Suvestinė redakcija nuo 2008-03-30

 

Nutarimas paskelbtas: Žin. 2004, Nr. 155-5643, i. k. 1041100NUTA00001304

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

N U T A R I M A S

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2000 M. GRUODŽIO 15 D. NUTARIMO NR. 1458 „DĖL VALSTYBĖS RINKLIAVOS OBJEKTŲ SĄRAŠO, ŠIOS RINKLIAVOS DYDŽIŲ IR MOKĖJIMO IR GRĄŽINIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2004 m. spalio 20 d. Nr. 1304

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos įstatymu „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ (Žin., 2004, Nr. 73-2539) ir įgyvendindama 1968 m. spalio 15 d. Tarybos direktyvą 68/360/EB dėl valstybių narių darbuotojų bei jų šeimų judėjimo ir teisės apsigyventi Bendrijoje apribojimų panaikinimo, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Pakeisti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimą Nr. 1458 „Dėl valstybės rinkliavos objektų sąrašo, šios rinkliavos dydžių ir mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2000, Nr. 108-3463; 2001, Nr. 35-1195; 2002, Nr. 12-403, Nr. 60-2433, Nr. 124-5655; 2004, Nr. 56-1944, Nr. 107-3989):

1. Įrašyti preambulėje po oficialaus teisės akto paskelbimo šaltinio „(Žin., 2000, Nr. 52-1484)“ žodžius „ir įgyvendindama 1968 m. spalio 15 d. Tarybos direktyvą 68/360/EB dėl valstybių narių darbuotojų bei jų šeimų judėjimo ir teisės apsigyventi Bendrijoje apribojimų panaikinimo“.

2. Nurodytuoju nutarimu patvirtintame valstybės rinkliavos objektų sąraše ir šios rinkliavos dydžiuose:

2.1. Įrašyti 2.1.1 punkte po žodžio „išdavimą“ žodžius „arba keitimą“.

2.2. Įrašyti 2.1.3 punkte po žodžio „išdavimą“ žodžius „arba keitimą“.

2.3. Neteko galios nuo 2008-03-30

Punkto naikinimas:

Nr. 246, 2008-03-20, Žin. 2008, Nr. 36-1285 (2008-03-29) ; Žin. 2008, Nr. 38-0 (2008-04-03), i. k. 1081100NUTA00000246

 

2.4. Išdėstyti 2.3 punktą taip:

„2.3.

fizinio ar juridinio asmens kvietimo užsieniečiui laikinai atvykti į Lietuvos Respubliką patvirtinimą per 2 darbo dienas (už vieną asmenį)

16 litų“

 

2.5. Išdėstyti 2.4 punktą taip:

„2.4.

Europos Bendrijų valstybės narės piliečio leidimo gyventi išdavimą arba pratęsimą

10 litų“

 

2.6. Išdėstyti 2.5 punkto:

2.6.1. pirmąją pastraipą taip:

„2.5.

leidimo laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje užsieniečiui išdavimą:“

 

2.6.2. 1 pastabą taip:

1. Valstybės rinkliava už leidimo laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje išdavimą mažinama 100 procentų užsieniečiui, jeigu:

1.1. jam suteikta papildoma apsauga Lietuvos Respublikoje;

1.2. jam suteikta laikinoji apsauga Lietuvos Respublikoje;

1.3. jis negali būti išsiųstas arba jo išsiuntimas iš Lietuvos Respublikos atidėtas Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ (Žin., 2004, Nr. 73-2539) nustatyta tvarka;

1.4. dėl pavojingos organizmo būklės jis negali išvykti ir jam reikia neatidėliotinos medicinos pagalbos.“.

2.6.3. 2 pastabą taip:

2. Lietuvių kilmės asmenims, atvykstantiems laikinai gyventi Lietuvoje ir pateikusiems lietuvių kilmę ar teisės į Lietuvos Respublikos pilietybę išsaugojimą patvirtinančius dokumentus, valstybės rinkliava už leidimo laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje išdavimą mažinama 100 procentų.“.

2.6.4. 3 pastabą taip:

3. Valstybės rinkliava už leidimo laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje išdavimą mažinama 100 procentų užsieniečiams, jeigu jie atvyksta į Lietuvos Respubliką dirbti mokslo ir studijų ar švietimo įstaigose mokslinio ir (ar) pedagoginio darbo arba ketindami įgyti išsilavinimą, mokytis švietimo įstaigoje, stažuotis, kelti kvalifikaciją, dalyvauti profesiniuose mokymuose pagal Lietuvos Respublikos tarptautines sutartis, ministerijų ar Vyriausybės įstaigų, kitų valstybės institucijų ar įstaigų vardu ir pagal jų kompetenciją sudarytus susitarimus su atitinkamomis užsienio valstybių institucijomis.“.

2.6.5. 4 pastabą taip:

4. Iš užsieniečio šeimos nario už leidimo laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje išdavimą valstybės rinkliava imama tokio pat dydžio kaip ir už leidimo laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje išdavimą užsieniečiui.“.

2.7. Išdėstyti 2.6 punktą taip:

„2.6.

užsienio leidimo laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje keitimą

100 litų“

 

2.8. Pripažinti netekusia galios 2.6 punkto pastabą.

2.9. Neteko galios nuo 2007-10-12

Punkto naikinimas:

Nr. 1046, 2007-09-26, Žin. 2007, Nr. 105-4309 (2007-10-11), i. k. 1071100NUTA00001046

 

2.10. Išdėstyti 2.8 punktą taip:

„2.8.

leidimo nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje:

 

2.8.1.

išdavimą užsieniečiui, turėjusiam leidimą laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje arba netekusiam Lietuvos Respublikos pilietybės, tačiau gyvenančiam Lietuvos Respublikoje

250 litų

2.8.2.

išdavimą užsieniečiui kitais atvejais arba keitimą

50 litų“.

 

2.11. Išdėstyti 2.23 punktą taip:

„2.23.

trumpalaikės vizos išdavimą:

 

2.23.1.

vienkartinės

40 litų

2.23.2.

daugkartinės

80 litų“.

 

2.12. Pripažinti netekusiais galios 2.24.2, 2.24.3, 2.24.5, 2.24.6 punktus ir 2.24 punkto 1 pastabą.

2.13. Neteko galios nuo 2008-03-30

Punkto naikinimas:

Nr. 246, 2008-03-20, Žin. 2008, Nr. 36-1285 (2008-03-29) ; Žin. 2008, Nr. 38-0 (2008-04-03), i. k. 1081100NUTA00000246

 

2.14. Papildyti šiuo 2.25 punktu:

„2.25.

ilgalaikės vizos išdavimą:

 

2.25.1.

vienkartinės

207 litai

2.25.2.

daugkartinės

259 litai“.

 

2.15. Išdėstyti 2.26 punktą taip:

„2.26.

buvimo Lietuvos Respublikoje turint vizą laiko pratęsimą

61 litas“

 

2.16. Įrašyti 2.27.1 punkte po žodžio „išdavimą“ žodžius „arba keitimą“.

2.17. Išdėstyti 2.28 punktą taip:

„2.28.

užsieniečio paso:

 

2.28.1.

Neteko galios nuo 2008-03-30

 

2.28.2.

išdavimą arba keitimą kitais atvejais

100 litų

2.28.3

galiojimo laiko pratęsimą užsienio valstybės piliečiams, kuriems suteikta laikinoji ar papildoma apsauga Lietuvos Respublikoje

2 litai

2.28.4

galiojimo laiko pratęsimą kitais atvejais

10 litų“.

 

Punkto pakeitimai:

Nr. 246, 2008-03-20, Žin., 2008, Nr. 36-1285 (2008-03-29); Žin., 2008, Nr. 38-0 (2008-04-03), i. k. 1081100NUTA00000246

 

2.18. Pripažinti netekusiais galios 2.29 punktą ir jo pastabą.

2.19. Įrašyti 4.307 punkte vietoj žodžio „lietuvių“ žodį „valstybinės“.

2.20. Papildyti 4.307 punktą šia pastaba:

„Pastaba. Jeigu laikomas tik Lietuvos Respublikos Konstitucijos pagrindų egzaminas arba tik valstybinės kalbos egzaminas, valstybės rinkliava mažinama 50 procentų.“.

 

 

 

MINISTRAS PIRMININKAS                                                             ALGIRDAS BRAZAUSKAS

 

 

 

FINANSŲ MINISTRAS                                                                      ALGIRDAS BUTKEVIČIUS

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1046, 2007-09-26, Žin., 2007, Nr. 105-4309 (2007-10-11), i. k. 1071100NUTA00001046

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimo Nr. 1458 "Dėl valstybės rinkliavos objektų sąrašo, šios rinkliavos dydžių ir mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 246, 2008-03-20, Žin., 2008, Nr. 36-1285 (2008-03-29); Žin., 2008, Nr. 38-0 (2008-04-03), i. k. 1081100NUTA00000246

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimo Nr. 1458 "Dėl valstybės rinkliavos objektų sąrašo, šios rinkliavos dydžių ir mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo