Įsakymas netenka galios 2021-04-21:

Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba, Įsakymas

Nr. B1-265, 2021-03-31, paskelbta TAR 2021-04-01, i. k. 2021-06661

Dėl kai kurių Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymų pripažinimo netekusiais galios

 

Suvestinė redakcija nuo 2019-12-14 iki 2021-04-20

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2005, Nr. 57-1993, i. k. 105110MISAK00B1-259

 

Nauja redakcija nuo 2019-12-14:

Nr. B1-813, 2019-11-20, paskelbta TAR 2019-11-21, i. k. 2019-18563

 

VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL REIKALAVIMŲ KANOPINIŲ GYVŪNŲ IMPORTUI IR TRANZITUI PATVIRTINIMO

 

2005 m. balandžio 26 d. Nr. B1-259

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos veterinarijos įstatymo 6 straipsnio 3 dalimi ir įgyvendindamas 2004 m. balandžio 26 d. Tarybos direktyvą 2004/68/EEB, nustatančią gyvūnų sveikatos taisykles, reglamentuojančias tam tikrų kanopinių gyvūnų importą į ir tranzitą per Bendriją, iš dalies keičiančią Tarybos direktyvas 90/426/EEB ir 92/65/EEB ir pakeičiančią Tarybos direktyvą 72/462/EEB (OL 2004 m. specialusis leidimas, 3 skyrius, 45 tomas, p. 120), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2012 m. gegužės 10 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimu 2012/253/ES (OL 2012 L 125, p. 51):

1. Tvirtinu Reikalavimus kanopinių gyvūnų importui ir tranzitui (pridedama).

2. Pavedu įsakymo vykdymo kontrolę Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Pasienio maisto ir veterinarinės kontrolės skyriui.

 

 

 

DIREKTORIUS                                                                                  KAZIMIERAS LUKAUSKAS

 

 

 

PATVIRTINTA

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos

direktoriaus 2005 m. balandžio 26 d.

įsakymu Nr. B1-259

 

REIKALAVIMAI KANOPINIŲ GYVŪNŲ IMPORTUI IR TRANZITUI

 

Preambule. Neteko galios nuo 2019-12-14

Preambulės naikinimas:

Nr. B1-813, 2019-11-20, paskelbta TAR 2019-11-21, i. k. 2019-18563

 

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. B1-813, 2019-11-20, paskelbta TAR 2019-11-21, i. k. 2019-18563

 

1. Reikalavimų tikslas – nustatyti kanopinių gyvūnų, importuojamų į Europos Sąjungą arba vežamų per jos teritoriją tranzitu, sveikatos reikalavimus.

2. Vartojamos sąvokos:

Kanopiniai gyvūnai – gyvūnai, nurodyti 1 priede.

Patvirtintoji trečioji šalis – trečioji šalis arba jos dalis, iš kurios leidžiama importuoti kanopinius gyvūnus, išvardytus 1 priede, kaip nurodyta 3 punkte.

Trečioji šalis – valstybė, išskyrus Europos Sąjungos valstybes nares arba Europos ekonominės erdvės valstybes.

Valstybinis veterinarijos gydytojas – trečiosios šalies kompetentingos institucijos veterinarijos gydytojas, įgaliotas atlikti gyvūnų sveikatos patikrinimus ir išduoti veterinarijos sertifikatus.

Punkto pakeitimai:

Nr. B1-813, 2019-11-20, paskelbta TAR 2019-11-21, i. k. 2019-18563

 

II SKYRIUS
TREČIŲJŲ ŠALIŲ SĄRAŠŲ SUDARYMAS

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. B1-813, 2019-11-20, paskelbta TAR 2019-11-21, i. k. 2019-18563

 

3. Leidžiama importuoti į Europos Sąjungą kanopinius gyvūnus ir juos vežti tranzitu iš patvirtintųjų trečiųjų šalių, kurios yra sąraše arba sąrašuose šalių, sudarytų teisės aktų nustatyta tvarka.

4. Atsižvelgusi į 1 priede išvardytų kanopinių gyvūnų sveikatos būklę ir trečiosios šalies jiems nustatytas garantijas, Europos Komisija gali nuspręsti, kad leidžiama importuoti kanopinius gyvūnus iš visos patvirtintosios trečiosios šalies teritorijos arba tiktai iš jos teritorijos dalies; remiantis tarptautiniais standartais atsižvelgiama į tai, kaip patvirtintoji trečioji šalis juos taiko ir įgyvendina, ypač dėl teritorijos regionizavimo, ir į sanitarijos reikalavimus, taikomus importui iš trečiųjų šalių ir ES.

5. Leidimas importuoti ar vežti tranzitu kanopinius gyvūnus į/per ES gali būti sustabdomas arba panaikinamas, jeigu toks sustabdymas ar panaikinimas yra dėl patvirtintosios trečiosios šalies gyvūnų sveikatos būklės.

6. Sudarydama patvirtintųjų trečiųjų šalių sąrašus arba juos keisdama, Europos Komisija atsižvelgia į:

6.1. trečiosios šalies gyvulių, kitų naminių ir laukinių gyvūnų sveikatos būklę, egzotines gyvūnų ligas ir bendruosius sveikatos aspektus bei trečiosios šalies aplinkos apsaugos padėtį, kuri gali kelti riziką ES vartotojų sveikatai ir aplinkai;

6.2. trečiosios šalies su gyvūnų sveikata ir gerove susijusius teisės aktus;

6.3. kompetentingos institucijos ir jos priežiūros tarnybų struktūrą trečiojoje šalyje, šių tarnybų pareigas, jų taikomą priežiūrą, jų žinioje esančias priemones, įskaitant darbuotojus ir laboratorijas, leidžiančius veiksmingai taikyti nacionalinius teisės aktus;

6.4. trečiosios šalies kompetentingos veterinarijos tarnybos duodamus patvirtinimus dėl atitikties ar lygiavertiškumo atitinkamoms ES galiojančioms gyvūnų sveikatos sąlygoms;

6.5. trečiosios šalies Pasaulio gyvūnų sveikatos organizacijoje (toliau – PGSO) narystę ir į trečiosios šalies pateikiamos informacijos apie jos teritorijoje nustatytas gyvūnų infekcines ar užkrečiamąsias ligas, visų pirma, PGSO išvardytas ligas, reguliarumą ir pateikimo greitį;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. B1-813, 2019-11-20, paskelbta TAR 2019-11-21, i. k. 2019-18563

 

6.6. trečiosios šalies garantijas tiesiogiai informuoti Europos Komisiją ir ES valstybes:

6.6.1. per 24 valandas apie patvirtintus bet kurių 2 priede išvardytų ligų atvejus ir bet kokius šių ligų vakcinacijos politikos pokyčius,

6.6.2. per atitinkamą laikotarpį apie visus siūlomus su kanopiniais gyvūnais susijusių nacionalinių taisyklių, ypač susijusių su importu, pakeitimus,

6.6.3. reguliariai apie jos teritorijoje esančių gyvūnų sveikatos būklę;

6.7. visą turimą ankstesnio importavimo iš trečiosios šalies patirtį ir atliktos importo kontrolės rezultatus;

6.8. trečiojoje šalyje atliktų ES patikrinimų ir (arba) audito rezultatus, ypač į kompetentingos institucijos įvertinimą arba, Komisijos pageidavimu, kompetentingos institucijos pateiktą ataskaitą apie jos atliktus patikrinimus;

6.9. trečiojoje šalyje galiojančias gyvūnų infekcinių ar užkrečiamųjų ligų prevencijos ir kontrolės taisykles ir jų įgyvendinimą, įskaitant importavimo iš kitos trečiosios šalies taisykles.

 

III SKYRIUS
SPECIALIOSIOS KANOPINIŲ GYVŪNŲ SVEIKATOS SĄLYGOS

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. B1-813, 2019-11-20, paskelbta TAR 2019-11-21, i. k. 2019-18563

 

7. Europos Komisija nustato specialiąsias kanopinių gyvūnų sveikatos sąlygas importui iš patvirtintųjų trečiųjų šalių arba vežimui per ES tranzitu, atsižvelgdama į:

7.1. kanopinių gyvūnų rūšį;

7.2. kanopinių gyvūnų amžių ir lytį;

7.3. numatomą kanopinių gyvūnų paskirties vietą ar paskirtį;

7.4. po kanopinių gyvūnų importo į ES taikytinas priemones;

7.5. bet kokias specialias ES vidaus prekybai taikomas nuostatas.

8. 7 punkte nurodytų specialiųjų kanopinių gyvūnų sveikatos sąlygų pagrindas – ES teisės aktų, susijusių su ligomis, kurioms imlūs kanopiniai gyvūnai, reikalavimai; jeigu ES gali pripažinti konkrečios trečiosios šalies suteikiamų sveikatos garantijų lygiavertiškumą, specialiosios kanopinių gyvūnų sveikatos sąlygos gali būti nustatytos remiantis tomis garantijomis.

9. Importuoti kanopinius gyvūnus į ES leidžiama, jeigu patvirtintosios trečiosios šalys pateikia šias garantijas:

9.1. kanopiniai gyvūnai turi būti vežami iš neužkrėstos teritorijos, atitinkančios pagrindinius bendruosius 2 priede išvardytus kriterijus, kurioje draudžiamas kanopinių gyvūnų, vakcinuotų nuo 2 priede išvardytų ligų, įvežimas;

9.2. kanopiniai gyvūnai turi atitikti 7 punkte nurodytus reikalavimus;

9.3. iki pakrovimo išvežimui į ES dienos kanopiniai gyvūnai turėjo būti laikomi pavirtintosios trečiosios šalies teritorijoje laikotarpį, kuris nustatomas 7 punkto reikalavimuose;

9.4. iki išvežimo į ES kanopinius gyvūnus turėjo patikrinti valstybinis veterinarijos gydytojas, kad būtų įsitikinta, jog kanopiniai gyvūnai yra sveiki ir laikomasi 2004 m. gruodžio 22 d. Tarybos reglamente (EB) Nr. 1/2005 dėl gyvūnų apsaugos juos vežant ir atliekant susijusias operacijas, iš dalies keičiančiame direktyvas 64/432/EEB ir 93/119/EB ir Reglamentą (EB) Nr. 1255/97 (OL 2005 L 3, p. 1), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2017 m. kovo 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2017/625 (OL 2017 L 95, p. 1), nustatytų vežimo reikalavimų, ypač susijusių su gyvūnų girdymu ir šėrimu;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. B1-813, 2019-11-20, paskelbta TAR 2019-11-21, i. k. 2019-18563

 

9.5. kanopinių gyvūnų siuntą turi lydėti veterinarijos sertifikatas, kuris atitinka teisės aktų nuostatas ir teisės aktų nustatyta tvarka parengtą veterinarijos sertifikato pavyzdį; laikantis šios tvarkos, galima naudotis ir elektroniniais dokumentais;

9.6. įvežami į ES kanopiniai gyvūnai turi būti patikrinti patvirtintame pasienio veterinarijos poste, kaip nustatyta 2017 m. kovo 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) 2017/625 dėl oficialios kontrolės ir kitos oficialios veiklos, kuri vykdoma siekiant užtikrinti maisto ir pašarų srities teisės aktų bei gyvūnų sveikatos ir gerovės, augalų sveikatos ir augalų apsaugos produktų taisyklių taikymą, kuriuo iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentai (EB) Nr. 999/2001, (EB) Nr. 396/2005, (EB) Nr. 1069/2009, (EB) Nr. 1107/2009, (ES) Nr. 1151/2012, (ES) Nr. 652/2014, (ES) 2016/429 ir (ES) 2016/2031, Tarybos reglamentai (EB) Nr. 1/2005 ir (EB) Nr. 1099/2009 bei Tarybos direktyvos 98/58/EB, 1999/74/EB, 2007/43/EB, 2008/119/EB ir 2008/120/EB, ir kuriuo panaikinami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentai (EB) Nr. 854/2004 ir (EB) Nr. 882/2004, Tarybos direktyvos 89/608/EEB, 89/662/EEB, 90/425/EEB, 91/496/EEB, 96/23/EB, 96/93/EB ir 97/78/EB bei Tarybos sprendimas 92/438/EEB (Oficialios kontrolės reglamentas) (OL 2017 L 95, p. 1), ir jį įgyvendinančiuose ES teisės aktuose, reglamentuojančiuose pasienio veterinarinę kontrolę.

Papunkčio pakeitimai:

Nr. B1-813, 2019-11-20, paskelbta TAR 2019-11-21, i. k. 2019-18563

 

10. Nepažeidžiant 8-9 punktų nuostatų, kanopinių gyvūnų iš patvirtintųjų trečiųjų šalių importui ar tranzitui gali būti nustatomi specialūs reikalavimai, įskaitant veterinarijos sertifikatų pavyzdžius, jeigu:

10.1. kanopinius gyvūnus numatoma laikinai, tiktai ganiavos ar darbo su jais tikslu, laikyti netoli ES sienos;

10.2. kanopiniai gyvūnai skirti sportiniams renginiams, cirkui, pasilinksminimo renginiams ir parodoms, bet nesusiję su komerciniu pačių kanopinių gyvūnų perdavimu;

10.3. kanopiniai gyvūnai, skirti zoologijos sodui, pasilinksminimų parkui, eksperimentinei laboratorijai arba patvirtintai įstaigai, institutui arba centrui, kaip jis apibrėžtas Reikalavimų prekybai gyvūnais, sperma, kiaušialąstėmis ir embrionais bei jų importui, patvirtintų Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2005 m. spalio 11 d. įsakymu Nr. B1-559 „Dėl Reikalavimų prekybai gyvūnais, sperma, kiaušialąstėmis ir embrionais bei jų importui patvirtinimo“, 2 punkte;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. B1-813, 2019-11-20, paskelbta TAR 2019-11-21, i. k. 2019-18563

 

10.4. kanopiniai gyvūnai tiktai tranzitu pervežami per ES teritoriją per patvirtintus ES pasienio veterinarijos postus, prižiūrint muitinės ir veterinarijos tarnyboms, neiškraunant ES teritorijoje, išskyrus atvejus, kai sustojimas būtinas kanopinių gyvūnų gerovės tikslais;

10.5. kanopiniai gyvūnai keliauja kartu su savininku kaip gyvūnai augintiniai;

10.6. kanopiniai gyvūnai pristatomi į patvirtintą pasienio veterinarijos postą nuo išvykimo iš ES:

10.6.1. per 30 dienų laikotarpį vienam iš 10.1–10.3 punktuose nurodytų tikslų,

10.6.2. vežami tranzitu per trečiąją šalį,

10.6.3. priklauso nykstančioms rūšims.

11. Nepažeidžiant 9.1 punkto nuostatų ir vadovaujantis teisės aktų nustatyta tvarka, kanopinių gyvūnų iš patvirtintųjų trečiųjų šalių, kuriose yra susirgimų 2 priede išvardytomis ligomis ir (arba) atliekamos vakcinacijos, importui ar tranzitui gali būti nustatomi specialūs reikalavimai.

12. Nepažeidžiant 9.2 punkto nuostatų ir vadovaujantis teisės aktų nustatyta tvarka, gali būti nustatomas specialus laikotarpis, kuriam pasibaigus sustabdytas ar uždraustas importas ar tranzitas iš trečiųjų šalių dėl pasikeitusios kanopinių gyvūnų sveikatos būklės gali būti atnaujinamas; po tokio importo ar tranzito atnaujinimo turi būti įvykdomi papildomi reikalavimai.

13. Sprendžiant klausimą dėl kanopinių gyvūnų importo ar tranzito atnaujinimo, atsižvelgiama į:

13.1. tarptautinius standartus;

13.2. ar patvirtintosios trečiosios šalies, jos dalies geografiškai apribotoje teritorijoje buvo kokios nors iš 2 priede išvardytos ligos protrūkis ar keletas epizootiškai susijusių protrūkių;

13.3. ar per ribotą laiką protrūkis arba protrūkiai buvo sėkmingai likviduoti.

14. Importuojant į ES ar vežant tranzitu per ES kanopinius gyvūnus, kiekvieną jų siuntą turi lydėti 3 priede išdėstytus reikalavimus atitinkantis veterinarijos sertifikatas.

15. Veterinarijos sertifikatas patvirtina, kad buvo laikomasi visų ES teisės aktų dėl kanopinių gyvūnų sveikatos reikalavimų arba, kai tinka, remiantis 8 punktu, laikomasi nuostatų, kurios yra lygiavertės anksčiau minėtiems reikalavimams.

16. Vadovaujantis ES teisės aktais, gali būti reikalaujama į veterinarijos sertifikatą įtraukti visuomenės sveikatos, kanopinių gyvūnų sveikatos ir gerovės patvirtinimus.

17. Veterinarijos sertifikato naudojimas, remiantis teisės aktų nustatyta tvarka, gali būti sustabdytas ar panaikintas, jeigu tokį jo sustabdymą ar panaikinimą galima pateisinti kanopinių gyvūnų sveikatos būklės patvirtintojoje trečiojoje šalyje padėtimi.

 

IV SKYRIUS
TREČIŲJŲ ŠALIŲ PATIKRINIMAI IR AUDITAS

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. B1-813, 2019-11-20, paskelbta TAR 2019-11-21, i. k. 2019-18563

 

18. Europos Komisijos ekspertai, siekdami patikrinti atitiktį ar lygiavertiškumą ES kanopinių gyvūnų sveikatos taisyklėms, trečiosiose šalyse gali atlikti patikrinimus ir (arba) auditą. Kartu su Europos Komisijos ekspertais patikrinimuose ir audite gali dalyvauti ES valstybių ekspertai, kuriems Europos Komisija yra išdavusi leidimus juos atlikti.

______________

 

Reikalavimų kanopinių gyvūnų

importui ir tranzitui

1 priedas

 

KANOPINIŲ GYVŪNŲ SĄRAŠAS

 

Būrys, lotynų kalba

Šeima, lotynų kalba

Rūšis, lotynų kalba

Artiodactyla

Antilocapridae

Antilocapra ssp.

Bovidae: Addax ssp., Aepyceros ssp., Alcelaphus ssp., Ammodorcas ssp., Ammotragus ssp., Antidorcas ssp., Antilope ssp., Bison ssp., Bos

ssp.(Bibos, Novibos, Poephagus), Boselaphus ssp., Bubalus ssp. (Anoa), Budorcas ssp., Capra ssp., Cephalophus ssp., Connochaetes ssp., Damaliscus ssp.(Beatragus), Dorcatragus ssp., Gazella ssp., Hemitragus ssp., Hippotragus ssp., Kobus ssp., Litocranius ssp., Madogua ssp., Naemorhedus ssp. (Nemorhaedus ir Capricornis),

Neotragus ssp., Oreamuos ssp., Oreotragus ssp., Oryx ssp.,

Ourebia ssp., Ovibos ssp., Ovis ssp., Patholops ssp., Pelea ssp.,

Procapra ssp., Pseudois ssp., Pseudoryx ssp., Raphicerus ssp.,

Redunca ssp., Rupicapra ssp., Saiga ssp., Sigmoceros-

Alecelaphus ssp., Sylvicapra ssp., Syncerus ssp., Taurotragus

ssp., Tetracerus ssp., Tragelaphus ssp.(Boocerus).

Camelidae

Camelus ssp., Lama ssp., Vicugna ssp.

Cervidae

Alces ssp., Axis-Hyelaphus ssp., Blastocerus ssp., Capreolus ssp.,

Cervus-Rucervus ssp., Dama ssp., Elaphurus ssp., Hippocamelus

ssp., Hydropotes ssp., Mazama ssp., Megamuntiacus ssp., Muntiacus

ssp., Odocoileus ssp., Ozotoceros ssp., Pudu ssp., Rangifer ssp.

Giraffidae

Giraffa ssp., Okapia ssp

Hippopotamidae

Hexaprotodon-Choeropsis ssp., Hippopotamus ssp., Moschidae Moschus ssp.

Suidae

Babyrousa ssp., Hylochoerus ssp., Phacochoerus ssp., Potamochoerus ssp., Sus ssp.,

Tayassuidae

Catagonus ssp., Pecari-Tayassu ssp.

Tragulidae

Hyemoschus ssp., Tragulus-Moschiola ssp.

Perissodactyla

Rhinocerotidae

Ceratotherium ssp., Dicerorhinus ssp., Diceros ssp., Rhinoceros ssp.

Tapiridae

Tapirus ssp.

Proboscidae

Elephantidae

Elephas ssp., Loxodonta ssp.

______________

 

Reikalavimų kanopinių gyvūnų

importui ir tranzitui

2 priedas

 

BENDRIEJI TERITORIJOS PRIPAŽINIMO NEUŽKRĖSTA LIGOS NUOSTATAI

 

Liga

Sąlygos

Taikoma gyvūnų rūšims

Snukio ir nagų liga

Paskutinius 12 mėnesių nebuvo ligos atvejų, virusinės infekcijos ir nebuvo vakcinuojama

Visoms rūšims

Vezikulinis stomatitas

Paskutinius šešis mėnesius nebuvo ligos atvejų

Visoms rūšims

Vezikulinė kiaulių liga

Paskutinius 24 mėnesius nebuvo ligos atvejų ir nebuvo vakcinuojama

Suidae šeimos rūšims

Galvijų maras

Paskutinius 12 mėnesių nebuvo ligos atvejų ir nebuvo vakcinuojama

Visoms rūšims

Smulkiųjų atrajotojų maras

Paskutinius 12 mėnesių nebuvo ligos atvejų ir nebuvo vakcinuojama

Avių (Ovis) ir ožkų (Capra) genties rūšims

Kontaginė galvijų pleuropneumonija

Paskutinius 12 mėnesių nebuvo ligos atvejų ir nebuvo vakcinuojama

Bos genties rūšims

Žvynelinė liga

Paskutinius 36 mėnesius nebuvo ligos atvejų ir nebuvo vakcinuojama

Bos, Bison ir Bubalus genčių rūšims

Rifto slėnio karštligė

Paskutinius 12 mėnesių nebuvo ligos atvejų ir nebuvo vakcinuojama

Visoms rūšims, išskyrus Suidae šeimos rūšis

Mėlynojo liežuvio liga

Pastaruosius 24 mėnesius nebuvo nė vieno susirgimo ir nebuvo atliekama vakcinacija ir buvo vykdoma tinkama Culicoides populiacijos kontrolė

Visos, išskyrus Bos, Bison, Bubalus, Ovis ir Capra genčių ir Suidae šeimas, rūšys

Avių ir ožkų maras

Paskutinius 12 mėnesių nebuvo ligos atvejų ir nebuvo vakcinuojama

Avių (Ovis) ir ožkų (Capra) genties rūšims

Afrikinis kiaulių maras

Paskutinius 12 mėnesius nebuvo ligos atvejų

Suidae šeimos rūšims

Klasikinis kiaulių maras

Paskutinius 12 mėnesių nebuvo ligos atvejų ir nebuvo vakcinuojama

Suidae šeimos rūšims

______________

Priedo pakeitimai:

Nr. B1-813, 2019-11-20, paskelbta TAR 2019-11-21, i. k. 2019-18563

 

 

Reikalavimų kanopinių gyvūnų

importui ir tranzitui

3 priedas

 

REIKALAVIMAI VETERINARIJOS SERTIFIKATAMS

 

1. Šalies siuntėjos kompetentingos institucijos valstybinis veterinarijos gydytojas, išduodamas veterinarijos sertifikatą, kuris lydės kanopinių gyvūnų siuntą, turi jį pasirašyti ir užtikrinti, kad jame yra antspaudas. Šis reikalavimas taikomas kiekvienam veterinarijos sertifikato puslapiui, jei jis yra iš daugiau nei 1 lapo.

2. Veterinarijos sertifikatas turi būti surašytas paskirties ES šalies, veterinarinį tikrinimą atliekančios šalies kalba ar kalbomis arba turi būti pateiktas oficialus veterinarijos sertifikato vertimas.

3. Originalus veterinarijos sertifikatas turi lydėti siuntą iki įvežimo į Europos Sąjungą.

4. Veterinarijos sertifikatą gali sudaryti:

4.1. vienas popieriaus lapas;

4.2. du arba daugiau puslapių, kurie sudaro nedalomą popieriaus lapą;

4.3. keletas sunumeruotų puslapių (pvz., 1 puslapis iš 4).

5. Veterinarijos sertifikatai turi būti numeruoti. Jei veterinarijos sertifikatas sudarytas iš kelių puslapių, numeris turi būti nurodytas ant kiekvieno puslapio.

6. Veterinarijos sertifikatas turi būti išduotas prieš siuntos išvežimą – tuo metu, kai ji dar yra kontroliuojama šalies siuntėjos kompetentingos institucijos.

______________

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba, Įsakymas

Nr. B1-813, 2019-11-20, paskelbta TAR 2019-11-21, i. k. 2019-18563

Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2005 m. balandžio 26 d. įsakymo Nr. B1-259 „Dėl Reikalavimų kanopinių gyvūnų importui ir tranzitui patvirtinimo“ pakeitimo