Suvestinė redakcija nuo 2013-07-06 iki 2013-07-18

 

Nutarimas paskelbtas: Žin. 2004, Nr. 177-6568, i. k. 1041100NUTA00001592

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

N U T A R I M A S

DĖL SKRYDŽIŲ, KURIAIS VEŽAMI LABAI SVARBŪS ASMENYS, VYKDYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2004 m. gruodžio 6 d. Nr. 1592

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Patvirtinti Skrydžių, kuriais vežami labai svarbūs asmenys, vykdymo tvarkos aprašą (pridedama).

2. Pripažinti netekusiais galios:

2.1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 25 d. nutarimą Nr. 1188 „Dėl Vilniaus aerouosto svarbių asmenų salės nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 1994, Nr. 93-1825);

2.2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. sausio 16 d. nutarimą Nr. 25 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 25 d. nutarimo Nr. 1188 „Dėl Vilniaus aerouosto svarbių asmenų salės nuostatų patvirtinimo“ dalinio pakeitimo“ (Žin., 1997, Nr. 6-106);

2.3. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. spalio 23 d. nutarimą Nr. 1169 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 25 d. nutarimo Nr. 1188 „Dėl Vilniaus aerouosto svarbių asmenų salės nuostatų patvirtinimo“ dalinio pakeitimo“ (Žin., 1997, Nr. 97-2463);

2.4. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. liepos 20 d. nutarimą Nr. 921 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 25 d. nutarimo Nr. 1188 „Dėl Vilniaus aerouosto svarbių asmenų salės nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2004, Nr. 113-4229).

 

 

 

L. E. MINISTRO PIRMININKO PAREIGAS                                   ALGIRDAS BRAZAUSKAS

 

 

 

L. E. SUSISIEKIMO MINISTRO PAREIGAS                                       ZIGMANTAS BALČYTIS


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2004 m. gruodžio 6 d. nutarimu

Nr. 1592

 

SKRYDŽIŲ, KURIAIS VEŽAMI LABAI SVARBŪS ASMENYS, VYKDYMO TVARKOS APRAŠAS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Skrydžių, kuriais vežami labai svarbūs asmenys, vykdymo tvarkos aprašas (toliau vadinama – šis Aprašas) reglamentuoja keleivių, priskiriamų labai svarbių asmenų kategorijai (toliau vadinama – labai svarbūs asmenys), aptarnavimo organizavimą Lietuvos Respublikos tarptautiniuose oro uostuose ir orlaivių skrydžių vykdymą jiems išvykstant, atvykstant ar vykstant tranzitu.

2. Šiame Apraše vartojamos sąvokos:

Labai svarbių asmenų aptarnavimas – oro uosto ir antžeminių paslaugų (bilietų registravimas, bagažo įforminimas) teikimas, aviacijos saugumo tikrinimas, muitinės procedūrų ir pasienio kontrolės atlikimas, sutikimo ir išlydėjimo organizavimas tokiu būdu, kuris atitinka oficialaus svečio ar pareigūno statusą, įtvirtintą Lietuvos Respublikos įstatymuose ir kituose teisės aktuose, atitinkamos užsienio valstybės ar tarptautinės teisės normose, Tarptautinės civilinės aviacijos organizacijos taisyklėse, tarptautinės praktikos ir tradicijų, ir šio statuso nepažeidžia.

Specialusis statusas – orlaivio, vežančio labai svarbius asmenis, skrydžiui suteiktas specialus indeksas, žymimas papildoma raide „V“.

3. Kaip labai svarbūs asmenys Lietuvos Respublikos tarptautiniuose oro uostuose aptarnaujami Lietuvos Respublikos pareigūnai ir asmenys, nurodyti šio Aprašo 1 priede, užsienio valstybių tarptautinių organizacijų pareigūnai ir kiti asmenys, nurodyti šio Aprašo 2 priede, taip pat delegacijos, lydinčios šio Aprašo 1 ir 2 prieduose nurodytus labai svarbius asmenis.

4. Specialusis statusas suteikiamas orlaivio skrydžiui, kuriuo vežami Lietuvos Respublikos pareigūnai, nurodyti šio Aprašo 3 priede, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų pareigūnai, nurodyti šio Aprašo 4 priede.

5. Užsienio reikalų ministerija savo iniciatyva ar kitų valstybės institucijų teikimu, vadovaudamasi pariteto principu, tarptautine praktika ir tradicijomis, gali priimti sprendimą kaip labai svarbius asmenis aptarnauti užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų aukščiausiojo lygio oficialias delegacijas (toliau vadinama – delegacija) ir kitus oficialius asmenis, žymius kultūros ir visuomenės veikėjus, nenurodytus šio Aprašo 1 ir 2 prieduose.

6. Labai svarbūs asmenys aptarnaujami oro uosto keleivių terminale specialiai įrengtose patalpose – Labai svarbių asmenų aptarnavimo salėje (toliau vadinama – salė). Prie salės turi būti įrengta aikštelė transporto priemonėms statyti, labai svarbiems asmenims ir delegacijoms pasitikti, išlydėti ir kitoms ceremonijoms rengti.

Salėje turi veikti parduotuvė arba labai svarbiems asmenims turi būti sudaryta galimybė naudotis parduotuvės paslaugomis keleivių išvykimo salėje.

 

II. LABAI SVARBIŲ ASMENŲ APTARNAVIMAS LIETUVOS RESPUBLIKOS TARPTAUTINIUOSE ORO UOSTUOSE

 

Oro uosto labai svarbių asmenų aptarnavimo tarnyba (grupė)

 

7. Labai svarbiems asmenims aptarnauti tarptautiniame oro uoste turi būti įsteigtas padalinys – Labai svarbių asmenų aptarnavimo tarnyba (toliau vadinama – tarnyba), kurios vadovas tiesiogiai pavaldus tarptautinį oro uostą valdančios įmonės vadovui. Jeigu oro uoste tarnybos steigti netikslinga, tarptautinį oro uostą valdančios įmonės vadovo įsakymu sudaroma darbo grupė labai svarbiems asmenims aptarnauti (toliau vadinama – grupė), kuriai vadovauja tarptautinį oro uostą valdančios įmonės vadovas arba kitas jo paskirtas oro uosto darbuotojas.

Punkto pakeitimai:

Nr. 393, 2008-04-17, Žin., 2008, Nr. 51-1893 (2008-04-30), i. k. 1081100NUTA00000393

 

8. Tarnybos (grupės) vadovas:

8.1. atsako už tarnybos (grupės) darbo organizavimą, tinkamą tarnybos (grupės) ir kiekvieno darbuotojo funkcijų atlikimą, nuolatinio ryšio su aviacijos saugumo tarnyba ir kitais oro uosto padaliniais, orlaivių naudotojais, antžeminių paslaugų teikėjais, oro eismo paslaugų teikėju, Užsienio reikalų ministerija, Vadovybės apsaugos departamentu prie Vidaus reikalų ministerijos, Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos, Lietuvos Respublikos muitinės pareigūnais palaikymą ir darbo koordinavimą;

8.2. priima paraiškas aptarnauti labai svarbius asmenis, paskirsto jas tarnybos (grupės) darbuotojams; apie gautas paraiškas nedelsdamas raštu informuoja orlaivio naudotoją, vykdantį skrydį, oro eismo paslaugų teikėją ir antžeminių paslaugų teikėjus, oro uosto tarnybas, Lietuvos Respublikos muitinės ir Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos pareigūnus, kurie pagal kompetenciją aptarnauja labai svarbius asmenis;

8.3. derina su labai svarbiam asmeniui atstovaujančia Lietuvos Respublikos institucija labai svarbių asmenų atvykimo (išvykimo) laiką, pasitikimo (išlydėjimo) tvarką, procedūras ir ceremonialą.

 

Paraiška aptarnauti labai svarbius asmenis

 

9. Paraišką aptarnauti labai svarbius asmenis (toliau vadinama – paraiška) pateikia labai svarbiam asmeniui atstovaujanti Lietuvos Respublikos institucija, drauge raštu informuodama ir Užsienio reikalų ministeriją. Šio Aprašo 5 punkte numatytais atvejais paraišką pateikia aptarnavimą inicijavusi Lietuvos Respublikos institucija, gavusi rašytinį Užsienio reikalų ministerijos sutikimą.

10. Paraiška pateikiama raštu atitinkamą tarptautinį oro uostą valdančios įmonės vadovui ne vėliau kaip prieš 2 paras iki paraiškoje nurodyto skridimo laiko, išskyrus tuos atvejus, kai aptarnauti būtina nedelsiant.

Punkto pakeitimai:

Nr. 393, 2008-04-17, Žin., 2008, Nr. 51-1893 (2008-04-30), i. k. 1081100NUTA00000393

 

11. Paraiškoje nurodoma:

11.1. paraišką teikiančios institucijos pavadinimas ir atsakingo darbuotojo vardas, pavardė, telefono numeris;

11.2. labai svarbaus asmens vardas, pavardė, pareigos. Jeigu prašoma aptarnauti delegaciją, paraiškoje nurodomas tik jos vadovo vardas, pavardė ir pareigos, taip pat narių skaičius, o prie paraiškos pridedamas delegacijos narių ir išlydinčių (pasitinkančių) asmenų sąrašas;

11.3. vizito rūšis ir labai svarbaus asmens ar delegacijos aptarnavimo kategorija pagal skirtingų rangų labai svarbių asmenų sutikimo ir išlydėjimo protokolines schemas;

Punkto pakeitimai:

Nr. 393, 2008-04-17, Žin., 2008, Nr. 51-1893 (2008-04-30), i. k. 1081100NUTA00000393

 

11.4. jeigu skrendama reguliariuoju reisu, – aviakompanijos pavadinimas, reiso numeris ir atskridimo (išskridimo) laikas pagal tvarkaraštį;

11.5. jeigu skrendama nereguliariuoju reisu, – orlaivio tipas ir registracijos numeris, reiso numeris (jeigu suteiktas) ir numatomas atskridimo (išskridimo) laikas;

11.6. numatomas laikas, kuriuo labai svarbų asmenį (delegaciją) pasitinkantys (išlydintys) asmenys, aptarnaujančios tarnybos ir transporto priemonės atvyks į oro uostą ir į oro uostą atvyks išskrendantis (atskrendantis) labai svarbus asmuo (delegacija);

11.7. transporto priemonių, kuriomis važiuos labai svarbus asmuo, delegacija ir lydintys asmenys, valstybiniai numeriai ir markė. Policijos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos, Vadovybės apsaugos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos ir kitas specialusis transportas nenurodomas ir neidentifikuojamas;

11.8. papildoma informacija, kuri gali būti svarbi labai svarbaus asmens (delegacijos) aptarnavimui organizuoti ir užtikrinti: žiniasklaidos atstovų dalyvavimas pasitinkant (išlydint), bagažo specifika ir kita.

 

Labai svarbių asmenų aptarnavimas

 

12. Skirtingų rangų labai svarbių asmenų sutikimo ir išlydėjimo protokolines schemas rengia ir tvirtina Užsienio reikalų ministerija.

Punkto pakeitimai:

Nr. 393, 2008-04-17, Žin., 2008, Nr. 51-1893 (2008-04-30), i. k. 1081100NUTA00000393

 

13. Jeigu nėra galimybės į lėktuvo saloną patekti iš salės (ar iš lėktuvo salono į salę) per izoliuotą išėjimą, labai svarbūs asmenys prie lėktuvo (ar nuo jo) vyksta antžeminių paslaugų teikėjo transportu, lydimi tarnybos (grupės) darbuotojo, išskyrus šio Aprašo 5 priede numatytus asmenis, kurie prie lėktuvo (ar nuo jo) gali vykti tarnybiniu transportu. Juos lydi tarnybos (grupės) vadovas.

14. Labai svarbiems asmenims ir juos lydinčioms delegacijoms taikomos aviacinio saugumo tikrinimo procedūros. Šio Aprašo 6 ir 7 prieduose numatyti asmenys nuo aviacinio saugumo tikrinimo procedūrų atleidžiami.

15. Tarptautinį oro uostą valdančios įmonės vadovas arba jo įgaliotas asmuo, gavęs valstybės institucijos prašymą, suderintą su Užsienio reikalų ministerija, gali priimti sprendimą dėl labai svarbių asmenų, nenurodytų šio Aprašo 5 priede, vykimo prie lėktuvo (ar nuo jo) tarnybiniu transportu.

Punkto pakeitimai:

Nr. 393, 2008-04-17, Žin., 2008, Nr. 51-1893 (2008-04-30), i. k. 1081100NUTA00000393

Nr. 1563, 2010-11-10, Žin., 2010, Nr. 133-6775 (2010-11-13), i. k. 1101100NUTA00001563

 

III. ORLAIVIŲ SKRYDŽIŲ, KURIAIS VEŽAMI LABAI SVARBŪS ASMENYS, LEIDIMŲ IŠDAVIMAS IR SPECIALIOJO STATUSO JIEMS SUTEIKIMAS

 

16. Leidimai vykdyti užsienio valstybės orlaivio skrydį, kuriuo vežami labai svarbūs asmenys, išduodami laikantis Lietuvos Respublikos oro erdvės organizavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. kovo 17 d. nutarimu Nr. 285 (Žin., 2004, Nr. 42-1379).

17. Leidimo vykdyti orlaivio skrydį, kuriuo vežami labai svarbūs asmenys, nurodyti šio Aprašo 3 priede, nereikia (tiek iš Lietuvos Respublikos, tiek į ją). Institucija, organizuojanti šių asmenų skrydį, informuoja apie tai Civilinės aviacijos administraciją, kuri priima sprendimą dėl specialiojo statuso šiam skrydžiui suteikimo. Orlaivio naudotojas, vykdantis tokį skrydį, apie jį turi raštu informuoti oro eismo paslaugų teikėją ir pateikti skrydžio planą.

18. Prašymus išduoti leidimą orlaiviui, kuriuo vežami šio Aprašo 3 priede nurodyti labai svarbūs asmenys, skristi užsienio valstybių oro erdve Užsienio reikalų ministerija diplomatiniais kanalais perduoda atitinkamų užsienio valstybių institucijoms.

19. Orlaivių reguliariesiems skrydžiams specialusis statusas nesuteikiamas.

 

IV. APMOKĖJIMAS UŽ NAUDOJIMĄSI LABAI SVARBIŲ ASMENŲ SALE, SUTEIKTAS ORO NAVIGACIJOS PASLAUGAS LIETUVOS RESPUBLIKOS ERDVĖJE IR NAUDOJIMĄSI LIETUVOS TARPTAUTINIAIS ORO UOSTAIS

 

20. Labai svarbių asmenų aptarnavimo paslaugos iš dalies finansuojamos iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto pagal įkainius, kuriuos nustato tarptautinį oro uostą valdanti įmonė, suderinusi su Užsienio reikalų ministerija.

Punkto pakeitimai:

Nr. 393, 2008-04-17, Žin., 2008, Nr. 51-1893 (2008-04-30), i. k. 1081100NUTA00000393

 

21. Asmenų, nurodytų šio Aprašo 5 punkte, aptarnavimo išlaidas apmoka tokį aptarnavimą inicijavusi valstybės institucija iš jai numatytų bendrųjų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto asignavimų pagal tarptautinį oro uostą valdančios įmonės nustatytą įkainį.

Punkto pakeitimai:

Nr. 393, 2008-04-17, Žin., 2008, Nr. 51-1893 (2008-04-30), i. k. 1081100NUTA00000393

 

22. Oro uostas, suderinęs su Užsienio reikalų ministerija, gali sudaryti sutartis su fiziniais ir juridiniais asmenimis dėl atitinkamų salės paslaugų teikimo keleiviams, nepriskirtiniems labai svarbių asmenų kategorijai. Šiems keleiviams salėje paslaugos gali būti suteikiamos tik tuo metu, kai neaptarnaujami šio Aprašo 1 ir 2 prieduose nurodyti asmenys ir delegacijos arba nesirengiama jų aptarnauti. Už paslaugų teikimą jų užsakovas apmoka oro uostui pagal oro uosto administracijos nustatytus įkainius ir tvarką.

23. Orlaivio naudotojas, kurio orlaivio skrydžiui suteiktas specialusis statusas, už suteiktas oro navigacijos, oro uosto navigacijos, orlaivio tūpimo, išskrendančio keleivio, orlaivio stovėjimo, orlaivio saugumo ir orlaivio palydos paslaugas apmoka laikydamasis Rinkliavų už naudojimąsi oro uostais maksimalių dydžių ir rinkliavų už naudojimąsi oro uosto ir oro navigacijos paslaugomis Lietuvos Respublikos oro erdvėje mokėjimo ir naudojimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. sausio 23 d. nutarimu Nr. 101 (Žin., 2002, Nr. 9-310; 2007, Nr. 115-4695).

Punkto pakeitimai:

Nr. 393, 2008-04-17, Žin., 2008, Nr. 51-1893 (2008-04-30), i. k. 1081100NUTA00000393

 

______________

 


 

Skrydžių, kuriais vežami labai svarbūs

asmenys, vykdymo tvarkos aprašo

1 priedas

(Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2009 m. birželio 25 d.

nutarimo Nr. 664 redakcija)

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS PAREIGŪNAI IR ASMENYS, aptarnaujami KAIP LABAI SVARBŪS ASMENYS

 

1. Lietuvos Respublikos Prezidentas.

2. Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininkas ir jo pavaduotojai.

Punkto pakeitimai:

Nr. 749, 2009-07-15, Žin., 2009, Nr. 87-3692 (2009-07-23), i. k. 1091100NUTA00000749

 

3. Lietuvos Respublikos Ministras Pirmininkas.

4. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nariai.

5. Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo pirmininkas.

6. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo pirmininkas.

7. Kadenciją baigę Lietuvos Respublikos Prezidentai, Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos – Atkuriamojo Seimo Pirmininkas.

Punkto pakeitimai:

Nr. 749, 2009-07-15, Žin., 2009, Nr. 87-3692 (2009-07-23), i. k. 1091100NUTA00000749

 

71. Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo teisėjai.

Papildyta punktu:

Nr. 599, 2013-06-26, Žin., 2013, Nr. 72-3592 (2013-07-05), i. k. 1131100NUTA00000599

 

8. Nurodytų 1– 71 punktuose pareigūnų sutuoktiniai, vykstantys kartu.

Punkto pakeitimai:

Nr. 599, 2013-06-26, Žin., 2013, Nr. 72-3592 (2013-07-05), i. k. 1131100NUTA00000599

 

9. Lietuvos kariuomenės vadas.

10. Lietuvos Katalikų Bažnyčios kardinolai, Lietuvos Vyskupų Konferencijos pirmininkas ir kitų tradicinių Lietuvoje registruotų konfesijų aukščiausiojo rango dvasininkai.

11. Valstybės kontrolierius.

Papildyta punktu:

Nr. 599, 2013-06-26, Žin., 2013, Nr. 72-3592 (2013-07-05), i. k. 1131100NUTA00000599

 

_________________

Priedo pakeitimai:

Nr. 664, 2009-06-25, Žin., 2009, Nr. 80-3340 (2009-07-04), i. k. 1091100NUTA00000664

 

 


 

Skrydžių, kuriais vežami labai svarbūs

asmenys, vykdymo tvarkos aprašo

2 priedas

(Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2009 m. birželio 25 d.

nutarimo Nr. 664 redakcija)

 

 

UŽSIENIO VALSTYBIŲ, TARPTAUTINIŲ ORGANIZACIJŲ PAREIGŪNAI IR KITI ASMENYS, aptarnaujami kaip LABAI SVARBūs ASMENYS

 

1. Užsienio valstybių monarchai.

2. Užsienio valstybių vadovai ir jų pavaduotojai.

3. Užsienio valstybių parlamentų pirmininkai.

4. Užsienio valstybių vyriausybių vadovai ir jų pavaduotojai.

5. Užsienio valstybių vyriausybių nariai.

6. Europos Vadovų Tarybos Pirmininkas.

Papildyta punktu:

Nr. 1563, 2010-11-10, Žin., 2010, Nr. 133-6775 (2010-11-13), i. k. 1101100NUTA00001563

 

7. Europos Sąjungos Komisijos Pirmininkas ir Komisijos nariai.

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. 1563, 2010-11-10, Žin., 2010, Nr. 133-6775 (2010-11-13), i. k. 1101100NUTA00001563

 

8. Europos Parlamento Pirmininkas.

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. 1563, 2010-11-10, Žin., 2010, Nr. 133-6775 (2010-11-13), i. k. 1101100NUTA00001563

 

9. Europos Sąjungos Tarybos Generalinis Sekretorius.

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. 1563, 2010-11-10, Žin., 2010, Nr. 133-6775 (2010-11-13), i. k. 1101100NUTA00001563

 

10. Užsienio valstybių konstitucinių teismų arba jiems prilygintų teismų pirmininkai ir teisėjai.

Papildyta punktu:

Nr. 599, 2013-06-26, Žin., 2013, Nr. 72-3592 (2013-07-05), i. k. 1131100NUTA00000599

 

11. Valstybinių delegacijų vadovai ar jų įgalioti asmenys.

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. 1563, 2010-11-10, Žin., 2010, Nr. 133-6775 (2010-11-13), i. k. 1101100NUTA00001563

Nr. 599, 2013-06-26, Žin., 2013, Nr. 72-3592 (2013-07-05), i. k. 1131100NUTA00000599

 

12. Karališkųjų šeimų nariai.

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. 1563, 2010-11-10, Žin., 2010, Nr. 133-6775 (2010-11-13), i. k. 1101100NUTA00001563

Nr. 599, 2013-06-26, Žin., 2013, Nr. 72-3592 (2013-07-05), i. k. 1131100NUTA00000599

 

13. Diplomatinių atstovybių, akredituotų Lietuvai, vadovai, atvykstantys teikti skiriamųjų raštų ir išvykstantys baigę kadenciją.

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. 1563, 2010-11-10, Žin., 2010, Nr. 133-6775 (2010-11-13), i. k. 1101100NUTA00001563

Nr. 599, 2013-06-26, Žin., 2013, Nr. 72-3592 (2013-07-05), i. k. 1131100NUTA00000599

 

14. NATO valstybių kariuomenių vadai.

Papildyta punktu:

Nr. 749, 2009-07-15, Žin., 2009, Nr. 87-3692 (2009-07-23), i. k. 1091100NUTA00000749

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. 1563, 2010-11-10, Žin., 2010, Nr. 133-6775 (2010-11-13), i. k. 1101100NUTA00001563

Nr. 599, 2013-06-26, Žin., 2013, Nr. 72-3592 (2013-07-05), i. k. 1131100NUTA00000599

 

15. Tarptautinių organizacijų karinių institucijų vadai.

Papildyta punktu:

Nr. 749, 2009-07-15, Žin., 2009, Nr. 87-3692 (2009-07-23), i. k. 1091100NUTA00000749

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. 1563, 2010-11-10, Žin., 2010, Nr. 133-6775 (2010-11-13), i. k. 1101100NUTA00001563

Nr. 599, 2013-06-26, Žin., 2013, Nr. 72-3592 (2013-07-05), i. k. 1131100NUTA00000599

 

16. Svarbiausiųjų universalių ir regioninių tarptautinių tarpvyriausybinių organizacijų ir tarptautinių tarpparlamentinių institucijų vadovai.

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. 749, 2009-07-15, Žin., 2009, Nr. 87-3692 (2009-07-23), i. k. 1091100NUTA00000749

Nr. 1563, 2010-11-10, Žin., 2010, Nr. 133-6775 (2010-11-13), i. k. 1101100NUTA00001563

Nr. 599, 2013-06-26, Žin., 2013, Nr. 72-3592 (2013-07-05), i. k. 1131100NUTA00000599

 

17. Nurodytų 1–16 punktuose pareigūnų sutuoktiniai, vykstantys kartu.

Punkto pakeitimai:

Nr. 749, 2009-07-15, Žin., 2009, Nr. 87-3692 (2009-07-23), i. k. 1091100NUTA00000749

Nr. 1563, 2010-11-10, Žin., 2010, Nr. 133-6775 (2010-11-13), i. k. 1101100NUTA00001563

Nr. 599, 2013-06-26, Žin., 2013, Nr. 72-3592 (2013-07-05), i. k. 1131100NUTA00000599

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. 749, 2009-07-15, Žin., 2009, Nr. 87-3692 (2009-07-23), i. k. 1091100NUTA00000749

Nr. 1563, 2010-11-10, Žin., 2010, Nr. 133-6775 (2010-11-13), i. k. 1101100NUTA00001563

Nr. 599, 2013-06-26, Žin., 2013, Nr. 72-3592 (2013-07-05), i. k. 1131100NUTA00000599

 

18. Užsienio valstybių aukščiausiųjų audito institucijų vadovai.

Papildyta punktu:

Nr. 599, 2013-06-26, Žin., 2013, Nr. 72-3592 (2013-07-05), i. k. 1131100NUTA00000599

 

_________________

 

Priedo pakeitimai:

Nr. 664, 2009-06-25, Žin., 2009, Nr. 80-3340 (2009-07-04), i. k. 1091100NUTA00000664

 


Skrydžių, kuriais vežami labai

svarbūs asmenys, vykdymo

tvarkos aprašo

3 priedas

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS PAREIGŪNAI, KURIŲ SKRYDŽIUI ORLAIVIU SUTEIKIAMAS SPECIALUSIS STATUSAS

 

1. Lietuvos Respublikos Prezidentas.

2. Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininkas ir jo pavaduotojai.

Punkto pakeitimai:

Nr. 749, 2009-07-15, Žin., 2009, Nr. 87-3692 (2009-07-23), i. k. 1091100NUTA00000749

 

3. Lietuvos Respublikos Ministras Pirmininkas.

4. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nariai.

______________


Skrydžių, kuriais vežami labai

svarbūs asmenys, vykdymo

tvarkos aprašo

4 priedas

 

UŽSIENIO VALSTYBIŲ IR TARPTAUTINIŲ ORGANIZACIJŲ PAREIGŪNAI, KURIŲ SKRYDŽIUI ORLAIVIU SUTEIKIAMAS SPECIALUSIS STATUSAS

 

1. Užsienio valstybių monarchai ir karališkųjų šeimų nariai.

Punkto pakeitimai:

Nr. 664, 2009-06-25, Žin., 2009, Nr. 80-3340 (2009-07-04), i. k. 1091100NUTA00000664

 

2. Užsienio valstybių vadovai.

3. Užsienio valstybių parlamentų pirmininkai.

4. Užsienio valstybių vadovų pavaduotojai.

5. Užsienio valstybių vyriausybių vadovai ir jų pavaduotojai.

Punkto pakeitimai:

Nr. 664, 2009-06-25, Žin., 2009, Nr. 80-3340 (2009-07-04), i. k. 1091100NUTA00000664

 

6. Užsienio valstybių vyriausybių nariai – ministrai.

7. Europos Vadovų Tarybos Pirmininkas.

Papildyta punktu:

Nr. 1563, 2010-11-10, Žin., 2010, Nr. 133-6775 (2010-11-13), i. k. 1101100NUTA00001563

 

8. Europos Sąjungos Komisijos Pirmininkas.

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. 1563, 2010-11-10, Žin., 2010, Nr. 133-6775 (2010-11-13), i. k. 1101100NUTA00001563

 

9. Europos Parlamento Pirmininkas.

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. 1563, 2010-11-10, Žin., 2010, Nr. 133-6775 (2010-11-13), i. k. 1101100NUTA00001563

 

10. Europos Sąjungos Tarybos Generalinis Sekretorius.

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. 1563, 2010-11-10, Žin., 2010, Nr. 133-6775 (2010-11-13), i. k. 1101100NUTA00001563

 

11. Svarbiausiųjų universalių ir regioninių tarptautinių tarpvyriausybinių organizacijų ir tarptautinių tarpparlamentinių institucijų vadovai.

Punkto pakeitimai:

Nr. 664, 2009-06-25, Žin., 2009, Nr. 80-3340 (2009-07-04), i. k. 1091100NUTA00000664

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. 1563, 2010-11-10, Žin., 2010, Nr. 133-6775 (2010-11-13), i. k. 1101100NUTA00001563

 

______________

 


 

Skrydžių, kuriais vežami labai svarbūs

asmenys, vykdymo tvarkos aprašo

5 priedas

(Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2010 m. lapkričio 10 d.

nutarimo Nr. 1563 redakcija)

 

PAREIGŪNAI IR ASMENYS, VYKSTANTYS PRIE LĖKTUVO (AR NUO JO) TARNYBINIU TRANSPORTU

 

1. Lietuvos Respublikos Prezidentas.

2. Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininkas ir jo pavaduotojai.

3. Lietuvos Respublikos Ministras Pirmininkas.

4. Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministras.

5. Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo pirmininkas.

6. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo pirmininkas.

7. Užsienio valstybių monarchai.

8. Užsienio valstybių vadovai.

9. Užsienio valstybių vadovų pavaduotojai.

10. Užsienio valstybių parlamentų pirmininkai.

11. Užsienio valstybių vyriausybių vadovai ir jų pavaduotojai.

12. Užsienio valstybių užsienio reikalų ministrai.

13. Europos Vadovų Tarybos Pirmininkas.

14. Europos Sąjungos Komisijos Pirmininkas.

15. Europos Parlamento Pirmininkas.

16. Europos Sąjungos Tarybos Generalinis Sekretorius.

17. Kadenciją baigę Lietuvos Respublikos prezidentai, Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos – Atkuriamojo Seimo Pirmininkas.

18. Užsienio valstybių konstitucinių teismų arba jiems prilygintų teismų pirmininkai.

Papildyta punktu:

Nr. 599, 2013-06-26, Žin., 2013, Nr. 72-3592 (2013-07-05), i. k. 1131100NUTA00000599

 

19. Nurodytų 1–18 punktuose pareigūnų sutuoktiniai, vykstantys kartu.

Punkto pakeitimai:

Nr. 599, 2013-06-26, Žin., 2013, Nr. 72-3592 (2013-07-05), i. k. 1131100NUTA00000599

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. 599, 2013-06-26, Žin., 2013, Nr. 72-3592 (2013-07-05), i. k. 1131100NUTA00000599

 

_________________

Priedo pakeitimai:

Nr. 1563, 2010-11-10, Žin., 2010, Nr. 133-6775 (2010-11-13), i. k. 1101100NUTA00001563

 


Skrydžių, kuriais vežami labai

svarbūs asmenys, vykdymo

tvarkos aprašo

6 priedas

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS PAREIGŪNAI, ATLEIDŽIAMI NUO AVIACINIO SAUGUMO PATIKRINIMO

 

 

1. Lietuvos Respublikos Prezidentas.

2. Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininkas ir jo pavaduotojai.

Punkto pakeitimai:

Nr. 749, 2009-07-15, Žin., 2009, Nr. 87-3692 (2009-07-23), i. k. 1091100NUTA00000749

 

3. Lietuvos Respublikos Ministras Pirmininkas.

4. Užsienio reikalų ministras.

5. Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo pirmininkas.

6. Kadenciją baigę Lietuvos Respublikos Prezidentai Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos – Atkuriamojo Seimo Pirmininkas.

Papildyta punktu:

Nr. 393, 2008-04-17, Žin., 2008, Nr. 51-1893 (2008-04-30), i. k. 1081100NUTA00000393

Punkto pakeitimai:

Nr. 749, 2009-07-15, Žin., 2009, Nr. 87-3692 (2009-07-23), i. k. 1091100NUTA00000749

 

7. Nurodytų 1–6 punktuose pareigūnų sutuoktiniai, vykstantys kartu.

Punkto pakeitimai:

Nr. 393, 2008-04-17, Žin., 2008, Nr. 51-1893 (2008-04-30), i. k. 1081100NUTA00000393

 

______________

 


 

Skrydžių, kuriais vežami labai svarbūs

asmenys, vykdymo tvarkos aprašo

7 priedas

(Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2010 m. lapkričio 10 d.

nutarimo Nr. 1563 redakcija)

 

UŽSIENIO VALSTYBIŲ, TARPTAUTINIŲ ORGANIZACIJŲ PAREIGŪNAI IR KITI ASMENYS, ATLEIDŽIAMI NUO AVIACINIO SAUGUMO PATIKRINIMO

 

1. Užsienio valstybių monarchai ir karališkųjų šeimų nariai.

2. Užsienio valstybių vadovai ir jų pavaduotojai.

3. Užsienio valstybių parlamentų pirmininkai.

4. Užsienio valstybių vyriausybių vadovai ir jų pavaduotojai.

5. Užsienio valstybių užsienio reikalų ministrai.

6. Europos Vadovų Tarybos Pirmininkas.

7. Europos Sąjungos Komisijos Pirmininkas ir komisijos nariai.

8. Europos Parlamento Pirmininkas.

9. Europos Sąjungos Tarybos Generalinis Sekretorius.

10. Nurodytų 1–9 punktuose pareigūnų sutuoktiniai, vykstantys kartu.

 

_________________

 

Priedo pakeitimai:

Nr. 1563, 2010-11-10, Žin., 2010, Nr. 133-6775 (2010-11-13), i. k. 1101100NUTA00001563

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 504, 2005-05-09, Žin., 2005, Nr. 60-2105 (2005-05-12), i. k. 1051100NUTA00000504

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. gruodžio 6 d. nutarimo Nr. 1592 "Dėl Skrydžių, kuriais vežami labai svarbūs asmenys, vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 393, 2008-04-17, Žin., 2008, Nr. 51-1893 (2008-04-30), i. k. 1081100NUTA00000393

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. gruodžio 6 d. nutarimo Nr. 1592 "Dėl Skrydžių, kuriais vežami labai svarbūs asmenys, vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 904, 2008-09-10, Žin., 2008, Nr. 108-4130 (2008-09-20), i. k. 1081100NUTA00000904

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. gruodžio 6 d. nutarimo Nr. 1592 "Dėl Skrydžių, kuriais vežami labai svarbūs asmenys, vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo

 

4.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 664, 2009-06-25, Žin., 2009, Nr. 80-3340 (2009-07-04), i. k. 1091100NUTA00000664

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. gruodžio 6 d. nutarimo Nr. 1592 "Dėl Skrydžių, kuriais vežami labai svarbūs asmenys, vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo

 

5.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 749, 2009-07-15, Žin., 2009, Nr. 87-3692 (2009-07-23), i. k. 1091100NUTA00000749

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. gruodžio 6 d. nutarimo Nr. 1592 "Dėl Skrydžių, kuriais vežami labai svarbūs asmenys, vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo

 

6.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1563, 2010-11-10, Žin., 2010, Nr. 133-6775 (2010-11-13), i. k. 1101100NUTA00001563

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. gruodžio 6 d. nutarimo Nr. 1592 "Dėl Skrydžių, kuriais vežami labai svarbūs asmenys, vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo

 

7.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 599, 2013-06-26, Žin., 2013, Nr. 72-3592 (2013-07-05), i. k. 1131100NUTA00000599

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. gruodžio 6 d. nutarimo Nr. 1592 "Dėl Skrydžių, kuriais vežami labai svarbūs asmenys, vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo