Suvestinė redakcija nuo 2013-11-02 iki 2014-11-11

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2005, Nr. 93-3464, i. k. 105301MISAK00D1-338

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO

 

Į S A K Y M A S

DĖL STATYBOS TECHNINIO REGLAMENTO STR 2.02.09:2005 „VIENBUČIAI IR DVIBUČIAI GYVENAMIEJI PASTATAI“ PATVIRTINIMO

 

2005 m. liepos 1 d. Nr. D1-338

Vilnius

Pakeistas teisės akto pavadinimas:

Nr. D1-425, 2010-05-21, Žin., 2010, Nr. 60-2976 (2010-05-25), i. k. 110301MISAK00D1-425

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos statybos įstatymo (Žin., 1996, Nr. 32-788; 2001, Nr. 101-3597; 2004, Nr. 73-2545) 8 straipsnio 5 dalimi ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. spalio 21 d. nutarimo Nr. 1316 „Dėl normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų normavimo sričių paskirstymo tarp valstybės institucijų“ (Žin., 2004, Nr. 156-5701) 1.2.1 punktu,

Preambulės pakeitimai:

Nr. D1-425, 2010-05-21, Žin., 2010, Nr. 60-2976 (2010-05-25), i. k. 110301MISAK00D1-425

 

1. Tvirtinu statybos techninį reglamentą STR 2.02.09:2005 „Vienbučiai ir dvibučiai gyvenamieji pastatai“ (pridedama).

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-425, 2010-05-21, Žin., 2010, Nr. 60-2976 (2010-05-25), i. k. 110301MISAK00D1-425

 

2. Neteko galios nuo 2010-05-26

Punkto naikinimas:

Nr. D1-425, 2010-05-21, Žin. 2010, Nr. 60-2976 (2010-05-25), i. k. 110301MISAK00D1-425

 

 

 

APLINKOS MINISTRAS                                                                          ARŪNAS KUNDROTAS


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

2005 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. D1-338

 

STATYBOS TECHNINIS REGLAMENTAS
STR 2.02.09:2005
VIENBUČIAI IR DVIBUČIAI GYVENAMIEJI PASTATAI

Pakeistas priedo pavadinimas:

Nr. D1-425, 2010-05-21, Žin., 2010, Nr. 60-2976 (2010-05-25), i. k. 110301MISAK00D1-425

 

I SKYRIUS. BENDROSIOS nuostatos

 

1. Statybos techninis reglamentas STR 2.02.09:2005 „Vienbučiai ir dvibučiai gyvenamieji pastatai“ (toliau – Reglamentas) nustato mažiausius techninius reikalavimus vienbučio (vieno buto) ir dvibučio (dviejų butų) gyvenamojo pastato (toliau – Namas) ar sublokuotų Namų. Šie reikalavimai taikomi projektuojant naują Namą. Rekonstruojant ar kapitališkai remontuojant [6.2.3] esamą Namą, Reglamento reikalavimai taikomi pertvarkomai Namo daliai, išskyrus atstumo iki gretimo sklypo ribos reikalavimus, kai pertvarkomos Namo dalies išmatavimai nekeičiami.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-425, 2010-05-21, Žin., 2010, Nr. 60-2976 (2010-05-25), i. k. 110301MISAK00D1-425

 

2. Neteko galios nuo 2010-05-26

Punkto naikinimas:

Nr. D1-425, 2010-05-21, Žin. 2010, Nr. 60-2976 (2010-05-25), i. k. 110301MISAK00D1-425

 

3. Neteko galios nuo 2010-05-26

Punkto naikinimas:

Nr. D1-425, 2010-05-21, Žin. 2010, Nr. 60-2976 (2010-05-25), i. k. 110301MISAK00D1-425

 

4. Reglamento reikalavimai yra privalomi Namų statytojams (užsakovams), kitiems statybos dalyviams, viešojo administravimo subjektams, inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų savininkams, kitiems juridiniams ir fiziniams asmenims, kurių veiklos principus nustato Statybos įstatymas [6.1.1]. Reglamento punktuose ir prieduose, pažymėtuose *, nustatyti reikalavimai nėra privalomi statantiems Namus kaimų teritorijose. Jie sprendimą dėl minėtų punktų taikymo priima savo rizika. Jei Reglamento punktas pažymėtas *, tas pažymėjimas galioja ir visiems to punkto papunkčiams. Jei Reglamento punktas nepažymėtas *, bet pažymėti kai kurie to punkto papunkčiai, tas pažymėjimas galioja tik tiems papunkčiams.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-425, 2010-05-21, Žin., 2010, Nr. 60-2976 (2010-05-25), i. k. 110301MISAK00D1-425

 

5. Projektinius sprendinius, kurių Reglamentas nenustato, priima Namo projekto rengėjas [6.1.1] vadovaudamasis profesine kvalifikacija ir patirtimi kartu su statytoju. Jei Namo techninėje užduotyje numatyta, kad Name gyvens neįgalieji, Namui taikomi STR 2.03.01:2001 [6.2.15] nustatyti reikalavimai.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-425, 2010-05-21, Žin., 2010, Nr. 60-2976 (2010-05-25), i. k. 110301MISAK00D1-425

 

II SKYRIUS. NUORODOS

 

6. Reglamente pateikiamos nuorodos į šiuos teisės aktus:

6.1. įstatymus, Vyriausybės nutarimus:

6.1.1. Lietuvos Respublikos statybos įstatymą (Žin., 1996, Nr. 32-788; 2001, Nr. 101-3597);

6.1.2. Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymą (Žin., 1995, Nr. 107-2391; 2004, Nr. 21-617);

6.1.3. Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymą (Žin., 1993, Nr. 63-1188; 2001, Nr. 108-3902);

6.1.4. Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymą (Žin., 1995, Nr. 3-37; 2004, Nr. 153-5571);

6.1.5. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992 m. gegužės 12 d. nutarimą Nr. 343 „Dėl specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų patvirtinimo“ (Žin., 1992, Nr. 22-652);

6.2. statybos techninius reglamentus:

6.2.1. STR 1.05.06:2010„Statinio projektavimas“ (Žin., 2005, Nr. 4-80; 2010, Nr. 115-5902);

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-659, 2013-09-05, Žin., 2013, Nr. 95-4736 (2013-09-07), i. k. 113301MISAK00D1-659

 

6.2.2. Neteko galios nuo 2013-09-08

Punkto naikinimas:

Nr. D1-659, 2013-09-05, Žin. 2013, Nr. 95-4736 (2013-09-07), i. k. 113301MISAK00D1-659

 

6.2.3. STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys“ (Žin., 2002, Nr. 119-5372);

6.2.4. STR 1.14.01:1999 „Pastatų plotų ir tūrių skaičiavimo tvarka“ (Žin., 1999, Nr. 84-2507);

6.2.5. STR1.01.07:2010 „Nesudėtingi statiniai (Žin., 2010, Nr. 115-5903);“.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-659, 2013-09-05, Žin., 2013, Nr. 95-4736 (2013-09-07), i. k. 113301MISAK00D1-659

 

6.2.6. STR 2.01.01(l):2005 „Esminis statinio reikalavimas „Mechaninis atsparumas ir pastovumas“ (Žin., 2005, Nr. 115-4195);

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-425, 2010-05-21, Žin., 2010, Nr. 60-2976 (2010-05-25), i. k. 110301MISAK00D1-425

 

6.2.7. STR 2.01.01(2):1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga“ (Žin., 2000, Nr. 17-424);

6.2.8. STR 2.01.01(3):1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga“ (Žin., 2000, Nr. 8-215);

6.2.9. STR 2.01.01(4):2008 „Esminis statinio reikalavimas „Naudojimo sauga“ (Žin., 2008, Nr. 1-34);

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-425, 2010-05-21, Žin., 2010, Nr. 60-2976 (2010-05-25), i. k. 110301MISAK00D1-425

 

6.2.10. STR 2.01.01(5):2008 „Esminis statinio reikalavimas „Apsauga nuo triukšmo“ (Žin., 2008, Nr. 35-1256);

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-425, 2010-05-21, Žin., 2010, Nr. 60-2976 (2010-05-25), i. k. 110301MISAK00D1-425

 

6.2.11. STR 2.01.01(6):2008 „Esminis statinio reikalavimas „Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas“ (Žin., 2008, Nr. 35-1255);

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-425, 2010-05-21, Žin., 2010, Nr. 60-2976 (2010-05-25), i. k. 110301MISAK00D1-425

 

6.2.12. Gaisrinės saugos pagrindinius reikalavimus, patvirtintus Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2010 m. gruodžio 7 d. įsakymu Nr. 1-338 (Žin., 2010, Nr. 146-7510);

TAR pastaba. 6.2.12 punktas galioja iki 2011 m. balandžio 14 d.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-220, 2011-03-14, Žin., 2011, Nr. 32-1516 (2011-03-17); Žin., 2011, Nr. 35-0 (2011-03-24), i. k. 111301MISAK00D1-220

 

6.2.13. STR 2.01.06:2009 „Statinių apsauga nuo žaibo. Išorinė statinių apsauga nuo žaibo“ (Žin., 2009, Nr. 138-6095);

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-425, 2010-05-21, Žin., 2010, Nr. 60-2976 (2010-05-25), i. k. 110301MISAK00D1-425

 

6.2.14. STR 2.01.07:2003 „Pastatų vidaus ir išorės aplinkos apsauga nuo triukšmo“ (Žin., 2003, Nr. 79-3614);

6.2.15. STR 2.03.01:2001 „Statiniai ir teritorijos. Reikalavimai žmonių su negalia reikmėms“ (Žin., 2001, Nr. 53-1898);

6.2.16. STR 2.05.03:2003 „Statybinių konstrukcijų projektavimo pagrindai“ (Žin., 2003, Nr. 59-2682);

6.2.17. STR 2.05.04:2003 „Poveikiai ir apkrovos“ (Žin., 2003, Nr. 59-2683);

6.2.18. STR 2.05.02:2008 „Statinių konstrukcijos. Stogai“ (Žin., 2008, Nr. 130-4997);

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-425, 2010-05-21, Žin., 2010, Nr. 60-2976 (2010-05-25), i. k. 110301MISAK00D1-425

 

6.2.19. STR 2.05.13: 2004 „Statinių konstrukcijos. Grindys“ (Žin., 2004, Nr. 56-1949);

6.2.20. STR 2.05.01:2005 „Pastatų atitvarų šiluminė technika“ (Žin., 2005, Nr. 100-3733);

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-425, 2010-05-21, Žin., 2010, Nr. 60-2976 (2010-05-25), i. k. 110301MISAK00D1-425

 

6.2.21. STR 2.09.04:2008 „Pastato šildymo sistemos galia. Šilumos poreikis šildymui“ (Žin., 2008, Nr. 58-2185);

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-425, 2010-05-21, Žin., 2010, Nr. 60-2976 (2010-05-25), i. k. 110301MISAK00D1-425

 

6.2.22. STR 2.01.03:2009 „Statybinių medžiagų ir gaminių šiluminių techninių dydžių projektinės vertės“ (Žin., 2009, Nr. 95-4047);

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-425, 2010-05-21, Žin., 2010, Nr. 60-2976 (2010-05-25), i. k. 110301MISAK00D1-425

 

6.2.23. STR 2.09.02:2005 „Šildymas, vėdinimas ir oro kondicionavimas“ (Žin., 2005, Nr. 75-2729);

6.2.24. STR 2.06.01:1999 „Miestų, miestelių ir kaimų susisiekimo sistemos“ (Žin., 1999, Nr. 27-773);

6.2.25. STR 2.07.01:2003 „Vandentiekis ir nuotekų šalintuvas. Pastato inžinerinės sistemos. Lauko inžineriniai tinklai“ (Žin., 2003, Nr. 83-3804).

6.2.26. Dujų sistemų pastatuose įrengimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. 1-2 „Dėl Dujų sistemų pastatuose įrengimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2012, Nr. 3-96);

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-659, 2013-09-05, Žin., 2013, Nr. 95-4736 (2013-09-07), i. k. 113301MISAK00D1-659

 

6.2.27. STR 1.04.02:2011 „Inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai“ (Žin., 2012, Nr. 5-144);

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-659, 2013-09-05, Žin., 2013, Nr. 95-4736 (2013-09-07), i. k. 113301MISAK00D1-659

 

6.2.28. STR 2.02.08:2012 „Automobilių saugyklų projektavimas“ (Žin., 2005, Nr. 24-787; 2012, Nr. 50-2495);

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-659, 2013-09-05, Žin., 2013, Nr. 95-4736 (2013-09-07), i. k. 113301MISAK00D1-659

 

6.2.29. STR 1.01.05:2002 „Normatyviniai statybos techniniai dokumentai“ (Žin., 2002, Nr. 42-1586);

6.2.30. STR 2.02.05:2004 „Nuotekų valyklos. Pagrindinės nuostatos“ (Žin., 2004, Nr. 116-4346);

6.2.31. STR 1.01.09:2003 „Statinių klasifikavimas pagal jų naudojimo paskirtį“ (Žin., 2003, Nr. 58-2611);

6.2.32. STR 2.02.04:2004 „Vandens ėmimas, vandenruoša. Pagrindinės nuostatos“ (Žin., 2004, Nr. 104-3848);

6.3. normatyvinius aplinkos apsaugos dokumentus:

6.3.1. LAND 4-99 „Gręžinių vandeniui tiekti ir vandens šiluminei energijai vartoti projektavimo, įrengimo, konservavimo bei likvidavimo tvarka“ (Žin., 1999, Nr. 112-3263);

6.3.2. Nuotekų filtravimo sistemų įrengimo aplinkosaugos taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. D1-281 (Žin., 2012, Nr. 41-2007);

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-425, 2010-05-21, Žin., 2010, Nr. 60-2976 (2010-05-25), i. k. 110301MISAK00D1-425

Nr. D1-659, 2013-09-05, Žin., 2013, Nr. 95-4736 (2013-09-07), i. k. 113301MISAK00D1-659

 

6.3.3. Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamentą, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. D1-193 (Žin., 2007, Nr. 42-1594);

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-425, 2010-05-21, Žin., 2010, Nr. 60-2976 (2010-05-25), i. k. 110301MISAK00D1-425

 

6.3.4. Nuotekų valymo įrenginių taikymo reglamentą, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. rugsėjo 11 d. įsakymu Nr. D1-412 (Žin., 2006, Nr. 99-3852);

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-425, 2010-05-21, Žin., 2010, Nr. 60-2976 (2010-05-25), i. k. 110301MISAK00D1-425

 

6.3.5. Priklausomųjų želdynų normų (plotų) nustatymo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. D1-694 „Dėl Atskirųjų rekreacinės paskirties želdynų plotų normų ir Priklausomųjų želdynų normų (plotų) nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2007, Nr. 137-5624);

Papildyta punktu:

Nr. D1-537, 2012-06-26, Žin., 2012, Nr. 74-3850 (2012-06-29), i. k. 112301MISAK00D1-537

 

6.4. Lietuvos higienos normas ir kitus sveikatos priežiūros teisės aktus:

6.4.1. HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“ (Žin., 2011, Nr. 75-3638 );

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-425, 2010-05-21, Žin., 2010, Nr. 60-2976 (2010-05-25), i. k. 110301MISAK00D1-425

Nr. D1-659, 2013-09-05, Žin., 2013, Nr. 95-4736 (2013-09-07), i. k. 113301MISAK00D1-659

 

6.4.2. HN 35:2007 „Didžiausia leidžiama cheminių medžiagų (teršalų) koncentracija gyvenamosios aplinkos ore“ (Žin., 2007, Nr. 55-2162);

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-425, 2010-05-21, Žin., 2010, Nr. 60-2976 (2010-05-25), i. k. 110301MISAK00D1-425

 

6.4.3. HN 42:2009 „Gyvenamųjų ir visuomeninių pastatų patalpų mikroklimatas“ (Žin., 2009, Nr. 159-7219);

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-425, 2010-05-21, Žin., 2010, Nr. 60-2976 (2010-05-25), i. k. 110301MISAK00D1-425

 

6.4.4. HN 50:2003 „Visą žmogaus kūną veikianti vibracija: didžiausi leidžiami dydžiai ir matavimo reikalavimai gyvenamuosiuose bei visuomeniniuose pastatuose“ (Žin., 2004, Nr. 45-1490);

6.4.5. HN 73:2001 „Pagrindinės radiacinės saugos normos“ (2002, Nr. 11-388);

6.4.6. HN 80:2011 „Elektromagnetinis laukas darbo vietose ir gyvenamojoje aplinkoje. Parametrų normuojamos vertės ir matavimo reikalavimai 10 kHz-300 GHz radijo dažnių juostoje“ (Žin., 2011, Nr. 29-1374);

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-659, 2013-09-05, Žin., 2013, Nr. 95-4736 (2013-09-07), i. k. 113301MISAK00D1-659

 

6.4.7. HN 24:2003 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“ (Žin., 2003, Nr. 79-3606);

6.4.8. HN 43:2005 „Šuliniai ir versmės: įrengimo ir priežiūros saugos sveikatai reikalavimai“ (Žin., 2005, Nr. 90-3376);

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-425, 2010-05-21, Žin., 2010, Nr. 60-2976 (2010-05-25), i. k. 110301MISAK00D1-425

 

6.4.9. HN 44:2006 „Vandenviečių sanitarinių apsaugos zonų nustatymas ir priežiūra“ (Žin., 2006, Nr. 81-3217);

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-425, 2010-05-21, Žin., 2010, Nr. 60-2976 (2010-05-25), i. k. 110301MISAK00D1-425

 

6.4.10. HN 16:2011 „Medžiagų ir gaminių, skirtų liestis su maistu, specialieji sveikatos saugos reikalavimai“ (Žin., 2011, Nr. 54-2620);

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-425, 2010-05-21, Žin., 2010, Nr. 60-2976 (2010-05-25), i. k. 110301MISAK00D1-425

Nr. D1-659, 2013-09-05, Žin., 2013, Nr. 95-4736 (2013-09-07), i. k. 113301MISAK00D1-659

 

6.4.11. HN 36:2009 „Draudžiamos ir ribojamos medžiagos“ (Žin., 2009, Nr. 83-3451);

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-425, 2010-05-21, Žin., 2010, Nr. 60-2976 (2010-05-25), i. k. 110301MISAK00D1-425

 

6.4.12. HN 105:2004 „Polimeriniai statybos produktai ir polimerinės baldinės medžiagos“ (Žin., 2004, Nr. 182-6745);

6.4.13. Nuodingųjų medžiagų pagal jų toksiškumą sąrašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. V-975 (Žin., 2005, Nr. 3-47; 2010, Nr. 14-680);

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-425, 2010-05-21, Žin., 2010, Nr. 60-2976 (2010-05-25), i. k. 110301MISAK00D1-425

Nr. D1-659, 2013-09-05, Žin., 2013, Nr. 95-4736 (2013-09-07), i. k. 113301MISAK00D1-659

 

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-425, 2010-05-21, Žin., 2010, Nr. 60-2976 (2010-05-25), i. k. 110301MISAK00D1-425

 

6.5. energetikos normatyvinius statinio saugos ir paskirties dokumentus:

6.5.1. Elektros įrenginių įrengimo bendrąsias taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. vasario 3 d. įsakymu Nr. 1-22 (Žin., 2012, Nr. 18-816);

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-425, 2010-05-21, Žin., 2010, Nr. 60-2976 (2010-05-25), i. k. 110301MISAK00D1-425

Nr. D1-659, 2013-09-05, Žin., 2013, Nr. 95-4736 (2013-09-07), i. k. 113301MISAK00D1-659

 

6.5.2. Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. gruodžio 12 d. įsakymu Nr. 1-268 (Žin., 2012, Nr. 147-7585);

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-425, 2010-05-21, Žin., 2010, Nr. 60-2976 (2010-05-25), i. k. 110301MISAK00D1-425

Nr. D1-659, 2013-09-05, Žin., 2013, Nr. 95-4736 (2013-09-07), i. k. 113301MISAK00D1-659

 

6.5.3. Apšvietimo elektros įrenginių įrengimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2011 m. vasario 3 d. įsakymu Nr. 1-28 (Žin., 2011, Nr. 17-815);

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-425, 2010-05-21, Žin., 2010, Nr. 60-2976 (2010-05-25), i. k. 110301MISAK00D1-425

Nr. D1-659, 2013-09-05, Žin., 2013, Nr. 95-4736 (2013-09-07), i. k. 113301MISAK00D1-659

 

6.5.4. Šilumos tiekimo tinklų ir šilumos punktų įrengimo taisykles, patvirtintas Lietuvos energetikos ministro 2011 m. birželio 17 d. įsakymu Nr. 1-160 (Žin., 2011, Nr. 76-3673);

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-425, 2010-05-21, Žin., 2010, Nr. 60-2976 (2010-05-25), i. k. 110301MISAK00D1-425

Nr. D1-659, 2013-09-05, Žin., 2013, Nr. 95-4736 (2013-09-07), i. k. 113301MISAK00D1-659

 

6.6. statybos taisykles, rekomendacijas ir kitus dokumentus:

6.6.1. statybos taisykles ST 8860237.02:1998 „Kieto kuro šildymo krosnių pastatuose įrengimo taisyklės“, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos 1998 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. 162 (Žin., 1998, Nr. 78-2212);

6.6.2. Neteko galios nuo 2011-03-18

Punkto naikinimas:

Nr. D1-220, 2011-03-14, Žin. 2011, Nr. 32-1516 (2011-03-17) ; Žin. 2011, Nr. 35-0 (2011-03-24), i. k. 111301MISAK00D1-220

 

6.6.3. Gaisrinės saugos pagrindinius reikalavimus, patvirtintus Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2010 m. gruodžio 7 d. įsakymu Nr. 1-338 (Žin., 2010, Nr. 146-7510);

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-220, 2011-03-14, Žin., 2011, Nr. 32-1516 (2011-03-17); Žin., 2011, Nr. 35-0 (2011-03-24), i. k. 111301MISAK00D1-220

 

6.6.4. Gyvenamųjų pastatų gaisrinės saugos taisykles, patvirtintas Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2011 m. vasario 22 d. įsakymu Nr. 1-64 (Žin., 2011, Nr. 23-1138).

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-220, 2011-03-14, Žin., 2011, Nr. 32-1516 (2011-03-17); Žin., 2011, Nr. 35-0 (2011-03-24), i. k. 111301MISAK00D1-220

 

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-425, 2010-05-21, Žin., 2010, Nr. 60-2976 (2010-05-25), i. k. 110301MISAK00D1-425

 

III SKYRIUS. Pagrindinės sąvokos

 

7. Šiame Reglamente vartojamos sąvokos:

7.1. pastatas – stogu apdengtas statinys, kuriame yra vienas ar daugiau kambarių ar kitų patalpų, išdėstytų tarp sienų ir pertvarų ir naudojamų žmonėms gyventi ar žemės ūkio, prekybos, kultūros, transporto ir kitai veiklai [6.1.1];

7.2. gyvenamasis pastatas – pastatas, kurio bent pusė naudingojo ploto yra gyvenamosios patalpos;

7.3. sublokuoti Namai – Namai, turintys bendrą, gaisrinės saugos reikalavimus atitinkančią sieną (sienas), kurios (kurių) šiluminiai parametrai atitinka išorės sienų šiluminiams parametrams nustatytus reikalavimus;

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-425, 2010-05-21, Žin., 2010, Nr. 60-2976 (2010-05-25), i. k. 110301MISAK00D1-425

Nr. D1-220, 2011-03-14, Žin., 2011, Nr. 32-1516 (2011-03-17); Žin., 2011, Nr. 35-0 (2011-03-24), i. k. 111301MISAK00D1-220

 

7.4. Neteko galios nuo 2010-05-26

Punkto naikinimas:

Nr. D1-425, 2010-05-21, Žin. 2010, Nr. 60-2976 (2010-05-25), i. k. 110301MISAK00D1-425

 

7.5. Namo aukštas – erdvė nuo patalpų grindų paviršiaus iki virš jų esančių patalpų grindų paviršiaus (viršutinis aukštas – iki pastogės perdengimo šilumos izoliacijos arba sutapdinto denginio viršaus). Jei aukšto grindys yra ne viename lygyje, aukšto grindų lygiu laikomas žemiau esančių grindų lygis;

7.6. patalpa – pastato dalis, atribota nuo jo likusios dalies atitvaromis iš visų pusių ir turinti išėjimą (išėjimus) į kitas patalpas ar lauką;

7.7. Neteko galios nuo 2010-05-26

Punkto naikinimas:

Nr. D1-425, 2010-05-21, Žin. 2010, Nr. 60-2976 (2010-05-25), i. k. 110301MISAK00D1-425

 

7.8. rūsys –ūkinėms, techninėms ir kitoms reikmėms skirta apatinė Namo dalis, kurioje patalpų grindys iš visų pusių yra žemiau projektinio arba nusistovėjusio žemės paviršiaus ir jose nėra langų, o jei langų yra, – pusė arba daugiau grindų ploto įgilinta daugiau kaip 0,9 m nuo projektinio arba nusistovėjusio žemės paviršiaus;

7.9. pusrūsis (cokolinis aukštas) – Namo dalis, kurioje visų patalpų arba didesniosios pusrūsio dalies grindys yra žemiau projektinio (nusistovėjusio) žemės paviršiaus, tačiau ne žemiau kaip 0,9 m nuo jo, ir bent iš vienos pusrūsio pusės yra langai;

7.10. Neteko galios nuo 2013-09-08

Punkto naikinimas:

Nr. D1-659, 2013-09-05, Žin. 2013, Nr. 95-4736 (2013-09-07), i. k. 113301MISAK00D1-659

 

7.11. Neteko galios nuo 2013-09-08

Punkto naikinimas:

Nr. D1-659, 2013-09-05, Žin. 2013, Nr. 95-4736 (2013-09-07), i. k. 113301MISAK00D1-659

 

7.12. mezoninas – mažaaukščio Namo pusaukštis (virš vidurinės Namo dalies);

7.13. atriumas – Namo vidaus patalpa, kurios pagrindinė paskirtis yra Namo vidaus natūralus apšvietimas. Atriumo aukštis neribojamas: jis gali būti iš visų ar kelių pusių apsuptas kitomis patalpomis, kurios gali būti apšviečiamos natūralia šviesa, sklindančia iš atriumo;

7.14. priestatas – prie Namo pristatytos šaltos pagalbinės patalpos, pastatytos namo „šiltų“ atitvarų išorinėje pusėje ir turinčios tiesioginį išėjimą į Namą;

7.15. balkonas – prieinama iš Namo vidaus aikštelė su aptvaru žmonių saugai užtikrinti, pritvirtinta prie Namo laikančiųjų konstrukcijų;

7.16. lodža – prieinama iš namo vidaus aikštelė su perdanga (denginiu) ir sienomis iš trijų pusių, kuri iš ketvirtos pusės atitvaros neturi arba ji padaryta iš stiklo ar kitos skaidrios medžiagos. Lodža nuo fasado plokštumos gali būti išsikišusi į lauką arba įgilinta į Namo vidų;

7.17. Namo naudingasis plotas – gyvenamųjų kambarių ir kitų Namo patalpų (virtuvių, sanitarinių mazgų, koridorių, įstatytų spintų, šildomų lodžų ir kitų šildomų pagalbinių patalpų) bendrasis grindų plotas. Į naudingąjį Namo plotą neįeina balkonų, terasų, rūsių, nešildomų lodžų grindų plotas [6.2.4];

7.18. Namo aukštis – aukštis nuo vidutinės žemės paviršiaus altitudės iki aukščiausio šlaitinio stogo kraigo arba plokščiojo stogo parapeto taško;

7.19. vidutinė žemės paviršiaus altitudė – visų Namo kampų žemės paviršiaus altitudžių aritmetinis vidurkis;

7.20. sklypo užstatymo tankis – pastatais užstatomo ploto, nustatomo pagal sienų išorines ribas, santykis (išreikštas procentais) su visu sklypo plotu;

7.21. insoliacija – teritorijų, pastatų ir patalpų apšvita tiesioginiais saulės spinduliais;

7.22. natūralus apšvietimas – saulės šviesos paskirstymas reikiamoms matymo sąlygoms sudaryti: šoninis (pro langus sienose), viršutinis pro lublangius ar stoglangius, mišrus (šoninis ir viršutinis kartu);

7.23. dirbtinis apšvietimas – elektros techninių įrenginių skleidžiama šviesa matymo sąlygoms sudaryti: bendrasis dirbtinis apšvietimas (dirbtinių šviesos šaltinių, kiek galint tolygiau išdėstytų viršutinėje patalpų zonoje); vietinis apšvietimas (apšvietimas, kuris kartu su bendruoju apšvietimu, užtikrina reikiamą apšvietą darbo (vartojimo) vietoje; mišrus (bendrasis ir vietinis kartu) [6.5.3];

7.24. namo techninė įranga – ventiliatoriai, siurbliai, vandens šildytuvai, vandens bakai ir pan.;

7.25. namų ūkio dirbtuvės – patalpa ar pastatas, skirtas daiktams gaminti ir taisyti. Dirbtuvės priskiriamos namų ūkio pastatams, jei jos skirtos savo ar savo šeimos reikmėms ir (ar) kuriose vienu metu dirba ne daugiau kaip 5 žmonės ir nenaudojami potencialiai pavojingi įrenginiai [6.2.31];

7.26. automobilių saugyklos – atvira aptverta ir/ar neaptverta, dengta ar nedengta aikštelė; atviras ar uždaras antžeminis, požeminis ir kitoks statinys; Name specialiai įrengtos erdvės (įvairių tipų) lengviesiems automobiliams ar kitoms transporto priemonėms (motociklams, dviračiams) laikinai ar nuolat saugoti (laikyti). Vien dviračiams skirta saugykla vadinama dviračių saugykla;

7.27. Kitos Reglamente vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos statybos įstatyme [6.1.1], statybos techniniame reglamente STR 1.14.01:1999 „Pastatų plotų ir tūrių skaičiavimo tvarka“ [6.2.4], statybos techniniame reglamente STR 2.03.01:2001 „Statiniai ir teritorijos. Reikalavimai žmonių su negalia reikmėms“ [6.2.15].

Papildyta punktu:

Nr. D1-425, 2010-05-21, Žin., 2010, Nr. 60-2976 (2010-05-25), i. k. 110301MISAK00D1-425

 

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-425, 2010-05-21, Žin., 2010, Nr. 60-2976 (2010-05-25), i. k. 110301MISAK00D1-425

 

IV SKYRIUS. SKLYPO TVARKYMO REIKALAVIMAI

 

8. Namo bei kitų statinių išdėstymas sklype turi neprieštarauti teritorijų planavimo dokumentuose [6.1.2] ir statinio projektavimo sąlygų sąvade [6.2.2] nustatytiems statinio architektūros ir sklypo tvarkymo reikalavimams bei apribojimams. Atliekant kultūros paveldo statinių tvarkomuosius statybos darbus, ar statant statinius kultūros paveldo statinių teritorijose ar saugomose teritorijose, be Reglamento reikalavimų, taip pat taikomi papildomi reikalavimai, nustatyti atitinkamų įstatymų [6.1.3, 6.1.4] ar jų pagrindu parengtų kitų teisės aktų.

9. Normuojami šie sklypo tvarkymo rodikliai:

9.1. maksimalus sklypo užstatymo plotas ir tankis –nustatomas pagal 9 priedą;

9.2. mažiausi leistini atstumai:

9.2.1. priešgaisriniai – tarp Namų ir kitų pastatų – nustatomi pagal Gaisrinės saugos pagrindinius reikalavimus [6.6.3];

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-220, 2011-03-14, Žin., 2011, Nr. 32-1516 (2011-03-17); Žin., 2011, Nr. 35-0 (2011-03-24), i. k. 111301MISAK00D1-220

 

9.2.2. sanitariniai – tarp Namų, kitų pastatų ir inžinerinių statinių priklausomai nuo jų paskirties, – nustatomi pagal Reglamento 2 priedą;

9.2.3. užtikrinantieji statinių mechaninį atsparumą ir pastovumą:

9.2.3.1. tarp statinių pamatų ir inžinerinių tinklų bei kitų inžinerinių statinių – nustatomi pagal [6.1.5];

9.2.3.2. tarp įvairios paskirties inžinerinių tinklų – nustatomi pagal [6.1.5];

9.2.3.3. tarp želdinių ir statinių elementų – nustatomi pagal Reglamento 3 priedą;

9.2.4. užtikrinantieji trečiųjų asmenų interesų apsaugą nustatomi pagal Reglamento 8 priedą;

9.3. didžiausias statinių aukštis nustatomas teritorijų planavimo dokumentuose [6.1.2] ir Gaisrinės saugos pagrindiniuose reikalavimuose [6.6.3];

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-220, 2011-03-14, Žin., 2011, Nr. 32-1516 (2011-03-17); Žin., 2011, Nr. 35-0 (2011-03-24), i. k. 111301MISAK00D1-220

 

9.4. mažiausias želdynų plotas – ne mažesnis už nurodytą Priklausomųjų želdynų normų (plotų) nustatymo tvarkos aprašo priede [6.3.5];

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-537, 2012-06-26, Žin., 2012, Nr. 74-3850 (2012-06-29), i. k. 112301MISAK00D1-537

 

9.5. didžiausias sklypo reljefo nuolydis – ne didesnis kaip 12 %. Jei nuolydis viršija šį dydį, jis sumažinamas formuojant sklypo reljefą (paaukštinant, pažeminant, išlyginant reljefo paviršių, įrengiant terasas, atramines sieneles ir pan.). Jei sklypas yra teritorijoje, kurioje:

9.5.1. yra komunalinis ar vietinis lietaus nuotakynas, paviršinės nuotekos iš sklypo turi būti nuvedamos į šį nuotakyną nuotekų išleistuvu (-ais) [6.2.25]. Sklypo viduje paviršinės nuotekos nuvedamos į išleistuvą sklypo lietaus nuotakynu ar sklypo reljefo paviršiumi, latakais ir pan. [6.3.3];

9.5.2. nėra komunalinio ar vietinio lietaus nuotakyno, paviršinės nuotekos iš sklypo turi būti nuvedamos pagal statinio projektavimo sąlygų sąvade [6.2.2] nurodytus reikalavimus (į griovius, kanalus arba reljefo paviršiumi į atvirus vandens telkinius ir pan.) [6.3.3]. Draudžiama nuvesti paviršines nuotekas reljefo paviršiumi į gretimus sklypus;

9.6. privažiavimų prie Namo:

9.6.1. mažiausias automobilių privažiavimo plotis – 3,5 m.

9.6.2. didžiausias išilginis automobilių privažiavimo nuolydis – 12 %.

 

V SKYRIUS. NAMO PASKIRTIES REIKALAVIMAI

 

10. Name turi būti sudarytos sąlygos poilsiui, miegui, higienai, valgio gaminimui bei kitai, susietai su žmonių bei namo poreikiais, veiklai.

11. Namo patalpų sudėtis, jų matmenys, funkcinė priklausomybė bei išdėstymas nustatomas statytojo (užsakovo) techninėje užduotyje [6.2.1].

12.* Bendruoju atveju Namo butas susideda iš šios paskirties patalpų:

12.1. kambario;

12.2. virtuvės (virtuvės-nišos) arba virtuvės-valgomojo (svetainės);

12.3. vonios patalpos arba dušinės;

12.4. tualeto (vienoje patalpoje su vonia ar atskiroje patalpoje);

12.5. sandėliuko arba (ir) sieninės spintos;

12.6. Neteko galios nuo 2010-05-26

Punkto naikinimas:

Nr. D1-425, 2010-05-21, Žin. 2010, Nr. 60-2976 (2010-05-25), i. k. 110301MISAK00D1-425

 

12.7. techninės įrangos patalpų (kai jos reikalingos).

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-425, 2010-05-21, Žin., 2010, Nr. 60-2976 (2010-05-25), i. k. 110301MISAK00D1-425

 

121. Kai šiluma tiekiama iš centralizuotos šildymo sistemos, Name turi būti numatyta patalpa šilumos punktui. Kai šilumos gamybai naudojamas vietinis šilumos šaltinis, katilinės patalpa Name gali būti nenumatoma, jei kiti teisės aktai nenustato kitaip.

Papildyta punktu:

Nr. D1-425, 2010-05-21, Žin., 2010, Nr. 60-2976 (2010-05-25), i. k. 110301MISAK00D1-425

 

13. Name gali būti ir kitos patalpos, išskyrus nuodingųjų [6.4.13], ypač degių ir labai degių, sprogstamųjų medžiagų bei medžiagų, galinčių sudaryti sprogstamuosius mišinius sąveikoje su vandeniu ar deguonimi, parduotuves ar buities paslaugų bei gamybos patalpas, kuriose saugomos ar naudojamos šios medžiagos.

Pastaba. Kambariai gali būti įrengiami visuose Namo aukštuose, mansardoje, mezonine, išskyrus rūsius. Cokoliniame aukšte kambarys gali būti įrengiamas tik tuo atveju, kai kambario perimetro bent vienoje (iš 4) kraštinėje žemės paviršius ties kambario siena yra žemiau negu kambario grindų lygis, o kambario insoliacija atitinka šio Reglamento reikalavimus. Naujai statomame ar rekonstruojamame Name, jei teritorijų planavimo dokumentuose nurodyta galimybė įrengti mansardą, bet nenurodytas leistinas Namo aukštis metrais, negali būti įrengiama mansarda, jei aukštis nuo mansardoje įrengiamų grindų paviršiaus arba, jei įrengiamos sienos, – nuo sienos viršaus iki stogo kraigo didesnis kaip pusė Namo pločio toje Namo dalyje, plotį skaičiuojant pagal išorinius sienų paviršius; šie reikalavimai netaikomi, kai mansarda įrengiama esamame Name jo nerekonstruojant.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-659, 2013-09-05, Žin., 2013, Nr. 95-4736 (2013-09-07), i. k. 113301MISAK00D1-659

 

14.* Namo patalpų mažiausi aukščiai pateikiami Reglamento 4 priede.

15. Kitų patalpų matmenys nustatomi:

15.1. šilumos punkto – pagal Šilumos tiekimo tinklų ir šilumos punktų įrengimo taisyklių [6.5.4] reikalavimus;

15.2. kieto kuro sandėlio – pagal statytojo techninę užduotį [6.2.1];

15.3. namo techninės įrangos patalpų – pagal reikalavimus, pateiktus šios įrangos įsigijimo dokumentuose (techniniuose pasuose ar kt.), nepažeidžiant atitinkamais teisės aktais nustatytų saugos reikalavimų;

15.4. visuomeninės paskirties ir asmeninių namų ūkio dirbtuvių patalpų – pagal normatyvinių atitinkamos srities technologinių ir saugos dokumentų reikalavimus;

15.5. lengvųjų automobilių saugyklos – pagal Reglamento VIII skyriuje nustatytus reikalavimus.

16. Namo aukštų skaičiaus, patalpų plotų bei tūrių skaičiavimo tvarka pateikiama STR 1.14.01:1999 [6.2.4].

17. Namas turi būti suprojektuotas ir pastatytas taip, kad gyvenamųjų patalpų insoliacija, natūralus ir dirbtinis apšvietimas atitiktų Reglamento 18, 19 punktų ir VII skyriaus reikalavimus.

18. Natūralus apšvietimas išreiškiamas apšvietos koeficientu, kuris lygus perforuoto atitvarų ploto (langų, lublangių, stoglangių, išorės durų) įstiklinto paviršiaus ir patalpos grindų ploto santykiui. Apšvietos koeficientų vertės atskiroms patalpoms pateikiamos Reglamento 5 priede.

19.* Namo insoliacijos reikalavimai yra šie: 1–3 kambarių Name bent viename kambaryje, o 4 ir daugiau kambarių namuose, – bent dviejuose kambariuose kovo 22 d. arba rugsėjo 22 d. insoliacijos trukmė turi būti ne trumpesnė kaip 2,5 valandos. Per šią trukmę tiesioginių saulės spindulių kritimo kampai turi būti ne mažesni kaip:

19.1. vertikalus kampas – 6o (kampas, kurį sudaro saulės spindulys su horizontaliu paviršiumi, esančiu išorinės sienos įstiklinto paviršiaus apatinės dalies lygyje);

19.2. horizontalus kampas – 20o (kampas, kurį sudaro saulės spindulys su išorinės sienos įstiklintu paviršiumi).

20. Namo dirbtinio apšvietimo norminiai reikalavimai pateikiami Reglamento VII skyriuje.

 

VI SKYRIUS. NAMO (KAIP STATINIO) ESMINIAI REIKALAVIMAI

 

I SKIRSNIS. MECHANINIS ATSPARUMAS IR PASTOVUMAS

 

21. Namo esminis reikalavimas „Mechaninis atsparumas ir pastovumas“ įgyvendinamas vadovaujantis STR 2.01.01 (1):2005 [6.2.6] nuostatomis.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-425, 2010-05-21, Žin., 2010, Nr. 60-2976 (2010-05-25), i. k. 110301MISAK00D1-425

 

22. Namo pamatai ir laikančiosios konstrukcijos turi būti apskaičiuotos, įvertinant:

22.1. grunto bei gruntinio vandens slėgį;

22.2. konstrukcijų nuosavą svorį;

22.3. laikinas apkrovas:

22.3.1. apkrovas į perdangas, denginį ir kitas statinio dalis;

22.3.2. sniego ir ledo apkrovas;

22.3.3. vėjo apkrovas;

22.3.4. statybos metu atsirandančias apkrovas;

22.3.5. kitas apkrovas (krosnių, židinių, kitų sunkių elementų ir pan.).

23. Statinio konstrukcijos skaičiuojamos, vadovaujantis STR 2.05.03:2003 [6.2.16] ir STR 2.05.04:2003 [6.2.17], taip pat normatyviniais statybos techniniais dokumentais, nustatančiais tam tikrų statinio konstrukcijų (medinių, plieninių, gelžbetoninių ir kt.) tipų skaičiavimo ir kitus reikalavimus.

24. Jei statinio projektas priskiriamas I geotechninei kategorijai [6.2.27], patikrinamieji statinių savybių skaičiavimai, nurodyti Reglamento 22 ir 23 punktuose, gali būti neatliekami.

 

II SKIRSNIS. GAISRINĖ SAUGA

 

25. Namas ir jo priklausiniai projektuojami vadovaujantis statybos techninio reglamento STR 2.01.01(2):1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga“ [6.2.7], Gaisrinės saugos pagrindinių reikalavimų [6.6.3], Gyvenamųjų pastatų gaisrinės saugos taisyklių [6.6.4] nuostatomis.

Skirsnio pakeitimai:

Nr. D1-220, 2011-03-14, Žin., 2011, Nr. 32-1516 (2011-03-17); Žin., 2011, Nr. 35-0 (2011-03-24), i. k. 111301MISAK00D1-220

 

III SKIRSNIS. HIGIENA, SVEIKATA IR APLINKOS APSAUGA

 

41. Higienos, sveikatos ir aplinkos apsaugos reikalavimai Name turi atitikti STR 2.01.01(3):1999 [6.2.8] nuostatas.

42. Namo vidaus aplinkos reikalavimai:

42.1. Namo mikroklimato parametrai – šildymo sezono metu Namo patalpų mikroklimatas turi atitikti mikroklimato parametrų ribines vertes, nustatytas HN 42:2009 [6.4.3];

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-425, 2010-05-21, Žin., 2010, Nr. 60-2976 (2010-05-25), i. k. 110301MISAK00D1-425

 

42.2. šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo sistemos projektuojamos ir įrengiamos, vadovaujantis STR 2.09.02:2005 [6.2.23], STR 2.08.01:2004 [6.2.26] ir ST 860237.02:1998 [6.6.1];

42.3. oro kokybė ir apsauga nuo pavojingos spinduliuotės bei kitų pavojingų veiksnių:

42.3.1. oro tarša neturi viršyti ribinių verčių, nustatytų HN 35:2007 [6.4.2];

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-425, 2010-05-21, Žin., 2010, Nr. 60-2976 (2010-05-25), i. k. 110301MISAK00D1-425

 

42.3.2. radioaktyvi emisija neturi viršyti ribinių verčių, nustatytų HN 73:2001 [6.4.5];

42.3.3. elektromagnetinis laukas neturi viršyti ribinių verčių, nustatytų HN 80:2000 [6.4.6];

42.3.4. visą žmogaus kūną veikianti vibracija neturi viršyti ribinių verčių, nustatytų HN 50:2003 [6.4.4];

42.3.5. triukšmas neturi viršyti triukšmo lygių, nustatytų HN 33:2007 [6.4.1];

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-425, 2010-05-21, Žin., 2010, Nr. 60-2976 (2010-05-25), i. k. 110301MISAK00D1-425

 

42.4. drėgmės reguliavimas:

42.4.1. visų aukštų patalpose (tarp jų ir rūsyje bei pusrūsyje) neturi atsirasti vandens ant vidinių ir išorinių sienų nei skystu pavidalu, nei dėmėmis bei pelėsių;

42.4.2. oro drėgmė reguliuojama, naudojant efektyviausias šildymo ir vėdinimo sistemas (žr. Reglamento 42.2 p.), atitvarų hidroizoliaciją;

42.4.3. norminė oro drėgmė pasiekiama, užtikrinant šiuos norminius parametrus:

42.4.3.1. oro cirkuliacijos greitį, nustatytą pagal STR 2.09.02:2005 [6.2.23];

42.4.3.2. pakankamą šildymo įrenginių galią, kuri nustatoma apskaičiavus šilumos nuostolius per pastato atitvaras bei normalų maksimalų vandens garų kiekį. Visi šie parametrai nustatomi pagal STR 2.05.01:2005 [6.2.20], STR 2.09.04:2008 [6.2.21], STR 2.01.03:2009 [6.2.22];

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-425, 2010-05-21, Žin., 2010, Nr. 60-2976 (2010-05-25), i. k. 110301MISAK00D1-425

 

42.4.4. Namas turi būti apsaugotas nuo neigiamų lietaus, sniego, gruntinio vandens ir kitos filtracijos poveikių į jį:

42.4.4.1. įrengiant lietaus nuvedimo latakus ir vamzdžius nuo stogo. Šis reikalavimas netaikomas Namui, kurio aukštis ne didesnis kaip 4,5 m ir stogo plotas ne didesnis kaip 100 m2;

42.4.4.2. įrengiant drenažą, nuvedant lietaus vandenį į lietaus nuotakyną pagal STR 2.07.01:2003 [6.2.25] reikalavimus ar numatant kitas apsaugos priemones;

42.4.4.3. izoliuojant nuo drėgmės (hidroizoliacija) pamatus, sienas, grindis pagal STR 2.05.13:2004 [6.2.19] ir stogo dangą pagal STR 2.05.02:2008 [6.2.18];

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-425, 2010-05-21, Žin., 2010, Nr. 60-2976 (2010-05-25), i. k. 110301MISAK00D1-425

 

42.5. vandens tiekimas:

42.5.1. į Namą turi būti tiekiamas geriamasis vanduo iš vandentiekio inžinerinių tinklų ar imamas iš požeminių vandeningų grunto sluoksnių (gręžinių, šachtinių šulinių). Gręžiniai geriamajam vandeniui įrengiami Namo gyventojų reikmėms ar kelių Namų gyventojų reikmėms pagal LAND 4-99 [6.3.1] ir HN 44:2006 [6.4.9] nustatytus reikalavimus. Šachtiniai šuliniai įrengiami vadovaujantis HN 43:2005 nustatytais reikalavimais [6.4.8];

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-425, 2010-05-21, Žin., 2010, Nr. 60-2976 (2010-05-25), i. k. 110301MISAK00D1-425

 

42.5.2. vandens tinkamumas gerti nustatomas pagal HN 24:2003 [6.4.7] ir HN 43:2005 [6.4.8];

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-425, 2010-05-21, Žin., 2010, Nr. 60-2976 (2010-05-25), i. k. 110301MISAK00D1-425

 

42.5.3.* minimalus geriamojo vandens kiekis – 200 l/d. 1 žmogui [6.4.7]; jei į namą tiekiamas ir geriamojo vandens kokybės neatitinkantis vanduo, geriamojo vandens kiekis gali būti sumažintas iki 100 l per dieną [6.4.7]. Jei vandens tiekimo sistemoje galimi vandens tiekimo trikdžiai, Name (ar sklype) turi būti įrengiamas vandens bakas (vandens bokštas), kurio aukštis turi būti pakankamas reikiamam slėgiui sudaryti. Bako talpa apskaičiuojama priklausomai nuo žmonių skaičiaus įvertinant, kad vienas žmogus suvartoja 25 l vandens per dieną [6.4.7];

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-425, 2010-05-21, Žin., 2010, Nr. 60-2976 (2010-05-25), i. k. 110301MISAK00D1-425

 

42.5.4. Namo vandentiekio sistemos reikalavimus nustato STR 2.07.01:2003 [6.2.25];

42.6. nuotekų šalinimas: Namo nuotekų šalintuvo reikalavimus nustatoSTR 2.07.01:2003 [6.2.25]. Nesant nuotekų priimtuvo, kaimo vietovėse gali būti įrengiami lauko tualetai (žr. Reglamento VIII skyrių);

42.7. kietųjų atliekų šalinimas: atliekos (pagal atskiras jų rūšis) kaupiamos konteineriuose, talpyklose ir pan. Konteinerių ar talpyklų aikštelės turi būti padengtos vandeniui nelaidžia danga. Aikštelės paviršiaus nuolydis turi būti ne didesnis kaip 10 procentų;

43. Namo išorės aplinka:

43.1. joje turi būti užtikrintas teršalų emisijos ir sklaidos leidžiamas toje teritorijoje lygis:

43.1.1. įrengiant vėdinimo sistemas, dūmtraukius, dūmtakius pagal šiame skirsnyje ar jo nuorodose nustatytus reikalavimus;

43.1.2. laikantis nuotakyno sandarinimo reikalavimų [6.2.25];

43.1.3. laikantis nuotekų kaupimo rezervuarų sandarinimo reikalavimų (žr. Reglamento VIII skyrių);

43.1.4. laikantis skysto kuro (jei jis naudojamas) talpyklų sandarinimo reikalavimų, nustatytų atitinkamais normatyviniais statinio saugos ir paskirties dokumentais.

44. Statybos produktų reikalavimai – statybos produktai, iš kurių pastatytas Namas, jo priklausiniai, Namo inžinerinės sistemos ir sklypo inžineriniai tinklai, taip pat Namo įranga turi atitikti STR 2.01.01(3):1999 [6.2.8] prieduose ir HN 16:2006 [6.4.10], HN 36:2009 [6.4.11], HN 105:2004 [6.4.12] nurodytus reikalavimus.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-425, 2010-05-21, Žin., 2010, Nr. 60-2976 (2010-05-25), i. k. 110301MISAK00D1-425

 

IV SKIRSNIS. SAUGUS NAUDOJIMAS

 

45. Namo naudojimo saugos pagrindiniai reikalavimai pateikiami STR 2.01.01(4):2008 [6.2.9];

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-425, 2010-05-21, Žin., 2010, Nr. 60-2976 (2010-05-25), i. k. 110301MISAK00D1-425

 

46. Namas, jo inžinerinės sistemos, priklausiniai ir sklypo inžineriniai tinklai bei susisiekimo komunikacijos turi būti suprojektuoti ir pastatyti taip, kad juos naudojant ir prižiūrint būtų išvengta nelaimingų atsitikimų: paslydimo, kritimo, susidūrimo, nutrenkimo ar sužalojimo elektros srove, sprogimo rizikos.

47. Paslydimo, kritimo, susidūrimo rizikai išvengti namo pėsčiųjų judėjimo keliuose nustatomi šie reikalavimai:

47.1. grindys turi būti neslidžios;

47.2. atsidarantys langai, kurių palangės yra žemesnės nei 0,90 m nuo grindų paviršiaus ir žemės paviršius Namo išorėje toje vietoje yra žemesnis daugiau kaip 1,5 m už grindų Namo viduje lygį, privalo turėti įtvirtintą aptvarą (turėklus). Šiame ir kituose Reglamento punktuose nurodytų aptvarų (turėklų) aukštis turi būti ne žemesnis kaip 0,9 m. Tarpai tarp aptvaro (turėklų) elementų nenormuojami. Aptvarai turi būti ištisiniai, apskaičiuoti ne mažesnei kaip 0,3 kN/m apkrovai;

47.3. visos pėstiesiems pasiekiamos Namo zonos, kuriose grindų paviršius yra daugiau nei 1,5 m virš gretimos zonos grindų paviršiaus arba virš žemės paviršiaus turi būti aptvertos saugiu aptvaru (turėklais);

47.4. Namo vidaus laiptatakio, vedančios į patalpas, laipto pakopos aukštis turi būti ne didesnis kaip 0,20 m, o laipto pakopos gylis – ne mažesnis kaip 0,25 m;

47.5. išorės laiptatakio, vedančios į Namą arba įėjimo į pastatą, laipto pakopos aukštis turi būti ne didesnis kaip 0,15 m, o laipto pakopos gylis – ne mažesnis kaip 0,30 m;

47.6. laiptai ir pandusai, turi būti su turėklu (turėklais), kurio aukštis ne mažesnis kaip 0,9 m;

47.7.* slenksčiai turi būti ne aukštesni kaip 0,025 m;

47.8.* pavieniai laipteliai draudžiami;

47.9. neįrėmintose stiklinėse duryse ir languose, jei stiklas yra žemiau nei 0,90 m virš grindų, turi būti naudojamas nedužusis stiklas;

47.10. neįrėmintos stiklinės durys ir langai bei svyruojančios durys turi būti matomos, pažymėjus jas ženklais, kurių plotas ne mažesnis kaip 0,20 cm2 ir išdėstant ženklus tarp 0,70 m ir 1,5 m aukštyje virš grindų;

47.11.* pandusai ir laiptai, kurių nuolydis yra didesnis nei 5 %, mažiausiai kas 3 m turi būti su poilsio aikštelėmis;

47.12. mažiausias bekliūtis Namo durų plotis turi būti 0,85 m, aukštis – 2 m;

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-425, 2010-05-21, Žin., 2010, Nr. 60-2976 (2010-05-25), i. k. 110301MISAK00D1-425

 

47.13.* tarp grindų ir išsikišusių statybinių konstrukcijų dalių vertikalus atstumas turi būti ne mažesnis kaip 2,0 m;

47.14. įėjimas iš lauko į aukštesnį nei dviejų aukštų Namą (išskyrus atskirą įėjimą į rūsį ar technines patalpas) turi būti su ne mažesniu kaip 1,0×1,0 m apsauginiu stogeliu;

47.15. inžinerinių tinklų šulinių dangčiai sklypo susisiekimo komunikacijose (privažiavimuose, takuose, šaligatviuose) turi būti vienoje plokštumoje su jų paviršiumi; dangčių angos (ar tarpai tarp grotelių) turi būti ne didesni kaip 0,02 m.

48. Žmonių nudegimų ir nuplikinimų rizikai išvengti nustatomi šie reikalavimai:

48.1. šildymo bei karšto vandentiekio prietaisų bei tiekimo ir pašalinimo vamzdžių paviršiaus temperatūra taškuose, kuriuose jie yra pasiekiami, turi būti ne didesnė nei 80 °C, o dūmtraukių, dūmtakių paviršiaus – ne didesnė kaip 40 °C;

48.2. šilto oro temperatūra, matuojama 0,01 m atstumu nuo ventiliacijos angos, turi būti ne didesnė kaip 70 °C;

48.3. buitinio karšto vandens temperatūra turi neviršyti nustatytos HN 24:2003 [6.4.7].

49. Nutrenkimo elektros srove rizikai išvengti nustatomi šie reikalavimai:

49.1.* Name turi būti įrengta apsaugos nuo žaibo smūgio (žaibosaugos) sistema pagal STR 2.01.06:2009 [6.2.13] nustatytus reikalavimus;

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-425, 2010-05-21, Žin., 2010, Nr. 60-2976 (2010-05-25), i. k. 110301MISAK00D1-425

 

49.2. Namo elektros inžinerinės sistemos turi būti projektuojamos numatant įžeminimo (įnulinimo) galimybę.

50. Sprogimo rizikai išvengti nustatomi šie reikalavimai: patalpos, kuriose įrengtos dujų sistemos turi būti įrengtos pagal STR 2.08.01:2004 [6.2.26] reikalavimus.

51. Neteko galios nuo 2011-03-18

Punkto naikinimas:

Nr. D1-220, 2011-03-14, Žin. 2011, Nr. 32-1516 (2011-03-17) ; Žin. 2011, Nr. 35-0 (2011-03-24), i. k. 111301MISAK00D1-220

 

V SKIRSNIS. APSAUGA NUO TRIUKŠMO

 

52. Apsaugos nuo triukšmo reikalavimai pateikiami STR 2.01.01(5):2008 [6.2.10] ir STR 2.01.07:2003 [6.2.14].

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-425, 2010-05-21, Žin., 2010, Nr. 60-2976 (2010-05-25), i. k. 110301MISAK00D1-425

 

53. Namo garso klasė (akustinio komforto lygis) parenkama pagal statytojo (užsakovo) pageidavimą, nurodytą techninėje užduotyje STR 1.05.06:2005 [6.2.1]. Namo atitvarų garso izoliavimo rodikliai nustatomi, vadovaujantis STR 2.01.07:2003 [6.2.14]. Minimali privaloma naujai projektuojamo Namo garso klasė – E. Sublokuotų Namų bendros sienos akustiniai rodikliai turi atitikti ne žemesnius kaip C garso klasės reikalavimus.

54. Rekonstruotų ar kapitališkai suremontuotų Namų garso klasė neturi pablogėti. Namų, pradėtų projektuoti iki Reglamento įsigaliojimo dienos, esamos garso klasės gali būti nustatomos savininkui (valdytojui) pageidaujant. Rąstinių Namų kaimo vietovėje garso klasė nereglamentuojama.

55. Namo išorės aplinka (sklypo ribose) nuo išorės triukšmo šaltinių gali būti apsaugoma, panaudojant triukšmo ekranus, įrengiamus tarp triukšmo šaltinio ir Namo (žr. STR 2.06.01:1999 [6.2.24]).

 

VI SKIRSNIS. ENERGIJOS TAUPYMAS IR ŠILUMOS IŠSAUGOJIMAS

 

56. Energijos taupymo ir šilumos išsaugojimo reikalavimus nustato STR 2.01.01(6):2008 [6.2.11]. Šis reikalavimas laikomas įvykdytu, jei:

56.1. Namo išorės atitvarinių konstrukcijų šiluminiai parametrai atitinka nustatytus STR 2.05.01:2005 [6.2.20]. Statybos produktų, iš kurių pastatytos pastato atitvarinės konstrukcijos, šiluminių techninių dydžių deklaruojamosios ir projektinės vertės nustatomos vadovaujantis STR 2.01.03:2009 [6.2.22];

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-425, 2010-05-21, Žin., 2010, Nr. 60-2976 (2010-05-25), i. k. 110301MISAK00D1-425

 

56.2. Namo šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo ir karšto vandentiekio sistemos yra suprojektuotos bei įrengtos taip, kad būtų išlaikyti patalpų namo ir jo patalpų vidaus mikroklimato parametrai ir kiti gyvenamosioms patalpoms nustatyti reikalavimai (žr. Reglamento 42.2 p.), bei yra numatytas šių sistemų automatinis ar rankinis reguliavimas, o esant centralizuotam šilumos tiekimui, – įrengti šilumos suvartojimo apskaitos prietaisai;

56.3. Namo (patalpos) šildymo sistemos galia padengia visus Namo (patalpos) nuostolius, kurie nustatomi, susumavus visų patalpų arba šildomųjų erdvių, kurias apšildo nagrinėjama šildymo sistema, šilumos nuostolius. Šilumos nuostoliai ir sunaudojamos šilumos energijos kiekis apskaičiuojami pagal STR 2.09.04:2008 [6.2.21] nustatytus reikalavimus.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-425, 2010-05-21, Žin., 2010, Nr. 60-2976 (2010-05-25), i. k. 110301MISAK00D1-425

 

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-425, 2010-05-21, Žin., 2010, Nr. 60-2976 (2010-05-25), i. k. 110301MISAK00D1-425

 

VII SKYRIUS. NAMO INŽINERINĖS SISTEMOS

 

57. Namui funkcionuoti reikalingos inžinerinės sistemos nustatomos statytojo (užsakovo) techninėje užduotyje [6.2.1]. Žemiau išvardijamos galimos Namo inžinerinės sistemos:

57.1. šildymo, žr. Reglamento 42.2 p.;

57.2. vėdinimo, žr. Reglamento 42.2 p. (išskyrus atvejus, kai vėdinama tik per langus);

57.3. vandentiekio (įrengiamos, kai į namą tiekiamas vanduo iš komunalinių ar vietinių inžinerinių tinklų), žr. Reglamento 42.5 p.;

57.4. nuotekų šalinimo (kai iš namo nuotekos nuvedamos į komunalinį ar vietinį nuotakyną), žr. Reglamento 42.6 p.;

57.5. dujų tiekimo (Namo šildymo sistemai pagal Reglamento 57.1 p., vandens šildymui ir maisto gaminimu), žr. STR 2.08.01:2004 [6.2.26];

57.6. elektros tiekimo (elektrinei Namo įrangai, šildymui ir dirbtiniam apšvietimui), žr. Reglamento 58 – 60 punktus;

57.7. elektroninių tinklų (telefono, radijo, televizijos, kompiuterizavimo, priešgaisrinės signalizacijos, Namo apsaugos) – pagal statytojo (užsakovo) pageidavimą, nurodytą techninėje užduotyje.

58. Elektros tiekimo sistemos įrengiamos vadovaujantis Elektros įrenginių įrengimo bendrosiomis taisyklėmis [6.5.1], Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklėmis [6.5.2].

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-425, 2010-05-21, Žin., 2010, Nr. 60-2976 (2010-05-25), i. k. 110301MISAK00D1-425

 

59. Dirbtinio elektros apšvietimo sistema turi atitikti Elektros įrenginių įrengimo taisyklėmis [6.5.1] ir Apšvietimo elektros įrenginių įrengimo taisyklėmis [6.5.3] nustatytus reikalavimus.

60. Nustatomi šie dirbtinio elektros apšvietimo reikalavimai:

60.1.* apšvietimo sistemos galingumas turi būti toks, kad būtų užtikrintos Reglamento 7 priede pateiktos dirbtinės apšvietos normuojamų dydžių vertės, nustatytos Namo patalpoms, ir sudaryta galimybė padidinti apšvietos galingumą iki 20 W į grindų ploto m2;

60.2.* šviestuvai kambariuose turi būti numatyti taip, kad atstumas nuo bet kurios kambario vietos iki artimiausio šviestuvo būtų ne didesnis kaip 4 metrai;

60.3. kiekviename kambaryje turi būti viršutinis ar sieninis elektros šviestuvas, valdomas sieniniu jungikliu;

60.4. sieniniai elektros šviestuvų kištukiniai lizdai turi būti gyvenamuosiuose kambariuose ir miegamuosiuose, asmeninėse dirbtuvėse ir kitose patalpose, kur normaliai ūkio veiklai reikalingas papildomas apšvietimas. Jie turi būti išdėstyti taip, kad atstumas nuo bet kurio taško kambaryje iki artimiausio elektros šviestuvo kištukinio lizdo būtų ne didesnis kaip 4 m.

 

VIII SKYRIUS. NAMO PRIKLAUSINIŲ BENDRIEJI REIKALAVIMAI

 

61. Šiame skyriuje nustatomi šių priklausinių bendrieji reikalavimai:

61.1. lengvųjų automobilių saugyklos (atviros ir uždaros);

61.2. namų ūkio dirbtuvės;

61.3. sklypo aptvaro;

61.4. gręžinio vandeniui tiekti;

61.5. šachtinio vandens šulinio;

61.6. individualios nuotekų tvarkymo sistemos su nuotekų valymu ir valytų nuotekų išleidimo į aplinką ir individualios nuotekų sistemos su kaupimo rezervuaru;

61.7. tualeto su kaupimo rezervuaru;

61.8. pirties;

61.9. sklypo inžinerinių tinklų.

62. Priklausinių, išvardytų Reglamento 61.1–61.8 p., bendrieji reikalavimai taikomi tiek pavieniams pastatams, tiek prie Namo priblokuotiems pastatams ar į Namą įkomponuotoms tokios pat paskirties patalpoms.

63. Automobilių saugyklos projektavimo bendrieji reikalavimai nustatyti STR 2.02.08:2005 [6.2.28].

64. Neteko galios nuo 2011-04-15

Punkto naikinimas:

Nr. D1-220, 2011-03-14, Žin. 2011, Nr. 32-1516 (2011-03-17) ; Žin. 2011, Nr. 35-0 (2011-03-24), i. k. 111301MISAK00D1-220

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-220, 2011-03-14, Žin., 2011, Nr. 32-1516 (2011-03-17); Žin., 2011, Nr. 35-0 (2011-03-24), i. k. 111301MISAK00D1-220

 

65. Sklypo aptvarui nustatomi šie reikalavimai:

65.1. jis neturi išeiti už sklypo ribos ar kitos užstatymo linijos, nustatytos sklypo nuosavybės dokumentuose, teritorijų planavimo dokumentuose [6.1.2] ar projektavimo sąlygų sąvade [6.2.2];

65.2. aptvaras iki 2 m aukščio priskiriamas nesudėtingiems statiniams ir turi atitikti reikalavimus, nustatytus STR 1.01.07:2002 [6.2.5];

65.3. aptvaro vartų plotis turi būti ne mažesnis kaip 3,5 m, o pėstiesiems skirtų vartelių, – 0,9 m;

65.4. statyti spygliuotos vielos tvoras ar tvoras iš kitų aštrių medžiagų (stiklo duženų ir pan.) miestuose ir miesteliuose draudžiama. Kaimo vietovėse spygliuotą vielą ir kitas aštrias medžiagas galima naudoti tik tvoros daliai, aukštesnei nei 3 m, įrengti.

66. Neteko galios nuo 2010-05-26

Punkto naikinimas:

Nr. D1-425, 2010-05-21, Žin. 2010, Nr. 60-2976 (2010-05-25), i. k. 110301MISAK00D1-425

 

67. Individuali nuotekų tvarkymo sistema įrengiama vadovaujantis Nuotekų valymo įrenginių taikymo reglamentu [6.3.4], STR 2.02.05:2004 [6.2.30], STR 2.07.01:2003 [6.2.25], LAND 21-01 [6.3.2].

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-425, 2010-05-21, Žin., 2010, Nr. 60-2976 (2010-05-25), i. k. 110301MISAK00D1-425

 

68. Šachtiniai vandens šuliniai įrengiami, vadovaujantis STR 2.02.04:2004 [6.2.32].

69. Lauko tualetui nustatomi šie reikalavimai:

69.1. įrengiant rezervuarus pralaidžiuose gruntuose, rezervuaro atitvaroms turi būti naudojami vandeniui nepralaidūs statybos produktai. Rezervuaras įrengiamas taip, kad jo dalis (pusė tūrio) būtų už tualeto išorinės sienos. Ši dalis turi būti uždengta hermetišku pakeliamu dangčiu, kad galima būtų išsiurbti (iškuopti) fekalijas;

69.2. turi būti numatytas oro iš rezervuaro šalinimas, įrengiant iš jo vėdinimo vamzdį 0,4 m virš numatomo fekalijų lygio, kuris turi būti išvestas aukščiau tualeto stogelio 0,5 m.

70.* Pirtys įrengiamos vadovaujantis teisės aktų, reglamentuojančių pirčių įrengimą ir priežiūrą, reikalavimais.

71. Sklypo inžineriniai tinklai tiesiami, vadovaujantis šiais teisės aktais:

71.1. vandentiekis ir nuotakynas – STR 2.07.01:2003 [6.2.25];

71.2. šilumos tinklai – Šilumos tiekimo tinklų ir šilumos punktų įrengimo taisyklėmis [6.5.4];

71.3. dujotiekis – STR 2.08.01:2004 [6.2.26];

71.4. elektros tinklai – Elektros įrenginių įrengimo taisyklėmis [6.5.1], Elektros įvadinių apskaitos spintų (skydelių) pastatuose ir išorėje įrengimo ir prijungimo prie elektros tinklų laikinosiomis taisyklėmis [6.5.2] ir Apšvietimo elektros įrenginių įrengimo taisyklėmis [6.5.3];

71.5. elektroninių ryšių – Ryšių reguliavimo tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintais normatyviniais dokumentais.

 

IX. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

72. Ginčai dėl Reglamento taikymo nagrinėjami įstatymų nustatyta tvarka.

______________

1 priedas. Neteko galios nuo 2011-04-15

Priedo naikinimas:

Nr. D1-220, 2011-03-14, Žin. 2011, Nr. 32-1516 (2011-03-17) ; Žin. 2011, Nr. 35-0 (2011-03-24), i. k. 111301MISAK00D1-220

Priedo pakeitimai:

Nr. D1-425, 2010-05-21, Žin., 2010, Nr. 60-2976 (2010-05-25), i. k. 110301MISAK00D1-425

 


 

Statybos techninio reglamento

STR 2.02.09:2005 „Vienbučiai ir

dvibučiai gyvenamieji pastatai“

2 priedas

 

Mažiausi leistini sanitariniai atstumai (M) tarp statinių atsižvelgiant į JŲ PASKIRTį

 

Statinio pavadinimas ir jo santrumpa

NŪP

AS

Š

T

M

NKR

VNV

ASKR

PSKR

ŠŠ

Namas – N

n

n

n

10

15

10

8

7

1

5

Namų ūkio pastatas – NŪP

n

n

n

1,5

n

n

n

n

5

Automobilių saugykla – AS

n

n

n

1,5

n

n

n

n

10

Šiltnamis – Š

n

n

n

1,5

3

3

5

3

10

Tvartas –T

n

n

n

n

n

n

5

3

15

Mėšlidė, kompostavimo aikštelė – M

1,5

1,5

1,5

n

n

n

5

3

20

Nuotekų kaupimo rezervuaras, lauko tualetas – NKR

n

n

3

n

n

n

n

n

15

Vietinė nuotekų valykla –VNV

n

n

3

n

n

n

5

3

15

Antžeminis skysto kuro rezervuaras – ASKR

n

n

5

5

5

n

5

n

15

Požeminis skysto kuro rezervuaras – PSKR

n

n

3

3

3

n

3

n

15

Šachtinis šulinys – ŠŠ

5

10

10

15

20

15

15

15

15

 

Pastabos:

1. n – nenormuojama.

2. Jei šioje lentelėje pateikti leistini mažiausi sanitariniai atstumai yra mažesni už mažiausius leistinus priešgaisrinius atstumus (kai jie normuojami), turi būti taikomi Gaisrinės saugos pagrindiniuose reikalavimuose [6.6.3] nustatyti priešgaisriniai atstumai.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-220, 2011-03-14, Žin., 2011, Nr. 32-1516 (2011-03-17); Žin., 2011, Nr. 35-0 (2011-03-24), i. k. 111301MISAK00D1-220

 

3. Vandentiekio įvadas į Namą turi būti tiesiamas ne arčiau kaip 5 m nuo tvarto, mėšlidės, kompostavimo aikštelės, nuotekų kaupimo rezervuaro, lauko tualeto, 7 m – nuo vietinės nuotekų valyklos.

4. Nuotekų tinklai turi būti tiesiami ne arčiau kaip 10 m nuo šachtinio šulinio.

5. Kai vietinė nuotekų valykla ir nuotekų kaupimo rezervuaras, lauko tualetas yra vienbučio (vieno buto) gyvenamojo pastato priklausiniai, atstumas nuo vienbučio (vieno buto) gyvenamojo pastato iki vietinės nuotekų valyklos, nuotekų kaupimo rezervuaro ar lauko tualeto nenormuojamas, jei kiti teisės aktai nenustato kitaip.“

_________________

Priedo pakeitimai:

Nr. D1-425, 2010-05-21, Žin., 2010, Nr. 60-2976 (2010-05-25), i. k. 110301MISAK00D1-425

 


 

Statybos techninio reglamento

STR 2.02.09:2005 „Vienbučiai ir dvibučiai

gyvenamieji pastatai

3 priedas

 

MAŽIAUSI LEISTINI ATSTUMAI TARP želdinių ir statinių ELEMENTŲ, UŽTIKRINANTIEJI STATINIŲ MECHANINĮ ATSPARUMĄ IR PASTOVUMĄ

 

 

 

Pastatų ir inžinerinių statinių elementai

Atstumai iki ašies, m

Medžio kamieno

Krūmo

Pastatų išorinės pusės

5

1,5

Apšvietimo tinklo, inžinerinių statinių atramos

4

-

Šlaitų papėdės ir kt.

1

,5

Atraminių sienelių papėdės išorinės pusės

3,

1,

Šaligatvių ir sodo takelių kraštas

,7

,5

Bortinis akmuo ar kelio sustiprintos juostos kelkraščio pakraštys

2,

1,2

Požeminiai tinklai:

 

 

dujotiekio, nuotekų

1,5

-

šilumos tinklų (nuo kanalo sienelės)

2,

1,

bekanalinių šilumos tinklų, vandentiekių, drenažų

2,

-

jėgos kabelių ir elektroninių ryšių kabelių

2,

,7

 

Pastaba. Atstumai nuo elektros oro linijų iki medžių nustatomi pagal Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisykles [6.5.2].

Pastabos pakeitimai:

Nr. D1-425, 2010-05-21, Žin., 2010, Nr. 60-2976 (2010-05-25), i. k. 110301MISAK00D1-425

 

______________

Priedo pakeitimai:

Nr. D1-425, 2010-05-21, Žin., 2010, Nr. 60-2976 (2010-05-25), i. k. 110301MISAK00D1-425

 


 

Statybos techninio reglamento

STR 2.02.09:2005 „Vienbučiai ir dvibučiai

gyvenamieji pastatai

4 priedas

 

NAMO PATALPŲ MAŽIAUSI LEISTINi AUKŠČIai

 

Namo patalpos paskirtis

Mažiausias aukštis, m

1. Gyvenamosios patalpos

2,5

2. Virtuvė, sanitarinės, pagalbinės patalpos

2,5

3. Pastogių su horizontaliomis lubomis patalpos

2,3

4. Pastogių su nuožulniomis lubomis patalpos (darbo vietoje)

2,

5. Rūsio patalpos

2,2

6. Koridorius

2,5/2,1*

7. Techninių ir ūkio patalpų, automobilių saugyklos

2,1

8. Laiptinė (nuo laiptų iki viršutinio laiptatakio)

2,0

 

* – aukštis, įrengus antresolę.

______________

Priedo pakeitimai:

Nr. D1-425, 2010-05-21, Žin., 2010, Nr. 60-2976 (2010-05-25), i. k. 110301MISAK00D1-425

 


 

Statybos techninio reglamento

STR 2.02.09:2005 „Vienbučiai ir dvibučiai

gyvenamieji pastatai

5 priedas*

 

namo Patalpų natūralios apšvietos koeficientų mažiausių dydžių VERTĖS

 

Patalpos, kuriose turi būti natūrali apšvieta

Natūralios apšvietos koeficientas (patalpos atitvarų perforuoto ploto ir patalpos grindų ploto santykis)

1. Gyvenamieji kambariai

1:6

2. Virtuvė

1:8

3. Gyvenamieji kambariai, virtuvė, apšviečiami per langus, įrengtus nuožulnioje stogo plokštumoje

 

1:10

 

______________

Priedo pakeitimai:

Nr. D1-425, 2010-05-21, Žin., 2010, Nr. 60-2976 (2010-05-25), i. k. 110301MISAK00D1-425

 

6 priedas. Neteko galios nuo 2010-05-26

Priedo naikinimas:

Nr. D1-425, 2010-05-21, Žin. 2010, Nr. 60-2976 (2010-05-25), i. k. 110301MISAK00D1-425

 


 

Statybos techninio reglamento

STR 2.02.09:2005 „Vienbučiai ir dvibučiai

gyvenamieji pastatai

7 priedas

 

Patalpų dirbtinės apšvietos PARAMETRŲ MAŽIAUSIOS LEIDŽIAMOS VERTĖS

 

Patalpos

Normuojamos apšvietos dydis, lx

Normuojamos apšvietos plokštuma nuo grindų paviršiaus, m

1. Bendrasis kambarys (svetainė)

150-300

H 0,8

2. Miegamasis

100-200

H 0,8

3. Virtuvė, virtuvė niša

100-200

H 0,8

4. Valgomasis

100-200

H 0,8

5. Kabinetas, biblioteka

300

H 0,8

6. Koridorius, holas

50

H 0,0

7. Skalbykla

100

H 0,8

8. Vonia, tualetas

75

V virš plautuvės

9. Rūbinė

100

H 0,0

10. Sandėliukas

50

H 0,0

 

Pastaba. Apšvietos vienetas – liuksas (lx). Liuksas – apšvieta, kurią suteikia 1 liumeno šviesos srautas, krentantis statmenai į 1 m2 plotą.

______________

Priedo pakeitimai:

Nr. D1-425, 2010-05-21, Žin., 2010, Nr. 60-2976 (2010-05-25), i. k. 110301MISAK00D1-425

 


 

Statybos techninio reglamento

STR 2.02.09:2005 „Vienbučiai ir dvibučiai

gyvenamieji pastatai

8 priedas

 

STATINIŲ IŠDĖSTYMO NAMO SKLYPE GRETIMŲ SKLYPŲ ATŽVILGIU REIKALAVIMAI

 

1. Statiniai turi būti išdėstomi sklype taip, kad nebūtų pažeisti gretimų sklypų savininkų ar naudotojų pagrįsti interesai. Nustatomi šie mažiausi atstumai nuo statinių iki sklypo ribos ir gatvių radonųjų linijų, išskyrus atvejus, kai mažesnis atstumas numatytas teritorijų planavimo dokumentuose, ir kiti reikalavimai:

1.1. pastatų (priestatų) iki 8,5 m aukščio – ne mažesnis kaip 3,0 m. Aukštesniems pastatams šis atstumas didinamas 0,5 m kiekvienam papildomam pastato aukščio metrui. Atstumas iki žemės sklypo ribos nustatomas nuo kiekvienos skirtingą aukštį turinčios pastato ar jo dalies. Šis atstumas gali būti sumažintas, jei gautas gretimo sklypo savininko sutikimas raštu;

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-220, 2011-03-14, Žin., 2011, Nr. 32-1516 (2011-03-17); Žin., 2011, Nr. 35-0 (2011-03-24), i. k. 111301MISAK00D1-220

 

1.2. inžinerinių statinių, išskyrus sklypo aptvarus, – ne mažesnis kaip 1, m. Šis atstumas gali būti sumažintas, gavus gretimo sklypo savininko sutikimą raštu;

1.3. sklypo aptvarų, priskiriamų nesudėtingiems statiniams, taip pat ir kito tipo aptvarų – pagal STR 1. 1. 7:2 2 [6.2.5] reikalavimus tvoroms;

1.4. pastatų (priestatų) atstumai iki gretimo sklypo pastatų (priestatų) turi atitikti reikalavimus, nustatytus Reglamento 2 priede. Šis reikalavimas gali būti netaikomas, gavus gretimo sklypo savininko sutikimą raštu. Toks sutikimas reikalingas ir tuomet, kai pastatai sublokuojami ant sklypo ribos.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-425, 2010-05-21, Žin., 2010, Nr. 60-2976 (2010-05-25), i. k. 110301MISAK00D1-425

 

2. Nustatant priešgaisrinius atstumus tarp pastatų, blokuojant pastatus ant sklypo ribos, turi būti vadovaujamasi Gaisrinės saugos pagrindiniais reikalavimais [6.6.3].

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-425, 2010-05-21, Žin., 2010, Nr. 60-2976 (2010-05-25), i. k. 110301MISAK00D1-425

Nr. D1-220, 2011-03-14, Žin., 2011, Nr. 32-1516 (2011-03-17); Žin., 2011, Nr. 35-0 (2011-03-24), i. k. 111301MISAK00D1-220

 

3. Šiame priede reglamentuoti atstumai nuo pastatų ir statinių taikomi ir bet kurioms Namo ar jo priklausinių bei inžinerinių statinių išsikišančioms konstrukcijoms.

______________

Priedo pakeitimai:

Nr. D1-425, 2010-05-21, Žin., 2010, Nr. 60-2976 (2010-05-25), i. k. 110301MISAK00D1-425

 


 

Statybos techninio reglamento

STR 2.02.09:2005 „Vienbučiai ir dvibučiai

gyvenamieji pastatai

9 priedas

 

NAMŲ SKLYPŲ UŽSTATYMO IR TVARKYMO REIKALAVIMAI

Pakeistas priedo pavadinimas:

Nr. D1-425, 2010-05-21, Žin., 2010, Nr. 60-2976 (2010-05-25), i. k. 110301MISAK00D1-425

 

1. Bendras visų žemės ūkio paskirties žemės sklype, išskyrus ūkininko sodyboje, ar kitos paskirties gyvenamosios teritorijos žemės sklype esančių Namo ir kitų pastatų, išskyrus šiltnamius, priskiriamus I grupės nesudėtingiems statiniams, užimamas žemės plotas neturi viršyti lentelėje nurodyto dydžio.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-795, 2013-10-25, Žin., 2013, Nr. 114-5692 (2013-11-01), i. k. 113301MISAK00D1-795

 

Maksimalūs pastatų užimamo žemės ploto dydžiai sklype

 

Sklypo plotas, m2

Maksimalus sklypo užstatymo tankis, %

Maksimalus pastatų užimamas sklypo plotas, m2

iki 400

40

*

400

40

160

600

35

210

900

30

270

1500

25

375

2500

20

500

10000

15

1500

daugiau kaip 10000

 

**

 

* Sklypuose, mažesniuose kaip 400 m2, maksimalus pastatų užimamas plotas nustatomas pagal formulę: 0,4 ´ F, kur F – sklypo plotas, m2.

** Sklypuose, didesniuose kaip 10000 m2, maksimalus pastatų užimamas sklypo plotas nustatomas pagal formulę: 15*F^1/2, m2, kur F – sklypo plotas, m2.

Pastabos:

1) nuo 400 m2 iki 10000 m2 sklypuose tarpinės maksimalaus sklypo užstatymo tankumo reikšmės nustatomos interpoliacijos būdu.

2) saugomų teritorijų apsaugos reglamentuose gali būti nustatomi mažesni negu nurodyti šio priedo lentelėje pastatų užimamo žemės ploto dydžiai sklype.

Papunkčio pakeitimai:

Nr. D1-425, 2010-05-21, Žin., 2010, Nr. 60-2976 (2010-05-25), i. k. 110301MISAK00D1-425

 

2. Vietos savivaldybės taryba gali savo sprendimu kurortuose bei saugomose teritorijose sumažinti 600 m2 ir didesnių sklypų teritorijų planavimo dokumentuose maksimalų sklypo užstatymo tankumą.

3. Nauji Namai gali būti statomi ne mažesniuose kaip 400 m2 sklypuose. Ši nuostata taikoma tais atvejais, kai formuojami nauji sklypai Namų statybai.

4. Minimalus atstumas nuo atskirai statomo Namo ir jo priklausinių (išskyrus nesudėtingus statinius) iki kaimyninio žemės sklypo ribos turi būti ne mažesnis kaip 3 metrai. Minimalus atstumas tiesiamų inžinerinių tinklų iki kaimyninio žemės sklypo ribos turi būti ne mažesnis kaip 1 metras, jei nepažeidžiami kaimyninio sklypo savininko (naudotojo) interesai. Mažinant pastatų atstumą iki kaimyninio žemės sklypo ribos arba blokuojant gretimų žemės sklypų pastatus, turi būti išlaikomi gaisrinės saugos reikalavimai (žr. Gaisrinės saugos pagrindinius reikalavimus [6.6.3], Gyvenamųjų pastatų gaisrinės saugos taisykles [6.6.4]) ir gautas kaimyninio žemės sklypo savininko sutikimas raštu, išskyrus tuos atvejus, kai pastatų blokavimas numatytas patvirtintuose teritorijų planavimo dokumentuose. Mažinant tiesiamų inžinerinių tinklų atstumą iki kaimyninio žemės sklypo ribos, reikalingas šio sklypo savininko sutikimas raštu. Atstumai nuo nesudėtingų statinių iki kaimyninio sklypo ribos nurodyti STR 1.01.07:2002 [6.2.5].

Namo ir jo priklausinių, inžinerinių tinklų statyba, rekonstravimas ir remontas neturi daryti neleistino poveikio kaimyniniam žemės sklypui bei jame esantiems statiniams. Šių statinių esminis reikalavimas „mechaninis atsparumas ir pastovumas“ turi būti užtikrintas pagal STR 2.01.01(1):2005 [6.2.6] reikalavimus.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-425, 2010-05-21, Žin., 2010, Nr. 60-2976 (2010-05-25), i. k. 110301MISAK00D1-425

Nr. D1-220, 2011-03-14, Žin., 2011, Nr. 32-1516 (2011-03-17); Žin., 2011, Nr. 35-0 (2011-03-24), i. k. 111301MISAK00D1-220

 

5. Nuo kaimyninių sklypų ribų ir gatvės raudonosios linijos medžių ir krūmų sodinimo atstumai turi būti:

5.1. krūmų ir gyvatvorių – ne mažiau kaip 1 m;

5.2. žemaūgių medžių, išaugančių ne daugiau kaip iki 3 m aukščio, – 2 m;

5.3. kitų medžių – 3 m.

6. Formuojant gyvatvorę, jos aukštis sklypo šiaurės, šiaurės rytų ar šiaurės vakarų pusėje turi būti ne didesnis kaip 1,3 m.

______________

Priedo pakeitimai:

Nr. D1-425, 2010-05-21, Žin., 2010, Nr. 60-2976 (2010-05-25), i. k. 110301MISAK00D1-425

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-781, 2009-12-11, Žin., 2009, Nr. 149-6689 (2009-12-17), i. k. 109301MISAK00D1-781

Dėl aplinkos ministro 2005 m. liepos 1 d. įsakymo Nr. D1-338 "Dėl statybos techninio reglamento STR 2.02.09:2005 "Vienbučiai gyvenamieji pastatai" patvirtinimo" pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-425, 2010-05-21, Žin., 2010, Nr. 60-2976 (2010-05-25), i. k. 110301MISAK00D1-425

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. liepos 1 d. įsakymo Nr. D1-338 "Dėl statybos techninio reglamento STR 2.02.09:2005 "Vienbučiai gyvenamieji pastatai" patvirtinimo" pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-220, 2011-03-14, Žin., 2011, Nr. 32-1516 (2011-03-17); Žin., 2011, Nr. 35-0 (2011-03-24), i. k. 111301MISAK00D1-220

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. liepos 1 d. įsakymo Nr. D1-338 "Dėl statybos techninio reglamento STR 2.02.09:2005 "Vienbučiai ir dvibučiai gyvenamieji pastatai" patvirtinimo" pakeitimo

 

4.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-537, 2012-06-26, Žin., 2012, Nr. 74-3850 (2012-06-29), i. k. 112301MISAK00D1-537

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. liepos 1 d. įsakymo Nr. D1-338 "Dėl statybos techninio reglamento STR 2.02.09:2005 "Vienbučiai ir dvibučiai gyvenamieji pastatai" patvirtinimo" pakeitimo

 

5.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-659, 2013-09-05, Žin., 2013, Nr. 95-4736 (2013-09-07), i. k. 113301MISAK00D1-659

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. liepos 1 d. įsakymo Nr. D1-338 "Dėl statybos techninio reglamento STR 2.02.09:2005 "Vienbučiai ir dvibučiai gyvenamieji pastatai" patvirtinimo" pakeitimo

 

6.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-795, 2013-10-25, Žin., 2013, Nr. 114-5692 (2013-11-01), i. k. 113301MISAK00D1-795

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. liepos 1 d. įsakymo Nr. D1-338 "Dėl statybos techninio reglamento STR 2.02.09:2005 "Vienbučiai ir dvibučiai gyvenamieji pastatai" patvirtinimo" pakeitimo