Suvestinė redakcija nuo 2006-05-24 iki 2007-02-27

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2005, Nr. 46-1526; Žin. 2012, Nr.54-2684, i. k. 1052070ISAKISAK-556

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRAS

 

Į S A K Y M A S

DĖL NUOSEKLIOJO MOKYMOSI PAGAL BENDROJO LAVINIMO PROGRAMAS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2005 m. balandžio 5 d. Nr. ISAK-556

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo (Žin., 1991, Nr. 23-593; 2003, Nr. 63-2853; 2004, Nr. 103-3755) 56 straipsnio 15 punktu:

1. Tvirtinu Nuosekliojo mokymosi pagal bendrojo lavinimo programas tvarkos aprašą (pridedama).

2. Pripažįstu netekusiais galios:

2.1. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2003 m. vasario 25 d. įsakymą Nr. 259 „Dėl Nuosekliojo mokymosi pagal pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas tvarkos patvirtinimo“ (Žin., 2003, Nr. 43-1975);

2.2. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2003 m. gegužės 12 d. įsakymą Nr. ISAK-632 „Dėl švietimo ir mokslo ministro 2003 m. vasario 25 d. įsakymo Nr. 259 „Dėl Priėmimo mokytis pagal pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas, kėlimo į aukštesnę klasę ir perėjimo prie aukštesnio lygmens ugdymo programos tvarkos patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2003, Nr. 48-2143);

2.3. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2003 m. birželio 4 d. įsakymą Nr. ISAK-787 „Dėl švietimo ir mokslo ministro 2003 m. vasario 25 d. įsakymo Nr. 259 „Dėl Priėmimo mokytis pagal pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas, kėlimo į aukštesnę klasę ir perėjimo prie aukštesnio lygmens ugdymo programos tvarkos patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2003, Nr. 56-2514);

2.4. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2003 m. gruodžio 24 d. įsakymą Nr. ISAK-1879 „Dėl švietimo ir mokslo ministro 2003 m. vasario 25 d. įsakymo Nr. 259 „Dėl Priėmimo mokytis pagal pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas, kėlimo į aukštesnę klasę ir perėjimo prie aukštesnio lygmens ugdymo programos tvarkos patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2004, Nr. 18-557).

 

Švietimo ir mokslo ministras                                                        Remigijus Motuzas


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos švietimo

ir mokslo ministro

2005 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. ISAK-556

 

NUOSEKLIOJO MOKYMOSI PAGAL BENDROJO LAVINIMO PROGRAMAS TVARKOS APRAŠAS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Ši Tvarka reglamentuoja asmenų nuoseklųjį mokymąsi: priėmimą mokytis pagal bendrojo lavinimo programas, kėlimą į aukštesnę klasę, perėjimą prie aukštesnio lygmens ugdymo programos, ugdymo programos kartojimą ir jos baigimą.

2. Tvarkos aprašo nuostatomis vadovaujasi visos mokyklos, vykdančios bendrojo lavinimo programas.

3. Šioje Tvarkoje:

3.1. patenkinamas įvertinimas – 4–10 balų įvertinimas, įrašai „įskaityta“, „pp“– padarė pažangą, „atleista“;

3.2. nepatenkinamas įvertinimas – 1–3 balų įvertinimas, įrašai „neįskaityta“, „np“– nepadarė pažangos, „neatestuota“;

3.3. neatestuotas mokinys – mokinys, kurio dalyko mokėjimas per trimestrą ar pusmetį yra neįvertintas;

3.4. papildomas darbas – užduotys, skiriamos bet kurios klasės mokiniui išvedus nepatenkinamą dalyko metinį įvertinimą, suteikiančios jam galimybę gauti patenkinamą dalyko metinį įvertinimą;

3.5. Bendrojo lavinimo programos – pradinio, pagrindinio, vidurinio, atitinkamos specialiojo ugdymo programos;

3.6. Pradinio ugdymo programa – pradinio ugdymo programa, pradinio ir muzikinio ugdymo programa, pradinio ir dailės ugdymo programa, suaugusiųjų pradinio ugdymo programa;

3.7. Pagrindinio ugdymo programa – pagrindinio ugdymo programa, pagrindinio ir muzikinio ugdymo programa, pagrindinio ir dailės ugdymo programa, suaugusiųjų pagrindinio ugdymo programa;

3.7.1. Pagrindinio ugdymo programos pirmoji dalis – pirmojo ketverių metų pagrindinio ugdymo, pagrindinio ir muzikinio ugdymo, pagrindinio ir dailės ugdymo, suaugusiųjų pagrindinio ugdymo turinio koncentro programa;

3.7.2. Pagrindinio ugdymo programos antroji dalis – antrojo dvejų metų pagrindinio ugdymo, pagrindinio ir muzikinio ugdymo, pagrindinio ir dailės ugdymo, suaugusiųjų pagrindinio ugdymo turinio koncentro programa;

3.8. Vidurinio ugdymo programa – vidurinio ugdymo programa, vidurinio ir muzikinio ugdymo programa, vidurinio ir dailės ugdymo programa, suaugusiųjų vidurinio ugdymo programa;

3.9. Valstybiniams išsilavinimo standartams neprilygstanti ugdymo programa – pradinio specialiojo ugdymo programa, pagrindinio specialiojo ugdymo programa, adaptuota pradinio ugdymo programa, adaptuota pagrindinio ugdymo programa, adaptuota vidurinio ugdymo programa;

3.10. pažyma – mokyklos siunčiamasis dokumentas, kuriame pateikiama informacija apie nebaigusio ugdymo programos ir išvykstančio iš mokyklos mokinio mokymosi pasiekimus per tam tikrą mokslo metų laikotarpį (pvz., per mėnesį, pirmą trimestrą, pusmetį ir pan.), informacija apie buvusio mokinio asmens byloje esančius įrašus.

 

II. PRIĖMIMAS MOKYTIS

 

4. Asmuo, pageidaujantis mokytis, mokyklos direktoriui pateikia prašymą. Prašymą už vaiką iki 14 metų pateikia vienas iš tėvų (globėjų), 14–16 metų vaikas – turintis vieno iš tėvų (rūpintojų) raštišką sutikimą.

4.1. Asmuo, pageidaujantis pradėti mokytis pagal pagrindinio ar vidurinio ugdymo programą, prie prašymo prideda įgyto išsilavinimo pažymėjimą; pageidaujantis tęsti mokymąsi – mokymosi pasiekimų pažymėjimą arba pažymą apie mokymosi pasiekimus ankstesnėje mokykloje.

4.1.1. Asmuo, neturintis išsilavinimą ar mokymosi pasiekimus liudijančio dokumento, priimamas mokytis tik mokyklos direktoriaus nustatyta tvarka patikrinus jo žinias bei gebėjimus ir nustačius, kurios klasės programą jos atitinka.

4.1.2. Asmuo, baigęs užsienio šalies pradinio, pagrindinio ugdymo programą arba tam tikrą jos dalį, vidurinio ugdymo programos dalį, priimamas mokytis bendra tvarka.

4.2. Pagrindinės ar vidurinės mokyklos mokiniai, baigę pradinio ar pagrindinio ugdymo programą, įgiję atitinkamą išsilavinimą ir pageidaujantys tęsti mokymąsi pagal aukštesnio lygmens ugdymo programą toje pačioje pagrindinėje ar vidurinėje mokykloje, mokyklos direktoriui pateikia tik prašymą.

5. Pradėti mokytis pagal pradinio ugdymo programą priimamas vaikas, kuriam tais kalendoriniais metais sueina 7 metai (atskiru atveju – jaunesnis, jeigu jis yra pakankamai šiai programai subrendęs). Suaugusieji priimami mokytis pagal suaugusiųjų pradinio ugdymo programą.

5.1. Vieno iš tėvų (globėjų) prašymu vaikas gali būti priimamas į antrąją klasę, jeigu direktoriaus nustatyta tvarka patikrinus jo žinias nustatoma, kad yra įsisavinęs pradinio ugdymo programos dalį, skirtą pirmajai klasei.

6. Pradėti mokytis pagal pagrindinio ugdymo programą priimami vaikai ir suaugusieji, pateikę mokyklos direktoriui pradinio išsilavinimo pažymėjimą.

6.1. Asmuo, baigęs adaptuotą pradinio ugdymo programą, priimamas mokytis pagal adaptuotą pagrindinio ugdymo programą, baigęs pradinio specialiojo ugdymo programą – pagal pagrindinio specialiojo ugdymo programą, pateikęs mokyklos direktoriui pradinio ugdymo pasiekimų pažymėjimą.

6.1.1. Tėvams pageidavus adaptuotos pradinio (pagrindinio) ugdymo programos specialiųjų poreikių mokinys gali būti priimamas mokytis pagal pradinio (pagrindinio) specialiojo ugdymo programą, o pradinio (pagrindinio) specialiojo ugdymo programos mokinys – pagal adaptuotą pradinio (pagrindinio) ugdymo programą.

7. Mokytis pagal vidurinio ugdymo programą priimamas asmuo, pateikęs mokyklos direktoriui pagrindinio išsilavinimo pažymėjimą, septynmečio mokslo pažymėjimą, aštuonmečio mokslo pažymėjimą, nepilno vidurinio mokslo pažymėjimą, devynmečio mokslo pažymėjimą, 1993 ir 1994 m. išduotą pažymėjimą baigus devintąją klasę, o praradusieji septynmečio mokslo pažymėjimą, aštuonmečio mokslo pažymėjimą, nepilno vidurinio mokslo pažymėjimą, devynmečio mokslo pažymėjimą, 1993 ir 1994 m. išduotą pažymėjimą baigus devintąją klasę, 1995–1999 m. išduotą pagrindinio išsilavinimo pažymėjimą baigus devintąją klasę – mokymosi pasiekimų pažymėjimą, liudijantį 7 ir 8 klasės baigimą iki 1985 metų imtinai, 9 klasės baigimą 1986–1999 metų laikotarpiu.

Punkto pakeitimai:

Nr. ISAK-934, 2005-05-27, Žin., 2005, Nr. 69-2488 (2005-06-02), i. k. 1052070ISAKISAK-934

 

8. Asmuo, perkeltas į aukštesnę klasę su nepatenkinamais metiniais įvertinimais, priimamas mokytis į tą klasę, į kurią yra perkeltas.

9. Asmens priėmimas mokytis įforminamas mokymo sutartimi.

9.1. Mokymo sutartis su kiekvienu naujai atvykusiu mokiniu bei tos mokyklos mokiniu, pradedančiu mokytis pagal aukštesnio lygmens ugdymo programą, sudaroma jo mokymosi pagal tą ugdymo programą laikotarpiui.

9.2. Abu sutarties egzempliorius pasirašo mokyklos direktorius ir prašymo pateikėjas. Vienas sutarties egzempliorius įteikiamas prašymą pateikusiam asmeniui, sutarties kopija segama į asmens bylą.

9.3. Už vaiką iki 14 metų sutartį pasirašo vienas iš tėvų (globėjų).

9.4. 14–16 metų vaikas sutartį pasirašo tik turėdamas vieno iš tėvų (rūpintojų) raštišką sutikimą.

9.5. Mokymo sutartis registruojama Mokymo sutarčių registracijos knygoje.

10. Sudarius mokymo sutartį asmuo įrašomas į mokyklos abėcėlinę knygą, formuojama jo asmens byla, kurioje saugoma išsilavinimo pažymėjimo kopija. Originalas grąžinamas jo pateikėjui.

10.1. Mokiniui išvykus iš mokyklos, jo asmens byla lieka mokykloje. Gavus mokyklos, kurioje mokinys tęsia mokslą, prašymą, mokyklai išsiunčiamos prašomų dokumentų kopijos arba pateikiama Dokumentų rengimo ir įforminimo taisyklių (Žin., 2001, Nr. 30-1009) 13 priede nustatyto pavyzdžio pažyma apie mokymosi rezultatus.

10.2. Mokinio laikinas išvykimas gydytis ir mokytis įforminamas direktoriaus įsakymu, jame nurodant laikino išvykimo priežastį. Priėmimas į ligoninės ar sanatorinę mokyklą įforminamas tos mokyklos direktoriaus įsakymu, jame nurodant „gydymosi laikotarpiui“.

Papildyta punktu:

Nr. ISAK-379, 2006-03-03, Žin., 2006, Nr. 28-950 (2006-03-09), i. k. 1062070ISAKISAK-379

 

11. Mokinių paskirstymas į klases (srautus) įforminamas direktoriaus įsakymu(-ais).

 

III. TRIMESTRŲ, PUSMEČIŲ IR METINIAI ĮVERTINIMAI

 

12. Mokiniui, kurio mokslo metai skirstomi trimestrais, dalyko metinis įvertinimas išvedamas iš I, II, III trimestrų įvertinimų:

12.1. neatestuotam I trimestre – per II trimestrą savarankiškai atsiskaičius už I trimestro programą;

12.2. neatestuotam II trimestre – per III trimestrą savarankiškai atsiskaičius už II trimestro programą;

12.3. neatestuotam III trimestre – savarankiškai atsiskaičius už III trimestro programą.

13. Mokiniui, kurio mokslo metai skirstomi pusmečiais, dalyko metinis įvertinimas išvedamas iš I ir II pusmečio įvertinimų:

13.1. neatestuotam vieną pusmetį – savarankiškai atsiskaičius už to pusmečio programą;

13.2. mokiniui, turinčiam dalyko nepatenkinamą antrojo pusmečio įvertinimą, negali būti išvedamas patenkinamas to dalyko metinis įvertinimas.

14. Jei dalyko mokymosi pasiekimai pažymiais nevertinami, mokiniui trimestrų, pusmečių ir metinių įvertinimų skiltyse įrašomi taikytos vertinimo sistemos įvertinimai: „įskaityta“, „neįskaityta“, „pp“ arba „np“.

15. Mokiniui, atvykusiam iš mokyklos, kurioje jo mokymosi pasiekimai buvo suvedami pusmečiais, dalykų trimestrų ir metiniai įvertinimai išvedami gavus tos mokyklos direktoriaus raštą apie šiam mokiniui išvestus dalykų pažymius gruodžio 1 d. ir (ar) kovo 1 d. Jeigu ankstesnėje mokykloje vadovaujantis ugdymo planu dalyko trimestrų ar pusmečio įvertinimas yra įrašytas ne pažymiu, pusmečio ar metinis pažymys pagal dešimtbalę sistemą išvedamas iš šioje mokykloje gautų pažymių, atsižvelgus į patenkinamą ar nepatenkinamą nepažyminį įvertinimą.

15.1. Mokiniui, atvykusiam iš mokyklos, kurioje jo mokymosi pasiekimai buvo suvedami trimestrais, pusmečių ir metiniai pažymiai išvedami, gavus tos mokyklos direktoriaus raštą apie baigiantis pusmečiui šiam mokiniui išvestus dalykų pažymius.

16. Mokiniui, kuris mokosi pagal vidurinio ugdymo programą, antrojo pusmečio pabaigoje perėjus prie dalyko aukštesnio kurso programos, pusmečio ar metiniu įvertinimu laikomas įskaitos pažymys (įvertinimas).

17. Mokiniui, pagal gydytojo ar gydytojų konsultacinės komisijos pažymą atleistam nuo dalyko pamokų, trimestro (pusmečio) ar metinių pažymių skiltyje rašoma „atl.“.

 

IV. KĖLIMAS Į AUKŠTESNĘ KLASĘ. UGDYMO PROGRAMOS BAIGIMAS

 

18. Mokinys, turintis visų ugdymo plano dalykų patenkinamus metinius įvertinimus, keliamas į aukštesnę klasę.

18.1. Valstybiniams išsilavinimo standartams neprilygstančios ugdymo programos keliamosios klasės mokinys į aukštesnę klasę keliamas išvedus jam metinius pažymius.

19. Vieno iš tėvų (globėjų) prašymu mokyklos direktoriaus nustatyta tvarka pirmąjį pusmetį patikrinus vaiko žinias, gebėjimus ir įgūdžius ir nustačius, kad:

19.1. priešmokyklinės grupės ugdytinis pasiekė reikalingą mokyklai brandumo lygį, jis priimamas į pirmąją klasę;

19.2. 1–3 klasės mokinys jau yra išėjęs visą tos klasės programą, jis perkeliamas į aukštesnę klasę.

20. Mokinio, turinčio kai kurių ugdymo plano dalykų nepatenkinamus metinius arba papildomų darbų įvertinimus, kėlimo į aukštesnę klasę, ugdymo programos baigimo klausimus svarsto mokytojų taryba.

21. Mokytojų taryba:

21.1. išnagrinėjusi mokinio atsilikimo moksle priežastis ir įvertinusi mokytojų ir klasės auklėtojo darbą su juo per mokslo metus, skiria papildomus darbus, nustato jų trukmę, atsiskaitymo, pakartotinio svarstymo dėl kėlimo į aukštesnę klasę ar palikimo kartoti programą datą (bet ne vėlesnę kaip rugpjūčio 31 d.);

21.2. atsižvelgusi į vieno iš tėvų (išskyrus suaugusiųjų klasės mokinio) pateiktą pageidavimą (raštu) bei klasės auklėtojo siūlymą, priima nutarimą, siūlantį direktoriui mokinį kelti į aukštesnę klasę arba palikti kartoti programą;

21.3. Neteko galios nuo 2006-05-24

Punkto naikinimas:

Nr. ISAK-956, 2006-05-17, Žin. 2006, Nr. 58-2066 (2006-05-23), i. k. 1062070ISAKISAK-956

 

21.4. išsiskyrus mokytojų ir tėvų (globėjų) nuomonėms, priima nutarimą siūlyti mokyklos direktoriui išklausyti direktoriaus pavaduotojo ugdymui informaciją apie dalyko mokytojo ir klasės auklėtojo darbą ir priimti galutinį sprendimą.

22. Mažakomplektės pradinės mokyklos mokiniui papildomus darbus skiria mokytojas.

23. Mokinys į aukštesnę klasę keliamas (paliekamas kartoti programą):

23.1. mokyklos, kurioje jis nuolat mokosi, direktoriaus įsakymu, mažakomplektės pradinės mokyklos mokytojo sprendimu;

23.2. ilgalaikio gydymo įstaigoje besimokantis mokinys – tos įstaigos mokyklos direktoriaus įsakymu.

24. Ugdymo programos baigiamosios klasės mokinys, gaunantis išsilavinimo pažymėjimą, į aukštesnę klasę nekeliamas, jis yra laikomas baigusiu ugdymo programą.

25. Įsakyme dėl mokinių kėlimo į aukštesnę klasę įrašomas į aukštesnę klasę keliamų mokinių skaičius pagal klasės dienyną (pvz., 22, 24, 30 ir pan.), mokinių, kuriems skirti papildomi darbai (nurodant dalykus), paliekamų kartoti programą mokinių vardai ir pavardės ir nurodomas pagrindas „Mokytojų tarybos … m. … d. posėdžio protokolas Nr…“.

26. Su direktoriaus įsakymu dėl mokinių kėlimo į aukštesnę klasę, ugdymo programos baigimo, papildomų darbų skyrimo ar palikimo kartoti programą nustatyta tvarka klasės (išskyrus suaugusiųjų) auklėtojas per 3 dienas supažindina mokinio tėvus (globėjus, rūpintojus).

27. Mokykla negali nusistatyti ir taikyti kitas kėlimo į aukštesnę klasę taisykles.

 

V. PROGRAMOS KARTOJIMAS

 

28. Pradinio ugdymo programos baigiamosios klasės mokinys, po papildomo darbo turintis dalyko nepatenkinamą metinį įvertinimą, paliekamas kartoti programą toje pačioje klasėje.

29. Pagrindinio ugdymo programos baigiamosios klasės mokinys, po papildomo darbo turintis dalyko nepatenkinamą metinį įvertinimą, paliekamas kartoti programą toje pačioje klasėje. Nenorintis antramečiauti gali savarankiškai mokytis neįsisavintų ugdymo programos modulių (atskirų dalykų) ir likviduoti įsiskolinimus.

Atestuotas sutrikusio intelekto mokinys kartoti programą toje pačioje klasėje nepaliekamas.

Papildyta pastraipa:

Nr. ISAK-379, 2006-03-03, Žin., 2006, Nr. 28-950 (2006-03-09), i. k. 1062070ISAKISAK-379

 

30. Abiturientas, dėl objektyvių priežasčių einamaisiais mokslo metais nutraukęs mokymąsi ir nebaigęs mokslo metų, kitais mokslo metais gali kartoti tos klasės programą arba tęsti nutrauktą mokymąsi.

31. Abiturientas, užbaigęs mokslo metus ir turintis nepatenkinamų metinių pažymių arba neišlaikęs kai kurių įskaitų ar brandos egzaminų, nepaliekamas programos kartoti toje pačioje klasėje. Dalykų įsiskolinimus jis gali likviduoti savarankiškai mokydamasis toje pačioje arba atitinkamą vidurinio ugdymo programą vykdančioje mokykloje.

 

VI. DALYKO ŽINIŲ IR GEBĖJIMŲ PAGILINIMAS

 

32. Asmuo, baigęs vidurinio ugdymo programą, turintis brandos atestatą ir pageidaujantis geriau pasirengti tolesniam mokymuisi, gali laikyti pasirinktų dalykų egzaminus ar perlaikyti ankstesniais metais išlaikytus brandos egzaminus, mokytis pageidaujamų bendrojo lavinimo dalykų.

32.1. Buvęs abiturientas, siekiantis gauti brandos atestatą ir norintis geriau pasirengti brandos egzaminui, gali savarankiškai mokydamasis kartoti tam tikro dalyko, kurio turi patenkinamą metinį įvertinimą, programą. Ankstesniais metais klasės dienyne fiksuotas šio dalyko metinis įvertinimas negali būti pakeistas.

 

VII. PERĖJIMAS PRIE AUKŠTESNIO LYGMENS UGDYMO PROGRAMOS

 

33. Pradinio ugdymo programos baigiamosios klasės mokinys, turintis visų ugdymo plano dalykų patenkinamus metinius įvertinimus, laikomas baigusiu pradinio ugdymo programą, įgijusiu pradinį išsilavinimą ir teisę mokytis pagal pagrindinio ugdymo programą.

33.1. Valstybiniams išsilavinimo standartams neprilygstančios pradinio ugdymo programos baigiamosios klasės mokinys, išvedus visų dalykų metinius pažymius, laikomas baigusiu valstybiniams išsilavinimo standartams neprilygstančią pradinio ugdymo programą ir įgijusiu teisę mokytis pagal valstybiniams išsilavinimo standartams neprilygstančią pagrindinio ugdymo programą.

34. Pagrindinio ugdymo programos baigiamosios klasės mokinys, turintis visų ugdymo plano dalykų patenkinamus metinius įvertinimus, laikomas baigusiu pagrindinio ugdymo programą, įgijusiu pagrindinį išsilavinimą ir teisę tęsti mokymąsi pagal vidurinio ugdymo programą.

34.1. Valstybiniams išsilavinimo standartams neprilygstančios pagrindinio ugdymo programos baigiamosios klasės mokinys, išvedus visų dalykų metinius pažymius, laikomas baigusiu valstybiniams išsilavinimo standartams neprilygstančią pagrindinio ugdymo programą.

34.2. Mokinys, baigęs adaptuotą pagrindinio ugdymo programą, turi teisę mokytis pagal adaptuotą vidurinio ugdymo programą.

35. Mokinių ugdymo programų baigimas įforminamas direktoriaus įsakymu, kuriame pažymima, kokią ugdymo programą mokinys baigė ir koks išsilavinimo pažymėjimas jam išduodamas.

 

VIII. KLASIŲ DIENYNŲ PILDYMAS

 

36. Mokinių trimestrų, pusmečių ir metiniai įvertinimai klasių dienynuose surašomi vadovaujantis klasių dienynų paaiškinimais.

36.1. Neatestuoto I, II ar III trimestre (vieną pusmetį) ir atsiskaičiusio už dalyko programą mokslo metų pabaigoje mokinio įskaitos įvertinimas įrašomas skiltyje už metinių įvertinimų skilties ir nurodomas trimestras (pusmetis). Metinis įvertinimas išvedamas iš trimestrų (pusmečio) ir įskaitos įvertinimų.

36.2. Trimestrų, pusmečių ir metinių įvertinimų stulpeliuose rašomi brūkšniai, jeigu mokinys yra neatestuotas.

Papildyta punktu:

Nr. ISAK-379, 2006-03-03, Žin., 2006, Nr. 28-950 (2006-03-09), i. k. 1062070ISAKISAK-379

 

37. Nepasibaigus einamiesiems mokslo metams keliamo į aukštesnę klasę 1–3 klasės mokinio žinių, gebėjimų ir įgūdžių patikrinimo įvertinimas laikomas tos klasės dalyko metiniu įvertinimu. Perkelto į aukštesnę klasę mokinio mokymosi apskaita pradedama tvarkyti nuo priėmimo į šią klasę dienos.

38. Mokinio papildomo darbo apskaita klasės dienyne fiksuojama taip pat, kaip ir pamokinio darbo apskaita. Papildomo darbo įvertinimui įrašyti skiriamas atskira skiltis, kurios viršuje nurodoma „Papild. darbas“, skilties apačioje – data ir mokytojo pavardė. Tuo atveju, jei mokinys savarankiškai pasirengė ir nurodytą dieną atsiskaitė už papildomą darbą, darbo su juo apskaita netvarkoma, o lapo dešinėje pusėje daromas įrašas „Mokinys rengėsi savarankiškai“. Papildomo darbo įvertinimas įskaitomas kaip metinis įvertinimas.

39. Mokinio, sugrįžusio iš sanatorijos ar gydymo įstaigos, atvykusio tęsti mokslo iš kitos mokyklos, joje gauti įvertinimai į klasės dienyną neperkeliami. Dalykų mokytojai trimestrinius ar metinius įvertinimus išveda iš šioje mokykloje bei sanatorijoje, ilgalaikio gydymo įstaigos ar kitoje mokykloje gautų įvertinimų, nurodytų gautoje pažymoje. Pažyma laikoma mokinio asmens byloje.

39. Mokiniui išvykus į sanatorinę ar ligoninės mokyklą gydytis ir mokytis atitinkamų dalykų mokymo apskaitos puslapiuose lankomumui ir pažymiams žymėti eilutėse daromas įrašas „išvyko gydytis ir mokytis

Papildyta punktu:

Nr. ISAK-379, 2006-03-03, Žin., 2006, Nr. 28-950 (2006-03-09), i. k. 1062070ISAKISAK-379

 

40. Mokinį perkėlus į aukštesnę klasę (palikus kartoti programą), klasės auklėtojas užpildo klasės dienyno „Mokinių mokymosi apskaitos suvestinę“, jos paskutinėje skiltyje nurodo direktoriaus įsakymo, kuriuo nuspręsta mokinį kelti į aukštesnę klasę (palikti kartoti programą), datą ir numerį, dėl baigiamosios klasės mokinio – nurodo direktoriaus įsakymo, kuriuo įforminamas ugdymo programos baigimas, leidžiama mokiniui išduoti išsilavinimo pažymėjimą arba brandos atestatą, datą ir numerį.

______________

 

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija, Įsakymas

Nr. ISAK-934, 2005-05-27, Žin., 2005, Nr. 69-2488 (2005-06-02), i. k. 1052070ISAKISAK-934

Dėl švietimo ir mokslo ministro 2005 m. balandžio 5 d. įsakymo Nr. ISAK-556 "Dėl Nuosekliojo mokymosi pagal bendrojo lavinimo programas tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija, Įsakymas

Nr. ISAK-379, 2006-03-03, Žin., 2006, Nr. 28-950 (2006-03-09), i. k. 1062070ISAKISAK-379

Dėl švietimo ir mokslo ministro 2005 m. balandžio 5 d. įsakymo Nr. ISAK-556 "Dėl Nuosekliojo mokymosi pagal bendrojo lavinimo programas tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija, Įsakymas

Nr. ISAK-956, 2006-05-17, Žin., 2006, Nr. 58-2066 (2006-05-23), i. k. 1062070ISAKISAK-956

Dėl švietimo ir mokslo ministro 2005 m. balandžio 5 d. įsakymo Nr. ISAK-556 "Dėl Nuosekliojo mokymosi pagal bendrojo lavinimo programas tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo