Suvestinė redakcija nuo 2015-01-01

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2005, Nr. 63-2244, i. k. 1052330ISAK003D-271

 

Nauja redakcija nuo 2014-01-01:

Nr. 3D-707, 2013-10-15, Žin. 2013, Nr. 111-5536 (2013-10-24), i. k. 1132330ISAK003D-707

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO

MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL VALSTYBĖS BIUDŽETO SPECIALIOSIOMIS TIKSLINĖMIS DOTACIJOMIS EINAMIESIEMS TIKSLAMS FINANSUOJAMŲ MELIORACIJOS DARBŲ ŽEMĖS ŪKIO PASKIRTIES ŽEMĖJE PRIORITETŲ

 

2005 m. gegužės 12 d. Nr. 3D-271

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos melioracijos įstatymo (Žin., 1993, Nr. 71-1326; 2004, Nr. 28-877) 7 straipsnio 1 dalimi ir siekdamas, kad melioracijai skirtos valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos būtų efektyviau ir taupiau naudojamos:

1. N u s t a t a u šiuos valstybės biudžeto specialiosiomis tikslinėmis dotacijomis einamiesiems tikslams finansuojamų melioracijos darbų prioritetus:

1.1. tvenkinių hidrotechnikos statinių bei kitų valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos sistemų avarinių gedimų remontas (išskyrus tvenkinių hidrotechnikos statinių, išnuomotų ar kitaip perleistų kitiems naudotojams, avarinių gedimų remontą);

1.2. valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos statinių remontas gyvenvietėse iki 1000 gyventojų (iki 10 proc. melioracijos darbams skirtų lėšų);

1.3. valstybei nuosavybės teise priklausančiuose melioracijos grioviuose esančių drenažo žiočių ir hidrotechnikos statinių priežiūra, griovių šlaitų ir pagriovių šienavimas, krūmų kirtimas, dugno valymas iki projektinio gylio sąnašų kaupimo vietose;

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-969, 2014-12-17, paskelbta TAR 2014-12-18, i. k. 2014-19901

 

1.4. melioracijos projektų M1:2000 planinės medžiagos (griovių, rinktuvų, hidrotechnikos statinių, pylimų, užtvankų, tvenkinių, sausintuvų) vektorizavimas ir atributinių duomenų rinkinio parengimas pagal MelGIS specifikaciją.

Papildyta punktu:

Nr. 3D-969, 2014-12-17, paskelbta TAR 2014-12-18, i. k. 2014-19901

 

2. R e k o m e n d u o j u savivaldybėms, atsižvelgiant į melioracijos sistemų būklę ir šio įsakymo nuostatas, patvirtinti savivaldybės prioritetinių melioracijos darbų pagal konkrečius projektus sąrašus.

 

 

 

ŽEMĖS ŪKIO MINISTRĖ                                                     KAZIMIRA DANUTĖ PRUNSKIENĖ

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-707, 2013-10-15, Žin., 2013, Nr. 111-5536 (2013-10-24), i. k. 1132330ISAK003D-707

Dėl žemės ūkio ministro 2005 m. gegužės 5 d. įsakymo Nr. 3D-271 „Dėl valstybės lėšomis finansuojamų melioracijos darbų žemės ūkio paskirties žemėje sąrašo ir šių darbų prioritetų“ pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-969, 2014-12-17, paskelbta TAR 2014-12-18, i. k. 2014-19901

Dėl žemės ūkio ministro 2005 m. gegužės 5 d. įsakymo Nr. 3D-271 „Dėl valstybės biudžeto specialiosiomis tikslinėmis dotacijomis einamiesiems tikslams finansuojamų melioracijos darbų žemės ūkio paskirties žemėje prioritetų“ pakeitimo