Suvestinė redakcija nuo 2018-09-05

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2005, Nr. 43-1392, i. k. 105301MISAK00D1-170

 

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO

 

Į S A K Y M A S

DĖL VISBARŲ BIOSFEROS POLIGONO ĮSTEIGIMO, JO NUOSTATŲ IR RIBŲ PLANO PATVIRTINIMO

 

2005 m. kovo 25 d. Nr. D1-170

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymo (Žin., 1993, Nr. 63-1188; 2001, Nr. 108-3902) 14, 15, 23 straipsniais, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo (Žin., 1995, Nr. 107-2391; 2004, Nr. 21-617) 18, 28 straipsniais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. balandžio 10 d. nutarimo Nr. 503 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymą“ (Žin., 2002, Nr. 40-1484) 1.10 ir 1.11 punktais bei įgyvendindamas 1979 m. balandžio 2 d. Tarybos direktyvos 79/409/EEB dėl laukinių paukščių apsaugos (su paskutiniais pakeitimais, padarytais 1997 m. liepos 29 d. Komisijos direktyva 97/49/EEB) nuostatas:

1. Įsteigiu Visbarų biosferos poligoną.

2. Tvirtinu:

2.1. Biosferos poligono, nurodyto šio įsakymo 1 punkte, nuostatus (pridedama);

2.2. Biosferos poligono, nurodyto šio įsakymo 1 punkte, ribų planą (pridedama).

3. Pavedu Valstybinei saugomų teritorijų tarnybai prie Aplinkos ministerijos per 15 kalendorinių dienų nuo šio įsakymo įsigaliojimo įregistruoti šio įsakymo 1 punkte nurodyto biosferos poligono ribų planą Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registre bei pateikti suinteresuotoms institucijoms.

 

 

 

APLINKOS MINISTRAS                                                                          ARŪNAS KUNDROTAS

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

2005 m. kovo 25 d. įsakymu Nr. D1-170

 

Visbarų biosferos poligono nuostatai

 

I. Bendrosios nuostatos

 

1. Visbarų biosferos poligono nuostatai (toliau – Nuostatai) reglamentuoja veiklą Visbarų biosferos poligone (toliau – Biosferos poligonas) bei nustato apsaugos, tvarkymo ir kontrolės organizavimo ypatumus šioje teritorijoje.

2. Veiklą Biosferos poligone reglamentuoja, jo apsaugos bei tvarkymo režimą nustato Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymas (Žin., 1992, Nr. 5-75), Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymas (Žin., 1993, Nr. 63-1188; 2001, Nr. 108-3902), Lietuvos Respublikos miškų įstatymas (Žin., 1994, Nr. 96-1872; 2001, Nr. 35-1161), Medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklės, patvirtintos aplinkos ministro 2000 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 258 (Žin., 2000, Nr. 53-1540; 2004, Nr. 79-2814), kiti įstatymai bei teisės aktai, taip pat šie Nuostatai.

 

II. Biosferos poligono paskirtis ir veiklos reglamentavimas

 

3. Biosferos poligono paskirtis:

3.1. būti sudėtine nacionalinės kompleksinės ekologinės bei specializuotos biologinės įvairovės būklės stebėsenos sistemos bei Europos ekologinio tinklo Natura 2000 dalimi, kurioje stebimi, kontroliuojami bei prognozuojami gamtinių sistemų pokyčiai;

3.2. skatinti kryptingą Visbarų žuvininkystės tvenkinių priežiūrą, kad būtų išlaikytos gulbės giesmininkės (Cygnus cygnus), mažosios žuvėdros (Sterna albifrons) populiacijos teritorijoje, kuri atitinka Paukščių apsaugai svarbių teritorijų atrankos kriterijus, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. liepos 2 d. įsakymu Nr. D1-358 „Dėl paukščių apsaugai svarbių teritorijų atrankos kriterijų patvirtinimo“;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. D1-797, 2018-08-30, paskelbta TAR 2018-09-04, i. k. 2018-13874

 

3.3. vykdyti saugomų rūšių, nurodytų šių Nuostatų 3.2 punkte, stebėseną (monitoringą), mokslinius tyrimus, kaupti informaciją apie rūšių įvairovę;

3.4. atlikti gamtosaugos eksperimentus natūraliuose gamtiniuose kompleksuose ir jų aplinkinėse teritorijose;

3.5. analizuoti žmogaus veiklos poveikį natūralioms ekosistemoms;

3.6. užtikrinti gamtos išteklių subalansuotą naudojimą ir atkūrimą;

3.7. propaguoti biologinės įvairovės išsaugojimo idėjas ir būdus.

4. Ūkinė ir kita veikla, vykdoma Biosferos poligone, negali bloginti šių Nuostatų 3.2 punkte nurodytų rūšių ir jų buveinių apsaugos būklės.

5. Biosferos poligone:

5.1. hidrologinis režimas negali būti keičiamas, jeigu dėl to sumažėtų maitinimuisi tinkamų buveinių ar pablogėtų jų kokybė;

5.2. vandens telkinių pakrantės ir salos (vandens telkinių apsaugos zonoje) negali būti apželdinamos medžiais ar krūmais;

5.3. vandens telkinių salose negali būti lankomasi gegužės–liepos mėn.;

5.4. vandens telkinių, kuriuose peri gulbės giesmininkės, viršvandeninės dalies sąžalynuose negali būti lankomasi nuo ledo ištirpimo iki birželio 1 d., išskyrus vykdant žemės ir žuvininkystės ūkio darbus;

5.5. vandens ir pelkių paukščiai negali būti medžiojami, išskyrus didžiųjų kormoranų gausos reguliavimą žuvininkystės telkiniuose, atliekamą Medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklių nustatyta tvarka;

5.6. negali būti stovyklaujama kovo–liepos mėn.;

5.7. skatinama reguliuoti kanadinių audinių, lapių, mangutų, kranklių, pilkųjų varnų gausą, riboti mėgėjišką žūklę;

5.8. skatinama šalinti sumedėjusią augaliją ir nendres;

5.9. skatinama gamtotvarkos plane numatytais atvejais mažosioms žuvėdroms įrengti dirbtines salas arba specialius plaustus – dirbtines perimvietes;

5.10. skatinama vykdyti kitas priemones, palankiai veikiančias saugomų rūšių, nurodytų šių Nuostatų 3.2 punkte, apsaugos būklę.

 

III. Biosferos poligono apsaugA ir tvarkymAS

 

6. Biosferos poligono žemę bei gamtos išteklius tvarko, saugo ir naudoja žemės savininkai, valdytojai ir naudotojai ir/ar gamtos išteklių naudotojai. Šie asmenys specialius gamtotvarkos darbus bei šių Nuostatų 5.7–5.10 punktuose nurodytas veiklas vykdo laisvanoriškai. Specialiems gamtotvarkos darbams Biosferos poligone atlikti bei šių Nuostatų 5.7–5.10 punktuose nurodytoms skatinamoms veikloms įgyvendinti gali būti skiriamos Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, Europos Sąjungos fondų ir programų bei savivaldybės biudžeto lėšos, kitos lėšos.

7. Biosferos poligone saugomų rūšių, nurodytų šių Nuostatų 3.2 punkte, būklės stebėjimus pagal Valstybinę aplinkos monitoringo programą atlieka, gautus duomenis analizuoja ir ataskaitas Valstybinei saugomų teritorijų tarnybai prie Aplinkos ministerijos teikia Pagramančio regioninio parko direkcija.

8. Biosferos poligone gamtos išteklių naudojimo ir aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę vykdo Aplinkos apsaugos departamentas prie Aplinkos ministerijos.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-797, 2018-08-30, paskelbta TAR 2018-09-04, i. k. 2018-13874

 

IV. Fizinių ir juridinių asmenų teisės ir pareigos

 

9. Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymo numatytais atvejais ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka žemės, esančios Biosferos poligone, savininkai ir valdytojai už nustatytus veiklos apribojimus, mažinančius gaunamą naudą, turi teisę gauti kompensacijas, naudotis mokesčių bei kitomis lengvatomis.

10. Biosferos poligone esančios žemės savininkai, valdytojai ir naudotojai negali trukdyti įstatymų ir kitų teisės aktų numatytais tikslais lankyti arba tvarkyti saugomų vertybių, vykdyti stebėjimų, mokslinių tyrimų. Minėtais tikslais lankantis žuvininkystės tvenkinių teritorijoje privaloma apie tai informuoti šių tvenkinių savininkus, valdytojus ar naudotojus.

11. Fiziniai ir juridiniai asmenys, pažeidę šių Nuostatų reikalavimus, traukiami atsakomybėn Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

______________

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

2005 m. kovo 25 d. įsakymu Nr. D1-170

 

 

Visbarų biosferos poligono ribos parengtos naudojant ortofotografinius žemėlapius M 1:10 000, Lietuvos koordinačių sistemoje (LKS-94). Ribų plano originalas saugomas Valstybinėje saugomų teritorijų tarnyboje prie Aplinkos ministerijos.

______________

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-797, 2018-08-30, paskelbta TAR 2018-09-04, i. k. 2018-13874

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. kovo 25 d. įsakymo Nr. D1-170 „Dėl Visbarų biosferos poligono įsteigimo, jo nuostatų ir ribų plano patvirtinimo“ pakeitimo