Įsakymas netenka galios 2025-09-01:

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija, Įsakymas

Nr. V-1142, 2023-09-04, paskelbta TAR 2023-09-04, i. k. 2023-17350

Dėl Ikimokyklinio ugdymo programos gairių patvirtinimo

 

Suvestinė redakcija nuo 2017-04-25 iki 2025-08-31

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2005, Nr. 52-1752, i. k. 1052070ISAKISAK-627

 

Nauja redakcija nuo 2011-07-01:

Nr. V-1009, 2011-06-07, Žin. 2011, Nr. 71-3448 (2011-06-11), i. k. 1112070ISAK00V-1009

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL IKIMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMŲ KRITERIJŲ APRAŠO

 

2005 m. balandžio 18 d. Nr. ISAK-627

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 7 straipsnio 4 dalimi ir 56 straipsnio 12 punktu,

Preambulės pakeitimai:

Nr. V-268, 2017-04-24, paskelbta TAR 2017-04-24, i. k. 2017-06810

 

tvirtinu Ikimokyklinio ugdymo programų kriterijų aprašą (pridedama).

ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRAS                                                       REMIGIJUS MOTUZAS

 

 


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos

švietimo ir mokslo ministro

2005 m. balandžio 18 d.

įsakymu Nr. ISAK-627

(Lietuvos Respublios švietimo ir ministro

2011 m. birželio 7 d. įsakymo Nr. V-1009 redakcija)

 

IKIMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMŲ KRITERIJŲ APRAŠAS

 

1. Ikimokyklinio amžiaus vaikai ugdomi šeimoje, o tėvams (globėjams) pageidaujant ar švietimo ir mokslo ministro ir socialinės apsaugos ir darbo ministro nustatyta tvarka ir atvejais – pagal ikimokyklinio ugdymo programą (toliau – programa).

2. Švietimo teikėjai, remdamiesi Ikimokyklinio ugdymo programų kriterijų aprašu (toliau – Kriterijai), rengia ir sistemingai atnaujina ikimokyklinio ugdymo programą.

3. Švietimo teikėjų, kurie vykdo ikimokyklinio ugdymo programą, savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija, savininkas (dalyvių susirinkimas) ar jų įgaliotas asmuo, įvertinę šeimų, auginančių ikimokyklinio amžiaus vaikus, švietimo poreikius, teikia pritarimą programai. Švietimo teikėjas programą tvirtina ne vėliau kaip prieš mėnesį iki jos įgyvendinimo pradžios.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-268, 2017-04-24, paskelbta TAR 2017-04-24, i. k. 2017-06810

 

4. Kriterijuose vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme vartojamas sąvokas.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-268, 2017-04-24, paskelbta TAR 2017-04-24, i. k. 2017-06810

 

5. Programą sudaro tokios dalys: bendrosios nuostatos; ikimokyklinio ugdymo principai; tikslai ir uždaviniai; turinys, metodai ir priemonės; ugdymo pasiekimai ir jų vertinimas; naudota literatūra ir šaltiniai.

6. Bendrosiose nuostatose nurodomas švietimo teikėjo pavadinimas, teisinė forma, grupė, tipas (jei skirstoma į tipus), adresas (jeigu švietimo teikėjas yra laisvasis mokytojas - jo vardas, pavardė, adresas); aprašomi vaikai ir jų poreikiai; mokytojų ir kitų specialistų pasirengimas; regiono ir švietimo teikėjo savitumas; tėvų (globėjų) ir vietos bendruomenės poreikiai. Atskleidžiamas požiūris į vaiką ir jo ugdymą remiantis Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencija, ratifikuota 1995 m. liepos 3 d. Lietuvos Respublikos įstatymu Nr. I-983.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-268, 2017-04-24, paskelbta TAR 2017-04-24, i. k. 2017-06810

 

7. Dalyje „Ikimokyklinio ugdymo principai“ aprašomi pedagoginiai principai (ugdymo integralumas, individualizavimas ir kt.), kurių laikomasi planuojant ugdymo turinį, metodus, parenkant priemones, kuriant ugdymo aplinką, organizuojant ugdymo procesą, numatant pedagoginės sąveikos būdus, bendradarbiavimo su tėvais (globėjais), vietos bendruomene ir socialiniais partneriais formas.

8. Dalyje „Tikslai ir uždaviniai“ nurodomi konkretaus švietimo teikėjo vaikų ugdymo tikslai, kurie grindžiami bendražmogiškomis vertybinėmis nuostatomis (tautiškumo, pilietiškumo, demokratiškumo ir kt.). Uždaviniai turi būti aiškūs, konkretūs, įgyvendinami, atitikti vaikų amžių, individualias jų ypatybes, tenkinti vaikų ir tėvų (globėjų) lūkesčius, atitikti realias švietimo teikėjo galimybes ir neprieštarauti šiuolaikinės pedagogikos nuostatoms.

9. Dalyje „Ugdymo turinys, metodai, priemonės“ nurodomas ugdymo turinys, metodai ir priemonės, kurie turi padėti įgyvendinti išsikeltus uždavinius ir aprėpti visų vaikui reikalingų kompetencijų (socialinės, komunikavimo, pažinimo, sveikatos saugojimo, meninės) ugdymą. Ugdymo turinys išdėstomas pagal kompetencijas arba pasirinktą pedagoginę sistemą, projektus arba temas ir pan. Numatomi ugdymo metodai ir ugdymo priemonės reikalingos ugdymo turiniui įgyvendinti.

10. Dalyje „Ugdymo pasiekimai ir jų vertinimas“ aprašomi vaikų ugdymo pasiekimų vertinimo metodai, vertinimo dažnumas, taip pat pasiekimų fiksavimo ir pateikimo formos.

11. Dalyje „Naudota literatūra ir informacijos šaltiniai“ išvardijami literatūra ir šaltiniai, kuriais remiantis rengta programa.

 

_________________

 

Priedo pakeitimai:

Nr. V-1009, 2011-06-07, Žin., 2011, Nr. 71-3448 (2011-06-11), i. k. 1112070ISAK00V-1009

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija, Įsakymas

Nr. V-1009, 2011-06-07, Žin., 2011, Nr. 71-3448 (2011-06-11), i. k. 1112070ISAK00V-1009

Dėl švietimo ir mokslo ministro 2005 m. balandžio 18 d. įsakymo Nr. ISAK-627 "Dėl Ikimokyklinio ugdymo programų kriterijų aprašo" pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija, Įsakymas

Nr. V-268, 2017-04-24, paskelbta TAR 2017-04-24, i. k. 2017-06810

Dėl švietimo ir mokslo ministro 2005 m. balandžio 18 d. įsakymo Nr. ISAK-627 „Dėl Ikimokyklinio ugdymo programų kriterijų aprašo“ pakeitimo