Suvestinė redakcija nuo 2017-08-31

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2005, Nr. 50-1674, i. k. 1052080ISAK00ĮV-138

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRAS

 

Į S A K Y M A S

DĖL REKLAMOS KULTŪROS PAVELDO OBJEKTUOSE, JŲ TERITORIJOSE IR APSAUGOS ZONOSE ĮRENGIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

2005 m. balandžio 13 d. Nr. ĮV-138

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo 19 straipsnio 8 dalimi:

Preambulės pakeitimai:

Nr. ĮV-907, 2017-08-30, paskelbta TAR 2017-08-30, i. k. 2017-13868

 

1. Tvirtinu Reklamos kultūros paveldo objektuose, jų teritorijose ir apsaugos zonose įrengimo taisykles (pridedama).

2. Nustatau, kad šis įsakymas įsigalioja nuo 2005 m. balandžio 20 d.

 

 

 

Kultūros ministras                                                           Vladimiras Prudnikovas


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos kultūros ministro

2005 m. balandžio 13 d. įsakymu Nr. ĮV-138

 

REKLAMOS KULTŪROS PAVELDO OBJEKTUOSE, JŲ TERITORIJOSE IR APSAUGOS ZONOSE ĮRENGIMO TAISYKLĖS

 

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. ĮV-907, 2017-08-30, paskelbta TAR 2017-08-30, i. k. 2017-13868

 

1. Reklamos kultūros paveldo objektuose, jų teritorijose ir apsaugos zonose įrengimo taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato išorinės reklamos (toliau – reklama) įrengimo reikalavimus kultūros paveldo objektuose, jų teritorijose bei apsaugos zonose, reglamentuoja tokios reklamos įrengimo projektų derinimo, kontrolės bei atsakomybės už šių Taisyklių pažeidimus taikymo tvarką.

2. Šiomis Taisyklėmis vadovaujasi reklaminės veiklos subjektai bei reklamos kontrolę vykdančios institucijos.

3. Šiose Taisyklėse vartojamos sąvokos apibrėžtos Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatyme ir Lietuvos Respublikos statybos įstatyme.

Punkto pakeitimai:

Nr. ĮV-907, 2017-08-30, paskelbta TAR 2017-08-30, i. k. 2017-13868

 

II SKYRIUS
REKLAMOS ĮRENGIMO REIKALAVIMAI

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. ĮV-907, 2017-08-30, paskelbta TAR 2017-08-30, i. k. 2017-13868

 

4. Draudžiama įrengti reklamą:

4.1. kultūros paveldo objektuose, esančiuose gamtiniuose bei kompleksiniuose draustiniuose ir valstybiniuose parkuose (išskyrus miestų ir miestelių teritorijas), jei ši reklama nesusijusi su saugomais kompleksais ir objektais (vertybėmis);

4.2. ant monumentaliosios dailės kūrinių, koplytėlių, koplytstulpių, stogastulpių, monumentaliųjų kryžių, memorialinių statinių ir prie jų esančiose teritorijose, skirtose jų naudojimui;

4.3. ant kultūros paveldo objektų (statinių), paskelbtų saugomais ar kultūros paminklais, fasadų, stogų, architektūros detalių (stulpų, piliastrų ir mentelių, karnizų bei frizų, balkonų, erkerių, portalų, langų apvadų, rustų, architektūros skaidymus imituojančio tinko ir pan.) arba reklama neturi uždengti pavienių detalių bei jų junginių, suardant fasado architektūros formą.

5. Įrengiant reklamą ant kultūros paveldo objektų (statinių) draudžiama:

5.1. rašyti, piešti, tapyti, raižyti ar kitaip gadinti sienas, duris, langines, vartus;

5.2. naudoti kultūros paveldo objektams nebūdingas medžiagas: plastmasę, aliuminio skardą, fluorescensinius dažus, neoną.

6. Reklama, įrengiama ant statinių, savo forma ir masteliu turi derėti prie jų architektūros. Jei fasade yra speciali reklamai skirta vieta, kitur ją kabinti draudžiama. Tyrimais pagrindus, anksčiau buvusi reklama saugojama ir eksponuojama kaip kultūros paveldo objekto vertingoji savybė.

Punkto pakeitimai:

Nr. ĮV-907, 2017-08-30, paskelbta TAR 2017-08-30, i. k. 2017-13868

 

7. Reklama, įrengiama kultūros paveldo objektų teritorijose ar apsaugos zonose, turi savo tūriu neuždengti kultūros paveldo objektų ir savo forma derėti prie aplinkos.

8. Reklama, taip pat ir ta, kurios nereglamentuoja Lietuvos Respublikos reklamos įstatymas, savo formomis, medžiagomis, spalvomis, įrengimo būdais, technologijomis neturi žaloti, uždengti ar nustelbti kultūros paveldo objektų.

 

III SKYRIUS
REKLAMOS ĮRENGIMO PROJEKTŲ DERINIMAS IR LEIDIMŲ IŠDAVIMAS

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. ĮV-907, 2017-08-30, paskelbta TAR 2017-08-30, i. k. 2017-13868

 

9. Reklamos įrengimo kultūros paveldo objektuose, jų teritorijose bei apsaugos zonose projektai turi būti suderinti su Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos teritoriniu padaliniu (toliau – Padalinys), o reklamos įrengimo savivaldybės paskelbtuose saugomais kultūros paveldo objektuose projektai turi būti suderinti su savivaldybės paveldosaugos padaliniu bei savivaldybės kalbos tvarkytoju.

10. Reklamos davėjas, norėdamas įrengti reklamą kultūros paveldo objektuose, jų teritorijose bei apsaugos zonose, vadovaudamasis šių Taisyklių 9 punktu, privalo pateikti Padaliniui arba savivaldybės paveldosaugos padaliniui reklamos įrengimo projektą ir jo kopiją.

11. Padalinys arba savivaldybės paveldosaugos padalinys bei savivaldybės kalbos tvarkytojas per 7 darbo dienas nuo gavimo dienos pateiktą reklamos įrengimo projektą turi suderinti arba pateikti reklamos davėjui pastabas.

12. Reklamai įrengti kultūros paveldo objektuose, jų teritorijose bei apsaugos zonose reklamos davėjas privalo gauti savivaldybės, kurios teritorijoje įrengiama išorinė reklama, vykdomosios institucijos leidimą.

Punkto pakeitimai:

Nr. ĮV-907, 2017-08-30, paskelbta TAR 2017-08-30, i. k. 2017-13868

 

13. Leidimui gauti reklamos davėjas savivaldybės, kurios teritorijoje įrengiama išorinė reklama, vykdomajai institucijai pateikia suderintą reklamos įrengimo projektą kartu su kitais dokumentais ir informacija, nurodytais Išorinės reklamos įrengimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos ūkio ministro įsakymu.

Punkto pakeitimai:

Nr. ĮV-907, 2017-08-30, paskelbta TAR 2017-08-30, i. k. 2017-13868

 

IV SKYRIUS
REKLAMOS KONTROLĖ

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. ĮV-907, 2017-08-30, paskelbta TAR 2017-08-30, i. k. 2017-13868

 

14. Reklamos kultūros paveldo objektuose, jų teritorijose bei apsaugos zonose įrengimo reikalavimų laikymosi kontrolę pagal kompetenciją atlieka Padaliniai, savivaldybių paveldosaugos padaliniai bei kitos Lietuvos Respublikos reklamos įstatyme nurodytos institucijos.

15. Padalinys, kontroliuodamas reklamos įrengimą:

15.1. tikrina, ar įrengta reklama atitinka Padalinio suderintą projektą ir yra kokybiška;

15.2. konsultuoja reklaminės veiklos subjektus;

15.3. atlieka administracinių nusižengimų tyrimą ir surašo administracinių nusižengimų protokolus, kurie nagrinėjami Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso nustatyta tvarka;

15.4. vykdo kitas įstatymuose bei kituose teisės aktuose nustatytas funkcijas.

Punkto pakeitimai:

Nr. ĮV-907, 2017-08-30, paskelbta TAR 2017-08-30, i. k. 2017-13868

 

16. Savivaldybių administracijų pareigūnai, kontroliuodami reklamos įrengimą:

16.1. tikrina, ar įrengta reklama atitinka savivaldybės paveldosaugos padalinio suderintą projektą ir yra kokybiška;

16.2. konsultuoja reklaminės veiklos subjektus;

16.3. atlieka administracinių nusižengimų tyrimą ir surašo administracinių nusižengimų protokolus, kurie nagrinėjami Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso nustatyta tvarka;

16.4. vykdo kitas įstatymuose bei kituose teisės aktuose nustatytas funkcijas.

Punkto pakeitimai:

Nr. ĮV-907, 2017-08-30, paskelbta TAR 2017-08-30, i. k. 2017-13868

 

V SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. ĮV-907, 2017-08-30, paskelbta TAR 2017-08-30, i. k. 2017-13868

 

17. Reklamos davėjas atsako už reklamos įrengimo projektų ir su jais susijusių dokumentų teisingą įgyvendinimą.

18. Asmenys, pažeidę šių Taisyklių reikalavimus, atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

19. Ginčai tarp reklaminės veiklos subjektų ir reklamos kontrolę vykdančių institucijų sprendžiami teismine tvarka.

______________

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos kultūros ministerija, Įsakymas

Nr. ĮV-907, 2017-08-30, paskelbta TAR 2017-08-30, i. k. 2017-13868

Dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2005 m. balandžio 13 d. įsakymo Nr. ĮV-138 „Dėl Reklamos kultūros paveldo objektuose, jų teritorijose ir apsaugos zonose įrengimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo