Suvestinė redakcija nuo 2009-01-01 iki 2009-12-28

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2004, Nr. 185-6865, i. k. 1042330ISAK003D-671

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS

 

Į S A K Y M A S

DĖL APMOKĖJIMO UŽ PIENO TYRIMUS VALSTYBĖS ĮMONEI „PIENO TYRIMAI

 

2004 m. gruodžio 20 d. Nr. 3D-671

Vilnius

 

Pakeistas teisės akto pavadinimas:

Nr. 3D-245, 2007-05-23, Žin., 2007, Nr. 58-2258 (2007-05-26), i. k. 1072330ISAK003D-245

 

Siekdama užtikrinti nešališką ir kompetentingą viso superkamo pieno sudėties ir kokybės nustatymą bei vadovaudamasi Pieno supirkimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2001 m. gegužės 9 d. įsakymu Nr. 146 (Žin., 2001, Nr. 40-1406; 2003, Nr. 60-2739; 2005, Nr. 135-4868), bei Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2004 m. lapkričio 11 d. įsakymu Nr. 3D-611 „Dėl valstybės įmonės „Pieno tyrimai“ atliekamo pieno mėginių tyrimo kainų“ (Žin., 2004, Nr. 166-6068; 2007, Nr. 52-2036):

Preambulės pakeitimai:

Nr. 3D-591, 2005-12-22, Žin., 2005, Nr. 151-5573 (2005-12-29), i. k. 1052330ISAK003D-591

Nr. 3D-245, 2007-05-23, Žin., 2007, Nr. 58-2258 (2007-05-26), i. k. 1072330ISAK003D-245

 

1. Įpareigoju valstybės įmonę „Pieno tyrimai“ tirti parduodamo perdirbti pieno mėginius pagal Pieno supirkimo taisyklių reikalavimus ir periodiškumą, nurodytą šio įsakymo 2.2 punkte.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-245, 2007-05-23, Žin., 2007, Nr. 58-2258 (2007-05-26), i. k. 1072330ISAK003D-245

 

2. Nustatau:

2.1. privalomųjų pieno tyrimų apmokėjimui sudėtinio pieno riebalų, baltymų, somatinių ląstelių tyrimo kainos (Lt už tyrimą) – 2,12 Lt paskirstymą taip: riebalų – 0,70 Lt, baltymų – 0,71 Lt, somatinių ląstelių – 0,71 Lt. Šis paskirstymas netaikomas atliekant papildomuosius tyrimus.

Papildyta punktu:

Nr. 3D-245, 2007-05-23, Žin., 2007, Nr. 58-2258 (2007-05-26), i. k. 1072330ISAK003D-245

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-721, 2008-12-31, Žin., 2008, Nr. 150-6151 (2008-12-31), i. k. 1082330ISAK003D-721

 

2.2. pieno tyrimų (Lt už pirmiausiai atliktus privalomuosius pieno tyrimus pagal nurodytą periodiškumą be PVM) apmokėjimą per mėnesį:

 

Pieno tyrimų periodiškumas ir mokėtojas

Riebalų (R), baltymų (B), somatinių ląstelių (SL)

Bendro bakterinio užterštumo

Iš viso per mėn. už vieno pardavėjo tirtą pieną Lt

R

B

SL

Pieno sudėties ir kokybės tyrimų periodiškumas per mėnesį

1,5

3

1

1

 

Pieno perdirbimo (supirkimo) įmonės

0,525

1,065

0,355

3,38

5,33

Pardavėjai

0,525

1,065

0,355

1,95

 

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-245, 2007-05-23, Žin., 2007, Nr. 58-2258 (2007-05-26), i. k. 1072330ISAK003D-245

Nr. 3D-721, 2008-12-31, Žin., 2008, Nr. 150-6151 (2008-12-31), i. k. 1082330ISAK003D-721

 

2.3. atsiskaitymo už tyrimus tvarką:

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. 3D-245, 2007-05-23, Žin., 2007, Nr. 58-2258 (2007-05-26), i. k. 1072330ISAK003D-245

 

2.3.1. Neteko galios nuo 2007-06-01

Punkto naikinimas:

Nr. 3D-245, 2007-05-23, Žin. 2007, Nr. 58-2258 (2007-05-26), i. k. 1072330ISAK003D-245

 

2.3.2. už papildomus tyrimus apmoka juos inicijavusi šalis; už bendro pieno talpyklų mėginio tyrimus apmoka pieno perdirbimo (supirkimo) įmonės;

2.3.3. pieno perdirbimo (supirkimo) įmonės iš pieno pardavėjų išskaičiuotas ir pačiai įmonei mokėti už tyrimus priklausančias lėšas perveda VĮ „Pieno tyrimai“ kas mėnesį iki kito mėnesio 25 dienos;

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-245, 2007-05-23, Žin., 2007, Nr. 58-2258 (2007-05-26), i. k. 1072330ISAK003D-245

 

2.3.4. VĮ „Pieno tyrimai“ nutraukia pieno tyrimus pieno perdirbimo (supirkimo) įmonėms, nustatytu laiku neatsiskaičiusioms už atliktus darbus, ir apie tai nedelsdama informuoja Valstybinę maisto ir veterinarijos tarnybą ir Žemės ūkio ministeriją;

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-245, 2007-05-23, Žin., 2007, Nr. 58-2258 (2007-05-26), i. k. 1072330ISAK003D-245

 

2.3.5. Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba, gavusi 2.2.4 punkte nurodytą informaciją, pagal Lietuvos Respublikos veterinarijos įstatymo (Žin.,1992, Nr. 2-15) 9 straipsnio 2 punktą sustabdo šių įmonių pagamintų produktų realizavimą;

2.3.6. Neteko galios nuo 2007-06-01

Punkto naikinimas:

Nr. 3D-245, 2007-05-23, Žin. 2007, Nr. 58-2258 (2007-05-26), i. k. 1072330ISAK003D-245

 

3. Pripažįstu netekusiais galios Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymus:

3.1. 2003 m. birželio 25 d. Nr. 3D-251 „Dėl pieno tyrimo užduočių ir tyrimo kainų apmokėjimo valstybės įmonei „Pieno tyrimai“ (Žin., 2003, Nr. 63-2862);

3.2. 2004 m. sausio 14 d. Nr. 3D-9 „Dėl pieno tyrimų kainų“ (Žin., 2004, Nr. 12-343).

4. Pavedu įsakymo vykdymą kontroliuoti ministerijos sekretoriui Vytautui Grušauskui.

5. Šis įsakymas įsigalioja 2005 m. sausio 1 d.

 

 

žemės ūkio Ministrė                                                   Kazimira Danutė Prunskienė

 

SUDERINTA

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos

direktorius

Kazimieras Lukauskas

 

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-591, 2005-12-22, Žin., 2005, Nr. 151-5573 (2005-12-29), i. k. 1052330ISAK003D-591

Dėl žemės ūkio ministro 2004 m. gruodžio 20 d. įsakymo Nr. 3D-671 "Dėl pieno tyrimo užduočių ir tyrimo kainų apmokėjimo valstybės įmonei "Pieno tyrimai" pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-245, 2007-05-23, Žin., 2007, Nr. 58-2258 (2007-05-26), i. k. 1072330ISAK003D-245

Dėl žemės ūkio ministro 2004 m. gruodžio 20 d. įsakymo Nr. 3D-671 "Dėl pieno tyrimo užduočių ir tyrimo kainų apmokėjimo valstybės įmonei "Pieno tyrimai" pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-721, 2008-12-31, Žin., 2008, Nr. 150-6151 (2008-12-31), i. k. 1082330ISAK003D-721

Dėl žemės ūkio ministro 2004 m. gruodžio 20 d. įsakymo Nr. 3D-671 "Dėl apmokėjimo už pieno tyrimus valstybės įmonei "Pieno tyrimai" pakeitimo