. k. 2020-05191

 

___________________

 

Leidimų laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje užsieniečiams išdavimo tvarkos aprašo

1 priedas

 

 

DUOMENYS, NURODOMI PILDANT PRAŠYMĄ IŠDUOTI LEIDIMĄ LAIKINAI GYVENTI LIETUVOS RESPUBLIKOJE

 

1. Pasirenkama prašymo išduoti leidimą laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje (toliau – leidimas laikinai gyventi) nagrinėjimo tvarka, nurodant bendra tvarka ar skubos tvarka.

2. Užsieniečio asmens duomenys:

2.1. Lietuvos Respublikoje suteiktas asmens kodas (jeigu asmens kodas suteiktas);

2.2. vardas (-ai) ir pavardė (-ės);

2.3. ankstesnė pavardė (-ės);

2.4. gimimo data (metai, mėnuo, diena);

2.5. lytis;

2.6. gimimo vieta;

2.7. pilietybė;

2.8. ankstesnė pilietybė;

2.9. šeiminė padėtis:

2.9.1. jeigu užsienietis (-ė) yra vedęs ar ištekėjusi – nurodoma santuokos sudarymo data;

2.9.2. jeigu užsienietis (-ė) yra išsituokęs ar išsituokusi – nurodoma ištuokos data;

2.9.3. jeigu sudaryta partnerystės sutartis – nurodoma partnerystės sutarties sudarymo data;

2.9.4. jeigu nutraukta partnerystės sutartis – nurodoma partnerystės sutarties nutraukimo data;

2.9.5. jeigu užsieniečio sutuoktinis ar partneris mirė – nurodoma sutuoktinio ar partnerio mirties data;

2.10. gyvenamosios vietos adresas valstybėje, iš kurios užsienietis atvyksta.

3. Duomenys apie užsieniečio gyvenamąją vietą Lietuvos Respublikoje:

3.1. duomenys apie tai, ar gyvenamoji vieta yra deklaruota Lietuvos Respublikoje;

3.2. gyvenamosios vietos adresas Lietuvos Respublikoje (savivaldybė, vietovė, gatvė, namo numeris, buto numeris).

4. Užsieniečio kontaktiniai duomenys (telefono numeris, elektroninio pašto adresas, kuriuo užsienietis pageidauja gauti pranešimus ar sprendimus leidimo laikinai gyventi išdavimo (pakeitimo, panaikinimo) klausimais).

5. Galiojančio kelionės dokumento duomenys (serija, numeris, išdavimo data, galiojimo data, dokumentą išdavusi valstybė).

6. Duomenys apie leidimo laikinai gyventi išdavimo pagrindą:

6.1. Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ (toliau – Įstatymas) 40 straipsnio 1 dalies 1 punkte nurodytu pagrindu:

6.1.1. nurodoma, ar užsienietis turi dokumentą, patvirtinantį teisę atkurti Lietuvos Respublikos pilietybę;

6.1.2. jeigu užsienietis turi dokumentą, patvirtinantį teisę atkurti Lietuvos Respublikos pilietybę, – patvirtinama, kad užsienietis turi teisės į Lietuvos Respublikos pilietybę išsaugojimo pažymėjimą (išduotą iki 2013 m. sausio 1 d.) arba teisę atkurti Lietuvos Respublikos pilietybę patvirtinantį pažymėjimą (išduotą po 2013 m. sausio 1 d.);

6.2. Įstatymo 40 straipsnio 1 dalies 2 punkte nurodytu pagrindu:

6.2.1. nurodoma, ar užsienietis turi dokumentą, patvirtinantį lietuvių kilmę;

6.2.2. jeigu užsienietis turi dokumentą, patvirtinantį lietuvių kilmę, – patvirtinama, kad užsienietis turi teisės į Lietuvos Respublikos pilietybę išsaugojimo pažymėjimą (išduotą iki 2013 m. sausio 1 d.) arba lietuvių kilmę patvirtinantį pažymėjimą (išduotą po 2013 m. sausio 1 d.);

6.3. Įstatymo 40 straipsnio 1 dalies 41 punkte nurodytu pagrindu:

6.3.1. darbdavio duomenys;;

6.3.2. patvirtinama, kad užsienietis ketina dirbti pagal profesiją, kuri įtraukta į Profesijų, kurioms būtina aukšta profesinė kvalifikacija, kurių darbuotojų trūksta Lietuvos Respublikoje, sąrašą, arba kad jis planuoja gauti mėnesinį darbo užmokestį, ne mažesnį negu 3 Lietuvos statistikos departamento paskutinio paskelbto ketvirčio šalies ūkio (įtraukiant ir individualių įmonių darbo užmokesčio duomenis) darbuotojų vidutinio mėnesinio bruto darbo užmokesčio dydžiai;

6.3.3. nurodomi duomenys apie darbo funkciją (profesijos pavadinimas ir kodas pagal Lietuvos profesijų klasifikatorių);

6.3.4. nurodomas numatomas darbo užmokesčio dydis eurais per mėnesį;

6.4. Įstatymo 40 straipsnio 1 dalies 42 punkte nurodytu pagrindu:

6.4.1. priimančiosios įmonės, įsteigtos Lietuvos Respublikoje, duomenys;

6.4.2. patvirtinama, kad Lietuvos Respublikoje įsteigta įmonė yra užsienio valstybėje, kuri nėra Europos Sąjungos valstybė narė, įsteigtos įmonės atstovybė ar filialas arba tai pačiai įmonių grupei priklausanti įmonė;

6.4.3. nurodoma, ar numatomas judėjimas į priimančiąsias įmones, įsteigtas kitose Europos Sąjungos valstybėse narėse;

6.4.4. nurodomi duomenys apie darbo funkciją (profesijos pavadinimas ir kodas pagal Lietuvos profesijų klasifikatorių);

6.4.5. nurodomas numatomas darbo užmokesčio dydis eurais per mėnesį;

6.4.6. jeigu užsienietis turi kitos Europos Sąjungos valstybės narės išduotą galiojantį leidimą laikinai gyventi kaip perkeltas įmonės viduje – patvirtinama, kad užsienietis turi kitos Europos Sąjungos valstybės narės išduotą galiojantį leidimą laikinai gyventi kaip perkeltas įmonės viduje ir atvyksta į priimančiąją įmonę, įsteigtą Lietuvos Respublikoje, ilgesniam negu 90 dienų per 180 dienų laikotarpiui;

6.5. Įstatymo 40 straipsnio 1 dalies 51 punkte nurodytu pagrindu – patvirtinama, kad priimtas sprendimas, kad teisėta veikla, kuria užsienietis ketina užsiimti, yra susijusi su naujų technologijų ar kitų Lietuvos Respublikos ūkio ir socialinei plėtrai reikšmingų naujovių diegimu ir kad šiai veiklai vykdyti jis turi reikiamą kvalifikaciją, finansavimą bei verslo planą ir kad jo, būsiančio numatomos įsteigti įmonės dalyviu, buvimas Lietuvos Respublikoje būtinas šios įmonės veiklai;

6.6. Įstatymo 40 straipsnio 1 dalies 8 punkte nurodytu pagrindu:

6.6.1. jeigu nelydimas nepilnametis užsienietis negrąžinamas į užsienio valstybę – nurodomi duomenys apie šeimos narius arba kitus teisėtus atstovus (tėvo, motinos arba globėjo (rūpintojo) ar kito teisėto atstovo vardas (-ai), pavardė (-ės), gimimo data (metai, mėnuo, diena), lytis, pilietybė, gyvenamoji vieta, telefono numeris, elektroninio pašto adresas);

6.6.2. jeigu užsienietis negali išvykti iš Lietuvos Respublikos dėl humanitarinių priežasčių – nurodoma priežastis, dėl kurios negali išvykti iš Lietuvos Respublikos: liga arba kitoks ūmus sveikatos sutrikimas ar organizmo būklė, arba asmeninė priežastis, kurios užsienietis negalėjo numatyti ir išvengti, arba nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės, dėl kurių jis negalėjo išvykti iš Lietuvos Respublikos, ir pateikiamas detalus priežasties paaiškinimas;

6.6.3. jeigu užsieniečio negalima grąžinti į užsienio valstybę ar išsiųsti iš Lietuvos Respublikos Įstatymo 130 straipsnio 1, 2, 4 dalyse nurodytais atvejais – nurodomos priežastys, dėl kurių užsienietis negali būti grąžintas į užsienio valstybę ar išsiųstas iš Lietuvos Respublikos;

6.7. Įstatymo 40 straipsnio 1 dalies 11 punkte nurodytu pagrindu – patvirtinama, kad užsienietis dėl ūmios klinikinės būklės arba skubiosios medicinos pagalbos teikimo indikacijos negali išvykti ir jam reikalinga neatidėliotina būtinoji medicinos pagalba;

6.8. Įstatymo 40 straipsnio 1 dalies 12 punkte nurodytu pagrindu – patvirtinama, kad užsienietis bendradarbiauja su ikiteisminio tyrimo įstaiga arba teismu kovojant su prekyba žmonėmis ar su nusikaltimais, susijusiais su prekyba žmonėmis arba su nelegaliu darbu;

6.9. Įstatymo 40 straipsnio 1 dalies 13 punkte nurodytu pagrindu:

6.9.1. Lietuvos mokslo ir studijų institucijos, su kuria sudaryta darbo sutartis, duomenys;

6.9.2. jeigu užsienietis ketina pagal darbo sutartį, sudarytą su Lietuvos mokslo ir studijų institucija, dirbti kaip tyrėjas – nurodoma, ar užsienietis atvyksta pagal Europos Sąjungos arba daugiašalę programą, kuri apima judumo priemones, ar jis atvyksta pagal dviejų ar daugiau pripažintų aukštojo mokslo įstaigų susitarimą (jeigu taip – nurodomas šios programos ar šio susitarimo pavadinimas);

6.10. Įstatymo 40 straipsnio 1 dalies 14 punkte nurodytu pagrindu:

6.10.1. patvirtinama, kad užsienietis kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje yra įgijęs ilgalaikio gyventojo statusą ir kad jis turi Europos Sąjungos valstybės išduotą ilgalaikio gyventojo leidimą gyventi Europos Sąjungoje;

6.10.2. nurodoma, ar užsienietis ketina Lietuvos Respublikoje: dirbti ar užsiimti kita ekonomine veikla, studijuoti arba dalyvauti profesiniuose mokymuose ar gyventi kitais tikslais;

6.10.3. jeigu kartu su užsieniečiu atvyksta šeimos nariai – patvirtinama, kad šeima jau buvo sukurta toje Europos Sąjungos valstybėje, kurioje užsienietis įgijo ilgalaikio gyventojo statusą;

6.11. Įstatymo 40 straipsnio 1 dalies 15 punkte nurodytu pagrindu – patvirtinama, kad  užsienietis yra užbaigęs studijas, leidimas laikinai gyventi buvo išduotas studijų pagrindu ir nuo aukštojo mokslo kvalifikacijos įgijimo dienos nėra praėję daugiau kaip 3 mėnesiai, arba kad jis yra  mokslinius tyrimus ir eksperimentinės plėtros darbus užbaigęs tyrėjas, leidimas laikinai gyventi buvo išduotas kaip tyrėjui ir nuo mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros darbų užbaigimo nėra praėję daugiau kaip 3 mėnesiai;

6.12. Įstatymo 40 straipsnio 1 dalies 16 punkte nurodytu pagrindu:

6.12.1. kai Įstatymo 40 straipsnio 1 dalies 16 punkte nurodytų valstybių pilietis dirba arba ketina dirbti pagal darbo sutartį:

6.12.1.1. darbdavio duomenys;

6.12.1.2. nurodomi duomenys apie darbo funkciją (profesijos pavadinimas ir kodas pagal Lietuvos profesijų klasifikatorių);

6.12.2. kai Įstatymo 40 straipsnio 1 dalies 16 punkte nurodytų valstybių pilietis yra Juridinių asmenų registre įregistruoto privataus juridinio asmens (toliau – įmonė), kuris vykdo steigimo dokumentuose nurodytą veiklą Lietuvos Respublikoje, dalyvis ar vadovas ir jo atvykimo tikslas yra darbas toje įmonėje:

6.12.2.1. Juridinių asmenų registre įregistruoto privačiojo juridinio asmens (įmonės) duomenys;

6.12.2.2. patvirtinama, kad  užsienietis yra įmonės, kuri vykdo steigimo dokumentuose nurodytą veiklą Lietuvos Respublikoje, dalyvis ir (ar) vadovas;

6.12.2.3. patvirtinama, kad valstybės įmonei Registrų centrui (toliau – VĮ Registrų centras) pateikti įmonės įsteigimo ar įsigijimo dokumentai bei įstatai (nuostatai), dokumentai dėl įmonės dalyvio ir (ar) vadovo;

6.12.2.4. nurodoma, ar nuo įmonės įsteigimo dienos yra praėję vieneri finansiniai metai;

6.12.2.5. jeigu nuo įmonės įsteigimo dienos yra praėję vieneri finansiniai metai – patvirtinama, kad  VĮ Registrų centrui pateiktos įmonės finansinės ataskaitos;

6.12.3. kai Įstatymo 40 straipsnio 1 dalies 16 punkte nurodytų valstybių pilietis ketina dirbti ar užsiimti veikla pagal reglamentuojamą profesiją, kaip ji apibrėžta Lietuvos Respublikos reglamentuojamų profesinių kvalifikacijų pripažinimo įstatyme, – nurodoma, kokia teisėta veikla, įskaitant individualią veiklą, kaip ji apibrėžiama Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatyme, užsienietis užsiima ar ketina užsiimti;

6.13. Įstatymo 43 straipsnio 1 dalies 1 punkte nurodytu pagrindu:

6.13.1. nurodomi Lietuvos Respublikoje gyvenančio užsieniečio vieno iš tėvų, kuris yra Lietuvos Respublikos pilietis, duomenys (asmens kodas Lietuvoje, vardas (-ai), pavardė (-ės), lytis, gimimo data (metai, mėnuo, diena);

6.13.2. nurodoma, ar šio priedo 6.13.1 papunktyje nurodytas asmuo yra deklaravęs gyvenamąją vietą Lietuvos Respublikoje (jeigu taip – nurodomas deklaruotos gyvenamosios vietos adresas Lietuvos Respublikoje (savivaldybė, vietovė, gatvė, namo numeris, buto numeris), ar įtrauktas į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą;

6.14. Įstatymo 43 straipsnio 1 dalies 2 punkte nurodytu pagrindu:

6.14.1. nurodomi Lietuvos Respublikoje gyvenančio nepilnamečio užsieniečio vieno iš tėvų (įtėvių) (toliau – tėvai) arba vieno iš jų sutuoktinio, kuris yra Lietuvos Respublikos pilietis arba turi leidimą gyventi Lietuvos Respublikoje, duomenys (asmens kodas Lietuvoje, vardas (-ai), pavardė  (-ės), lytis, gimimo data (metai, mėnuo, diena), pilietybė);

6.14.2. patvirtinama, kad šio priedo 6.14.1 papunktyje nurodytas asmuo:   

6.14.2.1. turi Lietuvos Respublikos pasą arba asmens tapatybės kortelę; arba     

6.14.2.2. turi Lietuvos Respublikos ilgalaikio gyventojo leidimą gyventi Europos Sąjungoje (toliau – leidimas nuolat gyventi); arba

6.14.2.3. kuriam suteiktas prieglobstis Lietuvos Respublikoje; arba

6.14.2.4. pragyveno Lietuvos Respublikoje pastaruosius 2 metus, turi ne mažiau kaip vienerius metus galiojantį leidimą laikinai gyventi ir pagrįstas perspektyvas įgyti teisę nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje; arba

6.14.2.5. dėl leidimo laikinai gyventi išdavimo kreipiasi arba leidimą laikinai gyventi turi Įstatymo 40 straipsnio 1 dalies 41 punkte nustatytu pagrindu; arba

6.14.2.6. dėl leidimo laikinai gyventi išdavimo kreipiasi arba leidimą laikinai gyventi turi Įstatymo 40 straipsnio 1 dalies 42 punkte nustatytu pagrindu; arba

6.14.2.7. dėl leidimo laikinai gyventi išdavimo kreipiasi arba leidimą laikinai gyventi turi Įstatymo 40 straipsnio 1 dalies 51 punkte nustatytu pagrindu; arba

6.14.2.8. dėl leidimo laikinai gyventi išdavimo kreipiasi arba leidimą laikinai gyventi turi Įstatymo 40 straipsnio 1 dalies 13 punkte nustatytu pagrindu; arba

6.14.2.9. dėl leidimo laikinai gyventi išdavimo kreipiasi arba leidimą laikinai gyventi turi Įstatymo 40 straipsnio 1 dalies 14 punkte nustatytu pagrindu; arba

6.14.2.10. dėl leidimo laikinai gyventi išdavimo kreipiasi arba leidimą laikinai gyventi turi Įstatymo 40 straipsnio 1 dalies 16 punkte nustatytu pagrindu; arba

6.14.2.11. kreipiasi dėl leidimo laikinai gyventi ar turi leidimą laikinai gyventi ir atvyksta arba yra atvykęs stažuoti mokslo ir studijų institucijose pagal Lietuvos Respublikos tarptautines sutartis arba pagal Europos Sąjungos akademinių mainų su trečiosiomis valstybėmis programas; arba

6.14.2.12. kreipiasi dėl leidimo laikinai gyventi ar turi leidimą laikinai gyventi ir tiesiogiai dalyvaudamas valstybei svarbiuose projektuose yra investavęs Lietuvos Respublikoje nuosavą, skolintą ar patikėjimo teise valdomą ir naudojamą turtą; arba

6.14.2.13. dėl leidimo laikinai gyventi išdavimo kreipiasi arba leidimą laikinai gyventi turi Įstatymo 45 straipsnio 1 dalies 1 punkte nustatytu pagrindu; arba

6.14.2.14. dėl leidimo laikinai gyventi išdavimo kreipiasi arba leidimą laikinai gyventi turi Įstatymo 45 straipsnio 1 dalies 2 punkte nustatytu pagrindu; arba

6.14.2.15. dėl leidimo laikinai gyventi išdavimo kreipiasi arba leidimą laikinai gyventi turi Įstatymo 45 straipsnio 1 dalies 21 punkte nustatytu pagrindu; arba

6.14.2.16. dėl leidimo laikinai gyventi išdavimo kreipiasi arba leidimą laikinai gyventi turi Įstatymo 45 straipsnio 1 dalies 22 punkte nustatytu pagrindu; arba

6.14.2.17. turi leidimą laikinai gyventi Įstatymo 46 straipsnio 1 dalies 1 punkte nustatytu pagrindu ir studijuoja doktorantūroje;

6.14.2.18. dėl leidimo laikinai gyventi išdavimo kreipiasi arba leidimą laikinai gyventi turi Lietuvos Respublikos branduolinės (atominės) elektrinės įstatymo (toliau – B(A)EĮ) 15 straipsnio 1 dalyje nustatytu pagrindu;                                           

6.14.3. nurodoma, ar šio priedo 6.14.1 papunktyje nurodytas asmuo yra deklaravęs gyvenamąją vietą Lietuvos Respublikoje (jeigu taip – nurodomas deklaruotos gyvenamosios vietos adresas Lietuvos Respublikoje (savivaldybė, vietovė, gatvė, namo numeris, buto numeris), ar nedeklaravęs gyvenamosios vietos Lietuvos Respublikoje, ar įtrauktas į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą;

6.15. Įstatymo 43 straipsnio 1 dalies 3 punkte nurodytu pagrindu:

6.15.1. nurodomi Lietuvos Respublikoje gyvenančio užsieniečio vaiko, kuris yra Lietuvos Respublikos pilietis, duomenys (asmens kodas Lietuvoje, vardas (-ai), pavardė (-ės), lytis, gimimo data (metai, mėnuo, diena);

6.15.2. nurodoma, ar šio priedo 6.15.1 papunktyje nurodytas asmuo yra deklaravęs gyvenamąją vietą Lietuvos Respublikoje (jeigu taip – nurodomas deklaruotos gyvenamosios vietos adresas Lietuvos Respublikoje (savivaldybė, vietovė, gatvė, namo numeris, buto numeris)), ar įtrauktas į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą;

6.16. Įstatymo 43 straipsnio 1 dalies 4 punkte nurodytu pagrindu:

6.16.1. nurodomi Lietuvos Respublikoje gyvenančio užsieniečio vaiko, kuriam suteiktas prieglobstis ir išduotas leidimas gyventi Lietuvos Respublikoje, duomenys (asmens kodas Lietuvoje, vardas (-ai), pavardė (-ės), lytis, pilietybė);

6.16.2. nurodoma, ar šio priedo 6.16.1 papunktyje nurodytas asmuo yra deklaravęs gyvenamąją vietą Lietuvos Respublikoje (jeigu taip – nurodomas deklaruotos gyvenamosios vietos adresas Lietuvos Respublikoje (savivaldybė, vietovė, gatvė, namo numeris, buto numeris), ar įtrauktas į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą;

6.17. Įstatymo 43 straipsnio 1 dalies 5 punkte nurodytu pagrindu:

6.17.1. nurodomi Lietuvos Respublikoje gyvenančio sutuoktinio ar asmens, su kuriuo sudaryta registruotos partnerystės sutartis ir kuris yra Lietuvos Respublikos pilietis arba užsienietis, turintis leidimą gyventi Lietuvos Respublikoje, duomenys (asmens kodas Lietuvoje, vardas (-ai), pavardė (-ės), lytis, gimimo data (metai, mėnuo, diena), pilietybė);

6.17.2. patvirtinami šio priedo 6.14.2.1–6.14.2.18 papunkčiuose nurodyti duomenys apie šio priedo 6.17.1 papunktyje nurodytą asmenį;

6.17.3. nurodoma, ar šio priedo 6.17.1 papunktyje nurodytas asmuo yra deklaravęs gyvenamąją vietą Lietuvos Respublikoje (jeigu taip – nurodomas deklaruotos gyvenamosios vietos adresas Lietuvos Respublikoje (savivaldybė, vietovė, gatvė, namo numeris, buto numeris), ar nedeklaravęs gyvenamosios vietos Lietuvos Respublikoje, ar įtrauktas į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą;

6.18. Įstatymo 43 straipsnio 1 dalies 6 punkte nurodytu pagrindu:

6.18.1. nurodomi užsieniečio, turinčio leidimą gyventi Lietuvos Respublikoje, kurio pirmos eilės tiesiosios aukštutinės linijos giminaitis yra atvykstantis užsienietis, duomenys (asmens kodas Lietuvoje, vardas (-ai), pavardė (-ės), lytis, gimimo data (metai, mėnuo, diena), pilietybė);

6.18.2. patvirtinami šio priedo 6.14.2.2–6.14.2.16, 6.14.2.18 papunkčiuose nurodyti duomenys apie šio priedo 6.18.1 papunktyje nurodytą asmenį;

6.18.3. nurodoma, ar šio priedo 6.18.1 papunktyje nurodytas asmuo yra deklaravęs gyvenamąją vietą Lietuvos Respublikoje (jeigu taip – nurodomas deklaruotos gyvenamosios vietos adresas Lietuvos Respublikoje (savivaldybė, vietovė, gatvė, namo numeris, buto numeris), ar nedeklaravęs gyvenamosios vietos Lietuvos Respublikoje;

6.19. Įstatymo 43 straipsnio 1 dalies 7 punkte nurodytu pagrindu:

6.19.1. nurodomi Lietuvos Respublikoje gyvenančių užsieniečio tėvų arba vieno iš jų, kurie (kuris) yra nedarbingi (-as) dėl senatvės pensijos amžiaus arba neįgalumo ir turi leidimą nuolat gyventi, duomenys (giminystės ryšys, asmens kodas Lietuvoje, vardas (-ai), pavardė (-ės), lytis);

6.19.2. patvirtinama, kad šio priedo 6.19.1 papunktyje nurodyti asmenys ar nurodytas asmuo turi leidimą nuolat gyventi;

6.19.3. nurodoma, ar šio priedo 6.19.1 papunktyje nurodyti asmenys ar nurodytas asmuo yra deklaravę (-ęs) gyvenamąją vietą Lietuvos Respublikoje (jeigu taip – nurodomas deklaruotos gyvenamosios vietos adresas Lietuvos Respublikoje (savivaldybė, vietovė, gatvė, namo numeris, buto numeris), ar įtraukti (-as) į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą;

6.20. Įstatymo 43 straipsnio 1 dalies 8 punkte nurodytu pagrindu:

6.20.1. patvirtinama, kad užsieniečiui dar nebuvo išduotas leidimas laikinai gyventi šeimos susijungimo atveju ir prašymas išduoti leidimą laikinai gyventi pateiktas iki santuokos ar registruotos partnerystės sutarties nutraukimo arba šeimos nario mirties dienos, arba kad užsienietis iki  santuokos ar registruotos partnerystės sutarties nutraukimo arba šeimos nario mirties dienos turėjo leidimą laikinai gyventi, išduotą šeimos susijungimo atveju, ir prašymas išduoti leidimą laikinai gyventi pateiktas ne vėliau kaip per 6 mėnesius nuo santuokos ar registruotos partnerystės sutarties nutraukimo arba šeimos nario mirties dienos;

6.20.2. nurodoma priežastis, dėl kurios atsirado itin sunkių aplinkybių: nutraukta santuoka ar registruotos partnerystės sutartis arba šeimos narys mirė;

6.20.3. nurodomi sutuoktinio ar asmens, su kuriuo buvo sudaryta registruotos partnerystės sutartis, arba mirusio šeimos nario duomenys (asmens kodas Lietuvoje, vardas (-ai), pavardė (-ės), lytis, pilietybė);

6.21. Įstatymo 44 straipsnio 1 dalies 1 punkte nurodytu pagrindu:

6.21.1. darbdavio duomenys;

6.21.2. nurodoma, ar užsienietis atvyksta dirbti kaip stažuotojas ar kaip praktikantas;

6.21.3. patvirtinama, kad Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Užimtumo tarnyba) teritoriniam padaliniui pateiktas darbdavio prašymas išduoti užsieniečiui leidimą dirbti Lietuvos Respublikoje arba kad jis turi leidimą dirbti Lietuvos Respublikoje;

6.21.4. nurodomi duomenys apie darbo funkciją (profesijos pavadinimas ir kodas pagal Lietuvos profesijų klasifikatorių);

6.21.5. nurodomas numatomas darbo užmokesčio dydis eurais per mėnesį;

6.22. Įstatymo 44 straipsnio 1 dalies 2 punkte nurodytu pagrindu:

6.22.1. darbdavio duomenys;

6.22.2. nurodomi duomenys apie darbo funkciją (profesijos pavadinimas ir kodas pagal Lietuvos profesijų klasifikatorių);

6.22.3. nurodomas numatomas darbo užmokesčio dydis eurais per mėnesį;

6.23. Įstatymo 44 straipsnio 1 dalies 3 punkte nurodytu pagrindu:

6.23.1. darbdavio duomenys;

6.23.2. jeigu užsieniečio profesija nėra įtraukta į profesijų, kurių darbuotojų trūksta Lietuvos Respublikoje, sąrašą pagal ekonominės veiklos rūšis – patvirtinama, kad Užimtumo tarnybos teritoriniam padaliniui pateiktas darbdavio prašymas dėl sprendimo, kad užsieniečio darbas atitinka Lietuvos Respublikos darbo rinkos poreikius, priėmimo, arba kad Užimtumo tarnyba yra priėmusi sprendimą, kad užsieniečio darbas atitinka Lietuvos Respublikos darbo rinkos poreikius;

6.23.3. nurodomi duomenys apie darbo funkciją (profesijos pavadinimas ir kodas pagal Lietuvos profesijų klasifikatorių);

6.23.4. nurodomas numatomas darbo užmokesčio dydis eurais per mėnesį;

6.23.5. nurodoma, ar užsienietis ketina dirbti darbą, kuris susijęs su nuolatiniais važinėjimais tarptautiniais maršrutais, ar užsienietis bus siunčiamas dirbti į kitą Europos Sąjungos ar Europos laisvosios prekybos asociacijos valstybę narę pagal sutartį dėl paslaugų teikimo ar darbų atlikimo toje valstybėje narėje;

6.24. Įstatymo 45 straipsnio 1 dalies 1 punkte nurodytu pagrindu:

6.24.1. Juridinių asmenų registre įregistruoto privačiojo juridinio asmens (įmonės) duomenys;

6.24.2. patvirtinama, kad  užsienietis yra akcinės bendrovės (toliau – AB) ar uždarosios akcinės bendrovės (toliau – UAB) dalyvis arba kad jis yra individualios įmonės (toliau – IĮ), mažosios bendrijos (toliau – MB) ar tikrosios ūkinės bendrijos (toliau – TŪB) dalyvis;

6.24.3. jeigu užsienietis yra AB ar UAB dalyvis – patvirtinama, kad užsieniečiui nuosavybės teise priklausančių AB ar UAB akcijų nominalioji vertė yra ne mažesnė kaip 14 tūkstančių eurų, jis yra AB ar UAB vadovas ir (ar) AB ar UAB akcininkas, kuriam nuosavybės teise priklausančių bendrovės akcijų nominalioji vertė yra ne mažesnė kaip 1/3 šios bendrovės įstatinio kapitalo;

6.24.4. jeigu užsienietis yra IĮ, MB ar TŪB dalyvis – patvirtinama, kad įnašas (piniginis ar kitas turtas) į įmonę ar bendrovę yra ne mažesnis negu 14 tūkstančių eurų ir jis yra IĮ, MB ar TŪB vadovas;

6.24.5. patvirtinama, kad VĮ Registrų centrui pateikti įmonės įsteigimo ar įsigijimo dokumentai bei įstatai (nuostatai), dokumentai dėl įmonės vadovo ir AB ar UAB akcininkų sąrašas;

6.24.6. nurodoma, ar nuo įmonės įsteigimo dienos yra praėję vieneri finansiniai metai;

6.24.7. jeigu nuo įmonės įsteigimo dienos yra praėję vieneri finansiniai metai – patvirtinama, kad  VĮ Registrų centrui pateikti dokumentai, kad įmonės nuosavo kapitalo (ne AB ar UAB atveju – turto) vertė sudaro ne mažiau  kaip 28 tūkstančius eurų (balansas ir (ar) nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita);

6.25. Įstatymo 45 straipsnio 1 dalies 2 punkte nurodytu pagrindu:

6.25.1. įmonės duomenys;

6.25.2. patvirtinama, kad užsienietis yra AB ar UAB vadovas arba kad jis yra IĮ, MB ar TŪB vadovas;

6.25.3. patvirtinama, kad VĮ Registrų centrui pateikti įmonės įstatai (nuostatai) ir dokumentai, kad užsienietis yra įmonės vadovas;

6.25.4. nurodoma, ar nuo įmonės įsteigimo dienos yra praėję vieneri finansiniai metai;

6.25.5. jeigu nuo įmonės įsteigimo dienos yra praėję vieneri finansiniai metai – patvirtinama, kad VĮ Registrų centrui pateikti dokumentai, kad įmonės nuosavo kapitalo (ne AB ar UAB atveju – turto) vertė sudaro ne mažiau kaip 28 tūkstančius eurų (balansas ir (ar) nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita);

6.26. Įstatymo 45 straipsnio 1 dalies 21 punkte nurodytu pagrindu:

6.26.1. įmonės duomenys;

6.26.2. patvirtinama, kad  užsienietis yra AB ar UAB dalyvis arba kad jis yra IĮ, MB ar TŪB dalyvis;

6.26.3. jeigu užsienietis yra AB ar UAB dalyvis – patvirtinama, kad užsieniečiui nuosavybės teise priklausančių AB ar UAB akcijų nominalioji vertė yra ne mažesnė kaip 260 000 eurų, jis yra AB ar UAB vadovas ir (ar) AB ar UAB akcininkas, kuriam nuosavybės teise priklausančių bendrovės akcijų nominalioji vertė yra ne mažesnė kaip 1/3 šios bendrovės įstatinio kapitalo;

6.26.4. jeigu užsienietis yra IĮ, MB ar TŪB dalyvis – patvirtinama, kad įnašas (piniginis ar kitas turtas) į įmonę ar bendrovę yra ne mažesnis negu 260 000 eurų ir jis yra IĮ, MB ar TŪB vadovas;

6.26.5. patvirtinama, kad VĮ Registrų centrui pateikti įmonės įsteigimo ar įsigijimo dokumentai bei įstatai (nuostatai), dokumentai dėl įmonės vadovo ir AB ar UAB akcininkų sąrašas;

6.26.6. nurodoma, ar nuo įmonės įsteigimo dienos yra praėję vieneri finansiniai metai;

6.26.7. jeigu nuo įmonės įsteigimo dienos yra praėję vieneri finansiniai metai – patvirtinama, kad VĮ Registrų centrui pateiktos įmonės finansinės ataskaitos;

6.27. Įstatymo 45 straipsnio 1 dalies 22 punkte nurodytu pagrindu:

6.27.1. įmonės duomenys;

6.27.2. patvirtinama, kad užsienietis yra AB ar UAB vadovas arba kad jis yra IĮ, MB ar TŪB vadovas;

6.27.3. patvirtinama, kad VĮ Registrų centrui pateikti įmonės įstatai (nuostatai) ir dokumentai, kad užsienietis yra įmonės vadovas;

6.27.4. nurodoma, ar nuo įmonės įsteigimo dienos yra praėję vieneri finansiniai metai;

6.27.5. jeigu nuo įmonės įsteigimo dienos yra praėję vieneri finansiniai metai – patvirtinama, kad  VĮ Registrų centrui pateikti dokumentai, kad įmonės nuosavo kapitalo (ne AB ar UAB atveju – turto) vertė sudaro ne mažiau kaip 500 tūkstančių eurų (balansas ir (ar) nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita);

6.28. Įstatymo 45 straipsnio 1 dalies 3 punkte nurodytu pagrindu:

6.28.1. priimančio Juridinių asmenų registre įregistruoto viešojo juridinio asmens duomenys;

6.28.2. patvirtinama, kad užsienietis yra sportininkas, kuris varžosi su kitais asmenimis aukšto meistriškumo sporto varžybos ir (ar) treniruojasi aukšto meistriškumo sporto varžybose, aukšto meistriškumo stovyklose, kurių tikslas – pasirengti aukšto meistriškumo sporto varžyboms, arba kad jis yra treneris, rengiantis sportininką (sportininkus) aukšto meistriškumo sporto varžyboms ir (ar) jam (jiems) vadovaujantis šiose varžybose;

6.29. Įstatymo 45 straipsnio 1 dalies 4 punkte nurodytu pagrindu:

6.29.1. priimančiosios įmonės duomenys;

6.29.2. patvirtinama, kad užsienietis yra atlikėjas (aktorius, dainininkas, muzikantas, šokėjas, asmuo, vaidinantis, dainuojantis, skaitantis, deklamuojantis, kitaip atliekantis literatūros, meno, folkloro kūrinius ar cirko numerius, arba orkestro, ansamblio ar choro vadovas ir dirigentas);

6.30. Įstatymo 45 straipsnio 1 dalies 5 punkte nurodytu pagrindu – patvirtinama, kad užsienietis yra žurnalistas, akredituotas Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos, ir atvykstantis į Lietuvos Respubliką užsiimti veikla pagal Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatymą;

6.31. Įstatymo 45 straipsnio 1 dalies 6 punkte nurodytu pagrindu:

6.31.1. priimančios tradicinės Lietuvos religinės bendrijos (bendruomenės) ar valstybės pripažintos religinės bendrijos arba Lietuvos Respublikoje juridinio asmens statusą turinčios kitos religinės bendruomenės ar bendrijos duomenys;

6.31.2. patvirtinama, kad užsienietis yra tradicinės Lietuvos religinės bendrijos (bendruomenės) ar valstybės pripažintos religinės bendrijos narys arba kad jis yra Lietuvos Respublikoje juridinio asmens statusą turinčios kitos religinės bendruomenės ar bendrijos dvasininkas;

6.32. Įstatymo 45 straipsnio 1 dalies 7 punkte nurodytu pagrindu – priimančiosios įstaigos duomenys;

6.33. Įstatymo 45 straipsnio 1 dalies 8 punkte nurodytu pagrindu:

6.33.1. savanoriškos veiklos organizatoriaus duomenys;

6.33.2. patvirtinama, kad užsienietis yra Europos Sąjungos ar jos valstybių narių pripažįstamų savanoriškos veiklos programų, apimančių praktinio solidarumo veiksmų programas dalyvis;

6.34. Įstatymo 46 straipsnio 1 dalies 1 punkte nurodytu pagrindu:

6.34.1. Lietuvos mokslo ir studijų institucijos duomenys;

6.34.2. patvirtinama, kad užsienietis yra priimtas studijuoti į Lietuvos mokslo ir studijų instituciją pagal studijų programą (programas) arba kad jis priimtas studijuoti į doktorantūrą;

6.34.3. nurodoma, ar užsienietis atvyksta pagal Europos Sąjungos arba daugiašalę programą, kuri apima judumo priemones, ar jis atvyksta pagal dviejų ar daugiau pripažintų aukštojo mokslo įstaigų susitarimą (jeigu taip – nurodomas šios programos ar šio susitarimo pavadinimas);

6.35. Įstatymo 46 straipsnio 1 dalies 2 punkte nurodytu pagrindu:

6.35.1. švietimo įstaigos duomenys;

6.35.2. patvirtinama, kad užsienietis priimtas mokytis į švietimo įstaigą pagal bendrojo ugdymo programą arba kad jis priimtas mokytis į švietimo įstaigą pagal profesinio mokymo programą;

6.36. Įstatymo 46 straipsnio 1 dalies 3 punkte nurodytu pagrindu:

6.36.1. priimančiojo subjekto (Lietuvos mokslo ir studijos institucijos, įmonės, įstaigos ar organizacijos) duomenys;

6.36.2. nurodoma, ar užsienietis studijuoja užsienio valstybėje, kuri nėra Europos Sąjungos valstybės narė, ir po studijų suteikiama aukštojo mokslo kvalifikacija (jeigu taip – patvirtinama, kad užsienietis yra sudaręs stažuotės atlikimo sutartį toje pačioje srityje kaip ir studijos), ar jis yra užbaigęs studijas užsienio valstybėje, kuri nėra Europos Sąjungos valstybės narė, ne vėliau kaip prieš 2 metus iki prašymo išduoti leidimą laikinai gyventi pateikimo dienos (jeigu taip – patvirtinama, kad užsienietis yra užbaigęs studijas toje pačioje srityje kaip ir numatoma stažuotė);

6.37. Įstatymo 46 straipsnio 1 dalies 4 punkte nurodytu pagrindu:

6.37.1. Lietuvos mokslo ir studijų institucijos duomenys;

6.37.2. patvirtinama, kad užsienietis yra pakviestas tobulinti kvalifikacijos;

6.38. Įstatymo 47 straipsnio 1 dalies 1 punkte nurodytu pagrindu – patvirtinama, kad užsienietis yra paskirtas asmens, kuris yra Lietuvos Respublikos pilietis, globėju (rūpintoju);

6.39. Įstatymo 47 straipsnio 1 dalies 2 punkte nurodytu pagrindu – patvirtinama, kad užsieniečio globėju (rūpintoju) yra paskirtas Lietuvos Respublikos pilietis;

6.40. B(A)EĮ 15 straipsnio 1 dalyje nurodytu pagrindu – branduolinės (atominės) elektrinės projekto įgyvendinimo bendrovės arba strateginio investuotojo duomenys.

7. Jeigu kartu su užsieniečiu atvyksta jo šeimos nariai, nurodomi duomenys apie kartu atvykstančius šeimos narius (giminystės ryšys, Lietuvos Respublikoje suteiktas asmens kodas (jeigu asmens kodas suteiktas), vardas (-ai) ir pavardė (-ės), lytis, gimimo data (metai, mėnuo, diena),  pilietybė, gyvenamosios vietos adresas valstybėje, iš kurios užsienietis atvyksta).

8. Duomenys apie pragyvenimo lėšas Lietuvoje:

8.1. lėšų dydis (eurai per mėnesį);

8.2. pragyvenimo lėšų šaltinis.

9. Papildomi duomenys apie užsienietį, nurodant:

9.1. ar užsienietis serga liga (-omis), kuri (-ios) gali grėsti gyventojų sveikatai (jeigu taip – nurodoma liga (-os));

9.2. užsieniečio išsilavinimą (kada ir kokią (-ias) mokymo įstaigą (-as) užsienietis baigė; kokią (-ias) specialybę (-es) jis įgijo);

9.3. užsieniečio faktines gyvenamąsias vietas per pastaruosius 10 metų (valstybes, konkrečius adresus);

9.4. užsieniečio turėtą (-as) kitos valstybės (-ių) pilietybę (-es) (jeigu jis turėjo);

9.5. ar užsienietis buvo netekęs užsienio valstybės pilietybės (jeigu taip – nurodoma netekimo priežastis);

9.6. užsieniečio dabartinę (-es) ir buvusią (-ias) paskutinę (-es) darbovietę (-es) (ne daugiau trijų), darbo joje (jose) laikotarpį ir pareigas;

9.7. ar užsienietis buvo teistas (jeigu taip – kada ir už kokią (-ias) nusikalstamą (-as) veiką (-as) užsienietis buvo nuteistas, kokia jam buvo paskirta (-os) bausmė (-ės) ir ar ji (jos) atlikta (-os);

9.8. ar užsienietis buvo kaltinamas nusikaltimo taikai, nusikaltimo žmoniškumui ar karo nusikaltimo padarymu, kurstymu daryti tokius nusikaltimus ar dalyvavimu darant tokius nusikaltimus arba nuteistas už tokias veikas (jeigu taip – kada ir kur užsienietis buvo kaltinamas);

9.9. valstybes, kurios užsieniečiui buvo išdavusios vizas ar leidimus gyventi per pastaruosius 5 metus (jeigu dokumentai buvo išduoti);

9.10. ar buvo atsakyta išduoti užsieniečiui vizą ar leidimą gyventi arba uždrausta atvykti į užsienio valstybę (jeigu taip – nurodoma priežastis ir valstybė, kuri užsieniečiui atsakė išduoti vizą ar leidimą gyventi arba uždraudė atvykti į šią valstybę);

9.11. ar užsienietis yra kreipęsis į atitinkamas užsienio valstybės institucijas dėl prieglobsčio suteikimo (jeigu taip – kada, kokios valstybės ir kokiam laikotarpiui užsieniečiui buvo suteiktas. Jeigu buvo atsisakyta suteikti užsieniečiui užsienio valstybėje politinį prieglobstį – nurodoma atsisakymo priežastis);

9.12. ar užsienietis turi (turėjo) ryšių su kilmės ar kitos valstybės (išskyrus Lietuvos Respublikos) žvalgybos, saugumo ir (ar) karinėmis tarnybomis (dirba (dirbo) tokioms tarnyboms, teikė joms informaciją, vykdė jų pavedimus ar kitaip bendradarbiavo) (jeigu taip – kada, kokios valstybės ir su kokiomis tarnybomis);

9.13. jeigu užsienietis kreipiasi dėl leidimo laikinai gyventi išdavimo pirmą kartą – ar užsienietis turi (turėjo) ryšių su Lietuvos Respublikoje gyvenančiais asmenimis (įskaitant kitų valstybių piliečius, gyvenančius Lietuvos Respublikoje) (jeigu taip – nurodomi jų vardai, pavardės, pilietybės);

9.14. ar užsienietis iki atvykimo į Lietuvos Respubliką lankėsi ir (ar) gyveno užsienio valstybėse, nurodytose Užsienio valstybių, kurias užsienietis privalo nurodyti pateikdamas prašymą išduoti ar pakeisti leidimą gyventi, jeigu jose lankėsi ar gyveno, sąraše (jeigu taip – kada ir kokiose užsienio valstybėse);

9.15. ar užsienietis turimo leidimo laikinai gyventi galiojimo laikotarpiu lankėsi užsienio valstybėse, nurodytose Užsienio valstybių, kurias užsienietis privalo nurodyti pateikdamas prašymą išduoti ar pakeisti leidimą gyventi, jeigu jose lankėsi ar gyveno, sąraše (jeigu taip – kada ir kokiose užsienio valstybėse).

10. Duomenys apie valstybės rinkliavos sumokėjimą:

10.1. ar valstybės rinkliava apmokėta per Valstybės informacinių išteklių sąveikumo platformą (jeigu taip – apmokėta suma, apmokėjimo data);

10.2. ar valstybės rinkliava apmokėta bankiniu pavedimu (jeigu taip – apmokėta suma, apmokėjimo data);

10.3. ar užsienietis yra atleistas nuo valstybės rinkliavos (jeigu taip – nurodoma atleidimo nuo valstybinės rinkliavos priežastis).

11. Žyma, kad užsienietis susipažino su šia informacija:

11.1. žino, kad leidimą laikinai gyventi turintis užsienietis, jeigu jis pakeičia asmens tapatybę ar pilietybę patvirtinančius dokumentus arba gyvenamąją vietą arba šeiminę padėtį, per 7 dienas privalo apie tai pateikti laisvos formos rašytinį pranešimą Migracijos departamentui prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – Migracijos departamentas);

11.2. jeigu leidimas laikinai gyventi išduodamas tuo pagrindu, kad užsienietis perkeliamas įmonės viduje kaip vadovas, vadovausiantis priimančiajai įmonei, ketina užsiimti teisėta veikla, susijusia su naujų technologijų ar kitų Lietuvos Respublikos ūkio ir socialinei plėtrai reikšmingų naujovių diegimu, arba kad užsiima ir ketina toliau užsiimti teisėta veikla Lietuvos Respublikoje kaip įmonės dalyvis ir (ar) vadovas – žino, kad per 7 dienas nuo Juridinių asmenų registre įregistruoto privačiojo juridinio asmens arba užsienio valstybėje įsteigtos įmonės filialo ar atstovybės buveinės adreso pasikeitimo privalo apie tai pateikti laisvos formos rašytinį pranešimą Migracijos departamentui;

11.3. jeigu leidimas laikinai gyventi išduodamas tuo pagrindu, kad užsienietis priimtas studijuoti į Lietuvos mokslo ir studijų instituciją pagal studijų programą (programas) arba į doktorantūrą – žino, kad per 7 dienas nuo prašymo būti priimtam į kitos Lietuvos mokslo ir studijų institucijos lygiavertę studijų programą arba į doktorantūrą pateikimo dienos privalo apie tai pateikti laisvos formos rašytinį pranešimą Migracijos departamentui. Asmuo žino, kad, jeigu jis per 2 mėnesius nuo minėto rašytinio pranešimo pateikimo dienos nepateiks įrodymų, patvirtinančių, kad jis buvo priimtas studijuoti į kitos Lietuvos mokslo ir studijų institucijos lygiavertę studijų programą arba į doktorantūrą, jo turimas leidimas laikinai gyventi bus panaikintas;

11.4. žino, kad turi informuoti Migracijos departamentą apie kitus pasikeitimus, reikšmingus priimant sprendimą dėl jo prašymo išduoti leidimą laikinai gyventi;

11.5. žino, kad už melagingų duomenų pateikimą atsako įstatymų nustatyta tvarka.

12. Jeigu prašymą išduoti leidimą laikinai gyventi pateikia užsienietis ne asmeniškai – šį prašymą pateikiančio asmens vardas, pavardė, gimimo data.

13. Nurodoma, ar užsienietis, teikiantis prašymą išduoti leidimą laikinai gyventi Įstatymo 40 straipsnio 1 dalies 4, 41, 42, 13 punkte ar 495 straipsnio 1 dalies 1 punkte nurodytu pagrindu, pageidauja, kad leidimą laikinai gyventi atsiimtų užsienietį įdarbinęs ar įdarbinti įsipareigojantis darbdavys, priimančioji įmonė ar Lietuvos mokslo ir studijų institucija.

 

__________

Priedo pakeitimai:

Nr. 1V-195, 2020-03-09, paskelbta TAR 2020-03-10, i. k. 2020-05191

 

 

Leidimų laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje užsieniečiams išdavimo tvarkos aprašo

2 priedas

 

 

DUOMENYS, NURODOMI PILDANT PRAŠYMĄ PAKEISTI LEIDIMĄ LAIKINAI GYVENTI LIETUVOS RESPUBLIKOJE

 

1. Pasirenkama prašymo pakeisti leidimą laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje (toliau – leidimas laikinai gyventi) nagrinėjimo tvarka, nurodant bendra tvarka ar skubos tvarka.

2. Užsieniečio asmens duomenys:

2.1. Lietuvos Respublikoje suteiktas asmens kodas;

2.2. vardas (-ai) ir pavardė (-ės);

2.3. ankstesnė pavardė (-ės);

2.4. gimimo data (metai, mėnuo, diena);

2.5. lytis;

2.6. gimimo vieta;

2.7. pilietybė;

2.8. ankstesnė pilietybė;

2.9. šeiminė padėtis:

2.9.1. jeigu užsienietis (-ė) yra vedęs ar ištekėjusi – nurodoma santuokos sudarymo data;

2.9.2. jeigu užsienietis (-ė) yra išsituokęs ar išsituokusi – nurodoma ištuokos data;

2.9.3. jeigu sudaryta partnerystės sutartis – nurodoma partnerystės sutarties sudarymo data;

2.9.4. jeigu nutraukta partnerystės sutartis – nurodoma partnerystės sutarties nutraukimo data;

2.9.5. jeigu užsienietis (-ė) yra našlys ar našlė – nurodoma sutuoktinio ar partnerio mirties data.

3. Duomenys apie užsieniečio gyvenamąją vietą Lietuvos Respublikoje:

3.1. duomenys apie tai, ar gyvenamoji vieta yra deklaruota Lietuvos Respublikoje;

3.2. gyvenamosios vietos adresas Lietuvos Respublikoje (savivaldybė, vietovė, gatvė, namo numeris, buto numeris).

4. Užsieniečio kontaktiniai duomenys (telefono numeris, elektroninio pašto adresas, kuriuo užsienietis pageidauja gauti pranešimus ar sprendimus leidimo laikinai gyventi klausimais).

5. Galiojančio kelionės dokumento duomenys (serija, numeris, išdavimo data, galiojimo data, dokumentą išdavusi valstybė).

6. Duomenys apie pragyvenimo lėšas Lietuvoje:

6.1. lėšų dydis (eurai per mėnesį);

6.2. pragyvenimo lėšų šaltinis.

7. Papildomi duomenys apie užsienietį, nurodant:

7.1. ar užsienietis serga liga (-omis), kuri (-ios) gali grėsti gyventojų sveikatai (jei taip – nurodoma liga (-os);

7.2. užsieniečio faktines gyvenamąsias vietas leidimo laikinai gyventi galiojimo laikotarpiu (valstybes, konkrečius adresus);

7.3. užsieniečio turėtą (-as) kitos valstybės (-ių) pilietybę (-es) (jeigu jis turėjo);

7.4. ar užsienietis buvo netekęs užsienio valstybės pilietybės (jei taip – nurodoma netekimo priežastis);

7.5. užsieniečio dabartinę (-es) ir buvusią (-ias) paskutinę (-es) darbovietę (-es) (ne daugiau trijų), darbo joje (jose) laikotarpį ir pareigas;

7.6. ar užsienietis buvo teistas leidimo laikinai gyventi galiojimo laikotarpiu (jei taip – kada ir už kokią (-ias) nusikalstamą (-as) veiką (-as) užsienietis buvo nuteistas, kokia jam buvo paskirta (-os) bausmė (-ės) ir ar ji (jos) atlikta (-os));

7.7. ar užsienietis leidimo laikinai gyventi galiojimo laikotarpiu buvo kaltinamas nusikaltimo taikai, nusikaltimo žmoniškumui ar karo nusikaltimo padarymu, kurstymu daryti tokius nusikaltimus ar dalyvavimu darant tokius nusikaltimus arba nuteistas už tokias veikas (jei taip – kada ir kur užsienietis buvo kaltinamas);

7.8. valstybes, kurios užsieniečiui buvo išdavusios vizas ar leidimus gyventi leidimo laikinai gyventi galiojimo laikotarpiu (jei dokumentai buvo išduoti);

7.9. ar leidimo laikinai gyventi galiojimo laikotarpiu buvo atsakyta išduoti užsieniečiui vizą ar leidimą gyventi arba uždrausta atvykti į užsienio valstybę (jei taip – nurodoma priežastis ir valstybė, kuri užsieniečiui atsakė išduoti vizą ar leidimą gyventi arba uždraudė atvykti į šią valstybę);

7.10. ar užsienietis turi ar leidimo laikinai gyventi galiojimo laikotarpiu turėjo ryšių su kilmės ar kitos valstybės (išskyrus Lietuvos Respublikos) žvalgybos, saugumo ir (ar) karinėmis tarnybomis (dirba (dirbo) tokioms tarnyboms, teikė joms informaciją, vykdė jų pavedimus ar kitaip bendradarbiavo) (jei taip – kada, kokios valstybės ir su kokiomis tarnybomis);

7.11. ar užsienietis turimo leidimo laikinai gyventi galiojimo laikotarpiu lankėsi užsienio valstybėse, nurodytose Užsienio valstybių, kurias užsienietis privalo nurodyti pateikdamas prašymą išduoti ar pakeisti leidimą gyventi, jeigu jose lankėsi ar gyveno, sąraše (jei taip – kada ir kokiose užsienio valstybėse).

8. Duomenys apie valstybės rinkliavos sumokėjimą;

8.1. ar valstybės rinkliava apmokėta per Valstybės informacinių išteklių sąveikumo platformą (jei taip – apmokėta suma, apmokėjimo data);

8.2. ar valstybės rinkliava apmokėta bankiniu pavedimu (jei taip – apmokėta suma, apmokėjimo data);

8.3. ar užsienietis yra atleistas nuo valstybės rinkliavos (jei taip – nurodoma atleidimo nuo valstybinės rinkliavos priežastis).

9. Žyma, kad užsienietis susipažino su šia informacija:

9.1. žino, kad leidimą laikinai gyventi turintis užsienietis, jeigu jis pakeičia asmens tapatybę ar pilietybę patvirtinančius dokumentus arba gyvenamąją vietą arba šeiminę padėtį, per 7 dienas privalo apie tai pateikti laisvos formos rašytinį pranešimą Migracijos departamentui prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – Migracijos departamentas);

9.2. jeigu leidimas laikinai gyventi išduodamas tuo pagrindu, kad užsienietis perkeliamas įmonės viduje kaip vadovas, vadovausiantis priimančiajai įmonei, ketina užsiimti teisėta veikla, susijusia su naujų technologijų ar kitų Lietuvos Respublikos ūkio ir socialinei plėtrai reikšmingų naujovių diegimu, arba kad užsiima ir ketina toliau užsiimti teisėta veikla Lietuvos Respublikoje – žino, kad per 7 dienas nuo Juridinių asmenų registre įregistruoto privačiojo juridinio asmens arba užsienio valstybėje įsteigtos įmonės filialo ar atstovybės buveinės adreso pasikeitimo privalo apie tai pateikti laisvos formos rašytinį pranešimą Migracijos departamentui;

9.3. jeigu leidimas laikinai gyventi išduodamas tuo pagrindu, kad užsienietis priimtas studijuoti į Lietuvos mokslo ir studijų instituciją pagal studijų programą (programas) arba į doktorantūrą – žino, kad per 7 dienas nuo prašymo būti priimtam į kitos Lietuvos mokslo ir studijų institucijos lygiavertę studijų programą arba į doktorantūrą pateikimo dienos privalo apie tai pateikti laisvos formos rašytinį pranešimą Migracijos departamentui. Asmuo žino, kad, jeigu jis per 2 mėnesius nuo minėto rašytinio pranešimo pateikimo dienos nepateiks įrodymų, patvirtinančių, kad jis buvo priimtas studijuoti į kitos Lietuvos mokslo ir studijų institucijos lygiavertę studijų programą arba į doktorantūrą, jo turimas leidimas laikinai gyventi bus panaikintas;

9.4. žino, kad turi informuoti Migracijos departamentą apie kitus pasikeitimus, reikšmingus priimant sprendimą dėl jo prašymo pakeisti leidimą laikinai gyventi;

9.5. žino, kad už melagingų duomenų pateikimą atsako įstatymų nustatyta tvarka.

10. Jeigu prašymą pakeisti leidimą laikinai gyventi pateikia užsienietis ne asmeniškai – šį prašymą pateikiančio asmens vardas, pavardė, gimimo data. 

11. Nurodoma, ar užsienietis, teikiantis prašymą pakeisti leidimą laikinai gyventi Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ 40 straipsnio 1 dalies 4, 41, 42, 13 punkte ar 495 straipsnio 1 dalies 1 punkte nurodytu pagrindu, pageidauja, kad leidimą laikinai gyventi atsiimtų užsienietį įdarbinęs ar įdarbinti įsipareigojantis darbdavys, priimančioji įmonė ar Lietuvos mokslo ir studijų institucija

Papildyta punktu:

Nr. 1V-1018, 2019-12-19, paskelbta TAR 2019-12-20, i. k. 2019-20728

 

__________

 

Leidimų laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje

užsieniečiams išdavimo tvarkos aprašo

3 priedas

 

DUOMENYS, PATEIKIAMI PILDANT TARPININKAVIMO RAŠTĄ LEIDIMUI LAIKINAI GYVENTI IŠDUOTI  (PAKEISTI)

 

1.  Priimančiojo juridinio asmens duomenys:

1.1. juridinio asmens kodas;

1.2. pavadinimas;

1.3. teisinė forma;

1.4. registracijos adresas;

1.5. buveinės adresas;

1.6. vadovo pareigos, asmens kodas, vardas, pavardė, galiojančio asmens tapatybę patvirtinančio dokumento rūšis ir numeris;

1.7. juridinio asmens kontaktiniai duomenys (telefono numeris, elektroninio pašto adresas);

1.8. įgalioto asmens pareigos, asmens kodas, vardas, pavardė, galiojančio asmens tapatybę patvirtinančio dokumento rūšis ir numeris (jeigu tarpininkavimo raštą pildo juridinio asmens įgaliotas atstovas).

2.  Priimančiojo fizinio asmens duomenys:

2.1. asmens kodas, vardas, pavardė, gimimo data, lytis, pilietybė;

2.2. galiojančio asmens tapatybę patvirtinančio dokumento rūšis ir numeris;

2.3. deklaruotos gyvenamosios vietos adresas;

2.4. kontaktiniai duomenys (telefono numeris, elektroninio pašto adresas).

3. Užsieniečio, dėl kurio tarpininkaujama, duomenys:

3.1. vardas ir pavardė;

3.2. gimimo data;

3.3  lytis;

3.4. pilietybė;

3.5. galiojančio kelionės dokumento rūšis, numeris, išdavimo ir galiojimo datos, dokumentą išdavusi valstybė.

4. Užsieniečio atvykimo į Lietuvos Respubliką duomenys:

4.1. atvykimo tikslas;

4.2. atvykimo tikslo paaiškinimas;

4.3. prašomo išduoti (pakeisti) leidimo laikinai gyventi galiojimo laikas;

4.4. gyvenamųjų patalpų, kuriose užsienietis gyvens turimo leidimo laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje laikotarpiu, adresas;

4.5. patvirtinimas, kad užsienietis turi pakankamai lėšų ir (ar) gauna reguliarių pajamų, kurių pakanka pragyventi Lietuvos Respublikoje, nurodant lėšų šaltinį ir lėšų ir (ar) gaunamų pajamų dydį eurais per mėnesį.

5. Jeigu užsienietis ketina dirbti pagal darbo sutartį (ne aukštos profesinės kvalifikacijos darbą):

5.1.  įsipareigojama įdarbinti užsienietį pagal darbo sutartį ne trumpesniam negu 6 mėnesių laikotarpiui;

5.2. profesijos, pagal kurią užsienietis dirbs (dirba), pavadinimas ir profesijų pogrupio kodas pagal Lietuvos profesijų klasifikatorių;

5.3. numatomos darbo sutarties laikotarpis; 

5.4. darbo sutarties laikotarpiu įsipareigoto mokėti mėnesinio darbo užmokesčio dydis eurais.

6. Jeigu užsienietis, kuris, Lietuvos Respublikoje pabaigęs studijas ar mokymąsi pagal profesinio mokymo programą, ketina dirbti ir dėl leidimo laikinai gyventi išdavimo kreipiasi nepraėjus dvejiems metams nuo studijų ar mokymosi pagal profesinio mokymo programą baigimo – užsieniečio turima kvalifikacija, kurią įrodo kvalifikaciją įrodantis dokumentas, ir jos atitiktis darbo vietai.

7. Jeigu užsieniečio (ne aukštos profesinės kvalifikacijos darbuotojo) profesija yra įtraukta į profesijų, kurių darbuotojų trūksta Lietuvos Respublikoje, sąrašą pagal ekonominės veiklos rūšis:

7.1. užsieniečio turima kvalifikacija, kurią įrodo kvalifikaciją įrodantis dokumentas, ir jos atitiktis darbo vietai;

7.2. patvirtinimas, kad užsienietis turi ne mažesnę negu vienerių metų darbo patirtį pagal turimą kvalifikaciją per pastaruosius penkerius metus, kurią įrodo tai patvirtinantys dokumentai;

7.3. užsieniečio dabartinė (dabartinės) ir buvusi (buvusios) darbovietė (darbovietės), darbo joje (jose) laikotarpis ir pareigos.

8. Jeigu užsieniečio, nurodyto Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ (toliau – Įstatymas) 631 straipsnio 5 dalyje, profesija yra įtraukta į profesijų, kurių darbuotojų trūksta Lietuvos Respublikoje, sąrašą pagal ekonominės veiklos rūšis, o jį įdarbinti įsipareigojusi įmonė Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro nustatyta tvarka įtraukta į patvirtintų įmonių sąrašą (toliau – patvirtintų įmonių sąrašas):

8.1. užsieniečio turima kvalifikacija, kurią įrodo kvalifikaciją įrodantis dokumentas, ir jos atitiktis darbo vietai; arba

8.2. patvirtinimas, kad užsienietis turi ne mažesnę negu vienerių metų darbo patirtį pagal darbdavio nurodytą profesiją per pastaruosius penkerius metus, kurią įrodo tai patvirtinantys dokumentai;

8.3. užsieniečio dabartinė (dabartinės) ir buvusi (buvusios) darbovietė (darbovietės), darbo joje (jose) laikotarpis ir pareigos.

9. Jeigu užsienietis ketina dirbti aukštos profesinės kvalifikacijos reikalaujantį darbą:

9.1. įsipareigojama įdarbinti užsienietį ne trumpesniam negu vienerių metų laikotarpiui pagal darbo sutartį ir mokėti mėnesinį darbo užmokestį, ne mažesnį negu 1,5 Lietuvos statistikos departamento paskutinio paskelbto ketvirčio šalies ūkio (įtraukiant ir individualių įmonių darbo užmokesčio duomenis) darbuotojų vidutinio mėnesinio bruto darbo užmokesčio dydžio; arba

9.2. įsipareigojam įdarbinti užsienietį dirbti aukštos profesinės kvalifikacijos reikalaujantį darbą pagal profesiją, kuri įtraukta į profesijų, kurioms būtina aukšta profesinė kvalifikacija, kurių darbuotojų trūksta Lietuvos Respublikoje, sąrašą, ne trumpesniam negu vienerių metų laikotarpiui pagal darbo sutartį ir mokėti mėnesinį darbo užmokestį, ne mažesnį negu 1,5 Lietuvos statistikos departamento paskutinio paskelbto ketvirčio šalies ūkio (įtraukiant ir individualių įmonių darbo užmokesčio duomenis) darbuotojų vidutinio mėnesinio bruto darbo užmokesčio dydžio; arba

9.3. įsipareigojama įdarbinti užsienietį dirbti aukštos profesinės kvalifikacijos reikalaujantį darbą pagal profesiją, kuri nėra įtraukta į profesijų, kurioms būtina aukšta profesinė kvalifikacija, kurių darbuotojų trūksta Lietuvos Respublikoje, sąrašą, ne trumpesniam negu vienerių metų laikotarpiui pagal darbo sutartį ir mokėti mėnesinį darbo užmokestį, ne mažesnį negu 3 Lietuvos statistikos departamento paskutinio paskelbto ketvirčio šalies ūkio (įtraukiant ir individualių įmonių; darbo užmokesčio duomenis) darbuotojų vidutinio mėnesinio bruto darbo užmokesčio dydžiai;

9.4. profesijos, pagal kurią užsienietis dirbs (dirba) pavadinimas ir profesijų pogrupio kodas pagal Lietuvos profesijų klasifikatorių;

9.5. numatomos darbo sutarties laikotarpis; 

9.6. darbo sutarties laikotarpiu įsipareigoto mokėti mėnesinio darbo užmokesčio dydis eurais.     

10. Jeigu užsienietis ketina dirbti aukštos profesinės kvalifikacijos reikalaujantį darbą ir  jo profesinė veikla, kuri bus nurodyta darbo sutartyje, nereglamentuojama –  užsieniečio turima aukšta profesinė kvalifikacija, kurią įrodo kvalifikaciją įrodantis dokumentas, ir jos atitiktis darbo vietai.  

11. Jeigu užsienietis ketina dirbti aukštos profesinės kvalifikacijos reikalaujantį darbą ir jam reikalingas Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Užimtumo tarnyba) sprendimas, kad jo darbas atitinka Lietuvos Respublikos darbo rinkos poreikius:

11.1. laisvos darbo vietos įregistravimo Užimtumo tarnybos valdomoje informacinėje sistemoje data;

11.2.   numatomas darbo sutarties laikotarpis;

11.3. darbo sutarties laikotarpiu įsipareigoto mokėti mėnesinio darbo užmokesčio dydis  eurais, ne mažesnis negu 1,5 Lietuvos statistikos departamento paskutinio paskelbto ketvirčio šalies ūkio (įtraukiant ir individualių įmonių darbo užmokesčio duomenis) darbuotojų vidutinio mėnesinio bruto darbo užmokesčio dydžio;

11.4. numatoma užsieniečio darbo vieta (darbdavio pavadinimas, kodas, adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, filialo ar atstovybės pavadinimas, struktūrinio padalinio pavadinimas, numatomos užsieniečio darbo vietos adresas); 

11.5. numatoma užsieniečio darbo funkcija (profesijos ar pareigų pavadinimas, kodas pagal Lietuvos profesijų klasifikatorių).         

12. Jeigu užsienietis yra perkeliamas įmonės viduje:

12.1. nurodoma, ar užsienietis judės tarp priimančiųjų įmonių, įsteigtų Lietuvos Respublikoje ir kitose Europos Sąjungos valstybėse narėse (nepriklausomai nuo darbo kitose Europos Sąjungos valstybėse trukmės);

12.2. jeigu numatoma, kad užsienietis dirbs įmonėse, įsteigtose kitose Europos Sąjungos valstybėse narėse – priimančiosios įmonės, įsteigtos kitoje ES valstybėje narėje pavadinimas, adresas, perkėlimo laikotarpis.

13. Jeigu užsienietis, nurodytas Įstatymo 631 straipsnio 5 dalyje, perkeliamas įmonės viduje kaip vadovas į priimančiąją įmonę, kuri įtraukta į patvirtintų įmonių sąrašą, – patvirtinimas, kad užsienietis atitinka Įstatymo 442 straipsnio 1 dalies 1 punkto a–c papunkčių reikalavimus.

14. Jeigu užsienietis, nurodytas Įstatymo 631 straipsnio 5 dalyje, perkeliamas įmonės viduje kaip specialistas į priimančiąją įmonę, kuri įtraukta į patvirtintų įmonių sąrašą, – patvirtinimas, kad užsienietis atitinka Įstatymo 442 straipsnio 1 dalies 2 punkto a ir b papunkčių reikalavimus.

15. Jeigu užsienietis, nurodytas Įstatymo 631 straipsnio 5 dalyje, perkeliamas įmonės viduje kaip darbuotojas – stažuotojas į priimančiąją įmonę, kuri įtraukta į patvirtintų įmonių sąrašą, – patvirtinimas, kad užsienietis atitinka Įstatymo 442 straipsnio 1 dalies 3 punkto a–d papunkčių reikalavimus.

16. Jeigu užsienietis ketina pagal darbo sutartį dirbti kaip tyrėjas:

16.1. patvirtinimas, kad įvertintas mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros darbų tikslas, trukmė ir užsieniečio kvalifikacija, taip pat kad turi pakankamai finansinių išteklių moksliniams tyrimams ir eksperimentinės plėtros darbams vykdyti;

16.2. nurodoma, ar užsienietis atvyksta pagal Europos Sąjungos arba daugiašalę programą, kuri apima judumo priemones, arba dviejų ar daugiau mokslo ir studijų institucijų susitarimą;

16.3. jeigu užsienietis atvyksta pagal Europos Sąjungos arba daugiašalę programą, kuri apima judumo priemones, arba dviejų ar daugiau mokslo ir studijų institucijų susitarimą – šios programos arba šio susitarimo pavadinimas.

17. Jeigu užsienietis yra sportininkas, dalyvaujantis aukšto meistriškumo sporte arba treneris, kaip jie apibrėžiami Lietuvos Respublikos sporto įstatyme, atvykstantis į Lietuvos Respubliką užsiimti sporto veikla:

17.1. jeigu užsienietis yra sportininkas – patvirtinimas, kad užsienietis yra sportininkas, kuris varžosi su kitais asmenimis aukšto meistriškumo sporto varžybose, kurios organizuojamos pagal iš anksto paskelbtus nuostatus ir patvirtintas šios sporto šakos taisykles, siekdamas nugalėti varžovus ir tobulinti savo fizines ir psichines savybes bei įgūdžius, nurodant varžybų pavadinimą;

17.2. jeigu užsienietis yra treneris – patvirtinimas, kad užsienietis yra treneris, rengiantis sportininką (sportininkus) aukšto meistriškumo sporto varžyboms ir (ar) jam (jiems) vadovaujantis šiose varžybose, nurodant varžybų pavadinimą.

18. Jeigu užsienietis yra tradicinės Lietuvos religinės bendrijos (bendruomenės) ar valstybės pripažintos religinės bendrijos narys – patvirtinimas, kad užsienietis yra tradicinės Lietuvos religinės bendrijos (bendruomenės) ar valstybės pripažintos religinės bendrijos narys, atvykstantis į Lietuvos Respubliką užsiimti veikla pagal Lietuvos Respublikos religinių bendruomenių ir bendrijų įstatymą, ir kad jis turės lėšų, kurių pakanka pragyventi Lietuvos Respublikoje.

19. Jeigu užsienietis yra Lietuvos Respublikoje juridinio asmens statusą turinčios kitos religinės bendruomenės ar bendrijos dvasininkas – patvirtinimas, kad užsienietis yra Lietuvos Respublikoje juridinio asmens statusą turinčios kitos religinės bendruomenės ar bendrijos dvasininkas, atvykstantis į Lietuvos Respubliką užsiimti veikla pagal Lietuvos Respublikos religinių bendruomenių ir bendrijų įstatymą, ir kad jis turės lėšų, kurių pakanka pragyventi Lietuvos Respublikoje.

20. Jeigu užsienietis yra Europos Sąjungos ar jos valstybių narių pripažįstamų savanoriškos veiklos programų dalyvis:

20.1. patvirtinimas, kad užsienietis yra Europos Sąjungos ar jos valstybių narių pripažįstamų savanoriškos veiklos programų, apimančių praktinio solidarumo veiksmų programas, kuriomis siekiama visuotinės svarbos tikslų nesiekiant pelno ir kuriose veiksmai nėra atlyginami, išskyrus išlaidų, susijusių su savanoriška veikla, kompensavimą, dalyvis, nurodant  programos pavadinimą;

20.2. patvirtinama, kad užsienietis turi pakankamai lėšų savanoriškos veiklos laikotarpiui ir grįžimo kelionės išlaidoms apmokėti.

21. Jeigu užsienietis yra studentas:

21.1. patvirtinimas, kad užsienietis priimtas studijuoti pagal studijų programą (programas) ir kad buvo sumokėti nustatyti mokesčiai; arba

21.2. patvirtinimas, kad užsienietis priimtas studijuoti į magistrantūrą ir kad buvo sumokėti nustatyti mokesčiai; arba

21.3. patvirtinimas, kad užsienietis priimtas studijuoti į doktorantūrą ir kad buvo sumokėti nustatyti mokesčiai;

21.4. patvirtinimas, kad užsienietis turi pakankamai lėšų studijoms ir grįžimo kelionės išlaidoms apmokėti.

21.5. nurodoma, ar užsienietis atvyksta pagal Europos Sąjungos arba daugiašalę programą, kuri apima judumo priemones, arba dviejų ar daugiau mokslo ir studijų institucijų susitarimą;

21.6. jeigu užsienietis atvyksta pagal Europos Sąjungos arba daugiašalę programą, kuri apima judumo priemones, arba dviejų ar daugiau mokslo ir studijų institucijų susitarimą – šios programos arba šio susitarimo pavadinimas. 

22. Jeigu tai nėra pirmieji užsieniečio, kuris priimtas studijuoti į Lietuvos mokslo ir studijų instituciją pagal studijų programą (programas) ir kreipiasi su prašymu išduoti arba pakeisti leidimą Įstatymo 46 straipsnio 1 dalies 1 punkte nurodytu pagrindu, studijų metai – per pastaruosius vienerius studijų metus surinkti studijų kreditai.

23. Jeigu užsienietis yra paskutinio kurso studentas:

23.1. patvirtinimas, kad tai studijų paskutinių metų laikotarpis;

23.2. užsieniečio paskutinė studijų dienos data.

24. Jeigu užsienietis atvyksta studijuoti (išskyrus studijas doktorantūroje) arba mokytis – patvirtinimas, kad užsienietis tuo atveju, jeigu pradės dirbti, įsipareigoja dirbti ne daugiau nei 20 valandų per savaitę.

25. Jeigu užsienietis moksleivis prašo 6 mėnesiams pakeisti leidimą laikinai gyventi baigiantis paskutiniams mokymosi metams – užsieniečio paskutinė mokymosi dienos data.

26. Jeigu su užsieniečiu yra sudaryta stažuotės atlikimo sutartis – patvirtinimas, kad užsienietis turi pakankamai lėšų stažuotės laikotarpiui ir grįžimo kelionės išlaidoms apmokėti.

27. Jeigu užsienietis ketina dirbti (dirba) pagal darbo sutartį – patvirtinimas, kad užsieniečio darbo užmokestis nebus mažesnis už tokį patį darbą dirbančio Lietuvos Respublikos gyventojo, o jeigu tokio darbuotojo nėra – jo darbo užmokestis nebus mažesnis už Lietuvos statistikos departamento paskutinį paskelbtą metinį vidutinį mėnesinį bruto darbo užmokestį šalies ūkyje pagal atitinkamą ekonominę veiklos rūšį.

28. Jeigu užsienietis Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymo numatytais atvejais yra (ar bus) apdraustas privalomuoju sveikatos draudimu – patvirtinimas, kad užsienietis moka (mokės) ar už jį bus mokamos nustatyto dydžio socialinio draudimo įmokos.

 

__________________________

Priedo pakeitimai:

Nr. 1V-195, 2020-03-09, paskelbta TAR 2020-03-10, i. k. 2020-05191

 

 

 

Leidimų laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje užsieniečiams išdavimo tvarkos aprašo

4 priedas

 

 

DUOMENYS, NURODOMI PILDANT PRAŠYMĄ NAUJAI ĮFORMINTI LEIDIMĄ LAIKINAI GYVENTI LIETUVOS RESPUBLIKOJE

 

1. Pasirenkama naujo leidimo laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje (toliau – leidimas laikinai gyventi) įforminimo tvarka, nurodant bendra tvarka ar skubos tvarka.

2. Užsieniečio asmens duomenys:

2.1. Lietuvos Respublikoje suteiktas asmens kodas;

2.2. vardas (-ai) ir pavardė (-ės);

2.3. gimimo data (metai, mėnuo, diena);

2.4. lytis;

2.5. gimimo vieta;

2.6. pilietybė.

3. Duomenys apie užsieniečio gyvenamąją vietą Lietuvos Respublikoje:

3.1. duomenys apie tai, ar gyvenamoji vieta yra deklaruota Lietuvos Respublikoje;

3.2. gyvenamosios vietos adresas Lietuvos Respublikoje (savivaldybė, vietovė, gatvė, namo numeris, buto numeris).

4. Užsieniečio kontaktiniai duomenys (telefono numeris, elektroninio pašto adresas).

5. Pasirenkamas leidimo laikinai gyventi keitimo pagrindas:

5.1. pasikeitė asmens duomenys; arba

5.2. leidimas laikinai gyventi tapo netinkamas naudoti; arba

5.3. leidimas laikinai gyventi įformintas 3 mėnesiais trumpesniam negu kelionės dokumento galiojimas laikotarpiui ir, pateikus naują galiojantį kelionės dokumentą, gali būti įformintas likusiam leidimo laikinai gyventi galiojimo laikotarpiui; arba

5.4. leidime laikinai gyventi yra netikslių įrašų; arba

5.5. leidimas laikinai gyventi yra prarastas.

6. Turėto leidimo laikinai gyventi duomenys (numeris, išdavimo data, galiojimo data, leidimą laikinai gyventi išdavusios įstaigos pavadinimas).

7. Duomenys apie valstybės rinkliavos sumokėjimą:

7.1. ar valstybės rinkliava apmokėta per Valstybės informacinių išteklių sąveikumo platformą (jei taip – apmokėta suma, apmokėjimo data);

7.2. ar valstybės rinkliava apmokėta bankiniu pavedimu (jei taip – apmokėta suma, apmokėjimo data).

8. Jeigu prašymą naujai įforminti leidimą laikinai gyventi pateikia užsienietis ne asmeniškai – šį prašymą pateikiančio asmens vardas, pavardė, gimimo data. 

__________

 

Leidimų laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje

užsieniečiams išdavimo tvarkos aprašo

5 priedas     

 

 

DUOMENYS, NURODOMI PILDANT PRAŠYMĄ LEISTI PAKEISTI DARBDAVĮ AR DARBO FUNKCIJĄ PAS TĄ PATĮ DARBDAVĮ

 

 

1. Užsieniečio asmens duomenys:

1.1. Lietuvos Respublikoje suteiktas asmens kodas;

1.2. vardas (-ai) ir pavardė (-ės);

2. Deklaruotos gyvenamosios vietos adresas Lietuvos Respublikoje (savivaldybė, vietovė, gatvė, namo numeris, buto numeris).

3. Pasirenkama, nurodant leisti pakeisti darbdavį ar leisti pakeisti darbo funkciją.

4. Užsieniečio kontaktiniai duomenys (telefono numeris, elektroninio pašto adresas, kuriuo užsienietis pageidauja gauti pranešimą apie priimtą sprendimą).

 

__________

 

 

Leidimų laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje

užsieniečiams išdavimo tvarkos aprašo

6 priedas

 

DUOMENYS, PATEIKIAMI PILDANT TARPININKAVIMO RAŠTĄ DARBDAVIUI ARBA DARBO FUNKCIJAI PAKEISTI

 

1.  Priimančiojo juridinio asmens duomenys:

1.1. juridinio asmens kodas;

1.2. pavadinimas;

1.3. teisinė forma;

1.4. registracijos adresas;

1.5. buveinės adresas;

1.6. vadovo pareigos, asmens kodas, vardas, pavardė, galiojančio asmens tapatybę patvirtinančio dokumento rūšis ir numeris;

1.7. juridinio asmens kontaktiniai duomenys (telefono numeris, elektroninio pašto adresas);

1.8. įgalioto asmens pareigos, asmens kodas, vardas, pavardė, galiojančio asmens tapatybę patvirtinančio dokumento rūšis ir numeris (jeigu tarpininkavimo raštą pildo juridinio asmens įgaliotas atstovas).

2.  Priimančiojo fizinio asmens duomenys:

2.1. asmens kodas, vardas, pavardė, gimimo data, lytis, pilietybė;

2.2. galiojančio asmens tapatybę patvirtinančio dokumento rūšis ir numeris;

2.3. deklaruotos gyvenamosios vietos adresas;

2.4. kontaktiniai duomenys (telefono numeris, elektroninio pašto adresas).

3. Užsieniečio, dėl kurio tarpininkaujama, duomenys:

3.1. vardas ir pavardė;

3.2. gimimo data;

3.3  lytis;

3.4. pilietybė;

3.5. galiojančio kelionės dokumento rūšis, numeris, išdavimo ir galiojimo datos, dokumentą išdavusi valstybė.

4. Nurodoma, ar prašoma:

4.1. leisti pakeisti darbdavį, arba

4.2. leisti pakeisti darbo funkciją.

5. Jeigu prašoma leisti užsieniečiui, kuriam leidimas laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje (toliau – leidimas laikinai gyventi) išduotas kaip darbuotojui, pakeisti darbdavį:

5.1.  įsipareigojama įdarbinti užsienietį pagal darbo sutartį ne trumpesniam negu 6 mėnesių laikotarpiui;

5.2. profesijos, pagal kurią užsienietis dirbs, pavadinimas ir profesijų pogrupio kodas pagal Lietuvos profesijų klasifikatorių;

5.3. darbo sutarties laikotarpiu įsipareigoto mokėti mėnesinio darbo užmokesčio dydis eurais.

6. Jeigu prašoma leisti užsieniečiui, kuriam leidimas laikinai gyventi išduotas kaip darbuotojui, pakeisti darbo funkciją:

6.1. profesijos, pagal kurią užsienietis dirbs, pavadinimas ir profesijų pogrupio kodas pagal Lietuvos profesijų klasifikatorių;

6.2. darbo sutarties laikotarpiu įsipareigoto mokėti mėnesinio darbo užmokesčio dydis eurais.

7. Jeigu prašoma leisti užsieniečiui, kurio profesija yra įtraukta į profesijų, kurių darbuotojų trūksta Lietuvos Respublikoje, sąrašą pagal ekonominės veiklos rūšis, leisti pakeisti darbdavį arba darbo funkciją:

7.1. užsieniečio turima kvalifikacija, kurią įrodo kvalifikaciją įrodantis dokumentas, ir jos atitiktis darbo vietai;

7.2. patvirtinimas, kad užsienietis turi ne mažesnę negu vienerių metų darbo patirtį pagal turimą kvalifikaciją per pastaruosius penkerius metus, kurią įrodo tai patvirtinantys dokumentai;

7.3. užsieniečio dabartinė (dabartinės) ir buvusi (buvusios) darbovietė (darbovietės), darbo joje (jose) laikotarpis ir pareigos.

8. Jeigu prašoma leisti pakeisti darbdavį arba darbo funkciją užsieniečiui, nurodytam Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ 631 straipsnio 5 dalyje, kurio profesija yra įtraukta į profesijų, kurių darbuotojų trūksta Lietuvos Respublikoje, sąrašą pagal ekonominės veiklos rūšis, o jį įdarbinti įsipareigojusi įmonė yra įtraukta į patvirtintų įmonių sąrašą:

8.1. užsieniečio turima kvalifikacija, kurią įrodo kvalifikaciją įrodantis dokumentas, ir jos atitiktis darbo vietai; arba

8.2. patvirtinimas, kad užsienietis turi ne mažesnę negu vienerių metų darbo patirtį pagal darbdavio nurodytą profesiją per pastaruosius penkerius metus, kurią įrodo tai patvirtinantys dokumentai;

8.3. užsieniečio dabartinė (dabartinės) ir buvusi (buvusios) darbovietė (darbovietės), darbo joje (jose) laikotarpis ir pareigos.

9. Jeigu prašoma leisti užsieniečiui, kuriam leidimas laikinai gyventi išduotas kaip aukštos profesinės kvalifikacijos darbuotojui, pakeisti darbdavį:

9.1. įsipareigojama įdarbinti užsienietį ne trumpesniam negu vienerių metų laikotarpiui pagal darbo sutartį ir mokėti mėnesinį darbo užmokestį, ne mažesnį negu 1,5 Lietuvos statistikos departamento paskutinio paskelbto ketvirčio šalies ūkio (įtraukiant ir individualių įmonių darbo užmokesčio duomenis) darbuotojų vidutinio mėnesinio bruto darbo užmokesčio dydžio; arba

9.2. įsipareigojama įdarbinti užsienietį dirbti aukštos profesinės kvalifikacijos reikalaujantį darbą pagal profesiją, kuri įtraukta į profesijų, kurioms būtina aukšta profesinė kvalifikacija, kurių darbuotojų trūksta Lietuvos Respublikoje, sąrašą, ne trumpesniam negu vienerių metų laikotarpiui pagal darbo sutartį ir mokėti mėnesinį darbo užmokestį, ne mažesnį negu 1,5 Lietuvos statistikos departamento paskutinio paskelbto ketvirčio šalies ūkio (įtraukiant ir individualių įmonių darbo užmokesčio duomenis) darbuotojų vidutinio mėnesinio bruto darbo užmokesčio dydžio; arba

9.3. įsipareigojama įdarbinti užsienietį dirbti aukštos profesinės kvalifikacijos reikalaujantį darbą pagal profesiją, kuri nėra įtraukta į profesijų, kurioms būtina aukšta profesinė kvalifikacija, kurių darbuotojų trūksta Lietuvos Respublikoje, sąrašą, ne trumpesniam negu vienerių metų laikotarpiui pagal darbo sutartį ir mokėti mėnesinį darbo užmokestį, ne mažesnį negu 3 Lietuvos statistikos departamento paskutinio paskelbto ketvirčio šalies ūkio (įtraukiant ir individualių įmonių; darbo užmokesčio duomenis) darbuotojų vidutinio mėnesinio bruto darbo užmokesčio dydžiai;

9.4. profesijos, pagal kurią užsienietis dirbs, pavadinimas ir profesijų pogrupio kodas pagal Lietuvos profesijų klasifikatorių;

9.5. darbo sutarties laikotarpiu įsipareigoto mokėti mėnesinio darbo užmokesčio dydis eurais.            

10. Jeigu prašoma leisti užsieniečiui, kuriam leidimas laikinai gyventi išduotas kaip aukštos profesinės kvalifikacijos darbuotojui, pakeisti darbo funkciją:

10.1. profesijos, pagal kurią užsienietis dirbs, pavadinimas ir profesijų pogrupio kodas pagal Lietuvos profesijų klasifikatorių;

10.2. darbo sutarties laikotarpiu įsipareigoto mokėti mėnesinio darbo užmokesčio dydis eurais, ne mažesnis negu 1,5 Lietuvos statistikos departamento paskutinio paskelbto ketvirčio šalies ūkio (įtraukiant ir individualių įmonių darbo užmokesčio duomenis) darbuotojų vidutinio mėnesinio bruto darbo užmokesčio dydžio.            

11. Patvirtinimas, kad:

11.1. užsieniečio darbo užmokestis nebus mažesnis už tokį patį darbą dirbančio Lietuvos Respublikos gyventojo, o jeigu tokio darbuotojo nėra – jo darbo užmokestis nebus mažesnis už Lietuvos statistikos departamento paskutinį paskelbtą metinį vidutinį mėnesinį bruto darbo užmokestį šalies ūkyje pagal atitinkamą ekonominę veiklos rūšį.

11.2. užsienietis mokės ar už jį bus mokamos nustatyto dydžio socialinio draudimo įmokos.

__________________________

Priedo pakeitimai:

Nr. 1V-195, 2020-03-09, paskelbta TAR 2020-03-10, i. k. 2020-05191

 

 

 

Leidimų laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje

užsieniečiams išdavimo tvarkos aprašo

7 priedas

 

 

(Sprendimo išduoti ar pakeisti leidimą laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje arba nutraukti prašymo išduoti ar pakeisti leidimą laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje nagrinėjimą forma)

 

 

________________________________________________________________________________

(Užsieniečio, pateikusio prašymą išduoti ar pakeisti leidimą laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje, vardas (-ai) ir pavardė (-ės)

 

Sprendimas:

 

Išduoti, pakeisti (nereikalingą išbraukti) leidimą laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje _______________________________________________________________________________,

(terminas, kuriam išduodamas šis leidimas)

vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ (toliau – UTPĮ __straipsnio__dalies ____ punktu bei____straipsnio __ dalies __ punktu arba  Lietuvos Respublikos branduolinės (atominės) elektrinės įstatymo ____ straipsnio___dalimi.

 

________________________________________________________________________________

(konkrečios Europos Sąjungos arba daugiašalės programos, kuri apima judumo priemones, arba dviejų ar daugiau pripažintų aukštojo mokslo įstaigų susitarimo pavadinimas, jeigu užsieniečiui leidimas laikinai gyventi išduodamas pagal UTPĮ 40 straipsnio 1 dalies 6 ar 13 punktą).

 

Nutraukti prašymo išduoti, pakeisti (nereikalingą išbraukti) leidimą laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje nagrinėjimą.

 

Leisti pakeisti darbdavį, darbo funkciją (nereikalingą išbraukti), vadovaujantis UTPĮ ___straipsnio____dalimi.

 

Nutraukti prašymo leisti pakeisti darbdavį, darbo funkciją (nereikalingą išbraukti) nagrinėjimą.

 

 

 

______________________                                       ________________________

(pareigų pavadinimas)                                                                                  (pareigų pavadinimas)                                  

_______________________________                                                 _________________________________ 

(parašas)                                                                                                       (parašas)                                                 

                                                                        _______________________________                                                 __________________________________

(vardas (-ai) ir pavardė (-ės))                                                                     (vardas (-ai) ir pavardė (-ės))

_______________________________                                                 __________________________________ (A. V.) 

(data)                                                                                                        (data)

 

 

Leidimų laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje užsieniečiams išdavimo tvarkos aprašo

8 priedas

 

 

DUOMENYS, NURODOMI PILDANT PRANEŠIMĄ PAGAL LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMO „DĖL UŽSIENIEČIŲ TEISINĖS PADĖTIES“ 36 STRAIPSNIO 1 DALYJE NURODYTĄ ĮPAREIGOJIMĄ

 

1. Užsieniečio asmens duomenys:

1.1. Lietuvos Respublikoje suteiktas asmens kodas (jeigu asmens kodas suteiktas);

1.2. vardas (-ai) ir pavardė (-ės);

1.3. gimimo data (metai, mėnuo, diena);

1.4. pilietybė;

1.5. galiojančio leidimo gyventi Lietuvos Respublikoje duomenys (numeris, išdavimo pagrindas);

1.6. užsieniečio kontaktiniai duomenys (telefono numeris, elektroninio pašto adresas).

2. Pasirenkamas užsieniečio pranešimo teikimo pagrindas:

2.1. pakeistas asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas; arba

2.2. pakeistas asmens pilietybę patvirtinantis dokumentas; arba

2.3. pasikeitė šeiminė padėtis; arba

2.4. pasikeitė faktinė gyvenamoji vieta; arba

2.5. pasikeitė deklaruota gyvenamoji vieta; arba

2.6. užsienietis išvyko iš Lietuvos Respublikos gyventi į užsienio valstybę; arba

2.7. pasikeitė Juridinių asmenų registre įregistruoto privačiojo juridinio asmens arba užsienio valstybėje įsteigtos įmonės filialo ar atstovybės buveinės adresas, kai leidimas laikinai gyventi užsieniečiui išduotas Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ (toliau – Įstatymas) 40 straipsnio 1 dalies 51 punkte, 45 straipsnio 1 dalies 1–22 punktuose ar 495 straipsnio 1 dalies 2 punkte nustatytais pagrindais arba kai leidimas laikinai gyventi jam išduotas Įstatymo 442 straipsnio 1 dalies 1 punkte nustatytu pagrindu kaip vadovui, vadovausiančiam priimančiajai įmonei; arba

2.8. užsienietis pateikė prašymą būti priimtas į kitos mokslo ir studijų institucijos lygiavertę studijų programą arba į doktorantūrą pagal Įstatymo 46 straipsnio 6 dalį.

3. Jeigu užsienietis pakeitė asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus:

3.1. pateikiamas užsieniečio paaiškinimas, koks jo asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas pakeistas, kokie konkretūs duomenys pasikeitė, kada pasikeitė šie duomenys;

3.2. patvirtinama, kad pakeistas asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas.

4. Jeigu užsienietis pakeitė pilietybę patvirtinančius dokumentus:

4.1. pateikiamas užsieniečio paaiškinimas, koks jo pilietybę patvirtinantis dokumentas pakeistas, kokie konkretūs duomenys pasikeitė, kada pasikeitė šie duomenys;

4.2. patvirtinama, kad pakeistas pilietybę patvirtinantis dokumentas.

5. Jeigu pasikeitė užsieniečio šeiminė padėtis:

5.1. nurodoma užsieniečio šeiminė padėtis po pasikeitimo;

5.2. nurodoma šeiminės padėties pasikeitimo data:

5.2.1. jeigu užsienietis (-ė) yra vedęs ar ištekėjusi – nurodoma santuokos sudarymo data;

5.2.2. jeigu užsienietis (-ė) yra išsituokęs ar išsituokusi – nurodoma ištuokos data;

5.2.3. jeigu sudaryta partnerystės sutartis – nurodoma partnerystės sutarties sudarymo data;

5.2.4. jeigu nutraukta partnerystės sutartis – nurodoma partnerystės sutarties nutraukimo data;

5.2.5. jeigu užsienietis (-ė) yra našlys ar našlė – nurodoma sutuoktinio ar partnerio mirties data;

5.3. patvirtinama, kad pasikeitė užsieniečio šeiminė padėtis (pridedami šeiminius ryšius patvirtinantys dokumentai, santuokos sudarymą, jos nutraukimą ar šeimos nario mirtį patvirtinantis dokumentas, registruotos partnerystės sudarymą patvirtinantis dokumentas).

6. Jeigu užsienietis pakeitė faktinę gyvenamąją vietą – nurodomas naujas faktinės gyvenamosios vietos adresas Lietuvos Respublikoje (savivaldybė, vietovė, gatvė, namo numeris, buto numeris).

7. Jeigu užsienietis išvyko iš Lietuvos Respublikos gyventi į užsienio valstybę:

7.1. nurodoma valstybė, į kurią išvykstama gyventi;

7.2. nurodoma išvykimo iš Lietuvos Respublikos data;

7.3. pateikiamas užsieniečio paaiškinimas apie išvykimo tikslą.

8. Jeigu pasikeitė Juridinių asmenų registre įregistruoto privačiojo juridinio asmens  arba užsienio valstybėje įsteigtos įmonės filialo ar atstovybės buveinės adresas, kai leidimas laikinai gyventi užsieniečiui išduotas Įstatymo 40 straipsnio 1 dalies 51 punkte, 45 straipsnio 1 dalies 1–22 punktuose ar 495 straipsnio 1 dalies 2 punkte nustatytais pagrindais arba kai leidimas laikinai gyventi jam išduotas Įstatymo 442 straipsnio 1 dalies 1 punkte nustatytu pagrindu kaip vadovui, vadovausiančiam priimančiajai įmonei:

8.1. nurodomas juridinio asmens kodas;

8.2. nurodomas juridinio asmens pavadinimas;

8.3. nurodomas juridinio asmens naujas adresas Lietuvos Respublikoje (savivaldybė, vietovė, gatvė, namo numeris, buto numeris).

9. Jeigu užsienietis pateikė prašymą būti priimtas į kitos mokslo ir studijų institucijos lygiavertę studijų programą arba į doktorantūrą pagal šio Įstatymo 46 straipsnio 6 dalį:

9.1. nurodomas mokslo ir studijų institucijos, kuriai pateiktas prašymas dėl priėmimo į lygiavertę studijų programą arba į doktorantūrą, pavadinimas;

9.2. nurodoma prašymo dėl priėmimo į lygiavertę studijų programą arba į doktorantūrą pateikimo data;

9.3. pateikiamas užsieniečio paaiškinimas;

9.4. patvirtinama, kad užsienietis pateikė prašymą būti priimtas į kitos mokslo ir studijų institucijos lygiavertę studijų programą arba į doktorantūrą (pavyzdžiui, mokslo ir studijų institucijos tarpininkavimo raštas).

 

______________________

Papildyta priedu:

Nr. 1V-195, 2020-03-09, paskelbta TAR 2020-03-10, i. k. 2020-05191

 

 

Leidimų laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje užsieniečiams išdavimo tvarkos aprašo

9 priedas

 

 

DUOMENYS, NURODOMI PILDANT PRANEŠIMĄ PAGAL LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMO „DĖL UŽSIENIEČIŲ TEISINĖS PADĖTIES“ 11 STRAIPSNIO 51 DALYJE IR 36 STRAIPSNIO 3 DALYJE NURODYTĄ ĮPAREIGOJIMĄ

 

1.       Pranešimą teikiančio juridinio asmens duomenys:

1.1.    juridinio asmens kodas;

1.2.    juridinio asmens pavadinimas;

1.3.    juridinio asmens adresas;

1.4.    juridinio asmens kontaktiniai duomenys (telefono numeris, elektroninio pašto adresas);

1.5.    įgalioto asmens pareigos, asmens kodas, vardas, pavardė, galiojančio asmens tapatybę patvirtinančio dokumento rūšis ir numeris (jeigu pranešimą pildo juridinio asmens įgaliotas atstovas).

2.       Pranešimą teikiančio fizinio asmens duomenys:

2.1.    asmens kodas, vardas (-ai), pavardė (-ės), gimimo data,

2.2.    kontaktiniai duomenys (telefono numeris, elektroninis paštas).

3.       Užsieniečio asmens duomenys:

3.1.    vardas (-ai) ir pavardė (-ės);

3.2.    gimimo data (metai, mėnuo, diena);

3.3.    Lietuvos Respublikoje suteiktas asmens kodas (jeigu asmens kodas suteiktas).

4.       Nurodomas užsieniečio turimo dokumento tipas:

4.1.    leidimas gyventi Lietuvos Respublikoje ir jo išdavimo pagrindas;

4.2.    viza;

4.3.    jeigu pranešimą teikiantis asmuo neturi duomenų apie užsieniečiui išduotą vizą, nurodo, kad tokių duomenų neturi;

4.4.    jeigu užsienietis turi kitos Europos Sąjungos valstybės narės išduotą galiojantį leidimą laikinai gyventi kaip perkeltas įmonės viduje, pranešimą teikiantis juridinis asmuo nurodo:

4.4.1. Europos Sąjungos valstybę narę, kuri užsieniečiui išdavė leidimą laikinai gyventi kaip perkeltam įmonės viduje;

4.4.2. išduoto galiojančio leidimo laikinai gyventi kaip perkeltam įmonės viduje numerį;

4.4.3. išduoto leidimo laikinai gyventi kaip perkeltam įmonės viduje galiojimo laikotarpį.

5.       Jeigu pranešimą teikia užsieniečio darbdavys, nurodomas pranešimo teikimo pagrindas:

5.1.    darbo sutartis su užsieniečiu nutraukta; arba

5.2.    užsienietis neatvyko dirbti; arba

5.3.    užsienietis neįdarbintas; arba

5.4.    užsieniečio, priimto dirbti aukštos profesinės kvalifikacijos reikalaujantį darbą, darbo užmokesčio dydis sumažintas.

6.       Jeigu darbo sutartis su užsieniečiu nutraukta:

6.1.    nurodoma darbo sutarties nutraukimo data;

6.2.    nurodomas darbo sutarties nutraukimo pagrindas;

6.3.    patvirtinama, kad darbo sutartis su užsieniečiu nutraukta (kai darbdavys yra atleistas nuo pareigos teikti Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos duomenis apie užsieniečio įdarbinimą, pridedami darbo santykių nutraukimą patvirtinantys dokumentai).

7.       Jeigu užsienietis neatvyko dirbti – pateikiamas darbdavio paaiškinimas.

8.       Jeigu užsienietis neįdarbintas – pateikiamas darbdavio paaiškinimas.

9.       Jeigu užsieniečio, priimto dirbti aukštos profesinės kvalifikacijos reikalaujantį darbą, darbo užmokesčio dydis sumažintas:

9.1.    nurodomas dabartinis darbo užmokesčio dydis;

9.2.    nurodoma pakeitimų dėl darbo užmokesčio dydžio įsigaliojimo data;

9.3.    pateikiamas darbdavio paaiškinimas;

9.4.    patvirtinama, kad užsieniečiui sumažintas darbo užmokesčio dydis (pridedama darbo sutartis su pakeitimais).

10.     Jeigu ūkio subjektų veiklos priežiūrą atlikti įgaliotas subjektas teikia pranešimą apie tai, kad užsieniečiui už Lietuvos Respublikos įstatymuose numatytą pažeidimą skirta didesnė negu vieno bazinės socialinės išmokos dydžio bauda ir ji nėra sumokėta ilgiau kaip vieną mėnesį nuo nustatyto jos sumokėjimo termino pabaigos:

10.1. nurodomas paskirtos baudos dydis;

10.2. nurodomas įstatyminis pagrindas, už ką užsieniečiui buvo paskirta bauda;

10.3. nurodoma nustatyta baudos sumokėjimo termino pabaigos data.

11.     Jeigu pranešimą teikia švietimo įstaiga ar priimantysis subjektas, pasirenkamas pranešimo teikimo pagrindas:

11.1.  užsieniečio mokymasis nutrauktas; arba

11.2.  užsieniečio studijos nutrauktos; arba

11.3.  užsieniečio stažuotė nutraukta; arba

11.4.  užsieniečio kvalifikacijos tobulinimas nutrauktas; arba

11.5.  užsieniečio savanoriškos veiklos vykdymas nutrauktas; arba

11.6.  užsienietis neatvyko.

12.     Jeigu užsieniečio mokymasis nutrauktas:

12.1.  nurodoma mokymosi nutraukimo data;

12.2.  nurodoma mokymosi nutraukimo priežastis;

12.3.  patvirtinama, kad užsieniečio mokymasis nutrauktas (pridedami mokymosi nutraukimą patvirtinantys dokumentai).

13.     Jeigu užsieniečio studijos nutrauktos:

13.1.  nurodoma išbraukimo iš studentų sąrašų data;

13.2.  nurodoma išbraukimo iš studentų sąrašų priežastis;

13.3.  patvirtinama, kad užsieniečio studijos nutrauktos (pridedamas įsakymas dėl užsieniečio studento išbraukimo iš studentų sąrašų).

14.     Jeigu užsieniečio stažuotė nutraukta:

14.1.  nurodoma stažuotės nutraukimo data;

14.2.  nurodoma stažuotės nutraukimo priežastis;

14.3.  patvirtinama, kad užsieniečio stažuotė nutraukta (pridedami stažuotės nutraukimą patvirtinantys dokumentai).

15.     Jeigu užsieniečio kvalifikacijos tobulinimas nutrauktas:

15.1.  nurodoma kvalifikacijos tobulinimo nutraukimo data;

15.2.  nurodoma kvalifikacijos tobulinimo nutraukimo priežastis;

15.3.  patvirtinama, kad užsieniečio kvalifikacijos tobulinimas nutrauktas (pridedami kvalifikacijos tobulinimo nutraukimą patvirtinantys dokumentai).

16.     Jeigu užsieniečio savanoriškos veiklos vykdymas nutrauktas:

16.1.  nurodoma savanoriškos veiklos vykdymo nutraukimo data;

16.2.  nurodoma savanoriškos veiklos vykdymo nutraukimo priežastis;

16.3.  patvirtinama, kad užsieniečio savanoriškos veiklos vykdymas nutrauktas (pridedami savanoriškos veiklos vykdymo nutraukimą patvirtinantys dokumentai).

17.     Jeigu užsienietis neatvyko – pateikiamas švietimo įstaigos ar priimančiojo subjekto paaiškinimas.

18.     Jeigu pranešimą teikia Kalėjimų departamentas prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos – pateikiamas paaiškinimas, kuriame nurodomos aplinkybės apie tai, kad užsienietis yra sulaikytas ikiteisminio tyrimo laikotarpiui arba atlieka teismo paskirtą bausmę.

19.     Jeigu pranešimą teikia Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro įgaliota institucija, pasirenkamas pranešimo teikimo pagrindas:

19.1.  užsienietis ne vėliau kaip per 30 dienų nuo leidimo laikinai gyventi jam išdavimo dienos raštu nepranešė ekonomikos ir inovacijų ministro įgaliotai institucijai apie įmonės įsteigimą ir pradėtą vykdyti jos steigimo dokumentuose nurodytą veiklą; arba

19.2.  nustatyta, kad užsienietis įmonės neįsteigė; arba

19.3.  nustatyta, kad užsienietis neužsiima įmonės steigimo dokumentuose nurodyta veikla; arba

19.4.  nustatyta, kad užsienietis nebėra įmonės dalyvis; arba

19.5.  paaiškėja, kad užsieniečio buvimas Lietuvos Respublikoje nėra būtinas įmonės veiklai.

20.     Jeigu nustatyta, kad užsienietis įmonės neįsteigė, jis neužsiima įmonės steigimo dokumentuose nurodyta veikla arba jo buvimas Lietuvos Respublikoje nėra būtinas įmonės veiklai – pateikiamas ekonomikos ir inovacijų ministro įgaliotos institucijos paaiškinimas, kuriame nurodomos nustatytos aplinkybės.

21.     Jeigu nustatyta, kad užsienietis nebėra įmonės dalyvis:

21.1.  pateikiamas ekonomikos ir inovacijų ministro įgaliotos institucijos paaiškinimas, kuriame nurodomos nustatytos aplinkybės.

21.2.  patvirtinama, kad užsienietis nebėra įmonės dalyvis (pridedami šias aplinkybes patvirtinantys dokumentai).

22.     Jeigu pranešimą teikia priimančioji įmonė, įsteigta Lietuvos Respublikoje, pasirenkamas pranešimo teikimo pagrindas:

22.1.  pasikeitė Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ (toliau – Įstatymas) 442 straipsnio 1, 2, 3 ir 5 dalyse nurodytos sąlygos; arba

22.2.  užsienietis, kuris turi kitos Europos Sąjungos valstybės narės, kuri nėra Šengeno valstybė, išduotą  leidimą laikinai gyventi kaip perkeltas įmonės viduje, yra perkeltas  įmonės viduje, įskaitant judėjimą tarp priimančiųjų įmonių kitos Europos Sąjungos valstybėse narėse.

23.     Jeigu pasikeitė Įstatymo 442 straipsnio 1, 2, 3 ir 5 dalyse numatytos sąlygos:

23.1.  pateikiamas priimančiosios įmonės, įsteigtos Lietuvos Respublikoje, paaiškinimas, kuriame nurodoma, kokios sąlygos ir kaip pasikeitė;

23.2.  patvirtinama, kad pasikeitė Įstatymo 442 straipsnio 1, 2, 3 ir 5 dalyse nurodytos sąlygos (pridedami pasikeitusias sąlygas patvirtinantys dokumentai).

24.     Jeigu užsienietis, kuris turi kitos Europos Sąjungos valstybės narės, kuri nėra Šengeno valstybė, išduotą  leidimą laikinai gyventi kaip perkeltas įmonės viduje, yra perkeltas  įmonės viduje, įskaitant judėjimą tarp priimančiųjų įmonių kitos Europos Sąjungos valstybėse narėse:

24.1.  nurodoma perkėlimo įmonės viduje trukmė;

24.2. nurodomas (nurodomi) priimančiosios (priimančiųjų) įmonės (įmonių) buveinės (buveinių) adresas (adresai) (savivaldybė, vietovė, gatvė, namo numeris, buto numeris).

25.     Jeigu mokslo ir studijų institucija teikia pranešimą apie tai, kad atsirado aplinkybės, kurios galėtų sukliudyti vykdyti darbo sutartį, sudarytą su tyrėju:

25.1.  pateikiamas užsieniečio mokslo ir studijų institucijos paaiškinimas, kuriame konkrečiai nurodoma, kokios aplinkybės pasikeitė;

25.2. patvirtinama, kad atsirado aplinkybių, kurios galėtų sukliudyti vykdyti darbo sutartį, sudarytą su tyrėju (pridedami šias aplinkybes patvirtinantys dokumentai).

26.     Jeigu Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių institucijos, įstaigos ir įmonės teikia pranešimą apie pastebėtus galimus fiktyvios įmonės, fiktyvios santuokos, fiktyvaus įvaikinimo ar fiktyvios registruotos partnerystės požymius:

26.1.  pateikiamas Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių institucijos, įstaigos ir įmonės paaiškinimas, kuriame nurodoma, kokios aplinkybės nustatytos ar kokie požymiai sudaro rimtą pagrindą manyti, kad pastebėtas fiktyvios įmonės, fiktyvios santuokos, fiktyvaus įvaikinimo ar fiktyvios registruotos partnerystės atvejis;

26.2.  patvirtinama, kad nustatyta požymių, kurie sudaro rimtą pagrindą manyti, kad pastebėtas fiktyvios įmonės, fiktyvios santuokos, fiktyvaus įvaikinimo ar fiktyvios registruotos partnerystės atvejis (pridedami nurodomas aplinkybes patvirtinantys dokumentai).

 

_______________

Papildyta priedu:

Nr. 1V-195, 2020-03-09, paskelbta TAR 2020-03-10, i. k. 2020-05191

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Įsakymas

Nr. 1V-242, 2007-06-28, Žin., 2007, Nr. 75-2981 (2007-07-07), i. k. 1072310ISAK001V-242

Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2005 m. spalio 12 d. įsakymo Nr. 1V-329 "Dėl Leidimų laikinai gyventi Lietuvos respublikoje užsieniečiams išdavimo bei fiktyvios santuokos sudarymo įvertinimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Įsakymas

Nr. 1V-179, 2008-05-14, Žin., 2008, Nr. 57-2161 (2008-05-20), i. k. 1082310ISAK001V-179

Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2005 m. spalio 12 d. įsakymo Nr. 1V-329 "Dėl Leidimų laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje užsieniečiams išdavimo bei fiktyvios santuokos sudarymo, fiktyvios registruotos partnerystės ir fiktyvaus įvaikinimo įvertinimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Įsakymas

Nr. 1V-205, 2009-05-18, Žin., 2009, Nr. 62-2501 (2009-05-28), i. k. 1092310ISAK001V-205

Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2005 m. spalio 12 d. įsakymo Nr. 1V-329 "Dėl Leidimų laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje užsieniečiams išdavimo bei fiktyvios santuokos sudarymo, fiktyvios registruotos partnerystės ir fiktyvaus įvaikinimo įvertinimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo

 

4.

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Įsakymas

Nr. 1V-431, 2010-06-28, Žin., 2010, Nr. 80-4191 (2010-07-08), i. k. 1102310ISAK001V-431

Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2005 m. spalio 12 d. įsakymo Nr. 1V-329 "Dėl Dokumentų leidimui laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje gauti pateikimo ir leidimų laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje užsieniečiams išdavimo, keitimo, panaikinimo, taip pat įvertinimo, ar santuoka arba registruotos partnerystės sutartis buvo sudaryta arba vaikas buvo įvaikintas, kad užsienietis gautų leidimą laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje, tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo

 

5.

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Įsakymas

Nr. 1V-397, 2011-05-23, Žin., 2011, Nr. 66-3113 (2011-05-31), i. k. 1112310ISAK001V-397

Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2005 m. spalio 12 d. įsakymo Nr. 1V-329 "Dėl Dokumentų leidimui laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje gauti pateikimo ir leidimų laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje užsieniečiams išdavimo, keitimo, panaikinimo, taip pat įvertinimo, ar santuoka arba registruotos partnerystės sutartis buvo sudaryta arba vaikas buvo įvaikintas, kad užsienietis gautų leidimą laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje, tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo

 

6.

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Įsakymas

Nr. 1V-453, 2012-06-13, Žin., 2012, Nr. 67-3438 (2012-06-16), i. k. 1122310ISAK001V-453

Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2005 m. spalio 12 d. įsakymo Nr. 1V-329 "Dėl Dokumentų leidimui laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje gauti pateikimo ir leidimų laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje užsieniečiams išdavimo, keitimo, panaikinimo, taip pat įvertinimo, ar santuoka arba registruotos partnerystės sutartis buvo sudaryta arba vaikas buvo įvaikintas, kad užsienietis gautų leidimą laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje, tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo

 

7.

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Įsakymas

Nr. 1V-596, 2013-07-08, Žin., 2013, Nr. 75-3790 (2013-07-13), i. k. 1132310ISAK001V-596

Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2005 m. spalio 12 d. įsakymo Nr. 1V-329 "Dėl Dokumentų leidimui laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje gauti pateikimo ir leidimų laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje užsieniečiams išdavimo, keitimo, panaikinimo, taip pat įvertinimo, ar santuoka arba registruotos partnerystės sutartis buvo sudaryta arba vaikas buvo įvaikintas, kad užsienietis gautų leidimą laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje, tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo

 

8.

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Įsakymas

Nr. 1V-984, 2013-11-28, Žin., 2013, Nr. 124-6340 (2013-12-05), i. k. 1132310ISAK001V-984

Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2005 m. spalio 12 d. įsakymo Nr. 1V-329 "Dėl Dokumentų leidimui laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje gauti pateikimo ir leidimų laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje užsieniečiams išdavimo, keitimo, panaikinimo, taip pat įvertinimo, ar santuoka arba registruotos partnerystės sutartis buvo sudaryta arba vaikas buvo įvaikintas tam, kad užsienietis gautų leidimą laikinai gyventi Lietuvos respublikoje, tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo

 

9.

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Įsakymas

Nr. 1V-23, 2014-01-20, paskelbta TAR 2014-01-22, i. k. 2014-00397

Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2005 m. spalio 12 d. įsakymo Nr. 1V-329 „Dėl Dokumentų leidimui laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje gauti pateikimo ir leidimų laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje užsieniečiams išdavimo, keitimo, panaikinimo, taip pat įvertinimo, ar santuoka arba registruotos partnerystės sutartis buvo sudaryta arba vaikas buvo įvaikintas tam, kad užsienietis gautų leidimą laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje, tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

10.

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Įsakymas

Nr. 1V-475, 2014-07-11, paskelbta TAR 2014-07-11, i. k. 2014-10148

Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2005 m. spalio 12 d. įsakymo Nr. 1V-329 "Dėl Dokumentų leidimui laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje gauti pateikimo ir leidimų laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje užsieniečiams išdavimo, keitimo, panaikinimo, taip pat įvertinimo, ar santuoka arba registruotos partnerystės sutartis buvo sudaryta arba vaikas buvo įvaikintas tam, kad užsienietis gautų leidimą laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje, tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo

 

11.

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Įsakymas

Nr. 1V-367, 2015-05-06, paskelbta TAR 2015-05-06, i. k. 2015-06790

Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2005 m. spalio 12 d. įsakymo Nr. 1V-329 „Dėl Dokumentų leidimui laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje gauti pateikimo ir leidimų laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje užsieniečiams išdavimo, keitimo, panaikinimo, taip pat įvertinimo, ar santuoka arba registruotos partnerystės sutartis buvo sudaryta arba vaikas buvo įvaikintas tam, kad užsienietis gautų leidimą laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje, tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

12.

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Įsakymas

Nr. 1V-694, 2015-09-04, paskelbta TAR 2015-09-04, i. k. 2015-13561

Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2005 m. spalio 12 d. įsakymo Nr. 1V-329 „Dėl Leidimų laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje užsieniečiams išdavimo, keitimo, panaikinimo, taip pat įvertinimo, ar santuoka, registruota partnerystė, įvaikinimas ar įmonė yra fiktyvūs, tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

13.

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Įsakymas

Nr. 1V-837, 2015-10-21, paskelbta TAR 2015-10-21, i. k. 2015-16613

Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2005 m. spalio 12 d. įsakymo Nr. 1V-329 „Dėl Leidimų laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje užsieniečiams išdavimo, keitimo, panaikinimo, taip pat įvertinimo, ar santuoka, registruota partnerystė, įvaikinimas ar įmonė yra fiktyvūs, tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

14.

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Įsakymas

Nr. 1V-243, 2016-04-04, paskelbta TAR 2016-04-04, i. k. 2016-07305

Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2005 m. spalio 12 d. įsakymo Nr. 1V-329 „Dėl Leidimų laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje užsieniečiams išdavimo, keitimo, panaikinimo, taip pat įvertinimo, ar santuoka, registruota partnerystė, įvaikinimas ar įmonė yra fiktyvūs, tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

15.

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Įsakymas

Nr. 1V-286, 2016-04-13, paskelbta TAR 2016-04-13, i. k. 2016-09016

Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2005 m. spalio 12 d. įsakymo Nr. 1V-329 „Dėl Leidimų laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje užsieniečiams išdavimo, keitimo, panaikinimo, taip pat įvertinimo, ar santuoka, registruota partnerystė, įvaikinimas ar įmonė yra fiktyvūs, tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

16.

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Įsakymas

Nr. 1V-862, 2016-11-28, paskelbta TAR 2016-11-29, i. k. 2016-27637

Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2005 m. spalio 12 d. įsakymo Nr. 1V-329 „Dėl Leidimų laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje užsieniečiams išdavimo, keitimo, panaikinimo, taip pat įvertinimo, ar santuoka, registruota partnerystė, įvaikinimas ar įmonė yra fiktyvūs, tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

17.

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Įsakymas

Nr. 1V-1, 2017-01-02, paskelbta TAR 2017-01-02, i. k. 2017-00109

Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2005 m. spalio 12 d. įsakymo Nr. 1V-329 „Dėl Leidimų laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje užsieniečiams išdavimo, keitimo, panaikinimo, taip pat įvertinimo, ar santuoka, registruota partnerystė, įvaikinimas ar įmonė yra fiktyvūs, tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

18.

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Įsakymas

Nr. 1V-700, 2017-10-16, paskelbta TAR 2017-10-16, i. k. 2017-16308

Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2005 m. spalio 12 d. įsakymo Nr. 1V-329 „Dėl Leidimų laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje užsieniečiams išdavimo, keitimo, panaikinimo, taip pat įvertinimo, ar santuoka, registruota partnerystė, įvaikinimas ar įmonė yra fiktyvūs, tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

19.

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Įsakymas

Nr. 1V-705, 2018-09-27, paskelbta TAR 2018-09-27, i. k. 2018-15173

Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2005 m. spalio 12 d. įsakymo Nr. 1V-329 „Dėl Leidimų laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje užsieniečiams išdavimo, keitimo, panaikinimo, taip pat įvertinimo, ar santuoka, registruota partnerystė, įvaikinimas ar įmonė yra fiktyvūs, tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

20.

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Įsakymas

Nr. 1V-311, 2019-03-29, paskelbta TAR 2019-03-29, i. k. 2019-04970

Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2005 m. spalio 12 d. įsakymo Nr. 1V-329 „Dėl Leidimų laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje užsieniečiams išdavimo, keitimo, panaikinimo, taip pat įvertinimo, ar santuoka, registruota partnerystė, įvaikinimas ar įmonė yra fiktyvūs, tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

21.

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Įsakymas

Nr. 1V-615, 2019-07-08, paskelbta TAR 2019-07-08, i. k. 2019-11271

Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2005 m. spalio 12 d. įsakymo Nr. 1V-329 „Dėl Leidimų laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje užsieniečiams išdavimo, keitimo, panaikinimo, taip pat įvertinimo, ar santuoka, registruota partnerystė, įvaikinimas ar įmonė yra fiktyvūs, tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

22.

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Įsakymas

Nr. 1V-1018, 2019-12-19, paskelbta TAR 2019-12-20, i. k. 2019-20728

Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2005 m. spalio 12 d. įsakymo Nr. 1V-329 „Dėl Leidimų laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje užsieniečiams išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

23.

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Įsakymas

Nr. 1V-195, 2020-03-09, paskelbta TAR 2020-03-10, i. k. 2020-05191

Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2005 m. spalio 12 d. įsakymo Nr. 1V-329 „Dėl Leidimų laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje užsieniečiams išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

24.

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Įsakymas

Nr. 1V-628, 2020-06-23, paskelbta TAR 2020-06-23, i. k. 2020-13680

Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2005 m. spalio 12 d. įsakymo Nr. 1V-329 „Dėl Leidimų laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje užsieniečiams išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

25.

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Įsakymas

Nr. 1V-882, 2020-09-02, paskelbta TAR 2020-09-02, i. k. 2020-18474

Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2005 m. spalio 12 d. įsakymo Nr. 1V-329 „Dėl Leidimų laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje užsieniečiams išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

26.

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Įsakymas

Nr. 1V-959, 2020-09-21, paskelbta TAR 2020-09-21, i. k. 2020-19573

Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2005 m. spalio 12 d. įsakymo Nr. 1V-329 „Dėl Leidimų laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje užsieniečiams išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo