Suvestinė redakcija nuo 2022-05-07

 

Nutarimas paskelbtas: Žin. 2004, Nr. 165-6031; Žin. 2004, Nr.170-0, i. k. 1041100NUTA00001424

 

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

N U T A R I M A S

DĖL KILNOJAMŲJŲ KULTŪROS VERTYBIŲ IR ANTIKVARINIŲ DAIKTŲ IŠVEŽIMO IŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS TAISYKLIŲ IR KILNOJAMŲJŲ KULTŪROS VERTYBIŲ IR ANTIKVARINIŲ DAIKTŲ, KURIUOS IŠVEŽANT IŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS BŪTINA TURĖTI KULTŪROS PAVELDO DEPARTAMENTO PRIE KULTŪROS MINISTERIJOS LEIDIMĄ, SĄRAŠO PATVIRTINIMO

 

2004 m. lapkričio 9 d. Nr. 1424

Vilnius

 

Pakeistas teisės akto pavadinimas:

Nr. 951, 2005-08-30, Žin., 2005, Nr. 106-3920 (2005-08-31), i. k. 1051100NUTA00000951

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos kilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatymo (Žin., 1996, Nr. 14-352; 2008, Nr. 81-3183; 2012, Nr. 53-2638) 14 straipsniu ir įgyvendindama 2008 m. gruodžio 18 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 116/2009 dėl kultūros vertybių eksporto (kodifikuota redakcija) (OL 2009 L 39, p. 1), 1993 m. kovo 30 d. Komisijos reglamento (EEB) Nr. 752/93, išdėstančio nuostatas dėl Tarybos reglamento (EEB) Nr. 3911/92 dėl kultūros vertybių eksporto įgyvendinimo (OL 2004 m. specialusis leidimas, 2 skyrius, 4 tomas, p. 422), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2004 m. balandžio 7 d. Komisijos reglamentu (EB) Nr. 656/2004 (OL 2004 m. specialusis leidimas, 2 skyrius, 16 tomas, p. 73), nuostatas, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Preambulės pakeitimai:

Nr. 951, 2005-08-30, Žin., 2005, Nr. 106-3920 (2005-08-31), i. k. 1051100NUTA00000951

Nr. 618, 2009-06-10, Žin., 2009, Nr. 76-3124 (2009-06-27), i. k. 1091100NUTA00000618

Nr. 557, 2013-06-20, Žin., 2013, Nr. 68-3423 (2013-06-28), i. k. 1131100NUTA00000557

 

1. Patvirtinti pridedamus:

1.1. Kilnojamųjų kultūros vertybių ir antikvarinių daiktų išvežimo iš Lietuvos Respublikos taisykles;

1.2. kilnojamųjų kultūros vertybių ir antikvarinių daiktų, kuriuos išvežant iš Lietuvos Respublikos būtina turėti Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos leidimą, sąrašą.

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 951, 2005-08-30, Žin., 2005, Nr. 106-3920 (2005-08-31), i. k. 1051100NUTA00000951

 

2. Pavesti Kultūros ministerijai parengti ir suderinus su Muitinės departamentu prie Finansų ministerijos per mėnesį nuo šio nutarimo įsigaliojimo patvirtinti leidimo išvežti kilnojamąsias kultūros vertybes ir antikvarinius daiktus iš Lietuvos Respublikos (Europos Bendrijos teritorijos) formą, jo spausdinimo reikalavimus, pildymo, įforminimo ir kilnojamųjų kultūros vertybių ir antikvarinių daiktų išvežimo kontrolės pagal leidimus taisykles.

3. Pavesti Kultūros vertybių apsaugos departamentui prie Kultūros ministerijos parengti ir per mėnesį nuo šio nutarimo įsigaliojimo patvirtinti leidimo išvežti kilnojamąsias kultūros vertybes ir antikvarinius daiktus iš Lietuvos Respublikos į kitas Europos Sąjungos valstybes nares formą, spausdinimo reikalavimus, pildymo ir įforminimo taisykles.

4. Neteko galios nuo 2009-07-01

Punkto naikinimas:

Nr. 618, 2009-06-10, Žin. 2009, Nr. 76-3124 (2009-06-27), i. k. 1091100NUTA00000618

 

5. Pripažinti netekusiu galios Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. spalio 1 d. nutarimą Nr. 1186 „Dėl Kilnojamųjų kultūros vertybių ir antikvarinių daiktų išvežimo iš Lietuvos Respublikos tvarkos patvirtinimo“ (Žin., 2001, Nr. 84-2944).

 

 

 

MINISTRAS PIRMININKAS                                                               ALGIRDAS BRAZAUSKAS

 

 

 

ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRAS,

PAVADUOJANTIS KULTŪROS MINISTRĄ                                   ALGIRDAS MONKEVIČIUS

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2004 m. lapkričio 9 d. nutarimu Nr. 1424

 

KILNOJAMŲJŲ KULTŪROS VERTYBIŲ IR ANTIKVARINIŲ DAIKTŲ IŠVEŽIMO IŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS TAISYKLĖS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Kilnojamųjų kultūros vertybių ir antikvarinių daiktų išvežimo iš Lietuvos Respublikos taisyklės (toliau vadinama – šios Taisyklės) reglamentuoja kilnojamųjų kultūros vertybių ir antikvarinių daiktų, išskyrus dokumentus, išvežimą (išsiuntimą) iš Lietuvos Respublikos į kitas Europos Sąjungos valstybes nares ir išvežimą iš Europos Sąjungos teritorijos. Šios Taisyklės taikomos kilnojamosioms kultūros vertybėms ir antikvariniams daiktams, išvardytiems kilnojamųjų kultūros vertybių ir antikvarinių daiktų, kuriuos išvežant iš Lietuvos Respublikos būtina turėti Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos leidimą, sąraše.

Punkto pakeitimai:

Nr. 951, 2005-08-30, Žin., 2005, Nr. 106-3920 (2005-08-31), i. k. 1051100NUTA00000951

Nr. 618, 2009-06-10, Žin., 2009, Nr. 76-3124 (2009-06-27), i. k. 1091100NUTA00000618

Nr. 557, 2013-06-20, Žin., 2013, Nr. 68-3423 (2013-06-28), i. k. 1131100NUTA00000557

 

2. Šios Taisyklės netaikomos: antikvariniams daiktams, kurie yra juos sukūrusio, pagaminusio ar suprojektavusio fizinio asmens nuosavybė; muzikos instrumentams ar bet kuriai kitai įrangai, naudojamiems atlikėjo ar asmens darbe, jeigu jie bus grąžinti į Lietuvos Respubliką, pasibaigus pasirodymui ar atlikus darbą. Jie išvežami iš Europos Sąjungos muitų teritorijos ir grąžinami atgal 1993 m. liepos 2 d. Komisijos reglamento (EEB) Nr. 2454/93, išdėstančio Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2913/92, nustatančio Bendrijos muitinės kodeksą, įgyvendinimo nuostatas (OL 2004 m. specialusis leidimas, 2 skyrius, 6 tomas, p. 3), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2008 m. balandžio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 450/2008 (OL 2008 L 145, p. 1), 848 straipsnio nustatyta tvarka.

Punkto pakeitimai:

Nr. 618, 2009-06-10, Žin., 2009, Nr. 76-3124 (2009-06-27), i. k. 1091100NUTA00000618

Nr. 557, 2013-06-20, Žin., 2013, Nr. 68-3423 (2013-06-28), i. k. 1131100NUTA00000557

 

3. Kultūros objektų išvežimui iš Europos Sąjungos teritorijos, be šių Taisyklių, dar taikomos 2008 m. gruodžio 18 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 116/2009 dėl kultūros vertybių eksporto (kodifikuota redakcija) (OL 2009 L 39, p. 1) (toliau vadinama – Tarybos reglamentas (EB) Nr. 116/2009) ir 1993 m. kovo 30 d. Komisijos reglamento (EEB) Nr. 752/93, išdėstančio nuostatas dėl Tarybos reglamento (EEB) Nr. 3911/92 dėl kultūros vertybių eksporto įgyvendinimo (OL 2004 m. specialusis leidimas, 2 skyrius, 4 tomas, p. 422), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2004 m. balandžio 7 d. Komisijos reglamentu (EB) Nr. 656/2004 (OL 2004 m. specialusis leidimas, 2 skyrius, 16 tomas, p. 73) (toliau vadinama – Komisijos reglamentas (EEB) Nr. 752/93), nuostatos.

Punkto pakeitimai:

Nr. 618, 2009-06-10, Žin., 2009, Nr. 76-3124 (2009-06-27), i. k. 1091100NUTA00000618

Nr. 557, 2013-06-20, Žin., 2013, Nr. 68-3423 (2013-06-28), i. k. 1131100NUTA00000557

 

4. Šiose Taisyklėse vartojama sąvoka „pareiškėjas“ – fizinis ar juridinis asmuo, kita organizacija, juridinio asmens ir kitos organizacijos filialas, kuris kreipiasi su prašymu išduoti leidimą išvežti kilnojamąsias kultūros vertybes ir antikvarinius daiktus.

Punkto pakeitimai:

Nr. 557, 2013-06-20, Žin., 2013, Nr. 68-3423 (2013-06-28), i. k. 1131100NUTA00000557

 

5. Kitos šiose Taisyklėse vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos kilnojamųjų kultūros vertybių įstatyme vartojamas sąvokas.

 

II. LEIDIMAI IŠVEŽTI KILNOJAMĄSIAS KULTŪROS VERTYBES IR ANTIKVARINIUS DAIKTUS IR PRAŠYMŲ JUOS IŠDUOTI PATEIKIMAS

 

6. Norint negrąžinamai arba laikinai išvežti iš Lietuvos Respublikos (Europos Sąjungos teritorijos) kilnojamąsias kultūros vertybes ir antikvarinius daiktus, išvardytus kilnojamųjų kultūros vertybių ir antikvarinių daiktų, kuriuos išvežant iš Lietuvos Respublikos būtina turėti Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos leidimą, sąraše, būtina turėti Kultūros vertybių apsaugos departamento prie Kultūros ministerijos (toliau vadinama – Kultūros paveldo departamentas) išduotą leidimą, kurio formą, spausdinimo reikalavimus, pildymo, įforminimo ir kilnojamųjų kultūros vertybių ir antikvarinių daiktų išvežimo kontrolės pagal leidimus taisykles nustato Kultūros ministerija, suderinusi su Muitinės departamentu prie Finansų ministerijos.

Punkto pakeitimai:

Nr. 951, 2005-08-30, Žin., 2005, Nr. 106-3920 (2005-08-31), i. k. 1051100NUTA00000951

Nr. 557, 2013-06-20, Žin., 2013, Nr. 68-3423 (2013-06-28), i. k. 1131100NUTA00000557

 

7. Norint negrąžinamai arba laikinai išvežti iš Lietuvos Respublikos į kitas Europos Sąjungos valstybes nares kilnojamąsias kultūros vertybes ir antikvarinius daiktus (jeigu antikvarinis daiktas turi išliekamąją kultūrinę vertę, leidžiančią jį laikyti nacionaline meno, istorijos ar archeologijos vertybe), išvardytus kilnojamųjų kultūros vertybių ir antikvarinių daiktų, kuriuos išvežant iš Lietuvos Respublikos būtina turėti Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos leidimą, sąraše, būtina turėti Kultūros vertybių apsaugos departamento išduotą leidimą, kurio formą, spausdinimo reikalavimus, pildymo ir įforminimo taisykles nustato Kultūros vertybių apsaugos departamentas.

Punkto pakeitimai:

Nr. 951, 2005-08-30, Žin., 2005, Nr. 106-3920 (2005-08-31), i. k. 1051100NUTA00000951

 

8. Jeigu norint negrąžinamai arba laikinai išvežti kilnojamąsias kultūros vertybes ir antikvarinius daiktus iš Lietuvos Respublikos (Europos Sąjungos teritorijos) reikia leidimo pagal Tarybos reglamentą (EB) Nr. 116/2009, būtina turėti Kultūros paveldo departamento išduotą leidimą, kurio forma nurodyta Komisijos reglamente (EEB) Nr. 752/93.

Punkto pakeitimai:

Nr. 951, 2005-08-30, Žin., 2005, Nr. 106-3920 (2005-08-31), i. k. 1051100NUTA00000951

Nr. 618, 2009-06-10, Žin., 2009, Nr. 76-3124 (2009-06-27), i. k. 1091100NUTA00000618

Nr. 557, 2013-06-20, Žin., 2013, Nr. 68-3423 (2013-06-28), i. k. 1131100NUTA00000557

 

9. Norimas išvežti iš Lietuvos Respublikos kilnojamąsias kultūros vertybes (išskyrus vertybes, įtrauktas į muziejų ir bibliotekų kilnojamųjų kultūros vertybių apskaitos dokumentus) ir antikvarinius daiktus įkainoja, antikvarinių daiktų kultūrinę vertę nustato ir išvadas dėl leidimų juos išvežti išdavimo teikia Kilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos taryba (toliau vadinama – Taryba).

Punkto pakeitimai:

Nr. 618, 2009-06-10, Žin., 2009, Nr. 76-3124 (2009-06-27), i. k. 1091100NUTA00000618

Nr. 471, 2022-05-04, paskelbta TAR 2022-05-06, i. k. 2022-09698

 

10. Negrąžinamai arba laikinai išvežantis iš Lietuvos Respublikos (Europos Sąjungos teritorijos), taip pat negrąžinamai arba laikinai išvežantis iš Lietuvos Respublikos į kitas Europos Sąjungos valstybes nares kilnojamąsias kultūros vertybes ir antikvarinius daiktus pareiškėjas Kultūros paveldo departamentui pateikia:

Punkto pakeitimai:

Nr. 951, 2005-08-30, Žin., 2005, Nr. 106-3920 (2005-08-31), i. k. 1051100NUTA00000951

Nr. 557, 2013-06-20, Žin., 2013, Nr. 68-3423 (2013-06-28), i. k. 1131100NUTA00000557

10.1. rašytinį prašymą, kuriame nurodomas fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas ir adresas arba juridinio asmens, kitos organizacijos, juridinio asmens ir kitos organizacijos filialo pavadinimas, buveinės adresas, įregistravimo pažymėjimo kopiją ir norimų išvežti kultūros objektų sąrašą;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 557, 2013-06-20, Žin., 2013, Nr. 68-3423 (2013-06-28), i. k. 1131100NUTA00000557

 

10.2. kilnojamųjų kultūros vertybių ir antikvarinių daiktų nuotraukas (ne mažesnio kaip 8x12 centimetrų formato): išvežant iš Europos Sąjungos teritorijos – po 3, išvežant į Europos Sąjungos valstybes nares – po 2 kiekvienos kilnojamosios kultūros vertybės ir antikvarinio daikto nuotraukas;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 557, 2013-06-20, Žin., 2013, Nr. 68-3423 (2013-06-28), i. k. 1131100NUTA00000557

 

10.3. turimus dokumentus apie kilnojamąsias kultūros vertybes ir antikvarinius daiktus (ekspertų įvertinimus, sąskaitas faktūras, kitus nuosavybės teisę ar įsigijimą patvirtinančius dokumentus);

10.4. įgaliojimą (jeigu pareiškėjas pateikia dokumentus per atstovą);

10.5. laikinai išvežantis kilnojamąsias kultūros vertybes – dokumentus, kuriuose nurodomos išvežimo priežastys (sutarčių ar kvietimų į kultūros ir meno renginius kopijos);

10.6. išvežamas kultūros vertybes ar antikvarinius daiktus.

Papildyta papunkčiu:

Nr. 618, 2009-06-10, Žin., 2009, Nr. 76-3124 (2009-06-27), i. k. 1091100NUTA00000618

 

11. Tarybai pateikus išvadas dėl leidimo išdavimo, pareiškėjas sumoka valstybės rinkliavą už leidimo išdavimą. Leidimas išduodamas Kultūros paveldo departamentui gavus patvirtinančią informaciją, kad valstybės rinkliava sumokėta.

Punkto pakeitimai:

Nr. 951, 2005-08-30, Žin., 2005, Nr. 106-3920 (2005-08-31), i. k. 1051100NUTA00000951

Nr. 618, 2009-06-10, Žin., 2009, Nr. 76-3124 (2009-06-27), i. k. 1091100NUTA00000618

 

12. Norint negrąžinamai arba laikinai išvežti kilnojamąsias kultūros vertybes ir antikvarinius daiktus iš Europos Sąjungos teritorijos, leidimas pateikiamas muitinės įstaigai kartu su muitinės deklaracija, muitinės naudojama kultūros vertybių išvežimui įforminti.

Punkto pakeitimai:

Nr. 557, 2013-06-20, Žin., 2013, Nr. 68-3423 (2013-06-28), i. k. 1131100NUTA00000557

 

III. LEIDIMŲ IŠVEŽTI (IŠSIŲSTI) KILNOJAMĄSIAS KULTŪROS VERTYBES IR ANTIKVARINIUS DAIKTUS IŠDAVIMAS

 

13. Leidimą išvežti (išsiųsti) iš Lietuvos Respublikos kilnojamąsias kultūros vertybes ar antikvarinius daiktus pareiškėjo rašytiniu prašymu išduoda Kultūros paveldo departamentas. Sprendimas dėl leidimo išvežti priimamas ne vėliau kaip per 15 darbo dienų nuo rašytinio prašymo pateikimo dienos. Kultūros paveldo departamentas turi teisę šį laiką pratęsti iki 30 darbo dienų, jeigu norima negrąžinamai išvežti 10 ir daugiau antikvarinių daiktų arba Tarybai šių Taisyklių 9 punkte nurodytoms funkcijoms atlikti reikalinga papildoma informacija ar tyrimas. Kultūros paveldo departamentas apie sprendimo priėmimo laiko pratęsimą turi informuoti pareiškėją per 15 darbo dienų nuo prašymo pateikimo.

Punkto pakeitimai:

Nr. 951, 2005-08-30, Žin., 2005, Nr. 106-3920 (2005-08-31), i. k. 1051100NUTA00000951

Nr. 618, 2009-06-10, Žin., 2009, Nr. 76-3124 (2009-06-27), i. k. 1091100NUTA00000618

 

14. Neteko galios nuo 2013-06-29

Punkto naikinimas:

Nr. 557, 2013-06-20, Žin. 2013, Nr. 68-3423 (2013-06-28), i. k. 1131100NUTA00000557

 

15. Leidimas negrąžinamai išvežti iš Lietuvos Respublikos antikvarinius daiktus neišduodamas, jeigu Taryba nustato, kad norimas išvežti antikvarinis daiktas atitinka šiuos reikšmingumo Lietuvos kultūros paveldui nustatymo kriterijus:

15.1. retas arba yra tikimybė, kad gali tapti retas;

15.2. ypač reprezentacinis nacionalinio kultūros paveldo požiūriu;

15.3. glaudžiai susijęs su vertinga kultūrine aplinka;

15.4. susijęs su įžymiais žmonėmis arba šalies istoriniais įvykiais.

Punkto pakeitimai:

Nr. 557, 2013-06-20, Žin., 2013, Nr. 68-3423 (2013-06-28), i. k. 1131100NUTA00000557

 

16. Neteko galios nuo 2009-07-01

Punkto naikinimas:

Nr. 618, 2009-06-10, Žin. 2009, Nr. 76-3124 (2009-06-27), i. k. 1091100NUTA00000618

 

17. Jeigu leidimas negrąžinamai išvežti iš Lietuvos Respublikos antikvarinius daiktus neišduodamas, šių Taisyklių 18 punkto reikalavimai netaikomi tuo atveju, kai šie daiktai iš Lietuvos Respublikos išvežami ribotam laikui, t. y. į kultūros ir meno renginius arba restauruoti, remontuoti, turint renginio organizatoriaus kvietimą arba parodos, renginio ar restauravimo, remontavimo sutartis.

Punkto pakeitimai:

Nr. 557, 2013-06-20, Žin., 2013, Nr. 68-3423 (2013-06-28), i. k. 1131100NUTA00000557

 

18. Jeigu leidimas negrąžinamai išvežti iš Lietuvos Respublikos antikvarinį daiktą neišduodamas, apie sprendimą neišduoti leidimo Kultūros paveldo departamentas per 3 darbo dienas nuo šio sprendimo priėmimo raštu arba elektroninėmis priemonėmis praneša pareiškėjui ir kartu informuoja, kad kultūrinę vertę turintis antikvarinis daiktas, savininkui sutikus, gali būti siūlomas įrašyti į Kultūros vertybių registrą arba Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka per vienus metus valstybės išperkamas. Informuojant apie antikvarinio daikto išpirkimo tvarką, nurodoma ir Tarybos įkainoto antikvarinio daikto vertė.

Punkto pakeitimai:

Nr. 618, 2009-06-10, Žin., 2009, Nr. 76-3124 (2009-06-27), i. k. 1091100NUTA00000618

Nr. 557, 2013-06-20, Žin., 2013, Nr. 68-3423 (2013-06-28), i. k. 1131100NUTA00000557

 

19. Į Kultūros vertybių registrą įrašytas arba muziejuje ar bibliotekoje saugomas kilnojamąsias kultūros vertybes galima išvežti iš Lietuvos Respublikos tik ribotam laikui į kultūros ir meno renginius, parodas arba restauruoti, remontuoti, kai yra renginio organizatoriaus kvietimas ar jų restauravimo, remontavimo sutartis.

Punkto pakeitimai:

Nr. 557, 2013-06-20, Žin., 2013, Nr. 68-3423 (2013-06-28), i. k. 1131100NUTA00000557

 

20. Kultūros paveldo departamentas, išduodamas leidimą laikinai išvežti iš Lietuvos Respublikos kilnojamąsias kultūros vertybes ir antikvarinius daiktus, leidime gali nustatyti jų grąžinimo į Lietuvos Respubliką laiką. Į Kultūros vertybių registrą įrašyta arba muziejuje ar bibliotekoje saugoma kilnojamoji kultūros vertybė iš Lietuvos Respublikos gali būti išvežta: iš Europos Sąjungos muitų teritorijos – iki 3 metų, į kitas Europos Sąjungos valstybes nares – pareiškėjo nurodytam laikui, bet ne ilgesniam kaip 10 metų. Kultūros paveldo departamentas, gavęs rašytinį motyvuotą prašymą dėl leidime nurodyto kilnojamosios kultūros vertybės ar antikvarinio daikto grąžinimo į Lietuvos Respubliką termino pratęsimo, turi teisę šį terminą pratęsti iki 12 mėnesių ir per 15 darbo dienų nuo prašymo gavimo raštu arba elektroninėmis priemonėmis praneša pareiškėjui apie termino pratęsimą arbą atsisakymą šį terminą pratęsti.

Punkto pakeitimai:

Nr. 951, 2005-08-30, Žin., 2005, Nr. 106-3920 (2005-08-31), i. k. 1051100NUTA00000951

Nr. 618, 2009-06-10, Žin., 2009, Nr. 76-3124 (2009-06-27), i. k. 1091100NUTA00000618

Nr. 557, 2013-06-20, Žin., 2013, Nr. 68-3423 (2013-06-28), i. k. 1131100NUTA00000557

 

21. Jeigu Kultūros paveldo departamentas yra nustatęs, per kiek laiko grąžinti laikinai išvežtas kilnojamąsias kultūros vertybes ir antikvarinius daiktus, jų savininkas per mėnesį nuo jų grąžinimo į Lietuvos Respubliką turi apie tai raštu arba elektroninėmis priemonėmis pranešti Kultūros paveldo departamentui.

Punkto pakeitimai:

Nr. 951, 2005-08-30, Žin., 2005, Nr. 106-3920 (2005-08-31), i. k. 1051100NUTA00000951

Nr. 557, 2013-06-20, Žin., 2013, Nr. 68-3423 (2013-06-28), i. k. 1131100NUTA00000557

 

22. Leidimo negrąžinamai arba laikinai išvežti iš Lietuvos Respublikos kilnojamąsias kultūros vertybes ir antikvarinius daiktus galiojimo laikas – ne ilgiau kaip 12 mėnesių nuo jo išdavimo.

23. Jeigu išduoto leidimo galiojimo laikas baigiasi leidimu nepasinaudojus, pareiškėjas jį privalo grąžinti Kultūros paveldo departamentui.

Punkto pakeitimai:

Nr. 951, 2005-08-30, Žin., 2005, Nr. 106-3920 (2005-08-31), i. k. 1051100NUTA00000951

 

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

24. Už leidimų išvežti iš Lietuvos Respublikos kilnojamąsias kultūros vertybes ir antikvarinius daiktus išdavimą imama valstybės rinkliava.

25. Ginčai dėl šių Taisyklių taikymo sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

Papildyta punktu:

Nr. 618, 2009-06-10, Žin., 2009, Nr. 76-3124 (2009-06-27), i. k. 1091100NUTA00000618

 

______________

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2004 m. lapkričio 9 d. nutarimu Nr. 1424

 

KILNOJAMOSIOS KULTŪROS VERTYBĖS IR ANTIKVARINIAI DAIKTAI, KURIUOS IŠVEŽANT IŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS BŪTINA TURĖTI KULTŪROS PAVELDO DEPARTAMENTO PRIE KULTŪROS MINISTERIJOS LEIDIMĄ

 

Kilnojamųjų kultūros vertybių ir antikvarinių daiktų aprašymas pagal kategorijas

Kodas*

Archeologijos radiniai, rasti žemėje ar vandenyje

9706 00 00

Istorijos, archeologijos, etnografijos arba numizmatikos kolekcijos ir kolekcionavimo objektai**

9705 00 00

Senesni kaip 200 metų spausdinti žemėlapiai

9706 00 00

Kilnojamosios kultūros vertybės ir antikvariniai daiktai, senesni kaip 100 metų:

9706 00 00

elementai, esantys neatsiejama išardytų meninių, istorinių ar religinių paminklų dalis

ginklai ir amunicija, mašinos, aparatai, įranga, skirta kariniams tikslams

muzikos instrumentai

laikrodžiai

baldai

aukso, sidabro ir kitų metalų dirbiniai

stiklo, medienos, keramikos ir porceliano dirbiniai

fotografijos ir fotografijos prietaisai, kiti optiniai prietaisai

bažnytiniai reikmenys ir objektai, susiję su tikėjimu

žaislai ir žaidimai

drabužiai ir tekstilės dirbiniai

namų apyvokos reikmenys

technikos ir technologijos objektai

knygos – pavieniui arba kolekcijomis

 

Kilnojamosios kultūros vertybės ir antikvariniai daiktai, senesni kaip 50 metų ir nepriklausantys jų kūrėjams:

 

tapybos kūriniai, koliažai ir panašios dekoratyvinės plaketės, sukurti tik ranka bet kuriomis kūrimo priemonėmis, naudojant bet kokią medžiagą***

9701,

9706 00 00

grafikos kūriniai (graviūros, estampai, litografijos, šilkografijos, piešiniai)***

9702 00 00, 9706 00 00

skulptūrų arba statulų originalai ir jų kopijos, padarytos tokiu būdu kaip ir originalai***

9703 00 00, 9706 00 00

inkunabulai ir rankraščiai, tarp jų žemėlapiai ir natos –  pavieniui arba kolekcijomis***

9702 00 00, 9706 00 00, 4901 10 00, 4901 99 00, 4904 00 00, 4905 91 00, 4905 99 00

automototechnikos ir mechanikos objektai

9705 00 00 85-89 skirsnis

 

_____________

*Prekių kodai nurodyti pagal Europos Bendrijos kombinuotosios nomenklatūros versiją, patvirtintą 2003 m. rugsėjo 11 d. Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1789/2003, iš dalies keičiančiu Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2658/87 dėl tarifų ir statistinės prekių nomenklatūros ir bendrojo muitų tarifo I priedą (OL 2004 m. specialusis leidimas, 2 skyrius, 14 tomas, p. 3).

**Kolekcionavimo objektais laikomi objektai, turintys kolekcionavimui reikalingų savybių, – daiktai, kurie yra palyginti reti, kurie paprastai nenaudojami pagal pirminę paskirtį, dėl kurių sudaromi ypatingi sandoriai, kuriais neprekiaujama kaip kitais daiktais ir kurie turi didelę vertę.

***Jeigu kilnojamoji kultūros vertybė ar antikvarinis daiktas yra senesni kaip 100 metų, naudojamas kodas 9706 00 00.

_____________

 

 

Priedo pakeitimai:

Nr. 951, 2005-08-30, Žin., 2005, Nr. 106-3920 (2005-08-31), i. k. 1051100NUTA00000951

Nr. 618, 2009-06-10, Žin., 2009, Nr. 76-3124 (2009-06-27), i. k. 1091100NUTA00000618

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 951, 2005-08-30, Žin., 2005, Nr. 106-3920 (2005-08-31), i. k. 1051100NUTA00000951

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. lapkričio 9 d. nutarimo Nr. 1424 "Dėl Kilnojamųjų kultūros vertybių ir antikvarinių daiktų išvežimo iš Lietuvos Respublikos taisyklių ir kilnojamųjų kultūros vertybių ir antikvarinių daiktų, kuriuos išvežant iš Lietuvos Respublikos būtina turėti Kultūros vertybių apsaugos departamento prie Kultūros ministerijos leidimą, sąrašo patvirtinimo" pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 618, 2009-06-10, Žin., 2009, Nr. 76-3124 (2009-06-27), i. k. 1091100NUTA00000618

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. lapkričio 9 d. nutarimo Nr. 1424 "Dėl Kilnojamųjų kultūros vertybių ir antikvarinių daiktų išvežimo iš Lietuvos Respublikos taisyklių ir kilnojamųjų kultūros vertybių ir antikvarinių daiktų, kuriuos išvežant iš Lietuvos Respublikos būtina turėti Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos leidimą, sąrašo patvirtinimo" pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 557, 2013-06-20, Žin., 2013, Nr. 68-3423 (2013-06-28), i. k. 1131100NUTA00000557

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. lapkričio 9 d. nutarimo Nr. 1424 "Dėl Kilnojamųjų kultūros vertybių ir antikvarinių daiktų išvežimo iš Lietuvos Respublikos taisyklių ir Kilnojamųjų kultūros vertybių ir antikvarinių daiktų, kuriuos išvežant iš Lietuvos Respublikos būtina turėti Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos leidimą, sąrašo patvirtinimo" pakeitimo

 

4.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 471, 2022-05-04, paskelbta TAR 2022-05-06, i. k. 2022-09698

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. lapkričio 9 d. nutarimo Nr. 1424 „Dėl Kilnojamųjų kultūros vertybių ir antikvarinių daiktų išvežimo iš Lietuvos Respublikos taisyklių ir kilnojamųjų kultūros vertybių ir antikvarinių daiktų, kuriuos išvežant iš Lietuvos Respublikos būtina turėti Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos leidimą, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo