Suvestinė redakcija nuo 2006-08-06 iki 2007-05-29

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2005, Nr. 6-163, i. k. 1042230ISAK00A1-302

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS

 

Į S A K Y M A S

DĖL PROFESINĖS REABILITACIJOS PASLAUGŲ POREIKIO NUSTATYMO KRITERIJŲ APRAŠO IR PROFESINĖS REABILITACIJOS PASLAUGŲ TEIKIMO BEI FINANSAVIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

2004 m. gruodžio 31 d. Nr. A1-302

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos invalidų socialinės integracijos įstatymo pakeitimo įstatymo (Žin., 2004, Nr. 83-2983) 2 straipsnio 2 dalies 5 punktu:

1. Tvirtinu pridedamus:

1.1. Profesinės reabilitacijos paslaugų poreikio nustatymo kriterijų aprašą;

1.2. Profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo bei finansavimo taisykles.

2. Nustatau, kad šis įsakymas įsigalioja nuo 2005 m. liepos 1 d.

3. Pavedu įsakymo vykdymą kontroliuoti ministerijos sekretorei Violetai Murauskaitei.

 

 

 

SOCIALINĖS APSAUGOS IR

DARBO MINISTRĖ                                                                                VILIJA BLINKEVIČIŪTĖ


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos

socialinės apsaugos ir darbo ministro

2004 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. A1-302

 

PROFESINĖS REABILITACIJOS PASLAUGŲ POREIKIO NUSTATYMO KRITERIJŲ APRAŠAS

 

1. Profesinės reabilitacijos paslaugų poreikio nustatymo kriterijų aprašas (toliau – kriterijų aprašas) apibrėžia kriterijus, kuriais vadovaujantis nustatomas profesinės reabilitacijos paslaugų poreikis asmenims, teisės aktų nustatyta tvarka atsiųstiems į Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybą prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – NDNT) dėl darbingumo lygio nustatymo, ir šių kriterijų taikymą.

2. NDNT, nustatydama asmenims profesinės reabilitacijos paslaugų poreikį, turi vadovautis šiuo kriterijų aprašu.

3. Profesinės reabilitacijos paslaugų poreikis nustatomas asmenims, kurie be šių paslaugų negali dirbti ankstesnio darbo pagal įgytą profesinę kvalifikaciją arba kito darbo, atitinkančio jų profesinę kvalifikaciją, arba įgyti naują profesinę kvalifikaciją, arba atlikti kitos profesinės kvalifikacijos reikalaujančius darbus dėl ligos, sveikatos būklės ar organizmo funkcijų sutrikimų.

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-211, 2006-07-28, Žin., 2006, Nr. 86-3372 (2006-08-05), i. k. 1062230ISAK00A1-211

 

4. Profesinės reabilitacijos paslaugų poreikis nustatomas:

4.1. darbingumo lygio nustatymo metu;

4.2. asmenims, kuriems nustatytas darbingumo lygis, jiems prašant. Asmenys, kuriems pirmą kartą nustatytas darbingumo lygis, su prašymu nustatyti profesinės reabilitacijos paslaugų poreikį gali kreiptis ne anksčiau kaip praėjus 6 mėnesiams po darbingumo lygio nustatymo dienos.

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-211, 2006-07-28, Žin., 2006, Nr. 86-3372 (2006-08-05), i. k. 1062230ISAK00A1-211

 

5. Profesinės reabilitacijos paslaugų poreikis nustatomas, vertinant šiuos kriterijus:

5.1. medicininius;

5.2. funkcinius;

5.3. profesinius;

5.4. kitus kriterijus, turinčius įtakos asmens profesinės reabilitacijos bei jo įsidarbinimo galimybėms.

6. Medicininiai kriterijai vertinami, atsižvelgiant į asmens bazinį darbingumą:

6.1. nuo 20 iki 55 procentų;

6.2. nuo 0 iki 15 procentų.

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-211, 2006-07-28, Žin., 2006, Nr. 86-3372 (2006-08-05), i. k. 1062230ISAK00A1-211

 

7. Funkciniai kriterijai vertinami, atsižvelgiant į valandų, kurias asmuo gali dirbti, skaičių:

7.1. gali dirbti 6 ir daugiau valandų per dieną ar 5 dienas per savaitę;

7.2. gali dirbti 4–5 valandas per dieną ar 3–4 dienas per savaitę;

7.3. gali dirbti 3 ir mažiau valandų per dieną ar 2 ir mažiau dienų per savaitę.

8. Profesiniai kriterijai:

8.1. išsilavinimas:

8.1.1. aukštesnysis, aukštasis;

8.1.2. vidurinis ir profesinis;

8.1.3. pradinis ir pagrindinis;

8.2. profesinė kvalifikacija:

8.2.1. asmuo neturi profesinės kvalifikacijos arba negali turimos panaudoti, bet gali atstatyti turimą arba įgyti naują profesinę kvalifikaciją;

8.2.2. asmuo turi profesinę kvalifikaciją ir gali ją panaudoti be profesinės reabilitacijos;

8.3. darbo patirtis ir darbiniai įgūdžiai, kuriuos asmuo gali panaudoti darbo vietoje:

8.3.1. asmuo neturi darbo patirties ar darbinių įgūdžių arba negali panaudoti turimos darbo patirties ar darbinių įgūdžių, bet gali juos atstatyti arba įgyti naujus;

8.3.2. asmuo turi darbo patirties ar darbinių įgūdžių ir gali juos panaudoti be profesinės reabilitacijos.

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-211, 2006-07-28, Žin., 2006, Nr. 86-3372 (2006-08-05), i. k. 1062230ISAK00A1-211

 

9. Kiti kriterijai, turintys įtakos asmens profesinės reabilitacijos bei jo įsidarbinimo galimybėms:

9.1. asmens amžius:

9.1.1. nuo 18 m. iki 45 m.;

9.1.2. nuo 45 m. iki 55 m.;

9.1.3. nuo 55 m. iki senatvės pensijos amžiaus;

9.2. motyvacija:

9.2.1. asmuo turi profesinės reabilitacijos ir darbinės veiklos motyvaciją;

9.2.2. asmuo neturi profesinės reabilitacijos ir darbinės veiklos motyvacijos.

10. Kriterijai, nurodyti šio aprašo 6.1, 7.1, 8.1.1, 8.2.1, 8.3.1, 9.1.1, 9.2.1 punktuose, vertinami kaip palankios aplinkybės profesinės reabilitacijos paslaugų poreikiui nustatyti.

11. Kriterijai, nurodyti šio aprašo 7.2, 8.1.2, 9.1.2 punktuose, vertinami kaip vidutinio palankumo aplinkybės profesinės reabilitacijos paslaugų poreikiui nustatyti.

12. Kriterijai, nurodyti šio aprašo 6.2, 7.3, 8.1.3, 8.2.2, 8.3.2, 9.1.3, 9.2.2 punktuose, vertinami kaip nepalankios aplinkybės profesinės reabilitacijos paslaugų poreikiui nustatyti.

13. Išvada dėl profesinės reabilitacijos paslaugų poreikio nustatymo daroma, suskaičiavus pagal kriterijų reikšmes palankias ir vidutinio palankumo bei nepalankias aplinkybes profesinės reabilitacijos paslaugų poreikiui nustatyti.

14. Profesinės reabilitacijos paslaugų poreikis nustatomas, kai yra 5 ir daugiau palankių ir vidutinio palankumo aplinkybių profesinės reabilitacijos paslaugų poreikiui nustatyti.

15. Profesinės reabilitacijos paslaugų poreikis nenustatomas, neatsižvelgiant į kitus kriterijus, kai:

15.1. asmens darbingumas (funkcinis aktyvumas) yra 3 ir mažiau valandų per darbo dieną;

15.2. asmeniui reikalinga nuolatinė slauga, nuolatinė pagalba ar nuolatinė priežiūra;

15.3. asmuo serga sunkia, greit progresuojančia, nepasiduodančia gydymui liga, kai profesinė reabilitacija ir darbas yra negalimi;

15.4. yra paskirti griežti gydymo režimo apribojimai, paūmėjus ligai;

15.5. asmens sveikatos būklė netrukdo vykdyti profesinės veiklos;

15.6. asmens sveikatos būklė, trukdanti profesinei veiklai, tikėtinai artimiausiu metu pagerės vien tik dėl gydymo ir/ar sveikatos priežiūros priemonių poveikio, ir/arba, minimaliai pritaikius atitinkamas techninės pagalbos priemones, darbo vietą arba darbo sąlygas, asmuo galės grįžti į darbą be profesinės reabilitacijos paslaugų;

15.7. asmuo neturi profesinės reabilitacijos motyvacijos (nesutinka dalyvauti profesinėje reabilitacijoje).

 

__________________


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos

socialinės apsaugos ir darbo ministro

2004 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. A1-302

 

PROFESINĖS REABILITACIJOS PASLAUGŲ TEIKIMO BEI FINANSAVIMO TAISYKLĖS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo bei finansavimo taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo principus, profesinės reabilitacijos paslaugų organizatorius bei teikėjus, profesinės reabilitacijos paslaugų teikimą ir finansavimą.

2. Profesinės reabilitacijos paslaugų tikslas – ugdyti ar atkurti asmens darbingumą, didinti darbinės veiklos galimybes, siekiant asmens įsidarbinimo.

3. Teisę į profesinės reabilitacijos paslaugas turi nuolat Lietuvos Respublikoje gyvenantys asmenys, kuriems nustatytas profesinės reabilitacijos paslaugų poreikis.

4. Profesinės reabilitacijos paslaugų poreikį nustato Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – NDNT).

5. Šiose Taisyklėse vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatyme (Žin., 1991, Nr. 36-969; 2004, Nr. 83-2983) vartojamas sąvokas.

 

II. Profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo PRINCIPAI

 

6. Teikiant profesinės reabilitacijos paslaugas, laikomasi šių principų:

6.1. bendradarbiavimo – profesinės reabilitacijos paslaugų organizatoriai ir teikėjai dirba glaudžiai bendradarbiaudami;

6.2. operatyvumo – profesinė reabilitacija turi būti pradedama kuo anksčiau, siekiant kaip galima greičiau atstatyti asmens profesinius gebėjimus;

6.3. kompleksiškumo – profesinės reabilitacijos paslaugos turi būti nukreiptos į kompleksinį biopsichosocialinių problemų sprendimą, apimti priemones tiek trumpalaikiams, tiek ilgalaikiams traumų/ligų poveikiams profesinei veiklai pašalinti;

6.4. individualumo – sėkmingos reabilitacijos prielaida yra gera pačių asmenų motyvacija ir iniciatyva profesinės reabilitacijos proceso metu. Profesinės reabilitacijos paslaugos vystomos, atsižvelgiant į paties asmens pastangas ir pasiryžimą sugrįžti į profesinį gyvenimą;

6.5. asmens teisių ir pareigų profesinėje reabilitacijoje vienybės – profesinės reabilitacijos metu asmuo turi teisę reikalauti, kad būtų atsižvelgiama į jo poreikius, polinkius ir galimybes. Iš asmens turi būti reikalaujama asmeninės atsakomybės už prisiimtų įsipareigojimų vykdymą bei profesinės reabilitacijos rezultatus;

6.6. racionalumo – jei yra kelios priežastys, trukdančios asmens profesinei integracijai, profesinės reabilitacijos paslaugos turi būti nukreiptos į kompleksinį jų sprendimą. Jei pagrindinės priežasties, trukdančios asmens profesinei integracijai, negalima pašalinti, profesinės reabilitacijos paslaugos neturi būti pradedamos ar tęsiamos;

6.7. prioritetų nustatymo – profesinė reabilitacija planuojama ir vykdoma pagal šiuos prioritetus: asmens sugrįžimas į tą patį darbą toje pačioje darbovietėje; įsidarbinimas į kitą darbą toje pačioje darbovietėje; įsidarbinimas į ankstesnės profesijos darbą kitoje darbovietėje; įsidarbinimas į kitos profesijos darbą kitoje darbovietėje;

6.8. užimtumo skatinimo – pagrindinis profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo rezultatas ir vertinimo kriterijus yra sėkmingas asmens įsidarbinimas atviroje darbo rinkoje;

6.9. ekonominio efektyvumo – profesinės reabilitacijos pagrindinis rezultatas – įdarbinimas – turi būti pasiekiamas mažiausiomis galimomis sąnaudomis.

 

III. Profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo organizatoriai bei teikėjai

 

7. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija kartu su Lietuvos darbo birža prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Lietuvos darbo birža) ir Lietuvos darbo rinkos mokymo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Lietuvos darbo rinkos mokymo tarnyba) atsako už profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo organizavimą.

8. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija:

8.1. tvirtina reikalavimus profesinės reabilitacijos paslaugas teikiančioms įstaigoms;

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-158, 2005-05-31, Žin., 2005, Nr. 70-2542 (2005-06-04), i. k. 1052230ISAK00A1-158

 

8.2. tvirtina Profesinės reabilitacijos pažymėjimų davimo taisykles bei profesinės reabilitacijos pažymėjimo formą.

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-158, 2005-05-31, Žin., 2005, Nr. 70-2542 (2005-06-04), i. k. 1052230ISAK00A1-158

 

9. Lietuvos darbo birža:

9.1. kaupia informaciją apie profesinės reabilitacijos paslaugas teikiančias įstaigas bei teikiamas profesinės reabilitacijos paslaugas;

9.2. organizuoja bei koordinuoja profesinės reabilitacijos paslaugų teikimą;

9.3. vykdo profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo ir asmenų dalyvavimo profesinės reabilitacijos programose priežiūrą;

9.4. tvirtina individualaus profesinės reabilitacijos plano asmenims, nukreiptiems į profesinę reabilitaciją, formą.

10. Lietuvos darbo rinkos mokymo tarnyba:

10.1. dalyvauja, organizuojant profesinės reabilitacijos paslaugų teikimą;

10.2. organizuoja rengimą ir tvirtina profesinės reabilitacijos paslaugas teikiančių įstaigų profesinio mokymo programas;

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-158, 2005-05-31, Žin., 2005, Nr. 70-2542 (2005-06-04), i. k. 1052230ISAK00A1-158

 

10.3. teikia siūlymus Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai ir Lietuvos darbo biržai dėl profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo plėtros;

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-158, 2005-05-31, Žin., 2005, Nr. 70-2542 (2005-06-04), i. k. 1052230ISAK00A1-158

 

10.4. pagal kompetenciją vykdo profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo priežiūrą.

Papildyta punktu:

Nr. A1-158, 2005-05-31, Žin., 2005, Nr. 70-2542 (2005-06-04), i. k. 1052230ISAK00A1-158

 

11. Profesinės reabilitacijos paslaugas teikia įstaigos, atitinkančios socialinės apsaugos ir darbo ministro patvirtintus reikalavimus profesinės reabilitacijos paslaugas teikiančioms įstaigoms:

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-158, 2005-05-31, Žin., 2005, Nr. 70-2542 (2005-06-04), i. k. 1052230ISAK00A1-158

11.1. asmens sveikatos priežiūros įstaigos, teikiančios profesinės reabilitacijos paslaugas;

11.2. profesinės reabilitacijos centrai;

11.3. profesinio mokymo ir kitos ugdymo įstaigos.

12. Profesinės reabilitacijos paslaugas teikiančias įstaigas, atitinkančias socialinės apsaugos ir darbo ministro patvirtintus reikalavimus profesinės reabilitacijos paslaugas teikiančioms įstaigoms, parenka Lietuvos darbo birža, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu (Žin., 1996, Nr. 84-2000; 2002, Nr. 118-5296) ir kitais teisės aktais.

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-158, 2005-05-31, Žin., 2005, Nr. 70-2542 (2005-06-04), i. k. 1052230ISAK00A1-158

 

IV. Profesinės reabilitacijos paslaugų TEIKIMAs

 

13. Asmenys ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo išvados dėl profesinės reabilitacijos paslaugų poreikio išdavimo (išsiuntimo) dienos kreipiasi į teritorinę darbo biržą pagal gyvenamąją vietą.

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-211, 2006-07-28, Žin., 2006, Nr. 86-3372 (2006-08-05), i. k. 1062230ISAK00A1-211

 

14. Asmenys registruojasi teritorinėje darbo biržoje Lietuvos darbo biržos direktoriaus nustatyta tvarka, pateikdami reikiamus dokumentus.

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-158, 2005-05-31, Žin., 2005, Nr. 70-2542 (2005-06-04), i. k. 1052230ISAK00A1-158

 

15. Teritorinė darbo birža ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo visų šių Taisyklių 14 punkte nurodytų dokumentų gavimo dienos, dalyvaujant asmeniui bei konsultuodamasi su profesinės reabilitacijos paslaugas teikiančia įstaiga, sudaro asmens individualų profesinės reabilitacijos planą.

16. Sprendimas dėl profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo nepriimamas, jei:

16.1. asmuo be pateisinamos priežasties neatvyksta į teritorinę darbo biržą per Taisyklių 13 punkte nurodytą laiką;

16.2. asmuo atsisako dalyvauti sudarant individualų profesinės reabilitacijos planą.

17. Teritorinė darbo birža, sudarydama individualų profesinės reabilitacijos planą, esant reikalui, bendradarbiauja su esamu ar būsimu asmens darbdaviu, profesinės reabilitacijos paslaugas teikiančiomis įstaigoms bei savivaldybės institucijomis ir įstaigomis.

18. Individualiame profesinės reabilitacijos plane nustatoma:

18.1. profesinės reabilitacijos tikslas – atstatyti asmens profesinę kvalifikaciją ir darbo įgūdžius pagal dirbtą ankstesnį darbą arba įgyti naują profesinę kvalifikaciją ir naujus darbo įgūdžius;

18.2. profesinės reabilitacijos paslaugų teikėjai;

18.3. profesinės reabilitacijos pradžia ir individualaus profesinės reabilitacijos plano sudarymo data.

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-158, 2005-05-31, Žin., 2005, Nr. 70-2542 (2005-06-04), i. k. 1052230ISAK00A1-158

 

19. Individualų profesinės reabilitacijos planą pasirašo teritorinės darbo biržos vadovo įgaliotas asmuo ir asmuo, kuriam bus teikiamos profesinės reabilitacijos paslaugos. Šis planas sudaromas 2 egzemplioriais: po vieną asmeniui ir teritorinei darbo biržai. Individualaus profesinės reabilitacijos plano patvirtinta kopija per 3 darbo dienas pateikiama profesinės reabilitacijos paslaugas teikiančiai įstaigai.

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-158, 2005-05-31, Žin., 2005, Nr. 70-2542 (2005-06-04), i. k. 1052230ISAK00A1-158

 

20. Teritorinė darbo birža prižiūri profesinės reabilitacijos programos įgyvendinimą bei asmenų dalyvavimą profesinės reabilitacijos programoje.

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-158, 2005-05-31, Žin., 2005, Nr. 70-2542 (2005-06-04), i. k. 1052230ISAK00A1-158

 

21. Teritorinė darbo birža, sudariusi asmens individualų profesinės reabilitacijos planą, išduoda jam siuntimą į profesinės reabilitacijos paslaugas teikiančią įstaigą. Siuntime nurodyta asmens atvykimo į profesinės reabilitacijos paslaugas teikiančią įstaigą data turi būti ne vėlesnė kaip 3 darbo dienos nuo siuntimo išdavimo dienos. Asmeniui, be pateisinamos priežasties neatvykusiam į profesinės reabilitacijos paslaugas teikiančią įstaigą per šiame punkte nurodytą laiką, profesinės reabilitacijos paslaugos neteikiamos.

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-158, 2005-05-31, Žin., 2005, Nr. 70-2542 (2005-06-04), i. k. 1052230ISAK00A1-158

 

22. Profesinės reabilitacijos paslaugas teikianti įstaiga, vadovaudamasi individualiu profesinės reabilitacijos planu, sudaro asmens individualią profesinės reabilitacijos programą ir teikia jam numatytas paslaugas. Profesinės reabilitacijos paslaugas teikianti įstaiga ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo asmens, kuriam bus teikiamos paslaugos, atvykimo į įstaigą dienos teritorinei darbo biržai raštu pateikia informaciją apie sudarytą individualią profesinės reabilitacijos programą, nurodant jos trukmę, profesinės reabilitacijos paslaugas bei įgyvendinimo etapus.

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-158, 2005-05-31, Žin., 2005, Nr. 70-2542 (2005-06-04), i. k. 1052230ISAK00A1-158

 

23. Teritorinė darbo birža, vadovaudamasi NDNT išduota išvada dėl profesinės reabilitacijos paslaugų poreikio ir socialinės apsaugos ir darbo ministro patvirtintomis Profesinės reabilitacijos pažymėjimų davimo taisyklėmis, išduoda ir užbaigia asmeniui profesinės reabilitacijos pažymėjimą. Profesinės reabilitacijos paslaugas teikianti įstaiga Profesinės reabilitacijos pažymėjimų davimo taisyklėse nustatyta tvarka tęsia profesinės reabilitacijos pažymėjimą.

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-158, 2005-05-31, Žin., 2005, Nr. 70-2542 (2005-06-04), i. k. 1052230ISAK00A1-158

Nr. A1-211, 2006-07-28, Žin., 2006, Nr. 86-3372 (2006-08-05), i. k. 1062230ISAK00A1-211

 

24. Profesinės reabilitacijos paslaugas teikianti įstaiga su asmeniu, nukreiptu į profesinę reabilitaciją, sudaro sutartį dėl asmens dalyvavimo profesinės reabilitacijos programoje sąlygų.

25. Profesinės reabilitacijos paslaugas teikianti įstaiga šių Taisyklių 33 punkte nurodytoje sutartyje nustatyta tvarka ir terminais teikia teritorinei darbo biržai informaciją apie profesinės reabilitacijos programos vykdymą.

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-158, 2005-05-31, Žin., 2005, Nr. 70-2542 (2005-06-04), i. k. 1052230ISAK00A1-158

 

26. Esant reikalui, profesinės reabilitacijos paslaugas teikianti įstaiga, suderinus su teritorine darbo birža bei asmeniu, kuriam teikiamos šios paslaugos, gali koreguoti asmens profesinės reabilitacijos programą ir įvykdymo terminus.

27. Profesinės reabilitacijos paslaugas teikianti įstaiga:

27.1. konsultuoja teritorinę darbo biržą dėl individualaus profesinės reabilitacijos plano sudarymo bei, esant reikalui, dalyvauja individualaus profesinės reabilitacijos plano sudaryme;

27.2. teikia informaciją teritorinei darbo biržai:

27.2.1. kai asmuo neatvyksta į įstaigą;

27.2.2. apie profesinės reabilitacijos programos sėkmingą baigimą bei teikia išvadas apie asmens galimybes integruotis į darbo rinką;

27.2.3. apie asmens, dalyvaujančio profesinės reabilitacijos programoje, laikinąjį nedarbingumą ir jo trukmę;

27.2.4. apie profesinės reabilitacijos programos nutraukimą ir jo priežastis;

27.2.5. kitą svarbią informaciją, susijusią su profesinės reabilitacijos paslaugų teikimu.

28. Teritorinė darbo birža:

28.1. raštu teikia informaciją NDNT:

28.1.1. apie profesinės reabilitacijos programos sėkmingą baigimą;

28.1.2. apie profesinės reabilitacijos programos nutraukimą ir nutraukimo priežastis;

28.1.3. tuo atveju, kai asmens profesinės reabilitacijos programos trukmė yra ilgesnė nei 180 kalendorinių dienų, praėjus šiam laikotarpiui – apie profesinės reabilitacijos programos užbaigimo datą;

28.2. raštu teikia informaciją profesinės reabilitacijos pašalpą mokančiai institucijai:

28.2.1. kai asmuo neatvyksta į profesinės reabilitacijos paslaugas teikiančią įstaigą;

28.2.2. apie programos baigimą;

28.2.3. apie programos sustabdymą, pratęsimą, nutraukimą bei apie programos sustabdymo, pratęsimo, nutraukimo priežastis;

28.3. raštu teikia informaciją profesinės reabilitacijos paslaugas teikiančiai įstaigai apie profesinės reabilitacijos pašalpą mokančią instituciją.

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-211, 2006-07-28, Žin., 2006, Nr. 86-3372 (2006-08-05), i. k. 1062230ISAK00A1-211

 

29. Profesinės reabilitacijos programa sustabdoma teritorinės darbo biržos vadovo ar jo įgalioto asmens sprendimu, gavus profesinės reabilitacijos paslaugas teikiančios įstaigos pateiktą informaciją:

29.1. asmens laikinojo nedarbingumo atveju – ne ilgiau kaip 60 kalendorinių dienų per dalyvavimo profesinės reabilitacijos programoje laikotarpį;

29.2. asmens prašymu dėl asmeninių priežasčių – ne ilgiau kaip 10 darbo dienų per dalyvavimo profesinės reabilitacijos programoje laikotarpį.

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-211, 2006-07-28, Žin., 2006, Nr. 86-3372 (2006-08-05), i. k. 1062230ISAK00A1-211

 

30. Profesinės reabilitacijos programa nutraukiama jos nepabaigus teritorinės darbo biržos vadovo ar jo įgalioto asmens sprendimu, gavus profesinės reabilitacijos paslaugas teikiančios įstaigos pateiktą informaciją, kai:

30.1. asmuo, pablogėjus sveikatos būklei, nepajėgia dalyvauti profesinės reabilitacijos programoje (vadovaujantis asmens pateiktu išrašu iš medicininių dokumentų – forma Nr. 027/a);

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-211, 2006-07-28, Žin., 2006, Nr. 86-3372 (2006-08-05), i. k. 1062230ISAK00A1-211

 

30.2. asmuo laikinai nedarbingas ilgiau kaip 60 kalendorinių dienų per dalyvavimo profesinės reabilitacijos programoje laikotarpį;

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-158, 2005-05-31, Žin., 2005, Nr. 70-2542 (2005-06-04), i. k. 1052230ISAK00A1-158

Nr. A1-211, 2006-07-28, Žin., 2006, Nr. 86-3372 (2006-08-05), i. k. 1062230ISAK00A1-211

 

30.3. asmuo įsidarbina ir tolesnei jo darbinei veiklai profesinė reabilitacija nereikalinga;

30.4. asmuo savo iniciatyva nutraukia profesinės reabilitacijos programą;

30.5. asmuo nesilaiko sutarties su profesinės reabilitacijos paslaugas teikiančia įstaiga dėl asmens dalyvavimo profesinės reabilitacijos programoje sąlygų;

30.6. paaiškėja, kad buvo gauta neteisinga informacija apie asmenį;

30.7. asmuo be pateisinamos priežasties nustatytu laiku neatvyksta į profesinės reabilitacijos paslaugas teikiančią įstaigą.

31. Pakartotinai asmuo gali būti nukreiptas į profesinę reabilitaciją ne anksčiau kaip po 5 metų nuo profesinės reabilitacijos programos baigimo ar nutraukimo, išskyrus šiuos atvejus, kai dėl objektyvių priežasčių pakartotinė profesinė reabilitacija reikalinga anksčiau:

31.1. kai asmuo, pablogėjus sveikatos būklei, negali dirbti ankstesnio darbo;

31.2. kai profesinės reabilitacijos programa buvo nutraukta dėl asmens sveikatos būklės pablogėjimo;

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-211, 2006-07-28, Žin., 2006, Nr. 86-3372 (2006-08-05), i. k. 1062230ISAK00A1-211

 

31.3. kai profesinė reabilitacija buvo nutraukta dėl nėštumo ir gimdymo atostogų ar atostogų vaikui prižiūrėti, kol jam sueis treji metai;

31.4. kai profesinės reabilitacijos programa buvo nutraukta dėl to, kad asmuo buvo laikinai nedarbingas ilgiau kaip 60 kalendorinių dienų per dalyvavimo profesinės reabilitacijos programoje laikotarpį

Papildyta punktu:

Nr. A1-158, 2005-05-31, Žin., 2005, Nr. 70-2542 (2005-06-04), i. k. 1052230ISAK00A1-158

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-211, 2006-07-28, Žin., 2006, Nr. 86-3372 (2006-08-05), i. k. 1062230ISAK00A1-211

 

V. Profesinės reabilitacijos paslaugų TEIKIMO FINANSAVIMas

 

32. Profesinės reabilitacijos paslaugų teikimas finansuojamas iš valstybės biudžeto, Užimtumo fondo ir kitų lėšų.

33. Teritorinė darbo birža sudaro sutartis su šių Taisyklių 11 punkte nurodytomis įstaigomis dėl profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo ir finansavimo dėl kiekvieno asmens, dalyvaujančio profesinės reabilitacijos programoje. Profesinės reabilitacijos paslaugų teikimas asmeniui gali būti finansuojamas nei ilgiau kaip 12 mėnesių.

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-158, 2005-05-31, Žin., 2005, Nr. 70-2542 (2005-06-04), i. k. 1052230ISAK00A1-158

 

34. Teritorinė darbo birža sumoka profesinės reabilitacijos paslaugas teikiančiai įstaigai už kiekvieną asmenį, dalyvaujantį profesinės reabilitacijos programoje, kurios trukmė – iki 3 mėn., 25 procentų avansą pagal pateiktas išlaidų sąmatas per vieną mėnesį nuo asmens atvykimo į įstaigą dienos. Jeigu profesinė reabilitacija trunka iki 6 mėn. ar ilgiau, teritorinė darbo birža sumoka profesinės reabilitacijos paslaugas teikiančiai įstaigai už kiekvieną asmenį, dalyvaujantį profesinės reabilitacijos programoje, 40 procentų avansą pagal pateiktas išlaidų sąmatas per vieną mėnesį nuo asmens atvykimo į įstaigą dienos. Galutinai už suteiktas paslaugas ir kitas išlaidas teritorinė darbo birža atsiskaito pagal pateiktas faktines išlaidų sąmatas per vieną mėnesį po profesinės reabilitacijos programos užbaigimo.

35. Teritorinė darbo birža:

35.1. jei profesinės reabilitacijos paslaugas teikianti įstaiga yra ne asmens gyvenamojoje vietovėje, kompensuoja asmeniui, dalyvavimo profesinės reabilitacijos programoje metu važinėjančiam į profesinės reabilitacijos paslaugas teikiančią įstaigą, nuvykimo ir grįžimo kelionės išlaidas, išskyrus važiavimo išlaidas miesto transportu, Lietuvos darbo biržos direktoriaus nustatyta tvarka;

35.2. tais atvejais, kai asmuo dėl negalios negali naudotis miesto transporto paslaugomis, sumoka profesinės reabilitacijos paslaugas teikiančiai įstaigai už transporto paslaugas mieste nuvykti į ir grįžti iš profesinės reabilitacijos paslaugas teikiančios įstaigos ne daugiau kaip 5 procentus minimalaus gyvenimo lygio už vieną parą; likusią dalį išlaidų už transporto paslaugas sumoka pats asmuo;

35.3. jei asmuo buvo apgyvendintas:

35.3.1. kompensuoja asmeniui atvykimo į profesinės reabilitacijos paslaugas teikiančią įstaigą ir grįžimo pasibaigus profesinės reabilitacijos programai bei nuvykimo į namus ir grįžimo vieną kartą per savaitę kelionės išlaidas, išskyrus važiavimo išlaidas miesto transportu, Lietuvos darbo biržos direktoriaus nustatyta tvarka;

35.3.2. sumoka profesinės reabilitacijos paslaugas teikiančiai įstaigai už asmens apgyvendinimą pagal pateiktą sąskaitą faktūrą, bet ne daugiau kaip 25 procentus minimalaus gyvenimo lygio už vieną parą; likusią dalį išlaidų už apgyvendinimą sumoka pats asmuo;

35.4. sumoka profesinės reabilitacijos paslaugas teikiančiai įstaigai už asmens maitinimą pagal pateiktą sąskaitą faktūrą, bet ne daugiau kaip 12 procentų minimalaus gyvenimo lygio už vieną parą; likusią dalį išlaidų už maitinimą sumoka pats asmuo.

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-211, 2006-07-28, Žin., 2006, Nr. 86-3372 (2006-08-05), i. k. 1062230ISAK00A1-211

 

36. Neteko galios nuo 2006-08-06

Punkto naikinimas:

Nr. A1-211, 2006-07-28, Žin. 2006, Nr. 86-3372 (2006-08-05), i. k. 1062230ISAK00A1-211

 

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

37. NDNT, asmens sveikatos priežiūros įstaigos, darbdaviai, savivaldybės institucijos ir įstaigos, profesinės reabilitacijos paslaugas teikiančios įstaigos ir kitos įstaigos, teikiančios teritorinei darbo biržai informaciją apie asmenį, reikalingą profesinės reabilitacijos paslaugų teikimui, atsako už pateiktos informacijos teisingumą bei informacijos apie asmens duomenis konfidencialumą.

38. Asmuo, dalyvaujantis profesinės reabilitacijos programoje, atsako už pateiktos informacijos apie save teisingumą.

39. Šių Taisyklių 16.1, 21 ir 30.7 punktuose paminėtos pateisinamos priežastys pripažįstamos pateisinamomis pateikus jas patvirtinančius dokumentus. Negalint pateikti šių dokumentų, sprendimą dėl neatvykimo priežasties pagrįstumo priima teritorinė darbo birža. Teritorinė darbo birža turi teisę patikrinti nurodytos priežasties teisingumą.

Papildyta punktu:

Nr. A1-158, 2005-05-31, Žin., 2005, Nr. 70-2542 (2005-06-04), i. k. 1052230ISAK00A1-158

 

40. NDNT iki einamųjų metų liepos 1 d. teikia Lietuvos darbo biržai informaciją apie prognozuojamą profesinės reabilitacijos paslaugų poreikį kitiems metams.

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. A1-158, 2005-05-31, Žin., 2005, Nr. 70-2542 (2005-06-04), i. k. 1052230ISAK00A1-158

 

41. Lietuvos darbo birža teikia Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai informaciją apie prognozuojamą profesinės reabilitacijos paslaugų bei lėšų jų teikimui poreikį kitiems metams.

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. A1-158, 2005-05-31, Žin., 2005, Nr. 70-2542 (2005-06-04), i. k. 1052230ISAK00A1-158

 

42. Ginčai dėl profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo ir finansavimo nagrinėjami įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. A1-158, 2005-05-31, Žin., 2005, Nr. 70-2542 (2005-06-04), i. k. 1052230ISAK00A1-158

 

_________________

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Įsakymas

Nr. A1-158, 2005-05-31, Žin., 2005, Nr. 70-2542 (2005-06-04), i. k. 1052230ISAK00A1-158

Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2004 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. A1-302 "Dėl Profesinės reabilitacijos paslaugų poreikio nustatymo kriterijų aprašo ir Profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo bei finansavimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Įsakymas

Nr. A1-211, 2006-07-28, Žin., 2006, Nr. 86-3372 (2006-08-05), i. k. 1062230ISAK00A1-211

Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2004 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. A1-302 "Dėl Profesinės reabilitacijos paslaugų poreikio nustatymo kriterijų aprašo ir Profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo bei finansavimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo