Suvestinė redakcija nuo 2018-07-01

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2005, Nr. 96-3609, i. k. 105301MISAK00D1-383

 

Nauja redakcija nuo 2018-07-01:

Nr. D1-632, 2018-06-28, paskelbta TAR 2018-06-29, i. k. 2018-10790

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL PLOMBOS APRAŠYMO PATVIRTINIMO BEI ŽVEJYBOS ĮRANKIŲ ŽENKLINIMO TVARKOS NUSTATYMO

 

2005 m. liepos 29 d. Nr. D1-383

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis  Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos  įstatymo 6 straipsnio 5 dalies 5 punktu,

1. N u s t a t a u, kad:

1.1. visų tipų laikomi ar naudojami verslinės žvejybos įrankiai (išskyrus įrankius laikomus  prekybos ar gamybos vietose) ir žvejybos įrankiai, kurie nustatyta  tvarka naudojami  specialiojoje žvejyboje turi būti pažymėti  plombomis, nurodytomis šiuo įsakymu patvirtintame Plombos aprašyme;

1.2. asmenys, turintys teisę laikyti ir naudoti verslinės žvejybos įrankius, patys juos ženklina plombomis, nurodytomis šiuo įsakymu patvirtintame plombos aprašyme. Plombas asmenims, turintiems teisę laikyti ir naudoti verslinės žvejybos įrankius, išduoda Aplinkos apsaugos departamentas prie Aplinkos ministerijos (toliau – AAD) Plombas pageidaujantis gauti asmuo AAD pateikia prašymą raštu ar el. paštu, kuriame nurodo: žvejybos įrankio tipą, ilgį, aukštį, akių dydį, žvejybos įrankių skaičių;

1.3. viena plomba žymimas kiekvienas 1.1 punkte nurodytas žvejybos įrankis. Statomam tinklaičiui plomba tvirtinama prie viršutinės žvejybos įrankio virvės šalia kraštinės (pirmos ar paskutinės) plūdės. Tinklaitis turi būti vienodo akių dydžio (išskyrus moksliniams tyrimams naudojamus selektyvaus akytumo tinklaičius) ir ne ilgesnis kaip 75 m. Kiekvieno kitokio tipo žvejybos įrankio plomba tvirtinama šalia kraštinės įrankio plūdės (tinkliniams  žvejybos įrankiams turintiems plūdes) arba  aiškiai matomoje vietoje prie įrankio krašto (ne tinkliniams žvejybos įrankiams, arba įrankiams neturintiems plūdžių). Jeigu įrankis susideda iš kelių dalių, žymima pagrindinė  dalis.  Žvejybos įrankiai gali būti plombuojami ir abiejuose įrankio galuose. Šiuo atveju plombų apskaitos ir panaudojimo žurnale apie tai pažymima pastaboje;

1.4. vidaus vandens telkiniuose (išskyrus Kuršių marias) verslinės ar specialiosios žvejybos metu naudojami žvejybos įrankiai papildomai žymimi:

1.4.1.  tarpusavyje  sujungtos  ežerinės  gaudyklės  ir  bučiai ženklinami  ir  plūdurais  žvejybos  įrankių  eilės  pradžioje ir pabaigoje;

1.4.2.   kiekviena  tarpusavyje  nesujungta  ežerinė  gaudyklė, bučius  ar  ūda  ženklinama ir plūduru žvejybos įrankio pastatymo vietoje;

1.4.3. žvejojant nuo ledo žvejybos įrankio įleidimo vieta ženklinama plūduru su vėliavėle (ne mažesne kaip 40x40 cm), iškilusia ne mažiau kaip 1 m virš ledo  arba apie žvejybos įrankio pastatymo vietą tą pačią dieną raštu arba elektroniniu paštu informuojamas AAD, nurodant geografinės ilgumos ir platumos koordinates sekundės tikslumu;

1.4.4. kiti statomieji žvejybos įrankiai (išskyrus statomuosius tinklaičius,  naudojamus  seliavų  žvejybai ir žvejybai upėse, iš ežerų  ištekančiuose  upeliuose  naudojamas  ungurines gaudykles, traukiamuosius   tinklus)   papildomai  ženklinami  ir  plūdurais abiejuose žvejybos įrankio (ne ilgesnio nei 75 m) galuose;

1.5. plūdurai, nurodyti 1.4 papunktyje , kuriais papildomai ženklinami žvejybos įrankiai, turi būti baltos spalvos ir ne mažesnio kaip 20 cm skersmens. Ant plūdurų  neištrinamai ir aiškiai užrašomas AAD suteiktas numeris. Žvejybos įrankio plomba turi būti ant įrankio plūdės, esančios arčiausiai galinio plūduro. Jei žvejybos įrankis papildomai ženklinamas plūduru su vėliavėle, žvejybos įrankio plomba  turi būti ant įrankio plūdės, esančios arčiausiai plūduro su vėliavėle;

1.6. Kuršių mariose naudojami verslinės žvejybos įrankiai papildomai žymimi:

1.6.1. visų tipų statomieji žvejybos įrankiai (išskyrus naudojamus po ledu) papildomai ženklinami ir plūdurais su vėliavėlėmis abiejuose žvejybos įrankių eilės galuose. Galiniai plūdurai turi būti ne mažesnio kaip 20 cm skersmens ir turėti vėliavėles (ne mažesnes  kaip  40x40  cm), kurios virš vandens paviršiaus būtų iškilusios ne mažiau kaip 1 m. Tos pačios žvejybos įrankių eilės galuose esančios pagrindinės vėliavėlės turi būti vienodos spalvos ir tokio paties dydžio. Galinis plūduras, kuris nukreiptas į farvaterį arba šiaurinę pusę, ženklinamas papildoma vėliavėle, rišama žemiau pagrindinės. Atstumas tarp pagrindinės ir papildomos vėliavėlės turi būti ne mažesnis kaip 20 cm. Ant dvejomis vėliavėlėmis pažymėtų galinių plūdurų neištrinamai ir aiškiai užrašomas AAD įmonei suteiktas numeris. Prieš numerį rašoma raidė "M" (Marios). Plomba turi būti prie dvi vėliavėles turinčio plūduro esančios artimiausios įrankio plūdės;

1.6.2. žvejojant  nuo  ledo žvejybos įrankio įleidimo vieta ženklinama 1.4.3  papunktyje nustatyta  tvarka  arba  apie  žvejybos  įrankio pastatymo  vietą informuojamas AAD 1.4.3 papunktyje nustatyta tvarka;

1.7. dingus plombai, išduotai nuo 2018 m. liepos 1 d., praradus arba sunaikinus plombuotus žvejybos įrankius (kai plomba išduota AAD), asmuo, turintis teisę laikyti šiuos žvejybos įrankius, apie tai per  5 kalendorines dienas raštu privalo informuoti plombą išdavusį AAD, kuris apie tai pažymi plombų apskaitos ir panaudojimo žurnale;

1.8. dingus plombai, išduotai iki 2018 m. birželio 30 d. imtinai, praradus arba sunaikinus plombuotus žvejybos įrankius (kai plomba buvo išduota Aplinkos ministerijos regionų aplinkos apsaugos departamentų), asmuo, turintis teisę laikyti šiuos žvejybos įrankius, apie tai per  5 kalendorines dienas raštu privalo informuoti AAD.

2. P a v e d u Aplinkos apsaugos departamentui prie Aplinkos ministerijos:

2.1. organizuoti plombų gamybą  ir vykdyti jų apskaitą;

2.2 suteikti verslinę ar specialiąją žvejybą vykdančiam ūkio subjektui unikalų eilės numerį, informuoti apie jį ūkio subjektą ir užregistruoti ūkio subjektui suteiktą numerį žvejybos įrankių plombų apskaitos žurnale;

2.3 asmenims, turintiems teisę laikyti ir naudoti verslinės žvejybos įrankius, išduotas plombas bei jomis pažymėtus žvejybos įrankius registruoti plombų apskaitos ir panaudojimo žurnale, nurodant: eilės numerį, plombos išdavimo datą, juridinio asmens pavadinimą (fizinio asmens – vardą ir pavardę),  žvejybos įrankio tipą, ilgį, aukštį, akių dydį, kitus būdingus požymius bei plombos unikalų numerį, pareigūno, išdavusio plombas vardą, pavardę, pareigas ir pastabas.

 

 

 

ŽEMĖS ŪKIO MINISTRĖ,

PAVADUOJANTI APLINKOS MINISTRĄ                      KAZIMIRA DANUTĖ PRUNSKIENĖ

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

2005 m. liepos 29 d. įsakymu Nr. D1-383

 

PLOMBOS APRAŠYMAS

 

1. Plomba yra plastmasinė, užsukamo tipo.

2. Plombą sudaro raudonos spalvos rotorius (rakinamasis mechanizmas), kuriame yra 2 skylutės vielai perverti, nulaužiama raudonos spalvos „auselė“, diskas, kuris iš vienos pusės yra raudonos spalvos su juodos spalvos užrašu didžiosiomis raidėmis „AM“, kita disko pusė yra geltonos spalvos su nepasikartojančiu juodos spalvos 7 skaičių numeriu.

3. Plombos matmenys: rotoriaus ilgis 18–21 mm, skersmuo 10–13 mm; disko skersmuo 15–18 mm, storis 06–086 mm; „auselės“ skersmuo 14–16 mm.

4. Plomba naudojama kartu su plombavimui skirta nerūdijančio plieno viela, kurios storis 06–07 mm. Vielos ilgis pasirenkamas pagal žvejybos įrankį.

5. Užplombuojamas žvejybos įrankis yra apjuosiamas arba perveriamas viela, kurios abu galai yra įkišami į plombos rotoriuje esančias skylutes ir fiksuojama sukant (ne mažiau kaip 3 apsisukimai) plombos „auselę“ pagal laikrodžio rodyklę taip, kad viela suveržtų plombuojamą žvejybos įrankį ir neišsitrauktų.

6. Užplombavus žvejybos įrankį, plombos „auselė“ nulaužiama.

______________

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-104, 2008-02-15, Žin., 2008, Nr. 22-837 (2008-02-23), i. k. 108301MISAK00D1-104

Dėl aplinkos ministro 2005 m. liepos 29 d. įsakymo Nr. D1-383 "Dėl plombos aprašymo patvirtinimo bei žvejybos įrankių ženklinimo tvarkos nustatymo" pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-329, 2009-06-12, Žin., 2009, Nr. 72-2947 (2009-06-18), i. k. 109301MISAK00D1-329

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. liepos 29 d. įsakymo Nr. D1-383 "Dėl plombos aprašymo patvirtinimo bei žvejybos įrankių ženklinimo tvarkos nustatymo" pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-317, 2010-04-20, Žin., 2010, Nr. 48-2351 (2010-04-27), i. k. 110301MISAK00D1-317

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. liepos 29 d. įsakymo Nr. D1-383 "Dėl plombos aprašymo patvirtinimo bei žvejybos įrankių ženklinimo tvarkos nustatymo" pakeitimo

 

4.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-442, 2014-05-23, paskelbta TAR 2014-05-27, i. k. 2014-05721

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. liepos 29 d. įsakymo Nr. D1-383 „Dėl plombos aprašymo patvirtinimo bei žvejybos įrankių ženklinimo tvarkos nustatymo“ pakeitimo

 

5.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-598, 2015-08-07, paskelbta TAR 2015-08-26, i. k. 2015-13015

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. liepos 29 d. įsakymo Nr. D1-383 „Dėl Plombos aprašymo patvirtinimo bei Žvejybos įrankių ženklinimo tvarkos nustatymo“ pakeitimo

 

6.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-632, 2018-06-28, paskelbta TAR 2018-06-29, i. k. 2018-10790

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. liepos 29 d. įsakymo Nr. D1-383 „Dėl Plombos aprašymo patvirtinimo bei žvejybos įrankių ženklinimo tvarkos nustatymo“ pakeitimo