Suvestinė redakcija nuo 2013-04-01 iki 2013-10-26

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2005, Nr. 6-163, i. k. 1042230ISAK00A1-302

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS

 

Į S A K Y M A S

DĖL PROFESINĖS REABILITACIJOS PASLAUGŲ POREIKIO NUSTATYMO KRITERIJŲ APRAŠO IR PROFESINĖS REABILITACIJOS PASLAUGŲ TEIKIMO BEI FINANSAVIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

2004 m. gruodžio 31 d. Nr. A1-302

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos invalidų socialinės integracijos įstatymo pakeitimo įstatymo (Žin., 2004, Nr. 83-2983) 2 straipsnio 2 dalies 5 punktu:

1. Tvirtinu pridedamus:

1.1. Profesinės reabilitacijos paslaugų poreikio nustatymo kriterijų aprašą;

1.2. Profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo bei finansavimo taisykles.

2. Nustatau, kad šis įsakymas įsigalioja nuo 2005 m. liepos 1 d.

3. P a v e d u įsakymo vykdymo kontrolę viceministrui pagal veiklos sritį.

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-30, 2011-01-21, Žin., 2011, Nr. 10-454 (2011-01-25), i. k. 1112230ISAK000A1-30

 

 

 

 

SOCIALINĖS APSAUGOS IR

DARBO MINISTRĖ                                                                                VILIJA BLINKEVIČIŪTĖ


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir

darbo ministro 2004 m. gruodžio 31 d.

įsakymu Nr. A1-302

(Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir

darbo ministro 2013 m. kovo 8 d. įsakymo

Nr. A1-108

redakcija)

 

PROFESINĖS REABILITACIJOS PASLAUGŲ POREIKIO NUSTATYMO KRITERIJŲ APRAŠAS

 

1. Profesinės reabilitacijos paslaugų poreikio nustatymo kriterijų aprašas (toliau – kriterijų aprašas) apibrėžia kriterijus, kuriais vadovaujantis nustatomas profesinės reabilitacijos paslaugų poreikis asmenims, kurie teisės aktų nustatyta tvarka kreipėsi į teritorinę darbo biržą ir Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybą prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – NDNT), ir šių kriterijų taikymą.

2. Profesinės reabilitacijos paslaugų poreikis nustatomas asmenims, kurie be šių paslaugų negali dirbti ankstesnio darbo pagal įgytą profesinę kvalifikaciją arba kito darbo, atitinkančio jų profesinę kvalifikaciją, arba įgyti naują profesinę kvalifikaciją, arba atlikti kitos profesinės kvalifikacijos reikalaujančius darbus dėl ligos, sveikatos būklės ar organizmo funkcijų sutrikimų.

3. Šiuo kriterijų aprašu turi vadovautis:

3.1. teritorinė darbo birža, priimdama sprendimą siųsti asmenis, kuriems nustatytas darbingumo lygis, į NDNT nustatyti profesinės reabilitacijos paslaugų poreikio;

3.2. NDNT, nustatydama asmenims profesinės reabilitacijos paslaugų poreikį.

4. Teritorinė darbo birža priima sprendimą siųsti asmenis, kuriems nustatytas darbingumo lygis, į NDNT nustatyti profesinės reabilitacijos paslaugų poreikio, jeigu:

4.1. asmuo įregistruotas teritorinėje darbo biržoje;

4.2. asmens darbingumo lygis yra nuo 0 iki 45 procentų;

4.3. iki nustatyto asmens darbingumo lygio termino pabaigos yra likę ne mažiau kaip 1 metai;

4.4. asmuo priskirtas tikslinei grupei – nepasirengęs darbo rinkai, motyvuotas.

5. Prioritetas dalyvauti profesinės reabilitacijos programoje teikiamas asmenims, kuriems dalyvavimo joje poreikis nustatytas vertinant darbingumo lygį pirmą kartą.

6. Teritorinė darbo birža, priėmusi sprendimą siųsti asmenį, kuriam nustatytas darbingumo lygis, į NDNT nustatyti profesinės reabilitacijos paslaugų poreikio, įteikia asmeniui užpildytą siuntimą į NDNT (siuntimo forma tvirtinama bendru Lietuvos darbo biržos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Lietuvos darbo birža) ir NDNT direktorių įsakymu).

7. Asmuo, gavęs teritorinės darbo biržos siuntimą nustatyti profesinės reabilitacijos paslaugų poreikį, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas, pateikia arba išsiunčia jį registruotu laišku į NDNT teritorinį skyrių. Asmuo papildomai pateikia (asmens pateikiamų dokumentų originalų kopijas daro ir tvirtina NDNT specialistai) arba išsiunčia registruotu laišku šių dokumentų kopijas (asmens registruotu laišku siunčiamų dokumentų originalų kopijos įstatymų nustatyta tvarka turi būti patvirtintos notaro, seniūno arba Lietuvos Respublikos konsulinio pareigūno):

7.1. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (Lietuvos Respublikos piliečio pasą ar asmens tapatybės kortelę arba leidimą nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje), išskyrus tuos atvejus, kai valstybės elektroninės valdžios sistemoje teikiama tokios rūšies elektroninė paslauga ir dėl profesinės reabilitacijos poreikio nustatymo kreipiamasi elektroniniu būdu. Asmuo, pateikdamas prašymą elektroniniu būdu, patvirtina savo tapatybę elektroniniu parašu arba kitais būdais, nustatytais Lietuvos Respublikos teisės aktuose;

7.2. prašymą nustatyti profesinės reabilitacijos paslaugų poreikį.

8. Profesinės reabilitacijos paslaugų poreikis nustatomas, kai:

8.1. asmuo pirmą kartą kreipiasi į NDNT dėl darbingumo lygio nustatymo;

8.2. asmenį siunčia į NDNT teritorinė darbo birža.

9. Profesinės reabilitacijos paslaugų poreikis nustatomas vertinant šiuos kriterijus:

9.1. medicininius;

9.2. funkcinius;

9.3. profesinius ir kitus kriterijus, turinčius įtakos asmens profesinės reabilitacijos bei jo įsidarbinimo galimybėms.

10. Medicininiai kriterijai vertinami atsižvelgiant į asmens bazinį darbingumą:

10.1. nuo 20 iki 50 procentų;

10.2. nuo 0 iki 15 procentų.

11. Funkciniai kriterijai vertinami atsižvelgiant į valandų, kurias asmuo gali dirbti, skaičių:

11.1. gali dirbti 6 ir daugiau valandų per dieną arba 5 dienas per savaitę;

11.2. gali dirbti 4–5 valandas per dieną arba 3–4 dienas per savaitę;

11.3. gali dirbti 3 ir mažiau valandų per dieną arba 2 ir mažiau dienų per savaitę.

12. Profesiniai kriterijai:

12.1. išsilavinimas:

12.1.1. aukštasis koleginis išsilavinimas, aukštasis universitetinis išsilavinimas;

12.1.2. vidurinis;

12.1.3. pradinis ir pagrindinis, neturi išsilavinimo;

12.2. kvalifikacija:

12.2.1. asmuo neturi profesinės kvalifikacijos arba negali turimos panaudoti, bet gali atkurti turėtą arba įgyti naują profesinę kvalifikaciją;

12.2.2. asmuo turi profesinę kvalifikaciją ir gali ją panaudoti, nedalyvavęs profesinės reabilitacijos programoje;

12.3. darbo patirtis ir darbiniai įgūdžiai, kuriuos asmuo gali panaudoti darbo vietoje:

12.3.1. asmuo neturi darbo patirties ar darbinių įgūdžių arba negali panaudoti turimos darbo patirties ar darbinių įgūdžių, bet gali juos atkurti arba įgyti naujų;

12.3.2. asmuo turi darbo patirties ar darbinių įgūdžių ir gali juos panaudoti, nedalyvavęs profesinės reabilitacijos programoje.

13. Kiti kriterijai, turintys įtakos asmens profesinės reabilitacijos bei jo įsidarbinimo galimybėms:

13.1. asmens amžius:

13.1.1. nuo 18 m. iki 45 m.;

13.1.2. nuo 45 m. iki 55 m.;

13.1.3. nuo 55 m. iki senatvės pensijos amžiaus;

13.2. motyvacija:

13.2.1. asmuo turi profesinės reabilitacijos ir darbinės veiklos motyvaciją;

13.2.2. asmuo neturi profesinės reabilitacijos ir darbinės veiklos motyvacijos.

14. Kriterijai, nurodyti kriterijų aprašo 10.1, 11.1, 12.1.1, 12.2.1, 12.3.1, 13.1.1, 13.2.1 punktuose, vertinami kaip palankios aplinkybės nustatyti profesinės reabilitacijos paslaugų poreikį.

15. Kriterijai, nurodyti kriterijų aprašo 11.2, 12.1.2, 13.1.2 punktuose, vertinami kaip vidutinio palankumo aplinkybės nustatyti profesinės reabilitacijos paslaugų poreikį.

16. Kriterijai, nurodyti kriterijų aprašo 10.2, 11.3, 12.1.3, 12.2.2, 12.3.2, 13.1.3, 13.2.2 punktuose, vertinami kaip nepalankios aplinkybės nustatyti profesinės reabilitacijos paslaugų poreikį.

17. Išvada dėl profesinės reabilitacijos paslaugų poreikio nustatymo daroma suskaičiavus pagal kriterijų reikšmes palankias ir vidutinio palankumo bei nepalankias aplinkybes nustatyti profesinės reabilitacijos paslaugų poreikį.

18. Profesinės reabilitacijos paslaugų poreikis nustatomas, kai yra 5 ir daugiau palankių ir vidutinio palankumo aplinkybių nustatyti profesinės reabilitacijos paslaugų poreikį.

19. Profesinės reabilitacijos paslaugų poreikis nenustatomas (neatsižvelgiant į kitus kriterijus), kai:

19.1. asmeniui reikalinga nuolatinė slauga;

19.2. asmuo serga sunkia, greitai progresuojančia, nepasiduodančia gydymui liga, kai profesinė reabilitacija ir darbas yra negalimi;

19.3. yra paskirti griežti gydymo režimo apribojimai paūmėjus ligai, išskyrus asmenis, kuriems paskirtos priverčiamosios medicinos priemonės;

19.4. asmens sveikatos būklė netrukdo vykdyti profesinės veiklos;

19.5. asmens sveikatos būklė, trukdanti profesinei veiklai, tikėtina, artimiausiu metu pagerės vien tik dėl gydymo ir (ar) sveikatos priežiūros priemonių poveikio, ir (arba), minimaliai pritaikius atitinkamas techninės pagalbos priemones, darbo vietą arba darbo sąlygas, asmuo, nedalyvavęs profesinės reabilitacijos programoje, galės grįžti į darbą;

19.6. asmuo neturi profesinės reabilitacijos motyvacijos (nesutinka dalyvauti profesinėje reabilitacijoje) ir darbinės veiklos motyvacijos.

 

_________________

Priedo pakeitimai:

Nr. A1-108, 2013-03-08, Žin., 2013, Nr. 28-1338 (2013-03-16), i. k. 1132230ISAK00A1-108

 


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir

darbo ministro 2004 m. gruodžio 31 d.

įsakymu Nr. A1-302

(Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir

darbo ministro 2013 m. kovo 8 d. įsakymo

Nr. A1-108

redakcija)

 

PROFESINĖS REABILITACIJOS PASLAUGŲ TEIKIMO BEI FINANSAVIMO TAISYKLĖS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo bei finansavimo taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo principus, profesinės reabilitacijos paslaugų organizatorius bei teikėjus, profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo ir finansavimo tvarką.

2. Profesinės reabilitacijos paslaugų tikslas – ugdyti ar atkurti asmens darbingumą, didinti darbinės veiklos galimybes, siekiant asmens įsidarbinimo.

3. Teisę į profesinės reabilitacijos paslaugas turi nuolat Lietuvos Respublikoje gyvenantys asmenys, kuriems nustatytas profesinės reabilitacijos paslaugų poreikis.

4. Profesinės reabilitacijos paslaugų poreikį nustato Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – NDNT).

5. Asmenims, kuriems paskirtos ilgalaikės priverčiamosios medicinos priemonės – stacionarinis stebėjimas bendro stebėjimo sąlygomis psichikos sveikatos priežiūros įstaigose, profesinės reabilitacijos paslaugų poreikis nustatomas šių įstaigų nustatyta tvarka ir paslaugos finansuojamos šių įstaigų lėšomis. Profesinės reabilitacijos paslaugų poreikio nustatymo ir paslaugų teikimo tvarka suderinama su Lietuvos darbo birža.

6. Šiose Taisyklėse vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatyme (Žin., 1991, Nr. 36-969; 2004, Nr. 83-2983) vartojamas sąvokas.

 

II. PROFESINĖS REABILITACIJOS PASLAUGŲ TEIKIMO PRINCIPAI

 

7. Teikiant profesinės reabilitacijos paslaugas, laikomasi šių principų:

7.1. bendradarbiavimo – profesinės reabilitacijos paslaugų organizatoriai ir teikėjai dirba glaudžiai bendradarbiaudami;

7.2. operatyvumo – profesinė reabilitacija turi būti pradedama kuo anksčiau, kad būtų galima greičiau atkurti asmens profesinius gebėjimus;

7.3. kompleksiškumo – teikiant profesinės reabilitacijos paslaugas, turi būti kompleksiškai sprendžiamos biopsichosocialinės problemos, vykdomos tiek trumpalaikio, tiek ilgalaikio traumų (ligų) poveikio profesinei veiklai šalinimo priemonės;

7.4. individualumo – profesinės reabilitacijos paslaugos turi būti teikiamos atsižvelgiant į individualius skirtingas negalias turinčių asmenų poreikius, sąlygotus negalios pobūdžio bei sunkumo; sėkmingos reabilitacijos prielaida yra gera pačių asmenų motyvacija ir iniciatyva profesinės reabilitacijos proceso metu. Profesinės reabilitacijos paslaugos teikiamos atsižvelgiant į paties asmens motyvaciją ir pasiryžimą sugrįžti į profesinį gyvenimą;

7.5. asmens teisių ir pareigų vienybės – teikiant profesinės reabilitacijos paslaugas, asmuo turi teisę reikalauti, kad būtų atsižvelgiama į jo poreikius, polinkius ir galimybes. Iš asmens turi būti reikalaujama asmeninės atsakomybės už prisiimtų įsipareigojimų vykdymą bei profesinės reabilitacijos rezultatus;

7.6. racionalumo – jei yra kelios priežastys, trukdančios asmens profesinei integracijai, profesinės reabilitacijos paslaugos turi būti teikiamos kompleksiškai. Jei pagrindinės priežasties, trukdančios asmens profesinei integracijai, negalima pašalinti, profesinės reabilitacijos paslaugų teikimas neturi būti pradedamas ar tęsiamas;

7.7. prioritetų nustatymo – profesinė reabilitacija planuojama ir vykdoma pagal šiuos prioritetus: asmuo sugrįžta eiti tų pačių pareigų toje pačioje darbovietėje; eina kitas pareigas toje pačioje darbovietėje; eina tas pačias pareigas kitoje darbovietėje; eina kitas pareigas kitoje darbovietėje;

7.8. užimtumo skatinimo – pagrindinis profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo rezultatas ir vertinimo kriterijus yra sėkmingas asmens įsidarbinimas atviroje darbo rinkoje;

7.9. ekonominio efektyvumo – pagrindinis profesinės reabilitacijos rezultatas – įdarbinimas – turi būti pasiekiamas mažiausiomis galimomis sąnaudomis.

 

III. PROFESINĖS REABILITACIJOS PASLAUGŲ TEIKIMO ORGANIZATORIAI BEI TEIKĖJAI

 

8. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija kartu su Lietuvos darbo birža prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Lietuvos darbo birža) atsako už profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo organizavimą.

9. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija:

9.1. tvirtina reikalavimus profesinės reabilitacijos paslaugas teikiančioms įstaigoms;

9.2. tvirtina profesinės reabilitacijos pažymėjimų išdavimo taisykles bei profesinės reabilitacijos pažymėjimo formą.

10. Lietuvos darbo birža:

10.1. kaupia informaciją apie profesinės reabilitacijos paslaugas teikiančias įstaigas bei teikiamas profesinės reabilitacijos paslaugas;

10.2. organizuoja ir koordinuoja profesinės reabilitacijos paslaugų teikimą ir teritorinių darbo biržų veiklą siunčiant asmenis į NDNT nustatyti profesinės reabilitacijos paslaugų poreikio;

10.3. tvirtina, įvertinusi padėtį darbo rinkoje ir finansines galimybes, prioritetus ir prioritetines tikslines grupes, kuriais vadovaudamosi teritorinės darbo biržos priima sprendimą dėl asmenų, kuriems nustatytas darbingumo lygis, siuntimo į NDNT nustatyti profesinės reabilitacijos paslaugų poreikio;

10.4. vykdo profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo ir asmenų dalyvavimo profesinės reabilitacijos programose priežiūrą;

10.5. teikia siūlymus Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai dėl profesinės reabilitacijos programos įgyvendinimo tobulinimo.

11. Teritorinės darbo biržos prižiūri profesinės reabilitacijos programos įgyvendinimą, asmenų dalyvavimą profesinės reabilitacijos programoje ir atlieka patikras profesinės reabilitacijos paslaugas teikiančioje įstaigoje teritorinės darbo biržos direktoriaus nustatyta tvarka.

12. Profesinės reabilitacijos paslaugas teikia įstaigos, atitinkančios socialinės apsaugos ir darbo ministro patvirtintus reikalavimus profesinės reabilitacijos paslaugas teikiančioms įstaigoms:

12.1. asmens sveikatos priežiūros įstaigos, teikiančios profesinės reabilitacijos paslaugas;

12.2. profesinės reabilitacijos centrai;

12.3. profesinio mokymo ir kitos įstaigos.

13. Profesinės reabilitacijos paslaugas teikiančias įstaigas, atitinkančias socialinės apsaugos ir darbo ministro patvirtintus reikalavimus profesinės reabilitacijos paslaugas teikiančioms įstaigoms, parenka Lietuvos darbo birža, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu (Žin., 1996, Nr. 84-2000; 2006, Nr. 4-102) ir kitais teisės aktais.

 

IV. PROFESINĖS REABILITACIJOS PASLAUGŲ TEIKIMAS

 

14. Asmenys ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo išvados dėl profesinės reabilitacijos paslaugų poreikio gavimo dienos kreipiasi į teritorinę darbo biržą.

15. Teritorinė darbo birža, suderinusi su asmeniu ir profesinės reabilitacijos paslaugas teikiančia įstaiga, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo asmens kreipimosi į teritorinę darbo biržą dienos įsakymu patvirtina sprendimą ir išduoda asmeniui siuntimą į profesinės reabilitacijos paslaugas teikiančią įstaigą (prioritetas teikiamas arčiausiai asmens gyvenamosios vietos esančiai profesinės reabilitacijos paslaugas teikiančiai įstaigai). Siuntime nurodoma asmens atvykimo į šią įstaigą (profesinės reabilitacijos programos pradžios) data. Ši data turi būti ne vėlesnė kaip 5 darbo dienos nuo siuntimo išdavimo datos.

16. Sprendimas teikti profesinės reabilitacijos paslaugas netvirtinamas, jei asmuo be pateisinamos priežasties neatvyksta į teritorinę darbo biržą per Taisyklių 14 punkte nurodytą laiką arba atsisako dalyvauti profesinės reabilitacijos programoje.

17. Asmens atvykimo į profesinės reabilitacijos paslaugas teikiančią įstaigą (profesinės reabilitacijos programos pradžios) data gali būti atidėta, bet ne ilgiau kaip 90 kalendorinių dienų asmenims, kuriems nustatytas darbingumo lygis, – tais atvejais, kai profesinės reabilitacijos paslaugas teikiančiose įstaigose nėra laisvų vietų arba renkama asmenų grupė, arba dėl objektyvių priežasčių, susijusių su profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo organizavimu, ar kitų ne nuo asmens priklausančių aplinkybių.

18. Asmeniui, kuris be pateisinamos priežasties neatvyko į profesinės reabilitacijos paslaugas teikiančią įstaigą siuntime nurodytą dieną arba atvyko į profesinės reabilitacijos paslaugas teikiančią įstaigą neblaivus ar apsvaigęs nuo alkoholio, narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų, profesinės reabilitacijos paslaugos neteikiamos.

19. Teritorinė darbo birža su asmeniu, siunčiamu į profesinės reabilitacijos paslaugas teikiančią įstaigą, sudaro Lietuvos darbo biržos direktoriaus patvirtintos formos sutartį dėl profesinės reabilitacijos paslaugų finansavimo sąlygų. Sutartyje turi būti nurodomas asmens įsipareigojimas atlyginti Taisyklių 41 punkte nurodytais atvejais teritorinės darbo biržos patirtas profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo išlaidas.

20. Profesinės reabilitacijos paslaugas teikianti įstaiga sudaro asmeniui individualią profesinės reabilitacijos programą, užtikrinančią sėkmingą integraciją į darbo rinką, ir teikia jam programoje numatytas profesinės reabilitacijos paslaugas. Profesinės reabilitacijos paslaugas teikianti įstaiga ne vėliau kaip per 12 darbo dienų nuo asmens, kuriam bus teikiamos paslaugos, atvykimo į įstaigą dienos teritorinei darbo biržai raštu pateikia informaciją apie sudarytą individualią profesinės reabilitacijos programą, nurodydama jos trukmę, profesinės reabilitacijos paslaugas, pagrįsdama paslaugų būtinumą, ir programos (ciklo) įgyvendinimo dalis bei kiekvienos dalies trukmę.

21. Teritorinė darbo birža, vadovaudamasi NDNT išvada dėl profesinės reabilitacijos paslaugų poreikio ir socialinės apsaugos ir darbo ministro patvirtintomis profesinės reabilitacijos pažymėjimų išdavimo taisyklėmis, išduoda asmeniui profesinės reabilitacijos pažymėjimą. Profesinės reabilitacijos paslaugas teikianti įstaiga Profesinės reabilitacijos pažymėjimų išdavimo taisyklėse nustatyta tvarka pratęsia profesinės reabilitacijos pažymėjimo galiojimą.

22. Profesinės reabilitacijos paslaugas teikianti įstaiga su asmeniu, nusiųstu į profesinę reabilitaciją, sudaro sutartį dėl asmens dalyvavimo profesinės reabilitacijos programoje sąlygų.

23. Profesinės reabilitacijos paslaugas teikianti įstaiga šių Taisyklių 31 punkte nurodytoje sutartyje nustatyta tvarka ir terminais teikia teritorinei darbo biržai informaciją apie profesinės reabilitacijos programos vykdymą.

24. Esant reikalui, profesinės reabilitacijos paslaugas teikianti įstaiga, suderinusi su teritorine darbo birža bei asmeniu, kuriam teikiamos šios paslaugos, gali keisti asmens profesinės reabilitacijos programą ir jos vykdymo terminus.

25. Profesinės reabilitacijos paslaugas teikianti įstaiga teikia informaciją teritorinei darbo biržai:

25.1. apie asmens neatvykimą į įstaigą;

25.2. apie asmens, dalyvaujančio profesinės reabilitacijos programoje, laikinąjį nedarbingumą ir jo trukmę;

25.3. apie profesinės reabilitacijos programos nutraukimą ir jo priežastis;

25.4. apie asmens dalyvavimą profesinės reabilitacijos programoje:

25.4.1. lankomumo žiniaraštį;

25.4.2. išvadas dėl įgyvendinant profesinės reabilitacijos programos (ciklo) dalis atliktų darbų ir padarytos pažangos;

25.5. apie asmens prašymą sustabdyti programą dėl asmeninių priežasčių;

25.6. kitą svarbią informaciją, susijusią su profesinės reabilitacijos paslaugų teikimu.

26. Teritorinė darbo birža:

26.1. raštu arba elektroniniu paštu pateikia informaciją NDNT:

26.1.1. ne vėliau kaip per 3 darbo dienas apie asmenį, kuris teritorinei darbo biržai pateikia išvadą dėl profesinės reabilitacijos paslaugų poreikio nustatymo;

26.1.2. ne vėliau kaip per 3 darbo dienas apie asmenį, kuris be pateisinamos priežasties neatvyko į teritorinę darbo biržą per Taisyklių 14 punkte nurodytą laiką arba be pateisinamos priežasties neatvyko į profesinės reabilitacijos paslaugas teikiančią įstaigą siuntime nurodytą dieną, arba atsisakė dalyvauti profesinės reabilitacijos programoje;

26.1.3. ne vėliau kaip per 3 darbo dienas apie profesinės reabilitacijos programos pradžios atidėjimą, priežastis ir atidėjimo terminą;

26.1.4. profesinės reabilitacijos paslaugas teikiančiai įstaigai pateikus informaciją apie asmeniui sudarytą profesinės reabilitacijos programą, – apie numatomą profesinės reabilitacijos programos pabaigos datą;

26.1.5. apie sėkmingą profesinės reabilitacijos programos baigimą;

26.1.6. apie profesinės reabilitacijos programos nutraukimą ir nutraukimo priežastis;

26.1.7. apie profesinės reabilitacijos programos pratęsimą ir numatomą jos pabaigos datą;

26.2. raštu arba elektroniniu paštu teikia informaciją profesinės reabilitacijos pašalpą mokančiai institucijai:

26.2.1. apie programos baigimą;

26.2.2. apie programos sustabdymą, pratęsimą, nutraukimą ir apie programos sustabdymo, pratęsimo, nutraukimo priežastis;

26.3. raštu arba elektroniniu paštu teikia informaciją profesinės reabilitacijos paslaugas teikiančiai įstaigai:

26.3.1. ne vėliau kaip per 3 darbo dienas apie asmeniui išduotą siuntimą į profesinės reabilitacijos paslaugas teikiančią įstaigą;

26.3.2. apie profesinės reabilitacijos pašalpą mokančią instituciją;

26.3.3. kitą svarbią informaciją, susijusią su profesinės reabilitacijos paslaugų teikimu.

