Suvestinė redakcija nuo 2017-08-01

 

Nutarimas paskelbtas: Žin. 2004, Nr. 168-6214, i. k. 104106ANUTA00O3-121

 

 

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA

 

N U T A R I M A S

DĖL ŠILUMOS PASKIRSTYMO VARTOTOJAMS METODŲ RENGIMO IR TAIKYMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

2004 m. lapkričio 11 d. Nr. O3-121

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymu bei Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. lapkričio 7 d. nutarimu Nr. 1747 patvirtintais Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos nuostatais (Žin., 2002, Nr. 109-4819; 2003, Nr. 84-3833), Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija nutaria patvirtinti šilumos paskirstymo vartotojams metodų rengimo ir taikymo taisykles (pridedama).

 

 

KOMISIJOS PIRMININKAS                                                           VIDMANTAS JANKAUSKAS

 

 


 

PATVIRTINTA

Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos

2004 m. lapkričio 11 d. nutarimu Nr. O3-121 (Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2016 m. birželio  13 d. nutarimo Nr. O3- 178 redakcija)

 

ŠILUMOS PASKIRSTYMO VARTOTOJAMS METODŲ RENGIMO IR TAIKYMO TAISYKLĖS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Šilumos paskirstymo vartotojams metodų rengimo ir taikymo taisyklės (toliau – Taisyklės) reglamentuoja Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos (toliau – Komisija) rekomenduojamų ir (ar) vartotojų siūlomų bei teikiamų Komisijai derinti šilumos paskirstymo metodų rengimo ir taikymo tvarką.

2. Komisijos rekomenduojami šilumos paskirstymo metodai taikomi visoje Lietuvos Respublikoje.

3. Vartotojų parengti bei su Komisija suderinti šilumos paskirstymo metodai gali būti taikomi:

3.1. kai pastato šildymo ir karšto vandens sistemos tipas bei šilumos pirkimo–pardavimo vietoje ir (ar) ties tiekimo–vartojimo riba įrengti atsiskaitomieji šilumos apskaitos prietaisai neatitinka Komisijos rekomenduojamų šilumos paskirstymo metodų reikalavimų arba kai pastate įrengta netipinė šildymo ir karšto vandens tiekimo sistema ir šilumos kiekio neįmanoma paskirstyti pagal Komisijos rekomenduojamus šilumos paskirstymo metodus;

3.2. kai buto ir (ar) kitų patalpų savininkai neteisėtai pakeičia šilumos įrenginių elementus (išskyrus vandens ėmimo prietaisus ir šildymo prietaisus kai jų galia tokia pati) kitokiais, negu nurodyta statinio projekte (ar jo dalyje), pakeičia jų jungimo schemą ir pan. ir tokiais atvejais šilumos kiekio neįmanoma paskirstyti pagal Komisijos rekomenduojamus šilumos paskirstymo metodus.

4. Kol pastato butų ir (ar) kitų patalpų savininkai parengs ir su Komisija suderins šilumos paskirstymo metodą, atitinkantį pastato šildymo ir karšto vandens sistemos tipą bei šilumos pirkimo–pardavimo vietoje ir (ar) ties tiekimo–vartojimo riba įrengtus atsiskaitomuosius šilumos apskaitos prietaisus, taikomas Komisijos rekomenduojamas šilumos paskirstymo metodas, labiausiai atitinkantis pastato šildymo ir karšto vandens sistemos tipą bei šilumos pirkimo–pardavimo vietoje ir (ar) ties tiekimo–vartojimo riba įrengtus atsiskaitomuosius šilumos apskaitos prietaisus.

5. Vartotojams butuose ar kitose patalpose neteisėtai pakeitus šilumos įrenginių elementus (išskyrus vandens ėmimo prietaisus ir šildymo prietaisus kai jų galia tokia pati) didesnės galios, negu nurodyta statinio projekte (ar jo dalyje), pakeitus jų jungimo schemą ir panašiais atvejais, iki kol pakeitimas bus įteisintas ar sistema atstatyta į statinio projekte (ar jo dalyje) nurodytą padėtį, šilumos paskirstymas atliekamas atsižvelgiant į faktiškai įrengtos šilumos ir karšto vandens tiekimo sistemos charakteristikas.

6. Vartotojams butuose ar kitose patalpose neteisėtai pakeitus šilumos įrenginių elementus (išskyrus vandens ėmimo prietaisus ir šildymo prietaisus kai jų galia tokia pati) mažesnės galios, negu nurodyta statinio projekte (ar jo dalyje), ar jų visiškai atsisakius, pakeitus jų jungimo schemą ir panašiais atvejais, iki kol pakeitimas bus įteisintas ar sistema atstatyta į statinio projekte (ar jo dalyje) nurodytą padėtį, šilumos paskirstymas atliekamas atsižvelgiant į pastato šilumos ir karšto vandens tiekimo sistemos projektines charakteristikas.

 

II SKYRIUS

TEISĖS AKTAI

 

7. Šilumos paskirstymo metodai rengiami remiantis šiais teisės aktais:

7.1. Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas;

7.2. Lietuvos Respublikos energetikos įstatymas;

7.3. Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymas;

7.4. Lietuvos Respublikos daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų savininkų bendrijų įstatymas ;

7.5. Daugiabučio namo šildymo ir karšto vandens sistemos privalomieji reikalavimai, patvirtinti Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos energetikos ministro
2010 m. liepos 10 d. įsakymu Nr. D1-595/1-201 „Dėl daugiabučio namo šildymo ir karšto vandens sistemos privalomųjų reikalavimų patvirtinimo“;

7.6. Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. spalio 25 d. įsakymu Nr. 1-297 „Dėl Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklių patvirtinimo“;

7.7. Energijos vartojimo pastatuose, įrenginiuose ir technologiniams procesams audito atlikimo tvarkos ir sąlygų ir energijos vartojimo pastatuose, įrenginiuose ir technologiniams procesams auditą atliekančių specialistų rengimo ir atestavimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. rugpjūčio 2 d. įsakymu Nr. 1-148 „Dėl energijos vartojimo pastatuose, įrenginiuose ir technologiniams procesams audito atlikimo tvarkos ir sąlygų ir energijos vartojimo pastatuose, įrenginiuose ir technologiniams procesams auditą atliekančių specialistų rengimo ir atestavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

7.8. Šilumos energijos ir šilumnešio kiekio apskaitos taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos ūkio ministro 1999 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. 424 „Dėl šilumos ir šilumnešio kiekio apskaitos taisyklių patvirtinimo“;

7.9. Statybos normos RSN 26-90 „Vandens vartojimo normos“, patvirtintos Lietuvos Respublikos statybos ir urbanistikos ministerijos ir Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos departamento 1991 m. birželio 24 d. įsakymu Nr. 79/76;

7.10. Statybos normos RSN 156-94 „Statybinė klimatologija“, patvirtintos Lietuvos Respublikos statybos ir urbanistikos ministro 1994 m. kovo 18 d. įsakymu Nr. 76;

7.11. Statybos techninis reglamentas STR 2.02.01:2004 „Gyvenamieji pastatai“, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. gruodžio 24 d. įsakymu Nr. 705;

7.12. Statybos techninis reglamentas STR 2.09.02:2005 „Šildymas, vėdinimas ir oro kondicionavimas“, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. birželio 9 d. įsakymu Nr. D1-289;

7.13. Statybos techninis reglamentas STR 2.01.01 (6):2008 „Esminis statinio reikalavimas. Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas“, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. kovo 12 d. įsakymu Nr. D1-131;

7.14. Statybos techninis reglamentas STR 2.09.04:2008 „Pastato šildymo sistemos galia. Šilumos poreikis šildymui“, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m.
gegužės 12 d. įsakymu Nr. D1-248;

7.15. Atskirų energijos ir kuro rūšių sąnaudų normatyvų būstui šildyti ir karštam vandeniui ruošti nustatymo bei taikymo metodika, patvirtinta Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2003 m. gruodžio 22 d. nutarimu Nr. O3-116 „Dėl atskirų energijos ir kuro rūšių sąnaudų normatyvų būstui šildyti ir šaltam vandeniui pašildyti“;

7.16. Šilumos ir karšto vandens kiekio nustatymo butų ir kitų patalpų savininkams, atsisakiusiems įsileisti šilumos ir karšto vandens tiekėjų bei šių sistemų prižiūrėtojų įgaliotus atstovus, metodika, patvirtinta Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2009 m.
kovo 10 d. nutarimu Nr. O3-26 „Dėl Šilumos ir karšto vandens kiekio nustatymo butų ir kitų patalpų savininkams, atsisakiusiems įsileisti šilumos ir karšto vandens tiekėjų bei šių sistemų prižiūrėtojų atstovus, metodikos patvirtinimo“;

7.17. Nupirktos šilumos ar kitos energijos kiekio nustatymo pagal normas, kai prieš karšto vandens ruošimo įrenginius šilumos apskaitos prietaiso nėra arba jis sugedęs, metodika, patvirtinta Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2010 m liepos 27 d. nutarimu Nr. O3-133 „Dėl Nupirktos šilumos ar kitos energijos kiekio nustatymo pagal normas, kai prieš karšto vandens ruošimo įrenginius šilumos apskaitos prietaiso nėra arba jis sugedęs, metodikos patvirtinimo“.

 

III SKYRIUS

PAGRINDINĖS SĄVOKOS

 

8. Šilumos paskirstymo metoduose vartojamos pagrindinės sąvokos:

8.1. Šilumos kiekis bendrosioms reikmėms – šilumos, suvartojamos pastato bendrojo naudojimo patalpose ir pastato šildymo sistemos vamzdynuose pristatant šilumą nuo šilumos punkto iki vartotojų butų, kiekis;

8.2. Šilumos kiekis karštam vandeniui – šilumos, skirtos karštam vandeniui paruošti ir karšto vandens temperatūrai palaikyti (cirkuliacijai), kiekis;

8.3. Šilumos kiekis karštam vandeniui paruošti – šilumos kiekio karštam vandeniui dalis, skirta geriamajam vandeniui pašildyti iki teisės aktais nustatytos temperatūros;

8.4. Šilumos kiekis karšto vandens temperatūrai palaikyti (cirkuliacijai) – šilumos kiekio karštam vandeniui dalis, skirta šilumos nuostoliams karšto vandens tiekimo sistemoje dengti, palaikant cirkuliuojančio karšto vandens temperatūrą, ir vonios patalpų sanitarinėms higieninėms sąlygoms užtikrinti;

8.5. Šilumos kiekis pastatui šildyti – šilumos, skirtos pastato patalpose teisės aktais nustatytai temperatūrai palaikyti, kiekis;

8.6. Auditorius – auditą atliekantis specialistas, apibrėžtas taip, kaip suprantama Energijos vartojimo pastatuose, įrenginiuose ir technologiniams procesams audito atlikimo tvarkos ir sąlygų ir energijos vartojimo pastatuose, įrenginiuose ir technologiniams procesams auditą atliekančių specialistų rengimo ir atestavimo tvarkos apraše [7.7];

8.7. Kitos sąvokos atitinka 7 punkte išvardintuose bei kituose teisės aktuose apibrėžtas sąvokas.

 

IV SKYRIUS

PAGRINDINIAI DYDŽIAI IR INDEKSAI

 

9. Šilumos paskirstymo metoduose naudojami pagrindiniai dydžiai ir žymėjimai:

 

Dydis

Žymėjimas

Matavimo vienetai

Šilumos kiekis

Q

kWh

Šilumos kiekis skaičiuojamam vienetui

q

kWh/m2, kWh/m3, kWh/butui

Šilumos daliklių rodmenys

D

vnt.

Šilumos daliklių rodmenys ploto vienetui

d

vnt./m2

Vandens kiekis

G

m3

Koeficientas

k

 

Laikas

z

val.

Temperatūra

T

o C

Buto/patalpos plotas

A

m2

Buto/patalpos tūris

V

m3

Galia

N

kW

Skaičius/kiekis

n

vnt.

Ilgis

L

m

Skersmuo

s

m2

 

10. Šilumos paskirstymo metoduose naudojami pagrindiniai indeksai:

 

Indeksas

Indekso reikšmė

P

Pastato

B

Buto/patalpos

Š

Šildyti

K

Karštam vandeniui

Kv

Karštam vandeniui ruošti

R

Karšto vandens temperatūrai palaikyti (cirkuliacijai)

Br

Bendrosioms reikmėms

Vonios šildytuvams

L

Vamzdynų (vamzdžių)

metr

Išmatuotas dydis

naud

Naudingajam

V

Tūriui

A

Plotui

nereg

Nereguliuojamas

Vid

Vidutinis

min

Minimalus

max

Maksimalus

Kor

Koreguotas

Red

Redaguotas

Pad

Padidėjimas

Sal

Sąlyginis

fakt

Faktinis

proj

Projektinis

norm

Normatyvinis

Exp

Nustatytas eksperimento būdu

gyv

negyv

F

Gyvenamosios paskirties

Negyvenamosios paskirties

Esant faktinėms sąlygoms

TŠS

Tolygaus šildymo sąlyga

KTŠS

Kompensuojama TŠS

Men

mėnesio

Dal

Daliklių

Np

Nepaskirstytas

Gr

Grindų

Alt

Alternatyvių energijos šaltinių

 

V SKYRIUS

KOMISIJOS REKOMENDUOJAMŲ IR VARTOTOJŲ SIŪLOMŲ ŠILUMOS PASKIRSTYMO METODŲ RENGIMAS IR TAIKYMAS

 

11. Komisijos rekomenduojamą šilumos paskirstymo metodą, labiausiai atitinkantį pastato šildymo ir karšto vandens sistemos tipą bei šilumos pirkimo–pardavimo vietoje ir (ar) ties tiekimo–vartojimo riba įrengtus atsiskaitomuosius šilumos apskaitos prietaisus, pasirenka šilumos ir (ar) karšto vandens vartotojai, pastato bendraturčiai Civilinio kodekso [7.1], Daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų savininkų bendrijų įstatymo [7.4] nustatyta tvarka.

12. Pastato bendraturčiams nepriėmus sprendimo dėl šilumos paskirstymo metodo pasirinkimo, šilumos paskirstymo metodą, labiausiai atitinkantį pastato šildymo ir karšto vandens sistemos tipą bei šilumos pirkimo–pardavimo vietoje ir (ar) ties tiekimo–vartojimo riba įrengtus atsiskaitomuosius šilumos apskaitos prietaisus, iš Komisijos rekomenduojamų šilumos paskirstymo metodų parenka šilumos tiekėjas.

13. Vartotojų siūlomiems šilumos paskirstymo metodams keliami tokie reikalavimai:

13.1. vartotojų siūlomuose šilumos paskirstymo metoduose vartojamos sąvokos, žymėjimai ir dydžiai privalo atitikti Taisyklėse bei Taisyklių 7 punkte nurodytuose teisės aktuose vartojamas sąvokas, žymėjimus bei dydžius.

13.2. vartotojų siūlomame šilumos paskirstymo metode privalo būti nurodytas pastato, kuriam leidžiama taikyti šilumos paskirstymo metodą, adresas, pastato šildymo ir karšto vandens sistemos ir jos prijungimo prie šilumos perdavimo tinklų tipas bei šilumos pirkimo–pardavimo vietoje ir (ar) ties tiekimo–vartojimo riba įrengtų atsiskaitomųjų ir (ar) šilumai paskirstyti naudojamų apskaitos prietaisų tipai bei kiti šilumai paskirstyti svarbūs pastato techniniai duomenys.

14. Teikdami derinti šilumos paskirstymo metodą vartotojai Komisijai privalo pateikti:

14.1. šilumos paskirstymo metodą;

14.2. įvairių dydžių ir koeficientų nustatymą pagrindžiančius dokumentus (auditoriaus atliktus skaičiavimus bei išvadas);

14.3. pastato bendraturčių priimtą sprendimą taikyti Komisijai teikiamą derinti šilumos paskirstymo metodą.

15. Kiekvienam vartotojų siūlomam bei su Komisija suderintam šilumos paskirstymo metodui suteikiamas pavadinimas, nurodant pastato, kuriam šilumos paskirstymo metodas taikomas, adresą.

16. Auditoriaus išvada nustatyti dydžiai gali būti pradėti taikyti tik gavus Komisijos rašytinį pritarimą. Pastato bendraturčiai ar jų įgalioti atstovai Komisijai turi pateikti:

16.1. prašymą leisti taikyti nustatytą dydį;

16.2. skaičiavimais, eksperimentu ar kitokiais objektyviais duomenimis pagrįstą auditoriaus išvadą;

16.3. pastato bendraturčių teisės aktų nustatyta tvarka priimtą sprendimą taikyti auditoriaus išvada nustatytą dydį.

17. Šilumos paskirstymą pagal Komisijos rekomenduojamus arba vartotojų siūlomus bei su Komisija suderintus šilumos paskirstymo metodus atlieka šilumos tiekėjas.

18. Komisijos rekomenduojamas arba vartotojų siūlomas bei su Komisija suderintas šilumos paskirstymo metodas taikomas visam pastatui.

19. Komisijos rekomenduojamas arba vartotojų siūlomas bei su Komisija suderintas šilumos paskirstymo metodas turi būti taikomas ne mažiau kaip vienerius kalendorinius metus, jeigu šalys nesutarė kitaip.

20. Šilumos tiekėjas turi teisę atidėti Komisijos rekomenduojamo arba vartotojų siūlomo bei su Komisija suderinto šilumos paskirstymo metodo taikymą, kol bus surinkta ir apdorota papildoma informacija bei įdiegta šilumai paskirstyti reikalinga programinė įranga, bet ne ilgiau kaip šešiems mėnesiams, jeigu šalys nesutarė kitaip.

 

VI SKYRIUS

ATSISKAITYMAS SU ŠILUMOS TIEKĖJU

 

21. Šilumos vartotojai atsiskaito su šilumos tiekėju už sunaudotą šilumą pagal šilumos pirkimo–pardavimo vietoje įrengtų atsiskaitomųjų šilumos apskaitos prietaisų rodmenis. Kiekvieną atsiskaitymo laikotarpį sudaromas šilumos balansas, pagal kurį visas atsiskaitomaisiais šilumos apskaitos prietaisais užfiksuotas šilumos kiekis yra išdalijamas apmokėti vartotojams pagal pastatui taikomo šilumos paskirstymo metodo nuostatas. Kai karšto vandens tiekėjas neįvykdė visų savo prievolių sutvarkyti karšto vandens apskaitą pastate, butams ir (ar) kitoms patalpoms priskiriamų šilumos kiekių suma gali skirstis nuo viso pastate suvartoto šilumos kiekio.

22. Kai įvadinis šilumos apskaitos prietaisas yra sugedęs arba jo nėra, pastate suvartotas šilumos kiekis nustatomas:

22.1. pastatui šildyti – pagal paskutinių trijų pilnų šildymo sezono mėnesių (išskyrus spalio ir balandžio mėnesius) šilumos sąnaudų šildymui, tenkančių dienolaipsniui, aritmetinį vidurkį padauginus jį iš laikotarpio, kai skaitiklis neveikė, dienolaipsnių skaičiaus. Nesant minėtų duomenų, šilumos kiekis pastatui šildyti nustatomas pastato butų ir (ar) kitų naudingųjų plotų sumą padauginant iš vidutinio energijos sąnaudų būstui šildyti normatyvo, nustatyto vadovaujantis Atskirų energijos ir kuro rūšių sąnaudų normatyvų būstui šildyti ir karštam vandeniui ruošti nustatymo bei taikymo metodika [7.15].

22.2. cirkuliacijai – vidutinę pastato cirkuliacinės sistemos galią, nustatytą pagal ne mažiau nei trijų nešildymo sezono mėnesių pastato šilumos sąnaudų cirkuliacijai duomenis, padauginant iš laikotarpio valandų skaičiaus, kai skaitiklis neveikė. Nesant minėtų duomenų, pastate suvartotas šilumos kiekis cirkuliacijai nustatomas sumuojant butams ir (ar) kitoms patalpoms priskiriamus vidutinius energijos sąnaudų cirkuliacijai normatyvus, nustatytus vadovaujantis Atskirų energijos ir kuro rūšių sąnaudų normatyvų būstui šildyti ir karštam vandeniui ruošti nustatymo bei taikymo metodika [7.15].

22.3. karštam vandeniui paruošti – pastate suvartotą karšto vandens kiekį, nustatytą pagal geriamojo vandens apskaitos prietaiso, geriamojo vandens tiekėjo įrengto pastate prieš karšto vandens ruošimo įrenginius, rodmenis, padauginus iš šilumos sąnaudų geriamojo vandens vienam kubiniam metrui pašildyti, kWh/m3, nustatytų vadovaujantis Nupirktos šilumos ar kitos energijos kiekio nustatymo pagal normas, kai prieš karšto vandens ruošimo įrenginius šilumos apskaitos prietaiso nėra arba jis sugedęs, metodika [7.17].

23. Kai atsiskaitomasis geriamojo vandens apskaitos prietaisas, geriamojo vandens tiekėjo įrengtas pastate prieš karšto vandens ruošimo įrenginius yra sugedęs arba jo nėra, pastate suvartotas karšto vandens kiekis nustatomas Nupirktos šilumos ar kitos energijos kiekio nustatymo pagal normas, kai prieš karšto vandens ruošimo įrenginius šilumos apskaitos prietaiso nėra arba jis sugedęs, metodikoje [7.17] nustatyta tvarka.

24. Karšto vandens vartotojo suvartoto karšto vandens kiekis nustatomas:

24.1. pagal faktinius karšto vandens apskaitos prietaiso rodmenis. Jei tokie rodmenys nėra nuskaitomi sinchroniškai tuo pat metu, iki nebus nustatyta kitaip, faktiniais rodmenimis laikomi karšto vandens vartotojų deklaruoti ar jiems pagal karšto vandens suvartojimo normatyvus apskaičiuoti geriamojo vandens karštam vandeniui ruošti duomenys;

24.2. pagal karšto vandens suvartojimo normas, įtvirtintas Statybos normose RSN 26-90 „Vandens vartojimo normos“ [7.9], kai karšto vandens apskaitos prietaisai neįrengti;

24.3. Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklėse [7.6] nustatyta tvarka, kai karšto vandens apskaitos prietaisas yra sugedęs ar jo rodmenys nedeklaruojami;

24.4. pagal Šilumos ir karšto vandens kiekio nustatymo butų ir kitų patalpų savininkams, atsisakiusiems įsileisti šilumos ir karšto vandens tiekėjų bei šių sistemų prižiūrėtojų įgaliotus atstovus, metodiką [7.16], kai butų ir (ar) patalpų savininkai atsisako įsileisti karšto vandens tiekėjo, namo šildymo ir karšto vandens sistemos prižiūrėtojo įgaliotus atstovus pagal jų pateiktą raštišką prašymą į savininkams priklausančias patalpas.

25. Kai bute ar kitoje patalpoje prie pastato karšto vandens cirkuliacinės sistemos pajungta grindų šildymo sistema, tokiam butui ar kitai patalpai priskiriamas papildomas šilumos kiekis cirkuliacijai, suvartotas grindims šildyti. Papildomas šilumos kiekis cirkuliacijai nustatomas bute ar kitoje patalpoje įrengtų šildomų grindų plotą padauginus iš vidutinio šildomų grindų šilumos sąnaudų normatyvo, kuris lygus 51 kWh/m2. Atitinkamai, laikantis pastato šilumos balanso, mažinamas ir šilumos vartotojams paskirstomas bendras pastate suvartotas šilumos kiekis cirkuliacijai.

26. Kai veikiantys buitiniai šilumos skaitikliai įrengti daugiau kaip 50 % pastato butų ir (ar) kitų patalpų, prijungtų prie pastato bendrosios šildymo sistemos, šilumos kiekis butams ir (ar) kitoms patalpoms šildyti nustatomas:

26.1. pagal buitinių šilumos skaitiklių rodmenis;

26.2. pagal maksimalius energijos sąnaudų normatyvus būstui šildyti, nustatytus vadovaujantis Atskirų energijos ir kuro rūšių sąnaudų normatyvų būstui šildyti ir karštam vandeniui ruošti nustatymo bei taikymo metodika [7.15], kai:

26.2.1. buitinis šilumos skaitiklis neįrengtas, esant techninėms galimybėms jam įrengti;

26.2.2. buitinis šilumos skaitiklis neveikia dėl šilumos vartotojo kaltės;

26.2.3. buitinis šilumos skaitiklis neveikia dėl nuo šilumos vartotojo nepriklausančių priežasčių, bet šilumos vartotojas apie tai nepranešė pastato valdytojui ir (ar) apskaitos sistemą prižiūrintiems asmenims ir (ar) šilumos tiekėjui;

26.2.4. šilumos vartotojas nesiima veiksmų, kad buitinis šilumos skaitiklis būtų pakeistas ar suremontuotas ilgiau kaip 2 mėnesius nuo pranešimo apie buitinį šilumos skaitiklio gedimą dėl nuo šilumos vartotojo nepriklausančių priežasčių;

26.3. pagal vidutines pastato šilumos sąnaudas butams ir (ar) kitoms patalpoms šildyti, kai:

26.3.1. nėra techninių galimybių butui ir (ar) kitai patalpai įrengti buitinį šilumos skaitiklį;

26.3.2. buitinis šilumos skaitiklis neveikia dėl nuo šilumos vartotojo nepriklausančių priežasčių ir šilumos vartotojas apie tai pranešė pastato valdytojui ir (ar) apskaitos sistemą prižiūrintiems asmenims ir (ar) šilumos tiekėjui;

26.3.3. buitinio šilumos skaitiklio rodmenys nedeklaruojami.

27. Kai veikiantys šilumos dalikliai yra įrengti ant daugiau kaip 50 proc. pastato butų ar kitų patalpų, prijungtų prie pastato bendrosios šildymo sistemos, šildymo prietaisų, šilumos kiekis butams ir (ar) kitoms patalpoms šildyti nustatomas:

27.1. vadovaujantis ant butų ir (ar) kitų patalpų šildymo prietaisų įrengtų šilumos daliklių rodmenimis;

27.2. pagal maksimalius energijos sąnaudų normatyvus būstui šildyti, nustatytus vadovaujantis Atskirų energijos ir kuro rūšių sąnaudų normatyvų būstui šildyti ir karštam vandeniui ruošti nustatymo bei taikymo metodika [7.15], kai:

27.2.1. ant buto ar kitos patalpos šildymo prietaisų šilumos dalikliai neįrengti, esant techninėms galimybėms jiems įrengti;

27.2.2. bent vienas iš ant buto ar kitos patalpos šildymo prietaisų įrengtų šilumos daliklių neveikia dėl šilumos vartotojo kaltės;

27.2.3. bent vienas iš ant buto ar kitos patalpos šildymo prietaisų įrengtų šilumos daliklių neveikia dėl nuo šilumos vartotojo nepriklausančių priežasčių, bet šilumos vartotojas apie tai nepranešė pastato valdytojui ir (ar) apskaitos sistemą prižiūrintiems asmenims ir (ar) šilumos tiekėjui;

27.2.4. šilumos vartotojas nesiima veiksmų, kad ant buto ar kitos patalpos šildymo prietaisų įrengti šilumos dalikliai būtų pakeičiami ar suremontuojamas ilgiau kaip 2 mėnesius nuo pranešimo apie šilumos daliklių gedimą dėl nuo šilumos vartotojo nepriklausančių priežasčių;

27.3. pagal vidutines pastato šilumos sąnaudas butams ir (ar) kitoms patalpoms šildyti, kai:

27.3.1. nėra techninių galimybių bute ar kitoje patalpoje įrengti šilumos daliklius;

27.3.2. bent vienas iš ant buto ar kitos patalpos šildymo prietaisų įrengtų šilumos daliklių neveikia dėl nuo šilumos vartotojo nepriklausančių priežasčių ir šilumos vartotojas apie tai pranešė pastato valdytojui ir (ar) apskaitos sistemą prižiūrintiems asmenims ir (ar) šilumos tiekėjui;

27.3.3. ant buto ar kitos patalpos šildymo prietaisų įrengtų šilumos daliklių rodmenys nedeklaruojami.

28. Šilumos bei karšto vandens suvartojimas pastate, butuose ir (ar) kitose patalpose nuskaitomas, deklaruojamas ar kitokiu būdu nustatomas teisės aktais ir šilumos ir (ar) karšto vandens vartojimo pirkimo–pardavimo sutartimis nustatyta tvarka.

29. Jeigu butų ir (ar) kitų patalpų savininkai atsisako įleisti šilumos tiekėjo, namo šildymo ir karšto vandens sistemos prižiūrėtojo arba karšto vandens tiekėjo įgaliotus atstovus pagal jų pateiktą raštišką prašymą į savininkams priklausančias patalpas, šilumos tiekėjas, namo šildymo ir karšto vandens sistemos prižiūrėtojas arba karšto vandens tiekėjas, pagal Šilumos tiekimo ir vartojimo taisykles [7.6] įforminę savininkų atsisakymą, turi teisę šių patalpų savininkų suvartotą šilumos kiekį nustatyti pagal Šilumos ir karšto vandens kiekio nustatymo butų ir kitų patalpų savininkams, atsisakiusiems įsileisti šilumos ir karšto vandens tiekėjų bei šių sistemų prižiūrėtojų įgaliotus atstovus, metodiką [7.16].

 

VII SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

30. Šilumos paskirstymo metodų taikymą kontroliuoja ir prižiūri Komisija bei kitos valstybės institucijos pagal kompetenciją.

31. Ginčai, kilę dėl Taisyklių bei šilumos paskirstymo metodų reikalavimų vykdymo, taikymo ir aiškinimo sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

___________________

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija, Nutarimas

Nr. O3-629, 2013-10-16, Žin., 2013, Nr. 110-5487 (2013-10-19), i. k. 113106ANUTA00O3-629

Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2004 m. lapkričio 11 d. nutarimo Nr. O3-121 "Dėl Šilumos paskirstymo vartotojams metodų rengimo ir taikymo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo

 

2.

Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija, Nutarimas

Nr. O3-206, 2015-03-04, paskelbta TAR 2015-03-06, i. k. 2015-03464

Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2004 m. lapkričio 11 d. nutarimo Nr. O3-121 „Dėl Šilumos paskirstymo vartotojams metodų rengimo ir taikymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

3.

Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija, Nutarimas

Nr. O3-178, 2016-06-13, paskelbta TAR 2016-06-14, i. k. 2016-16352

Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2004 m. lapkričio 11 d. nutarimo Nr. O3-121 „Dėl šilumos paskirstymo vartotojams metodų rengimo ir taikymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo ir išdėstymo nauja redakcija

 

4.

Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija, Nutarimas

Nr. O3E-238, 2017-06-13, paskelbta TAR 2017-06-13, i. k. 2017-09970

Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2016 m. birželio 13 d. nutarimo Nr. O3-178 „Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2004 m. lapkričio 11 d. nutarimo Nr. O3-121 „Dėl Šilumos paskirstymo vartotojams metodų rengimo ir taikymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo ir išdėstymo nauja redakcija“ pakeitimo