Suvestinė redakcija nuo 2024-01-01

 

Nutarimas paskelbtas: Žin. 2004, Nr. 177-6568, i. k. 1041100NUTA00001592

 

Nauja redakcija nuo 2016-11-04:

Nr. 1074, 2016-10-26, paskelbta TAR 2016-11-03, i. k. 2016-26193

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

NUTARIMAS

DĖL SKRYDŽIŲ, KURIAIS VEŽAMI LABAI SVARBŪS ASMENYS, VYKDYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2004 m. gruodžio 6 d. Nr. 1592

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos aviacijos įstatymo 4 straipsniu ir 46 straipsnio 7 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Preambulės pakeitimai:

Nr. 1275, 2019-12-11, paskelbta TAR 2019-12-18, i. k. 2019-20436

Nr. 893, 2021-10-27, paskelbta TAR 2021-11-04, i. k. 2021-22949

 

Patvirtinti Skrydžių, kuriais vežami labai svarbūs asmenys, vykdymo tvarkos aprašą (pridedama).

 

 

 

L. E. MINISTRO PIRMININKO PAREIGAS                                      ALGIRDAS BRAZAUSKAS

 

 

 

L. E. SUSISIEKIMO MINISTRO PAREIGAS                                         ZIGMANTAS BALČYTIS

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2004 m. gruodžio 6 d. nutarimu

Nr. 1592

 

SKRYDŽIŲ, KURIAIS VEŽAMI LABAI SVARBŪS ASMENYS, VYKDYMO TVARKOS APRAŠAS

 

I. SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

 

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. 1074, 2016-10-26, paskelbta TAR 2016-11-03, i. k. 2016-26193

 

1. Skrydžių, kuriais vežami labai svarbūs asmenys, vykdymo tvarkos aprašas (toliau vadinama – šis Aprašas) reglamentuoja keleivių, priskiriamų labai svarbių asmenų kategorijai (toliau vadinama – labai svarbūs asmenys), aptarnavimo organizavimą Lietuvos Respublikos tarptautiniuose oro uostuose ir orlaivių skrydžių vykdymą jiems išvykstant, atvykstant ar vykstant tranzitu.

2. Šiame Apraše vartojamos sąvokos:

2.1. Labai svarbių asmenų aptarnavimas – oro uosto ir antžeminių paslaugų (bilietų registravimas, bagažo įforminimas) teikimas, aviacijos saugumo tikrinimas, muitinės procedūrų ir pasienio kontrolės atlikimas, sutikimo ir išlydėjimo organizavimas Lietuvos Respublikos oficialaus svečio kategoriją ir jo vizito rūšį ar pareigūno statusą atitinkančiu būdu.

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 893, 2021-10-27, paskelbta TAR 2021-11-04, i. k. 2021-22949

 

2.2. Specialusis skrydžio statusas – orlaivio, vežančio labai svarbius asmenis, skrydžiui suteiktas specialus indeksas, žymimas papildoma raide V.

2.3. Kitos šiame Apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos aviacijos įstatyme, Lietuvos Respublikos vadovybės apsaugos įstatyme, Lietuvos Respublikos oro erdvės organizavimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. kovo 17 d. nutarimu Nr. 285 „Dėl Lietuvos Respublikos oro erdvės organizavimo taisyklių patvirtinimo“, ir Oficialių svečių vizitų Lietuvos Respublikoje rengimo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. lapkričio 27 d. nutarimu Nr. 1485 „Dėl Oficialių svečių vizitų Lietuvos Respublikoje rengimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 893, 2021-10-27, paskelbta TAR 2021-11-04, i. k. 2021-22949

 

Punkto pakeitimai:

Nr. 1074, 2016-10-26, paskelbta TAR 2016-11-03, i. k. 2016-26193

 

3. Kaip labai svarbūs asmenys Lietuvos Respublikos tarptautiniuose oro uostuose aptarnaujami Lietuvos Respublikos pareigūnai ir asmenys, nurodyti šio Aprašo 1 priede, užsienio valstybių tarptautinių organizacijų pareigūnai ir kiti asmenys, nurodyti šio Aprašo 2 priede, taip pat delegacijos, lydinčios šio Aprašo 1 ir 2 prieduose nurodytus labai svarbius asmenis.

4. Specialusis skrydžio statusas suteikiamas orlaivio skrydžiui, kuriuo vežami Lietuvos Respublikos pareigūnai, nurodyti šio Aprašo 3 priede, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų pareigūnai, nurodyti šio Aprašo 4 priede.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1074, 2016-10-26, paskelbta TAR 2016-11-03, i. k. 2016-26193

 

5. Užsienio reikalų ministerija savo iniciatyva ar kitų valstybės institucijų teikimu, vadovaudamasi pariteto principu, tarptautine praktika ir tradicijomis, gali priimti sprendimą kaip labai svarbius asmenis aptarnauti užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų aukščiausiojo lygio oficialias delegacijas (toliau vadinama – delegacija) ir kitus oficialius asmenis, žymius kultūros ir visuomenės veikėjus, nenurodytus šio Aprašo 1 ir 2 prieduose.

6. Labai svarbūs asmenys aptarnaujami oro uosto keleivių terminale specialiai įrengtose patalpose – Labai svarbių asmenų aptarnavimo salėje (toliau vadinama – salė). Prie salės turi būti įrengta aikštelė transporto priemonėms statyti, labai svarbiems asmenims ir delegacijoms pasitikti, išlydėti ir kitoms ceremonijoms rengti.

Salėje turi veikti parduotuvė arba labai svarbiems asmenims turi būti sudaryta galimybė naudotis parduotuvės paslaugomis keleivių išvykimo salėje.

 

II. SKYRIUS
LABAI SVARBIŲ ASMENŲ APTARNAVIMAS LIETUVOS RESPUBLIKOS TARPTAUTINIUOSE ORO UOSTUOSE

 

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. 1074, 2016-10-26, paskelbta TAR 2016-11-03, i. k. 2016-26193

 

Oro uosto labai svarbių asmenų aptarnavimo tarnyba (grupė)

 

7. Labai svarbiems asmenims aptarnauti tarptautiniame oro uoste turi būti įsteigtas padalinys – Labai svarbių asmenų aptarnavimo tarnyba (toliau vadinama – tarnyba), kurios vadovas tiesiogiai pavaldus tarptautinį oro uostą valdančios įmonės vadovui. Jeigu oro uoste tarnybos steigti netikslinga, tarptautinį oro uostą valdančios įmonės vadovo įsakymu sudaroma darbo grupė labai svarbiems asmenims aptarnauti (toliau vadinama – grupė), kuriai vadovauja tarptautinį oro uostą valdančios įmonės vadovas arba kitas jo paskirtas oro uosto darbuotojas.

Punkto pakeitimai:

Nr. 393, 2008-04-17, Žin., 2008, Nr. 51-1893 (2008-04-30), i. k. 1081100NUTA00000393

 

8. Tarnybos (grupės) vadovas:

8.1. atsako už tarnybos (grupės) darbo organizavimą, tinkamą tarnybos (grupės) ir kiekvieno darbuotojo funkcijų atlikimą, nuolatinio ryšio su aviacijos saugumo tarnyba ir kitais oro uosto padaliniais, orlaivių naudotojais, antžeminių paslaugų teikėjais, oro eismo paslaugų teikėju, Užsienio reikalų ministerija, Lietuvos Respublikos vadovybės apsaugos tarnybos, Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos, Lietuvos Respublikos muitinės pareigūnais palaikymą ir darbo koordinavimą;

Punkto pakeitimai:

Nr. 673, 2020-06-17, paskelbta TAR 2020-06-23, i. k. 2020-13791

 

8.2. priima paraiškas aptarnauti labai svarbius asmenis, paskirsto jas tarnybos (grupės) darbuotojams; apie gautas paraiškas nedelsdamas raštu informuoja orlaivio naudotoją, vykdantį skrydį, oro eismo paslaugų teikėją ir antžeminių paslaugų teikėjus, oro uosto tarnybas, Lietuvos Respublikos muitinės ir Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos pareigūnus, kurie pagal kompetenciją aptarnauja labai svarbius asmenis;

8.3. derina su labai svarbiam asmeniui atstovaujančia Lietuvos Respublikos institucija labai svarbių asmenų atvykimo (išvykimo) laiką, pasitikimo (išlydėjimo) tvarką, procedūras ir ceremonialą.

 

Paraiška aptarnauti labai svarbius asmenis

 

9. Paraišką aptarnauti labai svarbius asmenis (toliau vadinama – paraiška) pateikia labai svarbiam asmeniui atstovaujanti Lietuvos Respublikos institucija, drauge raštu informuodama ir Užsienio reikalų ministeriją. Šio Aprašo 5 punkte numatytais atvejais paraišką pateikia aptarnavimą inicijavusi Lietuvos Respublikos institucija, gavusi rašytinį Užsienio reikalų ministerijos sutikimą.

10. Paraiška pateikiama raštu atitinkamą tarptautinį oro uostą valdančios įmonės vadovui ne vėliau kaip prieš 2 paras iki paraiškoje nurodyto skridimo laiko, išskyrus tuos atvejus, kai aptarnauti būtina nedelsiant.

Punkto pakeitimai:

Nr. 393, 2008-04-17, Žin., 2008, Nr. 51-1893 (2008-04-30), i. k. 1081100NUTA00000393

 

11. Paraiškoje nurodoma:

11.1. paraišką teikiančios institucijos pavadinimas ir atsakingo darbuotojo vardas, pavardė, telefono numeris;

11.2. labai svarbaus asmens vardas, pavardė, pareigos. Jeigu prašoma aptarnauti delegaciją, paraiškoje nurodomas tik jos vadovo vardas, pavardė ir pareigos, taip pat narių skaičius, o prie paraiškos pridedamas delegacijos narių ir išlydinčių (pasitinkančių) asmenų sąrašas;

11.3. Lietuvos Respublikos oficialaus svečio, sutinkamo ir išlydimo pagal bendruosius valstybinio ir diplomatinio protokolo reikalavimus, kategorija ir jo vizito rūšis;

Punkto pakeitimai:

Nr. 393, 2008-04-17, Žin., 2008, Nr. 51-1893 (2008-04-30), i. k. 1081100NUTA00000393

Nr. 893, 2021-10-27, paskelbta TAR 2021-11-04, i. k. 2021-22949

 

11.4. jeigu skrendama reguliariuoju reisu, – aviakompanijos pavadinimas, reiso numeris ir atskridimo (išskridimo) laikas pagal tvarkaraštį;

11.5. jeigu skrendama nereguliariuoju reisu, – orlaivio tipas ir registracijos numeris, reiso numeris (jeigu suteiktas) ir numatomas atskridimo (išskridimo) laikas;

11.6. numatomas laikas, kuriuo labai svarbų asmenį (delegaciją) pasitinkantys (išlydintys) asmenys, aptarnaujančios tarnybos ir transporto priemonės atvyks į oro uostą ir į oro uostą atvyks išskrendantis (atskrendantis) labai svarbus asmuo (delegacija);

11.7. transporto priemonių, kuriomis važiuos labai svarbus asmuo, delegacija ir lydintys asmenys, valstybiniai numeriai ir markė. Policijos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos, Vadovybės apsaugos tarnybos ir kitas specialusis transportas nenurodomas ir neidentifikuojamas;

Punkto pakeitimai:

Nr. 673, 2020-06-17, paskelbta TAR 2020-06-23, i. k. 2020-13791

 

11.8. papildoma informacija, kuri gali būti svarbi labai svarbaus asmens (delegacijos) aptarnavimui organizuoti ir užtikrinti: žiniasklaidos atstovų dalyvavimas pasitinkant (išlydint), bagažo specifika ir kita.

 

Labai svarbių asmenų aptarnavimas

 

12. Skirtingų kategorijų Lietuvos Respublikos oficialių svečių sutikimą ir išlydėjimą pagal bendruosius valstybinio ir diplomatinio protokolo reikalavimus organizuoja vizitą vykdanti institucija, prireikus suderinusi su Užsienio reikalų ministerija.

Punkto pakeitimai:

Nr. 393, 2008-04-17, Žin., 2008, Nr. 51-1893 (2008-04-30), i. k. 1081100NUTA00000393

Nr. 893, 2021-10-27, paskelbta TAR 2021-11-04, i. k. 2021-22949

 

13. Jeigu nėra galimybės į lėktuvo saloną patekti iš salės (ar iš lėktuvo salono į salę) per izoliuotą išėjimą, labai svarbūs asmenys prie lėktuvo (ar nuo jo) vyksta antžeminių paslaugų teikėjo transportu, lydimi tarnybos (grupės) darbuotojo, išskyrus šio Aprašo 5 priede numatytus asmenis, kurie prie lėktuvo (ar nuo jo) gali vykti tarnybiniu transportu. Juos lydi tarnybos (grupės) vadovas.

14. Labai svarbiems asmenims ir juos lydinčioms delegacijoms taikomos aviacinio saugumo tikrinimo procedūros. Šio Aprašo 6 ir 7 prieduose numatyti asmenys nuo aviacinio saugumo tikrinimo procedūrų atleidžiami.

15. Tarptautinį oro uostą valdančios įmonės vadovas arba jo įgaliotas asmuo, gavęs valstybės institucijos prašymą, suderintą su Užsienio reikalų ministerija, gali priimti sprendimą dėl labai svarbių asmenų, nenurodytų šio Aprašo 5 priede, vykimo prie lėktuvo (ar nuo jo) tarnybiniu transportu.

Punkto pakeitimai:

Nr. 393, 2008-04-17, Žin., 2008, Nr. 51-1893 (2008-04-30), i. k. 1081100NUTA00000393

Nr. 1563, 2010-11-10, Žin., 2010, Nr. 133-6775 (2010-11-13), i. k. 1101100NUTA00001563

 

III. SKYRIUS 
ORLAIVIŲ SKRYDŽIŲ, KURIAIS VEŽAMI LABAI SVARBŪS ASMENYS, LEIDIMŲ IŠDAVIMAS IR SPECIALIOJO SKRYDŽIO STATUSO JIEMS SUTEIKIMAS“.

 

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. 1074, 2016-10-26, paskelbta TAR 2016-11-03, i. k. 2016-26193

 

16. Leidimai vykdyti užsienio valstybės orlaivio skrydį, kuriuo vežami labai svarbūs asmenys, išduodami vadovaujantis Aviacijos įstatymo 46 straipsnio nuostatomis.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1074, 2016-10-26, paskelbta TAR 2016-11-03, i. k. 2016-26193

Nr. 893, 2021-10-27, paskelbta TAR 2021-11-04, i. k. 2021-22949

 

17. Leidimo vykdyti orlaivio skrydį, kuriuo vežami labai svarbūs asmenys, nurodyti šio Aprašo 3 priede, nereikia (tiek iš Lietuvos Respublikos, tiek į ją). Institucija, organizuojanti šių asmenų skrydį, informuoja apie tai Lietuvos transporto saugos administraciją, kuri priima sprendimą dėl specialiojo skrydžio statuso suteikimo. Orlaivio naudotojas, vykdantis tokį skrydį, apie jį turi raštu informuoti oro eismo paslaugų teikėją ir pateikti skrydžio planą.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1074, 2016-10-26, paskelbta TAR 2016-11-03, i. k. 2016-26193

Nr. 1236, 2018-12-05, paskelbta TAR 2018-12-12, i. k. 2018-20321

 

18. Prašymus išduoti leidimą orlaiviui, kuriuo vežami šio Aprašo 3 priede nurodyti labai svarbūs asmenys, skristi užsienio valstybių oro erdve Užsienio reikalų ministerija diplomatiniais kanalais perduoda atitinkamų užsienio valstybių institucijoms.

19. Orlaivių reguliariesiems skrydžiams specialusis skrydžio statusas nesuteikiamas.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1074, 2016-10-26, paskelbta TAR 2016-11-03, i. k. 2016-26193

 

IV. SKYRIUS 
APMOKĖJIMAS UŽ NAUDOJIMĄSI SALE, SUTEIKTAS ORO NAVIGACIJOS PASLAUGAS LIETUVOS RESPUBLIKOS ERDVĖJE IR NAUDOJIMĄSI LIETUVOS TARPTAUTINIAIS ORO UOSTAIS

 

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. 1074, 2016-10-26, paskelbta TAR 2016-11-03, i. k. 2016-26193

 

20. Labai svarbių asmenų aptarnavimo paslaugos finansuojamos iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto asignavimų pagal įkainius, kuriuos nustato tarptautinį oro uostą valdanti įmonė. Už labai svarbių asmenų aptarnavimo paslaugas apmoka Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija iš kiekvienais metais jai skiriamų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto asignavimų, skirtų apmokėti už labai svarbių asmenų aptarnavimo paslaugas.

Punkto pakeitimai:

Nr. 393, 2008-04-17, Žin., 2008, Nr. 51-1893 (2008-04-30), i. k. 1081100NUTA00000393

Nr. 972, 2023-12-13, paskelbta TAR 2023-12-18, i. k. 2023-24415

 

201. Labai svarbių asmenų aptarnavimo paslaugų įkainiai apskaičiuojami ir peržiūrimi ne dažniau kaip vieną kartą per metus pagal susisiekimo ministro tvirtinamą labai svarbių asmenų aptarnavimo paslaugų įkainių nustatymo metodiką. Tarptautinį oro uostą valdanti įmonė, prieš patvirtindama įkainius, juos suderina su Lietuvos transporto saugos administracija.

Papildyta punktu:

Nr. 972, 2023-12-13, paskelbta TAR 2023-12-18, i. k. 2023-24415

 

21. Asmenų, nurodytų šio Aprašo 5 punkte, aptarnavimo išlaidas apmoka tokį aptarnavimą inicijavusi valstybės institucija iš jai numatytų bendrųjų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto asignavimų pagal tarptautinį oro uostą valdančios įmonės nustatytą įkainį.

Punkto pakeitimai:

Nr. 633, 2013-07-11, Žin., 2013, Nr. 77-3881 (2013-07-18), i. k. 1131100NUTA00000633

 

22. Oro uostas gali sudaryti sutartis su fiziniais ir juridiniais asmenimis dėl atitinkamų salės paslaugų teikimo keleiviams, nepriskirtiniems labai svarbių asmenų kategorijai, kurios jiems gali būti suteikiamos tik tuo metu, kai neaptarnaujami šio Aprašo 1 ir 2 prieduose nurodyti asmenys ir delegacijos. Oro uostas, gavęs Užsienio reikalų ministerijos rašytinį nurodymą, privalo sustabdyti ar nutraukti salės paslaugų teikimą keleiviams, nepriskirtiniems labai svarbių asmenų kategorijai, Užsienio reikalų ministerijos nurodyme nustatytam terminui, kuris turi būti ne ilgesnis nei sprendimą dėl salės paslaugų teikimo sustabdymo ar nutraukimo lėmusių priežasčių pabaiga.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1074, 2016-10-26, paskelbta TAR 2016-11-03, i. k. 2016-26193

 

23. Orlaivio naudotojas, kurio orlaivio skrydžiui suteiktas specialusis skrydžio statusas, už naudojimąsi oro uosto ir oro navigacijos paslaugomis sumoka laikydamasis susisiekimo ministro nustatytų rinkliavų už naudojimąsi oro uosto ir oro navigacijos paslaugomis Lietuvos Respublikos oro erdvėje mokėjimo reikalavimų.

Punkto pakeitimai:

Nr. 393, 2008-04-17, Žin., 2008, Nr. 51-1893 (2008-04-30), i. k. 1081100NUTA00000393

Nr. 1074, 2016-10-26, paskelbta TAR 2016-11-03, i. k. 2016-26193

 

24. Neteko galios nuo 2023-07-16

Punkto naikinimas:

Nr. 478, 2023-06-21, paskelbta TAR 2023-06-23, i. k. 2023-12539

Papildyta punktu:

Nr. 478, 2023-06-21, paskelbta TAR 2023-06-23, i. k. 2023-12539

 

______________

 

 

Skrydžių, kuriais vežami labai svarbūs

asmenys, vykdymo tvarkos aprašo

1 priedas

(Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2009 m. birželio 25 d.

nutarimo Nr. 664 redakcija)

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS PAREIGŪNAI IR ASMENYS, aptarnaujami KAIP LABAI SVARBŪS ASMENYS

 

1. Lietuvos Respublikos Prezidentas.

2. Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininkas ir jo pavaduotojai.

Punkto pakeitimai:

Nr. 749, 2009-07-15, Žin., 2009, Nr. 87-3692 (2009-07-23), i. k. 1091100NUTA00000749

 

3. Lietuvos Respublikos Ministras Pirmininkas.

4. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nariai.

5. Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo pirmininkas.

6. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo pirmininkas.

7. Kadenciją baigę Lietuvos Respublikos Prezidentai, Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos – Atkuriamojo Seimo Pirmininkas.

Punkto pakeitimai:

Nr. 749, 2009-07-15, Žin., 2009, Nr. 87-3692 (2009-07-23), i. k. 1091100NUTA00000749

 

71. Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo teisėjai.

Papildyta punktu:

Nr. 599, 2013-06-26, Žin., 2013, Nr. 72-3592 (2013-07-05), i. k. 1131100NUTA00000599

 

8. Nurodytų 1–71 punktuose pareigūnų ir asmenų sutuoktiniai ar kiti lydintys šeimos nariai, vykstantys kartu.

Punkto pakeitimai:

Nr. 599, 2013-06-26, Žin., 2013, Nr. 72-3592 (2013-07-05), i. k. 1131100NUTA00000599

Nr. 478, 2023-06-21, paskelbta TAR 2023-06-23, i. k. 2023-12539

 

9. Lietuvos kariuomenės vadas.

10. Lietuvos Katalikų Bažnyčios kardinolai, Lietuvos Vyskupų Konferencijos pirmininkas ir kitų tradicinių Lietuvoje registruotų konfesijų aukščiausiojo lygio dvasininkai.

Punkto pakeitimai:

Nr. 478, 2023-06-21, paskelbta TAR 2023-06-23, i. k. 2023-12539

 

11. Valstybės kontrolierius.

Papildyta punktu:

Nr. 599, 2013-06-26, Žin., 2013, Nr. 72-3592 (2013-07-05), i. k. 1131100NUTA00000599

 

12. Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamento direktorius.

Papildyta punktu:

Nr. 1074, 2016-10-26, paskelbta TAR 2016-11-03, i. k. 2016-26193

 

_________________

Priedo pakeitimai:

Nr. 664, 2009-06-25, Žin., 2009, Nr. 80-3340 (2009-07-04), i. k. 1091100NUTA00000664

 

 

 

Skrydžių, kuriais vežami labai svarbūs

asmenys, vykdymo tvarkos aprašo

2 priedas

(Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2009 m. birželio 25 d.

nutarimo Nr. 664 redakcija)

 

 

UŽSIENIO VALSTYBIŲ, TARPTAUTINIŲ ORGANIZACIJŲ PAREIGŪNAI IR KITI ASMENYS, aptarnaujami kaip LABAI SVARBūs ASMENYS

 

1. Užsienio valstybių monarchai.

2. Užsienio valstybių vadovai ir jų pavaduotojai.

3. Užsienio valstybių parlamentų pirmininkai.

4. Užsienio valstybių vyriausybių vadovai ir jų pavaduotojai.

5. Užsienio valstybių vyriausybių nariai.

6. Europos Vadovų Tarybos Pirmininkas.

Papildyta punktu:

Nr. 1563, 2010-11-10, Žin., 2010, Nr. 133-6775 (2010-11-13), i. k. 1101100NUTA00001563

 

7. Europos Sąjungos Komisijos Pirmininkas ir Komisijos nariai.

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. 1563, 2010-11-10, Žin., 2010, Nr. 133-6775 (2010-11-13), i. k. 1101100NUTA00001563

 

8. Europos Parlamento Pirmininkas.

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. 1563, 2010-11-10, Žin., 2010, Nr. 133-6775 (2010-11-13), i. k. 1101100NUTA00001563

 

9. Europos išorės veiksmų tarnybos vadovas – Europos Sąjungos vyriausiasis įgaliotinis užsienio reikalams ir saugumo politikai.

Punkto pakeitimai:

Nr. 893, 2021-10-27, paskelbta TAR 2021-11-04, i. k. 2021-22949

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. 1563, 2010-11-10, Žin., 2010, Nr. 133-6775 (2010-11-13), i. k. 1101100NUTA00001563

 

10. Užsienio valstybių konstitucinių teismų arba jiems prilygintų teismų pirmininkai ir teisėjai.

Papildyta punktu:

Nr. 599, 2013-06-26, Žin., 2013, Nr. 72-3592 (2013-07-05), i. k. 1131100NUTA00000599

 

11. Valstybinių delegacijų vadovai ar jų įgalioti asmenys.

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. 1563, 2010-11-10, Žin., 2010, Nr. 133-6775 (2010-11-13), i. k. 1101100NUTA00001563

Nr. 599, 2013-06-26, Žin., 2013, Nr. 72-3592 (2013-07-05), i. k. 1131100NUTA00000599

 

12. Karališkųjų šeimų nariai.

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. 1563, 2010-11-10, Žin., 2010, Nr. 133-6775 (2010-11-13), i. k. 1101100NUTA00001563

Nr. 599, 2013-06-26, Žin., 2013, Nr. 72-3592 (2013-07-05), i. k. 1131100NUTA00000599

 

13. Diplomatinių atstovybių, akredituotų Lietuvai, vadovai, atvykstantys teikti skiriamųjų raštų ir išvykstantys baigę kadenciją.

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. 1563, 2010-11-10, Žin., 2010, Nr. 133-6775 (2010-11-13), i. k. 1101100NUTA00001563

Nr. 599, 2013-06-26, Žin., 2013, Nr. 72-3592 (2013-07-05), i. k. 1131100NUTA00000599

 

14. NATO valstybių kariuomenių vadai.

Papildyta punktu:

Nr. 749, 2009-07-15, Žin., 2009, Nr. 87-3692 (2009-07-23), i. k. 1091100NUTA00000749

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. 1563, 2010-11-10, Žin., 2010, Nr. 133-6775 (2010-11-13), i. k. 1101100NUTA00001563

Nr. 599, 2013-06-26, Žin., 2013, Nr. 72-3592 (2013-07-05), i. k. 1131100NUTA00000599

 

141. Jungtinių Tautų ir NATO vadovai.

Papildyta punktu:

Nr. 478, 2023-06-21, paskelbta TAR 2023-06-23, i. k. 2023-12539

 

15. Tarptautinių organizacijų karinių institucijų vadai.

Papildyta punktu:

Nr. 749, 2009-07-15, Žin., 2009, Nr. 87-3692 (2009-07-23), i. k. 1091100NUTA00000749

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. 1563, 2010-11-10, Žin., 2010, Nr. 133-6775 (2010-11-13), i. k. 1101100NUTA00001563

Nr. 599, 2013-06-26, Žin., 2013, Nr. 72-3592 (2013-07-05), i. k. 1131100NUTA00000599

 

16. Svarbiausiųjų universalių ir regioninių tarptautinių tarpvyriausybinių organizacijų ir tarptautinių tarpparlamentinių institucijų vadovai.

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. 749, 2009-07-15, Žin., 2009, Nr. 87-3692 (2009-07-23), i. k. 1091100NUTA00000749

Nr. 1563, 2010-11-10, Žin., 2010, Nr. 133-6775 (2010-11-13), i. k. 1101100NUTA00001563

Nr. 599, 2013-06-26, Žin., 2013, Nr. 72-3592 (2013-07-05), i. k. 1131100NUTA00000599

 

161. Svarbiausių pasaulio religinių bendruomenių aukščiausiojo lygio dvasininkai, Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos sprendimu priskirti Lietuvos Respublikos oficialių svečių kategorijai.

Papildyta punktu:

Nr. 478, 2023-06-21, paskelbta TAR 2023-06-23, i. k. 2023-12539

 

17. Nurodytų 1–161 punktuose pareigūnų ir kitų asmenų sutuoktiniai ar kiti lydintys šeimos nariai, vykstantys kartu.

Punkto pakeitimai:

Nr. 749, 2009-07-15, Žin., 2009, Nr. 87-3692 (2009-07-23), i. k. 1091100NUTA00000749

Nr. 1563, 2010-11-10, Žin., 2010, Nr. 133-6775 (2010-11-13), i. k. 1101100NUTA00001563

Nr. 599, 2013-06-26, Žin., 2013, Nr. 72-3592 (2013-07-05), i. k. 1131100NUTA00000599

Nr. 478, 2023-06-21, paskelbta TAR 2023-06-23, i. k. 2023-12539

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. 749, 2009-07-15, Žin., 2009, Nr. 87-3692 (2009-07-23), i. k. 1091100NUTA00000749

Nr. 1563, 2010-11-10, Žin., 2010, Nr. 133-6775 (2010-11-13), i. k. 1101100NUTA00001563

Nr. 599, 2013-06-26, Žin., 2013, Nr. 72-3592 (2013-07-05), i. k. 1131100NUTA00000599

 

18. Užsienio valstybių aukščiausiųjų audito institucijų vadovai.

Papildyta punktu:

Nr. 599, 2013-06-26, Žin., 2013, Nr. 72-3592 (2013-07-05), i. k. 1131100NUTA00000599

 

19. Užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų saugumo institucijų vadovai.

Papildyta punktu:

Nr. 1074, 2016-10-26, paskelbta TAR 2016-11-03, i. k. 2016-26193

 

_________________

 

Priedo pakeitimai:

Nr. 664, 2009-06-25, Žin., 2009, Nr. 80-3340 (2009-07-04), i. k. 1091100NUTA00000664

 

 

Skrydžių, kuriais vežami labai

svarbūs asmenys, vykdymo

tvarkos aprašo

3 priedas

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS PAREIGŪNAI, KURIŲ SKRYDŽIUI ORLAIVIU SUTEIKIAMAS SPECIALUSIS SKRYDŽIO STATUSAS

 

Pakeistas priedo pavadinimas:

Nr. 1074, 2016-10-26, paskelbta TAR 2016-11-03, i. k. 2016-26193

 

1. Lietuvos Respublikos Prezidentas.

2. Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininkas ir jo pavaduotojai.

Punkto pakeitimai:

Nr. 749, 2009-07-15, Žin., 2009, Nr. 87-3692 (2009-07-23), i. k. 1091100NUTA00000749

 

3. Lietuvos Respublikos Ministras Pirmininkas.

4. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nariai.

______________

 

Skrydžių, kuriais vežami labai svarbūs

asmenys, vykdymo tvarkos aprašo

4 priedas

 

UŽSIENIO VALSTYBIŲ IR TARPTAUTINIŲ ORGANIZACIJŲ PAREIGŪNAI, KURIŲ SKRYDŽIUI ORLAIVIU SUTEIKIAMAS SPECIALUSIS SKRYDŽIO STATUSAS

 

1. Užsienio valstybių monarchai ir karališkųjų šeimų nariai.

2. Užsienio valstybių vadovai ir jų pavaduotojai.

3. Užsienio valstybių parlamentų pirmininkai.

4. Užsienio valstybių vyriausybių vadovai ir jų pavaduotojai.

5. Užsienio valstybių vyriausybių nariai – ministrai.

6. Europos Vadovų Tarybos Pirmininkas.

7. Europos Sąjungos Komisijos Pirmininkas.

8. Europos Parlamento Pirmininkas.

9. Europos išorės veiksmų tarnybos vadovas – Europos Sąjungos vyriausiasis įgaliotinis užsienio reikalams ir saugumo politikai.

10. NATO ir Europos Sąjungos valstybių kariuomenių vadai.

11. Tarptautinių organizacijų karinių institucijų vadai.

12. Svarbiausiųjų universalių ir regioninių tarptautinių tarpvyriausybinių organizacijų ir tarptautinių tarpparlamentinių institucijų vadovai.

 

________________

Priedo pakeitimai:

Nr. 893, 2021-10-27, paskelbta TAR 2021-11-04, i. k. 2021-22949

 

 

Skrydžių, kuriais vežami labai svarbūs

asmenys, vykdymo tvarkos aprašo

5 priedas

 

PAREIGŪNAI IR ASMENYS, VYKSTANTYS PRIE LĖKTUVO (AR NUO JO)
TARNYBINIU TRANSPORTU

 

1. Lietuvos Respublikos Prezidentas.

2. Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininkas ir jo pavaduotojai.

3. Lietuvos Respublikos Ministras Pirmininkas.

4. Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministras.

5. Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo pirmininkas.

6. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo pirmininkas.

7. Užsienio valstybių monarchai.

8. Užsienio valstybių vadovai ir jų pavaduotojai.

9. Užsienio valstybių parlamentų pirmininkai.

10. Užsienio valstybių vyriausybių vadovai ir jų pavaduotojai.

11. Užsienio valstybių užsienio reikalų ministrai.

12. Europos Vadovų Tarybos Pirmininkas.

13. Europos Sąjungos Komisijos Pirmininkas.

14. Europos Parlamento Pirmininkas.

15.  Europos išorės veiksmų tarnybos vadovas – Europos Sąjungos vyriausiasis įgaliotinis užsienio reikalams ir saugumo politikai.

16. Kadenciją baigę Lietuvos Respublikos prezidentai, Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos – Atkuriamojo Seimo Pirmininkas.

17. Užsienio valstybių konstitucinių teismų arba jiems prilygintų teismų pirmininkai.

18. Nurodytų 1–17 punktuose pareigūnų ir asmenų sutuoktiniai ar kiti lydintys šeimos nariai, vykstantys kartu.

Punkto pakeitimai:

Nr. 478, 2023-06-21, paskelbta TAR 2023-06-23, i. k. 2023-12539

 

_____________________

Priedo pakeitimai:

Nr. 1563, 2010-11-10, Žin., 2010, Nr. 133-6775 (2010-11-13), i. k. 1101100NUTA00001563

Nr. 893, 2021-10-27, paskelbta TAR 2021-11-04, i. k. 2021-22949

 

 

Skrydžių, kuriais vežami labai

svarbūs asmenys, vykdymo

tvarkos aprašo

6 priedas

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS PAREIGŪNAI, ATLEIDŽIAMI NUO AVIACINIO SAUGUMO PATIKRINIMO

 

 

1. Lietuvos Respublikos Prezidentas.

2. Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininkas ir jo pavaduotojai.

Punkto pakeitimai:

Nr. 749, 2009-07-15, Žin., 2009, Nr. 87-3692 (2009-07-23), i. k. 1091100NUTA00000749

 

3. Lietuvos Respublikos Ministras Pirmininkas.

4. Užsienio reikalų ministras.

5. Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo pirmininkas.

6. Kadenciją baigę Lietuvos Respublikos Prezidentai Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos – Atkuriamojo Seimo Pirmininkas.

Papildyta punktu:

Nr. 393, 2008-04-17, Žin., 2008, Nr. 51-1893 (2008-04-30), i. k. 1081100NUTA00000393

Punkto pakeitimai:

Nr. 749, 2009-07-15, Žin., 2009, Nr. 87-3692 (2009-07-23), i. k. 1091100NUTA00000749

 

7. Nurodytų 1–6 punktuose pareigūnų sutuoktiniai ar kiti lydintys šeimos nariai, vykstantys kartu.

Punkto pakeitimai:

Nr. 393, 2008-04-17, Žin., 2008, Nr. 51-1893 (2008-04-30), i. k. 1081100NUTA00000393

Nr. 478, 2023-06-21, paskelbta TAR 2023-06-23, i. k. 2023-12539

 

______________

 

 

Skrydžių, kuriais vežami labai svarbūs

asmenys, vykdymo tvarkos aprašo

7 priedas

(Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2010 m. lapkričio 10 d.

nutarimo Nr. 1563 redakcija)

 

UŽSIENIO VALSTYBIŲ, TARPTAUTINIŲ ORGANIZACIJŲ PAREIGŪNAI IR KITI ASMENYS, ATLEIDŽIAMI NUO AVIACINIO SAUGUMO PATIKRINIMO

 

1. Užsienio valstybių monarchai ir karališkųjų šeimų nariai.

2. Užsienio valstybių vadovai ir jų pavaduotojai.

3. Užsienio valstybių parlamentų pirmininkai.

4. Užsienio valstybių vyriausybių vadovai ir jų pavaduotojai.

5. Užsienio valstybių užsienio reikalų ministrai.

6. Europos Vadovų Tarybos Pirmininkas.

7. Europos Sąjungos Komisijos Pirmininkas ir komisijos nariai.

8. Europos Parlamento Pirmininkas.

9. Europos išorės veiksmų tarnybos vadovas – Europos Sąjungos vyriausiasis įgaliotinis užsienio reikalams ir saugumo politikai.

Punkto pakeitimai:

Nr. 893, 2021-10-27, paskelbta TAR 2021-11-04, i. k. 2021-22949

 

91. Jungtinių Tautų ir NATO vadovai.

Papildyta punktu:

Nr. 478, 2023-06-21, paskelbta TAR 2023-06-23, i. k. 2023-12539

 

92. Svarbiausių pasaulio religinių bendruomenių aukščiausiojo lygio dvasininkai, Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos sprendimu priskirti Lietuvos Respublikos oficialių svečių kategorijai.

Papildyta punktu:

Nr. 478, 2023-06-21, paskelbta TAR 2023-06-23, i. k. 2023-12539

 

10. Nurodytų 1–92 punktuose pareigūnų ir kitų asmenų sutuoktiniai ar kiti lydintys šeimos nariai, vykstantys kartu.

Punkto pakeitimai:

Nr. 478, 2023-06-21, paskelbta TAR 2023-06-23, i. k. 2023-12539

 

_________________

Priedo pakeitimai:

Nr. 1563, 2010-11-10, Žin., 2010, Nr. 133-6775 (2010-11-13), i. k. 1101100NUTA00001563

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 504, 2005-05-09, Žin., 2005, Nr. 60-2105 (2005-05-12), i. k. 1051100NUTA00000504

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. gruodžio 6 d. nutarimo Nr. 1592 "Dėl Skrydžių, kuriais vežami labai svarbūs asmenys, vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 393, 2008-04-17, Žin., 2008, Nr. 51-1893 (2008-04-30), i. k. 1081100NUTA00000393

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. gruodžio 6 d. nutarimo Nr. 1592 "Dėl Skrydžių, kuriais vežami labai svarbūs asmenys, vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 904, 2008-09-10, Žin., 2008, Nr. 108-4130 (2008-09-20), i. k. 1081100NUTA00000904

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. gruodžio 6 d. nutarimo Nr. 1592 "Dėl Skrydžių, kuriais vežami labai svarbūs asmenys, vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo

 

4.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 664, 2009-06-25, Žin., 2009, Nr. 80-3340 (2009-07-04), i. k. 1091100NUTA00000664

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. gruodžio 6 d. nutarimo Nr. 1592 "Dėl Skrydžių, kuriais vežami labai svarbūs asmenys, vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo

 

5.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 749, 2009-07-15, Žin., 2009, Nr. 87-3692 (2009-07-23), i. k. 1091100NUTA00000749

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. gruodžio 6 d. nutarimo Nr. 1592 "Dėl Skrydžių, kuriais vežami labai svarbūs asmenys, vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo

 

6.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1563, 2010-11-10, Žin., 2010, Nr. 133-6775 (2010-11-13), i. k. 1101100NUTA00001563

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. gruodžio 6 d. nutarimo Nr. 1592 "Dėl Skrydžių, kuriais vežami labai svarbūs asmenys, vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo

 

7.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 599, 2013-06-26, Žin., 2013, Nr. 72-3592 (2013-07-05), i. k. 1131100NUTA00000599

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. gruodžio 6 d. nutarimo Nr. 1592 "Dėl Skrydžių, kuriais vežami labai svarbūs asmenys, vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo

 

8.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 633, 2013-07-11, Žin., 2013, Nr. 77-3881 (2013-07-18), i. k. 1131100NUTA00000633

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. gruodžio 6 d. nutarimo Nr. 1592 "Dėl Skrydžių, kuriais vežami labai svarbūs asmenys, vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo

 

9.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1074, 2016-10-26, paskelbta TAR 2016-11-03, i. k. 2016-26193

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. gruodžio 6 d. nutarimo Nr. 1592 „Dėl Skrydžių, kuriais vežami labai svarbūs asmenys, vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

10.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1236, 2018-12-05, paskelbta TAR 2018-12-12, i. k. 2018-20321

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. gruodžio 6 d. nutarimo Nr. 1592 „Dėl Skrydžių, kuriais vežami labai svarbūs asmenys, vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

11.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1275, 2019-12-11, paskelbta TAR 2019-12-18, i. k. 2019-20436

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. gruodžio 6 d. nutarimo Nr. 1592 „Dėl Skrydžių, kuriais vežami labai svarbūs asmenys, vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

12.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 673, 2020-06-17, paskelbta TAR 2020-06-23, i. k. 2020-13791

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. gruodžio 6 d. nutarimo Nr. 1592 „Dėl Skrydžių, kuriais vežami labai svarbūs asmenys, vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

13.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 893, 2021-10-27, paskelbta TAR 2021-11-04, i. k. 2021-22949

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. gruodžio 6 d. nutarimo Nr. 1592 „Dėl Skrydžių, kuriais vežami labai svarbūs asmenys, vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

14.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 478, 2023-06-21, paskelbta TAR 2023-06-23, i. k. 2023-12539

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. gruodžio 6 d. nutarimo Nr. 1592 „Dėl Skrydžių, kuriais vežami labai svarbūs asmenys, vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

15.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 972, 2023-12-13, paskelbta TAR 2023-12-18, i. k. 2023-24415

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. gruodžio 6 d. nutarimo Nr. 1592 „Dėl Skrydžių, kuriais vežami labai svarbūs asmenys, vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo