Suvestinė redakcija nuo 2016-01-08

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2005, Nr. 73-2668, i. k. 1052230ISAK00A1-162

 

Nauja redakcija nuo 2016-01-08:

Nr. A1-5, 2016-01-06, paskelbta TAR 2016-01-07, i. k. 2016-00409

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ĮGALIOJIMŲ VEIKTI VYKDANT TARPTAUTINĮ ĮVAIKINIMĄ LIETUVOS RESPUBLIKOJE SUTEIKIMO AKREDITUOTOMS UŽSIENIO VALSTYBIŲ INSTITUCIJOMS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2005 m. birželio 3 d. Nr. A1-162

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos 1993 metų Hagos konvencijos dėl vaikų apsaugos ir bendradarbiavimo tarptautinio įvaikinimo srityje ratifikavimo įstatymo 2 straipsniu ir 1993 m. Hagos konvencijos dėl vaikų apsaugos ir bendradarbiavimo tarptautinio įvaikinimo srityje 12 straipsniu:

1. T v i r t i n u:

1.1. Įgaliojimų veikti vykdant tarptautinį įvaikinimą Lietuvos Respublikoje suteikimo akredituotoms užsienio valstybių institucijoms tvarkos aprašą (pridedama);

1.2. Pažymėjimo, patvirtinančio užsienio valstybės organizacijos įgaliojimus veikti vykdant tarptautinį įvaikinimą Lietuvos Respublikoje, formą (pridedama).

2. N u s t a t a u, kad:

2.1. įgaliojimą veikti tarptautinio įvaikinimo srityje gavusi užsienio valstybės institucija ar priimančios šalies centrinė įvaikinimo institucija gali pateikti tik nuolat užsienyje gyvenančių Lietuvos Respublikos piliečių (sutuoktinių), sutuoktinių, kurių vienas yra Lietuvos Respublikos pilietis, taip pat sutuoktinių, kurie pageidauja įvaikinti vaiką (vaikus) vadovaujantis Galimų įvaikinti vaikų su specialiaisiais poreikiais įvaikinimo ikiteisminės procedūros aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2007 m. vasario 1 d. įsakymu Nr. A1-32 „Dėl Galimų įvaikinti vaikų su specialiaisiais poreikiais įvaikinimo ikiteisminės procedūros aprašo patvirtinimo“, prašymus;

2.2. nuo 2006 m. rugpjūčio 1 d. užsienio valstybių institucijų nauji prašymai dėl įgaliojimų veikti vykdant tarptautinį įvaikinimą Lietuvos Respublikoje suteikimo nėra priimami.

 

 

 

SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRĖ                           VILIJA BLINKEVIČIŪTĖ

 


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos

socialinės apsaugos ir darbo ministro

2005 m. birželio 3 d. įsakymu Nr. A1-162

(Lietuvos Respublikos

socialinės apsaugos ir darbo ministro

2012 m. sausio 10 d. įsakymo Nr. A1-8

redakcija)

 

ĮGALIOJIMŲ VEIKTI VYKDANT TARPTAUTINĮ ĮVAIKINIMĄ LIETUVOS RESPUBLIKOJE SUTEIKIMO AKREDITUOTOMS UŽSIENIO VALSTYBIŲ INSTITUCIJOMS TVARKOS APRAŠAS

 

I. skyrius

BENDROSIOS NUOSTATOS

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. A1-5, 2016-01-06, paskelbta TAR 2016-01-07, i. k. 2016-00409

 

1. Įgaliojimų veikti vykdant tarptautinį įvaikinimą Lietuvos Respublikoje suteikimo akredituotoms užsienio valstybių institucijoms tvarkos aprašas (toliau vadinama – šis Tvarkos aprašas) reglamentuoja įgaliojimų veikti vykdant tarptautinį įvaikinimą Lietuvos Respublikoje suteikimo akredituotoms užsienio valstybių institucijoms tvarką; tokių įgaliojimų pasibaigimo ir pratęsimo tvarką; sustabdymo ir panaikinimo tvarką; pažymėjimo, patvirtinančio įgaliojimus veikti vykdant tarptautinį įvaikinimą Lietuvos Respublikoje, išdavimo ir registravimo tvarką; taip pat akredituotų užsienio valstybių institucijų, turinčių įgaliojimus veikti Lietuvos Respublikoje, ir jų atstovų funkcijas, teises ir pareigas.

2. Akredituotoms užsienio valstybių institucijoms įgaliojimai veikti vykdant tarptautinį įvaikinimą Lietuvos Respublikoje suteikiami vadovaujantis 1993 metų Hagos konvencija dėl vaikų apsaugos ir bendradarbiavimo tarptautinio įvaikinimo srityje (toliau vadinama – Hagos konvencija), Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Įvaikinimo apskaitos Lietuvos Respublikoje tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugsėjo 10 d. nutarimu Nr. 1422 „Dėl Įvaikinimo apskaitos Lietuvos Respublikoje tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau vadinama – Įvaikinimo apskaitos tvarkos aprašas), Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. spalio 20 d. nutarimu Nr. 1114 „Dėl Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos nuostatų patvirtinimo“, ir šiuo Tvarkos aprašu.

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-5, 2016-01-06, paskelbta TAR 2016-01-07, i. k. 2016-00409

 

3. Įgaliojimų veikti vykdant tarptautinį įvaikinimą Lietuvos Respublikoje suteikimo tikslas – nustatyti akredituotų užsienio valstybių institucijų, turinčių įgaliojimus veikti vykdant tarptautinį įvaikinimą Lietuvos Respublikoje, ir jų atstovų funkcijas, teises ir pareigas, kontroliuoti tokių institucijų veiklą bei leisti Lietuvos Respublikoje veikti tarptautinio įvaikinimo srityje tik kompetentingiems asmenims atsižvelgiant į jų išsilavinimą, darbo patirtį ir etines nuostatas, reikalingas dirbant tarptautinio įvaikinimo srityje.

4. Šiame Tvarkos apraše vartojamos sąvokos:

4.1. Akredituota užsienio valstybės institucija, siekianti gauti įgaliojimus veikti vykdant tarptautinį įvaikinimą Lietuvos Respublikoje (toliau vadinama – akredituota užsienio valstybės institucija), tai priimančiosios valstybės kompetentingos institucijos akredituota nepelno institucija, atitinkanti Hagos konvencijos 10–11 straipsniuose numatytus reikalavimus ir veikianti tarptautinio įvaikinimo srityje.

4.2. Įgaliota akredituota užsienio valstybės institucija (toliau vadinama – įgaliota institucija) – akredituota užsienio valstybės institucija, įgaliota veikti Lietuvos Respublikoje vadovaujantis Hagos konvencijos 12 straipsniu ir šiuo Tvarkos aprašu.

4.3. Įgaliotos institucijos atstovas (toliau vadinama – įgaliotas atstovas) – fizinis ar juridinis asmuo, su kuriuo įgaliota institucija yra sudariusi darbo ar paslaugų teikimo sutartį.

4.4. Priimančioji valstybė – tai, kaip tai apibrėžta Hagos konvencijoje.

4.5. Tarptautinis įvaikinimas procesas, kai vaikas, nuolat gyvenantis vienoje iš valstybių dalyvių (valstybėje gimtinėje), yra ar bus perkeliamas į kitą valstybę dalyvę (priimančiąją valstybę) tuo atveju, kai jis valstybėje gimtinėje įvaikintas sutuoktinių ar asmenų (asmens), nuolat gyvenančių (-io) priimančiojoje valstybėje, arba kai jis perkeliamas tarptautinio įvaikinimo tikslais į priimančiąją valstybę ar valstybę gimtinę.

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-5, 2016-01-06, paskelbta TAR 2016-01-07, i. k. 2016-00409

 

II. skyrius

ĮGALIOJIMŲ VEIKTI VYKDANT TARPTAUTINĮ ĮVAIKINIMĄ LIETUVOS RESPUBLIKOJE SUTEIKIMAS

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. A1-5, 2016-01-06, paskelbta TAR 2016-01-07, i. k. 2016-00409

 

5. Akredituota užsienio valstybės institucija Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau vadinama – Tarnyba) pateikia:

5.1. steigimo dokumentus;

5.2. priimančiosios valstybės kompetentingos institucijos išduotą akreditacijos veikti tarptautinio įvaikinimo srityje dokumentą;

5.3. informaciją apie dirbančius asmenis (skaičius, funkcijos), atsakingus už programos Lietuvos Respublikoje koordinavimą;

5.4. duomenis apie asmenį, atsakingą už programos Lietuvos Respublikoje koordinavimą (išsilavinimą, patirtį, asmens tapatybę patvirtinančių dokumentų kopijas);

5.5. priimančiosios valstybės kompetentingos institucijos, išdavusios akreditaciją veikti tarptautinio įvaikinimo srityje, rekomendaciją;

5.6. užpildytą anketą apie tarptautinio įvaikinimo procedūrų Lietuvos Respublikoje ir priimančiojoje valstybėje žinojimą (1 priedas);

5.7. informaciją apie vykdomą veiklą (valstybės, su kuriomis bendradarbiaujama vykdant tarptautinį įvaikinimą, kitas vykdomas programas);

5.8. numatomos veiklos vykdant tarptautinį įvaikinimą Lietuvos Respublikoje planą;

5.9. užpildytą formą apie įvaikintojams numatomas teikti paslaugas ir jų įkainius (2 priedas);

5.10. duomenis apie įgaliotą atstovą: Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintą asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją, jei asmuo ne Lietuvos Respublikos pilietis – leidimo laikinai ar nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje arba Europos Bendrijų valstybės narės piliečiui išduotą leidimą gyventi toje valstybėje arba gyventi nuolat Lietuvos Respublikoje kopiją, išsilavinimą ir darbo patirtį liudijančių dokumentų kopijas, kompetentingos institucijos išduotą pažymą apie teistumą, gyvenimo aprašymą bei rekomendacijas, pagal kurias būtų galima spręsti apie asmens dorovines ir etines nuostatas, reikalingas dirbant tarptautinio įvaikinimo srityje;

5.11. galiojančią bendradarbiavimo ar darbo sutartį su įgaliotais atstovais Lietuvoje.

6. Visi Tarnybai pateikiami dokumentai, išskyrus šio Tvarkos aprašo 5.6 ir 5.9–5.11 papunkčiuose nurodytus, turi būti legalizuoti arba patvirtinti pažyma „Apostille“, jeigu tarptautinės sutartys ar susitarimai nenumato kitaip. Prie dokumentų turi būti pridėti jų vertimai į lietuvių kalbą, patvirtinti Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-5, 2016-01-06, paskelbta TAR 2016-01-07, i. k. 2016-00409

 

7. Jeigu akredituota užsienio valstybės institucija pateikė ne visus šio Tvarkos aprašo 5 punkte nurodytus dokumentus ar duomenis, arba pateikti dokumentai ar duomenys neatitinka keliamų reikalavimų, Tarnyba apie tai nedelsdama informuoja šią instituciją ir nustato mėnesio terminą trūkumams pašalinti. Tarnyba, nepašalinus trūkumų, grąžina akredituotai užsienio valstybės institucijai pateiktus dokumentus, nurodydama grąžinimo priežastis.

8. Tarnyba ne vėliau kaip per 1 mėnesį nuo šio Tvarkos aprašo 5 punkte visų išvardytų dokumentų ir duomenų gavimo dienos įvertina juos ir kartu su išvada dėl akredituotos užsienio valstybės institucijos tinkamumo Lietuvos Respublikoje veikti tarptautinio įvaikinimo srityje pateikia šio Tvarkos aprašo 10 punkte nurodytai komisijai. Išvada dėl akredituotos užsienio valstybės institucijos tinkamumo Lietuvos Respublikoje veikti tarptautinio įvaikinimo srityje rašoma atsižvelgiant į iš Lietuvos Respublikos priimančiojoje valstybėje įvaikinamų vaikų skaičių, amžių ir sveikatą bei į priimančiojoje valstybėje esamų įgaliotų užsienio valstybės institucijų, veikiančių Lietuvos Respublikoje, skaičių.

9. Išvados kopiją Tarnyba siunčia akredituotai užsienio valstybės institucijai, siekiančiai gauti įgaliojimus veikti vykdant tarptautinį įvaikinimą Lietuvos Respublikoje.

10. Rekomendaciją, ar suteikti užsienio valstybės institucijai įgaliojimus veikti vykdant tarptautinį įvaikinimą Lietuvos Respublikoje, priima socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu sudaryta komisija. Komisiją sudaro penki Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos atstovai, iš kurių vienas paskiriamas komisijos pirmininku.

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-247, 2014-05-08, paskelbta TAR 2014-05-08, i. k. 2014-05230

Nr. A1-5, 2016-01-06, paskelbta TAR 2016-01-07, i. k. 2016-00409

 

11. Komisijos posėdis yra teisėtas, jei jame dalyvauja ne mažiau kaip trys komisijos nariai.

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-5, 2016-01-06, paskelbta TAR 2016-01-07, i. k. 2016-00409

 

12. Komisijos pirmininkas skiria posėdžio datą, laiką ir vietą. Likus ne mažiau kaip vienam mėnesiui, o dėl įgaliojimų veikti vykdant tarptautinį įvaikinimą Lietuvos Respublikoje pratęsimą ne mažiau kaip 14 darbo dienų iki posėdžio, apie tai raštu informuoja akredituotą užsienio valstybės instituciją, siekiančią gauti įgaliojimus veikti vykdant tarptautinį įvaikinimą Lietuvos Respublikoje, bei Tarnybą.

13. Komisijos pirmininkas likus ne mažiau kaip vienai darbo dienai iki posėdžio komisijos nariams pateikia susipažinti akredituotos užsienio valstybės institucijos dokumentus ir Tarnybos išvadą.

14. Komisijos posėdyje privalo dalyvauti akredituotos užsienio valstybės institucijos, siekiančios įgaliojimų veikti vykdant tarptautinį įvaikinimą Lietuvos Respublikoje, atstovas, įgaliotas atstovas, vertėjas, jei tai yra reikalinga, bei Tarnybos atstovas.

15. Komisija posėdžio metu vertina pateiktus akredituotos užsienio valstybės institucijos ir įgalioto atstovo dokumentus, gebėjimą vykdyti jiems pavestus uždavinius ir atsižvelgdama į Tarnybos išvadą priima rekomendaciją suteikti arba nesuteikti, taip pat šio Tvarkos aprašo nustatytais atvejais pratęsti, atnaujinti arba panaikinti akredituotai užsienio valstybės institucijai įgaliojimus veikti vykdant tarptautinį įvaikinimą Lietuvos Respublikoje.

16. Priėmus rekomendaciją nesuteikti įgaliojimų akredituotai užsienio valstybės institucijai veikti vykdant tarptautinį įvaikinimą Lietuvos Respublikoje, įvardijamos priežastys, dėl kurių priimama tokia rekomendacija.

17. Komisija rekomendaciją priima paprasta komisijos narių balsų dauguma.

18. Komisijos posėdžio metu rašomas protokolas. Protokolą pasirašo komisijos pirmininkas ir nariai. Komisijos posėdyje dalyvavę Tarnybos bei įgaliotas atstovas su protokolu supažindinami pasirašytinai.

19. Atsižvelgdamas į komisijos rekomendaciją, sprendimą suteikti arba nesuteikti akredituotai užsienio valstybės institucijai įgaliojimus veikti vykdant tarptautinį įvaikinimą Lietuvos Respublikoje priima Tarnybos direktorius ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo komisijos rekomendacijos gavimo. Tarnybos direktorius gali priimti sprendimą, neatsižvelgdamas į komisijos rekomendaciją, tačiau toks sprendimas turi būti pagrįstas. Apie tokį sprendimą raštu pranešama komisijos pirmininkui.

20. Įsakymo dėl įgaliojimų akredituotai užsienio valstybės institucijai veikti vykdant tarptautinį įvaikinimą Lietuvos Respublikoje suteikimo pagrindu akredituotai užsienio valstybės institucijai išduodamas pažymėjimas, patvirtinantis jos įgaliojimą veikti vykdant tarptautinį įvaikinimą Lietuvos Respublikoje, pagal socialinės apsaugos ir darbo ministro patvirtintą formą.

21. Akredituota užsienio valstybės institucija, kuriai įgaliojimai nebuvo suteikti, pakartotinai dėl įgaliojimų veikti vykdant tarptautinį įvaikinimą Lietuvos Respublikoje gavimo gali kreiptis išnykus priežastims, dėl kurių įgaliojimai nebuvo suteikti, bet ne anksčiau kaip po 6 mėnesių.

 

III. skyrius

ĮGALIOTOS INSTITUCIJOS IR ĮGALIOTO ATSTOVO FUNKCIJOS, TEISĖS IR PAREIGOS

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. A1-5, 2016-01-06, paskelbta TAR 2016-01-07, i. k. 2016-00409

 

22. Įgaliota institucija ir įgaliotas atstovas vykdo šias funkcijas:

22.1. informuoja būsimus įtėvius, pageidaujančius įvaikinti vaiką Lietuvoje, apie įvaikinimo procedūras ir reikalavimus Lietuvos Respublikoje, įgaliotos institucijos teikiamas paslaugas ir numatomus įkainius už savo paslaugas, teikia jiems profesionalias konsultacijas;

22.2. padeda būsimiesiems įtėviams parengti dokumentus, kurie reikalingi, kad šeima būtų įtraukta į norinčių įvaikinti Lietuvos Respublikos piliečių, nuolat gyvenančių užsienyje, ir užsieniečių sąrašą ir, įsitikinusi, kad pareiškėjai yra tinkamai pasirengę įvaikinti vaiką, parengia informacinio pobūdžio raštą pagal Hagos konvencijos 15 straipsnį bei visus reikiamus dokumentus;

22.3. užtikrina, kad būsimieji įtėviai yra tinkamai parengti ir įvertinti bei atitinka Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytus reikalavimus;

22.4. atstovauja būsimiesiems įtėviams įvaikinimo proceso metu, informuoja apie jų prašymo nagrinėjimo eigą;

22.5. išsamiai supažindina būsimuosius įtėvius su Tarnybos pateikta informacija, parengta pagal Hagos konvencijos 16 straipsnio a) punktą;

22.6. skatina būsimuosius įtėvius, jei tai įmanoma, iki teismo proceso atvykti į Lietuvą susipažinti ir pabendrauti su siūlomu įvaikinti vaiku;

22.7. parengia būsimuosius įtėvius pirmam susitikimui su vaiku;

22.8. bendradarbiauja su Tarnyba ir globėju (rūpintoju) parengiant konkretų vaiką pirmam susitikimui su būsimaisiais įtėviais;

22.9. pateikia dokumentą, patvirtinantį, kad konkrečiam vaikui yra ar bus suteiktas leidimas įvažiuoti į priimančiąją valstybę ir nuolat ten gyventi;

22.10. nuolat keičiasi su Tarnyba informacija apie įvaikinimo eigą ir priemones;

22.11. informuoja Tarnybą apie įvaikinimo procedūrų užbaigimą vaikui atvykus į priimančiąją valstybę;

22.12. kai pageidaujama įvaikinti vaiką su specialiaisiais poreikiais, vadovaujasi Galimų įvaikinti vaikų su specialiaisiais poreikiais įvaikinimo ikiteisminės procedūros aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2007 m. vasario 1 d. įsakymu Nr. A1-32 „Dėl Galimų įvaikinti vaikų su specialiaisiais poreikiais įvaikinimo ikiteisminės procedūros aprašo patvirtinimo“, nuostatomis;

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-5, 2016-01-06, paskelbta TAR 2016-01-07, i. k. 2016-00409

 

22.13. padeda būsimiesiems įtėviams įvertinti savo galimybes įvaikinti vaiką su specialiaisiais poreikiais, parengti juos vaiko atvykimui, numatyti veiksmų planą, padėsiantį lengviau integruotis naujojoje aplinkoje;

22.14. teikia paslaugas ar organizuoja paslaugų teikimą įtėviams po įvaikinimo;

22.15. informuoja Tarnybą apie problemas, kilusias po įvaikinimo, bei derina su ja priimamus sprendimus, susijusius su iš Lietuvos Respublikos įvaikintu vaiku;

22.16. teikia Tarnybai grįžtamąją informaciją apie įvaikintus vaikus (per pirmuosius dvejus metus po įvaikinimo – kas pusę metų, kitus dvejus metus – kartą per metus, po ketverių metų po įvaikinimo – kai to pareikalauja Tarnyba), kurią sudaro Tarnybos direktoriaus įsakymu patvirtintos formos pranešimai apie įvaikinto vaiko integraciją į šeimą, gyvenimo sąlygas, vystymąsi, sveikatą ir vaizdinė medžiaga;

22.17. saugo ir teikia įtėviams ir įvaikintam vaikui, atsižvelgdama į jo amžių ir brandą ir, jei tai neprieštarauja jo interesams, informaciją apie jo kilmę;

22.18. siekia, kad įtėviai sudarytų galimybes ir sąlygas jų įvaikintam vaikui bendrauti su jo biologiniais broliais ir seserimis, jei tai neprieštarauja jo interesams.

23. Įgaliota institucija turi tinkamai, sąžiningai ir laiku vykdyti šias pareigas:

23.1. laikytis Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų Lietuvos Respublikos bei tarptautinių teisės aktų nuostatų;

23.2. teikti tikslią ir išsamią informaciją apie įvaikinimo procedūras Lietuvoje asmenims, kurie domisi vaikų įvaikinimu iš Lietuvos Respublikos;

23.3. atsižvelgdama į Tarnybos rekomendacijas priimti tik tokį būsimų įtėvių prašymų skaičių, kuris atitiktų Lietuvos poreikius, taip siekiant apsaugoti būsimus įtėvius nuo ilgo laukimo periodo;

23.4. nesiekti gauti neteisėtos finansinės naudos ar nepagrįstai didelių atlyginimų už vykdomą veiklą;

23.5. užtikrinti, kad įgaliotas atstovas veiktų, vadovaudamasis šio Tvarkos aprašo bei kitų teisės aktų nuostatomis;

23.6. ne vėliau kaip prieš mėnesį informuoti Tarnybą apie numatomą įgalioto atstovo pasikeitimą bei pateikti šio Tvarkos aprašo 5.10–5.11 papunkčiuose nurodytus dokumentus;

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-5, 2016-01-06, paskelbta TAR 2016-01-07, i. k. 2016-00409

 

23.7. kasmet, ne vėliau kaip iki sausio 31 d., Tarnybai teikti metų veiklos Lietuvos Respublikoje ataskaitą (3 priedas);

23.8. nedelsdama informuoti Tarnybą ir priimančiosios valstybės centrinę instituciją apie galimus prekybos vaikais, smurto prieš vaikus, nesąžiningos finansinės naudos gavimo ir kitus teisės aktų pažeidimo atvejus.

24. Įgaliotas atstovas turi vykdyti šio Tvarkos aprašo 23 punkte Įgaliotai institucijai nurodytas bei šias pareigas:

24.1. informuoti įgaliotą instituciją apie Lietuvos Respublikos teisės aktų, susijusių su įvaikinimu, pasikeitimus;

24.2. padėti būsimiesiems įtėviams viešnagės Lietuvos Respublikoje metu, teikti jiems su įvaikinimo procesu susijusias paslaugas;

24.3. dalyvauti šio Tvarkos aprašo 10 punkte nurodytos komisijos posėdžiuose;

24.4. dalyvauti Tarnybos organizuojamuose pasitarimuose dėl veiklos aptarimo.

25. Įgaliota institucija negali suteikto įgaliojimo veikti vykdant tarptautinį įvaikinimą Lietuvos Respublikoje perleisti kitai akredituotai užsienio valstybės institucijai.

26. Įgaliota institucija ir įgaliotas atstovas, vykdydami šiame Tvarkos apraše nurodytas funkcijas ir pareigas, turi teisę gauti iš valstybės institucijų veiklai reikalingą informaciją.

 

IV. skyrius

ĮGALIOJIMŲ VEIKTI VYKDANT TARPTAUTINĮ ĮVAIKINIMĄ LIETUVOS RESPUBLIKOJE PASIBAIGIMAS IR PRATĘSIMAS

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. A1-5, 2016-01-06, paskelbta TAR 2016-01-07, i. k. 2016-00409

 

27. Akredituotai užsienio valstybės institucijai įgaliojimai veikti vykdant tarptautinį įvaikinimą Lietuvos Respublikoje suteikiami 3 metams arba priimančiosios valstybės kompetentingos institucijos išduoto akreditacijos dokumento veikti tarptautinio įvaikinimo srityje galiojimo laikui tuo atveju, jeigu šio dokumento galiojimo laikas yra trumpesnis nei treji metai.

28. Įgaliotos institucijos įgaliojimai baigiasi:

28.1. pasibaigus šio Tvarkos aprašo 27 punkte nurodytam terminui, jei terminas šio Tvarkos aprašo nustatyta tvarka nėra pratęstas;

28.2. pasibaigus priimančiosios valstybės kompetentingos institucijos išduoto akreditacijos dokumento veikti tarptautinio įvaikinimo srityje galiojimui ir jis nepratęsiamas;

28.3. įgaliotai institucijai atsisakius įgaliojimų veikti vykdant tarptautinį įvaikinimą Lietuvos Respublikoje;

28.4. panaikinus įgaliotos institucijos įgaliojimus veikti vykdant tarptautinį įvaikinimą Lietuvos Respublikoje;

28.5. įgaliotai institucijai nutraukus savo veiklą.

29. Baigiantis šio Tvarkos aprašo 27 punkte nurodytam terminui, įgaliota institucija, norėdama pratęsti įgaliojimų veikti vykdant tarptautinį įvaikinimą Lietuvos Respublikoje terminą, ne vėliau kaip prieš 2 mėnesius iki šio Tvarkos aprašo 27 punkte nurodyto termino pasibaigimo Tarnybai privalo pateikti motyvuotą prašymą pratęsti įgaliojimus bei šio Tvarkos aprašo 5.2, 5.5 ir 5.8–5.11 papunkčiuose nurodytus dokumentus ir duomenis.

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-5, 2016-01-06, paskelbta TAR 2016-01-07, i. k. 2016-00409

 

30. Jeigu šio Tvarkos aprašo 5.2 papunktyje nurodyto dokumento galiojimo terminas sutampa su įgaliojimų veikti vykdant tarptautinį įvaikinimą Lietuvos Respublikoje pasibaigimo terminu, tačiau įgaliota institucija, gavusi priimančiosios valstybės kompetentingos institucijos išduotą akreditacijos veikti tarptautinio įvaikinimo srityje dokumentą, ketina ir toliau tęsti savo veiklą Lietuvoje, ji kreipiasi į Tarnybą šio Tvarkos aprašo 29 punkte nustatyta tvarka. Įgaliota institucija taip pat privalo pateikti kompetentingos institucijos raštišką patvirtinimą, kad neturi nusiskundimų dėl įgaliotos institucijos veiklos ir kad įgaliojimai jai bus pratęsti.

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-5, 2016-01-06, paskelbta TAR 2016-01-07, i. k. 2016-00409

 

31. Tarnyba, atsižvelgdama į įgaliotos institucijos vykdomą veiklą, ne vėliau kaip prieš 1 mėnesį iki šio Tvarkos aprašo 27 punkte nurodyto termino teikia šio Tvarkos aprašo 10 punkte nurodytai komisijai išvadą dėl akredituotos institucijos įgaliojimų veikti vykdant tarptautinį įvaikinimą Lietuvos Respublikoje pratęsimo. Teikdama išvadą, turi nurodyti, ar per įgaliotos institucijos veiklos terminą buvo gauta nusiskundimų dėl jos veiklos.

32. Klausimas dėl įgaliotos institucijos įgaliojimų veikti vykdant tarptautinį įvaikinimą Lietuvos Respublikoje termino pratęsimo nagrinėjamas ir sprendimas priimamas šio Tvarkos aprašo 8–20 punktuose nustatyta tvarka.

33. Įgaliotos institucijos įgaliojimų veikti vykdant tarptautinį įvaikinimą Lietuvos Respublikoje terminas pratęsiamas šio Tvarkos aprašo 27 punkte numatytam terminui.

34. Priėmus sprendimą nepratęsti įgaliotai institucijai įgaliojimų veikti vykdant tarptautinį įvaikinimą Lietuvos Respublikoje termino, akredituota užsienio valstybės institucija pakartotinai dėl įgaliojimų veikti vykdant tarptautinį įvaikinimą Lietuvos Respublikoje suteikimo gali kreiptis šio Tvarkos aprašo nustatyta tvarka išnykus priežastims, dėl kurių įgaliojimai veikti nebuvo pratęsti, bet ne anksčiau kaip po 6 mėnesių.

35. Įgaliota institucija, norinti atsisakyti įgaliojimų veikti vykdant tarptautinį įvaikinimą Lietuvos Respublikoje ar nutraukti savo veiklą, apie tai privalo informuoti Tarnybą ne vėliau kaip prieš 6 mėnesius, pateikdama pradėtų tarptautinio įvaikinimo Lietuvos Respublikoje procedūrų užbaigimo planą.

 

V. skyrius

ĮGALIOJIMŲ VEIKTI VYKDANT TARPTAUTINIO ĮVAIKINIMO PROCEDŪRAS SUSTABDYMAS IR PANAIKINIMAS

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. A1-5, 2016-01-06, paskelbta TAR 2016-01-07, i. k. 2016-00409

 

36. Įgaliotos institucijos įgaliojimai veikti vykdant tarptautinį įvaikinimą Lietuvos Respublikoje Tarnybos direktoriaus įsakymu, nurodant motyvus, yra sustabdomi:

36.1. nustačius, kad įgaliota institucija, pateikdama šio Tvarkos aprašo 5 punkte išvardytus dokumentus ir duomenis, nurodė žinomai klaidingą informaciją;

36.2. jei įgaliota institucija ir (ar) įgaliotas atstovas nevykdo ar netinkamai vykdo šio Tvarkos aprašo 22 punkte numatytas funkcijas ir (arba) šio Tvarkos aprašo 23 ir 24 punktuose nustatytas pareigas;

36.3. jei šio Tvarkos aprašo 30 punkte nurodytu atveju įgaliota institucija iki suteiktų įgaliojimų veikti vykdant tarptautinį įvaikinimą Lietuvos Respublikoje pabaigos nepateikia priimančiosios valstybės kompetentingos institucijos išduoto akreditacijos veikti tarptautinio įvaikinimo srityje dokumento;

36.4. gavus šio Tvarkos aprašo 23.6 papunktyje nustatyta tvarka informaciją apie numatomą įgalioto atstovo pasikeitimą;

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-5, 2016-01-06, paskelbta TAR 2016-01-07, i. k. 2016-00409

 

36.5. esant kitoms aplinkybėms, dėl kurių negali būti tinkamai vykdoma įgaliotos institucijos veikla.

37. Įgaliotos institucijos įgaliojimai veikti vykdant tarptautinį įvaikinimą Lietuvos Respublikoje yra sustabdomi iki Tarnybos direktoriaus įsakymo dėl įgaliojimų institucijai veikti vykdant tarptautinį įvaikinimą Lietuvos Respublikoje panaikinimo arba atnaujinimo priėmimo.

38. Sustabdžius įgaliotos institucijos įgaliojimus vadovaujantis šio Tvarkos aprašo 36.1–36.2 ir 36.5 papunkčiais, Tarnyba pareikalauja, kad įgaliota institucija per 1 mėnesį nuo jos įgaliojimų veikti sustabdymo pateiktų pagrįstus paaiškinimus arba šio Tvarkos aprašo 36.3 papunktyje nustatytu pagrindu – per 2 savaites pateiktų priimančiosios valstybės kompetentingos institucijos išduotą akreditacijos veikti tarptautinio įvaikinimo srityje dokumentą.

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-5, 2016-01-06, paskelbta TAR 2016-01-07, i. k. 2016-00409

 

39. Įgaliotos institucijos įgaliojimus veikti vykdant tarptautinį įvaikinimą Lietuvos Respublikoje sustabdžius vadovaujantis šio Tvarkos aprašo 36.4 papunktyje nurodytu pagrindu, įgaliotos institucijos tinkamumas veikti vykdant tarptautinį įvaikinimą Lietuvos Respublikoje esant naujam įgaliotam atstovui vertinamas šio Tvarkos aprašo 8–20 punktuose nustatyta tvarka.

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-5, 2016-01-06, paskelbta TAR 2016-01-07, i. k. 2016-00409

 

40. Tarnybos direktorius, atsižvelgdamas į šio Tvarkos aprašo 38 punkte nurodytus paaiškinimus ir dokumentus, priima sprendimą atnaujinti, o sustabdžius įgaliojimus šio Tvarkos aprašo 36.3 papunktyje nustatytu pagrindu pratęsti įgaliotos institucijos įgaliojimus veikti vykdant tarptautinį įvaikinimą Lietuvos Respublikoje arba kreiptis į šio Tvarkos aprašo 10 punkte nurodytą komisiją dėl rekomendacijų dėl šių įgaliojimų panaikinimo.

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-5, 2016-01-06, paskelbta TAR 2016-01-07, i. k. 2016-00409

 

41. Tarnybos direktorius, priėmęs šio Tvarkos aprašo 40 punkte nurodytą sprendimą kreiptis į šio Tvarkos aprašo 10 punkte nurodytą komisiją dėl įgaliojimų panaikinimo, ne vėliau kaip per 1 mėnesį nuo šio Tvarkos aprašo 38 punkte paaiškinimų gavimo dienos šiai komisijai teikia išvadą dėl įgaliotos institucijos įgaliojimų veikti vykdant tarptautinį įvaikinimą Lietuvos Respublikoje panaikinimo.

42. Komisija posėdžio metu išnagrinėja Tarnybos pateiktą medžiagą ir išklauso įgaliotos institucijos atstovo ir įgalioto atstovo paaiškinimus dėl šio Tvarkos aprašo 36.1–36.3 ir 36.5 papunkčiuose nurodytų užsienio valstybės institucijos įgaliojimų veikti sustabdymo pagrindų.

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-5, 2016-01-06, paskelbta TAR 2016-01-07, i. k. 2016-00409

 

43. Komisija rekomendaciją panaikinti arba atnaujinti įgaliotos institucijos įgaliojimus veikti vykdant tarptautinį įvaikinimą Lietuvos Respublikoje priima šio Tvarkos aprašo 15–18 punktuose nustatyta tvarka, atsižvelgdama į įgaliotos institucijos atstovo ir įgalioto atstovo paaiškinimus.

44. Gavęs komisijos rekomendaciją, sprendimą panaikinti arba atnaujinti įgaliotos institucijos įgaliojimus veikti vykdant tarptautinį įvaikinimą Lietuvos Respublikoje Tarnybos direktorius priima šio Tvarkos aprašo 19 punkte nustatyta tvarka. Tuo pačiu sprendimu, kuriuo panaikinami įgaliojimai veikti vykdant tarptautinį įvaikinimą Lietuvos Respublikoje, užsienio valstybės institucija įpareigojama grąžinti išduotą pažymėjimą, patvirtinantį jos įgaliojimus veikti vykdant tarptautinį įvaikinimą Lietuvos Respublikoje.

45. Tarnyba apie įgaliojimų veikti vykdant tarptautinį įvaikinimą Lietuvos Respublikoje panaikinimą nedelsdama informuoja priimančiosios valstybės kompetentingą instituciją ir susitaria dėl akredituotos užsienio valstybės institucijos, kuriai panaikinti įgaliojimai veikti vykdant tarptautinį įvaikinimą Lietuvos Respublikoje, pradėtų tarptautinio įvaikinimo Lietuvos Respublikoje procedūrų užbaigimą.

46. Akredituota užsienio valstybės institucija, kuriai įgaliojimai veikti vykdant tarptautinį įvaikinimą Lietuvos Respublikoje buvo panaikinti, dėl įgaliojimų veikti vykdant tarptautinį įvaikinimą Lietuvos Respublikoje suteikimo gali kreiptis šio Tvarkos aprašo nustatyta tvarka ne anksčiau kaip po 3 metų nuo tokio sprendimo priėmimo.

47. Tarnybos direktoriaus įsakymu įgaliotos institucijos įgaliojimai veikti vykdant tarptautinį įvaikinimą Lietuvos Respublikoje atnaujinami iki akredituotai užsienio valstybės institucijai Tarnybos direktoriaus suteiktų įgaliojimų pabaigos.

 

VI. skyrius

PAŽYMĖJIMO, PATVIRTINANČIO ĮGALIOJIMUS VEIKTI VYKDANT TARPTAUTINĮ ĮVAIKINIMĄ LIETUVOS RESPUBLIKOJE, IŠDAVIMO IR REGISTRAVIMO TVARKA

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. A1-5, 2016-01-06, paskelbta TAR 2016-01-07, i. k. 2016-00409

 

48. Akredituotoms užsienio valstybių institucijoms pažymėjimus dėl įgaliojimų veikti vykdant tarptautinį įvaikinimą Lietuvos Respublikoje išduoda Tarnyba.

49. Pažymėjimai registruojami pažymėjimų, patvirtinančių akredituotos užsienio valstybės institucijos įgaliojimus veikti vykdant tarptautinį įvaikinimą Lietuvos Respublikoje, apskaitos žurnale, kuris saugomas Tarnyboje.

50. Įgaliotos institucijos įgaliotas atstovas, gavęs pažymėjimą, pasirašo šio Tvarkos aprašo 49 punkte nurodytame apskaitos žurnale.

 

VII. skyrius

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. A1-5, 2016-01-06, paskelbta TAR 2016-01-07, i. k. 2016-00409

 

51. Tarnyba duomenis apie įgaliotą instituciją pateikia priimančiosios valstybės Centrinei institucijai, o Hagos konvencijos 13 straipsnyje numatytus duomenis pateikia Hagos konferencijos dėl tarptautinės privatinės teisės Nuolatiniam biurui.

52. Tarnyba informaciją apie įgaliotas institucijas skelbia Tarnybos interneto svetainėje.

53. Ginčai, susiję su šiame Tvarkos apraše nurodytų sprendimų priėmimu, nagrinėjami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

54. Įgaliotos institucijos dokumentai saugomi vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

 

_________________

Priedo pakeitimai:

Nr. A1-8, 2012-01-10, Žin., 2012, Nr. 7-218 (2012-01-12), i. k. 1122230ISAK0000A1-8

 


Įgaliojimų veikti vykdant tarptautinį

įvaikinimą Lietuvos Respublikoje

suteikimo akredituotoms užsienio

valstybių institucijoms tvarkos aprašo

1 priedas

 

A N K E T A

 

tarptautinio įvaikinimo procedūrOS lietuvos respublikoje ir priimančiojOJE valstybėje

 

 

I. INFORMACIJA APIE ANKETĄ PILDANČIĄ INSTITUCIJĄ

 

1. Akredituotos užsienio valstybės institucijos pavadinimas

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

 

2. Centrinės buveinės adresas:

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

 

II. TARPTAUTINIO ĮVAIKINIMO PROCEDŪRA PRIIMANČIOJOJE ŠALYJE

 

3. Kokie teisės aktai reglamentuoja įvaikinimą priimančiojoje šalyje? Ar priimančioji šalis yra ratifikavusi 1993 m. Hagos konvenciją dėl vaikų apsaugos ir bendradarbiavimo tarptautinio įvaikinimo srityje?

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

 

4. Informacija apie galimus įvaikinti vaikus:

4.1. vaiko amžius, ar gali būti įvaikintas pilnametis;

___________________________________________________________________________

 

4.2. vaiko biologinių tėvų valdžia (tėvų sutikimas, tėvų valdžios apribojimas, tėvai mirę, nežinomi, pripažinti neveiksniais šioje srityje ar ribotai veiksniais šioje srityje, nežinia kur esantys tėvai ir kt.);

___________________________________________________________________________

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-5, 2016-01-06, paskelbta TAR 2016-01-07, i. k. 2016-00409

 

4.3. vaiko sveikata.

___________________________________________________________________________

 

5. Informacija apie asmenį, turintį teisę įvaikinti:

5.1. amžius;

___________________________________________________________________________

 

5.2. sveikata;

___________________________________________________________________________

 

5.3. šeiminė padėtis (sutuoktiniai, vieniši asmenys, vienas iš sutuoktinių, du nesusituokę asmenys, du vienos lyties sutuoktiniai ir kt.);

___________________________________________________________________________

 

5.4. kitos aplinkybės (teistumas, materialinė padėtis, išsilavinimas ir kt.).

___________________________________________________________________________

 

6. Asmenų, pageidaujančių įvaikinti vaiką, pasirengimo įvaikinti patikrinimo tvarka:

6.1. ar valstybėje yra patvirtinta vieninga įtėvių parengimo tvarka. Jeigu taip, trumpai pristatyti;

___________________________________________________________________________

 

6.2. kas yra kompetentingas atlikti šeimos pasirengimo įvaikinti įvertinimą;

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

 

6.3. kokie etapai sudaro pasirengimą įvaikinti (kursai, grupiniai susitikimai, testai ir t. t.);

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

 

6.4. kiek trunka šeimos pasirengimas įvaikinti nuo prašymo pateikimo iki dokumentų Tarnyboje gavimo (kiekvienas etapas). Dėl kokių priežasčių pasirengimas įvaikinti gali užtrukti;

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

 

6.5. ar akredituota organizacija turi teisę daryti įtaką šeimos įvertinimui, jį keisti.

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

 

7. Kokia yra įvaikinimo, įvykdyto užsienyje, pripažinimo priimančiojoje šalyje tvarka.

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

 

8. Kas ir kada yra kompetentingas išduoti įvaikinamam vaikui leidimą įvažiuoti į priimančiąją šalį ir joje nuolat gyventi.

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

 

9. Kokiai institucijai priimančiojoje šalyje gali būti išduotas leidimas veikti tarptautinio įvaikinimo srityje (išvardyti pagrindinius reikalavimus):

9.1. _______________________________________________________________________ ;

9.2. _______________________________________________________________________  ;

9.3. _______________________________________________________________________  ;

9.4. _______________________________________________________________________  ;

9.5. _______________________________________________________________________  .

 

10. Kas yra kompetentingas institucijai išduoti leidimą veikti tarptautinio įvaikinimo srityje.

___________________________________________________________________________

 

11. Kokiam laikotarpiui priimančioje šalyje institucijai yra išduodamas leidimas veikti tarptautinio įvaikinimo srityje.

___________________________________________________________________________

 

12. Kas ir kaip kontroliuoja institucijos vykdomą veiklą.

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

 

13. Kokių tipų (uždaras ar atviras) įvaikinimas yra priimančiojoje šalyje.

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

 

III. TARPTAUTINIO ĮVAIKINIMO PROCEDŪRA LIETUVOS RESPUBLIKOJE

 

14. Kokie teisės aktai reglamentuoja įvaikinimą Lietuvos Respublikoje.

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

 

15. Informacija apie galimus įvaikinti vaikus:

15.1. vaiko amžius, ar gali būti įvaikintas pilnametis;

___________________________________________________________________________

 

15.2. vaiko biologinių tėvų valdžia (tėvų sutikimas, tėvų valdžios apribojimas, tėvai mirę, nežinomi, pripažinti neveiksniais šioje srityje ar ribotai veiksniais šioje srityje, nežinia kur esantys tėvai ir kt.);

____________________________________________________________________________

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-5, 2016-01-06, paskelbta TAR 2016-01-07, i. k. 2016-00409

 

15.3. vaiko sutikimas.

___________________________________________________________________________

 

16. Ar turi teisę vaiko biologiniai tėvai atšaukti sutikimą įvaikinti ar kreiptis į teismą dėl tėvų valdžios apribojimo panaikinimo iki vaiko įvaikinimo.

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

 

17. Informacija apie asmenį, turintį turi teisę įvaikinti:

17.1. amžius;

___________________________________________________________________________

 

17.2. sveikata;

___________________________________________________________________________

 

17.3. šeiminė padėtis (sutuoktiniai, vieniši asmenys, vienas iš sutuoktinių, du nesusituokę asmenys, du vienos lyties sutuoktiniai ir kt.);

___________________________________________________________________________

 

17.4. kitos aplinkybės (teistumas, materialinė padėtis, išsilavinimas ir kt.).

___________________________________________________________________________

 

18. Kokius įvaikintojo dokumentus turi pristatyti jam atstovaujanti institucija, norėdama įvaikintoją įtraukti į asmenų, pageidaujančių įvaikinti vaiką Lietuvoje, apskaitą.

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

 

19. Kokie reikalavimai keliami šeimos pateikiamiems dokumentams.

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

 

20. Kas turi teisę šeimai, esančiai asmenų, pageidaujančių įvaikinti vaiką Lietuvoje, apskaitoje, pasiūlyti galimus įvaikinti vaikus.

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

 

21. Kokiais kriterijais vadovaujantis šeimai parenkami vaikai? Kokią teisę pasirinkti turi šeima.

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

 

22. Ar šeima turi atvykti susipažinti su pasiūlytu įvaikinti vaiku.

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

 

23. Kas priima galutinį sprendimą įvaikinti.

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

 

24. Kokie šeimos dokumentai turi būti atnaujinti prieš teikiant bylą teismui.

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

 

25. Kokius įvaikinamo vaiko asmens duomenis šeima gali keisti (vardą, pavardę, gimimo datą, gimimo vietą, tautybę).

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

 

26. Ar įtėviai privalo dalyvauti teismo posėdyje dėl įvaikinimo.

___________________________________________________________________________

 

27. Kada įsiteisėja teismo sprendimas įvaikinti.

___________________________________________________________________________

 

28. Ar įvaikintas vaikas gali išvykti kartu su šeima iš Lietuvos Respublikos neįsiteisėjus teismo sprendimui įvaikinti.

___________________________________________________________________________

 

29. Kokius dokumentus reikia pateikti, kad įvaikintas vaikas galėtų išvykti iš Lietuvos Respublikos.

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

 

30. Ar įvaikinimu Lietuvoje yra panaikinamos tėvų ir vaikų bei jų giminaičių pagal kilmę tarpusavio asmeninės ir turtinės teisės bei pareigos ir sukuriamos įtėviams bei jų giminaičiams ir įvaikiams bei jų palikuonims tarpusavio asmeninės ir turtinės teisės bei pareigos kaip giminaičiams pagal kilmę.

___________________________________________________________________________

 

 

(Asmens, užpildžiusio anketą, pareigų pavadinimas)

(Parašas)

(Vardas ir pavardė)

 

(Data)

 

_________________


Įgaliojimų veikti vykdant tarptautinį

įvaikinimą Lietuvos Respublikoje

suteikimo akredituotoms užsienio

valstybių institucijoms tvarkos aprašo

2 priedas

 

(Įvaikintojams numatomų teikti paslaugų ir jų įkainių sąrašo forma)

 

__________________________________________

(sąrašo sudarytojo pavadinimas)

 

ĮVAIKINTOJAMS NUMATOMŲ TEIKTI PASLAUGŲ IR JŲ ĮKAINIŲ

SĄRAŠAS

 

________________________

(data)

 

Išlaidų pavadinimas

Suma, litais

Pastabos

1. IŠLAIDOS PRIIMANČIOJOJE VALSTYBĖJE

(Šias išlaidas gali sudaryti administraciniai mokesčiai: registracijos mokestis, mokestis už teisines paslaugas, psichosocialinį įvertinimą, mokesčiai už imigracijos procedūras ir pažymas ir kt.)

 

 

1.1. nario mokestis

(jeigu reikalaujama)

 

 

1.2. administravimo ir koordinavimo mokestis

 

 

 

1.3. programoms vystyti skirti mokesčiai

 

 

 

1.4. ryšių išlaidos

 

 

 

1.5. mokestis už įvaikinimo bylos pradėjimą

(jeigu reikalaujama)

 

 

 

1.6. kitos išlaidos

(nurodyti konkrečiai)

 

 

 

2. ŠEIMOS DOKUMENTŲ PARUOŠIMAS

 

 

2.1. mokestis už įvairių liudijimų pažymėjimų gavimą (gimimo, santuokos, medicininį, teistumo pažymėjimą ir kt.)

 

 

 

2.2. mokestis už psichosocialinį įvertinimą

(mokymų organizavimas, šeimos vertinimas)

 

 

 

2.3. mokestis už išvados apie psichosocialinį parengimą

 

 

 

2.4. mokestis už bylos patvirtinimą

 

 

 

2.5. notaro (dokumentų legalizavimo) mokestis

 

 

 

2.6. imigracijos mokesčiai

 

 

 

2.7. dokumentų vertimo išlaidos

 

 

 

2.8. kitos išlaidos

(nurodyti konkrečiai)

 

 

3. IŠLAIDOS LIETUVOJE

(Šias išlaidas sudaro visos išlaidos Lietuvoje, išskyrus šeimos kelionės ir apgyvendinimo išlaidas)

 

 

3.1. išlaidos įgaliotam atstovui:

3.1.1. darbo užmokestis

3.1.2. užmokestis už kitas paslaugas

(nurodyti konkrečiai, už kokias paslaugas)

 

 

3.2. mokesčiai už teisines paslaugas:

3.2.1. notaro paslaugos

3.2.2. advokato paslaugos

3.2.3. teismo žyminis mokestis

3.2.4. kiti mokesčiai

(nurodyti konkrečiai)

 

 

3.3. mokesčiai medikams už vaiko sveikatos įvertinimą

 

 

3.4. vaiko dokumentų parengimas

 

 

3.5. vertėjo paslaugos

 

 

3.6. biuro išlaikymo išlaidos

 

 

3.7. dokumentų vertimo išlaidos

(pagal ženklus)

 

 

4. KELIONĖS IŠLAIDOS

( Šias išlaidas sudaro būsimų įtėvių kelionės į Lietuvą išlaidos)

 

 

4.1. skrydžio išlaidos, apgyvendinimo išlaidos, viešbučiai

 

 

4.2. kelionės išlaidos šalies viduje

(šeimos lydėjimas, vertimas, išlaidos subrangovams ir kt. )

 

 

4.3. kitos išlaidos (nurodyti konkrečiai)

 

 

5. IŠLAIDOS UŽ PASLAUGAS PO ĮVAIKINIMO

(Šias išlaidas sudaro išlaidos, skirtos užbaigti įvaikinimo bylą)

 

 

5.1. teismo sprendimo vertimas

 

 

 

5.2. grįžtamosios informacijos Lietuvai parengimas

 

 

 

5.3. grįžtamosios informacijos vertimas

 

 

 

5.4. labdara

 

 

 

5.5. kitos išlaidos

(nurodyti konkrečiai)

 

 

 

(Asmens, sudariusio sąrašą, pareigų pavadinimas)

(Parašas)

(Vardas ir pavardė)

 

_________________


Įgaliojimų veikti vykdant tarptautinį

įvaikinimą Lietuvos Respublikoje

suteikimo akredituotoms užsienio

valstybių institucijoms tvarkos aprašo

3 priedas

 

(Įgaliotos institucijos metų veiklos Lietuvos Respublikoje ataskaitos forma)

 

__________________________________________________________________________

(įgaliotos akredituotos užsienio valstybės institucijos pavadinimas)

 

_______ METŲ VEIKLOS, VYKDANT TARPTAUTINĮ ĮVAIKINIMĄ

LIETUVOS RESPUBLIKOJE, ATASKAITA

 

______________ Nr. _______

(sudarymo data)                 

 

1. Trumpa informacija apie akredituotą užsienio valstybės instituciją:

Veiklos pradžios data _____________________________________________________

Įgaliojimų pabaigos data __________________________________________________

Įgalioto atstovo vardas ir pavardė ___________________________________________

Kita informaciją, kurią įstaiga mano reikalinga pateikti

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

 

2. Įgaliotos institucijos atstovaujamų šeimų įtraukimas ir išbraukimas iš Lietuvos Respublikos piliečių, nuolat gyvenančių užsienyje, ir užsieniečių sąrašo:

2.1. Šeimų, įrašytų į Norinčių įvaikinti Lietuvos Respublikos piliečių, nuolat gyvenančių užsienyje, sutuoktinių, kurių vienas yra Lietuvos Respublikos pilietis, o kitas – užsienietis, ir užsieniečių sąrašą ir jų pageidaujamų įvaikinti vaikų duomenys.

 

Šeimos

Įrašymo data

Šeimos amžius

Duomenys apie pageidaujamus įvaikinti vaikus

vyras

moteris

amžius

vaikų skaičius

lytis

sveikata

Užsieniečių šeimos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mišrios šeimos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lietuvių kilmės šeimos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. Šeimos, įrašytos į Norinčių įvaikinti Lietuvos Respublikos piliečių, nuolat gyvenančių užsienyje, sutuoktinių, kurių vienas yra Lietuvos Respublikos pilietis, o kitas – užsienietis, ir užsieniečių sąrašą. Nurodyti šeimų skaičių ir atsisakymo įrašyti šeimas į sąrašą priežastis.

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

 

2.3. Šeimos, išbrauktos iš Norinčių įvaikinti Lietuvos Respublikos piliečių, nuolat gyvenančių užsienyje, sutuoktinių, kurių vienas yra Lietuvos Respublikos pilietis, o kitas – užsienietis, ir užsieniečių sąrašo (išskyrus šeimas, įvaikinusias vaikus Lietuvos Respublikoje). Nurodyti šeimų skaičių ir išbraukimo priežastis.

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

 

3. Ikiteisminė įvaikinimo procedūra:

3.1. Šeimos, kurioms buvo teikti siūlymai įvaikinti

 

Eil. Nr.

Pasiūlymo data

Įvaikintojų pavardės

Amžius

Pasiūlyti vaikai

Atsisakymo motyvai1

vyro

moters

vardas ir pavardė

amžius

lytis

sveikata

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________

1 Nurodyti atsisakymo motyvus.

 

3.2. Šeimos, įvaikinusios vaikus. Duomenys pateikiami apie tuos vaikus, dėl kurių tarptautinio įvaikinimo teismo sprendimas yra įsiteisėjęs

 

Eil. Nr.

Sprendimo dėl įvaikinimo įsigaliojimo data

Įtėvių pavardė

Amžius

Įvaikinti vaikai

 

 

 

vyras

moteris

vardas ir pavardė

amžius

lytis

sveikata

specialieji poreikiai2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________

2 Nurodyti vaiko specialiuosius poreikius.

 

3.3. Šeimos, kurioms pateiktas siūlymas įvaikinti vaiką vykdant galimų įvaikinti vaikų su specialiaisiais poreikiais įvaikinimo ikiteismines procedūras

 

Eil. Nr.

Įvaikintojų pavardė

Šeima, esanti ar nesanti sąraše.

Taip/ Ne

Vaiko specialieji poreikiai.

Taip /Ne

Vaiko kodas

 

 

 

 

 

 

4. Galimų įvaikinti vaikų su specialiaisiais poreikiais įvaikinimo ikiteisminė procedūra:

4.1. Galimų įvaikinti vaikų su specialiaisiais poreikiais įvaikinimo ikiteisminės procedūros vykdymas:

4.1.1. problemos, su kuriomis susiduriama vykdant šią procedūrą. Jeigu procedūra nevykdoma, nurodyti priežastis

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

 

4.1.2. kita susijusi informacija

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

 

4.2. Pasiūlymai dėl procedūrų vykdymo tobulinimo

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

 

5. Grįžtamoji informacija apie įvaikintus vaikus

5.1. Vaikai, apie kuriuos buvo pateiktos grįžtamosios informacijos ataskaitos

 

Eil. Nr.

Vaiko vardas ir pavardė

Įtėvių pavardė

Įvaikinimo data

Ataskaitos pateikimo data

Laikotarpis, už kurį pateikta ataskaita

prieš įvaikinimą

po įvaikinimo

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2. Kliūtys, su kuriomis susiduriama renkant grįžtamąją informaciją

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

 

5.3. Trumpa informacija apie vaikų adaptaciją įtėvių šeimose

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

 

6. Duomenys apie asmenis, kartu su įgaliotu atstovu Lietuvos Respublikoje dalyvaujančius vykdant ar padedančius vykdyti tarptautinį įvaikinimą:

šiais asmenimis gali būti: advokatai, advokatų padėjėjai, psichologai, vertėjai ir kiti asmenys. Jei jų teikiamos paslaugos mokamos, nurodyti paslaugų kainas.

 

Eil. Nr.

Vardas ir pavardė

Pareigų pavadiniams

Teikiamos paslaugos

Paslaugos kaina (litais)

 

 

 

 

 

 

7. Teikiamų paslaugų įkainiai, apmokėjimas, pajamos ir išlaidos:

7.1. Teiktos paslaugos ir jų įkainiai, kurios nenurodytos 2 priede –„Įvaikintojams teikiamų paslaugų ir jų įkainių sąrašas“.3

___________________

3 Informacija apie naujas paslaugas ir įkainius teikiama pagal šio Tvarkos aprašo 2 priedą.

 

Teikta nauja paslauga

Paslaugos kaina (litais)

Pastabos

 

 

 

 

Iš viso

 

 

7.2. Apmokėjimas už teikiamas paslaugas:

7.2.1. už teikiamas Lietuvos Respublikoje paslaugas atstovui sumoka _______________

___________________________________________________________________________ ;

(nurodyti: įgaliota užsienio valstybės institucija ar šeima)

7.2.2. atstovas moka mokesčius Lietuvoje ____________________________________ ;

(nurodyti: taip, ne)

7.2.3. sumokėta mokesčių už praėjusius metus ______________ Lt.

 

8. Kita įgaliotos užsienio valstybės institucijos vykdoma veikla Lietuvos Respublikoje

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

 

 

Pareigų pavadinimas

(Parašas)

(Vardas ir pavardė)

 

_________________


Forma patvirtinta

Lietuvos Respublikos

socialinės apsaugos ir darbo ministro

2005 m. birželio 3 d. įsakymu Nr. A1-162

(Lietuvos Respublikos

socialinės apsaugos ir darbo ministro

2012 m. sausio 10 d. įsakymo Nr. A1-8

redakcija)

 

VALSTYBĖS VAIKO TEISIŲ APSAUGOS IR ĮVAIKINIMO TARNYBA

PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS

 

AKREDITUOTOS UŽSIENIO VALSTYBĖS INSTITUCIJOS, ĮGALIOTOS VEIKTI VYKDANT TARPTAUTINĮ ĮVAIKINIMĄ LIETUVOS RESPUBLIKOJE,
P A Ž Y M Ė J I M A S

 

Nr. _______________

 

Vilnius

 

Pažymima, kad __________________________________________________________

(priimančiosios valstybės kompetentingos institucijos pavadinimas)

akredituotai užsienio valstybės institucijai _________________________________________ ,

(akredituotos užsienio valstybės institucijos pavadinimas)

kurios centrinė būstinė yra _____________________________________________________ ,

(tikslus adresas)

 

suteikti įgaliojimai veikti vykdant tarptautinį įvaikinimą Lietuvos Respublikoje.

 

Pažymėjimas galioja iki 20____ m. ________ d.

 

Pažymėjimas išduotas 20____ m. __________ d.

 

Direktorius

___________

(parašas)

__________________

(vardas ir pavardė)

 

(A. V.)

 

_________________

Formos pakeitimai:

Nr. A1-318, 2005-12-08, Žin., 2005, Nr. 144-5264 (2005-12-10), i. k. 1052230ISAK00A1-318

Nr. A1-8, 2012-01-10, Žin., 2012, Nr. 7-218 (2012-01-12), i. k. 1122230ISAK0000A1-8

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Įsakymas

Nr. A1-318, 2005-12-08, Žin., 2005, Nr. 144-5264 (2005-12-10), i. k. 1052230ISAK00A1-318

Dėl socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. birželio 3 d. įsakymo Nr. A1-162 "Dėl Įgaliojimų veikti vykdant tarptautinį įvaikinimą Lietuvos Respublikoje suteikimo užsienio valstybių institucijoms tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Įsakymas

Nr. A1-195, 2006-07-17, Žin., 2006, Nr. 82-3282 (2006-07-27), i. k. 1062230ISAK00A1-195

Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. birželio 3 d. įsakymo Nr. A1-162 "Dėl Įgaliojimų veikti vykdant tarptautinį įvaikinimą Lietuvos Respublikoje suteikimo užsienio valstybių institucijoms tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Įsakymas

Nr. A1-31, 2007-02-01, Žin., 2007, Nr. 18-689 (2007-02-10), i. k. 1072230ISAK000A1-31

Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. birželio 3 d. įsakymo Nr. A1-162 "Dėl Įgaliojimų veikti vykdant tarptautinį įvaikinimą Lietuvos Respublikoje suteikimo užsienio valstybių institucijoms tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo

 

4.

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Įsakymas

Nr. A1-8, 2012-01-10, Žin., 2012, Nr. 7-218 (2012-01-12), i. k. 1122230ISAK0000A1-8

Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. birželio 3 d. įsakymo Nr. A1-162 "Dėl Įgaliojimų veikti vykdant tarptautinį įvaikinimą Lietuvos Respublikoje suteikimo užsienio valstybių institucijoms tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo

 

5.

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Įsakymas

Nr. A1-247, 2014-05-08, paskelbta TAR 2014-05-08, i. k. 2014-05230

Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. birželio 3 d. įsakymo Nr. A1-162 „Dėl Įgaliojimų veikti vykdant tarptautinį įvaikinimą Lietuvos Respublikoje suteikimo užsienio valstybių institucijoms tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

6.

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Įsakymas

Nr. A1-5, 2016-01-06, paskelbta TAR 2016-01-07, i. k. 2016-00409

Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. birželio 3 d. įsakymo Nr. A1-162 „Dėl Įgaliojimų veikti vykdant tarptautinį įvaikinimą Lietuvos Respublikoje suteikimo užsienio valstybių institucijoms tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo