Suvestinė redakcija nuo 2019-01-01

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2005, Nr. 90-3390, i. k. 1052230ISAK00A1-207

 

Nauja redakcija nuo 2019-01-01:

Nr. A1-747, 2018-12-21, paskelbta TAR 2018-12-21, i. k. 2018-21208

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL DUOMENŲ APIE SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS IŠMOKĖTAS TIKSLINES KOMPENSACIJAS STATISTINIŲ ATASKAITŲ FORMŲ PILDYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2005 m. liepos 14 d. Nr. A1-207

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos tikslinių kompensacijų įstatymo 12 straipsnio 2 dalimi:

1. T v i r t i n u  pridedamus:

1.1. Duomenų apie savivaldybės administracijos išmokėtas tikslines kompensacijas statistinių ataskaitų formų pildymo tvarkos aprašą;

1.2. Duomenų apie savivaldybės administracijos išmokėtas tikslines kompensacijas ketvirtinės statistinės ataskaitos formą;

1.3. Duomenų apie savivaldybės administracijos išmokėtas tikslines kompensacijas metinės statistinės ataskaitos formą;

1.4. Savivaldybių administracijų išmokėtų tikslinių kompensacijų ketvirtinių statistinių duomenų suvestinės formą;

1.5. Savivaldybių administracijų išmokėtų tikslinių kompensacijų metinių statistinių duomenų suvestinės formą.

2. N u s t a t a u, kad:

2.1. savivaldybių administracijos pateikia Socialinių paslaugų priežiūros departamentui prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – departamentas):

2.1.1. Duomenų apie savivaldybės administracijos išmokėtas tikslines kompensacijas ketvirtinę statistinę ataskaitą, pasibaigus kiekvienam kalendorinių metų ketvirčiui, iki kito ketvirčio pirmo mėnesio 12 dienos;

2.1.2. Duomenų apie savivaldybės administracijos išmokėtas tikslines kompensacijas metinę statistinę ataskaitą, pasibaigus kalendoriniams metams, iki kitų metų sausio 25 d.;

2.2. departamentas per 7 darbo dienas nuo šio įsakymo 2.1 papunktyje nurodytų terminų pateikia Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijai (toliau – ministerija):

2.2.1. Savivaldybių administracijų išmokėtų tikslinių kompensacijų ketvirtinių statistinių duomenų suvestinę;

2.2.2. Savivaldybių administracijų išmokėtų tikslinių kompensacijų metinių statistinių duomenų suvestinę;

2.3. ministerija šio įsakymo 2.2 papunktyje nurodytą informaciją, skirtą Oficialiosios statistikos darbų programai įgyvendinti, Lietuvos statistikos departamentui pateikia per vieną mėnesį nuo šio įsakymo 2.1 papunktyje nurodytų terminų.

3. P a v e d u  šio įsakymo vykdymo kontrolę ministerijos Strateginio planavimo ir monitoringo skyriaus vedėjui.

 

 

 

SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRĖ                           VILIJA BLINKEVIČIŪTĖ

 

 

PAVIRTINTA

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos

ir darbo ministro

2005 m. liepos 14 d. įsakymu Nr. A1-207

(Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos

ir darbo ministro 2018 m. gruodžio 21 d.

įsakymo Nr. A1-747 redakcija)

 

 

DUOMENŲ APIE SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS IŠMOKĖTAS TIKSLINES KOMPENSACIJAS STATISTINIŲ ATASKAITŲ FORMŲ

PILDYMO TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Duomenų apie savivaldybės administracijos išmokėtas tikslines kompensacijas statistinių ataskaitų formų pildymo tvarkos aprašas (toliau – tvarkos aprašas) nustato ketvirtinių ir metinių statistinių ataskaitų, kuriose pateikiami duomenys apie tikslines kompensacijas, nurodytas Lietuvos Respublikos tikslinių kompensacijų įstatyme (toliau – išmokos), pildymo tvarką.

2. Tvarkos apraše vartojamos sąvokos atitinka Tikslinių kompensacijų ir Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymuose vartojamas sąvokas.

 

II SKYRIUS

KETVIRTINĖS STATISTINĖS ATASKAITOS PILDYMO TVARKA

 

3. Rengiant ketvirtinę statistinę ataskaitą, pildoma socialinės apsaugos ir darbo ministro patvirtinta Duomenų apie savivaldybės administracijos išmokėtas tikslines kompensacijas ketvirtinės statistinės ataskaitos forma (toliau – ketvirtinė ataskaita).

4. Duomenys apie savivaldybės administracijos išmokėtas išmokas pateikiami už kiekvieną praėjusį kalendorinių metų ketvirtį, per kurį išmokos išmokėtos jų gavėjams.

5. Duomenys ketvirtinėje ataskaitoje pateikiami tokiais vienetais:

5.1. vidutinis išmokų gavėjų skaičius – žmonėmis;

5.2. išmokų skaičius – vienetais;

5.3. vidutinė išmoka – eurais (suapvalinus iki sveikojo skaičiaus);

5.4. išlaidos – eurais (suapvalinus iki dviejų šimtųjų skaičiaus po vieneto).

6. Išmokų gavėjai skaičiuojami taip:

6.1. skaičiuojami kiekvieno praėjusio kalendorinio metų ketvirčio išmokų gavėjai. Ketvirtinėje ataskaitoje nurodomas vidutinis išmokų gavėjų skaičius, kuris apskaičiuojamas sudėjus ketvirčio, už kurį teikiama ketvirtinė ataskaita, kiekvieno mėnesio išmokų gavėjų skaičių ir gautą sumą padalijus iš 3;

6.2. ketvirtinės ataskaitos 6 punkte kartu su priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslinės kompensacijos gavėjais skaičiuojami ir 0,5 tikslinių kompensacijų bazės dydžio tikslinių priedų gavėjai.

7. Vidutinė išmoka apskaičiuojama kaip išlaidų išmokoms mokėti sumos ir išmokų, išmokėtų per ataskaitinį laikotarpį, skaičiaus santykis.

8. Išlaidos apskaičiuojamos ir nurodomos kaip kasinės išlaidos nustatyto dydžio išmokoms mokėti. Išlaidos ketvirtinėje ataskaitoje nurodomos įskaitant nepriemokas, išskaitas, padarytas pagal vykdomuosius dokumentus, permokėtas išmokų sumas. Išmokų administravimo išlaidos (išmokas mokančių darbuotojų darbo užmokestis, kompiuterinės technikos priežiūra, pašto ir banko išlaidos ir kt.) į išlaidas išmokoms mokėti neįskaitomos.

 

III SKYRIUS

METINĖS STATISTINĖS ATASKAITOS PILDYMO TVARKA

 

9. Rengiant metinę statistinę ataskaitą, pildoma socialinės apsaugos ir darbo ministro patvirtinta Duomenų apie savivaldybės administracijos išmokėtas tikslines kompensacijas metinės statistinės ataskaitos forma (toliau – metinė ataskaita).

10. Išmokų gavėjų skaičius metinėje ataskaitoje pateikiamas žmonėmis.

11. Duomenys apie savivaldybės administracijos išmokėtas išmokas metinėje ataskaitoje pateikiami už praėjusius kalendorinius metus, t. y. už laikotarpį nuo kalendorinių metų sausio 1 d. iki gruodžio 31 d.

12. Metinėje ataskaitoje pateikiamas per ataskaitinį laikotarpį išmokas gavusių asmenų skaičius.

 

IV SKYRIUS

STATISTINIŲ DUOMENŲ SUVESTINIŲ PILDYMO TVARKA

 

13. Rengiant ketvirtinių statistinių duomenų suvestinę, pildoma socialinės apsaugos ir darbo ministro patvirtinta Savivaldybių administracijų išmokėtų tikslinių kompensacijų ketvirtinių statistinių duomenų suvestinės forma (toliau – ketvirtinių duomenų suvestinė).

14. Duomenys ketvirtinių duomenų suvestinėje pateikiami tokiais vienetais:

14.1. vidutinis išmokų gavėjų skaičius – žmonėmis;

14.2. išmokų skaičius – vienetais;

14.3. vidutinė išmoka – eurais (suapvalinus iki sveikojo skaičiaus);

14.4. išlaidos – tūkstančiais eurų (suapvalinus iki sveikojo skaičiaus).

15. Pildant ketvirtinių duomenų suvestinę, vidutinės išmokos dydis apskaičiuojamas tvarkos aprašo 7 punkte nustatyta tvarka.

16. Rengiant metinių statistinių duomenų suvestinę, pildoma socialinės apsaugos ir darbo ministro patvirtinta Savivaldybių administracijų išmokėtų tikslinių kompensacijų metinių statistinių duomenų suvestinės forma (toliau – metinių duomenų suvestinė).

 

V SKYRIUS

DUOMENŲ TIKSLUMAS

 

17. Visi ketvirtinių ir metinių ataskaitų bei duomenų suvestinių langeliai turi būti užpildyti. Tik tuo atveju, kai kurio nors duomens (rodiklio) nėra, vietoje jo nurodomas „x“.

18. Ketvirtinėse ir metinėse ataskaitose bei duomenų suvestinėse pateikiami duomenys turi būti tikslūs, teisingi ir išsamūs. Prieš pateikiant ketvirtines ir metines ataskaitas bei duomenų suvestines, turi būti patikrinama, ar jų suminių eilučių „Išmokų skaičius“ ir „Išlaidos“ stulpeliuose nurodyti duomenys atitinka sumuojamų eilučių duomenis.

19. Teikiamose ketvirtinėse ir metinėse ataskaitose bei duomenų suvestinėse turi būti pateikta informacija apie asmenį (-is), atsakingą (-us) už nurodytų ataskaitų ir (ar) suvestinių duomenų pateikimą, nurodant jo vardą, pavardę, pareigas, telefono numerį (su miesto kodu), elektroninio pašto adresą.

20. Ketvirtinę ir metinę ataskaitas pasirašo savivaldybės administracijos direktorius arba jo įgaliotas savivaldybės administracijos valstybės tarnautojas ar darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį ir gaunantis darbo užmokestį iš valstybės biudžeto bei valstybės pinigų fondų, ir vyriausiasis buhalteris (finansininkas).

21. Ketvirtinių ir metinių duomenų suvestines pasirašo Socialinių paslaugų priežiūros departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktorius.

22. Ketvirtinių ir metinių ataskaitų bei duomenų suvestinių teikėjai privalo užtikrinti teikiamų duomenų teisingumą, tikslumą ir išsamumą, o, gavę informaciją apie tai, kad jų pateikti duomenys neteisingi, netikslūs, neišsamūs, nedelsdami juos ištaiso, atnaujina arba papildo ir pateikia Socialinių paslaugų priežiūros departamentui prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijai.

______________________

 

 

 

Priedų pakeitimai:

 

1 forma

Priedo pakeitimai:

Nr. A1-747, 2018-12-21, paskelbta TAR 2018-12-21, i. k. 2018-21208

 

2 forma

Priedo pakeitimai:

Nr. A1-747, 2018-12-21, paskelbta TAR 2018-12-21, i. k. 2018-21208

 

3 forma

Priedo pakeitimai:

Nr. A1-747, 2018-12-21, paskelbta TAR 2018-12-21, i. k. 2018-21208

 

4 forma

Priedo pakeitimai:

Nr. A1-747, 2018-12-21, paskelbta TAR 2018-12-21, i. k. 2018-21208

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Įsakymas

Nr. A1-79, 2006-03-20, Žin., 2006, Nr. 32-1137 (2006-03-23), i. k. 1062230ISAK000A1-79

Dėl socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. liepos 14 d. įsakymo Nr. A1-207 "Dėl Duomenų apie savivaldybės administracijos mokamas valstybines šalpos išmokas statistinių ataskaitų formų ir jų pildymo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Įsakymas

Nr. A1-136, 2007-05-21, Žin., 2007, Nr. 57-2210 (2007-05-24), i. k. 1072230ISAK00A1-136

Dėl socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. liepos 14 d. įsakymo Nr. A1-207 "Dėl Duomenų apie savivaldybės administracijos mokamas valstybines šalpos išmokas statistinių ataskaitų formų ir jų pildymo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Įsakymas

Nr. A1-167, 2007-06-20, Žin., 2007, Nr. 69-2760 (2007-06-23), i. k. 1072230ISAK00A1-167

Dėl socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. liepos 14 d. įsakymo Nr. A1-207 "Dėl duomenų apie savivaldybės administracijos mokamas valstybines šalpos išmokas statistinių ataskaitų formų ir jų pildymo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo

 

4.

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Įsakymas

Nr. A1-207, 2008-06-26, Žin., 2008, Nr. 74-2910 (2008-06-30), i. k. 1082230ISAK00A1-207

Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. liepos 14 d. įsakymo Nr. A1-207 "Dėl Duomenų apie savivaldybės administracijos mokamas valstybines šalpos išmokas statistinių ataskaitų formų ir jų pildymo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo

 

5.

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Įsakymas

Nr. A1-333, 2008-10-06, Žin., 2008, Nr. 119-4514 (2008-10-16), i. k. 1082230ISAK00A1-333

Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. liepos 14 d. įsakymo Nr. A1-207 "Dėl duomenų apie savivaldybės administracijos mokamas valstybines šalpos išmokas statistinių ataskaitų formų ir jų pildymo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo

 

6.

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Įsakymas

Nr. A1-382, 2008-11-26, Žin., 2008, Nr. 142-5660 (2008-12-11), i. k. 1082230ISAK00A1-382

Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. liepos 14 d. įsakymo Nr. A1-207 "Dėl Duomenų apie savivaldybės administracijos mokamas valstybines šalpos išmokas statistinių ataskaitų formų ir jų pildymo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo

 

7.

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Įsakymas

Nr. A1-113, 2010-03-23, Žin., 2010, Nr. 35-1679 (2010-03-27), i. k. 1102230ISAK00A1-113

Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. liepos 14 d. įsakymo Nr. A1-207 "Dėl Duomenų apie savivaldybės administracijos mokamas valstybines šalpos išmokas statistinių ataskaitų formų ir jų pildymo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo

 

8.

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Įsakymas

Nr. A1-198, 2013-05-07, Žin., 2013, Nr. 48-2399 (2013-05-11), i. k. 1132230ISAK00A1-198

Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. liepos 14 d. įsakymo Nr. A1-207 "Dėl Duomenų apie savivaldybės administracijos mokamas valstybines šalpos išmokas statistinių ataskaitų formų ir jų pildymo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo

 

9.

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Įsakymas

Nr. A1-562, 2014-11-17, paskelbta TAR 2014-11-18, i. k. 2014-17061

Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. liepos 14 d. įsakymo Nr. A1-207 „Dėl duomenų apie savivaldybės administracijos mokamas valstybines šalpos išmokas statistinių ataskaitų formų ir jų pildymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

10.

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Įsakymas

Nr. A1-564, 2015-10-01, paskelbta TAR 2015-10-01, i. k. 2015-14589

Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. liepos 14 d. įsakymo Nr. A1-207 „Dėl duomenų apie savivaldybės administracijos mokamas valstybines šalpos išmokas statistinių ataskaitų formų ir jų pildymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

11.

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Įsakymas

Nr. A1-676, 2016-12-20, paskelbta TAR 2016-12-23, i. k. 2016-29397

Dėl Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. liepos 14 d. įsakymo Nr. A1-207 „Dėl Duomenų apie savivaldybės administracijos mokamas valstybines šalpos išmokas statistinių ataskaitų formų ir jų pildymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

12.

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Įsakymas

Nr. A1-747, 2018-12-21, paskelbta TAR 2018-12-21, i. k. 2018-21208

Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. liepos 14 d. įsakymo Nr. A1-207 „Dėl Duomenų apie savivaldybės administracijos išmokėtas šalpos išmokas ir tikslines kompensacijas statistinių ataskaitų formų pildymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo