Suvestinė redakcija nuo 2007-04-19 iki 2008-07-30

 

Įstatymas paskelbtas: Lietuvos aidas 1992, Nr. 21-0; Žin. 1992, Nr.5-78, i. k. 0921010ISTA00I-2237

 

Nauja redakcija nuo 1999-06-01:

Nr. VIII-1085, 1999-03-16, Žin. 1999, Nr. 28-793 (1999-03-26), i. k. 0991010ISTAIII-1085

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

GYVENTOJŲ REGISTRO

Į S T A T Y M A S

 

1 straipsnis. Įstatymo paskirtis

Šis įstatymas reglamentuoja Lietuvos Respublikos gyventojų registro (toliau – registro) steigimą, tvarkymą, jo duomenis bei šių duomenų naudojimo tvarką, registrą tvarkančių įstaigų, duomenų teikėjų ir asmenų, kurių duomenys įrašyti į registrą, pagrindines teises, pareigas ir atsakomybę.

 

2 straipsnis. Registro steigėjas

Registro steigėja yra Lietuvos Respublikos Vyriausybė.

 

3 straipsnis. Registro statusas ir paskirtis

1. Šis registras yra pagrindinis valstybės registras.

2. Registro paskirtis – rinkti, kaupti, apdoroti ir saugoti šio įstatymo 9 straipsnyje išvardytus duomenis apie šio įstatymo 5 straipsnyje išvardytus asmenis; teikti šiuos duomenis Lietuvos Respublikos valdžios ir valdymo institucijoms, vietos savivaldos institucijoms, valstybės registrams bei kitiems juridiniams ir fiziniams asmenims įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

3. Registro nuostatus tvirtina Vyriausybė.

 

4 straipsnis. Pagrindinės šio įstatymo sąvokos

1. Registrą tvarkančios įstaigos – vadovaujančioji registro tvarkymo įstaiga ir teritorinės registro tvarkymo įstaigos.

2. Teritorinė registro tvarkymo įstaiga – vadovaujančiosios registro tvarkymo įstaigos steigiamas (skiriamas) padalinys administraciniame vienete.

3. Registro duomenų tvarkymas – bet kurie su registro duomenimis atliekami veiksmai: duomenų rinkimas, užrašymas, apdorojimas, kaupimas, saugojimas, grupavimas, jungimas, teikimas, paskelbimas, naudojimas, loginės ir (ar) aritmetinės operacijos, duomenų paieška ir kiti veiksmai.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. X-1069, 2007-04-03, Žin., 2007, Nr. 43-1631 (2007-04-19), i. k. 1071010ISTA00X-1069

 

4. Duomenų apdorojimas – registro duomenų papildymas, keitimas, taisymas, ištrynimas, klasifikavimas.

5. Registro duomenų centrinė bazė – kompiuterinė duomenų bazė, kurioje tvarkomi duomenys apie visus šio įstatymo 5 straipsnyje išvardytus asmenis.

6. Duomenų teikėjai – registro nuostatuose nurodyti juridiniai asmenys, teikiantys duomenis registrą tvarkančioms įstaigoms registro nuostatuose nustatyta tvarka.

7. Asmens civilinės būklės pasikeitimas gimimas, tėvystės nustatymas, tėvystės atėmimas, mirtis, santuokos sudarymas, santuokos nutraukimas, įvaikinimas, vardo, pavardės pakeitimas ir kiti su asmens civiline būkle susiję pasikeitimai.

8. Suvestinės – apibendrinti grupės asmenų duomenys, iš kurių negalima nustatyti atskiro asmens konkrečių duomenų.

9. Asmens kodas – unikali vienuolikos dešimtainių skaitmenų seka, skirta asmeniui identifikuoti, duomenims apie jį kaupti, valstybės registrų ir informacinių sistemų sąveikai užtikrinti.

10. Duomenų gavėjai – juridiniai asmenys, jų filialai ir atstovybės, fiziniai asmenys, kuriems teikiami registro duomenys apie asmenį arba duomenys suvestinėje šio įstatymo ir registro nuostatų nustatyta tvarka.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. X-623, 2006-05-25, Žin., 2006, Nr. 65-2387 (2006-06-10), i. k. 1061010ISTA000X-623

 

11. Asmens dokumentas – valstybės ar vietos savivaldos institucijos asmeniui išduotas dokumentas, kuriame įrašyti duomenys apie šį asmenį Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

 

5 straipsnis. Asmenys, kurių duomenys tvarkomi registre

Registre tvarkomi šių asmenų duomenys:

1) Lietuvos Respublikos piliečių;

2) asmenų be pilietybės ir kitų valstybių piliečių, deklaruojančių gyvenamąją vietą Lietuvoje ar registruojančių asmens civilinės būklės pasikeitimus Lietuvos Respublikos institucijose.

 

6 straipsnis. Registrą tvarkančios įstaigos

1. Vadovaujančioji registro tvarkymo įstaiga yra gyventojų registro tarnyba, kurią steigia Vyriausybė arba jos įgaliota institucija. Vadovaujančioji registro tvarkymo įstaiga yra registro duomenų valdytoja.

2. Vadovaujančioji registro tvarkymo įstaiga yra juridinis asmuo, turintis antspaudą su Lietuvos Respublikos herbu ir savo pavadinimu.

3. Vadovaujančioji registro tvarkymo įstaiga steigia (skiria) teritorines registro tvarkymo įstaigas.

4. Vadovaujančiosios registro tvarkymo įstaigos nuostatus tvirtina Vyriausybė ar jos įgaliota institucija.

5. Vadovaujančioji registro tvarkymo įstaiga tvirtina teritorinių registro tvarkymo įstaigų nuostatus.

 

7 straipsnis.         Vadovaujančiosios registro tvarkymo įstaigos pagrindinės teisės ir pareigos

1. Vadovaujančiosios registro tvarkymo įstaigos teises ir pareigas reglamentuoja šis įstatymas, Lietuvos Respublikos valstybės registrų, Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymai ir vadovaujančiosios registro tvarkymo įstaigos nuostatai.

2. Vadovaujančioji registro tvarkymo įstaiga turi teisę:

1) gauti iš duomenų teikėjų šio įstatymo 9 straipsnyje išvardytus duomenis;

2) paprašyti duomenų teikėją, jeigu būtina, pagrįsti registrui teikiamų duomenų teisingumą;

3) atsisakyti teikti registro duomenis Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo numatytais atvejais ir nustatyta tvarka;

4) priimti sprendimą dėl pateiktų klaidingų ar melagingų duomenų ištaisymo ar panaikinimo registro nuostatuose nustatyta tvarka;

5) teikti sujungtus šio įstatymo 9 straipsnyje išvardytus duomenis, nustatant giminystės ir svainystės ryšius, šio įstatymo 9 straipsnio 4 dalyje nurodytiems subjektams.

Papildyta straipsnio punktu:

Nr. X-1069, 2007-04-03, Žin., 2007, Nr. 43-1631 (2007-04-19), i. k. 1071010ISTA00X-1069

 

3. Vadovaujančioji registro tvarkymo įstaiga privalo:

1) tvarkyti šio įstatymo 9 straipsnyje išvardytus duomenis;

2) vadovauti teritorinėms registro tvarkymo įstaigoms;

3) tvarkyti registro duomenų centrinę bazę;

4) užtikrinti, kad į registrą nebūtų įrašyta klaidingų duomenų;

5) tvarkyti registrui teikiamų duomenų apskaitą;

6) sudaryti ir suteikti asmens kodą;

7) garantuoti šio įstatymo 9 straipsnyje išvardytų duomenų apsaugą;

8) per 20 dienų išnagrinėti pateiktus skundus dėl atsisakymo suteikti ar patikslinti prašomus registro duomenis ir duoti atsakymus.

 

8 straipsnis. Asmens kodas

1. Asmens kodas suteikiamas šio įstatymo 5 straipsnyje išvardytiems asmenims.

2. Asmens kodo struktūra jo suteikimo metu yra tokia: pirmasis skaitmuo atitinka lytį ir gimimo šimtmetį, antrasis ir trečiasis – gimimo metų du paskutinius skaitmenis, ketvirtasis ir penktasis – gimimo mėnesį, šeštasis ir septintasis – gimimo dieną, aštuntasis, devintasis ir dešimtasis – gimusiųjų tą pačią dieną įrašymo į registrą eilės numerį, vienuoliktasis yra pirmųjų dešimties skaitmenų kontrolinis skaičius.

3. Asmeniui suteiktas asmens kodas yra unikalus ir nekeičiamas. Asmens kodas įrašomas į asmens dokumentus.

 

9 straipsnis. Registre tvarkomi asmens duomenys

1. Registre tvarkomi šie asmens duomenys:

1) asmens kodas;

2) vardas (vardai);

3) pavardė (pavardės);

4) lytis;

5) gimimo data;

6) pilietybė (pilietybės);

7) gimimo vieta;

8) gyvenamoji vieta, atvykimo į gyvenamąją vietą data; jeigu išvyksta gyventi į užsienį, – išvykimo vieta (valstybė) ir išvykimo data; jeigu nuolat gyvena užsienyje, – valstybė; jeigu neturi gyvenamosios vietos, – savivaldybė, kurioje gyvena;

Straipsnio punkto pakeitimai:

Nr. IX-2218, 2004-05-04, Žin., 2004, Nr. 80-2836 (2004-05-14), i. k. 1041010ISTA0IX-2218

 

9) šeiminė padėtis ir jos pasikeitimo data;

10) mirties data;

11) tėvų, vaikų ir sutuoktinių asmens kodai; jeigu asmens kodai nesuteikti, – kiti asmens duomenys, pagrįsti dokumentais ir nurodyti registro nuostatuose;

12) tautybė (duomenys apie tautybę iš registro teikiami tik Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nustatyta tvarka);

Straipsnio punkto pakeitimai:

Nr. X-623, 2006-05-25, Žin., 2006, Nr. 65-2387 (2006-06-10), i. k. 1061010ISTA000X-623

 

13) veido atvaizdas;

Papildyta straipsnio punktu:

Nr. X-623, 2006-05-25, Žin., 2006, Nr. 65-2387 (2006-06-10), i. k. 1061010ISTA000X-623

 

14) pirštų atspaudai;

Papildyta straipsnio punktu:

Nr. X-623, 2006-05-25, Žin., 2006, Nr. 65-2387 (2006-06-10), i. k. 1061010ISTA000X-623

 

15) parašas;

Papildyta straipsnio punktu:

Nr. X-623, 2006-05-25, Žin., 2006, Nr. 65-2387 (2006-06-10), i. k. 1061010ISTA000X-623

 

16) asmens dokumento duomenys (rūšis, išdavusios valstybės kodas ir pavadinimas, serija ir numeris, išdavimo (keitimo) priežastis, išrašymo data ir data, iki kurios galioja asmens dokumentas, išdavimo data, galiojimo (negaliojimo) būklė, negaliojimo priežastis ir data, ar asmens dokumentas grąžintas, ar negrąžintas);

Papildyta straipsnio punktu:

Nr. X-1069, 2007-04-03, Žin., 2007, Nr. 43-1631 (2007-04-19), i. k. 1071010ISTA00X-1069

 

17) prašymų gauti asmens dokumentus duomenys (registracijos numeris ir data, prašymą priėmusios įstaigos kodas ir pavadinimas);

Papildyta straipsnio punktu:

Nr. X-1069, 2007-04-03, Žin., 2007, Nr. 43-1631 (2007-04-19), i. k. 1071010ISTA00X-1069

 

18) civilinės būklės aktų įrašų duomenys (rūšis, įrašo pagrindas, įrašo vieta ir data, numeris, papildymo ar pakeitimo pagrindas, žyma apie liudijimo išdavimą, mirties vietovė, įraše įrašytos pastabos).

Papildyta straipsnio punktu:

Nr. X-1069, 2007-04-03, Žin., 2007, Nr. 43-1631 (2007-04-19), i. k. 1071010ISTA00X-1069

 

2. Duomenys apie asmenis be pilietybės ir kitų valstybių piliečius, neturinčius leidimo gyventi Lietuvos Respublikoje, nurodyti šio straipsnio 1 dalyje, į registrą įrašomi, jeigu jie pagrįsti Lietuvos Respublikoje galiojančiais dokumentais; šio straipsnio 1 dalies 7–12 punktuose nurodyti duomenys nėra privalomi ir į registrą įrašomi, jeigu dokumentais pagrįsti visi šio straipsnio 1 dalies 1–6 punktuose nurodyti duomenys; šio straipsnio 1 dalies 13–15 punktuose nurodyti duomenys apie asmenis be pilietybės ir kitų valstybių piliečius įrašomi, jeigu jie pagrįsti Lietuvos Respublikoje išduotais dokumentais.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. X-623, 2006-05-25, Žin., 2006, Nr. 65-2387 (2006-06-10), i. k. 1061010ISTA000X-623

Nr. X-1069, 2007-04-03, Žin., 2007, Nr. 43-1631 (2007-04-19), i. k. 1071010ISTA00X-1069

 

3. Šio įstatymo 9 straipsnio 1 dalies 13-15 punktuose nurodyti duomenys gali būti teikiami tik teisėtvarkos bei asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus išduodančioms institucijoms.

Papildyta straipsnio dalimi:

Nr. X-623, 2006-05-25, Žin., 2006, Nr. 65-2387 (2006-06-10), i. k. 1061010ISTA000X-623

 

4. Giminystės ir svainystės ryšių duomenys pagal vienkartinį prašymą, nurodžius konkretų asmens duomenų naudojimo tikslą, gali būti teikiami teisėtvarkos subjektams – nustatytoms funkcijoms atlikti; Seimo komisijoms – įstatymų, Seimo nutarimų nustatyta tvarka pavestiems uždaviniams įgyvendinti. Giminystės ryšių duomenys gali būti teikiami Vyriausiajai tarnybinės etikos komisijai – jos tiesioginėms funkcijoms atlikti; notarams – paveldėjimo byloms tvarkyti ir nustatyti, ar nėra įstatymų nustatytų apribojimų sudaryti sandorius su artimaisiais giminaičiais; asmenims, kuriems įstatymų nustatyta teisė spręsti Lietuvos Respublikos pilietybės klausimus, – sprendimams šiais klausimais priimti.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. X-1069, 2007-04-03, Žin., 2007, Nr. 43-1631 (2007-04-19), i. k. 1071010ISTA00X-1069

Straipsnio dalies numeracijos pakeitimas:

Nr. X-623, 2006-05-25, Žin., 2006, Nr. 65-2387 (2006-06-10), i. k. 1061010ISTA000X-623

 

5. Registro duomenys laikomi teisingais, kol jie nenuginčijami įstatymų nustatyta tvarka.

 

Straipsnio dalies numeracijos pakeitimas:

Nr. X-623, 2006-05-25, Žin., 2006, Nr. 65-2387 (2006-06-10), i. k. 1061010ISTA000X-623

 

10 straipsnis. Registro duomenų tvarkymas

1. Registro duomenys tvarkomi vadovaujantis šiuo įstatymu, Lietuvos Respublikos valstybės registrų ir Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymais, registro nuostatais.

2. Teikiami registrui duomenys turi būti pagrįsti dokumentais. Duomenys apie asmenį renkami, į registrą įrašomi ir atnaujinami registro nuostatuose nustatyta tvarka.

3. Teritorinės registro tvarkymo įstaigos renka asmens duomenis, teikia juos registro duomenų centrinei bazei, šios bazės duomenų pagrindu išduoda dokumentus ir teikia duomenis nuostatuose nustatyta tvarka.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. X-1069, 2007-04-03, Žin., 2007, Nr. 43-1631 (2007-04-19), i. k. 1071010ISTA00X-1069

 

4. Registro duomenys kaupiami ir apdorojami registro duomenų centrinėje bazėje.

5. Registro duomenys saugomi Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Valstybės registrų įstatymo, šio įstatymo bei registro nuostatuose nustatyta tvarka.

 

11 straipsnis. Registro duomenų naudojimas ir skelbimas

1. Registro duomenys naudojami ir skelbiami vadovaujantis šiuo įstatymu, Lietuvos Respublikos valstybės registrų, Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymais, registro nuostatais.

2. Valstybės registrus ar informacines sistemas tvarkančios institucijos, kitos Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių institucijos ir įstaigos, savo funkcijoms atlikti naudojančios šio įstatymo 9 straipsnyje išvardytus asmens duomenis, privalo juos atnaujinti pagal registro duomenis.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. X-1069, 2007-04-03, Žin., 2007, Nr. 43-1631 (2007-04-19), i. k. 1071010ISTA00X-1069

 

3. Šio straipsnio 2 dalyje išvardytos institucijos asmens dokumentus, kuriuose įrašomi asmens duomenys, išduoda remdamosi registro duomenų centrinės bazės duomenimis. Šių institucijų išduodamų asmens dokumentų duomenys turi atitikti registro duomenų centrinės bazės duomenis. Už tai atsako konkrečius asmens dokumentus išduodanti institucija.

4. Registro duomenys teikiami už atlyginimą, išskyrus Lietuvos Respublikos valstybės registrų įstatymo nustatytus atvejus. Atlyginimo dydį ir mokėjimo tvarką nustato Vyriausybė.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. X-623, 2006-05-25, Žin., 2006, Nr. 65-2387 (2006-06-10), i. k. 1061010ISTA000X-623

 

5. Registrą tvarkančių įstaigų teikiami dokumentai su asmens duomenimis turi juridinę galią.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. X-1069, 2007-04-03, Žin., 2007, Nr. 43-1631 (2007-04-19), i. k. 1071010ISTA00X-1069

 

12 straipsnis. Asmens, kurio duomenys tvarkomi registre, pagrindinės teisės

1. Asmens, kurio duomenys tvarkomi registre, teises reglamentuoja šis įstatymas, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas ir registro nuostatai.

2. Asmuo, kurio duomenys įrašyti registre, pateikęs asmens dokumentą registro nuostatų nustatyta tvarka, turi teisę:

1) susipažinti ir gauti dokumentą su savo, savo nepilnamečių vaikų ir įvaikių, taip pat asmenų, kuriems paskirta globa ar rūpyba, duomenimis;

Straipsnio punkto pakeitimai:

Nr. X-1069, 2007-04-03, Žin., 2007, Nr. 43-1631 (2007-04-19), i. k. 1071010ISTA00X-1069

 

2) reikalauti patikslinti registre netikslius savo, savo nepilnamečių vaikų ir įvaikių, taip pat asmenų, kuriems paskirta globa ar rūpyba, duomenis;

3) apskųsti vadovaujančiajai registro tvarkymo įstaigai teritorinės registro tvarkymo įstaigos atsisakymą suteikti ar patikslinti prašomus registro duomenis. Nesutikęs su vadovaujančiosios registro tvarkymo įstaigos sprendimu, asmuo turi teisę jį apskųsti Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, o Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos atsakymą – teismui įstatymų nustatyta tvarka.

 

13 straipsnis. Duomenų teikėjai, jų pagrindinės teisės ir pareigos

1. Duomenis registrui teikia institucijos, kurioms Lietuvos Respublikos įstatymų suteikta teisė registruoti šio įstatymo 9 straipsnyje išvardytus duomenis bei jų pasikeitimus.

2. Duomenų teikėjų teises ir pareigas reglamentuoja šis įstatymas ir registro nuostatai.

3. Duomenų teikėjai turi teisę reikalauti ištaisyti registre klaidingai įrašytus duomenis.

4. Duomenų teikėjai privalo:

1) teikti duomenis registrą tvarkančioms įstaigoms šio įstatymo, Lietuvos Respublikos valstybės registrų, Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymų ir registro nuostatų nustatyta tvarka;

2) užtikrinti, kad teikiami duomenys būtų teisingi, išsamūs, atitiktų dokumentus ir kad būtų nuolat atnaujinami registro nuostatų nustatyta tvarka;

3) suderinti su vadovaujančia registro tvarkymo įstaiga duomenų teikimo registrui tvarką;

4) atsakyti į registrą tvarkančių įstaigų pateiktus paklausimus, jeigu būtina pagrįsti teikiamų registrui duomenų teisingumą.

 

14 straipsnis. Registro duomenų apsauga

1. Registrą tvarkančios įstaigos užtikrina registro duomenų apsaugą, kaip to reikalauja Lietuvos Respublikos įstatymai ir kiti teisės aktai.

2. Registrą tvarkančių įstaigų darbuotojai turi pasirašyti pasižadėjimus, kad saugos asmens duomenų paslaptį ir nepažeis šio ir Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymų.

 

15 straipsnis. Registro finansavimas

Registrui steigti ir išlaikyti naudojamos valstybės biudžeto lėšos ir lėšos, gautos už registro duomenų teikimą šio įstatymo 11 straipsnio 4 dalyje nurodyta tvarka.

 

16 straipsnis. Registro reorganizavimas ir likvidavimas

Registras reorganizuojamas ar likviduojamas Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

 

17 straipsnis. Atsakomybė ir žalos atlyginimas

1. Asmenys, pažeidę šį įstatymą, atsako įstatymų nustatyta tvarka.

2. Žala, patirta dėl duomenų teikėjų, registrą tvarkančių įstaigų ar duomenų gavėjų kaltės, atlyginama įstatymų nustatyta tvarka. Žala neatlyginama, jei žalą patyrę asmenys patys pateikė registrą tvarkančioms įstaigoms neteisingus duomenis.

 

18 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas ir įgyvendinimas

Šis įstatymas įsigalioja nuo 1999 m. birželio 1 d.

 

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

AUKŠČIAUSIOSIOS TARYBOS

PIRMININKO PAVADUOTOJAS                             BRONISLOVAS KUZMICKAS

 

 

Vilnius, 1992 m. sausio 23 d.

Nr. I-2237

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. VIII-1085, 1999-03-16, Žin., 1999, Nr. 28-793 (1999-03-26), i. k. 0991010ISTAIII-1085

Lietuvos Respublikos gyventojų registro įstatymo pakeitimo įstatymas

 

2.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. IX-2218, 2004-05-04, Žin., 2004, Nr. 80-2836 (2004-05-14), i. k. 1041010ISTA0IX-2218

Lietuvos Respublikos gyventojų registro įstatymo 9 straipsnio papildymo įstatymas

 

3.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. X-623, 2006-05-25, Žin., 2006, Nr. 65-2387 (2006-06-10), i. k. 1061010ISTA000X-623

Lietuvos Respublikos gyventojų registro įstatymo 4, 9, 11 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymas

 

4.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. X-1069, 2007-04-03, Žin., 2007, Nr. 43-1631 (2007-04-19), i. k. 1071010ISTA00X-1069

Lietuvos Respublikos gyventojų registro įstatymo 4, 7, 9, 10, 11, 12 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymas