Suvestinė redakcija nuo 2021-12-02

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2005, Nr. 50-1673, i. k. 1052080ISAK00ĮV-119

 

Nauja redakcija nuo 2021-12-02:

Nr. ĮV-1355, 2021-12-01, paskelbta TAR 2021-12-01, i. k. 2021-24867

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL VALSTYBINIO KERNAVĖS KULTŪRINIO REZERVATO

NAUDOJIMO IR LANKYMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

2005 m. balandžio 11 d. Nr. ĮV-119

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo 21 straipsnio 3 dalimi,

t v i r t i n u Valstybinio Kernavės kultūrinio rezervato naudojimo ir lankymo taisykles (pridedama).

 

 

 

KULTŪROS MINISTRAS                                                             VLADIMIRAS PRUDNIKOVAS

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos kultūros ministro

2005 m. balandžio 11 d. įsakymu Nr. ĮV-119

 

VALSTYBINIO KERNAVĖS KULTŪRINIO REZERVATO NAUDOJIMO IR LANKYMO TAISYKLĖS

 

I. SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS

 

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. ĮV-1355, 2021-12-01, paskelbta TAR 2021-12-01, i. k. 2021-24867

 

1. Valstybinio Kernavės kultūrinio rezervato (toliau – Rezervatas) naudojimo ir lankymo taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato Rezervato naudojimo ir lankymo tvarką, Rezervate draudžiamą veiklą ir atsakomybę už šių taisyklių pažeidimą.

2. Rezervatas – unikalus teritorinis archeologijos ir istorijos vertybių kompleksas, su joje esančiais kultūros paveldo objektais (vertybėmis) ir muziejine ekspozicija, 2004 metais įrašytas į UNESCO Pasaulio paveldo objektų sąrašą, tuo pripažįstant šios vietovės išskirtinę vertę.

Punkto pakeitimai:

Nr. ĮV-1355, 2021-12-01, paskelbta TAR 2021-12-01, i. k. 2021-24867

 

3. Rezervato teritorija (194,4 ha), joje esantys kultūros paveldo objektai (vertybės) ir kultūrinis kraštovaizdis saugomi, tvarkomi ir naudojami vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymu, Lietuvos Respublikos laukinių augalų ir grybų įstatymu, Lietuvos Respublikos miškų įstatymu, Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymu, Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymu, Lietuvos Respublikos saugomų gyvūnų, augalų ir grybų rūšių įstatymu, Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo įstatymu, Lietuvos Respublikos statybos įstatymu, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, Lietuvos Respublikos reklamos įstatymu, Lietuvos Respublikos želdynų įstatymu ir Rezervato nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. lapkričio 5 d. nutarimu Nr. 1745 „Dėl Valstybinio Kernavės kultūrinio rezervato nuostatų patvirtinimo“, Rezervato tvarkymo planu (planavimo schema), patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. balandžio 8 d. nutarimu Nr. 291 „Dėl Valstybinio Kernavės kultūrinio rezervato tvarkymo plano (planavimo schemos) patvirtinimo“, kultūros paveldo objektų (vertybių) tipiniais ir individualiais apsaugos reglamentais bei Pasaulinio kultūros ir gamtos paveldo globos konvencijos nuostatomis.

Punkto pakeitimai:

Nr. ĮV-1355, 2021-12-01, paskelbta TAR 2021-12-01, i. k. 2021-24867

 

4. Siekiant Rezervatą su jame esančiais paveldo objektais (vertybėmis) izoliuoti nuo neigiamo veiklos poveikio ir užtikrinti bendrą ekologinę kraštovaizdžio pusiausvyrą yra nustatyta šios teritorijos buferinė apsaugos zona (2455,2 ha), kurios tvarkymą ir naudojimą nustato šios zonos apsaugos reglamentas.

5. Rezervato veiklą organizuoja, jo apsaugą ir naudojimą pagal paskirtį užtikrina biudžetinė įstaiga Valstybinio Kernavės kultūrinio rezervato direkcija (toliau – Direkcija), veikianti pagal Direkcijos nuostatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2002 m. gruodžio 11 d. įsakymu Nr. 461 „Dėl Valstybinio Kernavės kultūrinio rezervato direkcijos nuostatų patvirtinimo.

Punkto pakeitimai:

Nr. ĮV-1355, 2021-12-01, paskelbta TAR 2021-12-01, i. k. 2021-24867

 

6. Rezervato lankytojai bei fiziniai ir juridiniai asmenys, vykdantys veiklą Rezervate, privalo laikytis Taisyklių 3 punkte nurodytuose įstatymuose ir kituose teisės aktuose nustatyto veiklos reglamentavimo ir Taisyklių reikalavimų.

Punkto pakeitimai:

Nr. ĮV-1355, 2021-12-01, paskelbta TAR 2021-12-01, i. k. 2021-24867

 

7. Rezervato lankytojai ir naudotojai turi turėti galimybę laisvai susipažinti su šiomis taisyklėmis.

 

II. SKYRIUS REZERVATO NAUDOJIMAS

 

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. ĮV-1355, 2021-12-01, paskelbta TAR 2021-12-01, i. k. 2021-24867

 

8. Neteko galios nuo 2021-12-02

Punkto naikinimas:

Nr. ĮV-1355, 2021-12-01, paskelbta TAR 2021-12-01, i. k. 2021-24867

 

9. Fiziniams ir juridiniams asmenims, sudariusiems su Direkcija sutartis, Rezervate gali būti leidžiama:

9.1. vykdyti lankytojų aptarnavimą ir vesti ekskursijas;

9.2. vykdyti edukacinę veiklą;

9.3. organizuoti komercinius ir ne pelno siekiančius renginius bei projektus;

Punkto pakeitimai:

Nr. ĮV-1355, 2021-12-01, paskelbta TAR 2021-12-01, i. k. 2021-24867

 

9.4. fotografuoti ar filmuoti komerciniais tikslais;

9.5. šienauti pievas;

9.6. ganyti gyvulius ne kultūros paveldo objektų (vertybių) teritorijose;

9.7. kita veikla, susijusi su Rezervato nuostatuose numatytų uždavinių įgyvendinimu.

10. Rezervato tvarkymo plane (planavimo schemoje) pažymėtu ir įrengtu vietinės reikšmės vidaus keliu, skirtu Rezervato naudojimui bei lankytojų aptarnavimui, leidžiama važiuoti motorinėmis transporto priemonėmis tik darbus Rezervate vykdantiems, Rezervato buferinės apsaugos zonos griežtos apsaugos pozonyje gyvenantiems ar dirbantiems ir (ar) kitiems asmenims. Įvažiavimas į Rezervato teritoriją ribojamas pakeliamaisiais ar atveriamaisiais motorinių transporto priemonių įvažiavimo užtvarais, kuriuos įrengia, valdo ir leidimus pro juos važiuoti išduoda Direkcija.

Punkto pakeitimai:

Nr. ĮV-1355, 2021-12-01, paskelbta TAR 2021-12-01, i. k. 2021-24867

 

III. SKYRIUS REZERVATO LANKYMAS

 

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. ĮV-1355, 2021-12-01, paskelbta TAR 2021-12-01, i. k. 2021-24867

 

11. Rezervatas skirstomas į dviejų skirtingų režimų lankymo zonas, kurių ribos nustatomos Rezervato tvarkymo planu (planavimo schema):

11.1. kontroliuojamo lankytojų srauto patekimo zoną, kurioje yra visi Rezervate saugomi paveldo objektai (vertybės);

11.2. nekontroliuojamo lankytojų srauto patekimo zoną, kurioje saugomų paveldo objektų (vertybių) nėra.

12. Visa Rezervato teritorija yra prieinama lankymui, kurio bendrąją tvarką reglamentuoja šios Taisyklės.

13. Neteko galios nuo 2021-12-02

Punkto naikinimas:

Nr. ĮV-1355, 2021-12-01, paskelbta TAR 2021-12-01, i. k. 2021-24867

 

14. Lankytojai turi teisę:

14.1. lankytis Rezervate;

14.2. naudotis Rezervate esančia infrastruktūra;

14.3. naudotis Direkcijos teikiamomis paslaugomis;

14.4. fotografuoti ir filmuoti nekomerciniais tikslais;

14.5. grybauti, rinkti vaisius (uogas, riešutus ir kt.), vaistažoles ir vaistinę žaliavą, laikantis Saugomų gyvūnų, augalų ir grybų rūšių įstatyme ir Laukinių augalų ir grybų įstatyme nustatytų reikalavimų.

Punkto pakeitimai:

Nr. ĮV-1355, 2021-12-01, paskelbta TAR 2021-12-01, i. k. 2021-24867

 

15. Lankytojai privalo:

15.1. saugoti Rezervate esančius kultūros paveldo objektus (vertybes) ir gamtinę aplinką;

15.2. laikytis šiomis taisyklėmis nustatytų ir Rezervate esančiuose stenduose bei ženkluose nurodytų draudimų ir apribojimų;

15.3. nešiukšlinti, tinkamai naudotis Rezervato teritorijoje esančiomis poilsiavietėmis: saugiai elgtis su ugnimi, ir sutvarkyti jas paliekant;

Punkto pakeitimai:

Nr. ĮV-1355, 2021-12-01, paskelbta TAR 2021-12-01, i. k. 2021-24867

 

15.4. nepažeisti kitų Rezervato lankytojų teisių bei interesų;

15.5. apie pastebėtus kultūros paveldo objektų (vertybių) ir gamtinės aplinkos niokojimo atvejus pranešti Direkcijai;

15.6. vykdyti teisėtus Direkcijos bei kitų įgaliotų pareigūnų reikalavimus.

 

IV. SKYRIUS REZERVATE DRAUDŽIAMA VEIKLA

 

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. ĮV-1355, 2021-12-01, paskelbta TAR 2021-12-01, i. k. 2021-24867

 

16. Rezervate draudžiama ūkinė veikla ir nesuderinti su Direkcija žemės judinimo darbai.

17. Rezervato naudotojams ir lankytojams draudžiama:

17.1. daryti žalą kultūros paveldo objektams (vertybėms), niokoti bei teršti gamtinę aplinką;

17.2. kopti piliakalnių ar kitais šlaitais bei leistis (įskaitant žiemos metu leidimąsi rogutėmis, slidėmis, čiuožyklėmis ir pan.) nuo jų tam neįrengtose vietose ar kitaip skatinti žemės paviršiaus eroziją;

17.3. gadinti informacinę ir muziejinių ekspozicijų po atviru dangumi įrangą ir niokoti infrastruktūrinius įrenginius;

17.4. kirsti medžius ir krūmus;

17.5. važiuoti transporto priemonėmis (išskyrus neįgaliųjų vežimėlius) visoje Rezervato teritorijoje, išskyrus Rezervato tvarkymo plane (planavimo schemoje) pažymėtu ir įrengtu kietos dangos vietinės reikšmės vidaus keliu ar kitais specialiai pažymėtais takais;

17.6. triukšmauti ar kitaip trukdyti Rezervato lankytojams;

17.7. trukdyti Rezervate vykdomiems darbams ir moksliniams tyrimams;

17.8. stovyklauti (statyti palapines, apsistoti su kemperiais, kilnojamaisiais nameliais), kurti laužus tam tikslui nenumatytose ir neįrengtose vietose;

17.9. naikinti skruzdėlynus, žaloti, rinkti ar išnešti, išvežti miško paklotę;

17.10. įsinešti ir naudoti pirotechnikos ir kitas degias bei sprogstamąsias medžiagas;

17.11. leisti bėgioti šunims be pavadėlio.

Punkto pakeitimai:

Nr. ĮV-1355, 2021-12-01, paskelbta TAR 2021-12-01, i. k. 2021-24867

 

V. SKYRIUS ATSAKOMYBĖ UŽ ŠIŲ TAISYKLIŲ PAŽEIDIMĄ

 

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. ĮV-1355, 2021-12-01, paskelbta TAR 2021-12-01, i. k. 2021-24867

 

18. Rezervato naudojimo ir lankymo kontrolę vykdo Direkcijos, taip pat Lietuvos Respublikos valstybiniai saugomų teritorijų bei Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos pareigūnai.

19. Asmenys, padarę žalą Rezervatui ir jame esančioms vertybėms, privalo atlyginti tiesioginius ir netiesioginius nuostolius Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

20. Asmenys, pažeidę šių Taisyklių reikalavimus, atsako Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

____________

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos kultūros ministerija, Įsakymas

Nr. ĮV-1355, 2021-12-01, paskelbta TAR 2021-12-01, i. k. 2021-24867

Dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2005 m. balandžio 11 d. įsakymo Nr. ĮV-119 „Dėl Valstybinio Kernavės kultūrinio rezervato naudojimo ir lankymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo