Suvestinė redakcija nuo 2024-01-01

 

Nutarimas paskelbtas: Žin. 2005, Nr. 51-1699, i. k. 1051100NUTA00000413

 

Nauja redakcija nuo 2020-08-01:

Nr. 644, 2020-06-17, paskelbta TAR 2020-06-22, i. k. 2020-13594

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

NUTARIMAS

DĖL PROFESINĖS REABILITACIJOS IŠMOKOS NUOSTATŲ

PATVIRTINIMO

 

2005 m. balandžio 18 d. Nr. 413

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos asmens su negalia teisių apsaugos pagrindų įstatymo 23 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybė  n u t a r i a:

Preambulės pakeitimai:

Nr. 945, 2023-12-06, paskelbta TAR 2023-12-11, i. k. 2023-23948

 

Patvirtinti Profesinės reabilitacijos išmokos nuostatus (pridedama).

 

 

 

MINISTRAS PIRMININKAS                                                               ALGIRDAS BRAZAUSKAS

 

 

 

SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRĖ                               VILIJA BLINKEVIČIŪTĖ

 

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2005 m. balandžio 18 d. nutarimu Nr. 413

(Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2020 m.  birželio 17 d. nutarimo Nr. 644

redakcija)

 

 

PROFESINĖS REABILITACIJOS IŠMOKOS NUOSTATAI

 

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Profesinės reabilitacijos išmokos nuostatai (toliau – Nuostatai) nustato profesinės reabilitacijos išmokos profesinės reabilitacijos programoje dalyvaujančiam asmeniui, kuris nedraudžiamas valstybiniu socialiniu draudimu arba draudžiamas tik valstybiniu socialiniu pensijų draudimu, skyrimo, mokėjimo, mokėjimo sustabdymo, atnaujinimo, pratęsimo ir nutraukimo tvarką.

2. Profesinės reabilitacijos išmoką skiria, moka, mokėjimą sustabdo, atnaujina, pratęsia ir nutraukia Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Užimtumo tarnyba).

3. Nuostatuose vartojamos sąvokos apibrėžtos Lietuvos Respublikos asmens su negalia teisių apsaugos pagrindų įstatyme.

Punkto pakeitimai:

Nr. 945, 2023-12-06, paskelbta TAR 2023-12-11, i. k. 2023-23948

 

II SKYRIUS
PROFESINĖS REABILITACIJOS IŠMOKOS SKYRIMAS

 

4. Asmens su negalia teisių apsaugos agentūra prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Asmens su negalia teisių apsaugos agentūra), nustačiusi asmeniui profesinės reabilitacijos paslaugų poreikį, sprendimą dėl profesinės reabilitacijos paslaugų poreikio teikia Užimtumo tarnybai Asmens su negalia teisių apsaugos agentūros ir Užimtumo tarnybos duomenų teikimo sutartyje nustatytomis sąlygomis ir tvarka.

Punkto pakeitimai:

Nr. 945, 2023-12-06, paskelbta TAR 2023-12-11, i. k. 2023-23948

 

5. Užimtumo tarnyba per 5 darbo dienas nuo sprendimo dėl profesinės reabilitacijos paslaugų poreikio gavimo dienos patikrina, ar pagal Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos informacinės sistemos duomenis asmuo, kuriam nustatytas profesinės reabilitacijos paslaugų poreikis, nedraudžiamas valstybiniu socialiniu draudimu arba draudžiamas tik valstybiniu socialiniu pensijų draudimu, ir organizuoja Užimtumo tarnybos direktoriaus patvirtintos formos sutarties dėl profesinės reabilitacijos teikimo tarp asmens, kuriam nustatytas profesinės reabilitacijos paslaugų poreikis, Užimtumo tarnybos, profesinės reabilitacijos programas įgyvendinančios ir reabilitacijos paslaugas teikiančios įstaigos (toliau – profesinės reabilitacijos programas įgyvendinančios įstaigos) sudarymą.

Punkto pakeitimai:

Nr. 945, 2023-12-06, paskelbta TAR 2023-12-11, i. k. 2023-23948

 

6. Profesinės reabilitacijos išmoka skiriama Užimtumo tarnybos direktoriaus ar jo įgalioto valstybės tarnautojo sprendimu, kuriame nurodoma profesinės reabilitacijos dalyvio vardas ir pavardė, asmens kodas, profesinės reabilitacijos išmokos skyrimo data ir šios išmokos dydis, sutartyje dėl profesinės reabilitacijos teikimo nurodyta profesinės reabilitacijos dalyvio dalyvavimo profesinės reabilitacijos programoje pradžia, teisės aktų normos, kuriomis pagrįstas priimamas sprendimas, sprendimo apskundimo tvarka ir terminai. Jei priimamas sprendimas neskirti profesinės reabilitacijos išmokos, turi būti nurodoma ir tokio sprendimo priežastis.

 

III SKYRIUS
PROFESINĖS REABILITACIJOS IŠMOKOS MOKĖJIMAS,
MOKĖJIMO SUSTABDYMAS, ATNAUJINIMAS, PRATĘSIMAS IR NUTRAUKIMAS

 

7. Profesinės reabilitacijos išmoka mokama už praėjusį mėnesį iki einamojo mėnesio 20 dienos.

8. Mėnesio profesinės reabilitacijos išmokos dydis yra profesinės reabilitacijos programos pradžios mėnesį galiojančių dviejų socialinio draudimo bazinių pensijų dydžio. Profesinės reabilitacijos išmoka mokama už dalyvavimą profesinės reabilitacijos programoje (taikoma 5 darbo dienų savaitė). Vienos dienos profesinės reabilitacijos išmokos dydis apskaičiuojamas taip: dviejų socialinio draudimo bazinių pensijų dydžių, galiojančių profesinės reabilitacijos programos pradžios mėnesį, suma dalijama iš mėnesio, už kurį mokama profesinės reabilitacijos išmoka, darbo dienų skaičiaus (taikoma 5 darbo dienų savaitė).

9. Profesinės reabilitacijos išmoka pervedama į profesinės reabilitacijos dalyvio sutartyje dėl profesinės reabilitacijos teikimo nurodytą sąskaitą kredito ar mokėjimo įstaigoje.

10. Jei socialinės apsaugos ir darbo ministro nustatyta tvarka Užimtumo tarnybos direktoriaus ar jo įgalioto valstybės tarnautojo atitinkamu sprendimu profesinės reabilitacijos programa sustabdoma, atnaujinama, pratęsiama ar nutraukiama, profesinės reabilitacijos išmokos mokėjimas sustabdomas, išskyrus Asmens su negalia teisių apsaugos pagrindų įstatymo 23 straipsnio 5 dalyje nustatytą atvejį, atnaujinamas, pratęsiamas ar nutraukiamas nuo atitinkamo Užimtumo tarnybos direktoriaus ar jo įgalioto valstybės tarnautojo sprendimo dėl profesinės reabilitacijos programos ir (ar) profesinės reabilitacijos išmokos sustabdymo, atnaujinimo, pratęsimo ar nutraukimo priėmimo dienos. Profesinės reabilitacijos išmoka mokama Asmens su negalia teisių apsaugos pagrindų įstatymo 23 straipsnio 5 dalyje nustatytą laikotarpį. Sprendime dėl profesinės reabilitacijos išmokos mokėjimo sustabdymo, atnaujinimo, pratęsimo ar nutraukimo pateikiami Nuostatų 6 punkte nurodyti duomenys.

 

Punkto pakeitimai:

Nr. 945, 2023-12-06, paskelbta TAR 2023-12-11, i. k. 2023-23948

 

IV SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

11. Užimtumo tarnyba turi teisę gauti informaciją, kurios reikia profesinės reabilitacijos išmokai skirti ir mokėti: iš Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos informacinės sistemos – duomenis, ar asmuo, kuriam nustatytas profesinės reabilitacijos paslaugų poreikis, nedraudžiamas valstybiniu socialiniu draudimu arba draudžiamas tik valstybiniu socialiniu pensijų draudimu, iš profesinės reabilitacijos programas įgyvendinančių įstaigų – duomenis, kiek dienų profesinės reabilitacijos dalyvis dalyvavo (nedalyvavo) profesinės reabilitacijos programoje, nurodant nedalyvavimo priežastis.

12. Užimtumo tarnyba asmens duomenis tvarko vadovaudamasi 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) ir Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu.

13. Dokumentai (įskaitant dokumentus, kuriuose yra asmens duomenų) saugomi Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo nustatyta tvarka ir terminais. Duomenų subjektų teisės įgyvendinamos Reglamento (ES) 2016/679 ir duomenų valdytojo, į kurį kreipiamasi dėl duomenų subjekto teisių įgyvendinimo, nustatyta tvarka.

______________

 

Priedo pakeitimai:

Nr. 644, 2020-06-17, paskelbta TAR 2020-06-22, i. k. 2020-13594

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 959, 2018-09-26, paskelbta TAR 2018-09-27, i. k. 2018-15194

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. balandžio 18 d. nutarimo Nr. 413 „Dėl Profesinės reabilitacijos pašalpos skyrimo ir mokėjimo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 397, 2020-04-15, paskelbta TAR 2020-04-21, i. k. 2020-08289

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. balandžio 18 d. nutarimo Nr. 413 „Dėl Profesinės reabilitacijos pašalpos skyrimo ir mokėjimo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 644, 2020-06-17, paskelbta TAR 2020-06-22, i. k. 2020-13594

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. balandžio 18 d. nutarimo Nr. 413 ,,Dėl Profesinės reabilitacijos pašalpos skyrimo ir mokėjimo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo

 

4.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 945, 2023-12-06, paskelbta TAR 2023-12-11, i. k. 2023-23948

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. balandžio 18 d. nutarimo Nr. 413 „Dėl Profesinės reabilitacijos išmokos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo