Suvestinė redakcija nuo 2024-05-01 iki 2024-10-31

 

Įstatymas paskelbtas: Žin. 1996, Nr. 11-281, i. k. 0951010ISTA00I-1143

 

Nauja įstatymo redakcija nuo 2004-05-01:

Nr. IX-1840, 2003-11-20, Žin., 2003, Nr. 117-5317 (2003-12-17)

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

TABAKO, TABAKO GAMINIŲ IR SU JAIS SUSIJUSIŲ GAMINIŲ KONTROLĖS

ĮSTATYMAS

 

1995 m. gruodžio 20 d. Nr. I-1143

Vilnius

 

 

Pakeistas teisės akto pavadinimas:

Nr. XII-1529, 2014-12-23, paskelbta TAR 2015-01-06, i. k. 2015-00098

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1 straipsnis. Įstatymo paskirtis

1. Šis Įstatymas reglamentuoja su neapdoroto tabako, tabako gaminių ir su tabako gaminiais susijusių gaminių gamyba, prekyba, laikymu, gabenimu, įvežimu, importu, reklama, vartojimu, įsigijimo ir (ar) vartojimo skatinimu bei rėmimu, taip pat su neapdoroto tabako, tabako gaminių ir su tabako gaminiais susijusių gaminių pateikimu rinkai ir ženklinimu susijusius santykius ir nustato valstybės tabako, tabako gaminių ir su tabako gaminiais susijusių gaminių kontrolės pagrindus Lietuvos Respublikoje.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XII-1916, 2015-06-30, paskelbta TAR 2015-07-07, i. k. 2015-11094

Nr. XII-2419, 2016-06-09, paskelbta TAR 2016-06-22, i. k. 2016-17405

Nr. XIII-3378, 2020-11-05, paskelbta TAR 2020-11-20, i. k. 2020-24525

Nr. XIV-582, 2021-10-14, paskelbta TAR 2021-10-28, i. k. 2021-22388

 

2. Atsižvelgiant į tai, kad žmogaus ir visuomenės sveikata yra viena svarbiausių visuomenės vertybių, šio Įstatymo nuostatomis siekiama mažinti Lietuvos Respublikoje tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių vartojimą, jų prieinamumą (ypač nepilnamečiams asmenims) ir dėl tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių vartojimo atsiradusius neigiamus padarinius gyventojų sveikatai ir ūkiui.

3. Neapdorotas tabakas, tabako gaminiai ir su tabako gaminiais susiję gaminiai yra priskiriami specialiems gaminiams, kurių gamybai, prekybai, įvežimui, importui, reklamai, kitoms su jais susijusioms veiklos rūšims ir vartojimui pagal šį ir kitus įstatymus bei teisės aktus taikomas ypatingas valstybinis teisinis reglamentavimas.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XIV-582, 2021-10-14, paskelbta TAR 2021-10-28, i. k. 2021-22388

 

4. Šio Įstatymo nuostatos suderintos su šio Įstatymo 2 priede nurodytais Europos Sąjungos teisės aktais.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XII-1918, 2015-06-30, paskelbta TAR 2015-07-07, i. k. 2015-11096

 

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XII-1529, 2014-12-23, paskelbta TAR 2015-01-06, i. k. 2015-00098

 

2 straipsnis. Pagrindinės šio Įstatymo sąvokos

1. Automobilinė parduotuvė – registruota transporto priemonė, įrengta kaip maisto ir (ar) ne maisto prekių pardavimo vieta, iš kurios savivaldybės tarybos nustatyta tvarka aptarnaujami miestelių ir kaimų gyventojai.

2. Bedūmis tabako gaminys – tabako gaminys, kuris vartojamas nepridegtas, įskaitant kramtomąjį, uostomąjį ir oraliniam vartojimui skirtą tabaką.

3. Bendrasis įspėjimas – užrašas ant rūkomojo tabako gaminių pakuočių „Rūkymas žudo – mesk rūkyti tuojau pat“.

4. Cigaras ar cigarilė – tabako gaminys, vartojamas pridegtas:

1) paruoštas rūkyti tabako ritinėlis, įvyniotas į išorinį apvalkalą, pagamintą iš natūralaus tabako;

2) paruoštas rūkyti smulkinto tabako mišiniu užpildytas tabako ritinėlis, kurį visiškai dengia tabako spalvos apvalkalas, pagamintas iš regeneruoto tabako (apvalkalas turi dengti ir filtrą, bet ne kandiklį, kai jie yra), ir kurio vieneto svoris (be filtro ar kandiklio) yra ne mažesnis kaip 2,3 gramo, bet ne didesnis kaip 10 gramų ir bent trečdalio ritinėlio (pagal ilgį) apimtis yra ne mažesnė kaip 34 milimetrų.

5. Cigaretė – tabako gaminys, vartojamas pridegtas:

1) paruoštas rūkyti tabako ritinėlis, kuris nepriskirtinas prie cigarų ar cigarilių pagal šio straipsnio 4 dalies nuostatas;

2) tabako ritinėlis, kuris nepramoniniu būdu įkištas į cigarečių popieriaus vamzdelį, pagamintą iš cigarečių popieriaus;

3) tabako ritinėlis, kuris nepramoniniu būdu įvyniotas į cigarečių popierių.

6. Derva – grynas bevandenis nikotino neturintis dūmų kondensatas.

7. Didžiausiasis leidžiamasis kiekis – miligramais matuojamas didžiausias leidžiamas medžiagos kiekis, įskaitant nulį, tabako gaminyje arba iš jo išsiskiriančiose medžiagose.

8. Elektroninė cigaretė – gaminys, kuris gali būti naudojamas garams, kuriuose yra nikotino, vartoti per kandiklį, arba bet kuri tokio gaminio sudedamoji dalis, įskaitant kapsulę, rezervuarą ir įtaisą be kapsulės ar rezervuaro. Elektroninės cigaretės gali būti vienkartinės arba užpildomos iš pildomosios talpyklos ir rezervuaro, arba daugkartinės su keičiamomis vienkartinėmis kapsulėmis.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XIV-295, 2021-05-13, paskelbta TAR 2021-05-27, i. k. 2021-11763

 

9. Elektroninių cigarečių pildyklė – indas, kuriame yra skysčio, naudojamo elektroninėms cigaretėms pripildyti.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XIV-295, 2021-05-13, paskelbta TAR 2021-05-27, i. k. 2021-11763

 

10. Europos ekonominės erdvės susitarimo dalyvė – Europos Sąjungos valstybė narė ar Europos laisvosios prekybos asociacijos (ELPA) valstybė, išskyrus Šveicarijos Konfederaciją.

11. Europos ekonominės erdvės susitarimo dalyvėje, išskyrus Lietuvos Respubliką, įsteigto juridinio asmens ar kitos organizacijos filialas – filialas, atstovybė ar kitas tokios teisinės formos neturintis Europos ekonominės erdvės susitarimo dalyvėje, išskyrus Lietuvos Respubliką, įsteigto juridinio asmens ar kitos organizacijos padalinys.

12. Informacinis pranešimas – užrašas ant rūkomojo tabako gaminių išorinės pakuotės, įskaitant vienetinius pakelius, „Tabako dūmuose yra daugiau kaip 70 medžiagų, kurios, kaip žinoma, sukelia vėžį“.

13. Įspėjimas apie galimą žalą sveikatai – įspėjimas apie tabako gaminio vartojimo sukeliamą žalą žmogaus sveikatai arba kitus nepageidaujamus padarinius, įskaitant tekstinius įspėjimus apie galimą žalą sveikatai, kombinuotuosius įspėjimus apie galimą žalą sveikatai, bendruosius įspėjimus ir informacinius pranešimus, teikiamus, kaip numatyta šiame Įstatyme.

14. Išorinė pakuotė – pakuotė (išskyrus permatomą vyniojamąją medžiagą), į kurią supakuoti tabako gaminiai ar su tabako gaminiais susiję gaminiai pateikiami rinkai ir kuri apima vienetinį pakelį ar vienetinių pakelių bloką.

15. Išsiskiriančios medžiagos – medžiagos, kurios išsiskiria vartojant tabaką, tabako gaminį ar su tabako gaminiais susijusį gaminį pagal paskirtį.

151. Kaitinamojo tabako gaminys – naujoviškas tabako gaminys, kuris kaitinamas tam, kad iš jo išsiskirtų nikotinas ir kitos cheminės medžiagos, kuriuos įkvepia vartotojas (-ai), ir kuris pagal savybes yra bedūmis tabako gaminys arba rūkomojo tabako gaminys.

Papildyta straipsnio dalimi:

Nr. XIV-2083, 2023-06-22, paskelbta TAR 2023-07-05, i. k. 2023-13985

 

16. Kombinuotasis įspėjimas apie galimą žalą sveikatai – įspėjimas apie galimą žalą sveikatai, kurį sudaro tekstinis įspėjimas ir jį atitinkanti nuotrauka ar iliustracija, kaip numatyta šiame Įstatyme.

17Kramtomasis tabakas – bedūmis tabako gaminys, skirtas tik kramtyti.

18Kvapioji medžiaga – priedas, suteikiantis kvapą ir (ar) skonį.

19. Naujoviškas tabako gaminys – tabako gaminys, kuris nepriklauso jokiai iš šių kategorijų: cigarečių, suktinių tabako, pypkių tabako, vandens pypkių tabako, cigarų, cigarilių, kramtomojo tabako, uostomojo tabako ar oraliniam vartojimui skirto tabako, ir yra pateiktas rinkai po 2014 m. gegužės 19 d.

20. Neapdorotas tabakas – nesmulkinti ar kitaip neapdoroti tabako lapai ir kitos tabako dalys, išskyrus tuos, kurie pagal Lietuvos Respublikos akcizų įstatymą laikomi apdorotu tabaku.

201. Neapdoroto tabako didmeninės prekybos sandėlis – Nekilnojamojo turto registre įregistruota kaip sandėlis patalpa, kurioje vykdoma neapdoroto tabako didmeninė prekyba.

Papildyta straipsnio dalimi:

Nr. XIV-582, 2021-10-14, paskelbta TAR 2021-10-28, i. k. 2021-22388

 

21. Nikotinas – alkaloidas, esantis tabake.

22. Oraliniam vartojimui skirtas tabakas – per burną vartoti, išskyrus įkvėpti ar kramtyti, skirtas tabako gaminys, kuris gaminamas tik iš tabako arba kuriame yra tabako ir kuris tiekiamas porcijomis dažniausiai supakuotas į paprastus arba akytus paketėlius kaip milteliai arba kaip smulkios dalelės ar kaip bet kokie jų mišiniai.

23. Paslėpta tabako gaminių ir (ar) su tabako gaminiais susijusių gaminių reklama – bet kokia forma ir bet kokiomis priemonėmis skleidžiama informacija apie tabako gaminius ir (ar) su tabako gaminiais susijusius gaminius, tabako gaminių ir (ar) su tabako gaminiais susijusių gaminių gamintojus, importuotojus ar pardavėjus, jų firmos vardą (pavadinimą), prekių ženklą ar veiklą, pateikiama taip, kad gali suklaidinti reklamos vartotojus dėl šios informacijos pateikimo tikrojo tikslo. Toks informacijos pateikimas visais atvejais laikomas paslėpta reklama, kai už ją užmokama ar kitaip atsilyginama.

24. Paviljonas – Nekilnojamojo turto registre neregistruojamas ir į žemę įleistų pamatų neturintis laikinas statinys, pagamintas gamykloje ar pastatytas iš surenkamų konstrukcijų ir turintis viduje įrengtą prekybos salę pirkėjams aptarnauti.

25. Pypkių tabakas – tabakas, kuris vartojamas pridegtas ir išimtinai skirtas rūkyti juo prikimštą pypkę.

26. Pridėtinis tabako gaminio kvapas ar skonis – aiškiai juntamas ne tabako kvapas ar skonis, kurį suteikia priedas ar priedų derinys, įskaitant vaisių, prieskonių, žolių, alkoholio, karamelės, mentolio ar vanilės ir kitus priedus ar jų derinius, ir kuris jaučiamas prieš vartojant ir (ar) vartojant tabako gaminį.

27. Priedas – medžiaga, išskyrus tabaką, kuri gali būti dedama į tabako gaminį, vienetinį pakelį ar bet kokią išorinę pakuotę.

28. Priklausomybės sukėlimo geba – farmakologinė medžiagos geba sukelti priklausomybę – būklę, kai suteikiamu pasitenkinimu ar abstinencijos simptomų palengvinimu arba abiem būdais paveikiami individo gebėjimai kontroliuoti savo elgesį.

29. Rėmimas – finansinė ar kitokia parama renginiui, veiklai ar asmeniui, skatinanti įsigyti ir (ar) vartoti tabako gaminius ir su tabako gaminiais susijusius gaminius.

30. Rūkomasis žolinis gaminys – augalų, žolių ar vaisių pagrindo gaminys, kuriame nėra tabako ir kurį galima vartoti pridegtą.

31. Rūkomojo tabako gaminys – tabako gaminys, kuris vartojamas pridegtas.

32. Socialinė reklama – reklama, kuria skatinama socialinė gerovė, tai yra sveika gyvensena, sveikatos stiprinimas, ligų ir žalingų sveikatai įpročių profilaktika.

33. Suktinių tabakas – tabakas, kuris vartotojų ar mažmeninės prekybos vietose naudojamas cigaretėms pasigaminti ar pagaminti.

34. Suktinių tabako maišelis (toliau – maišelis) – suktinių tabakui skirta pastatoma plokščiadugnė arba neplokščiadugnė (stačiakampio voko su užlenkiamu kraštu formos) talpyklė iš lanksčios medžiagos (vienetinis pakelis), kurios dugnas sandariai sujungtas su sienelėmis.

35. Su tabako gaminiais susijęs gaminys (toliau – susijęs gaminys) – elektroninė cigaretė, elektroninių cigarečių pildyklė, taip pat rūkomasis žolinis gaminys.

36. Tabakas – lapai ir kitos natūralios apdorotos ar neapdorotos tabako (Nicotiana) genties augalų dalys, įskaitant pūstinį ir regeneruotą tabaką.

37. Tabako gaminio ir (ar) susijusio gaminio sudedamoji dalis – tabakas, priedas, taip pat bet kuri medžiaga ar elementas, esantis paruoštame vartoti tabako gaminyje ir (ar) susijusiame gaminyje, įskaitant popierių, filtrą, rašalą, kapsules ir klijus.

38. Tabako gaminys – vartoti skirtas gaminys, kuris gaminamas tik iš tabako (tiek genetiškai modifikuoto, tiek nemodifikuoto) arba kuriame yra tabako.

39. Tabako gaminių didmeninės prekybos sandėlis – atskirą įėjimą turinti nuo kitų patalpų konstrukcijomis atitverta patalpa arba Lietuvos Respublikoje esančio akcizais apmokestinamų prekių sandėlio patalpa, kurios Nekilnojamojo turto registre įregistruotos kaip sandėliai ir kuriose vykdoma tabako gaminių didmeninė prekyba.

40. Neapdoroto tabako, tabako gaminių ir (ar) susijusių gaminių importas – neapdoroto tabako, tabako gaminių ir (ar) susijusių gaminių įvežimas į Europos Sąjungos teritoriją, nebent gaminiams yra taikoma sąlyginio neapmokestinimo procedūra arba tvarka jų įvežimo į Europos Sąjungą metu, taip pat sąlyginio neapmokestinimo procedūros arba tvarkos taikymo nutraukimas.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XIV-295, 2021-05-13, paskelbta TAR 2021-05-27, i. k. 2021-11763

Nr. XIV-582, 2021-10-14, paskelbta TAR 2021-10-28, i. k. 2021-22388

 

41. Neapdoroto tabako, tabako gaminių ir (ar) susijusių gaminių importuotojas – į Europos Sąjungos teritoriją įvežtų neapdoroto tabako, tabako ir (ar) susijusių gaminių savininkas arba asmuo, turintis teisę jais disponuoti.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XIV-295, 2021-05-13, paskelbta TAR 2021-05-27, i. k. 2021-11763

Nr. XIV-582, 2021-10-14, paskelbta TAR 2021-10-28, i. k. 2021-22388

 

42. Tabako gaminių ir (ar) susijusių gaminių įsigijimo ir (ar) vartojimo skatinimas – informavimo ir įtikinėjimo veiksmai, įskaitant specialius renginius, akcijas, nuolaidas, dovanas ir panašiai, skatinantys apsispręsti įsigyti ir (ar) vartoti tabako gaminius ir (ar) susijusius gaminius.

43. Neapdoroto tabako, tabako gaminių ir (ar) susijusių gaminių įvežimas – neapdoroto tabako, tabako gaminių ir (ar) susijusių gaminių įvežimas iš Europos Sąjungos valstybių narių į Lietuvos Respubliką (išskyrus fizinių asmenų įvežamus tabako gaminius ir (ar) susijusius gaminius).

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XIV-295, 2021-05-13, paskelbta TAR 2021-05-27, i. k. 2021-11763

Nr. XIV-582, 2021-10-14, paskelbta TAR 2021-10-28, i. k. 2021-22388

 

44. Tabako gaminių ir (ar) susijusių gaminių mažmeninės prekybos vieta (toliau – mažmeninės prekybos vieta) – parduotuvių, kioskų, paviljonų, restoranų, kavinių, barų, bufetų ar kitos patalpos ir automobilinės parduotuvės, kuriose tabako gaminiai ir (ar) susiję gaminiai parduodami vartotojui (kai pirkėjai aptarnaujami lauko sąlygomis, tabako gaminių ir (ar) susijusių gaminių prekybos vieta laikoma kasos aparato įrengimo vieta).

45. Tabako gaminių ir (ar) susijusių gaminių prekybos vieta (toliau – prekybos vieta) – tabako gaminių ir (ar) susijusių gaminių mažmeninės prekybos vieta, taip pat patalpa, kuriose vyksta tabako gaminių ir (ar) susijusių gaminių didmeninė prekyba.

46. Tabako gaminių ir (ar) susijusių gaminių reklama – bet kokia forma ir bet kokiomis priemonėmis skleidžiama informacija apie tabako gaminius ir (ar) susijusius gaminius, tiesiogiai ar netiesiogiai skatinanti įsigyti ir (ar) vartoti tabako gaminius ir (ar) susijusius gaminius.

47. Tabako, tabako gaminių ir (ar) susijusių gaminių kontrolė (toliau – tabako kontrolė) – šiame Įstatyme ir kituose tabako kontrolę reglamentuojančiuose teisės aktuose nustatytų tabako, tabako gaminių ir (ar) susijusių gaminių vartojimo, gamybos, įvežimo, importo, prekybos, reklamos, įsigijimo, įsigijimo ir (ar) vartojimo skatinimo, rėmimo valstybinio reglamentavimo priemonių, skirtų tabako gaminių ir (ar) susijusių gaminių vartojimui, taip pat jų vartojimo neigiamiems padariniams sveikatai ir ūkiui mažinti, visuma.

48. Tarpvalstybinė nuotolinė prekyba – nuotolinis pardavimas vartotojams, kai vartotojas, užsakydamas gaminį mažmeninės prekybos vietoje, yra Lietuvos Respublikoje, o mažmeninės prekybos vieta įsteigta kitoje Europos ekonominės erdvės susitarimo dalyvėje ar kitoje užsienio valstybėje; mažmeninės prekybos vieta laikoma įsteigta Europos ekonominės erdvės susitarimo dalyvėje:

1) prekiaujant fiziniam asmeniui – jeigu jis turi savo verslo vietą toje Europos ekonominės erdvės susitarimo dalyvėje;

2) kitais atvejais – jeigu asmuo, kuris verčiasi mažmenine prekyba, turi savo oficialią būstinę, centrinę administraciją ar verslo vietą, įskaitant filialą, agentūrą ar bet kokį kitą padalinį, toje Europos ekonominės erdvės susitarimo dalyvėje.

49. Tiekimas rinkai – gaminių, neatsižvelgiant į jų pagaminimo vietą, tiekimas Lietuvos Respublikoje esantiems vartotojams už mokestį ar nemokamai, įskaitant nuotolinį pardavimą. Tarpvalstybinės nuotolinės prekybos atveju gaminys laikomas tiekiamu Lietuvos Respublikos rinkai, jeigu vartotojas yra Lietuvos Respublikoje.

50. Toksiškumas – medžiagos savybė sukelti tam tikro lygio iš karto ar ilgainiui pasireiškiantį žalingą poveikį žmogaus organizmui, paprastai kai ta medžiaga vartojama arba jos poveikis patiriamas dažnai ar nuolat.

51. Uostomasis tabakas – bedūmis tabako gaminys, kuris vartojamas per nosį.

52. Užsienio juridinis asmuo – Europos ekonominės erdvės susitarimo dalyvėje (išskyrus Lietuvos Respubliką) ar kitoje užsienio valstybėje įsteigtas juridinis asmuo arba kita organizacija.

53. Vandens pypkių tabakas – tabako gaminys, kurį galima vartoti naudojant vandens pypkę. Šiame Įstatyme vandens pypkių tabakas laikomas rūkomojo tabako gaminiu. Jeigu tabaką galima naudoti ir vandens pypkėse, ir kaip suktinių tabaką, jis laikomas suktinių tabaku.

54. Vienetinis pakelis – mažiausia atskira rinkai tiekiamo tabako gaminio ar susijusio gaminio pakuotė.

55. Kitos šiame Įstatyme vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos akcizų įstatyme, Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatyme, Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatyme, Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme ir Lietuvos Respublikos vartotojų teisių apsaugos įstatyme.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XIV-582, 2021-10-14, paskelbta TAR 2021-10-28, i. k. 2021-22388

 

 Straipsnio pakeitimai:

Nr. X-390, 2005-11-15, Žin., 2005, Nr. 142-5105 (2005-12-03)

Nr. X-699, 2006-06-15, Žin., 2006, Nr. 73-2765 (2006-06-30)

Nr. XI-2102, 2012-06-21, Žin., 2012, Nr. 78-4024 (2012-07-04)

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XII-1529, 2014-12-23, paskelbta TAR 2015-01-06, i. k. 2015-00098

Nr. XII-1916, 2015-06-30, paskelbta TAR 2015-07-07, i. k. 2015-11094

Nr. XII-1918, 2015-06-30, paskelbta TAR 2015-07-07, i. k. 2015-11096

Nr. XII-2419, 2016-06-09, paskelbta TAR 2016-06-22, i. k. 2016-17405

 

3 straipsnis. Valstybės tabako, tabako gaminių ir susijusių gaminių kontrolės politikos principai

Valstybės tabako, tabako gaminių ir susijusių gaminių kontrolės politikos principai yra:

1) ginti žmogaus teises į aplinką be tabako dūmų;

2) mokesčiais ir kitomis valstybinio reglamentavimo priemonėmis mažinti tabako gaminių ir susijusių gaminių prieinamumą, ypač nepilnamečiams asmenims;

3) drausti naudoti valstybės ir savivaldybių biudžetų lėšas tabako auginimui, jo gaminių gamybai, prekybai, importui ir įvežimui plėtoti;

4) valstybinio teisinio reglamentavimo priemonėmis užtikrinti, kad dalis valstybės biudžeto lėšų, gautų iš tabako gaminių ir susijusių gaminių gamybos, importo ir prekybos, būtų skiriama sveikatos išsaugojimo ir stiprinimo programoms rengti ir įgyvendinti;

5) drausti tabako gaminių ir susijusių gaminių reklamą;

6) drausti tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių įsigijimo ir (ar) vartojimo skatinimą bei rėmimą bet kokia forma ir bet kokiomis priemonėmis;

Straipsnio punkto pakeitimai:

Nr. XIII-69, 2016-12-08, paskelbta TAR 2016-12-14, i. k. 2016-28885

 

7) didinti visuomenės informuotumą apie tabako gaminių ir susijusių gaminių vartojimo daromą žalą žmonių sveikatai, taip pat socialinę ir ekonominę žalą valstybei;

8) skatinti rūkančius asmenis mesti rūkyti ir teikti jiems pagalbą;

9) vykdyti tabako, tabako gaminių ir susijusių gaminių kontrolę ir stebėseną (monitoringą);

Straipsnio punkto pakeitimai:

Nr. XIV-582, 2021-10-14, paskelbta TAR 2021-10-28, i. k. 2021-22388

 

10) remti socialinę reklamą, nerūkymo propagavimą per visuomenės informavimo priemones;

11) siekti sukurti darbo, poilsio ir gyvenamąją aplinką be tabako dūmų;

12) nustatant ir įgyvendinant su tabako kontrole susijusias politikos kryptis, apsaugoti jas nuo komercinių ir kitų tabako pramonės interesų.

Papildyta straipsnio punktu:

Nr. XIII-69, 2016-12-08, paskelbta TAR 2016-12-14, i. k. 2016-28885

 

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XII-1529, 2014-12-23, paskelbta TAR 2015-01-06, i. k. 2015-00098

 

II SKYRIUS

TABAKO GAMINIŲ IR SUSIJUSIŲ GAMINIŲ SUDĖTIES, KOKYBĖS IR ŽENKLINIMO, INFORMACIJOS APIE NEAPDOROTĄ TABAKĄ, TABAKO GAMINIUS, SUSIJUSIUS GAMINIUS IR NAUJOVIŠKUS TABAKO GAMINIUS TEIKIMO REIKALAVIMAI

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. XII-2419, 2016-06-09, paskelbta TAR 2016-06-22, i. k. 2016-17405

Nr. XIV-582, 2021-10-14, paskelbta TAR 2021-10-28, i. k. 2021-22388

 

PIRMASIS SKIRSNIS

TABAKO GAMINIŲ SUDĖTIES, KOKYBĖS IR ŽENKLINIMO, INFORMACIJOS APIE NEAPDOROTĄ TABAKĄ, TABAKO GAMINIUS TEIKIMO REIKALAVIMAI

Pakeistas skirsnio pavadinimas:

Nr. XIV-582, 2021-10-14, paskelbta TAR 2021-10-28, i. k. 2021-22388

 

4 straipsnis. Tabako gaminių sudėties ir kokybės bendrieji reikalavimai

1. Lietuvos Respublikoje gaminamų ir (ar) parduodamų tabako gaminių sudėties ir kokybės rodikliai turi atitikti šiame Įstatyme nustatytus reikalavimus.

2. Lietuvos Respublikoje parduodamose, gaminamose ar į ją importuojamose ir eksportuojamose cigaretėse didžiausieji leidžiamieji išsiskiriančių medžiagų kiekiai neturi viršyti: dervų – 10 miligramų, nikotino – 1 miligramo, anglies monoksido – 10 miligramų iš vienos cigaretės.

3. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija (toliau – Sveikatos apsaugos ministerija) turi teisę atlikti tyrimus tam, kad būtų nustatytas iš cigarečių išsiskiriančių medžiagų, nenurodytų šio straipsnio 2 dalyje, kiekis ir (ar) iš kitų negu cigaretės tabako gaminių išsiskiriančių medžiagų kiekis, įvertintas šių medžiagų poveikis sveikatai, ypač jeigu šios medžiagos pasižymi priklausomybę lemiančiu poveikiu. Šiuos tyrimus atlikti gali laboratorijos, nurodytos šio Įstatymo 6 straipsnio 1 dalyje.

4. Sveikatos apsaugos ministerija praneša Europos Komisijai apie visus iš cigarečių išsiskiriančių medžiagų, nenurodytų šio straipsnio 2 dalyje, ir (ar) iš kitų negu cigaretės tabako gaminių išsiskiriančių medžiagų didžiausiuosius leidžiamuosius išsiskiriančių medžiagų kiekius, jeigu tokie didžiausieji leidžiamieji išsiskiriančių medžiagų kiekiai nustatyti, ir informuoja ją apie matavimo metodus, kuriais iš cigarečių išsiskiriančių medžiagų ir (ar) iš kitų negu cigaretės tabako gaminių išsiskiriančių medžiagų didžiausieji leidžiamieji išsiskiriančių medžiagų kiekiai buvo nustatyti.

5. Lietuvos Respublikos Vyriausybės įgaliota institucija, vadovaudamasi moksliniais tyrimais pagrįstais įrodymais, turi teisę uždrausti naudoti tabako gaminio sudedamąsias dalis, pasižyminčias įprantamąsias tabako gaminių savybes didinančiu poveikiu.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XII-2419, 2016-06-09, paskelbta TAR 2016-06-22, i. k. 2016-17405

 

41 straipsnis. Tabako gaminių sudedamųjų dalių reglamentavimas

1. Lietuvos Respublikoje draudžiama tiekti rinkai pridėtinio tabako gaminio kvapo ar skonio tabako gaminius. Šis draudimas nėra taikomas priedams, kurie yra būtini tabako gaminių gamybai, pavyzdžiui, cukrui, skirtam džiovinimo proceso metu prarastam cukrui pakeisti, jeigu tie priedai nesuteikia gaminiui pridėtinio tabako gaminio kvapo ar skonio ir žymiai ar išmatuojamai nepadidina tabako gaminio priklausomybės sukėlimo gebos, kancerogeninių, mutageninių ir toksiškai veikiančių reprodukciją (toliau – KMR) savybių. Lietuvos Respublikos Vyriausybė ar jos įgaliota institucija praneša Europos Komisijai apie priemones, kurių imtasi pagal šią dalį.

2. Europos Sąjungos teisės aktuose ar juos įgyvendinančiuose Lietuvos Respublikos Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos priimtuose teisės aktuose nustatomos procedūros, pagal kurias nustatoma, ar tabako gaminys patenka į šio straipsnio 1 dalies taikymo sritį.

3. Lietuvos Respublikoje draudžiama pateikti rinkai tabako gaminius, kuriuose yra šių priedų:

1) vitaminų arba kitų priedų, kurie sudaro įspūdį, kad tabako gaminys yra naudingas ar mažiau kenksmingas sveikatai;

2) kofeino arba taurino, arba kitų priedų ir stimuliuojamųjų junginių, kurie siejami su energija ir gyvybingumu;

3) priedų, nudažančių išsiskiriančias medžiagas;

4) rūkomojo tabako gaminių atveju – priedų, kurie palengvina įkvėpimą ar nikotino įsisavinimą;

5) priedų, kurie nesudeginti turi KMR savybių.

4. Lietuvos Respublikoje draudžiama tiekti rinkai tabako gaminius, kurių bet kokiose sudedamosiose dalyse, pavyzdžiui, filtruose, popieriuje, pakuotėse, kapsulėse ar bet kuriuose techniniuose elementuose yra kvapiųjų medžiagų, leidžiančių pakeisti atitinkamo tabako gaminio kvapą ar skonį, jų stiprumą ar tabako gaminio dūmo sodrumą. Filtruose, popieriuje ir kapsulėse negali būti tabako arba nikotino.

5. Tabako gaminiams atitinkamai taikomos 2006 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH), įsteigiančio Europos cheminių medžiagų agentūrą, iš dalies keičiančio Direktyvą 1999/45/EB bei panaikinančio Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 793/93, Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1488/94, Tarybos direktyvą 76/769/EEB ir Komisijos direktyvas 91/155/EEB, 93/67/EEB, 93/105/EB bei 2000/21/EB (toliau – Reglamentas (EB) Nr. 1907/2006), nuostatos ir sąlygos.

6. Lietuvos Respublikos Vyriausybė ar jos įgaliota institucija, turėdama mokslinių įrodymų, kad konkrečiame tabako gaminyje esančių priedų kiekis yra toks, kad vartojimo metu žymiai ar išmatuojamai padidėja tabako gaminio priklausomybės sukėlimo geba, toksiškumas arba jo KMR savybės, turi teisę Lietuvos Respublikos Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka uždrausti pateikti rinkai tokį tabako gaminį. Tokiais atvejais Lietuvos Respublikos Vyriausybė ar jos įgaliota institucija praneša Europos Komisijai apie priemones, kurių ji ėmėsi pagal šią dalį.

7. Šio straipsnio 1 ir 4 dalyse nustatyti draudimai taikomi cigaretėms, suktinių tabakui ir kaitinamojo tabako gaminiams.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XIV-2083, 2023-06-22, paskelbta TAR 2023-07-05, i. k. 2023-13985

 

8. Lietuvos Respublikos Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka ir sąlygomis tabako gaminių gamintojai ir importuotojai turi teisę kreiptis į Lietuvos Respublikos Vyriausybės įgaliotą instituciją dėl įvertinimo, ar tabako gaminys turi pridėtinį tabako gaminio kvapą ar skonį, ar jo gamybai buvo panaudoti draudžiami priedai ar kvapiosios medžiagos ir ar tabako gaminio sudėtyje yra toks priedų kiekis, dėl kurio žymiai ir išmatuojamai padidėja atitinkamo tabako gaminio priklausomybės sukėlimo geba, toksiškumas arba jo KMR savybės.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XII-2419, 2016-06-09, paskelbta TAR 2016-06-22, i. k. 2016-17405

 

5 straipsnis. Tabako gaminių atitikties patvirtinimo dokumentai

1. Kad tabako gaminiai atitinka nustatytus reikalavimus, įskaitant reikalavimus dėl dervų, nikotino ir anglies monoksido kiekio cigaretėse, turi būti patvirtinta Europos ekonominės erdvės susitarimo dalyvių ar Turkijos kompetentingų institucijų patvirtintose (akredituotose) bandymų laboratorijose atliktais bandymais. Tabako gaminių gamintojai ir importuotojai privalo turėti tabako gaminių atitiktį patvirtinančius dokumentus. Tabako gaminių importuotojams tabako gaminių atitiktį patvirtinančius dokumentus išduoda tabako gaminių gamintojai.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XIII-345, 2017-05-04, paskelbta TAR 2017-05-11, i. k. 2017-08030

 

2. Tabako gaminių atitiktį patvirtinančių dokumentų, nurodytų šio straipsnio 1 dalyje, pateikimo tvarką ir reikalavimus nustato Lietuvos Respublikos Vyriausybės įgaliota institucija.

 

6 straipsnis. Laboratorijos ir matavimo metodai

1. Dervų, nikotino, anglies monoksido kiekiai cigaretėse nustatomi Europos ekonominės erdvės susitarimo dalyvių ar Turkijos kompetentingų institucijų patvirtintose (akredituotose) laboratorijose, kurios yra įtrauktos į Europos Komisijos Jungtinio tyrimų centro laboratorijų sąrašą. Lietuvos Respublikoje šioje dalyje nurodytas laboratorijas patvirtina (akredituoja) ir prižiūri Lietuvos Respublikos Vyriausybės įgaliota institucija. Lietuvos Respublikoje veikiančios laboratorijos, kurios siekia būti patvirtintos (akredituotos), privalo atitikti šio straipsnio 3 dalyje nurodytus Lietuvos standartus.

2. Lietuvos Respublikoje patvirtintos (akredituotos) laboratorijos negali priklausyti tabako pramonei ir (ar) būti jos kontroliuojamos.

3. Šio straipsnio 1 dalyje nurodytos Lietuvos Respublikoje patvirtintos (akredituotos) laboratorijos, nustatydamos dervų, nikotino ir anglies monoksido kiekį cigaretėse, privalo taikyti Lietuvos standartuose, perimančiuose ISO standartus (dėl dervų kiekio – ISO 4387, dėl nikotino kiekio – ISO 10315, dėl anglies monoksido kiekio – ISO 8454, o tikrindamos dervų, nikotino ir anglies monoksido kiekio matavimo tikslumą – ISO 8243), nustatytus matavimo metodus.

4. Sveikatos apsaugos ministerija informuoja Europos Komisiją apie šio straipsnio 1 dalyje nurodytas Lietuvos Respublikoje patvirtintas (akredituotas) laboratorijas, nurodydama Lietuvos Respublikoje patvirtintų (akredituotų) laboratorijų patvirtinimo (akreditavimo) kriterijus (Lietuvos standartus) ir jų taikomus šio straipsnio 3 dalyje nustatytus matavimo metodus, kurie yra nurodyti Lietuvos Respublikoje patvirtintos (akredituotos) laboratorijos akreditavimo pažymėjime.

5. Jeigu šio straipsnio 1 dalyje nurodytos Lietuvos Respublikoje patvirtintos (akredituotos) laboratorijos nustato šio straipsnio 3 dalyje nenurodytų iš cigarečių išsiskiriančių medžiagų ir (ar) iš kitų negu cigaretės tabako gaminių išsiskiriančių medžiagų ir jų kiekius, Sveikatos apsaugos ministerija praneša Europos Komisijai apie Lietuvos Respublikos patvirtintoje (akredituotoje) laboratorijoje taikomus standartinius, nestandartinius ar Lietuvos Respublikos patvirtintos (akredituotos) laboratorijos sukurtus šių išsiskiriančių medžiagų nustatymo ir matavimo metodus.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XII-2419, 2016-06-09, paskelbta TAR 2016-06-22, i. k. 2016-17405

 

7 straipsnis. Tabako gaminių pripažinimas neatitinkančiais teisės aktuose nustatytų ženklinimo, sudėties ir kokybės reikalavimų

1. Ar tabako gaminių ženklinimas, sudėties ir kokybės rodikliai atitinka teisės aktų reikalavimus, prižiūri Lietuvos Respublikos Vyriausybės įgaliota institucija.

2. Jeigu laboratorijos, tirdamos šio Įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka įgaliotų valstybės institucijų užsakymu paimtus tabako gaminių pavyzdžius, nustato, kad šie pavyzdžiai neatitinka teisės aktų reikalavimų, laikoma, kad šių reikalavimų neatitinka visa tabako gaminių partija, iš kurios tie pavyzdžiai buvo paimti.

 

8 straipsnis. Lietuvos Respublikoje parduoti skirtų tabako gaminių ir susijusių gaminių ženklinimo reikalavimai

1. Lietuvos Respublikoje parduodami tabako gaminiai ir susiję gaminiai turi būti paženklinti teisės aktų nustatyta tvarka.

2. Ant tabako gaminių ir susijusių gaminių vienetinių pakelių ir jų išorinių pakuočių pateikiama informacija neturi klaidinti vartotojo.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XII-1918, 2015-06-30, paskelbta TAR 2015-07-07, i. k. 2015-11096

Nr. XII-2419, 2016-06-09, paskelbta TAR 2016-06-22, i. k. 2016-17405

 

81 straipsnis. Įspėjimai apie galimą žalą sveikatai

1. Tabako gaminių gamintojai, ženklindami tabako gaminius, be kitos teisės aktuose nustatytos informacijos, ant kiekvieno rinkai pateikiamo tabako gaminių vienetinio pakelio ir ant bet kokios jų išorinės pakuotės Lietuvos Respublikos valstybine kalba privalo pateikti šiame Įstatyme nurodytus įspėjimus apie galimą žalą sveikatai.

2. Įspėjimai apie galimą žalą sveikatai turi užimti visą jiems skirtą vienetinio pakelio ar jų išorinės pakuotės paviršių ir negali būti komentuojami, perfrazuojami ar pateikiami kokia nors kita forma.

3. Įspėjimai apie galimą žalą sveikatai privalo būti atspausdinti nenutrinamais aiškiai matomais spaudmenimis ir matomi visi, jie negali būti iš dalies ar visiškai uždengti ar pertraukti banderolėmis, kainų ženklais, saugumo elementais, vyniojimui skirtais maišeliais, aplankais, dėžutėmis ar kitomis priemonėmis, kai tabako gaminiai pateikiami rinkai. Ant tabako gaminių vienetinių pakelių, išskyrus cigarečių pakelius ir suktinių tabako maišelius, įspėjimai apie galimą žalą sveikatai gali būti pateikti lipdukuose, jeigu tokių lipdukų neįmanoma pašalinti. Įspėjimai apie galimą žalą sveikatai turi išlikti nepaliesti atidarant vienetinį pakelį, išskyrus pakelius su viršutiniu atverčiamu dangteliu, kai įspėjimai apie galimą žalą sveikatai gali būti perplėšiami atidarant pakelį, bet tik taip, kad nebūtų pažeistas teksto, nuotraukų ir informacijos dėl metimo rūkyti grafinis vientisumas ir matomumas.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XII-2419, 2016-06-09, paskelbta TAR 2016-06-22, i. k. 2016-17405

 

4. Įspėjimai apie galimą žalą sveikatai ant vienetinių pakelių jokiu būdu neturi uždengti ar pertraukti banderolių, kainų ženklų, stebėjimo ir atsekimo ženklų ar saugumo elementų.

5. Įspėjimų apie galimą žalą sveikatai dydžiai, numatyti šio Įstatymo 82, 83, 84 ir 85 straipsniuose, apskaičiuojami pagal atitinkamą uždaryto pakelio plotą.

6. Įspėjimai apie galimą žalą sveikatai, išskyrus įspėjimus, nustatytus šio Įstatymo 84 straipsnyje, turi būti apvesti juoda 1 milimetro pločio linija vidinėje tų įspėjimų tekstui skirto ploto dalyje.

Papildyta straipsniu:

Nr. XII-1917, 2015-06-30, paskelbta TAR 2015-07-07, i. k. 2015-11095

 

82 straipsnis. Bendrieji įspėjimai ir informacinis pranešimas dėl rūkomojo tabako gaminių

1. Ant kiekvieno rūkomojo tabako gaminių vienetinio pakelio ir ant bet kokios jų išorinės pakuotės turi būti bendrasis įspėjimas „Rūkymas žudo – mesk rūkyti tuojau pat“.

2. Ant kiekvieno rūkomojo tabako gaminių vienetinio pakelio ir ant bet kokios jų išorinės pakuotės turi būti informacinis pranešimas „Tabako dūmuose yra daugiau kaip 70 medžiagų, kurios, kaip žinoma, sukelia vėžį“.

3. Cigarečių vienetiniuose pakeliuose ir suktinių tabako stačiakampio gretasienio formos vienetiniuose pakeliuose bendrasis įspėjimas turi būti pateikiamas ant vienetinio pakelio šoninio paviršiaus apatinės dalies, o informacinis pranešimas – ant kito šoninio paviršiaus apatinės dalies. Šių įspėjimų viena kraštinė turi būti ne mažesnė kaip 20 milimetrų.

4. Cigarečių ir suktinių tabako dėžutės formos vienetiniuose pakeliuose su varstomuoju dangteliu, dėl kurio atidarius vienetinį pakelį šoniniai paviršiai pasidalija į dvi dalis, visas bendrasis įspėjimas ir informacinis pranešimas turi būti ant didesniosios iš tų dviejų padalytų paviršių pusės. Bendrasis įspėjimas taip pat pateikiamas ant vidinės viršutinio paviršiaus dalies, kuri matoma atidarius vienetinį pakelį. Tokio vienetinio pakelio su varstomuoju dangteliu šoninės dalys turi būti ne mažesnės kaip 16 milimetrų aukščio.

5. Suktinių tabako, parduodamo maišeliuose, atveju bendrasis įspėjimas ir informacinis pranešimas turi būti ant paviršių, ant kurių užtikrinamas visiškas šių įspėjimų matomumas. Suktinių tabako cilindro formos vienetiniuose pakeliuose bendrasis įspėjimas turi būti ant išorinio dangtelio paviršiaus, o informacinis pranešimas – ant vidinio dangtelio paviršiaus.

6. Tiek bendrasis įspėjimas, tiek informacinis pranešimas turi užimti 50 procentų paviršių, ant kurių jie spausdinami, ploto.

7. Šio straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytas bendrasis įspėjimas ir informacinis pranešimas:

1) spausdinami baltame fone juodos spalvos Helvetica pusjuodžiu šriftu;

2) pateikiami jiems skirto paviršiaus centre, o ant stačiakampio gretasienio formos vienetinių pakelių ir ant bet kokių jų išorinių pakuočių jie turi būti išdėstyti lygiagrečiai su vienetinio pakelio arba jų išorinės pakuotės šoniniu kraštu.

8. Bendrojo įspėjimo ir informacinio pranešimo pateikimo ant suktinių tabako maišelių vieta turi atitikti Europos Sąjungos teisės aktuose, nustatančiuose bendrojo įspėjimo ir informacinio pranešimo pateikimo vietą ant maišelių, atsižvelgiant į skirtingą maišelių formą, nustatytus reikalavimus.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XII-2419, 2016-06-09, paskelbta TAR 2016-06-22, i. k. 2016-17405

 

83 straipsnis. Kombinuotieji įspėjimai apie rūkomojo tabako gaminių galimą žalą sveikatai

1. Ant kiekvieno rūkomojo tabako gaminių vienetinio pakelio ir ant bet kokios jų išorinės pakuotės teikiami kombinuotieji įspėjimai apie galimą žalą sveikatai. Kombinuotieji įspėjimai apie galimą žalą sveikatai turi:

1) būti sudaryti iš šio Įstatymo 1 priede nurodytų tekstinių įspėjimų, esančių ant atitinkamos spalvotos nuotraukos, kaip numatyta vaizdinių įspėjimų rinkiniuose, patvirtintuose Lietuvos Respublikos Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos;

2) apimti informaciją dėl metimo rūkyti, įskaitant telefono numerius, elektroninio pašto adresus arba interneto svetaines, kuriose vartotojams pateikiama informacija apie paramos programas asmenims, kurie nori mesti rūkyti;

3) padengti vienetinio pakelio ir bet kokios jų išorinės pakuotės tiek priekinio, tiek užpakalinio paviršiaus 65 procentus išorės ploto. Ant cilindro formos pakelių vienodu atstumu vienas nuo kito pateikiami du kombinuotieji įspėjimai apie galimą žalą sveikatai ir kiekvienas įspėjimas turi užimti 65 procentus savo išlenkto paviršiaus pusės;

4) rodyti tą patį tekstinį įspėjimą ir atitinkamą tą pačią spalvotą nuotrauką abiejose vienetinių pakelių ir bet kokios jų išorinės pakuotės pusėse;

5) būti ant vienetinio pakelio ir ant bet kokios jų išorinės pakuotės viršutinio krašto ir ta pačia kryptimi, kaip bet kuri kita ant to pakuotės paviršiaus pateikiama informacija. Jeigu trejų metų pereinamuoju laikotarpiu, kuris baigiasi 2019 m. gegužės 20 d., prekių ženklai ar logotipai nėra išdėstomi virš įspėjimų apie galimą žalą sveikatai, dėl prievolės, susijusios su kombinuotojo įspėjimo apie galimą žalą sveikatai vieta, taikoma išimtis:

a) tais atvejais, kai banderolė prilipdoma ant kartoninio vienetinio pakelio viršutinio krašto, kombinuotasis įspėjimas apie galimą žalą sveikatai, kuris turi būti ant užpakalinio paviršiaus, gali būti tiesiai po banderole;

b) jeigu vienetinis pakelis pagamintas iš minkštos medžiagos, tarp viršutinio pakelio krašto ir kombinuotojo įspėjimo apie galimą žalą sveikatai viršutinio krašto gali būti paliktas ne didesnis kaip 13 milimetrų aukščio stačiakampio formos plotas, skirtas banderolei;

6) atitikti Europos Sąjungos teisės aktuose nustatytas kombinuotųjų įspėjimų apie galimą žalą sveikatai išdėstymo, dizaino ir formos, atsižvelgiant į skirtingas vienetinių pakelių formas, ir kitas technines specifikacijas ir reikalavimus;

7) tuo atveju, kai jie pateikiami ant cigarečių vienetinių pakelių, būti ne mažesnio kaip 44 milimetrų aukščio ir 52 milimetrų pločio.

2. Kiekvienas Lietuvos Respublikos Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos patvirtintas vaizdinių įspėjimų rinkinys kiekvienais metais ne vėliau kaip iki gegužės 1 d. yra keičiamas naudojant paskesnį rinkinį. 2020 metais privalo būti naudojamas 2 rinkinys, 2021 metais – 3 rinkinys, 2022 metais – 1 rinkinys, 2023 metais – 2 rinkinys ir t. t. Tabako gaminių gamintojai turi dėti maksimalias pastangas, kad kiekvienas atitinkamais metais naudojamo rinkinio vaizdinis įspėjimas ant kiekvieno prekių ženklo tabako gaminio būtų pateiktas kuo vienodesnį skaičių kartų.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XIII-2790, 2020-01-14, paskelbta TAR 2020-01-29, i. k. 2020-02019

 

3. Šio straipsnio 1 dalies 2 punkte nurodytos informacijos, susijusios su metimu rūkyti, turinį ir jos pateikimo tvarką nustato Lietuvos Respublikos Vyriausybė ar jos įgaliota institucija.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XII-2419, 2016-06-09, paskelbta TAR 2016-06-22, i. k. 2016-17405

 

84 straipsnis. Kitų rūkomojo tabako gaminių, išskyrus cigaretes, suktinių tabaką, vandens pypkių tabaką ir kaitinamojo tabako gaminius, ženklinimas

Pakeistas straipsnio pavadinimas:

Nr. XIV-2083, 2023-06-22, paskelbta TAR 2023-07-05, i. k. 2023-13985

 

1. Kitų rūkomojo tabako gaminių, išskyrus cigaretes, suktinių tabaką, vandens pypkių tabaką ir kaitinamojo tabako gaminius, atveju nėra taikoma prievolė pateikti šio Įstatymo 82 straipsnio 2 dalyje nustatytą informacinį pranešimą ir šio Įstatymo 83 straipsnyje nustatytus kombinuotuosius įspėjimus apie galimą žalą sveikatai. Kartu su šio Įstatymo 82 straipsnio 1 dalyje nurodytu bendruoju įspėjimu ant kiekvieno tų gaminių vienetinio pakelio ir ant bet kokios jų išorinės pakuotės turi būti vienas iš šio Įstatymo 1 priede nurodytų tekstinių įspėjimų. Šio Įstatymo 82 straipsnio 1 dalyje nurodytame bendrajame įspėjime turi būti pateikta šio Įstatymo 83 straipsnio 3 dalyje nurodyta informacija, susijusi su metimu rūkyti.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XIV-2083, 2023-06-22, paskelbta TAR 2023-07-05, i. k. 2023-13985

 

2. Bendrasis įspėjimas turi būti pateikiamas ant vienetinio pakelio ir ant bet kokios jų išorinės pakuotės labiausiai matomo paviršiaus. Šiame straipsnyje nurodytų tabako gaminių gamintojai turi dėti maksimalias pastangas, kad ant kiekvieno prekių ženklo gaminių tekstinis įspėjimas būtų pateiktas kuo vienodesnį skaičių kartų. Tekstiniai įspėjimai turi būti pateikiami ant vienetinio pakelio ir ant bet kokios jų išorinės pakuotės kito labiausiai matomo paviršiaus. Vienetinių pakelių su varstomuoju dangteliu atveju kitas labiausiai matomas paviršius yra tas, kuris tampa matomas, kai pakelis yra atidarytas.

3. Šio straipsnio 1 dalyje nurodytas bendrasis įspėjimas turi užimti 30 procentų vienetinio pakelio ir bet kokios jų išorinės pakuotės atitinkamo paviršiaus.

4. Šio straipsnio 1 dalyje nurodytas tekstinis įspėjimas turi užimti 40 procentų vienetinio pakelio ir bet kokios jų išorinės pakuotės atitinkamo paviršiaus.

5. Jeigu šio straipsnio 1 dalyje nurodyti įspėjimai apie galimą žalą sveikatai turi būti pateikiami didesniame kaip 150 kvadratinių centimetrų ploto paviršiuje, įspėjimas turi užimti 45 kvadratinių centimetrų plotą.

6. Šio straipsnio 1 dalyje nurodyti įspėjimai apie galimą žalą sveikatai turi atitikti šio Įstatymo 82 straipsnio 7 dalyje nurodytus reikalavimus. Įspėjimų apie galimą žalą sveikatai tekstas šiems įspėjimams skirtame paviršiuje turi būti išdėstytas lygiagrečiai su pagrindiniu tekstu. Įspėjimai apie galimą žalą sveikatai apvedami ne siauresne kaip 3 milimetrų pločio ir ne platesne kaip 4 milimetrų pločio juoda linija. Ši linija turi būti įspėjimams apie galimą žalą sveikatai skirto paviršiaus išorėje.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XII-2419, 2016-06-09, paskelbta TAR 2016-06-22, i. k. 2016-17405

 

85 straipsnis. Bedūmių tabako gaminių, įskaitant bedūmius kaitinamojo tabako gaminius, ženklinimas

Pakeistas straipsnio pavadinimas:

Nr. XIV-2083, 2023-06-22, paskelbta TAR 2023-07-05, i. k. 2023-13985

 

1. Ant kiekvieno bedūmių tabako gaminių, įskaitant bedūmius kaitinamojo tabako gaminius, vienetinio pakelio ir ant bet kokios jų išorinės pakuotės pateikiamas įspėjimas apie galimą žalą sveikatai: „Šis tabako gaminys kenkia jūsų sveikatai ir sukelia priklausomybę.“

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XIV-2083, 2023-06-22, paskelbta TAR 2023-07-05, i. k. 2023-13985

 

2. Šio straipsnio 1 dalyje nurodytam įspėjimui apie galimą žalą sveikatai taikomi šio Įstatymo 82 straipsnio 7 dalyje nurodyti reikalavimai. Įspėjimų apie galimą žalą sveikatai tekstas šiems įspėjimams skirtame paviršiuje turi būti išdėstytas lygiagrečiai su pagrindiniu tekstu.

3. Šio straipsnio 1 dalyje nurodytas įspėjimas apie galimą žalą sveikatai turi būti:

1) pateikiamas ant dviejų didžiausių vienetinio pakelio ir ant bet kokios jų išorinės pakuotės paviršių;

2) padengti 30 procentų vienetinio pakelio ir bet kokios jų išorinės pakuotės paviršiaus.

Papildyta straipsniu:

Nr. XII-1917, 2015-06-30, paskelbta TAR 2015-07-07, i. k. 2015-11095

 

86 straipsnis. Tabako gaminių pateikimas

1. Ant vienetinių pakelių ir bet kokių jų išorinių pakuočių etikečių ir ant paties tabako gaminio neturi būti jokių elementų ar požymių, kurie:

1) skatina pirkti tabako gaminį ar jį vartoti sudarant klaidingą įspūdį apie jo savybes, poveikį sveikatai, riziką ar išsiskiriančias medžiagas; etiketėse nepateikiama jokia informacija apie nikotino, dervų ar anglies monoksido tabako gaminyje kiekį;

2) sudaro klaidingą įspūdį, kad tam tikras tabako gaminys yra mažiau kenksmingas negu kiti tabako gaminiai ar juo siekiama sumažinti tam tikrų kenksmingų dūmų sudedamųjų dalių poveikį arba sudaro įspūdį, kad tam tikras tabako gaminys turi gyvybingumo suteikiančių, energinių, gydomųjų, jauninamųjų, natūralių, ekologinių savybių ar daro kitokį teigiamą poveikį sveikatai ar gyvenimo būdui;

3) nurodo skonį, kvapą, bet kokias kvapiąsias medžiagas ar kitus priedus arba jų nebuvimą;

4) suteikia panašumo į maisto ar kosmetikos produktą;

5) sudaro įspūdį, kad tam tikro tabako gaminio biologinis skaidumas yra didesnis arba jis turi kitų ekologinių pranašumų.

2. Vienetiniai pakeliai ir bet kokia jų išorinė pakuotė neturi sudaryti įspūdžio, kad suteikiama ekonominės naudos, todėl joje draudžiama pateikti spausdintinius kuponus, siūlyti nuolaidas, nemokamą platinimą, du gaminius už vieno kainą ar teikti kitus panašius pasiūlymus.

3. Šio straipsnio 1 ir 2 dalyse numatytiems draudžiamiems elementams ir požymiams gali būti priskiriami tekstai, simboliai, pavadinimai, prekių ženklai, metaforiniai ar kiti ženklai.

TAR pastaba. 86 straipsnio 1 dalies 3 punkte nustatytas informacijos pateikimo draudimas mentolio skonio ar kvapo tabako gaminiams taikomas nuo 2020 m. gegužės 20 d.

Papildyta straipsniu:

Nr. XII-1917, 2015-06-30, paskelbta TAR 2015-07-07, i. k. 2015-11095

 

87 straipsnis. Vienetinių pakelių išvaizda ir turinys

1. Cigarečių vienetiniai pakeliai turi būti stačiakampio gretasienio formos. Įspėjimas apie galimą žalą sveikatai ant cigarečių stačiakampio gretasienio formos vienetinių pakelių su apvaliais ar nuožulniais kraštais turi užimti paviršiaus plotą, lygų paviršiaus plotui ant vienetinio pakelio be tokių kraštų. Suktinių tabako vienetiniai pakeliai turi būti stačiakampio gretasienio, cilindro arba maišelio formos. Suktinių tabako vienetiniame pakelyje esančio tabako svoris turi būti ne mažesnis kaip 30 gramų.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XII-2419, 2016-06-09, paskelbta TAR 2016-06-22, i. k. 2016-17405

 

2. Cigarečių vienetinis pakelis gali būti iš kartono ar minkštos medžiagos ir jame neturi būti dangtelio, kuris gali būti vėl uždarytas ar užsandarintas po pirmojo atidarymo, išskyrus viršutinį atverčiamą dangtelį ir dėžutės varstomąjį dangtelį. Pakelių, atidaromų atverčiamu dangeliu ir varstomuoju dangteliu, dangtelis turi būti varstomas tik vienetinio pakelio gale.

Papildyta straipsniu:

Nr. XII-1917, 2015-06-30, paskelbta TAR 2015-07-07, i. k. 2015-11095

 

9 straipsnis. Tabako gaminių gamintojų ir (ar) importuotojų pranešimai apie tabako gaminių sudedamąsias dalis ir išsiskiriančias medžiagas ir tabako gaminių tiekimo rinkai ribojimai

1. Tabako gaminių gamintojai ir importuotojai Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentui Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka pagal prekių ženklą ir rūšį privalo pateikti Europos Komisijos nustatytos formos pranešimą apie:

1) tabako gaminių gamybai naudotų visų tabako gaminių sudedamųjų dalių ir jų kiekių sudarytą sąrašą (toliau – sąrašas) kiekvienos tabako gaminių sudedamosios dalies mažėjimo tvarka pagal svorį. Sąraše turi būti nurodyta, ar šios tabako gaminių sudedamosios dalys buvo registruotos pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 ir ar jos buvo klasifikuotos pagal 2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo, iš dalies keičiantį ir panaikinantį direktyvas 67/548/EEB bei 1999/45/EB ir iš dalies keičiantį Reglamentą (EB) Nr. 190/2006. Prie sąrašo pridedamas paaiškinimas, kuriame nurodoma, kodėl tokių tabako gaminių sudedamųjų dalių buvo dėta į atitinkamus tabako gaminius, pridedami toksikologiniai duomenys, apibūdinantys atitinkamai sudegintas ar nesudegintas šias tabako gaminių sudedamąsias dalis, nurodant jų poveikį vartotojų sveikatai ir priklausomybę sukeliantį poveikį;

2) iš cigarečių išsiskiriančių medžiagų, nurodytų šio Įstatymo 4 straipsnio 2 dalyje, kiekius;

3) jeigu turima, informaciją apie kitas negu šio Įstatymo 4 straipsnio 2 dalyje nurodytas iš cigarečių išsiskiriančias medžiagas ir iš kitų negu cigaretės tabako gaminių išsiskiriančias medžiagas ir jų kiekio nustatymo metodus;

4) kiekvieno gaminio pardavimo mastą, išreikštą gaminių vienetais ar kilogramais, pradedant skaičiuoti nuo 2015 m. sausio 1 d.;

5) jeigu turima, vidinių ir išorinių rinkos tyrimų ir įvairių vartotojų grupių, įskaitant jaunimą ir dabartinius rūkančiuosius, teikiamos pirmenybės tyrimų duomenis, susijusius su tabako gaminių sudedamosiomis dalimis ir išsiskiriančiomis medžiagomis, taip pat rinkos tyrimų, kuriuos jie atlieka pradėdami prekiauti naujoviškais gaminiais, santraukas.

2. Tabako gaminių gamintojai ar importuotojai privalo informuoti Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentą, jeigu tabako gaminio sudėtis pakeičiama taip, kad ji nebeatitinka pagal šio straipsnio 1 dalyje nurodytus reikalavimus anksčiau pateiktos informacijos.

3. Naujo ar pakeisto tabako gaminio atveju informacija, kurios reikalaujama pagal šį straipsnį, pateikiama Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentui prieš patiekiant tą gaminį rinkai.

4. Cigarečių ir suktinių tabako gamintojai ar importuotojai prieš patiekdami šiuos gaminius rinkai privalo pateikti Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentui techninį dokumentą, kuriame išdėstomas naudojamų priedų ir jų savybių aprašymas ir nurodomi gamintojų ir importuotojų taikyti kitų negu dervos, nikotinas, anglies monoksidas išsiskiriančių medžiagų kiekio nustatymo matavimo metodai.

5. Pagal šio straipsnio 1, 2 ir 4 dalis gauta informacija yra viešai prieinama Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento interneto svetainėje. Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas, skelbdamas šią informaciją, privalo apsaugoti komercinę paslaptį.

6. Tabako gaminių gamintojai ir importuotojai, pateikdami informaciją pagal šio straipsnio 1, 2 ir 4 dalis, privalo ne tik nurodyti, kurią informaciją jie laiko komercine paslaptimi, bet taip pat ir šią aplinkybę pagrįsti.

7. Visa šiame straipsnyje nurodyta privaloma pateikti informacija yra pateikiama ir saugoma elektronine forma Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamente, kuris privalo užtikrinti, kad tabako gaminių gamintojų ir importuotojų nurodyta konfidenciali informacija nebūtų atskleista, išskyrus atvejus, kai teisėtvarkos ar kitos institucijos teisės aktų nustatyta tvarka turi teisę gauti tokią informaciją, taip pat užtikrinti, kad saugoma informacija būtų prieinama Europos Komisijai ir kitoms Europos Sąjungos valstybėms narėms Europos Komisijos priimtuose sprendimuose nustatyta tvarka.

8. Cigarečių ir suktinių tabako, kurių sudėtyje yra priedo, įtraukto į Cigaretėse ir cigaretėms sukti skirtame tabake naudojamų priedų, kuriems taikomos griežtesnės pranešimų teikimo prievolės, prioritetinį sąrašą, sudarytą 2016 m. gegužės 18 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimu (ES) 2016/787, gamintojai ar importuotojai privalo atlikti išsamius tyrimus, kurių metu nagrinėjama, ar kiekvienas gaminio sudėtyje esantis į šį sąrašą įtrauktas priedas:

1) prisideda prie atitinkamų tabako gaminių toksiškumo ar priklausomybės sukėlimo gebos ir dėl to žymiai ar išmatuojamai padidėja bet kurio iš atitinkamų tabako gaminių toksiškumas arba priklausomybės sukėlimo geba;

2) suteikia tabako gaminiui pridėtinį kvapą ar skonį;

3) palengvina įkvėpimą ar nikotino įsisavinimą arba

4) lemia KMR savybių turinčių medžiagų susidarymą arba jų kiekio padidėjimą ir dėl to žymiai ar išmatuojamai padidėja bet kurio iš atitinkamų tabako gaminių KMR savybės.

9. Atliekant šio straipsnio 8 dalyje nurodytus tyrimus, atsižvelgiama į tabako gaminių, kurių sudėtyje yra į šio straipsnio 8 dalyje nurodytą sąrašą įtrauktų priedų, naudojimą pagal paskirtį ir visų pirma tiriamos išsiskiriančios medžiagos, susidarančios degimo proceso metu ir susijusios su į šį sąrašą įtrauktu priedu. Atliekant tyrimus taip pat būtina ištirti to priedo sąveiką su kitomis atitinkamų tabako gaminių sudedamosiomis dalimis. Gamintojai ar importuotojai, savo tabako gaminiuose naudojantys tą patį priedą, gali atlikti bendrą tyrimą, kai tas priedas naudojamas tabako gaminiuose, kurių sudėtis yra panaši.

10. Gamintojai ar importuotojai privalo pateikti Europos Komisijai ataskaitą, Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentui – šios ataskaitos kopiją apie šio straipsnio 8 dalyje nurodytų privalomų atlikti tyrimų rezultatus ne vėliau kaip per 18 mėnesių po to, kai tam tikras priedas buvo įtrauktas į šio straipsnio 8 dalyje nurodytą sąrašą. Ataskaitoje pateikiama santrauka ir išsami apžvalga, kurioje gamintojai ir importuotojai nurodo jų turimą mokslinę literatūrą apie tą priedą ir apibendrina jų turimus duomenis apie to priedo poveikį.

11. Europos Komisija ir (ar) Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas turi teisę prašyti, kad gamintojai ar importuotojai, teikdami pranešimą, kaip nustatyta šio straipsnio 1 dalyje, taip pat pateiktų jų turimą papildomą informaciją apie tam tikrą priedą. Gauta papildoma informacija įtraukiama į ataskaitą.

12. Mažoms ir vidutinėms įmonėms, apibrėžtoms 2003 m. gegužės 6 d. Komisijos rekomendacijose 2003/361/EB dėl mikroįmonių, mažųjų ir vidutinių įmonių apibrėžimo, šiame straipsnyje nustatytos prievolės netaikomos, jeigu kitas gamintojas ar importuotojas parengia ataskaitą dėl tam tikro priedo pagal šį straipsnį.

13. Prievolė pateikti šiame straipsnyje prašomą informaciją pirmiausia tenka gamintojui, jeigu gamintojas yra įsisteigęs Europos Sąjungoje. Prievolė pateikti prašomą informaciją pirmiausia tenka importuotojui, jeigu gamintojas yra įsisteigęs už Europos Sąjungos ribų.

14. Draudžiama tiekti rinkai tabako gaminius, apie kuriuos Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka negautas pranešimas.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XII-2419, 2016-06-09, paskelbta TAR 2016-06-22, i. k. 2016-17405

Nr. XIV-295, 2021-05-13, paskelbta TAR 2021-05-27, i. k. 2021-11763

 

91 straipsnis. Tabako gaminių gamybos, neapdoroto tabako ir tabako gaminių realizavimo ataskaitos

1. Tabako gaminių gamintojai kas ketvirtį iki kito ketvirčio pirmojo mėnesio 10 dienos Lietuvos Respublikos Vyriausybės įgaliotos institucijos nustatyta tvarka privalo pateikti Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentui tabako gaminių gamybos ir realizavimo per ketvirtį ataskaitą.

2. Lietuvos Respublikoje įsteigti juridiniai asmenys ir užsienio juridinių asmenų filialai, turintys licenciją verstis didmenine prekyba neapdorotu tabaku ar tabako gaminiais, kas ketvirtį iki kito ketvirčio pirmojo mėnesio 10 dienos Lietuvos Respublikos Vyriausybės įgaliotos institucijos nustatyta tvarka privalo pateikti Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentui neapdoroto tabako, tabako gaminių realizavimo per ketvirtį ataskaitas.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XIV-582, 2021-10-14, paskelbta TAR 2021-10-28, i. k. 2021-22388

 

ANTRASIS SKIRSNIS

ELEKTRONINIŲ CIGAREČIŲ, ELEKTRONINIŲ CIGAREČIŲ PILDYKLIŲ, RŪKOMŲJŲ ŽOLINIŲ GAMINIŲ SUDĖTIES, KOKYBĖS IR ŽENKLINIMO, INFORMACIJOS APIE ELEKTRONINES CIGARETES, ELEKTRONINIŲ CIGAREČIŲ PILDYKLES, RŪKOMUOSIUS ŽOLINIUS GAMINIUS IR NAUJOVIŠKUS TABAKO GAMINIUS TEIKIMO REIKALAVIMAI

 

92 straipsnis. Elektroninių cigarečių ir elektroninių cigarečių pildyklių sudėties ir kokybės bendrieji reikalavimai

1. Lietuvos Respublikoje pateikiamos rinkai elektroninės cigaretės ir elektroninių cigarečių pildyklės turi atitikti šiame Įstatyme ir kituose teisės aktuose nustatytus reikalavimus, išskyrus elektronines cigaretes ir elektroninių cigarečių pildykles, kurios nustatyta tvarka yra įrašytos į Lietuvos Respublikos vaistinių preparatų registrą.

2. Pateikiamos rinkai elektroninės cigaretės ir elektroninių cigarečių pildyklės turi atitikti šiuos reikalavimus:

1) skystis, kuriame yra nikotino, pateikiamas rinkai tik tam skirtose elektroninių cigarečių pildyklėse, kurių tūris yra ne didesnis kaip 10 mililitrų, vienkartinėse elektroninėse cigaretėse arba vienkartinėse kapsulėse ar rezervuaruose, o kapsulių ar rezervuarų tūris yra ne didesnis kaip 2 mililitrai;

2) nikotino turinčiame skystyje nikotino yra ne daugiau kaip 20 miligramų viename mililitre skysčio;

3) gaminant skystį naudotos tik tokios sudedamosios dalys, kurios jas kaitinant arba jų nekaitinant nėra pavojingos žmogaus sveikatai, išskyrus nikotiną skystyje, turinčiame nikotino;

4) nikotino kiekis įprastomis vartojimo sąlygomis nuosekliai dozuojamas elektroninėmis cigaretėmis;

5) elektroninės cigaretės ir elektroninių cigarečių pildyklės turi sustiprintą apsaugą nuo vaikų (įskaitant įspėjimus apie elektroninių cigarečių keliamą grėsmę vaikams ar būtinybę jas saugoti nuo vaikų, sudėtingesnį įjungimo mechanizmą ar kitas priemones, ribojančias vaikų galimybes naudoti elektronines cigaretes ir kt.) ir yra apsaugotos nuo sugadinimo, įskilimo bei pralaidumo ir turi mechanizmą, kuris užtikrina, kad jas pildant neištekėtų skystis. Pildymo mechanizmas turi atitikti reikalavimus, nustatytus 2016 m. balandžio 14 d. Komisijos įgyvendinimo sprendime (ES) 2016/586 dėl elektroninių cigarečių pildymo mechanizmo techninių standartų.

3. Gaminant skystį naudojamos tik labai grynos sudedamosios dalys. Kitų medžiagų negu gaminio (pagal gaminio prekių ženklą ir rūšį) sudedamųjų dalių ir jį vartojant susidarančių išsiskiriančių medžiagų skystyje gali būti tik toks kiekis, kurio technologiškai negalima išvengti gamybos metu.

4. Draudžiama pateikti rinkai elektronines cigaretes ir elektroninių cigarečių pildykles su skysčiu, pritaikytu elektroninėms cigaretėms pildyti, jeigu šiame skystyje yra šių priedų:

1) vitaminų arba kitų priedų, kurie sudaro įspūdį, kad elektroninės cigaretės ir elektroninių cigarečių pildyklės yra naudingos ar mažiau kenksmingos sveikatai;

2) kofeino arba taurino, arba kitų priedų ir stimuliuojamųjų junginių, kurie siejami su energija ir gyvybingumu;

3) priedų, nudažančių išsiskiriančias medžiagas;

4) priedų, kurie nesudeginto pavidalo turi KMR savybių;

5) kvapiųjų medžiagų, išskyrus tabako kvapą ir (ar) skonį.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XIV-909, 2022-01-18, paskelbta TAR 2022-01-28, i. k. 2022-01408

 

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XIV-295, 2021-05-13, paskelbta TAR 2021-05-27, i. k. 2021-11763

 

93 straipsnis. Pranešimas apie elektroninių cigarečių ir elektroninių cigarečių pildyklių pateikimą rinkai ir elektroninių cigarečių ir elektroninių cigarečių pildyklių tiekimo rinkai ribojimai

Pakeistas straipsnio pavadinimas:

Nr. XIV-295, 2021-05-13, paskelbta TAR 2021-05-27, i. k. 2021-11763

 

1. Elektroninių cigarečių ir elektroninių cigarečių pildyklių gamintojai ir importuotojai pateikia Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentui Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka pranešimą apie elektronines cigaretes ir elektroninių cigarečių pildykles, kurias ketina pateikti rinkai. Pranešimas pateikiamas elektronine forma prieš šešis mėnesius iki numatyto kiekvieno prekių ženklo ir kiekvienos rūšies elektroninės cigaretės ar elektroninių cigarečių pildyklės pirmojo pateikimo rinkai. Pranešimas apie elektronines cigaretes ir elektroninių cigarečių pildykles, jau pateiktas rinkai iki 2016 m. gegužės 20 d., pateikiamas per šešis mėnesius nuo 2016 m. gegužės 20 d. Naujas pranešimas pateikiamas kiekvieną kartą, kai elektroninė cigaretė ar elektroninių cigarečių pildyklė iš esmės pakeičiama.

2. Pranešime, atsižvelgiant į tai, ar gaminys yra elektroninė cigaretė, ar elektroninių cigarečių pildyklė, pateikiama ši informacija:

1) gamintojo, atsakingo juridinio ar fizinio asmens Europos Sąjungoje ir, jeigu taikoma, importuotojo į Europos Sąjungą pavadinimas arba vardas, pavardė ir kontaktiniai duomenys;

2) visų gaminio (pagal gaminio prekių ženklą ir rūšį) sudedamųjų dalių ir jį vartojant išsiskiriančių medžiagų, nurodant jų kiekį, sąrašas;

3) su tomis gaminio sudedamosiomis dalimis ir jį vartojant išsiskiriančiomis medžiagomis susiję toksikologiniai duomenys, be kita ko, tokių gaminio sudedamųjų dalių kaitinimo metu, visų pirma nurodant poveikį vartotojų sveikatai jų įkvėpus ir atsižvelgiant inter alia į priklausomybę sukeliantį poveikį;

4) informacija apie nikotino dozavimą ir įsisavinimą vartojant jį įprastu ar pagrįstai nuspėjamu būdu;

5) gaminio sudedamųjų dalių, įskaitant elektroninių cigarečių ir elektroninių cigarečių pildyklių atidarymo ir pripildymo mechanizmą, kai jis taikomas, aprašymas;

6) gamybos proceso aprašymas, įskaitant informaciją apie tai, ar naudojama serijinė gamyba, ir pareiškimas, kad gamybos procese užtikrintas šio Įstatymo reikalavimų laikymasis;

7) pareiškimas, kad gamintojas ir importuotojas prisiima visą atsakomybę už gaminio kokybę ir saugą jį pateikus rinkai ir jį vartojant įprastu ar pagrįstai nuspėjamu būdu.

3. Tuo atveju, kai Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas mano, kad pateikta informacija nėra išsami, jis turi teisę prašyti papildyti pateiktą informaciją.

4. Pagal šį straipsnį gauta informacija yra viešai prieinama Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento interneto svetainėje. Skelbiant šią informaciją, turi būti tinkamai atsižvelgta į būtinybę saugoti komercinę paslaptį.

5. Draudžiama tiekti rinkai elektronines cigaretes ir elektroninių cigarečių pildykles, apie kurias Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka negautas šio straipsnio 1 dalyje nurodytas pranešimas ar nuo šio pranešimo pateikimo nepraėjo šeši mėnesiai. 

Papildyta straipsnio dalimi:

Nr. XIV-295, 2021-05-13, paskelbta TAR 2021-05-27, i. k. 2021-11763

 

94 straipsnis. Lietuvos Respublikoje parduoti skirtų elektroninių cigarečių ir elektroninių cigarečių pildyklių ženklinimo reikalavimai

1. Elektroninių cigarečių ir elektroninių cigarečių pildyklių vienetiniuose pakeliuose turi būti pateikiamas lapelis, kuriame nurodoma:

1) informacija apie gaminio vartojimą ir saugojimą, įskaitant nuorodą, kad gaminio nerekomenduojama vartoti jaunimui ir nerūkantiesiems;

2) kontraindikacijos;

3) įspėjimai konkrečioms gyventojų rizikos grupėms;

4) galimas nepageidaujamas poveikis;

5) priklausomybės sukėlimo geba bei toksiškumas ir

6) gamintojo ar importuotojo ir kontaktinio juridinio ar fizinio asmens Europos Sąjungoje kontaktiniai duomenys.

2. Elektroninių cigarečių ir elektroninių cigarečių pildyklių vienetiniuose pakeliuose ar bet kokioje išorinėje pakuotėje turi būti pateikiamas visų gaminyje esančių cheminių medžiagų sąrašas (mažėjimo tvarka pagal svorį), nurodytas nikotino kiekis gaminyje ir iš vienos dozės gaunamas nikotino kiekis, gamybos serijos numeris ir rekomendacija laikyti gaminį vaikams nepasiekiamoje vietoje.

3. Nedarant poveikio šio straipsnio 2 dalies taikymui, elektroninių cigarečių ir elektroninių cigarečių pildyklių vienetiniuose pakeliuose ar bet kokioje išorinėje pakuotėje neturi būti jokių elementų ar požymių, kurie:

1) skatina pirkti šiuos gaminius ar juos vartoti sudarant klaidingą įspūdį apie jų savybes, poveikį sveikatai, riziką ar išsiskiriančias medžiagas;

2) sudaro įspūdį, kad gaminys yra mažiau kenksmingas negu kiti gaminiai arba turi gyvybingumo suteikiančių, energinių, gydomųjų, jauninamųjų, natūralių, ekologinių savybių ar daro kitokį teigiamą poveikį sveikatai ar gyvenimo būdui;

3) nurodo skonį ar kitus priedus arba jų nebuvimą;

4) turi panašumo į maisto ar kosmetikos produktą;

5) sudaro įspūdį, kad gaminio biologinis skaidumas yra didesnis arba jis turi kitų ekologinių pranašumų.

4. Vienetiniai pakeliai ir bet kokia išorinė pakuotė neturi sudaryti įspūdžio, kad suteikiama ekonominės naudos, todėl joje draudžiama pateikti spausdintinius kuponus, siūlyti nuolaidas, nemokamą platinimą, du gaminius už vieno kainą ar teikti kitus panašius pasiūlymus.

5. Pagal šio straipsnio 3 ir 4 dalis draudžiamiems elementams ir požymiams gali būti priskiriami tekstai, simboliai, pavadinimai, prekių ženklai, metaforiniai ar kiti ženklai (bet jais neapsiribojant).

 

95 straipsnis. Įspėjimai apie galimą žalą sveikatai

1. Ant elektroninių cigarečių ir elektroninių cigarečių pildyklių vienetinių pakelių ar bet kokios išorinės pakuotės turi būti šis įspėjimas apie galimą žalą sveikatai: „Šiame gaminyje yra nikotino, kuris yra itin didelę priklausomybę sukelianti medžiaga. Jo nerekomenduojama vartoti nerūkantiesiems“.

2. Įspėjimas apie galimą žalą sveikatai turi būti:

1) spausdinamas baltame fone juodos spalvos Helvetica pusjuodžiu šriftu;

2) pateikiamas įspėjimui skirto paviršiaus centre, o stačiakampio gretasienio formos pakeliuose ir bet kokioje išorinėje pakuotėje jis turi būti išdėstytas lygiagrečiai su vienetinio pakelio arba išorinės pakuotės šoniniu kraštu;

3) įspėjimo apie galimą žalą sveikatai tekstas įspėjimui skirtame paviršiuje turi būti išdėstytas lygiagrečiai su pagrindiniu tekstu ir ant dviejų didžiausių vienetinio pakelio ir bet kokios išorinės pakuotės paviršių;

4) įspėjimo apie galimą žalą sveikatai tekstas įspėjimui skirtame paviršiuje turi padengti 30 procentų vienetinio pakelio ir bet kokios išorinės pakuotės paviršiaus.

 

96 straipsnis. Pranešimai apie elektroninių cigarečių ir elektroninių cigarečių pildyklių pardavimą

1. Elektroninių cigarečių ir elektroninių cigarečių pildyklių gamintojai ir importuotojai Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentui Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka kiekvienais metais pateikia:

1) išsamius duomenis apie pardavimo mastą (pagal gaminio prekių ženklą ir rūšį);

2) informaciją apie įvairias vartotojų grupes, įskaitant jaunimą, nerūkančiuosius ir pagrindinę vartotojų grupę;

3) gaminių pardavimo būdą ir

4) visų rinkos tyrimų, atliktų siekiant surinkti šioje dalyje nurodytą informaciją, santraukas, įskaitant jų vertimą į anglų kalbą.

2. Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas teisės aktų nustatyta tvarka stebi elektroninių cigarečių ir elektroninių cigarečių pildyklių rinkos pokyčius, įskaitant bet kokius įrodymus apie tai, kad jų naudojimas jaunimą ir nerūkančiuosius pripratina prie nikotino ir galiausiai prie tradicinio tabako vartojimo.

 

97 straipsnis. Elektroninių cigarečių ir elektroninių cigarečių pildyklių pripažinimas neatitinkančiomis teisės aktuose nustatytų ženklinimo, sudėties ir kokybės reikalavimų

1. Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba prižiūri, ar elektroninių cigarečių ir elektroninių cigarečių pildyklių ženklinimas, sudėtis ir kokybė atitinka teisės aktų reikalavimus.

2. Elektroninių cigarečių ir elektroninių cigarečių pildyklių gamintojai, importuotojai ir platintojai turi rinkti ir kaupti informaciją apie bet kokį įtariamą elektroninių cigarečių ir elektroninių cigarečių pildyklių neigiamą poveikį žmonių sveikatai.

3. Bet kuris iš elektroninių cigarečių ir elektroninių cigarečių pildyklių gamintojų, importuotojų ar platintojų nedelsdamas imasi taisomųjų veiksmų, būtinų užtikrinti, kad atitinkamas gaminys atitiktų šio Įstatymo reikalavimus, būtų pašalintas ar atšauktas iš rinkos, ir atlieka kitas su produktų saugos užtikrinimu susijusias pareigas pagal Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatyme ir kituose teisės aktuose nustatytą jų kompetenciją. Tokiais atvejais taip pat reikalaujama, kad gamintojas, importuotojas ar platintojas nedelsdamas informuotų Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą ir pateiktų išsamią informaciją, visų pirma apie pavojų žmonių sveikatai ir saugai, apie visus taisomuosius veiksmus, kurių imtasi, ir tokių taisomųjų veiksmų rezultatus. Šios informacijos pateikimo tvarką nustato Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba.

4. Lietuvos Respublikos Vyriausybės įgaliota institucija gali prašyti elektroninių cigarečių ir elektroninių cigarečių pildyklių gamintojų, importuotojų ar platintojų pateikti papildomos informacijos.

 

98 straipsnis. Laikinosios priemonės

Elektroninių cigarečių ir elektroninių cigarečių pildyklių, atitinkančių šio Įstatymo reikalavimus, atveju, kai Lietuvos Respublikos Vyriausybės įgaliota institucija teisės aktų nustatyta tvarka nustato arba turi pagrįstų priežasčių manyti, kad konkrečios elektroninės cigaretės ar elektroninių cigarečių pildyklės arba tam tikros rūšies elektroninės cigaretės ar elektroninių cigarečių pildyklės gali kelti didelę riziką žmonių sveikatai, teisės aktų nustatyta tvarka ji gali laikinai uždrausti šias elektronines cigaretes ar elektroninių cigarečių pildykles pateikti rinkai arba imtis kitų Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatyme nustatytų rinkos ribojimo priemonių. Lietuvos Respublikos Vyriausybės įgaliota institucija teisės aktų nustatyta tvarka nedelsdama informuoja Europos Komisiją ir Europos ekonominės erdvės susitarimo dalyvių kompetentingas valdžios institucijas apie priemones, kurių imtasi, ir pateikia visus tai patvirtinančius duomenis.

 

99 straipsnis. Rūkomųjų žolinių gaminių ženklinimas

1.  Ant kiekvieno rūkomųjų žolinių gaminių vienetinio pakelio ir ant bet kokios jų išorinės pakuotės turi būti įspėjimas apie galimą žalą sveikatai: „Šio gaminio rūkymas kenkia jūsų sveikatai“.

2.  Įspėjimas apie galimą žalą sveikatai spausdinamas ant priekinio ir užpakalinio išorinio vienetinio pakelio ir ant bet kokios jų išorinės pakuotės paviršiaus.

3.  Įspėjimas apie galimą žalą sveikatai turi atitikti šio Įstatymo 82 straipsnio 7 dalyje nustatytus reikalavimus. Įspėjimas apie galimą žalą sveikatai turi užimti 30 procentų atitinkamo vienetinio pakelio ir bet kokios jų išorinės pakuotės paviršiaus ploto.

4.  Ant rūkomųjų žolinių gaminių vienetinių pakelių ir ant bet kokių jų išorinių pakuočių neturi būti jokių elementų ar požymių, nurodytų šio Įstatymo 86 straipsnio 1 dalies 1, 2 ir 4 punktuose, ir teiginio, kad gaminyje nėra priedų ar kvapiųjų medžiagų.

 

910 straipsnis. Informacijos apie rūkomųjų žolinių gaminių sudedamąsias dalis teikimas ir rūkomųjų žolinių gaminių tiekimo rinkai ribojimai

1. Rūkomųjų žolinių gaminių gamintojai ir importuotojai privalo pateikti Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentui jo nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos rinkai tiekiamų rūkomųjų žolinių gaminių gamybai naudotų visų sudedamųjų dalių ir jų kiekių (pagal kiekvieną rūkomojo žolinio gaminio prekių ženklą ir rūšį) sąrašą, taip pat informuoti, jeigu gaminio sudėtis pakeičiama taip, kad tai turi įtakos pagal šį straipsnį pateiktai informacijai.

2. Kai Lietuvos Respublikos rinkai patiekiamas naujas ar pakeistas rūkomasis žolinis gaminys, šio straipsnio 1 dalyje nurodyta informacija turi būti pateikta prieš patiekiant šį gaminį rinkai.

3. Pagal šį straipsnį gauta informacija (išskyrus gamintojų ir importuotojų nurodytą informaciją, kurią jie laiko komercine paslaptimi) yra viešai prieinama Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento interneto svetainėje. Rūkomųjų žolinių gaminių gamintojai ir importuotojai, pateikdami informaciją pagal šio straipsnio 1 ir 2 dalis, privalo nurodyti, kokią informaciją jie laiko komercine paslaptimi, ir šią aplinkybę pagrįsti.

4. Draudžiama tiekti rinkai rūkomuosius žolinius gaminius, apie kuriuos Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento nustatyta tvarka negauta informacija (rūkomųjų žolinių gaminių gamybai naudotų visų sudedamųjų dalių ir jų kiekių sąrašas).

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XIV-295, 2021-05-13, paskelbta TAR 2021-05-27, i. k. 2021-11763

 

911 straipsnis. Pranešimas apie naujoviškus tabako gaminius ir naujoviškų tabako gaminių tiekimo rinkai ribojimai

Pakeistas straipsnio pavadinimas:

Nr. XIV-295, 2021-05-13, paskelbta TAR 2021-05-27, i. k. 2021-11763

 

1. Naujoviškų tabako gaminių gamintojai ir importuotojai privalo pateikti Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentui Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka pranešimą apie bet kokį naujovišką tabako gaminį, kurį jie numato patiekti Lietuvos Respublikos rinkai.

2. Šio straipsnio 1 dalyje numatytas pranešimas pateikiamas elektronine forma prieš šešis mėnesius prieš patiekiant naujoviškus tabako gaminius rinkai. Prie pranešimo pridedamas išsamus atitinkamo naujoviško tabako gaminio aprašymas, taip pat informacija apie jo vartojimą ir tabako gaminio sudedamąsias dalis bei išsiskiriančias medžiagas pagal šio Įstatymo 9 straipsnio 1 dalį.

3. Naujoviškų tabako gaminių gamintojai ir importuotojai, pateikiantys pranešimą apie naujovišką tabako gaminį, taip pat pateikia:

1) turimus mokslinių tyrimų dėl naujoviško tabako gaminio toksiškumo, priklausomybės sukėlimo gebos ir patrauklumo duomenis, ypač dėl tabako gaminio sudedamųjų dalių ir išsiskiriančių medžiagų, nurodydami poveikį vartotojų sveikatai vartojant naujovišką tabako gaminį pagal paskirtį ir atsižvelgdami į atliktus klinikinius tyrimus dėl šio gaminio saugumo ar kenksmingumo, palyginto su rinkoje esančiais kitais tabako gaminiais;

2) turimus tyrimų, jų santraukų ir rinkos tyrimų dėl įvairių vartotojų grupių, įskaitant nerūkantį jaunimą ir dabartinius rūkančiuosius, teikiamos pirmenybės tyrimų duomenis;

3) kitą turimą svarbią informaciją, įskaitant gaminio keliamos rizikos ir teikiamos naudos analizę, numatomą jo poveikį tabako vartojimo nutraukimui, numatomą jo poveikį tabako vartojimo pradėjimui ir numatomiems vartotojo sprendimams.

4. Naujoviškų tabako gaminių gamintojai ir importuotojai, teikdami šiuos gaminius rinkai, privalo Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentui pateikti naują (nepateiktą anksčiau) ar atnaujintą informaciją apie mokslinius tyrimus, tyrimus ir kitą šio straipsnio 3 dalyje nurodytą informaciją.

5. Vartotojams pateikiami teiginiai ir informacija apie naujovišką tabako gaminį turi būti moksliškai pagrįsti, objektyvūs ir neklaidinantys, todėl Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas gali pareikalauti, kad naujoviškų tabako gaminių gamintojai ir importuotojai atliktų papildomus tyrimus ar pateiktų papildomą informaciją.

6. Kai naujoviškame tabako gaminyje, išskyrus kaitinamąjį tabako gaminį, yra naudojami priedai, suteikiantys pridėtinį tabako gaminio skonį ir kvapą, šie priedai negali didinti šių naujoviškų tabako gaminių aerozolių toksiškumo. Be to, toks naujoviškas tabako gaminys, vienetiniai pakeliai ar bet kokia jų išorinė pakuotė ar kita vartotojams teikiama informacija apie naujovišką tabako gaminį negali būti susiję ir apibūdinami žodžiais, kurie yra ar gali būti siejami su saldumynais, vaikų žaislais, animaciniais personažais ar kitokio pobūdžio informacija, skatinančia nepilnamečių asmenų susidomėjimą naujoviškais tabako gaminiais ar jų vartojimą.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XIV-2083, 2023-06-22, paskelbta TAR 2023-07-05, i. k. 2023-13985

 

7. Gamintojai ir importuotojai, pateikdami pagal šiame straipsnyje nustatytus reikalavimus informaciją apie naujovišką tabako gaminį, turi nurodyti, koks tai tabako gaminys – bedūmis ar rūkomasis.

8. Draudžiama tiekti rinkai naujoviškus tabako gaminius, apie kuriuos Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka negautas šio straipsnio 1 dalyje nurodytas pranešimas ar nuo šio pranešimo pateikimo nepraėjo šeši mėnesiai.

Papildyta straipsnio dalimi:

Nr. XIV-295, 2021-05-13, paskelbta TAR 2021-05-27, i. k. 2021-11763

 

9. Visa šiame straipsnyje nurodyta privaloma pateikti informacija yra viešai prieinama Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento interneto svetainėje, užtikrinant, kad naujoviškų tabako gaminių gamintojų ir importuotojų nurodyta konfidenciali informacija nebūtų atskleista, išskyrus atvejus, kai teisėtvarkos ar kitos institucijos teisės aktų nustatyta tvarka turi teisę gauti tokią informaciją, taip pat užtikrinant, kad saugoma informacija būtų prieinama Europos Komisijai ir kitoms Europos Sąjungos valstybėms narėms Europos Komisijos priimtuose sprendimuose nustatyta tvarka.

Papildyta straipsnio dalimi:

Nr. XIV-295, 2021-05-13, paskelbta TAR 2021-05-27, i. k. 2021-11763

 

Skirsnio pakeitimai:

Nr. XII-2419, 2016-06-09, paskelbta TAR 2016-06-22, i. k. 2016-17405

 

Skyriaus pakeitimai:

Nr. XII-1529, 2014-12-23, paskelbta TAR 2015-01-06, i. k. 2015-00098

 

III SKYRIUS

VEIKLOS RŪŠIŲ, SUSIJUSIŲ SU TABAKU IR TABAKO GAMINIAIS BEI SUSIJUSIAIS GAMINIAIS, VALSTYBINIS TEISINIS REGLAMENTAVIMAS

 

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. XII-1529, 2014-12-23, paskelbta TAR 2015-01-06, i. k. 2015-00098

 

PIRMASIS SKIRSNIS

VEIKLOS RŪŠIŲ LICENCIJAVIMAS

 

10 straipsnis. Veiklos rūšių licencijavimas ir licencijų rūšys

1. Lietuvos Respublikoje verstis tabako gaminių, su tabako gaminiais susijusių gaminių gamyba, didmenine ir mažmenine prekyba, neapdoroto tabako didmenine prekyba leidžiama tik turint nustatyta tvarka išduotas licencijas. Reikalavimas turėti licenciją verstis neapdoroto tabako didmenine prekyba netaikomas licencijų verstis tabako gaminių gamyba turėtojams, naudojantiems neapdorotą tabaką tabako gaminių gamybai.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XII-1916, 2015-06-30, paskelbta TAR 2015-07-07, i. k. 2015-11094

Nr. XIII-3378, 2020-11-05, paskelbta TAR 2020-11-20, i. k. 2020-24525

Nr. XIV-582, 2021-10-14, paskelbta TAR 2021-10-28, i. k. 2021-22388

 

2. Neteko galios nuo 2016-01-01

Straipsnio dalies naikinimas:

Nr. XII-1916, 2015-06-30, paskelbta TAR 2015-07-07, i. k. 2015-11094

 

3. Šio straipsnio 1 dalyje nurodytų rūšių veiklos licencijavimo taisykles, vadovaudamasi šiuo Įstatymu, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu ir kitais teisės aktais, tvirtina Lietuvos Respublikos Vyriausybė.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. X-1637, 2008-06-26, Žin., 2008, Nr. 76-3006 (2008-07-05)

 

11 straipsnis. Licencijų išdavimas, atsisakymas išduoti licenciją, licencijos galiojimo sustabdymas, licencijos galiojimo panaikinimas

1. Licencijos verstis tabako gaminių, su tabako gaminiais susijusių gaminių gamyba ir didmenine prekyba tabako gaminiais, su tabako gaminiais susijusiais gaminiais, neapdorotu tabaku gali būti išduodamos Lietuvos Respublikoje įsteigtiems juridiniams asmenims ir užsienio juridinių asmenų filialams. Licencijos verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais, su tabako gaminiais susijusiais gaminiais gali būti išduodamos Lietuvos Respublikoje įsteigtiems juridiniams asmenims ir užsienio juridinių asmenų filialams, kitose Europos ekonominės erdvės susitarimo dalyvėse įsteigtiems juridiniams asmenims ar kitoms organizacijoms ir jų filialams (toliau kartu – juridiniai asmenys ir užsienio juridinių asmenų filialai).

2. Šio straipsnio 1 dalyje nurodytos licencijos juridiniams asmenims ir užsienio juridinių asmenų filialams išduodamos, jeigu jie atitinka šiuos reikalavimus:

1) neturi mokestinės nepriemokos Lietuvos Respublikos valstybės biudžetui, savivaldybės biudžetui ar fondams, į kuriuos mokamus mokesčius administruoja Valstybinė mokesčių inspekcija (išskyrus atvejus, kai mokesčių, delspinigių, baudų mokėjimas atidėtas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka arba dėl šių mokesčių, delspinigių, baudų vyksta mokestinis ginčas);

2) nėra skolingi Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui;

3) juridiniam asmeniui, užsienio juridinio asmens filialui ar jų vadovams nėra įsiteisėjusio apkaltinamojo teismo nuosprendžio dėl bausmės skyrimo, įsiteisėjusio teismo nutarimo, nutarties, įsiteisėjusio atitinkamo Lietuvos Respublikos muitinės, Valstybinės mokesčių inspekcijos, policijos, Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos (toliau šiame straipsnyje – Tarnyba) ar Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento nutarimo dėl nuobaudos skyrimo už neapdoroto tabako, tabako gaminių, su tabako gaminiais susijusių gaminių kontrabandą, falsifikuotų neapdoroto tabako, tabako gaminių, su tabako gaminiais susijusių gaminių pardavimą, laikymą ar gabenimą, neapdoroto tabako, tabako gaminių, su tabako gaminiais susijusių gaminių pardavimą, laikymą ar gabenimą be neapdoroto tabako, tabako gaminių, su tabako gaminiais susijusių gaminių įsigijimą patvirtinančių juridinę galią turinčių dokumentų, taip pat už tabako gaminių be specialių ženklų – banderolių neteisėtą laikymą, gabenimą ar pardavimą arba nuo šio apkaltinamojo teismo nuosprendžio, teismo nutarimo, nutarties, Lietuvos Respublikos muitinės, Valstybinės mokesčių inspekcijos, policijos, Tarnybos ar Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento nutarimo dėl bausmės ar nuobaudos skyrimo įsiteisėjimo dienos yra praėję ne mažiau kaip penkeri metai;

4) juridinio asmens ar užsienio juridinio asmens filialo vadovai nėra (nebuvo) juridinio asmens ar užsienio juridinio asmens filialo vadovai ar kiti darbuotojai, jeigu jie veikė juridinio asmens ar užsienio juridinio asmens filialo vardu ar dėl jo interesų tuo metu, kai juridiniam asmeniui ar užsienio juridinio asmens filialui buvo panaikintas licencijos galiojimas šio straipsnio 15 dalies 3 punkte, 16 dalies 4 punkte ar šio Įstatymo 26 straipsnio 5 dalyje nustatytais pagrindais, o jeigu licencijos galiojimas buvo panaikintas, – nuo šio straipsnio 2 dalies 3 punkte nurodyto nuosprendžio, nutarties ar nutarimo įsiteisėjimo dienos yra praėję ne mažiau kaip penkeri metai;

5) per pastaruosius penkerius metus juridiniam asmeniui ar užsienio juridinio asmens filialui nebuvo panaikintas licencijos galiojimas šio straipsnio 15 dalies 3 punkte, 16 dalies 4 punkte ar šio Įstatymo 26 straipsnio 5 dalyje nustatytais pagrindais;

6) per pastaruosius vienus metus juridiniam asmeniui ar užsienio juridinio asmens filialui nebuvo panaikintas licencijos galiojimas šio straipsnio 15 dalies 5 punkte, 16 dalies 6 punkte ar šio Įstatymo 26 straipsnio 8 dalyje nustatytais pagrindais;

7) per pastaruosius trejus metus juridiniam asmeniui ar užsienio juridinio asmens filialui nebuvo panaikintas licencijos verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais, su tabako gaminiais susijusiais gaminiais galiojimas už šio Įstatymo 14 straipsnio 5 dalies 3 punkte nustatytų reikalavimų pažeidimą toje prekybos vietoje, kurioje prašoma išduoti licenciją;

8) didmeninė prekyba tabako gaminiais, su tabako gaminiais susijusiais gaminiais  bus vykdoma ir (ar) tabako gaminiai, su tabako gaminiais susiję gaminiai bus laikomi tabako gaminių, su tabako gaminiais susijusių gaminių didmeninės prekybos sandėliuose (taikoma tais atvejais, kai Lietuvos Respublikoje įsteigtas juridinis asmuo ar užsienio juridinio asmens filialas prašo išduoti licenciją verstis didmenine prekyba tabako gaminiais, su tabako gaminiais susijusiais gaminiais);

9) turi Tarnybos išduotą dokumentą, patvirtinantį, kad numatomų gaminti tabako gaminių, su tabako gaminiais susijusių gaminių kokybės rodikliai atitinka Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytus saugos ir kokybės rodiklius (taikoma tais atvejais, kai Lietuvos Respublikoje įsteigtas juridinis asmuo ar užsienio juridinio asmens filialas prašo išduoti licenciją verstis tabako gaminių, su tabako gaminiais susijusių gaminių gamyba);

10) juridinis asmuo ar užsienio juridinio asmens filialas užtikrina, kad prekybos vieta, kurioje ketinama verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais, su tabako gaminiais susijusiais gaminiais ir prekybos jais būdas pasirinkti nepažeidžiant šio Įstatymo 15 straipsnyje nustatytų draudimų ir ribojimų (taikoma tais atvejais, kai juridinis asmuo ar užsienio juridinio asmens filialas prašo išduoti licenciją verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais, su tabako gaminiais susijusiais gaminiais);

11) didmeninė prekyba neapdorotu tabaku bus vykdoma ir (ar) neapdorotas tabakas bus laikomas neapdoroto tabako didmeninės prekybos sandėlyje (taikoma tais atvejais, kai Lietuvos Respublikoje įsteigtas juridinis asmuo ar užsienio juridinio asmens filialas prašo išduoti licenciją verstis didmenine prekyba neapdorotu tabaku);

12) atitinka minimalius patikimo mokesčių mokėtojo kriterijus, nustatytus Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 401 straipsnio 1 dalyje (taikoma tais atvejais, kai Lietuvos Respublikoje įsteigtas juridinis asmuo ar užsienio juridinio asmens filialas prašo išduoti licenciją verstis tabako gaminių gamyba, licenciją verstis didmenine prekyba tabako gaminiais ar licenciją verstis didmenine prekyba neapdorotu tabaku).

3. Licencijas verstis tabako gaminių ir (ar) su tabako gaminiais susijusių gaminių gamyba, didmenine prekyba neapdorotu tabaku, tabako gaminiais, su tabako gaminiais susijusiais gaminiais, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintomis licencijavimo taisyklėmis, išduoda, apie galimą licencijos galiojimo sustabdymą ar panaikinimą įspėja, licencijos galiojimą sustabdo, licencijos galiojimo sustabdymą ar licencijos galiojimą panaikina Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas.

4. Licencijas verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais, su tabako gaminiais susijusiais gaminiais (įskaitant mažmeninę prekybą tabako gaminiais ir (ar) su tabako gaminiais susijusiais gaminiais iš automobilinių parduotuvių), vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintomis licencijavimo taisyklėmis, išduoda, apie galimą licencijos galiojimo sustabdymą ar panaikinimą įspėja, licencijos galiojimą sustabdo, licencijos galiojimo sustabdymą ar licencijos galiojimą panaikina savivaldybės, kurios teritorijoje juridinis asmuo ar užsienio juridinio asmens filialas versis (verčiasi) mažmenine prekyba tabako gaminiais ir (ar) su tabako gaminiais susijusiais gaminiais, meras arba jo įgaliota savivaldybės administracija, o verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais ir (ar) su tabako gaminiais susijusiais gaminiais keleiviams vežti skirtose transporto priemonėse, kuriomis juridinis asmuo ar užsienio juridinio asmens filialas teikia keleivių vežimo oro, vandens ar geležinkelių transporto priemonėmis paslaugas (toliau – keleiviams vežti skirtos transporto priemonės), – savivaldybės, kurios teritorijoje yra Lietuvos Respublikoje įsteigto juridinio asmens ar užsienio juridinio asmens filialo, pageidaujančio verstis (besiverčiančio) mažmenine prekyba tabako gaminiais ir (ar) su tabako gaminiais susijusiais gaminiais keleiviams vežti skirtose transporto priemonėse, buveinė, meras arba jo įgaliota savivaldybės administracija.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XIV-2105, 2023-06-29, paskelbta TAR 2023-07-05, i. k. 2023-13998

 

5. Išduodamos licencijos yra neterminuotos.

6. Licencijų išdavimo savivaldybėse veiksmus koordinuoja ir stebėseną atlieka Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas.

7. Lietuvos Respublikoje įsteigtam juridiniam asmeniui ar užsienio juridinio asmens filialui, pageidaujančiam gauti licenciją verstis tabako gaminių, su tabako gaminiais susijusių gaminių gamyba, didmenine prekyba neapdorotu tabaku, tabako gaminiais, su tabako gaminiais susijusiais gaminiais, licencija turi būti išduota arba rašytinis motyvuotas atsisakymas ją išduoti turi būti pateiktas ne vėliau kaip per 30 dienų nuo paraiškos licencijai išduoti ir visų tinkamai įformintų dokumentų, kurių reikia licencijai išduoti, gavimo licencijas išduodančioje institucijoje dienos. Jeigu per šį terminą licencijas išduodanti institucija Lietuvos Respublikoje įsteigtam juridiniam asmeniui ar užsienio juridinio asmens filialui licencijos neišduoda ir nepateikia jam motyvuoto rašytinio atsisakymo išduoti licenciją, laikoma, kad licencija yra išduota.

8. Licencijos verstis tabako gaminių ir (ar) su tabako gaminiais susijusių gaminių gamyba, didmenine prekyba neapdorotu tabaku, tabako gaminiais, su tabako gaminiais susijusiais gaminiais neišduodamos, jeigu:

1) pateikiami ne visi dokumentai, kurių reikia licencijai išduoti, ir Lietuvos Respublikoje įsteigtas juridinis asmuo ar užsienio juridinio asmens filialas per licencijas išduodančios institucijos nustatytą terminą, kuris negali būti trumpesnis negu 5 darbo dienos nuo licencijas išduodančios institucijos pranešimo apie trūkstamus dokumentus gavimo dienos, neįvykdo licencijas išduodančios institucijos reikalavimo pateikti trūkstamus dokumentus;

2) pateikiami nevisiškai arba netinkamai užpildyti dokumentai, kurių reikia licencijai išduoti, ir Lietuvos Respublikoje įsteigtas juridinis asmuo ar užsienio juridinio asmens filialas per licencijas išduodančios institucijos nustatytą terminą, kuris negali būti trumpesnis negu 5 darbo dienos nuo licencijas išduodančios institucijos pranešimo apie dokumentų trūkumus gavimo dienos, neįvykdo licencijas išduodančios institucijos reikalavimo ištaisyti šiuos trūkumus;

3) Lietuvos Respublikoje įsteigtas juridinis asmuo ar užsienio juridinio asmens filialas neatitinka bent vieno iš šio straipsnio 2 dalies 1–6 punktuose, 8 punkte (jeigu prašoma išduoti licenciją verstis didmenine prekyba tabako gaminiais, su tabako gaminiais susijusiais gaminiais), 9 punkte (jeigu prašoma išduoti licenciją verstis tabako gaminių, su tabako gaminiais susijusių gaminių gamyba), 11 punkte (jeigu prašoma išduoti licenciją verstis didmenine prekyba neapdorotu tabaku), 12 punkte (jeigu prašoma išduoti licenciją verstis tabako gaminių gamyba, licenciją verstis didmenine prekyba tabako gaminiais ar licenciją verstis didmenine prekyba neapdorotu tabaku) nustatytų reikalavimų;

4) Lietuvos Respublikoje įsteigtas juridinis asmuo ar užsienio juridinio asmens filialas neįvykdė Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatyme nustatytų reikalavimų.

9. Laikoma, kad licencija verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais ir (ar) su tabako gaminiais susijusiais gaminiais yra išduota kitą dieną nuo juridinio asmens ar užsienio juridinio asmens filialo pranešimo apie ketinimą verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais, su tabako gaminiais susijusiais gaminiais (toliau – pranešimas) pateikimo savivaldybės, kurios teritorijoje ketinama verstis šia veikla, merui arba jo įgaliotai savivaldybės administracijai dienos, o verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais, su tabako gaminiais susijusiais gaminiais keleiviams vežti skirtose transporto priemonėse – savivaldybės, kurios teritorijoje yra Lietuvos Respublikoje įsteigto juridinio asmens ar užsienio juridinio asmens filialo, pageidaujančio verstis (besiverčiančio) mažmenine prekyba tabako gaminiais, su tabako gaminiais susijusiais gaminiais keleiviams vežti skirtose transporto priemonėse, buveinė, merui arba jo įgaliotai savivaldybės administracijai. Kai juridinio asmens ar užsienio juridinio asmens filialo pranešime yra nurodyta diena, nuo kurios ketinama pradėti verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais, su tabako gaminiais susijusiais gaminiais, ir ši diena yra vėlesnė negu kita diena nuo pranešimo pateikimo dienos, laikoma, kad licencija yra išduota nuo pranešime nurodytos dienos. Licencijas išduodanti institucija, gavusi pranešimą, privalo ne vėliau kaip per 5 dienas nuo pranešimo pateikimo dienos patikrinti, ar juridinis asmuo ar užsienio juridinio asmens filialas atitinka šio straipsnio 2 dalies
5–7 ir 10 punktuose nustatytus reikalavimus ir yra įvykdęs Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatyme nustatytus reikalavimus, ir ne vėliau kaip per 20 dienų privalo patikrinti, ar juridinis asmuo ar užsienio juridinio asmens filialas atitinka šio straipsnio 2 dalies 1–4 punktuose nustatytus reikalavimus.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XIV-2105, 2023-06-29, paskelbta TAR 2023-07-05, i. k. 2023-13998

 

10. Pranešime juridinis asmuo ar užsienio juridinio asmens filialas turi deklaruoti, kad jis atitinka kiekvieną iš šio straipsnio 2 dalies 1–7 ir 10 punktuose nustatytų reikalavimų ir yra įvykdęs Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatyme nustatytus reikalavimus. Jeigu pranešimą pateikia kitoje Europos ekonominės erdvės susitarimo dalyvėje įsteigtas juridinis asmuo ar kita organizacija ar jų filialas, kartu su pranešime deklaruota informacija apie tai, kad juridiniam asmeniui ar kitai organizacijai ar jų filialui, ar jų vadovams nėra įsiteisėjusio šio straipsnio 2 dalies 3 punkte nurodyto apkaltinamojo teismo nuosprendžio, įsiteisėjusio teismo nutarimo, nutarties dėl bausmės ar nuobaudos skyrimo, turi būti pateiktas tai patvirtinantis tos Europos ekonominės erdvės susitarimo dalyvės, kurioje įsisteigęs juridinis asmuo ar kita organizacija ar jų filialas, ketinantis verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais Lietuvos Respublikoje, kompetentingos institucijos išduotas dokumentas. Tais atvejais, kai šio straipsnio 2 dalies 3 punkte nurodytas teismo nuosprendis, nutarimas ar nutartis yra įsiteisėjęs, kompetentingos institucijos išduotame dokumente turi būti nurodyta jo įsiteisėjimo data.

11. Juridinis asmuo ar užsienio juridinio asmens filialas įspėjamas apie galimą atitinkamos licencijos galiojimo sustabdymą, jeigu:

1) paaiškėja, kad licencijai verstis tabako gaminių, su tabako gaminiais susijusių gaminių gamyba ar didmenine prekyba jais, neapdoroto tabako didmenine prekyba išduoti buvo pateikti netikslūs duomenys;

2) juridinis asmuo ar užsienio juridinio asmens filialas, turintis licenciją verstis tabako gaminių, su tabako gaminiais susijusių gaminių gamyba, didmenine ir (ar) mažmenine prekyba jais, pažeidžia šio Įstatymo 92, 94 ir 99 straipsniuose, 14 straipsnio 3 dalies 5, 6 ir (ar) 7 punktuose nustatytus reikalavimus;

3) paaiškėja, kad juridinis asmuo ar užsienio juridinio asmens filialas, kuriam išduota licencija verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais, su tabako gaminiais susijusiais gaminiais, šios veiklos nevykdo ilgiau negu vienus metus ir per šio Įstatymo 12 straipsnio 7 dalyje nurodytą terminą nesikreipė į licenciją išdavusią instituciją dėl licencijos galiojimo sustabdymo ar panaikinimo;

4) paaiškėja, kad juridinis asmuo ar užsienio juridinio asmens filialas, kuriam išduota licencija verstis tabako gaminių gamyba, licencija verstis didmenine prekyba neapdorotu tabaku ar licencija verstis didmenine prekyba tabako gaminiais neatitinka minimalių patikimo mokesčių mokėtojo kriterijų, nustatytų Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 401 straipsnio 1 dalyje.

12. Juridinis asmuo ar užsienio juridinio asmens filialas įspėjamas apie galimą licencijos galiojimo panaikinimą, jeigu, pasikeitus juridinio asmens ar užsienio juridinio asmens filialo vadovui, paaiškėja, kad juridinio asmens ar užsienio juridinio asmens filialo vadovas neatitinka šio straipsnio 2 dalies 3 ir (ar) 4 punktų nuostatų.

13. Licencijos galiojimas sustabdomas, jeigu juridinis asmuo ar užsienio juridinio asmens filialas:

1) pateikia prašymą sustabdyti licencijos galiojimą;

2) pateikia prašymą iš licencijos verstis didmenine prekyba tabako gaminiais, su tabako gaminiais susijusiais gaminiais ar licencijos verstis didmenine prekyba neapdorotu tabaku išbraukti tabako gaminių, su tabako gaminiais susijusių gaminių ar neapdoroto tabako didmeninės prekybos sandėlio adresą ir licencijoje nebelieka įrašytų kitų sandėlių adresų;

3) buvo įspėtas apie galimą licencijos galiojimo sustabdymą pagal šio straipsnio 11 dalies 1 ir (ar) 2, 4 punktus ir per licenciją išdavusios institucijos nustatytą terminą, kuris negali būti trumpesnis negu 10 dienų ir ilgesnis negu 30 dienų nuo licencijas išduodančios institucijos pranešimo apie įspėjimą apie galimą licencijos galiojimo sustabdymą gavimo dienos, nepašalino nurodytų pažeidimų ir nepranešė apie jų pašalinimą licenciją išdavusiai institucijai;

4) buvo įspėtas apie galimą licencijos galiojimo sustabdymą pagal šio straipsnio 11 dalies 3 punktą ir per licenciją išdavusios institucijos nustatytą terminą, kuris negali būti trumpesnis negu 10 dienų ir ilgesnis negu 30 dienų nuo licencijas išduodančios institucijos pranešimo apie įspėjimą apie galimą licencijos galiojimo sustabdymą gavimo dienos, neinformavo licenciją išdavusios institucijos, kad atnaujino veiklą;

5) pateikia pranešimą, kuris neatitinka šio straipsnio 10 dalyje nustatytų reikalavimų pranešimo turiniui.

14. Licencijos galiojimo sustabdymas panaikinamas, jeigu juridinis asmuo ar užsienio juridinio asmens filialas, kuriam buvo sustabdytas licencijos galiojimas pagal šio straipsnio 13 dalies:

1) 1 punkto nuostatas, pateikė prašymą panaikinti licencijos galiojimo sustabdymą;

2) 2 punkto nuostatas, pateikė prašymą į licenciją verstis didmenine prekyba tabako gaminiais, su tabako gaminiais susijusiais gaminiais ar licenciją verstis didmenine prekyba neapdorotu tabaku įrašyti naują tabako gaminių, su tabako gaminiais susijusių gaminių ar neapdoroto tabako didmeninės prekybos sandėlio adresą;

3) 3 ir (ar) 5 punktų nuostatas, per licenciją išdavusios institucijos nustatytą terminą pašalino nurodytus pažeidimus, dėl kurių buvo sustabdytas licencijos galiojimas, ir pranešė apie jų pašalinimą licenciją išdavusiai institucijai;

4) 4 punkto nuostatas, atnaujino veiklą ir pranešė apie tai licenciją išdavusiai institucijai.

15. Licencijos verstis tabako gaminių gamyba ar didmenine prekyba tabako gaminiais, su tabako gaminiais susijusiais gaminiais, didmenine prekyba neapdorotu tabaku galiojimas panaikinamas:

1) jeigu Lietuvos Respublikoje įsteigtas juridinis asmuo ar užsienio juridinio asmens filialas pateikia paraišką panaikinti licencijos galiojimą;

2) jeigu paaiškėja, kad Lietuvos Respublikoje įsteigtas juridinis asmuo yra likviduojamas ar yra likviduotas arba užsienio juridinio asmens filialas baigia ar baigė veiklą ir yra išregistruoti iš Juridinių asmenų registro;

3) jeigu Lietuvos Respublikoje įsteigtam juridiniam asmeniui ar užsienio juridinio asmens filialui, jų vadovams ar kitiems darbuotojams (veikusiems juridinio asmens ar užsienio juridinio asmens filialo vardu ar dėl jų interesų) yra įsiteisėjęs šio straipsnio 2 dalies 3 punkte nurodytas apkaltinamasis teismo nuosprendis dėl bausmės skyrimo, įsiteisėjęs teismo nutarimas, nutartis, įsiteisėjęs atitinkamas Lietuvos Respublikos muitinės, Valstybinės mokesčių inspekcijos, policijos, Tarnybos ar Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento nutarimas dėl nuobaudos skyrimo ir nuo įsiteisėjimo dienos nepraėjo daugiau kaip penkeri metai;

4) šio Įstatymo 26 straipsnio 5 dalyje nustatytais pagrindais;

5) jeigu Lietuvos Respublikoje įsteigtas juridinis asmuo ar užsienio juridinio asmens filialas, kuris buvo įspėtas apie galimą licencijos galiojimo panaikinimą ar kuriam buvo sustabdytas licencijos galiojimas, per licenciją išdavusios institucijos nustatytą terminą, kuris negali būti trumpesnis negu 10 dienų ir ilgesnis negu 30 dienų nuo licencijas išduodančios institucijos pranešimo apie įspėjimą apie galimą licencijos galiojimo panaikinimą gavimo dienos, nepašalino nurodytų pažeidimų ir apie jų pašalinimą nepranešė licenciją išdavusiai institucijai.

16. Licencijos verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais, su tabako gaminiais susijusiais gaminiais galiojimas panaikinamas:

1) jeigu juridinis asmuo ar užsienio juridinio asmens filialas šio straipsnio 9 dalyje nurodyto pranešimo pateikimo licencijas išduodančiai institucijai dieną neatitiko šio straipsnio 2 dalies 1–7 ir (ar) 10 punktuose nustatytų reikalavimų;

2) jeigu juridinis asmuo ar užsienio juridinio asmens filialas pateikia paraišką panaikinti licencijos galiojimą;

3) jeigu juridinis asmuo yra likviduojamas ar yra likviduotas arba užsienio juridinio asmens filialas baigia ar baigė veiklą ir yra išregistruoti iš Juridinių asmenų registro;

4) jeigu juridiniam asmeniui ar užsienio juridinio asmens filialui, jų vadovams ar kitiems darbuotojams (veikusiems juridinio asmens ar užsienio juridinio asmens filialo vardu ar dėl jų interesų) yra įsiteisėjęs šio straipsnio 2 dalies 3 punkte nurodytas apkaltinamasis teismo nuosprendis dėl bausmės skyrimo, įsiteisėjęs teismo nutarimas, nutartis, įsiteisėjęs Lietuvos Respublikos muitinės, Valstybinės mokesčių inspekcijos, policijos, Tarnybos ar Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento nutarimas dėl nuobaudos skyrimo;

5) šio Įstatymo 26 straipsnio 5, 7 ir 8 dalyse nustatytais pagrindais;

6) jeigu juridinis asmuo ar užsienio juridinio asmens filialas, kuris buvo įspėtas apie galimą licencijos galiojimo panaikinimą pagal šio straipsnio 12 dalį arba kuriam buvo sustabdytas licencijos galiojimas pagal šio straipsnio 13 dalies 3 punktą, per licenciją išdavusios institucijos nustatytą terminą, kuris negali būti trumpesnis negu 10 dienų ir ilgesnis negu 30 dienų nuo licencijas išduodančios institucijos pranešimo apie įspėjimą apie galimą licencijos galiojimo panaikinimą gavimo dienos, nepašalino nurodytų pažeidimų ir apie jų pašalinimą nepranešė licenciją išdavusiai institucijai;

7) kitoje Europos ekonominės erdvės susitarimo dalyvėje įsteigtas juridinis asmuo ar kita organizacija ar jų filialas šio straipsnio 10 dalyje nustatyta tvarka nepagrindė, kad juridiniam asmeniui ar kitai organizacijai ar jų filialui, ar jų vadovams nėra įsiteisėjusio šio straipsnio 2 dalies 3 punkte nurodyto apkaltinamojo teismo nuosprendžio, įsiteisėjusio teismo nutarimo, nutarties dėl bausmės ar nuobaudos skyrimo.

17. Licencijas išduodanti institucija privalo sustabdyti licencijos galiojimą, panaikinti licencijos galiojimo sustabdymą ar licencijos galiojimą ir pranešti apie licencijos galiojimo sustabdymą, licencijos galiojimo sustabdymo ar licencijos galiojimo panaikinimą licencijos turėtojui ne vėliau kaip per 5 dienas nuo šio straipsnio 13, 14, 15 ar 16 dalyje nurodytų aplinkybių paaiškėjimo dienos.

18. Licencijos patikslinamos Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintose licencijavimo taisyklėse nustatyta tvarka. Licencijas patikslina jas išdavusios institucijos.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. X-699, 2006-06-15, Žin., 2006, Nr. 73-2765 (2006-06-30)

Nr. X-1637, 2008-06-26, Žin., 2008, Nr. 76-3006 (2008-07-05)

Nr. XI-1180, 2010-11-30, Žin., 2010, Nr. 145-7433 (2010-12-11)

Nr. XI-2102, 2012-06-21, Žin., 2012, Nr. 78-4024 (2012-07-04)

Nr. XII-887, 2014-05-15, paskelbta TAR 2014-05-27, i. k. 2014-05733

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XII-1916, 2015-06-30, paskelbta TAR 2015-07-07, i. k. 2015-11094

Nr. XIII-3378, 2020-11-05, paskelbta TAR 2020-11-20, i. k. 2020-24525

Nr. XIV-582, 2021-10-14, paskelbta TAR 2021-10-28, i. k. 2021-22388

 

12 straipsnis. Licencijuojamos veiklos sąlygos

1. Licencijų verstis tabako gaminių, su tabako gaminiais susijusių gaminių gamyba, didmenine ar mažmenine prekyba jais, neapdoroto tabako didmenine prekyba turėtojams draudžiama įgalioti ar pagal sutartį perduoti kitiems asmenims teisę verstis jų turimose licencijose nurodyta veikla.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XIV-582, 2021-10-14, paskelbta TAR 2021-10-28, i. k. 2021-22388

 

2. Licencija verstis tabako gaminių ar su tabako gaminiais susijusių gaminių gamyba jos turėtojams taip pat suteikia teisę verstis jų pagamintų tabako gaminių ar su tabako gaminiais susijusių gaminių didmenine prekyba.

3. Licencijos verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais turėtojams įsigyti tabako gaminius Lietuvos Respublikoje leidžiama tik iš licencijų verstis tabako gaminių gamyba ar didmenine prekyba tabako gaminiais turėtojų ir ši nuostata nedraudžia licencijos verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais turėtojams licencijoje nurodytai veiklai patiems importuoti ar įsivežti tabako gaminius iš kitų valstybių. Licencijos verstis mažmenine prekyba su tabako gaminiais susijusiais gaminiais turėtojams įsigyti su tabako gaminiais susijusius gaminius Lietuvos Respublikoje leidžiama tik iš licencijų verstis su tabako gaminiais susijusių gaminių gamyba ar didmenine prekyba su tabako gaminiais susijusiais gaminiais turėtojų. Ši nuostata nedraudžia licencijos verstis mažmenine prekyba su tabako gaminiais susijusių gaminių turėtojams licencijoje nurodytai veiklai patiems importuoti ar įsivežti su tabako gaminiais susijusius gaminius iš kitų valstybių.

4. Licencijos verstis didmenine prekyba tabako gaminiais turėtojams įsigyti tabako gaminius Lietuvos Respublikoje leidžiama tik iš licencijų verstis tabako gaminių gamyba ar didmenine prekyba tabako gaminiais turėtojų ir ši nuostata nedraudžia licencijos verstis didmenine prekyba tabako gaminiais turėtojams licencijoje nurodytai veiklai patiems importuoti ar įsivežti tabako gaminius iš kitų valstybių. Licencijos verstis didmenine prekyba su tabako gaminiais susijusiais gaminiais turėtojams įsigyti su tabako gaminiais susijusius gaminius Lietuvos Respublikoje leidžiama tik iš licencijų verstis su tabako gaminiais susijusių gaminių gamyba ar didmenine prekyba su tabako gaminiais susijusiais gaminiais turėtojų. Ši nuostata nedraudžia licencijos verstis didmenine prekyba su tabako gaminiais susijusiais gaminiais turėtojams licencijoje nurodytai veiklai patiems importuoti ar įsivežti su tabako gaminiais susijusius gaminius iš kitų valstybių.

5. Licencijų verstis tabako gaminių gamyba ar didmenine prekyba tabako gaminiais turėtojams Lietuvos Respublikoje leidžiama parduoti tabako gaminius tik licencijų verstis didmenine ar mažmenine prekyba tabako gaminiais turėtojams, užsienio juridiniams asmenims ir jų filialams, perkantiems ir išvežantiems tabako gaminius iš Lietuvos Respublikos, taip pat užsienio valstybių diplomatinėms atstovybėms, konsulinėms įstaigoms bei tarptautinių organizacijų atstovybėms, akredituotoms Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijoje. Licencijų verstis su tabako gaminiais susijusių gaminių gamyba ar didmenine prekyba su tabako gaminiais susijusiais gaminiais turėtojams Lietuvos Respublikoje leidžiama parduoti su tabako gaminiais susijusius gaminius tik licencijų verstis didmenine ar mažmenine prekyba su tabako gaminiais susijusių gaminių turėtojams, užsienio juridiniams asmenims ir jų filialams, perkantiems ir išvežantiems su tabako gaminiais susijusius gaminius iš Lietuvos Respublikos, taip pat užsienio valstybių diplomatinėms atstovybėms, konsulinėms įstaigoms bei tarptautinių organizacijų atstovybėms, akredituotoms Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijoje.

6. Licencijos verstis tabako gaminių ir (ar) su tabako gaminiais susijusių gaminių  gamyba, didmenine ar mažmenine prekyba tabako gaminiais ar su tabako gaminiais susijusiais gaminiais, neapdoroto tabako didmenine prekyba turėtojams leidžiama gaminti, parduoti ir (ar) laikyti tabako gaminius ar su tabako gaminiais susijusius gaminius, neapdorotą tabaką tik tose vietose, kurios įrašytos į licenciją. Tabako gaminių ar su tabako gaminiais susijusių gaminių, neapdoroto tabako gamybos, pardavimo ir (ar) laikymo vietą nustatančius duomenis, kurie turi būti įrašyti į licenciją, nustato Lietuvos Respublikos Vyriausybė atitinkamos veiklos rūšies licencijavimo taisyklėse.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XIV-582, 2021-10-14, paskelbta TAR 2021-10-28, i. k. 2021-22388

 

7. Licencijų verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais ir (ar) su tabako gaminiais susijusių gaminių turėtojai, nevykdantys licencijoje nurodytos veiklos ilgiau negu vienus metus, privalo ne vėliau kaip per 30 dienų nuo kitos dienos po to, kai licencijoje nurodyta veikla nevykdoma vienus metus, informuoti apie tai licenciją išdavusią instituciją ir prašyti sustabdyti licencijos galiojimą (licencijos galiojimas stabdomas licencijos turėtojo nurodytam laikotarpiui, o jeigu laikotarpis nenurodytas, – stabdomas neterminuotai) arba panaikinti turimos licencijos galiojimą.

8. Licencijos verstis neapdoroto tabako didmenine prekyba turėtojams įsigyti neapdorotą tabaką Lietuvos Respublikoje leidžiama tik iš licencijų verstis neapdoroto tabako didmenine prekyba turėtojų, ir ši nuostata nedraudžia licencijos verstis neapdoroto tabako didmenine prekyba turėtojams licencijoje nurodytai veiklai patiems importuoti ar įsivežti neapdorotą tabaką iš kitų valstybių.

Papildyta straipsnio dalimi:

Nr. XIV-582, 2021-10-14, paskelbta TAR 2021-10-28, i. k. 2021-22388

 

9. Licencijų verstis neapdoroto tabako didmenine prekyba turėtojams Lietuvos Respublikoje leidžiama parduoti neapdorotą tabaką tik licencijų verstis neapdoroto tabako didmenine prekyba turėtojams, licencijų verstis tabako gaminių gamyba turėtojams, užsienio juridiniams asmenims ir jų filialams, perkantiems, išvežantiems ar eksportuojantiems tabako gaminius iš Lietuvos Respublikos.

Papildyta straipsnio dalimi:

Nr. XIV-582, 2021-10-14, paskelbta TAR 2021-10-28, i. k. 2021-22388

 

10. Neapdoroto tabako mažmeninė prekyba draudžiama.

Papildyta straipsnio dalimi:

Nr. XIV-582, 2021-10-14, paskelbta TAR 2021-10-28, i. k. 2021-22388

 

Straipsnio pakeitimai:

Nr. X-1637, 2008-06-26, Žin., 2008, Nr. 76-3006 (2008-07-05)

Nr. XI-2102, 2012-06-21, Žin., 2012, Nr. 78-4024 (2012-07-04)

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XIII-3378, 2020-11-05, paskelbta TAR 2020-11-20, i. k. 2020-24525

 

ANTRASIS SKIRSNIS

Kiti reglamentavimo YPATUMAI

 

13 straipsnis. Tabako gaminių asortimento ribojimas

Lietuvos Respublikoje parduoti oraliniam vartojimui skirtą, kramtomąjį, taip pat uostomąjį tabaką draudžiama.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XII-2419, 2016-06-09, paskelbta TAR 2016-06-22, i. k. 2016-17405

 

14 straipsnis. Tabako gaminių, su tabako gaminiais susijusių gaminių, neapdoroto tabako pardavimo, įsigijimo, laikymo ir gabenimo reikalavimai

1. Lietuvos Respublikoje draudžiama parduoti, laikyti tabako gaminius, su tabako gaminiais susijusius gaminius neturint licencijos verstis tabako gaminių, su tabako gaminiais susijusių gaminių gamyba, didmenine ar mažmenine prekyba tabako gaminiais ar su tabako gaminiais susijusiais gaminiais, verstis neapdoroto tabako didmenine prekyba, išskyrus šio straipsnio 2 dalyje nustatytus atvejus.

2. Šio straipsnio 1 dalyje nustatytas reikalavimas turėti licenciją arba licencijos verstis tabako gaminių, neapdoroto tabako ar su tabako gaminiais susijusių gaminių gamyba, didmenine ar mažmenine prekyba kopiją netaikomas, kai neapdorotą tabaką, tabako gaminius, neapdoroto tabako ar su tabako gaminiais susijusius gaminius, turėdami privalomus juridinę galią turinčius tabako gaminių, neapdoroto tabako ar su tabako gaminiais susijusių gaminių įsigijimą patvirtinančius dokumentus arba gabenimo dokumentus, laiko ir gabena transportavimo paslaugas teikiantys asmenys, užsienio juridiniai asmenys ar jų filialai, gabenantys, įvežantys, importuojantys neapdorotą tabaką, tabako gaminius ar su tabako gaminiais susijusius gaminius tranzitu arba pristatantys neapdorotą tabaką savo filialams ir atstovybėms ar kitoms susijusių ūkio subjektų grupės įmonėms Lietuvos Respublikoje, arba išvežantys neapdorotą tabaką, tabako gaminius ar su tabako gaminiais susijusius gaminius iš Lietuvos Respublikos, taip pat užsienio valstybių diplomatinės atstovybės, konsulinės įstaigos bei tarptautinių organizacijų atstovybės, akredituotos Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijoje.

3. Lietuvos Respublikoje draudžiama juridiniams asmenims ir užsienio juridinių asmenų filialams parduoti, laikyti, gabenti neapdorotą tabaką, tabako gaminius, su tabako gaminiais susijusius gaminius, taip pat importuoti į Lietuvos Respubliką neapdorotą tabaką, tabako gaminius, su tabako gaminiais susijusius gaminius:

1) be tabako gaminių, su tabako gaminiais susijusių gaminių, neapdoroto tabako įsigijimą arba gabenimą patvirtinančių juridinę galią turinčių dokumentų;

2) jeigu tie gaminiai ar neapdorotas tabakas yra falsifikuoti;

3) jeigu tie gaminiai ar neapdorotas tabakas yra kontrabandiniai;

4) be Lietuvos Respublikos Vyriausybės įgaliotos institucijos nustatyto pavyzdžio specialių ženklų – banderolių, išskyrus atvejus, kai vadovaujantis Lietuvos Respublikos akcizų įstatymu ir kitais teisės aktais tabako gaminių specialūs ženklai – banderolės nėra privalomos;

5) jeigu dervų, nikotino ar anglies monoksido kiekis cigaretėse viršija šio Įstatymo 4 straipsnio 2 dalyje nustatytus kiekius;

6) jeigu tabako gaminių, su tabako gaminiais susijusių gaminių ženklinimas neatitinka šiame Įstatyme ir kituose teisės aktuose nustatytų tabako gaminių, su tabako gaminiais susijusių gaminių ženklinimo reikalavimų;

7) jeigu tabako gaminių gamintojų pagamintų ir tabako gaminių importuotojų importuotų tabako gaminių atitiktis nustatytiems reikalavimams nepatvirtinta šio Įstatymo 5 straipsnyje nurodytais dokumentais ir tvarka;

8) neturint tabako gaminių, su tabako gaminiais susijusių gaminių,  neapdoroto tabako pardavimo ir (ar) laikymo vietoje arba jų gabenimo metu juridinę galią turinčių privalomų tų gaminių įsigijimą arba gabenimą patvirtinančių dokumentų egzemplioriaus.

4. Fiziniams asmenims draudžiama Lietuvos Respublikoje įsigyti tabako gaminius, su tabako gaminiais susijusius gaminius, teisės aktų nustatyta tvarka nepaženklintus specialiais ženklais – banderolėmis. Tabako gaminių, su tabako gaminiais susijusių gaminių laikymo ir gabenimo tvarką, taikomą fiziniams asmenims, nustato Lietuvos Respublikos Vyriausybė ar jos įgaliota institucija.

5. Be to, Lietuvos Respublikoje draudžiama parduoti:

1) cigaretes, cigariles, papirosus vienetais;

2) cigaretes, jeigu jų yra mažiau negu 20 vienetų viename vienetiniame pakelyje;

3) tabako gaminius, su tabako gaminiais susijusius gaminius asmenims iki 18 metų. Kai kyla abejonių, kad asmuo yra jaunesnis negu 18 metų, tabako gaminių, su tabako gaminiais susijusių gaminių pardavėjai privalo iš perkančio tabako gaminius, su tabako gaminiais susijusius gaminius asmens reikalauti pateikti asmens amžių liudijantį dokumentą. Jeigu toks asmuo nepateikia amžių liudijančio dokumento, tabako gaminių, su tabako gaminiais susijusių gaminių pardavėjai privalo atsisakyti parduoti jam tabako gaminius ar su tabako gaminiais susijusius gaminius.

6. Draudžiama nupirkti ar kitaip perduoti tabako gaminius, su tabako gaminiais susijusius gaminius asmenims iki 18 metų.

7. Turgavietes administruojantys fiziniai asmenys, Lietuvos Respublikoje įsteigtų juridinių asmenų vadovai, užsienio juridinių asmenų ar jų filialų vadovai arba jų įgalioti asmenys turi vykdyti jų administruojamų turgaviečių stebėseną (imtis visų teisinių ir organizacinių priemonių), siekdami, kad jų administruojamoje turgavietėje nebūtų prekiaujama tabako gaminiais, su tabako gaminiais susijusiais gaminiais ir (ar) jie nebūtų gabenami, laikomi neturint licencijos verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais, su tabako gaminiais susijusiais gaminiais. Turgavietes administruojantys fiziniai asmenys, Lietuvos Respublikoje įsteigtų juridinių asmenų vadovai, užsienio juridinių asmenų ar jų filialų vadovai arba jų įgalioti asmenys, pastebėję arba įtarę, kad jų administruojamoje turgavietėje Lietuvos Respublikoje įsteigtas juridinis asmuo, užsienio juridinis asmuo ar jo filialas arba fizinis asmuo prekiauja tabako gaminiais, su tabako gaminiais susijusiais gaminiais ir (ar) juos gabena, laiko, neturėdamas licencijos verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais, su tabako gaminiais susijusiais gaminiais, privalo nedelsdami, bet ne vėliau kaip tą pačią administruojamos turgavietės darbo dieną, pranešti apie tai policijai.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. X-390, 2005-11-15, Žin., 2005, Nr. 142-5105 (2005-12-03)

Nr. X-699, 2006-06-15, Žin., 2006, Nr. 73-2765 (2006-06-30)

Nr. XI-2102, 2012-06-21, Žin., 2012, Nr. 78-4024 (2012-07-04)

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XIII-3378, 2020-11-05, paskelbta TAR 2020-11-20, i. k. 2020-24525

Nr. XIV-582, 2021-10-14, paskelbta TAR 2021-10-28, i. k. 2021-22388

 

141 straipsnis. Tabako gaminių atsekamumas

1. Ant kiekvieno tabako gaminių vienetinio pakelio turi būti nurodytas partijos, kuriai priklauso tabako gaminys, numeris ar jo atitikmuo, pagal kurį būtų galima nustatyti (identifikuoti) tabako gaminį ir jo pagaminimo vietą ir laiką. Jeigu partijos numeris ar jo atitikmuo yra užkoduoti ir neįmanoma nustatyti tabako gaminių pagaminimo vietos ir (ar) laiko, tabako gaminių gamintojai, importuotojai ir juos įvežantys asmenys privalo šio Įstatymo 26 straipsnio 13 dalyje nurodytoms institucijoms pateikti šių kodų iššifravimą. Šios dalies nuostatos netaikomos, kai vienetinis pakelis yra paženklintas unikaliu identifikatoriumi pagal šio straipsnio 2 dalį.

2. Tabako gaminių vienetiniai pakeliai turi būti paženklinti unikaliu identifikatoriumi, pagal kurį būtų galima nustatyti tabako gaminių gamybos datą ir vietą; gamybos įmonę; įrangą, naudotą tabako gaminiams pagaminti; gamybos pamainą ar pagaminimo laiką; gaminio aprašymą; numatomą mažmeninės prekybos rinką; numatomą gabenimo maršrutą; jeigu taikoma, importuotoją į Europos Sąjungą; faktinį gabenimo maršrutą nuo gamybos iki pirmos mažmeninės prekybos vietos, įskaitant visus naudojamus sandėlius, taip pat išsiuntimo datą, gabenimo paskirties vietą, išsiuntimo vietą ir gavėją; visų pirkėjų nuo gamintojų iki pirmos mažmeninės prekybos vietos tapatybę; visų pirkėjų nuo gamintojų iki pirmos mažmeninės prekybos vietos sąskaitas faktūras ar pridėtinės vertės mokesčio sąskaitas faktūras, užsakymo numerį ir mokėjimų įrašus.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XIV-295, 2021-05-13, paskelbta TAR 2021-05-27, i. k. 2021-11763

 

3. Visi prekyboje tabako gaminiais dalyvaujantys ekonominės veiklos vykdytojai nuo tabako gaminių gamintojo iki paskutinio ekonominės veiklos vykdytojo prieš pirmą mažmeninės prekybos vietą privalo registruoti visus jų gaunamus tabako gaminių vienetinius pakelius, taip pat visus tarpinius judėjimus ir galutinį vienetinių pakelių perdavimą kitam subjektui. Ši pareiga įvykdoma Lietuvos Respublikos Vyriausybės įgaliotos institucijos nustatyta tvarka žymint ir registruojant didmenines tabako gaminių pakuotes, pavyzdžiui, blokus, transportavimo dėžes arba padėklus, jeigu yra įmanoma nustatyti visų vienetinių pakelių buvimo vietą ir juos atsekti.

4. Tabako gaminių gamintojai ir importuotojai privalo sudaryti šio straipsnio 2 ir 3 dalyse nurodytų duomenų saugojimo sutartis su nuo tabako gaminių gamintojų ir importuotojų nepriklausomu subjektu, kuris prižiūrėtų duomenų saugyklą (duomenų bazę) visiems susijusiems duomenims saugoti. Duomenų saugyklos fizinė vieta (taip pat ir elektroninė įranga, skirta duomenims saugoti) turi būti Europos Sąjungos teritorijoje. Nepriklausomo subjekto tinkamumą, jo nepriklausomumą ir techninį pajėgumą, taip pat sutartis dėl duomenų saugojimo tvirtina Europos Komisija.

5. Šio straipsnio 4 dalyje nurodyto nepriklausomo subjekto veiklą stebi išorės auditorius, kurį pasiūlo ir kuriam už darbą moka tabako gaminių gamintojas ar importuotojas ir kurį patvirtina Europos Komisija. Išorės auditorius Lietuvos Respublikos Vyriausybės įgaliotai institucijai ir Europos Komisijai pateikia kasmetinę ataskaitą, kurioje vertinami su duomenų saugyklos prieiga susiję pažeidimai.

6. Šio straipsnio 4 dalyje nurodytas nepriklausomas subjektas šio Įstatymo 26 straipsnio 13 dalyje nurodytoms institucijoms, kitoms teisėsaugos institucijoms, Europos Komisijai ir išorės auditoriams privalo suteikti prieigą prie duomenų saugyklų. Šio straipsnio 2 ir 3 dalyse nurodyti duomenys gali būti pateikti tabako gaminių gamintojams ar importuotojams, jeigu užtikrinama, kad neskelbtina komercinė informacija bus tinkamai apsaugota laikantis atitinkamų Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktų.

TAR pastaba. 141 straipsnio 2, 3, 4, 5 ir 6 dalių nuostatos cigaretėms ir suktinių tabakui įsigalioja 2019 m. gegužės 20 d., kitiems, negu cigaretės ir suktinių tabakas, tabako gaminiams – 2024 m. gegužės 20 d.

Papildyta straipsniu:

Nr. XII-2419, 2016-06-09, paskelbta TAR 2016-06-22, i. k. 2016-17405

 

15 straipsnis. Mažmeninės prekybos vietų ir būdų ribojimas

1. Lietuvos Respublikoje draudžiama prekiauti tabako gaminiais, su tabako gaminiais susijusiais gaminiais:

1) naudojant prekybos automatus;

2) pagal nuotolinės prekybos, įskaitant vidaus ir tarpvalstybinę nuotolinę prekybą, sutartis;

3) parduotuvėse, kioskuose ir kitose mažmeninės prekybos vietose, kuriose vaikams skirtų prekių dalis sudaro 50 ir daugiau procentų mažmeninės prekių apyvartos;

4) farmacijos įmonėse, sveikatos priežiūros, švietimo, kultūros įstaigose, interneto kavinėse (interneto klubuose ir pan.);

5) asmenims iki 18 metų.

2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės įgaliota institucija bendradarbiauja su Europos ekonominės erdvės susitarimo dalyvių įgaliotomis institucijomis, siekdama užkirsti kelią tarpvalstybinei nuotolinei prekybai elektroninėmis cigaretėmis ir elektroninių cigarečių pildyklėmis.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XI-2102, 2012-06-21, Žin., 2012, Nr. 78-4024 (2012-07-04)

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XIII-3378, 2020-11-05, paskelbta TAR 2020-11-20, i. k. 2020-24525

 

16 straipsnis. Prekių, skirtų tabako gaminiams rūkyti ar pasiruošti rūkyti, įrenginių, skirtų tabako gaminiams ir susijusiems gaminiams vartoti, pardavimo ribojimas

Lietuvos Respublikoje parduoti prekes, skirtas tabako gaminiams rūkyti (ar pasiruošti rūkyti), tai yra pypkes, kandiklius, pypkių ir kandiklių valiklius (grandiklius), buitines cigarečių sukimo mašinas, bet kokį rūkomąjį (cigarečių) popierių (supjaustytą ar nepjaustytą, suklijuotą į tūteles, su pritvirtintais filtrais ar be jų), taip pat įrenginius, skirtus tabako gaminiams ir susijusiems gaminiams vartoti, asmenims iki 18 metų draudžiama.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XIV-295, 2021-05-13, paskelbta TAR 2021-05-27, i. k. 2021-11763

 

161 straipsnis. Elektroninių cigarečių ir elektroninių cigarečių pildyklių vartojimo draudimas nepilnamečiams

Lietuvos Respublikoje draudžiama asmenims iki 18 metų rūkyti (vartoti) ir turėti elektronines cigaretes ir elektroninių cigarečių pildykles.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XII-2419, 2016-06-09, paskelbta TAR 2016-06-22, i. k. 2016-17405

Nr. XIII-3378, 2020-11-05, paskelbta TAR 2020-11-20, i. k. 2020-24525

 

162 straipsnis. Neteko galios nuo 2021-05-01

Straipsnio naikinimas:

Nr. XIII-3378, 2020-11-05, paskelbta TAR 2020-11-20, i. k. 2020-24525

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XII-2419, 2016-06-09, paskelbta TAR 2016-06-22, i. k. 2016-17405

 

TREČIASIS SKIRSNIS

TABAKO GAMINIŲ IR SUSIJUSIŲ GAMINIŲ REKLAMA, ĮSIGIJIMO IR (AR) VARTOJIMO SKATINIMAS, RĖMIMAS IR VARTOJIMO MAŽINIMO PRIEMONĖS

 

Pakeistas skirsnio pavadinimas:

Nr. XII-1529, 2014-12-23, paskelbta TAR 2015-01-06, i. k. 2015-00098

 

17 straipsnis. Tabako gaminių reklamos draudimas

1. Lietuvos Respublikoje tabako gaminių reklama (toliau – reklama), išskyrus šio straipsnio 2 dalyje nustatytus atvejus, taip pat paslėpta tabako gaminių reklama draudžiama.

2. Reklamos draudimas netaikomas:

1) šio straipsnio 3 dalyje nurodytai informacijai, pateikiamai mažmeninės prekybos vietose, kuriose tabako gaminiai parduodami vartotojui;

2) leidiniams, kurie skirti tik tabako verslo specialistams (profesionalams), taip pat leidiniams, išspausdinamiems ir skelbiamiems valstybėse, kurios nėra Europos ekonominės erdvės susitarimo dalyvės, kai šie leidiniai yra skirti ne Europos Bendrijos rinkai;

3) tabako gaminius gaminančių arba jais prekiaujančių juridinių asmenų ar užsienio juridinių asmenų filialų registruotiems pavadinimams ir prekių ženklams (jeigu tabako gaminio, tabako gaminių gamintojo pavadinimas ar prekių ženklas yra sudedamoji šių juridinių asmenų ar užsienio juridinių asmenų filialų registruoto pavadinimo dalis), kai šie pavadinimai ir prekių ženklai pateikiami iškabose ant šių juridinių asmenų ar užsienio juridinių asmenų filialų buveinės ar padalinio pastato. Ant juridinių asmenų ar užsienio juridinių asmenų filialų valdomo transporto gali būti pateikiami tik tabako gaminius gaminančių arba jais prekiaujančių juridinių asmenų ar užsienio juridinių asmenų filialų registruoti pavadinimai;

4) netenka galios 2017-01-01.

Straipsnio punkto pakeitimai:

Nr. XIII-69, 2016-12-08, paskelbta TAR 2016-12-14, i. k. 2016-28885

 

3. Mažmeninės prekybos vietose ant įrangos, skirtos tabako gaminiams išdėstyti, leidžiama pateikti tik šią informaciją:

1) gamintojo, pardavėjo pavadinimą ir buveinės adresą;

2) parduodamų tabako gaminių pavadinimus;

3) žodžius „Prekiaujame“ arba „Parduodame“;

4)  tabako gaminių kainas.

4. Mažmeninės prekybos vietose Lietuvos Respublikos Vyriausybės įgaliotos institucijos nustatyta tvarka taip pat privalo būti pateikta informacija (įspėjimai) apie kenksmingą tabako gaminių vartojimo poveikį sveikatai ir apie draudimą parduoti tabako gaminius asmenims iki 18 metų.

5. Šio straipsnio 3 dalyje nurodytą informaciją leidžiama pateikti tik kartu su išdėstytais tabako gaminiais. Ji negali būti pateikiama lankstinukuose, skrajutėse ir kitokiomis reklamos priemonėmis, skirtomis vartotojams išsinešti, be to, mažmeninės prekybos vietose draudžiama pateikti tabako gaminių ar jų vienetinių pakelių imitacijas ir atvaizdus. Mažmeninės prekybos vietose apie tabako gaminius negali būti pateikiama jokia kita šio straipsnio 3 ir 4 dalyse nenustatyta vaizdinė ar grafinė informacija.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. X-390, 2005-11-15, Žin., 2005, Nr. 142-5105 (2005-12-03)

Nr. XI-2102, 2012-06-21, Žin., 2012, Nr. 78-4024 (2012-07-04)

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XII-2419, 2016-06-09, paskelbta TAR 2016-06-22, i. k. 2016-17405

 

171 straipsnis. Elektroninių cigarečių, elektroninių cigarečių pildyklių ir rūkomųjų žolinių gaminių reklamos draudimas

1. Lietuvos Respublikoje elektroninių cigarečių, elektroninių cigarečių pildyklių ir rūkomųjų žolinių gaminių reklama (įskaitant interneto svetainėse pateiktas jų kainas), taip pat paslėpta elektroninių cigarečių, elektroninių cigarečių pildyklių ir rūkomųjų žolinių gaminių reklama draudžiama.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XIII-3378, 2020-11-05, paskelbta TAR 2020-11-20, i. k. 2020-24525

 

2. Lietuvos Respublikoje komerciniai pranešimai teikiant informacinės visuomenės paslaugas, spaudoje ir kituose spausdintiniuose leidiniuose, išskyrus leidinius, kurie skirti išimtinai prekybos elektroninėmis cigaretėmis, elektroninių cigarečių pildyklėmis ir (ar) rūkomaisiais žoliniais gaminiais specialistams, ir leidinius, kurie yra spausdinami ir leidžiami užsienio valstybėse, kuriose šie leidiniai nėra iš esmės skirti Europos Sąjungos rinkai, tiesioginės ar netiesioginės elektroninių cigarečių, elektroninių cigarečių pildyklių ir rūkomųjų žolinių gaminių reklamos tikslais yra draudžiami.

3. Komerciniai pranešimai per radiją tiesioginės ar netiesioginės elektroninių cigarečių, elektroninių cigarečių pildyklių ir (ar) rūkomųjų žolinių gaminių reklamos tikslais yra draudžiami.

4. Draudžiamas bet kokio pobūdžio viešas ar privatus radijo programų rėmimas, tiesiogiai ar netiesiogiai skatinantis naudoti elektronines cigaretes, elektroninių cigarečių pildykles ir (ar) rūkomuosius žolinius gaminius.

5. Draudžiamas bet kokio pobūdžio viešas ar privatus renginių, veiklos ar atskirų asmenų rėmimas, tiesiogiai ar netiesiogiai skatinantis naudoti elektronines cigaretes, elektroninių cigarečių pildykles ir (ar) rūkomuosius žolinius gaminius ir susijęs su keliomis Europos ekonominės erdvės susitarimo dalyvėmis ar vykdomas keliose Europos ekonominės erdvės susitarimo dalyvėse, ar turintis kitokį tarpvalstybinį poveikį.

6. Draudžiami su elektroninėmis cigaretėmis, elektroninių cigarečių pildyklėmis ir (ar) rūkomaisiais žoliniais gaminiais susiję komerciniai audiovizualiniai pranešimai, kuriems taikomas Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatymas.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XII-2419, 2016-06-09, paskelbta TAR 2016-06-22, i. k. 2016-17405

 

18 straipsnis. Kiti su tabako gaminiais ir susijusiais gaminiais bei įrenginiais, skirtais šiems gaminiams vartoti, susiję draudimai

Pakeistas straipsnio pavadinimas:

Nr. XIV-295, 2021-05-13, paskelbta TAR 2021-05-27, i. k. 2021-11763

 

1. Lietuvos Respublikoje draudžiama:

1) visuomenės informavimo priemonėse išspausdintų ar kitokiais būdais išplatintų kuponų savininkams taikyti fiksuotas nuolaidas tabako gaminiams, susijusiems gaminiams, įrenginiams, skirtiems šiems gaminiams vartoti, arba laikyti šiuos kuponus kitokiomis dalinio mokėjimo priemonėmis;

2) nemokamai teikti (platinti) tabako gaminius, susijusius gaminius, įrenginius, skirtus šiems gaminiams vartoti, ir (ar) jų naujus pavyzdžius;

3) suteikti teisę pirkėjui iš karto ar per tam tikrą terminą po vartojimo pirkimo–pardavimo sutarties sudarymo gauti dovanų ar priedą prie tabako gaminių ir prie susijusių gaminių bei įrenginių, skirtų šiems gaminiams vartoti;

4) veikti pirkėjus įkyriai siūlant tabako gaminius, susijusius gaminius, įrenginius, skirtus šiems gaminiams vartoti, nurodant kainoraščiuose, kainų etiketėse, parduotuvių vidaus vitrinose tariamą kainų sumažinimą bei kitais gerai moralei ir viešajai tvarkai prieštaraujančiais būdais ar priemonėmis;

5) parduoti tabako gaminius, susijusius gaminius, įrenginius, skirtus šiems gaminiams vartoti, rinkinyje su kitomis prekėmis, taip pat bet kokias kitas prekes kaip privalomą priedą prie parduodamų tabako gaminių;

6) teikti tabako gaminius, susijusius gaminius, įrenginius, skirtus šiems gaminiams vartoti, kaip loterijų, konkursų, sporto varžybų, žaidimų prizus arba kartu su jais;

7) organizuoti žaidimus ar konkursus ir loterijas, kurie skatintų įsigyti ir (ar) vartoti tabako gaminius, susijusius gaminius, įrenginius, skirtus šiems gaminiams vartoti;

8) gaminti ir (ar) parduoti žaislus, maisto produktus ir kitas prekes, kurių dizainas imituoja tabako gaminius ar jų vienetinius pakelius, susijusius gaminius, įrenginius, skirtus šiems gaminiams vartoti;

9) parduoti kitus gaminius (ne tabako gaminius ir susijusius gaminius), pažymėtus tabako gaminių, susijusių gaminių prekių ženklais;

10) tabako gaminių, susijusių gaminių, įrenginių, skirtų šiems gaminiams vartoti, įsigijimo ir (ar) vartojimo skatinimo veiklai pasitelkti asmenis iki 18 metų;

11) skelbti apie tabako gaminių, susijusių gaminių, įrenginių, skirtų šiems gaminiams vartoti, kainų sumažinimą.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XIV-295, 2021-05-13, paskelbta TAR 2021-05-27, i. k. 2021-11763

 

2. Lietuvos Respublikoje juridiniams asmenims ir užsienio juridinių asmenų filialams, kurie gamina tabako gaminius ir (ar) su jais susijusius gaminius arba kurių pagrindinė veikla yra prekyba tabako gaminiais ir (ar) su jais susijusiais gaminiais, draudžiama bet kokia forma ir bet kokiomis priemonėmis remti visus renginius, veiklas, asmenis ir visuomenės informavimo priemones. Šioje dalyje nurodytiems subjektams leidžiama teikti valstybės institucijoms ir įstaigoms paramą, skirtą kovai su tabako gaminių ir (ar) su jais susijusių gaminių kontrabanda ir nelegalia prekyba, vadovaujantis Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymu.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XIII-69, 2016-12-08, paskelbta TAR 2016-12-14, i. k. 2016-28885

Nr. XIV-2403, 2023-12-19, paskelbta TAR 2023-12-29, i. k. 2023-25915

 

Straipsnio pakeitimai:

Nr. X-390, 2005-11-15, Žin., 2005, Nr. 142-5105 (2005-12-03)

Nr. XI-2102, 2012-06-21, Žin., 2012, Nr. 78-4024 (2012-07-04)

 

19 straipsnis. Tabako gaminių vartojimo ribojimas

1. Lietuvos Respublikoje rūkyti (vartoti tabaką, tabako gaminius, su tabako gaminiais susijusius gaminius) draudžiama:

1) visose švietimo, socialinių paslaugų įstaigose, kuriose teikiamos socialinės priežiūros ir (ar) socialinės globos paslaugos vaikams, sveikatos priežiūros įstaigose ir šių įstaigų teritorijose;

2) darbo vietose, esančiose uždarose patalpose. Įmonėse, įstaigose ir organizacijose gali būti įrengtos specialios patalpos (vietos), kuriose leidžiama rūkyti. Rūkymo patalpų (vietų) įrengimo ir eksploatavimo reikalavimus nustato Lietuvos Respublikos Vyriausybė ar jos įgaliota institucija;

3) bendrosios dalinės nuosavybės teise priklausančiose gyvenamosiose patalpose, kitose bendrosios dalinės nuosavybės teisės patalpose ir kitose pastato dalyse;

4) visų rūšių viešajame transporte, išskyrus tolimojo susisiekimo traukinius, kuriuose turi būti numatyti atskiri vagonai nerūkantiesiems ir rūkantiesiems, taip pat orlaivius, kuriuose numatytos atskiros vietos nerūkantiesiems ir rūkantiesiems;

5) restoranuose, kavinėse, baruose, kitose viešojo maitinimo įstaigose, klubuose, diskotekose, interneto kavinėse (interneto klubuose ir pan.), lošimo namuose (kazino), automatų ar bingo salonuose, kitose laisvalaikio praleidimo įstaigose, patalpose, kuriose vyksta sporto varžybos ar kiti renginiai, ir kitose žmonėms aptarnauti skirtose patalpose, išskyrus specialiai įrengtus cigarų ir (ar) pypkių klubus. Cigarų ir (ar) pypkių klubų įrengimo tvarką nustato Lietuvos Respublikos Vyriausybė ar jos įgaliota institucija;

6) transporto priemonių salonuose, jeigu juose yra asmenų iki 18 metų ir (ar) nėščių moterų;

7) dengtose viešojo transporto stotelių vietose (paviljonuose), vaikų žaidimo aikštelėse ir vietose, kuriose teikiamos viešojo maitinimo paslaugos aptarnaujant pirkėjus lauko sąlygomis (prie lauke esančių stalų, pavėsinėse, kituose lauko įrenginiuose), išskyrus rūkymui skirtas vietas;

8) lauke vykstančių sporto varžybų ar kitų lauke vykstančių renginių metu, išskyrus rūkymui skirtas vietas;

9) daugiabučių namų balkonuose, terasose, lodžijose, nuosavybės teise priklausančiuose atskiriems savininkams, kai bent vienas namo gyventojas prieštarauja rūkymui. Prieštaravimo dėl tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių vartojimo daugiabučių namų balkonuose, terasose ir lodžijose, nuosavybės teise priklausančiuose atskiriems savininkams, pareiškimo savivaldybei, šio prieštaravimo atšaukimo ir informacijos apie daugiabučius namus, kuriuose draudžiama rūkyti, paskelbimo tvarką nustato Lietuvos Respublikos Vyriausybė ar jos įgaliota institucija. Už informacinių ženklų apie draudimą rūkyti daugiabučio namo balkonuose, terasose ir lodžijose, nuosavybės teise priklausančiuose atskiriems savininkams, įrengimą Lietuvos Respublikos Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka atsakingas to pastato bendrojo naudojimo objektų administratorius arba to (tų) daugiabučio (daugiabučių) gyvenamojo (gyvenamųjų) namo (namų) ar kitos paskirties pastatų savininkų bendrija.

Straipsnio punkto pakeitimai:

Nr. XIV-2105, 2023-06-29, paskelbta TAR 2023-07-05, i. k. 2023-13998

 

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XII-1905, 2015-06-25, paskelbta TAR 2015-07-02, i. k. 2015-10695

Nr. XIII-3320, 2020-10-01, paskelbta TAR 2020-10-13, i. k. 2020-21261

 

2. Neteko galios 2007-01-01.

3. Savivaldybių tarybos turi teisę uždrausti rūkyti viešose (parkuose, skveruose ir kt.) ir kitose jų valdymo kompetencijai priklausančiose vietose.

4. Juridinio asmens valdymo organai privalo užtikrinti, kad juridinio asmens darbuotojai, aptarnaujami klientai ir lankytojai nebūtų priversti kvėpuoti tabako dūmais užterštu oru, taip pat kad matomose vietose būtų iškabinti įspėjamieji užrašai ar ženklai apie draudimą rūkyti, įrengtos specialios rūkymui skirtos patalpos (vietos) ir iškabinti jas nurodantys užrašai ar ženklai.

5. Lietuvos Respublikoje draudžiama asmenims iki 18 metų rūkyti (vartoti) tabako gaminius ar jų turėti.

Papildyta straipsnio dalimi:

Nr. XII-1648, 2015-04-23, paskelbta TAR 2015-04-30, i. k. 2015-06525

 

6. Neteko galios nuo 2021-01-01

Straipsnio dalies naikinimas:

Nr. XIII-3320, 2020-10-01, paskelbta TAR 2020-10-13, i. k. 2020-21261

Papildyta straipsnio dalimi:

Nr. XII-2419, 2016-06-09, paskelbta TAR 2016-06-22, i. k. 2016-17405

 

7. Pastato (buto) savininkas ar kitas fizinis asmuo, kuris naudojasi pastatu (butu) ir jame rūko, privalo užtikrinti, kad tabako dūmai nepatektų į kito savininko pastato (buto) patalpas bei į to paties buto patalpas.

Papildyta straipsnio dalimi:

Nr. XIII-3320, 2020-10-01, paskelbta TAR 2020-10-13, i. k. 2020-21261

 

8. Teisę atlikti administracinio nusižengimo tyrimą turinčio pareigūno reikalavimu buto ar patalpos savininkas arba kitų daiktinių teisių turėtojas turi šiam pareigūnui nurodyti asmens, kuris rūkė buto ar patalpos balkone, terasoje, lodžijoje, duomenis (vardą, pavardę ir gyvenamosios vietos adresą). Buto ar patalpos savininkas arba kitų daiktinių teisių turėtojas, nenurodęs asmens, kuris rūkė buto ar patalpos balkone, terasoje, lodžijoje, duomenų, atsako Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso nustatyta tvarka.

Papildyta straipsnio dalimi:

Nr. XIII-3320, 2020-10-01, paskelbta TAR 2020-10-13, i. k. 2020-21261

 

Straipsnio pakeitimai:

Nr. X-605, 2006-05-11, Žin., 2006, Nr. 61-2175 (2006-05-31)

Nr. X-1637, 2008-06-26, Žin., 2008, Nr. 76-3006 (2008-07-05)

 

191 straipsnis. Privalomų nurodymų davimo vidaus ir tarpvalstybinės nuotolinės prekybos tabako gaminiais ir (ar) su tabako gaminiais susijusiais gaminiais ir draudžiamos reklamos atvejais tvarka

Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas, Lietuvos Respublikos Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka atlikęs tyrimą ir nustatęs, kad elektroniniais ryšiais skleidžiama Lietuvos Respublikos rinkai skirta tabako gaminių ir (ar) su tabako gaminiais susijusių gaminių reklama ar vykdoma vidaus ir tarpvalstybinė nuotolinė prekyba tabako gaminiais ir (ar) su tabako gaminiais susijusiais gaminiais, turi teisę Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo 98 straipsnyje nustatyta tvarka duoti privalomus nurodymus skubiai pašalinti saugomą informaciją, naudojamą tabako gaminių ir (ar) su tabako gaminiais susijusių gaminių reklamai ar vykdomai vidaus ir tarpvalstybinei nuotolinei prekybai tabako gaminiais ir (ar) su tabako gaminiais susijusiais gaminiais, arba panaikinti galimybę pasiekti tokią informaciją.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XIV-2144, 2023-06-29, paskelbta TAR 2023-07-05, i. k. 2023-14040

 

20 straipsnis. Tabako gaminiai ir minimalaus gyvenimo lygio apskaičiavimas

Tabako gaminius įtraukti į minimalų maisto produktų ir ne maisto prekių rinkinį minimaliam gyvenimo lygiui apskaičiuoti draudžiama.

 

KETVIRTASIS SKIRSNIS

TABAKO GAMINIŲ IR SU TABAKO GAMINIAIS SUSIJUSIŲ GAMINIŲ STEBĖSENA (MONITORINGAS), VISUOMENĖS INFORMAVIMAS IR KEITIMASIS INFORMACIJA, TABAKO KONTROLĖS PRIEMONIŲ PLANAVIMAS

Skirsnio pavadinimas keistas:

Nr. XII-469, 2013-07-02, Žin., 2013, Nr. 79-3990 (2013-07-23)

Pakeistas skirsnio pavadinimas:

Nr. XIII-3378, 2020-11-05, paskelbta TAR 2020-11-20, i. k. 2020-24525

 

21 straipsnis. Tabako gaminių ir su tabako gaminiais susijusių gaminių vartojimo, jų daromos žalos sveikatai ir ūkiui stebėsena (monitoringas)

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka Lietuvos Respublikoje atliekama tabako gaminių ir su tabako gaminiais susijusių gaminių vartojimo, jų daromos žalos sveikatai ir ūkiui stebėsena (monitoringas).

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XIII-3378, 2020-11-05, paskelbta TAR 2020-11-20, i. k. 2020-24525

 

22 straipsnis. Visuomenės informavimas apie tabako gaminius ir su tabako gaminiais susijusius gaminius, jų vartojimo žalą sveikatai

1. Mokyklos, kuriose vyksta formalusis švietimas, į švietimo programos bendrąjį ugdymo turinį įtraukia klausimus apie tabako gaminių ir su tabako gaminiais susijusių gaminių vartojimo daromą žalą sveikatai, sveikatai palankią aplinką, užkertančią kelią rūkymo daromai žalai, sveiką gyvenseną.

2. Sveikatos apsaugos ministerija, gavusi informaciją iš Lietuvos Respublikos Vyriausybės įgaliotos institucijos, kuriai pagal šio Įstatymo 9 straipsnį pateikiama ataskaita, iš kokių sudedamųjų dalių pagaminti parduoti Lietuvos Respublikoje skirti tabako gaminiai ir su tabako gaminiais susiję gaminiai, taip pat informaciją apie šio Įstatymo 4 straipsnio 3 dalyje nurodytų bandymų rezultatus, privalo užtikrinti, kad ši informacija ir kiekvieno tabako gaminio ir su tabako gaminiu susijusio gaminio sudedamųjų dalių sąrašas, kuriame nurodomas dervų, nikotino bei anglies monoksido kiekis, būtų prieinami ir visomis tinkamomis priemonėmis išplatinti vartotojams. Šioje dalyje nurodyta informacija skleidžiama nepažeidžiant konkretaus tabako gaminio ir su tabako gaminiu susijusio gaminio formulės, kuri laikoma komercine paslaptimi, apsaugos reikalavimų.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XIII-3378, 2020-11-05, paskelbta TAR 2020-11-20, i. k. 2020-24525

 

23 straipsnis. Pasikeitimas informacija su Europos Sąjungos institucijomis

Ryšiams su Europos Sąjunga palaikyti Lietuvos Respublikos Vyriausybės įgaliotos kompetentingos institucijos, bendradarbiaudamos su Europos Sąjungos institucijomis ir vykdydamos šiame Įstatyme nustatytus Lietuvos Respublikos įsipareigojimus arba Europos Bendrijų Komisijos prašymu, turi teikti visą reikalingą informaciją.

 

24 straipsnis. Tabako kontrolės priemonių planavimas

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, ministerijos, Vyriausybės ir kitos įstaigos, kurioms teisės aktuose pavesta rengti strateginio planavimo dokumentus, siekdamos įgyvendinti šio Įstatymo tikslus, tabako kontrolės priemones numato savo strateginio planavimo dokumentuose. Savivaldybių institucijos, siekdamos įgyvendinti šio Įstatymo tikslus, tabako kontrolės priemones numato savivaldybės strateginiame plėtros ir (ar) savivaldybės strateginiame veiklos planuose.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XII-469, 2013-07-02, Žin., 2013, Nr. 79-3990 (2013-07-23)

 

IV SKYRIUS

VEIKLOS, SUSIJUSIOS SU TABAKU, TABAKO GAMINIAIS IR SUSIJUSIAIS GAMINIAIS, PRIEŽIŪRA IR ATSAKOMYBĖ UŽ ŠIO ĮSTATYMO PAŽEIDIMUS

Skyriaus pavadinimas keistas:

Nr. XI-2102, 2012-06-21, Žin., 2012, Nr. 78-4024 (2012-07-04)

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. XII-1529, 2014-12-23, paskelbta TAR 2015-01-06, i. k. 2015-00098

Nr. XIV-582, 2021-10-14, paskelbta TAR 2021-10-28, i. k. 2021-22388

 

25 straipsnis. Veiklos, susijusios su tabako gaminiais ir su tabako gaminiais susijusiais gaminiais, neapdorotu tabaku, priežiūra, atsakomybė už šio Įstatymo pažeidimus, tabako gaminių ir su tabako gaminiais susijusių gaminių, neapdoroto tabako konfiskavimas ir sunaikinimas

1. Veiklos, susijusios su tabako gaminiais ir su tabako gaminiais susijusiais gaminiais, neapdorotu tabaku, priežiūrą, vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nuostatomis, pagal kompetenciją vykdo Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas, Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, savivaldybių merai arba jų įgaliotos savivaldybių administracijos, Valstybinė mokesčių inspekcija, Lietuvos Respublikos muitinė, policija, kitos valstybinės priežiūros ir teisėsaugos institucijos.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XIV-2105, 2023-06-29, paskelbta TAR 2023-07-05, i. k. 2023-13998

 

2. Fiziniai asmenys už šio Įstatymo pažeidimus atsako Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekse ir Lietuvos Respublikos baudžiamajame kodekse nustatyta tvarka.

3. Lietuvos Respublikoje parduodami, laikomi, gabenami kontrabandiniai, falsifikuoti tabako gaminiai, susiję gaminiai, neapdorotas tabakas, tabako gaminiai be specialių ženklų – banderolių, taip pat tabako gaminiai, susiję gaminiai, neapdorotas tabakas, kurių įsigijimas nepatvirtintas juridinę galią turinčiais dokumentais arba kurie buvo laikomi, parduodami neturint licencijos, konfiskuojami vadovaujantis arba Administracinių nusižengimų kodeksu, arba Baudžiamuoju kodeksu.

4. Konfiskuoti tabako gaminiai, susiję gaminiai, neapdorotas tabakas sunaikinami Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. X-699, 2006-06-15, Žin., 2006, Nr. 73-2765 (2006-06-30)

Nr. XI-2102, 2012-06-21, Žin., 2012, Nr. 78-4024 (2012-07-04)

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XIV-295, 2021-05-13, paskelbta TAR 2021-05-27, i. k. 2021-11763

Nr. XIV-582, 2021-10-14, paskelbta TAR 2021-10-28, i. k. 2021-22388

 

26 straipsnis. Ekonominės sankcijos

1. Už šio Įstatymo 9 straipsnio 1, 2, 4, 10 dalyse nurodytų reikalavimų nustatyta tvarka pateikti pranešimus, techninį dokumentą ir ataskaitą, iš kokių tabako gaminių sudedamųjų dalių pagaminti parduoti Lietuvos Respublikoje skirti tabako gaminiai, už šio Įstatymo 910 ir 911 straipsniuose nurodytų reikalavimų nustatyta tvarka pateikti pranešimus apie rūkomųjų žolinių gaminių sudedamąsias dalis ar pranešimus apie naujoviškus tabako gaminius pažeidimą juridiniai asmenys ir užsienio juridinių asmenų filialai baudžiami nuo dviejų šimtų aštuoniasdešimt devynių eurų iki aštuonių šimtų šešiasdešimt aštuonių eurų bauda.

11. Už šio Įstatymo 92 straipsnio, 93 straipsnio 1 ir 2 dalyse, 94, 95 ir 97 straipsniuose nustatytų elektroninių cigarečių sudėties, kokybės ir ženklinimo reikalavimų pažeidimą juridiniai asmenys ir užsienio juridinių asmenų filialai baudžiami nuo penkių šimtų iki vieno tūkstančio eurų bauda. Už šių reikalavimų pažeidimą, padarytą pakartotinai per vienus metus nuo baudos paskyrimo, juridiniai asmenys ir užsienio juridinių asmenų filialai baudžiami nuo vieno tūkstančio iki dviejų tūkstančių eurų bauda.

12. Už šio Įstatymo 9 straipsnio 14 dalyje numatyto draudimo tiekti rinkai tabako gaminius, apie kuriuos Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka negautas pranešimas, šio Įstatymo 93 straipsnio 5 dalyje numatyto draudimo tiekti rinkai elektronines cigaretes ir elektroninių cigarečių pildykles, apie kurias Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka negautas pranešimas, šio Įstatymo 910 straipsnio 4 dalyje numatyto draudimo tiekti rinkai rūkomuosius žolinius gaminius, apie kuriuos Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento nustatyta tvarka negauta informacija (rūkomųjų žolinių gaminių gamybai naudotų visų sudedamųjų dalių ir jų kiekių sąrašas), ir šio Įstatymo 911 straipsnio 8 dalyje numatyto draudimo tiekti rinkai naujoviškus tabako gaminius, apie kuriuos Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka negautas pranešimas, pažeidimą juridiniai asmenys ir užsienio juridinių asmenų filialai baudžiami nuo dviejų šimtų aštuoniasdešimt devynių eurų iki vieno tūkstančio keturių šimtų keturiasdešimt aštuonių eurų bauda.

Papildyta straipsnio dalimi:

Nr. XIV-295, 2021-05-13, paskelbta TAR 2021-05-27, i. k. 2021-11763

 

2. Už tabako gaminių, su tabako gaminiais susijusių gaminių, neapdoroto tabako gamybą, laikymą ir prekybą jais pažeidžiant šio Įstatymo 10 straipsnio 1 dalyje arba 14 straipsnio 1 dalyje nustatytus reikalavimus (neturint nustatyta tvarka išduotos licencijos) juridiniai asmenys, užsienio juridinių asmenų filialai baudžiami nuo dviejų tūkstančių aštuonių šimtų devyniasdešimt šešių eurų iki aštuonių tūkstančių šešių šimtų aštuoniasdešimt aštuonių eurų bauda.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XIV-582, 2021-10-14, paskelbta TAR 2021-10-28, i. k. 2021-22388

 

3. Už šio Įstatymo 12 straipsnio 1 dalyje nustatyto draudimo įgalioti kitus asmenis ar pagal sutartį perduoti kitiems asmenims teisę verstis turimose licencijose nurodyta veikla pažeidimą, už šio Įstatymo 12 straipsnio 3, 4, 5, 6, 8, 9 ar 10 dalyje nustatytų tabako gaminių, su tabako gaminiais susijusių gaminių, neapdoroto tabako įsigijimo, tabako gaminių, su tabako gaminiais susijusių gaminių ar neapdoroto tabako pardavimo reikalavimų pažeidimą, už šio Įstatymo 14 straipsnio 3 dalies 6 ar 7 punkte nustatytų tabako gaminių, su tabako gaminiais susijusių gaminių pardavimo, laikymo ar gabenimo draudimų pažeidimą juridiniai asmenys, užsienio juridinių asmenų filialai baudžiami nuo aštuonių šimtų šešiasdešimt aštuonių eurų iki vieno tūkstančio keturių šimtų keturiasdešimt aštuonių eurų bauda. Už šių draudimų ir reikalavimų pažeidimą, padarytą pakartotinai per vienus metus nuo baudos paskyrimo, juridiniai asmenys, užsienio juridinių asmenų filialai baudžiami nuo vieno tūkstančio keturių šimtų keturiasdešimt aštuonių eurų iki dviejų tūkstančių aštuonių šimtų devyniasdešimt šešių eurų bauda.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XIV-582, 2021-10-14, paskelbta TAR 2021-10-28, i. k. 2021-22388

 

4. Už šio Įstatymo 13 straipsnyje nustatyto draudimo parduoti oraliniam vartojimui skirtą, kramtomąjį, taip pat uostomąjį tabaką pažeidimą juridiniai asmenys ir užsienio juridinių asmenų filialai baudžiami nuo vieno tūkstančio keturių šimtų keturiasdešimt aštuonių eurų iki dviejų tūkstančių aštuonių šimtų devyniasdešimt šešių eurų bauda.

5. Už šio Įstatymo 14 straipsnio 3 dalies 1, 2, 3 ar 4 punktuose nustatytų tabako gaminių, su tabako gaminiais susijusių gaminių, neapdoroto tabako pardavimo, laikymo ar gabenimo draudimų, išskyrus šio straipsnio 6 dalyje nustatytą atvejį, pažeidimą, už šio Įstatymo 141 straipsnio 1, 2, 3, 4 dalyse nustatytų su tabako gaminių atsekamumu susijusių reikalavimų pažeidimą, jeigu tai neužtraukia baudžiamosios atsakomybės, juridiniai asmenys ir užsienio juridinių asmenų filialai baudžiami nuo dviejų tūkstančių aštuonių šimtų devyniasdešimt šešių eurų iki aštuonių tūkstančių šešių šimtų aštuoniasdešimt aštuonių eurų bauda ir panaikinamas licencijos galiojimas.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XIV-582, 2021-10-14, paskelbta TAR 2021-10-28, i. k. 2021-22388

 

6. Už šio Įstatymo 14 straipsnio 3 dalies 1 punkte nustatyto tabako gaminių, su tabako gaminiais susijusių gaminių,  neapdoroto tabako pardavimo, laikymo ar gabenimo draudimo pažeidimą, kai neteisėtai parduodamų, laikomų ar gabenamų tabako gaminių, su tabako gaminiais susijusių gaminių, neapdoroto tabako vertė neviršija 0,5 bazinio bausmių ir nuobaudų dydžio, už šio Įstatymo 14 straipsnio 3 dalies 8 punkte nustatyto tabako gaminių, su tabako gaminiais susijusių gaminių, neapdoroto tabako pardavimo, laikymo ar gabenimo draudimo pažeidimą juridiniai asmenys ir užsienio juridinių asmenų filialai baudžiami nuo dviejų šimtų aštuoniasdešimt devynių eurų iki aštuonių šimtų šešiasdešimt aštuonių eurų bauda, už šių draudimų pažeidimą, padarytą pakartotinai per vienus metus nuo baudos paskyrimo, juridiniai asmenys ir užsienio juridinių asmenų filialai baudžiami nuo aštuonių šimtų šešiasdešimt aštuonių eurų iki dviejų tūkstančių aštuonių šimtų devyniasdešimt šešių eurų bauda. Už šio Įstatymo 14 straipsnio 3 dalies 5 punkte nustatyto tabako gaminių pardavimo, laikymo ar gabenimo draudimo pažeidimą juridiniai asmenys ir užsienio juridinių asmenų filialai baudžiami nuo vieno tūkstančio keturių šimtų keturiasdešimt aštuonių eurų iki dviejų tūkstančių aštuonių šimtų devyniasdešimt šešių eurų bauda. Už šio draudimo pažeidimą, padarytą pakartotinai per vienus metus nuo baudos paskyrimo, juridiniai asmenys ir užsienio juridinių asmenų filialai baudžiami nuo dviejų tūkstančių aštuonių šimtų devyniasdešimt šešių eurų iki penkių tūkstančių septynių šimtų devyniasdešimt dviejų eurų bauda.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XIV-582, 2021-10-14, paskelbta TAR 2021-10-28, i. k. 2021-22388

 

7. Už šio Įstatymo 87 straipsnyje ir 14 straipsnio 5 dalies 1 ar 2 punkte nustatytų reikalavimų pažeidimą juridiniai asmenys ir užsienio juridinių asmenų filialai baudžiami nuo dviejų šimtų aštuoniasdešimt devynių eurų iki aštuonių šimtų šešiasdešimt aštuonių eurų bauda, už šių draudimų pažeidimą, padarytą pakartotinai per vienus metus nuo baudos paskyrimo, juridiniai asmenys ir užsienio juridinių asmenų filialai baudžiami nuo aštuonių šimtų šešiasdešimt aštuonių eurų iki vieno tūkstančio keturių šimtų keturiasdešimt aštuonių eurų bauda. Už šio Įstatymo 14 straipsnio 5 dalies 3 punkte nustatyto tabako gaminių, su tabako gaminiais susijusių gaminių pardavimo draudimo pažeidimą juridiniai asmenys ir užsienio juridinių asmenų filialai baudžiami nuo vieno tūkstančio keturių šimtų keturiasdešimt aštuonių eurų iki dviejų tūkstančių aštuonių šimtų devyniasdešimt šešių eurų bauda, už šio draudimo pažeidimą, padarytą toje pačioje mažmeninės prekybos vietoje pakartotinai per trejus metus nuo baudos paskyrimo, juridiniai asmenys ir užsienio juridinių asmenų filialai baudžiami nuo dviejų tūkstančių aštuonių šimtų devyniasdešimt šešių eurų iki penkių tūkstančių septynių šimtų devyniasdešimt dviejų eurų bauda ir panaikinamas licencijos galiojimas toje pačioje mažmeninės prekybos vietoje, kurioje nustatytas pakartotinis pažeidimas per trejus metus nuo baudos paskyrimo. Už šio Įstatymo 41 straipsnyje nustatytų tabako gaminių pateikimo rinkai draudimų pažeidimą juridiniai asmenys ir užsienio juridinių asmenų filialai baudžiami nuo vieno tūkstančio keturių šimtų keturiasdešimt aštuonių eurų iki dviejų tūkstančių aštuonių šimtų devyniasdešimt šešių eurų bauda. Už šio Įstatymo 99 straipsnyje nustatytų rūkomųjų žolinių gaminių ženklinimo reikalavimų pažeidimą juridiniai asmenys ir užsienio juridinių asmenų filialai baudžiami nuo aštuonių šimtų šešiasdešimt aštuonių eurų iki vieno tūkstančio keturių šimtų keturiasdešimt aštuonių eurų bauda.

8. Už šio Įstatymo 15 straipsnio 1 dalies 1, 2 punktuose nustatytų prekybos tabako gaminiais, su tabako gaminiais susijusiais gaminiais draudimų pažeidimą juridiniai asmenys ir užsienio juridinių asmenų filialai baudžiami nuo vieno tūkstančio keturių šimtų keturiasdešimt aštuonių eurų iki aštuonių tūkstančių šešių šimtų aštuoniasdešimt aštuonių eurų bauda. Už šių draudimų pažeidimą, padarytą pakartotinai per vienus metus nuo baudos paskyrimo, juridiniai asmenys ir užsienio juridinių asmenų filialai baudžiami nuo aštuonių tūkstančių šešių šimtų aštuoniasdešimt aštuonių eurų iki septyniolikos tūkstančių trijų šimtų septyniasdešimt dviejų eurų bauda ir panaikinamas visų turimų licencijų verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais ir (ar) licencijų verstis mažmenine prekyba su tabako gaminiais susijusiais gaminiais galiojimas. Už šio Įstatymo 15 straipsnio 1 dalies 3, 4, 5 punktuose nustatytų prekybos tabako gaminiais, su tabako gaminiais susijusių gaminių draudimų pažeidimą juridiniai asmenys ir užsienio juridinių asmenų filialai baudžiami nuo dviejų šimtų aštuoniasdešimt devynių eurų iki aštuonių šimtų šešiasdešimt aštuonių eurų bauda. Už šių draudimų pažeidimą, padarytą pakartotinai per vienus metus nuo baudos paskyrimo, juridiniai asmenys ir užsienio juridinių asmenų filialai baudžiami nuo aštuonių šimtų šešiasdešimt aštuonių eurų iki vieno tūkstančio keturių šimtų keturiasdešimt aštuonių eurų bauda. Už šio Įstatymo 16 straipsnyje nustatyto prekių, skirtų tabako gaminiams rūkyti ar pasiruošti rūkyti, pardavimo draudimo pažeidimą juridiniai asmenys ir užsienio juridinių asmenų filialai baudžiami nuo dviejų šimtų aštuoniasdešimt devynių eurų iki aštuonių šimtų šešiasdešimt aštuonių eurų bauda.

9. Už šio Įstatymo 17 straipsnio 1 dalyje ir 171 straipsnyje nustatytų reklamos draudimų pažeidimą juridiniai asmenys ir užsienio juridinių asmenų filialai baudžiami nuo vieno tūkstančio keturių šimtų keturiasdešimt aštuonių eurų iki dviejų tūkstančių aštuonių šimtų devyniasdešimt šešių eurų bauda. Už šių draudimų pažeidimą, padarytą pakartotinai per vienus metus nuo baudos paskyrimo, juridiniai asmenys ir užsienio juridinių asmenų filialai baudžiami nuo dviejų tūkstančių aštuonių šimtų devyniasdešimt šešių eurų iki penkių tūkstančių septynių šimtų devyniasdešimt dviejų eurų bauda.

10. Už šio Įstatymo 17 straipsnio 4 ar 5 dalyje nustatytų informacijos pateikimo reikalavimų pažeidimą juridiniai asmenys ir užsienio juridinių asmenų filialai baudžiami nuo dviejų šimtų aštuoniasdešimt devynių eurų iki aštuonių šimtų šešiasdešimt aštuonių eurų bauda. Už šių reikalavimų pažeidimą, padarytą pakartotinai per vienus metus nuo baudos paskyrimo, juridiniai asmenys ir užsienio juridinių asmenų filialai baudžiami nuo aštuonių šimtų šešiasdešimt aštuonių eurų iki vieno tūkstančio keturių šimtų keturiasdešimt aštuonių eurų bauda.

11. Už šio Įstatymo 18 straipsnyje nustatytų draudimų pažeidimą juridiniai asmenys ir užsienio juridinių asmenų filialai baudžiami nuo aštuonių šimtų šešiasdešimt aštuonių eurų iki vieno tūkstančio keturių šimtų keturiasdešimt aštuonių eurų bauda. Už šių draudimų pažeidimą, padarytą pakartotinai per vienus metus nuo baudos paskyrimo, juridiniai asmenys ir užsienio juridinių asmenų filialai baudžiami nuo vieno tūkstančio keturių šimtų keturiasdešimt aštuonių eurų iki dviejų tūkstančių aštuonių šimtų devyniasdešimt šešių eurų bauda.

12. Už šio Įstatymo 19 straipsnio 1 dalies 5 punkte nustatyto reikalavimo pažeidimą juridiniai asmenys ir užsienio juridinių asmenų filialai baudžiami nuo dviejų šimtų aštuoniasdešimt devynių eurų iki vieno tūkstančio keturių šimtų keturiasdešimt aštuonių eurų bauda.

13. Už šio Įstatymo nuostatų pažeidimus baudas skiria:

1) Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas – už 41 straipsnio, 87 straipsnio, 9 straipsnio 1, 2, 4, 10 ir 14 dalių, 93, 96, 99, 910, 911 straipsnių, 10 straipsnio 1 dalies, 12 straipsnio 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 dalių, 13 straipsnio, 14 straipsnio 1 dalies, 14 straipsnio 3 dalies 1, 2, 3, 4, 6 ir 8 punktų, 14 straipsnio 5 dalies, 141 straipsnio 1, 2, 3, 4 dalių, 15 ir 16 straipsnių, 161 straipsnio 1 dalies, 162 straipsnio, 17 straipsnio 1, 4 ir 5 dalių, 171 ir 18 straipsnių, 19 straipsnio 1 dalies 5 punkto nuostatų pažeidimus;

Straipsnio punkto pakeitimai:

Nr. XIV-295, 2021-05-13, paskelbta TAR 2021-05-27, i. k. 2021-11763

Nr. XIV-582, 2021-10-14, paskelbta TAR 2021-10-28, i. k. 2021-22388

 

2) Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba – už 87, 92, 94, 95 ir 97 straipsnių, 99 straipsnio, 10 straipsnio 1 dalies, 13 straipsnio, 14 straipsnio 1 dalies, 3 dalies 1–8 punktų, 5 dalies 1 ir 2 punktų, 141 straipsnio 1, 2, 3, 4 dalių, 18 straipsnio 1 dalies 8 ir 9 punktų nuostatų pažeidimus;

3) Valstybinė mokesčių inspekcija – už 14 straipsnio 3 dalies 1, 4 ir 8 punktų, 141 straipsnio 1, 2, 3, 4 dalių nuostatų pažeidimus;

4) savivaldybių administracijos – už 10 straipsnio 1 dalyje ir 14 straipsnio 1 dalyje nustatytų reikalavimų pažeidimus mažmeninės prekybos vietose, taip pat už 15 ir 16 straipsnių, 17 straipsnio 1 dalies (išorinės reklamos priemonėse), 4 ir 5 dalių, 18 straipsnio 1 dalies nuostatų pažeidimus;

4 punkto redakcija nuo 2025-01-02:

4) savivaldybių administracijos – už 10 straipsnio 1 dalyje ir 14 straipsnio 1 dalyje nustatytų reikalavimų pažeidimus mažmeninės prekybos vietose, taip pat už 15 ir 16 straipsnių, 17 straipsnio 1 dalies (išorinės reklamos priemonėse), 5 ir 6 dalių, 18 straipsnio 1 dalies nuostatų pažeidimus;

Straipsnio punkto pakeitimai:

Nr. XIV-2105, 2023-06-29, paskelbta TAR 2023-07-05, i. k. 2023-13998

 

5) policijos įstaigų vadovai ar jų įgalioti asmenys – už 14 straipsnio 3 dalies 1, 2, 3 ir 8 punktų ir 141 straipsnio 1, 2 ir 3 dalių nuostatų pažeidimus;

6) Lietuvos Respublikos muitinės pareigūnai – už 14 straipsnio 3 dalies 1, 3 ir 8 punktų ir 141 straipsnio 1, 2, 3, 4 dalių nuostatų pažeidimus.

Straipsnio pakeitimai:

Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas, Nutarimas

2005-11-03, Žin., 2005, Nr. 131-4743 (2005-11-05)

Nr. X-390, 2005-11-15, Žin., 2005, Nr. 142-5105 (2005-12-03)

Nr. X-605, 2006-05-11, Žin., 2006, Nr. 61-2175 (2006-05-31)

Nr. X-699, 2006-06-15, Žin., 2006, Nr. 73-2765 (2006-06-30)

Nr. X-1637, 2008-06-26, Žin., 2008, Nr. 76-3006 (2008-07-05)

Nr. XI-1180, 2010-11-30, Žin., 2010, Nr. 145-7433 (2010-12-11

Nr. XI-1766, 2011-12-01, Žin., 2011, Nr. 153-7203 (2011-12-15))

Nr. XI-2102, 2012-06-21, Žin., 2012, Nr. 78-4024 (2012-07-04)

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XII-1188, 2014-10-07, paskelbta TAR 2014-10-17, i. k. 2014-14286

Nr. XIII-3378, 2020-11-05, paskelbta TAR 2020-11-20, i. k. 2020-24525

 

27 straipsnis. Įstatymo pažeidimų protokolas ir bylų nagrinėjimo terminai

1. Šio Įstatymo 26 straipsnio 13 dalyje nurodytų institucijų įgalioti darbuotojai (pareigūnai), nustatę šio Įstatymo nuostatų pažeidimą, surašo Administracinių nusižengimų kodekse nustatyto turinio protokolą.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XIII-157, 2016-12-20, paskelbta TAR 2016-12-29, i. k. 2016-29850

 

2. Šio Įstatymo 26 straipsnio 13 dalyje nurodytos institucijos bylas išnagrinėja ir ekonomines sankcijas paskiria ne vėliau kaip per du mėnesius nuo pažeidimo nustatymo dienos. Sankcijos už šio Įstatymo pažeidimus gali būti skiriamos ne vėliau kaip per trejus metus nuo pažeidimo padarymo dienos, o trunkamo pažeidimo atveju – per trejus metus nuo jo paaiškėjimo dienos.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XII-1526, 2014-12-23, paskelbta TAR 2014-12-31, i. k. 2014-21287

 

28 straipsnis. Bylos nagrinėjimo proceso dalyviai

1. Nagrinėjant bylą institucijoje, skiriančioje ekonomines sankcijas už šio Įstatymo 26 straipsnyje nurodytus pažeidimus, dalyvauja:

1) asmuo, įtariamas pažeidęs šį Įstatymą (įtariamas pažeidėjas);

2) šio Įstatymo 26 straipsnio 13 dalyje nurodytos institucijos sprendimu kiti asmenys, su kurių interesais tiesiogiai susijusi nagrinėjama byla;

3) valstybės ir savivaldybių institucijų atstovai šių prašymu;

4) šio Įstatymo 26 straipsnio 13 dalyje nurodytų institucijų sprendimu ekspertai, specialistai bei kiti asmenys.

2. Asmenys, nurodyti šio straipsnio 1 dalies 1 ir 2 punktuose, toliau šiame Įstatyme vadinami proceso šalimis.

3. Proceso šalims gali atstovauti jų įgalioti atstovai.

 

29 straipsnis. Pranešimas apie šio Įstatymo pažeidimo tyrimo pradžią ir bylos nagrinėjimą

1. Apie šio Įstatymo pažeidimo tyrimo pradžią proceso šalims turi būti pranešta raštu ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo pažeidimo tyrimo veiksmų atlikimo pradžios (kartu pranešama, kokia tvarka proceso šalys gali susipažinti su bylos medžiaga, pasiūloma raštu pateikti paaiškinimus).

2. Jeigu tyrimo veiksmų atlikimo pradžioje asmuo, įtariamas pažeidęs šį Įstatymą (įtariamas pažeidėjas), yra nežinomas, apie pažeidimo tyrimo pradžią jam turi būti pranešta per 3 darbo dienas nuo šio asmens nustatymo dienos.

3. Apie bylos nagrinėjimo vietą ir laiką proceso šalims turi būti pranešta ir šio Įstatymo 27 straipsnio 1 dalyje nurodyto protokolo kopija proceso šalims turi būti pateikta ne vėliau kaip prieš 10 darbo dienų iki posėdžio pradžios.

 

291 straipsnis. Proceso šalių teisės šio Įstatymo pažeidimo tyrimo ir bylos nagrinėjimo metu

1. Proceso šalys šio Įstatymo pažeidimo tyrimo ir bylos nagrinėjimo metu turi teisę susipažinti su bylos medžiaga, duoti rašytinius ir žodinius paaiškinimus, pateikti įrodymus, prašymus.

2. Proceso šalys iki bylos nagrinėjimo paaiškinimus gali teikti per šio Įstatymo 26 straipsnio 13 dalyje nurodytų institucijų nustatytą terminą, kuris negali būti trumpesnis negu 14 darbo dienų nuo dienos, kurią asmuo, įtariamas pažeidęs šį Įstatymą (įtariamas pažeidėjas), gauna pranešimą apie šio Įstatymo pažeidimą.

3. Jeigu bylos nagrinėjimo metu yra pateikiama naujų įrodymų, proceso šalys turi teisę nedelsdamos su jais susipažinti ir per 5 darbo dienas nuo naujų įrodymų gavimo pateikti dėl jų savo paaiškinimus.

4. Jeigu bylos nagrinėjimo metu apklausiami liudytojai, juos apklausti turi teisę ir proceso šalys. Proceso šalys taip pat turi teisę siūlyti savo liudytojus.

Papildyta straipsniu:

Nr. XII-1526, 2014-12-23, paskelbta TAR 2014-12-31, i. k. 2014-21287

 

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XII-1526, 2014-12-23, paskelbta TAR 2014-12-31, i. k. 2014-21287

 

30 straipsnis. Bylos nagrinėjimas

1. Bylos nagrinėjimas vyksta viešai. Šio Įstatymo 26 straipsnio 13 dalyje nurodytos institucijos savo iniciatyva arba proceso šalių prašymu gali paskelbti posėdį ar jo dalį uždarą, kai tai būtina siekiant apsaugoti valstybės, tarnybos, profesinę paslaptį arba proceso šalių komercinę paslaptį.

2. Byla nagrinėjama žodinio proceso tvarka, dalyvaujant proceso šalims ir kitiems proceso dalyviams.

3. Jeigu proceso šalys nedalyvauja, byla gali būti išnagrinėta tik tais atvejais, kai yra duomenų, kad joms buvo laiku ir tinkamai pranešta apie bylos nagrinėjimo vietą ir laiką, taip pat suteikta teisė susipažinti su bylos medžiaga ir duoti paaiškinimus, ir jeigu iki bylos nagrinėjimo jos nepateikė savo neatvykimą pateisinančių dokumentų, kuriuose nurodytas neatvykimo priežastis šio Įstatymo 26 straipsnio 13 dalyje nurodytos institucijos pripažįsta svarbiomis. Atostogos, komandiruotė, kitoks užimtumas ir kiti panašūs atvejai nelaikomi svarbiomis neatvykimo priežastimis, taip pat svarbiomis priežastimis paprastai nelaikomas neatvykimas dėl ligos ir proceso šalies atstovo užimtumas kitose bylose.

4. Tinkamu pranešimu apie bylos nagrinėjimo vietą ir laiką laikytinas pranešimas, išsiųstas registruotu laišku Juridinių asmenų registre nurodytu proceso šalies buveinės adresu, išskyrus atvejus, kai proceso šalis nurodė kitą korespondencijos įteikimo adresą, arba pranešimas, išsiųstas Juridinių asmenų registre nurodytu proceso šalies elektroninių siuntų pristatymo adresu, arba pranešimas, pasirašytinai įteiktas proceso šaliai šio Įstatymo pažeidimo nustatymo metu.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XII-1526, 2014-12-23, paskelbta TAR 2014-12-31, i. k. 2014-21287

 

31 straipsnis. Nutarimai, priimami išnagrinėjus bylą

1. Šio Įstatymo 26 straipsnio 13 dalyje nurodytos institucijos, išnagrinėjusios bylą, priima motyvuotą nutarimą:

1) taikyti šio Įstatymo nustatytas ekonomines sankcijas;

2) atsisakyti taikyti ekonomines sankcijas, kai nėra tam šio Įstatymo nustatyto pagrindo;

3) nutraukti bylą, kai nepadarytas šio Įstatymo pažeidimas;

4) grąžinti bylą papildomam tyrimui atlikti.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XII-1526, 2014-12-23, paskelbta TAR 2014-12-31, i. k. 2014-21287

 

2. Išnagrinėjus bylą, priimtame nutarime turi būti nurodyta:

1) nutarimą priėmusios institucijos pavadinimas;

2) bylos nagrinėjimo data ir vieta;

3) duomenys apie pažeidėją;

4) pažeidimo padarymo aplinkybės;

5) pažeidėjo kaltės įrodymai, kuriais grindžiamas nutarimas;

6) šio Įstatymo straipsnis, nustatantis atsakomybę už pažeidimą;

7) pažeidėjo paaiškinimai ir jų įvertinimas;

8) priimtas sprendimas;

9) nutarimo apskundimo terminai ir tvarka.

3. Šio Įstatymo 26 straipsnio 13 dalyje nurodytų institucijų nutarimai per dvi darbo dienas nuo jų priėmimo išsiunčiami asmenims, dėl kurių šie nutarimai priimti.

 

32 straipsnis. Baudų išieškojimas

1. Paskirta bauda ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo dienos, kurią šio Įstatymo pažeidėjams įteiktas nutarimas paskirti baudą, turi būti sumokėta į valstybės biudžetą, o tuo atveju, kai baudą paskyrė savivaldybės administracija, – į tos savivaldybės biudžetą.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XIV-2105, 2023-06-29, paskelbta TAR 2023-07-05, i. k. 2023-13998

 

2. Nesumokėtas baudas išieško antstoliai vykdydami pateiktus šio Įstatymo 26 straipsnio 13 dalyje nurodytų institucijų nutarimus Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka. Nutarimas gali būti pateiktas vykdyti ne vėliau kaip per trejus metus nuo nutarimo priėmimo dienos.

 

33 straipsnis. Nutarimų dėl ekonominių sankcijų taikymo apskundimas

1. Asmenys, nesutinkantys su nutarimu taikyti ekonominę sankciją, turi teisę per vieną mėnesį nuo nutarimo įteikimo dienos apskųsti jį teismui Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

2. Kreipimasis į teismą sustabdo nutarimo taikyti ekonominę sankciją vykdymą.

3. Skundą nagrinėjantis teismas, atsižvelgdamas į teisės pažeidimo pobūdį, mastą, atsakomybę lengvinančias ir kitas reikšmingas aplinkybes (dėl kurių atitinkama piniginė bauda teisės pažeidėjui būtų akivaizdžiai per didelė, nes neproporcinga padarytam teisės pažeidimui, ir dėl to neteisinga) ir vadovaudamasis teisingumo, protingumo kriterijais, turi teisę skirti mažesnę piniginę baudą negu šio Įstatymo 26 straipsnio atitinkamoje dalyje nustatytos minimalios piniginės baudos.

Papildyta straipsnio dalimi:

Nr. XII-1526, 2014-12-23, paskelbta TAR 2014-12-31, i. k. 2014-21287

 

4. Skundą nagrinėjantis teismas, atsižvelgdamas į teisės pažeidimo pobūdį, mastą, atsakomybę lengvinančias ir kitas reikšmingas aplinkybes (dėl kurių licencijos galiojimo panaikinimas teisės pažeidėjui būtų akivaizdžiai neproporcingas padarytam teisės pažeidimui ir dėl to neteisingas) ir vadovaudamasis teisingumo, protingumo kriterijais, turi teisę nuspręsti, kad licencijos galiojimo panaikinimas teisės pažeidėjui neturi būti taikomas.

Papildyta straipsnio dalimi:

Nr. XII-1526, 2014-12-23, paskelbta TAR 2014-12-31, i. k. 2014-21287

 

Straipsnio pakeitimai:

Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas, Nutarimas

2008-09-17, Žin., 2008, Nr. 108-4136 (2008-09-20)

 

34 straipsnis. Ginčai dėl šio Įstatymo pažeidimų

Ginčai dėl šio Įstatymo pažeidimų sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS                                            ALGIRDAS BRAZAUSKAS

Lietuvos Respublikos

tabako, tabako gaminių ir su jais

susijusių gaminių kontrolės įstatymo

1 priedas

 

TEKSTINIŲ ĮSPĖJIMŲ SĄRAŠAS

 

1. Rūkymas – 9 iš 10 susirgimų plaučių vėžiu priežasčių.

2. Rūkymas sukelia burnos ir gerklės vėžį.

3. Rūkymas kenkia plaučiams.

4. Rūkymas sukelia širdies priepuolius.

5. Rūkymas sukelia insultą ir negalią.

6. Dėl rūkymo kemšasi arterijos.

7. Rūkymas didina pavojų apakti.

8. Rūkymas kenkia dantims ir dantenoms.

9. Rūkymas gali nužudyti jūsų negimusį kūdikį.

10. Tavo išpučiami dūmai kenkia vaikams, šeimai ir draugams.

11. Rūkai tu – rūkys ir tavo vaikai.

12. Mesk rūkyti dabar – lik gyvas dėl artimųjų.

13. Rūkymas mažina vaisingumą.

14. Rūkymas didina impotencijos riziką.

Papildyta priedu:

Nr. XII-1918, 2015-06-30, paskelbta TAR 2015-07-07, i. k. 2015-11096

 

Lietuvos Respublikos

tabako, tabako gaminių ir su jais

susijusių gaminių kontrolės

įstatymo

2 priedas

 

ĮGYVENDINAMI EUROPOS SĄJUNGOS TEISĖS AKTAI

 

1. 1989 m. spalio 3 d. Tarybos direktyva 89/552/EEB dėl kai kurių valstybių narių įstatymuose ir kituose teisės aktuose išdėstytų nuostatų, skirtų vertimuisi televizijos programų transliavimu, suderinimo (su paskutiniais pakeitimais, padarytais 1997 m. birželio 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 97/36/EB) (OL 2004 m. specialusis leidimas, 6 skyrius, 1 tomas, p. 224).

2. 2003 m. gegužės 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2003/33/EB dėl valstybių narių įstatymų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių tabako produktų reklamą ir rėmimą, suderinimo (OL 2004 m. specialusis leidimas, 15 skyrius, 7 tomas, p. 460).

3. 2006 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH), įsteigiantis Europos cheminių medžiagų agentūrą, iš dalies keičiantis Direktyvą 1999/45/EB bei panaikinantis Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 793/93, Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1488/94, Tarybos direktyvą 76/769/EEB ir Komisijos direktyvas 91/155/EEB, 93/67/EEB, 93/105/EB bei 2000/21/EB (OL 2006 L 396, p. 1).

4. 2012 m. kovo 7 d. Komisijos direktyva 2012/9/ES, kuria iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2001/37/EB dėl valstybių narių įstatymų ir kitų teisės aktų, taikomų tabako gaminių gamybai, pateikimui ir pardavimui, suderinimo I priedas (OL 2012 L 69, p. 15), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2015 m. liepos 13 d. Komisijos direktyva (ES) 2015/1139 (OL 2015 L 185, p. 15).

5. 2014 m. balandžio 3 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/40/ES dėl valstybių narių įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatų, reglamentuojančių tabako ir susijusių gaminių gamybą, pateikimą ir pardavimą, suderinimo ir kuria panaikinama Direktyva 2001/37/EB su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2022 m. birželio 29 d. Komisijos deleguotąja direktyva (ES) 2022/2100, kuria dėl tam tikrų išimčių panaikinimo kaitinamojo tabako gaminiams iš dalies keičiama Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/40/ES.

Punkto pakeitimai:

Nr. XIV-2083, 2023-06-22, paskelbta TAR 2023-07-05, i. k. 2023-13985

 

Priedo pakeitimai:

Nr. XII-1529, 2014-12-23, paskelbta TAR 2015-01-06, i. k. 2015-00098

Nr. XII-1918, 2015-06-30, paskelbta TAR 2015-07-07, i. k. 2015-11096

Nr. XII-2419, 2016-06-09, paskelbta TAR 2016-06-22, i. k. 2016-17405

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. VIII-1178, 1999.05.11, Žin., 1999, Nr.50-1597 (1999.06.09)

LIETUVOS RESPUBLIKOS TABAKO KONTROLĖS ĮSTATYMO 1, 2, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 15, 18, 21 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR PAPILDYMO ĮSTATYMAS

 

2.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. VIII-1490, 1999.12.21, Žin., 2000, Nr.1-4 (2000.01.05)

LIETUVOS RESPUBLIKOS TABAKO KONTROLĖS ĮSTATYMO 11 STRAIPSNIO PAKEITIMO IR PAPILDYMO ĮSTATYMAS

 

3.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. VIII-1568, 2000.03.16, Žin., 2000, Nr.28-758 (2000.04.05)

TABAKO KONTROLĖS ĮSTATYMO 6, 8, 9, 21 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR PAPILDYMO ĮSTATYMAS

 

4.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. VIII-1830, 2000.07.11, Žin., 2000, Nr.61-1832 (2000.07.26)

TABAKO KONTROLĖS ĮSTATYMO 21 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMAS

 

5.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. IX-124, 2000 12 21, Žin., 2000, Nr. 113-3615 (2000 12 30)

TABAKO KONTROLĖS ĮSTATYMO 12 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMAS

Šis įstatymas įsigalioja nuo 2001 m. sausio 1 d.

 

6.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. IX-942, 2002-06-11, Žin., 2002, Nr. 68-2757 (2002-07-03)

TABAKO KONTROLĖS ĮSTATYMO 1, 6, 8, 9, 10, 11, 18, 21, 29 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR PAPILDYMO ĮSTATYMAS

 

7.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. IX-1336, 2003-01-28, Žin., 2003, Nr. 17-710 (2003-02-19)

TABAKO KONTROLĖS ĮSTATYMO 11 STRAIPSNIO PAPILDYMO ĮSTATYMAS

Šis Įstatymas įsigalioja nuo 2003 m. liepos 1 d.

 

8.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. IX-1840, 2003-11-20, Žin., 2003, Nr. 117-5317 (2003-12-17)

TABAKO KONTROLĖS ĮSTATYMO PAKEITIMO IR LIETUVOS RESPUBLIKOS TABAKO KONTROLĖS ĮSTATYMO ĮGYVENDINIMO ĮSTATYMO PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS ĮSTATYMAS

Šis Įstatymas, išskyrus šio Įstatymo pirmajame skirsnyje išdėstyto Tabako kontrolės įstatymo 26 straipsnio 12 dalį ir šio skirsnio 2 straipsnį, įsigalioja nuo 2004 m. gegužės 1 d.

Šio Įstatymo pirmajame skirsnyje išdėstyto Tabako kontrolės įstatymo 26 straipsnio 12 dalyje numatyta ekonominė sankcija juridiniams asmenims taikoma nuo 2006 m. gegužės 1 d.

Nauja įstatymo redakcija nuo 2004 m. gegužės 1 d.

 

9.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. X-390, 2005-11-15, Žin., 2005, Nr. 142-5105 (2005-12-03)

TABAKO KONTROLĖS ĮSTATYMO 2, 4, 5, 6, 8, 14, 17, 18 IR 26 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO ĮSTATYMAS

Šio įstatymo 7 straipsnyje išdėstyto Lietuvos Respublikos tabako kontrolės įstatymo 17 straipsnio 3 dalies 1 punkto nuostata dėl prekių ženklo galioja iki 2008 m. gruodžio 31 d.

 

10.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. X-605, 2006-05-11, Žin., 2006, Nr. 61-2175 (2006-05-31)

TABAKO KONTROLĖS ĮSTATYMO 19, 26 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR PAPILDYMO ĮSTATYMAS

Šis įstatymas įsigalioja nuo 2007 m. sausio 1 d.

 

11.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. X-699, 2006-06-15, Žin., 2006, Nr. 73-2765 (2006-06-30)

TABAKO KONTROLĖS ĮSTATYMO 2, 11, 14, 25 IR 26 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO ĮSTATYMAS

 

12.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. X-1637, 2008-06-26, Žin., 2008, Nr. 76-3006 (2008-07-05)

TABAKO KONTROLĖS ĮSTATYMO 10, 11, 12, 19, 26 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR PAPILDYMO ĮSTATYMAS

 

13.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XI-1180, 2010-11-30, Žin., 2010, Nr. 145-7433 (2010-12-11)

TABAKO KONTROLĖS ĮSTATYMO 11 IR 26 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO ĮSTATYMAS

Šis įstatymas, išskyrus 4 straipsnį, įsigalioja 2011 m. balandžio 1 d.

 

14.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XI-1566, 2011-06-30, Žin., 2011, Nr. 86-4178 (2011-07-13)

TABAKO KONTROLĖS ĮSTATYMO PAPILDYMO 9(1) STRAIPSNIU ĮSTATYMAS

Šis įstatymas, išskyrus 3 straipsnį, įsigalioja 2011 m. rugpjūčio 1 d.

 

15.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XI-1766, 2011-12-01, Žin., 2011, Nr. 153-7203 (2011-12-15)

TABAKO KONTROLĖS ĮSTATYMO 26 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMAS

Šis įstatymas, išskyrus šio straipsnio 2 dalį, įsigalioja 2012 m. liepos 1 d.

 

16.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XI-2102, 2012-06-21, Žin., 2012, Nr. 78-4024 (2012-07-04)

TABAKO KONTROLĖS ĮSTATYMO 2, 4, 5, 6, 8, 9(1), 11, 12, 14, 15, 17, 18, 25, 26 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR PAPILDYMO, IV SKYRIAUS PAVADINIMO PAKEITIMO ĮSTATYMAS

Šis įstatymas, išskyrus 16 straipsnį, įsigalioja 2012 m. rugsėjo 1 d.

 

17.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XII-469, 2013-07-02, Žin., 2013, Nr. 79-3990 (2013-07-23)

TABAKO KONTROLĖS ĮSTATYMO III SKYRIAUS KETVIRTOJO SKIRSNIO PAVADINIMO IR 24 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMAS

Šis įstatymas įsigalioja 2014 m. spalio 1 d.

 

18.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XII-887, 2014-05-15, paskelbta TAR 2014-05-27, i. k. 2014-05733

LIETUVOS RESPUBLIKOS TABAKO KONTROLĖS ĮSTATYMO NR. I-1143 11 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMAS

Šis įstatymas įsigalioja 2014 m. liepos 1 d.

 

 

Konstitucinio Teismo nutarimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas, Nutarimas

1997.02.13, Žin., 1997, Nr.15-314 (1997.02.19)

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ALKOHOLIO KONTROLĖS ĮSTATYMO 1 IR 30 STRAIPSNIŲ, LIETUVOS RESPUBLIKOS TABAKO KONTROLĖS ĮSTATYMO 1, 3 IR 11 STRAIPSNIŲ, TAIP PAT LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 1996 M. VASARIO 2 D. NUTARIMO NR. 179 “DĖL ALKOHOLIO REKLAMOS KONTROLĖS” ATITIKIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCIJAI

 

2.

Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas, Nutarimas

2005-11-03, Žin., 2005, Nr. 131-4743 (2005-11-05)

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS TABAKO KONTROLĖS ĮSTATYMO 21 STRAIPSNIO 2 DALIES (2000 M. KOVO 16 D. REDAKCIJA), 3 DALIES (2002 M. BIRŽELIO 11 D. REDAKCIJA), 4 DALIES (1999 M. GEGUŽĖS 11 D. REDAKCIJA), 7 DALIES (2002 M. BIRŽELIO 11 D. REDAKCIJA) IR DĖL ŠIO ĮSTATYMO (2003 M. LAPKRIČIO 20 D. REDAKCIJA) 26 STRAIPSNIO 5, 7, 14 DALIŲ ATITIKTIES LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCIJAI

 

3.

Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas, Nutarimas

2008-09-17, Žin., 2008, Nr. 108-4136 (2008-09-20)

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS TABAKO KONTROLĖS ĮSTATYMO 26 STRAIPSNIO 5 DALIES (2003 M. LAPKRIČIO 20 D. REDAKCIJA), 17 DALIES (2003 M. LAPKRIČIO 20 D. REDAKCIJA), 33 STRAIPSNIO (2003 M. LAPKRIČIO 20 D. REDAKCIJA) IR LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2004 M. BALANDŽIO 7 D. NUTARIMU NR. 383 "DĖL MAŽMENINĖS PREKYBOS TABAKO GAMINIAIS LICENCIJAVIMO TAISYKLIŲ IR TABAKO GAMINIŲ PARDAVIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO" PATVIRTINTŲ MAŽMENINĖS PREKYBOS TABAKO GAMINIAIS LICENCIJAVIMO TAISYKLIŲ 39 PUNKTO (2006 M. GRUODŽIO 18 D. REDAKCIJA), 40 PUNKTO (2006 M. GRUODŽIO 18 D. REDAKCIJA) ATITIKTIES LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCIJAI

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XII-1188, 2014-10-07, paskelbta TAR 2014-10-17, i. k. 2014-14286

Lietuvos Respublikos tabako kontrolės įstatymo Nr. I-1143 26 straipsnio pakeitimo įstatymas

 

2.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XII-1526, 2014-12-23, paskelbta TAR 2014-12-31, i. k. 2014-21287

Lietuvos Respublikos tabako kontrolės įstatymo Nr. I-1143 11, 14, 26, 27, 29, 30, 31 ir 33 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 29-1 straipsniu įstatymas

 

3.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XII-1529, 2014-12-23, paskelbta TAR 2015-01-06, i. k. 2015-00098

Lietuvos Respublikos tabako kontrolės įstatymo Nr. I-1143 pavadinimo, 1, 2, 3, 14, 17, 18, 26 straipsnių, II skyriaus, III, IV skyrių, III skyriaus trečiojo skirsnio pavadinimų, priedo pakeitimo ir Įstatymo papildymo 16-1, 16-2, 17-1 straipsniais įstatymas

 

4.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XII-1648, 2015-04-23, paskelbta TAR 2015-04-30, i. k. 2015-06525

Lietuvos Respublikos tabako kontrolės įstatymo Nr. I-1143 19 straipsnio pakeitimo įstatymas

 

5.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XII-1738, 2015-05-21, paskelbta TAR 2015-05-27, i. k. 2015-08130

Lietuvos Respublikos tabako kontrolės įstatymo Nr. I-1143 14 straipsnio pakeitimo įstatymas

 

6.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XII-1594, 2015-03-26, paskelbta TAR 2015-04-13, i. k. 2015-05704

Lietuvos Respublikos tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymo Nr. I-1143 19 straipsnio pakeitimo įstatymas

 

7.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XII-1905, 2015-06-25, paskelbta TAR 2015-07-02, i. k. 2015-10695

Lietuvos Respublikos tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymo Nr. I-1143 19 straipsnio pakeitimo įstatymas

 

8.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XII-1868, 2015-06-25, paskelbta TAR 2015-07-03, i. k. 2015-10769

Lietuvos Respublikos tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymo Nr. I-1143 11, 25 ir 26 straipsnių pakeitimo įstatymas

 

9.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XII-1916, 2015-06-30, paskelbta TAR 2015-07-07, i. k. 2015-11094

Lietuvos Respublikos tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymo Nr. I-1143 1, 2, 10, 11, 12, 14 ir 26 straipsnių pakeitimo įstatymas

 

10.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XII-1917, 2015-06-30, paskelbta TAR 2015-07-07, i. k. 2015-11095

Lietuvos Respublikos tabako kontrolės įstatymo Nr. I-1143 pavadinimo, 1, 2, 3, 14, 17, 18, 26 straipsnių, II skyriaus, III, IV skyrių, III skyriaus trečiojo skirsnio pavadinimų, priedo pakeitimo ir Įstatymo papildymo 16-1, 16-2, 17-1 straipsniais įstatymo Nr. XII-1529 5 straipsnio pakeitimo įstatymas

 

11.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XII-1918, 2015-06-30, paskelbta TAR 2015-07-07, i. k. 2015-11096

Lietuvos Respublikos tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymo Nr. I-1143 1, 2, 8, 26 straipsnių, priedo pakeitimo ir Įstatymo papildymo nauju 1 priedu įstatymas

 

12.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XII-2419, 2016-06-09, paskelbta TAR 2016-06-22, i. k. 2016-17405

Lietuvos Respublikos tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymo Nr. I-1143 1, 2, 4, 4-1, 6, 8, 8-1, 8-2, 8-3, 8-4, 8-7, 9, 13, 15, 16-1, 16-2, 17, 17-1, 19, 26 straipsnių, II skyriaus pavadinimo ir antrojo skirsnio, 2 priedo pakeitimo ir Įstatymo papildymo 14-1 straipsniu įstatymas

 

13.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XIII-69, 2016-12-08, paskelbta TAR 2016-12-14, i. k. 2016-28885

Lietuvos Respublikos tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymo Nr. I-1143 3, 17 ir 18 straipsnių pakeitimo įstatymas

 

14.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XIII-157, 2016-12-20, paskelbta TAR 2016-12-29, i. k. 2016-29850

Lietuvos Respublikos tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymo Nr. I-1143 25 ir 27 straipsnių pakeitimo įstatymas

 

15.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XIII-345, 2017-05-04, paskelbta TAR 2017-05-11, i. k. 2017-08030

Lietuvos Respublikos tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymo Nr. I-1143 5 ir 14 straipsnių pakeitimo įstatymas

 

16.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XIII-1551, 2018-10-18, paskelbta TAR 2018-10-31, i. k. 2018-17462

Lietuvos Respublikos tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymo Nr. I-1143 18 straipsnio pakeitimo įstatymas

 

17.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XIII-2790, 2020-01-14, paskelbta TAR 2020-01-29, i. k. 2020-02019

Lietuvos Respublikos tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymo Nr. I-1143 8-3 ir 11 straipsnių pakeitimo įstatymas

 

18.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XIII-3225, 2020-06-30, paskelbta TAR 2020-07-07, i. k. 2020-15138

Lietuvos Respublikos tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymo Nr. I-1143 papildymo 19-1 straipsniu įstatymas

 

19.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XIII-3320, 2020-10-01, paskelbta TAR 2020-10-13, i. k. 2020-21261

Lietuvos Respublikos tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymo Nr. I-1143 19 straipsnio pakeitimo įstatymas

 

20.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XIII-3378, 2020-11-05, paskelbta TAR 2020-11-20, i. k. 2020-24525

Lietuvos Respublikos tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymo Nr. I-1143 1, 10, 11, 12, 14, 15, 16-1, 17-1, 21, 22, 25, 26 straipsnių, ketvirtojo skirsnio pavadinimo pakeitimo ir 16-2 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymas

 

21.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XIV-295, 2021-05-13, paskelbta TAR 2021-05-27, i. k. 2021-11763

Lietuvos Respublikos tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymo Nr. I-1143 2, 9, 9-2, 9-3, 9-10, 9-11, 14, 14-1, 16, 18, 25 ir 26 straipsnių pakeitimo įstatymas

 

22.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XIV-582, 2021-10-14, paskelbta TAR 2021-10-28, i. k. 2021-22388

Lietuvos Respublikos tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymo Nr. I-1143 1, 2, 3, 9-1, 10, 11, 12, 14, 25, 26 straipsnių ir II skyriaus pavadinimo, II skyriaus pirmojo skirsnio pavadinimo, IV skyriaus pavadinimo pakeitimo įstatymas

 

23.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XIV-909, 2022-01-18, paskelbta TAR 2022-01-28, i. k. 2022-01408

Lietuvos Respublikos tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymo Nr. I-1143 9-2 straipsnio pakeitimo įstatymas

 

24.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XIV-1617, 2022-11-24, paskelbta TAR 2022-12-08, i. k. 2022-25041

Lietuvos Respublikos tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymo Nr. I-1143 19-1 straipsnio pakeitimo įstatymas

 

25.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XIV-2105, 2023-06-29, paskelbta TAR 2023-07-05, i. k. 2023-13998

Lietuvos Respublikos tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymo Nr. I-1143 11, 19, 25, 26 ir 32 straipsnių pakeitimo įstatymas

 

26.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XIV-2083, 2023-06-22, paskelbta TAR 2023-07-05, i. k. 2023-13985

Lietuvos Respublikos tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymo Nr. I-1143 2, 4-1, 8-4, 8-5, 9-11 straipsnių ir 2 priedo pakeitimo įstatymas

 

27.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XIV-2144, 2023-06-29, paskelbta TAR 2023-07-05, i. k. 2023-14040

Lietuvos Respublikos tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymo Nr. I-1143 19-1 straipsnio pakeitimo įstatymas

 

28.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XIV-1620, 2022-11-24, paskelbta TAR 2022-12-08, i. k. 2022-25044

Lietuvos Respublikos tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymo Nr. I-1143 2, 17, 26 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 15-1 straipsniu įstatymas

 

29.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XIV-2403, 2023-12-19, paskelbta TAR 2023-12-29, i. k. 2023-25915

Lietuvos Respublikos tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymo Nr. I-1143 18 straipsnio pakeitimo įstatymas