Suvestinė redakcija nuo 2017-12-20

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2005, Nr. 53-1814, i. k. 1052080ISAK00ĮV-153

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRAS

 

Į S A K Y M A S

DĖL PAVELDO TVARKYBOS REGLAMENTO PTR 3.05.01:2015 „TVARKYBOS DARBŲ PRIĖMIMO TAISYKLĖS“ PATVIRTINIMO

 

 

2005 m. balandžio 19 d. Nr. ĮV-153

Vilnius

 

Pakeistas teisės akto pavadinimas:

Nr. ĮV-27, 2015-01-14, paskelbta TAR 2015-01-30, i. k. 2015-01316

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo  23 straipsnio 1 dalies 3 punktu ir 12 dalimi,

Preambulės pakeitimai:

Nr. ĮV-1197, 2017-12-18, paskelbta TAR 2017-12-19, i. k. 2017-20351

 

tvirtinu paveldo tvarkybos reglamentą PTR 3.05.01:2015 „Tvarkybos darbų priėmimo taisyklės“ (pridedama)

Pastraipos pakeitimai:

Nr. ĮV-27, 2015-01-14, paskelbta TAR 2015-01-30, i. k. 2015-01316

 

 

 

Kultūros ministras                                                           Vladimiras Prudnikovas

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos kultūros  ministro

2005 m. balandžio 19 d. įsakymu Nr. ĮV-153

(Lietuvos Respublikos kultūros ministro

2015 m. sausio 14 d. įsakymo Nr. ĮV-27

redakcija)

 

 

Paveldo tvarkybos reglamentas PTR 3.05.01:2015 „tvarkybos darbų priėmimo taisyklės“

 

I SKYRIUS

bendrosios nuostatos

 

1. Paveldo tvarkybos reglamentas PTR 3.05.01:2015 „Tvarkybos darbų priėmimo taisyklės“ (toliau – Taisyklės) nustato tvarkybos darbų, priėmimo komisijos (toliau – Komisija) skyrimo ir tvarkybos darbų priėmimo tvarką.

2. Kultūros paveldo statinių tvarkomieji statybos ir želdynų tvarkymo darbai priimami Lietuvos Respublikos aplinkos ir Lietuvos Respublikos kultūros ministrų nustatyta tvarka.

3. Taisyklėse vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatyme  bei kituose teisės aktuose vartojamas sąvokas.

 

II SKYRIUS

tvarkybos darbų priėmimO KOMISIJOS SKYRIMO TVARKA

 

4. Tvarkybos darbus priima Komisijos, kurias skiria:

4.1. Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos (toliau – Departamentas) direktorius, kai priimami kultūros paveldo objektų ar kultūros paveldo statinių (toliau – kultūros paveldo objektai), išskyrus savivaldybės tarybos paskelbtų saugomais, tvarkybos darbai;

Punkto pakeitimai:

Nr. ĮV-829, 2016-10-26, paskelbta TAR 2016-10-26, i. k. 2016-25675

 

4.2. Savivaldybės administracijos direktorius, kai priimami savivaldybės tarybos paskelbtų saugomais kultūros paveldo objektų (toliau - savivaldybės saugomi kultūros paveldo objektai) tvarkybos darbai.

5. Komisija sudaroma iš šių asmenų:

5.1. priimant Taisyklių 4.1 papunktyje nurodytų kultūros paveldo objektų tvarkybos darbus:

5.1.1. Departamento teritorinio skyriaus, kurio veiklos teritorijoje priimami tvarkybos darbai, vedėjo ar jo įgalioto kito šio skyriaus specialisto (Komisijos pirmininkas);

5.1.2. savivaldybės, kurios teritorijoje priimami tvarkybos darbai administracijos padalinio, atsakingo už nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugą, vadovo ar valstybės tarnautojo, atsakingo už nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugą;

5.1.3. kultūros paveldo objekto valdytojo ar jo įgalioto asmens;

5.1.4 tvarkybos darbų užsakovo ar jo įgalioto asmens;

5.1.5. tvarkybos darbų projekto rengėjo;

5.1.6. už atliktus tvarkybos darbus atsakančio atestuoto specialisto;

5.1.7. saugomos teritorijos direkcijos atstovo, kai priimami saugomoje teritorijoje esančių kultūros paveldo objektų tvarkybos darbai;

5.1.8. daugiabučio namo patalpų savininkų bendrijos įgalioto asmens (jei ji nesukurta – daugiabučio namo patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administratoriaus), kai priimami daugiabučiame name atlikti tvarkybos darbai;

5.1.9. kitų suinteresuotų institucijų atstovų, Komisijos pirmininko pakviestų dalyvauti Komisijos darbe;

5.2. priimant Taisyklių 4.2 papunktyje nurodytų kultūros paveldo objektų tvarkybos darbus:

5.2.1. savivaldybės, kurios teritorijoje priimami tvarkomieji paveldosaugos darbai, administracijos padalinio, atsakingo už nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugą, vadovo ar valstybės tarnautojo, atsakingo už nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugą (Komisijos pirmininko);

5.2.2. Departamento teritorinio skyriaus, kurio veiklos teritorijoje priimami tvarkybos darbai, vedėjo ar kito šio skyriaus specialisto;

5.2.3. kultūros paveldo objekto valdytojo ar jo įgalioto asmens;

5.2.4. tvarkybos darbų užsakovo ar jo įgalioto asmens;

5.2.5 tvarkybos darbų projekto rengėjo;

5.2.6. už atliktus tvarkybos darbus atsakančio atestuoto specialisto;

5.2.7. saugomos teritorijos direkcijos atstovo, kai priimami saugomoje teritorijoje esančių kultūros paveldo objektų tvarkybos darbai;

5.2.8. daugiabučio namo patalpų savininkų bendrijos įgalioto asmens (jei ji nesukurta – daugiabučio namo patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administratoriaus), kai priimami daugiabučiame name atlikti tvarkybos darbai;

5.2.9. kitų suinteresuotų institucijų atstovų, Komisijos pirmininko pakviestų dalyvauti Komisijos darbe.

Punkto pakeitimai:

Nr. ĮV-1197, 2017-12-18, paskelbta TAR 2017-12-19, i. k. 2017-20351

 

iII SKYRIUS

tvarkybos DARBŲ priėmimO TVARKA

 

6. Komisiją sudaranti institucija, gavusi vieno iš Taisyklių 5.1.3–5.1.4 papunkčiuose nurodytų asmenų prašymą per Kultūros paveldo elektroninių paslaugų informacinę sistemą ar iš 5.2.3–5.2.4 papunkčiuose nurodytų asmenų (toliau kartu – pareiškėjas) raštišką prašymą priimti tvarkybos darbus, per 10 darbo dienų nuo prašymo gavimo dienos sudaro Komisiją.

Šiame punkte nurodytas prašymas Komisiją sudariusiam savivaldybės administracijos direktoriui gali būti pateiktas tiesiogiai, atsiųstas paštu, elektroniniu paštu (PDF ar JPG formatu). Abiems Komisiją skiriančioms institucijoms šiame punkte nurodytas prašymas gali būti pateiktas ir per Paslaugų ir gaminių kontaktinį centrą.

Punkto pakeitimai:

Nr. ĮV-1197, 2017-12-18, paskelbta TAR 2017-12-19, i. k. 2017-20351

 

7. Komisijos pirmininkas per 5 darbo dienas nuo Komisijos sudarymo dienos laišku, telegrama, telefonu, elektroniniu paštu arba faksu praneša Komisijos nariams numatomą tvarkybos darbų priėmimo vietą, dieną ir valandą.

8. Kultūros paveldo objekto valdytojas ar jo įgaliotas asmuo arba tvarkybos darbų užsakovas ar jo įgaliotas asmuo iki tvarkybos darbų priėmimo dienos pateikia Komisijos pirmininkui leidimo vykdyti tvarkybos darbus kopiją (jeigu leidimas buvo privalomas), priimamų tvarkybos darbų projektą ar neatidėliotinų avarijos grėsmės pašalinimo darbų aprašą su schema (jeigu ji buvo parengta) (toliau – tvarkybos darbų projektas), šių darbų vykdymo žurnalą, atliktų laboratorinių tyrimų rezultatus apie objekto tvarkomų medinių laikančiųjų konstrukcijų padengimo antipireninėmis medžiagomis kokybę ir kitus su atliktais tvarkybos darbais susijusius dokumentus. Šių dokumentų Komisijai pateikti nebūtina, jei jie anksčiau buvo pateikti Komisiją sudarančiai institucijai.

Punkto pakeitimai:

Nr. ĮV-298, 2016-04-05, paskelbta TAR 2016-04-06, i. k. 2016-07909

Nr. ĮV-829, 2016-10-26, paskelbta TAR 2016-10-26, i. k. 2016-25675

 

9. Komisija gali priimti visus tvarkybos darbų projekte numatytus tvarkybos darbus arba dalį numatytų darbų (kai dėl objektyvių priežasčių (finansavimo trūkumo ar kitų priežasčių) einamaisiais metais buvo neįmanoma atlikti visų tvarkybos darbų projekte numatytų tvarkybos darbų).

10. Komisijos nariai patikrina, ar atlikti tvarkybos darbai atitinka šių darbų projektą ir reikalavimus, nustatytus paveldo tvarkybos reglamentuose bei šiems darbams išduotame leidime.

11. Bendru sutarimu nustačiusi atliktų tvarkybos darbų neatitikimą tvarkybos darbų projektui ir reikalavimams, nustatytiems paveldo tvarkybos reglamentuose bei šiems darbams išduotame leidime, ir trūkumus:

11.1. Departamento direktoriaus paskirta Komisija per 3 darbo dienas per Kultūros paveldo elektroninių paslaugų informacinę sistemą pateikia pareiškėjui šių neatitikimų ir trūkumų sąrašą, išdėstytą raštu ir pasirašytą šios Komisijos narių ir pirmininko. Pašalinus sąraše išvardintus neatitikimus ir trūkumus, pareiškėjas per Kultūros paveldo elektroninių paslaugų informacinę sistemą informuoja Komisijos pirmininką, kuris Taisyklių 7 punkte nustatyta tvarka paskiria naują tvarkybos darbų priėmimo datą.;

11.2. savivaldybės administracijos direktoriaus paskirta Komisija per 3 darbo dienas tiesiogiai arba paštu, arba elektroniniu paštu (PDF ar JPG formatu) pateikia pareiškėjui šių neatitikimų ir trūkumų sąrašą, išdėstytą raštu ir pasirašytą šios Komisijos narių ir pirmininko. Pašalinęs sąraše išvardintus neatitikimus ir trūkumus, pareiškėjas apie tai raštu tiesiogiai arba paštu, arba elektroniniu paštu (PDF ar JPG formatu) informuoja Komisijos pirmininką, kuris Taisyklių 7 punkte nustatyta tvarka paskiria naują tvarkybos darbų priėmimo datą.

Punkto pakeitimai:

Nr. ĮV-1197, 2017-12-18, paskelbta TAR 2017-12-19, i. k. 2017-20351

 

12. Priimami tik tie tvarkybos darbai, kurie atitinka tvarkybos darbų projektą ir reikalavimus, nustatytus paveldo tvarkybos reglamentuose ir šiems darbams išduotame leidime.

13. Jeigu tvarkybos darbų atlikimo metu pasikeičia paveldo tvarkybos reglamentų reikalavimai, Komisijos vadovaujasi tais reikalavimais, kurie galiojo leidimo šiems darbams atlikti išdavimo metu.

14. Tvarkybos darbai nepriimami, jei nors vienas Komisijos narys, nustatęs atliktų darbų neatitikimą tvarkybos darbų projektui ir reikalavimams, nustatytiems paveldo tvarkybos reglamentuose bei šiems darbams išduotame leidime, nesutinka pasirašyti tvarkybos darbų priėmimo akto (toliau – Aktas). Komisijos narys, nesutinkantis pasirašyti Akto, prieštaravimų motyvus išdėsto raštu ir per 3 darbo dienas tiesiogiai arba paštu, arba elektroniniu paštu (PDF ar JPG formatu) pateikia pareiškėjui ir Komisijos pirmininkui.

Punkto pakeitimai:

Nr. ĮV-1197, 2017-12-18, paskelbta TAR 2017-12-19, i. k. 2017-20351

 

15. Įvykdęs Komisijos nario teisėtus reikalavimus dėl atliktų darbų atitikimo tvarkybos darbų projektui ir reikalavimams, nustatytiems paveldo tvarkybos reglamentų bei šiems darbams atlikti išduotame leidime, pareiškėjas apie tai raštu tiesiogiai arba paštu, arba elektroniniu paštu (PDF ar JPG formatu) informuoja Akto nepasirašiusį Komisijos narį, kuris per 5 darbo dienas turi patikrinti ar įvykdyti jo teisėti reikalavimai ir pasirašyti kitų Komisijos narių anksčiau pasirašytą Aktą arba raštu tiesiogiai arba paštu, arba elektroniniu paštu (PDF ar JPG formatu) informuoti pareiškėją ir Komisijos pirmininką apie nepasirašymo motyvus. Prireikus, Komisijos pirmininkas gali pakartotinai sušaukti Komisiją.

Punkto pakeitimai:

Nr. ĮV-1197, 2017-12-18, paskelbta TAR 2017-12-19, i. k. 2017-20351

 

16. Jei pakviestas Komisijos narys be pateisinamos priežasties nustatytu laiku neatvyksta ir nedalyvauja Komisijos darbe, Komisija gali spręsti apie tvarkybos darbų priėmimą jam nedalyvaujant.

17. Kai Komisijos narys praneša pirmininkui, kad nustatytu laiku atvykti negalės, arba neatvyksta dėl objektyvių priežasčių, Komisijos pirmininkas nustato laiką, per kurį šis Komisijos narys turi patikrinti priimamus tvarkybos darbus ir pasirašyti Aktą arba raštu pateikti motyvuotą atsisakymą šį Aktą pasirašyti.

18. Institucijos vadovas, delegavęs negalintį atvykti Komisijos narį, vietoj jo turi deleguoti kitą įgaliotą specialistą.

19. Ginčai dėl atsisakymo pasirašyti Aktą pagrįstumo sprendžiami Komisiją sudariusioje institucijoje, o nesutarimo atveju – įstatymų nustatyta tvarka.

20. Komisija įformina Aktą pagal Taisyklių priede nustatytą Akto formą.

21. Komisijos pasirašytą Aktą per 3 darbo dienas patvirtina ją paskyrusi institucija. Dėl Akto patvirtinimo kilę ginčai sprendžiami Komisiją sudariusioje institucijoje, o nesutarimo atveju – įstatymų nustatyta tvarka.

22. Aktas turi būti patvirtintas per vieną mėnesį nuo pareiškėjo prašymo gavimo dienos. Tais atvejais, kai darbų priėmimo metu nustatomi neatitikimai ir trūkumai, vieno mėnesio terminas skaičiuojamas nuo to momento, kai pareiškėjas, pašalinęs neatitikimus ir trūkumus, raštu kreipiasi į Komisiją dėl naujos tvarkomųjų paveldosaugos darbų priėmimo datos. Į Departamento direktoriaus paskirtą Komisiją pareiškėjas kreipiasi per Kultūros paveldo elektroninių paslaugų informacinę sistemą, o į savivaldybės administracijos direktoriaus paskirtą Komisiją - raštu tiesiogiai arba paštu, arba elektroniniu paštu (PDF ar JPG formatu).

Punkto pakeitimai:

Nr. ĮV-1197, 2017-12-18, paskelbta TAR 2017-12-19, i. k. 2017-20351

 

23. Tvarkybos darbų priėmimo data laikoma Akto patvirtinimo data. Po vieną patvirtinto Akto egzempliorių įteikiama tvarkybos darbų užsakovui, kultūros paveldo objekto valdytojui ir Komisiją sudariusiai institucijai, kurioje jie nuolat saugomi teisės aktų nustatyta tvarka.

Kitiems Komisijos nariams raštu pareikalavus, jiems pateikiama pasirašyto Akto kopija.

24. Jei yra nustatoma, kad Tvarkybos darbai buvo priimti pažeidus šias Taisykles, paveldo tvarkybos reglamentuose, tvarkybos darbų projekte bei šiems darbams išduotame leidime nustatytus paveldosaugos reikalavimus, įstatymus ir kitus teisės aktus, Aktas gali būti atšauktas Komisiją paskyrusios institucijos vadovo sprendimu, praėjus ne daugiau kaip metams nuo jo patvirtinimo.

 

IV SKYRIUS

baigiamosios nuostatos

 

25. Komisijos pirmininkas ir jos nariai, pasirašę tvarkybos darbų priėmimo aktą, atsako už įstatymų, poįstatyminių teisės aktų bei Taisyklių pažeidimus Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

______________

Priedo pakeitimai:

Nr. ĮV-27, 2015-01-14, paskelbta TAR 2015-01-30, i. k. 2015-01316

 

 

Paveldo  tvarkybos    reglamento    PTR 3.05.01:2015 „Tvarkybos darbų priėmimo taisyklės“ priedas

 

(Tvarkybos darbų priėmimo akto forma)

 

________________________________________________________________________________

(Tvarkybos darbų priėmimo komisijos pavadinimas)

 

 

TVIRTINU

_____________________________________

(pareigos)

_____________________________________

(parašas)

_____________________________________

(vardas, pavardė)

 

TVARKYBOS darbų priėmimo aktas

 

_______________Nr.________

(data)

_____________________________

(sudarymo vieta)

 

________________________________________________________________________

(kultūros paveldo objekto ar statinio pavadinimas ir adresas)

 

__________________________________________________________________________

(unikalus kodas Kultūros vertybių registre, unikalus numeris Nekilnojamojo turto registre)

 

 

Komisija, paskirta _________________________________________________________________ ,

                                                                (institucijos pavadinimas, įsakymo data ir Nr.)

šios sudėties:

 

_____________       – komisiją paskyrusios institucijos ________________  (komisijos pirmininkas)

(vardas, pavardė)                                                              (atstovo pareigos)

_____________       – _____________________________________________________________

(Kultūros paveldo departamento teritorinio skyriaus ar savivaldybės administracijos atstovo pareigos)

_____________       –   kultūros paveldo objekto ar statinio valdytojas (jo įgaliotas asmuo)

_____________       –   tvarkybos darbų užsakovas (jo įgaliotas asmuo)

_____________      – tvarkybos   darbų  projekto  ar  neatidėliotinų  avarijos  grėsmės             pašalinimo darbų aprašo su schema (jeigu ji buvo parengta) (toliau – aprašas) rengėjas

_______________________________________________________________

(atestato išdavimo data ir Nr.)

_____________       –  specialistas, atsakantis už atliktus tvarkybos darbus

_______________________________________________________________

                                                                         (atestato išdavimo data ir Nr.)

_____________       _____________________________________ direkcijos_________________

                                        (saugomos teritorijos pavadinimas)                             (atstovo pareigos)

_____________       – daugiabučio namo patalpų savininkų bendrijos įgaliotas asmuo

_____________       – daugiabučio namo patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administratorius

_____________       – _____________________________________________________________

_____________       – _____________________________________________________________

 

apžiūrėjo atliktus tvarkybos darbus ir nustatė:

 

1. Leidimas tvarkybos darbams išduotas ar aprašas suderintas_______________________________

(leidimą išdavusios ar aprašą

________________________________________________________________________________

suderinusios institucijos pavadinimas, leidimo išdavimo ar aprašo suderinimo data ir Nr.)

2. Tvarkybos darbai vykdyti pagal____________________________________________________

(tvarkomųjų paveldosaugos darbų projekto ar aprašo pavadinimas)

 

3. Atliktiems tvarkybos darbams taikomi ______________________________________________

(paveldo tvarkybos reglamentų pavadinimai,

________________________________________________________________________________

juos patvirtinusių kultūros ministro įsakymų datos ir Nr.)

________________________________________________________________________________

4. Tvarkybos darbai pradėti ____________m. _________________________d.

5. Tvarkybos darbų skaičiuojamoji kaina________________________________________________

6. Atliktų tvarkybos darbų faktinė kaina________________________________________________

7. Atlikti tvarkybos darbai___________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

 

8. Atlikti tvarkybos darbai atitinka šių darbų paveldosaugos projekte ar apraše, paveldo tvarkybos reglamentų ir šiems darbams atlikti išduotame leidime nustatytus reikalavimus.

 

 

Komisijos pirmininkas                                                          ____________________

                                                         (parašas)                            (vardas, pavardė)

Nariai:                                                                                   ____________________

                                                         (parašas)                            (vardas, pavardė)

                                                ____________________

                                                         (parašas)                            (vardas, pavardė)

 

______________

Papildyta priedu:

Nr. ĮV-27, 2015-01-14, paskelbta TAR 2015-01-30, i. k. 2015-01316

Priedo pakeitimai:

Nr. ĮV-829, 2016-10-26, paskelbta TAR 2016-10-26, i. k. 2016-25675

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos kultūros ministerija, Įsakymas

Nr. ĮV-27, 2015-01-14, paskelbta TAR 2015-01-30, i. k. 2015-01316

Dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2005 m. balandžio 19 d. įsakymo Nr. ĮV-153 „Dėl Paveldo tvarkybos reglamento ptr 3.05.01:2005 „Nekilnojamojo kultūros paveldo objektų tvarkybos darbų priėmimo taisyklės“ patvirtinimo“ pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos kultūros ministerija, Įsakymas

Nr. ĮV-298, 2016-04-05, paskelbta TAR 2016-04-06, i. k. 2016-07909

Dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2005 m. balandžio 19 d. įsakymo Nr. ĮV-153 „Dėl paveldo tvarkybos reglamento PTR 3.05.01:2015 „Tvarkybos darbų priėmimo taisyklės“ patvirtinimo“ pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos kultūros ministerija, Įsakymas

Nr. ĮV-829, 2016-10-26, paskelbta TAR 2016-10-26, i. k. 2016-25675

Dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2005 m. balandžio 19 d. įsakymo Nr. V-153 „Dėl Paveldo tvarkybos reglamento PTR 3.05.01:2015 „Tvarkybos darbų priėmimo taisyklės“ patvirtinimo“ pakeitimo

 

4.

Lietuvos Respublikos kultūros ministerija, Įsakymas

Nr. ĮV-1197, 2017-12-18, paskelbta TAR 2017-12-19, i. k. 2017-20351

Dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2005 m. balandžio 19 d. įsakymo Nr. ĮV-153 „Dėl paveldo tvarkybos reglamento PTR 3.05.01:2015 „Tvarkybos darbų priėmimo taisyklės“ patvirtinimo“ pakeitimo