Suvestinė redakcija nuo 2020-04-01

 

Nutarimas paskelbtas: Žin. 2004, Nr. 172-6349, i. k. 1041100NUTA00001494

 

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

N U T A R I M A S

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS KARINIO ATSTOVO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

 

2004 m. lapkričio 25 d. Nr. 1494

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos įstatymo (Žin., 1998, Nr. 49-1325; 2003, Nr. 32-1308) 42 straipsnio 3 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Patvirtinti Lietuvos Respublikos karinio atstovo nuostatus (pridedama).

 

 

 

L. e. Ministro Pirmininko pareigas                                   Algirdas Brazauskas

 

 

 

L. e. krašto apsaugos ministro pareigas                               Linas Linkevičius

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2004 m. lapkričio 25 d. nutarimu Nr. 1494

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS KARINIO ATSTOVO NUOSTATAI

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Lietuvos Respublikos karinio atstovo nuostatai (toliau vadinama – šie Nuostatai) nustato Lietuvos kariuomenės vado nuolatinio atstovo tarptautinėje organizacijoje (toliau vadinama – karinis atstovas), jo pavaduotojo ir padėjėjo skyrimo ir atšaukimo tvarką, teisinius jų veiklos pagrindus.

2. Karinis atstovas yra nuolatinis Lietuvos kariuomenės vado atstovas tarptautinėje organizacijoje, turinčioje civilinę ir karinę struktūras.

3. Karinis atstovas gali turėti pavaduotoją ar padėjėją arba ir pavaduotoją (kelis pavaduotojus), ir padėjėją (kelis padėjėjus). Karinio atstovo pavaduotojų ir padėjėjų skaičių, suderinęs jį su užsienio reikalų ministru, nustato ir jų pareiginius nuostatus tvirtina krašto apsaugos ministras.

4. Karinis atstovas, jo pavaduotojas (pavaduotojai) ir padėjėjas (padėjėjai) sudaro Lietuvos Respublikos atstovybės prie tarptautinės organizacijos (toliau vadinama – atstovybė) struktūrinį padalinį, atsakingą už atstovavimą Lietuvos kariuomenės vadui tarptautinėje organizacijoje.

5. Karinis atstovas ir jo pavaduotojai – atstovybės diplomatinio personalo nariai. Karinio atstovo padėjėjai – atstovybės administracinio techninio personalo nariai.

6. Karinis atstovas, jo pavaduotojai ir padėjėjai savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais, taip pat šiais Nuostatais. Karinis atstovas, jo pavaduotojas ir padėjėjas privalo gerbti buvimo valstybės įstatymus.

7. Karinis atstovas ir jo pavaduotojai, kartu gyvenantys jų šeimos nariai naudojasi diplomatui ir jo šeimos nariams teikiamomis privilegijomis ir imunitetais, nustatytais Lietuvos Respublikos tarptautinėse sutartyse ir buvimo valstybės įstatymuose.

8. Karinio atstovo padėjėjai ir kartu gyvenantys jų šeimos nariai naudojasi diplomatinės atstovybės administraciniam techniniam personalui ir jų šeimos nariams teikiamomis privilegijomis ir imunitetais, nustatytais Lietuvos Respublikos tarptautinėse sutartyse ir buvimo valstybės įstatymuose.

9. Karinis atstovas tiesiogiai pavaldus Lietuvos kariuomenės vadui. Karinio atstovo pavaduotojai ir padėjėjai tiesiogiai pavaldūs kariniam atstovui.

10. Karinis atstovas atstovybės vadovui iki einamųjų metų vasario 1 dienos privalo pateikti savo praėjusių metų veiklos analizę.

11. Lietuvos Respublikos diplomatinės tarnybos įstatymo (Žin., 1999, Nr. 7-140) nustatyta tvarka kariniam atstovui ir jo pavaduotojams išduodamas diplomatinis pasas. Akreditacijai atlikti ir diplomatinio protokolo numatytais atvejais eiliškumui nustatyti karinio atstovo ir jo pavaduotojų karinis laipsnis prilyginamas diplomatiniam rangui pagal karinio laipsnio prilyginimo diplomatiniam rangui lentelę, nurodytą priede.

 

II. KARINIO ATSTOVO, JO PAVADUOTOJO IR PADĖJĖJO SKYRIMAS

 

12. Kariniu atstovu gali būti skiriamas ne žemesnį kaip pulkininko laipsnį turintis profesinės karo tarnybos karys. Karinio atstovo pavaduotoju skiriamas profesinės karo tarnybos karys arba Antrajame operatyvinių tarnybų departamente prie Krašto apsaugos ministerijos tarnaujantis žvalgybos pareigūnas, vadovaujantis Lietuvos Respublikos žvalgybos įstatymo 50 straipsnio 5 dalimi. Karinio atstovo padėjėju skiriamas profesinės karo tarnybos karys.

Punkto pakeitimai:

Nr. 312, 2020-03-25, paskelbta TAR 2020-03-31, i. k. 2020-06662

 

13. Skiriant karinį atstovą ar jo pavaduotoją, būtinas priimančiosios valstybės išankstinis sutikimas, jeigu to reikalauja priimančioji valstybė. Krašto apsaugos ministerijos teikimu tos valstybės sutikimo prašo Užsienio reikalų ministerija diplomatiniais kanalais.

14. Karinis atstovas, jo pavaduotojas ir padėjėjas skiriami krašto apsaugos ministro įsakymu kariuomenės vado teikimu, esant raštiškam užsienio reikalų ministro pritarimui. Profesinės karo tarnybos kariai į šias pareigas atrenkami vadovaujantis krašto apsaugos ministro patvirtinta rotacijos tvarka.

15. Karinis atstovas, jo pavaduotojas ir padėjėjas skiriami Lietuvos Respublikos krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos įstatymo (Žin., 1998, Nr. 49-1325) nustatytam laikotarpiui.

16. Karinis atstovas, jo pavaduotojas ir padėjėjas laikomi paskirtais į pareigas, jiems mokamas darbo užmokestis nuo krašto apsaugos ministro įsakyme nurodytos datos.

17. Kariniu atstovu ir karinio atstovo pavaduotoju gali būti skiriamas asmuo, gavęs leidimą dirbti ir susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Visiškai slaptai“, ir turintis asmens patikimumo pažymėjimą, suteikiantį teisę susipažinti su kitų valstybių ar tarptautinių organizacijų perduodama įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Visiškai slaptai“. Karinio atstovo padėjėju gali būti skiriamas asmuo, gavęs leidimą dirbti ir susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Slaptai“, ir turintis asmens patikimumo pažymėjimą, suteikiantį teisę susipažinti su kitų valstybių ar tarptautinių organizacijų perduodama įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Slaptai“.

 

III. KARINIO ATSTOVO FUNKCIJOS

 

18. Karinis atstovas atlieka šias funkcijas:

18.1. atstovauja Lietuvos kariuomenės vadui tarptautinėje organizacijoje;

18.2. įgyvendina Lietuvos Respublikos poziciją kariniais klausimais ir priima sprendimus kariniais klausimais pagal kompetenciją;

18.3. konsultuojasi su atstovybės vadovu, koordinuoja su juo sprendimus ir veiksmus, pataria jam kariniais klausimais, informuoja atstovybės vadovą apie savo veiklą;

18.4. informuodamas atstovybės vadovą, planuoja ir organizuoja pavaduotojų ir padėjėjų veiklą, nustato jiems užduotis ir kontroliuoja jų darbą;

18.5. rengia kasmetinės veiklos planus ir atsiskaito už jų įgyvendinimą kariuomenės vadui;

18.6. informuodamas atstovybės vadovą, teisėtais būdais gauna, renka, kaupia ir analizuoja politinio ir karinio pobūdžio informaciją apie tarptautines organizacijas, saugumo ir karinę politiką, strateginius planus ir jų įgyvendinimą, perduoda šią informaciją kariuomenės vadui ir jo įgaliotiems asmenims;

18.7. atstovauja Lietuvos kariuomenei tarptautinės organizacijos vykdomose programose, susijusiose su Lietuvos Respublikos krašto apsaugos sistema;

18.8. teikia krašto apsaugos ministrui pasiūlymus dėl pavaduotojų ir padėjėjų skaičiaus ir pareigybių aprašymo;

18.9. teikia kariuomenės vadui ir Krašto apsaugos ministerijai pasiūlymus dėl pavaduotojų ir padėjėjų (karių) skatinimo, apdovanojimo ir drausminių nuobaudų jiems skyrimo;

18.10. bendradarbiauja su kitų valstybių kariniais atstovais;

18.11. dalyvauja rengiant Krašto apsaugos ministerijos ir Lietuvos kariuomenės pareigūnų vizitus į tarptautinės organizacijos renginius, kitų valstybių karinių atstovų ir tarptautinės organizacijos vadovų vizitus į Lietuvos Respubliką;

18.12. pagal kompetenciją, suderinęs su atstovybės vadovu, teikia žiniasklaidai neįslaptintą informaciją.

19. Karinis atstovas gali atlikti ir kitas kariuomenės vado jam pavestas funkcijas, neprieštaraujančias Lietuvos Respublikos ir buvimo valstybės įstatymams, šiems Nuostatams ir tarptautinei teisei.

 

IV. KARINIO ATSTOVO, JO PAVADUOTOJO IR PADĖJĖJO APRŪPINIMAS

 

20. Karinio atstovo, jo pavaduotojo ir padėjėjo tarnybos sąlygas nustato Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. liepos 19 d. nutarimas Nr. 1210 „Dėl profesinės karo tarnybos karių ir krašto apsaugos sistemos valstybės tarnautojų, darbuotojų, perkeltų į Lietuvos Respublikos diplomatines atstovybes, atstovybes prie tarptautinių organizacijų, užsienio valstybių ir tarptautines karines ar gynybos institucijas, tarnybos sąlygų“ (Žin., 2002, Nr. 74-3208; 2004, Nr. 100-3710).

21. Visos išlaidos, susijusios su karinio atstovo, jo pavaduotojo ir padėjėjo išlaikymu užsienyje, mokamos iš Krašto apsaugos ministerijos šiam tikslui patvirtintos išlaidų sąmatos.

 

V. KARINIO ATSTOVO, JO PAVADUOTOJO IR PADĖJĖJO ATŠAUKIMAS

 

22. Karinis atstovas, jo pavaduotojas ir padėjėjas – profesinės karo tarnybos karys – atšaukiami krašto apsaugos ministro įsakymu, apie tai raštu informavus užsienio reikalų ministrą.

23. Karinis atstovas, jo pavaduotojas, padėjėjas – profesinės karo tarnybos karys – atšaukiami:

23.1. pasibaigus Lietuvos Respublikos krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos įstatymo nustatytam jo tarnybos atstovybėje laikotarpiui;

23.2. Lietuvos Respublikos krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos įstatymo nustatytais pagrindais ir tvarka nutraukus profesinės karo tarnybos kario tarnybos sutartį;

23.3. Lietuvos Respublikos krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos įstatymo nustatyta tvarka perkėlus į kitą tarnybos vietą, kitas pareigas ar laikinąjį rezervą.

24. Apie karinio atstovo, jo pavaduotojo ir padėjėjo atšaukimą Užsienio reikalų ministerija diplomatiniais kanalais informuoja valstybę ir tarptautinę organizaciją, kuriose jie buvo akredituoti.

______________

 

Lietuvos Respublikos karinio

atstovo nuostatų

priedas

 

KARINIO LAIPSNIO PRILYGINIMO DIPLOMATINIAM RANGUI LENTELĖ

 

Karinis laipsnis

Diplomatinis rangas

Karinio atstovo laipsnis:

generolas majoras

brigados generolas

pulkininkas

 

nepaprastasis pasiuntinys ir įgaliotasis ministras

Kitų karininkų laipsniai:

pulkininkas

pulkininkas leitenantas

majoras

kapitonas

vyresnysis leitenantas

leitenantas

 

ministras patarėjas

patarėjas

I sekretorius

II sekretorius

III sekretorius

atašė

______________

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 312, 2020-03-25, paskelbta TAR 2020-03-31, i. k. 2020-06662

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. lapkričio 25 d. nutarimo Nr. 1494 „Dėl Lietuvos Respublikos karinio atstovo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo