Suvestinė redakcija nuo 2013-12-31 iki 2014-01-27

 

Nutarimas paskelbtas: Žin. 2005, Nr. 53-1799; Žin. 2005, Nr.61-0, i. k. 1051100NUTA00000447

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

N U T A R I M A S

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS KELIŲ PRIEŽIŪROS IR PLĖTROS PROGRAMOS FINANSAVIMO ĮSTATYMO ĮGYVENDINIMO

 

2005 m. balandžio 21 d. Nr. 447

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymu (Žin., 2000, Nr. 92-2873; 2004, Nr. 171-6302), Lietuvos Respublikos kelių įstatymu (Žin., 1995, Nr. 44-1076; 2002, Nr. 101-4492) ir įgyvendindama 1999 m. birželio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 1999/62/EB dėl sunkiasvorių krovininių transporto priemonių apmokestinimo už naudojimąsi tam tikra infrastruktūra (OL 2004 m. specialusis leidimas, 7 skyrius, 4 tomas, p. 372) su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2006 m. gegužės 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2006/38/EB (OL 2006 L 157, p. 8), Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Preambulės pakeitimai:

Nr. 1116, 2006-11-15, Žin., 2006, Nr. 124-4689 (2006-11-18), i. k. 1061100NUTA00001116

Nr. 1433, 2011-12-07, Žin., 2011, Nr. 152-7149 (2011-12-13), i. k. 1111100NUTA00001433

 

1. Patvirtinti pridedamus:

1.1. Neteko galios nuo 2012-01-01

Punkto naikinimas:

Nr. 1433, 2011-12-07, Žin. 2011, Nr. 152-7149 (2011-12-13), i. k. 1111100NUTA00001433

 

1.2. Mokesčio už Lietuvos Respublikoje įregistruotas krovinines transporto priemones dydžius, mokėjimo, administravimo ir kontrolės tvarkos aprašą;

1.3. Lietuvos Respublikoje, užsienio šalyse, iš jų ir Europos Sąjungos valstybėse narėse, įregistruotų transporto priemonių savininkų ar valdytojų naudotojo mokesčio dydžius, mokėjimo, administravimo ir kontrolės tvarkos aprašą;

1.4. mokesčio už važiavimą valstybinės reikšmės keliais Lietuvos Respublikoje ir užsienio šalyse, iš jų ir Europos Sąjungos valstybėse narėse, įregistruotomis transporto priemonėmis (jų junginiais), kurių matmenys su kroviniu ar be jo viršija leidžiamus, ir (ar) kai viršijama leidžiama ašies (ašių) apkrova ir (ar) transporto priemonės (jų junginio) leidžiama bendroji masė, dydžius;

1.5. Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų naudojimo tvarkos aprašą.

2. Paskirti:

2.1. Neteko galios nuo 2012-01-01

Punkto naikinimas:

Nr. 1433, 2011-12-07, Žin. 2011, Nr. 152-7149 (2011-12-13), i. k. 1111100NUTA00001433

 

2.2. Lietuvos Respublikos muitinę:

2.2.1. kontroliuoti kelyje ir pasienio kontrolės postuose, ar transporto priemonių savininkai ar valdytojai turi Lietuvos Respublikoje, užsienio šalyse, iš jų ir Europos Sąjungos valstybėse narėse, įregistruotų transporto priemonių savininkų ar valdytojų naudotojo mokesčio sumokėjimą patvirtinančius dokumentus;

Punkto pakeitimai:

Nr. 1116, 2006-11-15, Žin., 2006, Nr. 124-4689 (2006-11-18), i. k. 1061100NUTA00001116

Nr. 1433, 2011-12-07, Žin., 2011, Nr. 152-7149 (2011-12-13), i. k. 1111100NUTA00001433

 

2.2.2. kontroliuoti kelyje ir pasienio kontrolės punktuose, ar transporto priemonių savininkai ar valdytojai turi leidimus važiuoti valstybinės reikšmės keliais Lietuvos Respublikoje ir užsienio šalyse, iš jų ir Europos Sąjungos valstybėse narėse, įregistruotomis transporto priemonėmis (jų junginiais), kurių matmenys su kroviniu ar be jo viršija leidžiamus, ir (ar) kai viršijama leidžiama ašies (ašių) apkrova ir (ar) transporto priemonės (jų junginio) leidžiama bendroji masė;

Punkto pakeitimai:

Nr. 1116, 2006-11-15, Žin., 2006, Nr. 124-4689 (2006-11-18), i. k. 1061100NUTA00001116

Nr. 1433, 2011-12-07, Žin., 2011, Nr. 152-7149 (2011-12-13), i. k. 1111100NUTA00001433

 

2.3. teritorines ir specializuotas policijos įstaigas:

 

Punkto pakeitimai:

Nr. 1433, 2011-12-07, Žin., 2011, Nr. 152-7149 (2011-12-13), i. k. 1111100NUTA00001433

2.3.1. Neteko galios nuo 2012-01-01

Punkto naikinimas:

Nr. 1433, 2011-12-07, Žin. 2011, Nr. 152-7149 (2011-12-13), i. k. 1111100NUTA00001433

 

2.3.2. Neteko galios nuo 2013-01-01

Punkto naikinimas:

Nr. 1375, 2012-11-14, Žin. 2012, Nr. 133-6791 (2012-11-17), i. k. 1121100NUTA00001375

Punkto pakeitimai:

Nr. 1116, 2006-11-15, Žin., 2006, Nr. 124-4689 (2006-11-18), i. k. 1061100NUTA00001116

 

2.3.2. kontroliuoti kelyje, ar transporto priemonių savininkai ar valdytojai turi Lietuvos Respublikoje, užsienio šalyse, iš jų ir Europos Sąjungos valstybėse narėse, įregistruotų transporto priemonių savininkų ar valdytojų naudotojo mokesčio sumokėjimą patvirtinančius dokumentus;

Papildyta papunkčiu:

Nr. 1273, 2013-12-18, Žin., 2013, Nr. 140-7102 (2013-12-30); paskelbta TAR 2013-12-31, i. k. 2013-00021

 

2.3.3. kelyje kontroliuoti, ar transporto priemonių savininkai ar valdytojai turi leidimus važiuoti valstybinės reikšmės keliais Lietuvos Respublikoje ir užsienio šalyse, iš jų ir Europos Sąjungos valstybėse narėse, įregistruotomis transporto priemonėmis (jų junginiais), kurių matmenys su kroviniu ar be jo viršija leidžiamus, ir (ar) kai viršijama leidžiama ašies (ašių) apkrova ir (ar) transporto priemonės (jų junginio) leidžiama bendroji masė;

2.3.4. lydėti valstybinės reikšmės keliais važiuojančias Lietuvos Respublikoje ir užsienio šalyse, iš jų ir Europos Sąjungos valstybėse narėse, įregistruotas transporto priemones (jų junginius), kurių matmenys su kroviniu ar be jo viršija leidžiamus, ir (ar) kai viršijama leidžiama ašies (ašių) apkrova ir (ar) transporto priemonės (jų junginio) leidžiama bendroji masė, užtikrinant saugų eismą;

2.4. Valstybinę kelių transporto inspekciją prie Susisiekimo ministerijos:

2.4.1. išduoti leidimus važiuoti valstybinės reikšmės keliais Lietuvos Respublikoje ir užsienio šalyse, iš jų ir Europos Sąjungos valstybėse narėse, įregistruotomis transporto priemonėmis (jų junginiais), sumokėjus nustatyto dydžio mokestį už važiavimą keliais šiomis didžiagabaritėmis ir (ar) sunkiasvorėmis transporto priemonėmis:

2.4.1.1. kurių matmenys su kroviniu ar be jo viršija leidžiamus, ir kai viršijama leidžiama ašies (ašių) apkrova;

2.4.1.2. kurių matmenys su kroviniu ar be jo viršija leidžiamus, ir kai viršijama transporto priemonės (jų junginio) leidžiama bendroji masė;

2.4.1.3. kai viršijama leidžiama ašies (ašių) apkrova ir (ar) transporto priemonės (jų junginio) leidžiama bendroji masė;

2.4.1.4. kurių matmenys su kroviniu ar be jo viršija leidžiamus, ir kai viršijama leidžiama ašies (ašių) apkrova ir transporto priemonės (jų junginio) leidžiama bendroji masė;

2.4.1.5. kurių tik matmenys su kroviniu ar be jo viršija leidžiamus, – nuo 2005 m. gegužės 1 dienos;

2.4.2. kelyje kontroliuoti, ar transporto priemonių savininkai ar valdytojai turi Lietuvos Respublikoje, užsienio šalyse, iš jų ir Europos Sąjungos valstybėse narėse, įregistruotų transporto priemonių savininkų ar valdytojų naudotojo mokesčio sumokėjimą patvirtinančius dokumentus ir (ar) turi leidimus važiuoti didžiagabaritėmis ir (ar) sunkiasvorėmis transporto priemonėmis valstybinės reikšmės keliais.

21. Neteko galios nuo 2012-10-05

Punkto naikinimas:

Nr. 1193, 2012-09-26, Žin. 2012, Nr. 115-5831 (2012-10-04), i. k. 1121100NUTA00001193

Papildyta punktu:

Nr. 1433, 2011-12-07, Žin., 2011, Nr. 152-7149 (2011-12-13), i. k. 1111100NUTA00001433

 

3. Nustatyti, kad Lietuvos Respublikos Vyriausybės įgaliota institucija, kuri yra Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo ir administravimo vykdytoja, yra Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos.

4. Neteko galios nuo 2012-01-01

Punkto naikinimas:

Nr. 1433, 2011-12-07, Žin. 2011, Nr. 152-7149 (2011-12-13), i. k. 1111100NUTA00001433

 

5. Lietuvoje įteisinus kelių rinkliavos sistemą, ji bus diegiama pagal Susisiekimo ministerijos nustatytus reikalavimus perkeliant į nacionalinę teisę 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2004/52/EB dėl elektroninių kelių rinkliavos sistemų sąveikumo Bendrijoje (OL 2004 m. specialusis leidimas, 13 skyrius, 34 tomas, p. 856).

Papildyta punktu:

Nr. 1116, 2006-11-15, Žin., 2006, Nr. 124-4689 (2006-11-18), i. k. 1061100NUTA00001116

 

6. Neteko galios nuo 2012-01-01

Punkto naikinimas:

Nr. 1433, 2011-12-07, Žin. 2011, Nr. 152-7149 (2011-12-13), i. k. 1111100NUTA00001433

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. 1116, 2006-11-15, Žin., 2006, Nr. 124-4689 (2006-11-18), i. k. 1061100NUTA00001116

 

7. Pripažinti netekusiais galios:

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. 1116, 2006-11-15, Žin., 2006, Nr. 124-4689 (2006-11-18), i. k. 1061100NUTA00001116

 

7.1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. sausio 25 d. nutarimą Nr. 108 „Dėl Lietuvos Respublikos kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymo įgyvendinimo“ (Žin., 2002, Nr. 10-363);

7.2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. vasario 18 d. nutarimą Nr. 256 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. sausio 25 d. nutarimo Nr. 108 „Dėl Lietuvos Respublikos kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymo įgyvendinimo“ dalinio pakeitimo“ (Žin., 2002, Nr. 18-735);

7.3. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. birželio 26 d. nutarimą Nr. 849 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. sausio 25 d. nutarimo Nr. 108 „Dėl Lietuvos Respublikos kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymo įgyvendinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2003, Nr. 64-2907);

7.4. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. liepos 18 d. nutarimą Nr. 948 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. sausio 25 d. nutarimo Nr. 108 „Dėl Lietuvos Respublikos kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymo įgyvendinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2003, Nr. 73-3382);

7.5. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugpjūčio 26 d. nutarimą Nr. 1068 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. sausio 25 d. nutarimo Nr. 108 „Dėl Lietuvos Respublikos kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymo įgyvendinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2004, Nr. 133-4797).

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                               Algirdas Brazauskas

 

 

 

Susisiekimo ministras                                                                    Zigmantas Balčytis

 


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2005 m. balandžio 21 d. nutarimu Nr. 447

 

MOKESČIO UŽ LIETUVOS RESPUBLIKOJE ĮREGISTRUOTAS KROVININES TRANSPORTO PRIEMONES DYDŽIAI, MOKĖJIMO, ADMINISTRAVIMO IR KONTROLĖS TVARKOS APRAŠAS

 

1. Transporto priemonių savininkai ar valdytojai kasmet moka į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos surenkamąją sąskaitą „Transporto priemonių mokestis“ Kelių priežiūros ir plėtros programai (toliau vadinama – Programa) finansuoti pagal Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos viršininko ir Muitinės departamento prie Finansų ministerijos generalinio direktoriaus įsakymu patvirtintą įmokos kodą šį mokestį už Lietuvos Respublikoje įregistruotas krovinines transporto priemones:

 

Eil. Nr.

Transporto priemonės tipas

Mokesčio dydis (litais)

 

 

I. N2/N3 KATEGORIJŲ KROVININĖS KELIŲ TRANSPORTO PRIEMONĖS, IŠ JŲ O4 KLASĖS PRIEKABOS IR PUSPRIEKABĖS

 

 

1.

Nuo 12 (įskaitytinai) iki 13 tonų bendrosios masės*

300

 

2.

Nuo 12 (įskaitytinai) iki 13 tonų bendrosios masės**

440

 

3.

Nuo 13 (įskaitytinai) iki 14 tonų bendrosios masės*

320

 

4.

Nuo 13 (įskaitytinai) iki 14 tonų bendrosios masės**

460

 

5.

Nuo 14 (įskaitytinai) iki 15 tonų bendrosios masės*

340

 

6.

Nuo 14 (įskaitytinai) iki 15 tonų bendrosios masės**

480

 

7.

Nuo 15 (įskaitytinai) iki 16 tonų bendrosios masės*

440

 

8.

Nuo 15 (įskaitytinai) iki 16 tonų bendrosios masės**

990

 

9.

Nuo 16 (įskaitytinai) iki 17 tonų bendrosios masės*

460

 

10.

Nuo 16 (įskaitytinai) iki 17 tonų bendrosios masės**

1010

 

11.

Nuo 17 (įskaitytinai) iki 18 tonų bendrosios masės*

480

 

12.

Nuo 17 (įskaitytinai) iki 18 tonų bendrosios masės**

1030

 

13.

Nuo 18 (įskaitytinai) iki 19 tonų bendrosios masės*

500

 

14.

Nuo 18 (įskaitytinai) iki 19 tonų bendrosios masės**

1050

 

15.

Nuo 19 (įskaitytinai) iki 20 tonų bendrosios masės*

520

 

16.

Nuo 19 (įskaitytinai) iki 20 tonų bendrosios masės**

1070

 

17.

Nuo 20 tonų (įskaitytinai) iki 21 tonos bendrosios masės*

540

 

18.

Nuo 20 tonų (įskaitytinai) iki 21 tonos bendrosios masės**

1090

 

19.

Nuo 21 tonos (įskaitytinai) iki 22 tonų bendrosios masės*

560

 

20.

Nuo 21 tonos (įskaitytinai) iki 22 tonų bendrosios masės**

1110

 

21.

Nuo 22 (įskaitytinai) iki 23 tonų bendrosios masės*

580

 

22.

Nuo 22 (įskaitytinai) iki 23 tonų bendrosios masės**

1130

 

23.

Nuo 23 (įskaitytinai) iki 24 tonų bendrosios masės*

820

 

24.

Nuo 23 (įskaitytinai) iki 24 tonų bendrosios masės**

1300

 

25.

Nuo 24 (įskaitytinai) iki 25 tonų bendrosios masės*

840

 

26.

Nuo 24 (įskaitytinai) iki 25 tonų bendrosios masės**

1320

 

27.

Nuo 25 (įskaitytinai) iki 26 tonų bendrosios masės*

860

 

28.

Nuo 25 (įskaitytinai) iki 26 tonų bendrosios masės**

1340

 

29.

Nuo 26 (įskaitytinai) iki 27 tonų bendrosios masės*

880

 

30.

Nuo 26 (įskaitytinai) iki 27 tonų bendrosios masės**

1360

 

31.

Nuo 27 (įskaitytinai) iki 28 tonų bendrosios masės*

900

 

32.

Nuo 27 (įskaitytinai) iki 28 tonų bendrosios masės**

1380

 

33.

Nuo 28 (įskaitytinai) iki 29 tonų bendrosios masės*

920

 

34.

Nuo 28 (įskaitytinai) iki 29 tonų bendrosios masės**

1400

 

35.

Nuo 29 (įskaitytinai) iki 30 tonų bendrosios masės*

1300

 

36.

Nuo 29 (įskaitytinai) iki 30 tonų bendrosios masės**

1930

 

37.

Nuo 30 tonų (įskaitytinai) iki 31 tonos bendrosios masės*

1320

 

38.

Nuo 30 tonų (įskaitytinai) iki 31 tonos bendrosios masės**

1950

 

39.

Nuo 31 tonos (įskaitytinai) iki 32 tonų bendrosios masės*

1340

 

40.

Nuo 31 tonos (įskaitytinai) iki 32 tonų bendrosios masės**

1970

 

41.

Nuo 32 (įskaitytinai) iki 33 tonų bendrosios masės*

1360

 

42.

Nuo 32 (įskaitytinai) iki 33 tonų bendrosios masės**

1990

 

43.

Nuo 33 (įskaitytinai) iki 34 tonų bendrosios masės*

1850

 

44.

Nuo 33 (įskaitytinai) iki 34 tonų bendrosios masės**

2540

 

45.

Nuo 34 (įskaitytinai) iki 35 tonų bendrosios masės*

1870

 

46.

Nuo 34 (įskaitytinai) iki 35 tonų bendrosios masės**

2560

 

47.

Nuo 35 (įskaitytinai) iki 36 tonų bendrosios masės*

1890

 

48.

Nuo 35 (įskaitytinai) iki 36 tonų bendrosios masės**

2580

 

49.

Nuo 36 (įskaitytinai) iki 37 tonų bendrosios masės*

1910

 

50.

Nuo 36 (įskaitytinai) iki 37 tonų bendrosios masės**

2600

 

51.

Nuo 37 (įskaitytinai) iki 38 tonų bendrosios masės*

1930

 

52.

Nuo 37 (įskaitytinai) iki 38 tonų bendrosios masės**

2620

 

53.

Nuo 38 (įskaitytinai) iki 39 tonų bendrosios masės*

1950

 

54.

Nuo 38 (įskaitytinai) iki 39 tonų bendrosios masės**

2640

 

55.

Nuo 39 (įskaitytinai) iki 40 tonų bendrosios masės*

1970

 

56.

Nuo 39 (įskaitytinai) iki 40 tonų bendrosios masės**

2660

 

 

II. KROVININIŲ KELIŲ TRANSPORTO PRIEMONIŲ JUNGINYS N3+O4

 

57.

Nuo 40 tonų (įskaitytinai) iki 41 tonos bendrosios masės vežant triašiu vilkiku su dviaše ar triaše puspriekabe 20, 30, 40, 45 pėdų konteinerius, pagamintus pagal ISO standartus

*

2260

 

**

3340

 

58.

Nuo 41 tonos (įskaitytinai) iki 42 tonų bendrosios masės vežant triašiu vilkiku su dviaše ar triaše puspriekabe 20, 30, 40, 45 pėdų konteinerius, pagamintus pagal ISO standartus

*

2300

 

**

3400

 

59.

Nuo 42 (įskaitytinai) iki 43 tonų bendrosios masės vežant triašiu vilkiku su dviaše ar triaše puspriekabe 20, 30, 40, 45 pėdų konteinerius, pagamintus pagal ISO standartus

*

2350

 

**

3500

 

60.

Nuo 43 (įskaitytinai) iki 44 tonų bendrosios masės vežant triašiu vilkiku su dviaše ar triaše puspriekabe 20, 30, 40, 45 pėdų konteinerius, pagamintus pagal ISO standartus

*

2400

 

**

3600

 

 

Pastabos:

1. Viena žvaigždutė (*) rodo, kad ašis (-ys) yra su pneumatine pakaba arba pripažintu ekvivalentu.

2. Dvi žvaigždutės (**) rodo kitą ašies (-ių) pakabų sistemą.

3. Viena pėda = 30,48 centimetro.

4. N kategorija – automobiliai kroviniams gabenti.

5. O kategorija – priekabos ir puspriekabės.

 

Punkto pakeitimai:

Nr. 1100, 2007-10-17, Žin., 2007, Nr. 110-4502 (2007-10-25), i. k. 1071100NUTA00001100

Nr. 1433, 2011-12-07, Žin., 2011, Nr. 152-7149 (2011-12-13), i. k. 1111100NUTA00001433

 

2. Transporto priemonių savininkai ar valdytojai mokestį moka už kiekvieną transporto priemonę atskirai, išskyrus mokestį už krovininių kelių transporto priemonių junginį N3+O4 (nuo 40 iki 44 tonų transporto priemonės bendrosios masės vežant triašiu vilkiku su dviaše ar triaše puspriekabe 20, 30, 40, 45 pėdų konteinerius, pagamintus pagal ISO standartus). Pastaruoju atveju mokama už visą junginį.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1100, 2007-10-17, Žin., 2007, Nr. 110-4502 (2007-10-25), i. k. 1071100NUTA00001100

Nr. 1556, 2012-12-19, Žin., 2012, Nr. 153-7862 (2012-12-29), i. k. 1121100NUTA00001556

 

3. Mokesčio dydis, išskyrus mokesčio dydį už puspriekabes, apskaičiuojamas pagal transporto priemonės registracijos liudijime (transporto priemonės naudotojo pažymėjime) nurodytą didžiausią leidžiamą transporto priemonės masę arba maksimalią leidžiamą transporto priemonės bendrąją masę (taikoma ta, kuri yra mažesnė). Mokesčio dydis už puspriekabes apskaičiuojamas pagal maksimalią leidžiamą puspriekabės bendrąją ašių apkrovą. Maksimalios leidžiamos transporto priemonių bendrosios masės ir ašių apkrovos nurodytos susisiekimo ministro 2002 m. vasario 18 d. įsakyme Nr. 3-66 „Dėl maksimalių leidžiamų transporto priemonių matmenų, leidžiamų ašies (ašių) apkrovų, leidžiamos bendrosios masės patvirtinimo“. Transporto priemonių klasifikavimas ir kodai nurodyti motorinių transporto priemonių ir jų priekabų kategorijų ir klasių pagal konstrukciją reikalavimuose, patvirtintuose Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos. Transporto priemonės registracijos liudijimai (transporto priemonės naudotojo pažymėjimai), kuriuose nenurodyti duomenys, būtini mokesčiui apskaičiuoti, keičiami transporto priemonių savininkų ar valdytojų iniciatyva iki mokesčio mokėjimo ir transporto priemonės pristatymo privalomajai techninei apžiūrai.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1433, 2011-12-07, Žin., 2011, Nr. 152-7149 (2011-12-13), i. k. 1111100NUTA00001433

Nr. 1273, 2013-12-18, Žin., 2013, Nr. 140-7102 (2013-12-30); paskelbta TAR 2013-12-31, i. k. 2013-00021

 

4. Transporto priemonių savininkai ar valdytojai mokestį turi teisę mokėti grynais pinigais, mokėjimo pavedimu ar kitomis įstatymų nustatytomis mokėjimo priemonėmis ar būdais.

5. Transporto priemonių savininkai ar valdytojai mokestį apskaičiuoja patys ir atsako už jo apskaičiavimo teisingumą.

6. Mokestis į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos surenkamąją sąskaitą „Transporto priemonių mokestis“ Programai finansuoti sumokamas iki transporto priemonės privalomosios techninės apžiūros ir kontroliuojamas jos metu.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1433, 2011-12-07, Žin., 2011, Nr. 152-7149 (2011-12-13), i. k. 1111100NUTA00001433

 

7. Mokestis mokamas kasmet, tačiau ne už kalendorinius metus, o skaičiuojant nuo vienos transporto priemonės privalomosios techninės apžiūros iki kitos.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1433, 2011-12-07, Žin., 2011, Nr. 152-7149 (2011-12-13), i. k. 1111100NUTA00001433

 

8. Pristatant transporto priemonę privalomajai techninei apžiūrai, turi būti pateikiami dokumentai, patvirtinantys mokesčio sumokėjimą. Jeigu pateikiama mokesčio sumokėjimą patvirtinančio dokumento kopija arba mokėjimo nurodymas, atliktas per elektroninės bankininkystės sistemą, jie turi būti patvirtinti transporto priemonės savininko ar valdytojo ar jo įgalioto asmens parašu.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1433, 2011-12-07, Žin., 2011, Nr. 152-7149 (2011-12-13), i. k. 1111100NUTA00001433

 

9. Mokesčio sumokėjimą patvirtinantys dokumentai lieka privalomąją techninę apžiūrą atliekančioje įmonėje ir saugomi su privalomosios techninės apžiūros rezultatų kortele, kurioje įrašoma, kad mokestis yra sumokėtas.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1433, 2011-12-07, Žin., 2011, Nr. 152-7149 (2011-12-13), i. k. 1111100NUTA00001433

 

10. Techninės apžiūros kontrolierius, nustatęs, kad mokestis nesumokėtas arba sumokėtas neteisingai, tai įrašo į valstybinės techninės apžiūros rezultatų kortelę ir privalomosios techninės apžiūros atlikimą patvirtinančių dokumentų neišduoda, o pateiktus dokumentus apie mokesčio sumokėjimą grąžina transporto priemonės savininkui ar valdytojui.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1433, 2011-12-07, Žin., 2011, Nr. 152-7149 (2011-12-13), i. k. 1111100NUTA00001433

 

11. Pristatant privalomajai techninei apžiūrai transporto priemones, už kurias šis mokestis nemokamas, vadovaujantis Lietuvos Respublikos kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymu, turi būti pateikiami dokumentai, patvirtinantys transporto priemonės priskyrimą atitinkamai transporto grupei ar (ir) jų priklausymą atitinkamoms institucijoms ar organizacijoms.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1433, 2011-12-07, Žin., 2011, Nr. 152-7149 (2011-12-13), i. k. 1111100NUTA00001433

 

______________

 

part_873c5bed1e324b20bb5508afbd3d845e_end


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2005 m. balandžio 21 d. nutarimu Nr. 447

 

LIETUVOS RESPUBLIKOJE, UŽSIENIO ŠALYSE, IŠ JŲ IR EUROPOS SĄJUNGOS VALSTYBĖSE NARĖSE, ĮREGISTRUOTŲ TRANSPORTO PRIEMONIŲ SAVININKŲ AR VALDYTOJŲ NAUDOTOJO MOKESČIO DYDŽIAI, MOKĖJIMO, ADMINISTRAVIMO IR KONTROLĖS TVARKOS APRAŠAS

 

1. Lietuvos Respublikoje, užsienio šalyse, iš jų ir Europos Sąjungos valstybėse narėse, įregistruotų transporto priemonių savininkai ar valdytojai Kelių priežiūros ir plėtros programai finansuoti pagal šį Aprašą ir Vinječių formos, jų reikalavimų, įsigijimo ir naudojimo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2007 m. kovo 23 d. įsakymu Nr. 3-97 (Žin., 2007, Nr. 37-1382), moka šį mokestį:

 

Transporto priemonė

Mokesčio dydis (litais)

dienos tarifas

savaitės (7 dienų) tarifas

mėnesio (30 dienų) tarifas

metų tarifas

EURO III ir mažiau taršios

EURO 0, I, II

Autobusai

M2

transporto priemonė, kurioje yra daugiau kaip 8 sėdimos vietos keleiviams, 1 sėdima vieta vairuotojui ir kurios bendroji masė ne didesnė kaip 5 tonos

29

60

140

1050

M3

transporto priemonė, kurioje yra daugiau kaip 8 (bet ne daugiau kaip 22) sėdimos vietos keleiviams, 1 sėdima vieta vairuotojui ir kurios bendroji masė didesnė kaip 5 tonos (įskaitytinai)

37

140

300

1800

 

transporto priemonė, kurioje yra daugiau kaip 22 sėdimos vietos keleiviams ir 1 sėdima vieta vairuotojui

37

160

320

2600

Krovininės kelių transporto priemonės ir jų junginiai

N1

iki 3,5 tonos (įskaitytinai) bendrosios masės

29

60

140

900

N2

nuo 3,5 tonos iki 12 tonų (įskaitytinai) bendrosios masės

37

170

400

1800

2400

 

N3

nuo 12 iki 40 tonų (įskaitytinai) bendrosios masės

37

170

400

2600

3450

vežant triašiu vilkiku su dviaše ar triaše puspriekabe 20, 30, 40, 45 pėdų konteinerius, pagamintus pagal ISO standartus, – iki 44 tonų bendrosios masės

37

170

400

2600

3450

N1

iki 3,5 tonos (įskaitytinai) bendrosios masės, kai transporto priemonių savininkai – žemės ūkio veiklos subjektai

29

60

140

900

N2,N3

nuo 3,5 tonos iki 16 tonų (įskaitytinai) bendrosios masės, kai transporto priemonių savininkai – žemės ūkio veiklos subjektai

29

60

140

1050

Specialios kelių transporto priemonės

 

skirtos specialioms darbo funkcijoms atlikti, bet ne kroviniams vežti

37

80

200

1200

 

Punkto pakeitimai:

Nr. 1116, 2006-11-15, Žin., 2006, Nr. 124-4689 (2006-11-18), i. k. 1061100NUTA00001116

Nr. 1100, 2007-10-17, Žin., 2007, Nr. 110-4502 (2007-10-25), i. k. 1071100NUTA00001100

Nr. 1433, 2011-12-07, Žin., 2011, Nr. 152-7149 (2011-12-13), i. k. 1111100NUTA00001433

Nr. 448, 2012-04-25, Žin., 2012, Nr. 50-2455 (2012-04-28), i. k. 1121100NUTA00000448

 

11. Transporto priemonės, pirmą kartą įregistruotos po 2001 m. spalio 1 d., atitinka EURO III arba mažiau taršią emisijos klasę. Iki šios datos pagamintų ir įregistruotų transporto priemonių atitiktis EURO III emisijos klasei nustatoma pagal gamintojo ar oficialaus jo atstovo išduotą sertifikatą (pažymą). Nepateikus tokio dokumento kontrolę vykdantiems pareigūnams, laikoma, kad transporto priemonė šios klasės neatitinka.

Papildyta punktu:

Nr. 1433, 2011-12-07, Žin., 2011, Nr. 152-7149 (2011-12-13), i. k. 1111100NUTA00001433

 

2. Lietuvos Respublikoje, užsienio šalyse, iš jų ir Europos Sąjungos valstybėse narėse, įregistruotų transporto priemonių savininkai ar valdytojai, sumokėję šį mokestį, įgyja teisę važiuoti šiais magistraliniais keliais:

Punkto pakeitimai:

Nr. 1100, 2007-10-17, Žin., 2007, Nr. 110-4502 (2007-10-25), i. k. 1071100NUTA00001100

2.1. A1 Vilnius–Kaunas–Klaipėda;

2.2. A2 Vilnius–Panevėžys;

2.3. A3 Vilnius–Minskas;

2.4. A4 Vilnius–Varėna–Gardinas;

2.5. A5 Kaunas–Marijampolė–Suvalkai;

2.6. A6 Kaunas–Zarasai–Daugpilis;

2.7. A7 Marijampolė–Kybartai–Kaliningradas;

2.8. A8 Panevėžys–Aristava–Sitkūnai;

2.9. A9 Panevėžys–Šiauliai;

2.10. A10 Panevėžys–Pasvalys–Ryga;

2.11. A11 Šiauliai–Palanga;

2.12. A12 Ryga–Šiauliai–Tauragė–Kaliningradas;

2.13. A13 Klaipėda–Liepoja;

2.14. A14 Vilnius–Utena;

2.15. A15 Vilnius–Lyda;

2.16. A16 Vilnius–Prienai–Marijampolė;

2.17. A17 Panevėžio aplinkkelis;

2.18. A18 Šiaulių aplinkkelis.

2.19. A19 Vilniaus pietinis aplinkkelis.

Papildyta papunkčiu:

Nr. 1273, 2013-12-18, Žin., 2013, Nr. 140-7102 (2013-12-30); paskelbta TAR 2013-12-31, i. k. 2013-00021

 

3. Neteko galios nuo 2006-11-19

Punkto naikinimas:

Nr. 1116, 2006-11-15, Žin. 2006, Nr. 124-4689 (2006-11-18), i. k. 1061100NUTA00001116

 

4. Transporto priemonių savininkai ar valdytojai nurodytą mokestį moka atskirai už kiekvieną autobusą, krovininę kelių transporto priemonę ar transporto priemonių junginį pagal transporto priemonės bendrąją masę.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1556, 2012-12-19, Žin., 2012, Nr. 153-7862 (2012-12-29), i. k. 1121100NUTA00001556

 

5. Mokesčio dydis priklauso nuo transporto priemonės tipo ir klasės bei diferencijuojamas pagal važiavimo magistraliniais keliais trukmę (metų, mėnesio, savaitės, dienos).

Punkto pakeitimai:

Nr. 1100, 2007-10-17, Žin., 2007, Nr. 110-4502 (2007-10-25), i. k. 1071100NUTA00001100

 

6. Mokesčio dydis apskaičiuojamas pagal transporto priemonės registravimą patvirtinančiame dokumente nurodytą didžiausią leidžiamą transporto priemonės masę. Transporto priemonių klasifikavimas ir kodai nurodyti Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų kategorijų ir klasių pagal konstrukciją reikalavimuose, patvirtintuose Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2008 m. gruodžio 2 d. įsakymu Nr. 2B-479 (Žin., 2008, Nr. 141-5606).

Punkto pakeitimai:

Nr. 1116, 2006-11-15, Žin., 2006, Nr. 124-4689 (2006-11-18), i. k. 1061100NUTA00001116

Nr. 1433, 2011-12-07, Žin., 2011, Nr. 152-7149 (2011-12-13), i. k. 1111100NUTA00001433

 

7. Transporto priemonių savininkai ar valdytojai mokestį apskaičiuoja patys ir atsako už jo apskaičiavimo teisingumą.

8. Transporto priemonių savininkai ar valdytojai turi teisę mokestį mokėti bet kuriuo metu įvairiais atsiskaitymo būdais (grynais pinigais, mokėjimo pavedimu ar kitomis įstatymų nustatytomis mokėjimo priemonėmis ar būdais).

9. Neteko galios nuo 2007-07-01

Punkto naikinimas:

Nr. 1116, 2006-11-15, Žin. 2006, Nr. 124-4689 (2006-11-18), i. k. 1061100NUTA00001116

 

9. Transporto priemonių savininkams ar valdytojams naudotojo mokestis negrąžinamas.

Papildyta punktu:

Nr. 1433, 2011-12-07, Žin., 2011, Nr. 152-7149 (2011-12-13), i. k. 1111100NUTA00001433

 

10. Neteko galios nuo 2007-10-26

Punkto naikinimas:

Nr. 1100, 2007-10-17, Žin. 2007, Nr. 110-4502 (2007-10-25), i. k. 1071100NUTA00001100

 

101. Neteko galios nuo 2007-07-01

Punkto naikinimas:

Nr. 1116, 2006-11-15, Žin. 2006, Nr. 124-4689 (2006-11-18), i. k. 1061100NUTA00001116

Papildyta punktu:

Nr. 1116, 2006-11-15, Žin., 2006, Nr. 124-4689 (2006-11-18), i. k. 1061100NUTA00001116

 

11. Mokesčio sumokėjimas kontroliuojamas kelyje, kai tikrinama, ar transporto priemonių savininkai ar valdytojai (vairuotojai) turi mokesčio sumokėjimo dokumentus, patvirtintus banko, arba jų kopijas, patvirtintas įmonės antspaudu ir vadovo parašu.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1116, 2006-11-15, Žin., 2006, Nr. 124-4689 (2006-11-18), i. k. 1061100NUTA00001116

 

12. Transporto priemonių, už kurių važiavimą šio Aprašo 2 punkte nurodytais magistraliniais keliais šis mokestis nemokamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymo 7 straipsnio 3 dalimi, vairuotojai privalo turėti dokumentus, patvirtinančius transporto priemonės, už kurią šis mokestis nemokamas, priskyrimą pagal Lietuvos Respublikos kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymą atitinkamai transporto grupei ir (ar) jų priklausymą atitinkamoms institucijoms ar organizacijoms.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1116, 2006-11-15, Žin., 2006, Nr. 124-4689 (2006-11-18), i. k. 1061100NUTA00001116

Nr. 1100, 2007-10-17, Žin., 2007, Nr. 110-4502 (2007-10-25), i. k. 1071100NUTA00001100

 

13. Mokesčiai, sumokėti iki 2007 m. liepos 1 d., galioja iki jų nustatyto mokestinio laikotarpio pabaigos.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1116, 2006-11-15, Žin., 2006, Nr. 124-4689 (2006-11-18), i. k. 1061100NUTA00001116

 

14. Sumokėjus mokestį išduodami mokesčio sumokėjimą patvirtinantys dokumentai – vinjetės. Vinječių formą, jų reikalavimus, įsigijimo ir naudojimo tvarkos aprašą tvirtina susisiekimo ministras.

Papildyta punktu:

Nr. 1116, 2006-11-15, Žin., 2006, Nr. 124-4689 (2006-11-18), i. k. 1061100NUTA00001116

Punkto pakeitimai:

Nr. 1100, 2007-10-17, Žin., 2007, Nr. 110-4502 (2007-10-25), i. k. 1071100NUTA00001100

 

______________

 

part_177f9e3d9da9427d920ecb8d7e0a8d25_end


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2005 m. balandžio 21 d. nutarimu Nr. 447

 

MOKESČIO UŽ VAŽIAVIMĄ VALSTYBINĖS REIKŠMĖS KELIAIS LIETUVOS RESPUBLIKOJE IR UŽSIENIO ŠALYSE, IŠ JŲ IR EUROPOS SĄJUNGOS VALSTYBĖSE NARĖSE, ĮREGISTRUOTOMIS TRANSPORTO PRIEMONĖMIS (JŲ JUNGINIAIS), KURIŲ MATMENYS SU KROVINIU AR BE JO VIRŠIJA LEIDŽIAMUS, IR (AR) KAI VIRŠIJAMA LEIDŽIAMA AŠIES (AŠIŲ) APKROVA IR (AR) TRANSPORTO PRIEMONĖS (JŲ JUNGINIO) LEIDŽIAMA BENDROJI MASĖ, DYDŽIAI

 

1. Už važiavimą valstybinės reikšmės keliais Lietuvos Respublikoje ir užsienio šalyse, iš jų ir Europos Sąjungos valstybėse narėse, įregistruotomis transporto priemonėmis (jų junginiais), kurių matmenys su kroviniu ar be jo viršija maksimalius leidžiamus, transporto priemonių savininkai ar valdytojai moka į Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto sąskaitą „Mokestis už važiavimą keliais Lietuvos Respublikoje, Europos Sąjungos valstybėse narėse ir kitose užsienio valstybėse įregistruotomis transporto priemonėmis (jų junginiais), kurių matmenys su kroviniu ar be jo ir (ar) ašies (ašių) apkrova ir (ar) transporto priemonės (jų junginio) leidžiama bendroji masė viršija maksimalius leidžiamus dydžius“ (toliau vadinama – biudžeto sąskaita) Kelių priežiūros ir plėtros programai (toliau vadinama – Programa) finansuoti pagal Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos viršininko ir Muitinės departamento prie Finansų ministerijos generalinio direktoriaus įsakymu patvirtintą įmokos kodą šį mokestį, nurodytą 1 lentelėje:

 

1 lentelė

 

Leidžiami matmenys viršyti (centimetrais)

Mokesčio dydis (litais)

aukščio

vienkartinis tarifas, 10 kilometrų

mėnesio tarifas

metų tarifas

 

 

savivaldybės teritorijoje

šalies teritorijoje

savivaldybės teritorijoje

šalies teritorijoje

 

 

-

10-20

-

5

233

583

1165

2915

11-20

21-40

101-200

6,1

285

712

1425

3560

21-30

41-60

201-300

7,2

340

852

1705

4258

31-40

61-80

301-400

7,8

364

910

1820

4550

41-50

81-100

401-500

8,3

388

969

1938

4843

 

Punkto pakeitimai:

Nr. 1100, 2007-10-17, Žin., 2007, Nr. 110-4502 (2007-10-25), i. k. 1071100NUTA00001100

 

2. Jeigu 1 lentelėje nurodyti transporto priemonės (jų junginio) maksimalūs matmenys viršijami (aukštis – daugiau kaip 50 centimetrų, plotis – daugiau kaip 100 centimetrų, ilgis – daugiau kaip 500 centimetrų), transporto priemonė tampa ypač pavojinga saugiam eismui. Tokioms transporto priemonėms (jų junginiams) taikomas vienkartinis mokestis (M), išreikštas litais už 10 kilometrų, kuris  apskaičiuojamas taip: prie vienkartinio tarifo (K), kuris nustatytas, kai leidžiami matmenys viršijami: aukštis – 50 centimetrų ir (ar) plotis – 100 centimetrų, ir (ar) ilgis – 500 centimetrų, pridedamas papildomas vieno lito mokestis (K1) už kiekvieno atitinkamo matmens viršijimą, t.y. už kiekvieną aukščio viršijimą 10 centimetrų (X1), pločio viršijimą 10 centimetrų (X2) ar ilgio viršijimą 1 metru (X3), padaugintas iš koeficiento 1,5: M = K + (K1 x Xx x 1,5), kur Xx= X1 arba X2, arba X3. Visais atvejais, kai viršijami du ar visi trys matmenys, mokestis nustatomas sumuojant mokesčius už atskirų matmenų viršijimą. Kai transporto priemonės (jų junginio) matmenys viršija 1 lentelėje nurodytus maksimalius, būtina gauti atskirą leidimą, kurį išduodant pridedamas papildomas mokestis už maršruto parengimą, t.y. apskaičiuojama darbų, kuriuos reikia atlikti, kad būtų galima leisti kaip tik šiai transporto priemonei (jų junginiui) važiuoti leidime nurodytu maršrutu, vertė.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1100, 2007-10-17, Žin., 2007, Nr. 110-4502 (2007-10-25), i. k. 1071100NUTA00001100

 

3. Už važiavimą valstybinės reikšmės keliais Lietuvos Respublikoje ir užsienio šalyse, iš jų ir Europos Sąjungos valstybėse narėse, įregistruotomis transporto priemonėmis (jų junginiais), kai ašies (ašių) apkrova viršija leidžiamą apkrovą, nustatytą susisiekimo ministro įsakymu, transporto priemonių savininkai ar valdytojai moka į valstybės biudžeto (iždo) sąskaitą Programai finansuoti pagal Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos viršininko ir Muitinės departamento prie Finansų ministerijos generalinio direktoriaus įsakymu patvirtintą įmokos kodą šį mokestį, nurodytą 2 lentelėje:

2 lentelė

 

Leidžiama ašies (ašių) apkrova viršyta (tonomis)

Mokesčio dydis (litais)

vienkartinis tarifas, 10 kilometrų

mėnesio tarifas

savivaldybės teritorijoje

šalies teritorijoje

0,6-1

2,4

168

420

1,1-1,5

4,8

336

840

1,6-2

7,2

504

1260

2,1-3

12,66

886

2216

3,1-4

20,4

1428

3570

4,1-5

28,8

-

-

5,1-6

36

-

-

6,1-7

43,2

-

-

7,1-8 įskaitytinai

55,2

-

-

 

Punkto pakeitimai:

Nr. 1556, 2012-12-19, Žin., 2012, Nr. 153-7862 (2012-12-29), i. k. 1121100NUTA00001556

 

4. Pagal 3 punktą turi būti laikomasi šių reikalavimų:

4.1. Nurodytos 2 lentelėje leidžiamos ašies (ašių) apkrovos viršijimas iki 0,6 tonos neapmokestinamas įvertinant krovinių paskirstymą ir išdėstymą transporto priemonėje ir technines svėrimo priemonių paklaidas.

4.2. Transporto priemone (jų junginiu), kurios (kurio) ašies (ašių) apkrova viršija leidžiamą apkrovą, nustatytą susisiekimo ministro įsakymu, sumokėjus atitinkamo dydžio mokestį leidžiama važiuoti tik su kelio savininku suderintais maršrutais arba kelio savininko nustatytais keliais ir kelio savininko nustatytomis sąlygomis.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1556, 2012-12-19, Žin., 2012, Nr. 153-7862 (2012-12-29), i. k. 1121100NUTA00001556

 

4.3. Triašiu puspriekabių vilkiku su dviaše ar triaše puspriekabe 20, 30, 40, 45 pėdų konteinerius, pagamintus pagal ISO standartus, leidžiama vežti tik magistraliniais keliais. Vežant šiuos konteinerius kitais keliais, būtina gauti kelio savininko leidimą.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1100, 2007-10-17, Žin., 2007, Nr. 110-4502 (2007-10-25), i. k. 1071100NUTA00001100

 

5. Už važiavimą valstybinės reikšmės keliais Lietuvos Respublikoje ir užsienio šalyse, tarp jų ir Europos Sąjungos valstybėse narėse, įregistruotomis transporto priemonėmis (jų junginiais), kurių transporto priemonės bendroji masė viršija leidžiamą transporto priemonės bendrąją masę, nustatytą susisiekimo ministro įsakymu, transporto priemonių savininkai ar valdytojai moka į valstybės biudžeto (iždo) sąskaitą Programai finansuoti pagal Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos viršininko ir Muitinės departamento prie Finansų ministerijos generalinio direktoriaus įsakymu patvirtintą įmokos kodą šį mokestį, nurodytą 3 lentelėje:

3 lentelė

Leidžiama bendroji masė viršyta (tonomis)

Vienkartinis mokesčio už kiekvieną viršytą toną dydis, litais už 10 kilometrų

Metų mokesčio dydis (litais) šalies teritorijoje*

iki 10

3,5

1 350

11–20

4

21–40

4,5

daugiau kaip 40

6

 

*Taikoma, kai transporto priemonės, kurios ašies (ašių) apkrova neviršija leidžiamos apkrovos, bendroji masė viršija leidžiamą bendrąją masę ir yra ne didesnė kaip 48 tonos.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1100, 2007-10-17, Žin., 2007, Nr. 110-4502 (2007-10-25), i. k. 1071100NUTA00001100

Nr. 1556, 2012-12-19, Žin., 2012, Nr. 153-7862 (2012-12-29), i. k. 1121100NUTA00001556

 

6. Pagal 5 punktą turi būti laikomasi šių reikalavimų:

6.1. Kai ašies (ašių) faktiška apkrova ir faktiška transporto priemonės (jų junginio) bendroji masė viršija leidžiamus dydžius, nustatytus susisiekimo ministro įsakymu, nustatomas tas mokesčio dydis, kuris yra didesnis.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1556, 2012-12-19, Žin., 2012, Nr. 153-7862 (2012-12-29), i. k. 1121100NUTA00001556

 

6.2. Triašiu puspriekabių vilkiku su dviaše ar triaše puspriekabe 20, 30, 40, 45 pėdų konteinerius, pagamintus pagal ISO standartus, leidžiama vežti tik magistraliniais keliais. Vežant šiuos konteinerius kitais keliais, būtina gauti kelio savininko leidimą.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1100, 2007-10-17, Žin., 2007, Nr. 110-4502 (2007-10-25), i. k. 1071100NUTA00001100

 

    

7. Papildomus reikalavimus, taikomus valstybinės reikšmės keliais važiuojančioms transporto priemonėms (jų junginiams), kurių ašies (ašių) apkrova neviršija leidžiamos apkrovos, o jų bendroji masė viršija leidžiamą bendrąją masę ir yra ne didesnė kaip 48 tonos, nustato Susisiekimo ministerija, o kai šios transporto priemonės (jų junginiai) važiuoja vietinės reikšmės keliais, – savivaldybės. Sumokėjus atitinkamo dydžio mokestį, leidžiama važiuoti šiomis transporto priemonėmis (jų junginiais) tik su kelio savininku suderintais maršrutais arba kelio savininko nustatytais keliais ir kelio savininko nustatytomis sąlygomis.

 

_________________

Papildyta punktu:

Nr. 1556, 2012-12-19, Žin., 2012, Nr. 153-7862 (2012-12-29), i. k. 1121100NUTA00001556

 

part_0a6e1166920644cbb146d53434c3c95d_end


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2005 m. balandžio 21 d. nutarimu Nr. 447

 

KELIŲ PRIEŽIŪROS IR PLĖTROS PROGRAMOS FINANSAVIMO LĖŠŲ NAUDOJIMO VARKOS APRAŠAS

 

1. Kelių priežiūros ir plėtros programos (toliau vadinama – Programa) finansavimo lėšos iš visų Lietuvos Respublikos kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatyme nustatytų šaltinių kaupiamos Lietuvos Respublikos valstybės biudžete kaip ir visos kitos biudžetui priklausančios įmokos.

2. Į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą pervedamos Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos (toliau – Lietuvos automobilių kelių direkcija) pajamų įmokų sąskaitoje sukauptos fizinių ar juridinių asmenų, kitų organizacijų, jų padalinių (toliau – juridinis asmuo) ir užsienio valstybių perduodamos tikslinės lėšos, kurioms sudaroma papildoma tikslinė Programos finansavimo lėšų naudojimo sąmata, tvirtinama Susisiekimo ministerijos, ir kurios naudojamos šia tvarka:

2.1. Fizinių ar juridinių asmenų perduodamos tikslinės lėšos gali būti naudojamos tik šių asmenų siūlomiems valstybinės reikšmės kelių juostoje esantiems kelių objektams projektuoti, rekonstruoti, taisyti (remontuoti) neįsigyjant naujų žemės sklypų (toliau – kelių projektas):

2.1.1. Kelių projektas gali būti finansuojamas tik fizinių ar juridinių asmenų perduodamomis tikslinėmis lėšomis arba bendromis fizinių ar juridinių asmenų ir metinėje Programos finansavimo lėšų naudojimo sąmatoje kelių projektams finansuoti numatytomis lėšomis. Iš Programos finansavimo lėšų naudojimo sąmatos tam tikram kelių projektui skiriamos lėšos negali viršyti 80 procentų visos projekto vertės, o konkretų kelių projektui skiriamo Programos finansavimo lėšų dydį nustato Lietuvos automobilių kelių direkcijos direktorius, atsižvelgdamas į kelių projekto svarbą, naudą visuomenei, kelių projekto ekonominius įverčius.

2.1.2. Fiziniai ar juridiniai asmenys, pageidaujantys perduoti tikslinių lėšų kelių projektui įgyvendinti, teikia Lietuvos automobilių kelių direkcijai pasiūlymus, kuriuose pateikiamas kelių projekto aprašymas, nurodoma šio projekto įgyvendinimo vieta, tikslas, nauda, siūloma perduoti tikslinių lėšų suma, preliminari kelių projekto vertė, kartu su techniniu projektu, jeigu jis parengtas.

2.1.3. Lietuvos automobilių kelių direkcija pateiktus pasiūlymus įvertina atsižvelgdama į siūlomą perduoti tikslinių lėšų dydį, kelių projekto atitiktį teritorijų planavimo dokumentams, kitiems teisės aktams, galimybę skirti lėšų iš Programos finansavimo lėšų naudojimo sąmatoje kelių projektams numatytų lėšų, poveikį saugiam eismui tame kelyje, naudą visuomenei, šalies ekonomikos plėtrai ir darbo vietų kūrimui. Pasiūlymai vertinami ir kelių projektai pripažįstami tinkamais įgyvendinti Lietuvos automobilių kelių direkcijos direktoriaus nustatyta tvarka.

2.1.4. Pripažinus pasiūlytą kelių projektą tinkamu įgyvendinti, su fiziniu ar juridiniu asmeniu, pateikusiu pasiūlymą, Lietuvos automobilių kelių direkcija sudaro kelių projekto finansavimo sutartį. Sutartyje, be kita ko, numatomas juridinio ar fizinio asmens perduodamų tikslinių ir iš Programos finansavimo lėšų naudojimo sąmatos skiriamų lėšų dydis, jų perdavimo ir skyrimo terminai, sutarties sąlygų įgyvendinimo užtikrinimo būdai, šalių atsakomybė.

2.1.5. Sudarius kelių projekto finansavimo sutartį, Lietuvos automobilių kelių direkcija organizuoja kelių projekto įgyvendinimą, Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (Žin., 1996, Nr. 84-2000; 2006, Nr. 4-102) nustatyta tvarka parenka rangovą.

2.1.6. Parinkus kelių projekto įgyvendinimo rangovą ir nustačius tikslią kelių projekto įgyvendinimo darbų kainą, fizinis ar juridinis asmuo privalo įmokėti į Lietuvos automobilių kelių direkcijos pajamų įmokų sąskaitą kelių projekto finansavimo sutartyje numatytas perduoti tikslines lėšas.

2.2. Užsienio valstybių perduodamos tikslinės lėšos:

2.2.1. Kai nenurodomas konkretus valstybinės reikšmės kelių juostoje esantis kelių objektas, siūlomas projektuoti, rekonstruoti, taisyti (remontuoti) neįsigyjant naujų žemės sklypų, naudojamos šio Aprašo 4.1 punkto nustatytam tikslui.

2.2.2. Kai nurodomas konkretus valstybinės reikšmės kelių juostoje esantis kelių objektas, siūlomas projektuoti, rekonstruoti, taisyti (remontuoti) neįsigyjant naujų žemės sklypų, naudojamos šio Aprašo 2.1 punkte nustatytam tikslui.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1193, 2012-09-26, Žin., 2012, Nr. 115-5831 (2012-10-04), i. k. 1121100NUTA00001193

 

3. Susisiekimo ministerija kasmet, per mėnesį po Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto patvirtinimo, pateikia Lietuvos Respublikos Vyriausybei ateinančių metų Programos finansavimo lėšų naudojimo sąmatos projektą, kuriame numatyta, kad 75 procentai Programos finansavimo lėšų naudojama valstybinės reikšmės keliams, keleivių ir transporto priemonių neatlygintino perkėlimo keltais per Klaipėdos valstybinio jūrų uosto akvatoriją į Kuršių neriją ir iš jos, taip pat Šilutės rajono gyventojų ir jų lengvųjų transporto priemonių neatlygintino perkėlimo užlietu krašto kelio Šilutė–Rusnė ruožu sąnaudoms kompensuoti. Metinėje lėšų naudojimo sąmatoje numatomas 5 procentų Programos finansavimo lėšų rezervas valstybės reikmėms, susijusioms su keliais, finansuoti. Šio rezervo lėšos naudojamos pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, atsižvelgiant į Susisiekimo ministerijos ar savivaldybių pasiūlymus, kai stokojama lėšų pradėtiems darbams užbaigti, taip pat nenumatytų kelių tinklo plėtojimo, modernizavimo ir funkcionavimo darbų finansavimui užtikrinti. Metinėse lėšų naudojimo sąmatose turi būti numatoma 20 procentų Programos finansavimo lėšų valstybei, savivaldybėms panaudoti vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesti, taisyti (remontuoti), prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1116, 2006-11-15, Žin., 2006, Nr. 124-4689 (2006-11-18), i. k. 1061100NUTA00001116

Nr. 1193, 2012-09-26, Žin., 2012, Nr. 115-5831 (2012-10-04), i. k. 1121100NUTA00001193

Nr. 1273, 2013-12-18, Žin., 2013, Nr. 140-7102 (2013-12-30); paskelbta TAR 2013-12-31, i. k. 2013-00021

 

4. Programos finansavimo lėšos valstybinės reikšmės keliams naudojamos automobilių kelių tinklui plėsti, modernizuoti ir šio tinklo funkcionavimui užtikrinti:

Punkto pakeitimai:

Nr. 1273, 2013-12-18, Žin., 2013, Nr. 140-7102 (2013-12-30); paskelbta TAR 2013-12-31, i. k. 2013-00021

4.1. keliams tiesti, modernizuoti ir taisyti (remontuoti);

4.2. žvyrkelių asfaltavimo programoms įgyvendinti;

4.3. tiltams, viadukams, estakadoms ir tuneliams statyti, rekonstruoti ir taisyti (remontuoti);

4.4. Lietuvos finansavimo daliai Europos Sąjungos paramos lėšomis bendrai finansuojamuose projektuose automobilių keliams tiesti, modernizuoti, taisyti (remontuoti) ir saugaus eismo priemonėms įgyvendinti;

Punkto pakeitimai:

Nr. 1273, 2013-12-18, Žin., 2013, Nr. 140-7102 (2013-12-30); paskelbta TAR 2013-12-31, i. k. 2013-00021

 

4.5. paskoloms, skirtoms automobilių keliams tiesti, modernizuoti, taisyti (remontuoti), saugaus eismo priemonėms įgyvendinti, grąžinti ir palūkanoms mokėti;

4.6. keliams prižiūrėti;

4.7. kelių tiesimo, taisymo (remonto) ir priežiūros darbų techninei kontrolei, kelių, tiltų, viadukų, estakadų ir tunelių specialiesiems tyrimams, laboratoriniams darbams, specialiųjų statybos reikalavimų laikymosi valstybinei priežiūrai atlikti;

4.8. Susisiekimo ministerijos įsteigtų valstybės įmonių, kurių veikla susijusi su valstybinės reikšmės kelių priežiūra ir plėtra, kelių technikai, technologijoms, transporto ir kitoms gamybos priemonėms įsigyti;

4.9. Susisiekimo ministerijos įsteigtų valstybės įmonių, kurių veikla susijusi su valstybinės reikšmės kelių priežiūra ir plėtra, kelių priežiūros ir taisymo (remonto) gamybiniams-buitiniams kelių pastatams statyti, modernizuoti, taisyti (remontuoti), prižiūrėti ir eksploatuoti;

4.10. keliams, tiltams, viadukams, estakadoms, tuneliams, gamybiniams-buitiniams kelių pastatams ir statiniams projektuoti, jų ekspertizėms atlikti, kelių priežiūros ir tinklo plėtros programoms rengti, mokslo tiriamiesiems darbams, susijusiems su keliais (dangų stiprinimu, tiltų, viadukų, estakadų ir tunelių būklės nustatymu ir kita), vykdyti;

4.11. išlaidoms už skirtą žemę, nukeliamus ar (ir) griaunamus pastatus ir kitus statinius, taip pat už želdinius ir kitas naudmenas apmokėti, aplinkos apsaugos reikmėms, apsaugos nuo triukšmo statiniams prie kelių statyti, žemės rekultivavimo darbams vykdyti tiesiant ir taisant (remontuojant) valstybinės reikšmės kelius;

4.12. kelių objektams (poilsio aikštelėms, autobusų stotelėms, paviljonams, pavėsinėms, tualetams, oro sąlygų kelyje stebėjimo, transporto eismo apskaitos ir valdymo sistemoms, kitiems techniniams įrenginiams) plėtoti;

Punkto pakeitimai:

Nr. 1193, 2012-09-26, Žin., 2012, Nr. 115-5831 (2012-10-04), i. k. 1121100NUTA00001193

 

4.13. stichinių  nelaimių ir kitų ekstremalių įvykių padariniams likviduoti;

Punkto pakeitimai:

Nr. 1273, 2013-12-18, Žin., 2013, Nr. 140-7102 (2013-12-30); paskelbta TAR 2013-12-31, i. k. 2013-00021

 

4.14. saugaus eismo keliuose programoms ir jų priemonėms įgyvendinti (tarp jų valstybinės reikšmės keliuose įrengtai stacionariajai Kelių eismo taisyklių pažeidimų fiksavimo įrangai prižiūrėti ir gaunamai informacijai apdoroti).

Į Programos finansavimo sąskaitą pervestos lėšos, gautos iš sumokėtų ar išieškotų baudų už nustatyto greičio viršijimą, užfiksuotą valstybinės reikšmės keliuose įrengta stacionariąja Kelių eismo taisyklių pažeidimų fiksavimo įranga, skiriamos transporto priemonių greičio matavimams stacionariąja Kelių eismo taisyklių pažeidimų fiksavimo įranga atlikti ir matavimų duomenims teikti užtikrinant įrangos priežiūrą. Nepanaudota šių lėšų dalis iki 2013 m. gruodžio 31 d. skiriama Policijos departamentui prie Vidaus reikalų ministerijos gaunamai informacijai apdoroti, organizacinėms ir eksploatacinėms išlaidoms padengti. Šias lėšas Policijos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos naudoja pagal Vidaus reikalų ministerijos ir Susisiekimo ministerijos patvirtintas taisykles;

Punkto pakeitimai:

Nr. 1433, 2011-12-07, Žin., 2011, Nr. 152-7149 (2011-12-13), i. k. 1111100NUTA00001433

Nr. 1193, 2012-09-26, Žin., 2012, Nr. 115-5831 (2012-10-04), i. k. 1121100NUTA00001193

Nr. 632, 2013-07-11, Žin., 2013, Nr. 77-3880 (2013-07-18), i. k. 1131100NUTA00000632

 

4.15. bevariklio transporto trasoms prie kelių įrengti ir prižiūrėti;

4.16. institucijų, atsakingų už valstybinės reikšmės kelius, išlaikymo išlaidoms apmokėti ir kontrolės įrangai įsigyti;

4.17. keliams, kelių statiniams ir jų užimamai žemei inventorizuoti;

4.18. kelių informacinėms sistemoms kurti, duomenims kaupti, jų duomenų bankui formuoti ir kompiuterizuoti;

4.19. rangos darbų, kitiems kelių objektams projektuoti, statyti, naujų statybinių technologijų kūrimo konkursams rengti;

Punkto pakeitimai:

Nr. 1193, 2012-09-26, Žin., 2012, Nr. 115-5831 (2012-10-04), i. k. 1121100NUTA00001193

 

4.20. bendradarbiavimui su užsienio valstybėmis finansuoti;

4.21. teisės aktams ir norminiams dokumentams rengti;

4.22. svėrimo įrangai, skirtai institucijoms, įgaliotoms vykdyti kelių transporto priemonių svėrimo funkcijas, įgyti;

4.23. kelio ruožų apšvietimui, eismo valdymui, reguliavimui, kelių dangos apšildymui įrengti;

4.24. mokesčių administravimui bei jų surinkimo kontrolei;

4.25. istorinėms kelių (tinklo formavimo, tiesimo, priežiūros ir atkūrimo, kelių technikos) vertybėms išsaugoti;

Punkto pakeitimai:

Nr. 1273, 2013-12-18, Žin., 2013, Nr. 140-7102 (2013-12-30); paskelbta TAR 2013-12-31, i. k. 2013-00021

 

4.26. kitoms valstybinės reikšmės kelių srities reikmėms finansuoti (iš jų pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. vasario 20 d. nutarimą Nr. 258 „Dėl Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų naudojimo keleivių ir transporto priemonių neatlygintino perkėlimo keltais per Klaipėdos valstybinio jūrų uosto akvatoriją į (iš) Kuršių neriją (-os) bei neatlygintino perkėlimo užlieta krašto kelio Šilutė-Rusnė atkarpa sąnaudoms kompensuoti tvarkos patvirtinimo“ (Žin., 2002, Nr. 18-737; 2003, Nr. 65-2954) Programos finansavimo lėšos taip pat naudojamos neįgaliesiems ir jų vairuojamiems specialiems lengviesiems automobiliams, tarnybos reikalais vykstantiems medicinos greitosios pagalbos ir reanimacijos automobiliams, priešgaisrinėms gelbėjimo tarnyboms, policijos, valstybės sienos apsaugos, civilinės saugos, kelių priežiūros, uosto saugos tarnyboms, prokuratūros, muitinės, inspekcijų pareigūnams, Klaipėdos miesto savivaldybės valstybės tarnautojams ir darbuotojams, atliekantiems tarnybines funkcijas Klaipėdos miesto dalyje Smiltynėje, taip pat kitiems valstybės pareigūnams, nurodytiems Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytos tvarkos nuostatose, ir šių tarnybų transporto priemonėms, tolimojo, vietinio (miesto) reguliaraus susisiekimo autobusams, dviračiams, autocisternoms, vežančioms kurą į Kuršių neriją, juridinių asmenų, turinčių Kuršių nerijoje registruotą buveinę, transporto priemonėms ir darbuotojams, Klaipėdos miesto savivaldybės įmonių transporto priemonėms ir darbuotojams, dirbantiems darbus Klaipėdos miesto dalyje Smiltynėje, Neringos mieste ir Klaipėdos miesto dalyje Smiltynėje gyvenamąją vietą deklaravusiems asmenims ir jų lengvosioms transporto priemonėms neatlygintinai perkelti keltais per Klaipėdos valstybinio jūrų uosto akvatoriją į (iš) Kuršių neriją (-os), taip pat Šilutės rajono gyventojų ir jų lengvųjų transporto priemonių neatlygintino perkėlimo užlietu krašto kelio Šilutė-Rusnė ruožu sąnaudoms kompensuoti).

5. Programos finansavimo lėšos vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesti, taisyti (remontuoti), prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti naudojamos:

5.1. vietinės reikšmės vidaus (miškų, nacionalinių parkų, valstybės saugomų teritorijų, pasienio) keliams – 4 procentai;

5.2. svarbių valstybei, savivaldybėms vietinės reikšmės kelių (gatvių), kurių sąrašą kasmet sudaro ir raštu suderinusi su Vidaus reikalų ministerija tvirtina Susisiekimo ministerija, tiksliniam finansavimui – 20 procentų, kurie paskirstomi taip:

5.2.1. pagal savivaldybių  kelių reikmėms finansuoti patvirtintas programas ir nenumatytais vietinės reikšmės kelių (gatvių) tinklo plėtojimo, modernizavimo ir funkcionavimo užtikrinimo atvejais – 18 procentų;

5.2.2. vietinės reikšmės keliams (gatvėms) Birštono, Druskininkų, Palangos miesto ir Neringos savivaldybėse pagal suteiktų nakvynių viešbučiuose, poilsio įstaigose, sveikatingumo įmonėse skaičių – 2 procentai;

Punkto pakeitimai:

Nr. 1273, 2013-12-18, Žin., 2013, Nr. 140-7102 (2013-12-30); paskelbta TAR 2013-12-31, i. k. 2013-00021

 

5.3. likusi lėšų dalis, t. y. 76 procentai, paskirstoma taip:

5.3.1. miestų savivaldybėms vietinės reikšmės keliams (gatvėms) – 35 procentai, kurie paskirstomi taip:

pusė sumos – pagal nuolatinių gyventojų skaičių;

ketvirtis sumos – pagal kelių (gatvių) tinklo ilgį;

ketvirtis sumos – pagal savivaldybėse įregistruotų transporto priemonių skaičių;

5.3.2. kitoms savivaldybėms vietinės reikšmės keliams (gatvėms) – 65 procentai, kurie paskirstomi taip:

pusė sumos – pagal savivaldybių teritorijose gyvenančių nuolatinių gyventojų skaičių;

ketvirtis sumos – pagal savivaldybių teritorijose turimą bendrą žemės ūkio naudmenų plotą;

ketvirtis sumos – pagal savivaldybėms priklausančių kelių (gatvių) ilgį.

6. Vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesti, taisyti (remontuoti), prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti skirtos lėšos naudojamos pagal savivaldybių, miškų, nacionalinių parkų, valstybės saugomų teritorijų, valstybės sienos apsaugos atitinkamų institucijų vadovų pateiktus ir su Lietuvos automobilių kelių direkcija suderintus objektų sąrašus. Laikomasi šių nuostatų:

Punkto pakeitimai:

Nr. 1193, 2012-09-26, Žin., 2012, Nr. 115-5831 (2012-10-04), i. k. 1121100NUTA00001193

6.1. Už lėšų naudojimą, projektų, sąmatų ir techninių dokumentų rengimą, viešųjų pirkimų konkursų organizavimą, darbų kokybės kontrolę, techninę priežiūrą, objektų pripažinimą tinkamais naudoti atsako savivaldybės, o miškų, nacionalinių parkų, valstybės saugomų teritorijų, pasienio keliuose – atitinkamų institucijų vadovai.

6.2. Programos finansavimo lėšos vietinės reikšmės  keliams (gatvėms) naudojamos:

6.2.1. keliams (gatvėms) projektuoti, tiesti, modernizuoti ir taisyti (remontuoti);

6.2.2. kelių (gatvių) sankasai, pralaidoms, pagrindams, dangai, bordiūrams, šaligatviams įrengti ir taisyti (remontuoti), apsaugos nuo triukšmo statiniams prie kelių (gatvių) statyti;

6.2.3. lietaus vandens nuleidimo įrenginiams, lietaus kanalizacijai įrengti, modernizuoti, taisyti (remontuoti);

6.2.4. tiltams, viadukams, estakadoms, tuneliams projektuoti, statyti, modernizuoti, taisyti (remontuoti) ir prižiūrėti;

6.2.5. techninėms eismo reguliavimo ir inžinerinėms saugaus eismo priemonėms įrengti;

6.2.6. stichinių nelaimių ir kitų ekstremalių  įvykių padariniams likviduoti;

6.2.7. keliams (gatvėms), kelių statiniams ir jų užimamai žemei inventorizuoti;

6.2.8. keliams (gatvėms) prižiūrėti;

6.2.9. automobilių stovėjimo aikštelėms, viešojo transporto stotelėms ir paviljonams įrengti, statyti, taisyti (remontuoti), prižiūrėti;

6.2.10. paskoloms grąžinti ir palūkanoms mokėti;

6.2.11. dviračių takams, pėsčiųjų ir dviračių takams įrengti, modernizuoti, taisyti (remontuoti) ir prižiūrėti;

6.2.12. istorinėms kelių (gatvių) (tinklo formavimo, tiesimo, priežiūros ir atkūrimo, kelių technikos) vertybėms išsaugoti.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1273, 2013-12-18, Žin., 2013, Nr. 140-7102 (2013-12-30); paskelbta TAR 2013-12-31, i. k. 2013-00021

 

6.3. Už Programos finansavimo lėšų rezervo valstybės reikmėms, susijusioms su keliais, ir svarbių valstybei, savivaldybėms vietinės reikšmės kelių (gatvių) tikslinio finansavimo lėšų naudojimo pagal paskirtį  priežiūrą (kontrolę), darbų kokybės kontrolės priežiūrą objektuose atsako Lietuvos automobilių kelių direkcija.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1273, 2013-12-18, Žin., 2013, Nr. 140-7102 (2013-12-30); paskelbta TAR 2013-12-31, i. k. 2013-00021

 

6.4. Už šio Aprašo 6.3 punkte nurodytų objektų projektų, sąmatų ir techninių dokumentų parengimą, projektų ekspertizę, viešųjų pirkimų konkursų organizavimą, darbų kokybės kontrolę, techninę priežiūrą, atliktų darbų priėmimą, statinių pripažinimą tinkamais naudoti ir lėšų tikslinį panaudojimą, atsiskaitymą su rangovu atsako savivaldybės ir atitinkamos institucijos.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1273, 2013-12-18, Žin., 2013, Nr. 140-7102 (2013-12-30); paskelbta TAR 2013-12-31, i. k. 2013-00021

 

7. Pasibaigus metams, savivaldybės ir atitinkamos institucijos pateikia Lietuvos automobilių kelių direkcijai ataskaitas apie atliktus darbus ir lėšų panaudojimą.

______________

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1116, 2006-11-15, Žin., 2006, Nr. 124-4689 (2006-11-18), i. k. 1061100NUTA00001116

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. balandžio 21 d. nutarimo Nr. 447 "Dėl Lietuvos Respublikos kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymo įgyvendinimo" pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1100, 2007-10-17, Žin., 2007, Nr. 110-4502 (2007-10-25), i. k. 1071100NUTA00001100

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. balandžio 21 d. nutarimo Nr. 447 "Dėl Lietuvos Respublikos kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymo įgyvendinimo" pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1433, 2011-12-07, Žin., 2011, Nr. 152-7149 (2011-12-13), i. k. 1111100NUTA00001433

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. balandžio 21 d. nutarimo Nr. 447 "Dėl Lietuvos Respublikos kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymo įgyvendinimo" pakeitimo

 

4.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 448, 2012-04-25, Žin., 2012, Nr. 50-2455 (2012-04-28), i. k. 1121100NUTA00000448

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. gruodžio 7 d. nutarimo Nr. 1433 "Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. balandžio 21 d. nutarimo Nr. 447 "Dėl Lietuvos Respublikos kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymo įgyvendinimo" pakeitimo" pakeitimo

 

5.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1193, 2012-09-26, Žin., 2012, Nr. 115-5831 (2012-10-04), i. k. 1121100NUTA00001193

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. balandžio 21 d. nutarimo Nr. 447 "Dėl Lietuvos Respublikos kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymo įgyvendinimo" pakeitimo

 

6.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1375, 2012-11-14, Žin., 2012, Nr. 133-6791 (2012-11-17), i. k. 1121100NUTA00001375

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. balandžio 21 d. nutarimo Nr. 447 "Dėl Lietuvos Respublikos kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymo įgyvendinimo" pakeitimo

 

7.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1556, 2012-12-19, Žin., 2012, Nr. 153-7862 (2012-12-29), i. k. 1121100NUTA00001556

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. balandžio 21 d. nutarimo Nr. 447 "Dėl Lietuvos Respublikos kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymo įgyvendinimo" pakeitimo

 

8.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 632, 2013-07-11, Žin., 2013, Nr. 77-3880 (2013-07-18), i. k. 1131100NUTA00000632

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. balandžio 21 d. nutarimo Nr. 447 "Dėl Lietuvos Respublikos kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymo įgyvendinimo" pakeitimo

 

9.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1273, 2013-12-18, Žin., 2013, Nr. 140-7102 (2013-12-30); paskelbta TAR 2013-12-31, i. k. 2013-00021

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. balandžio 21 d. nutarimo Nr. 447 "Dėl Lietuvos Respublikos kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymo įgyvendinimo" pakeitimo

 

 

part_331aeb92f0044415b510e4934a42ca56_end