27. Profesinės reabilitacijos programa sustabdoma teritorinės darbo biržos vadovo ar jo įgalioto asmens sprendimu, gavus profesinės reabilitacijos paslaugas teikiančios įstaigos pateiktą informaciją:

27.1. asmens laikinojo nedarbingumo atveju dėl ligos ar šeimos nario slaugos – ne ilgiau kaip 60 kalendorinių dienų per dalyvavimo profesinės reabilitacijos programoje laikotarpį;

27.2. asmens prašymu dėl asmeninių priežasčių – ne ilgiau kaip 10 darbo dienų per dalyvavimo profesinės reabilitacijos programoje laikotarpį.

28. Nebaigta įgyvendinti profesinės reabilitacijos programa nutraukiama teritorinės darbo biržos vadovo ar jo įgalioto asmens sprendimu, gavus profesinės reabilitacijos paslaugas teikiančios įstaigos pateiktą informaciją, kai:

28.1. asmuo, pablogėjus sveikatos būklei, nepajėgia dalyvauti profesinės reabilitacijos programoje (vadovaujantis asmens pateiktu išrašu iš medicininių dokumentų – forma Nr. 027/a);

28.2. asmuo laikinai nedarbingas dėl ligos ar šeimos nario slaugos ilgiau kaip 60 kalendorinių dienų per dalyvavimo profesinės reabilitacijos programoje laikotarpį;

28.3. asmuo įsidarbina ir tolesnei jo darbinei veiklai profesinė reabilitacija nereikalinga;

28.4. asmuo savo iniciatyva nutraukia profesinės reabilitacijos programą;

28.5. asmuo nesilaiko sutarties su profesinės reabilitacijos paslaugas teikiančia įstaiga dėl asmens dalyvavimo profesinės reabilitacijos programoje sąlygų;

28.6. paaiškėja, kad buvo gauta neteisinga informacija apie asmenį;

28.7. asmuo be pateisinamos priežasties daugiau kaip 3 darbo dienas nedalyvauja profesinės reabilitacijos programoje;

28.8. asmeniui suteikiamos nėštumo ir gimdymo atostogos ar atostogos vaikui prižiūrėti, kol jam sueis treji metai.

29. Pakartotinai asmuo gali būti nusiųstas į profesinę reabilitaciją ne anksčiau kaip po 5 metų nuo profesinės reabilitacijos programos baigimo ar nutraukimo, išskyrus šiuos atvejus, kai dėl objektyvių priežasčių pakartotinė profesinė reabilitacija reikalinga anksčiau:

29.1. kai asmuo, pablogėjus sveikatos būklei, negali dirbti ankstesnio darbo;

29.2. kai profesinės reabilitacijos programa buvo nutraukta dėl asmens sveikatos būklės pablogėjimo;

29.3. kai profesinės reabilitacijos programa buvo nutraukta dėl nėštumo ir gimdymo atostogų ar atostogų vaikui prižiūrėti, kol jam sueis treji metai;

29.4. kai profesinės reabilitacijos programa buvo nutraukta dėl to, kad asmuo buvo laikinai nedarbingas dėl ligos ar šeimos nario slaugos ilgiau kaip 60 kalendorinių dienų per dalyvavimo profesinės reabilitacijos programoje laikotarpį, pakartotinai asmuo gali būti nusiųstas į profesinę reabilitaciją ne anksčiau kaip po 1 metų nuo profesinės reabilitacijos programos nutraukimo dienos.

 

V. PROFESINĖS REABILITACIJOS PASLAUGŲ TEIKIMO FINANSAVIMAS

 

30. Profesinės reabilitacijos paslaugų teikimas finansuojamas iš valstybės biudžeto ir kitų lėšų.

31. Teritorinė darbo birža ne vėliau kaip per 15 darbo dienų nuo asmens atvykimo į profesinės reabilitacijos paslaugas teikiančią įstaigą dienos dėl kiekvieno asmens, dalyvaujančio profesinės reabilitacijos programoje, sudaro sutartis su šių Taisyklių 12 punkte nurodytomis įstaigomis dėl profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo ir finansavimo. Neatskiriamas sutarties priedas yra atitinkamų metų išlaidų programos sąmata, kurioje nurodytas tikslinis finansavimo lėšų naudojimas. Profesinės reabilitacijos paslaugų teikimas asmeniui gali būti finansuojamas ne ilgiau kaip 12 mėnesių.

Pagal profesinės reabilitacijos programą (ciklą) teikiamos paslaugos: profesinių gebėjimų įvertinimas, profesinis orientavimas ir konsultavimas, pagalba įsidarbinant, kurios teikimo trukmė negali būti ilgesnė kaip 40 valandų per dviejų savaičių laikotarpį. Paslaugos – profesinių gebėjimų atkūrimas arba naujų ugdymas, išskyrus profesinį mokymą, – trukmė neturi viršyti 30 darbo dienų.

32. Vienos dienos dalyvavimo programoje įkainis negali viršyti:

32.1. 0,7 bazinės socialinės išmokos dydžio, kai programoje dalyvauja asmuo, kuriam nustatytas 0–25 procentų bazinio darbingumo (ar darbingumo) lygis;

32.2. 0,6 bazinės socialinės išmokos dydžio, kai programoje dalyvauja asmuo, kuriam nustatytas 30–50 procentų bazinio darbingumo arba 30–45 procentų darbingumo lygis.

33. Teritorinė darbo birža sumoka profesinės reabilitacijos paslaugas teikiančiai įstaigai už kiekvienam asmeniui, dalyvaujančiam profesinės reabilitacijos programoje, suteiktas paslaugas ir apmoka kitas išlaidas, išskyrus pagalbą įsidarbinant, kiekvieną mėnesį pagal išlaidas pagrindžiančius dokumentus per 20 darbo dienų po to, kai buvo pateikti šie dokumentai. Už pagalbą įsidarbinant atsiskaitoma per vieną mėnesį pateikus informaciją apie asmens įsidarbinimą.

34. Teritorinė darbo birža, gavusi iš profesinės reabilitacijos paslaugas teikiančios įstaigos informaciją apie asmens lankomumą:

34.1. jei profesinės reabilitacijos paslaugas teikianti įstaiga yra ne asmens gyvenamojoje vietovėje, vieną kartą per mėnesį kompensuoja asmens, kuris, dalyvaudamas profesinės reabilitacijos programoje, važiuoja į profesinės reabilitacijos paslaugas teikiančią įstaigą, kelionės į įstaigą ir grįžimo iš jos darbo dienomis išlaidas, išskyrus važiavimo miesto transportu išlaidas, pagal asmens prašymą ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro patvirtintą 1 kilometro tarifinį įkainį, kelionės atstumą nustatydama naudodamasi „Trumpiausio atstumo tarp susisiekimo taškų Lietuvos Respublikos keliais nustatymo programa“ (GIS programa), bet ne daugiau kaip 15 procentų bazinės socialinės išmokos dydžio už vieną darbo dieną; likusią dalį kelionės išlaidų apmoka pats asmuo;

34.2. tais atvejais, kai asmuo dėl negalios negali naudotis miesto transporto paslaugomis, sumoka profesinės reabilitacijos paslaugas teikiančiai įstaigai už transporto, kuriuo asmuo vyksta į profesinės reabilitacijos paslaugas teikiančią įstaigą ir grįžta iš jos, paslaugas mieste ne daugiau kaip 5 procentus bazinės socialinės išmokos dydžio už vieną parą; likusią dalį transporto paslaugų išlaidų apmoka pats asmuo;

34.3. jei profesinės reabilitacijos paslaugas teikianti įstaiga yra ne asmens gyvenamojoje vietovėje ir asmuo buvo apgyvendintas (asmenys, turintys judėjimo bei apsitarnavimo funkcijų sutrikimų, gali būti apgyvendinti ir asmens gyvenamojoje vietovėje esančioje profesinės reabilitacijos paslaugas teikiančioje įstaigoje):

34.3.1. vieną kartą per mėnesį kompensuoja asmens atvykimo į profesinės reabilitacijos paslaugas teikiančią įstaigą ir grįžimo iš jos pasibaigus profesinės reabilitacijos programai bei nuvykimo vieną kartą per savaitę į namus ir grįžimo į įstaigą kelionės išlaidas, išskyrus važiavimo miesto transportu išlaidas, pagal asmens prašymą ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro patvirtintą 1 kilometro tarifinį įkainį, atstumą nustatydama naudodamasi „Trumpiausio atstumo tarp susisiekimo taškų Lietuvos Respublikos keliais nustatymo programa“ (GIS programa); likusią kelionės išlaidų dalį apmoka pats asmuo;

34.3.2. sumoka profesinės reabilitacijos paslaugas teikiančiai įstaigai už asmens apgyvendinimą pagal pateiktą sąskaitą faktūrą ne daugiau kaip 15 procentų bazinės socialinės išmokos dydžio už vieną parą; likusią apgyvendinimo išlaidų dalį apmoka pats asmuo;

34.4. sumoka profesinės reabilitacijos paslaugas teikiančiai įstaigai už asmens maitinimą pagal pateiktą sąskaitą faktūrą ne daugiau kaip 6 procentai bazinės socialinės išmokos dydžio už vieną darbo dieną; likusią maitinimo išlaidų dalį apmoka pats asmuo.

 

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

35. NDNT, asmens sveikatos priežiūros įstaigos, darbdaviai, savivaldybės institucijos ir įstaigos, profesinės reabilitacijos paslaugas teikiančios įstaigos ir kitos įstaigos, teikiančios teritorinei darbo biržai informaciją apie asmenį, reikalingą profesinės reabilitacijos paslaugoms teikti, atsako už pateiktos informacijos teisingumą bei informacijos apie asmens duomenis konfidencialumą.

36. Asmuo, dalyvaujantis profesinės reabilitacijos programoje, atsako už pateiktos informacijos apie save teisingumą.

37. Šių Taisyklių 15, 16 ir 28.7 punktuose nurodytos pateisinamos priežastys pripažįstamos pateisinamomis pateikus jas patvirtinančius dokumentus. Nepateikus šių dokumentų, sprendimą dėl neatvykimo priežasties pagrįstumo priima teritorinė darbo birža. Teritorinė darbo birža turi teisę patikrinti nurodytos priežasties teisingumą.

38. NDNT ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo išvados dėl profesinės reabilitacijos paslaugų poreikio išdavimo (išsiuntimo) asmeniui dienos raštu arba elektroniniu paštu teikia teritorinei darbo biržai informaciją apie asmenį, kuriam nustatytas ar nenustatytas profesinės reabilitacijos paslaugų poreikis.

39. Lietuvos darbo birža teikia Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai informaciją apie prognozuojamą profesinės reabilitacijos paslaugų bei lėšų joms teikti poreikį kitiems metams.

40. NDNT, profesinės reabilitacijos paslaugas teikiančios įstaigos ir Lietuvos darbo birža, esant reikalui, pagal kompetenciją teikia vienos kitoms bei Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai informaciją, reikalingą profesinės reabilitacijos paslaugų teikimui planuoti, paslaugoms teikti bei profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo rezultatams įvertinti.

41. Kai nebaigta įgyvendinti profesinės reabilitacijos programa buvo nutraukta praėjus daugiau kaip 30 kalendorinių dienų nuo profesinės reabilitacijos programos pradžios dėl Taisyklių 28.4, 28.5 ir 28.7 punktuose nurodytų priežasčių, asmuo atlygina teritorinei darbo biržai faktiškai patirtas profesinės reabilitacijos programą (ciklą) sudarančių paslaugų teikimo išlaidas.

42. Ginčai dėl profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo, finansavimo ir patirtų išlaidų atlyginimo nagrinėjami įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

 

_________________

Priedo pakeitimai:

Nr. A1-108, 2013-03-08, Žin., 2013, Nr. 28-1338 (2013-03-16), i. k. 1132230ISAK00A1-108

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Įsakymas

Nr. A1-158, 2005-05-31, Žin., 2005, Nr. 70-2542 (2005-06-04), i. k. 1052230ISAK00A1-158

Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2004 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. A1-302 "Dėl Profesinės reabilitacijos paslaugų poreikio nustatymo kriterijų aprašo ir Profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo bei finansavimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Įsakymas

Nr. A1-211, 2006-07-28, Žin., 2006, Nr. 86-3372 (2006-08-05), i. k. 1062230ISAK00A1-211

Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2004 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. A1-302 "Dėl Profesinės reabilitacijos paslaugų poreikio nustatymo kriterijų aprašo ir Profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo bei finansavimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Įsakymas

Nr. A1-139, 2007-05-24, Žin., 2007, Nr. 59-2307 (2007-05-29), i. k. 1072230ISAK00A1-139

Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2004 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. A1-302 "Dėl Profesinės reabilitacijos paslaugų poreikio nustatymo kriterijų aprašo ir Profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo bei finansavimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo

 

4.

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Įsakymas

Nr. A1-77, 2009-03-03, Žin., 2009, Nr. 26-1042 (2009-03-07), i. k. 1092230ISAK000A1-77

Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2004 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. a1-302 "Dėl Profesinės reabilitacijos paslaugų poreikio nustatymo kriterijų aprašo ir Profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo bei finansavimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo

 

5.

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Įsakymas

Nr. A1-263, 2009-04-17, Žin., 2009, Nr. 45-1789 (2009-04-23), i. k. 1092230ISAK00A1-263

Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2004 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. A1-302 "Dėl Profesinės reabilitacijos paslaugų poreikio nustatymo kriterijų aprašo ir Profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo bei finansavimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo

 

6.

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Įsakymas

Nr. A1-461, 2009-07-17, Žin., 2009, Nr. 87-3725 (2009-07-23), i. k. 1092230ISAK00A1-461

Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2004 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. A1-302 "Dėl Profesinės reabilitacijos paslaugų poreikio nustatymo kriterijų aprašo ir Profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo bei finansavimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo

 

7.

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Įsakymas

Nr. A1-23, 2010-01-20, Žin., 2010, Nr. 9-458 (2010-01-23), i. k. 1102230ISAK000A1-23

Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2004 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. A1-302 "Dėl Profesinės reabilitacijos paslaugų poreikio nustatymo kriterijų aprašo ir Profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo bei finansavimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo

 

8.

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Įsakymas

Nr. A1-30, 2011-01-21, Žin., 2011, Nr. 10-454 (2011-01-25), i. k. 1112230ISAK000A1-30

Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2004 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. A1-302 "Dėl Profesinės reabilitacijos paslaugų poreikio nustatymo kriterijų aprašo ir Profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo bei finansavimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo

 

9.

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Įsakymas

Nr. A1-525, 2011-12-15, Žin., 2011, Nr. 157-7434 (2011-12-23), i. k. 1112230ISAK00A1-525

Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2004 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. A1-302 "Dėl Profesinės reabilitacijos paslaugų poreikio nustatymo kriterijų aprašo ir Profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo bei finansavimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo

 

10.

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Įsakymas

Nr. A1-108, 2013-03-08, Žin., 2013, Nr. 28-1338 (2013-03-16), i. k. 1132230ISAK00A1-108

Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2004 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. A1-302 "Dėl Profesinės reabilitacijos paslaugų poreikio nustatymo kriterijų aprašo ir Profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo bei finansavimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo