Suvestinė redakcija nuo 2021-05-15

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2005, Nr. 31-1025, i. k. 105110MISAK00B1-146

 

Nauja redakcija nuo 2012-07-14:

Nr. B1-517, 2012-07-03, Žin. 2012, Nr. 82-4321 (2012-07-13), i. k. 112110MISAK00B1-517

 

VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL valstybinės veterinarinės kontrolės SUBJEKTŲ, išskyrus maisto tvarkymO SUBJEKTUS, veterinarinio patvirtinimo ir Įregistravimo TVARKOS APRAŠO patvirtinimo

 

2005 m. kovo 1 d. Nr. B1-146

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos veterinarijos įstatymo 6 straipsnio 3 dalimi ir siekdamas užtikrinti vieningą valstybinės veterinarinės kontrolės subjektų, išskyrus maisto tvarkymo subjektus, veterinarinio patvirtinimo, veterinarinio patvirtinimo sustabdymo, veterinarinio patvirtinimo sustabdymo panaikinimo, veterinarinio patvirtinimo panaikinimo, įregistravimo ir įregistravimo panaikinimo tvarką:

Preambulės pakeitimai:

Nr. B1-632, 2014-07-24, paskelbta TAR 2014-07-25, i. k. 2014-10518

 

1. T v i r t i n u pridedamą Valstybinės veterinarinės kontrolės subjektų, išskyrus maisto tvarkymo subjektus, veterinarinio patvirtinimo ir įregistravimo tvarkos aprašą.

2. P a v e d u:

2.1. įsakymo vykdymą Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos teritorinėms valstybinėms maisto ir veterinarijos tarnyboms;

2.2. įsakymo vykdymo kontrolę Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus pavaduotojui pagal administruojamą sritį ir Gyvūnų sveikatingumo ir gerovės skyriui.

 

 

 

DIREKTORIUS                                                                                  KAZIMIERAS LUKAUSKAS

 

 

PATVIRTINTA

Valstybinės maisto ir veterinarijos

tarnybos direktoriaus

2005 m. kovo 1 d. įsakymu Nr. B1-146

(Valstybinės maisto ir veterinarijos

tarnybos direktoriaus

2012 m. liepos 3 d. įsakymo Nr. B1-517

redakcija)

 

VALSTYBINĖS VETERINARINĖS KONTROLĖS SuBJEKTŲ, IŠSKYRUS MAISTO TVARKYMO SUBJEKTUS, VETERINARINIO PATVIRTINIMO ir Įregistravimo TVARKOS APRAŠAS

 

I. SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. B1-945, 2019-12-18, paskelbta TAR 2019-12-18, i. k. 2019-20482

 

1. Valstybinės veterinarinės kontrolės subjektų, išskyrus maisto tvarkymo subjektus, veterinarinio patvirtinimo ir įregistravimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato valstybinės veterinarinės kontrolės subjektų, išskyrus maisto tvarkymo subjektus, veterinarinio patvirtinimo, veterinarinio patvirtinimo sustabdymo, veterinarinio patvirtinimo sustabdymo panaikinimo, veterinarinio patvirtinimo panaikinimo, laikinojo veterinarinio patvirtinimo, įregistravimo ir įregistravimo panaikinimo tvarką.

2. Apraše vartojamos sąvokos:

2.1. Maisto tvarkymas – bet koks poveikis maistui arba veiksmai su juo ar atskiromis jo sudedamosiomis dalimis (įskaitant gaminimą, ruošimą, perdirbimą, pakavimą, laikymą, saugojimą, gabenimą, paskirstymą, tiekimą, pateikimą parduoti, pardavimą), galintys turėti įtakos maisto saugai, kokybei ir mitybos vertei.

2.2. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos teritorinė valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba (toliau – teritorinė VMVT) – Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Alytaus, Kauno, Klaipėdos, Marijampolės, Panevėžio, Šiaulių, Tauragės, Telšių, Utenos ar Vilniaus departamentas.

2.3. Valstybinės veterinarinės kontrolės subjektas fizinis ar juridinis asmuo, kita organizacija ar jos filialas (-ai), tvarkantis gyvūninius produktus, pašarus ir jų priedus, šalutinius gyvūninius produktus ir jų gaminius, genetinės medžiagos produktus, naudojantis veterinarinius vaistus ir veterinarines priemones, laikantis, naudojantis, vežantis gyvūnus ar jais prekiaujantis arba vykdantis kitą veterinarijos reikalavimus reglamentuojančiuose teisės aktuose nustatytą veiklą, kurią pagal kompetenciją kontroliuoja Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba.

2.4. Valstybinės veterinarinės kontrolės subjekto įregistravimas (toliau – įregistravimas) – teisės vykdyti nustatytą veiklą suteikimas valstybinės veterinarinės kontrolės subjektui ir jo įtraukimas į Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos tvarkomą Valstybinės veterinarinės kontrolės subjektų, išskyrus maisto tvarkymo subjektus, sąrašą suteikiant atpažinimo numerį.

2.5. Veterinarinis patvirtinimas – teisės suteikimas Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos kontroliuojamam ūkio subjektui vykdyti nustatytą veiklą.

2.6. Ūkio subjektas – fizinis asmuo arba viešasis ar privatus juridinis asmuo, arba Europos Sąjungos valstybėje narėje įsteigta kita organizacija, juridinio asmens ar kitos organizacijos filialas, Lietuvos Respublikos teritorijoje vykdantys ekonominę veiklą, kurią prižiūri ar gali prižiūrėti reikiamus įgaliojimus turintys viešojo administravimo subjektai.

2.7. Kitos Apraše vartojamos sąvokos atitinka sąvokas, nustatytas Lietuvos Respublikos paslaugų įstatyme, Lietuvos Respublikos veterinarijos įstatyme.

Punkto pakeitimai:

Nr. B1-945, 2019-12-18, paskelbta TAR 2019-12-18, i. k. 2019-20482

 

3. Valstybinės veterinarinės kontrolės subjektai, išskyrus maisto tvarkymo subjektus (toliau – kontrolės subjektai), kurie vykdo Aprašo 1 priedo 1 punkte nurodytą veiklą, turi būti patvirtinti ir turėti veterinarinio patvirtinimo numerį, o kontrolės subjektai, kurie vykdo Aprašo 1 priedo 2 punkte nurodytą veiklą, turi būti įregistruoti ir turėti registracijos numerį. Veterinarinio patvirtinimo ar registracijos numeris sudaromas vadovaujantis Aprašo 2 priedo 1 punktu. Veterinarinio patvirtinimo numeris suteikiamas kiekvienai kontrolės subjekto vykdomos veiklos vietai.

Punkto pakeitimai:

Nr. B1-201, 2018-02-21, paskelbta TAR 2018-02-22, i. k. 2018-02641

 

4. Kontrolės subjektams veterinarinis patvirtinimas suteikiamas, sustabdomas ar panaikinamas, veterinarinio patvirtinimo sustabdymas panaikinamas, laikinasis veterinarinis patvirtinimas suteikiamas, pratęsiamas ar panaikinamas, kontrolės subjektų veiklos ar duomenų pakeitimai įforminami, kontrolės subjektai įregistruojami ar panaikinamas įregistravimas atitinkamos teritorinės VMVT vadovo įsakymu, vadovaujantis Aprašo 9–39 punktų nuostatomis. Kontrolės subjektų prašymai dėl veterinarinio patvirtinimo ar įregistravimo, kurių formos nustatytos Aprašo 4 ir 5 prieduose, turi būti pateikiami VMVT teritoriniams padaliniams pagal veiklos vykdymo vietą ir nagrinėjami eilės tvarka pagal pateikimo datą.

Punkto pakeitimai:

Nr. B1-612, 2020-08-27, paskelbta TAR 2020-08-28, i. k. 2020-17983

 

5. Kontrolės subjektai tvirtinami ar registruojami atitinkamai veiklai, nurodytai Aprašo 1 priede, suteikiant jiems veterinarinio patvirtinimo ar registracijos numerį vadovaujantis Aprašo 2 priedu. Tvirtinant kontrolės subjektą, kuris vykdo su šalutinių gyvūninių produktų ar jų gaminių tvarkymu ar naudojimu, pašarų gamyba susijusią veiklą, ar jį registruojant, teritorinės VMVT vadovo įsakyme, be veterinarinio patvirtinimo ar registracijos numerio, turi būti nurodytas atitinkamas Aprašo 2 priedo 3 punkte nurodytas veiklos kodas ir Aprašo 2 priedo 4 punkte nurodytas šalutinių gyvūninių produktų tipas.

6. Kontrolės subjektai tvirtinami ar įregistruojami neterminuotam laikui, o jiems laikinasis veterinarinis patvirtinimas suteikiamas terminuotam laikui Aprašo 16–17 punktuose nustatyta tvarka. Tose pačiose patalpose veiklą gali vykdyti tik vienas kontrolės subjektas. Kontrolės subjektai, kurių atžvilgiu yra pradėta administracinio nusižengimo teisena ir vykdomas administracinio nusižengimo tyrimas, netvirtinami ir neregistruojami iki administracinio nusižengimo protokolo surašymo ar atitinkamo nutarimo administracinio nusižengimo byloje priėmimo.

Punkto pakeitimai:

Nr. B1-945, 2019-12-18, paskelbta TAR 2019-12-18, i. k. 2019-20482

Nr. B1-612, 2020-08-27, paskelbta TAR 2020-08-28, i. k. 2020-17983

Nr. B1-381, 2021-05-11, paskelbta TAR 2021-05-14, i. k. 2021-10773

 

7. Laikinojo veterinarinio patvirtinimo numeris suteikiamas ne ilgesniam kaip 3 mėnesių laikotarpiui, kuris gali būti pratęsiamas iki 3 mėnesių, tačiau bendras laikinojo veterinarinio patvirtinimo laikotarpis negali būti ilgesnis kaip 6 mėnesiai.

8. Kontrolės subjekto vadovas ar jo įgaliotas asmuo apie vykdomos veiklos ar kitų duomenų, kuriuos jis pateikė veterinariniam patvirtinimui ar įregistravimui gauti, pasikeitimus (kontrolės subjektas likviduojamas, reorganizuojamas, apribojama veikla dėl vykdomų bankroto procedūrų, keičiasi kontrolės subjekto veiklos sąlygos, veiklos rūšis, gamybos technologijos, gamybinių patalpų išdėstymas, pavadinimas ar kt.) turi per 10 darbo dienų raštu, el. paštu ar faksu pranešti atitinkamai teritorinei VMVT, kuri per Aprašo 12 punkte nustatytą terminą turi atlikti kontrolės subjekto atitikties teisės aktų reikalavimams patikrinimą, jeigu kontrolės subjekto veikla susijusi su reikalavimu turėti patalpas ir (ar) įrenginius. Veterinarinis patvirtinimas negali būti suteikiamas, o veikla įregistruojama, jei ūkio subjektui per pastaruosius metus veterinarinis patvirtinimas buvo sustabdytas Aprašo 21.2 papunktyje nustatytu pagrindu ar įregistravimas buvo sustabdytas Aprašo 37.2 papunktyje nustatytu pagrindu ir jei ūkio subjektas per teritorinės VMVT nustatytą terminą nepašalino nustatytų trūkumų ar veterinarinio patvirtinimo ar įregistravimo sustabdymo laiku toliau vykdė veiklą, dėl ko jam suteiktas veterinarinis patvirtinimas buvo panaikintas Aprašo 25.3 ar 25.5 papunktyje nustatytu pagrindu arba įregistravimas buvo panaikintas Aprašo 374.3 ar 374.5 papunktyje nustatytu pagrindu.

Punkto pakeitimai:

Nr. B1-632, 2014-07-24, paskelbta TAR 2014-07-25, i. k. 2014-10518

Nr. B1-612, 2020-08-27, paskelbta TAR 2020-08-28, i. k. 2020-17983

 

 

II. SKYRIUS
DOKUMENTŲ DĖL VETERINARINIO PATVIRTINIMO TEIKIMO TVARKA

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. B1-945, 2019-12-18, paskelbta TAR 2019-12-18, i. k. 2019-20482

 

9. Ūkio subjekto, siekiančio gauti veterinarinį patvirtinimą, veiklos sąlygos turi atitikti tokią veiklą reglamentuojančių teisės aktų, nurodytų Aprašo 3 priede, reikalavimus. Ūkio subjektas, siekiantis vykdyti Aprašo 1 priedo 1 punkte nurodytą veiklą, pagal numatomą veiklos vietą atitinkamai teritorinei VMVT arba kontaktiniam centrui turi pateikti:

9.1. tinkamai įformintą Aprašo 4 priede nustatytos formos Prašymą dėl veterinarinio patvirtinimo, pasirašytą ūkio subjekto vadovo ar jo įgalioto asmens arba fizinio asmens, kai dėl veterinarinio patvirtinimo kreipiasi fizinis asmuo. Pareiškėjas Prašyme dėl veterinarinio patvirtinimo turi nurodyti, kokiu būdu jis pageidauja gauti atsakymą;

9.2. asmens tapatybės kortelės arba asmens paso kopijas (tik tuo atveju, kai kreipiasi fizinis asmuo),

9.3. patalpų, teritorijos, kuriose numatoma vykdyti veiklą, schemą ir technologinio proceso aprašymą,

9.4. patalpų, teritorijos, kuriose numatoma vykdyti veiklą, teisėtą naudojimą patvirtinančių dokumentų (nuosavybės teisę patvirtinančių dokumentų, nuomos, panaudos sutarčių ir kt.) kopijas;

9.5. kur tinkama, papildomus dokumentus:

9.5.1. rizikos veiksnių analizės ir svarbiųjų valdymo taškų principais (1. Rizikos veiksnių nustatymas; 2. Svarbiųjų valdymo taškų nustatymas; 3. Kritinių svarbiųjų valdymo taškų ribų nustatymas; 4. Veiksmingos svarbiųjų valdymo taškų stebėsenos ir kontrolės tvarkos nustatymas ir vykdymas; 5. Korekcinių veiksmų nustatymas; 6. Reguliariai atliekamų procedūrų, kuriomis tikrinama, ar 1–5 punktuose nustatytos priemonės efektyviai veikia,  nustatymas; 7. Dokumentų ir įrašų, kuriais remiantis galima būtų įvertinti, kiek veiksmingai taikomos 1–6 punktuose nustatytos priemonės, registravimo tvarkos nustatymas) pagrįstas savikontrolės sistemos programas:

9.5.1.1. geriamojo vandens kontrolės programą,

9.5.1.2. nuotekų surinkimo ir nukenksminimo programą,

9.5.1.3. šalutinių gyvūninių produktų tvarkymo programą,

9.5.1.4. kenkėjų kontrolės programą,

9.5.1.5. valymo, plovimo ir dezinfekavimo programą,

9.5.1.6. personalo higienos ir profesinio mokymo programą,

9.5.1.7. produkto atsekamumo ir nesaugaus produkto pašalinimo iš rinkos programą,

9.5.2. dokumentą, kuriuo patvirtinama, kad ūkio subjektas galės atlikti reikalingus laboratorinius tyrimus, arba sutarties dėl laboratorinių tyrimų atlikimo kopiją,

9.5.3. kitus numatomą veiklą reglamentuojančiuose teisės aktuose nurodytus dokumentus.

Punkto pakeitimai:

Nr. B1-945, 2019-12-18, paskelbta TAR 2019-12-18, i. k. 2019-20482

 

10. Teritorinė VMVT per 5 darbo dienas nuo Prašymo dėl veterinarinio patvirtinimo gavimo dienos turi išsiųsti ūkio subjektui raštą, kuriame nurodo Prašymo dėl veterinarinio patvirtinimo gavimo datą ir registracijos gaunamų dokumentų registre numerį, terminą, per kurį turi būti išnagrinėtas Prašymas dėl veterinarinio patvirtinimo, galimas ūkio subjekto teisių gynimo priemones, kuriomis galima naudotis, jeigu kiltų ginčų dėl veterinarinio patvirtinimo suteikimo.

11. Jeigu į tinkamai įformintą Prašymą dėl veterinarinio patvirtinimo, pateiktą kartu su visais veterinariniam patvirtinimui / laikinajam veterinariniam patvirtinimui išduoti reikalingais dokumentais ir informacija, neatsakoma per Aprašo 12 punkte nustatytą terminą, laikoma, kad ūkio subjektui veterinarinis patvirtinimas suteiktas. Tokiu atveju teritorinės VMVT vadovas turi priimti įsakymą dėl veterinarinio patvirtinimo suteikimo ir per 3 darbo dienas apie tai informuoti ūkio subjektą ūkio subjekto Prašyme dėl veterinarinio patvirtinimo nurodytu būdu.

Punkto pakeitimai:

Nr. B1-632, 2014-07-24, paskelbta TAR 2014-07-25, i. k. 2014-10518

Nr. B1-612, 2020-08-27, paskelbta TAR 2020-08-28, i. k. 2020-17983

 

12. Ūkio subjektui veterinarinis patvirtinimas / laikinasis veterinarinis patvirtinimas suteikiamas arba raštu ar teisės aktuose nustatytus reikalavimus atitinkančiomis elektroninėmis priemonėmis pateikiamas motyvuotas atsisakymas suteikti veterinarinį patvirtinimą / laikinajį veterinarinį patvirtinimą ne vėliau kaip per  30 dienų nuo visų veterinariniam patvirtinimui / laikinajam veterinariniam  patvirtinimui gauti reikalingų ir tinkamai  įformintų  dokumentų gavimo dienos.

Punkto pakeitimai:

Nr. B1-327, 2015-04-09, paskelbta TAR 2015-04-10, i. k. 2015-05561

 

13. Teritorinė VMVT, gavusi Prašymą dėl veterinarinio patvirtinimo ir kitus dokumentus, reikalingus veterinariniam patvirtinimui gauti, Prašymą dėl veterinarinio patvirtinimo užregistruoja gaunamų dokumentų registre ir ne vėliau kaip per 5 darbo dienas įvertina pateiktus dokumentus. Jeigu Prašymą dėl veterinarinio patvirtinimo pateikia juridinis asmuo, teritorinė VMVT šiame prašyme nurodytus juridinio asmens duomenis turi patikrinti Juridinių asmenų registre. Jei pateikti ne visi reikiami dokumentai ar jie neteisingai įforminti, ar pateiktų dokumentų kopijos kelia pagrįstas abejones dėl jų tapatumo, teritorinė VMVT nustato ne trumpesnį kaip 7 dienų terminą trūkumams pašalinti ir apie tai raštu informuoja ūkio subjektą nurodydama, kad terminas veterinariniam patvirtinimui / laikinajam patvirtinimui suteikti skaičiuojamas nuo visų tinkamai įformintų dokumentų gavimo dienos.

Punkto pakeitimai:

Nr. B1-632, 2014-07-24, paskelbta TAR 2014-07-25, i. k. 2014-10518

 

14. Teritorinė VMVT, įvertinusi pateiktus dokumentus ir nustačiusi, kad jie atitinka teisės aktų reikalavimus, ne vėliau kaip per 7 darbo dienas, jeigu ūkio subjekto numatoma vykdyti veikla susijusi su reikalavimu turėti patalpas ir (ar) įrenginius, patikrina, ar ūkio subjekto veiklos sąlygos atitinka tokią veiklą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus, ir surašo nustatytos formos patikrinimo aktą.

15. Teritorinės VMVT vadovas, įvertinęs patikrinimo aktą ir (ar) pateiktus dokumentus, per nustatytą terminą, nurodytą Aprašo 12 punkte, priima sprendimą dėl veterinarinio patvirtinimo ar laikinojo veterinarinio patvirtinimo suteikimo arba atsisakymo jį suteikti ir apie šį sprendimą per 3 darbo dienas informuoja Prašymą dėl veterinarinio patvirtinimo pateikusį ūkio subjekto vadovą ar jo įgaliotą asmenį. Tuo atveju, kai atsisakoma ūkio subjektui suteikti veterinarinį patvirtinimą / laikinąjį veterinarinį patvirtinimą, ūkio subjekto vadovui ar jo įgaliotam asmeniui nurodomi tokio sprendimo motyvai.

Punkto pakeitimai:

Nr. B1-632, 2014-07-24, paskelbta TAR 2014-07-25, i. k. 2014-10518

Nr. B1-612, 2020-08-27, paskelbta TAR 2020-08-28, i. k. 2020-17983

 

16. Tuo atveju, kai ūkio subjekto patikrinimo metu nustatoma, kad ūkio subjekto infrastruktūra ir įranga atitinka keliamus reikalavimus, ūkio subjektas pasirengęs vykdyti veiklą ir užtikrinti gyvūnų gerovės ir sveikatos reikalavimus ir kad ūkio subjekto vykdoma veikla nekelia pavojaus žmonių ir gyvūnų sveikatai, tačiau ji neatitinka kitų jai taikomų teisės aktų reikalavimų, ir ūkio subjektas pateikia teritorinei VMVT raštišką įsipareigojimą pašalinti trūkumus per 3 mėnesių laikotarpį, jam suteikiamas laikinasis veterinarinis patvirtinimas 3 mėnesių laikotarpiui.

Punkto pakeitimai:

Nr. B1-612, 2020-08-27, paskelbta TAR 2020-08-28, i. k. 2020-17983

 

17. Jeigu, pasibaigus laikinojo veterinarinio patvirtinimo suteikimo 3 mėnesių laikotarpiui, kontrolės subjekto veiklos patikrinimo metu nustatoma, kad kontrolės subjektas įvykdė ne mažiau kaip vieną įsipareigojimą, nurodytą Aprašo 16 punkte, kontrolės subjektas raštu nurodo objektyvias likusių įsipareigojimų neįvykdymo priežastis ir įsipareigoja juos įvykdyti per 3 mėnesius, ūkio subjektui suteiktas laikinasis veterinarinis patvirtinimas pratęsiamas ne ilgiau kaip 3 mėnesiams.

Punkto pakeitimai:

Nr. B1-612, 2020-08-27, paskelbta TAR 2020-08-28, i. k. 2020-17983

 

18. Jeigu pasibaigus Aprašo 17 punkte nurodytam terminui kontrolės subjekto veiklos patikrinimo metu nustatoma, kad:

18.1. kontrolės subjektas atitinka visus teisės aktų reikalavimus, kontrolės subjektui suteikiamas veterinarinis patvirtinimas neterminuotai;

18.2. kontrolės subjektas neatitinka visų teisės aktų reikalavimų, panaikinamas laikinasis veterinarinis patvirtinimas.

19. Europos Sąjungos valstybės narės ūkio subjektas gali laikinai Lietuvos Respublikoje vykdyti veiklą, jeigu:

19.1. jo vykdomai veiklai nėra keliamas reikalavimas turėti tam tikrus reikalavimus atitinkančias patalpas; ir

19.2. jam veterinarinį patvirtinimą ar registraciją yra suteikusi kita Europos Sąjungos valstybė narė ir veterinarinis patvirtinimas ar registracija nėra sustabdytas arba panaikintas; ir

19.3. jis dokumentus ir informaciją (ūkio subjekto pavadinimą arba vardą, pavardę, adresą, numatomos vykdyti veiklos datą (pradžia ir pabaiga), teritoriją, kurioje bus vykdoma veikla, ir jam suteiktą veterinarinio patvirtinimo ar registracijos numerį) apie ketinimą laikinai vykdyti veiklą ne vėliau kaip prieš 30 dienų iki numatomos veiklos vykdymo pradžios Aprašo 40 punkte nurodytu būdu pateikia kontaktiniam centrui arba atitinkamai teritorinei VMVT, kurios teritorijoje numato vykdyti veiklą.

 

III. SKYRIUS
VETERINARINIO PATVIRTINIMO SUSTABDYMAS, VETERINARINIO PATVIRTINIMO SUSTABDYMO PANAIKINIMAS, VETERINARINIO PATVIRTINIMO PANAIKINIMAS

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. B1-945, 2019-12-18, paskelbta TAR 2019-12-18, i. k. 2019-20482

 

20. Veterinarinis patvirtinimas sustabdomas, panaikinamas kontrolės subjekto veiklą reglamentuojančiuose specialiuosiuose teisės aktuose nustatytais pagrindais. Jeigu kontrolės subjekto veiklą reglamentuojančiuose specialiuosiuose teisės aktuose nėra nustatyti veterinarinio patvirtinimo sustabdymo, panaikinimo pagrindai ar atsiranda Aprašo 27–28 punktuose nustatyti pagrindai, veterinarinis patvirtinimas sustabdomas Aprašo 21 punkte nurodytais pagrindais ar Aprašo 28 punkte nustatyta tvarka, o veterinarinis patvirtinimas panaikinamas – Aprašo 25 punkte nurodytais pagrindais ar Aprašo 27–28 punktuose nustatyta tvarka. Sprendimas sustabdyti ar panaikinti veterinarinį patvirtinimą priimamas kontrolės subjekto veiklą reglamentuojančiuose specialiuosiuose teisės aktuose nustatytais terminais. Jeigu kontrolės subjekto veiklą reglamentuojančiuose specialiuosiuose teisės aktuose nėra nustatyti sprendimo sustabdyti ar panaikinti veterinarinį patvirtinimą terminai, sprendimas turi būti priimtas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo Aprašo 21 ar 25 punkte nurodytų aplinkybių paaiškėjimo dienos.

Punkto pakeitimai:

Nr. B1-612, 2020-08-27, paskelbta TAR 2020-08-28, i. k. 2020-17983

 

21. Veterinarinis patvirtinimas sustabdomas:

21.1. kontrolės subjekto vadovo ar jo įgalioto asmens arba fizinio asmens, kai veterinarinis patvirtinimas suteikiamas fiziniam asmeniui, prašymu;

21.2. kai nustatoma teisės aktų, reglamentuojančių gyvūnų sveikatą ir gerovę, pažeidimų, kurie kelia grėsmę žmonių ar gyvūnų sveikatai;

21.3. kai kontrolės subjektas per nustatytą terminą nepašalina teritorinės VMVT ar jos skyrių nustatytų trūkumų.

Punkto pakeitimai:

Nr. B1-612, 2020-08-27, paskelbta TAR 2020-08-28, i. k. 2020-17983

 

22. Kontrolės subjektas, kuriam veterinarinis patvirtinimas buvo sustabdytas dėl Aprašo 21.2 punkte nurodytų pažeidimų, pašalinęs trūkumus, atitinkamai teritorinei VMVT pateikia laisvos formos prašymą dėl veterinarinio patvirtinimo sustabdymo panaikinimo ir, teritorinei VMVT pareikalavus, dokumentus, kuriais patvirtinamas trūkumų pašalinimas.

23. Teritorinė VMVT, gavusi Aprašo 22 punkte nurodytą prašymą, prireikus patikrinusi kontrolės subjekto veiklą ir nustačiusi, kad nustatyti trūkumai yra pašalinti ir kontrolės subjekto veikla atitinka vykdomai veiklai taikomų teisės aktų reikalavimus, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo kontrolės subjekto prašymo gavimo ar jo veiklos patikrinimo dienos panaikina veterinarinio patvirtinimo sustabdymą ir per 3 darbo dienas apie tai informuoja kontrolės subjektą.

Punkto pakeitimai:

Nr. B1-612, 2020-08-27, paskelbta TAR 2020-08-28, i. k. 2020-17983

 

24. Tuo atveju, kai veterinarinis patvirtinimas buvo sustabdytas kontrolės subjekto prašymu, teritorinė VMVT veterinarinio patvirtinimo sustabdymą panaikina, gavusi kontrolės subjekto prašymą dėl veterinarinio patvirtinimo sustabdymo panaikinimo ir prireikus patikrinusi kontrolės subjekto veiklą bei nustačiusi, kad toliau vykdoma kontrolės subjekto veikla atitinka teisės aktų reikalavimus. Jeigu kontrolės subjektas prašyme dėl veterinarinio patvirtinimo sustabdymo panaikinimo nurodo laikotarpį, kuriam prašo sustabdyti veterinarinį patvirtinimą, teritorinė VMVT veterinarinio patvirtinimo sustabdymą panaikina, pasibaigus prašyme nurodytam laikotarpiui ir prireikus patikrinusi kontrolės subjekto veiklą bei nustačiusi, kad toliau vykdoma kontrolės subjekto veikla atitinka teisės aktų reikalavimus. Sprendimas dėl veterinarinio patvirtinimo sustabdymo panaikinimo priimamas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo kontrolės subjekto prašymo dėl veterinarinio patvirtinimo sustabdymo panaikinimo gavimo arba kontrolės subjekto veiklos patikrinimo dienos.

Punkto pakeitimai:

Nr. B1-945, 2019-12-18, paskelbta TAR 2019-12-18, i. k. 2019-20482

Nr. B1-612, 2020-08-27, paskelbta TAR 2020-08-28, i. k. 2020-17983

 

25. Veterinarinis patvirtinimas panaikinamas, jeigu:

25.1. kontrolės subjektas nutraukia veiklą arba kontrolės subjektas, kai jis yra fizinis asmuo, miršta;

25.2. kontrolės subjektas nevykdo veiklos ilgiau kaip vienerius metus, jei tai nesusiję su rekonstrukcija, remontu ar sezoniškumu;

25.3. kontrolės subjektas per nustatytą laikotarpį nepašalino trūkumų, dėl kurių buvo sustabdytas veterinarinis patvirtinimas;

25.4. paaiškėja, kad kontrolės subjektas veterinariniam patvirtinimui gauti pateikė klaidingus duomenis;

25.5. nustatoma, kad kontrolės subjektas vykdo veiklą po to, kai buvo sustabdytas veterinarinis patvirtinimas;

25.6. Neteko galios nuo 2020-08-29

Punkto naikinimas:

Nr. B1-612, 2020-08-27, paskelbta TAR 2020-08-28, i. k. 2020-17983

 

26. Aprašo 25.1 punkte nurodytais atvejais veterinarinis patvirtinimas panaikinamas pagal kontrolės subjekto prašymą arba, kai teritorinė VMVT nustato, kad kontrolės subjektas (fizinis asmuo) yra miręs. Aprašo 25.2 punkte nurodytu atveju veterinarinis patvirtinimas panaikinamas, kai teritorinė VMVT nustato Aprašo 25.2 punkte nurodytas aplinkybes.

25.7. nustatoma, kad pasibaigė patalpų, teritorijos, kuriose vykdoma veikla, teisėto naudojimo pagrindas.

Papildyta papunkčiu:

Nr. B1-945, 2019-12-18, paskelbta TAR 2019-12-18, i. k. 2019-20482

 

27. Tuo atveju, kai kontrolės subjektas yra reorganizuojamas ir jo teises ir pareigas perima kitas ūkio subjektas, kuris tęsia veiklą, kuriai buvo suteiktas veterinarinis patvirtinimas, šis ūkio subjektas teritorinei VMVT pateikia Prašymą dėl veterinarinio patvirtinimo, nurodant, kad veiklos sąlygos nepasikeitė. Pasibaigus kontrolės subjekto reorganizacijai, teritorinė VMVT reorganizuotam kontrolės subjektui suteiktą veterinarinį patvirtinimą panaikina, o reorganizuojamo kontrolės subjekto teises ir pareigas perėmusiam ūkio subjektui veterinarinį patvirtinimą suteikia.

28. Tuo atveju, kai kontrolės subjektas yra likviduojamas ar jam yra iškelta bankroto byla, ar bankrotas vykdomas ne teismo tvarka, teritorinė VMVT, gavusi likvidatoriaus arba administratoriaus (bankroto atveju) pranešimą apie kontrolės subjekto veiklos, kuriai yra suteiktas veterinarinis patvirtinimas, sustabdymą, sustabdo kontrolės subjektui suteiktą veterinarinį patvirtinimą iki pranešimo apie veiklos atnaujinimą arba apie veiklos nutraukimą gavimo. Teritorinė VMVT, gavusi likvidatoriaus arba administratoriaus (bankroto atveju) pranešimą apie kontrolės subjekto veiklos atnaujinimą, panaikina veterinarinio patvirtinimo sustabdymą, o gavusi pranešimą apie veiklos nutraukimą, panaikina kontrolės subjektui suteiktą veterinarinį patvirtinimą.

 

IV. SKYRIUS
ĮREGISTRAVIMAS, ĮREGISTRAVIMO SUSTABDYMAS, ĮREGISTRAVIMO SUSTABDYMO PANAIKINIMAS, ĮREGISTRAVIMO PANAIKINIMAS

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. B1-945, 2019-12-18, paskelbta TAR 2019-12-18, i. k. 2019-20482

 

29. Ūkio subjektai, prieš pradėdami vykdyti veiklą, nurodytą Aprašo 1 priedo 2 punkte, pagal numatomą veiklos vietą teritorinei VMVT turi pateikti Aprašo 5 priede nustatytos formos Prašymą dėl ūkio subjekto įregistravimo, pasirašytą ūkio subjekto vadovo ar jo įgalioto asmens arba fizinio asmens, kai dėl registravimo kreipiasi fizinis asmuo, detalų veiklos aprašymą ir patalpų, teritorijos, kuriose numatoma vykdyti veiklą, teisėtą naudojimą patvirtinančių dokumentų (nuosavybės teisę patvirtinančių dokumentų, nuomos, panaudos sutarčių ir kt.) kopijas.

Punkto pakeitimai:

Nr. B1-945, 2019-12-18, paskelbta TAR 2019-12-18, i. k. 2019-20482

 

30. Teritorinė VMVT per 5 darbo dienas nuo Prašymo dėl ūkio subjekto įregistravimo turi išsiųsti ūkio subjektui raštą, kuriame nurodo Prašymo dėl ūkio subjekto įregistravimo gavimo datą ir registracijos gaunamų dokumentų registre numerį, terminą, per kurį turi būti išnagrinėtas Prašymas dėl ūkio subjekto įregistravimo, galimas ūkio subjekto teisių gynimo priemones, kuriomis galima naudotis, jeigu kiltų ginčų dėl kontrolės subjekto registracijos numerio suteikimo.

31. Jeigu į tinkamai įformintą Prašymą dėl ūkio subjekto įregistravimo, pateiktą kartu su visais registracijos numeriui suteikti reikalingais dokumentais ir informacija, neatsakoma per Aprašo 32 punkte nustatytą terminą, laikoma, kad ūkio subjektas yra įregistruotas. Tokiu atveju teritorinės VMVT vadovas turi priimti įsakymą dėl ūkio subjekto įregistravimo ir apie priimtą įsakymą informuoti ūkio subjektą jo Prašyme dėl ūkio subjekto įregistravimo nurodytu būdu.

Punkto pakeitimai:

Nr. B1-632, 2014-07-24, paskelbta TAR 2014-07-25, i. k. 2014-10518

 

32. Ūkio subjektas įregistruojamas arba raštu ar teisės aktuose nustatytus reikalavimus atitinkančiomis elektroninėmis priemonėmis pateikiamas motyvuotas atsisakymas suteikti registracijos numerį ne vėliau kaip per 30 dienų nuo  visų įregisravimui gauti reikalingų ir tinkamai įformintų dokumentų gavimo dienos.

Punkto pakeitimai:

Nr. B1-327, 2015-04-09, paskelbta TAR 2015-04-10, i. k. 2015-05561

 

33. Teritorinė VMVT, gavusi Prašymą dėl ūkio subjekto įregistravimo ir kitus dokumentus, reikalingus ūkio subjekto įregistravimui, Prašymą dėl ūkio subjekto įregistravimo užregistruoja gaunamų dokumentų registre ir ne vėliau kaip per 5 darbo dienas įvertina pateiktus dokumentus. Jeigu Prašymą dėl ūkio subjekto įregistravimo pateikia juridinis asmuo, teritorinė VMVT šiame prašyme nurodytus juridinio asmens duomenis turi patikrinti Juridinių asmenų registre. Jei pateikti ne visi reikiami dokumentai ar jie neteisingai įforminti, ar pateiktų dokumentų kopijos kelia pagrįstas abejones dėl jų tapatumo, teritorinė VMVT nustato ne trumpesnį kaip 7 dienų terminą trūkumams pašalinti ir apie tai raštu informuoja ūkio subjektą nurodydama, kad terminas registracijos numeriui suteikti skaičiuojamas nuo visų tinkamai įformintų dokumentų gavimo dienos.

Punkto pakeitimai:

Nr. B1-632, 2014-07-24, paskelbta TAR 2014-07-25, i. k. 2014-10518

 

34. Teritorinė VMVT, įvertinusi pateiktus dokumentus ir nustačiusi, kad jie atitinka teisės aktų reikalavimus, ne vėliau kaip per 7 darbo dienas, jeigu ūkio subjekto numatoma vykdyti veikla susijusi su reikalavimu turėti patalpas ir (ar) įrenginius, patikrina, ar ūkio subjekto veiklos sąlygos atitinka tokią veiklą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus, ir surašo nustatytos formos patikrinimo aktą.

35. Teritorinės VMVT vadovas, įvertinęs patikrinimo aktą ir (ar) pateiktus dokumentus, per nustatytą terminą, nurodytą Aprašo 32 punkte, priima sprendimą dėl ūkio subjekto įregistravimo ar atsisakymo suteikti registracijos numerį ir apie šį sprendimą informuoja Prašymą dėl ūkio subjekto įregistravimo pateikusį ūkio subjekto vadovą ar jo įgaliotą asmenį. Tuo atveju, kai atsisakoma ūkio subjektui suteikti registracijos numerį, ūkio subjekto vadovui ar jo įgaliotam asmeniui nurodomi tokio sprendimo motyvai.

Punkto pakeitimai:

Nr. B1-632, 2014-07-24, paskelbta TAR 2014-07-25, i. k. 2014-10518

 

36. Įregistravimas sustabdomas, panaikinamas esant kontrolės subjekto veiklą reglamentuojančiuose specialiuosiuose teisės aktuose nustatytų pagrindų. Jeigu kontrolės subjekto veiklą reglamentuojančiuose specialiuosiuose teisės aktuose nėra nustatytų įregistravimo sustabdymo, panaikinimo pagrindų arba jeigu atsiranda Aprašo 38–39 punktuose nustatytų pagrindų, įregistravimas sustabdomas remiantis Aprašo 37 punktu ar Aprašo 39 punktu, o įregistravimas panaikinamas – Aprašo 374 punktu ar Aprašo 38–39 punktais. Sprendimas sustabdyti ar panaikinti įregistravimą priimamas kontrolės subjekto veiklą reglamentuojančiuose specialiuosiuose teisės aktuose numatytais terminais. Jeigu kontrolės subjekto veiklą reglamentuojančiuose specialiuosiuose teisės aktuose nėra nustatyti sprendimo sustabdyti ar panaikinti įregistravimą terminai, sprendimas turi būti priimtas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo Aprašo 37 ar 374 punkte nurodytų aplinkybių paaiškėjimo dienos.

Punkto pakeitimai:

Nr. B1-945, 2019-12-18, paskelbta TAR 2019-12-18, i. k. 2019-20482

Nr. B1-612, 2020-08-27, paskelbta TAR 2020-08-28, i. k. 2020-17983

 

37. Įregistravimas sustabdomas:

37.1. kontrolės subjekto vadovo ar jo įgalioto asmens arba fizinio asmens, kai įregistravimas suteikiamas fiziniam asmeniui, prašymu, bet ne ilgesniam kaip 12 mėnesių laikotarpiui;

37.2. kai nustatoma teisės aktų, reglamentuojančių gyvūnų sveikatą ir gerovę, pažeidimų, kurie kelia grėsmę žmonių ar gyvūnų sveikatai;

37.3. kai kontrolės subjektas per nustatytą terminą nepašalina teritorinės VMVT ar jos skyrių nustatytų trūkumų.

Punkto pakeitimai:

Nr. B1-612, 2020-08-27, paskelbta TAR 2020-08-28, i. k. 2020-17983

 

371. Kontrolės subjektas, kuriam įregistravimas buvo sustabdytas dėl Aprašo 37.2 papunkčio pažeidimo, pašalinęs trūkumus, atitinkamai teritorinei VMVT pateikia prašymą dėl įregistravimo sustabdymo panaikinimo ir, teritorinei VMVT pareikalavus, dokumentus, kuriais patvirtinamas trūkumų pašalinimas.

Papildyta punktu:

Nr. B1-945, 2019-12-18, paskelbta TAR 2019-12-18, i. k. 2019-20482

 

372. Teritorinė VMVT, gavusi Aprašo 371 punkte nurodytą prašymą ir prireikus patikrinusi kontrolės subjekto veiklą bei nustačiusi, kad nustatyti trūkumai yra pašalinti ir kontrolės subjekto veikla atitinka teisės aktų reikalavimus, panaikina įregistravimo sustabdymą. Sprendimas dėl įregistravimo sustabdymo panaikinimo priimamas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo kontrolės subjekto prašymo dėl įregistravimo sustabdymo panaikinimo gavimo arba kontrolės subjekto veiklos patikrinimo dienos.

Papildyta punktu:

Nr. B1-945, 2019-12-18, paskelbta TAR 2019-12-18, i. k. 2019-20482

Punkto pakeitimai:

Nr. B1-612, 2020-08-27, paskelbta TAR 2020-08-28, i. k. 2020-17983

 

373. Tuo atveju, kai įregistravimas buvo sustabdytas kontrolės subjekto prašymu, teritorinė VMVT įregistravimo sustabdymą panaikina, gavusi kontrolės subjekto prašymą dėl įregistravimo sustabdymo panaikinimo ir prireikus patikrinusi kontrolės subjekto veiklą bei nustačiusi, kad toliau vykdoma kontrolės subjekto veikla atitinka teisės aktų reikalavimus. Jeigu kontrolės subjektas prašyme dėl įregistravimo sustabdymo panaikinimo nurodo laikotarpį, kuriam prašo sustabdyti įregistravimą, teritorinė VMVT įregistravimo sustabdymą panaikina, pasibaigus prašyme nurodytam laikotarpiui ir prireikus patikrinusi kontrolės subjekto veiklą bei nustačiusi, kad toliau vykdoma kontrolės subjekto veikla atitinka teisės aktų reikalavimus. Sprendimas dėl įregistravimo sustabdymo panaikinimo priimamas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo kontrolės subjekto prašymo dėl įregistravimo sustabdymo panaikinimo gavimo arba kontrolės subjekto veiklos patikrinimo dienos.

Papildyta punktu:

Nr. B1-945, 2019-12-18, paskelbta TAR 2019-12-18, i. k. 2019-20482

Punkto pakeitimai:

Nr. B1-612, 2020-08-27, paskelbta TAR 2020-08-28, i. k. 2020-17983

 

374. Įregistravimas panaikinamas, jeigu:

374.1. kontrolės subjektas nutraukia veiklą arba kontrolės subjektas, kai jis yra fizinis asmuo, miršta;

374.2. kontrolės subjektas nevykdo veiklos ilgiau kaip vienerius metus dėl priežasčių, nesusijusių su patalpų rekonstrukcija, remontu ar veiklos sezoniškumu;

374.3. kontrolės subjektas per nustatytą laikotarpį nepašalino trūkumų, dėl kurių buvo sustabdytas įregistravimas;

374.4. paaiškėja, kad kontrolės subjektas įregistravimui gauti pateikė klaidingus duomenis;

374.5. nustatoma, kad kontrolės subjektas vykdo veiklą po to, kai buvo sustabdytas įregistravimas;

374.6. nustatoma, kad pasibaigė patalpų, teritorijos, kuriose vykdoma veikla, teisėto naudojimo pagrindas.

374.7. Neteko galios nuo 2020-08-29

Papunkčio naikinimas:

Nr. B1-612, 2020-08-27, paskelbta TAR 2020-08-28, i. k. 2020-17983

 

Papildyta punktu:

Nr. B1-945, 2019-12-18, paskelbta TAR 2019-12-18, i. k. 2019-20482

 

375. Aprašo 374.1 papunktyje nurodytais atvejais įregistravimas panaikinamas pagal kontrolės subjekto prašymą arba, kai teritorinė VMVT nustato, kad kontrolės subjektas (fizinis asmuo) yra miręs. Aprašo 374.2 papunktyje nurodytu atveju įregistravimas panaikinamas, kai teritorinė VMVT nustato Aprašo 374.2 papunktyje nurodytas aplinkybes.

Papildyta punktu:

Nr. B1-945, 2019-12-18, paskelbta TAR 2019-12-18, i. k. 2019-20482

 

38. Tuo atveju, kai kontrolės subjektas yra reorganizuojamas ir jo teises ir pareigas perima kitas ūkio subjektas, kuris tęsia veiklą, dėl kurios reorganizuojamas kontrolės subjektas buvo įtrauktas į registrą, reorganizuojamo kontrolės subjekto teises ir pareigas perimamantis ūkio subjektas teritorinei VMVT pateikia Prašymą dėl ūkio subjekto įregistravimo. Pasibaigus kontrolės subjekto reorganizacijai, teritorinė VMVT reorganizuotam kontrolės subjektui suteiktą registracijos numerį panaikina, o reorganizuojamo kontrolės subjekto teises ir pareigas perėmusį ūkio subjektą įtraukia į registrą ir jam suteikia registracijos numerį.

39. Tuo atveju, kai kontrolės subjektas yra likviduojamas ar jam yra iškelta bankroto byla, ar bankrotas vykdomas ne teismo tvarka, teritorinė VMVT, gavusi likvidatoriaus arba administratoriaus (bankroto atveju) pranešimą apie kontrolės subjekto, kuriam yra suteiktas įregistravimas, veiklos sustabdymą, sustabdo kontrolės subjektui suteiktą įregistravimą iki pranešimo apie kontrolės subjekto veiklos atnaujinimą arba nutraukimą gavimo. Teritorinė VMVT, gavusi likvidatoriaus arba administratoriaus (bankroto atveju) pranešimą apie kontrolės subjekto veiklos atnaujinimą, panaikina kontrolės subjektui suteikto įregistravimo sustabdymą, o gavusi pranešimą apie kontrolės subjekto veiklos nutraukimą, panaikina kontrolės subjektui suteiktą įregistravimą.

Punkto pakeitimai:

Nr. B1-945, 2019-12-18, paskelbta TAR 2019-12-18, i. k. 2019-20482

 

V. SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. B1-945, 2019-12-18, paskelbta TAR 2019-12-18, i. k. 2019-20482

 

40. Ūkio subjektai teritorinei VMVT arba kontaktiniam centrui Apraše nurodytą informaciją ir dokumentus pateikia tiesiogiai arba per atstumą (elektroninėmis priemonėmis, paštu, faksu).

41. Teritorinė VMVT ūkio subjektams Apraše nurodytą informaciją pateikia ūkio subjekto pageidaujamu būdu, nurodytu atitinkamame prašyme, tiesiogiai arba per kontaktinį centrą. Jeigu Prašymas dėl veterinarinio patvirtinimo ar dėl ūkio subjekto įregistravimo pateikiamas per Integralią maisto ir veterinarijos informacinę sistemą, ūkio subjektas apie veterinarinio patvirtinimo ar registracijos numerio suteikimą, veterinarinio patvirtinimo sustabdymą, veterinarinio patvirtinimo sustabdymo panaikinamą, veterinarinio patvirtinimo ar registracijos numerio panaikinamą, ūkio subjekto veiklos ar duomenų pakeitimus taip pat informuojamas per šią sistemą.

Punkto pakeitimai:

Nr. B1-469, 2016-06-21, paskelbta TAR 2016-06-22, i. k. 2016-17412

 

42. Ūkio subjektai, prieš suteikiant jiems veterinarinį patvirtinimą / laikinąjį veterinarinį patvirtinimą, pratęsiant laikinąjį veterinarinį patvirtinimą ir suteikiant veterinarinį patvirtinimą po laikinojo veterinarinio patvirtinimo, turi sumokėti valstybės rinkliavą Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymo ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimo Nr. 1458 „Dėl konkrečių valstybės rinkliavos dydžių ir šios rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“ nustatyta tvarka.

Punkto pakeitimai:

Nr. B1-551, 2013-09-02, Žin., 2013, Nr. 94-4716 (2013-09-05), i. k. 113110MISAK00B1-551

Nr. B1-632, 2014-07-24, paskelbta TAR 2014-07-25, i. k. 2014-10518

 

43. Teritorinės VMVT ir jų skyriai kontroliuoja veterinarinio patvirtinimo ar įregistravimo numerį turinčių kontrolės subjektų atitiktį jų veiklą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimams.

Punkto pakeitimai:

Nr. B1-945, 2019-12-18, paskelbta TAR 2019-12-18, i. k. 2019-20482

 

44. Teritorinės VMVT ir jų skyriai dokumentus, susijusius su kontrolės subjektų veterinariniu patvirtinimu, įregistravimu ir kontrole, turi saugoti visą kontrolės subjekto veiklos laiką ir 3 metus po kontrolės subjekto veiklos nutraukimo.

Punkto pakeitimai:

Nr. B1-945, 2019-12-18, paskelbta TAR 2019-12-18, i. k. 2019-20482

 

45. Teritorinė VMVT, priėmusi sprendimą dėl veterinarinio patvirtinimo, veterinarinio patvirtinimo sustabdymo, veterinarinio patvirtinimo sustabdymo panaikinimo, veterinarinio pavirtinimo panaikinimo, laikinojo veterinarinio patvirtinimo, registracijos numerio suteikimo ar panaikinimo, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo atitinkamo sprendimo priėmimo ūkio subjekto duomenis suveda į Aprašo 46 punkte nurodytą Valstybinės veterinarinės kontrolės subjektų, išskyrus maisto tvarkymo subjektus, sąrašą.

Punkto pakeitimai:

Nr. B1-469, 2016-06-21, paskelbta TAR 2016-06-22, i. k. 2016-17412

 

46. Valstybinės veterinarinės kontrolės subjektų, išskyrus maisto tvarkymo subjektus, sąrašas skelbiamas Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos interneto svetainėje. Jame nurodyti ūkio subjektų duomenys automatiškai perduodami į Licencijų informacinę sistemą.

Punkto pakeitimai:

Nr. B1-469, 2016-06-21, paskelbta TAR 2016-06-22, i. k. 2016-17412

 

47. Teritorinių VMVT sprendimai dėl veterinarinio patvirtinimo, veterinarinio patvirtinimo sustabdymo, veterinarinio patvirtinimo sustabdymo panaikinimo, veterinarinio patvirtinimo panaikinimo, laikinojo veterinarinio patvirtinimo, subjektų įregistravimo ir įregistravimo panaikinimo gali būti skundžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

 

_________________

Priedo pakeitimai:

Nr. B1-91, 2010-02-26, Žin., 2010, Nr. 27-1300 (2010-03-06), i. k. 110110MISAK000B1-91

Nr. B1-517, 2012-07-03, Žin., 2012, Nr. 82-4321 (2012-07-13), i. k. 112110MISAK00B1-517

 

 

Valstybinės veterinarinės kontrolės subjektų,

išskyrus maisto tvarkymo subjektus,

veterinarinio patvirtinimo ir įregistravimo

tvarkos aprašo

1 priedas

 

 

ŪKIO SUBJEKTŲ VEIKLŲ KODŲ SĄRAŠAS

 

1. Veiklų, kurioms vykdyti ūkio subjektai turi turėti veterinarinį patvirtinimą, kodai:

01 – galvijų surinkimo centras;

02 – kiaulių surinkimo centras;

03 – galvijų ir kiaulių surinkimo centras;

07 – prekiautojo kiaulėmis ar galvijais patalpos;

08 – avių ir ožkų surinkimo centras;

10 – prekiautojo avimis ir ožkomis patalpos;

11 – bulių spermos surinkimo centras;

12 – bulių spermos laikymo centras;

13 – bulių spermos surinkimo ir laikymo centras;

14 – bulių spermos ir galvijų embrionų ir oocitų laikymo centras;

15 – galvijų embrionų gavybos grupė;

16 – galvijų embrionų surinkimo grupė;

17 – kuilių spermos surinkimo centras;

18 – kuilių spermos, embrionų ir oocitų laikymo centras;

19 – kuilių spermos surinkimo ir laikymo centras;

20 – arklių karantino punktas;

21 – arklių surinkimo centras;

22 – naminių paukščių karantino punktas;

23 – akvakultūros ūkis, kuriame akvakultūros gyvūnai auginami maistui arba paleisti į laisvę;

25 – 1 arba 2 kategorijos šalutinių gyvūninių produktų tarpinė tvarkymo (sandėliavimo) įmonė;

26 – 3 kategorijos šalutinių gyvūninių produktų tarpinė tvarkymo (sandėliavimo) įmonė;

27 – įmonė, kurui naudojanti šalutinius gyvūninius produktus arba jų gaminius;

29 – 1 kategorijos šalutinių gyvūninių produktų perdirbimo įmonė;

30 – 2 kategorijos šalutinių gyvūninių produktų perdirbimo įmonė;

31 – 3 kategorijos šalutinių gyvūninių produktų perdirbimo įmonė;

32 – biologinių dujų gamybos įmonė;

33 – komposto gamybos įmonė;

34 – šalutinių gyvūninių produktų gaminių sandėliavimo įmonė;

35 – gyvūnų augintinių ėdalo gamybos įmonė;

38 – šalutinių gyvūninių produktų ir jų gaminių bendrojo deginimo įmonė;

39 – šalutinių gyvūninių produktų ir jų gaminių deginimo įmonė;

40 – organinių trąšų ir dirvožemį gerinančių medžiagų gamybos įmonė;

43 – naminių paukščių perinimo ūkis;

44 – paukščių dedeklių auginimo ūkis;

45 – beketerių (Ratitae) paukščių auginimo ūkis;

46 – mėsinių naminių paukščių auginimo ūkis;

47 – naminių paukščių veisimo ūkis;

48 – gyvūnų augintinių viešbutis;

50 – gyvūnų vežėjai (bet kokiu atstumu, II tipas);

51 – galvijų karantino punktas;

52 – kiaulių karantino punktas;

53 – avių ir ožkų karantino punktas;

54 – egzotinių paukščių karantino punktas;

55 – gyvūnų globos vieta;

56 – kitų gyvūnų karantino punktas;

57 – akvakultūros gyvūnų karantino punktas;

59 – bandomųjų gyvūnų veisimo įmonė;

60 – bandomųjų gyvūnų tiekimo įmonė;

61 – bandomųjų gyvūnų naudojimo įmonė;

62 – veterinarijos paslaugų teikėjo patalpos;

63 – gyvūnų poilsio ar perkrovimo vieta;

64 – kita ūkio subjektų veikla;

66 – prekiautojo arkliais patalpos;

68 – ūkio subjektas, naudojantis gyvūninius produktus pašarams gaminti;

70 – avių ir ožkų spermos, embrionų ir oocitų surinkimo, laikymo centras;

71 – verslinio gyvūnų augintinių veisimo vieta;

72 – uždaras akvakultūros ūkis, kuriame akvakultūros gyvūnai laikomi dekoratyviniais tikslais ir kuris kelia didelę užkrečiamųjų ligų riziką;

73 – prekiautojo gyvūnais augintiniais patalpos;

75 – prekiautojo naminiais paukščiais patalpos;

81 – transporto priemonių plovimo ir dezinfekavimo įmonė;

83 – kiaulių embrionų gavybos grupė;

84 – kiaulių embrionų surinkimo grupė;

85 – avių ir ožkų embrionų gavybos grupė;

86 – avių ir ožkų embrionų surinkimo grupė;

87 – žuvivaisos įmonė;

88 – vaistinių pašarų gamybos įmonė;

90 – gyvūnų vežėjai (trumpais atstumais, I tipas);

91 – naminių paukščių auginimo ūkis;

92 – eržilų spermos, embrionų ir oocitų surinkimo arba laikymo centras;

94 – naminių paukščių veislininkystės ūkis;

97 – šunų, kačių ir šeškų surinkimo centras;

98 – gyvūnų augintinių karantino punktas;

101 – akvakultūros ūkis, kuriame nustatytą laiką atskirai laikomi galimai užsikrėtę akvakultūros gyvūnai;

102  – atviras akvakultūros ūkis, kuriame akvakultūros gyvūnai laikomi dekoratyviniais tikslais.

2. Veiklų, kurioms vykdyti ūkio subjektai turi būti registruoti, kodai:

04 – prekiautojas galvijais;

05 – prekiautojas kiaulėmis;

06 – prekiautojas kiaulėmis ir galvijais;

09 – prekiautojas avimis ir ožkomis;

24 – gyvūnų, skirtų išsaugojimui, visuomenės švietimui, fundamentaliajam ir taikomajam mokslui, laikymu užsiimantis ūkio subjektas (atskirtas ūkis);

28 – prekiautojas šalutiniais gyvūniniais produktais ir (ar) jų gaminiais;

36 – šalutinių gyvūninių produktų surinkimo centras;

37 – šalutinių gyvūninių produktų ir (ar) jų gaminių, skirtų ne pašarams gaminti, tvarkymo įmonė;

42 – aliejaus-chemijos įmonė;

49 – prekiautojas galvijais, kiaulėmis, avimis ir ožkomis;

58 – ekstensyvios akvakultūros tvenkiniai, kuriuose akvakultūros gyvūnai auginami maistui arba paleisti į laisvę;

65 – prekiautojas arkliais;

69 – veterinarijos paslaugų teikėjas;

74 – prekiautojas naminiais paukščiais;

76 – prekiautojas akvakultūros gyvūnais;

77 – gyvūnų augintinių veisėjas;

78 – šalutinių gyvūninių produktų ir (ar) jų gaminių vežėjas;

79 – šalutinių gyvūninių produktų ir (ar) jų gaminių, skirtų ūkiniams gyvūnams šerti, naudotojas;

80 – šalutinių gyvūninių produktų ir (ar) jų gaminių naudotojas, kuris šalutinius gyvūninius produktus ir (ar) jų gaminius naudoja kitais, nei ūkinių gyvūnų šėrimo, tikslais, pvz., diagnostikos, mokymo ar mokslinių tyrimų tikslais ir kt.;

82 – ūkio subjektas, naudojantis perdirbtus gyvūninius baltymus ir (ar) 2 kategorijos mėsos kaulų miltus kaip organines trąšas dirvožemio savybėms gerinti;

89 – kiti šalutinių gyvūninių produktų ir (ar) jų gaminių tvarkymo subjektai;

93 – cirkas;

95 – kailinių gyvūnų laikytojai;

96 – kita veikla;

99 – tvenkinys ar kitas vandens telkinys, skirtas mėgėjų žvejybai, kuriame vandens gyvūnų ištekliai periodiškai papildomi;

100 – smulkusis akvakultūros ūkis, mažais kiekiais gaminantis ir tiekiantis akvakultūros

gyvūnus tiesiogiai galutiniams vartotojams ar mažmeninės prekybos subjektams.

 

___________

 

Priedo pakeitimai:

Nr. B1-469, 2016-06-21, paskelbta TAR 2016-06-22, i. k. 2016-17412

Nr. B1-381, 2021-05-11, paskelbta TAR 2021-05-14, i. k. 2021-10773

 

 

Valstybinės veterinarinės kontrolės subjektų,

išskyrus maisto tvarkymo subjektus,

veterinarinio patvirtinimo ir įregistravimo

tvarkos aprašo

2 priedas

 

VETERINARINIO PATVIRTINIMO / REGISTRACIJOS NUMERIS

 

1. Ūkio subjektui suteiktą veterinarinio patvirtinimo / registracijos numerį sudaro didžiosios raidės LT ir septyni skaičiai, pvz., LT-01-32-001:

1.1. pirmieji du skaičiai žymi ūkio subjekto veiklos kodą, nurodytą Aprašo 1 priede;

1.2. trečias ir ketvirtas – savivaldybės, kurioje ūkio subjektas vykdo veiklą, kodą, nurodytą šio priedo 2 punkte;

1.3. penktas, šeštas ir septintas – eilės numerį.

Pastaba. Paukštininkystės ūkiui, kuris laiko vištas dedekles, suteiktą veterinarinio patvirtinimo numerį sudaro didžiosios raidės LT ir aštuoni skaičiai, pvz., 0-LT-44-32-001. Skaičius, rašomas prieš didžiąsias raides LT, žymi dedeklių vištų laikymo būdą, taikomą paukštininkystės ūkyje, kaip nustatyta Paukštininkystės ūkių, laikančių vištas dedekles, veterinarinio patvirtinimo ir duomenų registravimo taisyklių, patvirtintų Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2003 m. gruodžio 10 d. įsakymu Nr. B1-945 „Dėl Paukštininkystės ūkių, laikančių vištas dedekles, veterinarinio patvirtinimo ir duomenų registravimo taisyklių patvirtinimo“, 4 punkte:

• ekologinis vištų dedeklių laikymas žymimas 0;

• laisvas vištų dedeklių laikymas – 1;

• vištų dedeklių laikymas ant kraiko – 2;

• vištų dedeklių laikymas narvuose – 3.

Punkto pakeitimai:

Nr. B1-945, 2019-12-18, paskelbta TAR 2019-12-18, i. k. 2019-20482

 

2. Savivaldybės ir jų kodai:

Eil. Nr.

Savivaldybės pavadinimas

Kodas

Eil. Nr.

Savivaldybės pavadinimas

Kodas

Eil. Nr.

Savivaldybės pavadinimas

Kodas

1.

Akmenės r.

32

21.

Klaipėdos m.

21

41.

Rietavo r.

74

2.

Alytaus m.

11

22.

Kretingos r.

56

42.

Šakių r.

84

3.

Alytaus r.

33

23.

Kupiškio r.

57

43.

Šalčininkų r.

85

4.

Anykščių r.

34

24.

Lazdijų r.

59

44.

Šiaulių r.

91

5.

Birštono r.

12

25.

Marijampolės r.

18

45.

Šiaulių m.

29

6.

Biržų r.

36

26.

Mažeikių r.

61

46.

Šilalės r.

87

7.

Druskininkų r.

15

27.

Molėtų r.

62

47.

Šilutės r.

88

8.

Elektrėnų r.

42

28.

Neringos

23

48.

Širvintų r.

89

9.

Ignalinos r.

45

29.

Palangos r.

25

49.

Švenčionių r.

86

10.

Jonavos r.

46

30.

Pagėgių r.

63

50.

Tauragės r.

77

11.

Joniškio r.

47

31.

Panevėžio r.

66

51.

Telšių r.

78

12.

Jurbarko r.

94

32.

Panevėžio m.

27

52.

Trakų r.

79

13.

Kaišiadorių r.

49

33.

Pakruojo r.

65

53.

Ukmergės r.

81

14.

Kalvarijos r.

48

34.

Pasvalio r.

67

54.

Utenos r.

82

15.

Kauno r.

52

35.

Plungės r.

68

55.

Varėnos r.

38

16.

Kauno m.

19

36.

Prienų r.

69

56.

Vilkaviškio r.

39

17.

Kazlų Rūdos r.

58

37.

Radviliškio r.

71

57.

Vilniaus r.

41

18.

Kelmės r.

54

38.

Raseinių r.

72

58.

Vilniaus m.

13

19.

Kėdainių r.

53

39.

Rokiškio r.

73

59.

Visagino r.

30

20.

Klaipėdos r.

55

40.

Skuodo r.

75

60.

Zarasų r.

43

 

3. Raidinės santrumpos žymi ūkio subjekto vykdomos šalutinių gyvūninių produktų ir jų gaminių tvarkymo veiklos kodą:

BIOGP – biologinių dujų gamybos įmonė;

COLC – šalutinių gyvūninių produktų surinkimo centras;

COLL – šalutinių gyvūninių produktų surinkimo įmonė;

CoIP – bendrojo deginimo įmonė;

COMP – kompostavimo įmonė;

GATRP – medžioklės trofėjų gamybos įmonė;

INCP – deginimo įmonė;

OLCP – aliejaus chemijos įmonė;

OALKHP – šarminę hidrolizę taikanti įmonė;

OBIODP – biodyzelino gamybos įmonė;

OBRGAP – brookes dujinimo procesą taikanti įmonė;

OHPHBP – biologinių dujų gamybos įmonė, taikanti aukšto slėgio hidrolizės procesą;

OHPHTP – aukšto slėgio ir aukštos temperatūros procesą taikanti įmonė;

OTHER – kita šalutinių gyvūninių produktų, jų gaminių tvarkymo veikla (nurodykite);

PETPP – gyvūnų augintinių ėdalo gamybos įmonė, naudojanti tik apdorotus šalutinius gyvūninius produktus;

PETPR – gyvūnų augintinių ėdalo gamybos įmonė, naudojanti tik neapdorotus šalutinius gyvūninius produktus;

PHAR – farmacinė veikla (apimanti visų tipų medicinines priemones);

PROCP – šalutinių gyvūninių produktų perdirbimo įmonė;

STORP – šalutinių gyvūninių produktų, jų gaminių saugojimo įmonė;

TAN – kailių rauginimas;

TRANS – šalutinių gyvūninių produktų ir jų gaminių vežimas;

UCOSM – šalutinių gyvūninių produktų, jų gaminių naudojimas kosmetikos produktams gaminti;

UDOG – šalutinių gyvūninių produktų naudojimas pripažintų šunų veisyklų ar skalikų rujų šunims ir gyvūnų globos namuose laikomiems šunims ir katėms šerti;

UFERT – šalutinių gyvūninių produktų, jų gaminių naudojimas organinėms trąšoms ir dirvos savybėms gerinti;

UFUR – šalutinių gyvūninių produktų naudojimas kailiniams žvėreliams šerti;

UINSE – šalutinių gyvūninių produktų naudojimas vabzdžiams, įskaitant jų lervas ir vikšrus, ir kirminams, naudojamiems žvejybos masalui, šerti;

UNEC – šalutinių gyvūninių produktų naudojimas maitlesiams paukščiams lesinti;

URBP – šalutinių gyvūninių produktų naudojimas ropliams ir plėšriesiems paukščiams šerti;

UWILD – šalutinių gyvūninių produktų naudojimas laukiniams gyvūnams šerti;

UZOO – šalutinių gyvūninių produktų naudojimas zoologijos sodo / cirko gyvūnams šerti.

Punkto pakeitimai:

Nr. B1-551, 2013-09-02, Žin., 2013, Nr. 94-4716 (2013-09-05), i. k. 113110MISAK00B1-551

Nr. B1-201, 2018-02-21, paskelbta TAR 2018-02-22, i. k. 2018-02641

 

4. Šalutinių gyvūninių produktų tipai:

API – bitininkystės šalutiniai produktai;

BHHP – kaulai, ragai, kanopos ir jų produktai;

BIOG – biologinės dujos;

BIOD – biodyzelinas;

BIOR – biologinių dujų gamybos liekanos;

BLPF – kraujo produktai, skirti pašarams gaminti;

BLPT – kraujo produktai, skirti techninėms reikmėms;

CAD – gaišena;

COL – kolagenas;

COMR – kompostas po kompostavimo;

COSM – kosmetikos produktai;

CATW – viešojo maitinimo atliekos, įskaitant naudotą kepimo aliejų;

DCAP – dikalcio fosfatas;

DTC – virškinamojo trakto turinys;

EGG – kiaušinių produktai;

FERT – kitos trąšos, išskyrus COMR, BIOR, MANU, MANP;

FATOT – perdirbti riebalai ir žuvų taukai, neskirti pašarams gaminti ar aliejaus chemijos pramonei;

FATOL – perdirbti riebalai iš šalutinių gyvūninių produktų, skirti aliejaus chemijos pramonei;

FATD – riebalų dariniai;

FATF – perdirbti riebalai ir žuvų taukai, skirti pašarams gaminti;

FEED – pašarai su šalutiniais gyvūniniais produktais ar jų gaminiais (nurodykite žemiau pateiktą pašarą žyminčią raidinę santrumpą ir kokiems gyvūnams šis pašaras skirtas, pvz., FMNR kiaulėms):

• FMNR – pašaras su žuvų miltais, pagamintas pašarų ūkio subjekte, kuris negamina pašarų atrajotojams,

• DCAPNR – pašaras su gyvūniniu dikalcio fosfatu, pagamintas pašarų ūkio subjekte, kuris negamina pašarų atrajotojams,

• TCAPNR – pašaras su gyvūniniu trikalcio fosfatu, pagamintas pašarų ūkio subjekte, kuris negamina pašarų atrajotojams,

• FMR – pašaras su žuvų miltais, pagamintas pašarų ūkio subjekte, kuris gamina pašarus atrajotojams,

• DCAPR – pašaras su gyvūniniu dikalcio fosfatu, pagamintas pašarų ūkio subjekte, kuris gamina pašarus atrajotojams,

• TCAPR – pašaras su gyvūniniu trikalcio fosfatu, pagamintas pašarų ūkio subjekte, kuris gamina pašarus atrajotojams,

• MRFMNR – pieno pakaitalai su žuvų miltais, pagaminti pašarų ūkio subjekte, kuris negamina kitų atrajotojams skirtų pašarų,

• MRFMR – pieno pakaitalai su žuvų miltais, pagaminti pašarų ūkio subjekte, kuris gamina ir kitus atrajotojams skirtus pašarus,

• FFBPBMNR – žuvų pašarai su kraujo miltais, pagaminti pašarų ūkio subjekte, kuris negamina pašarų atrajotojams arba ūkiuose auginamiems gyvūnams,

• NRFBPBMR – neatrajotojų pašaras su kraujo produktais arba kraujo miltais, pagamintas pašarų ūkio subjekte, kuri gamina ir kitus pašarus atrajotojams,

• FFBPBMR – žuvų pašaras su kraujo miltais, pagamintas pašarų ūkio subjekte, kuris gamina ir kitus pašarus atrajotojams,

• OTHER – pašarai, į kurių sudėtį įeina kiti šalutiniai gyvūniniai produktai ar jų gaminiai (nurodyti šalutinių gyvūninių produktų ar jų gaminių pavadinimą);

FORMF – buvę gyvūniniai maisto produktai;

GATR – medžioklės trofėjai;

GEL – želatina;

HISKR – žalios odos ir kailiai;

HISKT – raugintos ar kitaip apdorotos odos ir kailiai;

HYDP – hidrolizuoti baltymai;

INSE – vabzdžiai, jų lervos ir vikšrai bei kirminai;

MANU – neperdirbtas mėšlas;

MANP – perdirbtas mėšlas ir jo produktai;

MBM – mėsos ir kaulų miltai (1 ar 2 kategorijos);

MEDD – medicininės priemonės;

MIMC – pienas, pieno produktai ir krekenos;

OTHER – kiti produktai (nurodyti);

PAP – perdirbti gyvūniniai baltymai (3 kategorijos, nurodyti, iš kokių gyvūnų rūšies pagaminta);

PETC – konservuotas gyvūnų augintinių ėdalas;

PETFI – aromatinės medžiagos gyvūnų augintinių ėdalui;

PETD – gyvūnų augintinių ėdalas: kramtukai;

PETP – perdirbtas nekonservuotas gyvūnų augintinių ėdalas;

PETR – žalias gyvūnų augintinių ėdalas;

PHARM – farmacijos produktai;

RAW – kiti neperdirbti šalutiniai gyvūniniai produktai;

SERE – arklinių šeimos gyvūnų kraujas ir kraujo produktai;

TCAP – trikalcio fosfatas;

WHBF – vilna, plaukai, šeriai, plunksnos;

WWT – iš vandens valymo įrenginių surinktos medžiagos.

Punkto pakeitimai:

Nr. B1-201, 2018-02-21, paskelbta TAR 2018-02-22, i. k. 2018-02641

 

_________________

 

Valstybinės veterinarinės kontrolės subjektų,

išskyrus maisto tvarkymo subjektus,

veterinarinio patvirtinimo ir įregistravimo

tvarkos aprašo

3 priedas

 

TEISĖS AKTŲ, REGLAMENTUOJANČIŲ VALSTYBINĖS VETERINARINĖS KONTROLĖS SUBJEKTŲ, IŠSKYRUS MAISTO TVARKYMO SUBJEKTUS, VEIKLĄ, SĄRAŠAS

 

1. 1997 m. birželio 25 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1255/97 dėl Bendrijoje sustojimo punktams taikomų kriterijų ir, iš dalies keičiantis Direktyvos 91/628/EEB priede nurodytą maršruto planą, su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2004 m. gruodžio 22 d. Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1/2005.

2. 2004 m. gruodžio 22 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1/2005 dėl gyvūnų apsaugos juos vežant ir atliekant susijusias operacijas, iš dalies keičiantis Direktyvas 64/432/EEB ir 93/119/EB ir Reglamentą (EB) Nr. 1255/97.

3. 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1069/2009, kuriuo nustatomos žmonėms vartoti neskirtų šalutinių gyvūninių produktų ir jų gaminių sveikumo taisyklės ir panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 1774/2002, su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2019 m. birželio 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2019/1009.

4. 2011 m. vasario 25 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 142/2011, kuriuo įgyvendinami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1069/2009, kuriuo nustatomos žmonėms vartoti neskirtų šalutinių gyvūninių produktų ir jų gaminių sveikumo taisyklės, ir Tarybos direktyva 97/78/EB dėl tam tikrų mėginių ir priemonių, kuriems netaikomi veterinariniai tikrinimai pasienyje pagal tą direktyvą, su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2019 m. liepos 10 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 2019/1177.

5. 2019 m. gruodžio 17 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2020/686, kuriuo dėl genetinės medžiagos produktų ūkių patvirtinimo, atsekamumo ir gyvūnų sveikatos reikalavimų, taikomų Sąjungoje vežamiems tam tikrų laikomų sausumos gyvūnų genetinės medžiagos produktams, papildomas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/429.

6. 2020 m. sausio 30 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2020/691, kuriuo papildomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/429 su akvakultūros ūkiais ir vandens gyvūnų vežėjais susijusios taisyklės.

7. 2019 m. birželio 28 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2019/2035, kuriuo dėl sausumos gyvūnus laikantiems ūkiams ir perykloms taikomų taisyklių, taip pat ir tam tikrų laikomų sausumos gyvūnų ir perinių kiaušinių atsekamumo papildomas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/429.

8. 2020 m. liepos 9 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2020/999, kuriuo nustatomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/429 taikymo taisyklės, susijusios su genetinės medžiagos produktų ūkių patvirtinimu ir galvijų, kiaulių, avių, ožkų ir arklinių šeimos gyvūnų genetinės medžiagos produktų atsekamumu.

9. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2004 m. sausio 23 d. įsakymas Nr. B1-80 „Dėl Vaistinių pašarų gamybos, tiekimo į rinką ir naudojimo reikalavimų patvirtinimo“.

10. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2004 m. birželio 10 d. įsakymas Nr. B1-571 „Dėl Specialiųjų reikalavimų ratitae paukščiams patvirtinimo“.

11. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2003 m. gruodžio 10 d. įsakymas Nr. B1-945 „Dėl Paukštynų, laikančių dedekles vištas, registravimo taisyklių, patvirtinimo“.

12. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2006 m. gegužės 22 d. įsakymas Nr. B1-352 „Dėl Šalutinių gyvūninių produktų ir perdirbtų šalutinių gyvūninių produktų, skirtų pašarų gamybai ir gyvūnų šėrimui, gamybos, tiekimo rinkai ir naudojimo taisyklių patvirtinimo“.

13. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2006 m. lapkričio 22 d. įsakymas Nr. B1-708 „Dėl Veterinarijos reikalavimų cirko gyvūnams patvirtinimo“.

14. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2010 m. liepos 12 d. įsakymas Nr. B1-253 „Dėl Veterinarijos reikalavimų prekybai gyvūnais augintiniais patvirtinimo“.

15. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2012 m. birželio 4 d. įsakymas Nr. B1-457 „Dėl Reikalavimų veterinarijos paslaugų teikėjams patvirtinimo“.

16. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2012 m. spalio 31 d. įsakymas Nr. B1-866 „Dėl Mokslo ir mokymo tikslais naudojamų gyvūnų laikymo, priežiūros ir naudojimo reikalavimų patvirtinimo“.

17. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2013  m. liepos 30 d. įsakymas Nr. B1-508 „Dėl Veterinarijos reikalavimų gyvūnų augintinių veisėjams patvirtinimo“.

18. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2014 m. birželio 2 d. įsakymas Nr. B1-486 „Dėl Veterinarijos reikalavimų gyvūnų globėjams ir globos namams patvirtinimo ir Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2004 m. lapkričio 24 d. įsakymo Nr. B1-1015 „Dėl Veterinarijos reikalavimų gyvūnų globos namams patvirtinimo“ su visais pakeitimais ir papildymais pripažinimo netekusiu galios“.

19. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2014 m. lapkričio 10 d. įsakymas Nr. B1-970 „Dėl Kailinių gyvūnų laikymo reikalavimų patvirtinimo“.  

20. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2015 m. rugsėjo 4 d. įsakymas  Nr. B1-838 „Dėl Eksportuojamų ūkinių gyvūnų karantinavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

21. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2016 m. birželio 10 d. įsakymas Nr. B1-445 „Dėl Veterinarijos reikalavimų gyvūnų augintinių viešbučiams patvirtinimo“.

_________________________

Priedo pakeitimai:

Nr. B1-632, 2014-07-24, paskelbta TAR 2014-07-25, i. k. 2014-10518

Nr. B1-945, 2019-12-18, paskelbta TAR 2019-12-18, i. k. 2019-20482

Nr. B1-381, 2021-05-11, paskelbta TAR 2021-05-14, i. k. 2021-10773

 

 

Valstybinės veterinarinės kontrolės subjektų,

išskyrus maisto tvarkymo subjektus,

veterinarinio patvirtinimo ir įregistravimo

tvarkos aprašo

4 priedas

 

(Prašymo dėl veterinarinio patvirtinimo forma)

__________________________________________________________________________

(ūkio subjekto pavadinimas / vardas, pavardė)

__________________________________________________________________________

(ūkio subjekto duomenys / fizinio asmens adresas, telefono numeris)

 

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos

___________________________________

(teritorinio padalinio pavadinimas)

 

PRAŠYMAS DĖL VETERINARINIO PATVIRTINIMO

 

_________ Nr.* ______

(data)

 

Prašyčiau suteikti / atnaujinti / papildyti / pakeisti / sustabdyti / panaikinti veterinarinį

(nereikalingą (-us) žodį (-ius)  išbraukti)

patvirtinimą pagal teikiamą informaciją:

 

Informacija

Prašymo priežastis

£[] – pradedama veikla

£[] – atnaujinama veikla

£[] – sustabdoma veikla

£[] – papildoma veikla

£[] – keičiama veikla

£[] – keičiasi ūkio subjekto duomenys

£[] – kita _____________

______________________

(įrašyti)

Trumpas veiklos apibūdinimas

 

Veiklos vietos adresas

 

Kontaktiniai duomenys (telefono ir fakso numeriai, el. pašto adresas)

 

PRIDEDAMA:

1. Asmens tapatybės kortelės arba asmens paso kopija (kai prašymą pateikia fizinis asmuo), __lapas (-ai).

2. Ūkio subjekto patalpų, teritorijos, kuriose numatoma vykdyti veiklą, schema ir technologinio proceso aprašymas, __lapas (-ai).

3. Rizikos veiksnių analizės ir svarbiųjų valdymo taškų principais pagrįstos savikontrolės sistemos programos:

3.1. Geriamojo vandens kontrolės programa, __lapas (-ai);

3.2. Nuotekų surinkimo ir nukenksminimo programa, __lapas (-ai);

3.3. Šalutinių gyvūninių produktų tvarkymo programa, __lapas (-ai);

3.4. Kenkėjų kontrolės programa, __lapas (-ai);

3.5. Valymo, plovimo ir dezinfekavimo programa, __lapas (-ai);

3.6. Personalo higienos ir profesinio mokymo programa, __lapas (-ai).

4. Dokumentas, kuriuo patvirtinama, kad ūkio subjektas galės atlikti reikalingus laboratorinius tyrimus, arba sutarties dėl laboratorinių tyrimų atlikimo kopija, __lapas (-ai).

Kiti _________________________________________________________________

(įrašyti kitų pridedamų dokumentų pavadinimą ir lapų skaičių)

Atsakymą pageidauju gauti (nurodyti vieną iš būdų): £[] – paštu, £[] – faksu, £[] – elektroniniu paštu, £[] – asmeniškai.

 

_____________

(Pareigos)

__________

(parašas)

______________

(vardas, pavardė)

 

* Registracijos numeris nerašomas, kai prašymą teikia fizinis asmuo. Valstybinės veterinarinės kontrolės subjektų,

 

_________________

 

Valstybinės veterinarinės kontrolės subjektų,

išskyrus maisto tvarkymo subjektus,

veterinarinio patvirtinimo ir įregistravimo

tvarkos aprašo

5 priedas

 

(Prašymo dėl ūkio subjekto įregistravimo forma)

 

__________________________________________________________________________

(ūkio subjekto pavadinimas / vardas, pavardė)

__________________________________________________________________________

(ūkio subjekto duomenys / fizinio asmens adresas, telefono numeris)

 

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos

__________________________________

(teritorinio padalinio pavadinimas)

 

PRAŠYMAS DĖL ŪKIO SUBJEKTO ĮREGISTRAVIMO

______________ Nr.*  ______

(data)

 

Prašyčiau įregistruoti į Valstybinės veterinarinės kontrolės subjektų, išskyrus maisto tvarkymo subjektus, registrą ir suteikti / papildyti / pakeisti / panaikinti registracijos numerį pagal

(nereikalingą (-us) žodį (-ius) išbraukti)

teikiamą informaciją:

 

 

Informacija

Prašymo priežastis

£[] – pradedama veikla

£[] – papildoma veikla

£[] – keičiama veikla

£[] – keičiasi ūkio subjekto duomenys

£[] – kita_________________

_________________________

(įrašyti)

Trumpas veiklos apibūdinimas

 

Veiklos vietos adresas

 

Kontaktiniai duomenys (telefono ir fakso numeriai, el. pašto adresas)

 

 

PRIDEDAMA:

1. Asmens tapatybės kortelės arba asmens paso kopija (kai prašymą pateikia fizinis

asmuo), ___lapas (-ai).

2. Detalus veiklos aprašymas, ___lapas (-ai).

3. Kiti _______________________________________________________________

(įrašyti kitų pridedamų dokumentų pavadinimą ir lapų skaičių)

__________________________________________________________________________

 

Atsakymą pageidauju gauti (nurodyti vieną iš būdų): £[] – paštu, £[] – faksu, £[] – elektroniniu paštu, £[] – asmeniškai.

 

_____________

(Pareigos)

__________

(parašas)

______________

(vardas, pavardė)

 

* Registracijos numeris nerašomas, kai prašymą teikia fizinis asmuo.

 

_________________

 

8 priedas. Neteko galios nuo 2008-01-30

Priedo naikinimas:

Nr. B1-44, 2008-01-18, Žin. 2008, Nr. 12-416 (2008-01-29), i. k. 108110MISAK000B1-44

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba, Įsakymas

Nr. B1-44, 2008-01-18, Žin., 2008, Nr. 12-416 (2008-01-29), i. k. 108110MISAK000B1-44

Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2005 m. kovo 1 d. įsakymo Nr. B1-146 "Dėl Valstybinės veterinarinės kontrolės objektų, išskyrus maisto tvarkymo subjektus, veterinarinio patvirtinimo reikalavimų patvirtinimo" pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba, Įsakymas

Nr. B1-356, 2008-06-30, Žin., 2008, Nr. 83-3331 (2008-07-22), i. k. 108110MISAK00B1-356

Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2005 m. kovo 1 d. įsakymo Nr. B1-146 "Dėl Valstybinės veterinarinės kontrolės objektų, išskyrus maisto tvarkymo subjektus, veterinarinio patvirtinimo reikalavimų patvirtinimo" pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba, Įsakymas

Nr. B1-91, 2010-02-26, Žin., 2010, Nr. 27-1300 (2010-03-06), i. k. 110110MISAK000B1-91

Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2005 m. kovo 1 d. įsakymo Nr. B1-146 "Dėl Valstybinės veterinarinės kontrolės objektų, išskyrus maisto tvarkymo subjektus, veterinarinio patvirtinimo reikalavimų patvirtinimo" pakeitimo

 

4.

Lietuvos Respublikos valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba, Įsakymas

Nr. B1-517, 2012-07-03, Žin., 2012, Nr. 82-4321 (2012-07-13), i. k. 112110MISAK00B1-517

Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2005 m. kovo 1 d. įsakymo Nr. B1-146 "Dėl Valstybinės veterinarinės kontrolės objektų, išskyrus maisto tvarkymą, veterinarinio patvirtinimo reikalavimų patvirtinimo" pakeitimo

 

5.

Lietuvos Respublikos valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba, Įsakymas

Nr. B1-551, 2013-09-02, Žin., 2013, Nr. 94-4716 (2013-09-05), i. k. 113110MISAK00B1-551

Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2005 m. kovo 1 d. įsakymo Nr. B1-146 "Dėl Valstybinės veterinarinės kontrolės subjektų, išskyrus maisto tvarkymo subjektus, veterinarinio patvirtinimo ir įregistravimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo

 

6.

Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba, Įsakymas

Nr. B1-632, 2014-07-24, paskelbta TAR 2014-07-25, i. k. 2014-10518

Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2005 m. kovo 1 d. įsakymo Nr. B1-146 „Dėl Valstybinės veterinarinės kontrolės subjektų, išskyrus maisto tvarkymo subjektus, veterinarinio patvirtinimo ir įregistravimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

7.

Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba, Įsakymas

Nr. B1-8, 2015-01-07, paskelbta TAR 2015-01-08, i. k. 2015-00341

Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2005 m. kovo 1 d. įsakymo Nr. B1-146 „Dėl Valstybinės veterinarinės kontrolės subjektų, išskyrus maisto tvarkymo subjektus, veterinarinio patvirtinimo ir įregistravimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

8.

Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba, Įsakymas

Nr. B1-327, 2015-04-09, paskelbta TAR 2015-04-10, i. k. 2015-05561

Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2005 m. kovo 1 d. įsakymo Nr. B1-146 „Dėl Valstybinės veterinarinės kontrolės subjektų, išskyrus maisto tvarkymo subjektus, veterinarinio patvirtinimo ir įregistravimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

9.

Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba, Įsakymas

Nr. B1-469, 2016-06-21, paskelbta TAR 2016-06-22, i. k. 2016-17412

Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2005 m. kovo 1 d. įsakymo Nr. B1-146 „Dėl Valstybinės veterinarinės kontrolės subjektų, išskyrus maisto tvarkymo subjektus, veterinarinio patvirtinimo ir įregistravimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

10.

Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba, Įsakymas

Nr. B1-350, 2017-05-24, paskelbta TAR 2017-05-25, i. k. 2017-08787

Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2005 m. kovo 1 d. įsakymo Nr. B1-146 „Dėl valstybinės veterinarinės kontrolės subjektų, išskyrus maisto tvarkymo subjektus, veterinarinio patvirtinimo ir įregistravimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

11.

Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba, Įsakymas

Nr. B1-201, 2018-02-21, paskelbta TAR 2018-02-22, i. k. 2018-02641

Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2005 m. kovo 1 d. įsakymo Nr. B1-146 „Dėl Valstybinės veterinarinės kontrolės subjektų, išskyrus maisto tvarkymo subjektus, veterinarinio patvirtinimo ir įregistravimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

12.

Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba, Įsakymas

Nr. B1-945, 2019-12-18, paskelbta TAR 2019-12-18, i. k. 2019-20482

Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2005 m. kovo 1 d. įsakymo Nr. B1-146 „Dėl Valstybinės veterinarinės kontrolės subjektų, išskyrus maisto tvarkymo subjektus, veterinarinio patvirtinimo ir įregistravimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

13.

Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba, Įsakymas

Nr. B1-612, 2020-08-27, paskelbta TAR 2020-08-28, i. k. 2020-17983

Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2005 m. kovo 1 d. įsakymo Nr. B1-146 „Dėl Valstybinės veterinarinės kontrolės subjektų, išskyrus maisto tvarkymo subjektus, veterinarinio patvirtinimo ir įregistravimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

14.

Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba, Įsakymas

Nr. B1-381, 2021-05-11, paskelbta TAR 2021-05-14, i. k. 2021-10773

Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2005 m. kovo 1 d. įsakymo Nr. B1-146 „Dėl Valstybinės veterinarinės kontrolės subjektų, išskyrus maisto tvarkymo subjektus, veterinarinio patvirtinimo ir įregistravimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo