Suvestinė redakcija nuo 2017-04-25

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2005, Nr. 31-1023, i. k. 1052070ISAKISAK-330

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO

 

Į S A K Y M A S

DĖL VAIKŲ TURIZMO RENGINIŲ ORGANIZAVIMO APRAŠO

 

2005 m. kovo 1 d. Nr. ISAK-330

Vilnius

 

Tvirtinu Vaikų turizmo renginių organizavimo aprašą (pridedama).

Pripažįstu netekusiu galios Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 1996 m. rugsėjo 26 d. įsakymą Nr. 1043 „Dėl Lietuvos moksleivių išvykų, turistinių žygių, ekskursijų nuostatų patvirtinimo“.

 

 

 

 

ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRAS                                                     REMIGIJUS MOTUZAS


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo

ministro 2005 m. kovo 1 d. įsakymu

Nr. ISAK-330

 

VAIKŲ TURIZMO RENGINIŲ ORGANIZAVIMO APRAŠAS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Vaikų turizmo renginių organizavimo aprašas (toliau – aprašas) nustato vaikų turizmo renginių (žygių, išvykų, ekskursijų, sąskrydžių, varžybų) (toliau – turizmo renginiai) organizavimo tvarką.

2. Aprašo tikslas – reglamentuoti turizmo renginių organizavimą, vykdymą ir laiduoti renginiuose dalyvaujančių vaikų saugumą.

3. Aprašas taikomas visoms formaliojo ir neformaliojo vaikų švietimo mokykloms, kitiems švietimo teikėjams, organizuojantiems ir vykdantiems vaikų iki 18 metų imtinai turizmo renginius Lietuvos Respublikos teritorijoje.

4. Vaikų grupės, naudodamosi visuomeniniais, vandens keliais, keliaudamos draustiniais ar kitomis riboto lankomumo teritorijomis, privalo vadovautis saugaus eismo taisyklėmis, nustatytomis šiems keliams ir teritorijoms.

5. Apraše vartojamos sąvokos:

ekskursija – trumpiau kaip parą trunkantis turistinių objektų lankymas nustatytu maršrutu ugdymo tikslais, kurį vykdo gidas arba mokytojas;

gidas – asmuo, kuris suteikia specialią informaciją apie lankomus muziejus, meno galerijas, gamtos, kultūros, mokslo, parodų ar kitus objektus arba vietoves;

išvyka – organizuotas vaikų grupių keliavimas į numatytą turizmo objektą panaudojant transporto priemones;

sąskrydis – organizuotas vaikų susibūrimas gamtinėje aplinkoje (stovyklavietėje) poilsio ar ugdymo tikslais;

turizmo renginio vadovas – asmuo, turintis tinkamą pasirengimą, organizuojantis pasiruošimą turizmo renginiui ir jam vadovaujantis;

turistinė stovykla – trumpalaikio vaikų poilsio organizavimas rekreacinėje teritorijoje įrengtoje stovyklavietėje;

vaikų turizmo renginys – trumpalaikės neformaliojo vaikų švietimo programos (gali būti sudedamoji formaliojo ir neformaliojo švietimo programos dalis) vykdymas keičiant vietą pažintiniais, rekreaciniais ir sportiniais tikslais;

varžybos – organizuotas vaikų (jų grupių) rungtyniavimas ugdymo tikslais;

žygis – įvairios trukmės ugdymo tikslais organizuotas keliavimas nustatytu maršrutu pėsčiomis ar naudojant įvairias priemones;

6. Kitos apraše naudojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme (Žin., 1991, Nr. 23-593; 2003, Nr. 63-2853) vartojamas sąvokas.

 

II. TURIZMO RENGINIŲ PROGRAMOS

 

7. Turizmo renginių programos rengiamos vadovaujantis Bendrųjų iš valstybės ir savivaldybių biudžetų finansuojamų neformaliojo švietimo programų kriterijų aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2004 m. birželio 18 d. įsakymu Nr. ISAK-991 (Žin., 2004, Nr. 98-3663).

8. Žygio, ekskursijos, išvykos programas ir sąskrydžio, varžybų nuostatus rengia turizmo renginio vadovas, tvirtina švietimo teikėjas.

9. Turistinės stovyklos programos rengiamos pagal Vaikų vasaros poilsio programų finansavimo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. vasario 2 d. įsakymu Nr. ISAK-165 (Žin., 2005, Nr. 18-591).

 

III. TURIZMO RENGINIŲ DALYVIŲ SAUGUMO UŽTIKRINIMAS

 

10. Turizmo renginiuose leidžiama dalyvauti:

10.1. ikimokyklinio amžiaus vaikams ne daugiau kaip 4 valandas trunkančiuose turizmo renginiuose;

10.2. vienos dienos trukmės žygiuose pėsčiomis, išvykose ir mokomosiose ekskursijose nuo 6 metų;

10.3. dviejų dienų žygiuose pėsčiomis nuo 9 metų;

10.4. žygiuose slidėmis, vandens turizmo priemonėmis nuo 12 metų;

10.5. žygiuose dviračiais nuo 12 metų, o jeigu vaikai yra išklausę papildomą mokymo kursą ir turi mokyklos išduotą pažymėjimą – ne jaunesniems kaip 10 metų;

10.6. sąskrydžiuose, varžybose – šių renginių nuostatuose numatyta tvarka;

10.7. jaunesni negu aprašo 10.1–10.4 punktuose nurodyti vaikai gali dalyvauti turizmo renginiuose tik turėdami tėvų arba teisėtų vaiko globėjų rašytinį sutikimą.

11. Vaikai, nepriskirti pagrindinei medicininei fizinio pajėgumo grupei arba turintys specialiųjų ugdymosi poreikių, dviejų dienų ir ilgiau trunkančiuose turizmo renginiuose gali dalyvauti tik su gydytojo leidimu.

12. Vaikų grupei, dalyvaujančiai turizmo renginiuose, švietimo teikėjas skiria turizmo renginio vadovą. Rekomenduojama 15 vaikų grupei skirti 1 vadovą. Konkretų turizmo renginio vadovų skaičių, atsižvelgiant į renginio specifiką, mokinių amžių ir jų specialiuosius poreikius, nustato švietimo teikėjas.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-267, 2017-04-24, paskelbta TAR 2017-04-24, i. k. 2017-06822

 

13. Švietimo teikėjas, užtikrindamas turizmo renginių dalyvių saugumą:

13.1. tvirtina turizmo renginio programą, dalyvių sąrašą, turizmo renginio vadovo(-ų) kandidatūrą(-as);

13.2. saugos ir sveikatos klausimais moko ir atestuoja turizmo renginių vadovą(-us) vadovaudamasis Mokymo ir atestavimo darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais bendrųjų nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. A1-223/V-792 (Žin., 2004, Nr. 13-395), nustatyta tvarka.

13.3. padeda pasirengti turizmo renginiui;

13.4. atsako už pasirengimą turizmo renginiui, jo eigą ir pedagoginius rezultatus;

13.5. nustato turizmo renginių vadovo(-ų) pareigas;

13.6. už gerą programos vykdymą gali paskatinti turizmo renginio vadovą ir vaikus;

13.7. už programos vykdymo pažeidimus turizmo renginio vadovą gali nubausti drausmine tvarka.

14. Turizmo renginio vadovas, užtikrindamas turizmo renginių vaikų saugumą:

14.1. rengdamas žygio, ekskursijos, išvykos programą numato detalų maršrutą (atsižvelgia į dalyvių amžių, jų pasirengimo lygį ir fizinę būklę, nustato išvykimo, atvykimo vietą ir laiką, nakvynės vietą);

14.2. švietimo teikėjo nustatyta tvarka apie vykdomą turizmo renginį informuoja vaikų tėvus;

14.3. supažindina grupės narius su pirmosios pagalbos teikimu ir naudojimusi pirmosios pagalbos vaistinėle, saugaus eismo taisyklėmis, aplinkosaugos, priešgaisrinės saugos bei maudymosi reikalavimais. Saugos instruktažus su vaikais registruoja tam skirtame žurnale (priedas);

14.4. vadovaujantis patvirtinta turizmo renginio programa užtikrina vaikų saugą renginio metu, moka suteikti pirmąją medicininę pagalbą;

14.5. susidarius situacijai, gresiančiai vaikų saugai, pakeičia maršrutą, sustabdo arba nutraukia turizmo renginio vykdymą.

15. Turizmo renginiuose dalyvaujantys vaikai nuo 14 metų:

15.1. susipažinę su turizmo renginio organizavimo tvarka ir saugos reikalavimais pasirašo žurnale;

15.2. prieš turizmo renginį pasiskirsto pareigomis, užduotimis ir kt.;

15.3. privalo laikytis elgesio normų, būti drausmingi ir mandagūs, vykdyti turizmo renginio vadovo(-ų) nurodymus.

 

IV. MAUDYMOSI REIKALAVIMAI

 

16. Turizmo renginiuose maudytis galima tik sveikatingumo, higienos, o ne sporto tikslais.

17. Vykdant turizmo renginius maudymosi vieta parenkama iš anksto. Maudytis leidžiama tik paplūdimiuose ir kitose nustatyta tvarka įrengtose maudymosi vietose vadovaujantis Lietuvos higienos norma HN 79:2004 „Vaikų vasaros poilsio stovyklos. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtintais Lietuvos respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. balandžio 26 d. įsakymu Nr. V-275 (Žin., 2004, Nr. 44-2956) reikalavimais.

18. Maudymosi plotą privalo žinoti visi besimaudantieji.

19. Maudomasi tik turizmo renginio vadovui leidus ir jam stebint.

20. Vienu metu gali maudytis ne daugiau kaip 8 vaikai. Maudymosi metu turizmo renginio vadovui reikia būti labai atidžiam.

21. Maudymosi metu draudžiama be reikalo šūkauti, nes šauksmas yra pagalbos prašymo signalas.

 

V. RENGINIŲ PROGRAMŲ FINANSAVIMAS

 

22. Renginiai finansuojami teisės aktų nustatyta tvarka.

23. Turistinės stovyklos programos gali būti finansuojamos pagal Vaikų vasaros poilsio programų finansavimo tvarkos aprašą.

______________


Vaikų turizmo renginių organizavimo

aprašo priedas

 

RENGINIUOSE DALYVAUJANČIŲ VAIKŲ SAUGOS INSTRUKTAVIMŲ REGISTRAVIMO ŽURNALAS

 

Įsakymo data ir Nr.

Instruktuojamojo asmens (vadovo, pavaduotojo) vardas, pavardė

Profesija, pareigos

Data

Trumpas instruktažo turinys

Instruktažo vykdytojo pareigos, vardas, pavardė

Instruktažo vykdytojo parašas

Instruktuoto asmens parašas

 

 

 

 

 

 

 

 

______________

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija, Įsakymas

Nr. V-267, 2017-04-24, paskelbta TAR 2017-04-24, i. k. 2017-06822

Dėl švietimo ir mokslo ministro 2005 m. kovo 1 d. įsakymo Nr. ISAK-330 „Dėl Vaikų turizmo renginių organizavimo aprašo“ pakeitimo