Suvestinė redakcija nuo 2024-01-01

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2005, Nr. 76-2780, i. k. 1052270ISAK001R-189

 

Nauja redakcija nuo 2019-08-29:

Nr. 1R-241, 2019-08-28, paskelbta TAR 2019-08-28, i. k. 2019-13547

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL VALSTYBĖS GARANTUOJAMOS TEISINĖS PAGALBOS KOORDINAVIMO TARYBOS NUOSTATŲ IR SUDĖTIES SĄRAŠO PATVIRTINIMO

 

2005 m. birželio 15 d. Nr. 1R-189

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatymo 7 straipsnio 3 dalimi:

1. Sudarau šios sudėties Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos koordinavimo tarybą (toliau – Taryba):

Gabija Grigaitė-Daugirdė

teisingumo viceministrė (Tarybos pirmininkė);

Inga Abramavičiūtė

Lietuvos žmogaus teisių centro tarybos pirmininkė (Tarybos pirmininko pavaduotoja);

Laurynas Biekša

Žmogaus teisių stebėjimo instituto ekspertas;

Danguolė Bublienė

Lietuvos Aukščiausiojo Teismo pirmininkė;

Aurelija Giedraitytė

Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos Teisinių paslaugų politikos grupės vadovė;

Daiva Kamarauskienė

Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Biudžeto departamento direktorė;

Mindaugas Kukaitis

Lietuvos advokatūros advokatų tarybos pirmininkas;

Viktorija Medžiaušaitė

Vilniaus universiteto Teisės klinikos direktorė;

Laima Milevičienė

Lietuvos Respublikos generalinės prokuratūros Baudžiamojo persekiojimo departamento prokurorė;

Andrius Navickas

Lietuvos Respublikos Seimo Žmogaus teisių komiteto narys;

Živilė Poželienė

Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos direktorė;

Julius Sabatauskas

Lietuvos Respublikos Seimo Teisės ir teisėtvarkos komiteto narys;

Aleksandras Tiaškevičius

Vigita Vėbraitė

Lietuvos savivaldybių asociacijos direktoriaus pavaduotojas;

Lietuvos teisininkų draugijos narė.

 

Punkto pakeitimai:

Nr. 1R-47, 2021-02-22, paskelbta TAR 2021-02-22, i. k. 2021-03348

Nr. 1R-384, 2021-11-11, paskelbta TAR 2021-11-11, i. k. 2021-23382

Nr. 1R-419, 2021-12-08, paskelbta TAR 2021-12-08, i. k. 2021-25444

Nr. 1R-304, 2022-09-07, paskelbta TAR 2022-09-07, i. k. 2022-18413

Nr. 1R-382, 2023-12-19, paskelbta TAR 2023-12-19, i. k. 2023-24515

 

2. Tvirtinu Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos koordinavimo tarybos nuostatus (pridedama).

 

 

 

TEISINGUMO MINISTRAS                                                                  GINTAUTAS BUŽINSKAS

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos teisingumo ministro

2005 m. birželio 15 d. įsakymu Nr. 1R-189

(Lietuvos Respublikos teisingumo ministro

2019 m. rugpjūčio 28 d. įsakymo

Nr. 1R-241 redakcija)

 

VALSTYBĖS GARANTUOJAMOS TEISINĖS PAGALBOS KOORDINAVIMO TARYBOS NUOSTATAI

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos koordinavimo taryba (toliau – Taryba) yra visuomeniniais pagrindais veikianti kolegiali Teisingumo ministerijos patariamoji institucija, sudaroma siekiant užtikrinti Teisingumo ministerijai pavestų funkcijų valstybės garantuojamos teisinės pagalbos srityje įgyvendinimą.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1R-382, 2023-12-19, paskelbta TAR 2023-12-19, i. k. 2023-24515

 

2. Taryba savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Europos Sąjungos teisės aktais, Lietuvos Respublikos valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatymu, kitais Lietuvos Respublikos Seimo priimtais įstatymais ir teisės aktais, Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko potvarkiais, Lietuvos Respublikos teisingumo ministro įsakymais, kitais teisės aktais ir šiais nuostatais.

3. Šiuose nuostatuose vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatyme.

 

II SKYRIUS

TARYBOS UŽDAVINIAI, FUNKCIJOS IR TEISĖS

 

4. Tarybos uždavinys yra dalyvauti formuojant ir įgyvendinant valstybės politiką valstybės garantuojamos teisinės pagalbos srityje.

5. Taryba, vykdydama jai pavestą uždavinį, atlieka šias funkcijas:

5.1. vertina valstybės garantuojamos teisinės pagalbos teikimo praktiką;

5.2. teikia pasiūlymus dėl valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tobulinimo ir kokybės gerinimo;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 1R-382, 2023-12-19, paskelbta TAR 2023-12-19, i. k. 2023-24515

 

5.3. analizuoja savivaldybių institucijų veiklos organizuojant ir teikiant pirminę teisinę pagalbą ataskaitas ir teikia pasiūlymus dėl pirminės teisinės pagalbos teikimo;

5.4. analizuoja Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos veiklą ir teikia pasiūlymus dėl jos veiklos tobulinimo;

5.5. teikia pasiūlymus dėl valstybės biudžeto lėšų poreikio valstybės garantuojamai teisinei pagalbai teikti ir dėl efektyvaus jų naudojimo;

5.6. teikia pasiūlymus dėl teisės aktų, įgyvendinančių Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatymą, priėmimo ir keitimo;

5.7. teikia pasiūlymus dėl užmokesčio už antrinės teisinės pagalbos teikimą ir mediacijos vykdymą Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatymo nustatyta tvarka;

5.8. atlieka kitas kitų teisės aktų nustatytas funkcijas.

 

6. Taryba, vykdydama jai pavestas funkcijas, turi teisę:

6.1. teikti pasiūlymus dėl valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tobulinimo, kokybės gerinimo ir teisės aktų, įgyvendinančių Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatymą, priėmimo ir keitimo;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 1R-382, 2023-12-19, paskelbta TAR 2023-12-19, i. k. 2023-24515

 

6.2. kviesti Tarybos posėdžiuose dalyvauti valstybės ir savivaldybių, mokslo ir studijų institucijų ir įstaigų atstovus, kitus suinteresuotus asmenis, kurių veikla yra susijusi su valstybės garantuojamos teisinės pagalbos teikimu arba žmogaus teisių apsauga;

6.3. gauti iš Teisingumo ministerijos, Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos, valstybės ir savivaldybių institucijų, Lietuvos advokatūros ir kitų suinteresuotų institucijų ir asmenų informaciją, reikalingą valstybės garantuojamos teisinės pagalbos teikimo praktikai įvertinti;

6.4. bendradarbiauti su valstybės ir savivaldybių, mokslo ir studijų institucijomis ir įstaigomis.

 

III SKYRIUS

TARYBOS STRUKTŪRA IR DARBO ORGANIZAVIMAS

 

7. Tarybą sudaro 14 narių. Sprendžiamiems klausimams nagrinėti Taryba iš savo narių gali sudaryti komitetus, komisijas ar darbo grupes ir nustatyti jų uždavinius, įgaliojimus, veiklos trukmę.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1R-382, 2023-12-19, paskelbta TAR 2023-12-19, i. k. 2023-24515

 

8. Tarybos pirmininką ir jo pavaduotoją trejiems metams iš Tarybos narių skiria teisingumo ministras.

9. Tarybos pirmininkas organizuoja Tarybos darbą ir jai atstovauja, atsako už jos veiklą. Tarybos pirmininko nesant, jo funkcijas vykdo Tarybos pirmininko pavaduotojas.

10. Tarybos sekretorius yra Teisingumo ministerijos valstybės tarnautojas. Tarybos sekretorius nėra Tarybos narys. Jis rengia posėdžius, derina jų darbotvarkę, tvarko Tarybos dokumentaciją, renka informaciją, kurios reikia Tarybos darbui, ir vykdo kitus su Tarybos funkcijomis susijusius Tarybos pirmininko pavedimus.

11. Tarybos veiklos forma yra posėdis. Taryba į posėdžius renkasi esant būtinybei, bet ne rečiau kaip kartą per metus. Tarybos posėdžiai gali vykti naudojant informacines ir (ar) elektroninių ryšių technologijas. Tarybos posėdį šaukia Tarybos pirmininkas savo iniciatyva arba ne mažiau kaip penkiems Tarybos nariams pareikalavus. Tarybos posėdžio medžiagą ir darbotvarkę Tarybos sekretorius elektroniniu paštu išsiunčia Tarybos nariams ne vėliau kaip prieš dvi darbo dienas iki posėdžio. Pasiūlymus dėl papildomų klausimų įtraukimo į Tarybos posėdžio darbotvarkę Tarybos nariai raštu pateikia Tarybos sekretoriui ne vėliau kaip iki posėdžio pradžios. Klausimą dėl papildomų klausimų įtraukimo į Tarybos posėdžio darbotvarkę sprendžia Tarybos pirmininkas. Į Tarybos posėdžio darbotvarkę įtrauktų papildomų klausimų medžiagą (jeigu tokia yra) Tarybos sekretorius išsiunčia elektroniniu paštu Tarybos nariams ne vėliau kaip prieš vieną darbo dieną iki Tarybos posėdžio.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1R-382, 2023-12-19, paskelbta TAR 2023-12-19, i. k. 2023-24515

 

12. Tarybos posėdis yra teisėtas, jeigu jame dalyvauja daugiau kaip pusė Tarybos narių. Jeigu Tarybos narys negali dalyvauti Tarybos posėdyje, jis turi teisę raštu įgalioti kitą asmenį dalyvauti Tarybos posėdyje ir suteikti jam teisę balsuoti.

13. Tarybos sprendimai priimami paprastąja dalyvaujančių posėdyje Tarybos narių balsų dauguma. Balsams pasiskirsčius po lygiai, Tarybos sprendimą lemia Tarybos pirmininko balsas. Prie Tarybos sprendimo gali būti pridedamos atskirosios Tarybos narių nuomonės.

14. Tarybos posėdžio eigai fiksuoti daromas garso įrašas. Tarybos sprendimai įforminami protokolu, kurį pasirašo Tarybos pirmininkas ir sekretorius. Pasirašyto protokolo kopija Tarybos nariams elektroniniu paštu išsiunčiama ne vėliau kaip per penkias darbo dienas po Tarybos posėdžio.

15. Tarybos nariams už darbą nemokama.

16. Tarybą techniškai aptarnauja Teisingumo ministerija.

 

IV SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

17. Tarybos veiklos dokumentai (posėdžių garso įrašai, protokolai, susirašinėjimo ir kita medžiaga) tvarkomi ir saugomi vadovaujantis Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo ir jo įgyvendinamųjų teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais.

18. Pasikeitus Tarybos sekretoriui, visi Tarybos dokumentai per penkias darbo dienas perduodami paskirtam naujam Tarybos sekretoriui dokumentų perdavimo–priėmimo aktu.

______________

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija, Įsakymas

Nr. 1R-388, 2005-12-06, Žin., 2005, Nr. 144-5258 (2005-12-10), i. k. 1052270ISAK001R-388

Dėl teisingumo ministro 2005 m. birželio 15 d. įsakymo Nr. 1R-189 „Dėl Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos koordinavimo tarybos nuostatų ir sudėties patvirtinimo" pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija, Įsakymas

Nr. 1R-325, 2006-10-05, Žin., 2006, Nr. 108-4122 (2006-10-11), i. k. 1062270ISAK001R-325

Dėl teisingumo ministro 2005 m. birželio 15 d. įsakymo Nr. 1R-189 „Dėl Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos koordinavimo tarybos nuostatų ir sudėties patvirtinimo" pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija, Įsakymas

Nr. 1R-149, 2007-04-11, Žin., 2007, Nr. 42-1611 (2007-04-14), i. k. 1072270ISAK001R-149

Dėl teisingumo ministro 2005 m. birželio 15 d. įsakymo Nr. 1R-189 „Dėl Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos koordinavimo tarybos nuostatų ir sudėties patvirtinimo" pakeitimo

 

4.

Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija, Įsakymas

Nr. 1R-375, 2007-09-28, Žin., 2007, Nr. 103-4226 (2007-10-04), i. k. 1072270ISAK001R-375

Dėl teisingumo ministro 2005 m. birželio 15 d. įsakymo Nr. 1R-189 „Dėl Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos koordinavimo tarybos nuostatų ir sudėties patvirtinimo" pakeitimo

 

5.

Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija, Įsakymas

Nr. 1R-98, 2008-02-27, Žin., 2008, Nr. 26-941 (2008-03-04), i. k. 1082270ISAK0001R-98

Dėl teisingumo ministro 2005 m. birželio 15 d. įsakymo Nr. 1R-189 „Dėl Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos koordinavimo tarybos nuostatų ir sudėties patvirtinimo" pakeitimo

 

6.

Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija, Įsakymas

Nr. 1R-253, 2008-06-26, Žin., 2008, Nr. 73-2845 (2008-06-27), i. k. 1082270ISAK001R-253

Dėl teisingumo ministro 2005 m. birželio 15 d. įsakymo Nr. 1R-189 „Dėl Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos koordinavimo tarybos nuostatų ir sudėties patvirtinimo" pakeitimo

 

7.

Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija, Įsakymas

Nr. 1R-154, 2009-05-08, Žin., 2009, Nr. 53-2122 (2009-05-09), i. k. 1092270ISAK001R-154

Dėl teisingumo ministro 2005 m. birželio 15 d. įsakymo Nr. 1R-189 „Dėl Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos koordinavimo tarybos nuostatų ir sudėties patvirtinimo" pakeitimo

 

8.

Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija, Įsakymas

Nr. 1R-138, 2010-06-19, Žin., 2010, Nr. 74-3749 (2010-06-26), i. k. 1102270ISAK001R-138

Dėl teisingumo ministro 2005 m. birželio 15 d. įsakymo Nr. 1R-189 „Dėl Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos koordinavimo tarybos nuostatų ir sudėties patvirtinimo" pakeitimo

 

9.

Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija, Įsakymas

Nr. 1R-137, 2011-06-01, Žin., 2011, Nr. 68-3267 (2011-06-04), i. k. 1112270ISAK001R-137

Dėl teisingumo ministro 2005 m. birželio 15 d. įsakymo Nr. 1R-189 „Dėl Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos koordinavimo tarybos nuostatų ir sudėties patvirtinimo" pakeitimo

 

10.

Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija, Įsakymas

Nr. 1R-319, 2012-12-12, Žin., 2012, Nr. 147-7576 (2012-12-15), i. k. 1122270ISAK001R-319

Dėl teisingumo ministro 2005 m. birželio 15 d. įsakymo Nr. 1R-189 „Dėl Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos koordinavimo tarybos nuostatų ir sudėties patvirtinimo" pakeitimo

 

11.

Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija, Įsakymas

Nr. 1R-35, 2013-02-12, Žin., 2013, Nr. 17-871 (2013-02-14), i. k. 1132270ISAK0001R-35

Dėl teisingumo ministro 2005 m. birželio 15 d. įsakymo Nr. 1R-189 „Dėl Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos koordinavimo tarybos nuostatų ir sudėties patvirtinimo" pakeitimo

 

12.

Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija, Įsakymas

Nr. 1R-256, 2013-11-06, Žin., 2013, Nr. 116-5824 (2013-11-09), i. k. 1132270ISAK001R-256

Dėl teisingumo ministro 2005 m. birželio 15 d. įsakymo Nr. 1R-189 „Dėl Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos koordinavimo tarybos nuostatų ir sudėties patvirtinimo" pakeitimo

 

13.

Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija, Įsakymas

Nr. 1R-15, 2015-01-16, paskelbta TAR 2015-01-16, i. k. 2015-00708

Dėl teisingumo ministro 2005 m. birželio 15 d. įsakymo Nr. 1R-189 „Dėl Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos koordinavimo tarybos nuostatų ir sudėties patvirtinimo“ pakeitimo

 

14.

Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija, Įsakymas

Nr. 1R-186, 2015-07-07, paskelbta TAR 2015-07-07, i. k. 2015-11044

Dėl teisingumo ministro 2005 m. birželio 15 d. įsakymo Nr. 1R-189 „Dėl Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos koordinavimo tarybos nuostatų ir sudėties patvirtinimo“ pakeitimo

 

15.

Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija, Įsakymas

Nr. 1R-56, 2017-03-03, paskelbta TAR 2017-03-03, i. k. 2017-03564

Dėl teisingumo ministro 2005 m. birželio 15 d. įsakymo Nr. 1R-189 „Dėl Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos koordinavimo tarybos nuostatų ir sudėties patvirtinimo“ pakeitimo

 

16.

Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija, Įsakymas

Nr. 1R-186, 2017-07-10, paskelbta TAR 2017-07-11, i. k. 2017-11899

Dėl teisingumo ministro 2005 m. birželio 15 d. įsakymo Nr. 1R-189 „Dėl Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos koordinavimo tarybos nuostatų ir sudėties patvirtinimo“ pakeitimo

 

17.

Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija, Įsakymas

Nr. 1R-9, 2018-01-24, paskelbta TAR 2018-01-24, i. k. 2018-01048

Dėl teisingumo ministro 2005 m. birželio 15 d. įsakymo Nr. 1R-189 „Dėl Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos koordinavimo tarybos nuostatų ir sudėties patvirtinimo“ pakeitimo

 

18.

Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija, Įsakymas

Nr. 1R-119, 2018-07-10, paskelbta TAR 2018-07-10, i. k. 2018-11667

Dėl teisingumo ministro 2005 m. birželio 15 d. įsakymo Nr. 1R-189 „Dėl Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos koordinavimo tarybos nuostatų ir sudėties patvirtinimo“ pakeitimo

 

19.

Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija, Įsakymas

Nr. 1R-241, 2019-08-28, paskelbta TAR 2019-08-28, i. k. 2019-13547

Dėl teisingumo ministro 2005 m. birželio 15 d. įsakymo Nr. 1R-189 „Dėl Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos koordinavimo tarybos nuostatų ir sudėties patvirtinimo“ pakeitimo

 

20.

Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija, Įsakymas

Nr. 1R-47, 2021-02-22, paskelbta TAR 2021-02-22, i. k. 2021-03348

Dėl teisingumo ministro 2005 m. birželio 15 d. įsakymo Nr. 1R-189 „Dėl Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos koordinavimo tarybos nuostatų ir sudėties sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

21.

Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija, Įsakymas

Nr. 1R-384, 2021-11-11, paskelbta TAR 2021-11-11, i. k. 2021-23382

Dėl teisingumo ministro 2005 m. birželio 15 d. įsakymo Nr. 1R-189 „Dėl Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos koordinavimo tarybos nuostatų ir sudėties sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

22.

Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija, Įsakymas

Nr. 1R-419, 2021-12-08, paskelbta TAR 2021-12-08, i. k. 2021-25444

Dėl teisingumo ministro 2005 m. birželio 15 d. įsakymo Nr. 1R-189 „Dėl Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos koordinavimo tarybos nuostatų ir sudėties sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

23.

Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija, Įsakymas

Nr. 1R-304, 2022-09-07, paskelbta TAR 2022-09-07, i. k. 2022-18413

Dėl teisingumo ministro 2005 m. birželio 15 d. įsakymo Nr. 1R-189 „Dėl Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos koordinavimo tarybos nuostatų ir sudėties sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

24.

Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija, Įsakymas

Nr. 1R-382, 2023-12-19, paskelbta TAR 2023-12-19, i. k. 2023-24515

Dėl teisingumo ministro 2005 m. birželio 15 d. įsakymo Nr. 1R-189 „Dėl Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos koordinavimo tarybos nuostatų ir sudėties sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo