Suvestinė redakcija nuo 2014-10-01

 

Nutarimas paskelbtas: Žin. 2005, Nr. 29-910, i. k. 1051100NUTA00000215

 

Nauja redakcija nuo 2014-10-01:

 Nr. 796, 2014-08-20, paskelbta TAR 2014-08-25, i. k. 2014-11212

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

NUTARIMAS

DĖL ĮGALIOJIMŲ SUTEIKIMO

 

2005 m. vasario 24 d. Nr. 215

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.108 straipsnio 5 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Įgalioti centralizuotai valdomo valstybės turto valdytoją Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.108 straipsnio 5 dalyje numatytais atvejais atlikti juridinio asmens likvidatoriaus pareigas.

 

 

 

MINISTRAS PIRMININKAS                                                             ALGIRDAS BRAZAUSKAS

 

 

 

TEISINGUMO MINISTRAS                                                                 GINTAUTAS BUŽINSKAS

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 796, 2014-08-20, paskelbta TAR 2014-08-25, i. k. 2014-11212

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. vasario 24 d. nutarimo Nr. 215 „Dėl įgaliojimų suteikimo“ pakeitimo