Suvestinė redakcija nuo 2020-06-30

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2005, Nr. 4-81, i. k. 104301MISAK00D1-711

 

Nauja redakcija nuo 2020-06-30:

Nr. D1-386, 2020-06-29, paskelbta TAR 2020-06-29, i. k. 2020-14319

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LEIDIMŲ ATLIKTI TARŠOS ŠALTINIŲ IŠMETAMŲ IR (ARBA) IŠLEIDŽIAMŲ Į APLINKĄ TERŠALŲ IR TERŠALŲ APLINKOS ELEMENTUOSE (ORE, VANDENYJE, DIRVOŽEMYJE) LABORATORINIUS TYRIMUS IR (AR) MATAVIMUS IR (AR) IMTI ĖMINIUS LABORATORINIAMS TYRIMAMS ATLIKTI IŠDAVIMO, LEIDIMŲ GALIOJIMO SUSTABDYMO, GALIOJIMO SUSTABDYMO PANAIKINIMO, LEIDIMŲ GALIOJIMO PANAIKINIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

2004 m. gruodžio 30 d. Nr. D1-711

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos aplinkos monitoringo įstatymo 111 straipsnio 1 dalimi:

1. Tvirtinu Leidimų atlikti taršos šaltinių išmetamų ir (arba) išleidžiamų į aplinką teršalų ir teršalų aplinkos elementuose (ore, vandenyje, dirvožemyje) laboratorinius tyrimus ir (ar) matavimus ir (ar) imti ėminius laboratoriniams tyrimams atlikti išdavimo, leidimų galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo, leidimų galiojimo panaikinimo taisykles (toliau – Taisyklės) (pridedama).

2. Įgalioju Aplinkos apsaugos agentūrą (toliau – Agentūra) Aplinkos monitoringo įstatymo 111 straipsnyje nustatytais pagrindais ir Taisyklėse nustatyta tvarka išduoti leidimus atlikti taršos šaltinių išmetamų ir (arba) išleidžiamų į aplinką teršalų, teršalų aplinkos elementuose (ore, vandenyje, dirvožemyje) laboratorinius tyrimus ir (ar) matavimus, imti ėminius (išskyrus požeminio vandens) minėtiems laboratoriniams tyrimams atlikti (toliau – leidimas), atnaujinti leidimą ar jo dalį, teikti įspėjimą apie numatomą leidimo ar jo dalies galiojimo sustabdymą, sustabdyti leidimo ir (ar) jo dalies galiojimą, panaikinti leidimo ar jo dalies galiojimo sustabdymą, panaikinti leidimo ir (ar) jo dalies galiojimą, vykdyti leidimus turinčių laboratorijų veiklos kontrolę.

 

 

 

APLINKOS MINISTRAS                                                                          ARŪNAS KUNDROTAS

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

2004 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. D1-711

(Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

2020 m. birželio 29  Nr. D1-386

redakcija)

 

LEIDIMŲ ATLIKTI TARŠOS ŠALTINIŲ IŠMETAMŲ IR (ARBA) IŠLEIDŽIAMŲ Į APLINKĄ TERŠALŲ IR TERŠALŲ APLINKOS ELEMENTUOSE (ORE, VANDENYJE, DIRVOŽEMYJE) LABORATORINIUS TYRIMUS IR (AR) MATAVIMUS IR (AR) IMTI ĖMINIUS LABORATORINIAMS TYRIMAMS ATLIKTI IŠDAVIMO, LEIDIMŲ GALIOJIMO SUSTABDYMO, GALIOJIMO SUSTABDYMO PANAIKINIMO, LEIDIMŲ GALIOJIMO PANAIKINIMO TAISYKLĖS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Leidimų atlikti taršos šaltinių išmetamų ir (arba) išleidžiamų į aplinką teršalų ir teršalų aplinkos elementuose (ore, vandenyje, dirvožemyje) laboratorinius tyrimus ir (ar) matavimus ir (ar) imti ėminius laboratoriniams tyrimams atlikti (toliau – leidimas) išdavimo, leidimų galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo, leidimų galiojimo panaikinimo taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato leidimų laboratorijoms, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos aplinkos monitoringo įstatyme (toliau – laboratorijos), išdavimo, atnaujinimo, įspėjimų apie numatomą leidimo ar jo dalies galiojimo sustabdymą teikimo, galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo, galiojimo panaikinimo ir leidimus turinčių laboratorijų veiklos patikrinimų tvarką.

2. Taisyklėmis turi vadovautis Aplinkos apsaugos agentūra (toliau – Agentūra) išduodama laboratorijoms leidimus ir juos atnaujindama, teikdama įspėjimus apie numatomą leidimo ar jo galiojimo sustabdymą, sustabdydama leidimo ir (ar) jo dalies galiojimą, panaikindama galiojimo sustabdymą, panaikindama leidimų ir (ar) jų dalies galiojimą ir vykdydama leidimus turinčių laboratorijų veiklos kontrolę, taip pat laboratorijos, atliekančios taršos šaltinių išmetamų ir (arba) išleidžiamų į aplinką teršalų, teršalų aplinkos elementuose matavimus ir tyrimus, imančios ėminius laboratoriniams tyrimams atlikti.

3. Leidimo tikslas – užtikrinti taršos šaltinių išmetamų ir (arba) išleidžiamų į aplinką teršalų, teršalų aplinkos elementuose matavimų ir tyrimų rezultatų kokybę ir patikimumą įvertinant laboratorijų technines galimybes ir kompetenciją atlikti šiuos matavimus ir tyrimus, imti ėminius laboratoriniams tyrimams atlikti.

4. Laboratorijai leidimas išduodamas atlikti taršos šaltinių išmetamų ir (arba) išleidžiamų į aplinką teršalų, teršalų aplinkos elementuose (ore, vandenyje, dirvožemyje) laboratorinius tyrimus ir (ar) matavimus, imti ėminius (išskyrus požeminio vandens) minėtiems laboratoriniams tyrimams atlikti. Imti požeminio vandens ėminius laboratoriniams tyrimams atlikti turi teisę asmenys, turintys leidimą, suteikiantį teisę atlikti požeminio vandens paiešką ir žvalgybą, ir (ar) ekogeologinį tyrimą, išduotą Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos Žemės gelmių įstatymo nustatyta tvarka.

5. Laboratorijos, norinčios gauti leidimą, veikla turi būti vykdoma laikantis standarte LST EN ISO/IEC 17025 nurodytų techninių reikalavimų, laiduojančių laboratorijos imamų ėminių laboratoriniams tyrimams, atliekamų taršos šaltinių išmetamų ar išleidžiamų į aplinką teršalų ir teršalų aplinkos elementuose matavimų ir tyrimų kokybę, duomenų patikimumą.

 

II SKYRIUS

PARAIŠKOS LEIDIMUI GAUTI AR ATNAUJINTI TEIKIMAS

 

6. Laboratorija, norinti gauti ar atnaujinti leidimą, Agentūrai teikia paraišką leidimui gauti ar atnaujinti (toliau – paraiška), kurią sudaro:

6.1. laisvos formos prašymas gauti ar atnaujinti leidimą;

6.2. duomenys apie:

6.2.1. laboratoriją pagal Taisyklių 1 priede pateiktą formą;

6.2.2. tyrimų ir (ar) ėminių ėmimo sritį, kuriai laboratorija nori gauti leidimą, pagal Taisyklių 2 ir (ar) 3 priede pateiktą formą;

6.2.3. naudojamas matavimo priemones ir įrenginius tyrimams atlikti ir (ar) ėminiams imti pagal Taisyklių 4 priede pateiktą formą;

6.2.4. naudojamas pamatines medžiagas ir sertifikuotas pamatines medžiagas pagal šių Taisyklių 5 priede pateiktą formą;

6.2.5. laboratorijos darbuotojus pagal Taisyklių 6 priede pateiktą formą;

6.2.6. laboratorijos patalpas pagal Taisyklių 7 priede pateiktą formą;

6.2.7. dalyvavimą palyginamuosiuose tyrimuose pagal Taisyklių 8 priede pateiktą formą;

6.2.8. ėminių ėmimo, atliekamų matavimų ir tyrimų kokybės valdymą pagal Taisyklių 9 priede pateiktą formą;

6.3. ėminių ėmimo protokolų su įrašais kopijas kiekvienai ėminių ėmimo sričiai (nuotekos, paviršinis vanduo, aplinkos oras, stacionarių taršos šaltinių išmetamieji teršalai ir kt.);

6.4. informaciją apie tyrimus:

6.4.1. jei fotometriniu metodu – pateikti kalibracines kreives, nurodant kreivės sudarymo datą, bangos ilgį, kiuvetės optinio sluoksnio storį, koncentracijas atitinkančius optinius tankius, koncentracijos skaičiavimo pagal optinį tankį koeficientą ir skaičiavimo lygtį, matavimo priemonės pavadinimą ir jos numerį, pasirinkto tipo kontrolines diagramas;

6.4.2. jei chromatografijos metodu – pateikti kalibracines kreives ir jų sudarymui naudotas chromatogramas su nurodytomis koncentracijomis, analizuoto konkretaus mėginio chromatogramą, linijiškumo intervalą, pasirinkto tipo kontrolines diagramas;

6.4.3. jei atominės absorbcijos spektrometrijos, indukuotas plazmos spektrometrijos, atominės fluorescencijos spektrometrijos ir pan. metodu – pateikti kalibracines kreives, nurodant matuojamą koncentraciją, absorbcijos vertę, linijiškumo intervalą, pasirinkto tipo kontrolines diagramas;

6.5. dokumentą, patvirtinantį Konkrečių valstybės rinkliavos dydžių sąraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimu Nr. 1458 „Dėl Konkrečių valstybės rinkliavos dydžių sąrašo ir valstybės rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“ nustatyto dydžio rinkliavos sumokėjimą.

7. Taisyklių 6 punkte nurodyta paraiška teikiama Agentūrai elektroninėmis ryšio priemonėmis, tiesiogiai ar per kontaktinį centrą, nurodytą Lietuvos Respublikos paslaugų įstatyme. Kai nėra techninių galimybių paraišką pateikti tokiu būdu, paraiška teikiama popieriniu formatu (susegta ar surišta) ir skaitmeninėje laikmenoje. Teikiant paraišką elektroniniu formatu, prašymas turi būti pasirašytas kvalifikuotu elektroniniu parašu arba paraiška suformuota elektroninėmis ryšio priemonėmis, kurios leidžia užtikrinti teksto vientisumą, nepakeičiamumą ir identifikuoti paraišką teikiantį asmenį. Paraiškos skaitmeninė rinkmena turi būti pateikta *.docx ar *.odt formatu ir *.pdf formatu.

 

III SKYRIUS

LABORATORIJOS VERTINIMAS

 

8. Agentūra, gavusi paraišką, atlieka laboratorijos vertinimą, kurį sudaro:

8.1. pateiktų duomenų ir informacijos (toliau – dokumentai leidimui gauti), vertinimas;

8.2. laboratorijos veiklos vertinimas vietoje.

9. Vertinimą atlieka laboratorijų vertinimo grupė (toliau – vertinimo grupė), kuri veikia nuolat. Vertinimo grupės sudėtį, darbo reglamentą tvirtina Agentūros direktorius. Agentūra turi teisę atlikdama vertinimą pasikviesti Aplinkos ministerijos, kitų įstaigų prie Aplinkos ministerijos ir (ar) Aplinkos ministerijos reguliavimo sričiai priskirtų įstaigų, kitų institucijų atstovų.

10. Jei pateikti ne visi reikalingi Taisyklių 6 punkte nurodyti duomenys ir dokumentai ar pateikti duomenys ir informacija yra netikslūs, Agentūra, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatyme nustatytais terminais, raštu informuoja apie tai laboratoriją ir pareikalauja ištaisyti nustatytus trūkumus ir netikslumus. Laboratorijai neatsakius į Agentūros raštą dėl paraiškoje nustatytų trūkumų ir netikslumų ištaisymo per 60 darbo dienų nuo rašto gavimo datos, paraiška nebenagrinėjama. Tokiu atveju laboratorija, norėdama gauti ar atnaujinti leidimą, pakartotinai teikia paraišką Taisyklių II skyriuje nustatyta tvarka.

11. Jei pateikti visi reikalingi Taisyklių 6 punkte nurodyti dokumentai, duomenys ir informacija atitinka reikalavimus arba kai laboratorija ištaiso nurodytus trūkumus ir netikslumus, vertinimo grupė atlieka laboratorijos veiklos vertinimą vietoje.

12. Agentūra el. paštu informuoja laboratoriją apie laboratorijos veiklos vertinimą vietoje ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas iki vertinimo pradžios.

13. Laboratorijos veiklos vertinimas vietoje vykdomas siekiant nustatyti laboratorijos atitiktį Aplinkos monitoringo įstatymo 111 straipsnio 2 dalyje nustatytiems reikalavimams. Vertinimas atliekamas pagal Taisyklių 10 priede pateiktus laboratorijos veiklos vertinimo kriterijus. Vertinimo grupė turi teisę pateikti laboratorijai kontrolinius mėginius ir stebėti veiklą, kuriai laboratorija nori gauti leidimą.

14. Vertinimo grupė, atlikusi laboratorijos veiklos vertinimą vietoje, surašo laboratorijos veiklos vertinimo aktą pagal Taisyklių 11 priede pateiktą formą, jo kopiją pateikia laboratorijai.

15. Įvertinusi laboratorijos veiklą vietoje, vertinimo grupė priima sprendimą dėl siūlymo išduoti ar atnaujinti leidimą arba motyvuotai atsisakyti išduoti leidimą ar atnaujinti leidimą. Vertinimo grupės sprendimai įforminami pasitarimo protokoluose.

 

IV SKYRIUS

LEIDIMŲ IŠDAVIMAS IR ATSISAKYMAS IŠDUOTI LEIDIMĄ

 

16. Sprendimas išduoti leidimą arba motyvuotai atsisakyti išduoti leidimą priimamas per 30 darbo dienų nuo prašymo išduoti leidimą ir visų reikalingų ir Taisyklių 6 punkte nustatytus reikalavimus atitinkančių duomenų ir informacijos gavimo dienos. Sprendimas surašomas ant Agentūros blanko. Leidimo neišdavimas arba motyvuoto atsisakymo išduoti leidimą nepateikimas per nustatytą terminą nelaikomas leidimo išdavimu. Agentūra, atsižvelgdama į vertinimo grupės pasitarimo protokole pateiktą siūlymą, priima vieną iš šių sprendimų:

16.1. išduoti leidimą laboratorijai visai paraiškoje nurodytai tyrimų, matavimų ir (ar) ėminių ėmimo sričiai;

16.2. išduoti leidimą laboratorijai paraiškoje nurodytos tyrimų, matavimų ir (ar) ėminių ėmimo srities daliai;

16.3. atsisakyti išduoti leidimą.

17. Leidimas išduodamas, jei laboratorija atitinka Aplinkos monitoringo įstatymo 111 straipsnio 2 dalyje nustatytus reikalavimus pagal visus Taisyklių 10 priede nustatytus vertinimo kriterijus.

18. Agentūra, priėmusi vieną iš Taisyklių 16.1–16.3 papunkčiuose nurodytų sprendimų, nurodo jame sprendimo priėmimo motyvus. Sprendimas laboratorijai teikiamas elektroniniame formate (išskyrus atvejus, kai nėra techninių galimybių), pasirašytas kvalifikuotu elektroniniu parašu arba suformuotas elektroninėmis ryšio priemonėmis, kurios leidžia užtikrinti teksto vientisumą, nepakeičiamumą ir leidžia identifikuoti sprendimą priėmusį asmenį. Priėmus sprendimą išduoti leidimą, Agentūra parengia Taisyklių 12 priede nustatytos formos leidimą. Leidimas įsigalioja sprendimo išduoti leidimą priėmimo dieną. Per 3 darbo dienas po sprendimo išduoti leidimą priėmimo dienos laboratorijai el. paštu išsiunčiamas leidimas *.pdf formatu.

19. Laboratorija, kuriai neišduotas leidimas visai ar daliai paraiškoje nurodytos tyrimų, matavimų ir (ar) ėminių ėmimo srities, turi teisę pakartotinai prašyti išduoti ar atnaujinti leidimą tik pašalinusi sprendime nurodytus trūkumus.

20. Agentūra registruoja išduodamus leidimus ir skelbia juos savo interneto svetainėje http://gamta.lt.

21. Praradusi leidimą, laboratorija prašo Agentūros išduoti dublikatą pateikdama Taisyklių 6.5 papunktyje nurodytą dokumentą, patvirtinantį nustatyto dydžio rinkliavos sumokėjimą už leidimo dublikato išdavimą.

 

V SKYRIUS

ĮSPĖJIMAS APIE NUMATOMĄ LEIDIMO AR JO DALIES GALIOJIMO SUSTABDYMĄ, LEIDIMO AR JO DALIES GALIOJIMO SUSTABDYMAS, LEIDIMO AR JO DALIES GALIOJIMO SUSTABDYMO PANAIKINIMAS IR LEIDIMO AR JO DALIES GALIOJIMO PANAIKINIMAS

 

22. Jeigu Agentūra nustato, kad leidimą turinti laboratorija padarė šią veiklą reguliuojančių teisės aktų pažeidimų, tačiau jie neesminiai, tai yra neturintys įtakos atliekamų taršos šaltinių išmetamų ir (arba) išleidžiamų į aplinką teršalų ir teršalų aplinkos elementuose laboratorinių tyrimų ir matavimų, ėminių laboratoriniams tyrimams atlikti ėmimo kokybei ir duomenų patikimumui, laboratorija įspėjama apie numatomą leidimo galiojimo ar jo dalies sustabdymą ir nustatomas terminas pašalinti nustatytus pažeidimus. Įspėjimo apie numatomą leidimo ar jo dalies galiojimo sustabdymą laikotarpis negali būti ilgesnis kaip šeši mėnesiai. Įspėjimas apie numatomą leidimo ar jo dalies galiojimo sustabdymą surašomas ant Agentūros blanko ir teikiamas laboratorijai Taisyklių 18 punkte nurodytu būdu.

23. Leidimo ar jo dalies galiojimas sustabdomas, leidimo ar jo dalies galiojimo sustabdymas panaikinamas ir leidimo ar jo dalies galiojimas panaikinamas Aplinkos monitoringo įstatymo 111 straipsnyje nustatytais atvejais.

24. Leidimo galiojimas visai matavimų ir (ar) tyrimų ir (ar) ėminių ėmimo sričiai ar jos daliai sustabdomas motyvuotu Agentūros sprendimu, kuris priimamas per 10 darbo dienų nuo informacijos, nurodytos Aplinkos monitoringo įstatymo 111 straipsnio 7 dalyje, gavimo. Sprendimas surašomas ant Agentūros blanko ir teikiamas laboratorijai Taisyklių 18 punkte nurodytu būdu. Sprendime nurodoma leidimo galiojimo sustabdymo priežastis ir pažeidimo (-ų) pašalinimo terminas.

25. Laboratorija raštu per sprendime sustabdyti leidimo galiojimą nustatytą pažeidimo (-ų) pašalinimo terminą informuoja Agentūrą apie pažeidimo (-ų) pašalinimą ir pateikia įrodančius dokumentus.

26. Ar tinkamai pašalinti laboratorijoje nustatyti pažeidimai, vertinama Taisyklių IIIV skyriuose nustatyta tvarka.

27. Leidimo galiojimo visai matavimų ir (ar) tyrimų ir (ar) ėminių ėmimo sričiai ar jos daliai sustabdymas panaikinimas Agentūros sprendimu per 10 darbo dienų nuo 25 punkte nurodytos informacijos ir (ar) duomenų gavimo. Sprendimas surašomas ant Agentūros blanko ir teikiamas laboratorijai Taisyklių 18 punkte nurodytu būdu. Sprendime nurodomi leidimo galiojimo sustabdymo panaikinimo motyvai.

28. Leidimo galiojimas visai matavimų ir (ar) tyrimų ir (ar) ėminių ėmimo sričiai ar jos daliai panaikinamas Agentūros sprendimu. Sprendimas surašomas ant Agentūros blanko ir teikiamas laboratorijai Taisyklių 18 punkte nurodytu būdu. Sprendime nurodoma leidimo galiojimo visai matavimų ir (ar) tyrimų ir (ar) ėminių ėmimo sričiai ar jos daliai panaikinimo priežastis.

29. Nusprendus panaikinti leidimo dalies galiojimą, leidimas perrašomas nurodant atnaujinto leidimą datą. Leidimo numeris nekeičiamas. Leidimo priedas atnaujinamas neįrašant ėminių ėmimo ir (ar) tyrimų, ir (ar) matavimo sričių, kurioms galiojimas panaikinamas. Atnaujintas leidimas kartu su sprendimu panaikinti dalies leidimo galiojimą teikiamas laboratorijai Taisyklių 18 punkte nurodytu būdu.

 

VI SKYRIUS

LEIDIMO ATNAUJINIMAS

 

30. Leidimas gali būti atnaujinamas laikantis Aplinkos monitoringo įstatymo 111 straipsnio 3 dalyje nustatytų sąlygų:

30.1. jį papildant nauja ir (ar) naujomis vykdomomis laboratorinėmis veiklomis ir (ar) išplečiant jame nurodytą (-as) laboratorinių tyrimų ir (ar) matavimų ir (ar) ėminių ėmimo sritį (-is);

30.2. pakeičiant leidime nurodytą (-us) laboratorinio tyrimo ir (ar) matavimo ir (ar) ėminių ėmimo metodą (-us).

31. Laboratorija, pageidaujanti papildyti leidime nurodytą matavimų ir (ar) tyrimų, ir (ar) ėminių ėmimo sritį ar pakeisti nurodytą ėminių ėmimo, matavimo ir (ar) tyrimo metodą, Taisyklių 7 punkte nurodyta tvarka pateikia Agentūrai paraišką, kurią sudaro Taisyklių 6 punkte nurodyti duomenys ir informacija, susiję tik su papildoma sritimi ar keičiamu metodu.

32. Agentūra, gavusi Taisyklių 31 punkte nurodytus duomenis ir informaciją, juos įvertina ir priima sprendimą dėl leidimo atnaujinimo Taisyklių III–VI skyriuose nustatyta tvarka. Jei laboratorijos pateiktų duomenų ir informacijos pakanka įvertinti laboratorijos veiklos atitiktį Taisyklių 10 priede nurodytiems vertinimo kriterijams, laboratorijos veikla vietoje gali būti nevertinama.

33. Sprendimas atnaujinti leidimą arba motyvuotai atsisakyti jį atnaujinti priimamas per 30 darbo dienų nuo paraiškos atnaujinti leidimą ir visų reikalingų ir Taisyklių 6 punkte nustatytus reikalavimus atitinkančių duomenų ir informacijos gavimo dienos. Sprendimas surašomas ant Agentūros blanko. Leidimo neatnaujinimas arba motyvuoto atsisakymo atnaujinti leidimą nepateikimas per nustatytą terminą nelaikomas leidimo atnaujinimu.

34. Agentūrai priėmus sprendimą atnaujinti leidimą jį papildant naujomis laboratorinėmis veiklomis ir (ar) išplečiant nurodytas sritis, ir (ar) pakeičiant nurodytus metodus, leidimas perrašomas nurodant atnaujinto leidimą datą. Leidimo numeris nekeičiamas. Leidimo priedas atnaujinamas papildžius jį naujomis sritimis ir (ar) nurodant pakeistus metodus. Atnaujintas leidimas kartu su sprendimu atnaujinti leidimą teikiamas laboratorijai Taisyklių 18 punkte nurodytu būdu. Atnaujintas leidimas įsigalioja sprendimo atnaujinti leidimą priėmimo dieną.

 

VII SKYRIUS

LEIDIMŲ IŠDAVIMAS AGENTŪROS LABORATORIJOMS

 

35. Leidimas Agentūros laboratorijoms išduodamas motyvuotu Leidimų išdavimo komisijos (toliau – komisija) siūlymu.

36. Komisija sudaroma aplinkos ministro įsakymu. Komisija sudaroma ne mažiau kaip iš penkių kompetentingų narių: Aplinkos ministerijos specialistų, akredituotų laboratorijų atstovų ar specialistų, turinčių laboratorinio darbo patirtį, cheminės analizės kokybės užtikrinimo mokymo programų autorių ar ekspertų. Komisijos darbui vadovauja komisijos pirmininkas. Komisija savo darbe vadovaujasi Taisyklėmis.

37. Agentūra, norėdama pati gauti leidimą, parengia Taisyklių 6 punkte nurodytus dokumentus ir el. paštu išsiunčia komisijos pirmininkui.

38. Komisija vadovaudamasi Taisyklių II–VI skyriuose nustatytais reikalavimais, įvertina Agentūros laboratorijas ir raštu Agentūrą informuoja apie priimtą sprendimą dėl leidimo išdavimo, įspėjimo apie numatomą leidimo galiojimo sustabdymą teikimą, leidimo galiojimo sustabdymo, atnaujinimo, galiojimo sustabdymo panaikinimo, leidimo galiojimo panaikinimo.

 

VIII SKYRIUS

LEIDIMĄ TURINČIŲ LABORATORIJŲ VEIKLOS KONTROLĖ

 

39. Laboratorijų veiklos kontrolė atliekama vykdant laboratorijų planinius ir neplaninius patikrinimus. Planinių ir neplaninių patikrinimų taisykles įsakymu tvirtina Agentūros direktorius. Laboratorijų neplaninio patikrinimo atrankos kriterijai pateikti Taisyklių 13 priede.

40. Leidimus turinčių laboratorijų, išskyrus Agentūros laboratorijų, veiklos patikrinimus atlieka vertinimo grupės nariai, ne mažiau kaip 2 atitinkamų sričių specialistai. Planiniai patikrinimai atliekami ne rečiau kaip kartą per 3 metus.

41. Agentūros laboratorijų veiklos patikrinimą atlieka komisija.

42. Vertinimo grupės nariai, patikrinimą atliekantys specialistai ar komisija patikrinimo metu turi teisę pareikalauti iš laboratorijos visų patikrinimui atlikti reikalingų dokumentų ir informacijos; laboratorija turi sudaryti sąlygas nekliudomai atlikti patikrinimą.

43. Laboratorijos veiklos patikrinimo metu įvertinama laboratorijos veiklos atitiktis Aplinkos monitoringo įstatymo 111 straipsnio 5 dalyje nustatytiems reikalavimams, Taisyklių 10 priede nurodytiems vertinimo kriterijams. Patikrinus laboratoriją, surašomas laboratorijos patikrinimo aktas pagal Taisyklių 14 priede pateiktą formą.

44. Tikrinant laboratorijos veiklą ir nustačius, kad veikla neatitinka Aplinkos monitoringo įstatymo 111 straipsnio 5 dalyje nustatytų reikalavimų, vertinimo grupės nariai, patikrinimą atliekantys specialistai arba komisija įvertina, ar pažeidimai esminiai, ir, vadovaudamiesi Aplinkos monitoringo įstatymo 111 straipsnio 6 ir 7 dalies nuostatomis, priima sprendimą.

 

IX SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

45. Laboratorija turi teisę apskųsti Agentūros ar komisijos sprendimus Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

46. Agentūra, priėmusi sprendimą dėl leidimo išdavimo, atnaujinimo, įspėjimo apie numatomą leidimo ar jo dalies galiojimo sustabdymą, leidimo galiojimo ar jo dalies galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo ar galiojimo panaikinimo, skelbia šią informaciją Agentūros interneto svetainėje http://gamta.lt.

47. Paraiškos leidimui gauti, laboratorijos veiklos vertinimo aktai ir vertinimo grupės pasitarimo protokolai saugomi Agentūroje 10 metų.

________________________

 

 

Leidimų atlikti taršos šaltinių išmetamų ir

(arba) išleidžiamų į aplinką teršalų ir

teršalų aplinkos elementuose (ore,

vandenyje, dirvožemyje) laboratorinius

tyrimus ir (ar) matavimus ir (ar) imti

ėminius laboratoriniams tyrimams atlikti

išdavimo, leidimų galiojimo sustabdymo,

galiojimo sustabdymo panaikinimo, leidimų

galiojimo panaikinimo taisyklių

1 priedas

 

(Duomenų apie laboratoriją teikimo forma)

 

Prašymo

1 priedas

 

DUOMENYS APIE LABORATORIJĄ

 

1. Laboratorijos pavadinimas, adresas, telefono numeris, el. pašto adresas, interneto svetainės adresas.

2. Įstaigos (įmonės, bendrovės), kurioje yra laboratorija, pavadinimas, adresas, telefono numeris, el. pašto adresas.

3. Vadovaujantys darbuotojai:

3.1. įstaigos (įmonės, bendrovės), kurioje yra laboratorija, vadovo vardas, pavardė, pareigos, telefonas;

3.2. Laboratorijos vadovo vardas, pavardė, pareigos, telefonas, el. paštas.

 

Užpildymo data _______________

 

 

Laboratorijos vadovas                      _____________               ____________________

                                                                (parašas)                                       (vardas ir pavardė)

 

 

Leidimų atlikti taršos šaltinių išmetamų ir

(arba) išleidžiamų į aplinką teršalų ir

teršalų aplinkos elementuose (ore,

vandenyje, dirvožemyje) laboratorinius

tyrimus ir (ar) matavimus ir (ar) imti

ėminius laboratoriniams tyrimams atlikti

išdavimo, leidimų galiojimo sustabdymo,

galiojimo sustabdymo panaikinimo, leidimų

galiojimo panaikinimo taisyklių

2 priedas

 

(Tyrimų srities, kuriai laboratorija nori gauti leidimą, teikimo forma)

 

Prašymo

2 priedas

 

TYRIMŲ SRITIS, KURIAI LABORATORIJA NORI GAUTI LEIDIMĄ

 

Nustatomi parametrai

Tyrimo / matavimo metodo principas

Nustatymo ribos

Metodo paklaida

Tyrimo / matavimo metodo žymuo, pavadinimas

Nurodyta metode

Nustatyta laboratorijoje

1

2

3

4

5

6

Tyrimų objektas:

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Pastaba. Tyrimų sritis – parametrų (teršalų ir tiriamo objekto charakteristikų) nustatymas tyrimų objektuose (vanduo, nuotekos, stacionarių taršos šaltinių išmetamieji į aplinkos orą teršalai, aplinkos oras ir kt.) taikant atitinkamus metodus.

2 Pastaba. Tyrimo metodo principas, pvz., elektrochemija, spektrometrija, titrimetrija, dujų chromatografija, atominė absorbcinė spektrometrija, liepsnos emisijos spektrometrija ir kt.

3 Pastaba. Kai metodas neturi žymens, rašomas metodo pavadinimas ir literatūros šaltinis. Kai matavimai ar tyrimai atliekami pagal laboratorijos parengtą procedūrą, rašomas visas procedūros pavadinimas ir išleidimo data.

4 Pastaba. Jei metodo paklaida nenurodyta, šio priedo lentelės 5 skiltyje įrašyti „Nenurodyta“.

5 Pastaba. Jei Agentūra paprašo, laboratorija turi pateikti matavimų ir (ar) tyrimų atlikimo metodo kopiją, jei tai neprieštarauja metodą platinančios institucijos nuostatoms ar taisyklėms.

 

Užpildymo data ________________

 

 

 

Laboratorijos vadovas                      _____________               ____________________

                                                                (parašas)                                       (vardas ir pavardė)

 

 

Leidimų atlikti taršos šaltinių išmetamų ir

(arba) išleidžiamų į aplinką teršalų ir

teršalų aplinkos elementuose (ore,

vandenyje, dirvožemyje) laboratorinius

tyrimus ir (ar) matavimus ir (ar) imti

ėminius laboratoriniams tyrimams atlikti

išdavimo, leidimų galiojimo sustabdymo,

galiojimo sustabdymo panaikinimo, leidimų

galiojimo panaikinimo taisyklių

3 priedas

 

(Ėminių ėmimo srities, kuriai laboratorija nori gauti leidimą, teikimo forma)

 

Prašymo

3 priedas

 

ĖMINIŲ ĖMIMO SRITIS, KURIAI LABORATORIJA NORI GAUTI LEIDIMĄ

 

 

Ėminių ėmimo sritis

Ėminių ėmimo metodo  principas

Ėminių ėmimo metodo žymuo ir pavadinimas

1

2

3

 

 

 

 

 

1 Pastaba. Pirmoje skiltyje nurodoma ėminių ėmimo sritis, pvz., stacionarių taršos šaltinių į aplinkos orą išmetami teršalai nuotekos, paviršinis vanduo ar pan.). Kai ėminių ėmimo metodas skirtas konkrečiam parametrui ar parametrų grupei nustatyti parašomi ir šie parametrai (pvz., stacionarių taršos šaltinių į aplinkos orą išmetamų teršalų ėminių ėmimas karboksiliniams junginiams nustatyti).

2 Pastaba. Antroje skiltyje rašomas ėminių ėmimo metodo principas, pvz., rankinis, automatiniais semtuvais, ant filtro, į sorbcinius vamzdelius, sugėriklius, elastines talpas ir kt.

3 Pastaba. Kai ėminių ėmimo metodas neturi žymens, nurodomas metodo pavadinimas ir literatūros šaltinis. Kai ėminiai imami pagal laboratorijos parengtą procedūrą, rašomas visas procedūros pavadinimas ir išleidimo data.

4 Pastaba. Agentūrai paprašius, laboratorija turi pateikti matavimų ir (ar) tyrimų atlikimo metodo kopiją, jei tai neprieštarauja metodą platinančios institucijos nuostatoms ar taisyklėms.

 

Užpildymo data ________________

 

 

 

Laboratorijos vadovas                      _____________               ____________________

                                                                (parašas)                                       (vardas ir pavardė)

 

 

Leidimų atlikti taršos šaltinių išmetamų ir

(arba) išleidžiamų į aplinką teršalų ir

teršalų aplinkos elementuose (ore,

vandenyje, dirvožemyje) laboratorinius

tyrimus ir (ar) matavimus ir (ar) imti

ėminius laboratoriniams tyrimams atlikti

išdavimo, leidimų galiojimo sustabdymo,

galiojimo sustabdymo panaikinimo, leidimų

galiojimo panaikinimo taisyklių

4 priedas

 

(Naudojamų matavimo priemonių ir įrenginių ėminiams imti, matavimams ir tyrimams atlikti teikimo forma)

 

Prašymo

4 priedas

 

NAUDOJAMOS MATAVIMO PRIEMONĖS IR ĮRENGINIAI ĖMINIAMS IMTI, MATAVIMAMS IR TYRIMAMS ATLIKTI

 

Matavimo priemonės, įrenginio pavadinimas, tipas, numeris

Pagrindinės metrologinės charakteristikos

Metrologinės sieties atlikimo data, dokumento numeris

1

2

3

 

 

 

 

 

 

 

Pastaba. Jei metrologinė sietis neatliekama, lentelės 3 skiltyje įrašyti „Neatliekama“.

 

Užpildymo data ________________

 

 

 

Laboratorijos vadovas                      _____________               ____________________

                                                                (parašas)                                       (vardas ir pavardė)

 

 

Leidimų atlikti taršos šaltinių išmetamų ir

(arba) išleidžiamų į aplinką teršalų ir

teršalų aplinkos elementuose (ore,

vandenyje, dirvožemyje) laboratorinius

tyrimus ir (ar) matavimus ir (ar) imti

ėminius laboratoriniams tyrimams atlikti

išdavimo, leidimų galiojimo sustabdymo,

galiojimo sustabdymo panaikinimo, leidimų

galiojimo panaikinimo taisyklių

5 priedas

 

(Naudojamų pamatinių medžiagų ir sertifikuotų pamatinių medžiagų teikimo forma)

 

Prašymo

5 priedas

 

NAUDOJAMOS PAMATINĖS MEDŽIAGOS IR SERTIFIKUOTOS PAMATINĖS MEDŽIAGOS

 

Medžiagos pavadinimas

Medžiagos paskirtis (įrenginių tikrinimas, tyrimų kokybės valdymas ir kt.)

Gamintojas, pagaminimo data

Galiojimo terminas, liudijimo numeris

1

2

3

4

 

 

 

 

 

 

 

Užpildymo data ________________

 

 

 

Laboratorijos vadovas                      _____________               ____________________

                                                                (parašas)                                       (vardas ir pavardė)

 

 

Leidimų atlikti taršos šaltinių išmetamų ir

(arba) išleidžiamų į aplinką teršalų ir

teršalų aplinkos elementuose (ore,

vandenyje, dirvožemyje) laboratorinius

tyrimus ir (ar) matavimus ir (ar) imti

ėminius laboratoriniams tyrimams atlikti

išdavimo, leidimų galiojimo sustabdymo,

galiojimo sustabdymo panaikinimo, leidimų

galiojimo panaikinimo taisyklių

6 priedas

 

(Duomenų apie laboratorijos darbuotojus teikimo forma)

 

Prašymo

6 priedas

 

DUOMENYS APIE LABORATORIJOS DARBUOTOJUS

 

Vardas, pavardė

Pareigos

Išsilavinimas, specialybė

Veiklos sritis laboratorijoje

Patyrimas veiklos srityje (nuo kurių metų nurodytoje veiklos srityje dirba)

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

 

 

 

Užpildymo data ________________

 

 

Laboratorijos vadovas                      _____________               ____________________

                                                                (parašas)                                       (vardas ir pavardė)

 

 

 

Leidimų atlikti taršos šaltinių išmetamų ir

(arba) išleidžiamų į aplinką teršalų ir

teršalų aplinkos elementuose (ore,

vandenyje, dirvožemyje) laboratorinius

tyrimus ir (ar) matavimus ir (ar) imti

ėminius laboratoriniams tyrimams atlikti

išdavimo, leidimų galiojimo sustabdymo,

galiojimo sustabdymo panaikinimo, leidimų

galiojimo panaikinimo taisyklių

7 priedas

 

(Duomenų apie laboratorijos patalpas teikimo forma)

 

Prašymo

7 priedas

 

DUOMENYS APIE LABORATORIJOS PATALPAS

 

Patalpos paskirtis (mėginių laikymas, tyrimų atlikimas ir kt.) ir plotas, m2

Patalpų aplinkos parametrai

Temperatūra, °C

Santykinė drėgmė, %

Reikalaujama tyrimų metodus nustatančiame dokumente

Faktiniai duomenys
(nuo, iki)

Reikalaujama tyrimų metodus nustatančiame dokumente

Faktiniai duomenys
(nuo, iki)

1

2

3

 

 

 

 

 

 

 

 

Užpildymo data ________________

 

 

Laboratorijos vadovas                      _____________               ____________________

                                                                (parašas)                                       (vardas ir pavardė)

 

 

Leidimų atlikti taršos šaltinių išmetamų ir

(arba) išleidžiamų į aplinką teršalų ir

teršalų aplinkos elementuose (ore,

vandenyje, dirvožemyje) laboratorinius

tyrimus ir (ar) matavimus ir (ar) imti

ėminius laboratoriniams tyrimams atlikti

išdavimo, leidimų galiojimo sustabdymo,

galiojimo sustabdymo panaikinimo, leidimų

galiojimo panaikinimo taisyklių

8 priedas

 

(Duomenų apie dalyvavimą palyginamuosiuose tyrimuose teikimo forma)

 

Prašymo

8 priedas

 

DUOMENYS APIE DALYVAVIMĄ PALYGINAMUOSIUOSE TYRIMUOSE

 

 

Įstaiga, organizuojanti palyginamuosius tyrimus (pavadinimas, valstybė, data)

Ėminių ėmimo srities, matavimų ar tyrimų objekto ir jo parametrų pavadinimai

Palyginamųjų tyrimų rezultatų įvertinimas

1

2

3

 

 

 

 

 

 

Pastaba. Jeigu laboratorija nedalyvavo palyginamuosiuose tyrimuose, lentelės 1 skiltyje įrašyti „Nedalyvauta“.

 

Užpildymo data ________________

 

 

 

 

Laboratorijos vadovas                      _____________               ____________________

                                                                (parašas)                                       (vardas ir pavardė)

 

 

Leidimų atlikti taršos šaltinių išmetamų ir

(arba) išleidžiamų į aplinką teršalų ir

teršalų aplinkos elementuose (ore,

vandenyje, dirvožemyje) laboratorinius

tyrimus ir (ar) matavimus ir (ar) imti

ėminius laboratoriniams tyrimams atlikti

išdavimo, leidimų galiojimo sustabdymo,

galiojimo sustabdymo panaikinimo, leidimų

galiojimo panaikinimo taisyklių

9 priedas

 

(Duomenų apie ėminių ėmimo, matavimų ir tyrimų kokybės valdymą teikimo forma)

 

Prašymo

9 priedas

 

DUOMENYS APIE ĖMINIŲ ĖMIMO, MATAVIMŲ IR TYRIMŲ KOKYBĖS VALDYMĄ

 

Ėminių ėmimo / matavimų / tyrimų sritis / nustatomi parametrai

Paimtų ėminių / atliktų matavimų / tyrimų skaičius per praėjusius metus

Tyrimų kokybės valdymo būdas (pamatinė medžiaga, kontrolinė diagrama ar kt.)

Kokybės valdymo priemonės taikymo periodiškumas

1

2

3

4

 

 

 

 

 

 

 

Užpildymo data ________________

 

 

 

Laboratorijos vadovas                      _____________               ____________________

                                                                (parašas)                                       (vardas ir pavardė)

 

 

Leidimų atlikti taršos šaltinių išmetamų ir

(arba) išleidžiamų į aplinką teršalų ir

teršalų aplinkos elementuose (ore,

vandenyje, dirvožemyje) laboratorinius

tyrimus ir (ar) matavimus ir (ar) imti

ėminius laboratoriniams tyrimams atlikti

išdavimo, leidimų galiojimo sustabdymo,

galiojimo sustabdymo panaikinimo, leidimų

galiojimo panaikinimo taisyklių

10 priedas

 

LABORATORIJOS VEIKLOS VERTINIMO KRITERIJAI

 

1. Bendrieji kriterijai

1.1. kiekvienas laboratorijos darbuotojas privalo žinoti savo pareigas, įgaliojimus ir atsakomybę;

1.2. laboratorijoje turi būti pakankamai darbuotojų, turinčių atitinkamą išsilavinimą, kvalifikaciją, techninių žinių ir patirties vykdomai veiklai;

1.3. darbuotojai, imantys ėminius ir (ar) atliekantys matavimus, ir (ar) tyrimus, turi būti mokomi, turi kelti kvalifikaciją.

1.4. laboratorijoje turi būti įrenginiai, matavimo priemonės, reagentai, pagalbinės priemonės, reikalingi veiklai vykdyti;

1.5. laboratorija turi turėti naudojamų įrenginių ir matavimo priemonių naudojimo instrukcijas (gamintojo, tiekėjo arba parengtas laboratorijoje), įrenginiai ir matavimo priemonės turi būti tinkamai naudojami ir prižiūrimi, siekiant išlaikyti patikimą veikimą, turi būti atliekami tarpiniai tikrinimai;

1.6. matavimo priemonės turi turėti teisinį metrologinį patvirtinimą;

1.7. laboratorija turi taikyti Lietuvos standartus (LST, LST EN, LST EN ISO, LST ISO ir kt.), Lietuvos aplinkos apsaugos normatyvinius dokumentus (LAND), tarptautinius standartus (ISO, ISO/IEC), Europos standartus (EN), kitus oficialiai pripažintus metodus; nesant tokių metodų – laboratorijos parengtus validuotus ir (ar) verifikuotus metodus;

1.8. laboratorijos parengtos ėminių ėmimo ir (ar) matavimo, ir (ar) tyrimų procedūros turi būti patvirtintos kompetentingo darbuotojo;

1.9. laboratorijoje turi būti naudojamų dokumentų sąrašai (standartų, tyrimų metodų, procedūrų, instrukcijų ir kt.);

1.10. visi įrašai turi būti įskaitomi. Taisymai atliekami perbraukiant įrašą, o ne užtepant ar kitaip panaikinant, turi būti pataisymą atlikusio asmens parašas ir data;

1.11. laboratorija turi turėti archyvą, kuriame numatytą laiką, bet ne trumpiau kaip 3 metus, saugomi pirminiai duomenys ir kita su ėminių ėmimu ir (ar) matavimais ir (ar) tyrimų atlikimu susijusi dokumentacija. Turi būti archyve saugomų dokumentų sąrašas.

1.12. duomenų patikimumo užtikrinimui laboratorija turi taikyti kokybės valdymo procedūras, kurios, kai tinkama, apima tokias priemones kaip pamatinių medžiagų naudojimą, matavimo įrangos tarpinius tikrinimus, pasirinkto tipo kontrolines diagramas ir kt.;

1.13. laboratorija turi dalyvauti palyginamuosiuose tyrimuose ir palyginamųjų tyrimų ataskaitas saugoti ne trumpiau kaip 3 metus.

 

2. Kriterijai matavimams ir (ar) tyrimams atlikti

2.1. tyrimai turi būti atliekami aplinkoje, negalinčioje paveikti tyrimų rezultatų;

2.2. laboratorijos patalpos turi būti tvarkingos ir švarios;

2.3. prieš pradedant tyrimus ir (ar) matavimus, įsitikinama, kad laboratorija gali tinkamai atlikti matavimą ir (ar) tyrimą pasirinktu metodu. Matavimams ir (ar) tyrimams atlikti parenkami metodai, kurių nustatymo ribos būtų mažesnės už nustatytą tiriamojo objekto užterštumo atitinkamais teršalais ribinę vertę (didžiausią leidžiamą koncentraciją). Jei teisės aktuose keliami reikalavimai tyrimų metodams (pvz., glaudumas, teisingumas ar matavimo neapibrėžtis), laboratorija turi atlikti metodo validavimą atsižvelgdama į šiuos reikalavimus ir įrodyti, kad geba juos pasiekti;

2.4. laboratorijoje turi būti registruojami visi pirminiai duomenys: ėminių priėmimo, ženklinimo, paskirstymo, tyrimų atlikimo. Įrašuose turi būti pakankamai informacijos, leidžiančios įvertinti tyrimo kokybę ir rezultatų patikimumą, nurodyti dirbę asmenys, jų parašai. Turi būti duomenų atsekamumas nuo ėminių priėmimo iki tyrimų rezultatų pateikimo;

2.5. laboratorijoje turi būti nustatyta mėginių priėmimo ir paskirstymo tvarka;

2.6. Tyrimų rezultatų kokybės kontrolė: laboratorija turi išanalizuoti kontrolinius mėginius, pateiktus laboratorijų vertinimo grupės specialistų, ir matavimų ir (ar) tyrimų rezultatus pateikti tokia pat forma kaip matavimų ir (ar) tyrimų rezultatai pateikiami užsakovams.

2.7. Tyrimų rezultatų pateikimas: laboratorija tyrimų rezultatus turi pateikti tiksliai, aiškiai ir objektyviai pagal susikurtas tyrimų rezultatų pateikimo formas. Pateikiant tyrimų rezultatus turi būti pakankamai informacijos duomenims atsekti. Jei laboratorija ne pati ėmė ėminius, būtina pateikti informaciją apie ėminių pristatymą į laboratoriją ir įrašyti „Laboratorija už ėminių paėmimą neatsako“.

 

3. Kriterijai ėminių ėmimui

3.1. kiekvienas ėminius imantis darbuotojas turi turėti žinių apie ėminių ėmimą: ėminių reprezentatyvumą, naudojamas priemones ir jų inertiškumą, ėminių konservavimą, transportavimo sąlygas ir pan., žinoti ėminių ėmimo dokumentų reikalavimus, gebėti juos taikyti praktikoje;

3.2. kiekvienas ėminius imantis darbuotojas turi turėti techninių žinių ir patirties ėminiams imti, turi turėti ne mažesnę kaip 6 mėn. darbo laboratorijoje ar ėminių ėmimo patirtį arba  būti praktiškai apmokytas ir įvertinti darbuotojo gebėjimai imti ėminius. Laboratorija turi saugoti tokių mokymų ir įvertinimų dokumentus.

3.3. laboratorija turi turėti ėminių ėmimo procedūrų aprašus, kuriuose nurodyta, kokiai sričiai ir kokių ėminių ėmimui taikoma procedūra, aprašytas ėminių ėmimo kokybės valdymas, ėminių konservavimas, transportavimo ir saugojimo sąlygos;

3.4. laboratorija turi turėti laboratorijos vadovo ar kito kompetentingo darbuotojo patvirtintas ėminių ėmimo protokolų formas, kuriose būtų fiksuojama ši informacija:

3.4.1. vandens ir nuotekų ėminių ėmimo protokole – objekto pavadinimas, ėminio ėmimo vieta, data, laikas, ėminio rūšis, ėminio indo identifikavimas, ėminio kiekis, jei taikyta, konservavimo priemonės ir kt., ėmimo metodas (procedūra), ėminį ėmusio darbuotojo pareigos, vardas ir pavardė, parašas;

3.4.2. aplinkos oro ėminių ėmimo protokole - ėminio ėmimo vieta, data ir laikas (pradžia ir pabaiga), nustatomi teršalai, ėminio tipas (filtras, sugertuvas, sorbcinis vamzdelis, elastinė talpa ir kt.), ėminio talpos identifikacija, oro siurbimo greitis, aplinkos oro temperatūra, atmosferos slėgis, vėjo greitis, vėjo kryptis ir kt. aplinkos sąlygos, ėmimo įranga, taikytas metodas ir (ar) procedūra, ėminį ėmusio darbuotojo pareigos, vardas ir pavardė, parašas;

3.4.3. stacionarių aplinkos oro taršos šaltinių išmetamų teršalų ėminių ėmimo protokole – objekto pavadinimas, taršos šaltinio numeris ir (ar) pavadinimas, ėminio ėmimo data, laikas (pradžia ir pabaiga), ėminio tipas (filtras, sugertuvas, elastinė talpa ir kt.) ėminio talpos identifikacija, nustatomi teršalai, dujų srauto temperatūra ir greitis ortakyje, dujų siurbimo greitis, atmosferos slėgis, perteklinis slėgis (praretėjimas), dujų ėminio temperatūra, ėminio ėmimo įranga ir prietaisai, ėmimo metodas ir (ar) procedūra, ėminį ėmusio darbuotojo pareigos, vardas ir pavardė, parašas;

3.4.4. dirvožemio ėminių ėmimo protokole – ėmimo vieta, data, laikas, ėminio rūšis, ėminio indo identifikacija, ėmimo metodas ir (ar) procedūra, ėminį ėmusio darbuotojo pareigos, vardas ir pavardė, parašas;

3.4.5. visuose protokoluose gali būti rašoma ir kita ėminio ėmimui svarbi informacija;

3.5. ėminių ėmimo protokoluose turi būti rašomi visi pirminiai ėminių ėmimo duomenys;

3.6. ėminius imantys darbuotojai turi gebėti pademonstruoti ėminių ėmimą laboratorijoje arba realiai imant ėminį.

__________________________

 

Leidimų atlikti taršos šaltinių išmetamų ir

(arba) išleidžiamų į aplinką teršalų ir

teršalų aplinkos elementuose (ore,

vandenyje, dirvožemyje) laboratorinius

tyrimus ir (ar) matavimus ir (ar) imti

ėminius laboratoriniams tyrimams atlikti

išdavimo, leidimų galiojimo sustabdymo,

galiojimo sustabdymo panaikinimo, leidimų

galiojimo panaikinimo taisyklių

11 priedas

 

(Laboratorijos veiklos vertinimo akto forma)

 

LABORATORIJOS VEIKLOS VERTINIMO AKTAS

 

___________ Nr.

                                                                          (data)

__________________

(sudarymo vieta)

 

Dėl_______________________________________________________________ leidimo išdavimo

                                       (vertinamos laboratorijos pavadinimas, adresas)

 

Laboratorijų vertinimo grupė, patvirtinta Agentūros direktoriaus,

 

Nariai:___________________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

(pareigos, vardas ir pavardė)

Dalyvaujant______________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

(pareigos, vardas ir pavardė)

 

__________ m. ______________ d. įvertino laboratorijos veiklą pagal Leidimų atlikti taršos šaltinių išmetamų ir (arba) išleidžiamų į aplinką teršalų ir teršalų aplinkos elementuose (ore, vandenyje, dirvožemyje) laboratorinius tyrimus ir (ar) matavimus ir (ar) imti ėminius laboratoriniams tyrimams atlikti (toliau – Leidimas) išdavimo, Leidimų galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo, Leidimų galiojimo panaikinimo taisyklių 10 priede pateiktus laboratorijos veiklos vertinimo kriterijus. Vertinimo rezultatai pateikti lentelėje.

 

Eil. Nr.

Tikrinta*

Vertinimas**

1

2

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Rašomi kriterijai iš 10 priede pateiktų vertinimo kriterijų, kuriuos būtina įvertinti išduodant leidimą imti ėminius laboratoriniams tyrimams atlikti ir matavimams, ir (ar) tyrimams atlikti.

** Vertinama taip:

atitinka, jei atitinka visus 10 priede pateiktų vertinimo kriterijų reikalavimus;

atitinka iš dalies, jei nustatyti nereikšmingi neatitikimai, nedarantys poveikio atliekamų tyrimų rezultatams, pvz., laboratorija neturi naudojamų dokumentų sąrašo, kontrolinės diagramos sudaromos nesilaikant nustatyto periodiškumo ir kt.;

neatitinka, kai nustatyti neatitikimai, kurie kelia abejonių dėl ėminių ėmimo, matavimų ir (ar) tyrimų rezultatų kokybės, pvz., nėra pirminių ėminių ėmimo, matavimų ir (ar) tyrimų duomenų (chromatogramų, kalibracinių kreivių), duomenų atsekamumo ir kt.

Jei įvertinta „atitinka iš dalies“ ar „neatitinka“, lentelės 3 skiltyje įrašomi konkretūs 10 priede nurodytų vertinimo kriterijų neatitikimai.

 

Siūlymai:

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

 

Išvados:

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

 

Laboratorijos vertinimo grupės nariai:

_____________                                       ___________________

        (parašas)                                                                       (vardas ir pavardė)

_____________                                       ___________________

        (parašas)                                                                       (vardas ir pavardė)

_____________                                       ___________________

        (parašas)                                                                       (vardas ir pavardė)

_____________                                       ___________________

        (parašas)                                                                       (vardas ir pavardė)

 

 

Susipažinau

_______________________________________________________

(laboratorijos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigos)

 

______________________

         (vardas ir pavardė)

 

______________________

                (parašas)

 

 

Leidimų atlikti taršos šaltinių išmetamų ir

(arba) išleidžiamų į aplinką teršalų ir

teršalų aplinkos elementuose (ore,

vandenyje, dirvožemyje) laboratorinius

tyrimus ir (ar) matavimus ir (ar) imti

ėminius laboratoriniams tyrimams atlikti

išdavimo, leidimų galiojimo sustabdymo,

galiojimo sustabdymo panaikinimo, leidimų

galiojimo panaikinimo taisyklių

12 priedas

 

(Leidimo atlikti taršos šaltinių išmetamų ir (arba) išleidžiamų į aplinką teršalų ir teršalų aplinkos elementuose (ore, vandenyje, dirvožemyje) laboratorinius tyrimus ir (ar) matavimus, ir (ar) imti ėminius laboratoriniams tyrimams atlikti forma)

 

 

Prekių ženklas

 

APLINKOS APSAUGOS AGENTŪRA

 

LEIDIMAS ATLIKTI TARŠOS ŠALTINIŲ IŠMETAMŲ IR (ARBA) IŠLEIDŽIAMŲ Į APLINKĄ TERŠALŲ IR TERŠALŲ APLINKOS ELEMENTUOSE (ORE, VANDENYJE, DIRVOŽEMYJE) LABORATORINIUS TYRIMUS IR (AR) MATAVIMUS, IR (AR) IMTI ĖMINIUS LABORATORINIAMS TYRIMAMS ATLIKTI Nr. __________________

 

[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]

 

 

 

(Juridinio asmens kodas / verslo liudijimo arba individualios veiklos pagal pažymą registracijos duomenys)

 

 

_________________________________________________________________

(juridinis asmuo / fizinis asmuo, juridinio asmens padalinys, adresas, telefonas)

 

 

Leidimas išduotas leidimo priede nurodytai veiklai vykdyti

 

Leidimą (su priedais) sudaro ___________________ lapai

 

 

Leidimas išduotas nuo

 

 

 

(data)

 

Leidimas atnaujintas

 

 

Aplinkos apsaugos agentūros

 

Sprendimu  Nr.

 

(data)

 

 

 

Leidimų atlikti taršos šaltinių išmetamų ir

(arba) išleidžiamų į aplinką teršalų ir

teršalų aplinkos elementuose (ore,

vandenyje, dirvožemyje) laboratorinius

tyrimus ir (ar) matavimus ir (ar) imti

ėminius laboratoriniams tyrimams atlikti

išdavimo, leidimų galiojimo sustabdymo,

galiojimo sustabdymo panaikinimo, leidimų

galiojimo panaikinimo taisyklių

12 priedo 1 priedėlis

 

(Leidimo atlikti taršos šaltinių išmetamų ir (arba) išleidžiamų į aplinką teršalų ir teršalų aplinkos elementuose (ore, vandenyje, dirvožemyje) laboratorinius tyrimus ir (ar) matavimus ir (ar) imti ėminius laboratoriniams tyrimams atlikti priedo forma)

 

Leidimo Nr. ______, išduoto________________________________________________________

                                                                             (išdavimo data, laboratorijos pavadinimas)

 

PRIEDAS

Priedas patvirtintas Aplinkos apsaugos agentūros

 

Sprendimu Nr.

 

(data)

 

Ėminių ėmimo / matavimų / tyrimų sritis

 

Eil. Nr.

Ėminių ėmimo / matavimų / tyrimų sritis / nustatomi parametrai

Metodas

Normatyvinio ar kito dokumento, kuriame pateiktas metodas, žymuo, pavadinimas

1

2

3

4

Tyrimų objektas:

 

 

 

 

 

 

 

 

Pastabos ____________________________________________________________

 

 

 

 

 

Priedą parengė                            ____________________                                     _______________

                                                         (pareigų pavadinimas)                                                        (vardas ir pavardė)

 

 

Leidimų atlikti taršos šaltinių išmetamų ir

(arba) išleidžiamų į aplinką teršalų ir

teršalų aplinkos elementuose (ore,

vandenyje, dirvožemyje) laboratorinius

tyrimus ir (ar) matavimus ir (ar) imti

ėminius laboratoriniams tyrimams atlikti

išdavimo, leidimų galiojimo sustabdymo,

galiojimo sustabdymo panaikinimo, leidimų

galiojimo panaikinimo taisyklių

13 priedas

 

LABORATORIJŲ NEPLANINIO PATIKRINIMO ATRANKOS KRITERIJAI

 

1. Daugiau kaip dešimt matuojamų parametrų pagal prioritetinių pavojingų ir pavojingų medžiagų sąrašą.

2. Kai aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės metu nustatomos matavimų ir (ar) tyrimų rezultatų vertės daugiau nei 20 % viršijančios ribinę vertę (didžiausią leistiną koncentraciją ar leistinos taršos normatyvą), o prieš tai laboratorijos atliktais tyrimais ir (ar) matavimais, vykdant ūkio subjektų aplinkos monitoringą, viršijimų nebuvo nustatyta.

3. Kai iš aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę vykdančios institucijos gautame planinio patikrinimo akte nurodyti neatitikimai, kurie gali kelti abejonių dėl imamų ėminių ir (ar) atliekamų matavimų ir (ar) tyrimų  kokybės.

4. Gavus pagrįstų skundų dėl laboratorijos veiklos ir (ar) jos atliekamų tyrimų.

______________________________

 

 

Leidimų atlikti taršos šaltinių išmetamų ir

(arba) išleidžiamų į aplinką teršalų ir

teršalų aplinkos elementuose (ore,

vandenyje, dirvožemyje) laboratorinius

tyrimus ir (ar) matavimus ir (ar) imti

ėminius laboratoriniams tyrimams atlikti

išdavimo, leidimų galiojimo sustabdymo,

galiojimo sustabdymo panaikinimo, leidimų

galiojimo panaikinimo taisyklių

14 priedas

 

(Laboratorijos veiklos patikrinimo akto forma)

 

___________________________________________________________

(laboratoriją tikrinančios institucijos pavadinimas)

 

LABORATORIJOS VEIKLOS PATIKRINIMO AKTAS

___________ Nr.

                                                                                                   (data)

_______________

(sudarymo vieta)

 

________________________________________________________________________________

(laboratorijos pavadinimas, adresas, telefonas)

                                                                                                                                                                

laboratorijos vadovas (atstovas)_______________________________________________________

                                                                                                                                (pareigos, vardas, pavardė)

________________________________________________________________________________

Patikrinimą atliko:_________________________________________________________________

(pareigos, vardas, pavardė)

________________________________________________________________________________

Dalyvaujant______________________________________________________________________

(pareigos, vardas, pavardė)

Patikrinimo pagal Leidimų atlikti taršos šaltinių išmetamų ir (arba) išleidžiamų į aplinką teršalų ir teršalų aplinkos elementuose (ore, vandenyje, dirvožemyje) laboratorinius tyrimus ir (ar) matavimus ir (ar) imti ėminius laboratoriniams tyrimams atlikti išdavimo, leidimų galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo, leidimų galiojimo panaikinimo taisyklių 10 priede pateiktus kriterijus rezultatai ir pasiūlymai:

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

 

Išvados:_________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

 

Patikrinimą atlikusių specialistų pareigos, vardai, pavardės ir parašai:

____________________________________________                  __________________

____________________________________________                  __________________

____________________________________________                  __________________

 

Aktą gavau:

____________________________________________                  __________________

(laboratorijos atstovo pareigos, vardas, pavardė)                                                           (parašas)

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-522, 2007-10-15, Žin., 2007, Nr. 108-4444 (2007-10-20), i. k. 107301MISAK00D1-522

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. D1-711 "Dėl Leidimų atlikti aplinkos ir taršos šaltinių išmetamų į aplinką teršalų tyrimus išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-809, 2009-12-28, Žin., 2009, Nr. 159-7261 (2009-12-31), i. k. 109301MISAK00D1-809

Dėl aplinkos ministro 2004 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. D1-711 "Dėl Leidimų atlikti taršos šaltinių išmetamų į aplinką teršalų ir teršalų aplinkos elementuose matavimus ir tyrimus išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-277, 2012-03-30, Žin., 2012, Nr. 42-2087 (2012-04-07), i. k. 112301MISAK00D1-277

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. D1-711 "Dėl Leidimų atlikti taršos šaltinių išmetamų į aplinką teršalų ir teršalų aplinkos elementuose matavimus ir tyrimus išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo

 

4.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-520, 2014-06-10, paskelbta TAR 2014-06-13, i. k. 2014-07628

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. D1-711 „Dėl Leidimų atlikti taršos šaltinių išmetamų į aplinką teršalų ir teršalų aplinkos elementuose matavimus ir tyrimus išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

5.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-386, 2020-06-29, paskelbta TAR 2020-06-29, i. k. 2020-14319

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. D1-711 „Dėl Leidimų atlikti taršos šaltinių išmetamų į aplinką teršalų ir teršalų aplinkos elementuose matavimus ir tyrimus išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo