Suvestinė redakcija nuo 2016-05-25

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2005, Nr. 48-1601, i. k. 1052270ISAK001R-111

 

Nauja redakcija nuo 2008-11-12:

Nr. 1R-416, 2008-10-31, Žin. 2008, Nr. 129-4920 (2008-11-11), i. k. 1082270ISAK001R-416

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL TEISININKO PROFESINĖS KVALIFIKACIJOS PRIPAŽINIMO NORINT UŽSIIMTI ADVOKATO PROFESINE VEIKLA LIETUVOS RESPUBLIKOJE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2005 m. balandžio 12 d. Nr. 1R-111

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos advokatūros įstatymo 70 straipsniu ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. birželio 18 d. nutarimo Nr. 637 „Dėl Lietuvos Respublikos reglamentuojamų profesinių kvalifikacijų pripažinimo įstatymo įgyvendinimo“ 1.1.6 papunkčiu,

Preambulės pakeitimai:

Nr. 1R-163, 2016-05-24, paskelbta TAR 2016-05-24, i. k. 2016-13850

 

tvirtinu Teisininko profesinės kvalifikacijos pripažinimo norint užsiimti advokato profesine veikla Lietuvos Respublikoje tvarkos aprašą (pridedama).

 

 

 

TEISINGUMO MINISTRAS                                                                 GINTAUTAS BUŽINSKAS

 

SUDERINTA

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

2004-09-22 raštu Nr. (23.7/1-56)-SD-6936

 


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos teisingumo ministro

2005 m. balandžio 12 d. įsakymu Nr. 1R-111

(Lietuvos Respublikos teisingumo ministro

2008 m. spalio 31 d. įsakymo Nr. 1R-416

redakcija)

 

TEISININKO PROFESINĖS KVALIFIKACIJOS PRIPAŽINIMO NORINT UŽSIIMTI ADVOKATO PROFESINE VEIKLA LIETUVOS RESPUBLIKOJE TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. 1R-163, 2016-05-24, paskelbta TAR 2016-05-24, i. k. 2016-13850

 

1. Teisininko profesinės kvalifikacijos pripažinimo norint užsiimti advokato profesine veikla Lietuvos Respublikoje tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato Europos Sąjungos valstybės narės, Europos ekonominės erdvės valstybės ar Šveicarijos Konfederacijos teisininko profesinės kvalifikacijos pripažinimo tvarką, įgyvendinant 2005 m. rugsėjo 7 d. Europos Parlamento ir Europos Tarybos direktyvą 2005/36/EB dėl profesinių kvalifikacijų pripažinimo (OL 2005 L 255, p. 22) su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2013 m. lapkričio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2013/55/ES (OL 2013 L 354, p. 132).

Punkto pakeitimai:

Nr. 1R-163, 2016-05-24, paskelbta TAR 2016-05-24, i. k. 2016-13850

 

2. Pagrindinės šiame Apraše vartojamos sąvokos:

Valstybė narė – kiekviena Europos Sąjungos valstybė narė arba Europos ekonominės erdvės valstybė, arba Šveicarijos Konfederacija;

Profesinio tinkamumo testas – šio Aprašo nustatyta tvarka sudarytos komisijos vykdomas pareiškėjo profesinių žinių patikrinimas, siekiant įvertinti pareiškėjo tinkamumą užsiimti Lietuvos advokato profesine veikla Lietuvos Respublikoje;

Pareiškėjas – valstybės narės pilietis ar kitas fizinis asmuo, kuris naudojasi Europos Sąjungos teisės aktų suteiktomis įsidarbinimo ar vertimosi savarankiška veikla Europos Sąjungos valstybėse narėse teisėmis, kuris yra įgijęs profesinį išsilavinimą ir baigęs praktinį mokymą, jeigu toks yra reikalaujamas toje valstybėje narėje, suteikiantį jam teisę verstis Europos Sąjungos valstybės narės teisininko praktika, siekiantis teisininko profesinės kvalifikacijos pripažinimo.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1R-163, 2016-05-24, paskelbta TAR 2016-05-24, i. k. 2016-13850

