Suvestinė redakcija nuo 2018-05-08

 

Nutarimas paskelbtas: Žin. 2004, Nr. 186-6923, i. k. 1041100NUTA00001649

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

N U T A R I M A S

DĖL LIETUVOS VALSTYBĖS VĖLIAVOS IR KITŲ VĖLIAVŲ KĖLIMO IR NAUDOJIMO

 

2004 m. gruodžio 24 d. Nr. 1649

Vilnius

 

Pakeistas teisės akto pavadinimas:

Nr. 420, 2018-04-25, paskelbta TAR 2018-05-07, i. k. 2018-07337

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos valstybės vėliavos ir kitų vėliavų įstatymo straipsnio 7 dalimi, 5 straipsnio 5 dalies 3 punktu, 13 straipsnio 2 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Preambulės pakeitimai:

Nr. 66, 2012-01-18, Žin., 2012, Nr. 12-513 (2012-01-26), i. k. 1121100NUTA00000066

Nr. 420, 2018-04-25, paskelbta TAR 2018-05-07, i. k. 2018-07337

 

1. Nustatyti, kad:

1.1. Valstybės švenčių dienomis: vasario 16-ąją – Lietuvos valstybės atkūrimo dieną, kovo 11-ąją – Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dieną, liepos 6-ąją – Valstybės (Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo) dieną, Lietuvos valstybės vėliava prie, virš ar ant pastatų, nurodytų Lietuvos Respublikos valstybės vėliavos ir kitų vėliavų įstatymo (toliau vadinama – Įstatymas) 5 straipsnio 2 dalyje, iškeliama 7 valandą ir nuleidžiama 22 valandą.

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 652, 2006-06-30, Žin., 2006, Nr. 74-2832 (2006-07-03), i. k. 1061100NUTA00000652

Nr. 66, 2012-01-18, Žin., 2012, Nr. 12-513 (2012-01-26), i. k. 1121100NUTA00000066

 

1.2. Lietuvos valstybės vėliava prie, virš ar ant valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų iškeliama šiomis atmintinomis dienomis ar viešųjų renginių proga:

sausio 1-ąją – Lietuvos vėliavos dieną;

sausio 13-ąją – Laisvės gynėjų dieną;

vasario 24-ąją – Estijos nepriklausomybės dieną;

kovo 29-ąją – Lietuvos įstojimo į NATO dieną;

gegužės 1-ąją – Lietuvos įstojimo į Europos Sąjungą dieną;

gegužės 9-ąją – Europos dieną;

birželio 14-ąją – Gedulo ir vilties dieną (su gedulo ženklu);

birželio 15-ąją – Okupacijos ir genocido dieną (su gedulo ženklu);

liepos 15-ąją – Žalgirio mūšio dieną;

rugpjūčio 23-iąją – Europos dieną stalinizmo ir nacizmo aukoms atminti ir Baltijos kelio dieną;

rugpjūčio 31-ąją – Laisvės dieną;

rugsėjo 23-iąją – Lietuvos žydų genocido atminimo dieną (su gedulo ženklu);

spalio 25-ąją – Konstitucijos dieną;

lapkričio 18-ąją – Latvijos nepriklausomybės dieną;

lapkričio 23-iąją – Lietuvos kariuomenės dieną.

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 842, 2009-08-19, Žin., 2009, Nr. 99-4168 (2009-08-20), i. k. 1091100NUTA00000842

Nr. 420, 2018-04-25, paskelbta TAR 2018-05-07, i. k. 2018-07337

 

1.3. Šio nutarimo 1.2 papunktyje nurodytomis dienomis ar viešųjų renginių proga Lietuvos valstybės vėliava iškeliama 7 valandą ir nuleidžiama 22 valandą.

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 420, 2018-04-25, paskelbta TAR 2018-05-07, i. k. 2018-07337

 

1.4. Lietuvos valstybės vėliava prasidėjus balsavimui iškeliama prie, virš ar ant pastatų, kuriuose vyksta balsavimas, rinkimų į Lietuvos Respublikos Seimą, savivaldybių tarybas ar Europos Parlamentą ir Respublikos Prezidento rinkimų dieną, taip pat balsavimo referendume dieną ir nuleidžiama jam pasibaigus.

1.5. Lietuvos valstybės istorinė vėliava iškeliama 7 valandą ir nuleidžiama 22 valandą.

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 420, 2018-04-25, paskelbta TAR 2018-05-07, i. k. 2018-07337

 

1.6. Neteko galios nuo 2010-07-01

Papunkčio naikinimas:

Nr. 336, 2010-03-31, Žin. 2010, Nr. 38-1790 (2010-04-03), i. k. 1101100NUTA00000336

 

1.7. Apskrities vėliava naudojama reprezentacinėms reikmėms, taip pat gali būti pastatoma oficialių renginių vietose.

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 336, 2010-03-31, Žin., 2010, Nr. 38-1790 (2010-04-03), i. k. 1101100NUTA00000336

 

1.8. Neteko galios nuo 2018-05-08

Papunkčio naikinimas:

Nr. 420, 2018-04-25, paskelbta TAR 2018-05-07, i. k. 2018-07337

 

1.9. Užsienio valstybių vėliavos iškeliamos laikantis šio nutarimo 1.3 papunktyje nustatyto vėliavų iškėlimo ir nuleidimo laiko. Europos Sąjungos vėliava iškeliama laikantis šio nutarimo 1.3 ir 1.4 papunkčiuose nustatyto vėliavų iškėlimo ir nuleidimo laiko.

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 420, 2018-04-25, paskelbta TAR 2018-05-07, i. k. 2018-07337

 

1.10. Neteko galios nuo 2018-05-08

Papunkčio naikinimas:

Nr. 420, 2018-04-25, paskelbta TAR 2018-05-07, i. k. 2018-07337

 

2. Neteko galios nuo 2012-01-27

Punkto naikinimas:

Nr. 66, 2012-01-18, Žin. 2012, Nr. 12-513 (2012-01-26), i. k. 1121100NUTA00000066

 

3. Pripažinti netekusiais galios:

3.1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. rugpjūčio 29 d. nutarimą Nr. 928 „Dėl Lietuvos valstybės vėliavos iškėlimo“ (Žin., 1997, Nr. 82-2056);

3.2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. birželio 10 d. nutarimą Nr. 671 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. rugpjūčio 29 d. nutarimo Nr. 928 „Dėl Lietuvos valstybės vėliavos iškėlimo“ dalinio pakeitimo“ (Žin., 2000, Nr. 48-1397);

3.3. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. liepos 17 d. nutarimą Nr. 1160 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. rugpjūčio 29 d. nutarimo Nr. 928 „Dėl Lietuvos valstybės vėliavos iškėlimo“ pakeitimo“ (Žin., 2002, Nr. 74-3159);

3.4. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugpjūčio 23 d. nutarimą Nr. 1345 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. rugpjūčio 29 d. nutarimo Nr. 928 „Dėl Lietuvos valstybės vėliavos iškėlimo“ pakeitimo“ (Žin., 2002, Nr. 83-3612);

3.5. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. sausio 27 d. nutarimą Nr. 74 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. rugpjūčio 29 d. nutarimo Nr. 928 „Dėl Lietuvos valstybės vėliavos iškėlimo“ pakeitimo“ (Žin., 2004, Nr. 18-524);

3.6. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. balandžio 28 d. nutarimą Nr. 490 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. rugpjūčio 29 d. nutarimo Nr. 928 „Dėl Lietuvos valstybės vėliavos iškėlimo“ pakeitimo“ (Žin., 2004, Nr. 69-2401).

 

 

 

MINISTRAS PIRMININKAS                                                             ALGIRDAS BRAZAUSKAS

 

 

 

VIDAUS REIKALŲ MINISTRAS                                               GINTARAS FURMANAVIČIUS

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 652, 2006-06-30, Žin., 2006, Nr. 74-2832 (2006-07-03), i. k. 1061100NUTA00000652

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. gruodžio 24 d. nutarimo Nr. 1649 "Dėl Lietuvos Respublikos valstybės vėliavos ir kitų vėliavų kėlimo ir naudojimo" pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 842, 2009-08-19, Žin., 2009, Nr. 99-4168 (2009-08-20), i. k. 1091100NUTA00000842

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. gruodžio 24 d. nutarimo Nr. 1649 "Dėl Lietuvos Respublikos valstybės vėliavos ir kitų vėliavų kėlimo ir naudojimo" pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 336, 2010-03-31, Žin., 2010, Nr. 38-1790 (2010-04-03), i. k. 1101100NUTA00000336

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. gruodžio 24 d. nutarimo Nr. 1649 "Dėl Lietuvos Respublikos valstybės vėliavos ir kitų vėliavų kėlimo ir naudojimo" pakeitimo

 

4.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 66, 2012-01-18, Žin., 2012, Nr. 12-513 (2012-01-26), i. k. 1121100NUTA00000066

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. gruodžio 24 d. nutarimo Nr. 1649 "Dėl Lietuvos Respublikos valstybės vėliavos ir kitų vėliavų kėlimo ir naudojimo" pakeitimo

 

5.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 420, 2018-04-25, paskelbta TAR 2018-05-07, i. k. 2018-07337

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. gruodžio 24 d. nutarimo Nr. 1649 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės vėliavos ir kitų vėliavų kėlimo ir naudojimo“ pakeitimo