Suvestinė redakcija nuo 2015-06-23

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2004, Nr. 155-5685, i. k. 104110MISAK00B1-894

 

Nauja redakcija nuo 2015-06-23:

Nr. B1-611, 2015-06-22, paskelbta TAR 2015-06-22, i. k. 2015-10048

 

VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS

DIREKTORIUS 

 

ĮSAKYMAS

DĖL NACIONALINIO MAISTO IR VETERINARIJOS RIZIKOS VERTINIMO INSTITUTO IR VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS TERITORINIŲ VALSTYBINIŲ MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBŲ ATLIEKAMŲ TYRIMŲ KAINŲ NUSTATYMO METODIKOS PATVIRTINIMO

 

2004 m. spalio 14 d. Nr. B1-894

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos veterinarijos įstatymo 6 straipsnio 1 dalies 4 punktu, Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. birželio 28 d. nutarimu Nr. 744 „Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos nuostatų patvirtinimo“, 20.3 papunkčiu:

1.  T v i r t i n u pridedamą Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto ir Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos teritorinių valstybinių maisto ir veterinarijos tarnybų atliekamų tyrimų kainų nustatymo metodiką.

2.  P r i p a ž į s t u netekusiu galios Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2002 m. vasario 14 d. įsakymą Nr. 90 „Dėl laboratorinių tyrimų įkainių patvirtinimo“.

 

DIREKTORIUS                                                                                  KAZIMIERAS LUKAUSKAS

 


PATVIRTINTA

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos

direktoriaus

2004 m. spalio 14 d.

įsakymu Nr. B1-894

 

NACIONALINIO MAISTO IR VETERINARIJOS RIZIKOS VERTINIMO INSTITUTO IR VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS TERITORINIŲ VALSTYBINIŲ MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBŲ ATLIEKAMŲ TYRIMŲ KAINŲ NUSTATYMO METODIKA

 

Pakeistas priedo pavadinimas:

Nr. B1-70, 2005-01-31, Žin., 2005, Nr. 17-558 (2005-02-05), i. k. 105110MISAK000B1-70

Nr. B1-489, 2008-09-25, Žin., 2008, Nr. 113-4325 (2008-10-01), i. k. 108110MISAK00B1-489

Nr. B1-611, 2015-06-22, paskelbta TAR 2015-06-22, i. k. 2015-10048

 

1. Ši metodika reglamentuoja Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto ir Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos teritorinių valstybinių maisto ir veterinarijos tarnybų atliekamų tyrimų kainų apskaičiavimą.

Punkto pakeitimai:

Nr. B1-70, 2005-01-31, Žin., 2005, Nr. 17-558 (2005-02-05), i. k. 105110MISAK000B1-70

Nr. B1-489, 2008-09-25, Žin., 2008, Nr. 113-4325 (2008-10-01), i. k. 108110MISAK00B1-489

Nr. B1-611, 2015-06-22, paskelbta TAR 2015-06-22, i. k. 2015-10048

 

2. Pagal šią metodiką apskaičiuojama vieno pateikto geriamojo ir mineralinio vandens, maisto produktų ir jų žaliavų, pašarų ir jų žaliavų mėginio tyrimų bei gyvūnų užkrečiamųjų ligų ir kitų tyrimų juridiniams ir fiziniams asmenims kaina pagal kiekvieną tyrimo parametrą.

Punkto pakeitimai:

Nr. B1-70, 2005-01-31, Žin., 2005, Nr. 17-558 (2005-02-05), i. k. 105110MISAK000B1-70

 

3. Kaina už atliktą tyrimą pagal vieną parametrą nustatoma pagal formulę:

K = kdu + ksd + km + kū + k + kam + km; (1)

čia:

K – vieno mėginio tyrimo kaina pagal i-tąjį parametrą;

kdu – išlaidos darbo užmokesčiui;

ksd – išlaidos socialiniam draudimui;

km – išlaidos reagentams ir medžiagoms;

kū – ūkinės, eksploatacinės ir kitos išlaidos;

k – einamojo remonto išlaidos;

kam – išlaidos amortizaciniams priskaitymams;

km – išlaidos metrologinei patikrai.

3.1. Išlaidos darbo užmokesčiui:

; (2)

ksp – vidutinis valandinis i-tojo specialisto (darbuotojo) darbo užmokestis;

hsp – vidutinės i-tojo specialisto (darbuotojo) darbo laiko sąnaudos, kurių reikia tyrimui pagal vieną parametrą atlikti bei tyrimų dokumentacijai parengti ir įforminti;

kad – procentas nuo administracijos ir valdymo darbo užmokesčio fondo.

3.2.      Išlaidos socialiniam draudimui:

; (3)

ks – priskaitymų socialiniam draudimui procentas.

3.3.      Išlaidos reagentams ir medžiagoms:

 

km =  (kvmi ´ mkj) + ; (4)

 

kvmi – i-tojo reagento (medžiagos) vieneto kaina;

mkj – j-tojo sunaudoto reagento (medžiagos) kiekis;

ki – i-tojo indo (priemonės) kaina;

mii – i-tojo indo sunaudotas kiekis per metus;

tsi – tyrimų skaičius su i-tuoju indu (priemone);

m – reagentų ir medžiagų skaičius;

n – indų (priemonių) skaičius.

3.4. Ūkinės, eksploatacinės ir kitos išlaidos:

 

; (5)

ul – metinės laboratorijos ūkinės ir eksploatacinės išlaidos;

kl – metinis darbo laiko fondas;

uad – procentas nuo administracijos ir valdymo ūkinių, eksploatacinių išlaidų;

ul = ue+ up+ ur+ uru+ upa + uk+ und + uš (6)

Išlaidos apskaičiuotos vieneriems metams.

ue – išlaidos elektros energijai;

up – išlaidos patalpų šildymui ir vandentiekiui;

ur – išlaidos ryšių paslaugoms;

uru – raštinės, pašto ir ūkinės išlaidos;

upa – išlaidos patalpų apsaugai, šiukšlių išvežimui ir kitoms paslaugoms;

uk – išlaidos komandiruotėms;

und – išlaidos normatyvinių dokumentų įsigijimui.

3.5. Einamojo remonto išlaidos:

+ ; (7)

pi – tyrimui atlikti naudoto prietaiso vertė;

ki – procentas, skirtas prietaiso einamajam remontui nuo jo vertės;

ti – metinis atliktų tyrimų skaičius su pi prietaisu;

pp – pastato vertė;           

kp – procentas, skirtas pastato (patalpų) einamajam remontui nuo jų vertės;

tp – laboratorijos metinis tyrimų skaičius.

3.6. Išlaidos amortizaciniams atskaitymams:

; (8)

kpi – i-tojo prietaiso (pastato) vertė;

ai – i-tojo prietaiso (pastato) amortizacinių atskaitymų norma metais;

ti – metinis tyrimų skaičius;

m – prietaisų (patalpų) skaičius.

3.7. Metinės išlaidos prietaisų (indų) metrologinei patikrai:

; (9)

Vi – metinis tyrimų skaičius su i-tuoju prietaisu (indu);

ki – i-tojo prietaiso (indo) metrologinės patikros metinė kaina;

m – prietaisų skaičius.

 

SUDERINTA

Lietuvos Respublikos konkurencijos

tarybos pirmininkas

Rimantas Stanikūnas

2004 m. spalio 4 d.

______________

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba, Įsakymas

Nr. B1-70, 2005-01-31, Žin., 2005, Nr. 17-558 (2005-02-05), i. k. 105110MISAK000B1-70

Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2004 m. spalio 14 d. įsakymo Nr. B1-894 pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba, Įsakymas

Nr. B1-489, 2008-09-25, Žin., 2008, Nr. 113-4325 (2008-10-01), i. k. 108110MISAK00B1-489

Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2004 m. spalio 14 d. įsakymo Nr. B1-894 "Dėl Nacionalinės veterinarijos laboratorijos atliekamų tyrimų kainų nustatymo metodikos patvirtinimo" pakeitimo

 

3.

Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba, Įsakymas

Nr. B1-611, 2015-06-22, paskelbta TAR 2015-06-22, i. k. 2015-10048

Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2004 m. spalio 14 d. įsakymo Nr. B1-894 „Dėl Nacionaliniame maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo institute atliekamų tyrimų kainų nustatymo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo