Suvestinė redakcija nuo 2018-12-31

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2004, Nr. 185-6865, i. k. 1042330ISAK003D-671

 

Nauja redakcija nuo 2018-12-31:

Nr. 3D-799, 2018-11-12, paskelbta TAR 2018-11-12, i. k. 2018-18262

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL APMOKĖJIMO UŽ PIENO TYRIMUS UŽDARAJAI AKCINEI BENDROVEI „PIENO TYRIMAI“

 

2004 m. gruodžio 20 d. Nr. 3D-671

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos ūkio subjektų, perkančių–parduodančių žalią pieną ir prekiaujančių pieno gaminiais, nesąžiningų veiksmų draudimo įstatymo 3 straipsnio 3 dalies 5 punktu bei atsižvelgdamas į Pieno supirkimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2001 m. gegužės 9 d. įsakymu Nr. 146 „Dėl Pieno supirkimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Pieno supirkimo taisyklės), nuostatas:

1. Į g a l i o j u  uždarąją akcinę bendrovę „Pieno tyrimai“ (toliau – UAB „Pieno tyrimai“) tirti parduodamo perdirbti pieno mėginius pagal Pieno supirkimo taisyklių reikalavimus ir periodiškumą.

2. N u s t a t a u:

2.1. privalomiesiems pieno tyrimams apmokėti sudėtinio pieno riebalų, baltymų, somatinių ląstelių tyrimo kainos (procentais už tyrimą) paskirstymą taip: riebalų – 34 proc., baltymų – 33 proc., somatinių ląstelių – 33 proc. Šis paskirstymas netaikomas atliekant papildomuosius tyrimus;

2.2. pieno tyrimų (už pirmiausia atliktus privalomuosius pieno tyrimus) apmokėjimą per mėnesį:

2.2.1. pieno perdirbimo (supirkimo) įmonės apmoka 1,5 riebalų, 1,5 baltymų, 0,5 somatinių ląstelių ir 2 bendro bakterijų skaičiaus tyrimus už vieno pardavėjo (pieno gamintojo) tirtą pieną;

2.2.2. pardavėjai (pieno gamintojai) apmoka 1,5 riebalų, 1,5 baltymų ir 0,5 somatinių ląstelių tyrimus.

2.3. atsiskaitymo už tyrimus tvarką:

2.3.1. už papildomus tyrimus apmoka juos inicijavusi šalis; už bendro pieno talpyklų mėginio tyrimus – pieno perdirbimo (supirkimo) įmonės;

2.3.2. pieno perdirbimo (supirkimo) įmonės iš pieno pardavėjų išskaičiuotas ir pačiai įmonei mokėti už tyrimus priklausančias lėšas perveda UAB „Pieno tyrimai“ kas mėnesį iki kito mėnesio 25 dienos;

2.3.3. UAB „Pieno tyrimai“ nutraukia pieno tyrimus pieno perdirbimo (supirkimo) įmonėms, nustatytu laiku neatsiskaičiusioms už atliktus darbus, ir apie tai nedelsdama informuoja Valstybinę maisto ir veterinarijos tarnybą ir Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministeriją;

2.3.4. Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba, gavusi 2.3.3 papunktyje nurodytą informaciją, pagal Lietuvos Respublikos veterinarijos įstatymo 7 straipsnio 6 punktą sustabdo šių įmonių pagamintų produktų realizavimą.

 

 

 

žemės ūkio Ministrė                                                   Kazimira Danutė Prunskienė

 

SUDERINTA

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos

direktorius

Kazimieras Lukauskas

 

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-591, 2005-12-22, Žin., 2005, Nr. 151-5573 (2005-12-29), i. k. 1052330ISAK003D-591

Dėl žemės ūkio ministro 2004 m. gruodžio 20 d. įsakymo Nr. 3D-671 "Dėl pieno tyrimo užduočių ir tyrimo kainų apmokėjimo valstybės įmonei "Pieno tyrimai" pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-245, 2007-05-23, Žin., 2007, Nr. 58-2258 (2007-05-26), i. k. 1072330ISAK003D-245

Dėl žemės ūkio ministro 2004 m. gruodžio 20 d. įsakymo Nr. 3D-671 "Dėl pieno tyrimo užduočių ir tyrimo kainų apmokėjimo valstybės įmonei "Pieno tyrimai" pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-721, 2008-12-31, Žin., 2008, Nr. 150-6151 (2008-12-31), i. k. 1082330ISAK003D-721

Dėl žemės ūkio ministro 2004 m. gruodžio 20 d. įsakymo Nr. 3D-671 "Dėl apmokėjimo už pieno tyrimus valstybės įmonei "Pieno tyrimai" pakeitimo

 

4.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-989, 2009-12-22, Žin., 2009, Nr. 153-6936 (2009-12-28), i. k. 1092330ISAK003D-989

Dėl žemės ūkio ministro 2004 m. gruodžio 20 d. įsakymo Nr. 3D-671 "Dėl apmokėjimo už pieno tyrimus valstybės įmonei "Pieno tyrimai" pakeitimo

 

5.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-622, 2011-08-09, Žin., 2011, Nr. 102-4815 (2011-08-12), i. k. 1112330ISAK003D-622

Dėl žemės ūkio ministro 2004 m. gruodžio 20 d. įsakymo Nr. 3D-671 "Dėl apmokėjimo už pieno tyrimus valstybės įmonei "Pieno tyrimai" pakeitimo

 

6.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-958, 2012-12-19, Žin., 2012, Nr. 152-7791 (2012-12-22), i. k. 1122330ISAK003D-958

Dėl žemės ūkio ministro 2004 m. gruodžio 20 d. įsakymo Nr. 3D-671 "Dėl apmokėjimo už pieno tyrimus valstybės įmonei "Pieno tyrimai" pakeitimo

 

7.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-525, 2014-08-29, paskelbta TAR 2014-08-29, i. k. 2014-11459

Dėl žemės ūkio ministro 2004 m. gruodžio 20 d. įsakymo Nr. 3D-671 „Dėl apmokėjimo už pieno tyrimus valstybės įmonei „Pieno tyrimai“ pakeitimo

 

8.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-146, 2015-03-09, paskelbta TAR 2015-03-09, i. k. 2015-03521

Dėl žemės ūkio ministro 2004 m. gruodžio 20 d. įsakymo Nr. 3D-671 „Dėl apmokėjimo už pieno tyrimus valstybės įmonei „Pieno tyrimai“ pakeitimo

 

9.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-338, 2015-04-28, paskelbta TAR 2015-04-28, i. k. 2015-06460

Dėl žemės ūkio ministro 2004 m. gruodžio 20 d. įsakymo Nr. 3D-671 „Dėl apmokėjimo už pieno tyrimus valstybės įmonei „Pieno tyrimai“ pakeitimo

 

10.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-799, 2018-11-12, paskelbta TAR 2018-11-12, i. k. 2018-18262

Dėl žemės ūkio ministro 2004 m. gruodžio 20 d. įsakymo Nr. 3D-671 „Dėl apmokėjimo už pieno tyrimus valstybės įmonei „Pieno tyrimai“ pakeitimo