Suvestinė redakcija nuo 2019-08-27

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2005, Nr. 105-3890, i. k. 1052080ISAK00ĮV-367

 

Nauja redakcija nuo 2019-08-27:

Nr. ĮV-540, 2019-08-26, paskelbta TAR 2019-08-26, i. k. 2019-13490

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS BIBLIOTEKŲ TARYBOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

 

2005 m. rugpjūčio 23 d. Nr. ĮV-367

Vilnius

 

 

Įgyvendindamas Lietuvos Respublikos bibliotekų įstatymo 5 straipsnio 2 dalį,

t v i r t i n u Lietuvos bibliotekų tarybos nuostatus (pridedama).

 

 

 

KULTŪROS MINISTRAS                                                           VLADIMIRAS PRUDNIKOVAS


 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos kultūros ministro

2005 m. rugpjūčio 23 d. įsakymu Nr. ĮV-367

 

Lietuvos bibliotekų tarybos nuostatai

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

Skyriaus pakeitimai:

Nr. ĮV-540, 2019-08-26, paskelbta TAR 2019-08-26, i. k. 2019-13490

1. Lietuvos bibliotekų taryba (toliau vadinama – Taryba) yra institucija, atliekanti eksperto ir konsultanto funkcijas, kai sprendžiami bibliotekų politikos formavimo ir įgyvendinimo klausimai.

2. Taryba savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos bibliotekų įstatymu, kitais teisės aktais ir šiais nuostatais.

Punkto pakeitimai:

Nr. ĮV-540, 2019-08-26, paskelbta TAR 2019-08-26, i. k. 2019-13490

 

3. Taryba ne rečiau kaip kartą per metus atsiskaito kultūros ministrui.

 

II SKYRIUS

TARYBOS UŽDAVINYS IR FUNKCIJOS

Skyriaus pakeitimai:

Nr. ĮV-540, 2019-08-26, paskelbta TAR 2019-08-26, i. k. 2019-13490

4. Tarybos uždavinys yra teikti Kultūros ministerijai pasiūlymus dėl kultūros politikos bibliotekų srityje formavimo bei šios politikos įgyvendinimo.

5. Vykdydama šį uždavinį, Taryba atlieka šias funkcijas:

5.1. teikia pasiūlymus bibliotekų plėtotės strategijos klausimais;

5.2. svarsto bibliotekų srities programas, teikia pasiūlymus dėl jų finansavimo;

5.3. teikia pasiūlymus dėl bibliotekų veiklą reglamentuojančių teisės aktų rengimo bei tobulinimo;

5.4. nagrinėja pavienių bibliotekų, bibliotekų tinklų veiklą, bibliotekų sistemos funkcionavimo klausimus;

5.5. siūlo bibliotekų darbuotojų kandidatūras garbės vardams, premijoms, stipendijoms gauti;

5.6. teikia pasiūlymus bei išvadas dėl Kultūros ministerijos premijų bei valstybės stipendijų meno ir kultūros kūrėjams bibliotekų srityje skyrimo ir nutraukimo;

5.7. teikia pasiūlymus dėl kandidatų Metų geriausių bibliotekininkų vardams suteikti ir premijoms gauti kalendorinių metų prioritetų;

Papildyta punktu:

Nr. ĮV-223, 2015-04-01, paskelbta TAR 2015-04-07, i. k. 2015-05332

 

5.8. teikia pasiūlymus dėl bibliotekininkystės specialistų rengimo, tobulinimo bei atestavimo;

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. ĮV-223, 2015-04-01, paskelbta TAR 2015-04-07, i. k. 2015-05332

 

5.9. svarsto kitus klausimus, dėl kurių į Tarybą kreipiasi kultūros ministras.

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. ĮV-223, 2015-04-01, paskelbta TAR 2015-04-07, i. k. 2015-05332

 

III SKYRIUS

TARYBOS TEISĖS

Skyriaus pakeitimai:

Nr. ĮV-540, 2019-08-26, paskelbta TAR 2019-08-26, i. k. 2019-13490

6. Taryba turi teisę:

6.1. kviesti į posėdžius Kultūros ministerijos, valstybės ar savivaldybių bibliotekų atstovus ir kitus specialistus, galinčius pateikti išvadas ir pasiūlymus iškilusiais klausimais;

6.2. gauti informaciją savo kompetencijos klausimais iš Kultūros ministerijos, valstybės ar savivaldybių bibliotekų ir kitų institucijų.

 

IV SKYRIUS

TARYBOS SUDĖTIS IR DARBO ORGANIZAVIMAS

Skyriaus pakeitimai:

Nr. ĮV-540, 2019-08-26, paskelbta TAR 2019-08-26, i. k. 2019-13490

7. Tarybą sudaro 12 narių, iš kurių po vieną narį deleguoja Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, Apskričių viešųjų bibliotekų asociacija, Savivaldybių viešųjų bibliotekų asociacija, Lietuvos akademinių bibliotekų direktorių asociacija, Lietuvos kolegijų bibliotekų asociacija, Lietuvos mokslinių bibliotekų asociacija, Švietimo, mokslo ir sporto ministerija, vieną narį – mokyklų bibliotekų interesus atstovaujančios asociacijos, 2 narius – Lietuvos bibliotekininkų draugija, 2 narius, iš kurių 1 – valstybinės reikšmės bibliotekų atstovą, skiria kultūros ministras.

Punkto pakeitimai:

Nr. ĮV-95, 2009-02-24, Žin., 2009, Nr. 23-930 (2009-02-28), i. k. 1092080ISAK000ĮV-95

Nr. ĮV-223, 2015-04-01, paskelbta TAR 2015-04-07, i. k. 2015-05332

Nr. ĮV-540, 2019-08-26, paskelbta TAR 2019-08-26, i. k. 2019-13490

 

8. Tarybos personalinę sudėtį 3 metų laikotarpiui tvirtina kultūros ministras.

9. Tarybos nariai gali būti keičiami jų prašymu.

10. Taryba iš savo narių paprastąja balsų dauguma renka Tarybos kadencijos laikotarpiui Tarybos pirmininką ir jo pavaduotoją.

11. Tarybos pirmininkas (jeigu jo nėra – Tarybos pirmininko pavaduotojas) organizuoja Tarybos darbą, pirmininkauja Tarybos posėdžiams, atsako už jos veiklą, atstovauja jai.

12. Pagrindinė Tarybos narių susirinkimo veiklos forma yra posėdžiai. Taryba renkasi ne rečiau kaip 4 kartus per metus, iš kurių ne mažiau kaip 4 posėdžiai vykdomi susirinkimo forma. Prireikus svarstyti klausimus skubos tvarka ir (ar) nesant galimybės surengti posėdžio, Tarybos pirmininko sprendimu Tarybos narių susirinkimo sprendimai gali būti priimami vadovaujantis visų Tarybos narių susirinkimo narių rašytinės apklausos arba apklausos elektroniniu paštu rezultatais. Neeilinis Tarybos posėdis gali būti sušauktas Tarybos pirmininko iniciatyva, ne mažiau kaip pusės Tarybos narių reikalavimu arba kultūros ministro iniciatyva.

Punkto pakeitimai:

Nr. ĮV-223, 2015-04-01, paskelbta TAR 2015-04-07, i. k. 2015-05332

 

13. Tarybos posėdis teisėtas, jeigu jame dalyvauja ne mažiau kaip 2/3 Tarybos narių.

14. Tarybos nutarimai priimami, jeigu už juos balsuoja daugiau kaip pusė Tarybos narių.

15. Tarybos nutarimai įforminami posėdžio protokolu, kurį pasirašo Tarybos pirmininkas (jeigu jo nėra – Tarybos pirmininko pavaduotojas) ir sekretorius.

16. Kultūros ministerija sudaro technines sąlygas Tarybos veiklai. Tarybos posėdžiams rengti, dokumentacijai tvarkyti ir posėdžiams protokoluoti Kultūros ministerija skiria sekretorių, kuris nėra Tarybos narys.

17. Tarybos narių paslaugos apmokamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2019 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. ĮV-459 „Dėl Įstatymų pagrindais sudarytų komisijų pirmininkų, jų pavaduotojų ir narių atlygio mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtintu Įstatymų pagrindais sudarytų komisijų pirmininkų, jų pavaduotojų ir narių atlygio mokėjimo tvarkos aprašu.

Punkto pakeitimai:

Nr. ĮV-540, 2019-08-26, paskelbta TAR 2019-08-26, i. k. 2019-13490

 

______________

 

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos kultūros ministerija, Įsakymas

Nr. ĮV-95, 2009-02-24, Žin., 2009, Nr. 23-930 (2009-02-28), i. k. 1092080ISAK000ĮV-95

Dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2005 m. rugpjūčio 23 d. įsakymo Nr. ĮV-367 "Dėl Lietuvos bibliotekų tarybos nuostatų patvirtinimo" pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos kultūros ministerija, Įsakymas

Nr. ĮV-223, 2015-04-01, paskelbta TAR 2015-04-07, i. k. 2015-05332

Dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2005 m. rugpjūčio 23 d. įsakymo Nr. ĮV-367 „Dėl Lietuvos bibliotekų tarybos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos kultūros ministerija, Įsakymas

Nr. ĮV-540, 2019-08-26, paskelbta TAR 2019-08-26, i. k. 2019-13490

Dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2005 m. rugpjūčio 23 d. įsakymo Nr. ĮV-367 „Dėl Lietuvos bibliotekų tarybos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo