Suvestinė redakcija nuo 2011-07-01

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2005, Nr. 69-2500, i. k. 105110MISAK00B1-338

 

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS DIREKTORIUS

 

Į S A K Y M A S

DĖL VIEŠOJO MAITINIMO ATLIEKŲ IŠ TARPTAUTINIŲ TRANSPORTO PRIEMONIŲ TVARKYMO KONTROLĖS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

 

2005 m. gegužės 27 d. Nr. B1-338

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos veterinarijos įstatymu (Žin., 1992, Nr. 2-15; 2010, Nr. 148-7563) ir atsižvelgdamas į 2001 m. lapkričio 21 d. Komisijos sprendimą 2001/812/EB, nustatantį pasienio kontrolės postų, atsakingų už produktų, iš trečiųjų šalių įvežamų į Bendriją, veterinarinius patikrinimus, patvirtinimo reikalavimus (OL 2004 m. specialusis leidimas, 3 skyrius, 34 tomas, p. 191), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2006 m. rugsėjo 1 d. Komisijos sprendimu 2006/590/EB (OL 2006 L 240, p. 11):

Preambulės pakeitimai:

Nr. B1-297, 2011-06-29, Žin., 2011, Nr. 80-3942 (2011-07-02), i. k. 111110MISAK00B1-297

 

1. Tvirtinu pridedamus Viešojo maitinimo atliekų iš tarptautinių transporto priemonių tvarkymo kontrolės nuostatus.

2. P a v e d u:

2.1. įsakymo vykdymą pagal kompetenciją Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos pasienio veterinarijos postams ir teritorinėms valstybinėms maisto ir veterinarijos tarnyboms;

Punkto pakeitimai:

Nr. B1-297, 2011-06-29, Žin., 2011, Nr. 80-3942 (2011-07-02), i. k. 111110MISAK00B1-297

 

2.2. įsakymo vykdymo kontrolę Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Vidaus audito skyriui.

Punkto pakeitimai:

Nr. B1-648, 2006-11-13, Žin., 2006, Nr. 124-4746 (2006-11-18), i. k. 106110MISAK00B1-648

 

 

DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

L. E. DIREKTORIAUS PAREIGAS                                                           PETRAS MAČIULSKIS


PATVIRTINTA

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos

direktoriaus 2005 m. gegužės 27 d.

įsakymu Nr. B1-338

 

VIEŠOJO MAITINIMO ATLIEKŲ IŠ TARPTAUTINIŲ TRANSPORTO PRIEMONIŲ

TVARKYMO KONTROLĖS NUOSTATAI

 

Preambule. Neteko galios nuo 2011-07-01

Preambulės naikinimas:

Nr. B1-297, 2011-06-29, Žin. 2011, Nr. 80-3942 (2011-07-02), i. k. 111110MISAK00B1-297

 

1. Viešojo maitinimo atliekų iš tarptautinių transporto priemonių tvarkymo kontrolės nuostatų tikslas – nustatyti viešojo maitinimo atliekų, iškrautų iš tarptautinių transporto priemonių pasienio kontrolės postuose (toliau – viešojo maitinimo atliekų), tvarkymo reikalavimus.

2. Viešojo maitinimo atliekos turi būti tvarkomos pagal 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1069/2009, kuriuo nustatomos žmonėms vartoti neskirtų šalutinių gyvūninių produktų ir jų gaminių sveikumo taisyklės ir panaikinamas reglamentas (EB) Nr. 1774/2002 (OL 2009 L 300, p. 1), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2010 m. rugsėjo 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2010/63/ES (OL 2010 L 276, p. 33).

Punkto pakeitimai:

Nr. B1-297, 2011-06-29, Žin., 2011, Nr. 80-3942 (2011-07-02), i. k. 111110MISAK00B1-297

 

3. Už viešojo maitinimo atliekų tvarkymą atsakingas šių atliekų savininkas.

4. Viešojo maitinimo atliekas gali tvarkyti tik įmonės, patvirtintos pagal Valstybinės veterinarinės kontrolės objektų, išskyrus maisto tvarkymą, veterinarinio patvirtinimo reikalavimus (Žin., 2005, Nr. 31-1025; 2010, Nr. 27-1300).

Punkto pakeitimai:

Nr. B1-297, 2011-06-29, Žin., 2011, Nr. 80-3942 (2011-07-02), i. k. 111110MISAK00B1-297

 

5. Už viešojo maitinimo atliekų tvarkymo organizavimą pasienio kontrolės punkto teritorijoje atsakingas ūkio subjektas privalo nedelsdamas raštu informuoti pasienio veterinarijos posto valstybinį veterinarijos gydytoją apie iš tarptautinių transporto priemonių sunaikinti iškrautas viešojo maitinimo atliekas.

6. Surinktos viešojo maitinimo atliekos turi būti nuvežtos į patvirtintą šalutinių gyvūninių produktų perdirbimo įmonę.

7. Ūkio subjektas, atsakingas už viešojo maitinimo atliekų tvarkymą, pildo Šalutinių gyvūninių produktų ir perdirbtų šalutinių gyvūninių produktų važtaraštį, kurio forma ir pildymo nurodymai patvirtinti Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2005 m. spalio 7 d. įsakymu Nr. B1-558 „Dėl Šalutinių gyvūninių produktų ir perdirbtų, šalutinių gyvūninių produktų bei gaišenų važtaraščių formų, jų pildymo nurodymų patvirtinimo“ (Žin., 2005, Nr. 124-4438) (toliau – Nurodymai). Viešojo maitinimo atliekų vežėjas, atsakingas už Nurodymų vykdymą, važtaraščio antrojo egzemplioriaus kopiją su viešojo maitinimo atliekų naikinimo įmonės atžyma apie atliekų priėmimą sunaikinimui pateikia pasienio veterinarijos postui.

Punkto pakeitimai:

Nr. B1-486, 2006-08-24, Žin., 2006, Nr. 94-3721 (2006-09-05), i. k. 106110MISAK00B1-486

 

8. Pasienio veterinarijos poste turi būti vykdoma viešojo maitinimo atliekų iškrovimo iš tarptautinių transporto priemonių registracija bei saugomos viešojo maitinimo atliekų siuntimų sunaikinti bei įmonių atsiųstų pranešimų apie viešojo maitinimo atliekų sunaikinimą kopijos.

9. Pasienio veterinarijos poste 8 punkte nurodyta informacija saugoma ne mažiau kaip 3 metus.

______________

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba, Įsakymas

Nr. B1-486, 2006-08-24, Žin., 2006, Nr. 94-3721 (2006-09-05), i. k. 106110MISAK00B1-486

Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2005 m. gegužės 27 d. įsakymo Nr. B1-338 pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba, Įsakymas

Nr. B1-648, 2006-11-13, Žin., 2006, Nr. 124-4746 (2006-11-18), i. k. 106110MISAK00B1-648

Dėl Lietuvos Respublikos valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2005 m. gegužės 27 d. įsakymo Nr. B1-338 "Dėl Viešojo maitinimo atliekų iš tarptautinių transporto priemonių tvarkymo kontrolės nuostatų patvirtinimo" pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba, Įsakymas

Nr. B1-297, 2011-06-29, Žin., 2011, Nr. 80-3942 (2011-07-02), i. k. 111110MISAK00B1-297

Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2005 m. gegužės 27 d. įsakymo Nr. B1-338 "Dėl Viešojo maitinimo atliekų iš tarptautinių transporto priemonių tvarkymo kontrolės nuostatų patvirtinimo" pakeitimo