Įstatymas skelbtas: Žin., 2004, Nr. 171-6303

Neoficialus įstatymo tekstas

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

2005 METŲ VALSTYBĖS BIUDŽETO IR SAVIVALDYBIŲ BIUDŽETŲ FINANSINIŲ RODIKLIŲ PATVIRTINIMO

ĮSTATYMAS

2004 m. lapkričio 9 d. Nr. IX-2550
Vilnius

1 straipsnis. Lietuvos Respublikos 2005 metų valstybės biudžeto pajamų ir asignavimų patvirtinimas

Patvirtinti Lietuvos Respublikos 2005 metų valstybės biudžetą – 13859660 tūkst. litų pajamų, 15669260 tūkst. litų asignavimų išlaidoms ir nefinansiniam turtui įsigyti (asignavimai viršija pajamas 1809600 tūkst. litų) (1, 2, 3 priedėliai).

Straipsnio pakeitimai:

Nr. X-289, 2005-06-30, Žin., 2005, Nr. 84-3112 (2005-07-12)

 

2 straipsnis. Savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimas

1. Patvirtinti gyventojų pajamų mokesčio dalį, tenkančią visų savivaldybių biudžetams nuo pajamų į nacionalinį biudžetą, – 47,4 procento.

2. Patvirtinti savivaldybių biudžetams valstybės biudžeto specialias tikslines dotacijas – 2179480 tūkst. litų ir valstybės biudžeto bendrosios dotacijos kompensacijas –68671 tūkst. litų (4 priedėlis), taip pat specialią tikslinę dotaciją Klaipėdos miesto savivaldybės biudžetui – 1000 tūkst. litų gyventojams iškeldinti iš miesto plėtrai skirtos teritorijos, Biržų rajono savivaldybės biudžetui – 680 tūkst. litų dujotiekio trasai įrengti, Kauno miesto savivaldybės biudžetui – 300 tūkst. litų Lietuvos jėzuitų provincijos pastatų avarinei būklei likviduoti, Panevėžio miesto savivaldybės biudžetui – 200 tūkst. litų Vytauto Žemkalnio gimnazijos stogui ir patalpoms remontuoti ir 183 tūkst. litų Panevėžio muzikos mokyklos langams pakeisti, Kaišiadorių rajono savivaldybės biudžetui – 220 tūkst. litų Vilkyškių kaimo tvenkinio sutvarkymo projektui parengti ir pylimo atstatymo darbams, Kėdainių rajono savivaldybės biudžetui – 1550 tūkst. litų darželių ir mokyklų langams pakeisti, Skuodo rajono savivaldybės biudžetui – 500 tūkst. litų Skuodo bendruomenės higienos ir sveikatingumo centrui, Šiaulių rajono savivaldybės biudžetui – 220 tūkst. litų Šilėnų pagrindinės mokyklos langams pakeisti.

3. Patvirtinti iš savivaldybių biudžetų valstybės biudžetui grąžinamas bendrosios dotacijos kompensacijas – 41511 tūkst. litų. Jas savivaldybės perveda į valstybės biudžetą kas ketvirtį lygiomis dalimis (5 priedėlis).

Straipsnio pakeitimai:

Nr. X-289, 2005-06-30, Žin., 2005, Nr. 84-3112 (2005-07-12)

 

3 straipsnis. Specialios tikslinės dotacijos valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti naudojimas

Nustatyti, kad vykdant biudžetą nepanaudotos specialios tikslinės dotacijos valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms, išskyrus specialią tikslinę dotaciją, numatytą valstybės garantijų nuomininkams, išsikeliantiems iš savininkams grąžintų gyvenamųjų namų ar jų dalių ir butų, atlikti sumos gali būti ketvirtame ketvirtyje naudojamos bendroms savivaldybių biudžetų reikmėms finansuoti, pirmiausia – įsiskolinimams dengti.

 

4 straipsnis. Specialios tikslinės dotacijos 1997–2000 metų savivaldybių biudžetų negautoms pajamoms iš dalies dengti naudojimas

1. Nustatyti, kad speciali tikslinė dotacija 1997–2000 metų savivaldybių biudžetų negautoms pajamoms, priimtoms skaičiuojant 1997–2000 metų savivaldybių biudžetų finansinius rodiklius, iš dalies dengti skiriama savivaldybių biudžetinių įstaigų įsiskolinimui kreditoriams, susidariusiam iki 2005 m. sausio 1 d., dengti pagal savivaldybių tarybų patvirtintus šio įsiskolinimo dengimo grafikus ir kitoms savivaldybių biudžetų skoloms dengti.

2. Nustatyti, kad kiekvienam ketvirčiui pasibaigus savivaldybės pateikia Finansų ministerijai informaciją apie šio straipsnio 1 dalyje nurodytos specialios tikslinės dotacijos, skirtos įsiskolinimui kreditoriams dengti, panaudojimą.

 

5 straipsnis. Mokinio krepšelio dydis ir jam patvirtintų asignavimų perskirstymas

1. Mokinio krepšelis – tai mokymo lėšos, skirtos vienam sutartiniam mokiniui.

2. Nustatyti mokinio krepšelio dydį: iki 2005 m. rugpjūčio 31 d. – 1728 litus ir nuo 2005 m. rugsėjo 1 d. – 1802 litus.

3. Nustatyti, kad iš mokymui patvirtintų asignavimų tarpusavyje suderintas sumas perveda:

1) atitinkamos savivaldybės viena kitai – kai mokiniai pereina iš vienos savivaldybės finansuojamos mokyklos į kitos savivaldybės finansuojamą;

2) Finansų ministerija atitinkamoms savivaldybėms ir valstybės biudžeto asignavimų valdytojams tarpusavio atsiskaitymų tvarka – kai mokiniai pereina iš savivaldybės finansuojamos mokyklos į finansuojamą iš valstybės biudžeto mokyklą ar atvirkščiai;

3) Finansų ministerija atitinkamiems valstybės biudžeto asignavimų valdytojams – kai mokiniai pereina iš valstybės biudžeto finansuojamų mokyklų į valstybės biudžeto finansuojamas mokyklas.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. X-289, 2005-06-30, Žin., 2005, Nr. 84-3112 (2005-07-12)

 

6 straipsnis. Specialios tikslinės dotacijos mokinio krepšeliui finansuoti naudojimas

Nustatyti, kad įvykdžius bendruosius ugdymo planus bei visiškai patenkinus mokinio krepšelio poreikį, likusi nepanaudota suma nuo liepos 1 d. (mokslo metų pabaiga) bei nuo kitų mokslo metų gruodžio 1 d. gali būti perskirstyta kitoms švietimo reikmėms finansuoti.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. X-289, 2005-06-30, Žin., 2005, Nr. 84-3112 (2005-07-12)

 

7 straipsnis. Atskaitymų iš gyventojų pajamų mokesčio į Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžetą dydis

Nustatyti, kad 2005 metais gyventojų pajamų mokesčio įmokos į Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžetą sudaro 30 procentų apskaičiuotos šio mokesčio sumos.

 

8 straipsnis. Įmokų dydis už valstybės lėšomis draudžiamus asmenis

Nustatyti, kad 2005 metais valstybės biudžeto įmokos į Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžetą yra po 264,2 lito už kiekvieną valstybės lėšomis draudžiamą asmenį.

 

9 straipsnis. Įmokos į valstybės biudžetą, skiriamos pagal įstatymus specialiosioms programoms finansuoti

1. Patvirtinti 2005 metų asignavimų valdytojų bei valstybinių mokslo ir studijų institucijų pajamų įmokas į valstybės biudžetą – 727285 tūkst. litų (2 priedėlis).

2. Nustatyti, kad yra kompensuojami į valstybės biudžetą pervesti nuompinigiai už valstybės ilgalaikį materialųjį turtą, kurį išnuomoja valstybės institucijos ir įstaigos, valstybinės mokslo ir studijų institucijos.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. X-289, 2005-06-30, Žin., 2005, Nr. 84-3112 (2005-07-12)

 

10 straipsnis. Garantijų institucijų prisiimtų įsipareigojimų su valstybės garantija limitas

Nustatyti, kad garantijų institucijų prisiimtų įsipareigojimų, kuriems suteikta valstybės garantija, suma negali viršyti 360000 tūkst. litų.

 

11 straipsnis. Valstybės skolos limitai

1. Nustatyti 2005 metų Vyriausybės grynojo skolinimosi limitą – 4700000 tūkst. litų.

2. Nustatyti, kad 2005 metais naujos valstybės garantijos nebus teikiamos, išskyrus atvejus, kai valstybės garantijos teikiamos suteiktoms paskoloms su valstybės garantija grąžinti ir šio įstatymo 10 straipsnyje nurodytiems prisiimamiems įsipareigojimams užtikrinti.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. X-378, 2005-10-20, Žin., 2005, Nr. 131-4704 (2005-11-05)

 

12 straipsnis. Savivaldybių skolinimosi limitai

1. Nustatyti šiuos savivaldybės skolinimosi limitus:

1) savivaldybės skola negali viršyti 35 procentų (Vilniaus miesto savivaldybės – 50 procentų, Kauno miesto savivaldybės – 50 procentų) patvirtintų tų metų savivaldybės biudžeto pajamų (neįskaitant iš valstybės biudžeto savivaldybei skiriamų specialių tikslinių dotacijų);

2) metinio savivaldybės grynojo skolinimosi suma negali viršyti 20 procentų, iš jų metinio trumpalaikio skolinimosi suma – 10 procentų patvirtintų tų metų savivaldybės biudžeto pajamų (neįskaitant iš valstybės biudžeto savivaldybei skiriamų specialių tikslinių dotacijų);

3) grąžintina tais kalendoriniais metais savivaldybės paskolų ir palūkanų bei su paskolų ėmimu susijusių įmokų suma negali viršyti 20 procentų patvirtintų tų metų savivaldybės biudžeto pajamų (neįskaitant iš valstybės biudžeto savivaldybei skiriamų specialių tikslinių dotacijų);

4) savivaldybės garantijų limitas negali viršyti 5 procentų patvirtintų tų metų savivaldybės biudžeto pajamų (neįskaitant iš valstybės biudžeto savivaldybei skiriamų specialių tikslinių dotacijų).

2. Savivaldybėms, vykdančioms investicijų projektus, finansuojamus iš Europos Sąjungos paramos lėšų, nustatomas papildomas 6 procentų skolos limitas (išskyrus Vilniaus ir Kauno miestų savivaldybes).

3. Savivaldybėms, kurių investicijų projektai įtraukti į Valstybės investicijų 2005–2007 metų programą, Vyriausybės sprendimu gali būti nustatyti didesni skolinimosi limitai, išskyrus tas savivaldybes, kurios nemažina kreditorių įsiskolinimo.

4. Į skolinimosi limitus neįskaitomos iš valstybės biudžeto suteiktos trumpalaikės paskolos (įskaitant ir trumpalaikes beprocentes paskolas, suteiktas iki 2004 m. balandžio 1 d.) laikinam pajamų trūkumui padengti.

 

13 straipsnis. Vyriausybės teisės vykdant biudžetą

Suteikti Vyriausybei arba jos įgaliotai institucijai teisę:

1) asignavimus, numatytus valstybės biudžete tradicinių Lietuvos religinių bendruomenių, bendrijų ir centrų maldos namams atstatyti ir kitoms reikmėms, atsižvelgiant į tradicinių Lietuvos bažnyčių bei religinių organizacijų kanonus ir statutus, paskirstyti tradicinių Lietuvos bažnyčių bei religinių organizacijų vadovybėms;

2) Valstybės investicijų 2005–2007 metų programoje numatytas kapitalo investicijas paskirstyti pagal asignavimų valdytojus ir investicijų projektus;

3) laikantis Vyriausybės grynojo skolinimosi limito, išleisti vertybinius popierius ir imti paskolas valstybės vardu valstybės biudžeto deficitui dengti, valstybės investicijoms finansuoti;

4) laikantis Vyriausybės grynojo skolinimosi limito, išleisti vertybinius popierius ir imti paskolas valstybės vardu išlaidoms, susijusioms su valstybės skola, apmokėti ir valstybės skolai dengti, valstybės fondų skoliniams įsipareigojimams dengti bei šių fondų pinigų srautams subalansuoti, tiesioginėms išmokoms Lietuvos žemės ūkio veiklos subjektams mokėti, turtinei ir neturtinei žalai, priteistai iš Lietuvos valstybės vykdant arbitražų ar teismų sprendimus, atlyginti ir kitiems tikslams, kai yra atskiras Lietuvos Respublikos įstatymas;

5) nustatyti maksimalią lėšų sumą, dėl kurios einamaisiais biudžetiniais metais asignavimų valdytojai turi teisę prisiimti įsipareigojimus sudarydami sutartis dėl projektų, remiamų iš Europos Sąjungos paramos ir iš bendrojo finansavimo lėšų, įgyvendinimo;

6) perskirstyti tarp asignavimų valdytojų, investavimo sričių ir ekonominės klasifikacijos straipsnių Europos Sąjungos paramos ir bendrojo finansavimo programoms bei projektams skirtas lėšas, taip pat lėšas minėtų programų ir projektų pridėtinės vertės mokesčiui mokėti. Leisti Europos Sąjungos paramos bendrai finansuojamoms programoms ir projektams (įskaitant Pasirengimo pereiti prie Europos Sąjungos cukraus režimo programai) skirtų lėšų nepanaudotus (palyginti su planu) 2004 metų pabaigos likučius naudoti bendrai finansuojamiems projektams kaip specialiųjų programų nepanaudotas lėšas;

7) leisti Europos Sąjungos finansinės paramos laikinai laisvas lėšas grąžintinai naudoti valstybės biudžeto reikmėms, susijusioms su mokėjimais į Europos Sąjungos biudžetą bei Europos Sąjungos programų finansavimu, ir biudžeto lėšų stygiui dengti, užtikrinant, kad Europos Sąjungos finansinės paramos specialiosios programos iš valstybės biudžeto būtų finansuojamos laiku;

8) paimti į valstybės biudžetą iš savivaldybių biudžetų priklausančias pervesti, bet nepervestas valstybės biudžetui bendrosios dotacijos kompensacijas;

9) paskirstyti Privatizavimo fondo lėšų dalį, Seimo patvirtintą Vyriausybės patvirtintoms programoms įgyvendinti, Privatizavimo komisijos ir Valstybės turto fondo funkcijoms atlikti ir ekspertams už paslaugas sumokėti, taip pat objektams parengti privatizuoti, pagal programas ir asignavimų valdytojus;

10) paskirstyti savivaldybėms, valstybės institucijoms ir įstaigoms numatytus asignavimus piliečių nuosavybės teisėms į išlikusius gyvenamuosius namus, jų dalis, butus atkurti bei kompensacijoms už išperkamą nekilnojamąjį turtą religinėms bendrijoms išmokėti;

11) Europos Sąjungos paramos programų laikinam lėšų stygiui padengti ir nenumatytiems mokėjimams į Europos Sąjungos biudžetą panaudoti valstybės biudžeto apyvartos bei skolintas lėšas;

12) apyvartos lėšas papildyti 2004 metais nepanaudotais valstybės biudžeto asignavimais ir iš 2005 metų valstybės biudžeto viršplaninių pajamų;

13) atsižvelgiant į bendrojo šalies biudžeto deficitą, naudoti pagal nustatytą paskirtį 2005 metų Privatizavimo fondo lėšų sąmatos II skirsnio trečiojoje pastraipoje numatytas rezervuoti lėšas;

14) nustatyta tvarka kompensuoti Lietuvos Respublikos atstovų kelionių į Europos Sąjungos Tarybos darbo organų susitikimus išlaidas iš tam tikslui Finansų ministerijai numatytų asignavimų.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. X-289, 2005-06-30, Žin., 2005, Nr. 84-3112 (2005-07-12)

 

14 straipsnis. Biudžetinių įstaigų skolų padengimas

1. Pavesti valstybės biudžeto asignavimų valdytojams, biudžetinių įstaigų vadovams ir savivaldybėms išanalizuoti įsiskolinimų priežastis, imtis priemonių įsiskolinimams sumažinti ir sudarant bei tvirtinant 2005 metų išlaidų sąmatas numatyti reikiamus asignavimus 2005 m. sausio 1 d. esantiems įsiskolinimams už suteiktas paslaugas, atliktus darbus ir įsigytas prekes padengti.

2. Iš sutaupytų asignavimų išlaidoms pirmiausia turi būti dengiamas įsiskolinimas.

3. Siūloma savivaldybių taryboms, kad savivaldybių biudžetų gautos viršplaninės pajamos, palyginti su prognozuojamomis pajamomis, pirmiausia būtų naudojamos įsiskolinimams už suteiktas paslaugas, atliktus darbus padengti.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. X-289, 2005-06-30, Žin., 2005, Nr. 84-3112 (2005-07-12)

 

15 straipsnis. Pridėtinės vertės mokesčio grąžinimas

1. Pridėtinės vertės mokesčio mokėtojai sumas, lygias į pridėtinės vertės mokesčio atskaitą įtrauktoms iš valstybės biudžeto (išskyrus pajamas už teikiamas paslaugas) ir Privatizavimo fondo apmokėtoms pirkimo (importo) pridėtinės vertės mokesčio sumoms, privalo grąžinti į biudžetą Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka.

2. Pridėtinės vertės mokesčio apmokėjimo iš valstybės biudžeto (išskyrus pajamas už teikiamas paslaugas) ir Privatizavimo fondo tvarką nustato Vyriausybė ar jos įgaliota institucija.

 

16 straipsnis. Privatizavimo fondo ir Rezervinio (stabilizavimo) fondo lėšų sąmatų patvirtinimas

Patvirtinti 2005 metų Privatizavimo fondo ir Rezervinio (stabilizavimo) fondo lėšų sąmatas (6 priedėlis).

 

17 straipsnis. Valstybės investicijų 2005–2007 metų programos patvirtinimas

Patvirtinti Valstybės investicijų 2005–2007 metų programą (7 priedėlis).

 

18 straipsnis. Valstybės įmonės Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo  nutraukimo fondo lėšų sąmatos patvirtinimas

Patvirtinti 2005 metų Valstybės įmonės Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo fondo lėšų sąmatą (8 priedėlis).

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS                                                           VALDAS ADAMKUS

 


Įstatymo 1 priedėlio nauja redakcija nuo 2005 m. liepos 12 d.:

Nr. X-289, 2005-06-30, Žin., 2005, Nr. 84-3112 (2005-07-12)

 

Lietuvos Respublikos

2004 m. lapkričio 9 d.

įstatymo Nr. IX-2550

1 priedėlis

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS 2005 METŲ VALSTYBĖS BIUDŽETAS

 

 

tūkst. Lt

Pajamos

Iš viso

PAJAMOS

11102457

MOKESČIAI

10195775

Pajamų ir pelno mokesčiai

3151308

Gyventojų pajamų mokestis

1826614

Pelno mokestis

1324694

Prekių ir paslaugų mokesčiai

6871254

Pridėtinės vertės mokestis

4484928*

Atskaitymai nuo pajamų pagal Lietuvos Respublikos miškų įstatymą

 

13000

Atskaitymai nuo pajamų pagal Lietuvos Respublikos kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymą

 

230000

Prekių apyvartos mokestis

 

Akcizai

1972440

Cukraus mokestis

4500

Loterijų ir azartinių lošimų mokestis

20000

Transporto priemonių mokesčiai

50100

Mokestis už aplinkos teršimą

25166

Rinkliavos

71120

Tarptautinės prekybos ir sandorių mokesčiai

173213

 

 

KITOS PAJAMOS

906682

 

 

Turto pajamos

273179

Palūkanos už paskolas

71279

Palūkanos už depozitus

12500

Lietuvos banko likutinis pelnas

55000

Dividendai

49885

Palūkanos už kapitalo naudojimą

17900

Mokestis už valstybinius gamtos išteklius

15615

Naftos ir dujų išteklių mokestis

51000

Pajamos už teikiamas paslaugas

546784

Pajamos už patalpų nuomą

16000

Konsulinis mokestis

50000

Pajamos už atsitiktines paslaugas

286716

Įmokos už mokslą aukštosiose mokyklose

172068

Žyminis mokestis

10000

Kitos pajamos

12000

Kitos neišvardytos pajamos

86719

SANDORIAI SU MATERIALIUOJU IR NEMATERIALIUOJU TURTU BEI FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ PRISIĖMIMAS

79905

Ilgalaikio materialiojo turto realizavimo pajamos

66920

Žemė

39420

Kitas ilgalaikis materialusis turtas

27500

SANDORIAI SU FINANSINIU TURTU

12985

Kitos gautinos sumos

12985

Iš viso

11182362

 

 

Europos Sąjungos parama

2677298

 

 

IŠ VISO

13859660

 

* PVM 340 mln. Lt bus gauti sėkmingai panaudojus Europos Sąjungos lėšas.

 

ASIGNAVIMAI

 

 

 

tūkst. Lt

Valstybės institucijos ir įstaigos

Iš viso

Iš jų:

išlaidoms

 

turtui įsigyti

iš viso

iš jų darbo užmo-kesčiui

Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarija

16150

15850

5280

300

Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija

70967

69115

32136

1852

Vyriausioji rinkimų komisija

1216

1216

879

 

Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstaiga

3158

3058

1825

100

Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas

6565

6365

3470

200

 

 

1 priedėlio tęsinys

tūkst. Lt

Valstybės institucijos ir įstaigos

Iš viso

Iš jų:

išlaidoms

turtui įsigyti

iš viso

iš jų darbo užmo-kesčiui

Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė

20607

19282

13048

1325

Valstybinė lietuvių kalbos komisija

3526

3526

1804

 

Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba

3615

3440

2164

175

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija

888

818

505

70

Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnyba

474

474

270

 

Nacionalinė sveikatos taryba

243

243

147

 

Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaiga

867

776

503

91

Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba

884

784

502

100

Valstybinė kultūros paveldo komisija

655

655

411

 

Lietuvos Respublikos vertybinių popierių komisija

3521

3446

1947

75

Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija

27423

26140

10510

1283

Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija

3088

3013

1963

75

Etninės kultūros globos taryba

493

493

240

 

 

I. MINISTERIJOS

 

 

 

 

Aplinkos ministerija

136244

109673

31153

26571

Finansų ministerija

4084665

3991093

14318

93572

iš jų: Vyriausybės rezervas

32000

32000

0

0

Krašto apsaugos ministerija

838573

736750

277167

101823

Kultūros ministerija

156024

103454

42898

52570

iš jų: Valdovų rūmams atstatyti

22000

0

0

22000

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

806779

762756

13318

44023

Susisiekimo ministerija

189363

36199

6392

153164

Sveikatos apsaugos ministerija

182120

129162

50317

52958

Švietimo ir mokslo ministerija

703830

598710

251228

105120

Teisingumo ministerija

68277

35613

12854

32664

Ūkio ministerija

326210

308644

9378

17566

Užsienio reikalų ministerija

187915

166968

42974

20947

Vidaus reikalų ministerija

476152

221182

53784

254970

Žemės ūkio ministerija

1508527

1499681

21355

8846

 

II. APSKRITYS

 

 

 

 

Alytaus apskrities viršininko administracija

24720

22024

10899

2696

 

 

1 priedėlio tęsinys

tūkst. Lt

Valstybės institucijos ir įstaigos

Iš viso

Iš jų:

išlaidoms

turtui įsigyti

iš viso

iš jų darbo užmo-kesčiui

iš jų: žemės reformai vykdyti

3368

3368

0

0

Kauno apskrities viršininko administracija

62695

58126

30487

4569

iš jų: žemės reformai vykdyti

3717

3717

0

0

Klaipėdos apskrities viršininko administracija

48450

41191

20178

7259

iš jų: žemės reformai vykdyti

2706

2706

0

0

Marijampolės apskrities viršininko administracija

28944

23655

9851

5289

iš jų: žemės reformai vykdyti

2449

2449

0

0

Panevėžio apskrities viršininko administracija

39702

33280

15476

6422

iš jų: žemės reformai vykdyti

3779

3779

0

0

Šiaulių apskrities viršininko administracija

51076

43369

20821

7707

iš jų: žemės reformai vykdyti

3908

3908

0

0

Tauragės apskrities viršininko administracija

14772

14120

6444

652

iš jų: žemės reformai vykdyti

2489

2489

0

0

Telšių apskrities viršininko administracija

25401

21332

10309

4069

iš jų: žemės reformai vykdyti

2079

2079

0

0

Utenos apskrities viršininko administracija

34526

31599

14298

2927

iš jų: žemės reformai vykdyti

3444

3444

0

0

Vilniaus apskrities viršininko administracija

86556

71649

35838

14907

iš jų: žemės reformai vykdyti

5737

5737

0

0

 

III. VYRIAUSYBĖS ĮSTAIGOS IR KITOS VALSTYBĖS INSTITUCIJOS IR ĮSTAIGOS

 

 

 

 

Lietuvos archyvų departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės

16333

13533

8735

2800

Kūno kultūros ir sporto departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės

45393

35073

4299

10320

Tautinių mažumų ir išeivijos departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės

15457

7032

2673

8425

 

 

1 priedėlio tęsinys

tūkst. Lt

Valstybės institucijos ir įstaigos

Iš viso

Iš jų:

išlaidoms

turtui įsigyti

iš viso

iš jų darbo užmo-kesčiui

Statistikos departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės

28475

28055

16931

420

Mokestinių ginčų komisija prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės

1344

1322

870

22

Vyriausioji administracinių ginčų komisija

895

895

607

 

Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės

51331

7238

1625

44093

Valstybinė lošimų priežiūros komisija

1767

1747

1186

20

Lietuvos Respublikos draudimo priežiūros komisija

3700

3628

2214

72

Valstybinė tabako ir alkoholio kontrolės tarnyba prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės

1169

1169

729

 

Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija

1652

1597

1019

55

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba

25440

14500

7541

10940

Viešųjų pirkimų tarnyba prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2202

1867

1248

335

Lietuvos Respublikos ginklų fondas

3230

3080

718

150

Narkotikų kontrolės departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės

1586

1426

763

160

Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamentas

55018

35061

22670

19957

Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba

76305

67829

34622

8476

Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija

4430

4430

1921

 

Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba

16367

14832

9946

1535

Vyriausybinių ryšių centras prie Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamento

6195

4795

2661

1400

 


 

 

1 priedėlio tęsinys

tūkst. Lt

Valstybės institucijos ir įstaigos

Iš viso

Iš jų:

išlaidoms

turtui įsigyti

iš viso

iš jų darbo užmo-kesčiui

IV. ĮSTAIGOS PRIE MINISTERIJŲ

 

 

 

 

Aplinkos ministerijos valdymo sritis

 

 

 

 

Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos

17948

15291

9127

2657

Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos

6625

6386

3993

239

Lietuvos geologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos

5038

4528

2769

510

Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos

2102

1417

961

685

Lietuvos standartizacijos departamentas prie Aplinkos ministerijos

3789

3769

1853

20

Valstybinė metrologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos

2520

1834

530

686

Nacionalinis akreditacijos biuras prie Aplinkos ministerijos

1001

981

600

20

Aplinkos projektų valdymo agentūra

226585

11843

1188

214742

Finansų ministerijos valdymo sritis

 

 

 

 

Muitinės departamentas prie Finansų ministerijos

153702

111998

74676

41704

Finansų ministerijos mokymo centras

1835

1560

945

275

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos

210188

171479

97898

38709

Valstybės dokumentų technologinės apsaugos tarnyba prie Finansų ministerijos

3055

2945

1720

110

Viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra

6324

4803

 

1521

Kultūros ministerijos valdymo sritis

 

 

 

 

Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos

27118

23903

4266

3215

Valstybinė kalbos inspekcija

418

418

259

 

Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka

14386

12386

6929

2000

Lietuvos aklųjų biblioteka

1640

1462

853

178

Lietuvos nacionalinis muziejus

5979

5675

3408

304

Lietuvos dailės muziejus

14995

7085

4173

7910

 

 

1 priedėlio tęsinys

tūkst. Lt

Valstybės institucijos ir įstaigos

Iš viso

Iš jų:

išlaidoms

turtui įsigyti

iš viso

iš jų darbo užmo-kesčiui

Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus

4626

4272

2149

354

Lietuvos nacionalinis operos ir baleto teatras

21097

17589

10199

3508

Lietuvos nacionalinis dramos teatras

5146

4626

2449

520

Lietuvos nacionalinė filharmonija

16046

15885

7806

161

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos valdymo sritis

 

 

 

 

Valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

12694

11787

7646

907

Susisiekimo ministerijos valdymo sritis

 

 

 

 

Valstybinė kelių transporto inspekcija prie Susisiekimo ministerijos

27917

23770

3909

4147

Valstybinė vidaus vandenų laivybos inspekcija

2598

1348

751

1250

Valstybinė geležinkelio inspekcija prie Susisiekimo ministerijos

1783

1423

787

360

Transporto investicijų direkcija

428378

1984

1207

426394

Civilinės aviacijos administracija

4190

3990

2100

200

Lietuvos saugios laivybos administracija

9100

8600

4500

500

Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos

751447

575750

4700

175697

Pasienio kontrolės punktų direkcija prie Susisiekimo ministerijos

16914

431

200

16483

Sveikatos apsaugos ministerijos valdymo sritis

 

 

 

 

Valstybinė ligonių kasa

705504

705504

 

 

Teisingumo ministerijos valdymo sritis

 

 

 

 

Europos teisės departamentas prie Teisingumo ministerijos

1642

1642

970

 

Kalėjimų departamentas prie Teisingumo ministerijos

146373

132751

75653

13622

Valstybinis patentų biuras

6371

5371

2125

1000

Lietuvos metrologijos inspekcija

2704

2554

1685

150

 

 

1 priedėlio tęsinys

tūkst. Lt

Valstybės institucijos ir įstaigos

Iš viso

Iš jų:

išlaidoms

turtui įsigyti

iš viso

iš jų darbo užmo-kesčiui

Nacionalinė vartotojų teisių apsaugos taryba

4478

4278

2168

200

Valstybės įmonė Registrų centras

3100

1600

677

1500

Ūkio ministerijos valdymo sritis

 

 

 

 

Valstybinis turizmo departamentas prie Ūkio ministerijos

8195

5285

680

2910

Valstybinė ne maisto produktų inspekcija prie Ūkio ministerijos

5978

5363

3164

615

Valstybinė energetikos inspekcija prie Ūkio ministerijos

4494

4299

2840

195

Įmonių bankroto valdymo departamentas prie Ūkio ministerijos

1311

1244

776

67

Vidaus reikalų ministerijos valdymo sritis

 

 

 

 

Vadovybės apsaugos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos

18042

17342

12286

700

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos

148225

131369

89429

16856

Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Vidaus reikalų ministerijos

158280

152493

93760

5787

Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba prie Vidaus reikalų ministerijos

22216

21056

15137

1160

Policijos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos

534042

511574

343141

22468

Žemės ūkio ministerijos valdymo sritis

 

 

 

 

Valstybinė sėklų ir grūdų tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos

5282

3397

2218

1885

Valstybinė gyvulių veislininkystės priežiūros tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos

2779

2754

1732

25

Žuvininkystės departamentas prie Žemės ūkio ministerijos

2814

2429

1130

385

Lietuvos Respublikos žemės ūkio rūmai

1765

1765

1195

 

Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos

32393

28513

17298

3880

 

 

1 priedėlio tęsinys

tūkst. Lt

Valstybės institucijos ir įstaigos

Iš viso

Iš jų:

išlaidoms

turtui įsigyti

iš viso

iš jų darbo užmo-kesčiui

Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos

102341

93840

2340

8501

 

V. TEISĖSAUGOS VALDŽIOS INSTITUCIJOS

 

 

 

 

Lietuvos Aukščiausiasis Teismas

11461

11311

8116

150

Generalinė prokuratūra

83890

82097

56510

1793

Nacionalinė teismų administracija

3018

2748

1300

270

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas

4896

4896

3545

 

Lietuvos apeliacinis teismas

7403

7303

5176

100

Teismai

128351

128351

87788

 

 

VI. ŠVIETIMO, KULTŪROS IR KITOS ĮSTAIGOS BEI ORGANIZACIJOS

 

 

 

 

Mykolo Romerio universiteto Teismo medicinos institutas

11754

8454

5323

3300

Lietuvos technikos biblioteka

3411

3381

1907

30

Lietuvos medicinos biblioteka

1096

1092

668

4

Viešoji įstaiga Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas

3944

3944

 

 

Valstybinė jaunimo reikalų taryba

2788

2588

297

200

Komisija privalomam registruoti turtui įvertinti

213

213

158

 

Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras

5191

4391

2666

800

Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo, aukų rėmimo ir atminimo įamžinimo fondas

487

487

49

 

Viešoji įstaiga Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija

39369

38869

 

500

Lietuvos šaulių sąjunga

1700

1700

 

 

Valstybės įmonė Poilsio namai „Baltija“

1094

1094

 

 

Lietuvos tūkstantmečio minėjimo direkcija prie Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarijos

1167

1167

139

 

Mokslininkų rūmai

215

215

131

 

 

 

1 priedėlio tęsinys

tūkst. Lt

Valstybės institucijos ir įstaigos

Iš viso

Iš jų:

išlaidoms

turtui įsigyti

iš viso

iš jų darbo užmo-kesčiui

Lietuvių grįžimo į Tėvynę informacijos centras

156

156

89

 

Vilniaus universitetas

118696

113596

 

5100

Vytauto Didžiojo universitetas

31803

27586

 

4217

Kauno technologijos universitetas

104290

100816

 

3474

Vilniaus Gedimino technikos universitetas

73623

68021

 

5602

Klaipėdos universitetas

35975

34288

 

1687

Lietuvos žemės ūkio universitetas

32695

28695

 

4000

Lietuvos veterinarijos akademija

14306

11435

 

2871

Mykolo Romerio universitetas

33425

29425

 

4000

Kauno medicinos universitetas

58865

53501

 

5364

Vilniaus dailės akademija

14353

13696

 

657

Vilniaus pedagoginis universitetas

39626

38127

 

1499

Lietuvos kūno kultūros akademija

12598

11954

 

644

Šiaulių universitetas

37005

35157

 

1848

Lietuvos muzikos ir teatro akademija

15104

13928

 

1176

Lietuvos mokslų akademija

4720

3706

2943

1014

Kauno technologijos universiteto Architektūros ir statybos institutas

2342

2182

 

160

Lietuvos veterinarijos akademijos Gyvulininkystės institutas

2186

2186

 

 

Kauno technologijos universiteto Maisto institutas

1138

1074

 

64

Lietuvos žemės ūkio universiteto Vandens ūkio institutas

2368

2276

 

92

Lietuvos sodininkystės ir daržininkystės institutas

3650

3370

 

280

Vilniaus Gedimino technikos universiteto Termoizoliacijos institutas

2840

2740

 

100

Lietuvos veterinarijos akademijos Veterinarijos institutas

1171

1141

 

30

Lietuvos žemdirbystės institutas

10836

10236

 

600

Lietuvos žemės ūkio universiteto Žemės ūkio inžinerijos institutas

1489

1475

 

14

Biotechnologijos institutas

3526

3478

 

48

Vilniaus universiteto Eksperimentinės ir klinikinės medicinos institutas

4034

3837

 

197

 

 

1 priedėlio tęsinys

tūkst. Lt

Valstybės institucijos ir įstaigos

Iš viso

Iš jų:

išlaidoms

turtui įsigyti

iš viso

iš jų darbo užmo-kesčiui

Matematikos ir informatikos institutas

4811

4761

 

50

Fizikos institutas

3642

3602

 

40

Vilniaus universiteto Teorinės fizikos ir astronomijos institutas

3096

3056

 

40

Puslaidininkių fizikos institutas

7094

6894

 

200

Lietuvos energetikos institutas

11498

10895

 

603

Chemijos institutas

6780

6780

 

 

Biochemijos institutas

4250

4000

 

250

Vilniaus universiteto Imunologijos institutas

1201

1201

 

 

Botanikos institutas

3359

3359

 

 

Vilniaus universiteto Ekologijos institutas

3470

3305

 

165

Socialinių tyrimų institutas

1386

1336

 

50

Vilniaus universiteto Onkologijos institutas

4156

2067

 

2089

Geologijos ir geografijos institutas

3412

3312

 

100

Kultūros, filosofijos ir meno institutas

2206

2206

 

 

Lietuvos istorijos institutas

2717

2590

 

127

Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas

4717

2517

 

2200

Lietuvos mokslų akademijos biblioteka

4818

4788

2038

30

Lietuvių kalbos institutas

2299

2004

 

295

Lietuvos miškų institutas

1930

1870

 

60

Lietuvos valstybinis mokslo ir studijų fondas

41700

41700

740

 

Lietuvos mokslo taryba

865

865

608

 

Kauno kunigų seminarija

353

353

 

 

Telšių kunigų seminarija

340

340

 

 

Vilniaus kunigų seminarija

418

418

 

 

Vilkaviškio vyskupijos palaimintojo Jurgio Matulaičio kunigų seminarija

196

196

 

 

Kauno technologijos universiteto Fizikinės elektronikos institutas

744

712

 

32

Viešoji įstaiga Lietuvos Respublikos audito, apskaitos ir turto vertinimo institutas

180

180

 

 

Viešoji įstaiga Lietuvos Respublikos apskaitos institutas

495

495

 

 

 

 

1 priedėlio tęsinys

tūkst. Lt

Valstybės institucijos ir įstaigos

Iš viso

Iš jų:

išlaidoms

turtui įsigyti

iš viso

iš jų darbo užmo-kesčiui

Lietuvos invalidų reikalų taryba prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės

29893

28523

227

1370

Tarptautinės komisijos nacių ir sovietinio okupacinių režimų nusikaltimams Lietuvoje įvertinti sekretoriatas

497

497

173

 

Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugija

599

599

 

 

Tradicinių Lietuvos religinių bendruomenių, bendrijų ir centrų maldos namams atstatyti ir kitoms reikmėms

7179

7179

 

 

iš jų Kauno Kristaus Prisikėlimo parapijai Prisikėlimo bažnyčiai atstatyti

4300

4300

 

 

Viešoji įstaiga Nusikalstamumo prevencijos Lietuvoje centras

428

428

 

 

Asignavimai politinėms partijoms

4600

4600

 

 

IŠ VISO:

15669260

13445685

2317865

2223575

 

Pastaba: 260 mln. Lt bendrojo finansavimo lėšų ir PVM Europos Sąjungos lėšoms skirti atsižvelgiant į Europos Sąjungos paramos panaudojimą

 


 

                                                                                                     Lietuvos Respublikos

                                                                                                     2004 m. lapkričio 9 d.

                                                                                                     įstatymo Nr. IX-2550

                                                                                                     2 priedėlis

 

 

IŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS 2005 METŲ VALSTYBĖS BIUDŽETO

IŠLAIKOMŲ ĮSTAIGŲ BEI VALSTYBINIŲ MOKSLO IR STUDIJŲ

INSTITUCIJŲ PAJAMŲ ĮMOKOS Į VALSTYBĖS BIUDŽETĄ

 

 

tūkst. Lt

Institucijos, įstaigos pavadinimas

Iš viso

Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija

260

Aplinkos ministerija

46215

Finansų ministerija

8000

Krašto apsaugos ministerija

842

Kultūros ministerija

11359

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

211

Sveikatos apsaugos ministerija

21481

Švietimo ir mokslo ministerija

51583

Teisingumo ministerija

3948

Ūkio ministerija

2285

Užsienio reikalų ministerija

2898

Vidaus reikalų ministerija

3571

Žemės ūkio ministerija

8990

Alytaus apskrities viršininko administracija

468

Kauno apskrities viršininko administracija

3350

Klaipėdos apskrities viršininko administracija

2280

Marijampolės apskrities viršininko administracija

1792

Panevėžio apskrities viršininko administracija

1959

Šiaulių apskrities viršininko administracija

3086

Tauragės apskrities viršininko administracija

623

Telšių apskrities viršininko administracija

1145

Utenos apskrities viršininko administracija

2529

Vilniaus apskrities viršininko administracija

2750

Lietuvos archyvų departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės

740

Kūno kultūros ir sporto departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės

330

Statistikos departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės

3300

Lietuvos Respublikos draudimo priežiūros komisija

3600

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba

25440

Lietuvos Respublikos ginklų fondas

1800

Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba

12000

Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos

600

Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos

450

Lietuvos geologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos

200

Lietuvos standartizacijos departamentas prie Aplinkos ministerijos

580

Valstybinė metrologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos

80

Nacionalinis akreditacijos biuras prie Aplinkos ministerijos

210

Muitinės departamentas prie Finansų ministerijos

600

Finansų ministerijos mokymo centras

422

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos

8198

Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos

80

Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka

550

Lietuvos aklųjų biblioteka

16

Lietuvos nacionalinis muziejus

400

Lietuvos dailės muziejus

500

Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus

200

Lietuvos nacionalinis operos ir baleto teatras

3215

Lietuvos nacionalinis dramos teatras

1260

Lietuvos nacionalinė filharmonija

3100

Valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir

darbo ministerijos

 

31

Valstybinė kelių transporto inspekcija

100

Civilinės aviacijos administracija

2520

Lietuvos saugios laivybos administracija

9100

Lietuvos automobilių kelių direkcija

230000(*)

Kalėjimų departamentas prie Teisingumo ministerijos

137

Valstybinis patentų biuras

3700

Valstybinė ne maisto produktų inspekcija prie Ūkio ministerijos

110

Valstybinė energetikos  inspekcija prie Ūkio ministerijos

1000

Civilinės saugos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos

30

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos

 

12357

Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Vidaus reikalų ministerijos

13849

Policijos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos

30726

Valstybinė sėklų ir grūdų tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos

500

Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos

85

Lietuvos Aukščiausiasis Teismas

75

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas

50

Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas

5

Kauno miesto apylinkės teismas

3

Klaipėdos miesto apylinkės teismas

10

Marijampolės rajono apylinkės teismas

1

Vilniaus rajono apylinkės teismas

4

Vilniaus apygardos administracinis teismas

8

Mykolo Romerio universiteto Teismo medicinos institutas

1000

Lietuvos technikos biblioteka

240

Lietuvos medicinos biblioteka

25

Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras

45

Mokslininkų rūmai

10

Mokslo ir studijų institucijos

172068

iš jų:

 

Vilniaus universitetas

25000

Vilniaus pedagoginis universitetas

12400

Vilniaus Gedimino technikos universitetas

16000

Vytauto Didžiojo universitetas

4100

Kauno technologijos universitetas

26300

Klaipėdos universitetas

9534

Vilniaus dailės akademija

1200

Lietuvos muzikos ir teatro akademija

380

Mykolo Romerio universitetas

10000

Kauno medicinos universitetas

11345

Lietuvos veterinarijos akademija

2900

Lietuvos žemės ūkio universitetas

8000

Lietuvos kūno kultūros akademija

3500

Šiaulių universitetas

13000

Kauno technologijos universiteto Architektūros ir statybos institutas

1060

Lietuvos mokslų akademija

93

Lietuvos mokslų akademijos biblioteka

50

Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas

50

Lietuvių kalbos institutas

50

Biochemijos institutas

1350

Biotechnologijos institutas

480

Botanikos institutas

10

Chemijos institutas

1604

Vilniaus universiteto Ekologijos institutas

174

Vilniaus universiteto Eksperimentinės klinikinės medicinos institutas

 

1000

Fizikos institutas

545

Vilniaus universiteto Onkologijos institutas

100

Geologijos ir geografijos institutas

1050

Vilniaus universiteto Imunologijos institutas

70

Kultūros, filosofijos ir meno institutas

10

Lietuvos energetikos institutas

6069

Lietuvos veterinarijos akademijos Gyvulininkystės institutas

800

Lietuvos istorijos institutas

127

Kauno technologijos universiteto Maisto institutas

434

Lietuvos žemės ūkio universiteto Lietuvos vandens ūkio institutas

856

Lietuvos miškų institutas

400

Lietuvos sodininkystės ir daržininkystės institutas

1400

Lietuvos veterinarijos akademijos Lietuvos veterinarijos institutas

500

Lietuvos žemdirbystės institutas

5410

Lietuvos žemės ūkio universiteto Žemės ūkio inžinerijos institutas

154

Matematikos ir informatikos institutas

805

Puslaidininkių fizikos institutas

1100

Socialinių tyrimų institutas

150

Vilniaus universiteto Teorinės fizikos ir astronomijos institutas

734

Vilniaus Gedimino technikos universiteto Termoizoliacijos institutas

 

1774

Iš viso:

727285

* Iš šių lėšų 69800 tūkst. litų skirti bendroms biudžeto reikmėms.

 

2 priedėlio pakeitimai:

Nr. X-289, 2005-06-30, Žin., 2005, Nr. 84-3112 (2005-07-12)

 


Įstatymo 3 priedėlio nauja redakcija nuo 2005 m. liepos 12 d.:

Nr. X-289, 2005-06-30, Žin., 2005, Nr. 84-3112 (2005-07-12)

 

Lietuvos Respublikos

                                                                                                     2004 m. lapkričio 9 d.

įstatymo Nr. IX-2550

                 3 priedėlis

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS 2005 METŲ VALSTYBĖS BIUDŽETO

ASIGNAVIMAI TEISMAMS

 

 

 

tūkst. Lt

Įstaigos pavadinimas

Iš viso

Iš jų

 išlaidoms

turtui įsigyti

iš viso

iš jų darbo užmokesčiui

Vilniaus apygardos teismas

10421

10421

7317

 

Kauno apygardos teismas

7748

7748

5499

 

Klaipėdos apygardos teismas

4903

4903

3507

 

Šiaulių apygardos teismas

4211

4211

2982

 

 

 

3 priedėlio tęsinys

tūkst. Lt

Įstaigos pavadinimas

Iš viso

Iš jų

 išlaidoms

turtui įsigyti

iš viso

iš jų darbo užmokesčiui

Panevėžio apygardos teismas

4162

4162

2998

 

Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas

6683

6683

4553

 

Vilniaus miesto 2 apylinkės teismas

4261

4261

2902

 

Vilniaus miesto 3 apylinkės teismas

3553

3553

2445

 

Vilniaus miesto 4 apylinkės teismas

1077

1077

676

 

Kauno miesto apylinkės teismas

8595

8595

5869

 

Klaipėdos miesto apylinkės teismas

5708

5708

4035

 

Šiaulių miesto apylinkės teismas

3123

3123

2149

 

Panevėžio miesto apylinkės teismas

3866

3866

2655

 

Druskininkų miesto apylinkės teismas

889

889

517

 

Palangos miesto apylinkės teismas

782

782

538

 

Akmenės rajono apylinkės teismas

824

824

559

 

Alytaus rajono apylinkės teismas

2524

2524

1725

 

Anykščių rajono apylinkės teismas

790

790

520

 

Biržų rajono apylinkės teismas

868

868

539

 

Ignalinos rajono apylinkės teismas

826

826

570

 

Jonavos rajono apylinkės teismas

1367

1367

939

 

Joniškio rajono apylinkės teismas

743

743

511

 

Jurbarko rajono apylinkės teismas

996

996

611

 

Kaišiadorių rajono apylinkės teismas

1277

1277

829

 

Kauno rajono apylinkės teismas

1559

1559

1056

 

Kėdainių rajono apylinkės teismas

1566

1566

1035

 

Kelmės rajono apylinkės teismas

756

756

518

 

Klaipėdos rajono apylinkės teismas

1099

1099

718

 

Kretingos rajono apylinkės teismas

935

935

638

 

Kupiškio rajono apylinkės teismas

676

676

457

 

 

 

3 priedėlio tęsinys

tūkst. Lt

Įstaigos pavadinimas

Iš viso

Iš jų

 išlaidoms

turtui įsigyti

iš viso

iš jų darbo užmokesčiui

Lazdijų rajono apylinkės teismas

962

962

608

 

Marijampolės rajono apylinkės teismas

2305

2305

1559

 

Mažeikių rajono apylinkės teismas

1309

1309

838

 

Molėtų rajono apylinkės teismas

774

774

490

 

Pakruojo rajono apylinkės teismas

822

822

555

 

Pasvalio rajono apylinkės teismas

770

770

512

 

Plungės rajono apylinkės teismas

1046

1046

715

 

Prienų rajono apylinkės teismas

971

971

578

 

Radviliškio rajono apylinkės teismas

1105

1105

749

 

Raseinių rajono apylinkės teismas

972

972

641

 

Rokiškio rajono apylinkės teismas

1254

1254

723

 

Skuodo rajono apylinkės teismas

671

671

452

 

Šakių rajono apylinkės teismas

844

844

502

 

Šalčininkų rajono apylinkės teismas

1025

1025

694

 

Šiaulių rajono apylinkės teismas

1225

1225

833

 

Šilalės rajono apylinkės teismas

772

772

529

 

Šilutės rajono apylinkės teismas

1511

1511

1037

 

Širvintų rajono apylinkės teismas

698

698

458

 

Švenčionių rajono apylinkės teismas

877

877

542

 

Tauragės rajono apylinkės teismas

1268

1268

853

 

Telšių rajono apylinkės teismas

1099

1099

750

 

Trakų rajono apylinkės teismas

1257

1257

847

 

Ukmergės rajono apylinkės teismas

1138

1138

763

 

Utenos rajono apylinkės teismas

1127

1127

771

 

Varėnos rajono apylinkės teismas

962

962

652

 

Vilkaviškio rajono apylinkės teismas

1064

1064

684

 

 

 

3 priedėlio tęsinys

tūkst. Lt

Įstaigos pavadinimas

Iš viso

Iš jų

 išlaidoms

turtui įsigyti

iš viso

iš jų darbo užmokesčiui

Vilniaus rajono apylinkės teismas

1858

1858

1306

 

Visagino miesto apylinkės teismas

929

929

640

 

Zarasų rajono apylinkės teismas

874

874

530

 

Vilniaus apygardos administracinis teismas

4572

4572

3230

 

Kauno apygardos administracinis teismas

1787

1787

1274

 

Klaipėdos apygardos administracinis teismas

1498

1498

1037

 

Šiaulių apygardos administracinis teismas

1143

1143

809

 

Panevėžio apygardos administracinis teismas

1074

1074

760

 

 

 

 

 

 

Iš viso:

128351

128351

87788

 

 

 


Įstatymo 4 priedėlio nauja redakcija nuo 2005 m. liepos 12 d.:

Nr. X-289, 2005-06-30, Žin., 2005, Nr. 84-3112 (2005-07-12)

Lietuvos Respublikos

                                                                                                                                                                                         2004 m. lapkričio 9 d.

                                                                                                                                                                                         įstatymo Nr. IX-2550

                                                                                                                                                                                         4 priedėlis

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

2005 METŲ VALSTYBĖS BIUDŽETO SPECIALIOS TIKSLINĖS DOTACIJOS IR BENDROSIOS DOTACIJOS KOMPENSACIJOS SAVIVALDYBIŲ BIUDŽETAMS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tūkst. Lt

Savivaldybės pavadinimas

Specialios tikslinės dotacijos

valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti

mokinio krepšeliui finansuoti

specialiųjų poreikių mokslei-viams išlaikyti

negautoms 1997–2000 metų pajamoms iš dalies kompen-suoti

valstybės investicijų programo-je numaty-tiems projek-tams finansuoti

iš viso

iš jų:

melioracijai ir dirvoms kalkinti

vaikų teisių apsaugai

valstybės garantijų nuominin-kams vykdymui

valstybės remia-moms pajamoms didinti nuo spalio 1 d.

sausio – rugpjūčio mėne-siams

rugsėjo – gruodžio mėne-siams

iš viso

iš jų polderiams eksploatuoti

iš viso

iš jų išlaidoms finansuoti

iš viso

iš jų išlaidoms finansuoti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vilniaus miesto

103308,7

 

 

 

 

588

1678,1

445

109126

56900

 

143

13016

Alytaus miesto

12303,4

 

 

 

 

196,1

38,4

125

16871

8797

 

1404

4559

Birštono

1290,7

35

2

 

 

41,2

 

12

1157

603

 

155

4500

Druskininkų

6812

35

4

 

 

111,1

2,4

158

5682

2962

 

 

5368

Kauno miesto

66775,3

 

 

 

 

653,5

1485,5

534

70856

36944

 

6672,8

3147

Klaipėdos miesto

31428,5

 

 

 

 

407,9

324,9

237

37138

19364

 

1594,6

2404

Marijampolės

15456,9

700

44

 

 

199,3

65,2

126

17397

9071

 

1059,7

500

Neringos

917,6

 

 

 

 

41,2

 

2

489

255

 

 

500

Palangos miesto

3988,7

70

35

70

35

76,2

201,6

35

4209

2195

 

 

1076

Panevėžio miesto

21965

 

 

 

 

282,4

242,8

242

26873

14012

 

1862,2

7329

Šiaulių miesto

25516

 

 

 

 

320,6

212,1

187

28985

15113

 

1967,7

1650

Visagino

4435,7

 

 

 

 

161,1

 

71

6913

3605

 

230,6

 

Akmenės rajono

11814,8

786

24

 

 

111,1

0,5

217

7253

3782

 

 

1000

Alytaus rajono

8771

665

61

50

25

111,1

 

93

6573

3427

 

453,2

320

Anykščių rajono

10523,4

1067

66

 

 

111,1

85,4

98

8033

4189

 

112,7

4567

Biržų rajono

11398,4

1445

42

 

 

111,1

34,5

110

8099

4223

 

861,8

 

Ignalinos rajono

7379,5

493

50

 

 

76,2

7,8

134

4967

2590

 

301,5

3539

Jonavos rajono

14694,4

593

41

 

 

176,6

41,7

243

12373

6451

 

803,3

400

Joniškio rajono

11498,4

1134

39

 

 

111,1

64,5

184

8169

4259

 

510

1840

Jurbarko rajono

10808,1

1019

21

 

 

111,1

126

173

9533

4971

 

654,8

 

Kaišiadorių rajono

9399,2

964

75

150

75

111,1

8,2

48

8505

4435

 

713,2

5295

Kauno rajono

17770

1210

82

 

 

199,3

169,8

80

17790

9276

 

1149,6

2050

Kėdainių rajono

17507,8

1595

148

50

18

176,6

53

140

15338

7997

 

 

4444

Kelmės rajono

13172,3

1080

126

 

 

111,1

57

233

11102

5789

 

458,3

1000

Klaipėdos rajono

11387,1

1351

208

340

170

151,4

100,3

70

10888

5677

 

660,3

600

Kretingos rajono

11292,6

839

261

 

 

161,1

116,7

46

11341

5913

 

697,5

2230

Kupiškio rajono

7648,9

927

75

 

 

76,2

 

48

6498

3388

 

428,5

 

Lazdijų rajono

8162

574

91

150

75

76,2

13,1

114

6755

3522

 

 

130

Mažeikių rajono

21392,9

867

43

 

 

196,1

11,6

440

17360

9052

 

 

3345

Molėtų rajono

6388,2

566

56

70

35

111,1

2,4

32

6285

3277

 

98,7

500

Pakruojo rajono

8708,7

1259

119

 

 

141,6

58,3

40

7868

4103

 

282,6

659

Panevėžio rajono

13021,6

1938

93

 

 

146,1

23,1

110

9808

5114

475

656,7

2530

Pasvalio rajono

12191,7

1689

38

 

 

111,1

16,1

125

9213

4804

 

 

 

Plungės rajono

10964,7

665

36

 

 

141,6

83,8

72

12040

6278

 

63,9

1098

Prienų rajono

9307,9

659

82

 

 

111,1

36,7

65

8218

4285

 

562

2307

Radviliškio rajono

13940,4

1500

74

 

 

141,6

98,4

103

13245

6906

 

750,5

3391

Raseinių rajono

12955,7

1345

108

 

 

146,2

15,5

135

10742

5601

 

585,6

1835

Rokiškio rajono

12065,1

1250

60

 

 

111,1

123,2

186

10303

5372

416

877,6

 

Skuodo rajono

8485

925

90

 

 

111,1

6,6

120

7147

3727

 

267,2

850

Šakių rajono

12120,5

1302

108

 

 

111,1

24,7

130

10598

5526

 

199,8

1487

Šalčininkų rajono

12241,7

659

78

120

22

111,1

5,3

250

9953

5190

 

 

 

Šiaulių rajono

13950,2

1337

88

 

 

176,6

113

92

11671

6085

 

771,3

1000

Šilalės rajono

11628,6

833

75

 

 

111,1

65

96

9552

4981

 

341,6

1071

Šilutės rajono

18118,2

2990

751

1900

670

161,1

9,1

180

14647

7637

 

809,9

834

Širvintų rajono

5339

522

35

 

 

76,2

4,9

45

5394

2812

 

267,2

670

Švenčionių rajono

9063,9

485

55

 

 

141,6

 

120

7575

3950

 

594,3

3200

Tauragės rajono

14075,9

772

19

 

 

161,1

118,6

268

13312

6941

 

624,5

1336

Telšių rajono

16016,9

888

48

 

 

176,6

413,7

165

14900

7769

 

 

3250

Trakų rajono

8290,3

283

18

 

 

111,1

29,3

46

9695

5055

 

 

1482

Ukmergės rajono

13120,5

1184

108

20

10

141,6

120,6

130

10969

5719

 

 

720

Utenos rajono

10778

513

26

 

 

146,1

79,7

114

11389

5938

 

694,6

1000

Varėnos rajono

8365,1

323

70

 

 

111,1

16,6

100

7061

3682

 

486,9

2353

Vilkaviškio rajono

13656,2

1143

70

 

 

141,6

59,2

142

12960

6757

754

902,2

2750

Vilniaus rajono

21067,1

762

82

 

 

234,2

4,9

274

20453

10665

 

1477,9

360

Zarasų rajono

6122,7

330

15

 

 

76,2

26,2

38

5288

2757

 

462,5

4935

Elektrėnų

5373,9

196

11

10

5

76,2

0,4

21

6715

3501

 

371

3706

Kalvarijos

4532,9

322

39

20

10

76,2

30,5

56

3750

1956

 

153

 

Kazlų Rūdos

4108,4

330

2

 

 

76,2

 

26

3619

1887

 

133

1480

Pagėgių

4105,1

619

10

50

6

76,2

2,4

54

3350

1747

 

139

3047

Rietavo

3460,6

362

26

 

 

76,2

49,3

20

2988

1558

 

 

 

IŠ VISO:

822384

45400

4028

3000

1156

9099,1

6778,6

8000

786981

410342

1645

35468

122660

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

tūkst. Lt

Savivaldybės pavadinimas

Bendrosios dotacijos kompensacija

iš viso

iš jos:

pedagogų padidintam darbo užmokesčiui nuo rugsėjo 1 d. mokėti

aglomeracijų strateginiams triukšmo žemėlapiams parengti (kartogra-favimui)

darbo užmokesčiui dėl indeksavimo koeficiento taikymo kompensuoti

didinamam socialinių darbuotojų darbo užmokesčiui nuo lapkričio 1 d. mokėti

padidintai minimaliai mėnesinei algai nuo liepos 1 d. mokėti

padidintam medicinos darbuotojų darbo užmokesčiui nuo liepos 1 d. mokėti

 

 

 

 

 

 

 

 

Vilniaus miesto

4402

1156

150

 

164

2555

377

Alytaus miesto

1417

163

 

 

17

112

63

Birštono

3411

15

 

 

1

29

20

Druskininkų

119

50

 

 

1

63

5

Kauno miesto

3072

785

150

 

59

1982

96

Klaipėdos miesto

4176

485

50

 

65

35

149

Marijampolės

270

139

 

 

6

110

15

Neringos

734

4

 

9

1

3

1

Palangos miesto

2348

42

 

 

1

58

17

Panevėžio miesto

4828

258

50

 

32

627

27

Šiaulių miesto

932

243

50

 

41

571

27

Visagino

1443

84

 

88

6

62

6

Akmenės rajono

240

74

 

 

18

144

4

Alytaus rajono

1016

53

 

 

17

77

3

Anykščių rajono

165

63

 

 

15

82

5

Biržų rajono

416

63

 

 

16

244

6

Ignalinos rajono

6020

44

 

 

16

93

3

Jonavos rajono

386

118

 

 

17

247

4

Joniškio rajono

374

62

 

159

11

133

9

Jurbarko rajono

445

69

 

70

7

293

6

Kaišiadorių rajono

272

72

 

 

15

176

9

Kauno rajono

363

143

 

 

42

164

14

Kėdainių rajono

878

148

 

359

31

328

12

Kelmės rajono

293

93

 

 

18

167

15

Klaipėdos rajono

378

92

 

 

12

261

13

Kretingos rajono

498

89

 

327

17

57

8

Kupiškio rajono

1180

52

 

 

9

124

3

Lazdijų rajono

225

51

 

109

15

45

5

Mažeikių rajono

9525

166

 

 

26

387

28

Molėtų rajono

535

46

 

 

6

151

4

Pakruojo rajono

887

66

 

 

18

192

5

Panevėžio rajono

308

79

 

 

12

211

6

Pasvalio rajono

326

75

 

 

24

221

6

Plungės rajono

340

98

 

 

4

216

22

Prienų rajono

214

76

 

 

6

128

4

Radviliškio rajono

671

100

 

214

26

321

10

Raseinių rajono

312

90

 

 

14

202

6

Rokiškio rajono

525

95

 

 

10

231

8

Skuodo rajono

1016

64

 

 

18

118

13

Šakių rajono

265

80

 

 

16

167

2

Šalčininkų rajono

308

76

 

 

12

211

9

Šiaulių rajono

374

98

 

 

15

253

8

Šilalės rajono

318

59

 

118

18

111

12

Šilutės rajono

438

111

 

 

13

292

22

Širvintų rajono

2111

38

 

 

14

120

10

Švenčionių rajono

2572

65

 

771

22

154

6

Tauragės rajono

389

94

 

 

22

254

19

Telšių rajono

459

115

 

 

17

299

28

Trakų rajono

554

86

 

283

21

155

9

Ukmergės rajono

385

100

 

 

8

268

9

Utenos rajono

428

113

 

 

11

295

9

Varėnos rajono

347

58

 

 

24

63

15

Vilkaviškio rajono

283

97

 

 

12

156

18

Vilniaus rajono

637

150

 

 

19

451

17

Zarasų rajono

2460

55

 

44

11

288

4

Elektrėnų

981

54

 

 

25

122

6

Kalvarijos

78

28

 

 

7

39

4

Kazlų Rūdos

112

25

 

29

9

46

3

Pagėgių

97

21

 

 

7

67

2

Rietavo

115

20

 

17

3

68

7

IŠ VISO:

68671

7208

450

2597

1140

15099

1253

 


Įstatymo 5 priedėlio nauja redakcija nuo 2005 m. liepos 12 d.:

Nr. X-289, 2005-06-30, Žin., 2005, Nr. 84-3112 (2005-07-12)

 

Lietuvos Respublikos

                                                                                                     2004 m. lapkričio 9 d.

                                                                                                     įstatymo Nr. IX-2550

                                                                                                     5 priedėlis

 

 

2005 METŲ IŠ SAVIVALDYBIŲ BIUDŽETŲ VALSTYBĖS BIUDŽETUI GRĄŽINAMOS BENDROSIOS DOTACIJOS KOMPENSACIJOS

 

tūkst. Lt

Savivaldybės pavadinimas

Suma

iš viso

iš jos minimaliai mėnesinei algai padidinti

 

 

 

Vilniaus miesto

11001

1660

Alytaus miesto

194

194

Birštono

63

63

Druskininkų

370

112

Kauno miesto

3375

662

Klaipėdos miesto

347

347

Marijampolės

869

179

Neringos

81

81

Palangos miesto

43

43

Panevėžio miesto

266

266

Šiaulių miesto

302

302

Visagino

83

83

Akmenės rajono

91

91

Alytaus rajono

71

71

Anykščių rajono

244

92

Biržų rajono

59

59

Ignalinos rajono

74

74

Jonavos rajono

2126

122

Joniškio rajono

72

72

Jurbarko rajono

95

95

Kaišiadorių rajono

2159

118

Kauno rajono

1972

212

Kėdainių rajono

430

188

Kelmės rajono

333

111

Klaipėdos rajono

316

169

Kretingos rajono

427

130

Kupiškio rajono

70

70

Lazdijų rajono

66

66

Mažeikių rajono

59

59

Molėtų rajono

84

84

Pakruojo rajono

86

86

Panevėžio rajono

1514

146

5 priedėlio tęsinys

tūkst. Lt

Savivaldybės pavadinimas

Suma

iš viso

iš jos minimaliai mėnesinei algai padidinti

Pasvalio rajono

67

67

Plungės rajono

245

146

Prienų rajono

194

64

Radviliškio rajono

419

82

Raseinių rajono

182

118

Rokiškio rajono

151

151

Skuodo rajono

67

67

Šakių rajono

573

79

Šalčininkų rajono

108

108

Šiaulių rajono

115

115

Šilalės rajono

88

88

Šilutės rajono

4034

143

Širvintų rajono

55

55

Švenčionių rajono

99

99

Tauragės rajono

484

127

Telšių rajono

1530

192

Trakų rajono

301

148

Ukmergės rajono

354

151

Utenos rajono

153

153

Varėnos rajono

110

110

Vilkaviškio rajono

790

91

Vilniaus rajono

2904

259

Zarasų rajono

45

45

Elektrėnų

110

110

Kalvarijos

89

24

Kazlų Rūdos

268

38

Pagėgių

518

35

Rietavo

116

34

IŠ VISO:

41511

9006

 

_______________


 

                                                                                    Lietuvos Respublikos

                                                                                    2004 m. lapkričio 9 d.

                                                                                    įstatymo Nr. IX-2550

                                                                                    6 priedėlis

 

 

2005 METŲ PRIVATIZAVIMO FONDO IR REZERVINIO (STABILIZAVIMO) FONDO LĖŠŲ SĄMATOS

 

2005 METŲ PRIVATIZAVIMO FONDO LĖŠŲ SĄMATA

 

                                                                                                                                                                                                                                                           tūkst. Lt

 

                        I. Numatomas lėšų likutis pagal 2005 m. sausio 1 d. būklę                                85000

 

                  II. Numatoma Privatizavimo fondo pajamų kartu su lėšų likučiu

                      pagal 2005 m. sausio 1 d. būklę                                                                      205000

    iš jų:

    gyventojų santaupoms atkurti ir su tuo susijusioms išlaidoms padengti        138000
    (įskaitant tam tikslui rezervuojamas lėšas – 33000 tūkst. litų)

 

    Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintoms programoms įgyvendinti,

    Privatizavimo komisijos ir Valstybės turto fondo funkcijoms atlikti,

    ekspertams už paslaugas sumokėti ir objektams parengti privatizuoti            67000

 

III. Išlaidos

 

1. Gyventojų santaupoms atkurti ir su tuo susijusioms išlaidoms apmokėti      105000

 

2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintoms šalies programoms             25000

    įgyvendinti

 

3. Privatizavimo komisijos ir Valstybės turto fondo funkcijoms atlikti,

   ekspertams už paslaugas sumokėti ir objektams parengti privatizuoti             11580

 

4. Iš viso išlaidų                                                                                                  141580

 

IV. Numatomas lėšų likutis pagal 2006 m. sausio 1 d. būklę                             63420

 

 

2005 METŲ REZERVINIO (STABILIZAVIMO) FONDO LĖŠŲ SĄMATA

 

 

                                                                                                     tūkst. Lt

 

 

 

I. Numatomas lėšų likutis pagal 2005 m. sausio 1 d. būklę                         1510000

   iš jo:

 

   lėšos, suteiktos grąžintinai valstybės turtiniams įsipareigojimams,

   susijusiems su valstybės skola, vykdyti                                                     445000

 

II. Numatoma Rezervinio (stabilizavimo) fondo pajamų                             18000

     iš jų:

 

    pajamos iš lėšų investavimo                                                                     18000

 

III. Išlaidos                                                                                                  149900

      iš jų:

 

     pensijų sistemos reformai finansuoti                                                       149900

 

IV. Numatomas lėšų likutis pagal 2006 m. sausio 1 d. būklę                      1378100

      iš jo:

 

      lėšos, suteiktos grąžintinai valstybės turtiniams įsipareigojimams,

      susijusiems su valstybės skola, vykdyti                                                  445000

 

 


Įstatymo 7 priedėlio nauja redakcija nuo 2005 m. liepos 12 d.:

Nr. X-289, 2005-06-30, Žin., 2005, Nr. 84-3112 (2005-07-12)

 

Lietuvos Respublikos

                                                                                                     2004 m. lapkričio 9 d.                                                                                                   įstatymo Nr. IX-2550

                                                                                                      7 priedėlis

 

VALSTYBĖS INVESTICIJŲ 2005–2007 METŲ PROGRAMA

(pagal investavimo sritis)

 

Lietuvos Respublikos valstybės remiamų programų investicijų projektams įgyvendinti 2005–2007 metams planuojamos šios Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, Privatizavimo fondo lėšos ir paskolos, gaunamos valstybės vardu ir su valstybės garantija (tūkst. Lt):

 

Sritis

2005 metams iš viso

Iš jų

2006 metams iš viso

2007 metams iš viso

valstybės biudžetas

Privati-zavimo fondas

valstybės vardu gaunamos paskolos (*)

paskolos, gauna-mos su valstybės garantija

Valstybės valdymas

148 986

143 786

5 200

0

0

70 820

66 563

Krašto apsauga

385 088

375 288

9 800

0

0

277 300

240 374

Viešoji tvarka

53 950

53 950

0

0

0

56 491

56 550

Švietimas

269 860

216 705

0

53 155

0

234 200

234 579

Sveikatos apsauga

150 032

144 992

0

5 040

0

141 799

152 444

Socialinė apsauga

72 989

67 989

0

5 000

0

71 328

115 596

Aplinkos apsauga

307 857

271 428

0

36 429

0

795 525

1 019 060

Kultūra

91 494

91 494

0

0

0

76 678

76 783

Energetika

10 815

2 366

0

8 449

0

2 795

3 202

Žemės ūkis

94 932

94 932

0

0

0

87 040

87 150

Visuomenės apsauga

66 310

66 310

0

0

0

62 173

62 200

Transportas ir ryšiai

826 753

782 193

0

0

44 560

883 882

784 541

Kita veikla

77 837

77 837

0

0

0

59 601

86 853

Iš viso

2 556 903

2 389 270

15 000

108 073

44 560

2 819 632

2 985 895

iš jų informacinėms technologijoms

198 890

198 290

0

0

0

140 774

148 647

 

(*) iš jų 67539 tūkst. litų valstybės vardu gaunamų paskolų, atsižvelgiant į poreikį.


                                                                                    Lietuvos Respublikos

                                                                                    2004 m. lapkričio 9 d.

                                                                                    įstatymo Nr. IX-2550

                                                                                    8  priedėlis

 

2005 METŲ VALSTYBĖS ĮMONĖS IGNALINOS ATOMINĖS ELEKTRINĖS EKSPLOATAVIMO NUTRAUKIMO FONDO LĖŠŲ SĄMATA

 

                                                                                                     tūkst. Lt

1.        Lėšų likutis Valstybės įmonės Ignalinos atominės                       

elektrinės eksploatavimo nutraukimo fondo                                                

sąskaitoje 2005 m. sausio 1 d.                                                      228368

 

2.        Numatomos pajamos 2005 metais                                                                 24000

 

3.        Išlaidos:                                                                                        59016

                                                                             

3.1.     Valstybės įmonės Ignalinos atominės elektrinės eksploatacijos

nutraukimo tarnybos veiklai užtikrinti                                          6000

 

3.2.     Lėšos, skirtos valstybės įmonės Ignalinos atominės elektrinės

eksploatavimo nutraukimo projektams įgyvendinti (statybos

aikštelėms parengti)                                                                      1900

 

3.3.     Lėšos, skirtos valstybės įmonės Ignalinos atominės elektrinės

radioaktyviosioms atliekoms, įskaitant panaudotą branduolinį

kurą, tvarkyti (RATA)                                                                                   600

 

iš jų:

panaudoto branduolinio kuro ir ilgaamžių radioaktyviųjų

atliekų laidojimo įvertinimo programai vykdyti                            200

 

trumpaamžių mažo ir vidutinio aktyvumo radioaktyviųjų

atliekų paviršinio kapinyno įrengimo planui parengti ir

kapinynui tinkamos aikštelės tyrimui atlikti                                                  400

 

3.4.     Gamtosaugos projektams ir su jais susijusioms techninėms

priemonėms Lietuvos elektrinėje įgyvendinti                                                19971

 

iš jų:

regeneratyviniams oro šildytuvams ir blokų valdymo

sistemoms modernizuoti                                                                3300

 

sieros oksidų pašalinimo iš dūmų ir kietųjų dalelių sugaudymo

įrenginiams įrengti, mažos azoto oksidų išeigos degikliams

ir apsaugoms nuo sprogimų sumontuoti                                         16671

 

3.5.     Kitoms valstybės įmonės Ignalinos atominės

elektrinės pirmojo bloko eksploatavimo nutraukimo

programos priemonėms vykdyti                                                   7545

 

3.6.     Nenumatytos išlaidos, susijusios su valstybės

įmonės Ignalinos atominės elektrinės I bloko sustabdymu           23000

 

4.        Numatomas lėšų likutis Valstybės įmonės Ignalinos

atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo fonde

2006 m. sausio 1 d.                                                                      193352

Priedėlio pakeitimai:

Nr. X-289, 2005-06-30, Žin., 2005, Nr. 84-3112 (2005-07-12)

 

__________________

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. X-289, 2005-06-30, Žin., 2005, Nr. 84-3112 (2005-07-12)

2005 METŲ VALSTYBĖS BIUDŽETO IR SAVIVALDYBIŲ BIUDŽETŲ FINANSINIŲ RODIKLIŲ PATVIRTINIMO ĮSTATYMO PAKEITIMO IR PAPILDYMO ĮSTATYMAS

 

2.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. X-378, 2005-10-20, Žin., 2005, Nr. 131-4704 (2005-11-05)

2005 METŲ VALSTYBĖS BIUDŽETO IR SAVIVALDYBIŲ BIUDŽETŲ FINANSINIŲ RODIKLIŲ PATVIRTINIMO ĮSTATYMO 11 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMAS

 

*** Pabaiga ***

 

 

Redagavo: Aušrinė Trapinskienė (2005-11-07)

                  autrap@lrs.lt

 * Iš šių lėšų 69800 tūkst. litų skirti bendroms biudžeto reikmėms.