Suvestinė redakcija nuo 2012-01-27

 

Nutarimas paskelbtas: Žin. 2004, Nr. 156-5701, i. k. 1041100NUTA00001316

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

N U T A R I M A S

DĖL NORMATYVINIŲ STATINIO SAUGOS IR PASKIRTIES DOKUMENTŲ NORMAVIMO SRIČIŲ PASKIRSTYMO TARP VALSTYBĖS INSTITUCIJŲ

 

2004 m. spalio 21 d. Nr. 1316

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos statybos įstatymo (Žin., 1996, Nr. 32-788; 2001, Nr. 101-3597; 2004, Nr. 73-2545) 8 straipsnio 5 dalies nuostatomis, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Paskirstyti normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų normavimo sritis tarp valstybės institucijų:

1. Aplinkos ministerija:

1.1. normatyvinių statinio saugos dokumentų normavimo sritys yra aplinkos apsaugos ir planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo, saugomų teritorijų apsaugos, kraštovaizdžio apsaugos;

1.2. normatyvinių statinio paskirties dokumentų normavimo sritys yra:

1.2.1. gyvenamieji pastatai;

1.2.2. negyvenamieji pastatai:

1.2.2.1. administracinės paskirties pastatai, išskyrus teismų pastatus;

1.2.2.2. prekybos paskirties pastatai, išskyrus vaistinių pastatus;

1.2.2.3. paslaugų paskirties pastatai;

1.2.2.4. maitinimo paskirties pastatai;

1.2.2.5. transporto paskirties pastatai – tik autobusų stočių pastatai;

1.2.2.6. garažų paskirties pastatai, išskyrus geležinkelio vagonų depų ir orlaivių angarų pastatus;

1.2.2.7. gamybos ir pramonės paskirties pastatai, energetikos objektų ir statinių konstrukcijos, išskyrus energetikos objektus bei įrenginius ir gyvūninių maisto produktų gamybos bei perdirbimo įmonių pastatus;

1.2.2.8. sandėliavimo paskirties pastatai, išskyrus gyvūninių maisto produktų šaldomuosius pastatus ir patalpas;

1.2.2.9. mokslo paskirties pastatai – tik meteorologijos stotys;

1.2.2.10. pagalbinio ūkio paskirties pastatai;

1.2.2.11. sodų paskirties pastatai;

1.2.3. inžineriniai statiniai:

1.2.3.1. susisiekimo komunikacijos – tik vietinės reikšmės keliai ir gatvės;

1.2.3.2. inžineriniai tinklai – tik vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklai su vandens paėmimo, vandenruošos ir nuotekų valymo statiniais;

1.2.3.3. hidrotechnikos statiniai, išskyrus krantosaugos, laivininkystės ir melioracijos statinius.

2. Muitinės departamentas prie Finansų ministerijos – normatyvinių statinio paskirties dokumentų normavimo sritys yra transporto paskirties pastatai – tik muitinių pastatai.

3. Krašto apsaugos ministerija – normatyvinių statinio paskirties dokumentų normavimo sritys yra:

3.1. sandėliavimo paskirties pastatai – tik amunicijos saugyklos;

3.2. specialios paskirties pastatai – tik kareivinių ir sargybinės-areštinės pastatai;

3.3. transporto inžineriniai statiniai – inžineriniai karinių oro uostų statiniai;

3.4. kiti inžineriniai statiniai: bunkeriai, šaudyklos, poligonai ir karinių teritorijų apsaugos objektai.

4. Kultūros ministerija:

4.1. normatyvinių statinio saugos dokumentų normavimo sritys yra statinio apsaugos ir naudojimo reikalavimų normavimas – visiems nekilnojamosioms kultūros vertybėms priskirtiems statiniams;

4.2. normatyvinių statinio paskirties dokumentų normavimo sritys yra:

4.2.1. gyvenamosios paskirties (įvairių socialinių grupių asmenims) pastatai – tik vienuolynai;

4.2.2. kultūros paskirties pastatai, išskyrus archyvų pastatus;

4.2.3. religinės paskirties pastatai.

5. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija:

5.1. normatyvinių statinio saugos dokumentų normavimo sritys yra darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimai (norminiai teisės aktai) įrengiamoms darbo vietoms statiniuose ir statybvietėse;

5.2 normatyvinių statinio paskirties dokumentų normavimo sritys yra statinio ir statinio inžinerinių sistemų (pavojingų medžiagų talpyklų ir jų įrangos, liftų ir jų įrangos, lynų kelių, funikulierių ir jų įrangos, eskalatorių ir jų įrangos, kėlimo įrenginių ir jų įrangos, pramoginių įrenginių ir jų įrangos) saugos reglamentavimas.

Punkto pakeitimai:

Nr. 342, 2008-04-09, Žin., 2008, Nr. 46-1731 (2008-04-22), i. k. 1081100NUTA00000342

 

6. Susisiekimo ministerija:

6.1. normatyvinių statinio paskirties dokumentų normavimo sritys yra:

6.1.1. transporto paskirties pastatai, išskyrus autobusų stočių ir muitinių pastatus;

6.1.2. garažų paskirties pastatai – tik geležinkelio vagonų depų ir orlaivių angarų pastatai;

6.1.3. susisiekimo komunikacijos: valstybinės reikšmės keliai (išskyrus gatves, kurios nėra valstybinės reikšmės kelių tąsa), geležinkelis (geležinkelio kelias), oro uostų (aerodromų) statiniai, vandens uostų statiniai, kiti transporto statiniai;

6.1.4. hidrotechnikos statiniai – tik krantosaugos ir laivininkystės statiniai;

6.2. Neteko galios nuo 2008-04-23

Punkto naikinimas:

Nr. 342, 2008-04-09, Žin. 2008, Nr. 46-1731 (2008-04-22), i. k. 1081100NUTA00000342

 

7. Sveikatos apsaugos ministerija:

7.1. normatyvinių statinio saugos dokumentų normavimo sritys yra: visuomenės sveikatos apsaugos, statinių sanitarinių apsaugos zonų vertinimas, planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimas (pagal kompetenciją) ir poveikio visuomenės sveikatai vertinimas; potencialiai pavojingų įrenginių (techninių medicinos įrenginių ir jų įrangos) priežiūra;

7.2. normatyvinių statinio paskirties dokumentų normavimo sritys yra:

7.2.1. gyvenamosios paskirties (įvairių socialinių grupių asmenims) pastatai, išskyrus vienuolynus;

7.2.2. asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros įstaigų pastatai;

7.2.3. prekybos paskirties pastatai – tik vaistinės;

7.2.4. mokslo paskirties pastatai (poveikio visuomenės sveikatos ir higienos požiūriu) pagal kompetenciją: bendrojo lavinimo mokyklos, profesinio mokymo, vaikų ikimokyklinio ugdymo įstaigos;

7.3. Neteko galios nuo 2008-04-23

Punkto naikinimas:

Nr. 342, 2008-04-09, Žin. 2008, Nr. 46-1731 (2008-04-22), i. k. 1081100NUTA00000342

 

8. Švietimo ir mokslo ministerija – normatyvinių statinio paskirties dokumentų normavimo sritys yra mokslo paskirties pastatai, išskyrus mokslo paskirties pastatus (poveikio visuomenės sveikatos ir higienos požiūriu), priskirtus Sveikatos apsaugos ministerijai, taip pat meteorologijos ir gamybinių laboratorijų pastatus.

9. Kalėjimų departamentas prie Teisingumo ministerijos – normatyvinių statinio paskirties dokumentų normavimo sritys yra specialiosios paskirties pastatai: areštinės, pataisos namai, nepilnamečių pataisos namai, kalėjimai, atviros kolonijos, gydymo-pataisos namai, laisvės atėmimo vietų ligoninės ir kardomojo kalinimo vietos (tardymo izoliatoriai).

10. Teisingumo ministerija – normatyvinių statinio paskirties dokumentų normavimo sritys yra administracinės paskirties pastatai – tik teismų pastatai.

11. Ūkio ministerija – normatyvinių statinio saugos dokumentų normavimo sritys yra potencialiai pavojingų įrenginių (slėginių indų ir jų įrangos, pavojingų medžiagų slėginių vamzdynų, degiąsias dujas naudojančių pramoninių įrenginių ir jų įrangos) priežiūros.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1118, 2009-09-09, Žin., 2009, Nr. 112-4775 (2009-09-19), i. k. 1091100NUTA00001118

 

111. Energetikos ministerija:

111.1. normatyvinių statinio saugos dokumentų normavimo sritys yra energetikos objektų ir energetikos įrenginių techninės saugos ir potencialiai pavojingų įrenginių (garo vandens šildymo katilų ir jų įrangos, slėginių garotiekių ir karšto vandens vamzdynų bei jų įrangos) priežiūros;

111.2. normatyvinių statinio paskirties dokumentų normavimo sritys yra:

111.2.1. degalinių inžineriniai statiniai;

111.2.2. energetikos objektai (elektrinės ir katilinės; elektros tinklai ir jų priklausiniai; gamtinių dujų sistemos; gamtinių dujų saugyklos; suskystintų gamtinių dujų importo terminalai ir saugyklos; magistraliniai naftotiekiai, produktotiekiai; naftos perdirbimo įrenginiai; naftos bei naftos produktų terminalai ir saugyklos; šilumos tiekimo tinklai ir jų priklausiniai) ir įrenginiai, skirti energijos ar energijos išteklių (įskaitant atsinaujinančiuosius energijos išteklius) gamybai, laikymui, perdirbimui, perdavimui, skirstymui, ir panašiai;

111.3. normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų, nustatančių gamtinių dujų sistemų įrengimo reikalavimus statiniuose, normavimas.

Papildyta punktu:

Nr. 1118, 2009-09-09, Žin., 2009, Nr. 112-4775 (2009-09-19), i. k. 1091100NUTA00001118

 

12. Valstybinis turizmo departamentas prie Ūkio ministerijos – normatyvinių statinio paskirties dokumentų normavimo sritis yra viešbučių paskirties pastatai ir poilsio paskirties pastatai.

13. Vidaus reikalų ministerija – normatyvinių statinio saugos dokumentų normavimo sritys yra: statinių apsaugos, civilinės saugos – visų paskirčių statiniams; statinių valstybės pasienio zonoje saugos;

14. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos:

14.1. normatyvinių statinio paskirties dokumentų normavimo sritys yra specialiosios paskirties pastatai-slėptuvės, sanitarinio švarinimo punktai, valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos pastatai;

Punkto pakeitimai:

Nr. 1184, 2005-10-29, Žin., 2005, Nr. 131-4733 (2005-11-05), i. k. 1051100NUTA00001184

 

14.2. Neteko galios nuo 2008-04-23

Punkto naikinimas:

Nr. 342, 2008-04-09, Žin. 2008, Nr. 46-1731 (2008-04-22), i. k. 1081100NUTA00000342

 

15. Policijos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos – normatyvinių statinio paskirties dokumentų normavimo sritys yra specialiosios paskirties pastatai – tik policijos pastatai, policijos areštinės.

16. Neteko galios nuo 2005-11-06

Punkto naikinimas:

Nr. 1184, 2005-10-29, Žin. 2005, Nr. 131-4733 (2005-11-05), i. k. 1051100NUTA00001184

 

17. Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Vidaus reikalų ministerijos – normatyvinių statinio paskirties dokumentų normavimo sritys yra valstybės sienos apsaugos objektai, pasienio kontrolės punktai.

18. Žemės ūkio ministerija – normatyvinių statinio paskirties dokumentų normavimo sritys yra: kitos (fermų, ūkio, šiltnamių) paskirties pastatai, išskyrus skerdyklų laboratorijas, veterinarinės priežiūros objektų ir subjektų patalpas, kurioms būtinas veterinarinio patvirtinimo numeris; melioracijos statiniai.

19. Kūno kultūros ir sporto departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės – normatyvinių statinio paskirties dokumentų normavimo sritys yra sporto paskirties pastatai ir inžineriniai sporto paskirties statiniai.

20. Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnyba – normatyvinių statinio paskirties dokumentų normavimo sritys yra kultūros paskirties pastatai – tik archyvų pastatai.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1727, 2010-12-08, Žin., 2010, Nr. 145-7443 (2010-12-11), i. k. 1101100NUTA00001727

 

21. Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija – normatyvinių statinio saugos dokumentų normavimo sritys yra branduolinė sauga, branduolinės energetikos objektų, branduolinių ir branduolinio kuro ciklo medžiagų fizinė sauga, branduolinių medžiagų apskaita ir kontrolė, taip pat radiacinė sauga vykdant veiklą branduolinės energetikos objektuose.

Punkto pakeitimai:

Nr. 61, 2012-01-18, Žin., 2012, Nr. 12-509 (2012-01-26), i. k. 1121100NUTA00000061

 

22. Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba – normatyvinių statinio paskirties dokumentų normavimo sritys yra:

22.1. prekybos paskirties pastatai – tik veterinarijos vaistinės;

22.2. gydymo paskirties pastatai – tik veterinarijos gydyklų pastatai;

22.3. sandėliavimo paskirties pastatai – tik gyvūninių maisto produktų šaldomųjų sandėlių pastatai;

22.4. kitos paskirties pastatai – tik skerdyklų laboratorijos, veterinarinės priežiūros objektų ir subjektų patalpos, kurioms būtinas veterinarinio patvirtinimo numeris;

22.5. gamybos, pramonės paskirties pastatai – tik gyvūninių maisto produktų gamybos ir perdirbimo įmonės.

23. Ryšių reguliavimo tarnyba – normatyvinių statinio paskirties dokumentų normavimo sritys yra nuotolinio ryšio (telekomunikacijų) linijos: aukšto ir žemo dažnio ryšių ir šviesolaidžio (telekomunikacijų) kabelių linijos, radijo ir televizijos tinklų perdavimo linijos, perdavimo bokštai, radijo ryšio statiniai, ryšio retransliatoriai, atramos ir kita.

 

 

 

MINISTRAS PIRMININKAS                                                             ALGIRDAS BRAZAUSKAS

 

 

 

APLINKOS MINISTRAS                                                                          ARŪNAS KUNDROTAS

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1184, 2005-10-29, Žin., 2005, Nr. 131-4733 (2005-11-05), i. k. 1051100NUTA00001184

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. spalio 21 d. nutarimo Nr. 1316 "Dėl normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų normavimo sričių paskirstymo tarp valstybės institucijų" pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 342, 2008-04-09, Žin., 2008, Nr. 46-1731 (2008-04-22), i. k. 1081100NUTA00000342

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. spalio 21 d. nutarimo Nr. 1316 "Dėl normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų normavimo sričių paskirstymo tarp valstybės institucijų" pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1118, 2009-09-09, Žin., 2009, Nr. 112-4775 (2009-09-19), i. k. 1091100NUTA00001118

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. spalio 21 d. nutarimo Nr. 1316 "Dėl normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų normavimo sričių paskirstymo tarp valstybės institucijų" pakeitimo

 

4.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1727, 2010-12-08, Žin., 2010, Nr. 145-7443 (2010-12-11), i. k. 1101100NUTA00001727

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. spalio 21 d. nutarimo Nr. 1316 "Dėl normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų normavimo sričių paskirstymo tarp valstybės institucijų" pakeitimo

 

5.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 61, 2012-01-18, Žin., 2012, Nr. 12-509 (2012-01-26), i. k. 1121100NUTA00000061

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. spalio 21 d. nutarimo Nr. 1316 "Dėl normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų normavimo sričių paskirstymo tarp valstybės institucijų" pakeitimo