 

3. Kitos šiame Apraše vartojamos sąvokos atitinka sąvokas, vartojamas Lietuvos Respublikos advokatūros įstatyme ir Lietuvos Respublikos reglamentuojamų profesinių kvalifikacijų pripažinimo įstatyme

Punkto pakeitimai:

Nr. 1R-163, 2016-05-24, paskelbta TAR 2016-05-24, i. k. 2016-13850

 

II SKYRIUS

PARAIŠKOS PRIPAŽINTI TEISININKO PROFESINĘ KVALIFIKACIJĄ NORINT UŽSIIMTI ADVOKATO PROFESINE VEIKLA LIETUVOS RESPUBLIKOJE PATEIKIMAS TEISINGUMO MINISTERIJAI

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. 1R-163, 2016-05-24, paskelbta TAR 2016-05-24, i. k. 2016-13850

 

4. Pareiškėjas turi teisę pateikti Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijai (toliau – Teisingumo ministerija) ar Lietuvos Respublikos kontaktiniam centrui paraišką (šio Aprašo priedas) pripažinti jo profesinę kvalifikaciją norint užsiimti advokato profesine veikla Lietuvos Respublikoje (toliau – paraiška). Prie paraiškos turi būti pridėti šie dokumentai:

4.1. asmens pilietybę arba teisę naudotis Europos Sąjungos teisės aktų suteiktomis įsidarbinimo ar vertimosi savarankiška veikla Europos Sąjungos valstybėse narėse teisėmis įrodantis dokumentas;

Punkto pakeitimai:

Nr. 1R-163, 2016-05-24, paskelbta TAR 2016-05-24, i. k. 2016-13850

 

4.2. valstybės narės kompetentingos institucijos išduotas dokumentas, kuriuo pareiškėjui suteiktas teisininko profesinis vardas;

4.3. teisės magistro diplomas arba įgytą teisininko profesinį kvalifikacinį laipsnį (vienpakopį teisinį universitetinį išsilavinimą) įrodantis diplomas;

4.4. pavardės keitimą patvirtinantys dokumentai (jeigu dokumentuose nurodyta kita pavardė);

4.5. formalios kvalifikacijos įrodymų, įgytų trečiojoje šalyje, pripažinimo valstybėje narėje dokumentai (jeigu tokie yra);

4.6. dokumentas, įrodantis nepriekaištingą pareiškėjo reputaciją;

4.7. dokumentas, liudijantis, kad pareiškėjas neturi sveikatos sutrikimų, galinčių trukdyti tinkamai atlikti advokato pareigas;

4.8. kiti dokumentai, patvirtinantys pareiškėjo profesinę kvalifikaciją (jeigu tokie yra).

Punkto pakeitimai:

Nr. 1R-163, 2016-05-24, paskelbta TAR 2016-05-24, i. k. 2016-13850

 

5. Šio Aprašo 4 punkte nurodyti dokumentai gali būti pateikti asmeniškai, siųsti registruotu laišku arba elektroniniu būdu (paraiška turi būti pasirašyta saugiu elektroniniu parašu). Jei pateikiami šio Aprašo 4 punkte nurodytų dokumentų originalai, Teisingumo ministerija patvirtina jų kopijas, o originalus grąžina pareiškėjui. Jeigu pateikiamos šio Aprašo 4 punkte nurodytų dokumentų kopijos, kurios nėra patvirtintos notaro ar atitinkamos institucijos, kilus pagrįstų abejonių dėl jų tikrumo, Teisingumo ministerija gali prašyti pateikti patvirtintas dokumentų kopijas. Šio Aprašo 4 punkte nurodyti dokumentai Teisingumo ministerijai turi būti pateikti lietuvių kalba. Trečiosiose valstybėse išduoti dokumentai, pateikiami Teisingumo ministerijai, turi būti legalizuoti ar patvirtinti pažyma (Apostille), išskyrus įstatymų ar tarptautinių sutarčių nurodytus atvejus. Jei teisės aktai nenustato kitaip, dokumentai pateikiami išversti į lietuvių kalbą, o vertimas turi būti patvirtintas asmens, išvertusio dokumentus, parašu. Dokumentai, nurodyti šio Aprašo 4.6 ir 4.7 papunkčiuose, turi būti išduoti ne anksčiau kaip prieš tris mėnesius iki jų pateikimo dienos.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1R-163, 2016-05-24, paskelbta TAR 2016-05-24, i. k. 2016-13850

 

6. Tais atvejais, kai kilmės valstybės narės arba valstybės narės, iš kurios atvyksta pareiškėjas, kompetentingos institucijos neišduoda šio Aprašo 4.6 papunktyje nurodyto dokumento, tokiam dokumentui prilygsta prisiekiant arba valstybėse, kuriose netaikoma nuostata dėl pareiškimo prisiekiant, – oficialus pareiškimas, kurį pateikia pareiškėjas kompetentingai teisminei ar administracinei institucijai arba tam tikrais atvejais, – kilmės valstybės narės arba valstybės narės, iš kurios atvyksta pareiškėjas, notarui, arba kvalifikuotai profesinei institucijai; tokia institucija arba notaras išduoda pažymėjimą, patvirtinantį pareiškimo prisiekiant arba oficialaus pareiškimo autentiškumą.

Šio Aprašo 4.7 papunktyje nurodytam dokumentui prilygsta kilmės valstybėje narėje reikalaujamas dokumentas. Jeigu kilmės valstybė narė neišduoda tokio dokumento, Teisingumo ministerija priima tos valstybės narės kompetentingos institucijos išduotą pažymėjimą.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1R-163, 2016-05-24, paskelbta TAR 2016-05-24, i. k. 2016-13850

 

7. Teisingumo ministerija, gavusi paraišką pripažinti teisininko profesinę kvalifikaciją, privalo ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo paraiškos gavimo dienos dokumentus išnagrinėti ir informuoti pareiškėją, ar pateikti visi reikiami dokumentai. Nustačiusi, kad pateikti ne visi reikiami dokumentai, Teisingumo ministerija apie tai praneša pareiškėjui ir nurodo, kokių dokumentų trūksta.

Tuo atveju, jeigu Teisingumo ministerija nusprendžia, jog jai būtina kitos institucijos išvada dėl pareiškėjo pateiktų dokumentų įvertinimo (šio Aprašo 29 punktas), šio punkto pirmojoje pastraipoje nurodyto termino skaičiavimas sustabdomas ir vėl pradedamas toliau skaičiuoti nuo išvados gavimo.

8. Teisingumo ministerija, nusprendusi, kad pareiškėjas pristatė visus reikiamus dokumentus, privalo paskirti profesinio tinkamumo testo datą ir apie tai raštu informuoti pareiškėją.

Jeigu Teisingumo ministerija, išnagrinėjusi visus pareiškėjo pateiktus dokumentus, nusprendžia, kad pareiškėjas neatitinka įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytų reikalavimų, arba jeigu pareiškėjas negali pateikti papildomų dokumentų, kurių Teisingumo ministerijai pareikalavo šio Aprašo 7 punkte nustatyta tvarka, apie atsisakymą leisti laikyti profesinio tinkamumo testą pareiškėjas turi būti informuotas per penkias darbo dienas nuo tokio sprendimo priėmimo. Sprendime turi būti nurodytos atsisakymo leisti laikyti profesinio tinkamumo testą priežastys.

 

III SKYRIUS

 PROFESINIO TINKAMUMO TESTO ORGANIZAVIMO TVARKA

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. 1R-163, 2016-05-24, paskelbta TAR 2016-05-24, i. k. 2016-13850

 

9. Profesinio tinkamumo testą organizuoja Teisingumo ministerija ne rečiau kaip kartą per ketvirtį, jeigu yra pareiškėjų.

10. Profesinio tinkamumo testo data turi būti paskirta atsižvelgiant į paraiškos padavimo datą, pareiškėjų skaičių ir į terminą, per kurį turi būti priimtas sprendimas dėl teisininko profesinės kvalifikacijos pripažinimo (šio Aprašo 28 punktas).

11. Kartu su pranešimu apie numatomą profesinio tinkamumo testo laikymo datą ir vietą Teisingumo ministerija pareiškėjui išsiunčia profesinio tinkamumo testo programą. Profesinio tinkamumo testo programa taip pat skelbiama Teisingumo ministerijos internetinėje svetainėje.

Profesinio tinkamumo testo programą tvirtina Teisingumo ministerija, suderinusi su Lietuvos advokatūra. Profesinio tinkamumo testo programa turi būti parengta atsižvelgiant į tai, kad profesinio tinkamumo testo metu siekiama patikrinti pareiškėjo sugebėjimą teikti teisines paslaugas Lietuvos advokato vardu.

12. Neteko galios nuo 2016-05-25

Punkto naikinimas:

Nr. 1R-163, 2016-05-24, paskelbta TAR 2016-05-24, i. k. 2016-13850

Punkto pakeitimai:

Nr. 1R-323, 2014-10-20, paskelbta TAR 2014-10-20, i. k. 2014-14372

 

13. Neteko galios nuo 2016-05-25

Punkto naikinimas:

Nr. 1R-163, 2016-05-24, paskelbta TAR 2016-05-24, i. k. 2016-13850

 

14. Neteko galios nuo 2016-05-25

Punkto naikinimas:

Nr. 1R-163, 2016-05-24, paskelbta TAR 2016-05-24, i. k. 2016-13850

 

15. Neteko galios nuo 2016-05-25

Punkto naikinimas:

Nr. 1R-163, 2016-05-24, paskelbta TAR 2016-05-24, i. k. 2016-13850

 

IV SKYRIUS

PROFESINIO TINKAMUMO TESTO LAIKYMO IR VERTINIMO TVARKA

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. 1R-163, 2016-05-24, paskelbta TAR 2016-05-24, i. k. 2016-13850

 

16. Profesinio tinkamumo testui laikyti teisingumo ministro įsakymu iš penkių narių sudaroma profesinio tinkamumo testo komisija. Tris profesinio tinkamumo testo komisijos narius skiria Lietuvos Respublikos teisingumo ministras, du – Lietuvos advokatūra. Profesinio tinkamumo testo komisijos nariai turi būti nepriklausomi vykdydami savo pareigas. Vieną iš profesinio tinkamumo testo komisijos narių Lietuvos Respublikos teisingumo ministras skiria komisijos pirmininku, kitą – sekretoriumi. Profesinio tinkamumo testo komisijos posėdis laikomas teisėtu, jeigu jame dalyvauja daugiau kaip trys komisijos nariai.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1R-163, 2016-05-24, paskelbta TAR 2016-05-24, i. k. 2016-13850

 

17. Pareiškėjas, negalintis atvykti į profesinio tinkamumo testą dėl svarbių priežasčių, apie tai praneša Teisingumo ministerijai iki profesinio tinkamumo testo pradžios ir pateikia dokumentus, pateisinančius neatvykimą. Teisingumo ministerijai pripažinus, kad neatvykimo priežastis yra svarbi, profesinio tinkamumo testo laikymas perkeliamas į kitą profesinio tinkamumo testo komisijos posėdį.

18. Profesinio tinkamumo testas susideda iš civilinės teisės ir civilinio proceso teisės, baudžiamosios teisės ir baudžiamojo proceso teisės, administracinės teisės, darbo teisės, konstitucinės teisės, finansų ir mokesčių teisės, žmogaus teisių, tarptautinės viešosios teisės ir Europos Sąjungos teisės, ir advokato profesinę veiklą reglamentuojančių teisės aktų žinių patikrinimo.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1R-163, 2016-05-24, paskelbta TAR 2016-05-24, i. k. 2016-13850

 

19. Profesinio tinkamumo testo užduotis parengia Teisingumo ministerija. Rengiant šias užduotis turi būti įvertinta tai, kad pareiškėjas yra savo srities specialistas ir pakankamai kvalifikuotas teikti teisines paslaugas toje valstybėje narėje, kurioje jam buvo suteiktas profesinis teisininko vardas.

20. Profesinio tinkamumo testas susideda iš dviejų dalių: testo raštu ir egzamino žodžiu. Testą raštu sudaro 50 klausimų su trimis galimais atsakymais, o egzaminą žodžiu – du teoriniai klausimai ir vienas praktinis klausimas. Testas ir egzaminas žodžiu turi apimti šio Aprašo 18 punkte nurodytus dalykus.

21. Profesinio tinkamumo testas laikomas lietuvių kalba. Egzaminas žodžiu laikomas po testo raštu. Egzaminą žodžiu turi teisę laikyti tik tas pareiškėjas, kuris teigiamai išlaikė testą raštu.

22. Pareiškėjo žinios vertinamos uždarame profesinio tinkamumo testo komisijos posėdyje. Kiekvieną profesinio tinkamumo testo dalį vertina kiekvienas komisijos narys atskirai dešimties balų sistema. Testas ir egzaminas žodžiu yra išlaikyti teigiamai, jeigu pareiškėjas iš kiekvieno jų surinko po 7 ir daugiau balų. Dėl profesinio tinkamumo testo rezultatų profesinio tinkamumo testo komisija priima nutarimą paprasta balsų dauguma. Balsams pasiskirsčius po lygiai, lemiamas yra komisijos pirmininko balsas.

23. Profesinio tinkamumo testo komisijos nutarimą pasirašo posėdyje dalyvavę profesinio tinkamumo testo komisijos nariai.

24. Profesinio tinkamumo testo rezultatai paskelbiami iš karto pasibaigus profesinio tinkamumo testo komisijos posėdžiui.

25. Pareiškėjas turi teisę perlaikyti profesinio tinkamumo testą ne anksčiau kaip po pusės metų. Perlaikymų skaičius neribojamas.

 

V SKYRIUS

SPRENDIMO PRIPAŽINTI TEISININKO PROFESINĘ KVALIFIKACIJĄ NORINT UŽSIIMTI ADVOKATO PROFESINE VEIKLA LIETUVOS RESPUBLIKOJE PRIĖMIMAS

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. 1R-163, 2016-05-24, paskelbta TAR 2016-05-24, i. k. 2016-13850

 

26. Profesinio tinkamumo testo komisija privalo ne vėliau kaip kitą darbo dieną perduoti profesinio tinkamumo testo komisijos nutarimą Teisingumo ministerijai.

27. Sprendimą dėl profesinės kvalifikacijos pripažinimo norint užsiimti advokato profesine veikla Lietuvos Respublikoje priima Teisingumo ministerija, vadovaudamasi profesinio tinkamumo testo komisijos nutarimu.

28. Sprendimas dėl teisininko profesinės kvalifikacijos pripažinimo norint užsiimti advokato profesine veikla Lietuvos Respublikoje turi būti priimtas ne vėliau kaip per tris mėnesius nuo visų reikiamų dokumentų gavimo Teisingumo ministerijoje dienos.

 

VI SKYRIUS

LIETUVIŲ KALBOS TIKRINIMAS

 

281. Jeigu profesinio tinkamumo testo komisijai pripažinus teisininko profesinę kvalifikaciją kyla pagrįstų abejonių dėl jo tinkamo kalbos mokėjimo norint užsiimti advokato profesine veikla Lietuvos Respublikoje, profesinio tinkamumo testo komisija priima sprendimą dėl lietuvių kalbos mokėjimo tikrinimo ir apie tikrinimo tvarką, datą ir vietą informuoja asmenį.

Papildyta skyriumi:

Nr. 1R-163, 2016-05-24, paskelbta TAR 2016-05-24, i. k. 2016-13850

 

VII SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

Skyriaus numeracijos pakeitimas:

Nr. 1R-163, 2016-05-24, paskelbta TAR 2016-05-24, i. k. 2016-13850

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. 1R-163, 2016-05-24, paskelbta TAR 2016-05-24, i. k. 2016-13850

 

29. Teisingumo ministerija per visą teisininko profesinės kvalifikacijos pripažinimo norint užsiimti advokato profesine veikla Lietuvos Respublikoje procedūrą gali konsultuotis su kitomis institucijomis dėl pareiškėjo profesinę kvalifikaciją patvirtinančių dokumentų įvertinimo.

30. Teisingumo ministerijos sprendimas ar vilkinimas jį priimti gali būti skundžiami Reglamentuojamų profesinių kvalifikacijų pripažinimo apeliacinei komisijai ir teismui Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1R-163, 2016-05-24, paskelbta TAR 2016-05-24, i. k. 2016-13850

 

_________________


Teisininko profesinės kvalifikacijos

pripažinimo norint užsiimti advokato

profesine veikla Lietuvos Respublikoje

tvarkos aprašo

priedas

 

Vardas (-ai)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pavardė (-ės)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gimimo data

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lytis:

 

mot.

 

vyr.

 

Paso / Asmens tapatybės kortelės numeris

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ankstesnis vardas/pavardė

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pilietybė:

 

Lietuvos Respublikos

 

Kita (parašyti)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adresas korespondencijai:

Gatvė

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Namas

 

 

 

 

Butas

 

 

 

 

Pašto kodas

 

 

 

 

 

 

 

Miestas/vietovė

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valstybė

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tel. Nr.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El. paštas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija

(adresatas)

 

PARAIŠKA

DĖL TEISININKO PROFESINĖS KVALIFIKACIJOS PRIPAŽINIMO NORINT UŽSIIMTI ADVOKATO PROFESINE VEIKLA LIETUVOS RESPUBLIKOJE

 

________________________

(data)

______________________________________

(sudarymo vieta)

 

Prašau pripažinti mano profesinę kvalifikaciją: _________________________________

Profesinės kvalifikacijos pripažinimo tikslas: ___________________________________

___________________________________________________________________________

(reglamentuojama profesija arba profesinė veikla, pagal kurią norite dirbti Lietuvos Respublikoj e, ar kita)

 

I. DUOMENYS APIE IŠSILAVINIMĄ (išvardykite švietimo institucijas, kuriose įgytas išsilavinimas)

 

Formalios kvalifikacijos įrodymą išdavusios švietimo įstaigos pavadinimas ir adresas

Mokytasi ir (ar) studijuota

Mokymosi ir (ar) studijų forma 1

Formalios kvalifikacijos įrodymo pavadinimas

(įrašyti originalo kalba)

Formalios kvalifikacijos įrodyme įrašyta profesinė kvalifikacija ar kvalifikacinis laipsnis (įrašyti originalo kalba)

Pastabos

nuo

iki

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________

1 D – dieninė, N – neakivaizdinė, V – vakarinė, NT – nuotolinė.

 

II. PAPILDOMA INFORMACIJA

(informacija apie kitas aplinkybes, galinčias turėti įtakos Jūsų profesinės kvalifikacijos pripažinimui)

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

 

III. DUOMENYS APIE PAREIŠKĖJO ĮGALIOTĄ ASMENĮ (jei prašymą pateikia įgaliotas asmuo)

 

Vardas (-ai)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pavardė (-ės)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adresas korespondencijai:

Gatvė

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Namas

 

 

 

 

Butas

 

 

 

 

Pašto kodas

 

 

 

 

 

 

 

 

Miestas/vietovė

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valstybė

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tel. Nr.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El. paštas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. SUTIKIMAS

 

Aš,__________________________________________________________________,

(pareiškėjo arba įgalioto asmens vardas ir pavardė)

esu susipažinęs (-usi) su Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu ir sutinku, kad kompetentinga institucija kreiptųsi į valstybines ir (ar) privačias įstaigas (institucijas, įmones, organizacijas ar kt.) dėl informacijos apie mane (mane įgaliojusį asmenį) ir mano (mane įgaliojusio asmens) turimą profesinę kvalifikaciją.

Sutinku, kad atitinkama kompetentinga institucija vertintų mano (mane įgaliojusio asmens) profesinę kvalifikaciją.

 

 

Patvirtinu, kad prašyme pateikti duomenys yra teisingi.

 

_______________                          ______________________

(parašas)                                       (vardas ir pavardė)

 

PRIDEDAMA*:

 

1. Asmens pilietybę įrodantis dokumentas.

2. Valstybės narės kompetentingos institucijos išduotas dokumentas, kuriuo

pareiškėjui suteiktas teisininko profesinis vardas.

3. Teisės magistro diplomas arba įgytą teisininko profesinį kvalifikacinį laipsnį

(vienpakopį teisinį universitetinį išsilavinimą) įrodantis diplomas.

4. Pavardės keitimą patvirtinantys dokumentai (jeigu dokumentuose nurodyta kita

pavardė).

5. Formalios kvalifikacijos įrodymų, įgytų trečiojoje šalyje, pripažinimo valstybėje

narėje dokumentai (jeigu tokie yra).

6. Dokumentas, įrodantis nepriekaištingą pareiškėjo reputaciją.

7. Dokumentas, liudijantis, kad pareiškėjas neturi sveikatos sutrikimų, galinčių

trukdyti tinkamai atlikti advokato pareigas.

8. Kiti dokumentai, patvirtinantys pareiškėjo profesinę kvalifikaciją (jeigu tokie yra).

 

___________________        _________________

                                                                                                  (parašas)                                  (vardas ir pavardė)

 

____________________

* Pastabos:

1. Prašome pažymėti tik pateikiamus dokumentus.

2. Jeigu pateikiamos dokumentų kopijos, kurios nėra patvirtintos nustatyta tvarka (notaro ar atitinkamos institucijos), kilus pagrįstų abejonių dėl jų tikrumo, Teisingumo ministerija gali prašyti pateikti patvirtintas dokumentų kopijas.

3. Dokumentai turi būti išversti į lietuvių kalbą, o vertimas patvirtintas asmens, išvertusio dokumentą. parašu.

 

_________________

Priedo pakeitimai:

Nr. 1R-163, 2016-05-24, paskelbta TAR 2016-05-24, i. k. 2016-13850

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija, Įsakymas

Nr. 1R-416, 2008-10-31, Žin., 2008, Nr. 129-4920 (2008-11-11), i. k. 1082270ISAK001R-416

Dėl teisingumo ministro 2005 m. balandžio 12 d. įsakymo Nr. 1R-111 „Dėl Teisininko kvalifikaciją patvirtinančio dokumento, išduoto Europos Sąjungos, Europos ekonominės erdvės valstybėse ar Šveicarijos Konfederacijoje, pripažinimo, kai asmuo siekia būti pripažintas Lietuvos advokatu, tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija, Įsakymas

Nr. 1R-323, 2014-10-20, paskelbta TAR 2014-10-20, i. k. 2014-14372

Dėl teisingumo ministro 2005 m. balandžio 12 d. įsakymo Nr. 1R-111 „Dėl Teisininko profesinės kvalifikacijos pripažinimo norint užsiimti advokato profesine veikla Lietuvos Respublikoje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija, Įsakymas

Nr. 1R-163, 2016-05-24, paskelbta TAR 2016-05-24, i. k. 2016-13850

Dėl teisingumo ministro 2005 m. balandžio 12 d. įsakymo Nr. 1R-111 „Dėl Teisininko profesinės kvalifikacijos pripažinimo norint užsiimti advokato profesine veikla Lietuvos Respublikoje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo