Suvestinė redakcija nuo 2018-07-01

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2005, Nr. 43-1391, i. k. 105301MISAK00D1-169

 

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO

 

Į S A K Y M A S

DĖL GELEDNĖS MIŠKO BIOSFEROS POLIGONO ĮSTEIGIMO, JO NUOSTATŲ IR RIBŲ PLANO PATVIRTINIMO

 

2005 m. kovo 25 d. Nr. D1-169

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymo (Žin., 1993, Nr. 63-1188; 2001, Nr. 108-3902) 14, 15, 23 straipsniais, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo (Žin., 1995, Nr. 107-2391; 2004, Nr. 21-617) 18, 28 straipsniais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. balandžio 10 d. nutarimo Nr. 503 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymą“ (Žin., 2002, Nr. 40-1484) 1.10 ir 1.11 punktais bei įgyvendindamas 1979 m. balandžio 2 d. Tarybos direktyvos 79/409/EEB dėl laukinių paukščių apsaugos (su paskutiniais pakeitimais, padarytais 1997 m. liepos 29 d. Komisijos direktyva 97/49/EEB) nuostatas:

1. Įsteigiu Gelednės miško biosferos poligoną.

2. Tvirtinu:

2.1. Biosferos poligono, nurodyto šio įsakymo 1 punkte, nuostatus (pridedama);

2.2. Biosferos poligono, nurodyto šio įsakymo 1 punkte, ribų planą (pridedama).

3. Pavedu Valstybinei saugomų teritorijų tarnybai prie Aplinkos ministerijos per 15 kalendorinių dienų nuo šio įsakymo įsigaliojimo įregistruoti šio įsakymo 1 punkte nurodyto biosferos poligono ribų planą Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registre bei pateikti suinteresuotoms institucijoms.

 

 

 

APLINKOS MINISTRAS                                                                          ARŪNAS KUNDROTAS

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

2005 m. kovo 25 d. įsakymu Nr. D1-169

 

Gelednės miško biosferos poligono nuostatai

 

I. Bendrosios nuostatos

 

1. Gelednės miško biosferos poligono nuostatai (toliau – Nuostatai) reglamentuoja veiklą Gelednės miško biosferos poligone (toliau – Biosferos poligonas) bei nustato apsaugos, tvarkymo ir kontrolės organizavimo ypatumus šioje teritorijoje.

2. Veiklą Biosferos poligone reglamentuoja, jo apsaugos bei tvarkymo režimą nustato Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymas (Žin., 1992, Nr. 5-75), Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymas (Žin., 1993, Nr. 63-1188; 2001, Nr. 108-3902), Lietuvos Respublikos miškų įstatymas (Žin., 1994, Nr. 96-1872; 2001, Nr. 35-1161), kiti įstatymai bei teisės aktai, taip pat šie Nuostatai.

 

II. Biosferos poligono paskirtis ir veiklos reglamentavimas

 

3. Biosferos poligono paskirtis:

3.1. būti sudėtine nacionalinės kompleksinės ekologinės bei specializuotos biologinės įvairovės būklės stebėsenos sistemos bei Europos ekologinio tinklo Natura 2000 dalimi, kurioje stebimi, kontroliuojami bei prognozuojami gamtinių sistemų pokyčiai;

3.2. išsaugoti Gelednės miško ekosistemą, ypač siekiant išlaikyti kurtinio (Tetrao urogallus) populiaciją teritorijoje, kuri atitinka Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2001 m. sausio 9 d. įsakyme Nr. 22 „Dėl paukščių apsaugai svarbių teritorijų kriterijų patvirtinimo“ (Žin., 2001, Nr. 12-364; 2003, Nr. 108-4849) nustatytus kriterijus;

3.3. vykdyti saugomos rūšies, nurodytos šių Nuostatų 3.2 punkte, stebėseną (monitoringą), mokslinius tyrimus, kaupti informaciją apie rūšių įvairovę;

3.4. atlikti gamtosaugos eksperimentus natūraliuose gamtiniuose kompleksuose ir jų aplinkinėse teritorijose;

3.5. analizuoti žmogaus veiklos poveikį natūralioms ekosistemoms;

3.6. užtikrinti gamtos išteklių subalansuotą naudojimą ir atkūrimą;

3.7. propaguoti biologinės įvairovės išsaugojimo idėjas ir būdus.

4. Miškų ūkio ir kita veikla Biosferos poligone negali bloginti šių Nuostatų 3.2 punkte nurodytos rūšies ir jos buveinių apsaugos būklės.

5. Biosferos poligone:

5.1. miško kirtimai ir medienos ruoša negali būti vykdomi nuo vasario 1 d. iki rugpjūčio 1 d., išskyrus sanitarinius kirtimus masinio kenkėjų išplitimo židiniuose;

5.2. negali būti rengiami be leidimo masiniai (daugiau kaip 10 dalyvių) renginiai ir stovyklaujama;

5.3. miškas negali būti kertamas plynai didesnėmis kaip 2 hektarų biržėmis;

5.4. skatinama reguliuoti lapių, mangutų, šernų, kranklių gausą;

5.5. skatinama atkurti ankstesnio sausinimo metu pažeistą hidrologinį režimą, jeigu tai pagerintų buveinių kokybę;

5.6. skatinama formuoti grynuosius arba mišriuosius pušynus (pušų – daugiau kaip 7 dalys) su puskrūmių ardu ir retu traku;

5.7. skatinama gamtotvarkos plane numatytais atvejais įrengti kurtiniams prieinamų gastrolitų lesyklas, taip pat mineralizuoti kvartalines ir priešgaisrines juostas;

5.8. skatinama aptverti tvoromis vertingiausias tuokvietes;

5.9. skatinama nenaudoti pesticidų;

5.10. skatinama riboti automobilių eismą vasario – gegužės mėn.;

5.11. skatinama vykdyti kitas priemones, palankiai veikiančias saugomos rūšies, nurodytos šių Nuostatų 3.2 punkte, apsaugos būklę.

 

III. Biosferos poligono apsaugA ir tva rkymAS

 

6. Biosferos poligono žemę bei gamtos išteklius tvarko, saugo ir naudoja žemės savininkai, valdytojai ir naudotojai ir/ar gamtos išteklių naudotojai. Šie asmenys specialius gamtotvarkos darbus bei šių Nuostatų 5.4–5.11 punktuose nurodytas veiklas vykdo laisvanoriškai. Specialiems gamtotvarkos darbams Biosferos poligone atlikti bei šių Nuostatų 5.4–5.11 punktuose nurodytoms skatinamoms veikloms įgyvendinti gali būti skiriamos Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, Europos Sąjungos fondų ir programų bei savivaldybės biudžeto lėšos, kitos lėšos.

7. Biosferos poligone saugomos rūšies, nurodytos šių Nuostatų 3.2 papunktyje, būklės stebėjimus pagal Valstybinę aplinkos monitoringo programą atlieka, gautus duomenis analizuoja ir ataskaitas Valstybinei saugomų teritorijų tarnybai prie Aplinkos ministerijos teikia Asvejos regioninio parko direkcija, suderinusi su VĮ Valstybinių miškų urėdija.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-580, 2018-06-26, paskelbta TAR 2018-06-27, i. k. 2018-10563

 

8. Biosferos poligone gamtos išteklių naudojimo ir aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę vykdo Aplinkos apsaugos departamentas prie Aplinkos ministerijos.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-580, 2018-06-26, paskelbta TAR 2018-06-27, i. k. 2018-10563

 

IV. Fizinių ir juridinių asmenų teisės ir pareigos

 

9. Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymo numatytais atvejais ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka žemės, esančios Biosferos poligone, savininkai ir valdytojai už nustatytus veiklos apribojimus, mažinančius gaunamą naudą, turi teisę gauti kompensacijas, naudotis mokesčių bei kitomis lengvatomis.

10. Biosferos poligone esančios žemės savininkai, valdytojai ir naudotojai negali trukdyti įstatymų ir kitų teisės aktų numatytais tikslais lankyti arba tvarkyti saugomų vertybių, vykdyti stebėjimų, mokslinių tyrimų.

11. Fiziniai ir juridiniai asmenys, pažeidę šių Nuostatų reikalavimus, traukiami atsakomybėn Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

______________

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

2005 m. kovo 25 d. įsakymu Nr. D1-169

 

1391

 

Gelednės miško biosferos poligono ribos parengtos naudojant ortofotografinius žemėlapius M 1:10 000, Lietuvos koordinačių sistemoje (LKS-94). Ribų plano originalas saugomas Valstybinėje saugomų teritorijų tarnyboje prie Aplinkos ministerijos.

______________

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-580, 2018-06-26, paskelbta TAR 2018-06-27, i. k. 2018-10563

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. kovo 25 d. įsakymo Nr. D1-169 „Dėl Gelednės miško biosferos poligono įsteigimo, jo nuostatų ir ribų plano patvirtinimo“ pakeitimo