Suvestinė redakcija nuo 2011-12-24 iki 2013-03-31

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2005, Nr. 6-163, i. k. 1042230ISAK00A1-302

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS

 

Į S A K Y M A S

DĖL PROFESINĖS REABILITACIJOS PASLAUGŲ POREIKIO NUSTATYMO KRITERIJŲ APRAŠO IR PROFESINĖS REABILITACIJOS PASLAUGŲ TEIKIMO BEI FINANSAVIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

2004 m. gruodžio 31 d. Nr. A1-302

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos invalidų socialinės integracijos įstatymo pakeitimo įstatymo (Žin., 2004, Nr. 83-2983) 2 straipsnio 2 dalies 5 punktu:

1. Tvirtinu pridedamus:

1.1. Profesinės reabilitacijos paslaugų poreikio nustatymo kriterijų aprašą;

1.2. Profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo bei finansavimo taisykles.

2. Nustatau, kad šis įsakymas įsigalioja nuo 2005 m. liepos 1 d.

3. P a v e d u įsakymo vykdymo kontrolę viceministrui pagal veiklos sritį.

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-30, 2011-01-21, Žin., 2011, Nr. 10-454 (2011-01-25), i. k. 1112230ISAK000A1-30

 

 

 

 

SOCIALINĖS APSAUGOS IR

DARBO MINISTRĖ                                                                                VILIJA BLINKEVIČIŪTĖ


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos

socialinės apsaugos ir darbo ministro

2004 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. A1-302

 

PROFESINĖS REABILITACIJOS PASLAUGŲ POREIKIO NUSTATYMO KRITERIJŲ APRAŠAS

 

1. Profesinės reabilitacijos paslaugų poreikio nustatymo kriterijų aprašas (toliau vadinama – kriterijų aprašas) apibrėžia kriterijus, kuriais vadovaujantis nustatomas profesinės reabilitacijos paslaugų poreikis asmenims, kurie teisės aktų nustatyta tvarka kreipėsi į Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybą prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau vadinama – NDNT), ir šių kriterijų taikymą.

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-139, 2007-05-24, Žin., 2007, Nr. 59-2307 (2007-05-29), i. k. 1072230ISAK00A1-139

 

2. NDNT, nustatydama asmenims profesinės reabilitacijos paslaugų poreikį, turi vadovautis šiuo kriterijų aprašu.

3. Profesinės reabilitacijos paslaugų poreikis nustatomas asmenims, kurie be šių paslaugų negali dirbti ankstesnio darbo pagal įgytą profesinę kvalifikaciją arba kito darbo, atitinkančio jų profesinę kvalifikaciją, arba įgyti naują profesinę kvalifikaciją, arba atlikti kitos profesinės kvalifikacijos reikalaujančius darbus dėl ligos, sveikatos būklės ar organizmo funkcijų sutrikimų.

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-211, 2006-07-28, Žin., 2006, Nr. 86-3372 (2006-08-05), i. k. 1062230ISAK00A1-211

 

4. Profesinės reabilitacijos paslaugų poreikis nustatomas:

4.1. darbingumo lygio nustatymo metu;

4.2. asmenims, kuriems nustatytas darbingumo lygis, jiems prašant, jei profesinės reabilitacijos paslaugų poreikio nustatymo dieną iki jų darbingumo lygio termino pabaigos yra likę ne mažiau kaip 180 kalendorinių dienų.

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-23, 2010-01-20, Žin., 2010, Nr. 9-458 (2010-01-23), i. k. 1102230ISAK000A1-23

 

5. Profesinės reabilitacijos paslaugų poreikis nustatomas, vertinant šiuos kriterijus:

5.1. medicininius;

5.2. funkcinius;

5.3. profesinius;

5.4. kitus kriterijus, turinčius įtakos asmens profesinės reabilitacijos bei jo įsidarbinimo galimybėms.

6. Medicininiai kriterijai vertinami, atsižvelgiant į asmens bazinį darbingumą:

6.1. nuo 20 iki 55 procentų;

6.2. nuo 0 iki 15 procentų.

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-211, 2006-07-28, Žin., 2006, Nr. 86-3372 (2006-08-05), i. k. 1062230ISAK00A1-211

 

7. Funkciniai kriterijai vertinami, atsižvelgiant į valandų, kurias asmuo gali dirbti, skaičių:

7.1. gali dirbti 6 ir daugiau valandų per dieną ar 5 dienas per savaitę;

7.2. gali dirbti 4–5 valandas per dieną ar 3–4 dienas per savaitę;

7.3. gali dirbti 3 ir mažiau valandų per dieną ar 2 ir mažiau dienų per savaitę.

8. Profesiniai kriterijai:

8.1. išsilavinimas:

8.1.1. aukštesnysis, aukštasis;

8.1.2. vidurinis ir profesinis;

8.1.3. pradinis ir pagrindinis;

8.2. profesinė kvalifikacija:

8.2.1. asmuo neturi profesinės kvalifikacijos arba negali turimos panaudoti, bet gali atstatyti turimą arba įgyti naują profesinę kvalifikaciją;

8.2.2. asmuo turi profesinę kvalifikaciją ir gali ją panaudoti be profesinės reabilitacijos;

8.3. darbo patirtis ir darbiniai įgūdžiai, kuriuos asmuo gali panaudoti darbo vietoje:

8.3.1. asmuo neturi darbo patirties ar darbinių įgūdžių arba negali panaudoti turimos darbo patirties ar darbinių įgūdžių, bet gali juos atstatyti arba įgyti naujus;

8.3.2. asmuo turi darbo patirties ar darbinių įgūdžių ir gali juos panaudoti be profesinės reabilitacijos.

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-211, 2006-07-28, Žin., 2006, Nr. 86-3372 (2006-08-05), i. k. 1062230ISAK00A1-211

 

9. Kiti kriterijai, turintys įtakos asmens profesinės reabilitacijos bei jo įsidarbinimo galimybėms:

9.1. asmens amžius:

9.1.1. nuo 18 m. iki 45 m.;

9.1.2. nuo 45 m. iki 55 m.;

9.1.3. nuo 55 m. iki senatvės pensijos amžiaus;

9.2. motyvacija:

9.2.1. asmuo turi profesinės reabilitacijos ir darbinės veiklos motyvaciją;

9.2.2. asmuo neturi profesinės reabilitacijos ir darbinės veiklos motyvacijos.

10. Kriterijai, nurodyti šio aprašo 6.1, 7.1, 8.1.1, 8.2.1, 8.3.1, 9.1.1, 9.2.1 punktuose, vertinami kaip palankios aplinkybės profesinės reabilitacijos paslaugų poreikiui nustatyti.

11. Kriterijai, nurodyti šio aprašo 7.2, 8.1.2, 9.1.2 punktuose, vertinami kaip vidutinio palankumo aplinkybės profesinės reabilitacijos paslaugų poreikiui nustatyti.

12. Kriterijai, nurodyti šio aprašo 6.2, 7.3, 8.1.3, 8.2.2, 8.3.2, 9.1.3, 9.2.2 punktuose, vertinami kaip nepalankios aplinkybės profesinės reabilitacijos paslaugų poreikiui nustatyti.

13. Išvada dėl profesinės reabilitacijos paslaugų poreikio nustatymo daroma, suskaičiavus pagal kriterijų reikšmes palankias ir vidutinio palankumo bei nepalankias aplinkybes profesinės reabilitacijos paslaugų poreikiui nustatyti.

14. Profesinės reabilitacijos paslaugų poreikis nustatomas, kai yra 5 ir daugiau palankių ir vidutinio palankumo aplinkybių profesinės reabilitacijos paslaugų poreikiui nustatyti.

15. Profesinės reabilitacijos paslaugų poreikis nenustatomas, neatsižvelgiant į kitus kriterijus, kai:

15.1. asmens darbingumas (funkcinis aktyvumas) yra 3 ir mažiau valandų per darbo dieną;

15.2. asmeniui reikalinga nuolatinė slauga;

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-525, 2011-12-15, Žin., 2011, Nr. 157-7434 (2011-12-23), i. k. 1112230ISAK00A1-525

 

15.3. asmuo serga sunkia, greit progresuojančia, nepasiduodančia gydymui liga, kai profesinė reabilitacija ir darbas yra negalimi;

15.4. yra paskirti griežti gydymo režimo apribojimai, paūmėjus ligai;

15.5. asmens sveikatos būklė netrukdo vykdyti profesinės veiklos;

15.6. asmens sveikatos būklė, trukdanti profesinei veiklai, tikėtinai artimiausiu metu pagerės vien tik dėl gydymo ir/ar sveikatos priežiūros priemonių poveikio, ir/arba, minimaliai pritaikius atitinkamas techninės pagalbos priemones, darbo vietą arba darbo sąlygas, asmuo galės grįžti į darbą be profesinės reabilitacijos paslaugų;

15.7. asmuo neturi profesinės reabilitacijos motyvacijos (nesutinka dalyvauti profesinėje reabilitacijoje) ir darbinės veiklos motyvacijos.

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-77, 2009-03-03, Žin., 2009, Nr. 26-1042 (2009-03-07), i. k. 1092230ISAK000A1-77

 

__________________


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos

socialinės apsaugos ir darbo ministro

2004 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. A1-302

 

PROFESINĖS REABILITACIJOS PASLAUGŲ TEIKIMO BEI FINANSAVIMO TAISYKLĖS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo bei finansavimo taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo principus, profesinės reabilitacijos paslaugų organizatorius bei teikėjus, profesinės reabilitacijos paslaugų teikimą ir finansavimą.

2. Profesinės reabilitacijos paslaugų tikslas – ugdyti ar atkurti asmens darbingumą, didinti darbinės veiklos galimybes, siekiant asmens įsidarbinimo.

3. Teisę į profesinės reabilitacijos paslaugas turi nuolat Lietuvos Respublikoje gyvenantys asmenys, kuriems nustatytas profesinės reabilitacijos paslaugų poreikis.

4. Profesinės reabilitacijos paslaugų poreikį nustato Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – NDNT).

5. Šiose Taisyklėse vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatyme (Žin., 1991, Nr. 36-969; 2004, Nr. 83-2983) vartojamas sąvokas.

 

II. Profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo PRINCIPAI

 

6. Teikiant profesinės reabilitacijos paslaugas, laikomasi šių principų:

6.1. bendradarbiavimo – profesinės reabilitacijos paslaugų organizatoriai ir teikėjai dirba glaudžiai bendradarbiaudami;

6.2. operatyvumo – profesinė reabilitacija turi būti pradedama kuo anksčiau, siekiant kaip galima greičiau atstatyti asmens profesinius gebėjimus;

6.3. kompleksiškumo – profesinės reabilitacijos paslaugos turi būti nukreiptos į kompleksinį biopsichosocialinių problemų sprendimą, apimti priemones tiek trumpalaikiams, tiek ilgalaikiams traumų/ligų poveikiams profesinei veiklai pašalinti;

6.4. individualumo – sėkmingos reabilitacijos prielaida yra gera pačių asmenų motyvacija ir iniciatyva profesinės reabilitacijos proceso metu. Profesinės reabilitacijos paslaugos vystomos, atsižvelgiant į paties asmens pastangas ir pasiryžimą sugrįžti į profesinį gyvenimą;

6.5. asmens teisių ir pareigų profesinėje reabilitacijoje vienybės – profesinės reabilitacijos metu asmuo turi teisę reikalauti, kad būtų atsižvelgiama į jo poreikius, polinkius ir galimybes. Iš asmens turi būti reikalaujama asmeninės atsakomybės už prisiimtų įsipareigojimų vykdymą bei profesinės reabilitacijos rezultatus;

6.6. racionalumo – jei yra kelios priežastys, trukdančios asmens profesinei integracijai, profesinės reabilitacijos paslaugos turi būti nukreiptos į kompleksinį jų sprendimą. Jei pagrindinės priežasties, trukdančios asmens profesinei integracijai, negalima pašalinti, profesinės reabilitacijos paslaugos neturi būti pradedamos ar tęsiamos;

6.7. prioritetų nustatymo – profesinė reabilitacija planuojama ir vykdoma pagal šiuos prioritetus: asmens sugrįžimas į tą patį darbą toje pačioje darbovietėje; įsidarbinimas į kitą darbą toje pačioje darbovietėje; įsidarbinimas į ankstesnės profesijos darbą kitoje darbovietėje; įsidarbinimas į kitos profesijos darbą kitoje darbovietėje;

6.8. užimtumo skatinimo – pagrindinis profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo rezultatas ir vertinimo kriterijus yra sėkmingas asmens įsidarbinimas atviroje darbo rinkoje;

6.9. ekonominio efektyvumo – profesinės reabilitacijos pagrindinis rezultatas – įdarbinimas – turi būti pasiekiamas mažiausiomis galimomis sąnaudomis.

 

III. Profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo organizatoriai bei teikėjai

 

7. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija kartu su Lietuvos darbo birža prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau vadinama – Lietuvos darbo birža) atsako už profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo organizavimą.

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-30, 2011-01-21, Žin., 2011, Nr. 10-454 (2011-01-25), i. k. 1112230ISAK000A1-30

 

8. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija:

8.1. tvirtina reikalavimus profesinės reabilitacijos paslaugas teikiančioms įstaigoms;

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-158, 2005-05-31, Žin., 2005, Nr. 70-2542 (2005-06-04), i. k. 1052230ISAK00A1-158

 

8.2. tvirtina Profesinės reabilitacijos pažymėjimų davimo taisykles bei profesinės reabilitacijos pažymėjimo formą.

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-158, 2005-05-31, Žin., 2005, Nr. 70-2542 (2005-06-04), i. k. 1052230ISAK00A1-158

 

9. Lietuvos darbo birža:

9.1. kaupia informaciją apie profesinės reabilitacijos paslaugas teikiančias įstaigas bei teikiamas profesinės reabilitacijos paslaugas;

9.2. organizuoja bei koordinuoja profesinės reabilitacijos paslaugų teikimą;

9.3. vykdo profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo ir asmenų dalyvavimo profesinės reabilitacijos programose priežiūrą;

9.4. teikia siūlymus Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai dėl profesinės reabilitacijos programos įgyvendinimo tobulinimo.

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-77, 2009-03-03, Žin., 2009, Nr. 26-1042 (2009-03-07), i. k. 1092230ISAK000A1-77

Nr. A1-23, 2010-01-20, Žin., 2010, Nr. 9-458 (2010-01-23), i. k. 1102230ISAK000A1-23

 

10. Neteko galios nuo 2011-01-26

Punkto naikinimas:

Nr. A1-30, 2011-01-21, Žin. 2011, Nr. 10-454 (2011-01-25), i. k. 1112230ISAK000A1-30

 

11. Profesinės reabilitacijos paslaugas teikia įstaigos, atitinkančios socialinės apsaugos ir darbo ministro patvirtintus reikalavimus profesinės reabilitacijos paslaugas teikiančioms įstaigoms:

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-158, 2005-05-31, Žin., 2005, Nr. 70-2542 (2005-06-04), i. k. 1052230ISAK00A1-158

11.1. asmens sveikatos priežiūros įstaigos, teikiančios profesinės reabilitacijos paslaugas;

11.2. profesinės reabilitacijos centrai;

11.3. profesinio mokymo ir kitos ugdymo įstaigos.

12. Profesinės reabilitacijos paslaugas teikiančias įstaigas, atitinkančias socialinės apsaugos ir darbo ministro patvirtintus reikalavimus profesinės reabilitacijos paslaugas teikiančioms įstaigoms, parenka Lietuvos darbo birža, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu (Žin., 1996, Nr. 84-2000; 2002, Nr. 118-5296) ir kitais teisės aktais.

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-158, 2005-05-31, Žin., 2005, Nr. 70-2542 (2005-06-04), i. k. 1052230ISAK00A1-158

 

IV. Profesinės reabilitacijos paslaugų TEIKIMAs

 

13. Asmenys ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo išvados dėl profesinės reabilitacijos paslaugų poreikio gavimo dienos kreipiasi į teritorinę darbo biržą pagal gyvenamąją vietą.

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-211, 2006-07-28, Žin., 2006, Nr. 86-3372 (2006-08-05), i. k. 1062230ISAK00A1-211

Nr. A1-23, 2010-01-20, Žin., 2010, Nr. 9-458 (2010-01-23), i. k. 1102230ISAK000A1-23

 

14. Asmenys registruojasi teritorinėje darbo biržoje socialinės apsaugos ir darbo ministro nustatyta tvarka.

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-158, 2005-05-31, Žin., 2005, Nr. 70-2542 (2005-06-04), i. k. 1052230ISAK00A1-158

Nr. A1-139, 2007-05-24, Žin., 2007, Nr. 59-2307 (2007-05-29), i. k. 1072230ISAK00A1-139

 

15. Teritorinės darbo biržos vadovas arba jo įgaliotas asmuo per 2 darbo dienas nuo asmens įsiregistravimo teritorinėje darbo biržoje dienos priima sprendimą dėl asmens dalyvavimo profesinės reabilitacijos programoje.

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-139, 2007-05-24, Žin., 2007, Nr. 59-2307 (2007-05-29), i. k. 1072230ISAK00A1-139

Nr. A1-23, 2010-01-20, Žin., 2010, Nr. 9-458 (2010-01-23), i. k. 1102230ISAK000A1-23

 

16. Sprendimas dėl profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo nepriimamas, jei asmuo be pateisinamos priežasties neatvyksta į teritorinę darbo biržą per Taisyklių 13 punkte nurodytą laiką arba atsisako dalyvauti profesinės reabilitacijos programoje.

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-23, 2010-01-20, Žin., 2010, Nr. 9-458 (2010-01-23), i. k. 1102230ISAK000A1-23

 

17. Neteko galios nuo 2010-01-24

Punkto naikinimas:

Nr. A1-23, 2010-01-20, Žin. 2010, Nr. 9-458 (2010-01-23), i. k. 1102230ISAK000A1-23

 

18. Neteko galios nuo 2010-01-24

Punkto naikinimas:

Nr. A1-23, 2010-01-20, Žin. 2010, Nr. 9-458 (2010-01-23), i. k. 1102230ISAK000A1-23

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-158, 2005-05-31, Žin., 2005, Nr. 70-2542 (2005-06-04), i. k. 1052230ISAK00A1-158

 

19. Neteko galios nuo 2010-01-24

Punkto naikinimas:

Nr. A1-23, 2010-01-20, Žin. 2010, Nr. 9-458 (2010-01-23), i. k. 1102230ISAK000A1-23

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-158, 2005-05-31, Žin., 2005, Nr. 70-2542 (2005-06-04), i. k. 1052230ISAK00A1-158

 

20. Teritorinė darbo birža prižiūri profesinės reabilitacijos programos įgyvendinimą, asmenų dalyvavimą profesinės reabilitacijos programoje ir atlieka patikras profesinės reabilitacijos paslaugas teikiančioje įstaigoje Lietuvos darbo biržos direktoriaus nustatyta tvarka.

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-158, 2005-05-31, Žin., 2005, Nr. 70-2542 (2005-06-04), i. k. 1052230ISAK00A1-158

Nr. A1-77, 2009-03-03, Žin., 2009, Nr. 26-1042 (2009-03-07), i. k. 1092230ISAK000A1-77

 

21. Teritorinė darbo birža, suderinusi su asmeniu ir profesinės reabilitacijos paslaugas teikiančia įstaiga, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo asmens įsiregistravimo teritorinėje darbo biržoje dienos išduoda jam į profesinės reabilitacijos paslaugas teikiančią įstaigą siuntimą, kuriame nurodo asmens atvykimo į šią įstaigą (profesinės reabilitacijos programos pradžios) datą. Ši data turi būti ne vėlesnė kaip 3 darbo dienos nuo siuntimo išdavimo datos.

Asmens atvykimo į profesinės reabilitacijos paslaugas teikiančią įstaigą (profesinės reabilitacijos programos pradžios) data gali būti atidėta, bet ne ilgiau kaip 90 kalendorinių dienų, asmenims, kuriems nustatytas darbingumo lygis – tais atvejais, kai profesinės reabilitacijos paslaugas teikiančiose įstaigose nėra laisvų vietų, kai teritorinė darbo birža siunčia asmenį į mokymus įgyti valstybinės kalbos žinių, dėl objektyvių priežasčių, susijusių su profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo organizavimu, ar kitų ne nuo asmens priklausančių aplinkybių, taip pat asmens pageidavimu – tais atvejais, kai profesinės reabilitacijos paslaugas teikiančiose įstaigose nėra laisvų vietų pagal asmens pageidaujamą profesinės reabilitacijos programą.

Asmeniui, be pateisinamos priežasties neatvykusiam į profesinės reabilitacijos paslaugas teikiančią įstaigą siuntime nurodytą dieną, profesinės reabilitacijos paslaugos neteikiamos.

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-158, 2005-05-31, Žin., 2005, Nr. 70-2542 (2005-06-04), i. k. 1052230ISAK00A1-158

Nr. A1-139, 2007-05-24, Žin., 2007, Nr. 59-2307 (2007-05-29), i. k. 1072230ISAK00A1-139

Nr. A1-77, 2009-03-03, Žin., 2009, Nr. 26-1042 (2009-03-07), i. k. 1092230ISAK000A1-77

Nr. A1-23, 2010-01-20, Žin., 2010, Nr. 9-458 (2010-01-23), i. k. 1102230ISAK000A1-23

 

211. Teritorinė darbo birža su asmeniu, siunčiamu į profesinės reabilitacijos paslaugas teikiančią įstaigą, sudaro Lietuvos darbo biržos direktoriaus patvirtintos formos sutartį dėl profesinės reabilitacijos paslaugų finansavimo sąlygų. Sutartyje turi būti nurodomas asmens įsipareigojimas atlyginti Taisyklių 43 punkte nurodytais atvejais teritorinei darbo biržai jos sumokėtas lėšas profesinės reabilitacijos paslaugoms teikti.

Papildyta punktu:

Nr. A1-30, 2011-01-21, Žin., 2011, Nr. 10-454 (2011-01-25), i. k. 1112230ISAK000A1-30

 

22. Profesinės reabilitacijos paslaugas teikianti įstaiga sudaro asmeniui individualią profesinės reabilitacijos programą, užtikrinančią sėkmingą integraciją į darbo rinką, ir teikia jam programoje numatytas profesinės reabilitacijos paslaugas. Profesinės reabilitacijos paslaugas teikianti įstaiga ne vėliau kaip per 12 darbo dienų nuo asmens, kuriam bus teikiamos paslaugos, atvykimo į įstaigą dienos teritorinei darbo biržai raštu pateikia informaciją apie sudarytą individualią profesinės reabilitacijos programą, nurodydama jos trukmę, profesinės reabilitacijos paslaugas, pagrįsdama paslaugų būtinumą, ir programos (ciklo) įgyvendinimo dalis ir kiekvienos dalies trukmę.

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-158, 2005-05-31, Žin., 2005, Nr. 70-2542 (2005-06-04), i. k. 1052230ISAK00A1-158

Nr. A1-139, 2007-05-24, Žin., 2007, Nr. 59-2307 (2007-05-29), i. k. 1072230ISAK00A1-139

Nr. A1-77, 2009-03-03, Žin., 2009, Nr. 26-1042 (2009-03-07), i. k. 1092230ISAK000A1-77

Nr. A1-23, 2010-01-20, Žin., 2010, Nr. 9-458 (2010-01-23), i. k. 1102230ISAK000A1-23

 

23. Teritorinė darbo birža, vadovaudamasi NDNT išduota išvada dėl profesinės reabilitacijos paslaugų poreikio ir socialinės apsaugos ir darbo ministro patvirtintomis Profesinės reabilitacijos pažymėjimų davimo taisyklėmis, išduoda ir užbaigia asmeniui profesinės reabilitacijos pažymėjimą. Profesinės reabilitacijos paslaugas teikianti įstaiga Profesinės reabilitacijos pažymėjimų davimo taisyklėse nustatyta tvarka tęsia profesinės reabilitacijos pažymėjimą.

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-158, 2005-05-31, Žin., 2005, Nr. 70-2542 (2005-06-04), i. k. 1052230ISAK00A1-158

Nr. A1-211, 2006-07-28, Žin., 2006, Nr. 86-3372 (2006-08-05), i. k. 1062230ISAK00A1-211

 

24. Profesinės reabilitacijos paslaugas teikianti įstaiga su asmeniu, nusiųstu į profesinę reabilitaciją, sudaro sutartį dėl asmens dalyvavimo profesinės reabilitacijos programoje sąlygų.

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-77, 2009-03-03, Žin., 2009, Nr. 26-1042 (2009-03-07), i. k. 1092230ISAK000A1-77

 

25. Profesinės reabilitacijos paslaugas teikianti įstaiga šių Taisyklių 33 punkte nurodytoje sutartyje nustatyta tvarka ir terminais teikia teritorinei darbo biržai informaciją apie profesinės reabilitacijos programos vykdymą.

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-158, 2005-05-31, Žin., 2005, Nr. 70-2542 (2005-06-04), i. k. 1052230ISAK00A1-158

 

26. Esant reikalui, profesinės reabilitacijos paslaugas teikianti įstaiga, suderinus su teritorine darbo birža bei asmeniu, kuriam teikiamos šios paslaugos, gali koreguoti asmens profesinės reabilitacijos programą ir įvykdymo terminus.

27. Profesinės reabilitacijos paslaugas teikianti įstaiga:

27.1. Neteko galios nuo 2010-01-24

Punkto naikinimas:

Nr. A1-23, 2010-01-20, Žin. 2010, Nr. 9-458 (2010-01-23), i. k. 1102230ISAK000A1-23

 

27.2. teikia informaciją teritorinei darbo biržai:

27.2.1. kai asmuo neatvyksta į įstaigą;

27.2.2. apie profesinės reabilitacijos programos sėkmingą baigimą, įsidarbinimo rezultatus teikia atitinkamus įsidarbinimą patvirtinančius dokumentus po šios programos baigimo praėjus 3, 6 ir 12 mėnesių.

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-77, 2009-03-03, Žin., 2009, Nr. 26-1042 (2009-03-07), i. k. 1092230ISAK000A1-77

 

27.2.3. apie asmens, dalyvaujančio profesinės reabilitacijos programoje, laikinąjį nedarbingumą ir jo trukmę;

27.2.4. apie profesinės reabilitacijos programos nutraukimą ir jo priežastis;

27.2.5. apie asmens dalyvavimą profesinės reabilitacijos programoje:

27.2.5.1. lankomumo žiniaraštį;

27.2.5.2. išvadas apie profesinės reabilitacijos programos (ciklo) dalių atliktus darbus ir pasiektą pažangą;

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-23, 2010-01-20, Žin., 2010, Nr. 9-458 (2010-01-23), i. k. 1102230ISAK000A1-23

 

27.2.6. apie asmens prašymą sustabdyti programą dėl asmeninių priežasčių;

Papildyta punktu:

Nr. A1-77, 2009-03-03, Žin., 2009, Nr. 26-1042 (2009-03-07), i. k. 1092230ISAK000A1-77

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-23, 2010-01-20, Žin., 2010, Nr. 9-458 (2010-01-23), i. k. 1102230ISAK000A1-23

 

27.2.7. kitą svarbią informaciją, susijusią su profesinės reabilitacijos paslaugų teikimu.

Papildyta punktu:

Nr. A1-23, 2010-01-20, Žin., 2010, Nr. 9-458 (2010-01-23), i. k. 1102230ISAK000A1-23

 

28. Teritorinė darbo birža:

28.1. raštu arba elektroniniu paštu teikia informaciją NDNT:

28.1.1. ne vėliau kaip per 3 darbo dienas apie įsiregistravusį darbo biržoje asmenį, kuriam nustatytas profesinės reabilitacijos poreikis;

28.1.2. ne vėliau kaip per 3 darbo dienas apie asmenį, kuris be pateisinamos priežasties neatvyko į teritorinę darbo biržą per Taisyklių 13 punkte nurodytą laiką arba be pateisinamos priežasties neatvyko į profesinės reabilitacijos paslaugas teikiančią įstaigą siuntime nurodytą dieną, arba atsisakė dalyvauti profesinės reabilitacijos programoje;

28.1.3. ne vėliau kaip per 3 darbo dienas apie profesinės reabilitacijos programos pradžios atidėjimą, priežastis ir atidėjimo terminą;

28.1.4. profesinės reabilitacijos paslaugas teikiančiai įstaigai pateikus informaciją apie asmeniui sudarytą profesinės reabilitacijos programą – apie numatomą profesinės reabilitacijos programos pabaigos datą;

28.1.5. apie profesinės reabilitacijos programos sėkmingą baigimą;

28.1.6. apie profesinės reabilitacijos programos nutraukimą ir nutraukimo priežastis;

28.1.7. apie profesinės reabilitacijos programos pratęsimą ir numatomą jos pabaigos datą.

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-23, 2010-01-20, Žin., 2010, Nr. 9-458 (2010-01-23), i. k. 1102230ISAK000A1-23

 

28.2. raštu arba elektroniniu paštu teikia informaciją profesinės reabilitacijos pašalpą mokančiai institucijai:

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-23, 2010-01-20, Žin., 2010, Nr. 9-458 (2010-01-23), i. k. 1102230ISAK000A1-23

28.2.1. kai asmuo neatvyksta į profesinės reabilitacijos paslaugas teikiančią įstaigą;

28.2.2. apie programos baigimą;

28.2.3. apie programos sustabdymą, pratęsimą, nutraukimą bei apie programos sustabdymo, pratęsimo, nutraukimo priežastis;

28.3. raštu arba elektroniniu paštu teikia informaciją profesinės reabilitacijos paslaugas teikiančiai įstaigai:

28.3.1. ne vėliau kaip per 3 darbo dienas apie asmeniui išduotą siuntimą į profesinės reabilitacijos paslaugas teikiančią įstaigą;

28.3.2. apie profesinės reabilitacijos pašalpą mokančią instituciją;

28.3.3. kitą svarbią informaciją, susijusią su profesinės reabilitacijos paslaugų teikimu.

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-139, 2007-05-24, Žin., 2007, Nr. 59-2307 (2007-05-29), i. k. 1072230ISAK00A1-139

Nr. A1-23, 2010-01-20, Žin., 2010, Nr. 9-458 (2010-01-23), i. k. 1102230ISAK000A1-23

 

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-211, 2006-07-28, Žin., 2006, Nr. 86-3372 (2006-08-05), i. k. 1062230ISAK00A1-211

 

29. Profesinės reabilitacijos programa sustabdoma teritorinės darbo biržos vadovo ar jo įgalioto asmens sprendimu, gavus profesinės reabilitacijos paslaugas teikiančios įstaigos pateiktą informaciją:

29.1. asmens laikinojo nedarbingumo atveju dėl ligos ar šeimos nario slaugos – ne ilgiau kaip 60 kalendorinių dienų per dalyvavimo profesinės reabilitacijos programoje laikotarpį;

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-77, 2009-03-03, Žin., 2009, Nr. 26-1042 (2009-03-07), i. k. 1092230ISAK000A1-77

 

29.2. asmens prašymu dėl asmeninių priežasčių – ne ilgiau kaip 10 darbo dienų per dalyvavimo profesinės reabilitacijos programoje laikotarpį.

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-211, 2006-07-28, Žin., 2006, Nr. 86-3372 (2006-08-05), i. k. 1062230ISAK00A1-211

 

30. Profesinės reabilitacijos programa nutraukiama jos nepabaigus teritorinės darbo biržos vadovo ar jo įgalioto asmens sprendimu, gavus profesinės reabilitacijos paslaugas teikiančios įstaigos pateiktą informaciją, kai:

30.1. asmuo, pablogėjus sveikatos būklei, nepajėgia dalyvauti profesinės reabilitacijos programoje (vadovaujantis asmens pateiktu išrašu iš medicininių dokumentų – forma Nr. 027/a);

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-211, 2006-07-28, Žin., 2006, Nr. 86-3372 (2006-08-05), i. k. 1062230ISAK00A1-211

 

30.2. asmuo laikinai nedarbingas dėl ligos ar šeimos nario slaugos ilgiau kaip 60 kalendorinių dienų per dalyvavimo profesinės reabilitacijos programoje laikotarpį;

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-158, 2005-05-31, Žin., 2005, Nr. 70-2542 (2005-06-04), i. k. 1052230ISAK00A1-158

Nr. A1-211, 2006-07-28, Žin., 2006, Nr. 86-3372 (2006-08-05), i. k. 1062230ISAK00A1-211

Nr. A1-461, 2009-07-17, Žin., 2009, Nr. 87-3725 (2009-07-23), i. k. 1092230ISAK00A1-461

 

30.3. asmuo įsidarbina ir tolesnei jo darbinei veiklai profesinė reabilitacija nereikalinga;

31.4. kai profesinės reabilitacijos programa buvo nutraukta dėl to, kad asmuo buvo laikinai nedarbingas dėl ligos ar šeimos nario slaugos ilgiau kaip 60 kalendorinių dienų per dalyvavimo profesinės reabilitacijos programoje laikotarpį;

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-77, 2009-03-03, Žin., 2009, Nr. 26-1042 (2009-03-07), i. k. 1092230ISAK000A1-77

 

30.5. asmuo nesilaiko sutarties su profesinės reabilitacijos paslaugas teikiančia įstaiga dėl asmens dalyvavimo profesinės reabilitacijos programoje sąlygų;

30.6. paaiškėja, kad buvo gauta neteisinga informacija apie asmenį;

30.7. asmuo be pateisinamos priežasties daugiau kaip 3 darbo dienas nedalyvauja profesinės reabilitacijos programoje;

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-30, 2011-01-21, Žin., 2011, Nr. 10-454 (2011-01-25), i. k. 1112230ISAK000A1-30

 

30.8. kai asmeniui suteikiamos nėštumo ir gimdymo atostogos ar atostogos vaikui prižiūrėti, kol jam sueis treji metai.

Papildyta punktu:

Nr. A1-23, 2010-01-20, Žin., 2010, Nr. 9-458 (2010-01-23), i. k. 1102230ISAK000A1-23

 

31. Pakartotinai asmuo gali būti nusiųstas į profesinę reabilitaciją ne anksčiau kaip po 5 metų nuo profesinės reabilitacijos programos baigimo ar nutraukimo, išskyrus šiuos atvejus, kai dėl objektyvių priežasčių pakartotinė profesinė reabilitacija reikalinga anksčiau:

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-23, 2010-01-20, Žin., 2010, Nr. 9-458 (2010-01-23), i. k. 1102230ISAK000A1-23

31.1. kai asmuo, pablogėjus sveikatos būklei, negali dirbti ankstesnio darbo;

31.2. kai profesinės reabilitacijos programa buvo nutraukta dėl asmens sveikatos būklės pablogėjimo;

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-211, 2006-07-28, Žin., 2006, Nr. 86-3372 (2006-08-05), i. k. 1062230ISAK00A1-211

 

31.3. kai profesinė reabilitacija buvo nutraukta dėl nėštumo ir gimdymo atostogų ar atostogų vaikui prižiūrėti, kol jam sueis treji metai;

31.4. kai profesinės reabilitacijos programa buvo nutraukta dėl to, kad asmuo buvo laikinai nedarbingas ilgiau kaip 60 kalendorinių dienų per dalyvavimo profesinės reabilitacijos programoje laikotarpį

Papildyta punktu:

Nr. A1-158, 2005-05-31, Žin., 2005, Nr. 70-2542 (2005-06-04), i. k. 1052230ISAK00A1-158

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-211, 2006-07-28, Žin., 2006, Nr. 86-3372 (2006-08-05), i. k. 1062230ISAK00A1-211

 

V. Profesinės reabilitacijos paslaugų TEIKIMO FINANSAVIMas

 

32. Profesinės reabilitacijos paslaugų teikimas finansuojamas iš valstybės biudžeto, Užimtumo fondo ir kitų lėšų.

33. Teritorinė darbo birža ne vėliau kaip per 15 darbo dienų nuo asmens atvykimo į profesinės reabilitacijos paslaugas teikiančią įstaigą dienos sudaro sutartis su šių Taisyklių 11 punkte nurodytomis įstaigomis dėl profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo ir finansavimo dėl kiekvieno asmens, dalyvaujančio profesinės reabilitacijos programoje. Neatskiriamas sutarties priedas yra atitinkamų metų išlaidų programos sąmata, kurioje nurodytas tikslinis finansavimo lėšų naudojimas. Profesinės reabilitacijos paslaugų teikimas asmeniui gali būti finansuojamas ne ilgiau kaip 12 mėnesių.

Profesinės reabilitacijos programos (ciklo) kiekvienos iš šių paslaugų: profesinių gebėjimų įvertinimo, profesinio orientavimo ir konsultavimo, pagalbos įsidarbinant trukmė negali būti ilgesnė kaip 40 valandų per dviejų savaičių laikotarpį. Paslaugos profesinių gebėjimų atkūrimas arba naujų išugdymas, išskyrus profesinį mokymą, trukmė neturi viršyti 30 darbo dienų.

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-158, 2005-05-31, Žin., 2005, Nr. 70-2542 (2005-06-04), i. k. 1052230ISAK00A1-158

Nr. A1-139, 2007-05-24, Žin., 2007, Nr. 59-2307 (2007-05-29), i. k. 1072230ISAK00A1-139

Nr. A1-77, 2009-03-03, Žin., 2009, Nr. 26-1042 (2009-03-07), i. k. 1092230ISAK000A1-77

Nr. A1-263, 2009-04-17, Žin., 2009, Nr. 45-1789 (2009-04-23), i. k. 1092230ISAK00A1-263

Nr. A1-30, 2011-01-21, Žin., 2011, Nr. 10-454 (2011-01-25), i. k. 1112230ISAK000A1-30

 

331.Vienos dienos dalyvavimo programoje įkainis negali viršyti:

331.1. 1 bazinės socialinės išmokos dydžio, kai programoje dalyvauja asmuo, kuriam nustatytas 0–25 procentų bazinio darbingumo (ar darbingumo) lygis;

331.2. 0,9 bazinės socialinės išmokos dydžio, kai programoje dalyvauja asmuo, kuriam nustatytas 30–40 procentų bazinio darbingumo (ar darbingumo) lygis;

331.3. 0,8 bazinės socialinės išmokos dydžio, kai programoje dalyvauja asmuo, kuriam nustatytas 45–55 procentų bazinio darbingumo (ar darbingumo) lygis.

Papildyta punktu:

Nr. A1-30, 2011-01-21, Žin., 2011, Nr. 10-454 (2011-01-25), i. k. 1112230ISAK000A1-30

 

34. Teritorinė darbo birža sumoka profesinės reabilitacijos paslaugas teikiančiai įstaigai už kiekvieną asmenį, dalyvaujantį profesinės reabilitacijos programoje, už suteiktas paslaugas ir kitas išlaidas, išskyrus pagalbą įsidarbinant, kiekvieną mėnesį pagal pateiktus pateisinamus dokumentus per 20 darbo dienų po pateisinamų dokumentų pateikimo. Už pagalbą įsidarbinant atsiskaitoma per vieną mėnesį, pateikus informaciją apie asmens įsidarbinimą, numatomą įdarbinimą arba neįdarbinimo pateisinamas priežastis.

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-77, 2009-03-03, Žin., 2009, Nr. 26-1042 (2009-03-07), i. k. 1092230ISAK000A1-77

 

35. Teritorinė darbo birža, gavusi iš reabilitacijos paslaugas teikiančios įstaigos informaciją apie asmens lankomumą:

35.1. jei profesinės reabilitacijos paslaugas teikianti įstaiga yra ne asmens gyvenamojoje vietovėje, vieną kartą per mėnesį kompensuoja asmeniui, dalyvavimo profesinės reabilitacijos programoje metu važiuojančiam į profesinės reabilitacijos paslaugas teikiančią įstaigą, nuvykimo ir grįžimo darbo dienomis kelionės išlaidas, išskyrus važiavimo išlaidas miesto transportu, pagal asmens prašymą ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro patvirtintą 1 kilometro tarifinį įkainį, kelionės atstumą nustatant naudojantis „Trumpiausio atstumo tarp susisiekimo taškų Lietuvos Respublikos keliais nustatymo programa“ (GIS programa), bet ne daugiau kaip 15 procentų bazinės socialinės išmokos dydžio už vieną darbo dieną; likusią dalį išlaidų už kelionę sumoka pats asmuo;

35.2. tais atvejais, kai asmuo dėl negalios negali naudotis miesto transporto paslaugomis, sumoka profesinės reabilitacijos paslaugas teikiančiai įstaigai už transporto paslaugas mieste nuvykti į ir grįžti iš profesinės reabilitacijos paslaugas teikiančios įstaigos ne daugiau kaip 5 procentus bazinės socialinės išmokos dydžio už vieną parą; likusią dalį išlaidų už transporto paslaugas sumoka pats asmuo;

35.3. jei profesinės reabilitacijos paslaugas teikianti įstaiga yra ne asmens gyvenamojoje vietovėje ir asmuo buvo apgyvendintas (asmenys su judėjimo bei apsitarnavimo funkcijų sutrikimais gali būti apgyvendinti ir asmens gyvenamojoje vietovėje esančioje profesinės reabilitacijos paslaugas teikiančioje įstaigoje):

35.3.1. vieną kartą per mėnesį kompensuoja asmeniui atvykimo į profesinės reabilitacijos paslaugas teikiančią įstaigą ir grįžimo pasibaigus profesinės reabilitacijos programai bei nuvykimo į namus ir grįžimo vieną kartą per savaitę kelionės išlaidas, išskyrus važiavimo išlaidas miesto transportu, pagal asmens prašymą ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro patvirtintą 1 kilometro tarifinį įkainį, atstumą nustatant naudojantis „Trumpiausio atstumo tarp susisiekimo taškų Lietuvos Respublikos keliais nustatymo programa“ (GIS programa); likusią dalį išlaidų už kelionę sumoka pats asmuo;

35.3.2. sumoka profesinės reabilitacijos paslaugas teikiančiai įstaigai už asmens apgyvendinimą pagal pateiktą sąskaitą faktūrą, bet ne daugiau kaip 15 procentų bazinės socialinės išmokos dydžio už vieną parą; likusią dalį išlaidų už apgyvendinimą sumoka pats asmuo;

35.4. sumoka profesinės reabilitacijos paslaugas teikiančiai įstaigai už asmens maitinimą pagal pateiktą sąskaitą faktūrą, bet ne daugiau kaip 10 procentų bazinės socialinės išmokos dydžio už vieną darbo dieną; likusią dalį išlaidų už maitinimą sumoka pats asmuo.

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-211, 2006-07-28, Žin., 2006, Nr. 86-3372 (2006-08-05), i. k. 1062230ISAK00A1-211

Nr. A1-77, 2009-03-03, Žin., 2009, Nr. 26-1042 (2009-03-07), i. k. 1092230ISAK000A1-77

Nr. A1-30, 2011-01-21, Žin., 2011, Nr. 10-454 (2011-01-25), i. k. 1112230ISAK000A1-30

 

36. Neteko galios nuo 2006-08-06

Punkto naikinimas:

Nr. A1-211, 2006-07-28, Žin. 2006, Nr. 86-3372 (2006-08-05), i. k. 1062230ISAK00A1-211

 

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

37. NDNT, asmens sveikatos priežiūros įstaigos, darbdaviai, savivaldybės institucijos ir įstaigos, profesinės reabilitacijos paslaugas teikiančios įstaigos ir kitos įstaigos, teikiančios teritorinei darbo biržai informaciją apie asmenį, reikalingą profesinės reabilitacijos paslaugų teikimui, atsako už pateiktos informacijos teisingumą bei informacijos apie asmens duomenis konfidencialumą.

38. Asmuo, dalyvaujantis profesinės reabilitacijos programoje, atsako už pateiktos informacijos apie save teisingumą.

39. Šių Taisyklių 16.1, 21 ir 30.7 punktuose paminėtos pateisinamos priežastys pripažįstamos pateisinamomis pateikus jas patvirtinančius dokumentus. Negalint pateikti šių dokumentų, sprendimą dėl neatvykimo priežasties pagrįstumo priima teritorinė darbo birža. Teritorinė darbo birža turi teisę patikrinti nurodytos priežasties teisingumą.

Papildyta punktu:

Nr. A1-158, 2005-05-31, Žin., 2005, Nr. 70-2542 (2005-06-04), i. k. 1052230ISAK00A1-158

 

40. NDNT ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo išvados dėl profesinės reabilitacijos paslaugų poreikio išdavimo (išsiuntimo) asmeniui dienos raštu arba elektroniniu paštu teikia informaciją teritorinei darbo biržai apie asmenį, kuriam nustatytas profesinės reabilitacijos paslaugų poreikis, ir iki einamųjų metų liepos 1 d. teikia Lietuvos darbo biržai informaciją apie prognozuojamą profesinės reabilitacijos paslaugų poreikį kitiems metams.

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-23, 2010-01-20, Žin., 2010, Nr. 9-458 (2010-01-23), i. k. 1102230ISAK000A1-23

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. A1-158, 2005-05-31, Žin., 2005, Nr. 70-2542 (2005-06-04), i. k. 1052230ISAK00A1-158

 

41. Lietuvos darbo birža teikia Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai informaciją apie prognozuojamą profesinės reabilitacijos paslaugų bei lėšų jų teikimui poreikį kitiems metams.

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. A1-158, 2005-05-31, Žin., 2005, Nr. 70-2542 (2005-06-04), i. k. 1052230ISAK00A1-158

 

42. NDNT, profesinės reabilitacijos paslaugas teikiančios įstaigos ir Lietuvos darbo birža, esant poreikiui, pagal kompetenciją teikia vienos kitoms bei Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai informaciją, reikalingą profesinės reabilitacijos paslaugų teikimui planuoti, paslaugoms teikti bei profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo rezultatams įvertinti.

Papildyta punktu:

Nr. A1-139, 2007-05-24, Žin., 2007, Nr. 59-2307 (2007-05-29), i. k. 1072230ISAK00A1-139

 

43. Kai profesinės reabilitacijos programa buvo nutraukta jos nepabaigus praėjus daugiau kaip 30 kalendorinių dienų po profesinės reabilitacijos programos pradžios dėl Taisyklių 30.4, 30.5 ir 30.7 punktuose nurodytų priežasčių, asmuo atlygina teritorinei darbo biržai faktiškai patirtas išlaidas profesinės reabilitacijos programą (ciklą) sudarančioms paslaugoms teikti.

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-30, 2011-01-21, Žin., 2011, Nr. 10-454 (2011-01-25), i. k. 1112230ISAK000A1-30

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. A1-158, 2005-05-31, Žin., 2005, Nr. 70-2542 (2005-06-04), i. k. 1052230ISAK00A1-158

Nr. A1-139, 2007-05-24, Žin., 2007, Nr. 59-2307 (2007-05-29), i. k. 1072230ISAK00A1-139

 

44. Ginčai dėl profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo, finansavimo ir patirtų išlaidų atlyginimo nagrinėjami įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

Papildyta punktu:

Nr. A1-30, 2011-01-21, Žin., 2011, Nr. 10-454 (2011-01-25), i. k. 1112230ISAK000A1-30

 

_________________

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Įsakymas

Nr. A1-158, 2005-05-31, Žin., 2005, Nr. 70-2542 (2005-06-04), i. k. 1052230ISAK00A1-158

Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2004 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. A1-302 "Dėl Profesinės reabilitacijos paslaugų poreikio nustatymo kriterijų aprašo ir Profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo bei finansavimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Įsakymas

Nr. A1-211, 2006-07-28, Žin., 2006, Nr. 86-3372 (2006-08-05), i. k. 1062230ISAK00A1-211

Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2004 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. A1-302 "Dėl Profesinės reabilitacijos paslaugų poreikio nustatymo kriterijų aprašo ir Profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo bei finansavimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Įsakymas

Nr. A1-139, 2007-05-24, Žin., 2007, Nr. 59-2307 (2007-05-29), i. k. 1072230ISAK00A1-139

Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2004 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. A1-302 "Dėl Profesinės reabilitacijos paslaugų poreikio nustatymo kriterijų aprašo ir Profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo bei finansavimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo

 

4.

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Įsakymas

Nr. A1-77, 2009-03-03, Žin., 2009, Nr. 26-1042 (2009-03-07), i. k. 1092230ISAK000A1-77

Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2004 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. a1-302 "Dėl Profesinės reabilitacijos paslaugų poreikio nustatymo kriterijų aprašo ir Profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo bei finansavimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo

 

5.

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Įsakymas

Nr. A1-263, 2009-04-17, Žin., 2009, Nr. 45-1789 (2009-04-23), i. k. 1092230ISAK00A1-263

Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2004 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. A1-302 "Dėl Profesinės reabilitacijos paslaugų poreikio nustatymo kriterijų aprašo ir Profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo bei finansavimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo

 

6.

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Įsakymas

Nr. A1-461, 2009-07-17, Žin., 2009, Nr. 87-3725 (2009-07-23), i. k. 1092230ISAK00A1-461

Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2004 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. A1-302 "Dėl Profesinės reabilitacijos paslaugų poreikio nustatymo kriterijų aprašo ir Profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo bei finansavimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo

 

7.

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Įsakymas

Nr. A1-23, 2010-01-20, Žin., 2010, Nr. 9-458 (2010-01-23), i. k. 1102230ISAK000A1-23

Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2004 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. A1-302 "Dėl Profesinės reabilitacijos paslaugų poreikio nustatymo kriterijų aprašo ir Profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo bei finansavimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo

 

8.

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Įsakymas

Nr. A1-30, 2011-01-21, Žin., 2011, Nr. 10-454 (2011-01-25), i. k. 1112230ISAK000A1-30

Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2004 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. A1-302 "Dėl Profesinės reabilitacijos paslaugų poreikio nustatymo kriterijų aprašo ir Profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo bei finansavimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo

 

9.

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Įsakymas

Nr. A1-525, 2011-12-15, Žin., 2011, Nr. 157-7434 (2011-12-23), i. k. 1112230ISAK00A1-525

Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2004 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. A1-302 "Dėl Profesinės reabilitacijos paslaugų poreikio nustatymo kriterijų aprašo ir Profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo bei finansavimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo