Suvestinė redakcija nuo 2012-05-01

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2005, Nr. 124-4438, i. k. 105110MISAK00B1-558

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS DIREKTORIUS

 

Į S A K Y M A S

DĖL ŠALUTINIŲ GYVŪNINIŲ PRODUKTŲ IR PERDIRBTŲ ŠALUTINIŲ GYVŪNINIŲ PRODUKTŲ BEI GAIŠENŲ VAŽTARAŠČIŲ FORMŲ, JŲ PILDYMO NURODYMŲ PATVIRTINIMO

 

2005 m. spalio 7 d. Nr. B1-558

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos veterinarijos įstatymu (Žin., 1992, Nr. 2-15; 2010, Nr. 148-7563) ir 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1069/2009, kuriuo nustatomos žmonėms vartoti neskirtų šalutinių gyvūninių produktų ir jų gaminių sveikumo taisyklės ir panaikinamas reglamentas (EB) Nr. 1774/2002 (OL 2009 L 300, p. 1), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2010 m. rugsėjo 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2010/63/ES (OL 2010 L 276, p. 33):

Preambulės pakeitimai:

Nr. B1-337, 2011-06-30, Žin., 2011, Nr. 95-4492 (2011-07-23), i. k. 111110MISAK00B1-337

 

1. Tvirtinu pridedamus:

1.1. Šalutinių gyvūninių produktų ir perdirbtų šalutinių gyvūninių produktų važtaraščio formą;

1.2. Gaišenų važtaraščio formą;

1.3. Šalutinių gyvūninių produktų ir perdirbtų šalutinių gyvūninių produktų važtaraščio pildymo nurodymus;

1.4. Gaišenų važtaraščio pildymo nurodymus.

2. Pavedu įsakymo vykdymo kontrolę teritorinėms valstybinėms maisto ir veterinarijos tarnyboms.

Punkto pakeitimai:

Nr. B1-337, 2011-06-30, Žin., 2011, Nr. 95-4492 (2011-07-23), i. k. 111110MISAK00B1-337

 

 

DIREKTORIUS                                                                                  KAZIMIERAS LUKAUSKAS


Forma patvirtinta

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos

direktoriaus 2005 m. spalio 7 d.

įsakymu Nr. B1-558

 

ŠALUTINIŲ GYVŪNINIŲ PRODUKTŲ IR PERDIRBTŲ ŠALUTINIŲ GYVŪNINIŲ PRODUKTŲ VAŽTARAŠTIS

 

200_-_____-_____ Nr. _____

 

1. Siuntėjas:_________________________________

___________________________________________

___________________________________________

(pavadinimas, adresas, įmonės veterinarinio patvirtinimo numeris, telefonas, faksas)

2. Gavėjas: ____________________________

______________________________________

______________________________________

(pavadinimas, adresas, įmonės veterinarinio patvirtinimo numeris, telefonas, faksas)

3. Vežėjas___________________________________

___________________________________________

___________________________________________

(pavadinimas, adresas, įmonės registracijos numeris, telefonas, faksas)

4. Siuntos pakrovimo vieta (-os):____________

______________________________________

______________________________________

(pavadinimas, adresas, jei skiriasi nuo 1 punkte nurodytojo, ir įmonės veterinarinio patvirtinimo numeris, kur tinkama)

5. Siuntos pakrovimo data ir valanda:

___________________________________________

___________________________________________

6. Transporto priemonės rūšis ir valstybinis numeris:

______________________________________

 

7. ŠGP ar PŠGP pavadinimas ir kategorija:

___________________________________________

8. Pakuotė, pakuotės svoris (kg), pakuočių skaičius:

______________________________________

 

9. PŠGP partijos numeris, bendras kiekis (kg) ir apdorojimo metodas:

___________________________________________

 

10. Talpyklos (-ų) numeris (-iai) (kur tinkama) ir svoris (kg), plombos numeris (kur tinkama):

______________________________________

11. Gyvūnų, iš kurių gauti ŠGP ar PŠGP, rūšis:

___________________________________________

 

12. ŠGP ar PŠGP kilmė:___________________

______________________________________

 

13. ŠGP ar PŠGP paskirtis:______________________

___________________________________________

 

14. ŠGP ar PŠGP ženklinimas ir transportavimo temperatūra: ___________________________

15. Gaišenų, kurių mėginiai turi būti tiriami dėl užkrečiamųjų spongiforminių encefalopatijų, skaičius ir buvę ausų įsagų numeriai:

___________________________________________________________________________________________

 

 

Siuntėjas __________________                ______________________

                           (parašas)                                                (vardas, pavardė)

 

Vežėjas   __________________                ______________________

                           (parašas)                                                (vardas, pavardė)

 

Siuntą gavau

________________________

(gavėjo įgaliotojo asmens pareigos)

________________________

                        (parašas)

________________________

                (vardas, pavardė)

______________


Forma patvirtinta

Valstybinės maisto ir

veterinarijos tarnybos direktoriaus

2005 m. spalio 7 d. įsakymu Nr. B1-558

(Valstybinės maisto

ir veterinarijos tarnybos direktoriaus

2011 m. spalio 7 d. įsakymo

Nr. B1-585 redakcija)

 

GAIŠENŲ VAŽTARAŠTIS

 

20____-____-____ Nr. _______

 

I. Bendrieji duomenys:

 

Gaišenų savininkas __________________________________________________________

(vardas, pavardė / pavadinimas, kodas, adresas,

__________________________________________________________________________

veterinarinio  patvirtinimo / registracijos Nr.*)

 

Gyvūno laikymo vieta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(laikymo vietos numeris*)

 

(bandos numeris*)

 

Gaišenų vežėjas ____________________________________________________________

(vardas, pavardė / pavadinimas, kodas, adresas, veterinarinio patvirtinimo /

__________________________________________________________________________

registracijos Nr.*)

__________________________________________________________________________

(transporto priemonės valstybinis Nr., transporto priemonės priekabos valstybinis Nr.)

 

Gaišenų gavėjas ____________________________________________________________

(vardas, pavardė / pavadinimas, kodas, paskirties vietos adresas,

__________________________________________________________________________

veterinarinio patvirtinimo Nr.)

 

II. Duomenys apie gaišenas:

Nugaišusių gyvūnų rūšis:

Gaišenų skaičius:

Gaišenų svoris (kg):

 

Nugaišusio gyvūno**

paso Nr.

individualaus ženklo Nr.

lytis

veislė

gimimo data

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gaišenų savininkas

____________

(parašas)

_________________

(vardas, pavardė)

Gaišenų vežėjas

____________

(parašas)

_________________

(vardas, pavardė)

Gaišenų gavėjas

____________

(parašas)

_________________

(vardas, pavardė)

 

__________________________

*- jei suteiktas.

** - nurodoma tik  galvijams, avims, ožkoms, arkliams.

Surašyti 3 šio važtaraščio egzemplioriai: vienas – gaišenos savininkui, antras – gaišenos vežėjui, trečias – gaišenos gavėjui.

 

_________________

 

Formos pakeitimai:

Nr. B1-585, 2011-10-07, Žin., 2011, Nr. 123-5851 (2011-10-13), i. k. 111110MISAK00B1-585

 


PATVIRTINTA

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos

direktoriaus 2005 m. spalio 7 d.

įsakymu Nr. B1-558

 

ŠALUTINIŲ GYVŪNINIŲ PRODUKTŲ IR PERDIRBTŲ ŠALUTINIŲ GYVŪNINIŲ PRODUKTŲ VAŽTARAŠČIO PILDYMO NURODYMAI

 

1. Šalutinių gyvūninių produktų (toliau – ŠGP) ir perdirbtų šalutinių gyvūninių produktų (toliau – PŠGP) važtaraščio pildymo nurodymų (toliau – Nurodymai) tikslas – užtikrinti ŠGP ir PŠGP apskaitą, judėjimo ir saugaus sunaikinimo kontrolę.

2. ŠGP ir PŠGP siunčianti įmonė (toliau – siuntėjas) turi prieš siuntos išvežimą išduoti nustatytos formos šalutinių gyvūninių produktų ir perdirbtų šalutinių gyvūninių produktų važtaraštį (toliau – Važtaraštis). Važtaraštis turi tilpti viename A4 formato lape (gali būti dvipusis).

3. Siuntėjas suteikia važtaraščiui numerį ir nurodo jo išdavimo datą. Važtaraštis turi būti išduodamas ne anksčiau kaip 2 valandas iki ŠGP ar PŠGP išsiuntimo (paskutinio ŠGP ar PŠGP pakrovimo).

4. Važtaraštyje turi būti nurodyta:

4.1. 1 skiltyje – siuntėjo pavadinimas, adresas, įmonės veterinarinio patvirtinimo numeris, telefonas, faksas;

4.2. 2 skiltyje – ŠGP ar PŠGP gavėjo (toliau – gavėjas) pavadinimas, adresas, veterinarinio patvirtinimo numeris, telefonas, faksas;

4.3. 3 skiltyje – ŠGP ar PŠGP vežėjo (toliau – vežėjas) pavadinimas, adresas, registracijos numeris, telefonas, faksas;

4.4. 4 skiltyje – siuntos pakrovimo vieta ar vietos (pavadinimas, adresas, įmonės veterinarinio patvirtinimo numeris (kur tinkama), jei siuntos pakrovimo vieta ar vietos skiriasi nuo 1 punkte nurodytų;

4.5. 5 skiltyje – siuntos pakrovimo data ir valanda;

4.6. 6 skiltyje – transporto priemonė ir valstybinis numeris;

4.7. 7 skiltyje – ŠGP ar PŠGP pavadinimas ir kategorija, kaip nurodyta 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 1069/2009, kuriuo nustatomos žmonėms vartoti neskirtų šalutinių gyvūninių produktų ir jų gaminių sveikumo taisyklės ir panaikinamas reglamentas (EB) Nr. 1774/2002 (OL 2009 L 300, p. 1), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2010 m. rugsėjo 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2010/63/ES (OL 2010 L 276, p. 33);

Punkto pakeitimai:

Nr. B1-337, 2011-06-30, Žin., 2011, Nr. 95-4492 (2011-07-23), i. k. 111110MISAK00B1-337

 

4.8. 8 skiltyje – pakuotė, pakuotės svoris (kg), pakuočių skaičius;

4.9. 9 skiltyje – PŠGP partijos numeris, bendras kiekis (kg) ir apdorojimo metodas, kaip nurodyta reglamente Nr. (EB) 1069/2009;

Punkto pakeitimai:

Nr. B1-337, 2011-06-30, Žin., 2011, Nr. 95-4492 (2011-07-23), i. k. 111110MISAK00B1-337

 

4.10. 10 skiltyje – talpyklos (-ų) numeris (-iai) (kur tinkama) ir svoris (kg), plombos numeris, kur tinkama;

4.11. 11 skiltyje – gyvūnų, iš kurių gauti ŠGP ar PŠGP, rūšis;

4.12. 12 skiltyje – ŠGP ar PŠGP kilmė; nurodoma ŠGP surinkimo vieta (-os) ar PŠGP kilmės vieta (-os);

4.13. 13 skiltyje – ŠGP ar PŠGP paskirtis, kaip nurodyta reglamente Nr. (EB) 1069/2009, pavyzdžiui, sudeginti, perdirbti gyvūnų šėrimui, gyvūnų augintinių ėdalo gamybai, techninių produktų gamybai, kompostavimui;

Punkto pakeitimai:

Nr. B1-377, 2007-04-05, Žin., 2007, Nr. 42-1614 (2007-04-14), i. k. 107110MISAK00B1-377

Nr. B1-337, 2011-06-30, Žin., 2011, Nr. 95-4492 (2011-07-23), i. k. 111110MISAK00B1-337

 

4.14. 14 skiltyje – ŠGP ar PŠGP ženklinimas ir transportavimo temperatūra; pakuotės ir talpyklos turi būti paženklintos, kaip nurodyta reglamente Nr. (EB) 1069/2009, nurodant ŠGP kategoriją arba, jei tai PŠGP – ŠGP, iš kurios jie yra pagaminti, kategoriją; jei tai 3 kategorijos ŠGP – „ne žmonių maistui“, jei tai 2 kategorijos ŠGP, išskyrus mėšlą ir virškinamojo trakto turinį – „ne gyvūnų šėrimui“, jei tai 2 kategorijos ŠGP, skirtais gyvūnų šėrimui – „skirta (nurodyti gyvūnų rūšį)“, jei tai mėšlas ar virškinamojo trakto turinys – „mėšlas“, jei tai pirmos kategorijos ŠGP ar PŠGP – „sunaikinti“;

Punkto pakeitimai:

Nr. B1-377, 2007-04-05, Žin., 2007, Nr. 42-1614 (2007-04-14), i. k. 107110MISAK00B1-377

Nr. B1-337, 2011-06-30, Žin., 2011, Nr. 95-4492 (2011-07-23), i. k. 111110MISAK00B1-337

 

4.15. 15 punkte – gaišenų, kurių mėginiai turi būti tiriami dėl užkrečiamųjų spongiforminių encefalopatijų, rūšis, skaičius ir buvę ausų įsagų numeriai. 15 skiltyje nurodomi duomenys apie skerdykloje nugaišusius arba priverstinai paskerstus gyvūnus, kurie skirti sunaikinti, taip pat duomenys apie iš tarpinių šalutinių gyvūninių produktų tvarkymo įmonių siunčiamas gaišenas.

5. Važtaraštis turi būti pildomas 3 egzemplioriais. Siuntėjo ir vežėjo pasirašytas vienas važtaraščio egzempliorius lieka siuntėjui, antras ir trečias važtaraščio egzempliorius turi lydėti siuntą iki paskirties vietos. ŠGP ar PŠGP paskirties vietoje gavėjas pasirašo važtaraščio antrą ir trečią egzempliorius. Važtaraščio antras egzempliorius lieka vežėjui, o važtaraščio trečias egzempliorius lieka gavėjui.

6. Siuntėjas, vežėjas ir gavėjas turi tvarkyti važtaraščių apskaitą, važtaraščius turi saugoti trejus metus.

7. Gavėjas, nustatęs siuntos neatitikimus, apie tai turi informuoti teritorinę valstybinę maisto ir veterinarijos tarnybą.

Punkto pakeitimai:

Nr. B1-337, 2011-06-30, Žin., 2011, Nr. 95-4492 (2011-07-23), i. k. 111110MISAK00B1-337

 

8. Teritorinė valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba, gavusi pranešimą, kad ŠGP ar PŠGP siunta neatitinka nustatytų reikalavimų, turi atlikti tyrimą neatitikimo priežastims nustatyti ir nurodyti jas pašalinti.

______________

 


PATVIRTINTA

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos

direktoriaus 2005 m. spalio 7 d.

įsakymu Nr. B1-558

 

GAIŠENŲ VAŽTARAŠČIO PILDYMO NURODYMAI

 

1. Gaišenų važtaraščio (toliau – Važtaraštis) pildymo nurodymų (toliau – Nurodymai) tikslas – užtikrinti gaišenų apskaitą, jų judėjimo ir saugaus sunaikinimo kontrolę. Važtaraštį pildo gaišenų savininkas (toliau – siuntėjas). Važtaraštis turi būti išrašomas gaišenų išvežimo dieną.

2. Važtaraščio I dalyje nurodoma:

2.1. važtaraščio išdavimo data;

2.2. važtaraščio numeris, kurį suteikia gaišenų savininkas;

2.3. gaišenų savininko vardas, pavardė / pavadinimas, kodas, adresas, veterinarinio patvirtinimo / registracijos (jei suteiktas) numeris;

2.4. gaišenos vežėjo vardas, pavardė / pavadinimas, kodas, adresas, veterinarinio patvirtinimo / registracijos (jei suteiktas) numeris;

2.5. transporto priemonės valstybinis numeris, transporto priemonės priekabos valstybinis numeris;

2.6. gyvūnų laikymo vietos numeris ir bandos numeris;

2.7. gaišenos gavėjo vardas, pavardė / pavadinimas, kodas, paskirties vietos adresas, veterinarinio patvirtinimo numeris.

Punkto pakeitimai:

Nr. B1-585, 2011-10-07, Žin., 2011, Nr. 123-5851 (2011-10-13), i. k. 111110MISAK00B1-585

 

3. Važtaraščio II dalyje nurodoma:

3.1. nugaišusių gyvūnų rūšis;

3.2. gaišenų skaičius;

3.3. gaišenų svoris kilogramais;

3.4. nugaišusių galvijų, arklių, avių ir ožkų individualaus ženklinimo numeriai, pasų numeriai, lytis, veislė ir gimimo data.

Punkto pakeitimai:

Nr. B1-585, 2011-10-07, Žin., 2011, Nr. 123-5851 (2011-10-13), i. k. 111110MISAK00B1-585

 

4. Surašomi trys važtaraščio egzemplioriai. Siuntėjo ir vežėjo pasirašytas vienas važtaraščio egzempliorius lieka siuntėjui, antras ir trečias važtaraščio egzempliorius turi lydėti siuntą iki paskirties vietos. Paskirties vietoje gavėjas pasirašo važtaraščio antrą ir trečią egzempliorius. Važtaraščio antras egzempliorius lieka vežėjui, o važtaraščio trečias egzempliorius lieka gavėjui.

5. Siuntėjas, vežėjas ir gavėjas turi tvarkyti važtaraščių apskaitą. Gaišenų savininkas, vežėjas, gavėjas važtaraščius turi saugoti trejus metus.

6. Vežėjas, pristatęs gaišenas gavėjui, antrąjį ir trečiąjį važtaraščio egzempliorius įteikia pasirašyti gavėjui. Pasirašęs siuntos gavėjas antrąjį važtaraščio egzempliorių grąžina vežėjui, o trečiąjį egzempliorių pasilieka.

______________

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba, Įsakymas

Nr. B1-377, 2007-04-05, Žin., 2007, Nr. 42-1614 (2007-04-14), i. k. 107110MISAK00B1-377

Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2005 m. spalio 7 d. įsakymo Nr. B1-558 "Dėl Šalutinių gyvūninių produktų ir perdirbtų šalutinių gyvūninių produktų bei gaišenų važtaraščių formų, jų pildymo nurodymų patvirtinimo" pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba, Įsakymas

Nr. B1-337, 2011-06-30, Žin., 2011, Nr. 95-4492 (2011-07-23), i. k. 111110MISAK00B1-337

Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2005 m. spalio 7 d. įsakymo Nr. B1-558 "Dėl šalutinių gyvūninių produktų ir perdirbtų šalutinių gyvūninių produktų bei gaišenų važtaraščių formų, jų pildymo nurodymų patvirtinimo" pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba, Įsakymas

Nr. B1-585, 2011-10-07, Žin., 2011, Nr. 123-5851 (2011-10-13), i. k. 111110MISAK00B1-585

Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2005 m. spalio 7 d. įsakymo Nr. B1-558 "Dėl šalutinių gyvūninių produktų ir perdirbtų šalutinių gyvūninių produktų bei gaišenų važtaraščių formų, jų pildymo nurodymų patvirtinimo" pakeitimo