Suvestinė redakcija nuo 2024-01-01

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2005, Nr. 39-1277, i. k. 1052250ISAKISAK-487

 

Nauja redakcija nuo 2024-01-01:

Nr. A1-682/V-1092/V-1364, 2023-10-17, paskelbta TAR 2023-10-17, i. k. 2023-20309

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO MINISTRAS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL NEĮGALUMO LYGIO NUSTATYMO KRITERIJŲ IR TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2005 m. kovo 23 d. Nr. V-188/A1-84/ISAK-487

Vilnius

 

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos asmens su negalia teisių apsaugos pagrindų įstatymo 18 straipsnio 5 dalimi:

1. T v i r t i n a m e Neįgalumo lygio nustatymo kriterijų ir tvarkos aprašą (pridedama).

2. P a v e d a m e šio įsakymo vykdymą kontroliuoti socialinės apsaugos ir darbo, sveikatos apsaugos bei švietimo, mokslo ir sporto viceministrams pagal veiklos sritis.

 

 

 

SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS                                        ŽILVINAS PADAIGA

 

 

 

SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRĖ                      VILIJA BLINKEVIČIŪTĖ

 

 

 

ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRAS                                            REMIGIJUS MOTUZAS

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos

ministro, Lietuvos Respublikos socialinės

apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos

Respublikos švietimo, mokslo ir sporto

ministro 2005 m. kovo 23 d. įsakymu

Nr. V-188/A1-84/ISAK-487

(Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos

ir darbo ministro, Lietuvos Respublikos

sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos

Respublikos švietimo, mokslo ir sporto

ministro 2023 m. spalio 17 d. įsakymo

Nr. A1-682/V-1092/V-1364 redakcija)

 

 

NEĮGALUMO LYGIO NUSTATYMO KRITERIJŲ IR TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Neįgalumo lygio nustatymo kriterijų ir tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja dokumentų, reikalingų neįgalumo lygiui nustatyti, parengimo ir pateikimo tvarką, neįgalumo lygio, jo termino nustatymo tvarką, nustato kriterijus, kuriais vadovaujantis nustatomas neįgalumo lygis.

2. Neįgalumo lygį nustato Asmens su negalia teisių apsaugos agentūra prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Agentūra).

3. Teisę į neįgalumo lygio nustatymą turi asmenys, kuriems taikomas Lietuvos Respublikos asmens su negalia teisių apsaugos pagrindų įstatymas (toliau – Įstatymas).

4. Neįgalumo lygis nustatomas asmenims iki pilnametystės, išskyrus asmenis, kurie yra (buvo) draudžiami valstybiniu socialiniu draudimu.

5. Apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžiamos Įstatyme.

 

II SKYRIUS

DOKUMENTŲ, REIKALINGŲ NEĮGALUMO LYGIUI NUSTATYTI, PARENGIMAS IR PATEIKIMAS

 

6. Vienas iš asmens tėvų (įtėvių), globėjas (rūpintojas) (toliau – asmens atstovas) asmens sveikatos priežiūros įstaigos nustatyta tvarka kreipiasi į asmenį gydantį šeimos medicinos ar pirminės psichikos sveikatos priežiūros paslaugas teikiantį gydytoją, jei asmuo gydomas ambulatorinėmis sąlygomis, arba bet kurios profesinės kvalifikacijos gydytoją, gydantį asmenį stacionare (toliau – asmenį gydantis gydytojas), dėl siuntimo į Agentūrą neįgalumo lygiui nustatyti ir nurodo savo ir asmens, dėl kurio kreipiasi, vardą, pavardę, gimimo datą.

7. Jei asmens atstovas į asmenį gydantį gydytoją kreipiasi dėl kitos priežasties ir asmenį gydantis gydytojas nustato, kad po taikyto galimo gydymo ir (ar) galimų medicinos priemonių panaudojimo išlieka ilgalaikis sveikatos būklės pablogėjimas, jis vizito ar konsultacijos metu informuoja asmens atstovą apie galimybę kreiptis į Agentūrą dėl neįgalumo lygio nustatymo asmeniui (nurodomas Agentūros juridinio asmens pavadinimas, buveinės adresas).

8. Asmenį gydantis gydytojas, siųsdamas asmenį į Agentūrą neįgalumo lygiui nustatyti (pirmą kartą; pasikeitus asmens sveikatos būklei; baigiantis ar pasibaigus neįgalumo lygio terminui; kai asmuo per Aprašo 12 punkte nurodytą terminą nesikreipia į Agentūrą), įsitikinęs, kad asmens sveikatos būklė atitinka bent vieną iš Bazinio dalyvumo (asmens sveikatos būklės (dalyvumui įtaką darančios ligos, traumos ir patologinės būklės ir su tuo susiję organizmo funkcijų sutrikimai, išlikę po asmeniui taikyto galimo gydymo ir (ar) galimų medicinos priemonių panaudojimo) įvertinimas balais) nustatymo kriterijų (Dalyvumo lygio nustatymo kriterijų ir tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. kovo 21 d. įsakymu Nr. A1-78/V-179 „Dėl Dalyvumo lygio nustatymo kriterijų ir tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau Dalyvumo lygio nustatymo kriterijų ir tvarkos aprašas), 1 priedas), asmeniui panaudotos visos gydymo ir medicinos priemonės Elektroninėje sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinėje sistemoje (toliau – ESPBI IS), pateikia klinikinius elektroninius dokumentus E003 „Stacionaro epikrizė“ ar E025 „Ambulatorinio apsilankymo aprašymas“ ir E027 „Siuntimas konsultacijai, tyrimams, gydymui“, kurių formos nurodytos Elektroninės sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinės sistemos naudojimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. gegužės 26 d. įsakymu Nr. V-657 „Dėl Elektroninės sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinės sistemos naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, priedo lentelės 1–3 punktuose (toliau – klinikiniai elektroniniai dokumentai), arba pildo nustatytos formos Siuntimą į Asmens su negalia teisių apsaugos agentūrą prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos dalyvumo lygiui nustatyti (Dalyvumo lygio nustatymo kriterijų ir tvarkos aprašo 2 priedas) (toliau – Siuntimas į Agentūrą), kuriuose nurodo diagnozę (-es), dėl kurios (-ių) asmuo siunčiamas į Agentūrą neįgalumo lygiui nustatyti, asmeniui taikytą gydymą ir (ar) panaudotas medicinos priemones.

9. Asmenį gydantis gydytojas vizito ar konsultacijos metu informuoja asmens atstovą apie tai, kad asmens atstovas gali kreiptis į Agentūrą dėl neįgalumo lygio nustatymo asmeniui (nurodomas Agentūros juridinio asmens pavadinimas, buveinės adresas). Jei nėra galimybės klinikinių elektroninių dokumentų ir (ar) asmeniui suteiktų gydytojų konsultacijų dokumentų, atliktų instrumentinių, klinikinių laboratorinių ir (ar) kitų tyrimų dokumentų, patvirtinančių asmeniui nustatytą (-as) diagnozę (-es), taikytą gydymą ir medicinos priemonių panaudojimą, kurie reikalingi baziniam dalyvumui nustatyti (toliau – medicininiai dokumentai), pateikti Agentūrai per ESPBI IS, asmenį gydantis gydytojas vizito ar konsultacijos metu įteikia asmens atstovui ar elektroninių ryšių priemonėmis pateikia Agentūrai šiuos dokumentus (Agentūrai teikiami elektroniniai dokumentai arba popierinių dokumentų skaitmeninės kopijos):

9.1. klinikinius elektroninius dokumentus arba Siuntimą į Agentūrą;

9.2. medicininius dokumentus.

10.  Asmenį gydantis gydytojas, nustatęs, kad asmens sveikatos būklė nepasikeitusi nuo paskutinio jo neįgalumo lygio vertinimo, klinikiniuose elektroniniuose dokumentuose arba Siuntime į Agentūrą nurodo tikslią (-ias) diagnozę (-es) ir patvirtina, kad asmens sveikatos būklė nuo paskutinio neįgalumo lygio vertinimo nepasikeitė. Tokiu atveju asmeniui papildomų tyrimų atlikti ir jų rezultatų pateikti Agentūrai nereikia.

11. Jei klinikinius elektroninius dokumentus arba Siuntimą į Agentūrą pildo stacionare asmenį gydantis gydytojas, jis prireikus raštu kreipiasi į šeimos medicinos ar pirminės psichikos sveikatos priežiūros paslaugas teikiantį gydytoją dėl klinikinių elektroninių dokumentų arba Siuntimo į Agentūrą parengimo ar dėl informacijos, reikalingos rengiant Siuntimą į Agentūrą, papildymo (kreipimesi nurodomos asmenį stacionare asmenį gydančio gydytojo pareigos, vardas, pavardė ir asmens, dėl kurio kreipiamasi, vardas, pavardė, gimimo data, prašomų duomenų gavimo pagrindas, jų naudojimo tikslas, teikimo būdas ir duomenų apimtis).

12. Per 60 darbo dienų nuo klinikinių elektroninių dokumentų arba Siuntimo į Agentūrą pateikimo Agentūrai dienos asmens atstovas turi Aprašo 13 punkte nurodytais būdais kreiptis į Agentūrą dėl neįgalumo lygio nustatymo asmeniui. Jei per šį laikotarpį asmens atstovas dėl neįgalumo lygio nustatymo asmeniui į Agentūrą nesikreipia, klinikiniai elektroniniai dokumentai arba Siuntimas į Agentūrą rengiamas iš naujo Aprašo 8 punkte nustatyta tvarka.

13. Asmens atstovas asmens neįgalumo lygiui vertinti Aprašo 9 ir 14 punktuose nurodytus dokumentus gali pateikti:

13.1. atvykęs į Agentūrą;

13.2. paštu arba per kurjerį (siunčiamų dokumentų kopijos turi būti patvirtintos šiuos dokumentus išdavusios Lietuvos Respublikos ar užsienio valstybės institucijos, notaro (ar asmens, įgalioto atlikti notarinius veiksmus), konsulinio pareigūno arba kompetentingo užsienio valstybės pareigūno);

13.3. elektroninių ryšių priemonėmis:

 

13.3.1. elektroniniu paštu;

 

13.3.2. per Nacionalinę elektroninių siuntų pristatymo naudojant pašto tinklą informacinę sistemą;

 

13.3.3. kitomis elektroninių ryšių priemonėmis, jei valstybės elektroninės valdžios sistemoje teikiama elektroninė paslauga, leidžianti nustatyti asmens tapatybę.

 

14. Asmens atstovas Agentūrai pateikia:

14.1.  laisvos formos prašymą nustatyti neįgalumo lygį asmeniui. Šiame prašyme asmens atstovas nurodo savo ir asmens, dėl kurio kreipiasi, vardą, pavardę, gimimo datą, kontaktinį telefono ryšio numerį ir (arba) elektroninio pašto adresą, nuolatinės gyvenamosios vietos adresą bei prašymą nustatyti neįgalumo lygį asmeniui (nurodo asmens vardą, pavardę);

14.2. asmens, kuriam prašoma nustatyti neįgalumo lygį, asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (pasą arba asmens tapatybės kortelę arba leidimą nuolat ar laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje arba gimimo liudijimą, jei vaikas yra gimęs iki 2017 m. sausio 1 d.), atstovo asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (pasą, asmens tapatybės kortelę arba leidimą nuolat ar laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje) ar jo kopiją;

14.3. asmens nuotrauką skaitmeninėje laikmenoje arba rašytinį asmens atstovo sutikimą, kad Agentūra gautų ir asmens su negalia pažymėjime panaudotų asmens veido atvaizdą iš Lietuvos Respublikos gyventojų registro (asmuo nurodo savo ir asmens, dėl kurio kreipiasi, vardą, pavardę, gimimo datą bei sutikimą dėl nuotraukos gavimo iš Lietuvos Respublikos gyventojų registro). Asmens nuotrauka skaitmeninėje laikmenoje turi atitikti nuotraukų asmens dokumentams reikalavimus ir būti pateikta JPG formatu (vaizdo parametrai: rezoliucija ‒ 300 dpi, matmenys ‒ 295 × 380 taškų, rekomenduojami spalvos parametrai ‒ nespalvota („Greyscale“).

15. Jeigu prašymas ir dokumentai teikiami asmeniškai atvykus į Agentūrą, padaromos ir patvirtinamos pateiktų dokumentų, išskyrus asmens ir asmens atstovo tapatybę patvirtinantį dokumentą, kopijos ir dokumentai grąžinami juos pateikusiam asmeniui. Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai, įsitikinus asmens, dėl kurio kreipiamasi, ir prašymą ir dokumentus pateikusio asmens tapatybe, grąžinami juos pateikusiam asmeniui, dokumento kopija nedaroma. Jeigu prašymas ir dokumentai siunčiami pašto siunta, elektroniniu paštu ar kitomis elektroninių ryšių priemonėmis arba per kurjerį, prie prašymo turi būti pridedamos visų reikiamų dokumentų kopijos, įskaitant asmens ir asmens atstovo tapatybę patvirtinančių dokumentų kopijas, išskyrus šiame Aprašo punkte nustatytus atvejus, kai asmens atstovo tapatybę patvirtinančių dokumentų kopijos neteikiamos. Jeigu prašymas ir dokumentai siunčiami elektroniniu paštu, prašymas turi būti pasirašytas asmens atstovo kvalifikuotu elektroniniu parašu, atitinkančiu 2014 m. liepos 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 910/2014 dėl elektroninės atpažinties ir elektroninių operacijų patikimumo užtikrinimo paslaugų vidaus rinkoje, kuriuo panaikinama Direktyva 1999/93/EB, nustatytus kvalifikuotam elektroniniam parašui keliamus reikalavimus, o prašymą ir dokumentus teikiančio asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija neteikiama arba pateikiamos paprastu parašu pasirašyto prašymo ir dokumentų skaitmeninės kopijos, įskaitant ir asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją. Jeigu asmens atstovas prašymą ir dokumentus teikia elektroninių ryšių priemonėmis ir jeigu valstybės elektroninės valdžios sistemoje teikiama tokia elektroninė paslauga, leidžianti nustatyti asmens tapatybę, kartu su prašymu ir dokumentais prašymą ir dokumentus teikiančio asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija neteikiama.

 

III SKYRIUS

NEĮGALUMO LYGIO NUSTATYMAS

 

16. Neįgalumo lygis nustatomas kompleksiškai vertinant asmens bazinį dalyvumą ir individualios pagalbos poreikį, išskyrus atvejus, nurodytus Aprašo IV skyriuje. Nustatant neįgalumo lygį, pildomas Agentūros direktoriaus patvirtintos formos Neįgalumo lygio vertinimo aktas (toliau – Neįgalumo lygio vertinimo aktas).

17. Agentūros teritorinis skyrius, nustatydamas asmens neįgalumo lygį:

17.1. sprendžia dėl poreikio asmeniui atvykti į Agentūrą ar Agentūros valstybės tarnautojams ar darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartį ir gaunantiems darbo užmokestį iš valstybės biudžeto ir valstybės pinigų fondų (toliau – darbuotojai), vykti pas asmenį į asmens nuolatinę gyvenamąją vietą ar sveikatos priežiūros įstaigą (kai asmuo dėl sunkių organizmo funkcijų sutrikimų negali pats atvykti į Agentūrą) bei neįgalumo lygio vertinimo datos ir laiko ir apie tai elektroninių ryšių priemonėmis (nurodytomis prašyme), nepavykus susisiekti elektroninių ryšių priemonėmis, raštu informuoja asmens atstovą prašyme nurodytu nuolatinės gyvenamosios vietos adresu;

17.2. užpildo atitinkamą Individualios pagalbos poreikio klausimyną pagal nustatytas amžiaus grupes (1 priedas arba 2 priedas, arba 3 priedas) (toliau – Klausimynas), kuriame įvertinamas asmens individualios pagalbos poreikis įvairiose asmens gyvenimo srityse bei aplinkos veiksnių įtaka asmens savarankiškumui ir nustatomas individualios pagalbos poreikio mastas, kurio rezultatą įvertina balais. Asmenims iki 4 metų Klausimynas nepildomas;

17.3. vertina duomenis, pateiktus klinikiniuose elektroniniuose dokumentuose arba Siuntime į Agentūrą ir medicininiuose dokumentuose, ir nustato asmens bazinį dalyvumą (pildomas Neįgalumo lygio vertinimo aktas);

17.4. prireikus raštu kreipiasi į:

17.4.1. asmens sveikatos priežiūros įstaigą, kurios asmenį gydantis gydytojas parengė klinikinius elektroninius dokumentus, medicininius dokumentus arba Siuntimą į Agentūrą (nurodydamas asmens, dėl kurio kreipiamasi, vardą, pavardę, gimimo datą, prašomų duomenų gavimo pagrindą, jų naudojimo tikslą, teikimo būdą ir apimtį) dėl papildomų medicininių dokumentų (informacijos), reikalingų asmens baziniam dalyvumui nustatyti, pateikimo, jeigu gauti klinikiniai elektroniniai ar medicininiai dokumentai yra neišsamūs ar jų nepakanka;

17.4.2. kitas įstaigas ar institucijas dėl papildomų dokumentų (informacijos), reikalingų asmens neįgalumo lygiui nustatyti, pateikimo (nurodydamas asmens, dėl kurio kreipiamasi, vardą, pavardę, gimimo datą, prašomų duomenų gavimo pagrindą, jų naudojimo tikslą, teikimo būdą ir apimtį), jeigu gauti klinikiniai elektroniniai ar medicininiai dokumentai yra neišsamūs ar jų nepakanka;

17.4.3. tretinio lygio asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančią įstaigą dėl papildomo asmens sveikatos ištyrimo, nurodydamas asmens, kurio neįgalumo lygis vertinamas, vardą, pavardę, gimimo datą ir priežastį, dėl kurios prašo papildomo asmens sveikatos ištyrimo. Už tretinio lygio asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančios įstaigos suteiktas paslaugas Agentūra apmoka iš einamiesiems metams Agentūrai skirtų valstybės biudžeto asignavimų.

18. Kreipiantis dėl neįgalumo lygio nustatymo asmeniui pirmą kartą, Klausimynas pildomas Agentūros teritorinio skyriaus kvietimu asmeniui ir asmens atstovui atvykus į Agentūrą ar asmens nuolatinėje gyvenamojoje vietoje ar sveikatos priežiūros įstaigoje Lietuvos Respublikoje (toliau – asmens buvimo vieta) (kai asmuo dėl sunkių organizmo funkcijų sutrikimų negali pats atvykti į Agentūrą), dalyvaujant asmens atstovui. Prireikus, Agentūros darbuotojams vykstant į asmens buvimo vietą, gali būti pasitelkiama mobili komanda, kuri įvertina asmens individualios pagalbos poreikį įvairiose asmens gyvenimo srityse bei aplinkos veiksnių įtaką asmens savarankiškumui kasdienėje veikloje ir nustato individualios pagalbos poreikio mastą balais. Į mobilios komandos sudėtį įtraukiami savivaldybės administracijos direktoriaus paskirti darbuotojai ar socialinių paslaugų įstaigos socialiniai darbuotojai, taip pat prireikus gali būti įtraukti asmenų su negalia nevyriausybinių organizacijų (toliau – NVO) ir kitų institucijų atstovai. Mobilios komandos sudėtį, jos darbo organizavimo tvarką nustato Agentūros direktorius.

19. Klausimynas pildomas elektroninių ryšių priemonėmis:

19.1. kai asmens neįgalumo lygis vertinamas ne pirmą kartą, išskyrus atvejus, kai asmens atstovas bet kuriuo metu nuo prašymo nustatyti neįgalumo lygį pateikimo Agentūrai dienos iki Klausimyno pildymo pabaigos išreiškia norą (raštu arba žodžiu) (nurodomas asmens, kurio neįgalumo lygis vertinamas, vardas, pavardė ir gimimo data) atvykti į Agentūrą ir dalyvauti pildant Klausimyną arba kai kyla abejonių dėl asmens atstovo pateiktos informacijos teisingumo. Šiais atvejais Klausimynas pildomas Aprašo 18 punkte nustatyta tvarka;

19.2. kai asmens neįgalumo lygis vertinamas pirmą kartą Lietuvos Respublikos Vyriausybės paskelbto karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje laikotarpiu.

20. Klausimynas gali būti pildomas asmeniui nedalyvaujant ir dalyvaujant tik asmens atstovui, kai neįgalumo lygis vertinamas pakartotinai ir asmuo dėl organizmo funkcijų sutrikimo negali atvykti į Agentūrą ir iš pateiktų medicininių bei klinikinių elektroninių dokumentų nekyla abejonių dėl asmens neįgalumo lygio nustatymo.

21.  Klausimynas neįgalumo lygiui nustatyti nepildomas, kai:

21.1.  asmuo atitinka Dalyvumo lygio nustatymo kriterijų ir tvarkos aprašo 4 priede nurodytus kriterijus;

21.2. nustatomas neįgalumo lygis asmeniui iki 4 metų;

21.3. bazinis dalyvumas įvertintas 0 balų.

22. Kartu su asmeniu ir asmens atstovu, asmens atstovui raštu sutikus (nurodomas asmens, kurio neįgalumo lygis vertinamas, vardas, pavardė ir gimimo data, NVO atstovo atstovaujama organizacija, vardas ir pavardė), stebėtojo teisėmis, pildant Klausimyną, gali dalyvauti NVO atstovas, kuris negali užduoti klausimų ir (ar) teikti pastabų, pasiūlymų ir (ar) reikšti savo nuomonę.

23.  Agentūra asmens bazinį dalyvumą įvertina Dalyvumo lygio nustatymo kriterijų ir tvarkos aprašo nustatyta tvarka.

24. Agentūra neįgalumo lygį apskaičiuoja taip:

24.1. jei bazinis dalyvumas įvertintas 0 balų, neįgalumo lygis nenustatomas;

24.2. asmenų iki 4 metų bazinio dalyvumo (medicininės dalies) balus prilyginant neįgalumo lygiui:

24.2.1. jei pagrindinė diagnozė įvertinta 1 balu, nustatomas lengvo neįgalumo lygis;

24.2.2.  jei pagrindinė diagnozė įvertinta 2 balais, nustatomas vidutinio neįgalumo lygis;

24.2.3.  jei pagrindinė diagnozė įvertinta 3 arba 4 balais, nustatomas sunkaus neįgalumo lygis;

24.3.  sudėjus 4–6 metų asmenų bazinio dalyvumo (medicininės dalies) balus ir užpildyto Klausimyno balus ir gautą sumą prilyginant neįgalumo lygiui:

24.3.1.  jei surenkami 33–110 balų, nustatomas lengvo neįgalumo lygis;

24.3.2.  jei surenkami 111–209 balai, nustatomas vidutinio neįgalumo lygis;

24.3.3.  jei surenkami 210–352 balai, nustatomas sunkaus neįgalumo lygis;

24.4.  sudėjus 7–17 metų asmenų bazinio dalyvumo (medicininės dalies) balus ir užpildyto Klausimyno balus ir gautą sumą prilyginant neįgalumo lygiui:

24.4.1.  jei surenkami 33–105 balai, nustatomas lengvo neįgalumo lygis;

24.4.2.  jei surenkami 106–234 balai, nustatomas vidutinio neįgalumo lygis;

24.4.3.  jei surenkami 235–384 balai, nustatomas sunkaus neįgalumo lygis.

25.  Nustatant asmens neįgalumo lygį, pildomas Neįgalumo lygio vertinimo aktas.

26. Agentūra priima motyvuotą sprendimą nevertinti asmens neįgalumo lygio, kai:

26.1. kviečiamas asmuo, kurio neįgalumo lygis vertinamas, ir (ar) asmens atstovas be pateisinamų priežasčių neatvyksta į Agentūrą. Pateisinamomis pripažįstamos šios neatvykimo priežastys: šeimos nario ar artimojo giminaičio mirtis, nelaimingas atsitikimas, liga, su(si)žalojimas, gimdymas, šeimos nario priežiūra ar slaugymas, informacijos apie neįgalumo lygio vertinimą iš Agentūros negavimas ar pavėluotas gavimas, kitos objektyvios nuo asmens ir (ar) asmens atstovo nepriklausančios neatvykimo priežastys, Agentūros direktoriaus nustatyta tvarka pripažintos pateisinamomis;

26.2.  asmens atstovas atsisako dalyvauti asmens neįgalumo lygio vertinimo procedūroje arba prašo ją nutraukti;

26.3. asmuo miršta.

27. Apie priimtą sprendimą nevertinti asmens neįgalumo lygio asmens atstovas informuojamas per 3 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos elektroninių ryšių priemonėmis arba paštu pateikiant asmens atstovui sprendimo kopiją arba išrašą.

 

IV SKYRIUS

SPECIALŪS NEĮGALUMO LYGIO NUSTATYMO ATVEJAI

 

28. Asmeniui, kurio sveikatos būklė dėl įgimtų ar įgytų negrįžtamų organizmo funkcijų sutrikimų yra ypač sunki ir dėl to jis negali pasirūpinti savimi, neįgalumo lygis nustatomas nevertinant bazinio dalyvumo ir individualios pagalbos poreikio, jeigu asmens sveikatos būklė atitinka Dalyvumo lygio nustatymo kriterijų ir tvarkos aprašo 4 priede nurodytus kriterijus.

29. Asmenims iki 4 metų neįgalumo lygis nustatomas remiantis bazinio dalyvumo kriterijais, nevertinant individualios pagalbos poreikio.

 

V SKYRIUS

NEĮGALUMO LYGIO TERMINAI IR ATSIRADIMO LAIKAS

 

30. Neįgalumo lygio terminas nustatomas vadovaujantis Įstatymo 18 straipsnio 4 dalies nuostatomis.

31. Tais atvejais, kai asmens organizmo funkcijų sutrikimai yra nuolatinio ir negrįžtamo pobūdžio ir neprognozuojamas individualios pagalbos poreikio masto sumažėjimas, galintis daryti įtaką asmens neįgalumo lygio sumažėjimui, vertinamo asmens neįgalumo lygio terminas nustatomas iki pilnametystės.

32. Neįgalumo lygio termino pradžia yra laikoma prašymo nustatyti neįgalumo lygį Agentūroje gavimo diena, išskyrus atvejį, kai asmens atstovas kreipiasi nepasibaigus anksčiau nustatyto neįgalumo lygio terminui ir asmeniui nustatomas lengvesnis, nei buvo, asmens neįgalumo lygis. Tokiu atveju asmens neįgalumo lygis nustatomas nuo Agentūros naujo sprendimo dėl asmens neįgalumo lygio nustatymo priėmimo dienos, bet ne vėliau kaip nuo kitos dienos nuo prieš tai galiojusio sprendimo termino paskutinės dienos.

33.  Jei asmuo, kurio neįgalumo lygis buvo nustatytas, ir (ar) asmens atstovas dėl pateisinamų priežasčių, nurodytų Aprašo 26.1 papunktyje, praleidžia neįgalumo lygio vertinimo laiką ir jei asmens atstovas Agentūros direktoriaus nustaty6a tvarka prašo, asmens neįgalumo lygio termino pradžia gali būti nustatyta atgaline data, jeigu Agentūrai pateikiami visi Aprašo 8 ar 9 ir 14 punktuose nurodyti dokumentai (duomenys), reikalingi asmens neįgalumo lygio termino pradžiai nustatyti atgaline data, bet ne daugiau kaip už 12 mėnesių, skaičiuojant nuo reikalingų dokumentų (duomenų) gavimo Agentūroje dienos.

34. Jeigu Vyriausybės paskelbto karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje laikotarpiu ir 90 kalendorinių dienų po jo baigiasi asmens neįgalumo lygio galiojimo terminas ir šiuo laikotarpiu asmens atstovas nesikreipė į Agentūrą dėl neįgalumo lygio nustatymo, nustatyto neįgalumo lygio galiojimo terminas tęsiamas iki Vyriausybės paskelbto karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje pabaigos ir dar 90 kalendorinių dienų jam pasibaigus, bet ne ilgiau kaip iki asmens pilnametystės. Nauji dokumentai, nurodyti Aprašo 38 punkte, asmeniui neišduodami, o anksčiau išduoti galioja Vyriausybės paskelbto karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje laikotarpiu ir dar 90 kalendorinių dienų jam pasibaigus, bet ne ilgiau kaip iki asmens pilnametystės.

35.  Kai atliekamas pakartotinis asmens neįgalumo lygio vertinimas, neįgalumo lygio termino pradžia yra Agentūros direktoriaus ar jo įgalioto valstybės tarnautojo sprendimo priėmimo diena, išskyrus atvejį, kai, atlikus pakartotinį asmens neįgalumo lygio vertinimą, nustatomas sunkesnis neįgalumo lygis. Tokiu atveju neįgalumo lygio termino pradžia yra Agentūros teritorinio skyriaus sprendime nurodyta neįgalumo lygio termino pradžia.

 

VI SKYRIUS

SPRENDIMŲ PRIĖMIMAS IR DOKUMENTŲ IŠDAVIMAS

 

36. Agentūros teritorinis skyrius per 20 darbo dienų nuo Aprašo 8 ar 9 ir 14 punktuose nurodytų dokumentų gavimo dienos atlieka neįgalumo lygio vertinimą ir priima sprendimą dėl asmens neįgalumo lygio, jo atsiradimo laiko ir termino (toliau – sprendimas dėl neįgalumo lygio).

37. Jei dėl objektyvių priežasčių per Aprašo 36 punkte nurodytą terminą asmens neįgalumo lygio vertinimas negali būti atliktas, Agentūros direktoriaus ar jo įgalioto valstybės tarnautojo sprendimu asmens neįgalumo lygio vertinimo terminas gali būti pratęstas ne ilgiau kaip 10 darbo dienų. Asmens atstovui apie priimtą sprendimą dėl asmens neįgalumo lygio vertinimo termino pratęsimo pranešama raštu per 3 darbo dienas nuo šio sprendimo priėmimo dienos, pateikiant jo kopiją (nuorašą).

38.  Agentūra, priėmusi sprendimą dėl asmens neįgalumo lygio nustatymo prašyme nurodytu nuolatinės gyvenamosios vietos adresu:

38.1.  per 3 darbo dienas asmens atstovui išduoda arba išsiunčia:

38.1.1. sprendimą dėl asmens neįgalumo lygio (elektroninio dokumento nuorašą (kopiją));

38.1.2. asmens su negalia pažymėjimą;

38.2.  asmens atstovui Agentūros direktoriaus nustatyta tvarka prašant bet kuriuo metu nustatyto neįgalumo lygio termino galiojimo laikotarpiu – Neįgalumo lygio vertinimo akto nuorašą (kopiją).

 

VII SKYRIUS

SPRENDIMO APSKUNDIMO TVARKA IR PAKARTOTINIS NEĮGALUMO LYGIO VERTINIMAS

 

39. Agentūros teritorinių skyrių sprendimai, nurodyti Aprašo 26 ar 36 punktuose, gali būti skundžiami Agentūros direktoriui:

39.1.  per 20 darbo dienų nuo dokumentų, nurodytų Aprašo 27 ar 38 punkte, gavimo dienos, kai asmens atstovas nesutinka su Agentūros teritorinio skyriaus sprendimu;

39.2.  per 60 darbo dienų nuo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – VSDFV) ar jos teritorinio skyriaus ar kitos išmoką mokančios institucijos informavimo dienos, kai VSDFV ar jos teritorinis skyrius ar kita išmoką mokanti institucija nesutinka su Agentūros teritorinio skyriaus sprendimu.

40.  Aprašo 39 punkte nurodytų skundų (toliau kartu – skundai) padavimo terminus Agentūros direktorius gali atnaujinti, jeigu jie praleisti dėl pateisinamų priežasčių, nurodytų Aprašo 26.1 papunktyje.

41. Agentūros direktoriaus įgaliotas valstybės tarnautojas atlieka pakartotinį asmens neįgalumo lygio vertinimą Aprašo III skyriuje nustatyta tvarka:

41.1. asmens atstovui nesutikus su Agentūros teritorinio skyriaus priimtu sprendimu, kai Agentūros direktoriaus įgaliotas valstybės tarnautojas priima sprendimą atlikti pakartotinį asmens neįgalumo lygio vertinimą;

41.2.  VSDFV ar jos teritoriniam skyriui ar kitai išmoką mokančiai institucijai nesutinkant su Agentūros teritorinio skyriaus priimtu sprendimu;

41.3.  vykdant Lietuvos administracinių ginčų komisijos sprendimą;

41.4.  vykdant teismo sprendimą;

41.5. Jeigu, Agentūros direktoriaus įgaliotam valstybės tarnautojui atlikus Agentūros teritorinių skyrių priimtų sprendimų kontrolę, paaiškėja, kad sprendimas priimtas nepagrįstai.

42.  Pakartotinis asmens neįgalumo lygio vertinimas Aprašo 41.1 papunktyje nurodytu atveju atliekamas remiantis tik tais dokumentais ir (ar) informacija, kuri Agentūrai buvo pateikta arba Agentūros turėjo būti surinkta priimant skundžiamą sprendimą.

43.  Pakartotinis asmens neįgalumo lygio vertinimas atliekamas ir sprendimas dėl asmens neįgalumo lygio nustatymo priimamas per 20 darbo dienų nuo visų vertinimui atlikti reikalingų dokumentų gavimo Agentūroje dienos arba, kai pakartotinis neįgalumo lygis vertinamas vykdant Lietuvos administracinių ginčų komisijos sprendimą, – per Lietuvos administracinių ginčų komisijos nustatytą terminą. Jeigu, pakartotinai įvertinus neįgalumo lygį, pakeičiamas anksčiau priimtas sprendimas dėl neįgalumo lygio, anksčiau priimtas sprendimas dėl neįgalumo lygio laikomas negaliojančiu.

44. Pakartotinis asmens neįgalumo lygio vertinimas atliekamas ir sprendimas dėl asmens neįgalumo lygio atsiradimo laiko ar termino nustatymo priimamas per 20 darbo dienų nuo VSDFV ar jos teritorinio skyriaus kreipimosi į Agentūrą dienos, kai kartu yra pateikta universiteto ir respublikos lygmens ligoninių, teikiančių antrinio ir tretinio lygio specializuotas asmens sveikatos priežiūros paslaugas, gydytojų specialistų išvada (toliau – Gydytojų specialistų išvada). Priimtas naujas sprendimas galioja nuo VSDFV ar jos teritorinio skyriaus kreipimosi į Agentūrą dienos.

45.  Tuo atveju, kai Agentūra, nagrinėdama VSDFV ar jos teritorinio skyriaus ar kitos išmoką mokančios institucijos skundą, pakviečia asmenį ir (ar) jo atstovą dalyvauti atliekant pakartotinį neįgalumo lygio vertinimą, apie tai informuojama VSDFV ar jos teritorinis skyrius ar kita išmoką mokanti institucija, nurodant pakartotinio neįgalumo lygio vertinimo vietą ir laiką. Jeigu kviečiamas asmuo ir (ar) jo atstovas neatvyksta į Agentūrą, sprendimas priimamas jam nedalyvaujant.

46.  Atlikdama pakartotinį asmens neįgalumo lygio vertinimą, Agentūra turi teisę pasitelkti ekspertus.

47.  Jei per Aprašo 43 punkte nurodytus terminus pakartotinis asmens neįgalumo lygio vertinimas negali būti atliktas, Agentūros direktoriaus ar jo įgalioto valstybės tarnautojo sprendimu terminas gali būti pratęstas ne ilgiau kaip 10 darbo dienų. Asmens atstovui apie priimtą sprendimą dėl pakartotinio asmens neįgalumo lygio vertinimo termino pratęsimo pranešama raštu per 3 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos, pateikiant jo nuorašą (kopiją).

48.  Jei asmens atstovas, apskundęs Agentūros teritorinio skyriaus sprendimą dėl asmens neįgalumo lygio nustatymo, iš naujo kreipiasi dėl asmens neįgalumo lygio nustatymo, jo pateiktas skundas nenagrinėjamas ir apie tai asmens atstovui pranešama raštu, nurodant skundo nenagrinėjimo priežastį (-is).

49.  Atlikus pakartotinį asmens neįgalumo lygio vertinimą, asmens atstovui išduodami (išsiunčiami) atitinkami dokumentai, nurodyti Aprašo 38 punkte.

50.  Jeigu asmens atstovas ar VSDFV ar jos teritorinis skyrius ar kita išmoką mokanti institucija nesutinka su Agentūros direktoriaus ar jo įgalioto atstovo sprendimu dėl pakartotinio asmens neįgalumo lygio nustatymo, šis sprendimas per 20 darbo dienų nuo dokumentų, nurodytų Aprašo 38 punkte, gavimo dienos (VSDFV ar jos teritorinio skyriaus ar kitos išmoką mokančios institucijos informavimo dienos) gali būti skundžiamas Lietuvos administracinių ginčų komisijai. Kai Agentūros teritorinio skyriaus sprendimas yra skundžiamas Agentūros direktoriui, Agentūros direktoriaus įgalioto valstybės tarnautojo sprendimas – Lietuvos administracinių ginčų komisijai, o Lietuvos administracinių ginčų komisijos sprendimas – teismui, Agentūra ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo informacijos apie skundą gavimo dienos apie tai raštu ar elektroninių ryšių priemonėmis praneša VSDFV, nurodydama skundo datą, skundą padavusio asmens vardą, pavardę, gimimo datą.

51. Skundų pateikimo Agentūrai, jų nagrinėjimo ir sprendimų priėmimo tvarką nustato Agentūros direktorius.

 

VIII SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

52. Už klinikinių elektroninių dokumentų parengimą ar Siuntimo į Agentūrą asmens neįgalumo lygiui nustatyti teisingumą atsako asmenį gydantis gydytojas.

53. Už konkrečios konsultacijos išvados teisingumą atsako konsultaciją suteikęs ir išvadą parengęs gydytojas specialistas. Apie gautus neteisingus medicininius dokumentus Agentūra raštu informuoja asmens sveikatos priežiūros įstaigos, kurioje dirba asmenį gydantis ir (ar) jį konsultavęs gydytojas, vadovą, nurodydamas medicininio dokumento datą, pavadinimą, dokumentą parengusio asmens pareigas, vardą ir pavardę. Agentūra, gavusi iš asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančių įstaigų papildomas išvadas, Agentūros direktoriaus nustatyta tvarka atlikusi išsamų (-ius) tyrimą (-us) ir nustačiusi, kad pateikti neteisingi duomenys, t. y. padarytas šiurkštus pažeidimas, bet šis pažeidimas neturi veikos, dėl kurios gydytojui gali būti taikoma baudžiamoji atsakomybė, požymių, raštu informuoja Valstybinę akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybą prie Sveikatos apsaugos ministerijos, pateikdama jai motyvuotą kreipimąsi, kuriame nurodo gydytojo, dėl kurio kreipiasi, vardą, pavardę, gydymo įstaigą, pareigas, ir tyrimo dokumentų kopijas.

54. Už asmens supažindinimą su neįgalumo lygio nustatymo procedūra, Klausimyno pildymo tvarka ir už asmens neįgalumo lygio vertinimo teisingumą ir pagrįstumą atsako Agentūros darbuotojai, atlikę asmens neįgalumo lygio vertinimą. Už sprendimo dėl asmens neįgalumo lygio nustatymo teisingumą ir pagrįstumą atsako Agentūros teritorinio skyriaus, kuriame vertinamas neįgalumo lygis ir priimamas sprendimas, vedėjas arba valstybės tarnautojas, Agentūros direktoriaus įgaliotas priimti sprendimus dėl pakartotinio neįgalumo lygio vertinimo.

55. Asmens atstovas atsako už jo paties pateiktos informacijos teisingumą.

56.  Asmens atstovas Agentūros direktoriaus nustatyta tvarka turi teisę pateikti prašymą nutraukti asmens neįgalumo lygio ar pakartotinio asmens neįgalumo lygio (kai pakartotinis asmens neįgalumo lygio vertinimas atliekamas dėl asmens atstovo pateikto skundo) vertinimo procedūrą.

57. Apie asmens neįgalumo lygio vertinimo rezultatus Agentūra informuoja VSDFV ar jos teritorinį skyrių ar kitą išmoką mokančią instituciją elektroninių ryšių priemonėmis tarp Agentūros ir VSDFV ar jos teritorinio skyriaus ar kitos išmoką mokančios institucijos sudarytoje duomenų teikimo sutartyje nurodytomis sąlygomis ir tvarka.

58. Agentūros priimtų sprendimų periodinė kontrolė, vykdant planinius ir neplaninius Agentūros priimtų sprendimų patikrinimus, atliekama Agentūros direktoriaus nustatyta tvarka ir ji turi būti suderinta su Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija.

59. VSDFV ar jos teritorinis skyrius turi teisę organizuoti ir vykdyti neįgalumo lygio nustatymo pagrįstumo ir teisėtumo tikrinimus, taip pat teikti Agentūrai pasiūlymus dėl Agentūros priimtų sprendimų planinių ir neplaninių patikrinimų ir dalyvauti nagrinėjant patikrinimo rezultatus.

60. Įgyvendinant Aprašą, asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų apsaugą ir tvarkymą, nuostatomis.

61. Duomenų subjekto teisės įgyvendinamos duomenų valdytojo, į kurį kreipėsi dėl duomenų subjekto teisių įgyvendinimo, nustatyta tvarka, vadovaujantis Reglamentu (ES) 2016/679.

62. Dokumentai saugomi Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo nustatyta tvarka.

______________

 

 

Neįgalumo lygio nustatymo kriterijų ir

tvarkos aprašo

1 priedas

 

 

INDIVIDUALIOS PAGALBOS POREIKIO klausimynas

(4–6 metų vaikai)

___________

(data)

 

___________________________________________________________________________

(asmens vardas ir pavardė)

_____________________________________________________________________________

(vieno iš asmens tėvų (įtėvių), globėjo ar rūpintojo (toliau – atstovas) vardas ir pavardė)

 

_____________________________________________________________________________

(Asmens su negalia teisių apsaugos agentūros prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos darbuotojo, atlikusio vertinimą ir užpildžiusio Individualios pagalbos poreikio klausimyną (toliau – klausimynas), vardas ir pavardė, pareigos)

 

Ar atstovas sutinka, kad asmeniui būtų sudaromas pagalbos planas (tinkamą pažymėkite Q):

c sutinka

c nesutinka

 

Į toliau esančius klausimus apie asmenį atsako asmuo ir (ar) atstovas.

 

I dalis

Ši dalis pildoma remiantis asmens neįgalumo lygiui nustatyti pateiktais dokumentais, nurodytais Neįgalumo lygio nustatymo kriterijų ir tvarkos apraše, ir asmens ir (ar) asmens atstovo pateikta informacija. Ši dalis balais nevertinama.

 

 

 

Tinkamą pažymėti Q

Lytis

Moteris

 

Vyras

 

Amžius (metais)

 

 

Išsilavinimas

Neugdomas ikimokyklinėje įstaigoje

 

Priešmokyklinis (lanko priešmokyklinę grupę)

 

Ikimokyklinis (lanko ikimokyklinę grupę)

 

Pradinis (lanko 1–4 klasę)

 

Jaunesnis kaip 18 metų mokyklinio amžiaus vaikas nesimoko (nedalyvauja švietimo sistemoje)

 

 

 

 

II dalis

 

Šioje dalyje pateikti klausimai, susiję su kasdiene asmens veikla. Ši dalis vertinama balais. Pildant klausimyną, reikia pažymėti (apibraukti) skiriamą balą.

 

0 balų – nėra pagalbos poreikio, kai asmeniui nereikia jokios pagalbos dalyvauti įvardytos srities veikloje ir (arba) jo pažintinės funkcijos ir gebėjimai nėra sutrikę;

 

1 balas – nedidelis pagalbos poreikis, kai asmeniui retai reikia pagalbos dalyvauti įvardytos srities veikloje; asmuo turi nedidelių sunkumų atlikti įvardytos srities veiksmus savarankiškai bei saugiai ir (arba) nežymiai sutrikusios pažintinės funkcijos ir gebėjimai;

 

2 balai – vidutinis pagalbos poreikis, kai asmeniui kartais reikia pagalbos dalyvauti įvardytos srities veikloje; atlikdamas įvardytos srities veiksmą, turi vidutinių sunkumų; kartais pats savarankiškai ir saugiai veiksmų neatlieka ir (arba) iš dalies sutrikusios pažintinės funkcijos ir gebėjimai;

 

3 balai – didelis pagalbos poreikis, kai asmeniui dažnai reikia pagalbos dalyvauti įvardintos srities veikloje; atlikdamas veiksmą turi didelių sunkumų; dažnai pats savarankiškai ir saugiai veiksmų neatlieka ir (arba) ryškiai sutrikusios pažintinės funkcijos ir gebėjimai;

 

4 balai – nuolatinis pagalbos poreikis, kai asmeniui nuolat reikia pagalbos dalyvauti įvardytos srities veikloje ir (arba) pats neatlieka veiksmų dėl labai sutrikusių pažintinių funkcijų ir gebėjimų.

 

 

Veiklos sritis

Pagalbos poreikis (balais)

1. Pažinimas (mokymasis ir žinių taikymas)

1.1. Žaidimas su žaislais

0

1

2

3

4

1.2. Daiktų grupavimas pagal vieną požymį (pvz.: kiekį, spalvą, formą, dydį ir kt.)

0

1

2

3

4

1.3. Raidžių pažinimas

0

1

2

3

4

1.4. Skaičių pažinimas

0

1

2

3

4

Pagalbos koordinavimas pažinimo (mokymosi ir žinių taikymo) srityje (jei poreikis nustatytas)

 

Pagalbininko (specialisto) pagalbos, ugdantis, mokantis ir taikant žinias, poreikio pagrindimas:

 

 

Pagalbinės (-ių) priemonės (-ių), ugdantis, mokantis ir taikant žinias ir (ar) mokymo ja (jomis) naudotis, poreikio pagrindimas:

 

 

 

Veiklos sritis

Pagalbos poreikis (balais)

2. Bendros užduotys ir reikalavimai

2.1. Užduoties, kuriai įvykdyti reikia atlikti vieną veiksmą, atlikimas

0

1

2

3

4

2.2. Užduoties, kuriai įvykdyti reikia atlikti kelis veiksmus, atlikimas

0

1

2

3

4

2.3. Kasdienės darbotvarkės laikymasis (pvz.: atsikelti, apsirengti, žaisti, susitvarkyti žaislus ir kt.)

0

1

2

3

4

2.4. Socialiai priimtino elgesio normų laikymasis

0

1

2

3

4

Pagalbos koordinavimas bendrų užduočių ir reikalavimų srityje (jei poreikis nustatytas)

 

Pagalbininko (specialisto) pagalbos, atliekant bendras užduotis, vykdant kasdienę veiklą, ugdant socialinius įgūdžius, poreikio pagrindimas:

 

 

Pagalbinės (-ių) priemonės (-ių), atliekant bendras užduotis, vykdant kasdienę veiklą, ugdant socialinius įgūdžius ir (ar) mokymo ja (jomis) naudotis, poreikio pagrindimas:

 

 

 

Veiklos sritis

Pagalbos poreikis (balais)

3. Bendravimas

3.1. Žodinės kalbos suvokimas

0

1

2

3

4

3.2. Nežodinės kalbos suvokimas (pvz.: gestų, veido išraiškos, emocijų, kūno kalbos, paveikslėlių suvokimas ir kt.)

0

1

2

3

4

3.3. Kalbėjimas (žodžių, frazių, sakinių vartojimas)

0

1

2

3

4

3.4. Garsų tarimas

0

1

2

3

4

3.5. Gestų, paveikslėlių ir (ar) piešinių naudojimas bendraujant

0

1

2

3

4

Pagalbos koordinavimas bendravimo srityje (jei poreikis nustatytas)

 

Pagalbininko (specialisto) pagalbos, bendraujant ir (ar) lavinant bendravimo gebėjimus, poreikio pagrindimas:

 

 

Pagalbinės (-ių) priemonės (-ių), bendraujant ir (ar) mokymo ja (jomis) naudotis, poreikio pagrindimas:

 

 

 

Veiklos sritis

Pagalbos poreikis (balais)

4. Mobilumas (judėjimas)

4.1. Kūno padėčių keitimas (atsistojimas, atsisėdimas)

0

1

2

3

4

4.2. Vienodos kūno padėties išlaikymas ilgesnį laiką (sėdėjimas, stovėjimas)

0

1

2

3

4

4.3. Smulkioji motorika (nykščio, pirštų, plaštakos valdymas)

0

1

2

3

4

4.4. Peties ir (ar) rankos valdymas

0

1

2

3

4

4.5. Vaikščiojimas (įskaitant kūno ribų suvokimą, kūno valdymą, nerangumą)

0

1

2

3

4

4.6. Orientavimasis aplinkoje (pvz.: namuose ir kitoje aplinkoje)

0

1

2

3

4

Pagalbos koordinavimas mobilumo (judėjimo) srityje (jei poreikis nustatytas)

 

Pagalbininko (specialisto) pagalbos mobilumui (judėjimui) palengvinti poreikio pagrindimas:

 

 

Pavėžėjimo (transporto organizavimo) paslaugų poreikio pagrindimas:

 

 

Būsto (gyvenamosios aplinkos) pritaikymo judėjimui palengvinti poreikio pagrindimas:

 

 

Pagalbinės (-ių) priemonės (-ių) mobilumui (judėjimui) palengvinti ir (ar) mokymo ja (jomis) naudotis poreikio pagrindimas:

 

 

 

Veiklos sritis

Pagalbos poreikis (balais)

5. Savarankiškumas (savitarnos įgūdžiai)

5.1. Prausimasis

0

1

2

3

4

5.2. Kūno dalių (nosies, burnos ir kt. išskyros) priežiūra

0

1

2

3

4

5.3. Naudojimasis tualetu

0

1

2

3

4

5.4. Rengimasis

0

1

2

3

4

5.5. Valgymas (pvz.: maisto rijimas, ribotas maisto produktų racionas, vengimas valgyti, jautrumas tekstūrai, spalvai ir kt.)

0

1

2

3

4

5.6. Savisauga, savarankiškumas (pvz.: pavojaus suvokimas, gebėjimas atlikti veiksmus saugiai, vengiant nudegti, nukristi, įsipjauti, paslysti, pargriūti, paskęsti)

0

1

2

3

4

Pagalbos koordinavimas savarankiškumo (savitarnos įgūdžių) srityje (jei poreikis nustatytas)

 

Pagalbininko (specialisto) pagalbos, apsitarnaujant, stiprinant saugios savitarnos įgūdžius, poreikio pagrindimas:

 

 

Pagalbinės (-ių) savitarnos priemonės (-ių) ir (ar) mokymo ja (jomis) naudotis poreikio pagrindimas:

 

 

Būsto (gyvenamosios aplinkos) pritaikymo savarankiškumui (saugumui) užtikrinti poreikio pagrindimas:

 

 

Pavėžėjimo (transporto organizavimo) paslaugų poreikio pagrindimas:

 

 

 

Veiklos sritis

Pagalbos poreikis (balais)

6. Pagrindinės gyvenimo sritys

6.1. Bendravimas su aplinkiniais (pvz.:  draugystės santykių užmezgimas ir palaikymas ir kt.)

0

1

2

3

4

6.2. Dalyvavimas ugdymo(si) veiklose (pvz.: įsitraukimas į individualią ir (arba) grupinę veiklą, užduočių atlikimas, žinių įsisavinimas,  naujų įgūdžių įgijimas ir jų pritaikymas ir kt.)

0

1

2

3

4

6.3. Miego kokybė (natūralaus miego ypatumai, nuo kurių priklauso optimalus fizinis ir psichinis poilsis)

0

1

2

3

4

6.4. Sensorinis jautrumas (reagavimas į garsus, šviesas, spalvas ir kitus dirgiklius)

0

1

2

3

4

Pagalbos koordinavimas pagrindinėse gyvenimo srityse (jei poreikis nustatytas)

 

Pagalbininko (specialisto) pagalbos, bendraujant su aplinkiniais ir (ar) mokantis bendrauti pagal visuotinai priimtas normas, susipažįstant su bendraamžiais, poreikio pagrindimas:

 

 

Grupinio laisvalaikio užimtumo paslaugų poreikio pagrindimas:

 

 

Pagalbinės (-ių) priemonės (-ių) tarpasmeninei sąveikai ir (ar) mokymo ja (jomis) naudotis poreikio pagrindimas:

 

 

 

7. Aplinkos veiksniai

Aplinkos veiksnių vertinimas (balai nėra skiriami) atliekamas atsižvelgiant į fizinę ir socialinę aplinkas, kuriose asmuo gyvena ir leidžia laiką. Aplinkos veiksniai vertinami atsižvelgiant į konkretaus vertinamo asmens situaciją. Aplinkos veiksnio žymėjimas parodo, kad konkretus veiksnys daro įtaką asmens pagalbos poreikiui skirtingose gyvenimo srityse.

7.1. Produktai ir technologijos

Tinkamą pažymėti Q ir pateikti komentarą

7.1.1. Specialūs asmeninio naudojimo produktai (specialus maistas, vaistai, sauskelnės, kateteriai, klausos aparatai, implantai ir kitos medicinos priemonės)

 

7.1.2. Gyvenamoji aplinka

 

7.1.3. Ugdymo(si) ir žaidimo aplinka

 

7.1.4. Viešieji pastatai

 

7.1.5. Transporto infrastruktūra

 

7.1.6. Techninės pagalbos priemonės, reikalingos mobilumui ir transportavimui

 

7.1.7. Techninės pagalbos priemonės, reikalingos komunikacijai

 

7.1.8. Techninės pagalbos priemonės, reikalingos mokyti(s) ir ugdyti(s)

 

7.1.9. Techninės pagalbos priemonės, reikalingos savarankiškumui (savitarnos įgūdžiams)

 

7.2. Aplinkinių pagalba ir nuostatos

 

7.2.1. Artimųjų (šeimos, draugų, giminaičių, kaimynų) teikiama pagalba (nurodomas ryšio su asmeniu pavadinimas ir teikiama pagalba)

 

7.2.2. Požiūris ir nuostatos į negalią (asmens, artimųjų, įstaigų specialistų)

 

7.3. Paslaugos ir pagalba (teikiama specialistų)

 

7.3.1. Socialinės paslaugos

 

7.3.2. Sveikatos priežiūros paslaugos

 

7.3.3. Švietimo ir ugdymo paslaugos

 

7.3.4. Komunikavimo paslaugos (informacija prieinamu būdu ir priemonėmis)

 

7.3.5. Kultūros (pramogų) ir sporto paslaugos

 

7.4. Civilinė sauga

 

7.4.1. Pagalba ekstremalios situacijos (nelaimės) atveju (paliekant namus, laikinai apsigyvenant kolektyvinės apsaugos statinyje ir kt.)

 

Iš viso klausimų – 29

Balų suma

0

29

58

87

116

Iš viso asmens balų

 

 

______________________

 

 

Neįgalumo lygio nustatymo kriterijų ir

tvarkos aprašo

2 priedas

 

INDIVIDUALIOS PAGALBOS POREIKIO klausimynas

(7–13 metų vaikai)

 

________________

(data)

 

__________________________________________________________________________     (asmens vardas ir pavardė)

___________________________________________________________________________

(vieno iš asmens tėvų (įtėvių), globėjo ar rūpintojo (toliau – atstovas) vardas ir pavardė)

 

___________________________________________________________________________

(Asmens su negalia teisių apsaugos agentūros prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos darbuotojo, atlikusio vertinimą ir užpildžiusio Individualios pagalbos poreikio klausimyną (toliau – klausimynas), vardas ir pavardė, pareigos)

 

 

Ar atstovas sutinka, kad būtų sudaromas pagalbos planas (tinkamą pažymėkite Q):

c sutinka

c nesutinka

 

Į toliau esančius klausimus apie asmenį atsako asmuo ir (ar) atstovas.

 

I dalis

Ši dalis pildoma remiantis asmens neįgalumo lygiui nustatyti pateiktais dokumentais, nurodytais Neįgalumo lygio nustatymo kriterijų ir tvarkos apraše, ir asmens ir (ar) asmens atstovo pateikta informacija. Ši dalis balais nevertinama.

 

 

 

Tinkamą pažymėti Q

Lytis

Moteris

 

Vyras

 

Amžius (metais)

 

 

 

Priešmokyklinis (lanko priešmokyklinę grupę)

 

Pradinis (lanko 1–4 klasę)

 

Pagrindinis (lanko 5–10 klasę)

 

Jaunesnis kaip 18 metų mokyklinio amžiaus vaikas nesimoko (nedalyvauja švietimo sistemoje)

 

 

II dalis

Šioje dalyje pateikti klausimai, susiję su kasdiene asmens veikla. Ši dalis vertinama balais. Pildant klausimyną, reikia pažymėti (apibraukti) skiriamą balą.

 

0 balų – nėra pagalbos poreikio, kai asmeniui nereikia jokios pagalbos dalyvauti įvardytos srities veikloje ir (arba) pažintinės funkcijos ir gebėjimai nėra sutrikę;

 

1 balas – nedidelis pagalbos poreikis, kai asmeniui retai reikia pagalbos dalyvauti įvardytos srities veikloje; asmuo turi nedidelių sunkumų atlikti įvardytos srities veiksmus savarankiškai bei saugiai ir (arba) nežymiai sutrikusios pažintinės funkcijos ir gebėjimai;

 

2 balai – vidutinis pagalbos poreikis, kai asmeniui kartais reikia pagalbos dalyvauti įvardytos srities veikloje; atlikdamas įvardytos srities veiksmą, turi vidutinių sunkumų; kartais pats savarankiškai ir saugiai veiksmų neatlieka ir (arba) iš dalies sutrikusios pažintinės funkcijos ir gebėjimai;

 

3 balai – didelis pagalbos poreikis, kai asmeniui dažnai reikia pagalbos dalyvauti įvardytos srities veikloje; atlikdamas veiksmą, turi didelių sunkumų; dažnai pats savarankiškai ir saugiai veiksmų neatlieka ir (arba) ryškiai sutrikusios pažintinės funkcijos ir gebėjimai;

 

4 balai – nuolatinis pagalbos poreikis, kai asmeniui nuolat reikia pagalbos dalyvauti įvardytos srities veikloje ir (arba) pats neatlieka veiksmų dėl labai sutrikusių pažintinių funkcijų ir gebėjimų.

 

Veiklos sritis

Pagalbos poreikis (balais)

1. Pažinimas (mokymasis ir žinių taikymas)

1.1. Žaidimas su žaislais

0

1

2

3

4

1.2. Sąvokų, apibūdinančių ilgį, kiekį, santykį, laiką, kryptį, suvokimas

0

1

2

3

4

1.3. Skaitymas

0

1

2

3

4

1.4. Raidžių rašymas

0

1

2

3

4

1.5. Skaičiavimas

0

1

2

3

4

Pagalbos koordinavimas pažinimo (mokymosi ir žinių taikymo) srityje (jei poreikis nustatytas)

 

Pagalbininko (specialisto) pagalbos, ugdantis, mokantis ir taikant žinias, poreikio pagrindimas:

 

 

Pagalbinės (-ių) priemonės (-ių), ugdantis, mokantis ir taikant žinias ir (ar) mokymo ja (jomis) naudotis, poreikio pagrindimas:

 

 

 

Veiklos sritis

Pagalbos poreikis (balais)

2. Bendros užduotys ir reikalavimai

2.1. Užduoties, kuriai įvykdyti reikia atlikti vieną veiksmą, atlikimas

0

1

2

3

4

2.2. Užduoties, kuriai įvykdyti reikia atlikti kelis veiksmus, atlikimas

0

1

2

3

4

2.3. Planavimas (veiklų ir jų sekos planavimas, tinkamas laiko paskirstymas kasdienėms veikloms)

0

1

2

3

4

2.4. Kasdienės darbotvarkės laikymasis (pvz.: dantų valymas, prausimasis, rengimasis, daiktų, reikalingų mokykloje, susidėjimas, savarankiškas nuvykimas į ugdymo įstaigą ir kt.)

0

1

2

3

4

Pagalbos koordinavimas bendrų užduočių ir reikalavimų srityje (jei poreikis nustatytas)

 

Pagalbininko (specialisto) pagalbos, atliekant bendras užduotis, planuojant ir vykdant kasdienę veiklą, ugdant socialinius įgūdžius, poreikio pagrindimas:

 

 

Pagalbinės (-ių) priemonės (-ių), atliekant bendras užduotis, planuojant ir vykdant kasdienę veiklą, ugdant socialinius įgūdžius ir (ar) mokymo ja (jomis) naudotis, poreikio pagrindimas:

 

 

 

Veiklos sritis

Pagalbos poreikis (balais)

3. Bendravimas

3.1. Žodinės kalbos suvokimas

0

1

2

3

4

3.2. Nežodinės kalbos suvokimas (pvz.: gestų, paveikslėlių ir (ar) piešinių suvokimas ir naudojimas bendraujant, suvokiant situacijas ir modeliuojant elgesį)

0

1

2

3

4

3.3. Kalbėjimas (žodžių, frazių, sakinių vartojimas)

0

1

2

3

4

3.4. Garsų tarimas

0

1

2

3

4

3.5. Gestų, paveikslėlių ir (ar) piešinių naudojimas bendraujant

0

1

2

3

4

Pagalbos koordinavimas bendravimo srityje (jei poreikis nustatytas)

 

Pagalbininko (specialisto) pagalbos, bendraujant ir (ar) lavinant bendravimo gebėjimus, poreikio pagrindimas:

 

 

Pagalbinės (-ių) priemonės (-ių) bendraujant ir (ar) mokymo ja (jomis) naudotis poreikio pagrindimas:

 

 

 

Veiklos sritis

Pagalbos poreikis (balais)

4. Mobilumas (judėjimas)

4.1. Kūno padėčių keitimas (atsistojimas, atsisėdimas)

0

1

2

3

4

4.2. Vienodos kūno padėties išlaikymas ilgesnį laiką (sėdėjimas, stovėjimas)

0

1

2

3

4

4.3. Smulkioji motorika (nykščio, pirštų, plaštakos valdymas)

0

1

2

3

4

4.4. Peties ir (ar) rankos valdymas

0

1

2

3

4

4.5. Vaikščiojimas (įskaitant kūno ribų suvokimą, kūno valdymą, nerangumą)

0

1

2

3

4

4.6. Orientavimasis aplinkoje (pvz.: namuose ir kitoje aplinkoje)

0

1

2

3

4

Pagalbos koordinavimas mobilumo (judėjimo) srityje (jei poreikis nustatytas)

 

Pagalbininko (specialisto) pagalbos mobilumui (judėjimui) palengvinti poreikio pagrindimas:

 

 

Pavėžėjimo (transporto organizavimo) paslaugų poreikio pagrindimas:

 

 

Būsto (gyvenamosios aplinkos) pritaikymo judėjimui palengvinti poreikio pagrindimas:

 

 

Pagalbinės (-ių) priemonės (-ių) mobilumui (judėjimui) palengvinti ir (ar) mokymo ja (jomis) naudotis poreikio pagrindimas:

 

Veiklos sritis

Pagalbos poreikis (balais)

5. Savarankiškumas (savitarnos įgūdžiai)

5.1. Prausimasis

0

1

2

3

4

5.2. Kūno dalių (nosies ir burnos išskyros, menstruacijos) priežiūra

0

1

2

3

4

5.3. Naudojimasis tualetu

0

1

2

3

4

5.4. Rengimasis

0

1

2

3

4

5.5. Valgymas (pvz.: maisto rijimas, ribotas maisto produktų racionas, vengimas valgyti, jautrumas maisto tekstūrai, spalvai ir kt.)

0

1

2

3

4

5.6. Savisauga (pvz.: pavojaus suvokimas, gebėjimas atlikti veiksmus saugiai, vengiant nudegti, nukristi, įsipjauti, paslysti, pargriūti, paskęsti)

0

1

2

3

4

5.7. Savarankiškumo įgūdžiai (pvz.: gebėjimas naudotis viešuoju transportu, pereiti gatvę, nusipirkti prekę)

0

1

2

3

4

5.8. Pinigų ir daiktų vertės suvokimas, sąmoningas disponavimas pinigais

0

1

2

3

4

Pagalbos koordinavimas savarankiškumo (savitarnos įgūdžių) srityje (jei poreikis nustatytas)

 

Pagalbininko (specialisto) pagalbos, apsitarnaujant, stiprinant saugios savitarnos įgūdžius, poreikio pagrindimas:

 

 

Pagalbinės (-ių) savitarnos priemonės (-ių) ir (ar) mokymo ja (jomis) naudotis poreikio pagrindimas:

 

 

Būsto (gyvenamosios aplinkos) pritaikymo savarankiškumui (saugumo) užtikrinti poreikio pagrindimas:

 

 

Pavėžėjimo (transporto organizavimo) paslaugų poreikio pagrindimas:

 

 

 

Veiklos sritis

Pagalbos poreikis (balais)

6. Buitis

6.1. Buities darbų atlikimas (pvz.: indų plovimas, dulkių šluostymas, lovos klojimas, daiktų (žaislų, piešimo priemonių surinkimas ir kt.)

0

1

2

3

4

Pagalbos koordinavimas buities srityje (jei poreikis nustatytas)

 

Pagalbininko (specialisto) pagalbos, atliekant buities darbus ir (ar) mokantis juos atlikti, poreikio pagrindimas:

 

 

Pagalbinės (-ių) priemonės (-ių), atliekant buities darbus ir (ar) mokantis juos atlikti, poreikio pagrindimas:

 

 

Būsto (gyvenamosios aplinkos) pritaikymo savarankiškumui (saugumo) užtikrinti poreikio pagrindimas:

 

 

 

Veiklos sritis

Pagalbos poreikis (balais)

7. Tarpasmeniniai santykiai ir sąveikos

7.1. Bendravimas su aplinkiniais (pvz.: gebėjimas užmegzti ir palaikyti pokalbį ir kt.)

0

1

2

3

4

7.2. Socialiai priimtino elgesio normų laikymasis (pvz.: gebėjimas tinkamai elgtis įvairiose situacijose, reagavimas į kitų žmonių jausmus)

0

1

2

3

4

7.3. Bendravimas su bendraamžiais, draugystės santykių užmezgimas ir palaikymas

0

1

2

3

4

Pagalbos koordinavimas tarpasmeninių santykių ir sąveikų srityje (jei poreikis nustatytas)

 

Pagalbininko (specialisto) pagalbos, bendraujant su aplinkiniais ir (ar) mokantis bendrauti pagal visuotinai priimtas normas, susipažįstant su bendraamžiais, poreikio pagrindimas:

 

 

Grupinio laisvalaikio užimtumo paslaugų poreikio pagrindimas:

 

 

Pagalbinės (-ių) priemonės (-ių) tarpasmeninei sąveikai ir (ar) mokymo ja (jomis) naudotis poreikio pagrindimas:

 

 

Kompleksinės pagalbos šeimai ir (ar) materialinės paramos šeimai poreikio pagrindimas:

 

 

 

Veiklos sritis

Pagalbos poreikis (balais)

8. Pagrindinės gyvenimo sritys

8.1. Žaidimas su kitais (dviese, grupėje)

0

1

2

3

4

8.2. Dalyvavimas ugdymo(si) veiklose (pvz.: gebėjimas susikaupti, sutelkti ir išlaikyti dėmesį, įsitraukimas į individualią ir (arba) grupinę veiklą, atsižvelgimas į kitų poreikius, užduočių atlikimas, žinių įsisavinimas, naujų įgūdžių įgijimas ir jų pritaikymas ir kt.)

0

1

2

3

4

8.3. Miego kokybė (natūralaus miego ypatumai, nuo kurių priklauso optimalus fizinis ir psichinis poilsis)

0

1

2

3

4

8.4. Sensorinis jautrumas (reagavimas į garsus, šviesas, spalvas ir kitus dirgiklius)

0

1

2

3

4

Pagalbos koordinavimas pagrindinėse gyvenimo srityse (jei poreikis nustatytas)

 

Pagalbininko (specialisto) pagalbos, lengvinančios pagrindines gyvenimo sritis (žaidimus su kitais, susikaupimą, dėmesio išlaikymą pamokose, informacijos ir įgūdžių įsisavinimą ir kt.), poreikio pagrindimas:

 

 

Pagalbinės (-ių) priemonės (-ių), lengvinančios (-ių) pagrindines gyvenimo sritis ir (ar) mokymo ja (jomis) naudotis, poreikio pagrindimas:

 

 

Kompleksinės pagalbos šeimai ir (ar) materialinės paramos šeimai poreikio pagrindimas:

 

 

 

Veiklos sritis

Pagalbos poreikis (balais)

9. Bendruomeninis, socialinis ir pilietinis gyvenimas

9.1. Dalyvavimas neformaliojo vaikų švietimo veiklose (pvz.: muzikos, dailės, sporto, technikos mokyklose, būreliuose, studijose, klubuose, draugijose ir kt.)

0

1

2

3

4

Pagalbos koordinavimas bendruomeninio, socialinio ir pilietinio gyvenimo srityje (jei poreikis nustatytas)

 

Pagalbininko (specialisto), lengvinančio dalyvavimą neformaliojo švietimo veiklose (lankant muzikos dailės, sporto ir kt. užsiėmimus), pagalbos poreikio pagrindimas:

 

 

Pagalbinės (-ių) priemonės (-ių), lengvinančios (-ių) dalyvavimą neformaliojo švietimo veiklose ir (ar) mokymo ja (jomis) naudotis, poreikio pagrindimas:

 

 

 

10. Aplinkos veiksniai

Aplinkos veiksnių vertinimas (balai nėra skiriami) atliekamas, atsižvelgiant į fizinę ir socialinę aplinkas, kuriose asmuo gyvena ir leidžia laiką. Aplinkos veiksniai vertinami, atsižvelgiant į konkretaus vertinamo asmens situaciją. Aplinkos veiksnio žymėjimas parodo, kad konkretus veiksnys daro įtaką asmens pagalbos poreikiui skirtingose gyvenimo srityse.

 

10.1. Produktai ir technologijos

Tinkamą pažymėti Q ir pateikti komentarą

10.1.1. Specialūs asmeninio naudojimo produktai (specialus maistas, vaistai, sauskelnės, kateteriai, klausos aparatai, implantai ir kitos medicinos priemonės)

 

10.1.2. Gyvenamoji aplinka

 

10.1.3. Ugdymo(si) ir žaidimo aplinka

 

10.1.4. Viešieji pastatai

 

10.1.5. Transporto infrastruktūra

 

10.1.6. Techninės pagalbos priemonės, reikalingos mobilumui ir transportuojant

 

10.1.7. Techninės pagalbos priemonės, reikalingos komunikuojant

 

10.1.8. Techninės pagalbos priemonės, reikalingos mokyti(s) ir ugdyti(s)

 

10.1.9. Techninės pagalbos priemonės, reikalingos savarankiškumui (savitarnos įgūdžiams)

 

10.1.10. Techninės pagalbos priemonės, reikalingos buities darbams atlikti

 

10.2. Aplinkinių pagalba ir nuostatos

 

10.2.1. Artimųjų (šeimos, draugų, giminaičių, kaimynų) teikiama pagalba (nurodomas ryšio su asmeniu pavadinimas ir teikiama pagalba)

 

10.2.2. Požiūris ir nuostatos į negalią (asmens, artimųjų, įstaigų specialistų)

 

10.3. Paslaugos ir pagalba (teikiama specialistų)

 

10.3.1. Socialinės paslaugos

 

10.3.2. Sveikatos priežiūros paslaugos

 

10.3.3. Švietimo ir ugdymo paslaugos

 

10.3.4. Komunikavimo paslaugos (informacija prieinamu būdu ir priemonėmis)

 

10.3.5. Kultūros (pramogų) ir sporto paslaugos

 

10.4. Civilinė sauga

 

10.4.1. Pagalba ekstremalios situacijos (nelaimės) atveju (paliekant namus, laikinai apsigyvenant kolektyvinės apsaugos statinyje ir kt.)

 

Iš viso klausimų – 37

Balų suma

0

37

74

111

148

Iš viso asmens balų

 

 

_________________

 

 

Neįgalumo lygio nustatymo kriterijų ir

tvarkos aprašo

3 priedas

 

 

INDIVIDUALIOS PAGALBOS POREIKIO klausimynas

(14–17 metų vaikai)

 

________________

(data)

 

___________________________________________________________________________

(asmens vardas ir pavardė)

_____________________________________________________________________________

(vieno iš asmens tėvų (įtėvių), globėjo ar rūpintojo (toliau – atstovas) vardas ir pavardė)

 

_____________________________________________________________________________

(Asmens su negalia teisių apsaugos agentūros prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos darbuotojo, atlikusio vertinimą ir užpildžiusio Individualios pagalbos poreikio klausimyną (toliau – klausimynas), vardas ir pavardė, pareigos)

 

 

Ar atstovas sutinka, kad būtų sudaromas pagalbos planas (tinkamą pažymėkite Q):

c sutinka

c nesutinka

 

Į toliau esančius klausimus apie asmenį atsako asmuo ir (ar) atstovas.

 

I dalis

Ši dalis pildoma remiantis asmens neįgalumo lygiui nustatyti pateiktais dokumentais, nurodytais Neįgalumo lygio nustatymo kriterijų ir tvarkos apraše, ir asmens ir (ar) asmens atstovo pateikta informacija. Ši dalis balais nevertinama.

 

 

 

Tinkamą pažymėti Q

Lytis

Moteris

 

Vyras

 

Amžius (metais)

 

 

 

Pagrindinis (lanko 5–10 klasę)

 

Vidurinis (lanko 11–12 klasę ar I–IV gimnazijos klasę)

 

Mokosi pagal profesinio mokymo programą)

 

Jaunesnis kaip 18 metų mokyklinio amžiaus vaikas nesimoko (nedalyvauja švietimo sistemoje)

 

 

II dalis

Šioje dalyje pateikti klausimai, susiję su kasdiene asmens veikla. Ši dalis vertinama balais. Pildant klausimyną, reikia pažymėti (apibraukti) skiriamą balą.

 

0 balų – nėra pagalbos poreikio, kai asmeniui nereikia jokios pagalbos dalyvauti įvardytos srities veikloje ir (arba) pažintinės funkcijos ir gebėjimai nėra sutrikę;

 

1 balas – nedidelis pagalbos poreikis, kai asmeniui retai reikia pagalbos dalyvauti įvardytos srities veikloje; asmuo turi nedidelių sunkumų atlikti įvardytos srities veiksmus savarankiškai bei saugiai ir (arba) nežymiai sutrikusios pažintinės funkcijos ir gebėjimai;

 

2 balai – vidutinis pagalbos poreikis, kai asmeniui kartais reikia pagalbos dalyvauti įvardytos srities veikloje; atlikdamas įvardytos srities veiksmą, turi vidutinių sunkumų; kartais pats savarankiškai bei saugiai veiksmų neatlieka ir (arba) iš dalies sutrikusios pažintinės funkcijos ir gebėjimai;

 

3 balai – didelis pagalbos poreikis, kai asmeniui dažnai reikia pagalbos dalyvauti įvardytos srities veikloje; atlikdamas veiksmą, turi didelių sunkumų; dažnai pats savarankiškai bei saugiai veiksmų neatlieka ir (arba) ryškiai sutrikusios pažintinės funkcijos ir gebėjimai;

 

4 balai – nuolatinis pagalbos poreikis, kai asmeniui nuolat reikia pagalbos dalyvauti įvardytos srities veikloje ir (arba) pats neatlieka veiksmų dėl labai sutrikusių pažintinių funkcijų ir gebėjimų.

 

Veiklos sritis

Pagalbos poreikis (balais)

1. Pažinimas (mokymasis ir žinių taikymas)

1.1. Skaitymas

0

1

2

3

4

1.2. Rašymas

0

1

2

3

4

1.3. Skaičiavimas

0

1

2

3

4

1.4. Sąvokų, apibūdinančių ilgį, kiekį, santykį, laiką, kryptį, suvokimas

0

1

2

3

4

Pagalbos koordinavimas pažinimo (mokymosi ir žinių taikymo) srityje (jei poreikis nustatytas)

 

Pagalbininko (specialisto) pagalbos, ugdantis, mokantis ir taikant žinias, poreikio pagrindimas:

 

 

Pagalbinės (-ių) priemonės (-ių), ugdantis, mokantis ir taikant žinias ir (ar) mokymo ja (jomis) naudotis, poreikio pagrindimas:

 

 

 

Veiklos sritis

Pagalbos poreikis (balais)

2. Bendros užduotys ir reikalavimai

2.1. Užduoties, kuriai įvykdyti reikia atlikti vieną veiksmą, atlikimas

0

1

2

3

4

2.2. Užduoties, kuriai įvykdyti reikia atlikti kelis veiksmus, atlikimas

0

1

2

3

4

2.3. Adekvačių sprendimų priėmimas (pvz.: veiklos būdo ir priemonių pasirinkimas, galimų elgesio pasekmių ir atsakomybės numatymas ir kt.)

0

1

2

3

4

2.4. Planavimas (tinkamas laiko paskirstymas kasdienėms veikloms)

0

1

2

3

4

2.5. Kasdienės darbotvarkės laikymasis (pvz.: dantų valymas, prausimasis, rengimasis, daiktų, reikalingų mokykloje, susidėjimas, savarankiškas nuvykimas į ugdymo įstaigą ir kt.)

0

1

2

3

4

Pagalbos koordinavimas atliekant bendras užduotis ir reikalavimus (jei poreikis nustatytas)

 

Pagalbininko (specialisto) pagalbos, atliekant bendras užduotis, planuojant ir vykdant kasdienę veiklą, ugdant socialinius įgūdžius, poreikio pagrindimas:

 

 

Pagalbinės (-ių) priemonės (-ių), atliekant bendras užduotis, planuojant ir vykdant kasdienę veiklą, ugdant socialinius įgūdžius ir (ar) apmokymo ja (jomis) naudotis, poreikio pagrindimas:

 

 

 

Veiklos sritis

Pagalbos poreikis (balais)

3. Bendravimas

3.1. Žodinės kalbos suvokimas

0

1

2

3

4

3.2. Nežodinės kalbos suvokimas (pvz.: gestų, paveikslėlių ir (ar) piešinių suvokimas ir naudojimas bendraujanti, suvokiant situacijas ir modeliuojant elgesį)

0

1

2

3

4

3.3. Kalbėjimas

0

1

2

3

4

3.4. Gestų, paveikslėlių ir (ar) piešinių naudojimas bendraujant

0

1

2

3

4

3.5. Neverbalinės komunikacijos suvokimas ir naudojimas (pvz.: emocijų, veido išraiškos ir kitos kūno kalbos)

0

1

2

3

4

Pagalbos koordinavimas bendravimo srityje (jei poreikis nustatytas)

 

Pagalbininko (specialisto) pagalbos, bendraujant ir (ar) lavinant bendravimo gebėjimus, poreikio pagrindimas:

 

 

Pagalbinės (-ių) priemonės (-ių) bendraujant ir (ar) mokymo ja (jomis) naudotis poreikio pagrindimas:

 

 

 

Veiklos sritis

Pagalbos poreikis (balais)

4. Mobilumas (judėjimas)

4.1. Kūno padėčių keitimas (atsistojimas, atsisėdimas)

0

1

2

3

4

4.2. Vienodos kūno padėties išlaikymas ilgesnį laiką (sėdėjimas, stovėjimas)

0

1

2

3

4

4.3. Smulkioji motorika (nykščio, pirštų, plaštakos valdymas)

0

1

2

3

4

4.4. Peties ir (ar) rankos valdymas

0

1

2

3

4

4.5. Vaikščiojimas (įskaitant kūno ribų suvokimą, kūno valdymą, nerangumą)

0

1

2

3

4

4.6. Orientavimasis aplinkoje (pvz.: namuose ir kitoje aplinkoje)

0

1

2

3

4

Pagalbos koordinavimas mobilumo (judėjimo) srityje

 

Pagalbininko (specialisto) pagalbos mobilumui (judėjimui) palengvinti poreikio pagrindimas (jei poreikis nustatytas):

 

 

Pavėžėjimo (transporto organizavimo) paslaugų poreikio pagrindimas (jei poreikis nustatytas):

 

 

Būsto (gyvenamosios aplinkos) pritaikymo poreikio pagrindimas (jei poreikis nustatytas):

 

 

Pagalbinės (-ių) priemonės (-ių) mobilumui (judėjimui) palengvinti ir (ar) mokymo ja (jomis) naudotis poreikio pagrindimas:

 

 

 

Veiklos sritis

Pagalbos poreikis (balais)

5. Savarankiškumas (savitarnos įgūdžiai)

5.1. Prausimasis

0

1

2

3

4

5.2. Kūno dalių (nosies ir burnos išskyros, menstruacijos) priežiūra

0

1

2

3

4

5.3. Naudojimasis tualetu

0

1

2

3

4

5.4. Rengimasis

0

1

2

3

4

5.5. Valgymas (pvz.: maisto rijimas, ribotas maisto produktų racionas, vengimas valgyti, jautrumas maisto tekstūrai, spalvai ir kt.)

0

1

2

3

4

5.6. Savisauga (pvz.: pavojaus suvokimas, gebėjimas atlikti veiksmus saugiai, vengiant nudegti, nukristi, įsipjauti, paslysti, pargriūti, paskęsti)

0

1

2

3

4

5.7. Savarankiškumo įgūdžiai (pvz.: gebėjimas naudotis viešuoju transportu, pereiti gatvę, nusipirkti prekę)

0

1

2

3

4

5.8. Pinigų ir daiktų vertės suvokimas, sąmoningas disponavimas pinigais

0

1

2

3

4

Pagalbos koordinavimas savarankiškumo (savitarnos įgūdžių) srityje (jei poreikis nustatytas)

 

Pagalbininko (specialisto) pagalbos, apsitarnaujant, stiprinant saugios savitarnos įgūdžius, poreikio pagrindimas:

 

 

Pagalbinės (-ių) savitarnos priemonės (-ių) ir (ar) mokymo ja (jomis) naudotis poreikio pagrindimas:

 

 

Būsto (gyvenamosios aplinkos) pritaikymo savarankiškumui (saugumui) užtikrinti poreikio pagrindimas:

 

 

Pavėžėjimo (transporto organizavimo) paslaugų poreikio pagrindimas:

 

 

 

Veiklos sritis

Pagalbos poreikis (balais)

6. Buitis

6.1. Sudėtingesnių buities darbų atlikimas (pvz.: drabužių skalbimas, kambarių tvarkymas, valgio gaminimas ir kt.)

0

1

2

3

4

Pagalbos koordinavimas buities srityje (jei poreikis nustatytas)

 

Pagalbininko (specialisto) pagalbos, atliekant buities darbus ir (ar) mokantis juos atlikti, poreikio pagrindimas:

 

 

Pagalbinės (-ių) priemonės (-ių), atliekant buities darbus ir (ar) mokantis juos atlikti, poreikio pagrindimas:

 

 

Būsto (gyvenamosios aplinkos) pritaikymo savarankiškumui (saugumui) užtikrinti poreikio pagrindimas:

 

 

 

Veiklos sritis

Pagalbos poreikis (balais)

7. Tarpasmeniniai santykiai ir sąveikos

7.1. Bendravimas su aplinkiniais (pvz.: gebėjimas užmegzti ir palaikyti pokalbį ir kt.)

0

1

2

3

4

7.2. Socialiai priimtino elgesio normų laikymasis (pvz.: gebėjimas tinkamai elgtis įvairiose situacijose, reagavimas į kitų žmonių jausmus)

0

1

2

3

4

7.3. Bendravimas su bendraamžiais, draugystės santykių užmezgimas ir palaikymas

0

1

2

3

4

Pagalbos koordinavimas tarpasmeninių santykių ir sąveikų srityje (jei poreikis nustatytas)

 

Pagalbininko (specialisto) pagalbos, bendraujant su aplinkiniais ir (ar) mokantis bendrauti pagal visuotinai priimtas normas, susipažįstant su bendraamžiais, poreikio pagrindimas:

 

 

Grupinio laisvalaikio užimtumo paslaugų poreikio pagrindimas:

 

 

Pagalbinės (-ių) priemonės (-ių) tarpasmeninei sąveikai ir (ar) mokymo ja (jomis) naudotis poreikio pagrindimas:

 

 

Kompleksinės pagalbos šeimai ir (ar) materialinės paramos šeimai poreikio pagrindimas:

 

 

 

Veiklos sritis

Pagalbos poreikis (balais)

8. Pagrindinės gyvenimo sritys

8.1. Žaidimas su kitais (komandinis, sportinis)

0

1

2

3

4

8.2. Dalyvavimas ugdymo(si) veiklose (pvz.: gebėjimas susikaupti, sutelkti ir išlaikyti dėmesį, įsitraukimas į individualią ir (arba) grupinę veiklą, atsižvelgimas į kitų poreikius, užduočių atlikimas, žinių įsisavinimas, naujų įgūdžių įgijimas ir jų pritaikymas ir kt.)

0

1

2

3

4

8.3. Miego kokybė (natūralaus miego ypatumai, nuo kurių priklauso optimalus fizinis ir psichinis poilsis)

0

1

2

3

4

8.4. Sensorinis jautrumas (reagavimas į garsus, šviesas, spalvas ir kitus dirgiklius)

0

1

2

3

4

Pagalbos koordinavimas pagrindinėse gyvenimo srityse (jei poreikis nustatytas)

 

Pagalbininko (specialisto) pagalbos, lengvinančios pagrindines gyvenimo sritis (susikaupimą, dėmesio išlaikymą, dalykinės informacijos ir įgūdžių įsisavinimą ir kt.), poreikio pagrindimas:

 

 

Pagalbinės (-ių) priemonės (-ių), lengvinančios (-ių) pagrindines gyvenimo sritis ir (ar) mokymo ja (jomis) naudotis, poreikio pagrindimas:

 

 

Kompleksinės pagalbos šeimai ir (ar) materialinės paramos šeimai poreikio pagrindimas:

 

 

Darbo rinkos (užimtumo) paslaugų poreikio pagrindimas:

 

 

 

Veiklos sritis

Pagalbos poreikis (balais)

9. Bendruomenė, socialinis ir pilietinis gyvenimas

9.1. Dalyvavimas neformaliojo vaikų švietimo veiklose (pvz.: muzikos, dailės, sporto, technikos mokyklose, būreliuose, studijose, klubuose, draugijose ir kt.)

0

1

2

3

4

Pagalbos koordinavimas bendruomeninio, socialinio ir pilietinio gyvenimo srityje (jei poreikis nustatytas)

 

Pagalbininko (specialisto), lengvinančio dalyvavimą neformaliojo švietimo veiklose (lankant muzikos dailės, sporto ir kt. užsiėmimus), pagalbos poreikio pagrindimas:

 

 

Pagalbinės (-ių) priemonės (-ių), lengvinančios (-ių) dalyvavimą neformaliojo švietimo veiklose ir (ar) mokymo ja (jomis) naudotis, poreikio pagrindimas:

 

 

 

10. Aplinkos veiksniai

Aplinkos veiksnių vertinimas (balų neskiriama) atliekamas, atsižvelgiant į fizinę ir socialinę aplinkas, kuriose asmuo gyvena ir leidžia laiką. Aplinkos veiksniai vertinami, atsižvelgiant į konkretaus vertinamo asmens situaciją. Aplinkos veiksnio žymėjimas parodo, kad konkretus veiksnys daro įtaką asmens pagalbos poreikiui skirtingose gyvenimo srityse.

10. 1. Produktai ir technologijos

Tinkamą pažymėti Q ir pateikti komentarą

10.1.1. Specialūs asmeninio naudojimo produktai (specialus maistas, vaistai, sauskelnės, kateteriai, klausos aparatai, implantai ir kitos medicinos priemonės)

 

10.1.2. Gyvenamoji aplinka

 

10.1.3. Ugdymo(si), žaidimo, darbo aplinka (jeigu asmuo dirba)

 

10.1.4. Viešieji pastatai

 

10.1.5. Transporto infrastruktūra

 

10.1.6. Techninės pagalbos priemonės, reikalingos mobilumui ir transportuoti

 

10.1.7. Techninės pagalbos priemonės, reikalingos komunikuojant

 

10.1.8. Techninės pagalbos priemonės, reikalingos mokyti(s), ugdyti(s), dirbti (jeigu asmuo dirba)

 

10.1.9. Techninės pagalbos priemonės, reikalingos savarankiškumui (savitarnos įgūdžiams)

 

10.1.10. Techninės pagalbos priemonės, reikalingos buities darbams atlikti

 

10.2. Aplinkinių pagalba ir nuostatos

 

10.2.1. Artimųjų (šeimos, draugų, giminaičių, kaimynų) teikiama pagalba (nurodomas ryšio su asmeniu pavadinimas ir teikiama pagalba)

 

10.2.2. Požiūris ir nuostatos į negalią (asmens, artimųjų, įstaigų specialistų)

 

10.3. Paslaugos ir pagalba (teikiama specialistų)

 

10.3.1. Socialinės paslaugos

 

10.3.2. Sveikatos priežiūros paslaugos

 

10.3.3. Švietimo ir ugdymo paslaugos

 

10.3.4. Komunikavimo paslaugos (informacija prieinamu būdu ir priemonėmis)

 

10.3.5. Kultūros (pramogų) ir sporto paslaugos

 

10.4. Civilinė sauga

 

10.4.1. Pagalba ekstremalios situacijos (nelaimės) atveju (paliekant namus, laikinai apsigyvenant kolektyvinės apsaugos statinyje ir kt.)

 

Iš viso klausimų – 37

Balų suma

0

37

74

111

148

Iš viso asmens balų

 

 

_____________________

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija, Įsakymas

Nr. V-771/A1-254/ISAK-1867, 2007-09-24, Žin., 2007, Nr. 101-4122 (2007-09-27), i. k. 1072250ISAKSAK-1867

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. kovo 23 d. įsakymo Nr. V-188/A1-84/ISAK-487 "Dėl Neįgalumo lygio nustatymo kriterijų ir tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija, Įsakymas

Nr. V-165/A1-87/V-233, 2010-02-22, Žin., 2010, Nr. 24-1153 (2010-02-27), i. k. 1102250ISAK87/V-233

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. kovo 23 d. įsakymo Nr. V-188/A1-84/ISAK-487 "Dėl Neįgalumo lygio nustatymo kriterijų ir tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-304/A1-189/V-614, 2012-04-06, Žin., 2012, Nr. 43-2121 (2012-04-12), i. k. 1122250ISAK89/V-614

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. kovo 23 d. įsakymo Nr. V-188/A1-84/ISAK-487 "Dėl Neįgalumo lygio nustatymo kriterijų ir tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo

 

4.

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-1042/A1-509/V-1575, 2012-11-16, Žin., 2012, Nr. 135-6906 (2012-11-22), i. k. 1122250ISAK9/V-1575

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. kovo 23 d. įsakymo Nr. V-188/A1-84/ISAK-487 "Dėl Neįgalumo lygio nustatymo kriterijų ir tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo

 

5.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija, Įsakymas

Nr. V-600/A1-272/V-459, 2014-05-22, paskelbta TAR 2014-05-28, i. k. 2014-05790

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. kovo 23 d. įsakymo Nr. V-188/A1-84/ISAK-487 „Dėl Neįgalumo lygio nustatymo kriterijų ir tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

6.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija, Įsakymas

Nr. V-831/A1-310/V-590, 2016-06-23, paskelbta TAR 2016-06-27, i. k. 2016-17691

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. kovo 23 d. įsakymo Nr. V-188/A1-84/ISAK-487 „Dėl Neįgalumo lygio nustatymo kriterijų ir tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

7.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija, Įsakymas

Nr. V-1500/A1-698/V-1161, 2016-12-29, paskelbta TAR 2016-12-30, i. k. 2016-30185

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. kovo 23 d. įsakymo Nr. V-188/A1-84/ISAK-487 ,,Dėl Neįgalumo lygio nustatymo kriterijų ir tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

8.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija, Įsakymas

Nr. V-1219/A1-545/V-822, 2017-10-25, paskelbta TAR 2017-10-30, i. k. 2017-17078

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. kovo 23 d. įsakymo Nr. V-188/A1-84/ISAK-487 „Dėl Neįgalumo lygio nustatymo kriterijų ir tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

9.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija, Įsakymas

Nr. V-943/A1-338/V-590, 2020-04-21, paskelbta TAR 2020-04-22, i. k. 2020-08367

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. kovo 23 d. įsakymo Nr. V-188/A1-84/ISAK-487 „Dėl Neįgalumo lygio nustatymo kriterijų ir tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

10.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija, Įsakymas

Nr. V-1582/A1-626/V-995, 2020-07-01, paskelbta TAR 2020-07-03, i. k. 2020-14954

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. kovo 23 d. įsakymo Nr. V-188/A1-84/ISAK-487 „Dėl Neįgalumo lygio nustatymo kriterijų ir tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

11.

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija, Įsakymas

Nr. V-2236/A1-955/V-1537, 2020-10-09, paskelbta TAR 2020-10-09, i. k. 2020-21156

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2005 m. kovo 23 d. įsakymo Nr. V188/A1-84/ISAK-487 „Dėl Neįgalumo lygio nustatymo kriterijų ir tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

12.

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija, Įsakymas

Nr. V-444/A1-145/V-326, 2022-02-28, paskelbta TAR 2022-02-28, i. k. 2022-03948

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2005 m. kovo 23 d. įsakymo Nr. V-188/A1-84/ISAK-487 „Dėl Neįgalumo lygio nustatymo kriterijų ir tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

13.

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija, Įsakymas

Nr. V-842/A1-311/V-667, 2022-04-28, paskelbta TAR 2022-04-28, i. k. 2022-08753

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2005 m. kovo 23 d. įsakymo Nr. V-188/A1-84/ISAK-487 „Dėl Neįgalumo lygio nustatymo kriterijų ir tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

14.

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija, Įsakymas

Nr. A1-618/V-1472/V-1490, 2022-09-21, paskelbta TAR 2022-09-21, i. k. 2022-19206

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2005 m. kovo 23 d. įsakymo Nr. V-188/A1-84/ISAK-487 „Dėl Neįgalumo lygio nustatymo kriterijų ir tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

15.

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija, Įsakymas

Nr. A1-682/V-1092/V-1364, 2023-10-17, paskelbta TAR 2023-10-17, i. k. 2023-20309

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2005 m. kovo 23 d. įsakymo Nr. V-188/A1-84/ISAK-487 „Dėl Neįgalumo lygio nustatymo kriterijų ir tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo