Suvestinė redakcija nuo 2024-01-01

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2005, Nr. 83-3078; Žin. 2005, Nr.134-0, i. k. 1052250ISAK3/A1-189

 

Nauja redakcija nuo 2022-05-01:

Nr. V-475/A1-172, 2022-03-04, paskelbta TAR 2022-03-04, i. k. 2022-04412

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL TEISĖS AKTŲ, SUSIJUSIŲ SU ELEKTRONINIAIS NEDARBINGUMO PAŽYMĖJIMAIS BEI ELEKTRONINIAIS NĖŠTUMO IR GIMDYMO ATOSTOGŲ PAŽYMĖJIMAIS, PATVIRTINIMO

 

2005 m. birželio 30 d. Nr. V-533/A1-189
Vilnius

 

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymu, Lietuvos Respublikos ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymu, Lietuvos Respublikos nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo įstatymu, Lietuvos Respublikos asmens su negalia teisių apsaugos pagrindų įstatymu, Lietuvos Respublikos nedarbo socialinio draudimo įstatymu ir Ligos ir motinystės socialinio draudimo išmokų nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. sausio 25 d. nutarimu Nr. 86 „Dėl Ligos ir motinystės socialinio draudimo išmokų nuostatų patvirtinimo“, Nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo išmokų nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. kovo 22 d. nutarimu Nr. 309 „Dėl Nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo išmokų nuostatų patvirtinimo“, Nedarbo socialinio draudimo išmokų nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1656 „Dėl Nedarbo socialinio draudimo išmokų nuostatų ir Dalinio darbo išmokų nuostatų patvirtinimo“, bei siekdami užtikrinti tinkamą laikinojo nedarbingumo ekspertizę:

Preambulės pakeitimai:

Nr. V-1380/A1-910, 2023-12-28, paskelbta TAR 2023-12-28, i. k. 2023-25730

 

1. Tvirtiname pridedamus:

1.1. Elektroninių nedarbingumo pažymėjimų bei elektroninių nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimų išdavimo taisykles;

1.2. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritorinių skyrių išduodamų elektroninių nedarbingumo pažymėjimų išdavimo dėl epideminės situacijos tvarkos aprašą;

1.3. Elektroninio nedarbingumo pažymėjimo, pranešimo apie išduotą nedarbingumo pažymėjimą, elektroninio nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimo ir pranešimo apie išduotą nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimą formas;

1.4. Sunkių ligų, kuriomis sergantiems vaikams iki 18 metų stacionare, ambulatoriškai ar medicininės reabilitacijos ir sanatorinio gydymo įstaigoje slaugyti išduodamas nedarbingumo pažymėjimas ne ilgiau kaip 180 kalendorinių dienų, sąrašą;

1.5. Ligų ir būklių, dėl kurių suteikiamos papildomos 14 kalendorinių dienų nėštumo ir gimdymo atostogos, sąrašą;

1.6. Ypač sunkių ligų, kuriomis sergantiems vaikams iki 18 metų stacionare, ambulatoriškai ar medicininės reabilitacijos ir sanatorinio gydymo įstaigoje slaugyti išduodamas nedarbingumo pažymėjimas ne ilgiau kaip 364 kalendorinėms dienoms, sąrašą.

2. Pavedame:

2.1. Asmens sveikatos priežiūros įstaigų vadovams organizuoti ir užtikrinti laikinojo nedarbingumo ekspertizę, vadovaujantis šiuo įsakymu patvirtintomis Elektroninių nedarbingumo pažymėjimų bei elektroninių nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimų išdavimo taisyklėmis;

2.2. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ir Nacionaliniam visuomenės sveikatos centrui prie Sveikatos apsaugos ministerijos organizuoti ir užtikrinti elektroninių nedarbingumo pažymėjimų išdavimą nuo 2022 m. gegužės 1 d., vadovaujantis šiuo įsakymu patvirtintu Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritorinių skyrių išduodamų elektroninių nedarbingumo pažymėjimų išdavimo dėl epideminės situacijos tvarkos aprašu;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. V-843/A1-317, 2022-04-29, paskelbta TAR 2022-04-29, i. k. 2022-08978

 

2.3. šio įsakymo vykdymo kontrolę viceministrams pagal jų veiklos sritis.

3. Pripažįstame netekusiais galios:

3.1. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2020 m. vasario 27 d. įsakymą Nr. V-238/A1-170 „Dėl Elektroninių nedarbingumo pažymėjimų bei elektroninių nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimų išdavimo ekstremaliosios situacijos ir (ar) karantino dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) plitimo grėsmės laikotarpiu laikinosios tvarkos aprašo patvirtinimo“ su visais pakeitimais ir papildymais;

3.2. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2009 m. gruodžio 1 d. įsakymą Nr. V-977/A1-657 „Dėl Nedarbingumo pažymėjimų išdavimo gripo epidemijos laikotarpiu laikinosios tvarkos aprašo patvirtinimo“ su visais pakeitimais ir papildymais.

 

 

 

SUSISIEKIMO MINISTRAS,

PAVADUOJANTIS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRĄ                                 PETRAS ČĖSNA

 

 

 

SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRĖ                               VILIJA BLINKEVIČIŪTĖ

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos

sveikatos apsaugos ministro ir

Lietuvos Respublikos

socialinės apsaugos ir darbo ministro

2010 m. liepos 21 d.

įsakymu Nr. V-653 /A1-356

 

ELEKTRONINIŲ NEDARBINGUMO PAŽYMĖJIMŲ BEI ELEKTRONINIŲ NĖŠTUMO IR GIMDYMO ATOSTOGŲ PAŽYMĖJIMŲ IŠDAVIMO TAISYKLĖS

 

I. skyrius

BENDROSIOS NUOSTATOS

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. V-1530/A1-807, 2015-12-29, paskelbta TAR 2015-12-31, i. k. 2015-21192

 

1. Elektroninių nedarbingumo pažymėjimų bei elektroninių nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimų išdavimo taisyklės (toliau – šios Taisyklės) nustato elektroninių nedarbingumo pažymėjimų ir elektroninių nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimų (toliau – elektroniniai pažymėjimai), išskyrus Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritorinių skyrių išduodamų elektroninių nedarbingumo pažymėjimų išdavimo dėl epideminės situacijos tvarkos apraše nurodytais atvejais, išdavimo tvarką. Šios Taisyklės Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritorinių skyrių ir Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – NVSC) elektroninių nedarbingumo pažymėjimų išdavimui taikomos tiek, kiek to nereglamentuoja Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritorinių skyrių išduodamų elektroninių nedarbingumo pažymėjimų išdavimo dėl epideminės situacijos tvarkos aprašas.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-1530/A1-807, 2015-12-29, paskelbta TAR 2015-12-31, i. k. 2015-21192

Nr. V-1529/A1-700, 2016-12-30, paskelbta TAR 2016-12-30, i. k. 2016-30194

Nr. V-475/A1-172, 2022-03-04, paskelbta TAR 2022-03-04, i. k. 2022-04412

Nr. V-843/A1-317, 2022-04-29, paskelbta TAR 2022-04-29, i. k. 2022-08978

 

2. Elektroniniai pažymėjimai, išduoti Elektroninių nedarbingumo pažymėjimų bei elektroninių nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimų tvarkymo sistemoje (toliau – EPTS), pateisina neatvykimą į darbą (tarnybą) ir yra pagrindas skirti ligos socialinio draudimo išmoką (toliau – ligos išmoka) arba motinystės socialinio draudimo išmoką (toliau – motinystės išmoka), taip pat yra pagrindas pratęsti nedarbo socialinio draudimo išmokų mokėjimą.

Elektroninis pažymėjimas yra dokumentas, turintis elektroniniam dokumentui būtinus rekvizitus, suformuotas EPTS sistemoje ir pasirašytas gydytojo elektroniniu parašu.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-1205/A1-586, 2012-12-27, Žin., 2012, Nr. 154-7943 (2012-12-29), i. k. 1122250ISAK5/A1-586

Nr. V-556/A1-221, 2013-05-27, Žin., 2013, Nr. 57-2895 (2013-06-01), i. k. 1132250ISAK6/A1-221

Nr. V-1530/A1-807, 2015-12-29, paskelbta TAR 2015-12-31, i. k. 2015-21192

Nr. V-1529/A1-700, 2016-12-30, paskelbta TAR 2016-12-30, i. k. 2016-30194

Nr. V-475/A1-172, 2022-03-04, paskelbta TAR 2022-03-04, i. k. 2022-04412

 

21. Elektroniniai pažymėjimai gali būti išduodami EPTS ar per su EPTS integruotą asmens sveikatos priežiūros įstaigos informacinę sistemą (per integracinę sąsają). Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Fondo valdyba), atliekanti programinės įrangos pakeitimus EPTS, yra atsakinga už integracinės sąsajos su asmens sveikatos priežiūros įstaigos informacine sistema specifikacijos (toliau – specifikacija) paskelbimą EPTS. Asmens sveikatos priežiūros įstaiga atsakinga už įstaigos informacinės sistemos atnaujinimą pagal Fondo valdybos EPTS paskelbtą specifikaciją.

Papildyta punktu:

Nr. V-475/A1-172, 2022-03-04, paskelbta TAR 2022-03-04, i. k. 2022-04412

 

3. Elektroninio pažymėjimo atvaizdavimo forma (elektroninio dokumento duomenų fizinio atvaizdavimo forma) yra elektroninio dokumento turinio, pateikto asmens sveikatos priežiūros įstaigos Fondo valdybos informacinei sistemai, spausdintinė forma, teikiama (naudojama) išmokos bylai formuoti ir gali būti teikiama institucijoms, turinčioms teisę tvarkyti specialių kategorijų asmens duomenis jų funkcijoms vykdyti.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-475/A1-172, 2022-03-04, paskelbta TAR 2022-03-04, i. k. 2022-04412

 

4. Pranešimas apie išduotą nedarbingumo pažymėjimą yra iš EPTS atspausdintas dokumentas, kuriame pateikiama informacija darbdaviui (-iams) apie asmens nedarbingumą, ir patvirtintas gydytojo spaudu ir parašu arba asmens sveikatos priežiūros įstaigos vadovo įgalioto asmens parašu bei įstaigos antspaudu (spaudu).

5. Pranešimas apie išduotą nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimą yra iš EPTS atspausdintas dokumentas, kuriame pateikiama informacija darbdaviui (-iams) apie išduotą elektroninį nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimą, ir patvirtintas gydytojo spaudu ir parašu arba asmens sveikatos priežiūros įstaigos vadovo įgalioto asmens parašu bei įstaigos antspaudu (spaudu).

6. Elektroninius pažymėjimus gali išduoti tik asmens sveikatos priežiūros įstaigų, sudariusių sutartis dėl teisės išduoti elektroninius pažymėjimus (toliau – Sutartis) su Fondo valdybos teritoriniais skyriais, asmenis gydantys gydytojai ar gydytojų konsultacinės komisijos (toliau – GKK) pirmininkas. Elektroninį pažymėjimą suformuoti EPTS gali gydytojas ar kitas asmens sveikatos priežiūros įstaigos vadovo įgaliotas asmuo.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-1529/A1-700, 2016-12-30, paskelbta TAR 2016-12-30, i. k. 2016-30194

Nr. V-475/A1-172, 2022-03-04, paskelbta TAR 2022-03-04, i. k. 2022-04412

 

7. Elektroniniai pažymėjimai išduodami tik asmenims, apdraustiems ligos socialiniu draudimu ir (ar) motinystės socialiniu draudimu bei nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialiniu draudimu, ir Užimtumo tarnyboje prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos įsiregistravusiems asmenims, kuriems yra suteiktas bedarbio statusas (toliau – bedarbis).

Punkto pakeitimai:

Nr. V-1205/A1-586, 2012-12-27, Žin., 2012, Nr. 154-7943 (2012-12-29), i. k. 1122250ISAK5/A1-586

Nr. V-556/A1-221, 2013-05-27, Žin., 2013, Nr. 57-2895 (2013-06-01), i. k. 1132250ISAK6/A1-221

Nr. V-1530/A1-807, 2015-12-29, paskelbta TAR 2015-12-31, i. k. 2015-21192

Nr. V-1529/A1-700, 2016-12-30, paskelbta TAR 2016-12-30, i. k. 2016-30194

Nr. V-1362/A1-498, 2020-06-03, paskelbta TAR 2020-06-04, i. k. 2020-12277

 

8. Šių Taisyklių laikymąsi turi teisę kontroliuoti Fondo valdybos ir jos teritorinių skyrių vyriausieji specialistai (nedarbingumo kontrolei), o tais atvejais, kai elektroniniai pažymėjimai išduoti pareigūnams ar kariams, kurie, vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymu, privalomai draudžiami ligos socialiniu draudimu ir (ar) motinystės bei nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialiniu draudimu, – Fondo valdybos teritorinių skyrių valstybės tarnautojai bei institucijos, kuriose tarnauja pareigūnas ar karys.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-1205/A1-586, 2012-12-27, Žin., 2012, Nr. 154-7943 (2012-12-29), i. k. 1122250ISAK5/A1-586

Nr. V-556/A1-221, 2013-05-27, Žin., 2013, Nr. 57-2895 (2013-06-01), i. k. 1132250ISAK6/A1-221

Nr. V-1530/A1-807, 2015-12-29, paskelbta TAR 2015-12-31, i. k. 2015-21192

Nr. V-1529/A1-700, 2016-12-30, paskelbta TAR 2016-12-30, i. k. 2016-30194

Nr. V-1362/A1-498, 2020-06-03, paskelbta TAR 2020-06-04, i. k. 2020-12277

 

II. skyrius

ELEKTRONINIŲ PAŽYMĖJIMŲ IŠDAVIMAS DĖL LIGOS AR NELAIMINGO ATSITIKIMO

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. V-1530/A1-807, 2015-12-29, paskelbta TAR 2015-12-31, i. k. 2015-21192

 

9. Elektroniniai pažymėjimai dėl ligos ar nelaimingo atsitikimo išduodami nuo pirmos darbingumo netekimo dienos iki darbingumo atgavimo dienos arba iki Asmens su negalia teisių apsaugos agentūra prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Asmens su negalia teisių apsaugos agentūra) nustato dalyvumo lygį ar profesinės reabilitacijos poreikį. Jeigu Asmens su negalia teisių apsaugos agentūra nustato asmeniui profesinės reabilitacijos poreikį, elektroninis pažymėjimas išduodamas iki pirmos profesinės reabilitacijos programoje dalyvavimo dienos vadovaujantis šių Taisyklių 94 punkte nurodyta tvarka ir terminais.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-1529/A1-700, 2016-12-30, paskelbta TAR 2016-12-30, i. k. 2016-30194

Nr. V-1380/A1-910, 2023-12-28, paskelbta TAR 2023-12-28, i. k. 2023-25730

 

10. Gydytojai, išduodami elektroninius pažymėjimus, apžiūri asmenis ir surašo Elektroninės sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinėje sistemoje (toliau – ESPBI IS) ir (ar) asmens sveikatos priežiūros įstaigos informacinėje sistemoje (toliau kartu asmens medicinos dokumentai) jų nusiskundimus bei objektyvaus tyrimo duomenis, kuriais pagrindžia elektroninių pažymėjimų išdavimą, bei į ESPBI IS pateikia elektroniniu parašu pasirašytą formą E003 „Stacionaro epikrizė“ ar E025 „Ambulatorinio apsilankymo aprašymas“. Asmens medicinos dokumentuose taip pat turi būti nurodytas asmeniui skirtas gydymas, režimas (lovos, tausojantis), išduoto elektroninio pažymėjimo serija ir numeris, nepertraukiamo laikinojo nedarbingumo trukmė (bendras kalendorinių dienų skaičius nuo laikinojo nedarbingumo pradžios) ir kito atvykimo į asmens sveikatos priežiūros įstaigą data.

Asmeniui, dėl sveikatos būklės, gulimo režimo ar taikomo gydymo (ilgalaikio imobilizacinio) negalinčiam atvykti į asmens sveikatos priežiūros įstaigą, elektroninis pažymėjimas pratęsiamas nuotoliniu būdu suteikus gydytojo konsultaciją nuotoliniu būdu (toliau – nuotolinė konsultacija). Asmens medicinos dokumentuose nuotolinės konsultacijos dieną gydytojas surašo asmens nusiskundimus, pateiktas režimo bei gydymo rekomendacijas.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-1530/A1-807, 2015-12-29, paskelbta TAR 2015-12-31, i. k. 2015-21192

Nr. V-1482/A1-640, 2017-12-21, paskelbta TAR 2017-12-27, i. k. 2017-21173

Nr. V-475/A1-172, 2022-03-04, paskelbta TAR 2022-03-04, i. k. 2022-04412

 

11. Jei asmuo į asmens sveikatos priežiūros įstaigą kreipiasi dėl nelaimingo atsitikimo darbe, kelyje į (iš) darbą, gydytojas medicinos dokumentuose turi nurodyti: kreipimosi į įstaigą laiką valandų ir minučių tikslumu; išklausęs paaiškinimo, aprašo traumos priežastį, aplinkybes, laiką ir vietą (jei asmens sveikatos būklė leidžia tą padaryti). Nelaimingo atsitikimo data turi būti nurodoma ir elektroniniame pažymėjime šalia diagnozės.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-1530/A1-807, 2015-12-29, paskelbta TAR 2015-12-31, i. k. 2015-21192

 

12. Jeigu elektroninis pažymėjimas išduodamas dėl nelaimingo atsitikimo darbe, kelyje į (iš) darbą liekamųjų padarinių (pasekmių), gydytojas iš nedarbingumo priežasčių klasifikatoriaus pasirenka „Nelaimingas atsitikimas darbe, kelyje į (iš) darbą“ ir šalia diagnozės kodo įrašo nelaimingo atsitikimo darbe ar kelyje į (iš) darbą datą.

13. Jeigu besigydantis po nelaimingo atsitikimo darbe, kelyje į (iš) darbą ar dėl profesinės ligos laikinai nedarbingas asmuo suserga kita liga ar susižeidžia buityje, jam išduodamas elektroninis pažymėjimas dėl nelaimingo atsitikimo darbe, kelyje į (iš) darbą ar dėl profesinės ligos tol, kol jis gydomas ir yra nedarbingas dėl nelaimingo atsitikimo darbe ar profesinės ligos. Jei ir toliau asmuo yra nedarbingas, jam gali būti išduotas be pertraukos naujas pirmasis pažymėjimas dėl kitos ligos ar nelaimingo atsitikimo buityje.

14. Jei diagnozės kodas keičiamas dėl profesinės ligos, nuo jos nustatymo datos išduodamas naujas elektroninis pažymėjimas.

15. Jeigu asmuo, kuriam yra patvirtinta profesinė liga, tampa laikinai nedarbingas dėl šios profesinės ligos paūmėjimo ar komplikacijų, gydytojas, išduodamas elektroninį pažymėjimą, iš nedarbingumo priežasčių klasifikatoriaus pasirenka nedarbingumo priežastį „Profesinė liga“ ir šalia pirminės diagnozės kodo įrašo profesinės ligos nustatymo datą bei profesinės ligos patvirtinimo akto numerį.

16. Asmenims, kuriems Asmens su negalia teisių apsaugos agentūra nustatė 55 procentų ar mažesnį dalyvumo lygį, elektroniniai pažymėjimai išduodami šiose Taisyklėse nustatyta tvarka.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-1116/A1-658, 2013-11-29, Žin., 2013, Nr. 125-6400 (2013-12-07), i. k. 1132250ISAK6/A1-658

Nr. V-1380/A1-910, 2023-12-28, paskelbta TAR 2023-12-28, i. k. 2023-25730

 

17. Tais atvejais, kai asmens dalyvumo vertinimo ne pirmą kartą Asmens su negalia teisių apsaugos agentūroje laikas sutampa su asmens laikinuoju nedarbingumu, jo siuntimas į šią agentūrą turi būti atidėtas iki asmens laikinojo nedarbingumo pabaigos (išskyrus tuos atvejus, kai nustatomas ryškus asmens sveikatos būklės blogėjimas ir nustatoma nepalanki laikinojo darbingumo sutrikimo grąžinimo prognozė).

Punkto pakeitimai:

Nr. V-1380/A1-910, 2023-12-28, paskelbta TAR 2023-12-28, i. k. 2023-25730

 

18. Asmens sveikatos priežiūros įstaigos GKK, įvertinusi asmens sveikatos būklę bei darbingumą ir priėmusi išvadą, įveda šiuos duomenis į EPTS ir jų teisingumą patvirtina GKK pirmininkas elektroniniu parašu. Jei GKK:

18.1. įvertinusi asmens sveikatos būklę bei darbingumą, pripažįsta asmenį darbingu anksčiau nei asmenį gydantis gydytojas nurodė ankstesniame jam išduotame elektroniniame pažymėjime, GKK pirmininkas šį pažymėjimą panaikina EPTS ir išduoda naują elektroninį pažymėjimą iki GKK komisijos posėdžio dienos įskaitytinai;

18.2. įvertinusi asmens sveikatos būklę bei darbingumą, pripažįsta asmenį laikinai nedarbingu, GKK pirmininkas įveda šiuos duomenis į EPTS ir išduoda naują elektroninį pažymėjimą šiose Taisyklėse nustatytais terminais. GKK pirmininkui išduodant elektroninį pažymėjimą, lentelė „GKK išvada“ užpildoma automatiškai iš GKK nurodytos informacijos EPTS.

19. Siunčiant asmenį į Asmens su negalia teisių apsaugos agentūrą dalyvumo lygiui nustatyti, GKK pirmininkas išduoda elektroninį pažymėjimą vienai darbo dienai.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-827/A1-398, 2015-07-03, paskelbta TAR 2015-07-07, i. k. 2015-11017

Nr. V-216/A1-74, 2016-02-09, paskelbta TAR 2016-02-12, i. k. 2016-02766

Nr. V-1380/A1-910, 2023-12-28, paskelbta TAR 2023-12-28, i. k. 2023-25730

 

III. skyrius

PAŽYMĖJIMŲ IŠDAVIMAS GYDANT AMBULATORIŠKAI

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. V-1530/A1-807, 2015-12-29, paskelbta TAR 2015-12-31, i. k. 2015-21192

 

20. Ambulatorinio gydymo metu pažymėjimai išduodami tą dieną, kai nustatomas laikinasis nedarbingumas:

20.1. asmenims, kurie į asmens sveikatos priežiūros įstaigas kreipiasi darbo (tarnybos) metu ar iki darbo (tarnybos) dienos pradžios ir nustatoma, kad jie yra laikinai nedarbingi, elektroniniame pažymėjime nedarbingumo laikotarpis nurodomas nuo kreipimosi dienos;

20.2. asmenims, kurie į asmens sveikatos priežiūros įstaigas kreipiasi po darbo (tarnybos) (išdirbę visą darbo (tarnybos) dieną, pamainą) ir nustatoma, kad jie yra laikinai nedarbingi, elektroniniame pažymėjime nedarbingumo laikotarpis nurodomas nuo kitos dienos, einančios po tos dienos, kai išdirbta visa darbo (tarnybos) diena ar pamaina.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-1205/A1-586, 2012-12-27, Žin., 2012, Nr. 154-7943 (2012-12-29), i. k. 1122250ISAK5/A1-586

 

21. Elektroniniai pažymėjimai ambulatoriškai gydomiems asmenims išduodami ne ilgiau kaip 30 kalendorinių dienų.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-1482/A1-640, 2017-12-21, paskelbta TAR 2017-12-27, i. k. 2017-21173

 

22. Elektroninius pažymėjimus ambulatoriškai gydomiems asmenims išduoti ne ilgiau kaip 60 kalendorinių dienų gali:

Punkto pakeitimai:

Nr. V-1482/A1-640, 2017-12-21, paskelbta TAR 2017-12-27, i. k. 2017-21173

22.1. gydytojai chirurgai, ortopedai traumatologai ar šeimos gydytojai, kai rentgenu patvirtinamas kaulų lūžis, kaulų išnirimas ar nustatomas raiščių plyšimas;

Punkto pakeitimai:

Nr. V-1482/A1-640, 2017-12-21, paskelbta TAR 2017-12-27, i. k. 2017-21173

 

22.2. gydytojai chirurgai, akušeriai ginekologai, šeimos gydytojai ir kiti gydytojai specialistai po operacijų;

22.3. gydytojai kardiologai, šeimos gydytojai ir vidaus ligų gydytojai po ūmaus miokardo infarkto;

22.4. gydytojai neurologai ir šeimos gydytojai po ūmaus smegenų insulto (subarachnoidinių ir intracerebrinių kraujosrūvų, smegenų infarkto);

22.5. gydytojai pulmonologai sergantiems tuberkulioze;

22.6. visi gydantys gydytojai sergantiems onkologinėmis ligomis.

23. Neteko galios nuo 2018-01-01

Punkto naikinimas:

Nr. V-1482/A1-640, 2017-12-21, paskelbta TAR 2017-12-27, i. k. 2017-21173

 

24. Jeigu asmuo į stacionarinio gydymo paslaugas teikiančią asmens sveikatos priežiūros įstaigą kreipiasi pasibaigus ambulatorinių įstaigų darbo laikui, elektroninį pažymėjimą ambulatoriškai gydyti jam gali išduoti priėmimo skyriuje budintis gydytojas, bet ne ilgiau kaip 7 kalendorinėms dienoms. Jei septinta kalendorinė diena sutampa su poilsio ar švenčių dienomis, elektroninis pažymėjimas gali būti išduotas iki darbo dienos, einančios po tos dienos.

Kai rentgenu patvirtinamas kaulų lūžis ar kaulų sąnario išnirimas, taip pat kai nustatomas raiščių trūkimas ar plyšimas, budintis ortopedas traumatologas ar chirurgas pažymėjimą gali išduoti ne ilgiau kaip 60 kalendorinių dienų.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-951/A1-367, 2016-07-20, paskelbta TAR 2016-07-22, i. k. 2016-20918

Nr. V-1482/A1-640, 2017-12-21, paskelbta TAR 2017-12-27, i. k. 2017-21173

 

25. Asmenims, gydomiems ambulatorinės reabilitacijos paslaugas teikiančiose asmens sveikatos priežiūros įstaigose, elektroninius pažymėjimus išduoda ar tęsia šių įstaigų asmenį gydantys gydytojai, gavę galiojantį ambulatorinėms reabilitacijos paslaugoms siųsti teisę turinčio gydytojo siuntimą, šių Taisyklių 21 punkte nustatyta tvarka.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-1482/A1-640, 2017-12-21, paskelbta TAR 2017-12-27, i. k. 2017-21173

Nr. V-1380/A1-910, 2023-12-28, paskelbta TAR 2023-12-28, i. k. 2023-25730

 

26. Asmenims, kurie gydomi dienos stacionaruose, elektroniniai pažymėjimai išduodami šių Taisyklių 20 punkte nustatyta tvarka, išskyrus atvejus, kai asmenims teikiamos dienos stacionaro paslaugos asmens sveikatos priežiūros įstaigose, turinčiose licenciją teikti psichiatrijos dienos stacionaro paslaugas, Taisyklių 48 punkte nustatyta tvarka. Tokiu atveju nedarbingumo pažymėjimai išduodami Taisyklių 30 punkte nustatyta tvarka.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-1380/A1-910, 2023-12-28, paskelbta TAR 2023-12-28, i. k. 2023-25730

 

27. Asmenims, sergantiems psichikos ligomis, gali būti išduoti elektroniniai pažymėjimai dėl ambulatorinio gydymo atgaline data. Šiuos pažymėjimus atgaline data išduoda gydytojai psichiatrai kartu su asmens sveikatos priežiūros įstaigos vadovu ar kitu jo įgaliotu asmeniu, bet ne ilgiau kaip už 7 kalendorines dienas, skaičiuojant atgal nuo kreipimosi dienos.

28. Tais atvejais, kai gydytojas pagal asmens sveikatos priežiūros įstaigos vadovo nustatytą gydytojo paslaugų teikimo tvarką pacientų namuose ir registruotą iškvietimą į namus teikia gydytojo paslaugas paciento namuose ir nustato, kad asmuo yra laikinai nedarbingas, jam elektroninis nedarbingumo pažymėjimas gali būti išduodamas kitą gydytojo darbo dieną, nuo tos dienos, nuo kurios asmuo buvo pripažintas laikinai nedarbingu, jei šis gydytojas po iškvietimo negrįžta į savo nuolatinę darbo vietą asmens sveikatos priežiūros įstaigoje.

29. Neteko galios nuo 2018-01-01

Punkto naikinimas:

Nr. V-1482/A1-640, 2017-12-21, paskelbta TAR 2017-12-27, i. k. 2017-21173

Punkto pakeitimai:

Nr. V-1205/A1-586, 2012-12-27, Žin., 2012, Nr. 154-7943 (2012-12-29), i. k. 1122250ISAK5/A1-586

Nr. V-1116/A1-658, 2013-11-29, Žin., 2013, Nr. 125-6400 (2013-12-07), i. k. 1132250ISAK6/A1-658

 

IV. skyrius

PAŽYMĖJIMŲ IŠDAVIMAS GYDANT STACIONARE

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. V-1530/A1-807, 2015-12-29, paskelbta TAR 2015-12-31, i. k. 2015-21192

 

30. Stacionarinio gydymo atveju arba kai teikiama stebėjimo paslauga elektroniniai pažymėjimai išduodami išvykimo iš stacionaro dieną arba, asmeniui prašant, ne dažniau kaip du kartus per mėnesį šia tvarka:

Punkto pakeitimai:

Nr. V-1529/A1-700, 2016-12-30, paskelbta TAR 2016-12-30, i. k. 2016-30194

30.1. asmenims, kurie į stacionarinio gydymo paslaugas teikiančias asmens sveikatos priežiūros įstaigas kreipiasi darbo (tarnybos) metu ar iki darbo (tarnybos) dienos pradžios, elektroniniame pažymėjime nedarbingumo laikotarpis nurodomas nuo kreipimosi dienos;

30.2. asmenims, kurie į stacionarinio gydymo paslaugas teikiančias asmens sveikatos priežiūros įstaigas kreipiasi po darbo (tarnybos) (išdirbę visą darbo (tarnybos) dieną, pamainą), elektroniniame pažymėjime nedarbingumo laikotarpis nurodomas nuo kitos dienos, einančios po tos dienos, kai išdirbta visa darbo (tarnybos) diena ar pamaina.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-1205/A1-586, 2012-12-27, Žin., 2012, Nr. 154-7943 (2012-12-29), i. k. 1122250ISAK5/A1-586

 

31. Asmenims, gydomiems stacionarines reabilitacijos paslaugas teikiančiose asmens sveikatos priežiūros įstaigose, elektroninius pažymėjimus išduoda ar tęsia šių įstaigų asmenį gydantys gydytojai, gavę galiojantį stacionarinėms reabilitacijos paslaugoms siųsti teisę turinčio gydytojo siuntimą, šių Taisyklių 30 punkte nustatyta tvarka.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-1529/A1-700, 2016-12-30, paskelbta TAR 2016-12-30, i. k. 2016-30194

Nr. V-1380/A1-910, 2023-12-28, paskelbta TAR 2023-12-28, i. k. 2023-25730

 

32. Elektroninius pažymėjimus asmenims, kurie gydomi asmens sveikatos priežiūros įstaigoje, teikiančioje ortopedines ir (ar) protezavimo paslaugas, gydytojas išduoda už visą gydymosi laikotarpį, taip pat už vykimo į šią įstaigą ir grįžimo iš jos laiką.

33. Elektroniniai pažymėjimai dėl estetinių ir plastinių operacijų stacionare operuotiems asmenims gali būti išduodami, jeigu buvę defektai trukdė jų profesiniam darbingumui arba jei operacija stacionare buvo atliekama gydymo tikslu.

34. Atgavusiems darbingumą asmenims, išvykstantiems iš stacionarines ar medicininės reabilitacijos ir sanatorinio gydymo paslaugas teikiančių asmens sveikatos priežiūros įstaigų, elektroniniai pažymėjimai užbaigiami išvykimo iš šios įstaigos dieną.

35. Jeigu stacionarinio gydymo metu asmens darbingumas neatstatomas, stacionarines ar medicininės reabilitacijos ir sanatorinio gydymo paslaugas teikiančios asmens sveikatos priežiūros įstaigos gydytojas gali išduoti elektroninį pažymėjimą tolesniam ambulatoriniam gydymui, bet ne ilgiau kaip:

35.1. 3 kalendorinėms dienoms po medicininės reabilitacijos. Tuo atveju, kai trečia kalendorinė diena sutampa su poilsio ar švenčių dienomis, elektroninis pažymėjimas gali būti išduotas iki po tos dienos einančios darbo dienos;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. V-1380/A1-910, 2023-12-28, paskelbta TAR 2023-12-28, i. k. 2023-25730

 

35.2. 14 kalendorinių dienų po stacionarinio gydymo. Jei keturiolikta kalendorinė diena sutampa su poilsio ar švenčių dienomis, elektroninis pažymėjimas gali būti išduodamas iki darbo dienos, einančios po tos dienos.

Papunkčio pakeitimai:

Nr. V-1482/A1-640, 2017-12-21, paskelbta TAR 2017-12-27, i. k. 2017-21173

 

Punkto pakeitimai:

Nr. V-951/A1-367, 2016-07-20, paskelbta TAR 2016-07-22, i. k. 2016-20918

 

V. skyrius

LAIKINOJO NEDARBINGUMO TRUKMĖ

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. V-1530/A1-807, 2015-12-29, paskelbta TAR 2015-12-31, i. k. 2015-21192

 

36. Asmenys, kurių darbingumas yra sutrikęs ir panaudotos visos galimos medicininės priemonės bei jų sveikatos būklė atitinka bent vieną iš Bazinio dalyvumo kriterijų, nustatytų Dalyvumo lygio nustatymo kriterijų ir tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos  ministro 2005 m. kovo 21 d. įsakymu Nr. A1-78/V-179 „Dėl Dalyvumo lygio nustatymo kriterijų ir tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Dalyvumo lygio nustatymo kriterijų ir tvarkos aprašas), 1 priede, GKK siunčiami dalyvumo lygiui nustatyti į Asmens su negalia teisių apsaugos agentūrą (išskyrus šių Taisyklių 37 punkte numatytą atvejį) ne vėliau kaip po:

36.1. 122 kalendorinių dienų, jeigu darbingumas buvo sutrikęs nepertraukiamai;

36.2. 153 kalendorinių dienų, jeigu darbingumas buvo sutrikęs su pertraukomis per paskutinius 12 mėnesių (neįskaitant nėštumo komplikacijų);

36.3. 182 kalendorinių dienų, jeigu darbingumas buvo sutrikęs nepertraukiamai sergant tuberkulioze;

36.4. 244 kalendorinių dienų, jeigu darbingumas buvo sutrikęs su pertraukomis per paskutinius 12 mėnesių sergant tuberkulioze.

Asmenį gydantis gydytojas, nustatęs diagnozę ir atsižvelgęs į tai, kad po asmeniui taikyto gydymo ir (ar) medicinos priemonių panaudojimo yra išlikę dalyvumui įtaką darančios ligos, traumos ir patologinės būklės ir su tuo susiję organizmo funkcijų sutrikimai, iki asmens laikinojo nedarbingumo terminų, nurodytų šių Taisyklių 36.1–36.4 papunkčiuose, parengia Dalyvumo lygio nustatymo kriterijų ir tvarkos aprašo 8 ir (ar) 9 punktuose nurodytus dokumentus.

Siunčiant į Asmens su negalia teisių apsaugos agentūrą elektroninį pažymėjimą išduoda GKK pirmininkas šiose Taisyklėse nustatyta tvarka ir terminais.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-1380/A1-910, 2023-12-28, paskelbta TAR 2023-12-28, i. k. 2023-25730

 

37. Kai asmenų darbingumo sutrikimas yra laikinas ir jų sveikatos būklė neatitinka Bazinio dalyvumo kriterijų, nustatytų Dalyvumo lygio nustatymo kriterijų ir tvarkos aprašo 1 priede, šių Taisyklių 36 punkte numatyti terminai netaikomi ir šie asmenys į Asmens su negalia teisių apsaugos agentūrą nesiunčiami.

Šiais atvejais išduodant pažymėjimą ilgesniam terminui nei numatyta šių Taisyklių 36 punkte, asmens sveikatos būklė bei darbingumas vertinami GKK posėdyje dalyvaujant Fondo valdybos ar jos teritorinio skyriaus vyriausiajam specialistui (nedarbingumo kontrolei). Jeigu GKK pripažįsta asmenį ir toliau laikinai nedarbingu, pažymėjimas išduodamas šiose Taisyklėse nustatyta tvarka ir terminais.

Fondo valdybos teritorinio skyriaus vyriausiojo specialisto (nedarbingumo kontrolei) dalyvavimo GKK posėdžiuose tvarka nustatoma atskiru (papildomu) susitarimu tarp Fondo valdybos teritorinio skyriaus ir asmens sveikatos priežiūros įstaigos kaip Sutarties priedas.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-1205/A1-586, 2012-12-27, Žin., 2012, Nr. 154-7943 (2012-12-29), i. k. 1122250ISAK5/A1-586

Nr. V-556/A1-221, 2013-05-27, Žin., 2013, Nr. 57-2895 (2013-06-01), i. k. 1132250ISAK6/A1-221

Nr. V-1530/A1-807, 2015-12-29, paskelbta TAR 2015-12-31, i. k. 2015-21192

Nr. V-1380/A1-910, 2023-12-28, paskelbta TAR 2023-12-28, i. k. 2023-25730

 

38. Neteko galios nuo 2024-01-01

Punkto naikinimas:

Nr. V-1380/A1-910, 2023-12-28, paskelbta TAR 2023-12-28, i. k. 2023-25730

 

39. Jei asmens darbingumas buvo atstatytas, jam susirgus, elektroninis pažymėjimas išduodamas šiose Taisyklėse nustatyta tvarka.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-1380/A1-910, 2023-12-28, paskelbta TAR 2023-12-28, i. k. 2023-25730

 

40. Jeigu asmuo, turintis funkcinių sutrikimų požymių, atsisako dalyvumo lygio nustatymo Asmens su negalia teisių apsaugos agentūroje arba neatvyksta į GKK posėdį, naujas elektroninis pažymėjimas dėl ligos ar traumos pasekmių, dėl kurių jis buvo pripažintas laikinai nedarbingu, neišduodamas.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-1380/A1-910, 2023-12-28, paskelbta TAR 2023-12-28, i. k. 2023-25730

 

41. Jeigu Asmens su negalia teisių apsaugos agentūra priima motyvuotą sprendimą nevertinti asmens dalyvumo lygio, naujas elektroninis pažymėjimas dėl ligos ar traumos pasekmių, dėl kurių asmuo buvo siunčiamas į Asmens su negalia teisių apsaugos agentūrą dalyvumo lygiui nustatyti, neišduodamas.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-1380/A1-910, 2023-12-28, paskelbta TAR 2023-12-28, i. k. 2023-25730

 

42. Neteko galios nuo 2013-12-08

Punkto naikinimas:

Nr. V-1116/A1-658, 2013-11-29, Žin. 2013, Nr. 125-6400 (2013-12-07), i. k. 1132250ISAK6/A1-658

Punkto pakeitimai:

Nr. V-1205/A1-586, 2012-12-27, Žin., 2012, Nr. 154-7943 (2012-12-29), i. k. 1122250ISAK5/A1-586

 

VI. skyrius

ELEKTRONINIŲ PAŽYMĖJIMŲ NEIŠDAVIMAS

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. V-1530/A1-807, 2015-12-29, paskelbta TAR 2015-12-31, i. k. 2015-21192

 

43. Asmeniui, kuriam jau išduotas elektroninis pažymėjimas, susirgus kita liga ar susižalojus po atleidimo iš darbo (tarnybos) naujas elektroninis pažymėjimas neišduodamas.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-1205/A1-586, 2012-12-27, Žin., 2012, Nr. 154-7943 (2012-12-29), i. k. 1122250ISAK5/A1-586

 

44. Elektroniniai pažymėjimai neišduodami asmenims:

44.1. tyčia sužalojusiems savo sveikatą;

44.2. apsimetusiems sergančiais;

44.3. darbingiems, jų sveikatos tikrinimo laikotarpiu;

44.4. kurie į asmens sveikatos priežiūros įstaigą dėl traumos kreipėsi būdami neblaivūs (girti), taip pat asmenims, kurių laikinojo nedarbingumo priežastis yra piktnaudžiavimas psichiką veikiančiomis medžiagomis. Šiuo atveju išduodama medicininė pažyma (forma Nr. 094/a).

45. Asmenys, įtariami esantys neblaivūs (girti) ar apsvaigę nuo psichiką veikiančių medžiagų, patikrinami pagal Bendros asmens būklės įvertinimo metodiką, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2006 m. birželio 20 d. įsakymu Nr. V-505 „Dėl medicininės apžiūros neblaivumui ar apsvaigimui nuo psichiką veikiančių medžiagų nustatyti atlikimo ir bendros asmens būklės įvertinimo metodikų patvirtinimo“. Esant pagrįstiems įtarimams, kad asmuo yra neblaivus (girtas) ar apsvaigęs, tai pažymima medicinos dokumentuose, o asmuo supažindinamas su išvada pasirašytinai. Jeigu asmuo nesutinka su bendros asmens būklės įvertinimo rezultatais arba atsisako tikrintis, jis turi teisę pagal Transporto priemones vairuojančių ir kitų asmenų neblaivumo ar apsvaigimo nustatymo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. gegužės 12 d. nutarimu Nr. 452 „Dėl Transporto priemones vairuojančių ir kitų asmenų neblaivumo ar apsvaigimo nustatymo taisyklių patvirtinimo ir leidžiamos etilo alkoholio koncentracijos darbo metu ar savarankiškos veiklos vykdymo metu nustatymo“, 29 punktą kreiptis dėl medicininės apžiūros atlikimo.

Tais atvejais, kai bendros asmens būklės įvertinimo ar medicininės apžiūros metu nustatoma, kad asmuo yra neblaivus (girtas) ar apsvaigęs nuo psichiką veikiančių medžiagų, arba asmuo, nesutikęs su bendros asmens būklės įvertinimo rezultatais ar atsisakęs tikrintis, nesikreipia dėl medicininės apžiūros atlikimo, jam išduodama medicininė pažyma (forma Nr. 094/a).

Punkto pakeitimai:

Nr. V-1530/A1-807, 2015-12-29, paskelbta TAR 2015-12-31, i. k. 2015-21192

Nr. V-1380/A1-910, 2023-12-28, paskelbta TAR 2023-12-28, i. k. 2023-25730

 

46. Pateikus teisėsaugos institucijų (teismo, prokuratūros ir kt.) ar kitų kompetentingų institucijų išvadą, kad neblaivumas (girtumas) ar apsvaigimas dėl psichiką veikiančių medžiagų traumai atsirasti įtakos neturėjo, arba esant medicininės apžiūros išvadai „blaivus ir (ar) neapsvaigęs“, medicininę pažymą (forma Nr. 094/a) (šių Taisyklių 44.4 papunktis) asmenį gydantis gydytojas, gavęs Fondo valdybos teritorinio skyriaus sprendimą raštu, keičia į elektroninį pažymėjimą.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-1530/A1-807, 2015-12-29, paskelbta TAR 2015-12-31, i. k. 2015-21192

 

47. Asmens bandymo nusižudyti ar savęs sužalojimo atvejais asmenį gydantis gydytojas išduoda elektroninį pažymėjimą tik gavęs gydytojo psichiatro išvadą, kad asmens psichikos sveikatos sutrikimas sąlygojo bandymą nusižudyti ar savęs žalojimą.

48. Asmenims, savanoriškai besigydantiems patologinį potraukį į azartinius lošimus, abstinencijos būklę dėl psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo ir (ar) priklausomybės nuo psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo sindromą specializuotuose priklausomybės ligų, psichiatrijos stacionaruose ar kitose stacionarinėse asmens sveikatos priežiūros įstaigose, teikiančiose dienos stacionaro ar stacionarinio priklausomybės ligų gydymo paslaugas, šių įstaigų gydytojai elektroninį pažymėjimą išduoda už gydymosi dienos stacionare ar stacionare laikotarpį ne daugiau kaip 2 kartus per kalendorinius metus, o bendras elektroninio pažymėjimo išdavimo laikotarpis negali būti ilgesnis kaip 40 kalendorinių dienų per kalendorinius metus.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-1362/A1-498, 2020-06-03, paskelbta TAR 2020-06-04, i. k. 2020-12277

Nr. V-1380/A1-910, 2023-12-28, paskelbta TAR 2023-12-28, i. k. 2023-25730

 

VII. skyrius

ELGESIO TAISYKLĖS NEDARBINGUMO METU

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. V-1530/A1-807, 2015-12-29, paskelbta TAR 2015-12-31, i. k. 2015-21192

 

49. Gydytojas, išduodamas elektroninį pažymėjimą, laikinai nedarbingu pripažintą asmenį pasirašytinai (asmens medicinos dokumentuose) supažindina su elgesio taisyklėmis nedarbingumo metu bei prievole Fondo valdybos teritorinio skyriaus kvietimu atvykti į asmens sveikatos priežiūros įstaigos GKK darbingumui patikrinti. Asmens ryšiams palaikyti duomenis – telefono numerį, jei jo neturi – asmens faktinės gyvenamosios vietos adresą gydytojas įveda į EPTS bei nurodo asmens medicinos dokumentuose.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-1530/A1-807, 2015-12-29, paskelbta TAR 2015-12-31, i. k. 2015-21192

 

50. Laikinojo nedarbingumo metu asmuo privalo vykdyti gydytojo nurodymus ir laikytis šių Taisyklių 51 punkte nurodytų elgesio taisyklių. Fondo valdybos ar jos teritorinio skyriaus vyriausiajam specialistui (nedarbingumo kontrolei) pareikalavus, laikinai nedarbingu pripažintas asmuo turi atvykti į asmens sveikatos priežiūros įstaigą.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-1116/A1-658, 2013-11-29, Žin., 2013, Nr. 125-6400 (2013-12-07), i. k. 1132250ISAK6/A1-658

 

51. Elgesio taisyklių nedarbingumo metu pažeidimais laikoma, kai laikinai nedarbingu pripažintas asmuo:

51.1. gydytojo paskirtu laiku neatvyksta į GKK posėdį;

Punkto pakeitimai:

Nr. V-1482/A1-640, 2017-12-21, paskelbta TAR 2017-12-27, i. k. 2017-21173

 

51.2. Fondo valdybos ar jos teritorinio skyriaus vyriausiajam specialistui (nedarbingumo kontrolei) pareikalavus neatvyksta į GKK posėdį;

51.3. nesilaiko gydytojo nustatyto gydymo ir (ar) slaugos režimo;

51.4. neatlieka paskirtų gydymo, diagnostikos ir (ar) slaugos procedūrų;

51.5. atvyksta pas gydytoją neblaivus ar apsvaigęs nuo psichiką veikiančių medžiagų;

51.6. dirba (-o), mokosi (-ėsi), keliauja (-iavo), dalyvauja (-avo) kultūros, sporto, pramoginiuose ar kituose renginiuose;

51.7. vartoja (-o) alkoholį, narkotikus, toksines ar psichotropines medžiagas;

51.8. elgėsi taip, kad jo veiksmai galėjo užtęsti (užtęsė) laikinojo nedarbingumo trukmę.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-1116/A1-658, 2013-11-29, Žin., 2013, Nr. 125-6400 (2013-12-07), i. k. 1132250ISAK6/A1-658

 

52. Elgesio taisyklių pažeidimais taip pat laikomi atvejai, kai asmuo, kuriam išduotas elektroninis pažymėjimas sergančiam šeimos nariui slaugyti ar vaikui prižiūrėti, neslaugo šeimos nario ar neprižiūri vaiko arba elgiasi taip, kad jo veiksmai galėjo užtęsti (užtęsė) šeimos nario slaugos trukmę.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-1116/A1-658, 2013-11-29, Žin., 2013, Nr. 125-6400 (2013-12-07), i. k. 1132250ISAK6/A1-658

 

53. Jeigu nedarbingumo laikotarpiu buvo pažeistos elgesio taisyklės, išduodant kitą elektroninį pažymėjimą EPTS nurodomas pažeidimo laikotarpis, nustatymo data ir pažeidimo pobūdis.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-1116/A1-658, 2013-11-29, Žin., 2013, Nr. 125-6400 (2013-12-07), i. k. 1132250ISAK6/A1-658

 

54. Elgesio taisyklių pažeidimus apdraustiems asmenims ir bedarbiams turi teisę nustatyti asmens sveikatos priežiūros įstaigos gydytojai, Fondo valdybos ar jos teritorinių skyrių vyriausieji specialistai (nedarbingumo kontrolei), remdamiesi dokumentais, patvirtinančiais elgesio taisyklių pažeidimus. Elgesio taisyklių pažeidimus vadovaujantis Ligos ir motinystės socialinio draudimo išmokų nuostatais apdraustiems asmenims gali nustatyti ir jų darbdaviai, sudarę komisiją, o tais atvejais, kai elektroniniai pažymėjimai išduoti pareigūnams ar kariams, kurie vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymu privalomai draudžiami ligos socialiniu draudimu ir (ar) motinystės bei nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialiniu draudimu, – ir institucijos, kuriose tarnauja pareigūnas ar karys.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-1205/A1-586, 2012-12-27, Žin., 2012, Nr. 154-7943 (2012-12-29), i. k. 1122250ISAK5/A1-586

Nr. V-556/A1-221, 2013-05-27, Žin., 2013, Nr. 57-2895 (2013-06-01), i. k. 1132250ISAK6/A1-221

Nr. V-1116/A1-658, 2013-11-29, Žin., 2013, Nr. 125-6400 (2013-12-07), i. k. 1132250ISAK6/A1-658

Nr. V-1530/A1-807, 2015-12-29, paskelbta TAR 2015-12-31, i. k. 2015-21192

Nr. V-1529/A1-700, 2016-12-30, paskelbta TAR 2016-12-30, i. k. 2016-30194

Nr. V-1380/A1-910, 2023-12-28, paskelbta TAR 2023-12-28, i. k. 2023-25730

 

VIII. skyrius

PAŽYMĖJIMŲ IŠDAVIMAS SERGANČIAM ŠEIMOS NARIUI SLAUGYTI AR PRIŽIŪRĖTI

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. V-1530/A1-807, 2015-12-29, paskelbta TAR 2015-12-31, i. k. 2015-21192

 

55. Elektroniniai pažymėjimai sergančiam šeimos nariui slaugyti išduodami, jeigu gydytojo nurodymu būtina slauga. Ar būtina slauga, asmenį gydantis gydytojas nustato įvertinęs sergančio asmens ligos diagnozę bei biosocialinių funkcijų sutrikimų, tokių kaip elgesio kontrolės, orientacijos, judėjimo ir (ar) kitų sutrikimų, laipsnį ir (ar) iššūkius priimant ir perduodant informaciją. Slaugos būtinybė nevertinama Taisyklių 57 punkte nustatytais atvejais.

Sergančio asmens medicinos dokumentuose nurodomas šeimos narys ar kitas asmuo, kuris slaugys sergantį asmenį, ir šių Taisyklių 57 punkte numatytos slaugos būtinybės priežastys. Jei sergančio asmens slaugos atveju keičiasi jį slaugantieji, tai nurodoma sergančio asmens medicinos dokumentuose. Jei būtina asmens slauga jį gydant stacionarines paslaugas teikiančioje asmens sveikatos priežiūros įstaigoje, tai nurodoma slaugomo asmens medicinos dokumentuose.

Šeimos nariais laikomi: sutuoktinis, vaikas (įvaikis), motina (įmotė), tėvas (įtėvis). Sergančiam vaikui slaugyti pažymėjimas gali būti išduodamas ir senelei (seneliui), budinčiam globotojui, globėjui bei vaiką laikinai prižiūrinčiam asmeniui, kai vaikui nustatyta laikinoji priežiūra pas fizinius asmenis ar jis laikinai apgyvendintas pas fizinius asmenis (toliau – laikinai prižiūrintis asmuo), o šių Taisyklių 57.2 ir 57.5 papunkčiuose numatytais atvejais – ir rūpintojui, jeigu šie asmenys pripažinti globėju, budinčiu globotoju, vaiką laikinai prižiūrinčiu asmeniu ar rūpintoju ir pateikė dokumentus, patvirtinančius globos (rūpybos), laikinosios priežiūros ar laikino apgyvendinimo nustatymą ar budinčio globotojo statuso suteikimą.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-1530/A1-807, 2015-12-29, paskelbta TAR 2015-12-31, i. k. 2015-21192

Nr. V-1529/A1-700, 2016-12-30, paskelbta TAR 2016-12-30, i. k. 2016-30194

Nr. V-1482/A1-640, 2017-12-21, paskelbta TAR 2017-12-27, i. k. 2017-21173

Nr. V-1362/A1-498, 2020-06-03, paskelbta TAR 2020-06-04, i. k. 2020-12277

Nr. V-1085/A1-416, 2022-06-17, paskelbta TAR 2022-06-18, i. k. 2022-13135

Nr. V-1616/A1-722, 2022-10-28, paskelbta TAR 2022-10-28, i. k. 2022-22012

Nr. V-1380/A1-910, 2023-12-28, paskelbta TAR 2023-12-28, i. k. 2023-25730

 

551. Siunčiant vaiką į ambulatorinės ar stacionarinės reabilitacijos paslaugas teikiančią asmens sveikatos priežiūros įstaigą, elektroninį pažymėjimą (pirminį) vaiko slaugai išduoda siunčiantis gydytojas. Jei iki atvykimo į ambulatorinės ar stacionarinės reabilitacijos paslaugas teikiančią asmens sveikatos priežiūros įstaigą elektroninis pažymėjimas vaiko slaugai išduotas nebuvo ar vaiką slaugantis asmuo jo atsisakė, atsiradus poreikiui, pažymėjimą išduoda šios asmens sveikatos priežiūros įstaigos gydytojas.

Elektroninius pažymėjimus asmenims, slaugantiems vaikus, gydomus ambulatorines ar stacionarines reabilitacijos paslaugas teikiančiose asmens sveikatos priežiūros įstaigose, išduoda ar tęsia šių įstaigų gydantys gydytojai, gavę galiojantį ambulatorinėms arba stacionarinėms reabilitacijos paslaugoms siųsti teisę turinčio gydytojo siuntimą.

Papildyta punktu:

Nr. V-1380/A1-910, 2023-12-28, paskelbta TAR 2023-12-28, i. k. 2023-25730

 

56. Elektroniniai pažymėjimai sergančiam suaugusiam šeimos nariui slaugyti išduodami ne ilgiau kaip 14 kalendorinių dienų nepriklausomai nuo to, kur asmuo slaugomas – stacionare, ambulatoriškai ar (ir) medicininės reabilitacijos ir sanatorinio gydymo įstaigoje. Šiuos pažymėjimus išduoda asmenis gydantys gydytojai, suderinę su asmens sveikatos priežiūros įstaigos vadovu ar kitu jo įgaliotu asmeniu ir apie tai pažymėję medicinos dokumentuose.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-1530/A1-807, 2015-12-29, paskelbta TAR 2015-12-31, i. k. 2015-21192

Nr. V-1380/A1-910, 2023-12-28, paskelbta TAR 2023-12-28, i. k. 2023-25730

 

57. Elektroniniai pažymėjimai sergančiam vaikui slaugyti išduodami reikalingam slaugos laikotarpiui, bet ne ilgiau kaip:

57.1. 120 kalendorinių dienų per kalendorinius metus – slaugant stacionare ar (ir) medicininės reabilitacijos ir sanatorinio gydymo įstaigoje bet kokia liga sergantį vaiką iki 7 metų;

57.2. 180 kalendorinių dienų, skaičiuojant nuo pirmosios slaugymo dienos – slaugant stacionare, ambulatoriškai ar (ir) medicininės reabilitacijos ir sanatorinio gydymo įstaigoje vaiką iki 18 metų, sergantį sunkiomis ligomis, įrašytomis į sveikatos apsaugos ministro ir socialinės apsaugos ir darbo ministro patvirtintą sąrašą (toliau – Sunkių ligų sąrašas). Pasibaigus šiam terminui, toliau elektroninis pažymėjimas dėl to paties vaiko, sergančio liga, įrašyta į Sunkių ligų sąrašą, slaugymo, išduodamas ne daugiau kaip 120 kalendorinių dienų per kalendorinius metus;

57.3. 21 kalendorinę dieną slaugant ambulatoriškai gydomus vaikus iki 14 metų (išskyrus šių Taisyklių 57.2, 57.5 ir 57.6 papunkčiuose nurodytus atvejus);

57.4. 21 kalendorinę dieną nepertraukiamai slaugant ambulatoriškai ir stacionare gydomus vaikus nuo 7 iki 14 metų (išskyrus šių Taisyklių 57.2, 57.5 ir 57.6 papunkčiuose nurodytus atvejus);

57.5. 120 kalendorinių dienų per kalendorinius metus – slaugant stacionare, ambulatoriškai ar (ir) medicininės reabilitacijos ir sanatorinio gydymo įstaigoje vaiką iki 18 metų, sergantį ligomis, dėl kurių nustatytas sunkus neįgalumo lygis;

57.6. 364 kalendorines dienas, skaičiuojant nuo pirmosios slaugymo dienos – slaugant stacionare, ambulatoriškai ar (ir) medicininės reabilitacijos ir sanatorinio gydymo įstaigoje vaiką iki 18 metų, sergantį ypač sunkiomis ligomis, įrašytomis į sveikatos apsaugos ministro ir socialinės apsaugos ir darbo ministro patvirtintą sąrašą. Pasibaigus šiam terminui, toliau elektroninis pažymėjimas dėl to paties vaiko, sergančio ypač sunkia liga, slaugymo, išduodamas ne daugiau kaip 120 kalendorinių dienų per kalendorinius metus.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-1482/A1-640, 2017-12-21, paskelbta TAR 2017-12-27, i. k. 2017-21173

Nr. V-1380/A1-910, 2023-12-28, paskelbta TAR 2023-12-28, i. k. 2023-25730

 

58. Slaugant vaiką ambulatoriškai, elektroninis pažymėjimas gali būti kiekvieną kartą išduodamas ne ilgiau kaip 14 kalendorinių dienų.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-951/A1-367, 2016-07-20, paskelbta TAR 2016-07-22, i. k. 2016-20918

Nr. V-1482/A1-640, 2017-12-21, paskelbta TAR 2017-12-27, i. k. 2017-21173

 

59. Jeigu vieno šeimos nario slaugos metu suserga kiti šeimos nariai, elektroninis pažymėjimas jiems slaugyti ambulatoriškai išduodamas tik vienam slaugančiam asmeniui. Nepertraukiamos slaugos laikotarpiu elektroninis pažymėjimas slaugyti gali būti išduotas ir kitam šeimos nariui, tačiau bendra slaugos trukmė negali viršyti slaugomų asmenų amžių atitinkančiai šių Taisyklių 56–57 punktuose nurodytai trukmei.

Jei tuo pačiu metu serga keli šeimos nariai, elektroniniai pažymėjimai skirtingiems sergantiems šeimos nariams slaugyti gali būti išduodami keliems (skirtingiems) šeimos nariams tik tada, kai vienas (ar keli) iš sergančių šeimos narių slaugomas (slaugomi) stacionare ar medicininės reabilitacijos ir sanatorinio gydymo įstaigoje.

Vieno šeimos nario slaugos metu susirgus kitam šeimos nariui, gydytojas, išduodamas kitą elektroninį nedarbingumo pažymėjimą, iš nedarbingumo priežasčių klasifikatoriaus pasirenka „Ligonio slaugymas“ ir nurodo kito susirgusio bei slaugomo šeimos nario duomenis bei jo susirgimo datą.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-951/A1-367, 2016-07-20, paskelbta TAR 2016-07-22, i. k. 2016-20918

Nr. V-1482/A1-640, 2017-12-21, paskelbta TAR 2017-12-27, i. k. 2017-21173

 

60. Jei slaugomas asmuo suserga kita liga be pertraukos po ankstesnės ligos, jam slaugyti neišduodamas naujas elektroninis pažymėjimas. Vaiko ar suaugusio asmens slaugos trukmė iš viso negali būti ilgesnė nei nurodyta šių Taisyklių 56–57 punktuose.

61. Elektroninis pažymėjimas motinai (tėvui), įmotei (įtėviui), globėjui ar seneliui (senelei) gali būti išduodamas sveiko vaiko priežiūrai, jei šio vaiko priežiūrai suteiktos nėštumo ir gimdymo ar atostogos vaikui prižiūrėti (toliau – vaiko priežiūros atostogos) kitam asmeniui, bet asmuo, kuriam suteiktos nėštumo ir gimdymo atostogos ar vaiko priežiūros atostogos, dėl savo ar kito vaiko, kurio priežiūrai jam suteiktos nėštumo ir gimdymo atostogos ar vaiko priežiūros atostogos, ligos ar traumos (toliau – sergantis asmuo) negali šio vaiko prižiūrėti.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-1529/A1-700, 2016-12-30, paskelbta TAR 2016-12-30, i. k. 2016-30194

Nr. V-404/A1-152, 2018-04-10, paskelbta TAR 2018-04-19, i. k. 2018-06249

Nr. V-1380/A1-910, 2023-12-28, paskelbta TAR 2023-12-28, i. k. 2023-25730

 

62. Elektroninį pažymėjimą sveiko vaiko priežiūrai išduoda sergantį asmenį gydantis gydytojas kitam šeimos nariui (motinai (įmotei), tėvui (įtėviui), globėjui ar seneliui (senelei), prižiūrinčiam vaiką, įvertinęs sergančio asmens sveikatos būklę. Tokiu atveju gydytojas, išduodamas elektroninį pažymėjimą, iš nedarbingumo priežasčių klasifikatoriaus pasirenka priežastį „Sveiko vaiko priežiūra“.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-404/A1-152, 2018-04-10, paskelbta TAR 2018-04-19, i. k. 2018-06249

 

63. Elektroniniai pažymėjimai sveiko vaiko priežiūrai dėl sergančiojo asmens ligos ar traumos išduodami ne ilgiau kaip 14 kalendorinių dienų nepriklausomai nuo to, ar sergantis asmuo gydomas stacionare, ar ambulatoriškai. Bendra elektroninio pažymėjimo trukmė negali būti ilgesnė kaip 90 kalendorinių dienų per kalendorinius metus. Jei asmens sveikatos būklė negerėja, gali būti išduodama medicininė pažyma (forma Nr. 094/a).

Punkto pakeitimai:

Nr. V-1380/A1-910, 2023-12-28, paskelbta TAR 2023-12-28, i. k. 2023-25730

 

IX. skyrius

ELEKTRONINIŲ NĖŠTUMO IR GIMDYMO ATOSTOGŲ PAŽYMĖJIMŲ IŠDAVIMAS NĖŠČIOSIOMS IR GIMDYVĖMS

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. V-1530/A1-807, 2015-12-29, paskelbta TAR 2015-12-31, i. k. 2015-21192

 

64. Nėščioms moterims elektroninius nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimus išduoda jas prižiūrintys asmens sveikatos priežiūros įstaigų gydytojai akušeriai ginekologai arba šeimos gydytojai.

65. Elektroninį nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimą, pateikus naujagimio globą patvirtinančius dokumentus, asmeniui, paskirtam globėju, išduoda naujagimį prižiūrinčios asmens sveikatos priežiūros įstaigos gydytojas (vaikų ligų gydytojas, šeimos gydytojas). Elektroninis pažymėjimas išduodamas laikotarpiui nuo globos nustatymo dienos, iki kūdikiui sueis 70 dienų.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-951/A1-367, 2016-07-20, paskelbta TAR 2016-07-22, i. k. 2016-20918

 

66. Elektroniniai nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimai 126 kalendorinėms dienoms (70 kalendorinių dienų iki gimdymo ir 56 kalendorinėms dienoms po gimdymo) išduodami moterims, suėjus 30 ir daugiau nėštumo savaičių.

Jei, išdavus nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimą 126 kalendorinėms dienoms, moteris dėl išmokos į Fondo valdybos teritorinį skyrių nesikreipė arba priimtas neigiamas Fondo valdybos teritorinio skyriaus sprendimas dėl išmokos skyrimo, arba moteris šios išmokos atsisakė, moters prašymu nėštumo metu moterį prižiūrintis gydytojas gali išduoti naują pažymėjimą dėl to paties nėštumo.

Jei nėščia moteris iki gimdymo į asmens sveikatos priežiūros įstaigą dėl šio pažymėjimo išdavimo, suėjus 30 ir daugiau nėštumo savaičių, nesikreipė ar pažymėjimo atsisakė, gimdymą priėmusios asmens sveikatos priežiūros įstaigos gydytojas elektroninį nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimą gali išduoti 56 kalendorinėms dienoms po gimdymo. Tokiu atveju pažymėjime nurodoma gimdymo data.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-1529/A1-700, 2016-12-30, paskelbta TAR 2016-12-30, i. k. 2016-30194

Nr. V-972/A1-460, 2018-09-03, paskelbta TAR 2018-09-20, i. k. 2018-14707

 

67. Esant komplikuotam gimdymui arba gimus daugiau negu vienam vaikui, gimdymą priėmusios asmens sveikatos priežiūros įstaigos gydytojas, išduodamas papildomą elektroninį nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimą, EPTS nurodo ligos ar patologinės būklės kodą pagal Tarptautinės statistinės ligų ir sveikatos sutrikimų klasifikacijos dešimtąjį pataisytą ir papildytą leidimą „Sisteminis ligų sąrašas“ (Australijos modifikacija, TLK–10–AM), patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. vasario 23 d. įsakymu Nr. V-164 „Dėl Tarptautinės statistinės ligų ir sveikatos sutrikimų klasifikacijos dešimtojo pataisyto ir papildyto leidimo „Sisteminis ligų sąrašas“ (Australijos modifikacija, TLK–10–AM) įdiegimo“ (toliau – TLK–10–AM), dėl kurios išduodamas papildomas elektroninis nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimas 14 kalendorinių dienų bei nurodoma gimdymo data.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-1529/A1-700, 2016-12-30, paskelbta TAR 2016-12-30, i. k. 2016-30194

 

68. Moterims, pagimdžiusioms 22–30 nėštumo savaitę, gimdymą priėmusios asmens sveikatos priežiūros įstaigos gydytojai elektroninius nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimus išduoda 28 kalendorinėms dienoms, komplikuoto gimdymo atveju ir kai gimsta daugiau negu vienas vaikas – 42 kalendorinėms dienoms.

Jei kūdikis gyvena 28 dienas ir ilgiau, papildomą elektroninį nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimą dar 98 kalendorinėms dienoms išduoda kūdikį prižiūrinčios asmens sveikatos priežiūros įstaigos gydytojas.

Moterims, pagimdžiusioms 22–30 nėštumo savaitę negyvą vaiką, gimdymą priėmusios asmens sveikatos priežiūros įstaigos gydytojai elektroninius nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimus išduoda 28 kalendorinėms dienoms.

69. Elektroninį nedarbingumo pažymėjimą moteriai, kuri tapo nedarbinga dėl nėštumo nutraukimo, išduoda operaciją atlikęs gydytojas, bet ne ilgiau kaip 2 kalendorinėms dienoms. Esant komplikacijų ar jei nėštumas nutraukiamas dėl medicininių indikacijų, elektroninis pažymėjimas išduodamas šiose Taisyklėse nustatyta tvarka.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-1362/A1-498, 2020-06-03, paskelbta TAR 2020-06-04, i. k. 2020-12277

 

70. Vakuuminių aspiracijų atvejais elektroniniai pažymėjimai neišduodami.

71. Moterims, kurios nėra apdraustos motinystės socialiniu draudimu, elektroniniai nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimai išduodami šiose Taisyklėse nustatyta tvarka.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-1205/A1-586, 2012-12-27, Žin., 2012, Nr. 154-7943 (2012-12-29), i. k. 1122250ISAK5/A1-586

Nr. V-1530/A1-807, 2015-12-29, paskelbta TAR 2015-12-31, i. k. 2015-21192

Nr. V-1380/A1-910, 2023-12-28, paskelbta TAR 2023-12-28, i. k. 2023-25730

 

X skyrius

ELEKTRONINIŲ PAŽYMĖJIMŲ IŠDAVIMAS PADIDĖJUSIO SERGAMUMO, UŽKREČIAMŲJŲ LIGŲ PROTRŪKIŲ ARBA JŲ EPIDEMIJŲ ATVEJAIS AR KAI DĖL ŠIŲ LIGŲ PLITIMO GRĖSMĖS LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ PASKELBIA EKSTREMALIĄJĄ SITUACIJĄ IR (AR) KARANTINĄ

 

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. V-1146/A1-717, 2023-11-06, paskelbta TAR 2023-11-06, i. k. 2023-21548

 

72. Šio skyriaus nuostatos taikomos šiame skyriuje nurodytais atvejais išduodant elektroninius pažymėjimus padidėjusio sergamumo gripu, ūmiomis viršutinių kvėpavimo takų infekcijomis ir COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) (toliau – padidėjęs sergamumas), taip pat gripo, ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų, COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) ir (ar) kitų užkrečiamųjų ligų protrūkių ar paskelbtos epidemijos savivaldybėje (-se) arba dėl šių ligų plitimo grėsmės Lietuvos Respublikos Vyriausybės paskelbtos ekstremaliosios situacijos ir (ar) karantino (toliau – ekstremalioji situacija ir (ar) karantinas) laikotarpiu.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-1146/A1-717, 2023-11-06, paskelbta TAR 2023-11-06, i. k. 2023-21548

 

721. Padidėjusiu sergamumu laikomi atvejai, kai NVSC skelbiamais duomenimis, Lietuvoje praėjusią savaitę gripo, ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų ir COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) atvejų skaičius 100 tūkst. gyventojų (suminis rodiklis) viršijo 800. Jei praėjusios savaitės sergamumo gripu, ūmiomis viršutinių kvėpavimo takų infekcijomis ir COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) duomenys (suminis rodiklis) dar nepaskelbti, išduodant elektroninius pažymėjimus vadovaujamasi paskutiniais paskelbtais duomenimis. Sergamumo gripu, ūmiomis viršutinių kvėpavimo takų infekcijomis ir COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) duomenys (suminis rodiklis) skelbiami NVSC interneto svetainėje https://nvsc.lrv.lt/lt/uzkreciamuju-ligu-valdymas/uzkreciamosios-ligos/gripas-1/sergamumo-duomenys.

Papildyta punktu:

Nr. V-1146/A1-717, 2023-11-06, paskelbta TAR 2023-11-06, i. k. 2023-21548

Punkto pakeitimai:

Nr. V-1380/A1-910, 2023-12-28, paskelbta TAR 2023-12-28, i. k. 2023-25730

 

73. Elektroninius nedarbingumo pažymėjimus asmenims, nušalintiems nuo darbo (tarnybos) dėl karantino režimo ypač pavojingų arba nežinomos kilmės užkrečiamųjų ligų protrūkių arba epidemijų židiniuose nustatytam laikotarpiui, išduoda asmens sveikatos priežiūros įstaigų infekcinių ligų gydytojai, šeimos gydytojai ar vidaus ligų gydytojai, gavę NVSC sprendimą.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-843/A1-317, 2022-04-29, paskelbta TAR 2022-04-29, i. k. 2022-08978

 

74. NVSC sprendimu apdraustuosius, kaip užkrečiamųjų ligų sukėlėjų nešiotojus, laikinai nušalinus nuo darbo (tarnybos) ir nesant galimybės jų perkelti į kitą darbą (tarnybą), elektroninius nedarbingumo pažymėjimus nustatytam laikotarpiui išduoda asmens sveikatos priežiūros įstaigų infekcinių ligų, šeimos ar vidaus ligų gydytojai.

741. Asmenims, kurie paskelbtos ekstremaliosios situacijos ir (ar) karantino metu vykdė savo profesinės veiklos sveikatos, visuomenės saugumo, viešosios tvarkos palaikymo ir (ar) švietimo srityje (-yse) funkcijas, kurias vykdant neišvengiamas (būtinas) kontaktas su COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) sergančiu asmeniu, ir susirgo COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), elektroniniai nedarbingumo pažymėjimai gali būti išduodami nuotoliniu būdu, jiems informavus gydytoją, kad jie paskelbtos ekstremaliosios situacijos ir (ar) karantino metu vykdė savo profesinės veiklos sveikatos, visuomenės saugumo, viešosios tvarkos palaikymo ir (ar) švietimo srityje (-yse) funkcijas, kurias vykdant neišvengiamas (būtinas) kontaktas su COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) sergančiu asmeniu, ir susirgo COVID-19 liga (koronaviruso infekcija). Elektroninis nedarbingumo pažymėjimas šiame punkte nurodytu atveju išduodamas ne anksčiau kaip nuo ekstremaliosios situacijos ir (ar) karantino paskelbimo dienos iki asmens darbingumo atgavimo dienos, pirmosios dalyvavimo profesinės reabilitacijos programoje dienos ar dalyvumo lygio nustatymo dienos.

Išduodant elektroninį nedarbingumo pažymėjimą šiame punkte nurodytu atveju, nurodomas TLK-10-AM kodas U07.1 „Koronaviruso COVID-19 sukelta ūminė kvėpavimo takų (respiracinė) liga“, iš nedarbingumo priežasčių klasifikatoriaus pasirenkama priežastis „Profesinė liga“ ir nurodoma šios diagnozės patvirtinimo data.

Asmens medicinos dokumentuose gydytojas turi nurodyti asmens kreipimosi į asmens sveikatos priežiūros įstaigą laiką valandų ir minučių tikslumu, išklausęs asmens paaiškinimą (jei asmens sveikatos būklė leidžia tą padaryti), aprašyti užsikrėtimo COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) aplinkybes, laiką ir vietą.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-1380/A1-910, 2023-12-28, paskelbta TAR 2023-12-28, i. k. 2023-25730

 

742. Asmenims, kurie serga sunkia lėtine liga, įrašyta į sveikatos apsaugos ministro patvirtintą sunkių lėtinių ligų sąrašą, elektroniniai nedarbingumo pažymėjimai išduodami nuotoliniu būdu nuotolinės konsultacijos metu, jiems informavus gydytoją, kad jie, ekstremaliosios situacijos ir karantino metu vykdydami savo profesinės veiklos funkcijas, turi riziką susirgti COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) ir dėl to tapti laikinai nedarbingi ir kad jiems dėl darbo organizavimo ypatumų nėra galimybės sulygto darbo dirbti nuotoliniu būdu ir darbdavys jiems nepaskelbė prastovos Lietuvos Respublikos darbo kodekso 47 straipsnio 1 dalies 2 punkte nustatytu atveju.

Išduodant elektroninį nedarbingumo pažymėjimą šiame punkte nustatytu atveju, iš nedarbingumo priežasčių klasifikatoriaus pasirenkama priežastis „Epideminė situacija“ ir nurodomas TLK-10-AM kodas Z20.8 „Kontaktas su sergančiaisiais kitomis užkrečiamosiomis ligomis ir jų poveikis“.

Asmens medicinos dokumentuose gydytojas turi nurodyti asmens lėtinę ligą (-as) bei jo darbovietę (-es), taip pat nurodomas asmens patvirtinimas, kad jam dėl darbo organizavimo ypatumų nėra galimybės sulygto darbo dirbti nuotoliniu būdu ir jam darbdavys nepaskelbė prastovos Darbo kodekso 47 straipsnio 1 dalies 2 punkte nustatytu atveju.

Kiekvieną kartą šiame punkte nustatytu atveju elektroninis nedarbingumo pažymėjimas gali būti išduotas ne ilgesniam kaip 28 kalendorinių dienų laikotarpiui, bet ne ilgiau kaip iki dienos, kurią Vyriausybė atšaukia ekstremaliąją situaciją ar karantiną arba sueina bent vieno iš jų paskelbimo terminas.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-1380/A1-910, 2023-12-28, paskelbta TAR 2023-12-28, i. k. 2023-25730

 

743. Ekstremaliosios situacijos ir (ar) karantino laikotarpiu asmens sveikatos priežiūros įstaigos gydytojai prie šios įstaigos prirašytam asmeniui, jeigu jis turėjo sąlytį su COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) sergančiu asmeniu ir jam dėl darbo organizavimo ypatumų nėra galimybės sulygto darbo dirbti nuotoliniu būdu ar darbdavys jam nepaskelbė prastovos Darbo kodekso 47 straipsnio 1 dalies 2 punkte nustatytu atveju, arba vaiko iki 8 metų, kol jis nepradėtas ugdyti pagal pradinio ugdymo programą, ar pagal pradinio ugdymo programą ugdomo vaiko, ar pagal formaliojo švietimo programą besimokančio asmens su negalia iki 24 metų (toliau kartu – vaikas ar asmuo su negalia iki 24 metų), motinai (įmotei), tėvui (įtėviui), senelei (seneliui), budinčiam globotojui, globėjui arba vaiką ar asmenį su negalia iki 24 metų laikinai prižiūrinčiam asmeniui, jeigu vaikas ar asmuo su negalia iki 24 metų turėjo sąlytį su COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) sergančiu asmeniu, nuotoliniu būdu nuotolinės konsultacijos metu išduoda elektroninį nedarbingumo pažymėjimą iki planuojamos tyrimo esamai COVID-19 ligai (koronaviruso infekcijai) nustatyti SARS-CoV-2 (2019-nCoV) RNR nustatymo tikralaikės polimerazės grandininės reakcijos metodu (toliau – PGR tyrimas) rezultatų gavimo dienos, bet ne ilgiau kaip 4 kalendorinėms dienoms, nurodant TLK-10-AM kodą Z03.8 „Stebėjimas dėl kitų įtariamų ligų ir būklių“ ir iš nedarbingumo priežasčių klasifikatoriaus pasirenkama priežastis „Epideminė situacija“, šiais atvejais: 

743.1. asmeniui, vaikui ar asmeniui su negalia iki 24 metų asmens sveikatos priežiūros įstaigoje atlikus greitąjį SARS-CoV-2 antigeno testą ar nosiaryklės ir ryklės ar nosies landų tepinėlių ėminių kaupinių tyrimą SARS-CoV-2 (2019-nCoV) RNR nustatyti tikralaikės polimerazės grandininės reakcijos metodu, gautas teigiamas rezultatas, tačiau asmuo, vaikas ar asmuo su negalia iki 24 metų neturi COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) simptomų;

743.2. asmeniui, vaikui ar asmeniui su negalia iki 24 metų atlikus PGR tyrimą, gautas įtariamo COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) atvejo tyrimo rezultatas, kaip jis apibrėžtas COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) tyrimų atlikimo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. gruodžio 4 d. įsakymu Nr. V-2797 „Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) tyrimų atlikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-1380/A1-910, 2023-12-28, paskelbta TAR 2023-12-28, i. k. 2023-25730

 

744. Šių Taisyklių 743 punkte nustatytais atvejais, asmens medicinos dokumentuose gydytojas turi nurodyti asmens patvirtinimą, kad jam dėl darbo organizavimo ypatumų nėra galimybės sulygto darbo dirbti nuotoliniu būdu ar jam darbdavys nepaskelbė prastovos Darbo kodekso 47 straipsnio 1 dalies 2 punkte nustatytu atveju.

745. Asmeniui pasireiškus negalavimams, atitinkantiems užkrečiamosios ligos požymius, ar jam esant privalomoje izoliacijoje ir dėl to negalinčiam atvykti į asmens sveikatos priežiūros įstaigą, šeimos medicinos paslaugas teikiančio gydytojo (šeimos gydytojo, vidaus ligų gydytojo, vaikų ligų gydytojo) sprendimu, įvertinus galimą užkrėtimo riziką, elektroninis nedarbingumo pažymėjimas gali būti išduodamas nuotoliniu būdu nuotolinės konsultacijos metu. Gydomos užkrečiamosios ligos ar privalomos izoliacijos laikotarpiu prireikus tiesioginės konsultacijos, gydytojas nuotolinės konsultacijos metu įvertinęs pateiktą informaciją apie asmens sveikatos būklę ir įvertinęs galimo užkrėtimo riziką, asmenį užregistruoja konsultacijai tiesioginio kontakto būdu, kurios metu sprendžia dėl jo laikinojo nedarbingumo. Apie paskirtą konsultacijos tiesioginio kontakto būdu datą ir laiką informuojama nuotolinės konsultacijos metu.

746. Šių Taisyklių 745 punkte nustatytais atvejais išduodant elektroninį nedarbingumo pažymėjimą sergančiam asmeniui, iš nedarbingumo priežasčių klasifikatoriaus pasirenkama priežastis „Liga“. Išduodant elektroninį nedarbingumo pažymėjimą sergančiam asmeniui slaugyti, pasirenkama priežastis „Ligonio slaugymas“.

747. Asmeniui pasireiškus negalavimams, neatitinkantiems užkrečiamosios ligos požymių, elektroninis nedarbingumo pažymėjimas išduodamas šiose Taisyklėse nustatytais atvejais tokiu būdu:

747.1. paskelbus ekstremaliąją situaciją ir karantiną, elektroninius nedarbingumo pažymėjimus gydytojai gali išduoti ar pratęsti nuotoliniu būdu nuotolinės konsultacijos metu;

747.2. Vyriausybei atšaukus karantiną arba suėjus jo paskelbimo terminui, tačiau esant Vyriausybės paskelbtai ekstremaliajai situacijai, elektroninius nedarbingumo pažymėjimus gydytojai pirmą kartą dėl tos pačios ligos ar traumos asmens nedarbingumo atveju ar jo šeimos nario slaugos ar vaiko priežiūros atveju nuotoliniu būdu nuotolinės konsultacijos metu gali išduoti ne ilgiau kaip 5 kalendorinėms dienoms, kai gydytojo sprendimu asmeniui nereikalinga tiesioginio kontakto gydytojo konsultacija. Šiame papunktyje ta pačia liga ar trauma laikoma liga ar trauma, dėl kurios elektroninis nedarbingumo pažymėjimas išduotas ir tęsiamas nepertraukiamai, išskyrus atvejus, kai asmuo suserga kita liga ar patiria kitą traumą be pertraukos po ankstesnės ligos ar traumos;

747.3. padidėjusio sergamumo, užkrečiamųjų ligų protrūkio ar paskelbtos epidemijos (nesant paskelbtos ekstremaliosios situacijos ir (ar) karantino) metu elektroninius nedarbingumo pažymėjimus gydytojai išduoda ir tęsia tiesioginės konsultacijos metu.

Papunkčio pakeitimai:

Nr. V-1146/A1-717, 2023-11-06, paskelbta TAR 2023-11-06, i. k. 2023-21548

 

748. Elektroniniai nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimai išduodami šiose Taisyklėse nustatytais atvejais tokiu būdu:

748.1. paskelbus ekstremaliąją situaciją ir karantiną, elektroniniai nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimai gali būti išduodami nuotoliniu būdu nuotolinės konsultacijos metu;

748.2. Vyriausybei atšaukus karantiną arba suėjus jo paskelbimo terminui, tačiau esant Vyriausybės paskelbtai ekstremaliajai situacijai, taip pat padidėjusio sergamumo, užkrečiamųjų ligų protrūkio ar paskelbtos epidemijos metu elektroniniai nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimai nuotoliniu būdu nuotolinės konsultacijos metu gali būti išduodami tik asmenims privalomos izoliacijos laikotarpiu ir asmenims, sergantiems užkrečiamąja liga.

Papunkčio pakeitimai:

Nr. V-1146/A1-717, 2023-11-06, paskelbta TAR 2023-11-06, i. k. 2023-21548

 

749. Gydytojai nuotoliniu būdu nuotolinės konsultacijos metu elektroninius pažymėjimus šiame skyriuje nustatytais atvejais išduoda asmens sveikatos priežiūros įstaigos vadovo nustatyta nuotolinės sveikatos priežiūros paslaugos teikimo informacinėmis ir elektroninių ryšių technologijomis, kuriomis yra galimybė identifikuoti asmenį, tvarka.

7410. Jei padidėjusio sergamumo, paskelbto užkrečiamųjų ligų protrūkio ar epidemijos arba paskelbtos ekstremaliosios situacijos ir (ar) karantino laikotarpiu asmens sveikatos priežiūros įstaiga dėl asmenų kreipimosi nuotoliniu būdu gausos neturi galimybės atsiliepti į visų ar dalies asmenų skambučius ar dėl kitų objektyvių priežasčių negali asmens kreipimosi į asmens sveikatos priežiūros įstaigą dieną išduoti elektroninio nedarbingumo pažymėjimo, šis pažymėjimas gali būti išduotas atgaline data ne daugiau kaip už 5 darbo dienas, skaičiuojant nuo asmens kreipimosi į asmens sveikatos priežiūros įstaigą dienos.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-1146/A1-717, 2023-11-06, paskelbta TAR 2023-11-06, i. k. 2023-21548

 

Skyriaus pakeitimai:

Nr. V-475/A1-172, 2022-03-04, paskelbta TAR 2022-03-04, i. k. 2022-04412

 

XI. skyrius

ELEKTRONINIŲ PAŽYMĖJIMŲ IŠDAVIMAS KITAIS ATVEJAIS

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. V-1530/A1-807, 2015-12-29, paskelbta TAR 2015-12-31, i. k. 2015-21192

 

75. Asmenims, Sveikatos apsaugos ministerijos sprendimu siųstiems tirtis, gydytis ar slaugyti šeimos narį už Lietuvos Respublikos ribų, elektroninius pažymėjimus už gydymosi, slaugos bei kelionės laiką išduoda asmenį gydantis gydytojas.

76. Už Lietuvos Respublikos ribų gautus asmenų laikinąjį nedarbingumą ir nėštumą ar gimdymą patvirtinančius dokumentus į elektroninius pažymėjimus keičia Fondo valdybos teritorinių skyrių vyriausieji specialistai (nedarbingumo kontrolei), gavę dokumentų originalus.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-1529/A1-700, 2016-12-30, paskelbta TAR 2016-12-30, i. k. 2016-30194

Nr. V-1482/A1-640, 2017-12-21, paskelbta TAR 2017-12-27, i. k. 2017-21173

 

77. Elektroninius pažymėjimus šiose Taisyklėse nenustatytais atvejais gali išduoti asmenis gydantys gydytojai, gavę Fondo valdybos teritorinių skyrių leidimus. Asmens sveikatos priežiūros įstaigos gydytojas, teikdamas prašymą išduoti elektroninį pažymėjimą už tam tikrą laikotarpį, nurodo priežastis, dėl kurių elektroninis pažymėjimas nebuvo išduotas šiose Taisyklėse nustatyta tvarka.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-1530/A1-807, 2015-12-29, paskelbta TAR 2015-12-31, i. k. 2015-21192

Nr. V-1529/A1-700, 2016-12-30, paskelbta TAR 2016-12-30, i. k. 2016-30194

Nr. V-1482/A1-640, 2017-12-21, paskelbta TAR 2017-12-27, i. k. 2017-21173

 

12 skyrius. Neteko galios nuo 2016-01-01

Skyriaus naikinimas:

Nr. V-1530/A1-807, 2015-12-29, paskelbta TAR 2015-12-31, i. k. 2015-21192

 

13 skyrius. Neteko galios nuo 2016-01-01

Skyriaus naikinimas:

Nr. V-1530/A1-807, 2015-12-29, paskelbta TAR 2015-12-31, i. k. 2015-21192

 

XIV. skyrius

ELEKTRONINIŲ PAŽYMĖJIMŲ PILDYMO IR IŠDAVIMO TVARKA

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. V-1530/A1-807, 2015-12-29, paskelbta TAR 2015-12-31, i. k. 2015-21192

 

89. Elektroninis pažymėjimas pradedamas pildyti, prisijungus prie EPTS. Į EPTS įvedami šie asmens duomenys:

89.1. apdraustojo asmens kodas (pildomas pagal asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą) arba apdraustojo socialinio draudimo numeris (pildomas pagal apdraustojo Valstybinio socialinio draudimo pažymėjimą);

89.2. Neteko galios nuo 2016-01-01

Punkto naikinimas:

Nr. V-1530/A1-807, 2015-12-29, paskelbta TAR 2015-12-31, i. k. 2015-21192

Papildyta punktu:

Nr. V-556/A1-221, 2013-05-27, Žin., 2013, Nr. 57-2895 (2013-06-01), i. k. 1132250ISAK6/A1-221

 

89.3. Neteko galios nuo 2016-01-01

Punkto naikinimas:

Nr. V-1530/A1-807, 2015-12-29, paskelbta TAR 2015-12-31, i. k. 2015-21192

Punkto pakeitimai:

Nr. V-1205/A1-586, 2012-12-27, Žin., 2012, Nr. 154-7943 (2012-12-29), i. k. 1122250ISAK5/A1-586

 

89.4. elektroninio pažymėjimo išdavimo data, asmens vardas, pavardė, gydytojo vardas, pavardė ir spaudo numeris užpildomas automatiškai;

89.5. nedarbingumo priežastis. Jeigu laikinojo nedarbingumo priežastis „Nelaimingas atsitikimas darbe, kelyje į (iš) darbą“, nurodoma nelaimingo atsitikimo data. Jeigu laikinojo nedarbingumo priežastis „Profesinė liga“, nurodoma profesinės ligos nustatymo data bei profesinės ligos tyrimo ir patvirtinimo akto data bei numeris;

Punkto pakeitimai:

Nr. V-1116/A1-658, 2013-11-29, Žin., 2013, Nr. 125-6400 (2013-12-07), i. k. 1132250ISAK6/A1-658

 

89.6. diagnozė, nurodant ligos ar kitą sveikatos sutrikimų kodą pagal TLK–10–AM. Kiekvieną kartą išduodant elektroninį pažymėjimą, nurodoma ta laikinojo nedarbingumo priežastis ir ta diagnozė pagal TLK–10–AM, dėl kurios asmuo yra pripažįstamas laikinai nedarbingas;

Punkto pakeitimai:

Nr. V-1205/A1-586, 2012-12-27, Žin., 2012, Nr. 154-7943 (2012-12-29), i. k. 1122250ISAK5/A1-586

Nr. V-1529/A1-700, 2016-12-30, paskelbta TAR 2016-12-30, i. k. 2016-30194

 

89.7. slaugomojo asmens liga ar pagrindinė patologinė būklė pagal TLK-10-AM, jeigu elektroninis pažymėjimas išduodamas sergančiam šeimos nariui slaugyti;

Punkto pakeitimai:

Nr. V-1205/A1-586, 2012-12-27, Žin., 2012, Nr. 154-7943 (2012-12-29), i. k. 1122250ISAK5/A1-586

 

89.8. sergančio asmens liga ar pagrindinė patologinė būklė pagal TLK-10-AM, jeigu elektroninis pažymėjimas išduodamas sveiko vaiko priežiūrai;

Punkto pakeitimai:

Nr. V-1205/A1-586, 2012-12-27, Žin., 2012, Nr. 154-7943 (2012-12-29), i. k. 1122250ISAK5/A1-586

 

89.9. sveiką vaiką prižiūrinčio asmens kodas (pildomas pagal asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą), jeigu elektroninis pažymėjimas išduodamas sveiko vaiko priežiūrai. Sergančio asmens medicinos dokumentuose nurodomi asmens, kuriam išduotas elektroninis pažymėjimas, vardas, pavardė, asmens kodas bei išduoto elektroninio pažymėjimo serija ir numeris;

Punkto pakeitimai:

Nr. V-1530/A1-807, 2015-12-29, paskelbta TAR 2015-12-31, i. k. 2015-21192

 

89.10. nedarbingumo laikotarpis.

90. Jei asmens laikinasis nedarbingumas tęsiasi, kiekvieną kartą išduodamas naujas elektroninis pažymėjimas.

91. Jei asmuo gydytas stacionare ar medicininės reabilitacijos ir sanatorinio gydymo įstaigoje, EPTS nurodomas gydymo šioje įstaigoje laikotarpis.

92. Išduodant elektroninį pažymėjimą slaugai ar vaiko priežiūrai, į EPTS suvedami slaugomo asmens ar prižiūrimo vaiko vardas, pavardė, asmens kodas (iš asmens tapatybę patvirtinančių dokumentų). Jei slaugomas asmuo ar prižiūrimas vaikas asmens kodo neturi, nurodoma jo gimimo data (metai, mėnuo, diena).

93. Kiekvieną kartą gydytojui ar GKK pirmininkui išduodant elektroninį pažymėjimą asmens laikinojo nedarbingumo trukmė be pertraukos bei su pertraukomis per paskutinius 12 mėnesių GKK išvada ir (ar) Asmens su negalia teisių apsaugos agentūros sprendimas EPTS pateikiami automatiškai.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-1380/A1-910, 2023-12-28, paskelbta TAR 2023-12-28, i. k. 2023-25730

 

94. Jei asmeniui, apdraustam ligos socialiniu draudimu ir (ar) motinystės socialiniu draudimu bei nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialiniu draudimu, Asmens su negalia teisių apsaugos agentūra nustato profesinės reabilitacijos paslaugų poreikį (apie tai informacija pateikiama EPTS), asmens sveikatos priežiūros įstaigos gydytojas išduoda elektroninį pažymėjimą 8 darbo dienoms nuo šio Asmens su negalia teisių apsaugos agentūros sprendimo priėmimo dienos.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-1529/A1-700, 2016-12-30, paskelbta TAR 2016-12-30, i. k. 2016-30194

Nr. V-1380/A1-910, 2023-12-28, paskelbta TAR 2023-12-28, i. k. 2023-25730

 

95. Elektroninis pažymėjimas netaisomas. Pastebėjus neteisingus duomenis po elektroninio pažymėjimo pasirašymo, jis panaikinamas EPTS ir išduodamas naujas, perkeliant bei koreguojant reikiamus duomenis.

96. Gydytojui ar kitam asmens sveikatos priežiūros įstaigos vadovo įgaliotam asmeniui suvedus visus reikiamus duomenis, suformuojamas elektroninis pažymėjimas. EPTS suformuotas elektroninis pažymėjimas gydytojui pasirašius elektroniniu parašu automatiškai nusiunčiamas į Fondo valdybos teritorinį skyrių.

97. Elektroninis pažymėjimas gali būti panaikinamas EPTS tik iki ligos ar motinystės išmokos skyrimo iš Valstybinio socialinio draudimo fondo lėšų.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-1529/A1-700, 2016-12-30, paskelbta TAR 2016-12-30, i. k. 2016-30194

 

98. Neteko galios nuo 2016-01-01

Punkto naikinimas:

Nr. V-1530/A1-807, 2015-12-29, paskelbta TAR 2015-12-31, i. k. 2015-21192

Punkto pakeitimai:

Nr. V-1205/A1-586, 2012-12-27, Žin., 2012, Nr. 154-7943 (2012-12-29), i. k. 1122250ISAK5/A1-586

Nr. V-556/A1-221, 2013-05-27, Žin., 2013, Nr. 57-2895 (2013-06-01), i. k. 1132250ISAK6/A1-221

 

99. Asmeniui pageidaujant atspausdinamas Pranešimas apie išduotą nedarbingumo pažymėjimą ar Pranešimas apie išduotą nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimą, kuriuos gydytojas patvirtina savo parašu ir spaudu arba asmens sveikatos priežiūros įstaigos vadovo įgalioto asmens parašu bei įstaigos antspaudu (spaudu).

100. Asmeniui pametus ar sugadinus Pranešimą apie išduotą nedarbingumo pažymėjimą ar Pranešimą apie išduotą nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimą, pakartotinai šis dokumentas atspausdinamas iš EPTS sistemos ir patvirtinamas gydytojo parašu ir spaudu. Viršutiniame dešiniajame kampe nurodoma „Dublikatas“.

101. Už Pranešimą apie išduotą nedarbingumo pažymėjimą ar Pranešimą apie išduotą nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimą gali būti imamas sveikatos priežiūros įstaigų nustatytas mokestis, kuris negali būti didesnis kaip su spausdinimu susijusių išlaidų savikaina.

102. Force majeure atveju laikinai nedarbingu pripažintam asmeniui išduodama medicininė pažyma (forma Nr. 094/a), kurią vėliau gydantis gydytojas keičia į elektroninį pažymėjimą. Medicininė pažyma (forma Nr. 094/a), kuria remiantis išduotas elektroninis pažymėjimas, lieka pažymėjimą išdavusios asmens sveikatos priežiūros įstaigoje kartu su asmens medicinos dokumentais. Jei laikinai sutrinka EPTS veikla, elektroniniai pažymėjimai išduodami atkūrus EPTS veiklą be Fondo valdybos teritorinio skyriaus leidimo.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-1530/A1-807, 2015-12-29, paskelbta TAR 2015-12-31, i. k. 2015-21192

Nr. V-1482/A1-640, 2017-12-21, paskelbta TAR 2017-12-27, i. k. 2017-21173

 

103. Visi GKK priimti sprendimai sprendimo priėmimo dieną GKK pirmininko registruojami EPTS ir pasirašomi elektroniniu parašu.

104. Duomenys apie Asmens su negalia teisių apsaugos agentūros priimtus sprendimus Fondo valdybai teikiami pagal Asmens su negalia teisių apsaugos agentūros ir Fondo valdybos sutartį.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-1380/A1-910, 2023-12-28, paskelbta TAR 2023-12-28, i. k. 2023-25730

 

XV. skyrius

ELEKTRONINIŲ PAŽYMĖJIMŲ IR GKK SPRENDIMŲ REGISTRAVIMAS

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. V-1530/A1-807, 2015-12-29, paskelbta TAR 2015-12-31, i. k. 2015-21192

 

105. Visi elektroniniai pažymėjimai (išduoti ir panaikinti) automatiškai registruojami nedarbingumo pažymėjimų registravimo žurnale (forma Nr.036/a).

106. Visi GKK priimti sprendimai automatiškai registruojami GKK išvadų registravimo žurnale (forma Nr.035/a).

107. Medicinos dokumentai, pagrindžiantys asmens laikinąjį nedarbingumą, turi būti laikomi asmens sveikatos priežiūros įstaigose. Asmens sveikatos priežiūros įstaigai gavus Fondo valdybos teritorinio skyriaus pavedimą vyriausiajam specialistui (nedarbingumo kontrolei) patikrinti asmens medicinos dokumentus (pavedime nurodytu tikslu ir laikotarpiu), suteikiama prieigos prie šios įstaigos informacinės sistemos teisė.

Fondo valdybos teritoriniam skyriui prieigos prie asmens sveikatos priežiūros įstaigos informacinės sistemos teisės suteikimo tvarka nustatoma atskiru (papildomu) susitarimu tarp Fondo valdybos teritorinio skyriaus ir asmens sveikatos priežiūros įstaigos – Sutarties priedu. 

Punkto pakeitimai:

Nr. V-1530/A1-807, 2015-12-29, paskelbta TAR 2015-12-31, i. k. 2015-21192

Nr. V-404/A1-152, 2018-04-10, paskelbta TAR 2018-04-19, i. k. 2018-06249

 

XVI. skyrius

MEDICININĖ PAŽYMA (FORMA NR. 094/A)

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. V-1530/A1-807, 2015-12-29, paskelbta TAR 2015-12-31, i. k. 2015-21192

 

108. Medicininė pažyma (forma Nr. 094/a) asmenims išduodama, kai jie slaugo šeimos narius ar prižiūri vaiką ilgiau nei numatyta šiose Taisyklėse ir šių Taisyklių 44.1 ir 44.4 papunkčiuose nustatytais atvejais, taip pat šių Taisyklių 102 punkte nustatytais atvejais.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-1530/A1-807, 2015-12-29, paskelbta TAR 2015-12-31, i. k. 2015-21192

Nr. V-1380/A1-910, 2023-12-28, paskelbta TAR 2023-12-28, i. k. 2023-25730

 

109. Medicininė pažyma (forma Nr. 094/a) dėl ligų, traumų, protezavimo, sergančio šeimos nario slaugymo bei nėštumo ir gimdymo taip pat išduodama kitiems asmenims, neapdraustiems ligos socialiniu draudimu ir (ar) motinystės socialiniu draudimu bei nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialiniu draudimu, taip pat neturintiems bedarbio statuso asmenims. Medicininė pažyma (forma Nr. 094/a) Lietuvos Respublikos kariuomenės privalomosios pradinės karo tarnybos kariams ir asmenims, atliekantiems alternatyviąją krašto apsaugos tarnybą, išduodama dėl ligos, nelaimingo atsitikimo buityje, protezavimo, sergančio šeimos nario slaugymo ar vaiko priežiūros.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-1205/A1-586, 2012-12-27, Žin., 2012, Nr. 154-7943 (2012-12-29), i. k. 1122250ISAK5/A1-586

Nr. V-556/A1-221, 2013-05-27, Žin., 2013, Nr. 57-2895 (2013-06-01), i. k. 1132250ISAK6/A1-221

Nr. V-1530/A1-807, 2015-12-29, paskelbta TAR 2015-12-31, i. k. 2015-21192

Nr. V-1529/A1-700, 2016-12-30, paskelbta TAR 2016-12-30, i. k. 2016-30194

Nr. V-578/A1-279, 2019-05-17, paskelbta TAR 2019-05-22, i. k. 2019-08068

 

1091. Medicininė pažyma (forma Nr. 094/a) dėl ligos, nelaimingo atsitikimo darbe, traumos ar profesinės ligos arba nėštumo ir gimdymo atostogų taip pat išduodama asmenims, apdraustiesiems socialiniu draudimu kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje, Europos ekonominės erdvės valstybėje ar Šveicarijos Konfederacijoje.

Papildyta punktu:

Nr. V-1380/A1-910, 2023-12-28, paskelbta TAR 2023-12-28, i. k. 2023-25730

 

1092. Įrašai medicininėje pažymoje (forma Nr. 094/a), jei jie pildomi ranka, turi būti aiškūs ir įskaitomi arba pildomi techninėmis priemonėmis.

Papildyta punktu:

Nr. V-1380/A1-910, 2023-12-28, paskelbta TAR 2023-12-28, i. k. 2023-25730

 

110. Medicininėje pažymoje (forma Nr. 094/a) nurodoma jos išdavimo ir užbaigimo data. Tais atvejais, kai ši pažyma pateisina neatvykimą į darbą, gydytojas ją išduoda ir tęsia kiekvieną kartą ne ilgiau kaip 10 kalendorinių dienų. Medicininės pažymos (forma Nr. 094/a) išdavimas ir tęsimas pagrindžiamas įrašais medicinos dokumentuose. Išrašytų medicininių pažymų (forma Nr. 094/a) šaknelės saugomos asmens sveikatos priežiūros įstaigose.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-1530/A1-807, 2015-12-29, paskelbta TAR 2015-12-31, i. k. 2015-21192

 

XVII. skyrius

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. V-1530/A1-807, 2015-12-29, paskelbta TAR 2015-12-31, i. k. 2015-21192

 

111. Atsakomybė už EPTS taikomosios sistemos integraciją bei naudojimą ir perduodamų duomenų saugumą reguliuojama asmens sveikatos priežiūros įstaigos sudaromoje sutartyje su Fondo valdybos teritoriniu skyriumi.

112. Už elektroninių pažymėjimų išdavimo EPTS organizavimą asmens sveikatos priežiūros įstaigoje atsako jos vadovas.

113. Už laikinojo nedarbingumo ekspertizės kokybę ir pagrįstumą atsako ją atliekantys gydytojai.

114. Ligos ir motinystės išmokų sumas, išmokėtas pagal nepagrįstai išduotus ar išduotus pažeidžiant šias Taisykles elektroninius pažymėjimus, Fondo valdybos teritoriniai skyriai Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymo nustatyta tvarka išieško iš asmens sveikatos priežiūros įstaigų.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-556/A1-221, 2013-05-27, Žin., 2013, Nr. 57-2895 (2013-06-01), i. k. 1132250ISAK6/A1-221

Nr. V-1530/A1-807, 2015-12-29, paskelbta TAR 2015-12-31, i. k. 2015-21192

Nr. V-1529/A1-700, 2016-12-30, paskelbta TAR 2016-12-30, i. k. 2016-30194

 

115. Apdraustųjų asmenų ir bedarbių laikinojo nedarbingumo ekspertizės ginčytini klausimai Fondo valdybos ir jos teritorinių skyrių vyriausiųjų specialistų (nedarbingumo kontrolei) teikimu sprendžiami GKK, įvertinant apdraustų asmenų ir bedarbių sveikatos būklę bei darbingumą. GKK posėdžiuose turi teisę dalyvauti Fondo valdybos ar jos teritorinių skyrių vyriausieji specialistai (nedarbingumo kontrolei).

Punkto pakeitimai:

Nr. V-1205/A1-586, 2012-12-27, Žin., 2012, Nr. 154-7943 (2012-12-29), i. k. 1122250ISAK5/A1-586

 

116. Apdraustųjų asmenų ir bedarbių pretenzijas dėl gydytojų, atliekančių laikinojo nedarbingumo ekspertizę, veiksmų sprendžia asmens sveikatos priežiūros įstaigų GKK kartu su Fondo valdybos teritorinių skyrių vyriausiaisiais specialistais (nedarbingumo kontrolei).

Punkto pakeitimai:

Nr. V-1205/A1-586, 2012-12-27, Žin., 2012, Nr. 154-7943 (2012-12-29), i. k. 1122250ISAK5/A1-586

 

117. Ginčijamus apdraustųjų asmenų ir bedarbių laikinojo nedarbingumo ekspertizės klausimus nagrinėja ir sprendžia Fondo valdyba. Nesutikus su Fondo valdybos sprendimais, asmens sveikatos priežiūros įstaiga ar suinteresuotas asmuo turi teisę apskųsti juos teismui Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-1205/A1-586, 2012-12-27, Žin., 2012, Nr. 154-7943 (2012-12-29), i. k. 1122250ISAK5/A1-586

Nr. V-1529/A1-700, 2016-12-30, paskelbta TAR 2016-12-30, i. k. 2016-30194

 

_________________

Priedo pakeitimai:

Nr. V-653/A1-356, 2010-07-21, Žin., 2010, Nr. 89-4740 (2010-07-27), i. k. 1102250ISAK3/A1-356

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro

ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir

darbo ministro

2005 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. V-533/A1-189

(Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro

ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir

darbo ministro

2022 m. balandžio 29 d.   įsakymo

Nr. V-843/A1-317 redakcija)

 

VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS TERITORINIŲ SKYRIŲ IŠDUODAMŲ ELEKTRONINIŲ NEDARBINGUMO PAŽYMĖJIMŲ IŠDAVIMO DĖL EPIDEMINĖS SITUACIJOS TVARKOS APRAŠAS

 

I skyrius

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritorinių skyrių išduodamų elektroninių nedarbingumo pažymėjimų išdavimo dėl epideminės situacijos tvarkos aprašas (toliau – tvarkos aprašas) nustato Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritorinių skyrių (toliau – Fondo valdybos teritorinis skyrius) išduodamų elektroninių nedarbingumo pažymėjimų (toliau – nedarbingumo pažymėjimas) išdavimo apdraustiesiems asmenims ir Užimtumo tarnyboje prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos įsiregistravusiems asmenims, kuriems yra suteiktas bedarbio statusas, COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos), gripo ir (ar) kitų užkrečiamųjų ligų protrūkių ar paskelbtos epidemijos savivaldybėje (-se) arba dėl šių ligų plitimo grėsmės Lietuvos Respublikos Vyriausybės paskelbtos ekstremaliosios situacijos ir (ar) karantino (toliau – ekstremalioji situacija ir (ar) karantinas) laikotarpiu tvarkos aprašo 6 punkte nurodytais atvejais tvarką, taip pat Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – NVSC) ekstremaliosios situacijos ir (ar) karantino laikotarpiu išduodamų nedarbingumo pažymėjimų išdavimo tvarkos aprašo 18 ir 21 punktuose nurodytais atvejais tvarką.

2. Nedarbingumo pažymėjimai, išduoti Elektroninių nedarbingumo pažymėjimų bei elektroninių nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimų tvarkymo sistemoje (toliau – EPTS), pateisina asmenų neatvykimą į darbą (tarnybą) ir yra pagrindas skirti ligos socialinio draudimo išmoką (toliau – ligos išmoka).

3. Nedarbingumo pažymėjimas yra EPTS suformuotas dokumentas, turintis elektroniniam dokumentui būtinus rekvizitus ir patvirtintas elektroninio pasirašymo priemonėmis.

4. Nedarbingumo pažymėjimo atvaizdavimo forma (elektroninio dokumento duomenų fizinio atvaizdavimo forma) yra elektroninio dokumento turinio, pateikto Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos informacinei sistemai, spausdintinė forma, teikiama (naudojama) ligos išmokos bylai formuoti ir gali būti teikiama institucijoms, turinčioms teisę tvarkyti specialių kategorijų asmens duomenis, jų funkcijoms vykdyti.

5. Nedarbingumo pažymėjimus tvarkos aprašo 6 punkte nustatytais atvejais gali išduoti tik Fondo valdybos teritorinio skyriaus vyriausieji specialistai (nedarbingumo kontrolei). Nedarbingumo pažymėjimus tvarkos aprašo 18 ir 21 punktuose nustatytais atvejais gali išduoti tik NVSC.

51. Jeigu vieno šeimos nario priežiūros metu atsiranda būtinybė prižiūrėti kitą šeimos narį, nedarbingumo pažymėjimas jiems prižiūrėti išduodamas tik vienam prižiūrinčiam asmeniui, išskyrus, kai atsiranda būtinybė prižiūrėti kelis šeimos narius jų privalomos izoliacijos laikotarpiu – šiuo atveju nedarbingumo pažymėjimas gali būti išduodamas keliems prižiūrintiems asmenims.

Papildyta punktu:

Nr. V-1553/A1-693, 2022-10-17, paskelbta TAR 2022-10-17, i. k. 2022-21060

 

II SKYRIUS

FONDO VALDYBOS teritorinių skyrių IŠDUODAMŲ NEDARBINGUMO PAŽYMĖJIMŲ IŠDAVIMo atvejai

 

6. Fondo valdybos teritoriniai skyriai nedarbingumo pažymėjimus išduoda, kai atsiranda būtinybė prižiūrėti kitą asmenį šiais atvejais:

6.1. kai švietimo įstaigose nustatomas infekcijų plitimą ribojantis režimas (toliau – IPRR) vienu iš šių laikotarpių:

6.1.1. Vyriausybei paskelbus ekstremaliąją situaciją ir (ar) karantiną;

6.1.2. užkrečiamųjų ligų protrūkio ar paskelbtos epidemijos (nesant paskelbtos ekstremaliosios situacijos ir (ar) karantino) metu;

6.2. ekstremaliosios situacijos ir karantino laikotarpiu atsiradus būtinybei prižiūrėti vaiką iki 8 metų, kol jis nepradėtas ugdyti pagal pradinio ugdymo programą, ar pagal pradinio ugdymo programą ugdomą vaiką, ar pagal formaliojo švietimo programą besimokantį asmenį su negalia iki 24 metų (toliau kartu – vaikas ar asmuo su negalia iki 24 metų), kitais, nei tvarkos aprašo 6.1 papunktyje ir 21 punkte nurodytais, atvejais;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. V-1616/A1-722, 2022-10-28, paskelbta TAR 2022-10-28, i. k. 2022-22012

Nr. V-1380/A1-910, 2023-12-28, paskelbta TAR 2023-12-28, i. k. 2023-25730

 

6.3. kai ekstremaliosios situacijos ir (ar) karantino laikotarpiu stabdoma nestacionarių socialinių paslaugų įstaigų (dienos centrų) veikla.

 

III SKYRIUS

FONDO VALDYBOS teritorinių skyrių IŠDUODAMŲ NEDARBINGUMO PAŽYMĖJIMŲ išdavimo tvarka

 

7. Nedarbingumo pažymėjimai Fondo valdybos teritoriniuose skyriuose išduodami gavus asmens prašymą, kurio formą tvirtina Fondo valdybos direktorius (toliau – Prašymas). Prašymas gali būti pateiktas per Elektroninę gyventojų aptarnavimo sistemą (toliau – EGAS), atvykus į Fondo valdybos teritorinį skyrių, paštu.

8. Nedarbingumo pažymėjimai išduodami pagal Prašyme nurodytą informaciją, Lietuvos Respublikos apdraustųjų valstybiniu socialiniu draudimu ir valstybinio socialinio draudimo išmokų gavėjų registro duomenis ir gavus tvarkos aprašo 9 punkte nurodytą informaciją.

9. Informaciją, reikalingą nedarbingumo pažymėjimo išdavimui, Fondo valdyba gauna iš valstybės registrų ir informacinių sistemų pagal su jų tvarkytojais sudarytas duomenų teikimo sutartis:

9.1. informaciją, susijusią su IPRR, švietimo įstaigos lankymu – iš Nacionalinės švietimo agentūros tvarkomo Mokinių registro;

9.2. informaciją, susijusią su nestacionarių socialinių paslaugų įstaigų (dienos centrų) veikla ir juos lankančiais asmenimis – iš Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos tvarkomos Socialinės paramos šeimai informacinės sistemos.

10. Nedarbingumo pažymėjimai išduodami ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo visų reikiamų dokumentų ir (ar) informacijos gavimo Fondo valdybos teritoriniame skyriuje dienos.

11. Asmuo, pateikęs Prašymą, ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo tvarkos aprašo 10 punkte nurodyto termino pabaigos per EGAS informuojamas apie jam išduotą nedarbingumo pažymėjimą arba apie priežastis, jei nedarbingumo pažymėjimas nebuvo išduotas.

12. Tvarkos aprašo 6.1.1 papunktyje nurodytu pagrindu nedarbingumo pažymėjimas išduodamas asmens Prašyme nurodytu laikotarpiu, bet ne ilgiau kaip 14 kalendorinių dienų ir ne ilgiau nei iki IPRR pabaigos bei ne ilgiau kaip iki dienos, kurią Vyriausybė atšaukia ekstremaliąją situaciją ir karantiną.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-1380/A1-910, 2023-12-28, paskelbta TAR 2023-12-28, i. k. 2023-25730

 

13. Tvarkos aprašo 6.1.2 papunktyje nurodytu pagrindu nedarbingumo pažymėjimas išduodamas vaiko ar asmens su negalia iki 24 metų lankomoje švietimo įstaigoje nustatyto infekcijų plitimą ribojančio režimo laikotarpiu, bet ne ilgiau kaip 14 kalendorinių dienų.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-1616/A1-722, 2022-10-28, paskelbta TAR 2022-10-28, i. k. 2022-22012

Nr. V-1380/A1-910, 2023-12-28, paskelbta TAR 2023-12-28, i. k. 2023-25730

 

14. Tvarkos aprašo 6.2 papunktyje nurodytu pagrindu nedarbingumo pažymėjimas išduodamas asmens Prašyme nurodytu laikotarpiu, bet ne ilgiau kaip 14 kalendorinių dienų ir ne ilgiau kaip iki dienos, kurią Vyriausybė atšaukia ekstremaliąją situaciją ar karantiną arba sueina bent vieno iš jų paskelbimo terminas.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-1380/A1-910, 2023-12-28, paskelbta TAR 2023-12-28, i. k. 2023-25730

 

15. Tvarkos aprašo 6.3 papunktyje nurodytu pagrindu nedarbingumo pažymėjimas asmeniui su negalia ir Lietuvos Respublikos socialinio draudimo pensijų įstatymo nustatytą socialinio draudimo senatvės pensijos amžių (toliau – pensinis amžius) sukakusiam asmeniui, kuriems nestacionarių socialinių paslaugų įstaigoje (dienos centre) buvo teikiama dienos ar trumpalaikė socialinė globa, prižiūrėti išduodamas asmens Prašyme nurodytu laikotarpiu, bet ne ilgiau kaip 14 kalendorinių dienų ir ne ilgiau kaip iki dienos, kurią Vyriausybė atšaukia ekstremaliąją situaciją ir karantiną.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-1380/A1-910, 2023-12-28, paskelbta TAR 2023-12-28, i. k. 2023-25730

 

16. Atsiradus būtinybei prižiūrėti kitą asmenį, nedarbingumo pažymėjimas gali būti išduodamas šiems prižiūrintiems asmenims:

16.1. tvarkos aprašo 6.1.1, 6.1.2 ir 6.2 papunkčiuose nustatytais atvejais – vaiko ar asmens su negalia iki 24 metų motinai (tėvui), įmotei (įtėviui), senelei (seneliui), budinčiam globotojui, globėjui arba vaiką ar asmenį su negalia iki 24 metų laikinai prižiūrinčiam asmeniui, kai vaikui ar asmeniui su negalia iki 24 metų nustatyta laikinoji priežiūra pas fizinius asmenis ar jis laikinai apgyvendintas pas fizinius asmenis (toliau – vaiką ar asmenį su negalia iki 24 metų laikinai prižiūrintis asmuo);

Papunkčio pakeitimai:

Nr. V-1380/A1-910, 2023-12-28, paskelbta TAR 2023-12-28, i. k. 2023-25730

 

16.2. tvarkos aprašo 6.3 papunktyje nustatytu atveju – asmens su negalia motinai (tėvui), įmotei (įtėviui), globėjui (rūpintojui) ir pensinį amžių sukakusio asmens sutuoktiniui, dukrai (sūnui), įdukrai (įsūniui), globėjui (rūpintojui).

Punkto pakeitimai:

Nr. V-1085/A1-416, 2022-06-17, paskelbta TAR 2022-06-18, i. k. 2022-13135

Nr. V-1616/A1-722, 2022-10-28, paskelbta TAR 2022-10-28, i. k. 2022-22012

 

17. Išduodant nedarbingumo pažymėjimą iš nedarbingumo priežasčių klasifikatoriaus pasirenkama priežastis „Epideminė situacija“ ir Tvarkos aprašo 6.1–6.3 papunkčiuose nustatytais atvejais nurodomas Tarptautinės statistinės ligų ir sveikatos sutrikimų klasifikacijos dešimtojo pataisyto ir papildyto leidimo „Sisteminis ligų sąrašas“ (Australijos modifikacija, TLK-10-AM) (toliau – TLK-10-AM) kodas Z20.8 „Kontaktas su sergančiaisiais kitomis užkrečiamosiomis ligomis ir jų poveikis“. Kartu nurodomi prižiūrimo asmens duomenys (vardas, pavardė, asmens kodas (iš asmens Prašyme pateiktų duomenų). Jei prižiūrimas asmuo asmens kodo neturi, nurodoma jo gimimo data (metai, mėnuo, diena).

 

IV SKYRIUS

NVSC išduodamų nedarbingumo pažyMėjimų

išdavmo atvejai ir tvarka

 

18. Ekstremaliosios situacijos ir (ar) karantino laikotarpiu NVSC, išskyrus Elektroninių nedarbingumo pažymėjimų bei elektroninių nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimų išdavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. V-533/A1-189 „Dėl Teisės aktų, susijusių su elektroniniais nedarbingumo pažymėjimais bei elektroniniais nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimais, patvirtinimo“ (toliau – Taisyklės), 743 punkte nurodytais atvejais, asmeniui išduoda nedarbingumo pažymėjimą asmens privalomos izoliacijos laikotarpiui, bet ne ilgiau kaip 14 kalendorinių dienų, skaičiuojant nuo jo atvykimo iš užsienio šalies į Lietuvos Respubliką dienos arba nuo paskutinės turėto sąlyčio su COVID‑19 liga (koronaviruso infekcija) sergančiu asmeniu dienos, jeigu asmuo lankėsi užsienio šalyje (-se) ir dėl jo lankymosi atitinkamoje (-se) užsienio šalyje (-se) jam taikoma privaloma izoliacija arba jis turėjo sąlytį su COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) sergančiu asmeniu ir jam dėl darbo organizavimo ypatumų nėra galimybės sulygto darbo dirbti nuotoliniu būdu ar darbdavys jam nepaskelbė prastovos Lietuvos Respublikos darbo kodekso 47 straipsnio 1 dalies 2 punkte nustatytu atveju. Išduodant nedarbingumo pažymėjimą šiame punkte nustatytais atvejais, nurodomas TLK-10-AM kodas Z29.0 „Izoliacija“ ir iš nedarbingumo priežasčių klasifikatoriaus pasirenkama priežastis „Epideminė situacija“.

19. Tvarkos aprašo 18 punkto nuostatos netaikomos asmenims, kurie į užsienio šalį (-is), jų išvykimo iš Lietuvos Respublikos dieną įtrauktą (-as) į sveikatos apsaugos ministro patvirtintą COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) paveiktų šalių sąrašą, išvyko ir joje (jose) lankėsi kitais negu profesiniais, tarnybos ir (ar) darbo tikslais.

20. Asmenims, kuriems, paskelbus ekstremaliąją situaciją ir (ar) karantiną, taikoma privaloma izoliacija dėl jų lankymosi atitinkamoje (-ose) užsienio šalyje (-se), tačiau, vadovaujantis tvarkos aprašo 19 punktu, nedarbingumo pažymėjimas neišduodamas, jų privalomos izoliacijos laikotarpiu jų prašymu NVSC išduoda medicininę pažymą (forma Nr. 094/a „Medicininė pažyma dėl neatvykimo į darbą, Užimtumo tarnybą prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos“) (toliau – medicininė pažyma (forma Nr. 094/a).

21. Ekstremaliosios situacijos ir (ar) karantino laikotarpiu NVSC, išskyrus Taisyklių 743 punkte nurodytais atvejais, vaiko ar asmens su negalia iki 24 metų motinai (įmotei), tėvui (įtėviui), budinčiam globotojui, globėjui arba vaiką ar asmenį su negalia iki 24 metų laikinai prižiūrinčiam asmeniui arba senelei (seneliui) išduoda nedarbingumo pažymėjimą vaikui ar asmeniui su negalia iki 24 metų prižiūrėti vaiko ar asmens su negalia iki 24 metų privalomos izoliacijos laikotarpiui, bet ne ilgiau kaip 14 kalendorinių dienų, skaičiuojant nuo vaiko ar asmens su negalia iki 24 metų atvykimo iš užsienio šalies į Lietuvos Respubliką dienos arba nuo paskutinės jo turėto sąlyčio su COVID‑19 liga (koronaviruso infekcija) sergančiu asmeniu dienos, jeigu vaikas ar asmuo su negalia iki 24 metų lankėsi užsienio šalyje (-se) be motinos (įmotės), tėvo (įtėvio), budinčio globotojo, globėjo arba vaiką ar asmenį su negalia iki 24 metų laikinai prižiūrinčio asmens ir dėl jo lankymosi atitinkamoje (-se) užsienio šalyje (-se) jam taikoma privaloma izoliacija arba jis turėjo sąlytį su COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) sergančiu asmeniu. Išduodant nedarbingumo pažymėjimą šiame punkte nustatytais atvejais, nurodomas TLK-10-AM kodas Z29.0 „Izoliacija“ ir iš nedarbingumo priežasčių klasifikatoriaus pasirenkama priežastis „Epideminė situacija“.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-1085/A1-416, 2022-06-17, paskelbta TAR 2022-06-18, i. k. 2022-13135

Nr. V-1616/A1-722, 2022-10-28, paskelbta TAR 2022-10-28, i. k. 2022-22012

Nr. V-1380/A1-910, 2023-12-28, paskelbta TAR 2023-12-28, i. k. 2023-25730

 

22. Tvarkos aprašo 21 punkto nuostatos netaikomos vaikams ir asmenims su negalia iki 24 metų, kurie išvyko ir lankėsi užsienio šalyje (-yse), jų išvykimo iš Lietuvos Respublikos dieną įtrauktoje (-ose) į sveikatos apsaugos ministro patvirtintą COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) paveiktų šalių sąrašą.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-1380/A1-910, 2023-12-28, paskelbta TAR 2023-12-28, i. k. 2023-25730

 

23. Tvarkos aprašo 21 punkte nurodytus vaikus ar asmenis su negalia iki 24 metų prižiūrintiems asmenims, kuriems, vadovaujantis tvarkos aprašo 21 punktu, nedarbingumo pažymėjimas neišduodamas, jų prižiūrimų vaikų ar asmenų su negalia iki 24 metų privalomos izoliacijos laikotarpiu jų prašymu NVSC išduoda medicininę pažymą (forma Nr. 094/a).

Punkto pakeitimai:

Nr. V-1380/A1-910, 2023-12-28, paskelbta TAR 2023-12-28, i. k. 2023-25730

 

24. Tvarkos aprašo 18 ir 21 punktuose nurodytais atvejais asmuo, norėdamas, kad jam būtų išduotas nedarbingumo pažymėjimas, NVSC pateikia NVSC direktoriaus nustatytos formos prašymą išduoti nedarbingumo pažymėjimą (toliau – prašymas NVSC), dokumentus, įrodančius, kad keliavo užsienyje profesiniais, tarnybos ir (ar) darbo tikslais, jeigu nedarbingumo pažymėjimo prašo dėl to, kad lankėsi užsienio šalyje (-se) ir dėl to jam taikoma privaloma izoliacija, o jei prašymą NVSC teikia asmens, kuriam reikalingas nedarbingumo pažymėjimas, atstovas – ir atstovaujamo asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją bei atstovavimo teisę patvirtinančius dokumentus (arba jų kopijas) arba atstovaujamo asmens rašytinį sutikimą (arba jo kopiją), atitinkantį tvarkos aprašo 26 punkte nustatytus reikalavimus (toliau – kiti dokumentai). Prašymas NVSC ir kiti dokumentai ne vėliau nei 5 darbo dienos po privalomos izoliacijos laikotarpio pabaigos teikiami vienu iš šių būdų:

24.1. per e. paslaugų portalą – Elektroninius valdžios vartus adresu www.epaslaugos.lt (prašymą NVSC ir kitus dokumentus teikiančio asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija neteikiama);

24.2. kitomis elektroninių ryšių priemonėmis (el. paštu [email protected], per informacinę sistemą epristatymas.lt). Teikiant prašymą NVSC elektroniniu paštu,  prašymas NVSC turi būti pasirašytas kvalifikuotu elektroniniu parašu, atitinkančiu 2014 m. liepos 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 910/2014 dėl elektroninės atpažinties ir elektroninių operacijų patikimumo užtikrinimo paslaugų vidaus rinkoje, kuriuo panaikinama Direktyva 1999/93/E, nustatytus kvalifikuotam elektroniniam parašui keliamus reikalavimus, o prašymą NVSC ir kitus dokumentus teikiančio asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija neteikiama. Teikiant prašymą NVSC per informacinę sistemą epristatymas.lt, jeigu asmuo identifikuotas šioje sistemoje nustatytais būdais, prašymą NVSC ir kitus dokumentus teikiančio asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija neteikiama;

24.3. registruotu paštu ar per kurjerį. Kartu su prašymu NVSC ir kitais dokumentais turi būti pateikta ir prašymą NVSC ir kitus dokumentus teikiančio asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija;

24.4. atvykus į NVSC arba į atitinkamą NVSC departamentą pagal apskritį, jei asmuo neturi pareigos privalomai izoliuotis. Pateikdamas prašymą NVSC ir kitus dokumentus asmuo arba jo atstovas turi parodyti savo asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

25. Tvarkos aprašo 18 ir 21 punktuose nurodytais atvejais nedarbingumo pažymėjimą išduoda NVSC departamento darbuotojas, nurodytas NVSC ir atitinkamo Fondo valdybos teritorinio skyriaus sutartyje dėl teisės išduoti nedarbingumo pažymėjimus. Nedarbingumo pažymėjimas išduodamas arba motyvuotai atsisakoma jį išduoti ne vėliau kaip per 7 darbo dienas nuo prašymo NVSC ir kitų dokumentų gavimo NVSC dienos. Jei NVSC nustato, kad prašyme NVSC pateikta ne visa ir (arba) netiksli informacija ir (ar) nepateikti ar pateikti ne visi kiti dokumentai, jis kreipiasi į prašymą NVSC pateikusį asmenį, kad šis ne vėliau kaip per 2 darbo dienas patikslintų ir (arba) pateiktų trūkstamą informaciją ir (arba) kitus dokumentus. Trūkumų šalinimo laikas į šiame punkte nurodytą terminą neįskaitomas. Atsisakymas išduoti nedarbingumo pažymėjimą asmeniui ar jo atstovui pateikiamas prašyme NVSC nurodytu el. pašto adresu. Išduoti nedarbingumo pažymėjimą atsisakoma esant bent vienai iš šių sąlygų:

25.1. prašymas NVSC pateiktas praėjus 5 darbo dienoms po privalomos izoliacijos laikotarpio pabaigos;

25.2. per šiame punkte nurodytą terminą neištaisyti NVSC nurodyti prašymo NVSC ir kitų dokumentų trūkumai;

25.3. asmuo neatitinka tvarkos aprašo 18, 19, 21 ir (ar) 22 punktuose nurodytų nedarbingumo pažymėjimo išdavimo sąlygų;

25.4. asmuo nėra apdraustas ligos socialiniu draudimu ar nėra Užimtumo tarnyboje prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos įsiregistravęs asmuo, kuriam yra suteiktas bedarbio statusas.

26. Atstovaujamo asmens rašytiniame sutikime turi būti nurodyta: asmens, kuriam reikalingas nedarbingumo pažymėjimas, vardas, pavardė, asmens kodas arba gimimo data (jeigu neturi asmens kodo); atstovo vardas, pavardė, asmens kodas arba gimimo data (jeigu neturi asmens kodo);  atstovo teisė atstovauti asmenį ir teikti prašymą NVSC ir kitus dokumentus dėl nedarbingumo pažymėjimo išdavimo. Rašytinis sutikimas turi būti asmens pasirašytas ir nurodyta pasirašymo data.

 

V SKYRIUS

ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS

 

27. Asmens duomenų, gautų įgyvendinant tvarkos aprašą, tvarkymo tikslas – nedarbingumo pažymėjimų išdavimas ir ligos išmokų mokėjimas bei lėšų, skiriamų šioms išmokoms mokėti, apskaita.

28. Dokumentai saugomi Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo nustatyta tvarka. Duomenų subjektų teisės įgyvendinamos duomenų valdytojo, į kurį kreipiamasi dėl duomenų subjekto teisių įgyvendinimo, nustatyta tvarka, vadovaujantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas).

29. Įgyvendindami tvarkos aprašą, duomenų valdytojai užtikrina, kad jų atliekamas asmens duomenų tvarkymas atitiktų Reglamento (ES) 2016/679, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų apsaugą, nuostatas.

 

________________

 

 

Priedo pakeitimai:

Nr. V-843/A1-317, 2022-04-29, paskelbta TAR 2022-04-29, i. k. 2022-08978

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos

 ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės

apsaugos ir darbo ministro

2005 m. birželio 30 d. įsakymu

Nr. V-533/A1-189

(Lietuvos Respublikos sveikatos

 apsaugos ministro ir Lietuvos

Respublikos socialinės apsaugos

ir darbo ministro 2017 m. gruodžio 21 d. įsakymo

Nr. V-1482/A1-640 redakcija)

 

SUNKIŲ LIGŲ, KURIOMIS SERGANTIEMS VAIKAMS IKI 18 METŲ STACIONARE, AMBULATORIŠKAI AR MEDICININĖS REABILITACIJOS IR SANATORINIO GYDYMO ĮSTAIGOJE SLAUGYTI IŠDUODAMAS NEDARBINGUMO PAŽYMĖJIMAS NE ILGIAU KAIP 180 KALENDORINIŲ DIENŲ, SĄRAŠAS

 

Eil.

Nr.

Diagnozė

TLK-10-AM kodas

1.

Tuberkuliozė

A15–A19

2.

Streptokokinis ir kitas sepsis

A40–A41

3.

Vitamino B(12) stokos anemija

D51

4.

Anemija dėl fermento veiklos sutrikimų

D55

5.

Įgyta hemolizinė anemija

D59

6.

Paveldėtoji VIII veiksnio stoka

D66

7.

Kiti krešėjimo defektai, purpura ir kitos hemoraginės būklės

D68–D69

8.

Agranulocitozė

D70

9.

Blužnies ligos

D73

10.

Kitos kraujo ir kraujodaros organų ligos

D75

11.

Kai kurios ligos, pažeidžiančios limforetikulinį audinį ir retikulohistiocitinę sistemą

D76.2–D76.3

12.

Sarkoidozė

D86

13.

Spinalinė raumenų atrofija ir su ja susiję sindromai

G12

14.

Neteko galios nuo 2020-09-01

 

15.

Cerebrinis paralyžius ir kiti paralyžiniai sindromai

G80–G83

16.

Subarachnoidinis, intracerebrinis, kitas netrauminis intrakranijinis kraujavimas ir smegenų infarktas

I60–I63

17.

Jaunatvinis (juvenilinis) artritas, su sistemine pradžia

M08.2

18.

Nevienodas galūnių ilgis (įgytas)

M21.7

19.

Sisteminė raudonoji vilkligė

M32

20.

Kitos uždegiminės spondilopatijos

M46

21.

Osteomielitas

M86

22.

Jaunatvinė (juvenilinė) klubo ir dubens osteochondrozė

M91

23.

Įgimtos kraujo apytakos sistemos formavimosi ydos (po chirurginių intervencijų, operacijų)

Q20–Q28

24.

Įgimtos klubo sąnario ir pėdos deformacijos

Q65–Q66 išskyrus Q66.5

25.

Įgimta dauginė artrogripozė

Q74.3

26.

Įgimtos stuburo ir krūtinės ląstos kaulų formavimosi ydos

Q76

27.

Kitos osteochondrodisplazijos

Q78

28.

Neteko galios nuo 2020-09-01

 

29.

Kaklo lūžis

S12

30.

Krūtinės slankstelių lūžis

S22

31.

Juosmeninės stuburo dalies ir dubens lūžimas

S32

32.

Kelių kūno sričių, nepatikslintų liemens, galūnės dalių ar kūno sričių sužalojimai

T00–T14

33.

Kūno išorinio paviršiaus nudegimai, klasifikuojami pagal sritį

T20–T25

34.

Nušalimai su audinių nekroze

T34

35.

Nušalimas su audinių nekroze, apimantis kelias kūno sritis

T35.1

36.

Širdies ir kraujagyslių protezų, implantų ir transplantantų komplikacijos

T82

___________________

Priedo pakeitimai:

Nr. V-1482/A1-640, 2017-12-21, paskelbta TAR 2017-12-27, i. k. 2017-21173

Nr. V-1362/A1-498, 2020-06-03, paskelbta TAR 2020-06-04, i. k. 2020-12277

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos

ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės

apsaugos ir darbo ministro

2005 m. birželio 30 d.

įsakymu Nr. V-533/A1-189

 

LIGŲ IR BŪKLIŲ, DĖL KURIŲ SUTEIKIAMOS PAPILDOMOS 14 DIENŲ NĖŠTUMO IR GIMDYMO ATOSTOGOS, SĄRAŠAS

 

TLK-10-AM KODAS

LIGA AR BŪKLĖ

O15.1

Eklampsija gimdant

O15.2

Eklampsija laikotarpiu po gimdymo

O30

Daugiavaisis nėštumas

O43.2

Priaugusi placenta

O44.1

Pirmeigė placenta su kraujavimu

O45.0

Priešlaikinė placentos atšoka, kai yra koaguliacijos defektas

O64.1

Patologinis gimdymas dėl sėdmenų pirmeigos

O67.0

Kraujavimas gimdant, kai yra koaguliacijos defektas

O67.8

Kitas kraujavimas gimdant

O70.2

Trečiojo laipsnio tarpvietės plyšimas gimdant

O70.3

Ketvirtojo laipsnio tarpvietės plyšimas gimdant

O71.0

Gimdos plyšimas prieš gimdymą

O71.1

Gimdos plyšimas gimdant

O71.2

Gimdos inversija po gimdymo

O71.6

Akušerinis dubens sąnarių ir raiščių pažeidimas

O71.7

Akušerinė dubens hematoma

O72

Kraujavimas po gimdymo

O73

Užsilikusi placenta ir vaisiaus dangalai be kraujavimo

O74.0

Aspiracinė pneumonija dėl anestezijos gimdant

O74.1

Kitos plaučių komplikacijos dėl anestezijos gimdant

O74.2

Širdies komplikacijos dėl anestezijos gimdant

O74.3

Centrinės nervų sistemos komplikacijos dėl anestezijos gimdant

O74.4

Toksinė reakcija į vietinę anesteziją gimdant

O75.1

Šokas gimdant ar po jo

O81*

Vienavaisis gimdymas naudojant reples ar vakuumo ekstraktorių

O82*

Vienavaisis gimdymas per cezario pjūvį

O85**

Kraujo užkrėtimas (sepsis) po gimdymo

O87.3

Smegenų venų trombozė po gimdymo

O88

Akušerinė embolija

 

* Pagrindinė diagnozė, įrašyta nedarbingumo pažymėjime, gali nesutapti su pagrindine diagnoze, nurodyta Gimdymo istorijoje (forma Nr. 096/a).

** Jei po gimdymo nustatomas endometritas kartu su sepsiu, pagrindinė diagnozė žymima TLK-10-AM kodu O85 ir papildomai Gimdymo istorijoje (forma Nr. 096/a) nurodomi šie TLK-10-AM kodai: A40 (streptokokinis sepsis) arba A41 (kitas sepsis) ir N71.9 (endometritas).

 

______________

Priedo pakeitimai:

Nr. V-46/A1-32, 2012-01-24, Žin., 2012, Nr. 13-581 (2012-01-28), i. k. 1122250ISAK46/A1-32

 

 

 

 


 

 

 

I1 ___________________

I2 ________________________________________________________________________________________

I1 – įmonės kodas; I2 – asmens sveikatos priežiūros įstaigos pavadinimas

 

NĖŠTUMO IR GIMDYMO ATOSTOGŲ PAŽYMĖJIMAS

Pateikiamas Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritoriniam skyriui elektroniniu būdu

 

Išdavimo data ______–_____–______    Serija _____ Nr. ______

Apdraustoji

A1 ________________________________________________________________________________________

A2 ________________________________________________________________________________________

                                                                                                                                                                                 A1 – vardas (-i); A2 – pavardė (-ės); A3 – asmens kodas

A3 _____________

 

NĖŠTUMO IR GIMDYMO ATOSTOGŲ LAIKOTARPIS

 

GIMDYMO DATA __–__–__ KOMPLIKUOTAS GIMDYMAS (pagal TLK-10-AM kodą) ________

 

GYDYTOJAS, E. PARAŠU PASIRAŠĘS NĖŠTUMO IR GIMDYMO ATOSTOGŲ PAŽYMĖJIMĄ

G1 _

G2 _

G1 – vardas (-i); G2 – pavardė (-ės); G3 – gydytojo spaudo numeris

G3 ______________

 

PAŽYMĖJIMAS PASIRAŠYTAS ELEKTRONINIU PARAŠU.

PAŽYMĖJIMĄ TAISYTI DRAUDŽIAMA

_________________

Formos pakeitimai:

Nr. V-653/A1-356, 2010-07-21, Žin., 2010, Nr. 89-4740 (2010-07-27), i. k. 1102250ISAK3/A1-356

Nr. V-1116/A1-658, 2013-11-29, Žin., 2013, Nr. 125-6400 (2013-12-07), i. k. 1132250ISAK6/A1-658

 

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo

ministro

2017 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. V-1482/A1-640

(Lietuvos Respublikos sveikatos  apsaugos ministro

ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo

ministro

2020 m. birželio 3 d. įsakymo Nr. V-1362/A1-498

redakcija)

 

 

YPAČ SUNKIŲ LIGŲ, KURIOMIS SERGANTIEMS VAIKAMS IKI 18 METŲ STACIONARE, AMBULATORIŠKAI AR MEDICININĖS REABILITACIJOS IR SANATORINIO GYDYMO ĮSTAIGOJE SLAUGYTI IŠDUODAMAS NEDARBINGUMO PAŽYMĖJIMAS NE ILGIAU KAIP 364 KALENDORINĖMS DIENOMS,

SĄRAŠAS

 

Eil.

Nr.

Diagnozė

TLK-10-AM kodas

1.

Piktybiniai navikai

C00–C96

2.

Gėrybiniai navikai

D32–D35

3.

Nepatikslintos ir nežinomos eigos navikai

D37–D48

4.

Aplazinės ir kitos anemijos

D60–D61

5.

Lėtinė (vaikų) granulominė liga

D71

6.

Langerhanso (Lanngerhans) ląstelių histiocitozė, neklasifikuojama kitur

D76.0

7.

Hemofagocitinė limfohistiocitozė

D76.1

8.

Kombinuoti ir su kitais pagrindiniais defektais imunodeficitai

D81–D82

9.

Kiti imunodeficitai

D84

10.

Sunki raumenų distrofija (Diušeno (Duchenne) liga)

G71.0

11.

Pūslinė epidermolizė

Q81

12.

Edvardso (Edwards) sindromas

Q91.0–Q91.3

13.

Volfo-Hiršorno (Wolff-Hirschorn) sindromas

Q93.3

14.

Ilgalaikis sąmonės netekimas (ilgesnis nei 24 val.), kai negrįžtama į pradinį sąmonės lygį

S06.05

15.

Persodinti organai ir audiniai

Z94

 

_______________

 

Priedo pakeitimai:

Nr. V-1362/A1-498, 2020-06-03, paskelbta TAR 2020-06-04, i. k. 2020-12277

 

 

 

 

Priedų pakeitimai:

 

NP forma pranešimas draudėjui

Papildyta priedu:

Nr. V-1530/A1-807, 2015-12-29, paskelbta TAR 2015-12-31, i. k. 2015-21192

Priedo pakeitimai:

Nr. V-951/A1-367, 2016-07-20, paskelbta TAR 2016-07-22, i. k. 2016-20918

 

V-1530/A1-807 NGAP forma

Papildyta priedu:

Nr. V-1530/A1-807, 2015-12-29, paskelbta TAR 2015-12-31, i. k. 2015-21192

 

NP forma

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Įsakymas

Nr. V-721/A1-245, 2006-08-29, Žin., 2006, Nr. 93-3668 (2006-08-31), i. k. 1062250ISAK1/A1-245

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. birželio 30 d. įsakymo Nr. V-533/A1-189 "Dėl Nedarbingumo pažymėjimų bei nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimų išdavimo taisyklių, šių pažymėjimų blankų, taip pat sunkių ligų, kuriomis sergantiems vaikams iki 16 metų stacionare ar medicininės reabilitacijos ir sanatorinio gydymo įstaigoje slaugyti išduodamas pažymėjimas ne ilgiau kaip 120 kalendorinių dienų per kalendorinius metus, sąrašo bei ligų ir buklių, dėl kurių suteikiamos papildomos 14 kalendorinių dienų nėštumo ir gimdymo atostogos, sąrašo patvirtinimo" pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Įsakymas

Nr. V-321/A1-125, 2008-04-23, Žin., 2008, Nr. 50-1872 (2008-04-30), i. k. 1082250ISAK1/A1-125

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. birželio 30 d. įsakymo Nr. V-533/A1-189 "Dėl Nedarbingumo pažymėjimų bei nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimų išdavimo taisyklių, šių pažymėjimų blankų, taip pat Sunkių ligų, kuriomis sergantiems vaikams iki 18 metų stacionare ar medicininės reabilitacijos ir sanatorinio gydymo įstaigoje slaugyti išduodamas pažymėjimas ne ilgiau kaip 120 kalendorinių dienų per kalendorinius metus, sąrašo bei Ligų ir būklių, dėl kurių suteikiamos papildomos 14 kalendorinių dienų nėštumo ir gimdymo atostogos, sąrašo patvirtinimo" pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-1133/A1-378, 2008-11-21, Žin., 2008, Nr. 139-5518 (2008-12-04), i. k. 1082250ISAK3/A1-378

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. birželio 30 d. įsakymo Nr. V-533/A1-189 "Dėl Nedarbingumo pažymėjimų bei nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimų išdavimo taisyklių, šių pažymėjimų blankų, taip pat Sunkių ligų, kuriomis sergantiems vaikams iki 18 metų stacionare ar medicininės reabilitacijos ir sanatorinio gydymo įstaigoje slaugyti išduodamas pažymėjimas ne ilgiau kaip 120 kalendorinių dienų per kalendorinius metus, sąrašo bei Ligų ir būklių, dėl kurių suteikiamos papildomos 14 kalendorinių dienų nėštumo ir gimdymo atostogos, sąrašo patvirtinimo" pakeitimo

 

4.

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-129/A1-72, 2010-02-18, Žin., 2010, Nr. 22-1031 (2010-02-23), i. k. 1102250ISAK29/A1-72

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. birželio 30 d. įsakymo Nr. V-533/A1-189 "Dėl Nedarbingumo pažymėjimų bei nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimų išdavimo taisyklių, šių pažymėjimų blankų, taip pat Sunkių ligų, kuriomis sergantiems vaikams iki 18 metų stacionare ar medicininės reabilitacijos ir sanatorinio gydymo įstaigoje slaugyti išduodamas pažymėjimas ne ilgiau kaip 120 kalendorinių dienų per kalendorinius metus, sąrašo bei Ligų ir būklių, dėl kurių suteikiamos papildomos 14 kalendorinių dienų nėštumo ir gimdymo atostogos, sąrašo patvirtinimo" pakeitimo

 

5.

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-653/A1-356, 2010-07-21, Žin., 2010, Nr. 89-4740 (2010-07-27), i. k. 1102250ISAK3/A1-356

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. birželio 30 d. įsakymo Nr. V-533/A1-189 "Dėl Nedarbingumo pažymėjimų bei nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimų išdavimo taisyklių, šių pažymėjimų blankų, taip pat Sunkių ligų, kuriomis sergantiems vaikams iki 18 metų stacionare ar medicininės reabilitacijos ir sanatorinio gydymo įstaigoje slaugyti išduodamas pažymėjimas ne ilgiau kaip 120 kalendorinių dienų per kalendorinius metus, sąrašo bei Ligų ir būklių, dėl kurių suteikiamos papildomos 14 kalendorinių dienų nėštumo ir gimdymo atostogos, sąrašo patvirtinimo" pakeitimo

 

6.

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-46/A1-32, 2012-01-24, Žin., 2012, Nr. 13-581 (2012-01-28), i. k. 1122250ISAK46/A1-32

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. birželio 30 d. įsakymo Nr. V-533/A1-189 "Dėl teisės aktų, susijusių su elektroniniais nedarbingumo pažymėjimais bei elektroniniais nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimais, patvirtinimo" pakeitimo

 

7.

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-1205/A1-586, 2012-12-27, Žin., 2012, Nr. 154-7943 (2012-12-29), i. k. 1122250ISAK5/A1-586

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. birželio 30 d. įsakymo Nr. V-533/A1-189 "Dėl teisės aktų, susijusių su elektroniniais nedarbingumo pažymėjimais bei elektroniniais nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimais, patvirtinimo" pakeitimo

 

8.

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-556/A1-221, 2013-05-27, Žin., 2013, Nr. 57-2895 (2013-06-01), i. k. 1132250ISAK6/A1-221

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. birželio 30 d. įsakymo Nr. V-533/A1-189 "Dėl teisės aktų, susijusių su elektroniniais nedarbingumo pažymėjimais bei elektroniniais nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimais, patvirtinimo" pakeitimo

 

9.

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-1116/A1-658, 2013-11-29, Žin., 2013, Nr. 125-6400 (2013-12-07), i. k. 1132250ISAK6/A1-658

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. birželio 30 d. įsakymo Nr. V-533/A1-189 "Dėl teisės aktų, susijusių su elektroniniais nedarbingumo pažymėjimais bei elektroniniais nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimais, patvirtinimo" ir jį keitusio įsakymo pakeitimo

 

10.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Įsakymas

Nr. V-827/A1-398, 2015-07-03, paskelbta TAR 2015-07-07, i. k. 2015-11017

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. birželio 30 d. įsakymo Nr. V-533/A1-189 „Dėl teisės aktų, susijusių su elektroniniais nedarbingumo pažymėjimais bei elektroniniais nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimais, patvirtinimo“ pakeitimo

 

11.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Įsakymas

Nr. V-1530/A1-807, 2015-12-29, paskelbta TAR 2015-12-31, i. k. 2015-21192

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. birželio 30 d. įsakymo Nr. V-533/A1-189 „Dėl teisės aktų, susijusių su elektroniniais nedarbingumo pažymėjimais bei elektroniniais nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimais, patvirtinimo“ pakeitimo

 

12.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Įsakymas

Nr. V-216/A1-74, 2016-02-09, paskelbta TAR 2016-02-12, i. k. 2016-02766

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. birželio 30 d. įsakymo Nr. V-533/A1-189 „Dėl teisės aktų, susijusių su elektroniniais nedarbingumo pažymėjimais bei elektroniniais nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimais, patvirtinimo“ pakeitimo

 

13.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Įsakymas

Nr. V-951/A1-367, 2016-07-20, paskelbta TAR 2016-07-22, i. k. 2016-20918

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. birželio 30 d. įsakymo Nr. V-533/A1-189 „Dėl teisės aktų, susijusių su elektroniniais nedarbingumo pažymėjimais bei elektroniniais nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimais, patvirtinimo“ pakeitimo

 

14.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Įsakymas

Nr. V-1529/A1-700, 2016-12-30, paskelbta TAR 2016-12-30, i. k. 2016-30194

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. birželio 30 d. įsakymo Nr. V-533/A1-189 „Dėl teisės aktų, susijusių su elektroniniais nedarbingumo pažymėjimais bei elektroniniais nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimais, patvirtinimo“ pakeitimo

 

15.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Įsakymas

Nr. V-1482/A1-640, 2017-12-21, paskelbta TAR 2017-12-27, i. k. 2017-21173

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. birželio 30 d. įsakymo Nr. V-533/A1-189 „Dėl Teisės aktų, susijusių su elektroniniais nedarbingumo pažymėjimais bei elektroniniais nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimais, patvirtinimo“ pakeitimo

 

16.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Įsakymas

Nr. V-404/A1-152, 2018-04-10, paskelbta TAR 2018-04-19, i. k. 2018-06249

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. birželio 30 d. įsakymo Nr. V-533/A1-189 „Dėl teisės aktų, susijusių su elektroniniais nedarbingumo pažymėjimais bei elektroniniais nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimais, patvirtinimo“ pakeitimo

 

17.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Įsakymas

Nr. V-972/A1-460, 2018-09-03, paskelbta TAR 2018-09-20, i. k. 2018-14707

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. birželio 30 d. įsakymo Nr. V-533/A1-189 „Dėl teisės aktų, susijusių su elektroniniais nedarbingumo pažymėjimais bei elektroniniais nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimais, patvirtinimo“ pakeitimo

 

18.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Įsakymas

Nr. V-578/A1-279, 2019-05-17, paskelbta TAR 2019-05-22, i. k. 2019-08068

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. birželio 30 d. įsakymo Nr. V-533/A1-189 „Dėl Teisės aktų, susijusių su elektroniniais nedarbingumo pažymėjimais bei elektroniniais nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimais, patvirtinimo“ pakeitimo

 

19.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Įsakymas

Nr. V-1362/A1-498, 2020-06-03, paskelbta TAR 2020-06-04, i. k. 2020-12277

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. birželio 30 d. įsakymo Nr. V-533/A1-189 „Dėl Teisės aktų, susijusių su elektroniniais nedarbingumo pažymėjimais bei elektroniniais nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimais, patvirtinimo“ pakeitimo

 

20.

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-475/A1-172, 2022-03-04, paskelbta TAR 2022-03-04, i. k. 2022-04412

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. birželio 30 d. įsakymo Nr. V-533/A1-189 „Dėl Teisės aktų, susijusių su elektroniniais nedarbingumo pažymėjimais bei elektroniniais nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimais, patvirtinimo“ pakeitimo

 

21.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Įsakymas

Nr. V-843/A1-317, 2022-04-29, paskelbta TAR 2022-04-29, i. k. 2022-08978

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2022 m. kovo 4 d. įsakymo Nr. V-475/A1-172 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. birželio 30 d. įsakymo Nr. V-533/A1-189 „Dėl Teisės aktų, susijusių su elektroniniais nedarbingumo pažymėjimais bei elektroniniais nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimais, patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitimo

 

22.

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-1085/A1-416, 2022-06-17, paskelbta TAR 2022-06-18, i. k. 2022-13135

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. birželio 30 d. įsakymo Nr. V-533/A1-189 „Dėl teisės aktų, susijusių su elektroniniais nedarbingumo pažymėjimais bei elektroniniais nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimais, patvirtinimo“ pakeitimo

 

23.

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-1553/A1-693, 2022-10-17, paskelbta TAR 2022-10-17, i. k. 2022-21060

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. birželio 30 d. įsakymo Nr. V-533/A1-189 „Dėl Teisės aktų, susijusių su elektroniniais nedarbingumo pažymėjimais bei elektroniniais nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimais, patvirtinimo“ pakeitimo

 

24.

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-1616/A1-722, 2022-10-28, paskelbta TAR 2022-10-28, i. k. 2022-22012

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. birželio 30 d. įsakymo Nr. V-533/A1-189 „Dėl teisės aktų, susijusių su elektroniniais nedarbingumo pažymėjimais bei elektroniniais nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimais, patvirtinimo“ pakeitimo

 

25.

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-1146/A1-717, 2023-11-06, paskelbta TAR 2023-11-06, i. k. 2023-21548

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. birželio 30 d. įsakymo Nr. V-533/A1-189 „Dėl teisės aktų, susijusių su elektroniniais nedarbingumo pažymėjimais bei elektroniniais nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimais, patvirtinimo“ pakeitimo

 

26.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Įsakymas

Nr. V-1380/A1-910, 2023-12-28, paskelbta TAR 2023-12-28, i. k. 2023-25730

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. birželio 30 d. įsakymo Nr. V-533/A1-189 „Dėl teisės aktų, susijusių su elektroniniais nedarbingumo pažymėjimais bei elektroniniais nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimais, patvirtinimo“ pakeitimo