Nutarimas skelbtas: Žin., 2005, Nr. 38-1229

Neoficialus nutarimo tekstas

Lietuvos Respublikos Vyriausybė

nutarimas

 

DĖL pasienio kontrolės punktų direkcijos prie susisiekimo ministerijos steigimo

 

2005 m. kovo 21 d. Nr. 296

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstatymo (Žin., 1994, Nr. 43-772; 1998, Nr. 41(1)-1131; 2000, Nr. 92-2843; 2002, Nr. 41-1527) 22 straipsnio 8 punktu ir Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymu (Žin., 1995, Nr. 104-2322), Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

 

1. Įsteigti nuo 2005 m. spalio 1 d. Pasienio kontrolės punktų direkciją prie Susisiekimo ministerijos (toliau – direkcija) ir pavesti jai pasienio kontrolės punktų ir aikštelių, skirtų transporto priemonėms, laukiančioms kirsti valstybės sieną, stovėti, statybos užsakovo, turto valdymo ir priežiūros, patekimo į pasienio kontrolės punktus organizavimo, taip pat Pasienio kontrolės punktų plėtros strategijos įgyvendinimo priemonių vykdymo funkcijas.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1180, 2010-08-12, Žin., 2010, Nr. 99-5134 (2010-08-19)

 

2. Pavesti:

2.1. Susisiekimo ministerijai:

2.1.1. (neteko galios);

2.1.2. (neteko galios);

2.1.3. parengti ir pateikti Lietuvos Respublikos Vyriausybei:

2.1.3.1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 19 d. nutarimo Nr. 1641 „Dėl didžiausio leistino valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš valstybės biudžeto ir valstybės pinigų fondų, pareigybių skaičiaus patvirtinimo“ (Žin., 2003, Nr. 121-5484; 2004, Nr. 162-5917) pakeitimo projektą;

2.1.3.2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gegužės 20 d. nutarimo Nr. 684 „Dėl Ministro Pirmininko politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojų pareigybių, Vyriausybės kanceliarijos, ministerijų, Vyriausybės įstaigų ir įstaigų prie ministerijų valstybės tarnautojų suvienodintų pareigybių sąrašo patvirtinimo“ (Žin., 2002, Nr. 51-1952) pakeitimo projektą;

2.1.3.3. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. liepos 20 d. nutarimo Nr. 1009 „Dėl Lietuvos europinio standarto geležinkelio direkcijos pertvarkymo“ (Žin., 1995, Nr. 61-1547) pakeitimo projektą;

2.1.3.4. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. spalio 1 d. nutarimo Nr. 1176 „Dėl Pasienio kontrolės punktų plėtros strategijos patvirtinimo“ (Žin., 2001, Nr. 84-2935; 2002, Nr. 118-5313) pakeitimo, susijusio su šio nutarimo 1 punkto nuostata, projektą;

2.2. Finansų ministerijai – rengiant Lietuvos Respublikos 2005 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo (Žin., 2004, Nr. 171-6303) ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. vasario 18 d. nutarimo Nr. 192 „Dėl Valstybės investicijų 2005–2007 metų programoje numatytų 2005 metams kapitalo investicijų paskirstymo pagal asignavimų valdytojus ir investicijų projektus“ (Žin., 2005, Nr. 25-810) pakeitimų projektą, numatyti, kad būtų skirti asignavimai įsteigtos direkcijos uždaviniams ir funkcijoms įgyvendinti.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1180, 2010-08-12, Žin., 2010, Nr. 99-5134 (2010-08-19)

Nr. 1517, 2010-10-20, Žin., 2010, Nr. 128-6529 (2010-10-30)

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                      Algirdas Brazauskas

 

 

Aplinkos ministras,

pavaduojantis susisiekimo ministrą                                                  Arūnas Kundrotas

 

 

__________________

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1180, 2010-08-12, Žin., 2010, Nr. 99-5134 (2010-08-19)

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2005 M. KOVO 21 D. NUTARIMO NR. 296 "DĖL PASIENIO KONTROLĖS PUNKTŲ DIREKCIJOS PRIE SUSISIEKIMO MINISTERIJOS STEIGIMO" PAKEITIMO

 

2.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1517, 2010-10-20, Žin., 2010, Nr. 128-6529 (2010-10-30)

DĖL ĮSTAIGŲ PRIE MINISTERIJŲ

 

*** Pabaiga ***

 

 

Redagavo Aušra Bodin (2010-11-04)

                  aubodi@lrs.lt